Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 1 ο. Κατεβάζουμε το λογισμικό από την ιστοσελίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης του R, μέρος 1 ο. Κατεβάζουμε το λογισμικό από την ιστοσελίδα http://cran.cc.uoc.gr/bin/windows/base/"

Transcript

1 ΟδηγίεςχρήσηςτουR,μέρος1 ο Προκαταρκτικά Κατεβάζουμετολογισμικόαπότηνιστοσελίδαhttp://cran.cc.uoc.gr/bin/windows/base/ Εγκαθιστούμετολογισμικόστονυπολογιστήμαςεκτελώνταςτοαρχείοπουκατεβάσαμε. ΤρέχουμετολογισμικόμεδιπλόκλικστομπλεεικονίδιοκαιβλέπουμετοπεριβάλλοντουR: Αρχικάθαπληκτρολογούμετιςεντολέςμαςστολευκόπαράθυρο.Αργότεραθααποθηκεύουμε σειρέςεντολώνσεξεχωριστάαρχεία,ώστεναέχουμεπρόσβασησεπροηγούμενεςεργασίες. Βασικέςαρχές Α.Αριθμητικέςπράξεις ΤοRεκτελείαριθμητικέςπράξειςγράφονταςαπλώςτησχετικήπαράσταση.Π.χ.,ανγράψουμε 2+3θαμαςδώσειτοαποτέλεσμα5: 2+3 [1] 5 Αυτάπουγράφουμεεμείςεμφανίζονταικόκκινα,ενώοιαπαντήσειςτουλογισμικούείναιμπλε, ώστενατιςξεχωρίζουμεεύκολα.το[1]σημαίνειότιβλέπουμετοπρώτοστοιχείοτης απάντησηςστοερώτημάμας(τοναριθμό5),πουστηνπερίπτωσηαυτήείναικαιτομοναδικό.

2 Παρομοίωςμπορούμενακάνουμεπρόσθεση,αφαίρεσηκλπ.: (8-5)*2/17 [1] Γιαναυποδείξουμετηνεπιθυμητήσειράτωνπράξεων,χρησιμοποιούμεπαρενθέσεις.Στο παραπάνωπαράδειγμα,θέλουμεηδιαφορά8 5ναυπολογιστείπρώτα,καιμετάτο αποτέλεσμαναπολλαπλασιαστείμετοδύο. Τασύμβολατωνπράξεωνείναι:πρόσθεση+,αφαίρεση,πολλαπλασιασμός*,διαίρεση/ Γιαναυψώσουμεσεδύναμη,χρησιμοποιούμετοσύμβολο^: 2^3 [1] 8 Το2στην3 η δύναμη,δηλαδήπολλαπλασιασμένομετονεαυτότουτρειςφορές,είναι2 2 2=8. Β.Μεταβλητές ΤοRχρησιμοποιείμεταβλητές,στιςοποίεςμπορούμενακαταχωρίσουμεαριθμητικέςή κατηγορικέςτιμές.γιαπαράδειγμα,μπορούμενααποθηκεύσουμετηντιμή5στημεταβλητήa: a <- 5 Τοσύμβολο<-δείχνειπωςοαριθμός5«τοποθετείται»στηνετικέταa.Τοίδιοακριβώς αποτέλεσμαμπορούμεναπετύχουμεκαιγράφονταςπρώτατηντιμή,αρκείτοβέλοςναδείχνει προςτησωστήκατεύθυνση,δηλαδήτοόνοματηςμεταβλητής: 5 - a Μετάτηνανάθεση,τοaέχειπάρειτηντιμή5,καιθατηδιατηρήσειμέχρινατηναλλάξουμε. Στησυνέχειαμπορούμεναχρησιμοποιούμετοaσεοποιαδήποτεπράξησαναήταναριθμός: a-2 [1] 3 Γιαονόματαμεταβλητώνμπορούμεναχρησιμοποιήσουμεό,τιμαςβολεύει.Γιαπαράδειγμα, γιαναυπολογίσουμεέναδείκτησωματικήςμάζας,μπορούμεναγράψουμε: ypsos < varos <- 85 BMI <- varos / ypsos^2 BMI [1]

3 Στοπαράδειγμααυτόχρησιμοποιήσαμετημεταβλητήμεόνομαypsosγιατούψος(σε μέτρα),τημεταβλητήμεόνομαvarosγιατοβάρος(σεκιλά),καιτημεταβλητήμεόνομαbmi γιατοδείκτη.φυσικάθαμπορούσαμεναείχαμεχρησιμοποιήσειοποιαδήποτεάλλαονόματα: a < b <- 85 i <- b / a^2 i [1] Προσοχή,ηυποδιαστολήτωνδεκαδικώναριθμώνείναιτελεία,όχικόμμα! Γ.Συναρτήσεις Λέγονταςσυναρτήσειςεννοούμε,πολύχοντρικά,προκαθορισμένεςαντιστοιχίεςήλειτουργίες πουεφαρμόζονταισεένανήπερισσότερουςαριθμούςκαιδίνουνσυγκεκριμένοαποτέλεσμα. Γιαπαράδειγμα,ητετραγωνικήρίζαενόςαριθμούδίνεταιαπότησυνάρτησηsqrt: sqrt(16) [1] 4 Ησυνάρτησηroundχρησιμοποιείταιγιατηστρογγυλοποίησητωνδεκαδικώνψηφίων.Έτσι, μπορούμενακρατήσουμεμόνοέναδεκαδικόαπότοδείκτησωματικήςμάζαςπου υπολογίσαμεπαραπάνω: round(bmi,1) [1] 25.9 Ανθέλαμεδύοδεκαδικάψηφία,θαέπρεπεναδώσουμεround(BMI,2).Ανπαραλείψουμε εντελώςτηνπαράμετροαυτή(τοδεύτεροαριθμό),εννοείταιτομηδέν(κανέναδεκαδικό). ΌλεςοισυναρτήσειςστοRδέχονταιταορίσματάτουςμέσασεπαρενθέσεις.Πρέπειναείμαστε πάνταπολύπροσεκτικοίστιςπαρενθέσεις,ναμηντιςξεχνάμε,διότιαυτόοδηγείσελάθη,π.χ. round BMI,2 Error: unexpected symbol in "round BMI" Ένασημείοπουπρέπειναπροσέχουμειδιαίτεραείναιότιόσεςπαρενθέσειςανοίγουμεπρέπει αντίστοιχανατιςκλείνουμε.ανλοιπόνέχουμεσυναρτήσειςμέσασεσυναρτήσεις,ήπράξειςμε παρενθέσειςμέσασεσυναρτήσεις,θαπρέπειναελέγχουμεότιγιακάθεπαρένθεσηπου ανοίγει(αριστερή)υπάρχεικαιηαντίστοιχηπουκλείνει(δεξιά). round(85/(1.81^2)) [1] 26

4 Ανξεχάσουμενακλείσουμεκάποιαπαρένθεση,τοRθεωρείότιδενέχουμετελειώσειμετην εντολήμαςκαιμαςπαρουσιάζειένα+(σεκόκκινοχρώμα)αναμένονταςτησυνέχεια. round(85/(1.81^2) + Στηνπερίπτωσηαυτή,δίνουμετηντελικήπαρένθεσησυνεχίονταςστηνεπόμενησειρά: + ) [1] 26 Δ.Ακολουθίες Πολλέςφορέςχρειάζεταιναεπεξεργαστούμεένασύνολοαπόαριθμούς,ωςμιαομάδαήμια ακολουθία.γιαπαράδειγμα,μπορείναθέλουμεναυπολογίσουμετοάθροισμαπερισσότερων απόδύοαριθμών.θαμπορούσαμενατουςπροσθέσουμεστησειρά,μετοσύμβολοτης πρόσθεσης: [1] 24 Έτσιόμωςχάνουμετηδυνατότηταναδιατηρήσουμεαυτήτηνομάδααριθμώνγιαάλλες πράξεις,καιπρέπεινατουςγράφουμεαπότηναρχήκάθεφορά.γιατηνπερίπτωσηενός μοναδικούαριθμού,είδαμεπαραπάνωότιμπορούμεναχρησιμοποιήσουμεμιαμεταβλητή πουναδιατηρείτηντιμήτου.αντίστοιχα,γιατηνπερίπτωσηομάδωναριθμών, χρησιμοποιούμετησυνδυαστικήσυνάρτησηc,ηοποίαενώνειμιαομάδααριθμώνσεμια σταθερήακολουθία.ηομάδααυτήδίνεταιμέσασεζεύγοςπαρενθέσεων,όπουοι μεμονωμένοιαριθμοίχωρίζονταιμεκόμμα. omada <- c(5,2,6,8,3) Μετοντρόποαυτό,ημεταβλητήomadaπεριέχειπλέοναυτήντηνπεντάδααριθμών. omada [1] Έτσι,ανθέλουμετοάθροισμααυτήςτηςομάδας,μπορούμεναχρησιμοποιήσουμεαπευθείας τησυνάρτησηsum: sum(omada) [1] 24

5 ΤοRμαςδίνεισυναρτήσειςγιαδιάφορουςχρήσιμουςυπολογισμούςομάδωναριθμών,όπως γιαπαράδειγματονεντοπισμότουμέγιστουκαιτουελάχιστου. min(omada) [1] 2 max(omada) [1] 8 Τοπλήθοςτωνστοιχείωνμιαςακολουθίαςδίνεταιαπότησυνάρτησηlength length(omada) [1] 5 Αργότεραθαδούμεπερισσότερεςσυναρτήσεις,πουθατιςχρειαστούμεγιατιςαναλύσειςμας. Προςτοπαρόν,εξασκηθείτεστηβασικήχρήσητουRχρησιμοποιώνταςτιςπαραπάνωπράξεις καισυναρτήσεις,καικατασκευάζονταςπαρόμοιαδικάσαςπαραδείγματα.πειραματιστείτεμε διαφορετικέςτιμέςκαιπαραστάσειςκαιμηφοβάστεότανδίνετεκάτιλάθος! ΑθανάσιοςΠρωτόπαπας Μάρτιος2012

6 ΟδηγίεςχρήσηςτουR,μέρος2 ο Ελληνικά Ανπροσπαθήσουμεναγράψουμεελληνικάήναανοίξουμεκάποιοαρχείοδεδομένωνμε ελληνικούςχαρακτήρεςστοr,μπορείαντίγιαελληνικάναδούμελατινικούςχαρακτήρεςμε τόνουςήάλλακαλλικαντζαράκια.τότεδίνουμετηνπαρακάτωεντολήγιαναγυρίσειτοrστα ελληνικά: Sys.setlocale("LC_CTYPE","Greek") [1] "Greek_Greece.1253" ΗαπόκρισητουR(μεμπλε)επιβεβαιώνειτηρύθμισητωνελληνικών. Πλαίσιαδεδομένων ΤοRδιατηρείμετρήσειςμέσασεδομέςπουονομάζονται«πλαίσιαδεδομένων»(dataframe). Κάθεπλαίσιοδεδομένωνπεριέχειμίαήπερισσότερεςμεταβλητές. Γιαπαράδειγμα,αςκαταγράψουμετοφύλοκαιτηνηλικίαδύοατόμων,τουΓιάννηκαιτης Μαρίας,σεέναπλαίσιοδεδομένωντοοποίοαναθέτουμεσεμιαμεταβλητήμεόνομαatoma: atoma<-data.frame(sex=c("m","f"),age=c(21,22)) Μετησυνάρτησηdata.frameορίζουμεέναπλαίσιοδεδομένων.Στησυνάρτησηδίνουμεως ορίσματατιςμεταβλητέςπουθέλουμεναπεριέχειτοπλαίσιο,δηλαδήsex(φύλο)καιage (ηλικία).σεκάθεμεταβλητήδίνουμετιςαντίστοιχεςμετρήσεις,ωςακολουθίατιμών (χρησιμοποιώνταςτησυνάρτησηcπουείδαμεστοπρώτομέροςτωνοδηγιών). Ανθέλουμε(δενείναιυποχρεωτικό)μπορούμεναπροσθέσουμεετικέτεςστιςσειρέςτου πλαισίουγιανααναγνωρίζουμεονομαστικάταδεδομένα: rownames(atoma)<-c("γιάννης","μαρία") Τώραμπορούμεναδούμεταπεριεχόμενατουπλαισίουδεδομένωνatoma: atoma sex age Γιάννης M 21 Μαρία F 22 ΤοRμαςδίνει,σεμορφήπίνακα,όλαταδεδομένατουπλαισίου.Γιαναεξετάσουμετηδομή τουπλαισίουμπορούμεναχρησιμοποιήσουμετησυνάρτησηstr,ηοποίαμαςδίνει περιληπτικάτοείδοςτωνδεδομένωνκαιενδεικτικέςτιμέςγιακάθεστήλη(μεταβλητή): str(atoma) 'data.frame': 2 obs. of 2 variables: $ sex: Factor w/ 2 levels "F","M": 2 1 $ age: num 21 22

7 Στηνπρώτησειράτηςαπόκρισης,ησυνάρτησηstrμαςενημερώνειότιτοatomaείναι πλαίσιοδεδομένων( data frame ),τοοποίοπεριέχειδύο«παρατηρήσεις» (obs.=observations)καιδύο«μεταβλητές».λέγοντας«παρατηρήσεις»αναφερόμαστεστις σειρέςτουπλαισίου,ενώλέγοντας«μεταβλητές»αναφερόμαστεστιςστήλες. Στιςεπόμενεςδύοσειρέςτηςαπόκρισηςδίνονταιοιπληροφορίεςπουαφορούνσεκαθεμιά μεταβλητήξεχωριστά: ΗπρώτημεταβλητήονομάζεταιsexκαιείναιτύπουFactor,δηλαδή«παράγοντας». Αυτό,στηνορολογίατουR,σημαίνειότιπρόκειταιγιακατηγορικήμεταβλητή.Περιλαμβάνει2 «επίπεδα»(levels),δηλαδήδύοκατηγορίες,οιοποίεςονομάζονται F και M (γυναίκες καιάντρες).το F αναφέρεταιπρώτοδιότιτοrχρησιμοποιείαπόμόνοτουαλφαβητική σειράγιατηναναφοράσεκατηγορίες.ησειράπεριγραφήςτηςμεταβλητήςsex ολοκληρώνεταιμεταπρώταστοιχείατηςστήλης,δηλαδήτοναριθμό2(αναφέρεταιστη δεύτερηκατηγορία, M )καιτοναριθμό1(πρώτηκατηγορία, F ).Αυτόμαςλέειότιηπρώτη σειράδεδομένωνείναιτύπου F καιηδεύτερητύπου M. Ηδεύτερημεταβλητήονομάζεταιageκαιείναιτύπουnum,δηλαδή«αριθμητική» (numeric).αυτό,στηνορολογίατουrσημαίνειότιπρόκειταιγιαποσοτικήμεταβλητή.δεν χρειάζονταιάλλεςδιευκρινίσεις,καθώςστιςποσοτικέςμεταβλητέςτανούμεραείναι αυτονόητα.ησειράολοκληρώνεταιμεταπρώταστοιχείατηςστήλης,δηλαδήτουςαριθμούς 21και22,οιοποίοιαντιστοιχούνστηνπρώτηκαιτηδεύτερησειράδεδομένων,αντίστοιχα. ΝαθυμάστεότιτακατηγορικάδεδομέναστοRείναιτύπουfactorενώταποσοτικά δεδομέναείναιτύπουnumeric. Όπωςβλέπουμεστηναπόκρισητηςσυνάρτησηςstr,πριναπόκάθεμεταβλητήεμφανίζεται έναδολλάριο($).τοσύμβολοτουδολλαρίουστοrχρησιμοποιείταιγιαναδηλώνουμε συγκεκριμένεςμεταβλητέςμέσασεπλαίσιαδεδομένων.έτσι,γιανααναφερθούμεστιςηλικίες (μεταβλητήage)πουβρίσκονταιμέσαστοπλαίσιοatomaγράφουμε atoma$age [1] ενώγιανααναφερθούμεστοφύλο(μεταβλητήsex)γράφουμε atoma$sex [1] M F Levels: F M ΣτηνπερίπτωσητηςκατηγορικήςμεταβλητήςτοRμαςενημερώνεικαιγιατοσύνολοτων κατηγοριώνπουπεριλαμβάνειησυγκεκριμένημεταβλητή. Απομονώνονταςτιςμεταβλητέςμεαυτόντοντρόπο,μπορούμενατιςχειριστούμεωςκοινές ακολουθίες.γιαπαράδειγμα,μπορούμεναχρησιμοποιήσουμετιςσυναρτήσειςαπότοπρώτο μέροςτωνοδηγιώνγιαναυπολογίσουμετοάθροισμα,τοπλήθοςκλπ. sum(atoma$age) [1] 43 length(atoma$sex) [1] 2

8 Γιατηνεπεξεργασίαδεδομένωνσεπλαίσια,τοRμαςδίνειτησυνάρτησηfix,μετηνοποία μαςεμφανίζειέναειδικόπαράθυροστοοποίομπορούμενατροποποιήσουμεήνα προσθέσουμεστοιχείασεέναπλαίσιοδεδομένων. fix(atoma) Όταντελειώσουμετηνπροσθήκηήεπεξεργασίατωνστοιχείων,κλείνουμετοειδικόπαράθυρο μεκλικστο (πάνωδεξιάγωνία)καιημεταβλητήatomaενημερώνεταιαυτόματα. Γραφικήπαρουσίασηδεδομένων ΤοRδιαθέτειπολλέςσυναρτήσειςγιατηνπαρουσίασηκαιλεπτομερειακήεξέτασηκαι ανάλυσητωνδεδομένωνμας.αςυποθέσουμεότιέχουμεπέντεμετρήσειςύψουςενόςατόμου: alexh <- c( 1.85, 1.85, 1.81, 1.82, 1.83 ) Ημεταβλητήalexhπεριέχειμιαακολουθίαπέντεαριθμών.Μετησυνάρτησηtable («πίνακας»)μπορούμεναμετρήσουμεπόσεςφορέςεμφανίζεταικάθετιμή: table(alexh) alexh Αυτόςείναιέναςαπλόςπίνακαςσυχνοτήτων.Βλέπουμεότιητιμή1.85εμφανίζεταιδύοφορές ενώοιάλλεςτιμέςαπόμίαφορά.ητιμήπουεμφανίζεταιτιςπερισσότερεςφορέςονομάζεται «δεσπόζουσα»(mode).ανηκαλύτερητιμήέβγαινειμεψηφοφορία,ηδεσπόζουσαείναιεκείνη πουθακέρδιζελόγωπλειοψηφίας. Τηνπληροφορίααυτήμπορούμενατηδούμεκαιγραφικά,μετησυνάρτησηplot: plot(table(alexh)) ΤοRανοίγειένανέοπαράθυρογιατηγραφικήαπεικόνιση,στοοποίοεμφανίζειτοεξής:

9 Εδώβλέπουμεέναραβδόγραμμαμετούψοςστονοριζόντιοάξονακαιτοπλήθοςτων αντίστοιχωνμετρήσεωνστονκατακόρυφο.κάθεμέτρησηεμφανίζεταισαμιαγραμμούλαπου φτάνεισεύψος1.0,ενώστούψος1.85,πουυπάρχουνδύομετρήσεις,εμφανίζονταιδύο γραμμούλεςημίαπάνωστηνάλλη,κάνονταςμαζίμιαμακρύτερηπουφτάνειστούψος2.0. Αυτόείναιέναδιάγραμμασυχνοτήτων,πουμαςλέειπόσοσυχνάεμφανίζεταικάθεαριθμός. Μπορούμενακαλλωπίσουμεκάπωςτηγραφικήαπεικόνιση,προσθέτονταςετικέτες: plot(table(alexh),las=1,xlab="ύψος",ylab="αριθµός µετρήσεων") Ηπαράμετροςlasστρίβειτηναρίθμησηστονκατακόρυφοάξοναώστεναδιαβάζεταιόρθια, ενώοιδύοπαράμετροιlab(απότοlabel=ετικέτα)καθορίζουντιςετικέτεςστονοριζόντιοάξονα (μετοx)καιστονκατακόρυφοάξονα(μετοy).

10 ΓιαναδούμεγραφικάτηνκατανομήτωνμετρήσεωνστηνκλίμακατοRμαςδίνειτησυνάρτηση hist(histogram=ιστόγραμμα).τηνκατανομήαυτή,μεπερισσότερηαριθμητικήλεπτομέρεια αλλάχωρίςγραφικά,μπορούμεναδούμεμετησυνάρτησηstemπουπαράγειδιάγραμμα μίσχου φύλλων. Γιατοσχετικόπλήθοςτωνεπιμέρουςκατηγοριώνσεκατηγορικάδεδομένα,έχουμετη συνάρτησηtable,πουείδαμεπαραπάνωότιμαςδίνειτονπίνακακατανομής,καθώςκαιτη συνάρτησηpie,πουμαςδίνειγραφικάτηνίδιαπληροφορίαμεκυκλικόδιάγραμμα(piechart). Δοκιμάστετιςσυναρτήσειςαυτέςσταδικάσαςδεδομένα! Περίληψηδεδομένων Μιαπολύχρήσιμησυνάρτησηγιαγρήγορηεπισκόπησητωνδεδομένωνμαςείναιηπερίληψη: summary(alexh) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max Τααποτελέσματατηςπερίληψηςπεριλαμβάνουντηνελάχιστη(Min.)καιμέγιστη(Max.) τιμή,τομέσοόρο(mean),καθώςκαιτρειςακόμαδείκτες.οπιοσημαντικόςείναιηδιάμεσος (Median),δηλαδήητιμήπουείναιμεγαλύτερηαπότιςμισέςμετρήσειςκαιμικρότερηαπότις άλλεςμισές.γιανατοκαταλάβουμεκαλύτερα,αςδούμετιςτιμέςμαςσεαύξουσασειρά: sort(alexh) [1] Ημικρότερητιμήείναι1.81(πρώτη)καιημεγαλύτερη1.85(τελευταία).Αφαιρώνταςδύοτιμές απόκάθεάκρημένειημεσαίαμέτρηση,πουείναι1.83.αυτήείναιηδιάμεσος. Ηελάχιστη,μέγιστη,μέση,καιδιάμεσοςτιμήυπολογίζονταιστοRαπευθείαςμετις συναρτήσειςmin, max, meanκαι median,αντίστοιχα. Ανκόψουμετοκάθεμισόστημέσημπορούμεναβρούμετηδιάμεσοτουκάθεμισού,που χωρίζουντοπρώτοτέταρτοκαιτοτελευταίοτέταρτοτωνδεδομένων.τασημείααυτά ονομάζονταιτεταρτημόρια:τοπρώτοτεταρτημόριο(1stquartile)χωρίζειτοχαμηλότερο25%. Τοδεύτεροτεταρτημόριοείναιηδιάμεσοςκαιχωρίζειτο50%.Τοτρίτοτεταρτημόριο(3rd quartile)χωρίζειτουψηλότερο25%.αυτέςείναιοιεπιπλέοντιμέςπουμαςδίνειηπερίληψη τουr.βέβαιαγιατόσολίγεςτιμέςπουέχουμεεδώαυτόδενέχειπολύνόημα,είναιόμωςπάρα πολύχρήσιμοσεμεταβλητέςμεδεκάδεςήεκατοντάδεςμετρήσεις. Ηπερίληψηεφαρμόζεταικαισεολόκληραπλαίσιαδεδομένων.Στηνπερίπτωσηαυτήμαςδίνει πληροφορίεςγιαόλεςτιςμεταβλητέςπουπεριλαμβάνονταιστοπλαίσιοδεδομένωνκαι προσαρμόζεταιαυτόματασεκάθεμεταβλητήανείναικατηγορικήήποσοτική.παράδειγμα: summary(atoma) sex age F:1 Min. :21.00 M:1 1st Qu.:21.25 Median :21.50 Mean : rd Qu.:21.75 Max. :22.00

11 Χρήσηεξωτερικώναρχείων ΤοRμπορείναδιαβάσειδεδομέναπουέχουμεαποθηκευμένασεαρχείαστοδίσκοτου υπολογιστήμας.μετοrμπορούμεεπίσηςνααποθηκεύσουμεδεδομένα,αποτελέσματα επεξεργασίας,ήκαιτιςεντολέςκαισυναρτήσειςπουχρησιμοποιήσαμεγιατηνανάλυσήμας. Γιαναμπορείναχρησιμοποιηθείκάποιοεξωτερικόαρχείοπρέπειπροηγουμένωςνα υποδείξουμεστοrσεποιοφάκελοβρίσκονταιτααρχείαμας.ηεπιλογήφακέλουγίνεταιμέσα απότονκατάλογοεπιλογώνfile Changedir (dir=directory,δηλαδήκατάλογοςαρχείων). ΜετηνεπιλογήαυτήτοRμαςεμφανίζειτογνωστόπαράθυροεπιλογήςφακέλουτωνwindows. Εντοπίζουμεκαιεπιλέγουμετηντοποθεσίαόπουβρίσκονταιτααρχείαμας. Αφούεπιλέξουμετησωστήτοποθεσία,μπορούμεναφορτώσουμεέναπλαίσιοδεδομένων απευθείαςαπότοδίσκομετησυνάρτησηread.table,αναθέτονταςτοπεριεχόμενο απευθείαςσεμιαμεταβλητή.π.χ.,γιαναχρησιμοποιήσουμετακατηγορικάδεδομένατου3 ου κεφαλαίουτουβιβλίου,τααναθέτουμεστημεταβλητήch3ωςεξής: read.table("chapter3_1.rdata") - ch31 Προσοχή,ναμηνξεχνάμετηντελίτσαμέσαστοόνοματηςσυνάρτησης,χωρίςκενά! Ησυνάρτησηstrμαςδείχνειτοαποτέλεσματηςανάθεσης: str(ch31) 'data.frame': 264 obs. of 1 variable: $ education: Factor w/ 5 levels "Άλλο","Λύκειο",..: Πρόκειταιγιαέναπλαίσιοδεδομένωνμεμιαμοναδικήκατηγορικήμεταβλητήμεόνομα educationηοποίαπεριέχειδεδομέναπέντεκατηγοριών.ταστοιχείατωνπρώτωνσειρών ανήκουνόλαστην5 η κατηγορία. Αργότεραθαδούμεπώςμπορούμενααποθηκεύσουμεδικάμαςδεδομένακαθώςκαινα χρησιμοποιήσουμεαρχείααναλύσεωνκαιεξωτερικάπακέτασυναρτήσεων. ΑθανάσιοςΠρωτόπαπας Μάρτιος2012

12 ΟδηγίεςχρήσηςτουR,μέρος3 ο Βιβλιοθήκες ΤοRδιαθέτειπολλέςχρήσιμεςσυναρτήσειςχωρίςειδικήαναζήτηση,αυτόματα.Υπάρχουν όμωςπάραπολλέςδιαφορετικέςσυναρτήσεις,πουχρησιμοποιούνταιγιαδιαφορετικάείδη αναλύσεων.οιπερισσότερεςείναιοργανωμένεςσεεξωτερικά«πακέτα»συναρτήσεων,που ονομάζονται«βιβλιοθήκες».ταπακέτααυτάπρέπειναταεγκαταστήσουμεστονυπολογιστή μαςξεχωριστάαπότοίδιοτοr.ηεγκατάστασηκατεβάζειαυτομάτωςτοπακέτοαπότο διαδίκτυο,άραπρέπειπρώταναεξασφαλίσουμεότιησύνδεσήμαςείναιενεργή.γιανα εγκαταστήσουμεέναπακέτο,π.χ.τοpsych(γιααναλύσειςπουχρησιμοποιούνταισυχνάστην ψυχολογία),χρησιμοποιούμετηνκατάλληλησυνάρτησημέσααπότοr: install.packages("psych", depend=t) Τηνπρώτηφοράπουθαχρησιμοποιήσουμεαυτήτησυνάρτηση,τοRθαμαςρωτήσειαπόπού νακατεβάσειτοπακέτο.επιλέγουμετηνελλάδαήάλληευρωπαϊκήχώρα,π.χ.αυστρία.στη συνέχειατοrκατεβάζεικαιεγκαθιστάό,τιείναιαπαραίτητογιατηλειτουργίατουπακέτου. Ανθέλουμεναεγκαταστήσουμεπερισσότεραπακέταμονομιάς,χρησιμοποιούμεακολουθία: install.packages(c("e1071","nortest","hmisc"), depend=t) ToRεγκαθιστάταπακέταμαζίμετυχόνπροαπαιτούμενα.Στοεξήςθαείναιδιαθέσιμαστον υπολογιστήμαςανεξάρτητααπότοανείμαστεσυνδεδεμένοιστοδιαδίκτυοήόχι. Γιαναχρησιμοποιήσουμεσυναρτήσειςαπότανέαπακέτα,πρέπειπρώτανα«φορτώσουμε»τη βιβλιοθήκηπουπεριλαμβάνειτοπακέτο,χρησιμοποιώνταςτησυνάρτησηlibrary.έτσι,αν έχουμεέναπλαίσιοδεδομένωνchκαιθέλουμεναχρησιμοποιήσουμετησυνάρτηση describeπουπεριλαμβάνεταιστηβιβλιοθήκητουπακέτουpsych: library(psych) describe(ch) ΗενεργοποίησητηςβιβλιοθήκηςπρέπειναγίνεταικάθεφοράπουξεκινάμετοR. Εναλλακτικά,ανθέλουμεναχρησιμοποιήσουμεσταγρήγορακάποιασυνάρτησηαπόένα πακέτο,χωρίςπροηγουμένωςναφορτώσουμεολόκληρητηβιβλιοθήκη,μπορούμενα δώσουμετοόνοματηςβιβλιοθήκηςμαζίμετησυνάρτηση,μεδυοάνω κάτωτελείεςανάμεσα: psych::describe(ch) Ημέθοδοςαυτήδενσυνιστάταιδιότιπρέπεικάθεφοράναξαναγράφουμεολόκληροτοόνομα τηςβιβλιοθήκης.είναιαπλούστερονατηφορτώσουμεμιαφοράμετησυνάρτησηlibrary. Εννοείταιότισεκάθεπερίπτωσηπρέπειπροηγουμένωςναέχουμεεγκαταστήσειτοαντίστοιχο πακέτο,μετησυνάρτησηinstall.packages (προσοχήστηντελίτσα!).

13 Δείκτεςπινάκων Στο2 ο μέροςτωνοδηγιώνείδαμεότιτοrχρησιμοποιείδομέςπουονομάζονται«πλαίσια δεδομένων»καιπεριέχουνμίαήπερισσότερεςμεταβλητές.οιδομέςαυτέςέχουντο χαρακτηριστικόότιαποτελούνταιαπόσειρές(εγγραφές)καιστήλες(μεταβλητές).π.χ.,οι πρώτεςσειρέςτουπίνακαύψουςτωνφοιτητώνείναιοιεξής: read.table("classheight.rdata")-ch ch sex h 1 f f f f m ΤοRμαςεπιτρέπειναχειριστούμεσειρές,στήλες,καιμεμονωμέναστοιχεία,χρησιμοποιώντας ένασύστημαδεικτώνμέσασεαγκύλες(τιςτετράγωνεςπαρενθέσεις:[]).συγκεκριμένα,κάθε πίνακαςδύοδιαστάσεων(όπωςείναιτοπλαίσιοδεδομένων)ορίζεταιως[σειρές,στήλες]. Μέσαστιςαγκύλεςγράφουμετησειρά(ήσειρές)πουθέλουμε,κόμμα,καιτηστήλη(ήστήλες) πουθέλουμε.η1 η σειράτουπίνακαγράφεται[1,]ενώη2 η στήλητουπίνακαγράφεται[,2]: ch[1,] sex h 1 f 1.57 ch[,2] [1] Ανθέλουμετοστοιχείοτης4 ης σειράς,2 ης στήλης,τοεντοπίζουμεωςεξής: ch[4,2] [1] 1.72 ΈναπολύχρήσιμοστοιχείοστοRείναιότιμπορούμεναεπιλέξουμεστοιχείαμεβάσηκάποια συνθήκη.π.χ.,μπορούμεναζητήσουμεόλεςτιςστήλεςαπότιςσειρέςτουπλαισίουchγιατις οποίεςημεταβλητήhείναιμεγαλύτερητου1.85,ωςεξής: ch[ch$h1.85,] sex h 9 m m m 1.89 Προσέξτεότιησυνθήκηch$h1.85τοποθετήθηκεπριναπότοκόμμα,άρακάνειεπιλογή σειρών.μετάτοκόμμαδεντοποθετήθηκετίποτα,άραδενεπιλέγονταιστήλες,καιεννοείται ότιτιςζητάμεόλες.μετονίδιοτρόποθαμπορούσαμεναζητήσουμετιςσειρέςστιςοποίεςτο φύλοείναιfκαιτούψοςείναιμεγαλύτεροτου1,70:

14 ch[ch$sex=="f" & ch$h1.70,] sex h 4 f f f 1.75 Προσέξτεότιοέλεγχοςισότηταςγίνεταιμετοδιπλόσύμβολο==(ίσον),ενώοέλεγχος ανισότηταςμετομονόσύμβολο(μεγαλύτερο).ησύζευξητωνδύοελέγχωνγίνεταιμετο σύμβολο&(λογικό«και»).ανθέλαμεδιάζευξη(δηλαδήήτοέναήτοάλλοήκαιταδύο)θα χρησιμοποιούσαμετοσύμβολο (κατακόρυφηκάθετος,λογικό«ή»),π.χ.: ch[ch$h1.85 ch$h<1.55,] sex h 9 m f m m 1.89 Μπορούμε,φυσικάναεπιλέξουμεμόνομίαστήληαπότοαποτέλεσματηςσυνθήκης: ch[ch$h1.85 ch$h<1.55,1] [1] m f m m Levels: f m ch[ch$h1.85 ch$h<1.55,2] [1] Στηνπερίπτωσηαυτήλαμβάνουμεωςαποτέλεσμαμιααπλήακολουθία.Τοτελευταίοθα μπορούσαμενατοπετύχουμεκαιεφαρμόζονταςτουςδείκτεςπάνωστηνίδιατημεταβλητή: ch$h[ch$h1.85 ch$h<1.55] [1] Εδώ,φυσικάδενχρησιμοποιούμετοκόμμαπρινκλείσουμετηναγκύλη,αφούμιαμεταβλητή είναιμονοδιάστατηκαιδενπεριέχειστήλες. Ηεπιλογήστοιχείωνμετοσύστημαδεικτώνείναιπάραπολύχρήσιμηκαιθατησυναντήσετε σεπολλέςπεριπτώσειςδουλεύονταςστοrκαιμελετώνταςταδιαθέσιμαπαραδείγματα. Κιένακολπάκι:Γιαναμηνπληκτρολογούμεξανάταίδια,ότανθέλουμεναεπαναλάβουμε μιαπροηγούμενησυνάρτησηστοχώροαλληλεπίδρασηςτουrπατάμεαπλώςτο«βελάκι πάνω»στοπληκτρολόγιο,όσεςφορέςχρειάζεται,ώστεναεπανέλθειστηνενεργήγραμμή. Αρχείαεντολών Ανέπρεπεκάθεφοράναπληκτρολογούμεεκνέουόλεςτιςσυναρτήσειςπουχρειαζόμαστε,ή χρήσητουrθαήτανπολύκουραστικήκαικαθόλουαποδοτική.στηνπραγματικότητααυτόπου κάνουμεείναινααποθηκεύουμετιςεντολέςμαςσεένααρχείο,ώστεναμπορούμενατις τροποποιήσουμεήνατιςεκτελέσουμεαυτούσιεςοποιαδήποτεάλληστιγμή.τοαρχείοαυτό περιλαμβάνειακριβώςτηναλληλουχίατωνσυναρτήσεωνπουχρησιμοποιούμε.προαιρετικά,

15 προσθέτουμεσχόλιακαιεπεξηγήσειςώστεναμπορέσουμεναθυμηθούμετιακριβώςκάναμε μετιςσυναρτήσειςαυτέςκαιγιαποιολόγο.ουσιαστικά,δηλαδή,γράφουμεένα«πρόγραμμα» στη«γλώσσα»τουrγιαναεκτελείτιςαναλύσειςμας.στηνορολογίατουrένατέτοιο πρόγραμμαονομάζεταιscript. Ένααρχείοεντολώνπουπροϋπάρχει(π.χ.τοαποθηκεύσαμεστοπαρελθόνήμαςτοέστειλε κάποιοςάλλος)μπορούμενατοφορτώσουμεστοrαπότονκύριοκατάλογοεπιλογών(το «μενού»)στηνκορυφήτηςοθόνης.hεπιλογήfile Openscript μαςανοίγειτογνωστό παραθυράκιεπιλογήςαρχείωνγιαναφορτώσουμετοπρόγραμμάμας. Έναπρόγραμμαανοίγειστοδικότουπαραθυράκι,μέσαστονευρύτεροχώροτουR,ώστενα βλέπουμεκαθαράτησειράτωνσυναρτήσεωνπουπεριέχει.είναιανεξάρτητοαπότοχώρο όπουπληκτρολογούμετιςσυναρτήσειςμαςκαιβλέπουμετααποτελέσματα. Γιαναχρησιμοποιήσουμεμιασυνάρτησηαπότοπρόγραμμαπουανοίξαμε,πρώτατην «επιλέγουμε»μετοποντίκιήμετοπληκτρολόγιο(ctrl Shift βελάκιδεξιά/αριστερά). Εδώέχουμεεπιλέξειτησυνάρτησηυπολογισμούτουαθροίσματοςτηςακολουθίαςr3: ΣτησυνέχειακρατάμεπατημένοτοπλήκτροControlκαιπατάμετοπλήκτροR.Οσυνδυασμός αυτόςονομάζεταιctrl RκαιστοRσημαίνει«Run»(τρέξε),εκτελείδηλαδήό,τιείναιφωτισμένο, αντιγράφοντάςτοστοχώροαλληλεπίδρασηςμετοr. Στοπαραπάνωπαράδειγμαβλέπουμεότιμιασειράτουαρχείουαρχίζειμετοσύμβολο# (δίεση)καισυνεχίζει«άθροισμασχετικώνσυχνοτήτων...».αυτήησειράδενείναιεντολήγιατο R,αλλάεπεξηγηματικόσχόλιογιατοναναγνώστη/χρήστητουαρχείου.Τοσύμβολο# υποδεικνύειστοrνααγνοήσειοτιδήποτεβρίσκεταιπιοδεξιάαπόαυτό.τοχρησιμοποιούμε γιαναξεκινήσουμεμιασειράμεεπεξηγηματικάσχόλιαήγιαναπροσθέσουμεμιαεπεξήγηση στοτέλοςκάποιαςσυνάρτησης(σταδεξιάτης).ναχρησιμοποιείτεόσοπερισσότερα επεξηγηματικάσχόλιαμπορείτε,θαταβρείτεπολύχρήσιμαότανξαναχρειαστείτεένα παλαιότεροαρχείοεντολώνστοr(ήσεοποιαδήποτεάλληγλώσσαπρογραμματισμού). Ανθέλουμενααποθηκεύσουμεμιασειράσυναρτήσεωνγιαμελλοντικήχρήση,ξεκινάμεένα νέοπρόγραμμα,μετηνεπιλογήfile Newscriptαπότονκύριοκατάλογοεπιλογών.Αυτό

16 ανοίγειένακενόπαράθυρο,στοοποίοδακτυλογραφούμετιςσυναρτήσειςμας,ήτις αντιγράφουμεαπότοχώροαλληλεπίδρασηςμεcopy Paste(μετοποντίκιήμεCtrl C,Ctrl V). Αποθηκεύουμετηδουλειάμας,ενώτοπαράθυροτουπρογράμματοςείναιενεργό,μεκλικ επάνωστηδισκετούλα,μεctrl S,ήεπιλέγονταςFile Saveαπότονκύριοκατάλογο. Στησυνέχειατοαρχείοαυτόθαείναιδιαθέσιμονατοανοίξουμεκαινατο ξαναχρησιμοποιήσουμεοποιαδήποτεστιγμή,αρκείναεπιλέξουμεπρώτατοσωστόφάκελο (File Changedir )καιστησυνέχειατοίδιοτοαρχείο(file Openscript ). Προσοχή!Δενπρέπειναμπερδεύουμετηναποθήκευσηκαιανάγνωσηπρογραμμάτων (script)μετηναποθήκευσηκαιανάγνωσηπινάκωνδεδομένων(datatable).τα προγράμματααποθηκεύονταικαιφορτώνονταιαπότονκύριοκατάλογο(file )και εμφανίζονταισεδικότουςπαράθυρομέσαστοr.αντίθετα,ταδεδομένααποθηκεύονται καιφορτώνονταιαπόσυναρτήσειςκαιδενεμφανίζονταιπουθενάπαράμόνοαντα ζητήσουμε,είτεδακτυλογραφώνταςτοόνομάτουςείτελ.χ.μετησυνάρτησηfix. Έχουμεπροηγουμένωςσυναντήσειτησυνάρτησηread.tableπουφορτώνειέναπλαίσιο δεδομένωνκαιτοαναθέτεισεμιαμεταβλητή.αντίστοιχα,μπορούμενααποθηκεύσουμεένα πλαίσιοδεδομένων,τοοποίοπεριέχειστοιχείαπουπληκτρολογήσαμεήαποτελέσματα υπολογισμών,μετησυνάρτησηwrite.table.γιαπαράδειγμα,τοπλαίσιοδεδομένωναπό το2 ο μέροςτωνοδηγιών,μπορείναδημιουργηθείκαινααποθηκευτείωςεξής: atoma<-data.frame(sex=c("m","f"),age=c(21,22)) rownames(atoma)<-c("γιάννης","μαρία") write.table(atoma,"atoma.rdata") Τοπρώτοόρισματηςσυνάρτησηςwrite.tableείναιτοπλαίσιοδεδομένωνπουθέλουμενα αποθηκεύσουμεκαιτοδεύτεροόρισμαείναιτοόνοματουαρχείουμετοοποίοθα αποθηκευτείστοσκληρόδίσκομας.στοεξής,αυτότοπλαίσιοδεδομένωνθαείναιδιαθέσιμο οποτεδήποτε,επιλέγονταςτονκατάλληλοφάκελοεργασίαςκαιχρησιμοποιώνταςτη συνάρτησηread.table("atoma.rdata"). Συνοψίζοντας,τααρχείαδεδομένωνπουδιανέμονται(π.χ.classheight.Rdata)ταδιαβάζουμε μέσααπότοχώροαλληλεπίδρασης,ήμέσααπόπρογράμματα,μετησυνάρτηση read.table.ενώτααρχείαπρογραμμάτων(τασυνοδευτικάτωνκεφαλαίωντουβιβλίου, π.χ.chapter3.r)ταδιαβάζουμεαπότονκατάλογοεπιλογώνμεfile Openscript ΑθανάσιοςΠρωτόπαπας Μάιος2012

Το TEX στο χώρο της στατιστικής: η δύναμη του ελεύθερου λογισμικού

Το TEX στο χώρο της στατιστικής: η δύναμη του ελεύθερου λογισμικού eutypon20-revised 2008/5/20 10:15 page 37 #41 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/April 2008 37 Το TEX στο χώρο της στατιστικής: η δύναμη του ελεύθερου λογισμικού Ιωάννης Κ. Δημάκος Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου η Εκδοση : Φεβρουάριος 2008 2η Εκδοση : Ιανουάριος 200 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

www.koullas.com ckoullas 2 c k : :. :.. . : -

www.koullas.com ckoullas 2 c k : :. :.. . : - www.oullas.om : :. :... : - oullas 2 oullas 3. / :. :. ( ) /. oullas 4,,,. : - oullas 5,,,,. : oullas 6.. : : oullas 7..,.. oullas 8 oullas 9.. (). oullas 10 oullas 11 / / Num1 Max X 5 Pay Hours * Rate

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t)

Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο Βασικές Τεχνικές Δειγματοληψίας και Ανάλυση Ερωτηματολογίων με χρήση του ελέγχου (t) (Basic Sampling Tecniques and Questionnaire Analysis using (t) test). Εισαγωγή Η Δειγματοληψία είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Schlussbericht 5. Oktober 2009. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE

Schlussbericht 5. Oktober 2009. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Schlussbericht 5. Oktober 2009 The Effect of Energy Efficiency Enhancement on Innovation and Competitiveness.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Η ενεργοποίηση του SPSS γίνεται με 2 τρόπους : Με διπλό πάτημα του εικονιδίου SPSS στην επιφάνεια εργασίας, ή ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα με ευρύτατη χρήση σε όλους τους ερευνητικούς χώρους και ιδιαίτερα στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Διαβάστε περισσότερα

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση!

Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! Μην ξεχάσετε να προσθέσετε μόνοι σας τα Session του Minitab! Δηλαδή την ημερομηνία και ώρα που κάνατε κάθε άσκηση! ΘΕΜΑ ο [Μονάδες 20] Ερώτημα i (4 μονάδες). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ SPSS 14.0 Περιεχόµενα Εισαγωγή στο Στατιστικό πακέτο SPSS 14.0...1 Αρχικά...1 Παράθυρα του SPSS...2 Παράθυρο δεδοµένων του SPSS...4 Status bar και Toolbar...4

Διαβάστε περισσότερα

Προεπεξεργασία Δεδομένων

Προεπεξεργασία Δεδομένων Προεπεξεργασία Δεδομένων Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης 1 ο Φροντιστήριο Σκούρα Αγγελική skoura@ceid.upatras.gr 2 Η Διαδικασία Εξόρυξης Γνώσης Ορισμός προβλήματος Συλλογή δεδομένων Προεπεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S.

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με το S.P.S.S. Διδακτικές Σημειώσεις Απόστολος Δ. Μπατσίδης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου

Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις. Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου Εισαγωγή στην R Πρόχειρες Σηµειώσεις Κωνσταντίνος Φωκιανός & Χαράλαµπος Χαραλάµπους Τµήµα Μαθηµατικών & Στατιστικής Πανεπιστήµιο Κύπρου η Εκδοση: Φεβρουάριος 2008 2η Εκδοση: Ιανουάριος 200 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

29/11/2010 Προεδρείο: Κωνσταντινίδης Θ. Ομιλία: «Ιατρική Στατιστική Ανάλυση Συνήθεις μέθοδοι (επιλογή εφαρμογήαξιολόγηση)»,

29/11/2010 Προεδρείο: Κωνσταντινίδης Θ. Ομιλία: «Ιατρική Στατιστική Ανάλυση Συνήθεις μέθοδοι (επιλογή εφαρμογήαξιολόγηση)», 29/11/2010 Προεδρείο: Κωνσταντινίδης Θ. Ομιλία: «Ιατρική Στατιστική Ανάλυση Συνήθεις μέθοδοι (επιλογή εφαρμογήαξιολόγηση)», Κοντακιώτης Θ. Ομιλία: «Μεταναλύσεις», Χάιδιτς Άννα Μπετίνα Βασικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou

Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R. Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Σεμινάριο Στατιστική με τη γλώσσα R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Εισαγωγή στο περιβάλλον της R Dr. Nikolaos Mittas Dr. Theodosios Theodosiou Η στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΓΑΛΗ : ΜΕΣΑΙΑ: ΜΙΚΡΗ Page 1 of 67 Page 2 of 67 Page 3 of 67 Page 4 of 67 1. Page 5 of 67 Page 6 of 67 Page 7 of 67 2. Page 8 of 67 Page 9 of 67 Page 10 of 67 Page 11 of 67 Page 12 of 67 Page 13 of 67 Page 14 of 67 Page 15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη Ραδιοκάλυψης με Cellular Expert ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Μελέτη Ραδιοκάλυψης με Cellular Expert ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ Μελέτη Ραδιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt;

Το παρακάτω πρόγραµµα παρουσιάζει µια επεξεργασία συµβολοσειρών. Program Strings; Uses Crt; Ασκήσεις σε Pascal Program prostesi; { όνοµα ή επικεφαλίδα ή τίτλος του προγράµµατος }(* αυτό το πρόγραµµα προσθέτει δύο αριθµούς *) Uses Crt; { δήλωση της µονάδας Crt, που περιέχει συναρτήσεις οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ευθύµιος Κάκουρος είναι κλινικός παιδοψυχολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το τµήµα ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Eotvos Lorand και από το ίδιο πανεπιστήµιο πήρε αργότερα το διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15 Εαρινό Εξάμηνο Σελίδα 1 από 5

Ακαδημαϊκό Έτος 2014/15 Εαρινό Εξάμηνο Σελίδα 1 από 5 Στοιχεία επικοινωνίας Διδάσκων Εργαστηρίου: Γεώργιος Λάρκου Email: glarkou@cs.ucy.ac.cy Ώρες Γραφείου : Τρίτη 15.35 18.00, Γραφείο 216, Κτήριο ΘΕΕ01, Πανεπιστημιούπολη Εργασία 3 Άσκηση 1: Δημιουργήστε

Διαβάστε περισσότερα