Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ VHF ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VHF ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ VHF ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VHF ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VHF ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Τα τελευταία χρόνια µε την αύξηση των σταθµών ραδιοτηλεφωνίας VHF στα πλοία, έχει παρατηρηθεί σε ευρεία κλίµακα λανθασµένη χρήση των διαύλων VHF, αποτέλεσµα της οποίας είναι η παρενόχληση των ραδιοεπικοινωνιών των πλοίων και ειδικότερα των ραδιοεπικοινωνιών κινδύνου και ασφαλείας. 2. Η υπηρεσία µας, ακολουθώντας και σχετική απόφαση του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), παρέχει οδηγίες για την σωστή χρήση του VHF στη θάλασσα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σωστή ταχεία και άµεση επικοινωνία των πλοίων µε άλλους σταθµούς, ενώ παράλληλα τονίζει ότι επιβάλλεται να αποφεύγονται οι παρακάτω εκποµπές: α) Από πλοίο προς πλοίο στο δίαυλο 16, εκτός αν πρόκειται για κλήσεις που αφορούν σε επικοινωνίες κινδύνου ή επείγοντος και πολύ σύντοµες επικοινωνίες ασφαλείας(συνήθως διατίθεται άλλος δίαυλος για τις επικοινωνίες ασφαλείας); β) Από πλοίο προς πλοίο σε διαύλους που έχουν εκχωρηθεί σε άλλους χρήστες (π.χ. Λιµενικές Αρχές, Πλοηγική υπηρεσία κλπ.) γ) Άσκοπες ή περιττές κλήσεις, ή σήµατα χωρίς ή µε ψευδές διακριτικό κλήσης ή όνοµα εκπέµποντoς σταθµού καθώς και η παρενόχληση διαύλου. 3. Σηµειώνεται επίσης ότι η πρόοδος της τεχνικής στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών επέβαλε την διάθεση των διαύλων 87Β και 88Β για τις ανάγκες του συστήµατος Αυτόµατης Αναγνώρισης Ταυτότητας Πλοίων (AIS) και επέτρεψε την αύξηση των διατιθέµενων διαύλων VHF για επικοινωνίες από πλοίο προς πλοίο, µε αποτέλεσµα οι δίαυλοι 8, 72 και 77 να διατίθενται σήµερα διεθνώς αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Ο δίαυλος 6 χρησιµοποιείται για επικοινωνίες ασφαλείας µεταξύ πλοίων καθώς και πλοίων µε αεροσκάφη σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Κατά συνέπεια εφιστάται η προσοχή των Πλοιάρχων και υπεύθυνων χειριστών για την αποκλειστική χρήση των παραπάνω διαύλων κατά την διεξαγωγή επικοινωνιών από πλοίο σε πλοίο (ship-toship communications). 4. Μετά τα ανωτέρω, θα πρέπει να επισηµαίνεται και να τονίζεται στους Πλοιάρχους και στους υπεύθυνους χειριστές των πλοίων, όταν χρησιµοποιούν το ραδιοτηλέφωνο VHF να ακολουθούν τις οδηγίες που παρατίθενται στις επόµενες σελίδες. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VHF ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1 Τεχνική των επικοινωνιών VHF Προετοιµασία Πριν να αρχίσετε να εκπέµπετε, σκεφθείτε τα θέµατα για τα οποία πρέπει να επικοινωνήσετε και, αν είναι αναγκαίο, προετοιµάστε γραπτές σηµειώσεις για συντόµευση της επικοινωνίας, αποφυγή ανεπιθύµητων διακοπών και µείωση του χρόνου απασχόλησης του διαύλου. Έλεγχος προ εκποµπής Πριν αρχίσετε να εκπέµπετε, βεβαιωθείτε ότι ο δίαυλος δεν χρησιµοποιείται από άλλον ανταποκριτή. Ο έλεγχος αυτός έχει σκοπό να αποφευχθούν περιττές κι ενοχλητικές παρεµβολές, που καθιστούν τελικά αδύνατη τη χρήση του συγκεκριµένου διαύλου. Συµµόρφωση προς τους Κανονισµούς Η χρήση του VHF πρέπει να γίνεται σωστά και σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών. Ειδικότερα τονίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται τα εξής:.1 οι κλήσεις στον δίαυλο 16, εκτός αν πρόκειται για κλήσεις κινδύνου, επείγοντος και πολύ σύντοµες επικοινωνίες ασφαλείας, όταν διατίθεται άλλος δίαυλος για τις επικοινωνίες ασφαλείας; ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 10

2 .2 οι επικοινωνίες που δεν έχουν σχέση µε την ασφάλεια ή την ναυσιπλοΐα σε δίαυλους που έχουν εκχωρηθεί για υπηρεσίες λιµένα (π.χ. Λιµενικές Αρχές, Πλοηγική υπηρεσία, VTS κλπ.).3 οι επικοινωνίες που θεωρούνται ως µη ουσιώδεις ή περιττές..4 οι κλήσεις χωρίς ή µε ψευδές διακριτικό κλήσης;.5 η επιµονή στη χρήση ενός διαύλου, όταν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές..6 η χρησιµοποίηση φράσεων ή λέξεων που προσβάλουν τα χρηστά ήθη; Επανάληψη Η επανάληψη λέξεων ή φράσεων θα πρέπει να αποφεύγεται, εκτός εάν ζητηθεί ειδικά από τον λαµβάνοντα σταθµό; 1.5 Ελάττωση ισχύος ποµπού Όπου είναι δυνατό θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ελάχιστη δυνατή ισχύς ποµπού (1 WATT), που εξασφαλίζει ικανοποιητική επικοινωνία. Στους διαύλους 15 & 17, όταν χρησιµοποιούνται για ενδοεπικοινωνίες των πλοίων, η ελάττωση της ισχύος του ποµπού σε 1W είναι υποχρεωτική. 1.6 Σύστηµα Αυτόµατης Αναγνώρισης Πλοίων (AIS) Το AIS χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών σε επικοινωνίες «πλοίο-προς-πλοίο» και επίσης σε επικοινωνίες πλοίων µε σταθµούς ξηράς. Ο σκοπός του AIS είναι η αναγνώριση πλοίων, η υποβοήθηση παρακολούθησης στόχων, η απλοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. µείωση προφορικών αναφορών) και παροχή πρόσθετων πληροφοριών για υποβοήθηση της ενηµέρωσης και εγρήγορσης. Το AIS µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες VHF. Το AIS λειτουργεί σύµφωνα µε την απόφαση του ΙΜΟ Α.917(22) «Οδηγίες για την επί του πλοίου λειτουργική χρήση των συστηµάτων αυτόµατης αναγνώρισης ταυτότητας πλοίων». 1.7 Επικοινωνίες µε τους σταθµούς ξηράς Στους διαύλους VHF που έχουν εκχωρηθεί στις υπηρεσίες λιµένα, οι µόνες επικοινωνίες που επιτρέπονται περιορίζονται σε εκείνες που έχουν σχέση µε λειτουργικούς χειρισµούς, την κίνηση και την ασφάλεια πλοίων και, σε περίπτωση ανάγκης, την ασφάλεια προσώπων. Η χρήση των διαύλων αυτών για επικοινωνίες µεταξύ πλοίων θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρές παρεµβολές στις επικοινωνίες, που σχετίζονται µε την κίνηση και ασφάλεια των πλοίων σε περιοχές λιµένα Γενικά θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες για τον τρόπο επικοινωνίας που παρέχονται από τους σταθµούς ξηράς Οι επικοινωνίες θα πρέπει να διεκπεραιώνονται στο δίαυλο που καθορίζεται από τον σταθµό ξηράς. Όταν ζητείται αλλαγή διαύλου, το πλοίο που λαµβάνει θα πρέπει να βεβαιώσει τη λήψη και να συµµορφωθεί Όταν λαµβάνονται εντολές από σταθµό ξηράς να σταµατήσουν οι εκποµπές, θα πρέπει να διακοπούν οι επικοινωνίες µέχρι νεωτέρας εντολής από τον σταθµό ξηράς. (Στις περιπτώσεις αυτές είναι ενδεχόµενο ο σταθµός ξηράς να λαµβάνει ή να διαχειρίζεται σήµα κινδύνου ή ασφάλειας και τυχόν άλλες εκποµπές θα προκαλούσαν παρενοχλήσεις). 1.8 Επικοινωνίες µε άλλα πλοία Ο δίαυλος 13 του VHF έχει εκχωρηθεί από τους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών για επικοινωνίες γέφυρας-προς-γέφυρα. Το καλούµενο πλοίο µπορεί να υποδείξει άλλο δίαυλο εργασίας στον οποίο θα διεξαχθούν περαιτέρω επικοινωνίες. Το πλοίο που καλεί πρέπει να επιβεβαιώσει αποδοχή πριν να αλλάξει δίαυλο. ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 11

3 1.8.2 Η διαδικασία ελέγχου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2, θα πρέπει να ακολουθείται πριν αρχίσουν οι επικοινωνίες στο δίαυλο που επιλέχθηκε. 1.9 Επικοινωνίες κινδύνου Οι κλήσεις και τα µηνύµατα κινδύνου έχουν απόλυτη προτεραιότητα από όλες τις άλλες επικοινωνίες. Όταν διεξάγεται ανταπόκριση κινδύνου, όλες οι άλλες εκποµπές θα πρέπει να διακόπτονται και να τηρείται συνεχής φυλακή ακροάσεως στον δίαυλο κινδύνου και ασφαλείας (δίαυλο 16) Κάθε σήµα κινδύνου, που λαµβάνεται πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του πλοίου και να ενηµερώνεται αµέσως ο Πλοίαρχος Μόλις ληφθεί ένα µήνυµα κινδύνου, από πλοίο που βρίσκεται στην περιοχή του συµβάντος, αµέσως αυτό πρέπει να βεβαιώσει λήψη. Αν το πλοίο που λαµβάνει τέτοιο µήνυµα δεν βρίσκεται στην περιοχή, αφήνει να περάσει ένα λογικό χρονικό διάστηµα πριν κάνει βεβαίωση λήψης, για να επιτραπεί σε άλλα σκάφη πλησιέστερα στο κινδυνεύον πλοίο να βεβαιώσουν εκείνα λήψη Κλήση Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Ραδιοεπικοινωνιών ο δίαυλος 16 χρησιµοποιείται µόνο για επικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και πολύ σύντοµες επικοινωνίες ασφαλείας καθώς επίσης και για κλήσεις λοιπών επικοινωνιών (κλήσεις ρουτίνας) οι οποίες στη συνέχεια διεξάγονται σε κατάλληλο δίαυλο εργασίας Για να καλέσετε έναν άλλο σταθµό VHF να χρησιµοποιείτε, όταν είναι δυνατόν, δίαυλο εργασίας. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος δίαυλος εργασίας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αρχική επαφή ο δίαυλος 16, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι κατειληµµένος για επικοινωνίες κινδύνου ή επείγοντος Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην επίτευξη επαφής µε πλοίο ή παράκτιο σταθµό, να αφήσετε να περάσει επαρκής χρόνος πριν επαναλάβετε την κλήση. Μην καταλαµβάνετε τον δίαυλο άσκοπα, προσπαθήστε σε άλλο δίαυλο Αλλαγή διαύλων Όταν οι επικοινωνίες σ ένα δίαυλο δεν είναι ικανοποιητικές (π.χ. παράσιτα παρεµβολές), ενδείκνυται αλλαγή διαύλου, µε προηγούµενη επιβεβαίωση από το σταθµό που λαµβάνει Αλφαβητισµός Όταν καθίσταται αναγκαίο να εκφωνήσετε ένα ένα τα γράµµατα λέξεως ή λέξεων (π.χ. ονόµατα, ιακριτικά κλήσης, λέξεις οι οποίες θα µπορούσαν να παρεξηγηθούν κ.λ.π.) θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το διεθνές φωνητικό αλφάβητο (Βλέπε Παράρτηµα 3) Προσφώνηση Οι λέξεις I και YOU θα πρέπει να προφέρονται µε έµφαση. είξετε σε ποιόν αναφέρονται. «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ» εδώ το «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΡΑΦΙΚ», έχετε πλοηγό? «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΡΑΦΙΚ» εδώ το «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ», έχω πλοηγό. ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 12

4 1.14 Τήρηση φυλακής ακρόασης Κάθε πλοίο, για το οποίο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ο εφοδιασµός του µε συσκευή VHF πρέπει, κατά τη διάρκεια του πλου, να τηρεί στη γέφυρα ναυσιπλοΐας συνεχή φυλακή ακρόασης στο δίαυλο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ VHF 2.1 Κλήση Όταν καλείτε παράκτιο σταθµό ή σταθµό πλοίου θα πρέπει να εκφωνείτε το όνοµα του σταθµού αυτού µία φορά (ή δύο φορές αν θεωρείται αναγκαίο σε περίπτωση µεγάλης ανταπόκρισης) και στη συνέχεια το όνοµα του πλοίου σας δύο φορές, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το δίαυλο που χρησιµοποιείτε. «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΡΑΦΙΚ» εδώ το «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ», στον δίαυλο Ανταλλαγή µηνυµάτων Όταν θέλουµε να επικοινωνήσουµε µε ένα πλοίο του οποίου δεν γνωρίζουµε το όνοµα, αλλά µας είναι γνωστή η θέση του, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό το στοιχείο. «Προς όλα τα πλοία εδώ το πλοίο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ». Ειδοποιείται το πλοίο που πλησιάζει την σηµαδούρα αριθµός τέσσερα, ότι διέρχοµαι το Φανό Τούρλος» Όταν ληφθεί ένα µήνυµα και απαιτείται µόνο γνωστοποίηση της λήψης, απαντήστε «λήφθηκε» (RECEIVED). Όταν ένα µήνυµα ληφθεί και απαιτείται γνωστοποίηση της ορθότητας του κειµένου απαντήστε «λήφθηκε και κατανοήθηκε» (RECEIVED AND UNDERSTOOD) και αν είναι αναγκαίο επαναλάβατε το µήνυµα. «Μήνυµα: Η προβλήτα θα είναι ελεύθερη στις Απάντηση: Λήφθηκε και κατανοήθηκε. Η προβλήτα θα είναι ελεύθερη στις 08.30» Όταν καθίσταται αναγκαίο, θα πρέπει να εκπέµπετε το ακόλουθο µήνυµα: "Please use/ I will use the IMO Standard Marine Communication Phrases". Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες γλώσσας οι οποίες δεν µπορεί να ξεπεραστούν µε την χρήση του Πρότυπου ναυτιλιακού τηλεπικοινωνιακού λεξιλογίου του ΙΜΟ» (IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES), µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το «ιεθνή Κώδικα Σηµάτων» (INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS). Στην περίπτωση αυτή, κατά την εκφώνηση των οµάδων του Κώδικα θα πρέπει να προηγείται η λέξη INTERCO. "Please use/i will use the International Code of Signals" Όταν ένα µήνυµα περιέχει οδηγίες ή συµβουλές θα πρέπει να επαναλαµβάνονται τα ουσιώδη σηµεία. ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 13

5 «Μήνυµα: Σε συµβουλεύω να περάσεις αριστερά µου. Απάντηση: Θα περάσω αριστερά σου» Αν ένα µήνυµα δεν ληφθεί σωστά, ζητήστε να επαναληφθεί µε τη λέξη «επαναλάβατε» (SAY AGAIN) Αν ένα µήνυµα λήφθηκε αλλά δεν κατανοήθηκε θα πρέπει να πείτε : «Το µήνυµα δεν κατανοήθηκε» (MESSAGE NOT UNDERSTOOD) Αν πρέπει να αλλάξετε δίαυλο θα πρέπει να πείτε: «Πηγαίνετε στο δίαυλο..» και περιµένετε για επιβεβαίωση λήψης πριν αλλάξετε δίαυλο Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας όταν εκείνος που µιλάει θέλει να δείξει ότι η οµιλία του τελείωσε και αναµένει απάντηση, τότε εκφωνεί την λέξη «έτοιµος» (OVER) Το πέρας της επικοινωνίας δηλώνεται µε τη λέξη «Τέλος» (OUT). 3 ΣΥΝΗΘΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 3.1 Επειδή τα περισσότερα πλοία έχουν ανάγκη επικοινωνίας µε τους σταθµούς ξηράς για ανταλλαγή πληροφοριών, συνιστάται η χρήση τυποποιηµένων µηνυµάτων προκειµένου να µειωθεί ο χρόνος εκποµπής. 3.2 Οι συνηθέστεροι τύποι τυποποιηµένων µηνυµάτων που χρησιµοποιούνται παρέχονται στους πίνακες µε παραδείγµατα που περιέχονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα 1 και 2. Περισσότερα παραδείγµατα παρέχονται στο Πρότυπο ναυτιλιακό τηλεπικοινωνιακό λεξιλόγιο του ΙΜΟ» (IMO STANDARD MARINE COMMUNICATION PHRASES - (Απόφαση ΙΜΟ Α.918(22)) το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται όταν είναι δυνατόν. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ -.Σ. SOLAS όπως έχει τροποποιηθεί, Κεφάλαιο IV Περί Ραδιοεπικοινωνιών. - Κανονισµοί Ραδιοεπικοινωνιών, Παράρτηµα 18, Πίνακας Συχνοτήτων εκποµπής στη ζώνη VHF της Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας. - Απόφαση ΙΜΟ Α.917(22) «Οδηγίες για την επί του πλοίου λειτουργική χρήση των συστηµάτων αυτόµατης αναγνώρισης πλοίων». - Απόφαση ΙΜΟ Α.954(23) «Χρήση των διαύλων VHF στη Θάλασσα. - Απόφαση ΙΜΟ Α.918(22) «Πρότυπο ναυτιλιακό τηλεπικοινωνιακό λεξιλόγιο του ΙΜΟ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 : ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝ ΥΝΟ, ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΙΕΘΝΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: ΙΑΥΛΟΙ VHF ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑ ΙΟ - ΙΑΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟΥ VHF ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6: ΙΑΥΛΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΟ VHF ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7: ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΛΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΜΕ DSC ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 8: ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ G.M.D.S.S ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 9: ΙΑΥΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ VTS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 14

6 Προσάρτηµα 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Α/Α ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΥΝΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ (δύο φορές) Ε Ω ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (χρησιµοποιούµενος δίαυλος VHF) ΚΑΝΑΛΙ 12 ΕΠΑΦΗΣ 2 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ε Ω ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΗΛΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΕΡΡΑ ΟΥΪΣΚΙ ΕΛΤΑ ΛΙΜΑ ΑΠΟ ΛΟΝ ΙΝΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ (ΕΤΑ) 06,00 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΛΟΗΓΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 150 ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 6,20 ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΦΟΡΤΙΟ 300 ΤΟΝΟΥΣ I.M.D.G. ΤΑΞΗ 4.1 ΣΤΟ ΑΜΠΑΡΙ Ν ο 4 ΕΧΩ ΠΑΘΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΩΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «..» 3 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ Ε Ω ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΙΘΑΝΗΣ ΩΡΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΚΑΤΑΠΛΟΥ (ΕΤΑ) ΧΑΛΚΙ ΑΣ (ΕΤΑ). 4 ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ Ε Ω ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΤΕΑΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΕΡΡΑ ΓΙΑΝΚΙ ΙΝΤΙΑ ΕΛΤΑ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΛΕΥΡΙΣΩ ΣΤΟ ΣΙΛΟ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΑΣ Ε.Τ.Α. 06,00 ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΠΛΟΗΓΟ 5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ε Ω ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 15

7 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 6 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΟ ΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΕΡΡΑ ΓΙΑΝΚΙ ΙΝΤΙΑ ΕΛΤΑ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΛΕΥΡΙΣΩ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ 100 ΤΟΝΟΥΣ CHLOROBENZENE IMDG ΚΛΑΣΗ 3.3 UN N o 113 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΑΜΕΝΗ Ν ο 7 Ε Ω ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΕΡΡΑ ΟΥΪΣΚΥ ΚΙΛΟ ΑΛΦΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΣΑ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ 200 ΜΟΙΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΑΝΟ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1,5 ΜΙΛΙ 7 ΑΛΛΑΓΗ ΙΑΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑ ΙΟ Ε Ω ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΜΕ ΚΑΝΑΛΙ 28 Σηµ. Αναµείνατε γνωστοποίηση λήψης πριν µεταβείτε στο νέο κανάλι. ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 16

8 Προσάρτηµα 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΙΝ ΥΝΟ, ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 ΚΛΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ο συναγερµός ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Distress alert) εκπέµπεται µε χρήση ψηφιακής επιλογικής κλήσης µέσω της συσκευής VHF/DSC. Μετά την λήψη επιβεβαίωσης λήψης (Distress alert acknowledgement) από παράκτιο σταθµό ή άλλο πλοίο, το πλοίο σε κίνδυνο αρχίζει την ανταπόκριση κινδύνου στην διεθνή συχνότητα ανταπόκρισης κινδύνου (Κανάλι 16) ως ακολούθως: (Βλέπε Α/Α 2) 2 ΜΗΝΥΜΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Μία φορά) MAYDAY Ε Ω (THIS IS) ΥΟ ΤΡΙΑ ΕΠΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΗ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ( ΣΠ) (TWO THREE SEVEN SEVEN FOUR SIX ZERO ZERO ZERO (MMSI) ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (CARGO SHIP GEORGIOS ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΓΚΟΛΦ ΤΑΓΚΟ (CALL SIGN SIERRA VICTOR GOLF TANGO) ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ ΤΡΙΑ ΕΠΤΑ ΜΟΙΡΕΣ ΕΝΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΜΗ ΕΝ ΥΟ ΤΡΙΑ ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (MY POSITION IS THREE SEVEN DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH ZERO TWO THREE DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST) ΒΥΘΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (WE ARE SINKING AFTER EXPLOSION IN ENGINE ROOM) ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE) (OVER) 3 ΚΛΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Η κλήση ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ (Urgency Call) εκπέµπεται µε χρήση ψηφιακής επιλογικής κλήσης µέσω της συσκευής VHF/DSC. Μετά την εκποµπή της κλήσης, µεταβείτε στον δίαυλο 16 και αρχίστε την εκποµπή του µηνύµατος επείγοντος ως ακολούθως: (Βλέπε Α/Α 4) 4 ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN (ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ (ALL STATIONS (THREE TIMES) ) Ε Ω (THIS IS) ΥΟ ΤΡΙΑ ΕΠΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΗ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ( ΣΠ) (TWO THREE SEVEN SEVEN FOUR SIX ZERO ZERO ZERO (MMSI) ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (CARGO SHIP GEORGIOS ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΓΚΟΛΦ ΤΑΓΚΟ (CALL SIGN ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 17

9 ΣΤΗΝ SIERRA VICTOR GOLF TANGO) ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ ΤΡΙΑ ΕΠΤΑ ΜΟΙΡΕΣ ΕΝΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟ ΜΗ ΕΝ ΥΟ ΤΡΙΑ ΜΟΙΡΕΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ (MY POSITION IS THREE SEVEN DEGREES ONE ONE DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH ZERO TWO THREE DEGREES FOUR FOUR MINUTES EAST) ΕΧΟΥΜΕ ΒΛΑΒΗ ΜΗΧΑΝΗΣ (WE HAVE ENGINE PROBLEM) ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ (I REQUIRE TUG ASSISTANCE) (OVER) 5 ΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η κλήση ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Safety Call) εκπέµπεται µε χρήση ψηφιακής επιλογικής κλήσης µέσω της συσκευής VHF/DSC. Μετά την εκποµπή της κλήσης, µεταβείτε στον δίαυλο 16 και αρχίστε την εκποµπή του µηνύµατος ασφαλείας ως ακολούθως: (Βλέπε Α/Α 6) 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITE SECURITE SECURITE (ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ) ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ALL STATIONS (THREE TIMES) ) IN SARONIKOS GULF Ε Ω (THIS IS) ΥΟ ΤΡΙΑ ΕΠΤΑ ΕΠΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΞΗ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ΜΗ ΕΝ ( ΣΠ) (TWO THREE SEVEN SEVEN FOUR SIX ZERO ZERO ZERO (MMSI) ) ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΟΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (CARGO SHIP GEORGIOS ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΣΙΕΡΡΑ ΒΙΚΤΟΡ ΓΚΟΛΦ ΤΑΓΚΟ (CALL SIGN SIERRA VICTOR GOLF TANGO) ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ ΥΟ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΙ ΑΣ ΣΑΝ ΤΖΙΩΡΤΖΙΟ (DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION TWO NAUTICAL MILES SOUTH OF SAN GIORGIO ISLAND (OVER) ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΑΝ/ΚΕΕΠ/ ΕΠ Ε Σελίδα 18

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη και το GMDSS: το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Πολυτεχνείο Κρήτης, email: gotsis@science.tuc.gr 8 Μαρτίου, 2012 1 GMDSS Global

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη

Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη Ναυτικός ασύρματος σε μικρά σκάφη GMDSS: Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Πολυτεχνείο Κρήτης email: gotsis@science.tuc.gr 7 Μαρτίου, 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GMDSS Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-067-3 Copyright IMO 2002 Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ 2005 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38

ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ιαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.3, 4/5/2011 σελ. 1 από 38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Τρόποι επικοινωνίας µε την εγκατάσταση ΥΦΑ...5 Φορητοί ασύρµατοι - ραδιοεπικοινωνία...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Αγγελίες 1 μέχρι και 14 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 1 To τεύχος των Ετήσιων (Μονίμων) Αγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ.Φ.Α. ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Διαδικ. Εγκατ. ΥΦΑ Rev.1 06/10/2008 σελ. 1 από 37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.Τυπική διαδικασία αφίξεως πλοίου...5 1.1 Αναχώρηση από το λιμάνι φόρτωσης...5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67/13 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας και την πρόληψη των πειρατικών πράξεων και των ένοπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά µε τις νέες τροποποιήσεις της Σ SOLAS 74 (κανονισµοί σχετικά µε την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες) και τον νέο ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διευκολυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία

INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή εργασία (Master

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.05.2004 COM(2004) 392 τελικό 2004/0123 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά µε τις εναρµονισµένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine. DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine. DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MIDLAND NEPTUNE Πομποδέκτης Βάσης VHF Marine DSC VHF/FM 25/1 Watt ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VHF MARINE MIDLAND NEPTUNE 2 1. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ! 1.1 Σύμβολα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words

ΠΡΟΟΙΜΙΟ Λέξεις κλειδιά ABSTRACT Key words Αντί προλόγου Η εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας, δεν θα ήταν εφικτή, χωρίς τη συνδροµή ορισµένων ανθρώπων. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Τζαννάτο Ε., για τη συγκατάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- LOGISTICS Προσχέδιο Διπλωματικής E- Μaritime: Εφαρμογές & Υπηρεσίες Ηλ-Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά.

GSM DECT. Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. Οδηγίες χρήσης Ασύρματο τηλέφωνο GSM Αρ. µοντέλου KX-TW501GR GSM DECT Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε δίκτυο GSM - GSM900 και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Αθήνα, Οκτώβριος 2010 Τίτλος αγγλικής έκδοσης: 1 η Αγγλική έκδοση 1 η Ελληνική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Διάσωση στη θάλασσα, Αποτροπή και Λαθρεπιβάτες Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Αθήνα, Οκτώβριος 2010 Τίτλος αγγλικής έκδοσης: 1 η Αγγλική έκδοση 1 η Ελληνική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ John Devoldere, ON4UΝ Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ Έκδοση 2η ΕΕΡ 2010 . John Devoldere, ON4UΝ και Mark Demeuleneere, ON4WW ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 04 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 2231.3-1/422/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ

ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ ÉÄÑÕÌÁ ÅÕÃÅÍÉÄÏÕ ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÁÊÁÄÇÌÉÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ Α ΕΚΔΟΣΗ 2008 ΙSBN: (SET) 978-960-337-077-2 978-960-337-078-9 Copyright 2008 Áðáãïñåýåôáé ç ïëéêþ Þ

Διαβάστε περισσότερα