Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία"

Transcript

1 Ιανουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία +11.2% οι ελλθνικζσ πωλιςεισ ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντφςςελντορφ Περιεχόμενα: Εξζλιξθ διμεροφσ εμπορίου 2 Άνοδοσ κατανάλωςθσ Σε φψοσ ρεκόρ οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ Η ACS κοντφτερα ςτθν εξαγορά τθσ Hochtief Εντοπιςμόσ διοξίνθσ ςε γερμανικά προϊόντα τροφίμων Τάςεισ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για τα τρόφιμα Συςτατικά γευςτικά αλλά «κακαρά» Το Kaufhof τολμά νζο επιχειρθματικό μοντζλλο Σταςιμότθτα τθσ ιδιωτικισ ετικζττασ Διζκνείσ εκκζεςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι Πρόγραμμα διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Γερμανία Αφξθςθ κατά 11,2% ωσ προσ τθν αξία και 9,46% ωσ προσ τθν ποςότθτα παρουςιάηουν οι ελλθνικζσ πωλιςεισ (εξαγωγζσ) προϊόντων προσ τθν γερμανικι αγορά κατά το διάςτθμα Ιανουαρίου επτεμβρίου 2010, εν ςυγκρίςει προσ τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2009, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ. Οι αγορζσ (ειςαγωγζσ) γερμανικϊν προϊόντων από τθν Ελλάδα παρουςίαςαν ςοβαρι μείωςθ κατά 13,4% ωσ προσ τθν αξία και 0,6% ωσ προσ τθν ποςότθτα, με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των επί μζρουσ μεγεκϊν του ελλθνογερμανικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου. Η Γερμανία παραμζνει ο ςθμαντικότεροσ αγοραςτισ ελλθνικϊν προϊόντων. Σα ςτοιχεία του αϋ εννεαμινου δείχνουν κετικι εξζλιξθ για το 65% του ςυνόλου των υποκατθγοριϊν ελλθνικϊν πωλιςεων και για αρκετζσ κατθγορίεσ όχι μόνον ανάκτθςθ του εδάφουσ που χάκθκε το 2009 λόγω τθσ κρίςθσ αλλά και τθν καλφτερθ επίδοςθ τθσ τελευταίασ 3ετίασ. Οι πωλιςεισ ελλθνικϊν προϊόντων κατά τθν περίοδο αυτι ανιλκαν ςε 1,31 δις. ζναντι 1,18 δισ. την αντίςτοιχθ περίοδο Οι αγορζσ Ελλθνικζσ εξαγωγζσ Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ γερμανικϊν προϊόντων ανιλκαν ςε 3,8 δισ. το 2010 από 4,4 δις. το Σο εμπορικό μασ ζλλειμμα μειϊκθκε κατά 22,5% ςε 2,5 δις. το 2010 από 3,2 δις. το Ο όγκοσ εμπορίου παρουςίαςε πτϊςθ κατά 8,18% ςε 5,1 δις. από 5,5 δις. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ελλθνικϊν πωλιςεων προσ τθν Γερμανία είναι κατά περίπου 2,5 φορζσ ανϊτεροσ του μζςου όρου αφξθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν (11,2% προσ 3,75%). Σαυτοχρόνωσ, οι ελλθνικζσ αγορζσ από τθν Γερμανία παρουςιάηουν ςθμαντικι μεν μείωςθ, όμωσ αυτι υπολείπεται ςθμαντικά τθσ μζςθσ μείωςθσ των ελλθνικϊν ειςαγωγϊν (13,41% ζναντι 21,83%). Ο λόγοσ ειςαγωγϊν / εξαγωγϊν Ελλάδοσ Γερμανίασ διαμορφϊκθκε ςε 2,89 το 2010 από 3,70 το Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόβλεψθ αφξθςθσ του γερμανικοφ κατά 3,5% περίπου το 2010 και τθν διαφαινόμενθ άνοδο τθσ κατανάλωςθσ ςτθν Γερμανία, αποτελεί αιςιόδοξθ προοπτικι για τθν μελλοντικι εξζλιξθ των ελλθνικϊν πωλιςεων ςτθν γερμανικι αγορά. Ελλθνογερμανικό εμπόριο Ιαν. - Σεπτ Μεταβολι 2009/10 φνολο χωρϊν ,75% Γερμανία ,17% Μερίδιο επί ςυνόλου 11,73% 10,95% φνολο χωρϊν ,83% Γερμανία ,41% Μερίδιο επί ςυνόλου 13,04% 11,77% Εμπορικό ζλλειμμα Ελλάδοσ - Γερμανίασ ,50% Όγκοσ εμπορίου ,18% Λόγοσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν φνολο χωρϊν 2,60 3,44 Γερμανία 2,89 3,70 Ιανουάριος 2011

2 δαςμολ. κατθγορία Σα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ενδφματα και τα παραςκευάςματα λαχανικϊν παρζμειναν οι κυριϊτερεσ κατθγορίεσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Οι πρϊτεσ δφο κατθγορίεσ ςθμείωςαν πτϊςθ, όμωσ οι επόμενεσ δζκα ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ. - Τα φαρμακευτικά προϊόντα ςθμείωςαν πτϊςθ κατά 2,11% ςε 230 εκ., ενϊ το α εξιμθνο του ζτουσ εμφάνιηαν αφξθςθ. - Τα ενδφματα ςυνζχιςαν την κ α κ ο δ ι κ ι π ο ρ ε ί α τ ω ν τελευταίων ετϊν με πτϊςθ κατά 4,9% ςε 109 εκ. - Τα παραςκευάςματα λαχανικϊν παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 4% ςε 104,9 εκ., υψθλότερο ςθμείο τθσ 3ετίασ. - Τα προϊόντα αλουμινίου παρουςίαςαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 42,8% ςε 91εκ., επίςθσ υψθλότερθ επίδοςθ 3ετίασ. - Οι μηχανζσ ήχου και εικόνασ είχαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 51,5% ςε 86 εκ και οι μθχανζσςυςκευζσ κατά 51% ςε 50,2 εκ. - Όλεσ οι υπόλοιπεσ διψήφιεσ κ α τ θ γ ο ρ ί ε σ τ ρ ο φ ί μ ω ν παρουςιάηουν αφξθςθ, όπωσ τα φροφτα-καρποί κατά 34,5% και αξία 82 εκ., τα γαλακτοκομικά κατά 4,65% ςε 60 εκ., τα λαχανικά κατά 2,4% ςε 52 εκ. - Τα ποτά ςυνολικά παρουςίαςαν μικρι αφξθςθ κατά 0,83% ςε 38 εκ. Σο οφηο είχε βελτίωςθ κατά 4,6% ςε 10,2 εκ., όπωσ και θ υποκατθγορία των λοιπϊν οινοπνευματωδϊν ποτϊν που εμφάνιςε αφξθςθ κατά 434% ςε 4,9 εκ. Αντιθζτωσ, ο οίνοσ κινικθκε πτωτικά ςτο ςφνολό του, με μεγάλεσ διακυμάνςεισ, όμωσ, ςτισ υποκατθγορίεσ. Αναλυτικότερα: το παρκζνο ελαιόλαδο είχε αφξθςθ Διμερές εμπόριο κατά 43,7% ςε 13 εκ. θ φζτα κατά 16,4% ςε 45,7 εκ. το γιαοφρτι κατά 18,7% ςε 2,9 εκ. το μζλι κατά 170% με μικρι αξία όμωσ 1,03 εκ. Αντικζτωσ, πτϊςθ εμφάνιςαν οι πωλιςεισ τςιποφρασ ιχκυοκαλλιζργειασ κατά 13% ςε 7,6 εκ., ενϊ αυξικθκαν οι πωλιςεισ λαβρακίου κατά 8,8% ςε 2,9 εκ. τθν κατθγορία των λαχανικϊν, ανοδικά κινικθκαν τα νωπά ςπαράγγια (+20,2%, 24 εκ.) και τα αγγοφρια (+91%, 12,7 εκ.), ενϊ πτωτικά κινικθκαν οι πιπεριζσ (- 45%, 2,5 εκ.). τθν κατθγορία των νωπϊν φροφτων, ανοδικά κινικθκαν όλεσ οι υποκατθγορίεσ, όπωσ τα ςταφφλια (+6,2%, 17,1 εκ.), τα πεπόνια (+88%, 12,5 εκ.) και τα γλυκά πορτοκάλια (+157%, 11,2 εκ.). Εξζλιξθ διμεροφσ εμπορίου Ελλάδοσ - Γερμανίασ (Ιαν. - Σεπτ διψιφιεσ κατθγορίεσ) Μερίδιο ωσ προσ Μεταβολι % Μεταβολι αξία Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα Σφνολο ,17% 9,46% Φαρμακευτικά προϊόντα ,11% 9,54% ,6% 19,9% 61 Ενδφματα πλεκτά και ςυμπλθρϊματα του ενδφματοσ ,91% 4,43% ,3% 9,8% 20 Παραςκευάςματα λαχανικϊν, φροφτων ,02% 2,70% ,0% 8,6% 76 Αργίλιο (αλουμίνιο) και προϊόντα αυτοφ ,81% 29,36% ,9% 5,4% 85 Μθχανζσ ιχου και εικόνασ ,46% 46,29% ,6% 4,8% 8 Φροφτα, καρποί ,48% 40,52% ,2% 5,1% 4 Γαλακτοκομικά προϊόντα ,65% 5,61% ,6% 4,8% 7 Λαχανικά ,36% 12,05% ,0% 4,3% 84 Λζβθτεσ, μθχανζσ, ςυςκευζσ ,78% 7,60% ,8% 2,8% 99 Εμπιςτευτικά ,55% 4,87% ,5% 2,2% 22 Ποτά ,83% -4,63% ,9% 3,2% 74 Χαλκόσ και τεχνουργιματα χαλκοφ ,42% 36,68% ,3% 1,4% 39 Πλαςτικζσ φλεσ ,45% 37,24% ,1% 1,9% 19 Παραςκευάςματα δθμθτριακϊν, αλεφρι, άμυλα ,76% -7,95% ,0% 2,5% 73 Τεχνουργιματα από χυτοςίδθρο, ςίδθρο ι χάλυβα ,91% 1,60% ,6% 1,8% 38 Χθμικά προϊόντα ,13% 27,08% ,3% 1,1% 15 Λίπθ και ζλαια φυτικά ι ηωικά ,79% 68,08% ,3% 1,0% 3 Ιχκείσ και μαλακόςτρατα ,91% -7,38% ,2% 1,4% 90 Συςκευζσ φωτογραφίασ, κινθματογραφίασ, ιατρικά όργανα ,76% 1,95% ,1% 0,9% 87 Οχιματα, ελκυςτιρεσ, μζρθ αυτϊν ,23% 35,01% ,1% 1,3% 52 Βαμβάκι ,09% -28,23% ,1% 1,2% 24 Καπνά ,54% -25,02% ,9% 1,5% 79 Ψευδάργυροσ και τεχνουργιματα αυτοφ ,49% -5,62% ,9% 0,9% Ιανουάριος

3 Άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ Σε φψοσ ρεκόρ οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ Καταναλωτικό κλίμα Μετά από χρόνια ςταςιμότθτασ ι πτϊςθσ, όπωσ τθν τελευταία διετία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το επίπεδο κατανάλωςθσ ςτθν Γερμανία ςθμειϊνει άνοδο. Αυτό οφείλεται ςτθν βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, κακϊσ φαίνεται ότι θ Γερμανία ξεπζραςε τθν κρίςθ και ςτθν άνοδο του διακεςίμου ειςοδιματοσ των πολιτϊν. Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ οι εργαηόμενοι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυμφϊνθςαν ςε περικοπι ειςοδιματοσ, ωσ μζτρο διάςωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Επί πλζον, επί πολλά ζτθ θ γερμανικι κυβζρνθςθ υποςτιριξε ςκεναρά τθν χοριγθςθ χαμθλϊν μόνο μιςκολογικϊν αυξιςεων, προκειμζνου να διατθρθκεί το κόςτοσ παραγωγισ χαμθλά και να διευκολυνκοφν οι εξαγωγζσ. Σο μοντζλλο αυτό κεωρείται ότι λειτοφργθςε πολφ αποτελεςματικά και ςυνζβαλε ςτθν κεαματικι πορεία των γερμανικϊν εξαγωγϊν και ςτθν δθμιουργία ςθμαντικοφ εμπορικοφ πλεονάςματοσ για τθν Γερμανία. Η ςθμαντικι ανάκαμψθ τθσ γερμανικισ οικονομίασ κατζςτθςε επίκαιρο το αίτθμα χοριγθςθσ μιςκολογικϊν αυξιςεων. Παράλλθλα, τα κυβερνθτικά μζτρα κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ αφοροφςαν φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του διαικεςίμου ειςοδιματοσ Περαιτζρω, πολλζσ επιχειριςεισ κατζφυγαν ςτθν λφςθ τθσ μετατροπισ των ςχζςεων εργαςίασ από πλιρουσ ςε μερικισ απαςχόλθςθσ, ϊςτε να μειϊςουν το κόςτοσ παραγωγισ και να αποφφγουν τισ απολφςεισ. Σουσ τελευταίουσ μινεσ, οι ςυμβάςεισ αυτζσ ξαναζγιναν πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αυξικθκαν οι κζςεισ εργαςίασ λόγω τθσ αφξθςθσ των παραγγελιϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία. Όλοι οι δείκτεσ μζτρθςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ καταλανωτικισ διάκεςθσ είναι πλζον κετικοί, γεγονόσ που αντανακλάται ςτθν αφξθςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ. Σο γεγονόσ ότι θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ αποδίδεται ςε ςθμαντικότερο βακμό ςτθν εςωτερικι κατανάλωςθ, απ ό,τι Γερμανικζσ ειςαγωγζσ ςε δις. ςτισ εξαγωγζσ είναι καινοφανζσ για τθν χϊρα. Σον Οκτϊβριο 2010 οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 72,45 δις., υψθλότερο μθνιαίο επίπεδο όλων των εποχϊν. Η οικονομία εκτιμάται ότι το 2010 αυξικθκε κατά 3,5%-3,7%, ενϊ για το 2011 αναμζνεται περαιτζρω αφξθςθ του ΑΕΠ κατά 2,5%. Σο Ινςτιτοφτο Καταναλωτικισ Ζρευνασ (GfK) προβλζπει ότι το 2011 το διακζςιμο ειςόδθμα κα αυξθκεί κατά 2,6%., χωρίσ να αναμζνει αξιόλογθ άνοδο του πλθκωριςμοφ. ΟΗ βελτιοφμενθ καταναλωτικι διάκεςθ απζφερε τον Οκτϊβριο τισ υψθλότερεσ πωλιςεισ λιανικισ των τελευταίων 3 ετϊν. Οι πωλιςεισ δε τθσ χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου του 2010 ιταν αυξθμζνεσ κατά 2,5% ζναντι του Ανιλκαν ςε περίπου 77 δις. Ιανουάριος

4 Κατασκευές H ιςπανικι ACS κοντφτερα ςτθν εξαγορά τθσ Hochtief Παρά τθν ςφοδρι αντίςταςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ γερμανικισ καταςκευαςτικισ εταιρείασ Hochtief, θ ιςπανικι ανταγωνίςτριά τθσ ACS φαίνεται ότι κερδίηει ζδαφοσ ςτθν προςπάκεια εξαγοράσ που ζχει υποβάλει. Η ACS, ιδθ μεγαλφτερθ μζτοχοσ τθσ Hochtief, κατζκεςε επίςθμθ πρόταςθ ςτθν γερμανικι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και εκκίνθςε κατ αυτόν τον τρόπο τθν επίςθμθ διαδικαςία. Η περίοδοσ αποδοχισ τθσ δθμόςιασ προςφοράσ τθσ ACS από τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Hochtief άρχιςε τον Νοζμβριοκαι κα τερματιςκεί ςτο τζλοσ Ιανουαρίου Εάν ευοδωκεί, κα δθμιουργθκεί θ μεγαλφτερθ καταςκευαςτικι εταιρεία παγκοςμίωσ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν περί τα 35 δις. τόχοσ είναι θ απόκτθςθ του 50% + 1 μετοχι τθσ Hochtief. Σότε κα μπορεί θ ACS να εντάξει τθν Hochtief πλιρωσ ςτα δικά τθσ οικονομικά μεγζκθ. Η ACS ανακοίνωςε ιδθ ότι πλζον ζχει ςτθν κατοχι τθσ το 30,34% των μετοχϊν τθσ Hochtief. Βάςει αυτοφ μπορεί να ζχει αποφαςιςτικό λόγο ςε κζματα διοίκθςθσ, επιλογισ των μελϊν του εποπτικοφ ςυμβουλίου, θμεριςιασ διάταξθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, κ.λ.π. Σο ποςοςτό τθσ αναμζνεται να αυξθκεί περαιτζρω ζωσ τθν λιξθ τθσ πρόταςθσ εξαγοράσ μετοχϊν που ζχει υποβάλει. Πρόβλθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι θ ACS αντιμετωπίηει ιδθ υψθλζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, ενϊ αντικζτωσ θ Hochtief βαρφνεται με πολφ χαμθλζσ υποχρεϊςεισ προσ τισ Σράπεηεσ. Η ACS κεωρεί ότι θ ςυγχϊνευςθ των δφο εταιρειϊν κα προςφζρει ςοβαρζσ οικονομίεσ κλίμακοσ. Αντικζτωσ, θ διοίκθςθ τθσ Hochtief κεωρεί ότι θ μοναχικι πορεία κα είναι οικονομικά πιο αποδοτικι. Παράλλθλα, θ εποπτικι αρχι τθσ χρθματαγοράσ BAFIN ζχει αποςτείλει από τισ ζγγραφο προσ τθν αμερικανικι εταιρεία Southeastern Asset Management, θ οποία κατζχει μονοψιφιο ποςοςτό μετοχϊν τθσ Hochtief, με ςτόχο τθν αποςαφινιςθ του ρόλου τθσ ςτθν πρόταςθ εξαγοράσ, δεδομζνου ότι ζχει ςυναχκεί με το μζροσ τθσ ACS. Η προςπάκεια τθσ ACS ζχει προκαλζςει μεγάλθ αντίδραςθ ςτθν Γερμανία, κακϊσ θ Hochtief κεωρείται εταιρεία με ςυμβολικι ςθμαςία για τθν γερμανικι οικονομία. Πζραν τθσ ςφοδρισ αντίδραςθσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Hochtief, υπάρχουν ενάντιοι ςτθν εξαγορά ςχεδόν από το ςφνολο του πολιτικοφ φάςματοσ. Η κυβζρνθςθ ζχει ζωσ τϊρα αρνθκεί να εξετάςει τροποποίθςθ του νόμου που αφορά τισ εξαγορζσ μεγάλων εταιρειϊν. Οι επικριτζσ τθσ επικυμοφν τθν υιοκζτθςθ νομικοφ πλαιςίου που να κακιςτά δυςχερζςτερθ τθν εξαγορά γερμανικϊν εταιρειϊν από ξζνεσ εταιρείεσ. Ωσ γνωςτόν, θ Hochtief κατζχει μζςω τθσ Hochtief Concessions ποςοςτά ςε 6 αεροδρόμια, μεταξφ των οποίων ποςοςτό 40% τθσ εταιρείασ Διεκνισ Αερολιμιν Ακθνϊν ΑΕ. 100% 40% Δραςτθριότθτεσ ACS και Hochtief παγκοςμίωσ ACS Hochtief Ιανουάριος

5 Τρόφιμα Εντοπιςμόσ διοξίνθσ ςε γερμανικά προϊόντα τροφίμων ε ςκάνδαλο ςτον χϊρο των τροφίμων ζχει αναδειχκεί θ περίπτωςθ ανίχνευςθσ διοξίνθσ ςε αυγά ςτθν Γερμανία. Σο γεγονόσ ζχει προκαλζςει ποικίλεσ αντιδράςεισ και αποτελεί αφορμι για επανεξζταςθ του κακεςτϊτοσ ελζγχου τθσ αγοράσ τροφίμων. Σα γεγονότα εξελίχκθκαν ωσ εξισ: Η γερμανικι επιχείρθςθ παραγωγισ βιοντιηελ Petrotec AG προμικευςε ςτο χρονικό διάςτθμα ζωσ ποςότθτα λιπαρϊν οξζων (fatty acids) ςτθν ολλανδικι εταιρεία Olivet B.V. εμπορίασ πρϊτων υλϊν ηωοτροφϊν. H Petrotec AG υποςτθρίηει ότι βάςει του μεταξφ τουσ ςυμβολαίου το προϊόν προοριηόνταν για τεχνικοφσ ςκοποφσ, όπωσ π.χ. θ επεξεργαςία χάρτου και όχι για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν. Η Olivet B.V. πϊλθςε το προϊόν ςτθν γερμανικι εταιρεία Harles & Jentzsch παραγωγισ λίπουσ ωσ πρϊτθσ φλθσ για τθν παραγωγι ηωοοτροφϊν. Κατ αυτόν τον τρόπο το επιβαρυμζνο προϊόν ειςιλκε ςτθν διατροφικι αλυςςίδα. Η Harles & Jentzsch πϊλθςε επτά παρτίδεσ του μολυςμζνου προϊόντοσ ςε 25 γερμανικζσ εταιρείεσ παραγωγισ ηωοτροφϊν που βρίςκονται ςτα κρατίδια Κάτω αξωνίασ, Β α υ α ρ ί α σ, Β. Ρ θ ν α ν ί α σ - Βεςτφαλίασ, αξωνίασ-ανχάλτ, Θουριγγίασ, αξωνίασ και Βρανδενβοφργου. Οι εταιρείεσ αυτζσ παριγαγαν τόννουσ μεικτισ ηωοτροφισ, θ οποία εν ςυνεχεία προωκικθκε ςε γερμανικζσ πτθνοτροφικζσ και χοιροτροφικζσ μονάδεσ. Ο εντοπιςμόσ τθσ διοξίνθσ οφείλεται ςτισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διεξιγαγε αυτοβοφλωσ θ εταιρεία Harles & Jentzsch, βάςει του ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτοσ το οποίο εκελοντικά τθροφν οι εταιρείεσ του κλάδου. Τψθλότερα του επιτρεπομζνου επίπεδα διοξίνθσ ανιχνεφκθκαν για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο 2010, όμωσ οι υπθρεςίεσ του κρατιδίου λζςβιγκ-χολςτάϊν ενθμε-ρϊκθκαν από τθν εταιρεία για πρϊτθ φορά τον Δεκζμβριο Σο ςφςτθμα ποιότθτοσ προβλζπει τθν εξζταςθ των προϊόντων για τθν φπαρξθ μεταξφ άλλων και διοξίνθσ. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για διοξίνθ κοςτίηει ανά φορά και απαιτοφνται αρκετζσ θμζρεσ ζωσ ότου δοκοφν τα αποτελζςματα. Σο 2010 οι γερμανικζσ εταιρείεσ διεξιγαγαν εξετάςεισ διοξίνθσ. τθν Γερμανία υπάρχουν 9 εγκεκριμζνα εργαςτιρια για τζτοιουσ ελζγχουσ. Ο αρικμόσ κεωρείται μικρόσ, δεδομζνου ότι υπάρχουν 330 μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ μεικτϊν ηωοοτροφϊν. Η ςυνολικι ετιςια γερμανικι παραγωγι μεικτϊν ηωοτροφϊν υπολογίηεται ςε 21,1 εκ. τόννουσ. Kατόπιν ερευνϊν διαπιςτϊκθκε οτι θ πρϊτθ φλθ ιταν επιβαρυμζνθ με διοξίνθ ςε ποςότθτεσ 123 ng WHO - PCDD/ F -TEQ/kg και 124 ng WHO - PCDD/F + PCB -TEQ/kg. Ζωσ ςτιγμισ ζχουν τεκεί υπό κακεςτϊσ περιοριςμοφ άνω των πτθνοτροφικϊν και χοιροτροφικϊν μονάδων ςτα ανωτζρω κρατίδια. Οι περιςςότερεσ αναλογικά βρίςκονται ςτα κρατίδια αξωνίασ και Β.Ρθνανίασ - Βεςτφαλίασ. Φαίνεται ότι το μζτρο ζχει επεκτακεί προλθπτικά και ςε μονάδεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν προκφψει ςτοιχεία χριςθσ τθσ μολυςμζνθσ ηωοοτροφισ. υνεπεία ερευνϊν που διεξιγαγαν οι αρχζσ ςε αρκετζσ μονάδεσ παραγωγισ, διαπιςτϊκθκε ςε κάποιεσ από αυτζσ υψθλι ςυγκζντρωςθ διοξίνθσ. Οι ζρευνεσ ςυνεχίηονται. Δεν ζχει προκφψει ζωσ ςτιγμισ πϊλθςθ τθσ φποπτθσ πρϊτθσ φλθσ και των ηωοτροφϊν που παριχκθςαν από αυτιν ςε άλλθ χϊρα εντόσ ι εκτόσ ΕΕ. Μζχρι ςτιγμισ εξακριβϊκθκε μόνο μία περίπτωςθ πϊλθςθσ μολυςμζνων αυγϊν από κτθνοτροφικι μονάδα του κρατιδίου τθσ Σαξωνίασ ςε ολλανδικι επιχείρθςθ. Αδιευκρίνιςτο παραμζνει κατά πόςον τα μολυςμζνα αυγά ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι τροφίμων που ζκτοτε μπορεί να ζχουν διοχετευκεί ςτθν αγορά. Σο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν χριςθ δευτερογενϊν παραγϊγων τθσ παραγωγισ βιοντιηελ τα οποία είναι κατάλλθλα μόνον για τεχνικζσ χριςθσ. Η επιβολι ςυςτιματοσ ελζγχου βάςει του οποίου κα διαςφαλιηεται πλιρωσ θ μθ χριςθ παραγϊγων του βιοντιηελ για τθν παραςκευι πρϊτων υλϊν, ενϊ αυτά είναι κατάλλθλα μόνον για τεχνικζσ χριςεισ, είναι πρακτικϊσ δυςχερισ. Ιανουάριος

6 Τάσεις 5 τάςεισ τθσ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ και καλλυντικϊν Σισ πιο πράςφατεσ τάςεισ τθσ γερμανικισ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ και καλλυντικϊν ανζπτυξε το περιοδικό Lebenmittel Praxis ςτο τελευταίο του τεφχοσ: οι εταιρείεσ αναγνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν για ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεων προσ τον ανδρικό πλθκυςμό. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, θ προςφορά νζων προϊόντων αυξάνει ταχφτατα. Οι καταναλωτζσ αναπτφςςουν νζεσ απαιτιςεισ ςτθν κατανάλωςθ τροφίμων. Δφο πρόςφατεσ μελζτεσ του Ινςτιτοφτου Gottlieb Duttweiler επιβεβαιϊνουν τθν τάςθ «επιςτροφισ ςτισ ρίηεσ» που βεβαίωσ δεν είναι κάτι καινοφργιο, τϊρα όμωσ επιςτρζφει πιο ζντονα. Οι καταναλωτζσ προτιμοφν χειροποίθτα προϊόντα τα οποία παραςκευάηονται βάςει τοπικϊν ι παραδοςιακϊν μεκόδων ι πρακτικϊν. Η προςφορά προϊόντων που είναι απλϊσ βιολογικά, υγιεινά ι παράγονται με «δίκαιεσ» μεκόδουσ δεν φαίνεται να αρκεί. Παράλλθλα, οι καταναλωτζσ Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ολοζνα και μεγαλφτερθ προτεραιότθτα αποκτά θ μείωςθ του όγκου των ςυςκευαςιϊν, θ χριςθ πιο φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν, κακϊσ και θ χριςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ που είναι πιςτοποιθμζνα από το FSC (Forest Stewardship Council). Η χριςθ φυςικϊν πρϊτων υλϊν ςτα προϊόντα είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τον καταναλωτι. Σα προϊόντα που Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για τα τρόφιμα δείχνουν να ςτρζφουν τθν πλάτθ τουσ ςε προϊόντα που δεν τθροφν όςα υπόςχονται. Από τθν τάςθ αυτι ωφελοφνται νζα κανάλια διανομισ, ςυνικωσ δικτυακοί τόποι που ζχουν ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τθν πϊλθςθ των «παραδοςιακϊν» προϊόντων που προζρχονται από τοπικοφσ παραγωγοφσ. Παράλλθλα, ωφελοφνται και μικρά καταςτιματα που προςφζρουν τθν εικόνα τθσ αξιόπιςτθσ πθγισ τζτοιων προϊόντων και βεβαίωσ παρζχουν τθν προςωπικι επαφι και φροντίδα προσ τον πελάτθ. Αρκετοί κεωροφν ότι δυςκολεφουν τα πράγματα για τισ εκπτωτικζσ Συςτατικά γευςτικά αλλά "κακαρά" βαςίηονται ςε φυςικζσ φλεσ κερδίηουν ςτακερά μερίδιο αγοράσ. Η χριςθ ςυγκεκριμζνων φροφτων ςτα οποία μπορεί να αποδοκοφν ευεργετικζσ ςυνζπειεσ αποδίδει πρόςκετεσ πωλιςεισ. Η ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτο τελικό προϊόν αυξάνει τθν κετικι γνϊμθ των καταναλωτϊν για αυτό, άρα και τισ πωλιςεισ του. αλυςςίδεσ που πωλοφν προϊόντα που ζχουν τθν ακριβϊσ αντίκετθ εικόνα. Ωςτόςο, είναι πικανό ότι οι αλυςςίδεσ ςοφπερ μάρκετ κα μπορζςουν να εκμεταλλευκοφν τθν τάςθ ςτροφισ προσ τα παραδοςιακά προϊόντα, εφ όςον με αξιόπιςτο τρόπο μπορζςουν να τα εντάξουν ςτθν παλζττα τουσ. Παραδείγματα, όπωσ αυτό του ςοφπερ μάρκετ Frischwerk ςτο Ντφςςελντορφ, το οποίο παραλαμβάνει προϊόντα που του παραδίδουν τοπικοί παραγωγοί μθ θλεκτροκίνθτα οχιματα ι ακόμθ και με ποδιλατο δείχνουν τθν προςπάκεια των καταςτθμάτων λιανικισ να προςαρμοςκοφν ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Οι παραγωγοί νιϊκουν τθν πίεςθ των αλυςςίδων για εκκακάριςθ των ςυςτατικϊν που χρθςιμοποιοφν ςτα προϊόντα τουσ. Η Aldi κεωρείται ωσ οδθγόσ των εξελίξεων. Η αρχι ζγινε από τα ενιςχυτικά γεφςθσ και ςειρά ζχει το εκχφλιςμα μαγιάσ. Θα ακολουκιςουν τα φυςικά αρϊματα και οι χρωματικζσ ουςίεσ. Σα προϊόντα όμωσ ζτςι αποκτοφν γεφςθ μθ γνϊριμθ ςτουσ καταναλωτζσ. Επί πλζον, επθρεάηονται άλλα χαρακτθριςτικά των τροφίμων όπωσ θ διάρκεια ηωισ. H ςφραγίδα του MSC (Μarine Stewardship Council) είναι γεγονόσ για προϊόντα που βαςίηονται ςτα ιχκυθρά, ακόμθ και ιδιωτικισ ετικζττασ. Εγγυάται ότι θ αλίευςθ ζγινε χωρίσ τυχαία αλίευςθ άλλων ειδϊν και με τρόπο και ποςότθτα που προςτάτευςε το οικοςφςτθμα. Οι αλυςςίδεσ κεωροφν ότι μία καλφτερθ ςφνκεςθ του προϊόντοσ κα κάνει τον καταναλωτι να ςκεφκεί λιγότερο τθν ςχζςθ τιμισ/βάρουσ και να προτιμιςει ζνα ακριβότερο αλλά "αγνότερο" προϊόν. Η τάςθ αυτι αναμζνεται να απομακρφνει περαιτζρω τον καταναλωτι από προϊόντα που είναι απλϊσ βιολογικά ι με λιγότερεσ κερμίδεσ. Ιανουάριος

7 Λιανικό εμπόριο Το Kaufhof τολμά νζο επιχειρθματικό μοντζλλο Η αλυςςίδα Galeria Kaufhof, κυγατρικι του Metro για μθ τρόφιμα, κυρίαρχθ ςτθν Γερμανία με 120 πολυκαταςτιματα, επιχειρεί το πζραςμα ςτθν ψθφιακι εποχι. Με τθν δθμιουργία του Galeria-Kaufhod.de κα προςπακιςει τα επόμενα χρόνια να προςφζρει μία ευρεία ποικιλία προϊόντων μζςω διαδικτφου. Πρόκεςθ τθσ διοίκθςθσ είναι να δθμιουργιςει μία πολυκαναλικι εταιρεία λιανικισ ςυνδζοντασ τα υφιςτάμενα καταςτιματα με το νζο ςφςτθμα. Η μετάβαςθ ςτισ πωλιςεισ μζςω διαδικτφου κεωρείται από τουσ ειδικοφσ ωσ ο παράγων που κα κακορίςει μελλοντικά τθν επιτυχία και εν τζλει τθν επιβίωςθ των αλυςςίδων. Οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ αυξάνονται με ςτακερό ρυκμό ςτθν Γερμανία. Σο 2010 ανιλκαν ςε 18,3 δις. από 15,5 δις. το 2009 και 10 δις. το Αντικζτωσ, οι πωλιςεισ μζςω καταςτθμάτων τείνουν να παραμείνουν ςτάςιμεσ, επομζνωσ ςτο διαδίκτυο προςβλζπουν οι εταιρείεσ για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Ζωσ τϊρα καμμία από τισ μεγάλεσ αλυςςίδεσ λιανικισ δεν ζχει καταφζρει το πζραςμα ςτο νζο μοντζλλο. Η H&M προςπάκθςε αλλά εγκατζλειψε τθν προςπάκεια. Σα λογιςτικά ςυςτιματα, θ μθχανοργάνωςθ, θ αλυςςίδα εφοδιαςμοφ κακϊσ και το εργατικό δυναμικό δεν μποροφν να είναι τα ίδια με εκείνα των κλαςςικϊν καταςτθμάτων. Σο Kaufhof κζλει να ξεκινιςει τθν προςφορά προϊόντων μζςω διαδικτφου τον ερχόμενο επτζμβριο, παρ' όλα τα προβλιματα που αναμζνει να ςυναντιςει. Δεν κα προςφζρει όλα τα προϊοντα που ζχουν τα καταςτιματα, όμωσ κα περιλαμβάνονται τα είδθ ζνδυςθσ. Θα παρζχει κίνθτρα ςτουσ πελάτεσ για τθν αγορά μζςω διαδικτφου και παραλαβι των αγορϊν τουσ από τα καταςτιματα. δις ,9 13,4 τόχοσ είναι να προςελκφςει τουσ πελάτεσ ςτο κατάςτθμα με τθν ελπίδα ότι εκεί κα κάνουν κι άλλεσ αγορζσ. Η διοίκθςθ του Kaufhof κεωρεί ότι το θλεκτρονικό κατάςτθμα κα αφαιρζςει μικρό μόνον όγκο πωλιςεων από τισ υφιςτάμενεσ πωλιςεισ των καταςτθμάτων και ότι κα διευρφνει τον κφκλο των πελατϊν. Η ΜΕTRO Holding ζχει προςπακιςει τα τελευταία χρόνια να πωλιςει τθν Kaufhof, χωρίσ όμωσ επιτυχία. Επί πλζον, θ εμπορικι επιτυχία τθσ αλυςςίδασ, θ οποία βελτιϊνει τα οικονομικά μεγζκθ τθσ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ τιμισ που κα πρζπει να καταβάλει ο υποψιφιοσ αγοραςτισ. Η METRO απζρριψε προ ζτουσ προςφορά φψουσ 2,6 δις. τθσ επενδυτικισ εταιρείασ Blackstone. Κφκλοσ εργαςιϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου 15,5 18, Σταςιμότθτα τθσ ιδιωτικισ ετικζττασ ςτα καταςτιματα καλλυντικϊν και προςωπικισ φροντίδασ Η άνοιξθ των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζττασ ςτα καταςτιματα καλλυντικϊν και ειδϊν προςωπικισ φροντίδασ δείχνει να τελειϊνει.τθσ. Σο 2010 ο κφκλοσ εργαςιϊν αυτϊν των προϊόντων παρζμεινε ςτο ίδιο επίπεδο με αυτό του Η ςταςιμότθτα αποδίδεται ςε διαφόρουσ λόγουσ. Οι μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ, όπωσ θ Henkel και θ Procter & Gamble ζριξαν ςτθν αγορά νζα φκθνότερα προϊόντα, κακϊσ και νζεσ επωνυμίεσ, π.χ. αποςμθτικϊν. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αλυςςίδων λιανικισ του κλάδου είναι ςφοδρόσ με αποτζλεςμα τθν φπαρξθ χαμθλϊν τιμϊν διάκεςθσ. Παραγωγοί προϊόντων ιδιωτικισ ετικζττασ από άλλεσ χϊρεσ κατακλφηουν τθν γερμανικι αγορά. Επί πλζον, ςυνεχίηεται θ ςυγκζντρωςθ των δυνάμεων των εκπτωτικϊν αλυςςίδων. Ο κλάδοσ ςτθν Γερμανία αναμζνει, ωςτόςο, αςκενικι αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά 0,5% - 1,5%, με ςυνζχιςθ του ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ και των χαμθλϊν τιμϊν πϊλθςθσ. Ιανουάριος

8 Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία Medica Compamed Ντφςςελντορφ, Νοεμβρίου Alma Medical Group S.A. 2. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed) 3. G.Samaras S.A. 4. Infomed C.S. 5. Medicon Hellas S.A. 6. Micrel Medical Devices S.A. 7. Psiliakos Leonidas & Co. Ltd 8. Theon Sensors S.A. (Compamed) Ιανουάριος

9 Πρόγραμμα διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Γερμανία Ζκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη Εκθζτες Ζλληνες εκθζτες Επισκζ-πτες Εκθζτες Ζλληνες εκθζτες Επισκζ-πτες 1 Heimtextil Κλωςτο-χφαντουργικά Ιαν. urt.com Φρανκφοφρτη Domotex Επενδφςεισ πατωμάτων Ιαν. Αννόβερο CMT Τουριςμόσ Ιαν. Στουττγάρδη BAU Δομικά υλικά Ιαν. Μόναχο IMM Cologne - Intternationale Möbelmesse 6 Internationale Grüne Woche Ζπιπλα Ιαν. Κολωνία Αγροτική οικονομία Ιαν. Βερολίνο BOOT Τουριςμόσ - Σκάφη, θαλάςςιοσ τουριςμόσ Ιαν. Ντφςςελντορφ Christmas World Χριςτουγεννιάτικα είδη 28 Ιαν. - 2 Φεβρ. rankfurt.com Φρανκφοφρτη Paper World Χαρτικά, ςυςκευαςία 29 Ιαν. - 2 Φεβρ. furt.com Φρανκφοφρτη Hair & Beauty Είδη προςωπικήσ φροντίδασ Ιαν. Φρανκφοφρτη ISM - Internationale Süßwarenmesse Τρόφιμα - Ηαχαρϊδη 30 Ιαν. - 2 Φεβρ. Κολωνία Spielwarenmesse Παιχνίδια 3-8 Φεβρ. Nυρεμβζργη ISPO Ζνδυςη - αθλητικόσ εξοπλιςμόσ 6-9 Φεβρ. Mόναχο E-World Energy and Water Ενζργεια 8-10 Φεβρ. Ζςςεν LogiMAT Logistics 8-11 Φεβρ. Στουττγάρδη Fruit Logistica Φροφτα, λαχανικά, νωπά 9-11 Φεβρ. Βερολίνο CEP- Clean Energy Power Ανανεϊςιμη ενζργεια Φεβρ. Στουττγάρδη Biofach Βιολογικά Προϊόντα Φεβρ. Nυρεμβζργη f.re.e Die neue C-B- R Τουριςμόσ Φεβρ. Mόναχο Inhorgenta Κοςμήματα, ρολόγια, πολφτιμοι λίθοι & εξοπλιςμόσ Φεβρ. Mόναχο Ιανουάριος

10 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου Kurfürstenstr Berlin T Φ Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Schwanthhaler Str Muenchen T Φ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ Grafenberger Allee 128a 40237, Düsseldorf T Φ Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας Παροχή πληροφοριών (στην γερμανική γλώσσα) (στην αγγλική γλώσσα) Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία Επιλέξτε κατά σειρά την γλώσσα της επιλογής σας Χώρα: DE: Γερμανία Προκήρυξη σύμβασης Aπαιτείται να προηγηθεί εγγραφή στο σύστημα. Ιανουάριος

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ Φεβρουάριοσ 2014 Παρακαλοφμε ςε περίπτωςθ αναδθμοςίευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 Έκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη Εκθέτες 2010 2009 Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες Εκθέτες Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες 1 Heimtextil Κλωστο-ϋφαντουργικά 12-15 Ιαν. http://heimtextil.messefrankf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ανάπτυξθ 3% το 2011 ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακακάριςτο Εγχώριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-05-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα