Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία"

Transcript

1 Ιανουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία +11.2% οι ελλθνικζσ πωλιςεισ ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ντφςςελντορφ Περιεχόμενα: Εξζλιξθ διμεροφσ εμπορίου 2 Άνοδοσ κατανάλωςθσ Σε φψοσ ρεκόρ οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ Η ACS κοντφτερα ςτθν εξαγορά τθσ Hochtief Εντοπιςμόσ διοξίνθσ ςε γερμανικά προϊόντα τροφίμων Τάςεισ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για τα τρόφιμα Συςτατικά γευςτικά αλλά «κακαρά» Το Kaufhof τολμά νζο επιχειρθματικό μοντζλλο Σταςιμότθτα τθσ ιδιωτικισ ετικζττασ Διζκνείσ εκκζεςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι Πρόγραμμα διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Γερμανία Αφξθςθ κατά 11,2% ωσ προσ τθν αξία και 9,46% ωσ προσ τθν ποςότθτα παρουςιάηουν οι ελλθνικζσ πωλιςεισ (εξαγωγζσ) προϊόντων προσ τθν γερμανικι αγορά κατά το διάςτθμα Ιανουαρίου επτεμβρίου 2010, εν ςυγκρίςει προσ τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2009, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ τατιςτικισ Αρχισ. Οι αγορζσ (ειςαγωγζσ) γερμανικϊν προϊόντων από τθν Ελλάδα παρουςίαςαν ςοβαρι μείωςθ κατά 13,4% ωσ προσ τθν αξία και 0,6% ωσ προσ τθν ποςότθτα, με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ των επί μζρουσ μεγεκϊν του ελλθνογερμανικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου. Η Γερμανία παραμζνει ο ςθμαντικότεροσ αγοραςτισ ελλθνικϊν προϊόντων. Σα ςτοιχεία του αϋ εννεαμινου δείχνουν κετικι εξζλιξθ για το 65% του ςυνόλου των υποκατθγοριϊν ελλθνικϊν πωλιςεων και για αρκετζσ κατθγορίεσ όχι μόνον ανάκτθςθ του εδάφουσ που χάκθκε το 2009 λόγω τθσ κρίςθσ αλλά και τθν καλφτερθ επίδοςθ τθσ τελευταίασ 3ετίασ. Οι πωλιςεισ ελλθνικϊν προϊόντων κατά τθν περίοδο αυτι ανιλκαν ςε 1,31 δις. ζναντι 1,18 δισ. την αντίςτοιχθ περίοδο Οι αγορζσ Ελλθνικζσ εξαγωγζσ Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ γερμανικϊν προϊόντων ανιλκαν ςε 3,8 δισ. το 2010 από 4,4 δις. το Σο εμπορικό μασ ζλλειμμα μειϊκθκε κατά 22,5% ςε 2,5 δις. το 2010 από 3,2 δις. το Ο όγκοσ εμπορίου παρουςίαςε πτϊςθ κατά 8,18% ςε 5,1 δις. από 5,5 δις. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ελλθνικϊν πωλιςεων προσ τθν Γερμανία είναι κατά περίπου 2,5 φορζσ ανϊτεροσ του μζςου όρου αφξθςθσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν (11,2% προσ 3,75%). Σαυτοχρόνωσ, οι ελλθνικζσ αγορζσ από τθν Γερμανία παρουςιάηουν ςθμαντικι μεν μείωςθ, όμωσ αυτι υπολείπεται ςθμαντικά τθσ μζςθσ μείωςθσ των ελλθνικϊν ειςαγωγϊν (13,41% ζναντι 21,83%). Ο λόγοσ ειςαγωγϊν / εξαγωγϊν Ελλάδοσ Γερμανίασ διαμορφϊκθκε ςε 2,89 το 2010 από 3,70 το Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόβλεψθ αφξθςθσ του γερμανικοφ κατά 3,5% περίπου το 2010 και τθν διαφαινόμενθ άνοδο τθσ κατανάλωςθσ ςτθν Γερμανία, αποτελεί αιςιόδοξθ προοπτικι για τθν μελλοντικι εξζλιξθ των ελλθνικϊν πωλιςεων ςτθν γερμανικι αγορά. Ελλθνογερμανικό εμπόριο Ιαν. - Σεπτ Μεταβολι 2009/10 φνολο χωρϊν ,75% Γερμανία ,17% Μερίδιο επί ςυνόλου 11,73% 10,95% φνολο χωρϊν ,83% Γερμανία ,41% Μερίδιο επί ςυνόλου 13,04% 11,77% Εμπορικό ζλλειμμα Ελλάδοσ - Γερμανίασ ,50% Όγκοσ εμπορίου ,18% Λόγοσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν φνολο χωρϊν 2,60 3,44 Γερμανία 2,89 3,70 Ιανουάριος 2011

2 δαςμολ. κατθγορία Σα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ενδφματα και τα παραςκευάςματα λαχανικϊν παρζμειναν οι κυριϊτερεσ κατθγορίεσ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Οι πρϊτεσ δφο κατθγορίεσ ςθμείωςαν πτϊςθ, όμωσ οι επόμενεσ δζκα ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ. - Τα φαρμακευτικά προϊόντα ςθμείωςαν πτϊςθ κατά 2,11% ςε 230 εκ., ενϊ το α εξιμθνο του ζτουσ εμφάνιηαν αφξθςθ. - Τα ενδφματα ςυνζχιςαν την κ α κ ο δ ι κ ι π ο ρ ε ί α τ ω ν τελευταίων ετϊν με πτϊςθ κατά 4,9% ςε 109 εκ. - Τα παραςκευάςματα λαχανικϊν παρουςίαςαν αφξθςθ κατά 4% ςε 104,9 εκ., υψθλότερο ςθμείο τθσ 3ετίασ. - Τα προϊόντα αλουμινίου παρουςίαςαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 42,8% ςε 91εκ., επίςθσ υψθλότερθ επίδοςθ 3ετίασ. - Οι μηχανζσ ήχου και εικόνασ είχαν ςθμαντικι αφξθςθ κατά 51,5% ςε 86 εκ και οι μθχανζσςυςκευζσ κατά 51% ςε 50,2 εκ. - Όλεσ οι υπόλοιπεσ διψήφιεσ κ α τ θ γ ο ρ ί ε σ τ ρ ο φ ί μ ω ν παρουςιάηουν αφξθςθ, όπωσ τα φροφτα-καρποί κατά 34,5% και αξία 82 εκ., τα γαλακτοκομικά κατά 4,65% ςε 60 εκ., τα λαχανικά κατά 2,4% ςε 52 εκ. - Τα ποτά ςυνολικά παρουςίαςαν μικρι αφξθςθ κατά 0,83% ςε 38 εκ. Σο οφηο είχε βελτίωςθ κατά 4,6% ςε 10,2 εκ., όπωσ και θ υποκατθγορία των λοιπϊν οινοπνευματωδϊν ποτϊν που εμφάνιςε αφξθςθ κατά 434% ςε 4,9 εκ. Αντιθζτωσ, ο οίνοσ κινικθκε πτωτικά ςτο ςφνολό του, με μεγάλεσ διακυμάνςεισ, όμωσ, ςτισ υποκατθγορίεσ. Αναλυτικότερα: το παρκζνο ελαιόλαδο είχε αφξθςθ Διμερές εμπόριο κατά 43,7% ςε 13 εκ. θ φζτα κατά 16,4% ςε 45,7 εκ. το γιαοφρτι κατά 18,7% ςε 2,9 εκ. το μζλι κατά 170% με μικρι αξία όμωσ 1,03 εκ. Αντικζτωσ, πτϊςθ εμφάνιςαν οι πωλιςεισ τςιποφρασ ιχκυοκαλλιζργειασ κατά 13% ςε 7,6 εκ., ενϊ αυξικθκαν οι πωλιςεισ λαβρακίου κατά 8,8% ςε 2,9 εκ. τθν κατθγορία των λαχανικϊν, ανοδικά κινικθκαν τα νωπά ςπαράγγια (+20,2%, 24 εκ.) και τα αγγοφρια (+91%, 12,7 εκ.), ενϊ πτωτικά κινικθκαν οι πιπεριζσ (- 45%, 2,5 εκ.). τθν κατθγορία των νωπϊν φροφτων, ανοδικά κινικθκαν όλεσ οι υποκατθγορίεσ, όπωσ τα ςταφφλια (+6,2%, 17,1 εκ.), τα πεπόνια (+88%, 12,5 εκ.) και τα γλυκά πορτοκάλια (+157%, 11,2 εκ.). Εξζλιξθ διμεροφσ εμπορίου Ελλάδοσ - Γερμανίασ (Ιαν. - Σεπτ διψιφιεσ κατθγορίεσ) Μερίδιο ωσ προσ Μεταβολι % Μεταβολι αξία Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα Αξία Ποςότθτα Σφνολο ,17% 9,46% Φαρμακευτικά προϊόντα ,11% 9,54% ,6% 19,9% 61 Ενδφματα πλεκτά και ςυμπλθρϊματα του ενδφματοσ ,91% 4,43% ,3% 9,8% 20 Παραςκευάςματα λαχανικϊν, φροφτων ,02% 2,70% ,0% 8,6% 76 Αργίλιο (αλουμίνιο) και προϊόντα αυτοφ ,81% 29,36% ,9% 5,4% 85 Μθχανζσ ιχου και εικόνασ ,46% 46,29% ,6% 4,8% 8 Φροφτα, καρποί ,48% 40,52% ,2% 5,1% 4 Γαλακτοκομικά προϊόντα ,65% 5,61% ,6% 4,8% 7 Λαχανικά ,36% 12,05% ,0% 4,3% 84 Λζβθτεσ, μθχανζσ, ςυςκευζσ ,78% 7,60% ,8% 2,8% 99 Εμπιςτευτικά ,55% 4,87% ,5% 2,2% 22 Ποτά ,83% -4,63% ,9% 3,2% 74 Χαλκόσ και τεχνουργιματα χαλκοφ ,42% 36,68% ,3% 1,4% 39 Πλαςτικζσ φλεσ ,45% 37,24% ,1% 1,9% 19 Παραςκευάςματα δθμθτριακϊν, αλεφρι, άμυλα ,76% -7,95% ,0% 2,5% 73 Τεχνουργιματα από χυτοςίδθρο, ςίδθρο ι χάλυβα ,91% 1,60% ,6% 1,8% 38 Χθμικά προϊόντα ,13% 27,08% ,3% 1,1% 15 Λίπθ και ζλαια φυτικά ι ηωικά ,79% 68,08% ,3% 1,0% 3 Ιχκείσ και μαλακόςτρατα ,91% -7,38% ,2% 1,4% 90 Συςκευζσ φωτογραφίασ, κινθματογραφίασ, ιατρικά όργανα ,76% 1,95% ,1% 0,9% 87 Οχιματα, ελκυςτιρεσ, μζρθ αυτϊν ,23% 35,01% ,1% 1,3% 52 Βαμβάκι ,09% -28,23% ,1% 1,2% 24 Καπνά ,54% -25,02% ,9% 1,5% 79 Ψευδάργυροσ και τεχνουργιματα αυτοφ ,49% -5,62% ,9% 0,9% Ιανουάριος

3 Άνοδοσ τθσ κατανάλωςθσ Σε φψοσ ρεκόρ οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ Καταναλωτικό κλίμα Μετά από χρόνια ςταςιμότθτασ ι πτϊςθσ, όπωσ τθν τελευταία διετία λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το επίπεδο κατανάλωςθσ ςτθν Γερμανία ςθμειϊνει άνοδο. Αυτό οφείλεται ςτθν βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, κακϊσ φαίνεται ότι θ Γερμανία ξεπζραςε τθν κρίςθ και ςτθν άνοδο του διακεςίμου ειςοδιματοσ των πολιτϊν. Κατά τθν διάρκεια τθσ κρίςθσ οι εργαηόμενοι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυμφϊνθςαν ςε περικοπι ειςοδιματοσ, ωσ μζτρο διάςωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Επί πλζον, επί πολλά ζτθ θ γερμανικι κυβζρνθςθ υποςτιριξε ςκεναρά τθν χοριγθςθ χαμθλϊν μόνο μιςκολογικϊν αυξιςεων, προκειμζνου να διατθρθκεί το κόςτοσ παραγωγισ χαμθλά και να διευκολυνκοφν οι εξαγωγζσ. Σο μοντζλλο αυτό κεωρείται ότι λειτοφργθςε πολφ αποτελεςματικά και ςυνζβαλε ςτθν κεαματικι πορεία των γερμανικϊν εξαγωγϊν και ςτθν δθμιουργία ςθμαντικοφ εμπορικοφ πλεονάςματοσ για τθν Γερμανία. Η ςθμαντικι ανάκαμψθ τθσ γερμανικισ οικονομίασ κατζςτθςε επίκαιρο το αίτθμα χοριγθςθσ μιςκολογικϊν αυξιςεων. Παράλλθλα, τα κυβερνθτικά μζτρα κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ αφοροφςαν φορολογικζσ ελαφρφνςεισ και ενίςχυςθ των ειςοδθμάτων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του διαικεςίμου ειςοδιματοσ Περαιτζρω, πολλζσ επιχειριςεισ κατζφυγαν ςτθν λφςθ τθσ μετατροπισ των ςχζςεων εργαςίασ από πλιρουσ ςε μερικισ απαςχόλθςθσ, ϊςτε να μειϊςουν το κόςτοσ παραγωγισ και να αποφφγουν τισ απολφςεισ. Σουσ τελευταίουσ μινεσ, οι ςυμβάςεισ αυτζσ ξαναζγιναν πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αυξικθκαν οι κζςεισ εργαςίασ λόγω τθσ αφξθςθσ των παραγγελιϊν, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία. Όλοι οι δείκτεσ μζτρθςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ καταλανωτικισ διάκεςθσ είναι πλζον κετικοί, γεγονόσ που αντανακλάται ςτθν αφξθςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ. Σο γεγονόσ ότι θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ αποδίδεται ςε ςθμαντικότερο βακμό ςτθν εςωτερικι κατανάλωςθ, απ ό,τι Γερμανικζσ ειςαγωγζσ ςε δις. ςτισ εξαγωγζσ είναι καινοφανζσ για τθν χϊρα. Σον Οκτϊβριο 2010 οι γερμανικζσ ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 72,45 δις., υψθλότερο μθνιαίο επίπεδο όλων των εποχϊν. Η οικονομία εκτιμάται ότι το 2010 αυξικθκε κατά 3,5%-3,7%, ενϊ για το 2011 αναμζνεται περαιτζρω αφξθςθ του ΑΕΠ κατά 2,5%. Σο Ινςτιτοφτο Καταναλωτικισ Ζρευνασ (GfK) προβλζπει ότι το 2011 το διακζςιμο ειςόδθμα κα αυξθκεί κατά 2,6%., χωρίσ να αναμζνει αξιόλογθ άνοδο του πλθκωριςμοφ. ΟΗ βελτιοφμενθ καταναλωτικι διάκεςθ απζφερε τον Οκτϊβριο τισ υψθλότερεσ πωλιςεισ λιανικισ των τελευταίων 3 ετϊν. Οι πωλιςεισ δε τθσ χριςτουγεννιάτικθσ περιόδου του 2010 ιταν αυξθμζνεσ κατά 2,5% ζναντι του Ανιλκαν ςε περίπου 77 δις. Ιανουάριος

4 Κατασκευές H ιςπανικι ACS κοντφτερα ςτθν εξαγορά τθσ Hochtief Παρά τθν ςφοδρι αντίςταςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ γερμανικισ καταςκευαςτικισ εταιρείασ Hochtief, θ ιςπανικι ανταγωνίςτριά τθσ ACS φαίνεται ότι κερδίηει ζδαφοσ ςτθν προςπάκεια εξαγοράσ που ζχει υποβάλει. Η ACS, ιδθ μεγαλφτερθ μζτοχοσ τθσ Hochtief, κατζκεςε επίςθμθ πρόταςθ ςτθν γερμανικι Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και εκκίνθςε κατ αυτόν τον τρόπο τθν επίςθμθ διαδικαςία. Η περίοδοσ αποδοχισ τθσ δθμόςιασ προςφοράσ τθσ ACS από τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Hochtief άρχιςε τον Νοζμβριοκαι κα τερματιςκεί ςτο τζλοσ Ιανουαρίου Εάν ευοδωκεί, κα δθμιουργθκεί θ μεγαλφτερθ καταςκευαςτικι εταιρεία παγκοςμίωσ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν περί τα 35 δις. τόχοσ είναι θ απόκτθςθ του 50% + 1 μετοχι τθσ Hochtief. Σότε κα μπορεί θ ACS να εντάξει τθν Hochtief πλιρωσ ςτα δικά τθσ οικονομικά μεγζκθ. Η ACS ανακοίνωςε ιδθ ότι πλζον ζχει ςτθν κατοχι τθσ το 30,34% των μετοχϊν τθσ Hochtief. Βάςει αυτοφ μπορεί να ζχει αποφαςιςτικό λόγο ςε κζματα διοίκθςθσ, επιλογισ των μελϊν του εποπτικοφ ςυμβουλίου, θμεριςιασ διάταξθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, κ.λ.π. Σο ποςοςτό τθσ αναμζνεται να αυξθκεί περαιτζρω ζωσ τθν λιξθ τθσ πρόταςθσ εξαγοράσ μετοχϊν που ζχει υποβάλει. Πρόβλθμα αποτελεί το γεγονόσ ότι θ ACS αντιμετωπίηει ιδθ υψθλζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, ενϊ αντικζτωσ θ Hochtief βαρφνεται με πολφ χαμθλζσ υποχρεϊςεισ προσ τισ Σράπεηεσ. Η ACS κεωρεί ότι θ ςυγχϊνευςθ των δφο εταιρειϊν κα προςφζρει ςοβαρζσ οικονομίεσ κλίμακοσ. Αντικζτωσ, θ διοίκθςθ τθσ Hochtief κεωρεί ότι θ μοναχικι πορεία κα είναι οικονομικά πιο αποδοτικι. Παράλλθλα, θ εποπτικι αρχι τθσ χρθματαγοράσ BAFIN ζχει αποςτείλει από τισ ζγγραφο προσ τθν αμερικανικι εταιρεία Southeastern Asset Management, θ οποία κατζχει μονοψιφιο ποςοςτό μετοχϊν τθσ Hochtief, με ςτόχο τθν αποςαφινιςθ του ρόλου τθσ ςτθν πρόταςθ εξαγοράσ, δεδομζνου ότι ζχει ςυναχκεί με το μζροσ τθσ ACS. Η προςπάκεια τθσ ACS ζχει προκαλζςει μεγάλθ αντίδραςθ ςτθν Γερμανία, κακϊσ θ Hochtief κεωρείται εταιρεία με ςυμβολικι ςθμαςία για τθν γερμανικι οικονομία. Πζραν τθσ ςφοδρισ αντίδραςθσ τθσ διοίκθςθσ τθσ Hochtief, υπάρχουν ενάντιοι ςτθν εξαγορά ςχεδόν από το ςφνολο του πολιτικοφ φάςματοσ. Η κυβζρνθςθ ζχει ζωσ τϊρα αρνθκεί να εξετάςει τροποποίθςθ του νόμου που αφορά τισ εξαγορζσ μεγάλων εταιρειϊν. Οι επικριτζσ τθσ επικυμοφν τθν υιοκζτθςθ νομικοφ πλαιςίου που να κακιςτά δυςχερζςτερθ τθν εξαγορά γερμανικϊν εταιρειϊν από ξζνεσ εταιρείεσ. Ωσ γνωςτόν, θ Hochtief κατζχει μζςω τθσ Hochtief Concessions ποςοςτά ςε 6 αεροδρόμια, μεταξφ των οποίων ποςοςτό 40% τθσ εταιρείασ Διεκνισ Αερολιμιν Ακθνϊν ΑΕ. 100% 40% Δραςτθριότθτεσ ACS και Hochtief παγκοςμίωσ ACS Hochtief Ιανουάριος

5 Τρόφιμα Εντοπιςμόσ διοξίνθσ ςε γερμανικά προϊόντα τροφίμων ε ςκάνδαλο ςτον χϊρο των τροφίμων ζχει αναδειχκεί θ περίπτωςθ ανίχνευςθσ διοξίνθσ ςε αυγά ςτθν Γερμανία. Σο γεγονόσ ζχει προκαλζςει ποικίλεσ αντιδράςεισ και αποτελεί αφορμι για επανεξζταςθ του κακεςτϊτοσ ελζγχου τθσ αγοράσ τροφίμων. Σα γεγονότα εξελίχκθκαν ωσ εξισ: Η γερμανικι επιχείρθςθ παραγωγισ βιοντιηελ Petrotec AG προμικευςε ςτο χρονικό διάςτθμα ζωσ ποςότθτα λιπαρϊν οξζων (fatty acids) ςτθν ολλανδικι εταιρεία Olivet B.V. εμπορίασ πρϊτων υλϊν ηωοτροφϊν. H Petrotec AG υποςτθρίηει ότι βάςει του μεταξφ τουσ ςυμβολαίου το προϊόν προοριηόνταν για τεχνικοφσ ςκοποφσ, όπωσ π.χ. θ επεξεργαςία χάρτου και όχι για τθν παραγωγι ηωοτροφϊν. Η Olivet B.V. πϊλθςε το προϊόν ςτθν γερμανικι εταιρεία Harles & Jentzsch παραγωγισ λίπουσ ωσ πρϊτθσ φλθσ για τθν παραγωγι ηωοοτροφϊν. Κατ αυτόν τον τρόπο το επιβαρυμζνο προϊόν ειςιλκε ςτθν διατροφικι αλυςςίδα. Η Harles & Jentzsch πϊλθςε επτά παρτίδεσ του μολυςμζνου προϊόντοσ ςε 25 γερμανικζσ εταιρείεσ παραγωγισ ηωοτροφϊν που βρίςκονται ςτα κρατίδια Κάτω αξωνίασ, Β α υ α ρ ί α σ, Β. Ρ θ ν α ν ί α σ - Βεςτφαλίασ, αξωνίασ-ανχάλτ, Θουριγγίασ, αξωνίασ και Βρανδενβοφργου. Οι εταιρείεσ αυτζσ παριγαγαν τόννουσ μεικτισ ηωοτροφισ, θ οποία εν ςυνεχεία προωκικθκε ςε γερμανικζσ πτθνοτροφικζσ και χοιροτροφικζσ μονάδεσ. Ο εντοπιςμόσ τθσ διοξίνθσ οφείλεται ςτισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ που διεξιγαγε αυτοβοφλωσ θ εταιρεία Harles & Jentzsch, βάςει του ςυςτιματοσ ελζγχου ποιότθτοσ το οποίο εκελοντικά τθροφν οι εταιρείεσ του κλάδου. Τψθλότερα του επιτρεπομζνου επίπεδα διοξίνθσ ανιχνεφκθκαν για πρϊτθ φορά τον Μάρτιο 2010, όμωσ οι υπθρεςίεσ του κρατιδίου λζςβιγκ-χολςτάϊν ενθμε-ρϊκθκαν από τθν εταιρεία για πρϊτθ φορά τον Δεκζμβριο Σο ςφςτθμα ποιότθτοσ προβλζπει τθν εξζταςθ των προϊόντων για τθν φπαρξθ μεταξφ άλλων και διοξίνθσ. Ο εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ για διοξίνθ κοςτίηει ανά φορά και απαιτοφνται αρκετζσ θμζρεσ ζωσ ότου δοκοφν τα αποτελζςματα. Σο 2010 οι γερμανικζσ εταιρείεσ διεξιγαγαν εξετάςεισ διοξίνθσ. τθν Γερμανία υπάρχουν 9 εγκεκριμζνα εργαςτιρια για τζτοιουσ ελζγχουσ. Ο αρικμόσ κεωρείται μικρόσ, δεδομζνου ότι υπάρχουν 330 μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ μεικτϊν ηωοοτροφϊν. Η ςυνολικι ετιςια γερμανικι παραγωγι μεικτϊν ηωοτροφϊν υπολογίηεται ςε 21,1 εκ. τόννουσ. Kατόπιν ερευνϊν διαπιςτϊκθκε οτι θ πρϊτθ φλθ ιταν επιβαρυμζνθ με διοξίνθ ςε ποςότθτεσ 123 ng WHO - PCDD/ F -TEQ/kg και 124 ng WHO - PCDD/F + PCB -TEQ/kg. Ζωσ ςτιγμισ ζχουν τεκεί υπό κακεςτϊσ περιοριςμοφ άνω των πτθνοτροφικϊν και χοιροτροφικϊν μονάδων ςτα ανωτζρω κρατίδια. Οι περιςςότερεσ αναλογικά βρίςκονται ςτα κρατίδια αξωνίασ και Β.Ρθνανίασ - Βεςτφαλίασ. Φαίνεται ότι το μζτρο ζχει επεκτακεί προλθπτικά και ςε μονάδεσ για τισ οποίεσ δεν ζχουν προκφψει ςτοιχεία χριςθσ τθσ μολυςμζνθσ ηωοοτροφισ. υνεπεία ερευνϊν που διεξιγαγαν οι αρχζσ ςε αρκετζσ μονάδεσ παραγωγισ, διαπιςτϊκθκε ςε κάποιεσ από αυτζσ υψθλι ςυγκζντρωςθ διοξίνθσ. Οι ζρευνεσ ςυνεχίηονται. Δεν ζχει προκφψει ζωσ ςτιγμισ πϊλθςθ τθσ φποπτθσ πρϊτθσ φλθσ και των ηωοτροφϊν που παριχκθςαν από αυτιν ςε άλλθ χϊρα εντόσ ι εκτόσ ΕΕ. Μζχρι ςτιγμισ εξακριβϊκθκε μόνο μία περίπτωςθ πϊλθςθσ μολυςμζνων αυγϊν από κτθνοτροφικι μονάδα του κρατιδίου τθσ Σαξωνίασ ςε ολλανδικι επιχείρθςθ. Αδιευκρίνιςτο παραμζνει κατά πόςον τα μολυςμζνα αυγά ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι τροφίμων που ζκτοτε μπορεί να ζχουν διοχετευκεί ςτθν αγορά. Σο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτθν χριςθ δευτερογενϊν παραγϊγων τθσ παραγωγισ βιοντιηελ τα οποία είναι κατάλλθλα μόνον για τεχνικζσ χριςθσ. Η επιβολι ςυςτιματοσ ελζγχου βάςει του οποίου κα διαςφαλιηεται πλιρωσ θ μθ χριςθ παραγϊγων του βιοντιηελ για τθν παραςκευι πρϊτων υλϊν, ενϊ αυτά είναι κατάλλθλα μόνον για τεχνικζσ χριςεισ, είναι πρακτικϊσ δυςχερισ. Ιανουάριος

6 Τάσεις 5 τάςεισ τθσ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ και καλλυντικϊν Σισ πιο πράςφατεσ τάςεισ τθσ γερμανικισ αγοράσ προϊόντων προςωπικισ φροντίδασ και καλλυντικϊν ανζπτυξε το περιοδικό Lebenmittel Praxis ςτο τελευταίο του τεφχοσ: οι εταιρείεσ αναγνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ που υπάρχουν για ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεων προσ τον ανδρικό πλθκυςμό. Ωσ αποτζλεςμα αυτοφ, θ προςφορά νζων προϊόντων αυξάνει ταχφτατα. Οι καταναλωτζσ αναπτφςςουν νζεσ απαιτιςεισ ςτθν κατανάλωςθ τροφίμων. Δφο πρόςφατεσ μελζτεσ του Ινςτιτοφτου Gottlieb Duttweiler επιβεβαιϊνουν τθν τάςθ «επιςτροφισ ςτισ ρίηεσ» που βεβαίωσ δεν είναι κάτι καινοφργιο, τϊρα όμωσ επιςτρζφει πιο ζντονα. Οι καταναλωτζσ προτιμοφν χειροποίθτα προϊόντα τα οποία παραςκευάηονται βάςει τοπικϊν ι παραδοςιακϊν μεκόδων ι πρακτικϊν. Η προςφορά προϊόντων που είναι απλϊσ βιολογικά, υγιεινά ι παράγονται με «δίκαιεσ» μεκόδουσ δεν φαίνεται να αρκεί. Παράλλθλα, οι καταναλωτζσ Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Ολοζνα και μεγαλφτερθ προτεραιότθτα αποκτά θ μείωςθ του όγκου των ςυςκευαςιϊν, θ χριςθ πιο φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν, κακϊσ και θ χριςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ που είναι πιςτοποιθμζνα από το FSC (Forest Stewardship Council). Η χριςθ φυςικϊν πρϊτων υλϊν ςτα προϊόντα είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για τον καταναλωτι. Σα προϊόντα που Επιςτροφι ςτισ ρίηεσ για τα τρόφιμα δείχνουν να ςτρζφουν τθν πλάτθ τουσ ςε προϊόντα που δεν τθροφν όςα υπόςχονται. Από τθν τάςθ αυτι ωφελοφνται νζα κανάλια διανομισ, ςυνικωσ δικτυακοί τόποι που ζχουν ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο τθν πϊλθςθ των «παραδοςιακϊν» προϊόντων που προζρχονται από τοπικοφσ παραγωγοφσ. Παράλλθλα, ωφελοφνται και μικρά καταςτιματα που προςφζρουν τθν εικόνα τθσ αξιόπιςτθσ πθγισ τζτοιων προϊόντων και βεβαίωσ παρζχουν τθν προςωπικι επαφι και φροντίδα προσ τον πελάτθ. Αρκετοί κεωροφν ότι δυςκολεφουν τα πράγματα για τισ εκπτωτικζσ Συςτατικά γευςτικά αλλά "κακαρά" βαςίηονται ςε φυςικζσ φλεσ κερδίηουν ςτακερά μερίδιο αγοράσ. Η χριςθ ςυγκεκριμζνων φροφτων ςτα οποία μπορεί να αποδοκοφν ευεργετικζσ ςυνζπειεσ αποδίδει πρόςκετεσ πωλιςεισ. Η ενςωμάτωςθ τθσ τεχνολογίασ ςτο τελικό προϊόν αυξάνει τθν κετικι γνϊμθ των καταναλωτϊν για αυτό, άρα και τισ πωλιςεισ του. αλυςςίδεσ που πωλοφν προϊόντα που ζχουν τθν ακριβϊσ αντίκετθ εικόνα. Ωςτόςο, είναι πικανό ότι οι αλυςςίδεσ ςοφπερ μάρκετ κα μπορζςουν να εκμεταλλευκοφν τθν τάςθ ςτροφισ προσ τα παραδοςιακά προϊόντα, εφ όςον με αξιόπιςτο τρόπο μπορζςουν να τα εντάξουν ςτθν παλζττα τουσ. Παραδείγματα, όπωσ αυτό του ςοφπερ μάρκετ Frischwerk ςτο Ντφςςελντορφ, το οποίο παραλαμβάνει προϊόντα που του παραδίδουν τοπικοί παραγωγοί μθ θλεκτροκίνθτα οχιματα ι ακόμθ και με ποδιλατο δείχνουν τθν προςπάκεια των καταςτθμάτων λιανικισ να προςαρμοςκοφν ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν. Οι παραγωγοί νιϊκουν τθν πίεςθ των αλυςςίδων για εκκακάριςθ των ςυςτατικϊν που χρθςιμοποιοφν ςτα προϊόντα τουσ. Η Aldi κεωρείται ωσ οδθγόσ των εξελίξεων. Η αρχι ζγινε από τα ενιςχυτικά γεφςθσ και ςειρά ζχει το εκχφλιςμα μαγιάσ. Θα ακολουκιςουν τα φυςικά αρϊματα και οι χρωματικζσ ουςίεσ. Σα προϊόντα όμωσ ζτςι αποκτοφν γεφςθ μθ γνϊριμθ ςτουσ καταναλωτζσ. Επί πλζον, επθρεάηονται άλλα χαρακτθριςτικά των τροφίμων όπωσ θ διάρκεια ηωισ. H ςφραγίδα του MSC (Μarine Stewardship Council) είναι γεγονόσ για προϊόντα που βαςίηονται ςτα ιχκυθρά, ακόμθ και ιδιωτικισ ετικζττασ. Εγγυάται ότι θ αλίευςθ ζγινε χωρίσ τυχαία αλίευςθ άλλων ειδϊν και με τρόπο και ποςότθτα που προςτάτευςε το οικοςφςτθμα. Οι αλυςςίδεσ κεωροφν ότι μία καλφτερθ ςφνκεςθ του προϊόντοσ κα κάνει τον καταναλωτι να ςκεφκεί λιγότερο τθν ςχζςθ τιμισ/βάρουσ και να προτιμιςει ζνα ακριβότερο αλλά "αγνότερο" προϊόν. Η τάςθ αυτι αναμζνεται να απομακρφνει περαιτζρω τον καταναλωτι από προϊόντα που είναι απλϊσ βιολογικά ι με λιγότερεσ κερμίδεσ. Ιανουάριος

7 Λιανικό εμπόριο Το Kaufhof τολμά νζο επιχειρθματικό μοντζλλο Η αλυςςίδα Galeria Kaufhof, κυγατρικι του Metro για μθ τρόφιμα, κυρίαρχθ ςτθν Γερμανία με 120 πολυκαταςτιματα, επιχειρεί το πζραςμα ςτθν ψθφιακι εποχι. Με τθν δθμιουργία του Galeria-Kaufhod.de κα προςπακιςει τα επόμενα χρόνια να προςφζρει μία ευρεία ποικιλία προϊόντων μζςω διαδικτφου. Πρόκεςθ τθσ διοίκθςθσ είναι να δθμιουργιςει μία πολυκαναλικι εταιρεία λιανικισ ςυνδζοντασ τα υφιςτάμενα καταςτιματα με το νζο ςφςτθμα. Η μετάβαςθ ςτισ πωλιςεισ μζςω διαδικτφου κεωρείται από τουσ ειδικοφσ ωσ ο παράγων που κα κακορίςει μελλοντικά τθν επιτυχία και εν τζλει τθν επιβίωςθ των αλυςςίδων. Οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ αυξάνονται με ςτακερό ρυκμό ςτθν Γερμανία. Σο 2010 ανιλκαν ςε 18,3 δις. από 15,5 δις. το 2009 και 10 δις. το Αντικζτωσ, οι πωλιςεισ μζςω καταςτθμάτων τείνουν να παραμείνουν ςτάςιμεσ, επομζνωσ ςτο διαδίκτυο προςβλζπουν οι εταιρείεσ για τθν επίτευξθ ικανοποιθτικοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ. Ζωσ τϊρα καμμία από τισ μεγάλεσ αλυςςίδεσ λιανικισ δεν ζχει καταφζρει το πζραςμα ςτο νζο μοντζλλο. Η H&M προςπάκθςε αλλά εγκατζλειψε τθν προςπάκεια. Σα λογιςτικά ςυςτιματα, θ μθχανοργάνωςθ, θ αλυςςίδα εφοδιαςμοφ κακϊσ και το εργατικό δυναμικό δεν μποροφν να είναι τα ίδια με εκείνα των κλαςςικϊν καταςτθμάτων. Σο Kaufhof κζλει να ξεκινιςει τθν προςφορά προϊόντων μζςω διαδικτφου τον ερχόμενο επτζμβριο, παρ' όλα τα προβλιματα που αναμζνει να ςυναντιςει. Δεν κα προςφζρει όλα τα προϊοντα που ζχουν τα καταςτιματα, όμωσ κα περιλαμβάνονται τα είδθ ζνδυςθσ. Θα παρζχει κίνθτρα ςτουσ πελάτεσ για τθν αγορά μζςω διαδικτφου και παραλαβι των αγορϊν τουσ από τα καταςτιματα. δις ,9 13,4 τόχοσ είναι να προςελκφςει τουσ πελάτεσ ςτο κατάςτθμα με τθν ελπίδα ότι εκεί κα κάνουν κι άλλεσ αγορζσ. Η διοίκθςθ του Kaufhof κεωρεί ότι το θλεκτρονικό κατάςτθμα κα αφαιρζςει μικρό μόνον όγκο πωλιςεων από τισ υφιςτάμενεσ πωλιςεισ των καταςτθμάτων και ότι κα διευρφνει τον κφκλο των πελατϊν. Η ΜΕTRO Holding ζχει προςπακιςει τα τελευταία χρόνια να πωλιςει τθν Kaufhof, χωρίσ όμωσ επιτυχία. Επί πλζον, θ εμπορικι επιτυχία τθσ αλυςςίδασ, θ οποία βελτιϊνει τα οικονομικά μεγζκθ τθσ, ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ τιμισ που κα πρζπει να καταβάλει ο υποψιφιοσ αγοραςτισ. Η METRO απζρριψε προ ζτουσ προςφορά φψουσ 2,6 δις. τθσ επενδυτικισ εταιρείασ Blackstone. Κφκλοσ εργαςιϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου 15,5 18, Σταςιμότθτα τθσ ιδιωτικισ ετικζττασ ςτα καταςτιματα καλλυντικϊν και προςωπικισ φροντίδασ Η άνοιξθ των προϊόντων ιδιωτικισ ετικζττασ ςτα καταςτιματα καλλυντικϊν και ειδϊν προςωπικισ φροντίδασ δείχνει να τελειϊνει.τθσ. Σο 2010 ο κφκλοσ εργαςιϊν αυτϊν των προϊόντων παρζμεινε ςτο ίδιο επίπεδο με αυτό του Η ςταςιμότθτα αποδίδεται ςε διαφόρουσ λόγουσ. Οι μεγάλεσ εταιρείεσ παραγωγισ, όπωσ θ Henkel και θ Procter & Gamble ζριξαν ςτθν αγορά νζα φκθνότερα προϊόντα, κακϊσ και νζεσ επωνυμίεσ, π.χ. αποςμθτικϊν. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αλυςςίδων λιανικισ του κλάδου είναι ςφοδρόσ με αποτζλεςμα τθν φπαρξθ χαμθλϊν τιμϊν διάκεςθσ. Παραγωγοί προϊόντων ιδιωτικισ ετικζττασ από άλλεσ χϊρεσ κατακλφηουν τθν γερμανικι αγορά. Επί πλζον, ςυνεχίηεται θ ςυγκζντρωςθ των δυνάμεων των εκπτωτικϊν αλυςςίδων. Ο κλάδοσ ςτθν Γερμανία αναμζνει, ωςτόςο, αςκενικι αφξθςθ του κφκλου εργαςιϊν κατά 0,5% - 1,5%, με ςυνζχιςθ του ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ και των χαμθλϊν τιμϊν πϊλθςθσ. Ιανουάριος

8 Διεκνείσ εκκζςεισ με ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθν Γερμανία Medica Compamed Ντφςςελντορφ, Νοεμβρίου Alma Medical Group S.A. 2. Electrochem - Dr Delibaltas LTD (Compamed) 3. G.Samaras S.A. 4. Infomed C.S. 5. Medicon Hellas S.A. 6. Micrel Medical Devices S.A. 7. Psiliakos Leonidas & Co. Ltd 8. Theon Sensors S.A. (Compamed) Ιανουάριος

9 Πρόγραμμα διεκνϊν εκκζςεων ςτθν Γερμανία Ζκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη Εκθζτες Ζλληνες εκθζτες Επισκζ-πτες Εκθζτες Ζλληνες εκθζτες Επισκζ-πτες 1 Heimtextil Κλωςτο-χφαντουργικά Ιαν. urt.com Φρανκφοφρτη Domotex Επενδφςεισ πατωμάτων Ιαν. Αννόβερο CMT Τουριςμόσ Ιαν. Στουττγάρδη BAU Δομικά υλικά Ιαν. Μόναχο IMM Cologne - Intternationale Möbelmesse 6 Internationale Grüne Woche Ζπιπλα Ιαν. Κολωνία Αγροτική οικονομία Ιαν. Βερολίνο BOOT Τουριςμόσ - Σκάφη, θαλάςςιοσ τουριςμόσ Ιαν. Ντφςςελντορφ Christmas World Χριςτουγεννιάτικα είδη 28 Ιαν. - 2 Φεβρ. rankfurt.com Φρανκφοφρτη Paper World Χαρτικά, ςυςκευαςία 29 Ιαν. - 2 Φεβρ. furt.com Φρανκφοφρτη Hair & Beauty Είδη προςωπικήσ φροντίδασ Ιαν. Φρανκφοφρτη ISM - Internationale Süßwarenmesse Τρόφιμα - Ηαχαρϊδη 30 Ιαν. - 2 Φεβρ. Κολωνία Spielwarenmesse Παιχνίδια 3-8 Φεβρ. Nυρεμβζργη ISPO Ζνδυςη - αθλητικόσ εξοπλιςμόσ 6-9 Φεβρ. Mόναχο E-World Energy and Water Ενζργεια 8-10 Φεβρ. Ζςςεν LogiMAT Logistics 8-11 Φεβρ. Στουττγάρδη Fruit Logistica Φροφτα, λαχανικά, νωπά 9-11 Φεβρ. Βερολίνο CEP- Clean Energy Power Ανανεϊςιμη ενζργεια Φεβρ. Στουττγάρδη Biofach Βιολογικά Προϊόντα Φεβρ. Nυρεμβζργη f.re.e Die neue C-B- R Τουριςμόσ Φεβρ. Mόναχο Inhorgenta Κοςμήματα, ρολόγια, πολφτιμοι λίθοι & εξοπλιςμόσ Φεβρ. Mόναχο Ιανουάριος

10 Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου Kurfürstenstr Berlin T Φ Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Schwanthhaler Str Muenchen T Φ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Nτύσσελντορφ Grafenberger Allee 128a 40237, Düsseldorf T Φ Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Γερμανίας Παροχή πληροφοριών (στην γερμανική γλώσσα) (στην αγγλική γλώσσα) Πληροφορίες για διαγωνισμούς στην Γερμανία Επιλέξτε κατά σειρά την γλώσσα της επιλογής σας Χώρα: DE: Γερμανία Προκήρυξη σύμβασης Aπαιτείται να προηγηθεί εγγραφή στο σύστημα. Ιανουάριος

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2011 Έκθεση Κλάδος Ημ/νία Δικτυακός τόπος Πόλη Εκθέτες 2010 2009 Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες Εκθέτες Έλληνες εκθέτες Επισκέπτες 1 Heimtextil Κλωστο-ϋφαντουργικά 12-15 Ιαν. http://heimtextil.messefrankf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία

Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές & Επιχειρηματικές Ειδήσεις από την Γερμανία Ανάπτυξθ 3% το 2011 ςτθν Γερμανία Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτο Βερολίνο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Bερολίνου Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων. ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Δμπορικών Τποθέσεων ΓΔΛΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΓΗΔΩΝ Νοέμβριος -Γεκέμβριος 2014 1. ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Λονδίνο 30/12/2014 - Τα υψθλότερα φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ

Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ. Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Έκθεςη Επιχειρηματικών Εξελίξεων ΚΡΗΣΩΝ ΑΡΣΟ Περιγραφι Εταιρείασ Θ Κρθτϊν Άρτοσ ςιμερα παράγει Παξαδνζηαθά Κξεηηθά Snack Αξηνπνηίαο Υςειήο Πνηόηεηαο κε βάζε ηελ Κξεηηθή Μεζνγεηαθή Δηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία e-commerce και e-banking

Στοιχεία e-commerce και e-banking Στοιχεία e-commerce και e-banking 1 Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-2015 Το Ινςτιτοφτο Εμπορίου & Υπθρεςιϊν (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) τθσ ΕΣΕΕ επιχειρϊντασ να αναδείξει τον ολοζνα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και

ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και ΝΕΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Η 2 η εξελιγμζνθ και ανανεωμζνθ ζκδοςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ xpertshop είναι γεγονόσ! Όςοι ζχετε ιδθ ςτθν κατοχι ςασ το θλεκτρονικό κατάςτθμα xpertshop,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών

H Ιζπαηλινή αγοπά ελαιολάδος & επιηπαπέζιων ελιών ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΕΛ ΑΒΙΒ Γραφείο Οικονομικϊν & Εμπορικϊν Υποκζςεων 3 Daniel Frisch Str., 11th floor, 64731 Tel Aviv Τθλ : +972-3-605.52.99 Φαξ :+972-3-605.52.96 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr H Ιζπαηλινή

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα