SYNONYMIE : WEALTH OR HASARDS OF TERMINOLOGY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SYNONYMIE : WEALTH OR HASARDS OF TERMINOLOGY"

Transcript

1 ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ: ΠΛΟΥΤΟΣ Ή ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Παναγιώτα Καλαμβόκ:α Στον ιδανικό ιcόσμο της ορολογίας ένας και μόνο ένας όρος αντιστοιχεί σε μία και μόνο μία έννοια.. Στην εφαρμοσμέ'πl οροί.ογiα όμως η σιwωνυμία όρων δεν είναι σπάνια. Έργο του ορογράφου είναι να σταχuολοyήσει και να καταγράψει τους όρους και τα συνώνυμά τους. Η σuv(ι)νυμία των όρων στη αupcριτική ορολογία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το έργο του. Η εργασiα αuτή αναφέρεται από τη μια πλευρά στα διλήμματα του χρήστη της πολυγλrοσmιcής ιο:αι πολυδιάστατης βάσης δεδομένων Eurodicautom κατά την έpεννά του, και από την άλλη τα διλήμματα του ορογράφοu κατά την ιcα.ταχώριση δεδομένων στη βάση. Εξετάζει παρεκκλίσεις από το εννοιολογικό πλαίσιο των συνωνύμων του αρχικοί) όρου μέσα στο φάσμα των γλωσσών της Ευpωπαίιcής Κοινότητας και προτείνει τρόποuς προσέrrισης τόσο κατά τη μεταφορά όσο και την καταχώριση όρων. SYNONYMIE : WEALTH OR HASARDS OF TERMINOLOGY Panagiota Kalamvoka In the ideal world of teπninology one and only one tenn coπesponds to one and only one concept. In applied terminology, however, synonymy is not a rare phenomenon. Α tenninographer's task includes selecting and recording terms as \\'ell as their synonyms. Synonymy among terms ίη a multilingual environment raises more di:fficulties. This work describes on the one hand the dilenuna the user ofthe multilingual and multidimensional database Eurodicautom faces in his research and οη the other the terminographer's dilemma ίη enteήng data in the base. It examines deviations &om the original concepts and suggests methods and procedures for transfering and entering termίnologicallinguistic data. Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σημερι'\οή εποχή δε θα μπορούσαμε να παραπονεθούμε για την έλλειψη εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεση της ορολογίας και κατά συνέπεια στην υπηρεσία των ορολόγων ή ορογράφων(\). Εργαλεία στην περίπτωση αυτή νοούμε τόσο τα εξειδικευμένα λεξικά, τα επιστημονικοτεχvικά κείμενα, τις οδηγίες διεθνών οργανισμών με κατευθυvτήριες γραμμές για την τυποποίηση της ορολογίας, όσο και τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συλλογή όρων, επεξεργασία τους και καταχώρισή τους σε βάσεις δεδομένων. Σημανnκά μεγάλος 67

2 αριθμός εκδόσεων καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχ\ ολογίας, παρουσιάζουν δε συνεχώς βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία. Υπάρχουν, δηλαδή, λεξικά ορολογίας και γλωσσάρια μονόγλωσσα, δίγλωσσα, πολύγλωσσα, με ή χωρίς ορισμούς και/ή διευκρινιστικές σημειώσεις καθώς και κείμενα με αξιόπιστη και αποκρυσταλλωμbη ορολογία. Ο αυξημένος αριθμός ειδικευμένων λεξικών είναι προϊόν της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια του πολλαπλασιασμού της ορολογίας. Δηλώνει την αυξημένη διεθνή συνεργασία που διευκολύνει την αποτελεσματική διάδοση των νέων γνώσεων. Παράλληλσ με τη θεαματική εξέλιξη των μέσων εmκοινωνίας έχει αυξηθεί ο αριθμός των ενδιάμεσων και των τελικών χρηστών της ορολογίας. Ενδιάμεσοι χρήστες θεωρούνται οι μεταφραστές, οι επιστήμονες, οι τεχνικοί, οι είcπαιδευτικοί και οι κάθε είδους συντάκτες κειμένων, ενώ τελικοί οι αναγνώστες των κειμένων, οι ακροατές διαλέξεων όπως μαθητές, φοιτητές και γενικά το κοινό. Οι πραγματικοί δημιουργοί της ορολσγίας βέβαια κρύβονται πίσω από αυτά τα εργαλεία. Είναι οι επιστήμονες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που πρώτοι συνέλαβαν την ιδέα, την έννοια, που αποτελεί το θεμέλιο της ορολσyίας και τη διαχωρίζει από τη λεξικσγραφία, προχώρησαν στην ονοματοδότησή(2) της και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το όνομα που της έδωσαν για να εmκοινωνήσουν μεταξύ τους. Τ ο όνομα αυτό που αποτελεί τη βάση της ορολογίας και θα πρέπει να είναι μοναδικό για τη σωστή επικοινωνία και τη μεταφορά γνώσεων. Στην πρακτική εφαρμογή της ορολογίας όμως δύο και τρία ή και περισσότερα ονόματα για τον ίδιο όρο συνυπάρχουν. Με άλλα λόγια είναι δεκτή η συνωνυμία. 1. ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ "Συνωνυμία" σημαίνει «το να έ'ίj.ι κάποιος το ίδιο όνομα με κάποιον άλλον>> (3), «aμοιότης ή ταυτότης ονόματο9> (4), ή κατά τον Αριστοτέλη, «ομοιότης σημασίας λέξεως προς άλλη» (5). Με την απλή σημασιολογική έννοια των γενικών λεξικών, δηλαδή, συνωνυμία σημαίνει ομοιότητα ή ταυτότητα ονόματος. 1.1 ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ ΣΊΉΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Σύμφωνα με τον Alain Rey (6) όσον αφορά την ορολογία «κατ'αρχήν δεν υπάρχουν συνώνυμα>). Κατά συνέπεια, θεωρητικά τουλάχιστον. σχεδόν αποκλείει την ύπαρξη συνωνύμων. Αν χαράξουμε όμως μια γραμμή ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη θα παρατηρήσουμε τα εξής: Στη μονόγλωσση ορολογία που η γλώσσα εκκίνησης, το όνομα δηλαδή του όρου, ο ορισμός και οι τυχόν επεξηγήσεις υπάρχουν στην ίδια γλώσσα, τα συνώνυμα σπανίζουν. 68

3 Σε αφηρημt.-vα και εmστημονικά Ύνωστικά πεδία τα συνώνυμα είναι σπανιότερα και mo πειθαρχημένα, για παράδειγμα οι μαfuιματικοί όροι. Η ορολαyία που χρηmμοποιείται σε περιοχές εφαρμοσμένων εmστημών, εμπορικοβιομηχαvικών και πρακnκών τομέων περιλαμβάνει συνώνυμους όρους. Σε τι συνίσταται η συνωwμία αυτή: πολύ συχνά είναι αρκετά ανώδυνη και περιορίζεται σε μορφολογικές και συντακτικές α)j.αγές, φαινόμενο περισσότερο συνηθισμi.ύο σε περιφρασnκούς όρους: blood cell, cell of blood, arnplificateur parametrique a refroidissernentarnplificateur pararnetrique refroidi theπnoelectriquernent. Άλλοτε πάλι ένας εmστημονικός όρος βρίσκεται δίπλα σε έναν όρο καθημερινής χρήσης στην πρακτική εφαρμογή π.χ. περιαυχένιο, φλάντζα; ρουλεμάν, χιτώνιο. Στους τομείς νέων τεχνολο-γιών δεν είναι σπάνιοι δύο ή περισσότεροι όροι παράλληλοι, απόρροια νεολο-γισμών, 11 λύσεις απελmσίας 11 (7), ή δόκιμοι όροι που έχουν προταθεί και που, ;ιpηmμοποιούνται εναλλάξ σε κείμενα μέχρις ότου σταδιακά ο ένας υπερισί(ύσει του άλλου: διφίο, δυαδικός χαρακτήρας, bit διαποδιαμορφωτής, διαμορφωτής!αποδιαμορφωτής, μόντεμ, modem; οπτικός δίσκος, σύμπuκνος δίσκος. Τέλος συνυπάρχουν όροι ισόnμοι ή σχεδόν ισόnμοι έχοντας περάσει τη δοκιμασία του ypόνου σωλήνας, αύωγός: διαχuτήρας διασκορmστήρας, δίαυλος, κανάλι δίκτυο, κύκλωμα. Δύο ή περισσότεροι όροι είναι ισοδύναμοι, επομένως συνcί.jνuμοι, εφόσον η έννοια που εκφράζουν συμπίπτει και ο ορισμός τους ταυτίζεται. Βέβαια η αφηρημb.rη έννοια είναι δύσκολο να συγκριθεί και συλλαμβάνεται διαφορετικά από τον καθένα μας. Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο πραγματοποιείται η περιγραφή της στον ορισμό του όρου. Η συνωwμία προκύπτει από πολλαπλή ονομασία μιας t. ννοιας, χωρίς πάντα τα συνcί.jνυμα να είναι ισότιμα και ισοδύναμα. Πολλές φορές είναι ημισυνώνυμα ή σχεδόν συ\'ώνυμα έχοντας εφαπτόμενα σημεία και όχι πλήρη ταύτιση. 69

4 2. ΠΟΛ ΥΓ ΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ Η λυδία λίθος, το καταλληλότερο κριτήριο ελέγ'lf'υ ενός όρου είναι η αναζήτηση αντιστοιχιών του σε άλλες γλώσσες και αποτελεί την καλύτερη μέθοδο aποσαφήνισης της έννοιάς του. Η συγκριτική ορολογία είναι η mo παραδοσιακή(&), η mo διαδεδομένη και η mo σημανnκή για την εmκοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές γλωσmκές ομάδες. Αφού υπάρχουν διαφορές στη σύλληψη μιας αφηρημένης έννοιας όρου ανάμεσα σε ανθρώπους που μιλοι'jν την ίδια γλώσσα και έχουν τον ίδιο πολιτισμό, πόσο μάλλον περισσότερες διαφορές θα υπάρχουν στη σύλληψη της έννοιας του όρου ανάμεσα σε αυτούς με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς. Γι' αυτό και οι ορισμοί μιας έννοιας δεν ταυτίζονται πάντα διαγλωσmκά. Παραδεχόμαστε όn η απόδοση ενά; όρου σε μια ή περισσότερες γλώσσες θα πρέπει να περάσει από τη γέφυρα του ορισμού του όρου και το ίδιο θα πρέπει νο συμβεί για όλα τα συνώνυμά του σε όλες τις γλώσσες στόχου. Άρα θα πρέπει όλες οι ανnστοιχίες, οι γλωσmκές αυτές ενότητες, να παραπέμπουν στο ίδιο (<Ies significanda» πεpνώντας μέσα από τη σημασιολογιίcή του ανάλυση, που μπορεί να διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα. Στην κατάσταση αυτή ο wήστης οποιασδήποτε ανnστοιχίας θα πρέπει να αναφέρεται στο ίδιο ανnκείμενο ή την ίδια έννοια. Όταν οι ορισμοί των όρων πληρούν όλες τις προοποθέσεις λειτουργούν όπως προβλέπεται και γεφυρώνουν τις γλώσσες μεταξύ τους. Οι ορισμοί όμως δεν συντάσσονται πάντα από επιστήμονες~ορολόγους ή ειδικούς ώστε να είναι ορισμοί ορολογίας σύμφωνα με τις βαmκές αρχές ορολογίας. Συμβαίνει άλλοτε να είναι εγκυκλοπαιδικοί και άλλοτε απλούστερα γλωσσικοί ορισμοί(9). Κατά συνέπεια η σύνδεση του όρου μέσω του ορισμού είναι χαλαρή και το ίδιο θα συμβαίνει και για τα συνώνυμα. Πολλά από τα συνώνυμα προκύπτουν από θεματικά πεδία που χρησιμοποιούν τις ίδιες έννοιες με διαφοροποιημένους κατά τι ορισμούς όπως, για παράδειγμα, ανάμεσα στη βιολογία και την οικολογία ή τη χημεία και την οικολογία. τη στατισnκή και nς κοινωνικές εmστήμες, τη μηχανολογία και την πρακτική εφαρμογή της. 70

5 2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΉ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΙΑ Η άποψτι ότι η ορολογία για να είναι κατάλληλη για τα ηλεκτρονικά μέσα χρειάζεται να είναι "τυποποιημένη"(lο) είναι σωστή γιατί έτσι επιτυγχάνεται ακρίβεια και συνέπεια των όρων και προσφέρεται η επαναχρηmμοποίησή της. Όταν όμως πρόκειται για μια βάση ορολογίας, με προσανατολισμό τη μετάφραση, κυρίως περιγραφική και όχι κανονισnκή, η nmοποίηση με την αυστηρή της έννοια δεν διευκολύνει το έργο της. Στην περίπτωση αυτή ανήκει η πολυδιάστατη (18 θεματικά πεδία με τις υποδιαψέσεις τους) και πολυκατευουvnκή ( 1 γλώσσα προς 1 Ο) βάση δεδομi.ύων ορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurodicautom, που πρέπει να καλύψει την ορολογία 11 γλωσσών σε όλες σχεδόν τις περιοχές γνώσης. Οι απαιτήσεtι.; της τυποποίησης είναι τόσο περιοριστικές ώστε είναι αδύνατον να αυrαποκριοεί στις καθημερινές ανάγκες των μεταφραστών και κατά επι:.1<ταση του ευρωπαίου πολίτη, του τελικού χρήστη της ορολογίας. Οι θέσεις όσον αφορά την ορογραφία, μεθοδολογία συλλογής και καταχώρισης στοιχείων ορολογίας, ποικίλλουν(6). Η γερμανική σχολή εκφράζει την άποψη όn ξεκινάμε από ένα οργανωμένο σύνολο εννοιών, που ανήκουν στον ίδιο τομέα γνιί.jσης, τις οποίες ονοματοδοτούμε και στη συνέχεια αναζητούμε τους αντίστοιχους όρους σε άλλες γλώσσες. Άλλη άποψη, σημασιολογική κυρίως, συνίσταται στη συλλογή λεξικών μονάδων ή φράσεων που θεωρούμε ενστικτωδώς όρους και αναφέρονται σε έ\νοιες και για τους οποίους υπάρχουν ή αναζητούμε αντιστοιχίες σε άλλες γλώσσες. Η δεύτερη άποψη είναι ευρύτερα διαδεδομένη και την ασπάζεται σε μεγάλο βαομό το Eurodicautom χωρίς να αποκλείει σύνολα εννοιών που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές της πρώτης μεθόδου. Με βάση την ποικιλία των πηγών αυτών καταχωρίζονται οι όροι με τα συνώνυμά τους και καταγράφονται οι πηγές τους π.χ. ΕΝ: thennal converter, theπnocouple converter, theπnoelectήc generator, theπnoelement. DA: vaπnekonverter. ΕΛ: θερμοηλεκτρικός μετατροπέας. FR: convertisseur thennique. Σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της βάσης οι όροι ανήκουν είτε στη Μηχανολογία, είτε στον Αυτοματισμό είτε στη Φυσική. Ο ορισμός της έννοιάς τους Οα πρέπει να εκφράζει τα κοινά χαρακτηρισnκά τους και δικαιολογούν την παράθεση του ενός δίπλα στο άλλο. Ποιό Οα είναι το κριτήριο που Οα οδηγήσει το χρήστη της βάσης στην επιλογή του όρου. Και b"ύώ η ενδογλωσσική αvnμετώmση μας δημιουργεί ορισμένα διλήμματα όσον αφορά την εγκυρότητα των συνωwμων, η διαγλωσσική Οεώρηση των συνώνυμων όρων τα πολλαπλασιάζει. 71

6 Ποιό από τα συνώνυμα των όρων των παραδειγμάτων θα εmλέξει )'ια να μεταφράσει ι"vα κείμενο από τα δανικά, τα ελληνικά ή τα γαλλικά προς τα αγγλικά. Δεν αποκλείεται να οδηύ11θεί από τη γλωσσική συγγένεια των όρων: DA-)-EN thermal converter, ΕΛ~ΕΝ thermoelectric generator, FR~EN thermal conνcrter ή thermocouple converter. Το τελικό αποτέλεσμα στιι )'λώσσα στόχου δεν θα είναι και σnς τρεις περιπτώσεις το ίδιο. Επομι νως, αν υπάρχουν παρειαcλίσεις ανάμεσα στα συνώννμα η μεταφορά της έννοιας δεν θα είναι εmτυχής. Η απόφαση εmλογής του χρήστη στηρίζεται στο είδος του κειμf.ύου, στο ύφος του, στο πεδίο της γνώσης που πραύματεύεται, το άμεσο περιβάλλον του όρου και στην υποκειμενική του κρίση. Στη λήψη της απόφασής του θα παίξει ρόλο το άμεσο περιβάλλον του όρου στο κείμt..'\'0, το ύφος του κειμένου και η υποκειμενική κρίση του χρήστη. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια στη χρήση αvnστοιχίας ενός όρου, όπως σε επαναλαμβανόμt:να κείμενα μεταφραστών, αν ο μεταφραστής δι"v διαθέτει ηλεκτρονικά μέσα για να ελέύξει τον όρο που έχει ήδη χρησιμοπο11ίσει, θα χάσει πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας παλιά κείμενα και εκδόσεις ή θα βαmστεί στην (καλή;) μνήμη του με την ελπίδα ότι θα εmλέξει την ίδια απόδοση του όρου που είχε επιλέξει σε παλιότερο κειμενό του. Η aντιστρεψιμότητα επίσης που είναι εmθυμητή σε κείμενα εmστημονικοτεχ\'lκά, είναι δύσκολα εφικτή στα πλαίσια μιας πολίryλωσσης και πολυδιάστατης ορολογίας. Μόνο οι μαθηματικοί όροι με μονοσήμαντες αvnστοιχίες μας εξασφαλίζουν aντιστρεψιμότητα π.χ. ΕΝ adn1issible numbers, NL toelaatbare getallen, DΛ antagelige tal, ES nun1eros admisibles, ΕΛ αποδεκτοί αριθμοί, Fl kelvo1liset luνut, FR nombres admissibles, DR zulaessige Zahlcn, Π numeri ammissibilί. Ο ορογράφος από την πλευρά του αντιμετωπίζει παρι}μοια διλήμματα όταν θελ1)σει να c.-vημεριοσει τα δελτία της βάσης, Ύtα παράδειγμα, να προσοέσt.ί. όρους σε μια καινούργια γλώσσα. Συλλιηές όρων με ορισμούς, επεξηύήσεις και αναφορά πτηών είναι ιδα\'lκά σύνολα Ύια καταχώριση. Εκείνο που συvήοως καλείται να επεξεργαστεί είναι δίγλωσσα Ύλωσσάρια ή λεξικά, πολλές φορές αποσπασματικά, χωρίς ορισμούς και άλλες πληφορορίες, που αναφέρονται σε διάφορα θεματικά πεδία. Όταν έχει το ζεύύος όρων ΕΝ: diyidends paid FI: mak:setut osingot με θεματικά πεδία Διοίκηση και Εμπόριο Οα βρεθεί αντιμέτωπος με τους παρακάτω όρους Διοίκησης, Εμπορίου και Οικονομίας: 72

7 α. CM ADB COA Fffi FIC ΕΝ l)diνidend disbursernent; 2)diνidcnd distribution; 3)diνidend pa)'out; 4)diνidend pa)'ίllent; 5)dividends paid; 6)distribution of a diνidcnd; 7)pa)'IΠent of a dividend DA udbyttebctaling ΕΛ 1) διανομ1i μερισμάτων?)διανομή και καταβολή μερίσματος, απόδοση και καταβολή μερίσματος FR l)distribution d' un dividende; 2)distήbution de dividcndes; 3)distribution a titrc de dividcnde; 4)paimcnt d'un dividende; 5)repartition d'un dίvidendc; 6)repartition de dividendcs; 7)repartition a titre dc dividendc β. CMADBCOA ΕΝ l)distribution; 2)dividcnds paid_~ 3)profit available for distribution DA fordcling ΕΛ διανομή FR l)distribution; 2)distribution des benefices: 3)dividendc; 4)repartition Και σnς δύο περιπτίοσεις ανάμεσα στα συνcονuμα βρίσκεται ο αγγλικός όρος και σnς δύο περιπτώσεις περιλαμβάνονται όροι μι:: το Οεμαnκό πεδίο του όρου του γλωσσαρίου. Εφόσον η σημασιολογική ανάλυση, ο ορισμός του, δεν υπάρχει δεν έχουμε κανένα άλλο χαρακτηρισnκό στοιχείο που να συνηγορεί υπέρ της πρώτης ή της δε\jτερης λί>σης. Ο ορογράφος θα λειτουργήσει ενσnκτωδώς, θα λάβει υπόψη του nς πηγές και θα καταχωρίσει τον όρο ή στο i.:να δελτίο ή στο άλλο ή και στα δύο αφού το θεμαnκό πεδίο καλύπτεται και σnς δίjο περιπτ6)σεις. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στο επίπονο έργο τους να καταγράψουν μια γλώσσα οι λεξικογράφοι, γράφει ο Sarnuel Johnson (11), μοιάζουν με τους αρκά&ς που σύμφωνα με το μύθο προσπαθούσαν να φοάσουν τον ήλιο, αχλά κάοε φορά που έφθαναν στην κορυφή ενός βουνού διαπίστωναν όn ο ήλιος βρισκόταν πάλι πιο μακριά. Και οι ορολόγσι!ορογράφοι σnς προσπάθειές τους να δημιουργήσουν και να καταγράψουν την ορολογία δεν διαφέρουν από τους αρκάδες. Οι οργανισμοί ruποποίησης καταβάλλουν προσπάθειες να παγώσουν την ορολογία σε διάφορους τομείς. Οι ορογράφοι χρησιμοποιούν και καταχωρίζουν τα αποτελέσματά τιruς χωρίς να αyνοούν όρους που χρησιμοποιούνται σε κείμενα ή απι) τους ομιλητές μιας γλcοσσας. Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και δεν Οα πάψει να παράγει καινούργιες γλωσσσικές 73

8 t. νότητες, εκφράσεις για την επικοινωνία και τη μεταφορά γνώσεων. Οι όροι κάνουν την εμφάνισή τους, γίνονται δεκτοί από τους χρήστες και επικρατούν ή σταδιακά ιχpίστανται α.'jj..αγές, ζυμώσεις και τότε επιβάλλονται στην τελική τους μορφή. Όταν μεταφέρονται από άλλες γλώσσες άλλοτε ξεπηδούν πηγαία, άλλοτε δεν είναι παρά δεν είναι τέλειο, καμία βάση δεν είναι άψογη. 11 μεταφραστικά στιγμιότυπα 11 Κανένα μέχρι τώρα λεξικό Η βάαη δεδομi:-νων της Εmτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει τυποποιημένους όρους, δόκιμους, λιγότερο δόκιμους, τις πρι:ότες αποδόσεις νεολογισμών και nς μεταγενέστερες, διαφορές στην ορθογραφία, διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ιδιωμαnκούς όρους, μη χρηmμοποιούμενους πλέον, για τα οποία σε ειδικό πεδίο του δελτίου παρέχονται t.ύδείξεις κατάλληλα τεκμηριωμένες. Παραλλαγές και συνώνυμα βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη. Εφόσον μια βάαη δεδομένων χαρακτηρίζεται περιγραφική, με προσανατολισμό τη μετάφραση, καλύπτει όλους σχεδόν τους τομείς γνώσης και ένα μηάλο αριθμό γλωσσών που τείνουν να αυξάνονται, δεν θα περιοριστεί στην αυστηρότητα και αμεσότητα της τυποποίησης και του γλωσmκού/οpολογικσίj προγραμματισμού. Στα δελτία της θα περιλαμβάνει τυποποιημένους όρους, συνώνυμα, κατάλληλα ιεραρχημένα και τεκμηριωμένα, δόκιμους όρους και νεολογισμούς. Εκείνο που ι::νδείκνuται γι' αυτή τη βάση είναι τακτική αναθεώρηση των αντιστοιχιιiν ενδογλωσmκά και διαγλωσmκά ι:όστε οι λιγότερο δόκιμοι όροι και οι νεολογισμοί που δεν έχουν επικρατήσει να απαλειφθούν ή να ιεραρχηθούν διαφορετικά. Αντίθετα μια βάση δεδομένων ορολογίας με επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα προσφέρεται για την καταχόψιση τυποποιημένων όρων και εξυπηρετεί καλύτερα τους τομείς που υπηρετεί. 74

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (I) Όρος που προτάθηκε για πρώτη φορά το (2) De Besse Β., Handbook oftcnuinolog)'' Management volume 1, Jolm Benjamins Publishing Company, Amsterdaιn/Philadelphia 1997, (3) Νέο Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις Σταφυλίδη, Αθήνα, 1992 (4) ΝΕΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ, ΧΡ. ΓΙΟΒΑΝΗΣ, ΔΗΜΙΠΡΑΚΟΣ, 1969 (5) Επίτομον Πλήρες Εγκυκλοπαιδικόν και Ερμηνευτικόν Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Πάπυρος-Λαρούς, Αθήνα 1972 (6) Alain Rey, Essays on Terminology, John Benjamins Pυblishing Company, Amsterdaιn/Philadelphia 1995 ( 6) (7) Βαλεοντής Κ., ΤΥΠΟΠΟlliΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΑΚΊΙΚΑ ΔΙΉΜΕΡΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1992, (8) Bo\νker L., Terminology, Intemational Journal ofthcoretical and Applied Issucs in Specialized Connnunication, Volume 1:1, 1994, (9) Corbcil, J.C, DEFINiηON ΕΤ SYNONYMJE ΕΝ ΊERMINOLOGIE Expose d' introduction du colloque de Laval (GIRSTERM) du 23 au 27 mai 1982 (!Ο) Φιλόπουλος Β., ΤΥΠΟΠΟlliΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΑΚΊΙΚΑ ΔΙΉΜΕΡΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1992, (11) Grecn J., Chasing the Sun, Random House UΚ,

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

22. Οδο-λέξις: το ταξίδι της Εγνατίας Οδού στην ορολογία κατασκευής και διαχείρισης οδικών έργων

22. Οδο-λέξις: το ταξίδι της Εγνατίας Οδού στην ορολογία κατασκευής και διαχείρισης οδικών έργων 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 22. Οδο-λέξις: το ταξίδι της Εγνατίας Οδού στην ορολογία κατασκευής και διαχείρισης οδικών έργων Έλενα Χουρμουζιάδη Το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» συνεχίζοντας δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελική Καραστέργιου, Έλενα Χουρμουζιάδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Μεταφραστικό Τμήμα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», σε μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

H OΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ή περί μίας δευτερογενούς αλλά όχι δευτερεύουσας λειτουργίας της μετάφρασης

H OΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ή περί μίας δευτερογενούς αλλά όχι δευτερεύουσας λειτουργίας της μετάφρασης H OΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ή περί μίας δευτερογενούς αλλά όχι δευτερεύουσας λειτουργίας της μετάφρασης Χρ. Φωστιέρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βάσει της εμπειρίας από τη μεταφραστική πρακτική στη μεταφραστική

Διαβάστε περισσότερα

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation

Study on Computer science terminology specifically on the widespread office suites and the conclusions regarding their usage and creation 5 Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων εφαρμογών γραφείου και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη χρήση και τη δημιουργία τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κυριακή Δανακτσή,

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16

Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης. Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου. ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Πολυγλωσσικοί Θησαυροί Όρων : Ζητήματα Τεκμηρίωσης και Αναζήτησης Χρύσα Καππή Δήμητρα Κονδύλη Χριστίνα Φρέντζου ΕΚΚΕ Κείμενα Εργασίας 2001/16 Χρύσα Καππή, κοινωνική ψυχολόγος, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries

Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά. Problems and deficiencies in the Greek-Spanish and Spanish-Greek dictionaries Προβλήματα και ελλείψεις στα Ελληνο-Ισπανικά και Ισπανο-Ελληνικά λεξικά Μαριάνο Βιγιέγας Ερνάντεθ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος

H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Sports terminology in dictionaries of Modern Greek. Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ H αθλητική ορολογία στα λεξικά της Νέας Ελληνικής Μαριάννα Κατσογιάννου, Βασίλειος Αργυρόπουλος Η αθλητική ορολογία της ελληνικής γλώσσας περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό δανείων, κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή

1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1. Η αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή 1.1 bits, Bytes και words. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σαν ψηφιακές ηλεκτρομηχανές που είναι, αυτό που μπορούν σαφώς ν' αντιληφθούν είναι το αν περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού. The Terminologist's Contribution to the Greek-Speaking Lawyer's Work

19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού. The Terminologist's Contribution to the Greek-Speaking Lawyer's Work 19 Η συνδρομή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτό το άρθρο 1 αναφέρομαι σε ζητήματα νεοελληνικής νομικής ορολογίας που ανακύπτουν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες

Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Ορολογία και Μετάφραση Οι μεταφραστικές πρακτικές και η αντιμετώπιση της αγγλικής γλώσσας ως ορολογικής lingua franca στις Οικονομικές επιστήμες Θάνος Μεντζελόπουλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εισήγηση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Κώστας Βαλεοντής Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΕΛΕΤΟ 1, Έλενα Μάντζαρη Γλωσσολόγος, Αν. Γ.Γραμματέας ΕΛΕΤΟ Abstract Terminology

Διαβάστε περισσότερα

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations

10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας. Driving in Cyprus and the terminilogy of traffic regulations 1 10. Οδηγώντας στην Κύπρο: η ορολογία της οδικής κυκλοφορίας Φρειδερίκος Βαλετόπουλος Μαριάννα Κατσογιάννου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό παρουσιάζει μέρος έρευνας με αντικείμενο την ορολογία του Κώδικα Οδικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές

Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Σ υ ν τ υ σˇι ές Katsoyannou, M., Armosti, S. and Christodoulou, K., 2013. Κατάρτιση λημματολογίου ενός διαλεκτικού λεξικού: η βάση δεδομένων Συντυσ ˇ ιές. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.)

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας

Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Η συµβολή της Ορολογίας στη µετάφραση ειδικών κειµένων: το παράδειγµα µίας ορολογικής εργασίας µε αντικείµενο την ειδική γλώσσα της Kρυπτολογίας Πέτρος Πούγγουρας Institut Libre Marie Haps Abstract: When

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων Δέσπω Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο

Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση στο 9 ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY 9 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 7-9 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα Επιστημονική Επιτροπή E E Λ L Ε Τ Ο Περιλήψεις που εγκρίθηκαν για ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα