ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines

2 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines? 5 Medicines don t just come on prescription 7 All medicines have benefits and risks 9 Talk openly with your doctor and pharmacist 11 Questions to as your doctor and pharmacist 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist 17 Find out about side effects 19 Learn about generic medicines 21 If you regularly use several medicines 23 Keep an up-to-date Medicines List 25 Where to get good information 27 Emergency contact numbers This information is not intended to take the place of medical advice and you should seek advice from a qualified health professional. Reasonable care is taken to provide accurate information at the date of creation. Where permitted by law, NPS disclaims all liability (including for negligence) for any loss, damage or injury resulting from reliance on or use of this information.

3 2 Περιεχόμενα 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας 18 Μάθετε για τις παρενέργειες 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού και θα πρέπει να ζητάτε συμβουλές από έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Λαμβάνεται εύλογη μέριμνα για την παροχή επακριβών πληροφοριών κατά την ημερομηνία της σύνταξης. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η υπηρεσία NPS αποποιείται κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία που προκύπτει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή την εμπιστοσύνη σ αυτές.

4 3 Why do I need to know about my medicines? This booklet is designed to provide you with information on how to manage your medicines safely. Taking medicines can improve your health, however there are also risks involved in using all medicines, including prescription, over-thecounter, traditional and herbal medicines. It is very important for you to be informed about the type of medicines you are taking, why you are taking them, how often you should take them and what the side effects might be. Knowing your medicines will help you: get better results from the medicines you take avoid side effects where possible enjoy better health.

5 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; Το βιβλιάριο αυτό αποσκοπεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα φάρμακά σας με ασφάλεια. Η λήψη φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, ωστόσο υπάρχουν και κίνδυνοι από τη χρήση όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για το είδος των φαρμάκων που παίρνετε, γιατί τα παίρνετε, πόσο συχνά θα πρέπει να τα παίρνετε και ποιες ενδέχεται να είναι οι παρενέργειες. Η γνώση των φαρμάκων σας θα σας βοηθήσει: να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα που παίρνετε να αποφεύγετε τις παρενέργειες όπου είναι δυνατό να είστε πιο υγιείς.

6 5 Medicines don t just come on prescription Tablets Suppositories Inhalers Liquids Injections Lotions Pessaries Drops Patches Medicines come in many forms A lot of people don t realise that herbal medicines, vitamins, minerals and nutritional supplements are all medicines. They are called complementary medicines. Medicines don t just come on prescription from doctors but also from pharmacies, dentists, alternative practitioners, health food shops and supermarkets. It is very important to tell your doctor and pharmacist about all the medicines you are using, including: prescription medicines, over-the counter medicines, vitamins, traditional and herbal medicines, minerals, nutritional supplements and any medicines you have brought with you from overseas. Any of these medicines may cause harmful reactions when they are taken together so it is important for your doctor and pharmacist to know about all the medicines you are taking. See page 23 for information on why you should keep an up-to-date medicines list. Get to know all your medicines so that you can get the best out of them and avoid problems.

7 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή Χάπια Υπόθετα Εισπνευστήρες Υγρά Ενέσεις Λοσιόν Κολπικά υποθέματα Σταγόνες Επιθέματα Τα φάρμακα διατίθενται σε πολλές μορφές Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα παρασκευάσματα από βότανα, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα διατροφικά συμπληρώματα είναι όλα φάρμακα. Ονομάζονται συμπληρωματικά φάρμακα. Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή αλλά και από φαρμακεία, οδοντιάτρους, επαγγελματίες εναλλακτικής ιατρικής, καταστήματα υγιεινής διατροφής και σουπερμάρκετ. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας σχετικά με όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, όπως: φάρμακα με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, παραδοσιακά φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα, ιχνοστοιχεία, διατροφικά συμπληρώματα και οποιαδήποτε φάρμακα που έχετε φέρει μαζί σας από το εξωτερικό. Οποιαδήποτε από αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς αντιδράσεις όταν λαμβάνονται μαζί, γι αυτό είναι σημαντικό για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας να γνωρίζουν όλα τα φάρμακα που παίρνετε. Δείτε τη σελίδα 24 για να μάθετε γιατί θα πρέπει να τηρείτε ενημερωμένη λίστα φαρμάκων. Γνωρίζετε όλα σας τα φάρμακα ώστε να μπορείτε να αποκομίζετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από αυτά και να αποφεύγετε τυχόν προβλήματα.

8 7 All medicines have benefits and risks Although all medicines can make you feel better and help you get well, it s important to know that all medicines, including prescription, over-the-counter and traditional and herbal medicines, have risks as well as benefits. Some of the risks involved with using medicine include: allergic reactions harmful reactions when the medicine is combined with certain foods, beverages, including alcohol, vitamins, and traditional or other medicines. The more of these you combine, the greater the chance of a reaction the medicine causing unwanted effects on your body. These are called side effects the medicine not working as expected. You can help to reduce the risks of using medicines and get the most out of your medicines by: understanding how to use your medicines by talking with your doctor and pharmacist using medicines as directed by your doctor or pharmacist understanding the side effects of your medicines and knowing what to do if a side effect occurs keeping a medicines list and showing it to your doctor and pharmacist each time you visit storing your medicines safely.

9 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Παρόλο που όλα τα φάρμακα μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα και να σας βοηθήσουν να γίνετε καλά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, έχουν οφέλη αλλά εγκυμονούν και κινδύνους. Μερικοί από τους κινδύνους της χρήσης φαρμάκων περιλαμβάνουν: αλλεργικές αντιδράσεις επιβλαβείς αντιδράσεις όταν το φάρμακο συνδυάζεται με ορισμένα τρόφιμα, ποτά, συμπεριλαμβανομένων των οινοπνευματωδών, βιταμίνες, και παραδοσιακά ή άλλα φάρμακα. Όσο περισσότερα από αυτά συνδυάζετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αντίδρασης το φάρμακο προκαλεί ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον οργανισμό σας. Αυτές ονομάζονται παρενέργειες το φάρμακο δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση των κινδύνων από τη χρήση φαρμάκων και να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα φάρμακά σας εφόσον: καταλαβαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας αφού μιλήσετε με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας καταλαβαίνετε τις παρενέργειες των φαρμάκων σας και ξέρετε τι να κάνετε αν παρουσιαστεί κάποια παρενέργεια τηρείτε λίστα φαρμάκων και την δείχνετε στον γιατρό και στον φαρμακοποιό σας κάθε φορά που τους επισκέπτεστε αποθηκεύετε τα φάρμακά σας με ασφάλεια.

10 9 Talk openly with your doctor and pharmacist All medicines have benefits and risks To make sure you get the best medicine, tell your doctor or pharmacist about: health problems you are having all the other medicines you are using, including traditional and herbal medicines and any medicines from the supermarket or pharmacy it may not be safe to use certain medicines together any allergies you have any problems you ve had with medicines in the past whether you are pregnant, breastfeeding, or if there is a chance you may become pregnant while using the medicine your preferences and choices can you choose between tablets and capsules? anything that could affect your ability to take medicines, such as difficulty swallowing or remembering to take them, or if you have specific foods you cannot eat for any reason. Talk to your doctor or pharmacist about your health and medicines. They expect you to ask questions about your health and medicines. What I need to tell my doctor or pharmacist:

11 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το καλύτερο φάρμακο, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με: τα προβλήματα υγείας που έχετε όλα τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα και οποιωνδήποτε φαρμάκων από το σουπερμάρκετ ή το φαρμακείο μπορεί να μην είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε ορισμένα φάρμακα μαζί οποιεσδήποτε αλλεργίες που έχετε τυχόν προβλήματα που είχατε με φάρμακα στο παρελθόν αν είστε έγκυος, θηλάζετε, ή αν υπάρχει πιθανότητα να μείνετε έγκυος ενώ χρησιμοποιείτε το φάρμακο τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας μπορείτε να επιλέξετε είτε χάπια είτε κάψουλες; οτιδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά σας να παίρνετε φάρμακα, όπως είναι η δυσκολία στην κατάποση ή αν θυμάστε να τα παίρνετε, ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που δεν μπορείτε να φάτε για οποιοδήποτε λόγο. Μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Περιμένουν να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Τι χρειάζεται να πω στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου:

12 11 Questions to ask your doctor and pharmacist Write down the things you need to ask before you see your doctor or pharmacist. Take the list with you on your next visit. Make a longer appointment with your doctor or visit the pharmacist during quieter hours to get the information you need. Ask about your health problem Is it a short or long term health problem, e.g. cold or high blood pressure problem? What can I do to improve my health, e.g. exercise more? Ask what the medicine is for What is the name of this medicine? Why am I using this medicine? When will I start to see changes in my health? Ask how to use the medicine What times of the day should I take it? What should I do if I forget to take a dose? Ask when to stop using any of your medicines Do I have to finish all of the medicine, or just use it until I feel better, or keep using it for a long time? When I start using a new medicine, should I stop using any of the others? Ask about special instructions For instance, do I take my medicine before or after meals? If I have to use a special device (e.g. puffer), what is the correct way to use it? Ask about side effects What side effects do I need to watch out for? What should I do if I get a side effect?

13 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Καταγράψτε τα πράγματα που χρειάζεται να ρωτήσετε πριν δείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πάρτε μαζί σας τη λίστα στην επόμενη επίσκεψή σας. Προγραμματίστε μεγαλύτερης διάρκειας ραντεβού με το γιατρό σας ή επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό κατά τις ώρες που έχει περισσότερη ησυχία για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ρωτήστε για το πρόβλημα υγείας σας Είναι βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας, π.χ. κρυολόγημα ή υψηλή αρτηριακή πίεση; Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την υγεία μου, π.χ. να ασκούμαι περισσότερο; Ρωτήστε σε τι χρησιμεύει το φάρμακο Ποιο είναι το όνομα αυτού του φαρμάκου; Γιατί χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Πότε θα αρχίσω να βλέπω αλλαγές στην υγεία μου; Ρωτήστε πώς να χρησιμοποιείτε το φάρμακο Ποιες ώρες της ημέρας θα πρέπει να το παίρνω; Τι θα πρέπει να κάνω αν ξεχάσω να πάρω μια δόση; Ρωτήστε πότε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα φάρμακά σας Πρέπει να τελειώσω όλο το φάρμακο, ή απλά να το χρησιμοποιήσω μέχρι να αισθανθώ καλύτερα, ή να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ για μεγάλο χρονικό διάστημα; Όταν αρχίσω να χρησιμοποιώ ένα νέο φάρμακο, θα πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ οποιαδήποτε από τα άλλα; Ρωτήστε για τυχόν ειδικές οδηγίες Για παράδειγμα, πρέπει να παίρνω το φάρμακό μου πριν ή μετά τα γεύματα; Αν πρέπει να χρησιμοποιώ μια ειδική συσκευή (π.χ. εισπνευστήρα), ποιος είναι ο σωστός τρόπος να την χρησιμοποιώ; Ρωτήστε για τις παρενέργειες Ποιες παρενέργειες χρειάζεται να προσέχω; Τι θα πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια;

14 13 Dos and don ts while using a medicine Are there any medicines I should not use at the same time as this medicine? Can I drink alcohol when using this medicine? Can I drive while taking this medicine? Do I need monitoring or testing? For example, do I need to measure my blood glucose? How often do I need to have my medicines reviewed? How should I store this medicine? Other questions to ask my doctor or pharmacist: You can take this list with you to the doctor or pharmacist next time you visit to remind yourself of the questions to ask. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. See page 25 for more details.

15 14 Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε όταν χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο Υπάρχουν φάρμακα που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ συγχρόνως με αυτό το φάρμακο; Μπορώ να πίνω αλκοόλ όταν χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Μπορώ να οδηγώ ενώ παίρνω αυτό το φάρμακο; Χρειάζομαι παρακολούθηση ή εξετάσεις; Για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνεται μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα μου; Πόσο συχνά χρειάζεται να αναθεωρούνται τα φάρμακά μου; Πώς θα πρέπει να φυλάσσεται αυτό το φάρμακο; Άλλες ερωτήσεις για τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου: Μπορείτε να πάρετε μαζί σας αυτή τη λίστα στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας την επόμενη φορά που τους επισκέπτεστε για να σας θυμίσει τις ερωτήσεις που πρέπει να υποβάλετε. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Δείτε τη σελίδα 26 για περισσότερες λεπτομέρειες.

16 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist To get the best results, a medicine should be used at the right dose, in the right way and for the right length of time. Medicines can be used: as a once only dose, such as taking paracetamol for a headache for a fixed time, such as taking antibiotics for some infections for a long time, such as when you have a long-term health problem like high blood pressure. Most of us would prefer not to use medicines. However, you may have to take a medicine for years or for life, even though you feel well. It could be harmful for you to stop or to change how you take a long-term medicine. If you want to stop the medicine or use it differently than recommended, discuss this with your doctor or pharmacist first. If you have the same health problem as a friend it may be tempting to swap or share your medicines. Do not share your medicines with anyone else they have been recommended for your personal medical problem and could be harmful to another person, even if you think they have the same symptoms as you.

17 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ένα φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη σωστή δόση, με το σωστό τρόπο και για το σωστό χρονικό διάστημα. Τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιούνται: μία φορά μόνο, όπως όταν παίρνετε παρακεταμόλη για τον πονοκέφαλο για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως όταν παίρνετε αντιβιοτικά για ορισμένες λοιμώξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν έχετε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι περισσότεροι από εμάς θα προτιμούσαν να μη χρησιμοποιούν φάρμακα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να παίρνετε ένα φάρμακο για χρόνια ή για όλη σας τη ζωή, ακόμη κι αν αισθάνεστε καλά. Θα μπορούσε να σας κάνει κακό αν σταματήσετε ή αλλάξετε τον τρόπο που παίρνετε μακροπρόθεσμα ένα φάρμακο. Αν θέλετε να διακόψετε το φάρμακο ή να το χρησιμοποιήσετε με διαφορετικό τρόπο από τον ενδεδειγμένο, συζητήστε το αυτό πρώτα με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα υγείας με έναν φίλο, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ανταλλάξετε ή να μοιραστείτε τα φάρμακά σας. Μη μοιράζεστε τα φάρμακά σας με κανέναν άλλο είναι ενδεδειγμένα για το προσωπικό σας ιατρικό πρόβλημα και θα μπορούσαν να είναι βλαβερά για κάποιον άλλον, ακόμη κι αν νομίζετε ότι έχουν τα ίδια συμπτώματα με εσάς.

18 17 Find out about side effects Medicines can sometimes cause unwanted effects, e.g. nausea, dizziness, upset stomach or a dry mouth. Most of these are not serious but some can be. If you are at all concerned, talk to your doctor or pharmacist. When you get a new medicine, find out: what the side effects could be any problems to watch out for what to do if a side effect occurs how soon you need to act. You may be able to avoid or manage some side effects by planning ahead. For example, taking some medicines with food may reduce stomach upsets. If a medicine makes you sleepy, make arrangements so you don t have to drive or operate machinery. Write down any side effects you experience while taking your medicines and tell your doctor or pharmacist:

19 18 Μάθετε για τις παρενέργειες Τα φάρμακα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις, π.χ. ναυτία, ζαλάδα, στομαχική διαταραχή ή ξηροστομία. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι σοβαρές, αλλά μερικές μπορεί να είναι. Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας. Όταν παίρνετε ένα νέο φάρμακο, μάθετε: ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες αν πρέπει να προσέξετε τυχόν προβλήματα τι να κάνετε αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια πόσο σύντομα χρειάζεται να λάβετε μέτρα. Μπορεί να είστε σε θέση να αποφύγετε ή να θέσετε υπό έλεγχο μερικές παρενέργειες αν κάνετε τον προγραμματισμό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσετε τυχόν στομαχικές διαταραχές αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα μαζί με το φαγητό. Αν ένα φάρμακο σας προκαλεί υπνηλία, κανονίστε να μη χρειαστεί να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα. Καταγράψτε οποιεσδήποτε παρενέργειες εμφανιστούν ενόσω παίρνετε τα φάρμακά σας και μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας:

20 19 Learn about generic medicines When visiting the doctor or pharmacist they may offer you a generic medicine instead of the original brand of medicine that you have been prescribed. Generic medicines are different brands that contain the same active ingredient as the original brand of medicine. The active ingredient is what makes your medicine work. Generic medicines may be a different colour, size or shape or have different packaging and cost to the original brand of medicine. Lower cost does not mean lower quality. Because generic medicines have the same active ingredients as the original brand, they are expected to work in the same way, produce the same benefits and have the same potential side effects.

21 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα Όταν επισκέπτεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό, αυτός μπορεί να σας προσφέρει ένα «γενόσημο» ( generic ) φάρμακο αντί της επώνυμης μάρκας φαρμάκου που σας έχει συνταγογραφηθεί. Τα γενόσημα φάρμακα είναι διαφορετικής μάρκας αλλά περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό όπως και η επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Το δραστικό συστατικό είναι αυτό που καθιστά αποτελεσματικό το φάρμακο. Τα γενόσημα φάρμακα μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα, μέγεθος ή σχήμα, ή να έχουν διαφορετική συσκευασία και κόστος σε σύγκριση με την επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Χαμηλότερο κόστος δεν σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα. Λόγω του ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με την επώνυμη μάρκα, αναμένεται να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, να αποφέρουν τα ίδια οφέλη και να έχουν τις ίδιες πιθανές παρενέργειες.

22 21 If you regularly use several medicines Take special care to reduce the risk of problems Know the names of your medicines, and what they look like. Record details of your medicines, including why you are using them on a Medicines List. Ask your pharmacist for advice on medication organisers such as ones you fill yourself each day or week, or blister packs (e.g. Webster paks) filled by the pharmacist for a small fee. This will help you separate your medicines into the times and days you need to take them. Take out-of-date or unused medicines to your pharmacy for safe disposal. Old medicines may no longer work and may not be the best medicine the next time you have a health problem. A note on storage: Store medicines away from heat and damp because these conditions can damage most medicines. Do not store medicines in the bathroom or near a sink. Do not leave your medicines in a car. Always keep out of reach of children. Have your medicines reviewed See your doctor regularly or at least every 6 to 12 months to have your medicines reviewed. Ask whether you should stop taking your medicines or change the dosage. Ask your doctor or pharmacist whether a Home Medicines Review would be useful to help you avoid problems with your medicines. Ask your doctor or pharmacist for suggestions on ways to keep your medicines organised.

23 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα Προσέχετε ιδιαίτερα για να μειώνετε τον κίνδυνο προβλημάτων Γνωρίζετε τα ονόματα των φαρμάκων σας, και με τι μοιάζουν. Καταγράφετε τα στοιχεία των φαρμάκων σας, συμπεριλαμβανομένου του γιατί τα χρησιμοποιείτε, σε μια Λίστα Φαρμάκων. Ζητήστε από τον φαρμακοποιό σας συμβουλές σχετικά με τις θήκες φαρμάκων όπως αυτές που μπορείτε να συμπληρώνετε εσείς κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα, ή τις συσκευασίες κυψέλης (π.χ. Webster paks) που συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό έναντι μικρής αμοιβής. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξεχωρίζετε τα φάρμακά σας σε ώρες και ημέρες που χρειάζεται να τα παίρνετε. Παίρνετε τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα στο φαρμακείο σας για ασφαλή απόρριψη. Τα παλιά φάρμακα μπορεί να μην ενεργούν πλέον και μπορεί να μην είναι τα καλύτερα φάρμακα την επόμενη φορά που θα έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας. Σημείωση για την αποθήκευση: Φυλάσσετε τα φάρμακα μακριά από τη θερμότητα και την υγρασία, επειδή τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα περισσότερα φάρμακα. Μην αποθηκεύετε τα φάρμακα στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη. Μην αφήνετε τα φάρμακά σας σε αυτοκίνητο. Πάντα να διατηρείτε τα φάρμακα μακριά από παιδιά. Αναθεώρηση των φαρμάκων σας Να επισκέπτεστε το γιατρό σας τακτικά ή τουλάχιστον κάθε 6 έως 12 μήνες για αναθεώρηση των φαρμάκων σας. Ρωτήστε αν θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε τα φάρμακά σας ή να αλλάξετε τη δοσολογία. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν θα ήταν χρήσιμο να γίνει Κατ Οίκον Αναθεώρηση Φαρμάκων για να βοηθήσει να αποφύγετε προβλήματα με τα φάρμακά σας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης των φαρμάκων σας.

24 23 Keep an up-to-date Medicines List It s important to tell your doctor or pharmacist about all the medicines you are taking, as they may interact with your prescription medicines. It will also help you to keep track of the medicines you are taking. All medicines, including traditional and herbal medicines, can cause unwanted effects and may interact with other medicines. How to use a Medicines List Write down the details of all your prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines on a Medicines List. Take it with you when you visit your doctor or pharmacist. What to write down Name of medicine. Strength of a medicine. What is the medicine for? How much do I use and when? Special instructions or comments. Date started. When to stop or review. You can order or download a Medicines List from It is important to also take this list if you are going into hospital. You should also pack up and take all your medicines with you (unless your hospital asks you not to).

25 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για όλα τα φάρμακα που παίρνετε, επειδή μπορεί να αλληλεπιδρούν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να ξέρετε κάθε στιγμή τι φάρμακα παίρνετε. Όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις και μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα. Πώς να χρησιμοποιείτε τη Λίστα Φαρμάκων Καταγράψτε τα στοιχεία όλων των φαρμάκων που παίρνετε με συνταγή ή χωρίς συνταγή, καθώς και των παρασκευασμάτων με βότανα ή φυσικές ουσίες σε μια Λίστα Φαρμάκων. Πάρτε την μαζί σας όταν επισκεφθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τι να καταγράψετε Όνομα φαρμάκου. Περιεκτικότητα φαρμάκου. Σε τι χρησιμεύει το φάρμακο; Πόσο πρέπει να χρησιμοποιώ και πότε; Ειδικές οδηγίες ή σχόλια. Ημερομηνία που το αρχίσατε. Πότε να το σταματήσετε ή να γίνει αναθεώρηση. Μπορείτε να παραγγείλετε ή να καταφορτώσετε από το διαδίκτυο μια Λίστα Φαρμάκων από το ordernow. Είναι σημαντικό να πάρετε επίσης μαζί σας αυτή τη λίστα αν πάτε στο νοσοκομείο. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσετε και να πάρετε μαζί σας όλα σας τα φάρμακα (εκτός αν το νοσοκομείο σάς ζητήσει να μην το κάνετε).

26 25 Where to get good information Always ask your doctor and pharmacist for information about your medicines. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. When you book an appointment say you need a telephone interpreter. This is free if your visit can be claimed under Medicare and: your doctor organises the interpreter with the Australian Government s Translating and Interpreting Service (TIS National) by telephoning The service is available 24 hours a day, 7 days a week you are a permanent resident or Australian citizen your doctor is in private practice. If you are in a hospital or hospital clinic ask a member of staff about interpreter services. Call NPS Medicines Line Call NPS Medicines Line on NPS works with healthdirect Australia to provide consumers with information on prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines. Calls to Medicines Line will be answered by a healthdirect Australia registered nurse. Note this is not an emergency service and does not replace advice from your doctor or pharmacist. This service is available Monday Friday, 9am 5pm AEST, for the cost of a local call (calls from mobiles may cost more). If you need an interpreter, call TIS National on and ask to speak to the NPS Medicines Line on

27 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες Πάντα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακά σας από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Όταν κλείνετε ραντεβού, πείτε ότι χρειάζεστε διερμηνέα από τηλεφώνου. Αυτό είναι δωρεάν αν η επίσκεψή σας καλύπτεται από το Medicare και: ο γιατρός σας διοργανώσει το διερμηνέα με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) της Αυστραλιανής Κυβέρνησης τηλεφωνώντας στο Η υπηρεσία διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα είστε μόνιμος κάτοικος ή Αυστραλός πολίτης ο γιατρός σας εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Αν είστε σε νοσοκομείο ή νοσοκομειακή κλινική ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για τις υπηρεσίες διερμηνέων. Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS στον αριθμό Η υπηρεσία NPS συνεργάζεται με την healthdirect Australia για να παρέχει σε καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα ή φυσικές ουσίες. Οι κλήσεις στην Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων θα απαντώνται από διπλωματούχο νοσοκόμα της healthdirect Australia. Σημειώστε ότι αυτή δεν είναι υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και δεν υποκαθιστά τις συμβουλές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα Παρασκευή, 9πμ 5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, με κόστος τοπικής κλήσης (κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να κοστίζουν περισσότερο). Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην TIS National στο και ζητήστε να μιλήσετε με το «NPS Medicines Line» στο

28 27 Emergency contact numbers Write the names and phone numbers of your doctors, specialists, pharmacists and any other people you might need in an emergency: The information in Medimate is to help you find out more about your medicines. In an emergency: call your doctor immediately go to your nearest hospital emergency department, or dial 000 to call an ambulance, or 112 if 000 is not available from your mobile phone.

29 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Γράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου των γιατρών σας, των ειδικών γιατρών, φαρμακοποιών και οποιωνδήποτε άλλων ανθρώπων που μπορεί να χρειαστείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Οι πληροφορίες στο Medimate αποσκοπούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα φάρμακά σας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: καλέστε αμέσως το γιατρό σας πηγαίνετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου σας, ή τηλεφωνήστε στο 000 για να καλέσετε ασθενοφόρο, ή στο 112 αν το 000 δεν είναι διαθέσιμο από το κινητό σας τηλέφωνο.

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ENGLISH/GREEK ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 1 ENGLISH/GREEK Contents Chapter Index Foreword Introduction 1 What is diabetes 2 Types of diabetes Type 1 diabetes Type 2 diabetes Gestational diabetes 3 Risk factors

Διαβάστε περισσότερα

You may be administered Seropram for: Treatment of depressions Prevention of periodic depressions

You may be administered Seropram for: Treatment of depressions Prevention of periodic depressions CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / English (PhVWP 100300) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek (PhVWP 100300) PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER Seropram 20 mg film-coated

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ DEANXIT ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 1. WHAT DEANXIT IS AND WHAT IT IS USED FOR Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Patient Information Leaflet: Information for the user Deanxit επικαλυμμένα δισκία Flupentixol (as dihydrochloride) + melitracen (as hydrochloride) Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ 'TENORMIN' FILM COATED TABLETS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ TENORMIN

TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ 'TENORMIN' FILM COATED TABLETS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ TENORMIN ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ PATIENT INFORMATION LEAFLET 'TENORMIN' FILM COATED TABLETS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ TENORMIN Οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek

Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Greek Είστε φροντιστής; Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Greek Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΩΣΗ PROLAPSE WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN) PROLAPSE? ΤΙ ΕΙΝΑΙ H ΚΟΛΠΙΚH (Ή ΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΡΟΠΤΩΣΗ; WHAT ARE THE SIGNS OF PROLAPSE?

ΠΡΟΠΤΩΣΗ PROLAPSE WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN) PROLAPSE? ΤΙ ΕΙΝΑΙ H ΚΟΛΠΙΚH (Ή ΤΩΝ ΠΥΕΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΠΡΟΠΤΩΣΗ; WHAT ARE THE SIGNS OF PROLAPSE? WHAT IS A VAGINAL (OR PELVIC ORGAN)? Your pelvic organs include your bladder, uterus (womb) and rectum (back passage). These organs are held in place by tissues called fascia and ligaments. These tissues

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT)

AIRPORT TRANSFERS (FROM & TO AIRPORT) ACTIVITIES Information boards at the Reception area, inside, outside or opposite the Lifts, in the Restaurant Entrance announce the Entertainment, the Activities, the Menus, the Functions and other useful

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire

Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire Interview with Brian Keenan /Συνέντευξη με τον κύριο Brian Keenan /καναρίνια Yorkshire Η επομένη μας συνέντευξη ειναι με τον κυριο Brian Keenan πρωταθλητη εκτροφεα καναρινιων Yorkshire, αρθρογραφο του

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Σχετικά με την ερώτηση σας παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα: Πιο κάτω θα βρείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήσεις καταναλωτών από την Ομάδα Διαφώτισης για την διακοπή των αναλογικών τηλεοπτικών μεταδόσεων, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας.

Διαβάστε περισσότερα

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.07.003 / 10.02.002 / 10.07.004 / 10.07.011 / 10.07.012 / 10.07.014 / 10.07.015 / 10.07.006 / 10.02.012 / 10.02.010 / 10.02.013 / 10.02.014

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Το όνοµά µου είναι Έρικα Ματσολίνι είµαι 37 ετών και µητέρα ενός κοριτσιού 6,5 ετών κι ενός αγοριού 2,5 ετών. Καταρχήν θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking

Taste Investigator...20. Meet Executive Chef Skevos Kapsos. Γνωρίστε τον Executive Chef Σκεύο Κάψο. Perfect Couples...22. Gourmet matchmaking C A R O B M I L L R E S T A U R A N T S I S S U E 3-2 0 1 3 F O O D C U L T U R E L I F E S T Y L E T H I S I S Y O U R F R E E C O P Y P L E A S E K E E P I T W I T H O U R C O M P L I M E N T S contents

Διαβάστε περισσότερα

N orth G reece P arkinson A ssociation

N orth G reece P arkinson A ssociation North Greece Parkin European Parkinson s Disease Association Διαβατήριο Πάρκινσον Parkinson s Passport Σημαντικές πληροφορίες εαν χρειαστώ βοήθεια Important information if i need help North Greece Parkinson

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα