ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines

2 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines? 5 Medicines don t just come on prescription 7 All medicines have benefits and risks 9 Talk openly with your doctor and pharmacist 11 Questions to as your doctor and pharmacist 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist 17 Find out about side effects 19 Learn about generic medicines 21 If you regularly use several medicines 23 Keep an up-to-date Medicines List 25 Where to get good information 27 Emergency contact numbers This information is not intended to take the place of medical advice and you should seek advice from a qualified health professional. Reasonable care is taken to provide accurate information at the date of creation. Where permitted by law, NPS disclaims all liability (including for negligence) for any loss, damage or injury resulting from reliance on or use of this information.

3 2 Περιεχόμενα 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας 18 Μάθετε για τις παρενέργειες 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού και θα πρέπει να ζητάτε συμβουλές από έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Λαμβάνεται εύλογη μέριμνα για την παροχή επακριβών πληροφοριών κατά την ημερομηνία της σύνταξης. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η υπηρεσία NPS αποποιείται κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία που προκύπτει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή την εμπιστοσύνη σ αυτές.

4 3 Why do I need to know about my medicines? This booklet is designed to provide you with information on how to manage your medicines safely. Taking medicines can improve your health, however there are also risks involved in using all medicines, including prescription, over-thecounter, traditional and herbal medicines. It is very important for you to be informed about the type of medicines you are taking, why you are taking them, how often you should take them and what the side effects might be. Knowing your medicines will help you: get better results from the medicines you take avoid side effects where possible enjoy better health.

5 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; Το βιβλιάριο αυτό αποσκοπεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα φάρμακά σας με ασφάλεια. Η λήψη φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, ωστόσο υπάρχουν και κίνδυνοι από τη χρήση όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για το είδος των φαρμάκων που παίρνετε, γιατί τα παίρνετε, πόσο συχνά θα πρέπει να τα παίρνετε και ποιες ενδέχεται να είναι οι παρενέργειες. Η γνώση των φαρμάκων σας θα σας βοηθήσει: να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα που παίρνετε να αποφεύγετε τις παρενέργειες όπου είναι δυνατό να είστε πιο υγιείς.

6 5 Medicines don t just come on prescription Tablets Suppositories Inhalers Liquids Injections Lotions Pessaries Drops Patches Medicines come in many forms A lot of people don t realise that herbal medicines, vitamins, minerals and nutritional supplements are all medicines. They are called complementary medicines. Medicines don t just come on prescription from doctors but also from pharmacies, dentists, alternative practitioners, health food shops and supermarkets. It is very important to tell your doctor and pharmacist about all the medicines you are using, including: prescription medicines, over-the counter medicines, vitamins, traditional and herbal medicines, minerals, nutritional supplements and any medicines you have brought with you from overseas. Any of these medicines may cause harmful reactions when they are taken together so it is important for your doctor and pharmacist to know about all the medicines you are taking. See page 23 for information on why you should keep an up-to-date medicines list. Get to know all your medicines so that you can get the best out of them and avoid problems.

7 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή Χάπια Υπόθετα Εισπνευστήρες Υγρά Ενέσεις Λοσιόν Κολπικά υποθέματα Σταγόνες Επιθέματα Τα φάρμακα διατίθενται σε πολλές μορφές Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα παρασκευάσματα από βότανα, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα διατροφικά συμπληρώματα είναι όλα φάρμακα. Ονομάζονται συμπληρωματικά φάρμακα. Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή αλλά και από φαρμακεία, οδοντιάτρους, επαγγελματίες εναλλακτικής ιατρικής, καταστήματα υγιεινής διατροφής και σουπερμάρκετ. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας σχετικά με όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, όπως: φάρμακα με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, παραδοσιακά φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα, ιχνοστοιχεία, διατροφικά συμπληρώματα και οποιαδήποτε φάρμακα που έχετε φέρει μαζί σας από το εξωτερικό. Οποιαδήποτε από αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς αντιδράσεις όταν λαμβάνονται μαζί, γι αυτό είναι σημαντικό για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας να γνωρίζουν όλα τα φάρμακα που παίρνετε. Δείτε τη σελίδα 24 για να μάθετε γιατί θα πρέπει να τηρείτε ενημερωμένη λίστα φαρμάκων. Γνωρίζετε όλα σας τα φάρμακα ώστε να μπορείτε να αποκομίζετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από αυτά και να αποφεύγετε τυχόν προβλήματα.

8 7 All medicines have benefits and risks Although all medicines can make you feel better and help you get well, it s important to know that all medicines, including prescription, over-the-counter and traditional and herbal medicines, have risks as well as benefits. Some of the risks involved with using medicine include: allergic reactions harmful reactions when the medicine is combined with certain foods, beverages, including alcohol, vitamins, and traditional or other medicines. The more of these you combine, the greater the chance of a reaction the medicine causing unwanted effects on your body. These are called side effects the medicine not working as expected. You can help to reduce the risks of using medicines and get the most out of your medicines by: understanding how to use your medicines by talking with your doctor and pharmacist using medicines as directed by your doctor or pharmacist understanding the side effects of your medicines and knowing what to do if a side effect occurs keeping a medicines list and showing it to your doctor and pharmacist each time you visit storing your medicines safely.

9 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Παρόλο που όλα τα φάρμακα μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα και να σας βοηθήσουν να γίνετε καλά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, έχουν οφέλη αλλά εγκυμονούν και κινδύνους. Μερικοί από τους κινδύνους της χρήσης φαρμάκων περιλαμβάνουν: αλλεργικές αντιδράσεις επιβλαβείς αντιδράσεις όταν το φάρμακο συνδυάζεται με ορισμένα τρόφιμα, ποτά, συμπεριλαμβανομένων των οινοπνευματωδών, βιταμίνες, και παραδοσιακά ή άλλα φάρμακα. Όσο περισσότερα από αυτά συνδυάζετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αντίδρασης το φάρμακο προκαλεί ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον οργανισμό σας. Αυτές ονομάζονται παρενέργειες το φάρμακο δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση των κινδύνων από τη χρήση φαρμάκων και να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα φάρμακά σας εφόσον: καταλαβαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας αφού μιλήσετε με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας καταλαβαίνετε τις παρενέργειες των φαρμάκων σας και ξέρετε τι να κάνετε αν παρουσιαστεί κάποια παρενέργεια τηρείτε λίστα φαρμάκων και την δείχνετε στον γιατρό και στον φαρμακοποιό σας κάθε φορά που τους επισκέπτεστε αποθηκεύετε τα φάρμακά σας με ασφάλεια.

10 9 Talk openly with your doctor and pharmacist All medicines have benefits and risks To make sure you get the best medicine, tell your doctor or pharmacist about: health problems you are having all the other medicines you are using, including traditional and herbal medicines and any medicines from the supermarket or pharmacy it may not be safe to use certain medicines together any allergies you have any problems you ve had with medicines in the past whether you are pregnant, breastfeeding, or if there is a chance you may become pregnant while using the medicine your preferences and choices can you choose between tablets and capsules? anything that could affect your ability to take medicines, such as difficulty swallowing or remembering to take them, or if you have specific foods you cannot eat for any reason. Talk to your doctor or pharmacist about your health and medicines. They expect you to ask questions about your health and medicines. What I need to tell my doctor or pharmacist:

11 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το καλύτερο φάρμακο, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με: τα προβλήματα υγείας που έχετε όλα τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα και οποιωνδήποτε φαρμάκων από το σουπερμάρκετ ή το φαρμακείο μπορεί να μην είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε ορισμένα φάρμακα μαζί οποιεσδήποτε αλλεργίες που έχετε τυχόν προβλήματα που είχατε με φάρμακα στο παρελθόν αν είστε έγκυος, θηλάζετε, ή αν υπάρχει πιθανότητα να μείνετε έγκυος ενώ χρησιμοποιείτε το φάρμακο τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας μπορείτε να επιλέξετε είτε χάπια είτε κάψουλες; οτιδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά σας να παίρνετε φάρμακα, όπως είναι η δυσκολία στην κατάποση ή αν θυμάστε να τα παίρνετε, ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που δεν μπορείτε να φάτε για οποιοδήποτε λόγο. Μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Περιμένουν να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Τι χρειάζεται να πω στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου:

12 11 Questions to ask your doctor and pharmacist Write down the things you need to ask before you see your doctor or pharmacist. Take the list with you on your next visit. Make a longer appointment with your doctor or visit the pharmacist during quieter hours to get the information you need. Ask about your health problem Is it a short or long term health problem, e.g. cold or high blood pressure problem? What can I do to improve my health, e.g. exercise more? Ask what the medicine is for What is the name of this medicine? Why am I using this medicine? When will I start to see changes in my health? Ask how to use the medicine What times of the day should I take it? What should I do if I forget to take a dose? Ask when to stop using any of your medicines Do I have to finish all of the medicine, or just use it until I feel better, or keep using it for a long time? When I start using a new medicine, should I stop using any of the others? Ask about special instructions For instance, do I take my medicine before or after meals? If I have to use a special device (e.g. puffer), what is the correct way to use it? Ask about side effects What side effects do I need to watch out for? What should I do if I get a side effect?

13 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Καταγράψτε τα πράγματα που χρειάζεται να ρωτήσετε πριν δείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πάρτε μαζί σας τη λίστα στην επόμενη επίσκεψή σας. Προγραμματίστε μεγαλύτερης διάρκειας ραντεβού με το γιατρό σας ή επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό κατά τις ώρες που έχει περισσότερη ησυχία για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ρωτήστε για το πρόβλημα υγείας σας Είναι βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας, π.χ. κρυολόγημα ή υψηλή αρτηριακή πίεση; Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την υγεία μου, π.χ. να ασκούμαι περισσότερο; Ρωτήστε σε τι χρησιμεύει το φάρμακο Ποιο είναι το όνομα αυτού του φαρμάκου; Γιατί χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Πότε θα αρχίσω να βλέπω αλλαγές στην υγεία μου; Ρωτήστε πώς να χρησιμοποιείτε το φάρμακο Ποιες ώρες της ημέρας θα πρέπει να το παίρνω; Τι θα πρέπει να κάνω αν ξεχάσω να πάρω μια δόση; Ρωτήστε πότε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα φάρμακά σας Πρέπει να τελειώσω όλο το φάρμακο, ή απλά να το χρησιμοποιήσω μέχρι να αισθανθώ καλύτερα, ή να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ για μεγάλο χρονικό διάστημα; Όταν αρχίσω να χρησιμοποιώ ένα νέο φάρμακο, θα πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ οποιαδήποτε από τα άλλα; Ρωτήστε για τυχόν ειδικές οδηγίες Για παράδειγμα, πρέπει να παίρνω το φάρμακό μου πριν ή μετά τα γεύματα; Αν πρέπει να χρησιμοποιώ μια ειδική συσκευή (π.χ. εισπνευστήρα), ποιος είναι ο σωστός τρόπος να την χρησιμοποιώ; Ρωτήστε για τις παρενέργειες Ποιες παρενέργειες χρειάζεται να προσέχω; Τι θα πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια;

14 13 Dos and don ts while using a medicine Are there any medicines I should not use at the same time as this medicine? Can I drink alcohol when using this medicine? Can I drive while taking this medicine? Do I need monitoring or testing? For example, do I need to measure my blood glucose? How often do I need to have my medicines reviewed? How should I store this medicine? Other questions to ask my doctor or pharmacist: You can take this list with you to the doctor or pharmacist next time you visit to remind yourself of the questions to ask. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. See page 25 for more details.

15 14 Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε όταν χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο Υπάρχουν φάρμακα που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ συγχρόνως με αυτό το φάρμακο; Μπορώ να πίνω αλκοόλ όταν χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Μπορώ να οδηγώ ενώ παίρνω αυτό το φάρμακο; Χρειάζομαι παρακολούθηση ή εξετάσεις; Για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνεται μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα μου; Πόσο συχνά χρειάζεται να αναθεωρούνται τα φάρμακά μου; Πώς θα πρέπει να φυλάσσεται αυτό το φάρμακο; Άλλες ερωτήσεις για τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου: Μπορείτε να πάρετε μαζί σας αυτή τη λίστα στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας την επόμενη φορά που τους επισκέπτεστε για να σας θυμίσει τις ερωτήσεις που πρέπει να υποβάλετε. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Δείτε τη σελίδα 26 για περισσότερες λεπτομέρειες.

16 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist To get the best results, a medicine should be used at the right dose, in the right way and for the right length of time. Medicines can be used: as a once only dose, such as taking paracetamol for a headache for a fixed time, such as taking antibiotics for some infections for a long time, such as when you have a long-term health problem like high blood pressure. Most of us would prefer not to use medicines. However, you may have to take a medicine for years or for life, even though you feel well. It could be harmful for you to stop or to change how you take a long-term medicine. If you want to stop the medicine or use it differently than recommended, discuss this with your doctor or pharmacist first. If you have the same health problem as a friend it may be tempting to swap or share your medicines. Do not share your medicines with anyone else they have been recommended for your personal medical problem and could be harmful to another person, even if you think they have the same symptoms as you.

17 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ένα φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη σωστή δόση, με το σωστό τρόπο και για το σωστό χρονικό διάστημα. Τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιούνται: μία φορά μόνο, όπως όταν παίρνετε παρακεταμόλη για τον πονοκέφαλο για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως όταν παίρνετε αντιβιοτικά για ορισμένες λοιμώξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν έχετε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι περισσότεροι από εμάς θα προτιμούσαν να μη χρησιμοποιούν φάρμακα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να παίρνετε ένα φάρμακο για χρόνια ή για όλη σας τη ζωή, ακόμη κι αν αισθάνεστε καλά. Θα μπορούσε να σας κάνει κακό αν σταματήσετε ή αλλάξετε τον τρόπο που παίρνετε μακροπρόθεσμα ένα φάρμακο. Αν θέλετε να διακόψετε το φάρμακο ή να το χρησιμοποιήσετε με διαφορετικό τρόπο από τον ενδεδειγμένο, συζητήστε το αυτό πρώτα με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα υγείας με έναν φίλο, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ανταλλάξετε ή να μοιραστείτε τα φάρμακά σας. Μη μοιράζεστε τα φάρμακά σας με κανέναν άλλο είναι ενδεδειγμένα για το προσωπικό σας ιατρικό πρόβλημα και θα μπορούσαν να είναι βλαβερά για κάποιον άλλον, ακόμη κι αν νομίζετε ότι έχουν τα ίδια συμπτώματα με εσάς.

18 17 Find out about side effects Medicines can sometimes cause unwanted effects, e.g. nausea, dizziness, upset stomach or a dry mouth. Most of these are not serious but some can be. If you are at all concerned, talk to your doctor or pharmacist. When you get a new medicine, find out: what the side effects could be any problems to watch out for what to do if a side effect occurs how soon you need to act. You may be able to avoid or manage some side effects by planning ahead. For example, taking some medicines with food may reduce stomach upsets. If a medicine makes you sleepy, make arrangements so you don t have to drive or operate machinery. Write down any side effects you experience while taking your medicines and tell your doctor or pharmacist:

19 18 Μάθετε για τις παρενέργειες Τα φάρμακα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις, π.χ. ναυτία, ζαλάδα, στομαχική διαταραχή ή ξηροστομία. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι σοβαρές, αλλά μερικές μπορεί να είναι. Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας. Όταν παίρνετε ένα νέο φάρμακο, μάθετε: ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες αν πρέπει να προσέξετε τυχόν προβλήματα τι να κάνετε αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια πόσο σύντομα χρειάζεται να λάβετε μέτρα. Μπορεί να είστε σε θέση να αποφύγετε ή να θέσετε υπό έλεγχο μερικές παρενέργειες αν κάνετε τον προγραμματισμό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσετε τυχόν στομαχικές διαταραχές αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα μαζί με το φαγητό. Αν ένα φάρμακο σας προκαλεί υπνηλία, κανονίστε να μη χρειαστεί να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα. Καταγράψτε οποιεσδήποτε παρενέργειες εμφανιστούν ενόσω παίρνετε τα φάρμακά σας και μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας:

20 19 Learn about generic medicines When visiting the doctor or pharmacist they may offer you a generic medicine instead of the original brand of medicine that you have been prescribed. Generic medicines are different brands that contain the same active ingredient as the original brand of medicine. The active ingredient is what makes your medicine work. Generic medicines may be a different colour, size or shape or have different packaging and cost to the original brand of medicine. Lower cost does not mean lower quality. Because generic medicines have the same active ingredients as the original brand, they are expected to work in the same way, produce the same benefits and have the same potential side effects.

21 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα Όταν επισκέπτεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό, αυτός μπορεί να σας προσφέρει ένα «γενόσημο» ( generic ) φάρμακο αντί της επώνυμης μάρκας φαρμάκου που σας έχει συνταγογραφηθεί. Τα γενόσημα φάρμακα είναι διαφορετικής μάρκας αλλά περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό όπως και η επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Το δραστικό συστατικό είναι αυτό που καθιστά αποτελεσματικό το φάρμακο. Τα γενόσημα φάρμακα μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα, μέγεθος ή σχήμα, ή να έχουν διαφορετική συσκευασία και κόστος σε σύγκριση με την επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Χαμηλότερο κόστος δεν σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα. Λόγω του ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με την επώνυμη μάρκα, αναμένεται να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, να αποφέρουν τα ίδια οφέλη και να έχουν τις ίδιες πιθανές παρενέργειες.

22 21 If you regularly use several medicines Take special care to reduce the risk of problems Know the names of your medicines, and what they look like. Record details of your medicines, including why you are using them on a Medicines List. Ask your pharmacist for advice on medication organisers such as ones you fill yourself each day or week, or blister packs (e.g. Webster paks) filled by the pharmacist for a small fee. This will help you separate your medicines into the times and days you need to take them. Take out-of-date or unused medicines to your pharmacy for safe disposal. Old medicines may no longer work and may not be the best medicine the next time you have a health problem. A note on storage: Store medicines away from heat and damp because these conditions can damage most medicines. Do not store medicines in the bathroom or near a sink. Do not leave your medicines in a car. Always keep out of reach of children. Have your medicines reviewed See your doctor regularly or at least every 6 to 12 months to have your medicines reviewed. Ask whether you should stop taking your medicines or change the dosage. Ask your doctor or pharmacist whether a Home Medicines Review would be useful to help you avoid problems with your medicines. Ask your doctor or pharmacist for suggestions on ways to keep your medicines organised.

23 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα Προσέχετε ιδιαίτερα για να μειώνετε τον κίνδυνο προβλημάτων Γνωρίζετε τα ονόματα των φαρμάκων σας, και με τι μοιάζουν. Καταγράφετε τα στοιχεία των φαρμάκων σας, συμπεριλαμβανομένου του γιατί τα χρησιμοποιείτε, σε μια Λίστα Φαρμάκων. Ζητήστε από τον φαρμακοποιό σας συμβουλές σχετικά με τις θήκες φαρμάκων όπως αυτές που μπορείτε να συμπληρώνετε εσείς κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα, ή τις συσκευασίες κυψέλης (π.χ. Webster paks) που συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό έναντι μικρής αμοιβής. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξεχωρίζετε τα φάρμακά σας σε ώρες και ημέρες που χρειάζεται να τα παίρνετε. Παίρνετε τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα στο φαρμακείο σας για ασφαλή απόρριψη. Τα παλιά φάρμακα μπορεί να μην ενεργούν πλέον και μπορεί να μην είναι τα καλύτερα φάρμακα την επόμενη φορά που θα έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας. Σημείωση για την αποθήκευση: Φυλάσσετε τα φάρμακα μακριά από τη θερμότητα και την υγρασία, επειδή τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα περισσότερα φάρμακα. Μην αποθηκεύετε τα φάρμακα στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη. Μην αφήνετε τα φάρμακά σας σε αυτοκίνητο. Πάντα να διατηρείτε τα φάρμακα μακριά από παιδιά. Αναθεώρηση των φαρμάκων σας Να επισκέπτεστε το γιατρό σας τακτικά ή τουλάχιστον κάθε 6 έως 12 μήνες για αναθεώρηση των φαρμάκων σας. Ρωτήστε αν θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε τα φάρμακά σας ή να αλλάξετε τη δοσολογία. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν θα ήταν χρήσιμο να γίνει Κατ Οίκον Αναθεώρηση Φαρμάκων για να βοηθήσει να αποφύγετε προβλήματα με τα φάρμακά σας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης των φαρμάκων σας.

24 23 Keep an up-to-date Medicines List It s important to tell your doctor or pharmacist about all the medicines you are taking, as they may interact with your prescription medicines. It will also help you to keep track of the medicines you are taking. All medicines, including traditional and herbal medicines, can cause unwanted effects and may interact with other medicines. How to use a Medicines List Write down the details of all your prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines on a Medicines List. Take it with you when you visit your doctor or pharmacist. What to write down Name of medicine. Strength of a medicine. What is the medicine for? How much do I use and when? Special instructions or comments. Date started. When to stop or review. You can order or download a Medicines List from It is important to also take this list if you are going into hospital. You should also pack up and take all your medicines with you (unless your hospital asks you not to).

25 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για όλα τα φάρμακα που παίρνετε, επειδή μπορεί να αλληλεπιδρούν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να ξέρετε κάθε στιγμή τι φάρμακα παίρνετε. Όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις και μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα. Πώς να χρησιμοποιείτε τη Λίστα Φαρμάκων Καταγράψτε τα στοιχεία όλων των φαρμάκων που παίρνετε με συνταγή ή χωρίς συνταγή, καθώς και των παρασκευασμάτων με βότανα ή φυσικές ουσίες σε μια Λίστα Φαρμάκων. Πάρτε την μαζί σας όταν επισκεφθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τι να καταγράψετε Όνομα φαρμάκου. Περιεκτικότητα φαρμάκου. Σε τι χρησιμεύει το φάρμακο; Πόσο πρέπει να χρησιμοποιώ και πότε; Ειδικές οδηγίες ή σχόλια. Ημερομηνία που το αρχίσατε. Πότε να το σταματήσετε ή να γίνει αναθεώρηση. Μπορείτε να παραγγείλετε ή να καταφορτώσετε από το διαδίκτυο μια Λίστα Φαρμάκων από το ordernow. Είναι σημαντικό να πάρετε επίσης μαζί σας αυτή τη λίστα αν πάτε στο νοσοκομείο. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσετε και να πάρετε μαζί σας όλα σας τα φάρμακα (εκτός αν το νοσοκομείο σάς ζητήσει να μην το κάνετε).

26 25 Where to get good information Always ask your doctor and pharmacist for information about your medicines. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. When you book an appointment say you need a telephone interpreter. This is free if your visit can be claimed under Medicare and: your doctor organises the interpreter with the Australian Government s Translating and Interpreting Service (TIS National) by telephoning The service is available 24 hours a day, 7 days a week you are a permanent resident or Australian citizen your doctor is in private practice. If you are in a hospital or hospital clinic ask a member of staff about interpreter services. Call NPS Medicines Line Call NPS Medicines Line on NPS works with healthdirect Australia to provide consumers with information on prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines. Calls to Medicines Line will be answered by a healthdirect Australia registered nurse. Note this is not an emergency service and does not replace advice from your doctor or pharmacist. This service is available Monday Friday, 9am 5pm AEST, for the cost of a local call (calls from mobiles may cost more). If you need an interpreter, call TIS National on and ask to speak to the NPS Medicines Line on

27 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες Πάντα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακά σας από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Όταν κλείνετε ραντεβού, πείτε ότι χρειάζεστε διερμηνέα από τηλεφώνου. Αυτό είναι δωρεάν αν η επίσκεψή σας καλύπτεται από το Medicare και: ο γιατρός σας διοργανώσει το διερμηνέα με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) της Αυστραλιανής Κυβέρνησης τηλεφωνώντας στο Η υπηρεσία διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα είστε μόνιμος κάτοικος ή Αυστραλός πολίτης ο γιατρός σας εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Αν είστε σε νοσοκομείο ή νοσοκομειακή κλινική ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για τις υπηρεσίες διερμηνέων. Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS στον αριθμό Η υπηρεσία NPS συνεργάζεται με την healthdirect Australia για να παρέχει σε καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα ή φυσικές ουσίες. Οι κλήσεις στην Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων θα απαντώνται από διπλωματούχο νοσοκόμα της healthdirect Australia. Σημειώστε ότι αυτή δεν είναι υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και δεν υποκαθιστά τις συμβουλές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα Παρασκευή, 9πμ 5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, με κόστος τοπικής κλήσης (κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να κοστίζουν περισσότερο). Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην TIS National στο και ζητήστε να μιλήσετε με το «NPS Medicines Line» στο

28 27 Emergency contact numbers Write the names and phone numbers of your doctors, specialists, pharmacists and any other people you might need in an emergency: The information in Medimate is to help you find out more about your medicines. In an emergency: call your doctor immediately go to your nearest hospital emergency department, or dial 000 to call an ambulance, or 112 if 000 is not available from your mobile phone.

29 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Γράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου των γιατρών σας, των ειδικών γιατρών, φαρμακοποιών και οποιωνδήποτε άλλων ανθρώπων που μπορεί να χρειαστείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Οι πληροφορίες στο Medimate αποσκοπούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα φάρμακά σας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: καλέστε αμέσως το γιατρό σας πηγαίνετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου σας, ή τηλεφωνήστε στο 000 για να καλέσετε ασθενοφόρο, ή στο 112 αν το 000 δεν είναι διαθέσιμο από το κινητό σας τηλέφωνο.

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά!

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! GREEK Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτή σε οποιαδήποτε μορφή. Έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα, οικογένειες, στους χώρους εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

BasicsCard. Διευκολύνοντας τις αγορές σας

BasicsCard. Διευκολύνοντας τις αγορές σας BasicsCard Διευκολύνοντας τις αγορές σας Περιεχόμενα Σχετικά με την BasicsCard... 3 Χρειάζεται να χρησιμοποιώ την BasicsCard;... 3 Πού μπορώ να χρησιμοποιώ την BasicsCard;... 4 Τι γίνεται αν μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013

Εκδηλώσεις Συλλόγων. La page du francais. Τα γλωσσοψυχο -παιδαγωγικά. Εξετάσεις PTE Δεκεμβρίου 2013 296 Αύγουστος 2013 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς βρισκόμαστε στην αφετηρία σε μια δύσκολη κούρσα με τεχνητά εμπόδια, που ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (UNDERSTANDING MOTIVATION AND EFFORT IN COMMUNITY-BASED WLANS ) ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα