ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines

2 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines? 5 Medicines don t just come on prescription 7 All medicines have benefits and risks 9 Talk openly with your doctor and pharmacist 11 Questions to as your doctor and pharmacist 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist 17 Find out about side effects 19 Learn about generic medicines 21 If you regularly use several medicines 23 Keep an up-to-date Medicines List 25 Where to get good information 27 Emergency contact numbers This information is not intended to take the place of medical advice and you should seek advice from a qualified health professional. Reasonable care is taken to provide accurate information at the date of creation. Where permitted by law, NPS disclaims all liability (including for negligence) for any loss, damage or injury resulting from reliance on or use of this information.

3 2 Περιεχόμενα 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας 18 Μάθετε για τις παρενέργειες 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού και θα πρέπει να ζητάτε συμβουλές από έναν ειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Λαμβάνεται εύλογη μέριμνα για την παροχή επακριβών πληροφοριών κατά την ημερομηνία της σύνταξης. Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η υπηρεσία NPS αποποιείται κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία που προκύπτει από τη χρήση αυτών των πληροφοριών ή την εμπιστοσύνη σ αυτές.

4 3 Why do I need to know about my medicines? This booklet is designed to provide you with information on how to manage your medicines safely. Taking medicines can improve your health, however there are also risks involved in using all medicines, including prescription, over-thecounter, traditional and herbal medicines. It is very important for you to be informed about the type of medicines you are taking, why you are taking them, how often you should take them and what the side effects might be. Knowing your medicines will help you: get better results from the medicines you take avoid side effects where possible enjoy better health.

5 4 Γιατί χρειάζεται να γνωρίζω σχετικά με τα φάρμακά μου; Το βιβλιάριο αυτό αποσκοπεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα φάρμακά σας με ασφάλεια. Η λήψη φαρμάκων μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, ωστόσο υπάρχουν και κίνδυνοι από τη χρήση όλων των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ενημερωμένοι για το είδος των φαρμάκων που παίρνετε, γιατί τα παίρνετε, πόσο συχνά θα πρέπει να τα παίρνετε και ποιες ενδέχεται να είναι οι παρενέργειες. Η γνώση των φαρμάκων σας θα σας βοηθήσει: να επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα που παίρνετε να αποφεύγετε τις παρενέργειες όπου είναι δυνατό να είστε πιο υγιείς.

6 5 Medicines don t just come on prescription Tablets Suppositories Inhalers Liquids Injections Lotions Pessaries Drops Patches Medicines come in many forms A lot of people don t realise that herbal medicines, vitamins, minerals and nutritional supplements are all medicines. They are called complementary medicines. Medicines don t just come on prescription from doctors but also from pharmacies, dentists, alternative practitioners, health food shops and supermarkets. It is very important to tell your doctor and pharmacist about all the medicines you are using, including: prescription medicines, over-the counter medicines, vitamins, traditional and herbal medicines, minerals, nutritional supplements and any medicines you have brought with you from overseas. Any of these medicines may cause harmful reactions when they are taken together so it is important for your doctor and pharmacist to know about all the medicines you are taking. See page 23 for information on why you should keep an up-to-date medicines list. Get to know all your medicines so that you can get the best out of them and avoid problems.

7 6 Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή Χάπια Υπόθετα Εισπνευστήρες Υγρά Ενέσεις Λοσιόν Κολπικά υποθέματα Σταγόνες Επιθέματα Τα φάρμακα διατίθενται σε πολλές μορφές Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τα παρασκευάσματα από βότανα, οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα διατροφικά συμπληρώματα είναι όλα φάρμακα. Ονομάζονται συμπληρωματικά φάρμακα. Τα φάρμακα δεν διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή αλλά και από φαρμακεία, οδοντιάτρους, επαγγελματίες εναλλακτικής ιατρικής, καταστήματα υγιεινής διατροφής και σουπερμάρκετ. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας σχετικά με όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, όπως: φάρμακα με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, βιταμίνες, παραδοσιακά φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα, ιχνοστοιχεία, διατροφικά συμπληρώματα και οποιαδήποτε φάρμακα που έχετε φέρει μαζί σας από το εξωτερικό. Οποιαδήποτε από αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβείς αντιδράσεις όταν λαμβάνονται μαζί, γι αυτό είναι σημαντικό για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας να γνωρίζουν όλα τα φάρμακα που παίρνετε. Δείτε τη σελίδα 24 για να μάθετε γιατί θα πρέπει να τηρείτε ενημερωμένη λίστα φαρμάκων. Γνωρίζετε όλα σας τα φάρμακα ώστε να μπορείτε να αποκομίζετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από αυτά και να αποφεύγετε τυχόν προβλήματα.

8 7 All medicines have benefits and risks Although all medicines can make you feel better and help you get well, it s important to know that all medicines, including prescription, over-the-counter and traditional and herbal medicines, have risks as well as benefits. Some of the risks involved with using medicine include: allergic reactions harmful reactions when the medicine is combined with certain foods, beverages, including alcohol, vitamins, and traditional or other medicines. The more of these you combine, the greater the chance of a reaction the medicine causing unwanted effects on your body. These are called side effects the medicine not working as expected. You can help to reduce the risks of using medicines and get the most out of your medicines by: understanding how to use your medicines by talking with your doctor and pharmacist using medicines as directed by your doctor or pharmacist understanding the side effects of your medicines and knowing what to do if a side effect occurs keeping a medicines list and showing it to your doctor and pharmacist each time you visit storing your medicines safely.

9 8 Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Παρόλο που όλα τα φάρμακα μπορεί να σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα και να σας βοηθήσουν να γίνετε καλά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων όσων χορηγούνται με ιατρική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή, παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, έχουν οφέλη αλλά εγκυμονούν και κινδύνους. Μερικοί από τους κινδύνους της χρήσης φαρμάκων περιλαμβάνουν: αλλεργικές αντιδράσεις επιβλαβείς αντιδράσεις όταν το φάρμακο συνδυάζεται με ορισμένα τρόφιμα, ποτά, συμπεριλαμβανομένων των οινοπνευματωδών, βιταμίνες, και παραδοσιακά ή άλλα φάρμακα. Όσο περισσότερα από αυτά συνδυάζετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αντίδρασης το φάρμακο προκαλεί ανεπιθύμητες επιπτώσεις στον οργανισμό σας. Αυτές ονομάζονται παρενέργειες το φάρμακο δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση των κινδύνων από τη χρήση φαρμάκων και να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τα φάρμακά σας εφόσον: καταλαβαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας αφού μιλήσετε με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας καταλαβαίνετε τις παρενέργειες των φαρμάκων σας και ξέρετε τι να κάνετε αν παρουσιαστεί κάποια παρενέργεια τηρείτε λίστα φαρμάκων και την δείχνετε στον γιατρό και στον φαρμακοποιό σας κάθε φορά που τους επισκέπτεστε αποθηκεύετε τα φάρμακά σας με ασφάλεια.

10 9 Talk openly with your doctor and pharmacist All medicines have benefits and risks To make sure you get the best medicine, tell your doctor or pharmacist about: health problems you are having all the other medicines you are using, including traditional and herbal medicines and any medicines from the supermarket or pharmacy it may not be safe to use certain medicines together any allergies you have any problems you ve had with medicines in the past whether you are pregnant, breastfeeding, or if there is a chance you may become pregnant while using the medicine your preferences and choices can you choose between tablets and capsules? anything that could affect your ability to take medicines, such as difficulty swallowing or remembering to take them, or if you have specific foods you cannot eat for any reason. Talk to your doctor or pharmacist about your health and medicines. They expect you to ask questions about your health and medicines. What I need to tell my doctor or pharmacist:

11 10 Μιλήστε ανοιχτά με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Όλα τα φάρμακα έχουν οφέλη και κινδύνους Για να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε το καλύτερο φάρμακο, μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με: τα προβλήματα υγείας που έχετε όλα τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα και οποιωνδήποτε φαρμάκων από το σουπερμάρκετ ή το φαρμακείο μπορεί να μην είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε ορισμένα φάρμακα μαζί οποιεσδήποτε αλλεργίες που έχετε τυχόν προβλήματα που είχατε με φάρμακα στο παρελθόν αν είστε έγκυος, θηλάζετε, ή αν υπάρχει πιθανότητα να μείνετε έγκυος ενώ χρησιμοποιείτε το φάρμακο τις προτιμήσεις και τις επιλογές σας μπορείτε να επιλέξετε είτε χάπια είτε κάψουλες; οτιδήποτε που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά σας να παίρνετε φάρμακα, όπως είναι η δυσκολία στην κατάποση ή αν θυμάστε να τα παίρνετε, ή αν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που δεν μπορείτε να φάτε για οποιοδήποτε λόγο. Μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Περιμένουν να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία και τα φάρμακά σας. Τι χρειάζεται να πω στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου:

12 11 Questions to ask your doctor and pharmacist Write down the things you need to ask before you see your doctor or pharmacist. Take the list with you on your next visit. Make a longer appointment with your doctor or visit the pharmacist during quieter hours to get the information you need. Ask about your health problem Is it a short or long term health problem, e.g. cold or high blood pressure problem? What can I do to improve my health, e.g. exercise more? Ask what the medicine is for What is the name of this medicine? Why am I using this medicine? When will I start to see changes in my health? Ask how to use the medicine What times of the day should I take it? What should I do if I forget to take a dose? Ask when to stop using any of your medicines Do I have to finish all of the medicine, or just use it until I feel better, or keep using it for a long time? When I start using a new medicine, should I stop using any of the others? Ask about special instructions For instance, do I take my medicine before or after meals? If I have to use a special device (e.g. puffer), what is the correct way to use it? Ask about side effects What side effects do I need to watch out for? What should I do if I get a side effect?

13 12 Ερωτήσεις για τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας Καταγράψτε τα πράγματα που χρειάζεται να ρωτήσετε πριν δείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Πάρτε μαζί σας τη λίστα στην επόμενη επίσκεψή σας. Προγραμματίστε μεγαλύτερης διάρκειας ραντεβού με το γιατρό σας ή επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό κατά τις ώρες που έχει περισσότερη ησυχία για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ρωτήστε για το πρόβλημα υγείας σας Είναι βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας, π.χ. κρυολόγημα ή υψηλή αρτηριακή πίεση; Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την υγεία μου, π.χ. να ασκούμαι περισσότερο; Ρωτήστε σε τι χρησιμεύει το φάρμακο Ποιο είναι το όνομα αυτού του φαρμάκου; Γιατί χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Πότε θα αρχίσω να βλέπω αλλαγές στην υγεία μου; Ρωτήστε πώς να χρησιμοποιείτε το φάρμακο Ποιες ώρες της ημέρας θα πρέπει να το παίρνω; Τι θα πρέπει να κάνω αν ξεχάσω να πάρω μια δόση; Ρωτήστε πότε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τα φάρμακά σας Πρέπει να τελειώσω όλο το φάρμακο, ή απλά να το χρησιμοποιήσω μέχρι να αισθανθώ καλύτερα, ή να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ για μεγάλο χρονικό διάστημα; Όταν αρχίσω να χρησιμοποιώ ένα νέο φάρμακο, θα πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ οποιαδήποτε από τα άλλα; Ρωτήστε για τυχόν ειδικές οδηγίες Για παράδειγμα, πρέπει να παίρνω το φάρμακό μου πριν ή μετά τα γεύματα; Αν πρέπει να χρησιμοποιώ μια ειδική συσκευή (π.χ. εισπνευστήρα), ποιος είναι ο σωστός τρόπος να την χρησιμοποιώ; Ρωτήστε για τις παρενέργειες Ποιες παρενέργειες χρειάζεται να προσέχω; Τι θα πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια;

14 13 Dos and don ts while using a medicine Are there any medicines I should not use at the same time as this medicine? Can I drink alcohol when using this medicine? Can I drive while taking this medicine? Do I need monitoring or testing? For example, do I need to measure my blood glucose? How often do I need to have my medicines reviewed? How should I store this medicine? Other questions to ask my doctor or pharmacist: You can take this list with you to the doctor or pharmacist next time you visit to remind yourself of the questions to ask. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. See page 25 for more details.

15 14 Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε όταν χρησιμοποιείτε ένα φάρμακο Υπάρχουν φάρμακα που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιώ συγχρόνως με αυτό το φάρμακο; Μπορώ να πίνω αλκοόλ όταν χρησιμοποιώ αυτό το φάρμακο; Μπορώ να οδηγώ ενώ παίρνω αυτό το φάρμακο; Χρειάζομαι παρακολούθηση ή εξετάσεις; Για παράδειγμα, χρειάζεται να γίνεται μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα μου; Πόσο συχνά χρειάζεται να αναθεωρούνται τα φάρμακά μου; Πώς θα πρέπει να φυλάσσεται αυτό το φάρμακο; Άλλες ερωτήσεις για τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μου: Μπορείτε να πάρετε μαζί σας αυτή τη λίστα στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας την επόμενη φορά που τους επισκέπτεστε για να σας θυμίσει τις ερωτήσεις που πρέπει να υποβάλετε. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Δείτε τη σελίδα 26 για περισσότερες λεπτομέρειες.

16 15 Use your medicines as directed by your doctor or pharmacist To get the best results, a medicine should be used at the right dose, in the right way and for the right length of time. Medicines can be used: as a once only dose, such as taking paracetamol for a headache for a fixed time, such as taking antibiotics for some infections for a long time, such as when you have a long-term health problem like high blood pressure. Most of us would prefer not to use medicines. However, you may have to take a medicine for years or for life, even though you feel well. It could be harmful for you to stop or to change how you take a long-term medicine. If you want to stop the medicine or use it differently than recommended, discuss this with your doctor or pharmacist first. If you have the same health problem as a friend it may be tempting to swap or share your medicines. Do not share your medicines with anyone else they have been recommended for your personal medical problem and could be harmful to another person, even if you think they have the same symptoms as you.

17 16 Χρησιμοποιείτε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ένα φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη σωστή δόση, με το σωστό τρόπο και για το σωστό χρονικό διάστημα. Τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιούνται: μία φορά μόνο, όπως όταν παίρνετε παρακεταμόλη για τον πονοκέφαλο για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως όταν παίρνετε αντιβιοτικά για ορισμένες λοιμώξεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν έχετε ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι περισσότεροι από εμάς θα προτιμούσαν να μη χρησιμοποιούν φάρμακα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να παίρνετε ένα φάρμακο για χρόνια ή για όλη σας τη ζωή, ακόμη κι αν αισθάνεστε καλά. Θα μπορούσε να σας κάνει κακό αν σταματήσετε ή αλλάξετε τον τρόπο που παίρνετε μακροπρόθεσμα ένα φάρμακο. Αν θέλετε να διακόψετε το φάρμακο ή να το χρησιμοποιήσετε με διαφορετικό τρόπο από τον ενδεδειγμένο, συζητήστε το αυτό πρώτα με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα υγείας με έναν φίλο, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να ανταλλάξετε ή να μοιραστείτε τα φάρμακά σας. Μη μοιράζεστε τα φάρμακά σας με κανέναν άλλο είναι ενδεδειγμένα για το προσωπικό σας ιατρικό πρόβλημα και θα μπορούσαν να είναι βλαβερά για κάποιον άλλον, ακόμη κι αν νομίζετε ότι έχουν τα ίδια συμπτώματα με εσάς.

18 17 Find out about side effects Medicines can sometimes cause unwanted effects, e.g. nausea, dizziness, upset stomach or a dry mouth. Most of these are not serious but some can be. If you are at all concerned, talk to your doctor or pharmacist. When you get a new medicine, find out: what the side effects could be any problems to watch out for what to do if a side effect occurs how soon you need to act. You may be able to avoid or manage some side effects by planning ahead. For example, taking some medicines with food may reduce stomach upsets. If a medicine makes you sleepy, make arrangements so you don t have to drive or operate machinery. Write down any side effects you experience while taking your medicines and tell your doctor or pharmacist:

19 18 Μάθετε για τις παρενέργειες Τα φάρμακα μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις, π.χ. ναυτία, ζαλάδα, στομαχική διαταραχή ή ξηροστομία. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι σοβαρές, αλλά μερικές μπορεί να είναι. Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, μιλήστε στον γιατρό ή στον φαρμακοποιό σας. Όταν παίρνετε ένα νέο φάρμακο, μάθετε: ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες αν πρέπει να προσέξετε τυχόν προβλήματα τι να κάνετε αν εμφανιστεί κάποια παρενέργεια πόσο σύντομα χρειάζεται να λάβετε μέτρα. Μπορεί να είστε σε θέση να αποφύγετε ή να θέσετε υπό έλεγχο μερικές παρενέργειες αν κάνετε τον προγραμματισμό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσετε τυχόν στομαχικές διαταραχές αν παίρνετε ορισμένα φάρμακα μαζί με το φαγητό. Αν ένα φάρμακο σας προκαλεί υπνηλία, κανονίστε να μη χρειαστεί να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανήματα. Καταγράψτε οποιεσδήποτε παρενέργειες εμφανιστούν ενόσω παίρνετε τα φάρμακά σας και μιλήστε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας:

20 19 Learn about generic medicines When visiting the doctor or pharmacist they may offer you a generic medicine instead of the original brand of medicine that you have been prescribed. Generic medicines are different brands that contain the same active ingredient as the original brand of medicine. The active ingredient is what makes your medicine work. Generic medicines may be a different colour, size or shape or have different packaging and cost to the original brand of medicine. Lower cost does not mean lower quality. Because generic medicines have the same active ingredients as the original brand, they are expected to work in the same way, produce the same benefits and have the same potential side effects.

21 20 Μάθετε για τα γενόσημα φάρμακα Όταν επισκέπτεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό, αυτός μπορεί να σας προσφέρει ένα «γενόσημο» ( generic ) φάρμακο αντί της επώνυμης μάρκας φαρμάκου που σας έχει συνταγογραφηθεί. Τα γενόσημα φάρμακα είναι διαφορετικής μάρκας αλλά περιέχουν το ίδιο δραστικό συστατικό όπως και η επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Το δραστικό συστατικό είναι αυτό που καθιστά αποτελεσματικό το φάρμακο. Τα γενόσημα φάρμακα μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα, μέγεθος ή σχήμα, ή να έχουν διαφορετική συσκευασία και κόστος σε σύγκριση με την επώνυμη μάρκα φαρμάκου. Χαμηλότερο κόστος δεν σημαίνει χαμηλότερη ποιότητα. Λόγω του ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν τα ίδια δραστικά συστατικά με την επώνυμη μάρκα, αναμένεται να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο, να αποφέρουν τα ίδια οφέλη και να έχουν τις ίδιες πιθανές παρενέργειες.

22 21 If you regularly use several medicines Take special care to reduce the risk of problems Know the names of your medicines, and what they look like. Record details of your medicines, including why you are using them on a Medicines List. Ask your pharmacist for advice on medication organisers such as ones you fill yourself each day or week, or blister packs (e.g. Webster paks) filled by the pharmacist for a small fee. This will help you separate your medicines into the times and days you need to take them. Take out-of-date or unused medicines to your pharmacy for safe disposal. Old medicines may no longer work and may not be the best medicine the next time you have a health problem. A note on storage: Store medicines away from heat and damp because these conditions can damage most medicines. Do not store medicines in the bathroom or near a sink. Do not leave your medicines in a car. Always keep out of reach of children. Have your medicines reviewed See your doctor regularly or at least every 6 to 12 months to have your medicines reviewed. Ask whether you should stop taking your medicines or change the dosage. Ask your doctor or pharmacist whether a Home Medicines Review would be useful to help you avoid problems with your medicines. Ask your doctor or pharmacist for suggestions on ways to keep your medicines organised.

23 22 Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά αρκετά φάρμακα Προσέχετε ιδιαίτερα για να μειώνετε τον κίνδυνο προβλημάτων Γνωρίζετε τα ονόματα των φαρμάκων σας, και με τι μοιάζουν. Καταγράφετε τα στοιχεία των φαρμάκων σας, συμπεριλαμβανομένου του γιατί τα χρησιμοποιείτε, σε μια Λίστα Φαρμάκων. Ζητήστε από τον φαρμακοποιό σας συμβουλές σχετικά με τις θήκες φαρμάκων όπως αυτές που μπορείτε να συμπληρώνετε εσείς κάθε ημέρα ή κάθε εβδομάδα, ή τις συσκευασίες κυψέλης (π.χ. Webster paks) που συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό έναντι μικρής αμοιβής. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξεχωρίζετε τα φάρμακά σας σε ώρες και ημέρες που χρειάζεται να τα παίρνετε. Παίρνετε τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα στο φαρμακείο σας για ασφαλή απόρριψη. Τα παλιά φάρμακα μπορεί να μην ενεργούν πλέον και μπορεί να μην είναι τα καλύτερα φάρμακα την επόμενη φορά που θα έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας. Σημείωση για την αποθήκευση: Φυλάσσετε τα φάρμακα μακριά από τη θερμότητα και την υγρασία, επειδή τέτοιες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα περισσότερα φάρμακα. Μην αποθηκεύετε τα φάρμακα στο μπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη. Μην αφήνετε τα φάρμακά σας σε αυτοκίνητο. Πάντα να διατηρείτε τα φάρμακα μακριά από παιδιά. Αναθεώρηση των φαρμάκων σας Να επισκέπτεστε το γιατρό σας τακτικά ή τουλάχιστον κάθε 6 έως 12 μήνες για αναθεώρηση των φαρμάκων σας. Ρωτήστε αν θα πρέπει να σταματήσετε να παίρνετε τα φάρμακά σας ή να αλλάξετε τη δοσολογία. Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν θα ήταν χρήσιμο να γίνει Κατ Οίκον Αναθεώρηση Φαρμάκων για να βοηθήσει να αποφύγετε προβλήματα με τα φάρμακά σας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας σχετικά με τους τρόπους οργάνωσης των φαρμάκων σας.

24 23 Keep an up-to-date Medicines List It s important to tell your doctor or pharmacist about all the medicines you are taking, as they may interact with your prescription medicines. It will also help you to keep track of the medicines you are taking. All medicines, including traditional and herbal medicines, can cause unwanted effects and may interact with other medicines. How to use a Medicines List Write down the details of all your prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines on a Medicines List. Take it with you when you visit your doctor or pharmacist. What to write down Name of medicine. Strength of a medicine. What is the medicine for? How much do I use and when? Special instructions or comments. Date started. When to stop or review. You can order or download a Medicines List from It is important to also take this list if you are going into hospital. You should also pack up and take all your medicines with you (unless your hospital asks you not to).

25 24 Διατηρείτε ενήμερη Λίστα Φαρμάκων Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για όλα τα φάρμακα που παίρνετε, επειδή μπορεί να αλληλεπιδρούν με τα συνταγογραφούμενα φάρμακά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να ξέρετε κάθε στιγμή τι φάρμακα παίρνετε. Όλα τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών φαρμάκων και παρασκευασμάτων από βότανα, μπορεί να προκαλούν ανεπιθύμητες επιπτώσεις και μπορεί να αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα. Πώς να χρησιμοποιείτε τη Λίστα Φαρμάκων Καταγράψτε τα στοιχεία όλων των φαρμάκων που παίρνετε με συνταγή ή χωρίς συνταγή, καθώς και των παρασκευασμάτων με βότανα ή φυσικές ουσίες σε μια Λίστα Φαρμάκων. Πάρτε την μαζί σας όταν επισκεφθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Τι να καταγράψετε Όνομα φαρμάκου. Περιεκτικότητα φαρμάκου. Σε τι χρησιμεύει το φάρμακο; Πόσο πρέπει να χρησιμοποιώ και πότε; Ειδικές οδηγίες ή σχόλια. Ημερομηνία που το αρχίσατε. Πότε να το σταματήσετε ή να γίνει αναθεώρηση. Μπορείτε να παραγγείλετε ή να καταφορτώσετε από το διαδίκτυο μια Λίστα Φαρμάκων από το ordernow. Είναι σημαντικό να πάρετε επίσης μαζί σας αυτή τη λίστα αν πάτε στο νοσοκομείο. Θα πρέπει επίσης να συσκευάσετε και να πάρετε μαζί σας όλα σας τα φάρμακα (εκτός αν το νοσοκομείο σάς ζητήσει να μην το κάνετε).

26 25 Where to get good information Always ask your doctor and pharmacist for information about your medicines. If you are concerned about being able to talk to your doctor or pharmacist because you speak a different language to them, you can ask them to access interpreter services. When you book an appointment say you need a telephone interpreter. This is free if your visit can be claimed under Medicare and: your doctor organises the interpreter with the Australian Government s Translating and Interpreting Service (TIS National) by telephoning The service is available 24 hours a day, 7 days a week you are a permanent resident or Australian citizen your doctor is in private practice. If you are in a hospital or hospital clinic ask a member of staff about interpreter services. Call NPS Medicines Line Call NPS Medicines Line on NPS works with healthdirect Australia to provide consumers with information on prescription, over-the-counter and herbal and natural medicines. Calls to Medicines Line will be answered by a healthdirect Australia registered nurse. Note this is not an emergency service and does not replace advice from your doctor or pharmacist. This service is available Monday Friday, 9am 5pm AEST, for the cost of a local call (calls from mobiles may cost more). If you need an interpreter, call TIS National on and ask to speak to the NPS Medicines Line on

27 26 Πού να βρείτε σωστές πληροφορίες Πάντα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακά σας από τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας. Εάν ανησυχείτε για το αν είστε σε θέση να μιλήσετε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας επειδή μιλάτε διαφορετική γλώσσα, μπορείτε να τους ζητήσετε να επικοινωνήσουν με υπηρεσίες διερμηνέων. Όταν κλείνετε ραντεβού, πείτε ότι χρειάζεστε διερμηνέα από τηλεφώνου. Αυτό είναι δωρεάν αν η επίσκεψή σας καλύπτεται από το Medicare και: ο γιατρός σας διοργανώσει το διερμηνέα με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) της Αυστραλιανής Κυβέρνησης τηλεφωνώντας στο Η υπηρεσία διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα είστε μόνιμος κάτοικος ή Αυστραλός πολίτης ο γιατρός σας εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Αν είστε σε νοσοκομείο ή νοσοκομειακή κλινική ρωτήστε ένα μέλος του προσωπικού για τις υπηρεσίες διερμηνέων. Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS Καλέστε την Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων NPS στον αριθμό Η υπηρεσία NPS συνεργάζεται με την healthdirect Australia για να παρέχει σε καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και παρασκευάσματα από βότανα ή φυσικές ουσίες. Οι κλήσεις στην Τηλεφωνική Γραμμή Φαρμάκων θα απαντώνται από διπλωματούχο νοσοκόμα της healthdirect Australia. Σημειώστε ότι αυτή δεν είναι υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και δεν υποκαθιστά τις συμβουλές από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα Παρασκευή, 9πμ 5μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, με κόστος τοπικής κλήσης (κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να κοστίζουν περισσότερο). Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην TIS National στο και ζητήστε να μιλήσετε με το «NPS Medicines Line» στο

28 27 Emergency contact numbers Write the names and phone numbers of your doctors, specialists, pharmacists and any other people you might need in an emergency: The information in Medimate is to help you find out more about your medicines. In an emergency: call your doctor immediately go to your nearest hospital emergency department, or dial 000 to call an ambulance, or 112 if 000 is not available from your mobile phone.

29 28 Αριθμοί επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης Γράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου των γιατρών σας, των ειδικών γιατρών, φαρμακοποιών και οποιωνδήποτε άλλων ανθρώπων που μπορεί να χρειαστείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Οι πληροφορίες στο Medimate αποσκοπούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα φάρμακά σας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: καλέστε αμέσως το γιατρό σας πηγαίνετε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου σας, ή τηλεφωνήστε στο 000 για να καλέσετε ασθενοφόρο, ή στο 112 αν το 000 δεν είναι διαθέσιμο από το κινητό σας τηλέφωνο.

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη ΕΛΛΗΝΙΚΑ GREEK ENGLISH Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Δεν αφορά μόνο τη γλυκόζη egular exercise blood pressure eight management insulin blood ugar levels test results medical est eye exams medicine review

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά!

Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! GREEK Ενδοοικογενειακή βία. Ήρθε η ώρα να πούμε φθάνει, αρκετά! Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι αποδεκτή σε οποιαδήποτε μορφή. Έχει σοβαρές επιπτώσεις σε άτομα, οικογένειες, στους χώρους εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire

ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Stakeholder Analysis Questionnaire ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ: Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Εμπλεκομένων General Data Γενικά Δεδομένα 1. Α/Α Ερωτηματολογίου Questionnaire Number 2. Ημερομηνία Date Example: December

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr

Το μέλλον του PinCLOUD. Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Το μέλλον του PinCLOUD Ηλίας Μαγκλογιάννης imaglo@unipi.gr Ο πληθυσμός που γερνάει: Ένα πραγματικό πρόβλημα αλλά και μια επιχειρηματική ευκαιρία Indicative market opportunities: Monitoring services - annual

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα