«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Ενότητας VI του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή όπως έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 1/527/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Την απόφαση 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet» 3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων και λοιπών χρεώσεων της εταιρείας για την διαχείριση και λειτουργία α) του Συστήματος Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, β) της εκκαθάρισης των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet και γ) του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Αποφασίζει τα ακόλουθα: 1. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.» ή το «Κεντρικό Αποθετήριο», νοείται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών που παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διακανονισμού και υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με τις Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 1 από 40

2 κείμενες διατάξεις και την υπ αριθμ. 667/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 3307/ ). 2. Όπου στην παρούσα Απόφαση αναφέρεται το «Χρηματιστήριο» ή το «Χρηματιστήριο Αθηνών» ή η «Ε.Χ.Α.Ε.», νοείται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9. του ν. 3606/2007. Άρθρο 1 Χρεώσεις διακανονισμού επί χρηματιστηριακών συναλλαγών 1. Για τις υπηρεσίες διακανονισμού που παρέχει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σε οίκους εκκαθάρισης καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά: α1. Πάγια ετήσια χρέωση διακανονισμού εντολών η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό 81% των εσόδων της εκκαθάρισης των συναλλαγών που διαμορφώνονται στον οίκο εκκαθάρισης, με ελάχιστο καταβαλλόμενο ποσό τα και μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό τα ετησίως. α2. Ως έσοδα εκκαθάρισης συναλλαγών για τον υπολογισμό της ετήσιας χρέωσης διακανονισμού ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες εσόδων: i. Δικαιώματα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών ii. Δικαιώματα Εκκαθάρισης παραγώγων iii. Δικαιώματα για μεταθέσεις ενέργειες διάρθρωσης ειδικών οδηγιών διακανονισμού iv. Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή v. Δικαιώματα αυθημερόν διακανονισμού (same day settlement) vi. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με τα ανωτέρω και γενικότερα με την εκκαθάριση των συναλλαγών. α3. Το υπό α1 ποσό θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις την πρώτη (1 η ) εβδομάδα κάθε επομένου ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τα έσοδα εκκαθάρισης των οίκων εκκαθάρισης, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω υπό α2 του προηγούμενου τριμήνου σε αναλογία 81%, λαμβάνοντας υπόψη την Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 2 από 40

3 αναλογία του ανωτάτου και κατωτάτου ορίου. Η τελική εκκαθάριση θα διενεργείται στη διάρκεια του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ το ετήσιο ποσό της χρέωσης διακανονισμού εντολών δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των ή να υπερβαίνει το ποσό των β. Ποσό σαράντα λεπτών του ευρώ ( 0,40) ανά εντολή διακανονισμού επί κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. γ. Τα ποσά των χρεώσεων που προσδιορίζονται είτε ανά κινητή αξία και νόμισμα είτε ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση), συγκεντρωτικά για εντολές διακανονισμού συναλλαγών επί αλλοδαπών κινητών αξιών που πραγματοποιήθηκαν στις Αγορές που αυτές διαπραγματεύονται μέσω του Δικτύου ΧΝΕΤ όπως αυτά καθορίζονται ανά Αγορά στον «Πίνακα 1» του Παραρτήματος Α, που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας 1», τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. 2. Στις περιπτώσεις των πακέτων αποκατάστασης που καταρτίζονται σύμφωνα με την παρ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. (Μέθοδος 6-3: Πακέτο αποκατάστασης) τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται στο ποσό των 20 ανά πακέτο αποκατάστασης. Η καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού. Εναλλακτικά, και εφόσον ο χειριστής Σ.Α.Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή της χρέωσης δύναται να διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Άρθρο 2 Δικαιώματα για καταχώρηση μετοχών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων Κατά τη λήξη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και την άσκηση Δικαιωμάτων προαίρεσης που συνάπτονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών με υποκείμενες αξίες μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στην Ε.Χ.Α.Ε. και καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ., θα καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ανά εντολή διακανονισμού από κάθε συμβαλλόμενο Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 3 από 40

4 για τη μεταβίβαση και παράδοση των υποκείμενων αξιών το ποσό των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ). Άρθρο 3 Δικαιώματα για τη μεταφορά ομολόγων ή ομολογιών από και προς το Σ.Α.Τ. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ομολόγων ή ομολογιών από Λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο Σ.Α.Τ. και αντίστροφα, ο Χειριστής που αιτείται τη μεταφορά καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς που καταβάλει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. προς την ΤτΕ για την πραγματοποίηση της μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς ομολόγων ή ομολογιών από Λογαριασμό φορέα στην ΤτΕ στο Σ.Α.Τ. και αντίστροφα, ο Χειριστής που αιτείται τη μεταφορά καταβάλει το ποσό του «Πίνακα 4» του Παραρτήματος Α, ανά εντολή μεταφοράς για την κάλυψη των εξόδων που καταβάλει η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στην ΤτΕ για την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο (ενδεικτικά SWIFT) που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με την ΤτΕ. Ο «Πίνακας 4» τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Άρθρο 4 Δικαιώματα για το άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων Για το άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών μερίδων συνδικαιούχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας του άρθρου 6A του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταβάλλεται εφάπαξ χρέωση μέσω του Χειριστή που προβαίνει στο άνοιγμά της ποσό 10. Η άνω χρέωση δεν καταβάλλεται για το άνοιγμα της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας του άρθρου 6A του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Άρθρο 5 Δικαιώματα για καταχώριση αξιών λόγω εταιρικών γεγονότων 1. Σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός ή η κατηγορία των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. αξιών, συνεπεία εταιρικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντίστροφα, μετατροπής Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 4 από 40

5 προνομιούχων σε κοινές, μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολής του αριθμού των μετοχών μετόχων απορροφώσης εταιρείας, split, reverse split κ.λ.π., καταβάλλεται εκ μέρους κάθε Εκδότριας μετοχών ή Εκδότριας τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ ή Εκδότριας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) ή εκδότριας ΣΧΠ μόχλευσης ποσό 0,10 και εκ μέρους κάθε Εκδότριας ομολογιών ή εκδότριας επενδυτικών ΣΧΠ ποσό 0,05 ανά εγγραφή σε Μερίδα Επενδυτή. Από την άνω χρέωση εξαιρούνται οι αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσης περιπτώσεις μεταβολής του αριθμού των Δ.Α.Κ. Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών και τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών, ως Εκδότρια θεωρείται ο φορέας που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στους Τίτλους κινητές αξίες. 2. Στην περίπτωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. μετοχών, ομολογιών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ και Δ.Α.Κ. λόγω εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρχικής (νέα εισαγωγή) ή μεταγενέστερης, προερχόμενης δηλαδή ενδεικτικά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισροή νέων κεφαλαίων, επαναδιαπραγμάτευσης, έκδοση νέας σειράς ομολογιών, εισαγωγή επιπλέον τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ, έκδοση νέων ΣΧΠ, έκδοση νέων μεριδίων Δ.Α.Κ., πλην των αναφερομένων στην παρ. 4 του άρθρου 7 της παρούσης περιπτώσεων, καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από την ανωτέρω Εκδότρια τα παρακάτω ποσά: Α1) Επί μετοχών (πλην των εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.): α. Ποσοστό 0,30% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται παρακάτω έως β. Ποσοστό 0,20% για την από ,01 μέχρι αξία. γ. Ποσοστό 0,10% για την από ,01 μέχρι αξία. δ. Ποσοστό 0,05% για την πάνω από ,01 αξία. Α2) Επί μετοχών εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ποσοστό 0,01% επί της αξίας έκδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται υπό 3Α) κατωτέρω. Β) Επί ομολογιών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ και ΣΧΠ: Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 5 από 40

6 Ποσοστό 0,025 % επί της αξίας έκδοσης όπως αυτή προσδιορίζεται στις παραγράφους 3 Β), 3 Γ) και 3 Ε) του παρόντος άρθρου. Β1) Σε περίπτωση καταχώρησης στο Σ.Α.Τ. διαπραγματευόμενων σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών δικαιωμάτων προτίμησης από ομολογίες οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και δεν έχουν καταχωρηθεί το Σ.Α.Τ., καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους της εκδότριας των ομολογιών εφάπαξ το ποσό των Εφόσον οι ομολογίες ή οι προερχόμενες από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης αξίες καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ., το ανωτέρω καταβληθέν ποσό λαμβάνεται υπόψη και συμψηφίζεται κατά το μέρος που καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δικαιώματα που καταβάλλονται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. για καταχώρηση ομολογιών ή νέων αξιών. Γ) Επί Δ.Α.Κ.: Ποσοστό 0,03% επί της αξίας των εισαγόμενων Δ.Α.Κ. όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 3.Δ) του παρόντος άρθρου όταν υφίσταται εισροή νέων κεφαλαίων. Κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 39 του Κανονισμού Εκκαθάρισης & Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Αυλων Αξιών το ως άνω ποσοστό καταβάλλεται την πρώτη ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Δ.Α.Κ. 3. Η αξία έκδοσης επί της οποίας εφαρμόζονται οι κλιμακώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υπολογίζεται ως εξής: Α) Επί μετοχών: α. Για μετοχές που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πρώτη φορά, η αξία έκδοσης ισούται, για μεν το τμήμα των μετοχών που ανήκουν στους παλαιούς μετόχους με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας των μετοχών επί τον αριθμό των μετοχών, για δε το προερχόμενο από την αύξηση τμήμα μετοχών, με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών. β. Για μετοχές που προέρχονται από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης επί τον αριθμό των μετοχών, ενώ, στην περίπτωση που η αύξηση γίνεται με δωρεάν μετοχές, η αξία αυτή ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών. Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 6 από 40

7 Β) Επί ομολογιών, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση (νέας ή μεταγενέστερης εισαγωγής) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε ομολογίας επί τον αριθμό των ομολογιών. Γ) Επί τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ: α. στις περιπτώσεις διάθεσης τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ έναντι συγκεκριμένης τιμής διάθεσης, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της τιμής διάθεσης κάθε τίτλου παραστατικού κινητής αξίας ή ΕΛ.ΠΙΣ επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ. β. στις περιπτώσεις που οι τίτλοι παραστατικοί κινητών αξιών ή τα ΕΛ.ΠΙΣ διατίθενται δωρεάν, η αξία έκδοσης ισούται με το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε τίτλου παραστατικού κινητής αξίας ή ΕΛ.ΠΙΣ επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών κινητών ή ΕΛ.ΠΙΣ. Δ) Επί Δ.Α.Κ., η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε Δ.Α.Κ. επί τον αριθμό των Δ.Α.Κ. Ε) Επί ΣΧΠ, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής διάθεσης (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε Σ.Χ.Π. επί τον αριθμό των Σ.Χ.Π. ΣΤ) Επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, η αξία έκδοσης ισούται σε κάθε περίπτωση νέας εισαγωγής (αρχικής ή μεταγενέστερης) με το γινόμενο της τιμής εισαγωγής (τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης) κάθε τίτλου παραστατικού δικαιώματος κτήσης κινητής αξίας επί τον αριθμό των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών. 4. Τα ελάχιστα και μέγιστα καταβαλλόμενα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ποσά κατ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται σε: και αντίστοιχα για μετοχές πλην των εισαγόμενων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντίστοιχα για μετοχές εισαγόμενες Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 7 από 40

8 και αντίστοιχα για ομολογίες και τίτλους παραστατικούς κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ και αντίστοιχα για ομολογίες και αντίστοιχα για Δ.Α.Κ και αντίστοιχα για Σ.Χ.Π και αντίστοιχα για τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών. Επί ομολογιών, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από την εκδότρια ετήσιο τέλος τήρησης στο Σ.Α.Τ. ομολογιών ποσού Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται άμεσα με την καταχώρηση της νέας έκδοσης ομολογιών και στη συνέχεια στην αρχή κάθε έτους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τις νέες εκδόσεις ομολογιών που θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. μετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις δευτερογενώς εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ορίζεται ως ανώτατο καταβαλλόμενο στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. ποσό για την καταχώρηση των νέων αξιών, το ποσό που η εταιρεία οφείλει να καταβάλλει για την καταχώρηση των αξιών για τις ανάγκες διαπραγμάτευσης στην πρωτογενή ή κύρια αγορά. 5. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιών στις οποίες μετατρέπονται οι εισηγμένες ομολογίες ή οι εισηγμένοι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών, το ποσό που καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους κάθε Εκδότριας ορίζεται σε 0,05 ανά εγγραφή σε μερίδα επενδυτή με ελάχιστη καταβολή το ποσό των Επί μετατροπής μη εισηγμένων ομολογιών σε άυλες αξίες εφαρμόζεται η παράγραφος 2Α1. Άρθρο 6 Δικαιώματα για καταχώριση ενδείξεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Αϋλων Τίτλων της Ε.Κ. 1. Στην περίπτωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. ενδείξεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ., Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 8 από 40

9 καταβάλλονται από την εκδότρια δικαιώματα, εφαρμοζόμενων αναλογικά των άρθρων της παρούσης αποφάσεως για την εισαγωγή των μετοχών. 2. Στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής και εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις καταχωρίσεις αυτές καθώς και στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, σύστασης επικαρπίας και εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών που προκύπτουν από τη μετατροπή των πιο πάνω ενδείξεων μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για τον προσδιορισμό της αξίας της μεταβίβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή διάθεσης. 3. Κατά τη μετατροπή των παραπάνω ενδείξεων σε μετοχές δεν θα οφείλονται άλλα δικαιώματα. Άρθρο 7 Δικαιώματα για καταχώριση εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων 1. α. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής εν ζωή μεταβίβασης μετοχών, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ, Σ.Χ.Π. μόχλευσης και δικαιωμάτων προτίμησης που διενεργείται απευθείας από επενδυτές καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20 ανά συμβαλλόμενο. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του αρθρ. 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. Για μεταβίβαση ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%. β. Σε περίπτωση που η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση διενεργείται μεταξύ Χειριστών, ισχύουν τα ακόλουθα: i. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που εκτελείται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα και αφορά την αλλαγή θεματοφύλακα (re-registration) χωρίς να αλλάζουν τα ιδιοκτησιακής φύσης δικαιώματα των μεταβιβαζόμενων αξιών, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσό 20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες του Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 9 από 40

10 μήνα πλην της τελευταίας και αφορά τη μεταφορά αξιών επενδυτή από μερίδα που έχουν καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην ατομική του μερίδα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ΕΛ.Κ.Α.Τ., δεν καταβάλλονται δικαιώματα. ii. iii. iv. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που αφορά δανεισμό τίτλων, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσό 20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από δανεισμό). Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση που αφορά παροχή εγγυήσεων σε τίτλους, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσό 20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (παροχή ή επιστροφή της παροχής). Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, καταβάλλεται από κάθε Χειριστή ποσοστό 0,0325% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους Χειριστές και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την «ημερομηνία συναλλαγής» όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται. Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση ομολόγων, ομολογιών και επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%. Για συναλλαγές που διακανονίζονται σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ δεν ισχύει η ελάχιστη χρέωση του ποσού των 20 ανά εκτελεσμένη εντολή. v. Τα παραπάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Χειριστές την επομένη εργάσιμη της ημέρας διακανονισμού της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων δεν αφορά την περίπτωση αλλοδαπών αξιών στο Σ.A.T. που δεν διαπραγματεύονται σε Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. vi. Εφόσον οι παραπάνω εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις γίνονται έναντι πληρωμής μέσω Σ.Α.Τ. (delivery versus payment) και το νόμισμα διακανονισμού είναι, τότε κάθε συμβαλλόμενος χειριστής καταβάλει επιπλέον Στην περίπτωση συγκυριότητας, έκαστος εκ των συγκυρίων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της εξ αδιαιρέτου μερίδας συγκυριότητας του. Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 10 από 40

11 3. Στις περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακής εν ζωή μεταβίβασης μετοχών σε εκτέλεση αποφάσεων γενικών συνελεύσεων, όπως ενδεικτικώς, στις μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως ή μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά ή καταβολή εις είδος μετοχών, στις μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης, στις μεταβιβάσεις λόγω ανταλλαγής τίτλων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. Η ελάχιστη χρέωση δεν ισχύει για περιπτώσεις υποχρεωτικών μεταβιβάσεων, όπως ενδεικτικά, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής εξαγοράς (Squeeze Out). Μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικής εξαγοράς, οι αξίες οι οποίες καταλήγουν στη μερίδα κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρονται δωρεάν στη μερίδα του αρχικά δικαιούχου, με μέριμνα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 4. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Δ.Α.Κ. από τον Ειδικό Διαπραγματευτή προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., για την έκδοση νέων μεριδίων και αντίστροφα, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή, για την διαγραφή μεριδίων, καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,015% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20. Στις λοιπές περιπτώσεις εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Δ.Α.Κ. από επενδυτές, πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών, προς την ΑΕΔΑΚ για την έκδοση νέων μεριδίων και, αντίστροφα, από την ΑΕΔΑΚ προς τους επενδυτές, πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών για την διαγραφή μεριδίων, καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,03% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20. Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματός τους την προηγουμένη ημέρα της μεταβίβασης, ή, εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια, ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματός τους την προηγουμένη ημέρα της μεταβίβασης. 5. Σε περίπτωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Σ.Χ.Π. από Εκδότρια σε Επενδυτή λόγω μετατροπής Σ.Χ.Π., καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος ποσοστό 0,003% επί της αξίας της μεταβίβασης με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 20. Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζομένων Σ.Χ.Π επί την Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 11 από 40

12 τιμή κλεισίματός τους την προηγουμένη ημέρα της μεταβίβασης. 6. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. 7. Στις περιπτώσεις άσκησης τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών με καταβολή τιμήματος και ανταλλαγή υφιστάμενων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιών, το ποσό που καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. εκ μέρους του επενδυτή που ασκεί το δικαίωμα, ορίζεται σε 0,50 ανά εντολή εξάσκησης. Η παράδοση των υφιστάμενων τίτλων, αφορά το αντίτιμο και εκτελείται άνευ χρέωσης. Η καταβολή των δικαιωμάτων πραγματοποιείται απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού, για κάθε εντολή εξάσκησης ανεξάρτητα αν αυτή θα διακανονιστεί. Εναλλακτικά, και εφόσον ο Χειριστής Σ.Α.Τ. υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή της χρέωσης δύναται να διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Τα παραπάνω δικαιώματα άσκησης warrants ( 0,50 ανά εντολή εξάσκησης) για κάθε καταχώρηση εντολής άσκησης που θα διακανονιστεί, καλύπτουν επίσης τον εμπρόθεσμο διακανονισμό των αντίστοιχων εντολών διαχείρισης τυχόν κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών. Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της υποχρέωσης των Χειριστών για εμπρόθεσμη εκτέλεση του διακανονισμού του συνόλου των εντολών διαχείρισης κλασματικών υπολοίπων ανταλλασσόμενων αξιών για λογαριασμό των δικαιούχων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν μπορούν να ακυρωθούν και απαιτείται η εκ νέου καταχώρησή τους στο Σ.Α.Τ. κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι το διακανονισμό τους, καταβάλλεται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. από τους Χειριστές ποσό 0,50 ανά εντολή διακανονισμού κλασματικών αξιών για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης του διακανονισμού της. Άρθρο 8 Δικαιώματα για καταχώριση επικαρπίας 1. Για την καταχώριση στο Σ.Α.Τ. σύστασης επικαρπίας επί μετοχών, Σ.Χ.Π. μόχλευσης, τίτλων παραστατικών κινητών αξιών ή τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών ή ΕΛ.ΠΙΣ. και δικαιωμάτων προτίμησης καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο ποσοστό 0,04% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση το Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 12 από 40

13 ποσό των 20. Ως αξία μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης εγγράφων του αρθρ. 49 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ επί τον αριθμό των αξιών, επί των οποίων συστήνεται επικαρπία. Για καταχώριση επικαρπίας επί ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π., το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 0,015%, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των Στην περίπτωση συγκυριότητας ή/και συνεπικαρπίας, εφαρμόζονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσης αποφάσεως. 3. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 9 Δικαιώματα για καταχώριση αξιών λόγω κληρονομικής διαδοχής 1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αξιών αιτία θανάτου, καταβάλλεται ποσοστό 0,04% επί της αξίας της μεταβίβασης, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. Ως αξία της μεταβίβασης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας θανάτου του κληρονομουμένου επί τον αριθμό των αξιών. Σε περίπτωση μεταβίβασης ομολογιών ή επενδυτικών Σ.Χ.Π. το ποσοστό ορίζεται σε 0,015%, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. 2. Όταν ο προσδιορισμός των κληρονόμων γίνεται από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. πέραν του ανωτέρου ποσού καταβάλλεται εφ άπαξ ποσό ανά εμπλεκόμενο κληρονόμο στην κληρονομιά Με το προκύπτον ποσό επιβαρύνεται ο κληρονόμος/δικαιούχος των αξιών, ενώ, σε περίπτωση συγκυριότητας, καθένας εκ των συγκληρονόμων/συνδικαιούχων επιβαρύνεται κατά την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του. 4. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 13 από 40

14 Άρθρο 10 Δικαιώματα για καταχώρηση ενεχύρου 1. Για την καταχώρηση ενεχύρου επί άυλων αξιών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταβάλλεται από τον ενεχυρούχο δανειστή, ποσό 20 ανά ενεχυριαζόμενη αξία και ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 ανά σύμβαση ενεχύρου ή πρόσθετη πράξη. 2. Οι χρεώσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 11 Δικαιώματα για καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών 1. Για την καταχώρηση εμπράγματων χρηματοοικονομικών ασφαλειών επί αξιών σύμφωνα με το άρθρο 48 α του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταβάλλεται από τον ασφαλειολήπτη μέσω του Χειριστή, ποσό 10 ανά εμπραγμάτως ασφαλιζόμενη αξία και ανά σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή πρόσθετη πράξη με μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 ανά σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή πρόσθετη πράξη. 2. Οι χρεώσεις της παραπάνω παραγράφου ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 12 Δικαιώματα για καταχώρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω μεταφοράς από Χειριστή 1. Για την καταχώρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω μεταφοράς τους από Λογαριασμό Χειριστή, καταβάλλεται από τον Χειριστή ποσό 20 ανά επιμέρους κίνηση μεταφοράς. Στις περιπτώσεις μαζικής μεταφοράς αξιών από Χειριστές οι οποίοι απώλεσαν την ιδιότητα του Χειριστή αλλά δεν έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 14 από 40

15 εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στο ν.3606/2007 σε Ειδικούς Λογαριασμούς επενδυτών, καταβάλλεται από το Χειριστή ποσό 1 ανά επιμέρους μεταφορά σε Ειδικό Λογαριασμό με μέγιστη χρέωση το ποσό των Ως μαζικές λογίζονται οι μεταφορές αξιών που διενεργούνται σε τουλάχιστον είκοσι (20) διαφορετικούς Ειδικούς Λογαριασμούς επενδυτών. 2. Από τις άνω μεταφορές, εξαιρούνται οι υποχρεωτικές μεταφορές που διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι ο Χειριστής θα έχει ενημερώσει εγγράφως την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τους λόγους εξαίρεσης, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκαν οι σχετικές εξαιρούμενες μεταφορές. 3. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν γνωστοποιηθούν εγγράφως εξαιρούμενες μεταφορές αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό από Χειριστές θα καταβάλλεται το σύνολο της χρέωσης όπως αυτή προκύπτει από το Σ.Α.Τ. 4. Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τους Χειριστές απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. 5. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 6. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 13 Δικαιώματα για τήρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό 1. Για την τήρηση τον Ειδικό Λογαριασμό ημεδαπών αξιών καθώς και αλλοδαπών αξίων που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και για όσο χρονικό διάστημα οι αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό, Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 15 από 40

16 καταβάλλονται από τον επενδυτή απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της Αξίας Χαρτοφυλακίου Επενδυτή ως ακολούθως: α. Για κάθε επενδυτή που τηρεί Ειδικό Λογαριασμό υπολογίζεται η Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.) του επενδυτή στο τέλος της κάθε ημέρας με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των Στο παραπάνω υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων αποκλειστικά για την παρακολούθηση της διακράτησής τους προκειμένου οι δικαιούχοι τους να τύχουν της σχετικής φοροαπαλλαγής. β. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα (ημέρα Τ) υπολογίζεται η Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ. ΕΛ ) ως εξής: Μ.Α.Χ. ΕΛ = Σ.Α.Χ Τ / i, όπου i: ο αριθμός ημερών του μήνα που το χαρτοφυλάκιο ήταν μεγαλύτερο των , και Σ.Α.Χ. Τ : η σωρευτική αξία του χαρτοφυλακίου όταν είναι πάνω από , μέχρι την ημέρα Τ γ. Με βάση τη Μ.Α.Χ. ΕΛ εφαρμόζεται προοδευτικά η ακόλουθη τιμολογιακή κλίμακα και ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται ως ακολούθως : Χρέωση = Μ.Α.Χ. ΕΛ * Συντελεστή Κλίμακας * i /360). ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Α/Α Ανά Επενδυτή Αξία Χαρτοφυλακίου Από Έως Τρόπος Χρέωσης 1 Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή 0, ,0030% 2 Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή ,0028% 3 Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή ,0025% Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 16 από 40

17 4 Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή ,0023% 5 Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή Απεριόριστο 0,0020% 2. Για την τήρηση στον Ειδικό Λογαριασμό Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και αλλοδαπών αξίων που διαπραγματεύονται σε αγορά σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται στον ειδικό Λογαριασμό, καταβάλλονται από τον επενδυτή απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της αξίας Χαρτοφυλακίου επενδυτή ως ακολούθως: α) Η Αξία Χαρτοφυλακίου (Α.Χ.) των αλλοδαπών αξιών του επενδυτή υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημέρας, ανά αγορά,. με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος των εν λόγω αξιών. β) Η Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Ειδικού Λογαριασμού (Μ.Α.Χ. ΕΛ ) των αλλοδαπών αξιών του επενδυτή υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα (ημέρα Τ), ανά αγορά, ως εξής: Μ.Α.Χ. ΕΛ = Σ.Α.Χ Τ / i, όπου i: ο αριθμός ημερών του μήνα, και Σ.Α.Χ. Τ : η σωρευτική αξία του χαρτοφυλακίου μέχρι την ημέρα Τ. γ) Με βάση τη Μ.Α.Χ. ΕΛ ανά αγορά και το ποσοστό ετήσιας χρέωσης που ανά αγορά προσδιορίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α, ο υπολογισμός της χρέωσης ανά αγορά γίνεται ως ακολούθως: Χρέωση ανά αγορά= [ (Μ.Α.Χ. ΕΛ ανά αγορά) * (Ποσοστό ετήσιας χρέωσης ανά αγορά) * i /360] δ) Η ανωτέρω χρέωση καταβάλλεται από τον επενδυτή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα όπως και για τις ημεδαπές αξίες. ε) Κατά τη διαδικασία μεταφοράς τίτλων από την μερίδα κατάθεσης του ΤΠΔ, σε μερίδα αρχικά δικαιούχου, υπολογίζεται και τιμολογείται στον πραγματικά δικαιούχο των τίτλων, το κόστος τήρησης όπως σωρεύεται για το χρονικό διάστημα που παρέμειναν οι τίτλοι στην μερίδα κατάθεσης και σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική. Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 17 από 40

18 3. Από τις χρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εξαιρούνται: α) οι αξίες οι οποίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω υποχρεωτικών μεταφορών που διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει και με την προϋπόθεση ότι εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών θα έχει υλοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο έγινε η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω μεταφορά. β) οι αξίες οι οποίες τελούν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Άρθρο 14 Δικαιώματα για την μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή 1. Για την μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή, καταβάλλεται από τον Επενδυτή ανά επιμέρους κίνηση μεταφοράς ποσό Από την άνω χρέωση, εξαιρούνται οι κινήσεις μεταφοράς αξιών που τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό λόγω υποχρεωτικής μεταφοράς που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει και με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινήσεις θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που υλοποιήθηκε ο σκοπός για τον οποίο έγινε η υποχρεωτική κατά τα ανωτέρω μεταφορά των αντίστοιχων αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό. 3. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 14α Δικαιώματα για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου 1. Επί μεταβιβάσεως αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. σε ατομική Μερίδα συνδικαιούχου που συμμετέχει στην άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα καταβάλλονται για κάθε συμβαλλόμενη Μερίδα στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. τα Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 18 από 40

19 οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης αποφάσεως ποσοστά υπολογιζόμενα επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξιών. 2. Ως αξία των μεταβιβαζομένων αξιών για κάθε συμβαλλόμενη Μερίδα λαμβάνεται το γινόμενο των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος των μεταβιβαζομένων αξιών την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης. 3. Τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλονται απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα από τον Χειριστή στην περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών πραγματοποιείται μέσω Χειριστή, ενώ, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιείται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, από τους επενδυτές. 4. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Επίσης, από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις αξιών από Κοινή Επενδυτική Μερίδα σε ατομική μερίδα συνδικαιούχου που πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στο πλαίσιο υλοποίησης εταιρικών πράξεων με αντάλλαγμα σε μορφή μη εισηγμένων στην Ε.Χ.Α.Ε. αλλοδαπών κινητών αξιών, με την προϋπόθεση ότι ο Χειριστής θα έχει ενημερώσει εγγράφως την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για τους λόγους εξαίρεσης, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήξη του μήνα εντός του οποίου διενεργήθηκαν οι εξαιρούμενες μεταφορές. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν γνωστοποιηθούν εγγράφως εξαιρούμενες μεταφορές αξιών από Χειριστές, θα καταβάλλεται το σύνολο των προβλεπόμενων χρεώσεων. 5. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Άρθρο 14β Δικαιώματα για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών από ατομική μερίδα συνδικαιούχου σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. 1. Επί μεταβιβάσεως αξιών σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα του άρθρου 6Α του Κανονισμού Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 19 από 40

20 Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. της Ε.Κ. από την ατομική μερίδα του συμμετέχοντος στην άνω Κοινή Επενδυτική Μερίδα συνδικαιούχου, τα καταβαλλόμενα ανά κίνηση δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καθορίζονται σε ποσοστό 0,01% επί της αξίας των μεταβιβαζομένων αξιών με ελάχιστη χρέωση το ποσό των 10 και μέγιστη χρέωση το ποσό των 100 ανά κίνηση. 2. Ως αξία των μεταβιβαζομένων αξιών λαμβάνεται το γινόμενο των μεταβιβαζομένων αξιών επί την τιμή κλεισίματος των μεταβιβαζομένων αξιών την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης. 3. Τα δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. καταβάλλονται απολογιστικά ανά ημερολογιακό μήνα από τον Χειριστή της ατομικής μερίδας του συνδικαιούχου Κοινής Επενδυτικής Μερίδας στην περίπτωση που η μεταβίβαση των αξιών πραγματοποιείται μέσω Χειριστή, ενώ, στην περίπτωση που η μεταβίβαση πραγματοποιείται μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ. για αξίες που είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό, από τον επενδυτή/ δικαιούχο της ατομικής μερίδας. 4. Από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ /Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ /Χειριστή Σ.Α.Τ. και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 5. Οι χρεώσεις των παραπάνω παραγράφων ισχύουν κατά αναλογία και για την περίπτωση αλλοδαπών αξίων στο Σ.Α.Τ. Απόφαση 1 (17/11/2014) Σελίδα 20 από 40

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Ανακοίνωση για τους Όρους του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Εκδότης) ανακοινώνει ότι η Α Επαναληπτική

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/736/2.11.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/304 / 10.06.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.11.2013 Η «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου ΑΕ» ανακοινώνει ότι την 12 η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00µ., πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 12-12-2003 Αρ.Πρωτ.874 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: «Συμπλήρωση-τροποποίηση απόφασης Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΔΗΛΟΣ Delta Smart Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ι Σ Τ Η E U R O P E A N O P P O R T U N I T I E S Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟ ----------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 27(1) του 1996 62(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα