Инструкции за инсталиране и употреба

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Инструкции за инсталиране и употреба"

Transcript

1 Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO Română,37 Описание на пералната машина, 4-5 Управляващ панел Как се извършва един цикъл на пране, 6 Програми и опции, 7 Таблица на програмите Опции на прането AQUALTIS AQSF 291 U Перилни препарати и дрехи за пране, 8 Перилен препарат Разпределяне на прането Съвети за изпиране Система за измерване на товара Мерки за безопасност и препоръки, 9 Общи мерки за безопасност Рециклиране Ръчно отваряне на вратичката Поддръжка и почистване, 10 Спиране на водата и изключване на електрозахранването Почистване на машината Почистване на чекмеджето за перилните препарати Преглед на барабана Почистване на помпата Проверка на маркуча за студената вода Проблеми и мерки за отстраняването им, 11 Сервизно обслужване, 12 1

2 Инсталиране BG! Важно е да съхранявате инструкциите, за да можете да правите допълнителни справки по всяко време. В случай на продажба, преустановяване на работа или преместване, се уверете, че инструкциите ще бъдат заедно с пералнята.! Прочетете внимателно инструкциите: защото съдържат важна информация за монтажа, използването и безопасността.! В плика с инструкциите ще намерите освен гаранцията, подробности, които ще бъдат необходими за инсталирането. Разопаковане и нивелиране Разопаковане 1. След разопаковане на пералнята проверете дали няма щети, причинени по време на транспорта. Ако е повредена, не я свързвайте, а се обърнете към дистрибутора. 2. Свалете 4-те предпазни винта и съответната втулка, поставени от задната част (виж фигура). 3. Затворете отворите с предоставените пластмасови капачки. 4. Запазете всички части, защото, в случай че пералнята трябва да се транспортира, те трябва да се монтират отново, за да се избегнат вътрешни повреди.! Опаковачния материал не трябва да се дава на деца. Нивелиране 1. Позиционирайте пералната машина на равен и твърд под, без да я опирате в стени, мебели и др. 2. Компенсирайте отклоненията, като въртите крачетата, докато пералнята достигне хоризонтално положение (не трябва да има наклон, по-голям от 2 градуса).! Прецизното нивелиране дава стабилност и се избягват шумове и вибрации най-вече при центрофугиране.! В случай, че пералнята е поставена върху мокет или килим, регулирайте така крачетата, че под пералната машина да остане достатъчно място за вентилация. Хидравлични и електрически връзки Свързване на маркуча за захранване с вода към водопроводната мрежа! Преди да свържете захранващия маркуч към водопроводната мрежа, пуснете водата да се изтече до избистряне. 1. Свържете маркуча за захранване със студена вода към пералната машина, като го завиете към щуцера, разположен на гърба, горе вдясно (виж фигурата). 2. Свържете захранващия маркуч, като го завиете към крана за студената вода с накрайник с газова резба 3/4 (виж фигурата). 3. Внимавайте маркучът да не се прегъва и притиска.! Налягането по водопроводната мрежа трябва да бъде в границите, указани в таблицата Технически данни (виж следващата страница).! Ако дължината на захранващия маркуч не е достатъчна, се обърнете към специализиран магазин или към оторизиран техник.! Никога не използвайте стари или употребявани захранващи маркучи, а само тези, които се доставят с пералнята. 2

3 Свързване на маркуча за мръсната вода cm Свържете маркуча за мръсната вода към канализационната тръба или към тръбата за отвеждане в стената, разположени от пода на височина между 65 и 100 см, като внимавате в никакъв случай да не го прегъвате.! Не използвайте удължители или разклонители.! Кабелът не трябва да бъде огънат или сплескан.! Захранващият кабел и щепселът трябва да се заменят само от оторизирани техници. Внимание! Фирмата отхвърля всякаква отговорност в случаите, в които тези норми не се спазват. BG потопен във водата. Като алтернатива подпрете маркуча за мръсната вода в края на мивката или ваната, като свържете към крана водача, доставен в комплекта (виж фигурата). Свободният край на маркуча за мръсната вода не трябва да бъде Òåõíè åñêè äàííè! Не се препоръчва използването на удължаващи маркучи. Ако е необходимо, удължителят трябва да има същия диаметър като оригиналния маркуч и да не надвишава 150 см. Свързване към електрическата мрежа Преди да свържете щепсела в контакта, проверете дали: контактът е заземен съгласно действащите стандарти; контактът може да поеме максималната мощност на натоварване на машината, указана в таблицата с техническите данни (виж следващата страница); захранващото напрежение е в границите на указаното в таблицата с техническите данни (виж следващата страница); контактът е съвместим с щепсела на пералната машина. В противен случай заменете щепсела или контакта.! Пералната машина не трябва да се монтира на открито, дори под навес, защото е много опасно да се оставя на влиянието на атмосферните условия.! За монтираната перална машина електрическият контакт трябва да бъде леснодостъпен. Ìîäåë Ðàçìåðè Âìåñòèìîñò Åëåêòðè åñêî çàõðàíâàíå Çàõðàíâàíå ñ âîäà Ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà Програми за проверка съгласно Регламенти 1061/2010 и 1015/2010 на Комисията AQSF 291 U øèðèíà 59,5 ñì âèñî èíà 85 ñì äúëáî èíà 47 ñì îò 1 äî 6 êã. Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar) ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar) îáåì íà êàçàíà 40 ëèòðà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà ïðîãðàìà ; òåìïåðàòóðà 60 и 40 C. Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè: /108/ÑÅ (çà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò) /96/CE /95/CE (çà íèñêî íàïðåæåíèå) 3

4 Описание на пералната машина BG ВРАТА НА ЛЮКА РЪКОХВАТКА НА ВРАТАТА НА ЛЮКА УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ ЦОКЪЛ РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА ВРАТИЧКА НА ЛЮКА За отваряне вратичката на люка винаги използвайте специалната ръкохватка (виж чертежа). ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ Намира се вътре в пералнята и за да се използва, трябва да се отвори вратичката. За дозиране на перилните препарати вижте раздел Перилни препарати и дрехи за пране. Забележка: залепете на чекмеджето за перилни препарати стикера с описанието на програмите и опциите. Стикерът се намира в плика, в който е поставена книжката с инструкции. 1. ваничка за предпране: 3 използвайте перилен препарат на прах. 1! Преди да изсипете 2 препарата, проверете дали не е поставено допълнителното отделение ваничка за същинско пране: използвайте прахообразен или течен перилен препарат. В последния случай се препоръчва той да се постави непосредствено преди пускане на пералнята. 3. допълнителна ваничка: Белина! Използването на допълнителното отделение 3 изключва предпрането. ваничка за добавки: за омекотител или течни добавки. Препоръчва се никога да не се превишава указаното максимално ниво на решетката и да се разреждат концентрираните омекотители. Режим на stand by В съответствие с новите нормативи за пестене на енергия тази перална машина е снабдена със система за автоматично изключване (stand by), която се задейства след 30 минути в случай, че машината не се използва. Натиснете за кратко бутон ON/OFF и изчакайте машината да се задейства отново. Потребление в режим Off : 1 W Потребление в режим On : 1 W 4

5 Управляващ панел ПРОГРАМАТОР Дисплей ТЕМПЕРАТУРА Бутони със Светлинни индикатори ОПЦИИ Дисплей ЦЕНТРОФУГА Дисплей ЗАБАВЕНО ЗАДЕЙСТВАНЕ Светлинен Бутони и следящи индикатор светлинни EКO индикатори ОПЦИИ BG Бутон със светлинен индикатор START/PAUSE Икони ФАЗИ НА ПРАНЕ Бутон със следящ светлинен индикатор ON/OFF Бутон ТЕМПЕРАТУРА Бутон ЦЕНТРОФУГА Бутон ЗАБАВЕНО ЗАДЕЙСТВАНЕ Светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА Бутон със светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ Бутон със следящ светлинен индикатор ON/OFF: натиска се, без да се задържа бутонът за включване и изключване на пералнята. Зеленият светлинен индикатор показва, че пералнята е включена. За да изключите пералната машина по време на пране, е необходимо да задържите бутона натиснат подълго време - около 3 сек. Кратко или случайно натискане няма да доведе до спиране на машината. Изключването на пералнята по време на започнало вече пране го анулира. Превключвател ПРОГРАМИ: може да се върти в двете посоки. За да изберете по-подходяща програма, вижте Таблица на програмите. По време на прането програматорът остава неподвижен. Бутон ТЕМПЕРАТУРА: натиснете за задаване на изменение на температурата или за изключване; избраната стойност се указва от дисплей, разположен отгоре (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутон ЦЕНТРОФУГА: натиснете за задаване на изменение или за изключване на центрофугата; избраната стойност се указва от дисплей, разположен отгоре (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутон ЗАБАВЕНО ДЕЙСТВИЕ: натиснете за задаване на забавено задействане на избраната програма; стойността на зададеното закъснение се указва от разположения отгоре дисплей (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутони със Светлинни индикатори ОПЦИИ: натиснете за избор на възможните опции. Съответстващият на избраната опция светлинен индикатор остава да свети (виж Как да се изпълни цикъл пране ). ИкониФАЗИ НА ПРАНЕ: осветяват се, указвайки напредването на цикъла (Пране Изплакване Центрофугиране Последно отвеждане ). Надписът се осветява при завършен цикъл. Бутон със светлинен индикатор START/PAUSE: когато зеленият светлинен индикатор дава бавна мигаща светлина, натиснете бутона, за да започне прането. При започнал цикъл на пране индикаторът свети непрекъснато. За задаване на пауза в прането натиснете отново бутона - индикаторът ще мига с оранжева светлина. Ако светлинният индикатор Блокирана врата е угаснал, ще може да се отвори вратата на люка. За продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат, натиснете отново бутона. Светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА: сигнализира, че вратата на люка е блокирана. За да се отвори вратата, трябва да се зададе пауза на цикъла (виж Как да се извърши цикъл пране ). Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ: за включване или изключване на блокировката от управляващия панел задръжте натиснат бутона за около 2 секунди. Светещият светлинен индикатор сигнализира, че управляващият панел е блокиран. По този начин се възпрепятстват случайни промени в програмите, преди всичко ако в къщата има деца. Светлинен индикатор EКO: Иконата светва, когато се постига минимум 10% пестене на енергия чрез промяна на параметрите на пране. Освен това, преди машината да премине в режим Stand by, иконата ще светне за няколко секунди; когато е изключена, машината спестява около 80 % енергия. 5

6 Как се извършва един цикъл на пране BG ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пералнята се използва за първи път, трябва да се изпълни един цикъл пране без поставяне на дрехи, а само с перилен препарат, като се зададе програма памук 90 без предпране. 1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА. Натиснете бутон. Всички светлинни индикатори ще светнат за 1 секунда, след което ще остане да свети непрекъснато само този на бутона, бутонът START/PAUSE ще свети бавно с мигаща светлина. 2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДРЕХИТЕ ЗА ПРАНЕ.Отваря се вратичката на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството на зареждане, посочено в таблицата за програмите на следващата страница. 3. ДOЗИРАНЕ НА ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ. Извадете чекмеджето и поставете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в Описание на пералната машина. 4. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТАТА НА ЛЮКА. 5. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Завъртете СЕЛЕКТОРА ПРОГРАМИ надясно или наляво до избор на желаната програма, към нея се дават автоматично температура и скорост на центрофугиране, които могат да се променят. 6. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЦИКЪЛ ПРАНЕ. Работи се със специалните бутони от панела за управление: Промяна на температурата и/или центрофугата. Машината автоматично изписва максималните температура и скорост на центрофугиране, които са предвидени за зададената програма или последно избраните такива параметри, ако са съвместими с току-що избраната програма. С натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране ( ). С натискане на бутон прогресивно намалява центрофугирането до пълното му изключване ( ). Последващото натискане на бутоните ще доведе отново стойностите до максимално предвидените.! Изключение: с избиране на програма ПАМУК температурата може да се повиши до 90. Задаване на забавено задействане. Натиснете съответния бутон до достигане на желаното време на закъснение. При задаването се показва времето за закъснение заедно със символа, който свети с мигаща светлина. След като е зададено времето на закъснение, дисплеят ще изобразява непрекъснато символа и времетраенето на цикъла. При еднократно натискане на бутона се изобразява зададеното време на закъснение. За да се откажете от забавено задействане, натискайте бутона, докато на дисплея се появи надписът OFF; тогава символът ще изгасне.! След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА стойността на забавянето може да се променя само намалявайки. Промяна на характеристиките на цикъла. С натискане на бутоните ОПЦИИ можете да настроите процеса на прането според вашите изисквания. Натиснете бутона за активиране на опцията; ще светне съответният следящ индикатор. За деактивиране на опцията натиснете отново бутона; следящият индикатор ще изгасне.! Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, тази несъвместимост ще се сигнализира от звуков сигнал (трикратно) и опцията няма да се активира.! Ако избраната опция не е съвместима с друга, предварително зададена опция, светлинният индикатор, съответстващ на първата избрана опция ще мига и ще се активира само втората, светлинният индикатор на бутона ще свети непрекъснато. 7. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Натиснете клавиш START/PAUSE. Съответният светлинен индикатор ще свети непрекъснато и вратата на люка ще се блокира (индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА свети). Иконите, съответстващи на отделните фази на пране, ще светят по време на цикъла, сигнализирайки за текущата фаза. За промяна на програмата, докато върви даден цикъл пране, пералнята се поставя в пауза чрез натискане на бутон START/PAUSE; след това се избира желаният цикъл и се натиска отново бутонът START/PAUSE. За да се отвори вратата по време на осъществяващ се цикъл пране, се натиска бутона START/PAUSE; ако следящият светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА е изгаснал, вратата ще може да се отвори. Натиска се отново бутон START/PAUSE, за да продължи програмата от мястото, в което е била прекъсната. 8. КРАЙ НА ПРОГРАМАТА. Сигнализира се от светналия надпис END. Вратата на люка ще може да се отвори незабавно. Ако светлинният индикатор START/PAUSE мига, натиснете бутона, за да завърши цикълът. Отворете вратичката, извадете прането и изключете пералнята.! Ако желаете да анулирате вече стартирания цикъл, натиснете продължително бутона. Цикълът спира и пералната машина се изключва. 6

7 Програми и опции Таблица на програмите Èêîíà Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà Ïðîãðàìè Ïàìóê Ïàìóê áåëè ñ ïðåäïðàíå (Äîáàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò â ïðåäíàçíà åíîòî çà òîâà îòäåëåíèå). Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции. Забележка: след около 10 минути от започването на работа, пералната машина ще преизчисли и покаже оставащото време до края на изпълнение на програмата. За всички Test Institutes: 1) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма с температура 60 C и 40 C. Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 C и 40 C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната. 2) Дълга програма за памук; задайте програма с температура 40 C. 3) Кратка програма за памук; задайте програма с температура 40 C. Опции на прането Супер изпиране Благодарение на използването на по-голямо количество вода в началната фаза на цикъла и на подългото време на пране, тази опция гарантира висококачествено изпиране. Може да се използва с или без белина. Ако желаете избелване, поставете допълнителната ваничка 3, комплект с доставката във ваничка 1. При дозиране на белина не надвишавайте максималното ниво max, указано на централната ос (виж фигурата). Ако желаете да извършите само избелване без пълен цикъл пране, изсипете избелващия препарат в допълнителната ваничка 3, задайте програма Изплакване и включете опцията Супер изпиране.! Не може да се активира с програмите,,,,,,,. Лесно Гладене При избор на тази опция прането и центрофугирането ще се изменят целесъобразно така, че да се намали образуването на гънки. При завършване на цикъла пералнята прави бавни завъртания на барабана, ще Ìàêñ. òåìï. ( C) Ìàêñ. ñêîðîñò (îáîðîòè â ìèíóòà) Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äîáàâêè Ïåðèëåí ïðåïàðàò Ïðåäïðàíå Îìåêîòèòåë Áåëèíà Çàðåæäàíå ìaêñ. Остатъчна влажност % Разход на енергия kwh Общ разход на вода lt Ïðîäúëæèòåëíîñò íà öèêúëà , Ïàìóê: áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê (1): áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê (1-2): Áåëè è öâåòíè, äåëèêàòíè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê - öâåòíè (3) , Ðèçè Äúíêè , Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè Áåáå: äåëèêàòíè, öâåòíè, ìíîãî çàìúðñåíè Ñèíòåòèêà Óñòîé èâè ,5 44 0, Ñèíòåòèêà Äåëèêàòíè ,5 44 0, Ñåäìèóíî: Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ Якета Kîïðèíà: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî Âúëía: çà âúëíà, êàøìèð è ò.í Ñìåñåíî 30': çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå ïðåïîðú âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî , òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). àñòè íè ïðîãðàìè Èçïëàêâàíå Öåíòðîôóãà Èçïîìïâàíå мигат светлинните индикатори Лесно Гладене и СТАРТ/ ПАУЗА. За завършване на цикъла натиснете бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене. В програмата Коприна пералнята ще завърши цикъла с накиснатите дрехи и ще започне да мига светлинният индикатор Лесно Гладене. За да се източи водата и да може да се извади прането, е необходимо да се натисне бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене.! Не се активира за програмите,,,,. Бърза При избор на тази опция времетраенето на програмата се намалява с 30 %-50 % въз основа на избрания цикъл, като същевременно се гарантира пестене на вода и енергия. Използвайте тази опция за не много замърсени дрехи.! Не може да се активира с програмите,,,,,,,,. Допълнително изплакване С избора на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на остатъците от перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна към перилни препарати кожа. Препоръчва се тази опция да се използва при пълен товар на зареждане на пералната машина или при пране с големи дози перилен препарат.! Не може да се активира с програмите,,. BG 7

8 Перилни препарати и дрехи за пране BG Перилен препарат Изборът на вида и количеството перилен препарат зависи от вида на тъканта (памук, вълна, коприна ), от цвета, от температурата на пране, от степента на замърсеност и от твърдостта на водата. С правилното дозиране на перилния препарат се избягва излишното харчене и се опазва околната среда: Въпреки че са биологично разграждащи се, перилните препарати съдържат елементи, които променят равновесието в природата. Препоръчва се да: Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60 C. Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат. се използват прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани и за предпране. се използват течни перилни препарати за деликатни памучни тъкани и при всички програми с ниска температура. се използват течни перилни препарати за вълна и коприна. Перилният препарат трябва да се постави преди началото на прането в специалната ваничка или в дозатора, за да се внесе направо в барабана. В този случай не може да се избере цикъл Памук с предпране.! Не използвайте препарати за ръчно пране, защото образуват много пяна. Разпределяне на прането Разгънете добре дрехите, преди да ги поставите в машината. Разделете дрехите според вида на тъканта (символът е означен на етикета на дрехата) и цвета, като внимавате да са отделени цветните от белите дрехи; Изпразнете джобовете и проверете копчетата. Не надвишавайте указаните стойности в Таблица на програмите, отнасящи се за теглото на сухото пране: Колко тежат дрехите за пране? 1 чаршаф г 1 калъфка за възглавница г 1 покривка за маса г 1 хавлия г 1 хавлиена кърпа г 1 чифт дънки г 1 риза г Съвети за изпиране Ризи: използвайте специалната програма Ризи за пране на ризи от различни тъкани и цвят, за да гарантирате най-грижливо изпиране. Дънки: използвайте специалната програма Дънки за всички дрехи от тъкан Denim ; обърнете дрехите преди пране и използвайте течен перилен препарат. Бебе: използвайте специалната програма Бебе, за да отстраните типичното замърсяване на детските дрехи и премахнете перилния препарат, за да се избегнат алергични реакции на деликатната детска кожа. Цикълът е създаден за елиминиране на бактериите чрез използване на по-голямо количество вода и оптимизиране на ефекта от специфичните хигиенизиращи добавки към перилния препарат. При завършване на прането пералнята прави бавни завъртания на барабана, за да избегне образуването на гънки; за приключване на цикъла се натиска бутон START/PAUSE. Коприна: използвайте специалната програма Коприна за пране на всички дрехи от коприна. За деликатните тъкани се препоръчва използването на специален вид перилен препарат. Пердета: Използвайте програма за коприна Коприна. Препоръчва се да се сгънат и поставят в доставената торбичка. Вълна: Цикълът на изпиране Вълна на тази пералня Hotpoint-Ariston е тестван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, определени като подходящи за изпиране на ръка, при условие че се спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията на производителя на електродомакинския уред. Hotpoint-Ariston е първата марка перални машини, получила от компанията Woolmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum за постигани резултати при изпиране и разходи на вода и енергия. (M1128) Якета: за пране на дрехи и завивки с подплата от гъши пух, като якета или възглавници (не по-тежки от 1 кг), използвайте специалната програма Якета. Артикули за баня и спално бельо: тази пералня позволява да се пере бельото за цялата къща с единединствен цикъл Седмиуно, който оптимизира използването на омекотители и позволява пестене на време и енергия. Препоръчва се използването на прахообразен перилен препарат. Трудно отстраняващи се петна: Добре е трудно отстраняващите се петна да се третират с твърд сапун преди пране и да се използва програма Памук с предпране. Система за измерване на товара Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и за равномерно разпределяне на товара, барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при прането. Ако след направените последователни опити товарът все още не е правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери. 8

9 Мерки за безопасност и препоръки! Пералната машина е проектирана и произведена в съответствие с международните норми за безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани от съображения за безопасност и трябва да се четат внимателно. Общи предохранителни мерки Този уред е предназначен изключително за домашна употреба. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности и недостатъчен опит, освен ако това не става под наблюдението или по указанията на лице, отговарящо за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда. Не докосвайте машината, когато сте боси или с мокри или влажни ръце или крака. Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, а не като дърпате кабела. Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото може да достигне високи температури. Никога не отваряйте люка със сила: защото може да се повреди механизмът за безопасност, който предпазва от случайно отваряне. В случай на повреда по никакъв повод не достигайте до вътрешните механизми в опити за ремонт. Винаги контролирайте децата да не се доближават до работещата машина. Преместването да се извършва внимателно от двама или трима души. Никога от сам човек, защото пералната машина тежи много. Преди да заредите машината, проверете дали барабанът е празен. Рециклиране Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте местните норми по този начин опаковъчният материал може да се рециклира. Европейската директива 2002/96/EО за отпадъците от електрическо и електронно оборудване предвижда домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на повторна употреба и рециклиране материали, от които са направени, както и да бъдат избегнати евентуални вреди за здравето и околната среда. Символът задраскан контейнер е поставен върху всички продукти, за да напомня за задължителното разделно събиране. За по-нататъшна информация относно правилното изваждане от употреба на домакинските електроуреди се обърнете към предпочитаната от вас обществена служба или към дистрибуторите. Ръчно отваряне на люка В случай че е невъзможно да се отвори вратата на люка поради прекъсване на електрическата енергия, а искате да прострете прането, процедирайте по следния начин: нафигура. 1. извадете щепсела от контакта за електрически ток. 2. уверете се, че нивото на водата в пералнята е по-ниско от отвора на люка; в противен случай отстранете излишната вода чрез маркуча за мръсна вода, като я съберете в кофа, както е посочено 3. свалете покривния панел на предната страна на пералната машина (виж следващата страница). 4. като използвате езичето, посочено на фигурата, дръпнете навън до освобождаване на пластмасовия изтегляч от неподвижно положение; след това го издърпайте надолу, докато чуете щрак, което показва, че вратата е деблокирана. 5. Отворете вратата, а в случай, че това все още не е възможно, повторете операцията. 6. монтирайте отново панела, като, преди да го избутате към пералнята, се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи. BG 9

10 Поддръжка и почистване BG Спиране на водата и изключване на електрозахранването Затваряйте крана за вода след всяко изпиране. По този начин се ограничава амортизирането на хидравличната инсталация на пералната машина и се ограничава опасността от течове. Изключвайте щепсела от контакта за електрически ток, когато почиствате пералната машина и по време на работи по поддръжката. Почистване на машината Външната част и гумените части могат да се почистват с кърпа, напоена с хладка вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Почистване на чекмеджето за перилните препарати 1 2 Преглед на барабана За изваждане на чекмеджето натиснете лост (1) и го издърпайте навън(2) (виж фигурата). Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често. Оставяйте винаги открехната вратата на люка, за да се избегне образуването на лоши миризми. Почистване на помпата Пералната машина е окомплектована със самопочистваща се помпа, която няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети (монети, копчета) да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в долната й част.! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете щепсела от контакта. За достъп до филтъра: свалете покривния панел от предната страна на пералната машина, като натискате в посока към центъра, след това го избутайте от двете страни надолу и го извадете (виж фигурите). 2. поставете съд за събиране на водата, която ще изтече (около 1,5 л) (виж фигурата); 3. отвийте капачката, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка (виж фигурата); 4. почистете внимателно отвътре; 5. завийте отново капачката; 6. монтирайте отново панела, като, преди да го избутате към пералнята, се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи. Проверка на маркуча за студената вода Проверявайте маркуча за студената вода поне веднъж годишно. Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен, защото по време на изпиране голямото налягане може да предизвика внезапно спукване. 10

11 Проблеми и мерки за отстраняването им Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се обадите в сервиза за техническа поддръжка и ремонт (виж Сервизно обслужване ), проверете дали не става въпрос за лесноразрешим проблем, като си помогнете със следващия списък. Проблеми: Пералната машина не се включва. Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да прави контакт. Нямате ток вкъщи. Цикълът на изпиране не започва. В машината не постъпва вода. Вратата на пералнята остава блокирана. Пералната непрекъснато се пълни и източва. Машината не се източва или не центрофугира. Машината вибрира много по време на центрофугиране. Пералната машина има теч. Възможни причини/мерки за отстраняването им: Вратата на люка не е затворена добре. Бутонът START/PAUSE не е бил натиснат. Кранът за вода не е отворен. Въвело се е закъснение за часа на стартиране. Маркучът за студената вода не е свързан към крана. Маркучът е прегънат. Кранът за вода не е отворен. Няма вода по водопроводната мрежа. Налягането е недостатъчно. Бутонът START/PAUSE не е бил натиснат. При избор на цикъл Бебе (Бебешки дрехи) или опцията Лесно Гладене, в края на цикъла пералната машина ще направи бавни завъртания на барабана; за завършване на цикъла натиснете START/ PAUSE или бутона Лесно Гладене. При избор на цикъл Коприна (Коприна) пералната машина ще приключи цикъла с накиснато пране; за да се източи водата и да може да се извади прането, трябва да се натисне бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене. Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята (виж Инсталиране ). Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата (виж Инсталиране ). Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералната машина непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани. Канализационната тръба в стената няма отдушник. Програмата не предвижда източване: с някои програми трябва да се извършва ръчно (виж Програми и опции ). Включена е опцията Лесно Гладене : за завършване на програмата се натиска бутон START/PAUSE (виж Програми и опции ). Маркучът за мръсната вода е притиснат (виж Монтаж ). Канализационната тръба е запушена. При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно. Пералната машина не е нивелирана (виж Монтаж ). Пералната машина е притисната между мебели и стена (виж Монтаж ). Товарът не е балансиран (виж Перилни препарати и дрехи за пране ). Маркучът за студената вода не е добре свързан (виж Монтаж ). Чекмеджето за перилните препарати е запушено (за почистваното му виж Поддръжка и почистване ). Маркучът за мръсната вода не е фиксиран добре (виж Монтаж ). Иконите, отнасящи се до Текуща Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте фаза, мигат бързо едновременно около 1 минута и я включете отново. Ако неизправността продължава, със светлинния индикатор ON/OFF. обърнете се към Сервизно обслужване. BG Образува се твърде много пяна. Вратата на пералнята остава блокирана. Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис за автоматична пералня, за пране на ръка и за автоматична пералня или подобен надпис). Дозирането е било твърде голямо. Изпълнете процедурата за ръчно деблокиране (виж Мерки за безопасност и съвети ).! Забележка: за излизане от демонстрационния режим ( Demo Mode ) се натискат едновременно двата бутона ON/OFF и START/PAUSE. 11

12 Сервизно обслужване BG Преди да се свържете със сервиза за техническо обслужване и ремонт: Проверете дали можете да разрешите сами проблема (виж Неизправности и мерки за отстраняването им ); Включете отново програмата и проверете дали неудобството е отстранено; В случай че не можете да се справите сами, обърнете се към оторизиран сервиз за техническо обслужване и ремонт.! В случай на неправилен монтаж или неправилно използване на пералнята, услугата на сервиза ще се заплаща.! Никога не ползвайте услугите на неоторизирани техници. Съобщете: типа на проблема; модела на машината (Mod.); серийния номер (S/N). Тази информация се намира на фабричната табелка с характеристиките, поставена на уреда. 12

13 Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά Εγκατάσταση, Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της μηχανής, Πίνακας χειριστηρίων Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος, 18 Προγράμματα και δυνατότητες, 19 Πίνακας Προγραμμάτων Δυνατότητες πλυσίματος AQUALTIS AQSF 291 U Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 20 Απορρυπαντικό Προετοιμασία της μπουγάδας Συμβουλές πλυσίματος Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Προφυλάξεις και συμβουλές, 21 Γενική ασφάλεια Διάθεση Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας Συντήρηση και φροντίδα, 22 Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος Καθαρισμός της μηχανής Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών Φροντίδα του κάδου Καθαρισμός της αντλίας Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού Ανωμαλίες και λύσεις, 23 Υποστήριξη, 24 13

14 Εγκατάσταση GR! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.! Στη σακουλίτσα που περιέχει το εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε, εκτός της εγγύησης, υλικά που χρησιμεύουν για την εγκατάσταση. Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Αποσυσκευασία 1. Αφού αποσυσκευαστεί το πλυντήριο, ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. 2. Αφαιρέστε τις 4 προστατευτικές βίδες για τη μεταφορά και τον σχετικό αποστάτη που βρίσκονται στο πίσω μέρος (βλέπε εικόνα). 3. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που περιέχονται στη σακουλίτσα. 4. Φυλάξτε όλα τα κομμάτια. Αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν για την αποφυγή εσωτερικών βλαβών.! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά! Αλφάδιασμα 1. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους ή έπιπλα. 2. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ποδαράκια έως ότου η μηχανή αλφαδιαστεί (δεν πρέπει να κλίνει περισσότερο από 2 μοίρες).! Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό. Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού! Πριν συνδέσετε το σωλήνα τροφοδοσίας στο δίκτυο ύδρευσης, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να βγει διαυγές. 1. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντάς τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά (βλέπε εικόνα). 2. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας βιδώνοντάς τον σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas (βλέπε εικόνα). 3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους ή παλιούς σωλήνες τροφοδοσίας, αλλά εκείνους που παρέχονται με τη μηχανή.! Ένα επιμελές αλφάδιασμα δίνει σταθερότητα και αποσοβεί δονήσεις και θορυβότητα κυρίως στη φάση στυψίματος. 14

15 Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης cm Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος σε μια σωλήνωση αδειάσματος ή σε μια επιτοίχια παροχέτευση σε ύψος από το έδαφος μεταξύ 65 και 100 cm και αποφεύγοντας ρητά να τον διπλώσετε.! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.! Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. GR Εναλλακτικά, στηρίξτε το σωλήνα αδειάσματος στο χείλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στον κρουνό (βλέπε εικόνα). Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 cm. Ηλεκτρική σύνδεση Ôå íéêü óôïé åßá Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές. Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα της μηχανής. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. ÌïíôÝëï ÄéáóôÜóåéò ùñçôéêüôçôá ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóåéò íåñïý Ôá ýôçôá óôõøßìáôïò Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες 1061/2010 και 1015/2010 AQSF 291 U ðëüôïò cm 59,5 ýøïò cm 85 âüèïò cm 47 áðü 1 Ýùò 6 kg ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò ìç áíþò ìýãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar) ÅëÜ éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar) ùñçôéêüôçôá ôïõ êüäïõ 40 ëßôñá ìý ñé 1200 óôñïöýò ôï ëåðôü ðñüãñáììá ; èåñìïêñáóßá 60 C êáé 40 C. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: /108/CE (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) /96/CE /95/CE ( áìçëþ ÔÜóç) 15

16 Περιγραφή της μηχανής GR ΠΌΡΤΑ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΠΌΡΤΑ ΘΉΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ Για να ανοίξετε την πόρτα χρησιμοποιείτε πάντα τη σχετική λαβή (βλέπε εικόνα). Η θήκη απορρυπαντικών βρίσκεται στο εσωτερικό της μηχανής και έχετε πρόσβαση ανοίγοντας την πόρτα. Για τη δοσολογία των απορρυπαντικών βλέπε το κεφάλαιο Απορρυπαντικά και μπουγάδα. Σημείωση: κολλήστε στη θήκη απορρυπαντικών το αυτοκόλλητο με τις περιγραφές των προγραμμάτων και των δυνατοτήτων. Το αυτοκόλλητο βρίσκεται στο σακουλάκι που περιέχει το εγχειρίδιο αυτό. 1. λεκανίτσα για την 3 πρόπλυση: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη. 1! Πριν χύσετε το 2 απορρυπαντικό ελέγξτε αν έχει εισαχθεί η πρόσθετη λεκανίτσα λεκανίτσα για το πλύσιμο: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό. Στην τελευταία περίπτωση προτείνεται να το χύνετε αμέσως μετά την εκκίνηση του πλυντηρίου 3. λεκανίτσα πρόσθετη: Λευκαντικό! Η χρήση της πρόσθετης λεκανίτσας 3 αποκλείει την πρόπλυση. λεκανίτσα για πρόσθετα: για το μαλακτικό ή υγρά πρόσθετα. Συστήνεται να μην ξεπερνάτε ποτέ τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται από τη σχάρα και να αραιώνετε συμπυκνωμένα μαλακτικά. Τρόπος stand by Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε λειτουργία εντός περίπου 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON-OFF και περιμένετε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή. Κατανάλωση σε off-mode: 1W Κατανάλωση σε Left-on: 1W 16

17 Πίνακας χειριστηρίων Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οθόνη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Κουμπιά με Ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Οθόνη ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Οθόνη ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Κουμπιά με Ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ενδεικτικό φωτάκι ECO Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE GR Εικονίδια ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΟΝ/OFF Πλήκτρο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ Κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ON/OFF: πιέστε σύντομα το κουμπί για να ανάψετε ή να σβήσετε τη μηχανή. Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η μηχανή είναι αναμμένη. Για να σβήσετε το πλυντήριο κατά το πλύσιμο πρέπει να κρατάτε πατημένο το κουμπί πιο πολύ, περίπου 3 sec. Στιγμιαίο ή τυχαίο πάτημα δεν επιτρέπει το σβήσιμο της μηχανής. Το σβήσιμο της μηχανής κατά το πλύσιμο σε εξέλιξη ακυρώνει το ίδιο το πλύσιμο. Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: μπορεί να στραφεί σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Για να θέσετε το πλέον σωστό πρόγραμμα δείτε τον Πίνακας Προγραμμάτων. Κατά το πλύσιμο ο επιλογέας παραμένει ακίνητος. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: πιέστε για να αλλάξετε ή να αποκλείσετε τη θερμοκρασία. Η επιλεγείσα τιμή υποδεικνύεται από την από πάνω οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ: πιέστε για να αλλάξετε ή να αποκλείσετε το στύψιμο. Η επιλεγείσα τιμή υποδεικνύεται από την από πάνω οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η τεθείσα τιμή της υστέρησης υποδεικνύεται από την επικείμενη οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπιά με ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: πιέστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες δυνατότητες. Το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιλεγμένη δυνατότητα θα παραμείνει αναμμένο (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Εικονίδια ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: φωτίζονται δείχνοντας την προώθηση του κύκλου (Πλύσιμο - Ξέβγαλμα - Στύψιμο - Άντληση ). Η ένδειξη φωτίζεται όταν ο κύκλος τελειώσει. Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: όταν το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι αναβοσβήνει αργά, πιέστε το κουμπί για την εκκίνηση ενός πλυσίματος. Με την εκκίνηση του κύκλου το ενδεικτικό φωτάκι σταθεροποιείται. Για να θέσετε μια παύση στο πλύσιμο, πατήστε εκ νέου το κουμπί. Το ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστό, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί. Ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ: δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα θέστε τον κύκλο σε παύση (βλέπε Πως διενεργείται ένα κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ: για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπλοκ του πίνακα χειριστηρίων, κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το αναμμένο φωτάκι δείχνει ότι ο πίνακας χειριστηρίων είναι ασφαλισμένος. Με τον τρόπο αυτόν παρεμποδίζονται τυχαίες τροποποιήσεις των προγραμμάτων, κυρίως αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά. Ενδεικτικό φωτάκι ECO: το εικονίδιο θα ανάψει όταν, τροποποιώντας τις παραμέτρους πλυσίματος, επιτευχθεί μια εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10%. Ακόμη, πριν η μηχανή εισέλθει σε κατάσταση Stand by το εικονίδιο θα ανάψει για λίγα δευτερόλεπτα. Με τη μηχανή σβηστή η ενεργειακή ανάκτηση εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 80%. 17

18 Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ: την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα αλλά με απορρυπαντικό, θέτοντας το πρόγραμμα βαμβακερών 90 χωρίς πρόπλυση. 1. ΑΝΑΨΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗΠιέστε το κουμπί. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν για 1 δευτερόλεπτο μετά το οποίο θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς το ενδεικτικό φωτάκι του κουμπιού, το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE θα αναβοσβήνει αργά. 2. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ. Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε την μπουγάδα προσέχοντας να μην ξεπεράσει την ποσότητα φορτίου που αναφέρεται στον πίνακα προγραμμάτων της επόμενης σελίδας. 3. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. Βγάλτε το συρτάρι και χύστε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες λεκανίτσες όπως εξηγείται στην Περιγραφή της μηχανής. 4. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. 5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.Στρέψτε τον ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Αντιστοιχίζεται μια θερμοκρασία και μια ταχύτητα στυψίματος που μπορούν να τροποποιηθούν. 6. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. Ενεργήστε στα αντίστοιχα κουμπιά του πίνακα χειριστηρίων: Τροποποιήστε τη θερμοκρασία ή/και το στύψιμο. Η μηχανή απεικονίζει αυτόματα τις τιμές μέγιστης θερμοκρασίας και στυψίματος που προβλέπονται για το τεθέν πρόγραμμα ή τις τελευταίες επιλεγείσες αν είναι συμβατές με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά η θερμοκρασία μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό ( ). Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά το στύψιμο μέχρι τον αποκλεισμό του ( ). Περαιτέρω πάτημα των κουμπιών επαναφέρει τις τιμές στις μέγιστες προβλεπόμενες.! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90. Θέστε την εκκίνηση με χρονική υστέρηση. Πατήστε το σχετικό κουμπί μέχρι να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής υστέρησης. Κατά τη ρύθμιση απεικονίζεται ο χρόνος υστέρησης μαζί με το σύμβολο που αναβοσβήνει. Αφού θέσετε την εκκίνηση με χρονική υστέρηση η οθόνη θα απεικονίσει το σύμβολο σταθερό και τη διάρκεια του κύκλου. Πιέζοντας το κουμπί μια φορά απεικονίζεται ο τεθείς χρόνος υστέρησης. Για να απαλείψετε την εκκίνηση με υστέρηση πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF. Το σύμβολο θα σβήσει.! Αφού πατηθεί το κουμπί START/PAUSE η τιμή της υστέρησης θα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μειώνοντάς την. Τροποποιήστε τα χαρακτηριστικά του κύκλου. Πατήστε τα κουμπιά ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ για την εξατομίκευση του πλυσίματος ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Πατήστε το κουμπί για την ενεργοποίηση της δυνατότητας. Θα ανάψει το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι. Πατήστε εκ νέου το κουμπί για την απενεργοποίηση της δυνατότητας. Το ενδεικτικό φωτάκι θα σβήσει.! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με το τεθέν πρόγραμμα, η ασυμβατότητα θα επισημανθεί με την αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας και ένα ηχητικό σήμα (3 μπιπ) και η δυνατότητα δεν θα ενεργοποιηθεί.! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με μια άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό φωτάκι της πρώτης επιλεγμένης δυνατότητας θα αναβοσβήνει και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, το ενδεικτικό φωτάκι του κουμπιού θα σταθεροποιηθεί. 7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Πιέστε το κουμπί START/PAUSE. Το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα σταθεροποιηθεί και η πόρτα θα ασφαλιστεί (ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ αναμμένο). Τα εικονίδια τα σχετικά με τις φάσεις πλυσίματος θα φωτιστούν κατά τον κύκλο δείχνοντας την σε εξέλιξη φάση. Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος, θέστε το πλυντήριο σε παύση πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE. Κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πατήστε το κουμπί START/ PAUSE. Αν το ενδεικτικό φωτάκι; ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστό θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE για να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το σημείο διακοπής. 8. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Υποδεικνύεται από την ένδειξη END αναμμένη. Η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει αμέσως. Αν το ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για να τελειώσει ο κύκλος. Ανοίξτε την πόρτα, αδειάστε τα ρούχα και σβήστε τη μηχανή.! Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε έναν κύκλο που ήδη ξεκίνησε, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να διακοπεί ο κύκλος και να σβήσει η μηχανή. 18

19 Προγράμματα και δυνατότητες Πίνακας Προγραμμάτων Προγράμματα Περιγραφή του προγράμματος Προγράμματα Βαμβακερών Βαμβακερά με Πρόπλυση: Λευκά εξαιρετικά λερωμένα (Προσθέστε το απορρυπαντικό στο αντίστοιχο διαμέρισμα). Βαμβακερά λευκά : Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. Βαμβακερά λευκά (1): Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. Μέγιστη θερμοκρ. ( C) Μέγιστη ταχύτητα (στροφές ανά λεπτό) Προπ- Λυση Απορρυπαντικά και πρόσθετα Πλύσιμο Μαλακτικό Ëåõêáíôéêü Μέγιστο Φορτίο. (Kg) Υπολειπόμενη υγρασία % Κατανάλωση ενέργειας kwh Συνολικό νερό lt Διάρκεια κύκλου , , , Βαμβακερά λευκά (1-2): Λευκά και χρωματιστά ευαίσθητα, πολύ λερωμένα , Βαμβακερά Χρωματιστά (3): Λευκά λίγο λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα , Πουκάμισα Τζιν , Ειδικά Προγράμματα Μωρουδιακά: Χρωματιστά ευαίσθητα λίγο λερωμένα Συνθετικά ανθεκτικά ,5 44 0, ÓõíèåôéêÜ Åõáßóèçôá ,5 44 0, Ασπρόρουχα: Για ασπρόρουχα κρεβατιού και μπάνιου Aντιανεμικο Μεταξωτά: Για μεταξωτά ρούχα, βισκόζη, λινά Μάλλινα: Για μάλλινα, cachemire, κλπ Μεικτά 30 : Για το γρήγορο φρεσκάρισμα ρούχων ελαφρά λερωμένων (δεν ενδείκνυται για μάλλινα, μεταξωτά και ρούχα που πλένονται στο χέρι) , Επί μέρους προγράμματα Ξέβγαλμα Στύψιμο Άντληση GR Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες δυνατότητες. (*) Σημείωση: μετά από περίπου 10 λεπτά από το START, η μηχανή με βάση το πραγματοποιηθέν φορτίο, θα επανυπολογίσει και θα απεικονίσει τον υπολειπόμενο χρόνο για το τέλος του προγράμματος. Για όλα τα Test Institutes: 1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 2010/1061: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 60 C και 40 C. Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 60 C και 40 C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη. 2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. 3) Πρόγραμμα βαμβακερών σύντομο: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. 4) Πρόγραμμα Συνθετικά μακρύ: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. Δυνατότητες πλυσίματος Super Wash Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει έ ν α π λ ύ σ ι μ ο υ ψ η λ ώ ν επιδόσεων χάρη στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην αρχική φάση του κύκλου και στη μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Μπορεί να χρησιμοποιείται με ή χωρίς λευκαντικό. Αν επιθυμείτε να διενεργήσετε και τη λεύκανση εισάγετε την πρόσθετη λεκανίτσα 3, που παρέχεται, στη λεκανίτσα 1. Αν επιθυμείτε μόνο λεύκανση χωρίς πλήρες πλύσιμο, χύστε το λευκαντικό στην πρόσθετη λεκανίτσα 3, θέστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Super Wash.! Δεν ενεργοποιείται στα προγράμματα,,,,,,,. Εύκολο Σιδέρωμα Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή, το πλύσιμο και το στύψιμο θα τροποποιηθούν κατάλληλα για τη μείωση σχηματισμού τσαλακωμάτων. Στο τέλος του κύκλου το πλυντήριο θα διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου. Τα ενδεικτικά φωτάκια Εύκολο Σιδέρωμα και START/PAUSE θα αναβοσβήνουν. Για το πέρας του κύκλου πατήστε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί Εύκολο Σιδέρωμα. Στο πρόγραμμα «Μεταξωτά» η μηχανή θα τελειώσει τον κύκλο με την μπουγάδα σε μούλιασμα και το ενδεικτικό φωτάκι Εύκολο Σιδέρωμα θα αναβοσβήνει. Για να αδειάσετε το νερό και να μπορείτε να βγάλετε την μπουγάδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί «Εύκολο Σιδέρωμα».! Δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα,,,,. Εξοικονόμηση Χρόνου Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή μειώνεται η διάρκεια του προγράμματος κατά 30%-50% με βάση τον επιλεγμένο κύκλο, εξασφαλίζοντας εν τω μεταξύ εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Χρησιμοποιείτε τον κύκλο αυτόν για ρούχα όχι υπερβολικά λερωμένα.! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα,,,,,,,,. Επιπλέον Ξέβγαλμα Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι χρήσιμο για επιδερμίδες ιδιαίτερα ευαίσθητες στα απορρυπαντικά. Συνιστάται η χρήση της δυνατότητας αυτής με το πλυντήριο σε πλήρες φορτίο ή με τη χρήση υψηλών δόσεων απορρυπαντικού.! Δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα,,. 19

20 Απορρυπαντικά και μπουγάδα GR Απορρυπαντικό Η επιλογή και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από τον τύπο υφάσματος (βαμβακερά, μάλλινα, μεταξωτά...), από το χρώμα, από τη θερμοκρασία πλυσίματος, από το βαθμό βρωμιάς και από την σκληρότητα του νερού. Η καλή δοσολογία του απορρυπαντικού αποσοβεί σπατάλες και προστατεύει το περιβάλλον: αν και βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που αλλοιώνουν την ισορροπία στη φύση. Συνιστάται: Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για πλυσίματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 C. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση. να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά και για όλα τα προγράμματα σε χαμηλή θερμοκρασία. να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά απαλά για μάλλινα και μεταξωτά. Το απορρυπαντικό πρέπει να χύνεται πριν την έναρξη του πλυσίματος στην αντίστοιχη λεκανίτσα ή να το βάζετε απ ευθείας στον κάδο. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να επιλέξετε τον κύκλο Βαμβακερά με πρόπλυση.! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό. Προετοιμασία της μπουγάδας Ανοίξτε καλά τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε. Χωρίστε την μπουγάδα ανάλοογα με τον τύπο του υφάσματος (σύμβολο στην ετικέτα του ρούχου) και το χρώμα προσέχοντας να χωρίσετε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά. Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον Πίνακας Προγραμμάτων σε σχέση με το βάρος της στεγνής μπουγάδας. Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα; 1 σεντόνι gr. 1 μαξιλαροθήκη gr. 1 τραπεζομάντιλο gr. 1 μπουρνούζι gr. 1 πετσέτα gr. 1 jean gr. 1 πουκάμισο gr. Συμβουλές πλυσίματος Πουκάμισα: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα «Πουκάμισα» για να πλύνετε πουκάμισα διαφόρων ειδών υφάσματος και χρώματος για τη μέγιστη φροντίδα. Τζιν: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα Τζιν για όλα τα ρούχα με ύφασμα Denim. Αναποδογυρίστε τα ρούχα πριν το πλύσιμο και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό. Μωρουδιακά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα Μωρουδιακά για να αφαιρέσετε τους τυπικούς λεκέδες των παιδιών και να απομακρύνετε το απορρυπαντικό από τα ρούχα για να μην υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις στο ευαίσθητο δέρμα των παιδιών. Ο κύκλος αυτό μελετήθηκε για να μειώνει το βακτηριδιακό φορτίο χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επίδραση των ειδικών εξυγιαντικών πρόσθετων στο απορρυπαντικό. Στο τέλος του πλυσίματος η μηχανή διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου. Για να τελειώσει ο κύκλος πιέστε το κουμπί START/PAUSE. Μεταξωτά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα «Μεταξωτά» για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα. Κουρτίνες: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Μεταξωτά». Διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα δικτυωτό σακούλι. Μάλλινα: Ο κύκλος πλυσίματος Μάλλινα αυτού του πλυντηρίου Hotpoint-Ariston δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από την Woolmark Company για το πλύσιμο ρούχων μάλλινων που ταξινομούνται ως πλενόμενα στο χέρι, αρκεί το πλύσιμο να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ενδύματος και τις υποδείξεις του κατασκευαστή της οικιακής ηλεκτρικής συσκευής. Η Hotpoint-Ariston είναι η πρώτη μάρκα που απέκτησε από την Woolmark Company την πιστοποίηση Woolmark Apparel Care - Platinum για τις επιδόσεις της στο πλύσιμο και τη χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας. (M1128) Aντιανεμικο: Για να πλύνετε ρούχα με γέμιση από πούπουλα χήνας όπως μπουφάν ή μαξιλάρια (που δεν υπερβαίνουν το 1 κιλό βάρους), χρησιμοποιήστε το σχετικό πρόγραμμα «Aντιανεμικο». Ασπρόρουχα: για να πλύνετε τα ασπρόρουχα όλου του σπιτιού σε ένα μοναδικό κύκλο χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Ασπρόρουχα που βελτιστοποιεί τη χρήση μαλακτικού και επιτρέπει εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Λεκέδες ανθεκτικοί: είναι καλό να περνάτε τους ανθεκτικούς λεκέδες με υγρό σαπούνι πριν το πλύσιμο και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Βαμβακερών με πρόπλυση. Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων. 20

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά,1 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 ECO7L 1292 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOOVER HOD 7 HOD 7 ALU ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Α :Πλήκτρο Eναρξης /Διακοπής λειτουργίας Β :Πλήκτρο Επιλογής προγράμματος C : Πλήκτρο Μετάθεσης έναρξης λειτουργίας D :

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων

Οδηγιεσ χρησεωσ. Πλυντήριο ρούχων Οδηγιεσ χρησεωσ Πλυντήριο ρούχων Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε στην αγορά του πλυντηρίου ρούχων, και τα συγχαρητήρια στην άριστη επιλογή. Το νέο πλυντήριο ρούχων σας καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ... 3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΙ ΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ - ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (*) Χωρητικότητα τυμπάνου: 5 kg, 0-800 rpm ++, Ελληνικό Μενού 15 προγράμματα Πλήκτρο extra ξεβγάλματος (Extra Rinse) Πλήκτρο πρόπλυσης (Prewash)

Διαβάστε περισσότερα

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96

VIVA Q8. User manual...3. Ръководство за употреб. 31. Οδηγός Χρήστη...54. Manual de utilizare.. 96 VIVA Q8 User manual....3 Ръководство за употреб. 31 Οδηγός Χρήστη...54 Manual de utilizare.. 96 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Front camera Power button MicroUSB plug HDMI plug Microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner POWER TIMER F566241 Operating Instructions Air Conditioner Indoor Unit Outdoor Unit CS-PW9GKE CU-PW9GKE CS-PW12GKE CU-PW12GKE PORTUGUÊS 2 ~ 7 Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Οδηγίες ασφαλείας Υποδείξεις ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφαίρεση βιδών µεταφοράς Ρύθµιση βάσης στήριξης Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y EV 5100 +Y Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Document Number 2820523295_EN / 31-01-13.(16:39) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 RENLIG GR NL FWM7D5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας 4 Περιγραφή προϊόντος 8 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 13 Προσαρμογή 13 Καθημερινή χρήση - Πλύση 14 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς όπως περιγράφεται στην σελ. 5, πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου

Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς όπως περιγράφεται στην σελ. 5, πριν την πρώτη χρήση του πλυντηρίου Συγχαρητήρια!!! Το νέο σας πλυντήριο ρούχων ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α που σας εξασφαλίζει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με τη βέλτιστη απόδοση πλύσίματος. Το πλυντήριο ρούχων έχει πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Smeg Spa Petco S.A. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 1. Οδηγίες αποσυσκευασίας και μεταφοράς 3 2. Αφαίρεση της μπάζας 4 3. Αφαίρεση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 5 4. Χρήση των ελαστικών στηριγμάτων της πόρτας 6 5. Αφαίρεση της πόρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WBW-91280 Οικονομικό σύστημα πλύσης Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το πλυντήριο καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και νερό, επιλέγοντας βέλτιστη ποσότητα νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство

Ръководство по наемане и управление на персонал. съгласно българското законодателство Ръководство по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство Ръководството по наемане и управление на персонал съгласно българското законодателство е изготвено със съдействието

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων

Οδηγίες Χρήσεως. Στεγνωτήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσεως Στεγνωτήριο ρούχων Συγχαρητήρια για την έξυπνη επιλογή!! Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την αγορά του καινούριου σας στεγνωτηρίου. Το στεγνωτήριο είναι κατασκευασµένο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба EV 7100 + Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523376_EN / 19-02-13.(14:05) 1

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108

Allview AX3 Party. User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 Allview AX3 Party User manual 3 Pъководство за употреба 35 Οδηγός Χρήστη 63 Manual de utilizare.108 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN Power button Volume buttons Earphones jack Back camera

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа

Време за решения. Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Енергийните проекти в Югоизточна Европа Брой 17 август - септември 2010 Енергийните проекти в Югоизточна Европа Време за решения Ώρα αποφάσεων για τα ενεργειακά έργα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη политика България и Гърция: Приятелство и общи интереси

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1

ХОРИЗОНТИ / ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 1 БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 26 октомври - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Интервю Министър Московски:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски

ΙΖΟΝΤΕΣ. Нашият приоритет е насърчаването на предприемачеството. «Προτεραιότητά μας η προώθηση της επιχειρηματικότητας» Пламен Орешарски БАЛКАНСКИ ΒαλκαΝΙκΟΙ ХОРИЗОНТИ ΙΖΟΝΤΕΣ брой 30 септември - декември ИзданИе на сдружение гръцки бизнес съвет в българия ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» ПОЛИТИКА Граничният

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон

Οι υποδομές Τα μεγαλόπνοα έργα. С Посланика на България в Гърция. Бизнес закуска България Гърция: сътрудничество и перспективи. Гръцки киномаратон ИЗДАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ ГРЪЦКИ БИЗНЕС СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (H.B.C.B.) Брой 2 2007 декември януари 2008 ИНФРА- СТРУКТУРА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ Οι υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα