Инструкции за инсталиране и употреба

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Инструкции за инсталиране и употреба"

Transcript

1 Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO Română,37 Описание на пералната машина, 4-5 Управляващ панел Как се извършва един цикъл на пране, 6 Програми и опции, 7 Таблица на програмите Опции на прането AQUALTIS AQSF 291 U Перилни препарати и дрехи за пране, 8 Перилен препарат Разпределяне на прането Съвети за изпиране Система за измерване на товара Мерки за безопасност и препоръки, 9 Общи мерки за безопасност Рециклиране Ръчно отваряне на вратичката Поддръжка и почистване, 10 Спиране на водата и изключване на електрозахранването Почистване на машината Почистване на чекмеджето за перилните препарати Преглед на барабана Почистване на помпата Проверка на маркуча за студената вода Проблеми и мерки за отстраняването им, 11 Сервизно обслужване, 12 1

2 Инсталиране BG! Важно е да съхранявате инструкциите, за да можете да правите допълнителни справки по всяко време. В случай на продажба, преустановяване на работа или преместване, се уверете, че инструкциите ще бъдат заедно с пералнята.! Прочетете внимателно инструкциите: защото съдържат важна информация за монтажа, използването и безопасността.! В плика с инструкциите ще намерите освен гаранцията, подробности, които ще бъдат необходими за инсталирането. Разопаковане и нивелиране Разопаковане 1. След разопаковане на пералнята проверете дали няма щети, причинени по време на транспорта. Ако е повредена, не я свързвайте, а се обърнете към дистрибутора. 2. Свалете 4-те предпазни винта и съответната втулка, поставени от задната част (виж фигура). 3. Затворете отворите с предоставените пластмасови капачки. 4. Запазете всички части, защото, в случай че пералнята трябва да се транспортира, те трябва да се монтират отново, за да се избегнат вътрешни повреди.! Опаковачния материал не трябва да се дава на деца. Нивелиране 1. Позиционирайте пералната машина на равен и твърд под, без да я опирате в стени, мебели и др. 2. Компенсирайте отклоненията, като въртите крачетата, докато пералнята достигне хоризонтално положение (не трябва да има наклон, по-голям от 2 градуса).! Прецизното нивелиране дава стабилност и се избягват шумове и вибрации най-вече при центрофугиране.! В случай, че пералнята е поставена върху мокет или килим, регулирайте така крачетата, че под пералната машина да остане достатъчно място за вентилация. Хидравлични и електрически връзки Свързване на маркуча за захранване с вода към водопроводната мрежа! Преди да свържете захранващия маркуч към водопроводната мрежа, пуснете водата да се изтече до избистряне. 1. Свържете маркуча за захранване със студена вода към пералната машина, като го завиете към щуцера, разположен на гърба, горе вдясно (виж фигурата). 2. Свържете захранващия маркуч, като го завиете към крана за студената вода с накрайник с газова резба 3/4 (виж фигурата). 3. Внимавайте маркучът да не се прегъва и притиска.! Налягането по водопроводната мрежа трябва да бъде в границите, указани в таблицата Технически данни (виж следващата страница).! Ако дължината на захранващия маркуч не е достатъчна, се обърнете към специализиран магазин или към оторизиран техник.! Никога не използвайте стари или употребявани захранващи маркучи, а само тези, които се доставят с пералнята. 2

3 Свързване на маркуча за мръсната вода cm Свържете маркуча за мръсната вода към канализационната тръба или към тръбата за отвеждане в стената, разположени от пода на височина между 65 и 100 см, като внимавате в никакъв случай да не го прегъвате.! Не използвайте удължители или разклонители.! Кабелът не трябва да бъде огънат или сплескан.! Захранващият кабел и щепселът трябва да се заменят само от оторизирани техници. Внимание! Фирмата отхвърля всякаква отговорност в случаите, в които тези норми не се спазват. BG потопен във водата. Като алтернатива подпрете маркуча за мръсната вода в края на мивката или ваната, като свържете към крана водача, доставен в комплекта (виж фигурата). Свободният край на маркуча за мръсната вода не трябва да бъде Òåõíè åñêè äàííè! Не се препоръчва използването на удължаващи маркучи. Ако е необходимо, удължителят трябва да има същия диаметър като оригиналния маркуч и да не надвишава 150 см. Свързване към електрическата мрежа Преди да свържете щепсела в контакта, проверете дали: контактът е заземен съгласно действащите стандарти; контактът може да поеме максималната мощност на натоварване на машината, указана в таблицата с техническите данни (виж следващата страница); захранващото напрежение е в границите на указаното в таблицата с техническите данни (виж следващата страница); контактът е съвместим с щепсела на пералната машина. В противен случай заменете щепсела или контакта.! Пералната машина не трябва да се монтира на открито, дори под навес, защото е много опасно да се оставя на влиянието на атмосферните условия.! За монтираната перална машина електрическият контакт трябва да бъде леснодостъпен. Ìîäåë Ðàçìåðè Âìåñòèìîñò Åëåêòðè åñêî çàõðàíâàíå Çàõðàíâàíå ñ âîäà Ñêîðîñò íà öåíòðîôóãàòà Програми за проверка съгласно Регламенти 1061/2010 и 1015/2010 на Комисията AQSF 291 U øèðèíà 59,5 ñì âèñî èíà 85 ñì äúëáî èíà 47 ñì îò 1 äî 6 êã. Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar) ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar) îáåì íà êàçàíà 40 ëèòðà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà ïðîãðàìà ; òåìïåðàòóðà 60 и 40 C. Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè: /108/ÑÅ (çà åëåêòðîìàãíèòíà ñúâìåñòèìîñò) /96/CE /95/CE (çà íèñêî íàïðåæåíèå) 3

4 Описание на пералната машина BG ВРАТА НА ЛЮКА РЪКОХВАТКА НА ВРАТАТА НА ЛЮКА УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ ЦОКЪЛ РЕГУЛИРУЕМИ КРАЧЕТА ВРАТИЧКА НА ЛЮКА За отваряне вратичката на люка винаги използвайте специалната ръкохватка (виж чертежа). ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ Намира се вътре в пералнята и за да се използва, трябва да се отвори вратичката. За дозиране на перилните препарати вижте раздел Перилни препарати и дрехи за пране. Забележка: залепете на чекмеджето за перилни препарати стикера с описанието на програмите и опциите. Стикерът се намира в плика, в който е поставена книжката с инструкции. 1. ваничка за предпране: 3 използвайте перилен препарат на прах. 1! Преди да изсипете 2 препарата, проверете дали не е поставено допълнителното отделение ваничка за същинско пране: използвайте прахообразен или течен перилен препарат. В последния случай се препоръчва той да се постави непосредствено преди пускане на пералнята. 3. допълнителна ваничка: Белина! Използването на допълнителното отделение 3 изключва предпрането. ваничка за добавки: за омекотител или течни добавки. Препоръчва се никога да не се превишава указаното максимално ниво на решетката и да се разреждат концентрираните омекотители. Режим на stand by В съответствие с новите нормативи за пестене на енергия тази перална машина е снабдена със система за автоматично изключване (stand by), която се задейства след 30 минути в случай, че машината не се използва. Натиснете за кратко бутон ON/OFF и изчакайте машината да се задейства отново. Потребление в режим Off : 1 W Потребление в режим On : 1 W 4

5 Управляващ панел ПРОГРАМАТОР Дисплей ТЕМПЕРАТУРА Бутони със Светлинни индикатори ОПЦИИ Дисплей ЦЕНТРОФУГА Дисплей ЗАБАВЕНО ЗАДЕЙСТВАНЕ Светлинен Бутони и следящи индикатор светлинни EКO индикатори ОПЦИИ BG Бутон със светлинен индикатор START/PAUSE Икони ФАЗИ НА ПРАНЕ Бутон със следящ светлинен индикатор ON/OFF Бутон ТЕМПЕРАТУРА Бутон ЦЕНТРОФУГА Бутон ЗАБАВЕНО ЗАДЕЙСТВАНЕ Светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА Бутон със светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ Бутон със следящ светлинен индикатор ON/OFF: натиска се, без да се задържа бутонът за включване и изключване на пералнята. Зеленият светлинен индикатор показва, че пералнята е включена. За да изключите пералната машина по време на пране, е необходимо да задържите бутона натиснат подълго време - около 3 сек. Кратко или случайно натискане няма да доведе до спиране на машината. Изключването на пералнята по време на започнало вече пране го анулира. Превключвател ПРОГРАМИ: може да се върти в двете посоки. За да изберете по-подходяща програма, вижте Таблица на програмите. По време на прането програматорът остава неподвижен. Бутон ТЕМПЕРАТУРА: натиснете за задаване на изменение на температурата или за изключване; избраната стойност се указва от дисплей, разположен отгоре (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутон ЦЕНТРОФУГА: натиснете за задаване на изменение или за изключване на центрофугата; избраната стойност се указва от дисплей, разположен отгоре (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутон ЗАБАВЕНО ДЕЙСТВИЕ: натиснете за задаване на забавено задействане на избраната програма; стойността на зададеното закъснение се указва от разположения отгоре дисплей (виж Как да се изпълни цикъл пране ). Бутони със Светлинни индикатори ОПЦИИ: натиснете за избор на възможните опции. Съответстващият на избраната опция светлинен индикатор остава да свети (виж Как да се изпълни цикъл пране ). ИкониФАЗИ НА ПРАНЕ: осветяват се, указвайки напредването на цикъла (Пране Изплакване Центрофугиране Последно отвеждане ). Надписът се осветява при завършен цикъл. Бутон със светлинен индикатор START/PAUSE: когато зеленият светлинен индикатор дава бавна мигаща светлина, натиснете бутона, за да започне прането. При започнал цикъл на пране индикаторът свети непрекъснато. За задаване на пауза в прането натиснете отново бутона - индикаторът ще мига с оранжева светлина. Ако светлинният индикатор Блокирана врата е угаснал, ще може да се отвори вратата на люка. За продължаване на цикъла пране от мястото, в което е бил прекъснат, натиснете отново бутона. Светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА: сигнализира, че вратата на люка е блокирана. За да се отвори вратата, трябва да се зададе пауза на цикъла (виж Как да се извърши цикъл пране ). Бутон и светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА БУТОНИТЕ: за включване или изключване на блокировката от управляващия панел задръжте натиснат бутона за около 2 секунди. Светещият светлинен индикатор сигнализира, че управляващият панел е блокиран. По този начин се възпрепятстват случайни промени в програмите, преди всичко ако в къщата има деца. Светлинен индикатор EКO: Иконата светва, когато се постига минимум 10% пестене на енергия чрез промяна на параметрите на пране. Освен това, преди машината да премине в режим Stand by, иконата ще светне за няколко секунди; когато е изключена, машината спестява около 80 % енергия. 5

6 Как се извършва един цикъл на пране BG ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пералнята се използва за първи път, трябва да се изпълни един цикъл пране без поставяне на дрехи, а само с перилен препарат, като се зададе програма памук 90 без предпране. 1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА. Натиснете бутон. Всички светлинни индикатори ще светнат за 1 секунда, след което ще остане да свети непрекъснато само този на бутона, бутонът START/PAUSE ще свети бавно с мигаща светлина. 2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДРЕХИТЕ ЗА ПРАНЕ.Отваря се вратичката на люка. Заредете дрехите за пране, като внимавате да не превишите количеството на зареждане, посочено в таблицата за програмите на следващата страница. 3. ДOЗИРАНЕ НА ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ. Извадете чекмеджето и поставете перилния препарат в специалните ванички, както е обяснено в Описание на пералната машина. 4. ЗАТВОРЕТЕ ВРАТАТА НА ЛЮКА. 5. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Завъртете СЕЛЕКТОРА ПРОГРАМИ надясно или наляво до избор на желаната програма, към нея се дават автоматично температура и скорост на центрофугиране, които могат да се променят. 6. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЦИКЪЛ ПРАНЕ. Работи се със специалните бутони от панела за управление: Промяна на температурата и/или центрофугата. Машината автоматично изписва максималните температура и скорост на центрофугиране, които са предвидени за зададената програма или последно избраните такива параметри, ако са съвместими с току-що избраната програма. С натискане на бутон се намалява прогресивно температурата до студено пране ( ). С натискане на бутон прогресивно намалява центрофугирането до пълното му изключване ( ). Последващото натискане на бутоните ще доведе отново стойностите до максимално предвидените.! Изключение: с избиране на програма ПАМУК температурата може да се повиши до 90. Задаване на забавено задействане. Натиснете съответния бутон до достигане на желаното време на закъснение. При задаването се показва времето за закъснение заедно със символа, който свети с мигаща светлина. След като е зададено времето на закъснение, дисплеят ще изобразява непрекъснато символа и времетраенето на цикъла. При еднократно натискане на бутона се изобразява зададеното време на закъснение. За да се откажете от забавено задействане, натискайте бутона, докато на дисплея се появи надписът OFF; тогава символът ще изгасне.! След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА стойността на забавянето може да се променя само намалявайки. Промяна на характеристиките на цикъла. С натискане на бутоните ОПЦИИ можете да настроите процеса на прането според вашите изисквания. Натиснете бутона за активиране на опцията; ще светне съответният следящ индикатор. За деактивиране на опцията натиснете отново бутона; следящият индикатор ще изгасне.! Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, тази несъвместимост ще се сигнализира от звуков сигнал (трикратно) и опцията няма да се активира.! Ако избраната опция не е съвместима с друга, предварително зададена опция, светлинният индикатор, съответстващ на първата избрана опция ще мига и ще се активира само втората, светлинният индикатор на бутона ще свети непрекъснато. 7. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Натиснете клавиш START/PAUSE. Съответният светлинен индикатор ще свети непрекъснато и вратата на люка ще се блокира (индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА свети). Иконите, съответстващи на отделните фази на пране, ще светят по време на цикъла, сигнализирайки за текущата фаза. За промяна на програмата, докато върви даден цикъл пране, пералнята се поставя в пауза чрез натискане на бутон START/PAUSE; след това се избира желаният цикъл и се натиска отново бутонът START/PAUSE. За да се отвори вратата по време на осъществяващ се цикъл пране, се натиска бутона START/PAUSE; ако следящият светлинен индикатор БЛОКИРАНЕ НА ВРАТАТА е изгаснал, вратата ще може да се отвори. Натиска се отново бутон START/PAUSE, за да продължи програмата от мястото, в което е била прекъсната. 8. КРАЙ НА ПРОГРАМАТА. Сигнализира се от светналия надпис END. Вратата на люка ще може да се отвори незабавно. Ако светлинният индикатор START/PAUSE мига, натиснете бутона, за да завърши цикълът. Отворете вратичката, извадете прането и изключете пералнята.! Ако желаете да анулирате вече стартирания цикъл, натиснете продължително бутона. Цикълът спира и пералната машина се изключва. 6

7 Програми и опции Таблица на програмите Èêîíà Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà Ïðîãðàìè Ïàìóê Ïàìóê áåëè ñ ïðåäïðàíå (Äîáàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò â ïðåäíàçíà åíîòî çà òîâà îòäåëåíèå). Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции. Забележка: след около 10 минути от започването на работа, пералната машина ще преизчисли и покаже оставащото време до края на изпълнение на програмата. За всички Test Institutes: 1) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма с температура 60 C и 40 C. Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60 C и 40 C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната. 2) Дълга програма за памук; задайте програма с температура 40 C. 3) Кратка програма за памук; задайте програма с температура 40 C. Опции на прането Супер изпиране Благодарение на използването на по-голямо количество вода в началната фаза на цикъла и на подългото време на пране, тази опция гарантира висококачествено изпиране. Може да се използва с или без белина. Ако желаете избелване, поставете допълнителната ваничка 3, комплект с доставката във ваничка 1. При дозиране на белина не надвишавайте максималното ниво max, указано на централната ос (виж фигурата). Ако желаете да извършите само избелване без пълен цикъл пране, изсипете избелващия препарат в допълнителната ваничка 3, задайте програма Изплакване и включете опцията Супер изпиране.! Не може да се активира с програмите,,,,,,,. Лесно Гладене При избор на тази опция прането и центрофугирането ще се изменят целесъобразно така, че да се намали образуването на гънки. При завършване на цикъла пералнята прави бавни завъртания на барабана, ще Ìàêñ. òåìï. ( C) Ìàêñ. ñêîðîñò (îáîðîòè â ìèíóòà) Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äîáàâêè Ïåðèëåí ïðåïàðàò Ïðåäïðàíå Îìåêîòèòåë Áåëèíà Çàðåæäàíå ìaêñ. Остатъчна влажност % Разход на енергия kwh Общ разход на вода lt Ïðîäúëæèòåëíîñò íà öèêúëà , Ïàìóê: áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê (1): áåëè è öâåòíè, óñòîé èâè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê (1-2): Áåëè è öâåòíè, äåëèêàòíè, ñèëíî çàìúðñåíè , Ïàìóê - öâåòíè (3) , Ðèçè Äúíêè , Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè Áåáå: äåëèêàòíè, öâåòíè, ìíîãî çàìúðñåíè Ñèíòåòèêà Óñòîé èâè ,5 44 0, Ñèíòåòèêà Äåëèêàòíè ,5 44 0, Ñåäìèóíî: Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ Якета Kîïðèíà: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî Âúëía: çà âúëíà, êàøìèð è ò.í Ñìåñåíî 30': çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå ïðåïîðú âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî , òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). àñòè íè ïðîãðàìè Èçïëàêâàíå Öåíòðîôóãà Èçïîìïâàíå мигат светлинните индикатори Лесно Гладене и СТАРТ/ ПАУЗА. За завършване на цикъла натиснете бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене. В програмата Коприна пералнята ще завърши цикъла с накиснатите дрехи и ще започне да мига светлинният индикатор Лесно Гладене. За да се източи водата и да може да се извади прането, е необходимо да се натисне бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене.! Не се активира за програмите,,,,. Бърза При избор на тази опция времетраенето на програмата се намалява с 30 %-50 % въз основа на избрания цикъл, като същевременно се гарантира пестене на вода и енергия. Използвайте тази опция за не много замърсени дрехи.! Не може да се активира с програмите,,,,,,,,. Допълнително изплакване С избора на тази опция се увеличава ефикасността на изплакването и се гарантира максимално отстраняване на остатъците от перилния препарат. Подходяща е за особено чувствителна към перилни препарати кожа. Препоръчва се тази опция да се използва при пълен товар на зареждане на пералната машина или при пране с големи дози перилен препарат.! Не може да се активира с програмите,,. BG 7

8 Перилни препарати и дрехи за пране BG Перилен препарат Изборът на вида и количеството перилен препарат зависи от вида на тъканта (памук, вълна, коприна ), от цвета, от температурата на пране, от степента на замърсеност и от твърдостта на водата. С правилното дозиране на перилния препарат се избягва излишното харчене и се опазва околната среда: Въпреки че са биологично разграждащи се, перилните препарати съдържат елементи, които променят равновесието в природата. Препоръчва се да: Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани за предпране и за пране при температура над 60 C. Уверете се, че следвате указанията, посочени върху опаковката на перилния препарат. се използват прахообразни перилни препарати за бели памучни тъкани и за предпране. се използват течни перилни препарати за деликатни памучни тъкани и при всички програми с ниска температура. се използват течни перилни препарати за вълна и коприна. Перилният препарат трябва да се постави преди началото на прането в специалната ваничка или в дозатора, за да се внесе направо в барабана. В този случай не може да се избере цикъл Памук с предпране.! Не използвайте препарати за ръчно пране, защото образуват много пяна. Разпределяне на прането Разгънете добре дрехите, преди да ги поставите в машината. Разделете дрехите според вида на тъканта (символът е означен на етикета на дрехата) и цвета, като внимавате да са отделени цветните от белите дрехи; Изпразнете джобовете и проверете копчетата. Не надвишавайте указаните стойности в Таблица на програмите, отнасящи се за теглото на сухото пране: Колко тежат дрехите за пране? 1 чаршаф г 1 калъфка за възглавница г 1 покривка за маса г 1 хавлия г 1 хавлиена кърпа г 1 чифт дънки г 1 риза г Съвети за изпиране Ризи: използвайте специалната програма Ризи за пране на ризи от различни тъкани и цвят, за да гарантирате най-грижливо изпиране. Дънки: използвайте специалната програма Дънки за всички дрехи от тъкан Denim ; обърнете дрехите преди пране и използвайте течен перилен препарат. Бебе: използвайте специалната програма Бебе, за да отстраните типичното замърсяване на детските дрехи и премахнете перилния препарат, за да се избегнат алергични реакции на деликатната детска кожа. Цикълът е създаден за елиминиране на бактериите чрез използване на по-голямо количество вода и оптимизиране на ефекта от специфичните хигиенизиращи добавки към перилния препарат. При завършване на прането пералнята прави бавни завъртания на барабана, за да избегне образуването на гънки; за приключване на цикъла се натиска бутон START/PAUSE. Коприна: използвайте специалната програма Коприна за пране на всички дрехи от коприна. За деликатните тъкани се препоръчва използването на специален вид перилен препарат. Пердета: Използвайте програма за коприна Коприна. Препоръчва се да се сгънат и поставят в доставената торбичка. Вълна: Цикълът на изпиране Вълна на тази пералня Hotpoint-Ariston е тестван и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, определени като подходящи за изпиране на ръка, при условие че се спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията на производителя на електродомакинския уред. Hotpoint-Ariston е първата марка перални машини, получила от компанията Woolmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum за постигани резултати при изпиране и разходи на вода и енергия. (M1128) Якета: за пране на дрехи и завивки с подплата от гъши пух, като якета или възглавници (не по-тежки от 1 кг), използвайте специалната програма Якета. Артикули за баня и спално бельо: тази пералня позволява да се пере бельото за цялата къща с единединствен цикъл Седмиуно, който оптимизира използването на омекотители и позволява пестене на време и енергия. Препоръчва се използването на прахообразен перилен препарат. Трудно отстраняващи се петна: Добре е трудно отстраняващите се петна да се третират с твърд сапун преди пране и да се използва програма Памук с предпране. Система за измерване на товара Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на прекалени вибрации и за равномерно разпределяне на товара, барабанът се завърта със скорост, малко по-висока от тази при прането. Ако след направените последователни опити товарът все още не е правилно разпределен, машината извършва центрофугиране при скорост, по-ниска от предвидената. При наличие на прекален дисбаланс пералнята извършва разпределението вместо центрофугата. За улесняване на по-доброто разпределение на товара и правилното му балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за пране с големи и малки размери. 8

9 Мерки за безопасност и препоръки! Пералната машина е проектирана и произведена в съответствие с международните норми за безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани от съображения за безопасност и трябва да се четат внимателно. Общи предохранителни мерки Този уред е предназначен изключително за домашна употреба. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности и недостатъчен опит, освен ако това не става под наблюдението или по указанията на лице, отговарящо за тяхната безопасност. Наблюдавайте децата, за да се уверите, че не си играят с уреда. Не докосвайте машината, когато сте боси или с мокри или влажни ръце или крака. Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, а не като дърпате кабела. Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото може да достигне високи температури. Никога не отваряйте люка със сила: защото може да се повреди механизмът за безопасност, който предпазва от случайно отваряне. В случай на повреда по никакъв повод не достигайте до вътрешните механизми в опити за ремонт. Винаги контролирайте децата да не се доближават до работещата машина. Преместването да се извършва внимателно от двама или трима души. Никога от сам човек, защото пералната машина тежи много. Преди да заредите машината, проверете дали барабанът е празен. Рециклиране Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте местните норми по този начин опаковъчният материал може да се рециклира. Европейската директива 2002/96/EО за отпадъците от електрическо и електронно оборудване предвижда домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на повторна употреба и рециклиране материали, от които са направени, както и да бъдат избегнати евентуални вреди за здравето и околната среда. Символът задраскан контейнер е поставен върху всички продукти, за да напомня за задължителното разделно събиране. За по-нататъшна информация относно правилното изваждане от употреба на домакинските електроуреди се обърнете към предпочитаната от вас обществена служба или към дистрибуторите. Ръчно отваряне на люка В случай че е невъзможно да се отвори вратата на люка поради прекъсване на електрическата енергия, а искате да прострете прането, процедирайте по следния начин: нафигура. 1. извадете щепсела от контакта за електрически ток. 2. уверете се, че нивото на водата в пералнята е по-ниско от отвора на люка; в противен случай отстранете излишната вода чрез маркуча за мръсна вода, като я съберете в кофа, както е посочено 3. свалете покривния панел на предната страна на пералната машина (виж следващата страница). 4. като използвате езичето, посочено на фигурата, дръпнете навън до освобождаване на пластмасовия изтегляч от неподвижно положение; след това го издърпайте надолу, докато чуете щрак, което показва, че вратата е деблокирана. 5. Отворете вратата, а в случай, че това все още не е възможно, повторете операцията. 6. монтирайте отново панела, като, преди да го избутате към пералнята, се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи. BG 9

10 Поддръжка и почистване BG Спиране на водата и изключване на електрозахранването Затваряйте крана за вода след всяко изпиране. По този начин се ограничава амортизирането на хидравличната инсталация на пералната машина и се ограничава опасността от течове. Изключвайте щепсела от контакта за електрически ток, когато почиствате пералната машина и по време на работи по поддръжката. Почистване на машината Външната част и гумените части могат да се почистват с кърпа, напоена с хладка вода и сапун. Не използвайте разтворители или абразивни препарати. Почистване на чекмеджето за перилните препарати 1 2 Преглед на барабана За изваждане на чекмеджето натиснете лост (1) и го издърпайте навън(2) (виж фигурата). Измийте го под течаща вода. Това почистване трябва да се извършва често. Оставяйте винаги открехната вратата на люка, за да се избегне образуването на лоши миризми. Почистване на помпата Пералната машина е окомплектована със самопочистваща се помпа, която няма нужда от поддръжка. Възможно е обаче малки предмети (монети, копчета) да попаднат във филтъра, който предпазва помпата и се намира в долната й част.! Уверете се, че цикълът на пране е завършил и изключете щепсела от контакта. За достъп до филтъра: свалете покривния панел от предната страна на пералната машина, като натискате в посока към центъра, след това го избутайте от двете страни надолу и го извадете (виж фигурите). 2. поставете съд за събиране на водата, която ще изтече (около 1,5 л) (виж фигурата); 3. отвийте капачката, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка (виж фигурата); 4. почистете внимателно отвътре; 5. завийте отново капачката; 6. монтирайте отново панела, като, преди да го избутате към пералнята, се уверите, че сте поставили правилно закрепващите куки в специалните водачи. Проверка на маркуча за студената вода Проверявайте маркуча за студената вода поне веднъж годишно. Трябва да се подмени, ако е напукан и нацепен, защото по време на изпиране голямото налягане може да предизвика внезапно спукване. 10

11 Проблеми и мерки за отстраняването им Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се обадите в сервиза за техническа поддръжка и ремонт (виж Сервизно обслужване ), проверете дали не става въпрос за лесноразрешим проблем, като си помогнете със следващия списък. Проблеми: Пералната машина не се включва. Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре включен, за да прави контакт. Нямате ток вкъщи. Цикълът на изпиране не започва. В машината не постъпва вода. Вратата на пералнята остава блокирана. Пералната непрекъснато се пълни и източва. Машината не се източва или не центрофугира. Машината вибрира много по време на центрофугиране. Пералната машина има теч. Възможни причини/мерки за отстраняването им: Вратата на люка не е затворена добре. Бутонът START/PAUSE не е бил натиснат. Кранът за вода не е отворен. Въвело се е закъснение за часа на стартиране. Маркучът за студената вода не е свързан към крана. Маркучът е прегънат. Кранът за вода не е отворен. Няма вода по водопроводната мрежа. Налягането е недостатъчно. Бутонът START/PAUSE не е бил натиснат. При избор на цикъл Бебе (Бебешки дрехи) или опцията Лесно Гладене, в края на цикъла пералната машина ще направи бавни завъртания на барабана; за завършване на цикъла натиснете START/ PAUSE или бутона Лесно Гладене. При избор на цикъл Коприна (Коприна) пералната машина ще приключи цикъла с накиснато пране; за да се източи водата и да може да се извади прането, трябва да се натисне бутон START/PAUSE или бутон Лесно Гладене. Маркучът за мръсната вода не е монтиран между 65 и 100 см от земята (виж Инсталиране ). Краят на маркуча за мръсната вода е потопен във водата (виж Инсталиране ). Ако жилището ви се намира на последните етажи на сградата, налягането на студената вода може да е ниско, поради което пералната машина непрекъснато се пълни и източва. За избягване на това неудобство в търговската мрежа се предлагат подходящи възвратни клапани. Канализационната тръба в стената няма отдушник. Програмата не предвижда източване: с някои програми трябва да се извършва ръчно (виж Програми и опции ). Включена е опцията Лесно Гладене : за завършване на програмата се натиска бутон START/PAUSE (виж Програми и опции ). Маркучът за мръсната вода е притиснат (виж Монтаж ). Канализационната тръба е запушена. При монтажа казанът не е бил отблокиран правилно. Пералната машина не е нивелирана (виж Монтаж ). Пералната машина е притисната между мебели и стена (виж Монтаж ). Товарът не е балансиран (виж Перилни препарати и дрехи за пране ). Маркучът за студената вода не е добре свързан (виж Монтаж ). Чекмеджето за перилните препарати е запушено (за почистваното му виж Поддръжка и почистване ). Маркучът за мръсната вода не е фиксиран добре (виж Монтаж ). Иконите, отнасящи се до Текуща Изключете машината и извадете щепсела от контакта, изчакайте фаза, мигат бързо едновременно около 1 минута и я включете отново. Ако неизправността продължава, със светлинния индикатор ON/OFF. обърнете се към Сервизно обслужване. BG Образува се твърде много пяна. Вратата на пералнята остава блокирана. Перилният препарат не е за автоматична пералня (трябва да има надпис за автоматична пералня, за пране на ръка и за автоматична пералня или подобен надпис). Дозирането е било твърде голямо. Изпълнете процедурата за ръчно деблокиране (виж Мерки за безопасност и съвети ).! Забележка: за излизане от демонстрационния режим ( Demo Mode ) се натискат едновременно двата бутона ON/OFF и START/PAUSE. 11

12 Сервизно обслужване BG Преди да се свържете със сервиза за техническо обслужване и ремонт: Проверете дали можете да разрешите сами проблема (виж Неизправности и мерки за отстраняването им ); Включете отново програмата и проверете дали неудобството е отстранено; В случай че не можете да се справите сами, обърнете се към оторизиран сервиз за техническо обслужване и ремонт.! В случай на неправилен монтаж или неправилно използване на пералнята, услугата на сервиза ще се заплаща.! Никога не ползвайте услугите на неоторизирани техници. Съобщете: типа на проблема; модела на машината (Mod.); серийния номер (S/N). Тази информация се намира на фабричната табелка с характеристиките, поставена на уреда. 12

13 Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά Εγκατάσταση, Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της μηχανής, Πίνακας χειριστηρίων Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος, 18 Προγράμματα και δυνατότητες, 19 Πίνακας Προγραμμάτων Δυνατότητες πλυσίματος AQUALTIS AQSF 291 U Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 20 Απορρυπαντικό Προετοιμασία της μπουγάδας Συμβουλές πλυσίματος Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Προφυλάξεις και συμβουλές, 21 Γενική ασφάλεια Διάθεση Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας Συντήρηση και φροντίδα, 22 Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος Καθαρισμός της μηχανής Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών Φροντίδα του κάδου Καθαρισμός της αντλίας Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού Ανωμαλίες και λύσεις, 23 Υποστήριξη, 24 13

14 Εγκατάσταση GR! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με το πλυντήριο.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.! Στη σακουλίτσα που περιέχει το εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε, εκτός της εγγύησης, υλικά που χρησιμεύουν για την εγκατάσταση. Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Αποσυσκευασία 1. Αφού αποσυσκευαστεί το πλυντήριο, ελέγξτε αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή. 2. Αφαιρέστε τις 4 προστατευτικές βίδες για τη μεταφορά και τον σχετικό αποστάτη που βρίσκονται στο πίσω μέρος (βλέπε εικόνα). 3. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα που περιέχονται στη σακουλίτσα. 4. Φυλάξτε όλα τα κομμάτια. Αν το πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα πρέπει να ξαναμονταριστούν για την αποφυγή εσωτερικών βλαβών.! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για μικρά παιδιά! Αλφάδιασμα 1. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε ένα δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το ακουμπήσετε σε τοίχους ή έπιπλα. 2. Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ποδαράκια έως ότου η μηχανή αλφαδιαστεί (δεν πρέπει να κλίνει περισσότερο από 2 μοίρες).! Σε περίπτωση μοκέτας ή τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός χώρος για τον αερισμό. Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού! Πριν συνδέσετε το σωλήνα τροφοδοσίας στο δίκτυο ύδρευσης, αφήστε να τρέξει το νερό μέχρι να βγει διαυγές. 1. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας στο πλυντήριο βιδώνοντάς τον στην αντίστοιχη είσοδο νερού, στο πίσω μέρος επάνω δεξιά (βλέπε εικόνα). 2. Συνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας βιδώνοντάς τον σε ένα κρουνό κρύου νερού με στόμιο σπειρώματος 3/4 gas (βλέπε εικόνα). 3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένους ή παλιούς σωλήνες τροφοδοσίας, αλλά εκείνους που παρέχονται με τη μηχανή.! Ένα επιμελές αλφάδιασμα δίνει σταθερότητα και αποσοβεί δονήσεις και θορυβότητα κυρίως στη φάση στυψίματος. 14

15 Σύνδεση του σωλήνα αποστράγγισης cm Συνδέστε το σωλήνα αδειάσματος σε μια σωλήνωση αδειάσματος ή σε μια επιτοίχια παροχέτευση σε ύψος από το έδαφος μεταξύ 65 και 100 cm και αποφεύγοντας ρητά να τον διπλώσετε.! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή να είναι συμπιεσμένο.! Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες. GR Εναλλακτικά, στηρίξτε το σωλήνα αδειάσματος στο χείλος ενός νιπτήρα ή μιας λεκάνης, δένοντας τον οδηγό που σας παρέχεται στον κρουνό (βλέπε εικόνα). Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα αδειάσματος δεν πρέπει να παραμένει βυθισμένο στο νερό.! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα και να μην ξεπερνάει τα 150 cm. Ηλεκτρική σύνδεση Ôå íéêü óôïé åßá Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές. Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα). Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα της μηχανής. Σε αντίθετη περίπτωση, αντικαταστήστε την πρίζα ή το βύσμα.! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και κακοκαιρία.! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. ÌïíôÝëï ÄéáóôÜóåéò ùñçôéêüôçôá ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóåéò íåñïý Ôá ýôçôá óôõøßìáôïò Προγράμματα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες 1061/2010 και 1015/2010 AQSF 291 U ðëüôïò cm 59,5 ýøïò cm 85 âüèïò cm 47 áðü 1 Ýùò 6 kg ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò ìç áíþò ìýãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar) ÅëÜ éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar) ùñçôéêüôçôá ôïõ êüäïõ 40 ëßôñá ìý ñé 1200 óôñïöýò ôï ëåðôü ðñüãñáììá ; èåñìïêñáóßá 60 C êáé 40 C. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò: /108/CE (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) /96/CE /95/CE ( áìçëþ ÔÜóç) 15

16 Περιγραφή της μηχανής GR ΠΌΡΤΑ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΛΑΒΗ ΠΟΡΤΑΣ ΠΕΛΜΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΠΌΡΤΑ ΘΉΚΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΏΝ Για να ανοίξετε την πόρτα χρησιμοποιείτε πάντα τη σχετική λαβή (βλέπε εικόνα). Η θήκη απορρυπαντικών βρίσκεται στο εσωτερικό της μηχανής και έχετε πρόσβαση ανοίγοντας την πόρτα. Για τη δοσολογία των απορρυπαντικών βλέπε το κεφάλαιο Απορρυπαντικά και μπουγάδα. Σημείωση: κολλήστε στη θήκη απορρυπαντικών το αυτοκόλλητο με τις περιγραφές των προγραμμάτων και των δυνατοτήτων. Το αυτοκόλλητο βρίσκεται στο σακουλάκι που περιέχει το εγχειρίδιο αυτό. 1. λεκανίτσα για την 3 πρόπλυση: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη. 1! Πριν χύσετε το 2 απορρυπαντικό ελέγξτε αν έχει εισαχθεί η πρόσθετη λεκανίτσα λεκανίτσα για το πλύσιμο: χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό. Στην τελευταία περίπτωση προτείνεται να το χύνετε αμέσως μετά την εκκίνηση του πλυντηρίου 3. λεκανίτσα πρόσθετη: Λευκαντικό! Η χρήση της πρόσθετης λεκανίτσας 3 αποκλείει την πρόπλυση. λεκανίτσα για πρόσθετα: για το μαλακτικό ή υγρά πρόσθετα. Συστήνεται να μην ξεπερνάτε ποτέ τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται από τη σχάρα και να αραιώνετε συμπυκνωμένα μαλακτικά. Τρόπος stand by Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε λειτουργία εντός περίπου 30 λεπτών στην περίπτωση μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON-OFF και περιμένετε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή. Κατανάλωση σε off-mode: 1W Κατανάλωση σε Left-on: 1W 16

17 Πίνακας χειριστηρίων Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οθόνη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Κουμπιά με Ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Οθόνη ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Οθόνη ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ/ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ Κουμπιά με Ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Ενδεικτικό φωτάκι ECO Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE GR Εικονίδια ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΟΝ/OFF Πλήκτρο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ Κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΥΜΠΙΩΝ Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ON/OFF: πιέστε σύντομα το κουμπί για να ανάψετε ή να σβήσετε τη μηχανή. Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι δείχνει ότι η μηχανή είναι αναμμένη. Για να σβήσετε το πλυντήριο κατά το πλύσιμο πρέπει να κρατάτε πατημένο το κουμπί πιο πολύ, περίπου 3 sec. Στιγμιαίο ή τυχαίο πάτημα δεν επιτρέπει το σβήσιμο της μηχανής. Το σβήσιμο της μηχανής κατά το πλύσιμο σε εξέλιξη ακυρώνει το ίδιο το πλύσιμο. Επιλογέας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: μπορεί να στραφεί σε αμφότερες τις κατευθύνσεις. Για να θέσετε το πλέον σωστό πρόγραμμα δείτε τον Πίνακας Προγραμμάτων. Κατά το πλύσιμο ο επιλογέας παραμένει ακίνητος. Κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: πιέστε για να αλλάξετε ή να αποκλείσετε τη θερμοκρασία. Η επιλεγείσα τιμή υποδεικνύεται από την από πάνω οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί ΣΤΥΨΙΜΟ: πιέστε για να αλλάξετε ή να αποκλείσετε το στύψιμο. Η επιλεγείσα τιμή υποδεικνύεται από την από πάνω οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: πατήστε για να θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση του προεπιλεγμένου προγράμματος. Η τεθείσα τιμή της υστέρησης υποδεικνύεται από την επικείμενη οθόνη (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Κουμπιά με ενδεικτικά φωτάκια ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: πιέστε για να επιλέξετε τις διαθέσιμες δυνατότητες. Το ενδεικτικό φωτάκι το σχετικό με την επιλεγμένη δυνατότητα θα παραμείνει αναμμένο (βλέπε Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος ). Εικονίδια ΦΑΣΕΙΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ: φωτίζονται δείχνοντας την προώθηση του κύκλου (Πλύσιμο - Ξέβγαλμα - Στύψιμο - Άντληση ). Η ένδειξη φωτίζεται όταν ο κύκλος τελειώσει. Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE: όταν το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι αναβοσβήνει αργά, πιέστε το κουμπί για την εκκίνηση ενός πλυσίματος. Με την εκκίνηση του κύκλου το ενδεικτικό φωτάκι σταθεροποιείται. Για να θέσετε μια παύση στο πλύσιμο, πατήστε εκ νέου το κουμπί. Το ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Αν το ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστό, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, πατήστε εκ νέου το κουμπί. Ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ: δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη. Για να ανοίξετε την πόρτα θέστε τον κύκλο σε παύση (βλέπε Πως διενεργείται ένα κύκλος πλυσίματος ). Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ: για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μπλοκ του πίνακα χειριστηρίων, κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το αναμμένο φωτάκι δείχνει ότι ο πίνακας χειριστηρίων είναι ασφαλισμένος. Με τον τρόπο αυτόν παρεμποδίζονται τυχαίες τροποποιήσεις των προγραμμάτων, κυρίως αν στο σπίτι υπάρχουν παιδιά. Ενδεικτικό φωτάκι ECO: το εικονίδιο θα ανάψει όταν, τροποποιώντας τις παραμέτρους πλυσίματος, επιτευχθεί μια εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10%. Ακόμη, πριν η μηχανή εισέλθει σε κατάσταση Stand by το εικονίδιο θα ανάψει για λίγα δευτερόλεπτα. Με τη μηχανή σβηστή η ενεργειακή ανάκτηση εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 80%. 17

18 Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος GR ΣΗΜΕΙΩΣΗ: την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος χωρίς ρούχα αλλά με απορρυπαντικό, θέτοντας το πρόγραμμα βαμβακερών 90 χωρίς πρόπλυση. 1. ΑΝΑΨΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗΠιέστε το κουμπί. Όλα τα ενδεικτικά φωτάκια θα ανάψουν για 1 δευτερόλεπτο μετά το οποίο θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς το ενδεικτικό φωτάκι του κουμπιού, το ενδεικτικό φωτάκι START/PAUSE θα αναβοσβήνει αργά. 2. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ. Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε την μπουγάδα προσέχοντας να μην ξεπεράσει την ποσότητα φορτίου που αναφέρεται στον πίνακα προγραμμάτων της επόμενης σελίδας. 3. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. Βγάλτε το συρτάρι και χύστε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες λεκανίτσες όπως εξηγείται στην Περιγραφή της μηχανής. 4. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ. 5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.Στρέψτε τον ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Αντιστοιχίζεται μια θερμοκρασία και μια ταχύτητα στυψίματος που μπορούν να τροποποιηθούν. 6. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. Ενεργήστε στα αντίστοιχα κουμπιά του πίνακα χειριστηρίων: Τροποποιήστε τη θερμοκρασία ή/και το στύψιμο. Η μηχανή απεικονίζει αυτόματα τις τιμές μέγιστης θερμοκρασίας και στυψίματος που προβλέπονται για το τεθέν πρόγραμμα ή τις τελευταίες επιλεγείσες αν είναι συμβατές με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά η θερμοκρασία μέχρι το πλύσιμο σε κρύο νερό ( ). Πατώντας το κουμπί μειώνεται προοδευτικά το στύψιμο μέχρι τον αποκλεισμό του ( ). Περαιτέρω πάτημα των κουμπιών επαναφέρει τις τιμές στις μέγιστες προβλεπόμενες.! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΛΕΥΚΑ η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90. Θέστε την εκκίνηση με χρονική υστέρηση. Πατήστε το σχετικό κουμπί μέχρι να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής υστέρησης. Κατά τη ρύθμιση απεικονίζεται ο χρόνος υστέρησης μαζί με το σύμβολο που αναβοσβήνει. Αφού θέσετε την εκκίνηση με χρονική υστέρηση η οθόνη θα απεικονίσει το σύμβολο σταθερό και τη διάρκεια του κύκλου. Πιέζοντας το κουμπί μια φορά απεικονίζεται ο τεθείς χρόνος υστέρησης. Για να απαλείψετε την εκκίνηση με υστέρηση πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη OFF. Το σύμβολο θα σβήσει.! Αφού πατηθεί το κουμπί START/PAUSE η τιμή της υστέρησης θα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μειώνοντάς την. Τροποποιήστε τα χαρακτηριστικά του κύκλου. Πατήστε τα κουμπιά ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ για την εξατομίκευση του πλυσίματος ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Πατήστε το κουμπί για την ενεργοποίηση της δυνατότητας. Θα ανάψει το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι. Πατήστε εκ νέου το κουμπί για την απενεργοποίηση της δυνατότητας. Το ενδεικτικό φωτάκι θα σβήσει.! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με το τεθέν πρόγραμμα, η ασυμβατότητα θα επισημανθεί με την αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας και ένα ηχητικό σήμα (3 μπιπ) και η δυνατότητα δεν θα ενεργοποιηθεί.! Αν η επιλεγμένη δυνατότητα δεν είναι συμβατή με μια άλλη που επελέγη προηγουμένως, το σχετικό φωτάκι της πρώτης επιλεγμένης δυνατότητας θα αναβοσβήνει και θα ενεργοποιηθεί μόνο η δεύτερη, το ενδεικτικό φωτάκι του κουμπιού θα σταθεροποιηθεί. 7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Πιέστε το κουμπί START/PAUSE. Το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι θα σταθεροποιηθεί και η πόρτα θα ασφαλιστεί (ενδεικτικό φωτάκι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ αναμμένο). Τα εικονίδια τα σχετικά με τις φάσεις πλυσίματος θα φωτιστούν κατά τον κύκλο δείχνοντας την σε εξέλιξη φάση. Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος, θέστε το πλυντήριο σε παύση πιέζοντας το κουμπί START/PAUSE. Κατόπιν επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος πατήστε το κουμπί START/ PAUSE. Αν το ενδεικτικό φωτάκι; ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστό θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Πατήστε εκ νέου το κουμπί START/PAUSE για να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το σημείο διακοπής. 8. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Υποδεικνύεται από την ένδειξη END αναμμένη. Η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει αμέσως. Αν το ενδεικτικό φωτάκι START/ PAUSE αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί για να τελειώσει ο κύκλος. Ανοίξτε την πόρτα, αδειάστε τα ρούχα και σβήστε τη μηχανή.! Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε έναν κύκλο που ήδη ξεκίνησε, κρατήστε πατημένο το κουμπί μέχρι να διακοπεί ο κύκλος και να σβήσει η μηχανή. 18

19 Προγράμματα και δυνατότητες Πίνακας Προγραμμάτων Προγράμματα Περιγραφή του προγράμματος Προγράμματα Βαμβακερών Βαμβακερά με Πρόπλυση: Λευκά εξαιρετικά λερωμένα (Προσθέστε το απορρυπαντικό στο αντίστοιχο διαμέρισμα). Βαμβακερά λευκά : Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. Βαμβακερά λευκά (1): Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. Μέγιστη θερμοκρ. ( C) Μέγιστη ταχύτητα (στροφές ανά λεπτό) Προπ- Λυση Απορρυπαντικά και πρόσθετα Πλύσιμο Μαλακτικό Ëåõêáíôéêü Μέγιστο Φορτίο. (Kg) Υπολειπόμενη υγρασία % Κατανάλωση ενέργειας kwh Συνολικό νερό lt Διάρκεια κύκλου , , , Βαμβακερά λευκά (1-2): Λευκά και χρωματιστά ευαίσθητα, πολύ λερωμένα , Βαμβακερά Χρωματιστά (3): Λευκά λίγο λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα , Πουκάμισα Τζιν , Ειδικά Προγράμματα Μωρουδιακά: Χρωματιστά ευαίσθητα λίγο λερωμένα Συνθετικά ανθεκτικά ,5 44 0, ÓõíèåôéêÜ Åõáßóèçôá ,5 44 0, Ασπρόρουχα: Για ασπρόρουχα κρεβατιού και μπάνιου Aντιανεμικο Μεταξωτά: Για μεταξωτά ρούχα, βισκόζη, λινά Μάλλινα: Για μάλλινα, cachemire, κλπ Μεικτά 30 : Για το γρήγορο φρεσκάρισμα ρούχων ελαφρά λερωμένων (δεν ενδείκνυται για μάλλινα, μεταξωτά και ρούχα που πλένονται στο χέρι) , Επί μέρους προγράμματα Ξέβγαλμα Στύψιμο Άντληση GR Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση πολυάριθμους παράγοντες όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες δυνατότητες. (*) Σημείωση: μετά από περίπου 10 λεπτά από το START, η μηχανή με βάση το πραγματοποιηθέν φορτίο, θα επανυπολογίσει και θα απεικονίσει τον υπολειπόμενο χρόνο για το τέλος του προγράμματος. Για όλα τα Test Institutes: 1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 2010/1061: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 60 C και 40 C. Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 60 C και 40 C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη. 2) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. 3) Πρόγραμμα βαμβακερών σύντομο: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. 4) Πρόγραμμα Συνθετικά μακρύ: θέστε το πρόγραμμα σε μια θερμοκρασία 40 C. Δυνατότητες πλυσίματος Super Wash Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει έ ν α π λ ύ σ ι μ ο υ ψ η λ ώ ν επιδόσεων χάρη στη χρήση μεγαλύτερης ποσότητας νερού στην αρχική φάση του κύκλου και στη μεγαλύτερη διάρκεια του προγράμματος. Μπορεί να χρησιμοποιείται με ή χωρίς λευκαντικό. Αν επιθυμείτε να διενεργήσετε και τη λεύκανση εισάγετε την πρόσθετη λεκανίτσα 3, που παρέχεται, στη λεκανίτσα 1. Αν επιθυμείτε μόνο λεύκανση χωρίς πλήρες πλύσιμο, χύστε το λευκαντικό στην πρόσθετη λεκανίτσα 3, θέστε το πρόγραμμα Ξέβγαλμα και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Super Wash.! Δεν ενεργοποιείται στα προγράμματα,,,,,,,. Εύκολο Σιδέρωμα Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή, το πλύσιμο και το στύψιμο θα τροποποιηθούν κατάλληλα για τη μείωση σχηματισμού τσαλακωμάτων. Στο τέλος του κύκλου το πλυντήριο θα διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου. Τα ενδεικτικά φωτάκια Εύκολο Σιδέρωμα και START/PAUSE θα αναβοσβήνουν. Για το πέρας του κύκλου πατήστε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί Εύκολο Σιδέρωμα. Στο πρόγραμμα «Μεταξωτά» η μηχανή θα τελειώσει τον κύκλο με την μπουγάδα σε μούλιασμα και το ενδεικτικό φωτάκι Εύκολο Σιδέρωμα θα αναβοσβήνει. Για να αδειάσετε το νερό και να μπορείτε να βγάλετε την μπουγάδα πρέπει να πατήσετε το κουμπί START/PAUSE ή το κουμπί «Εύκολο Σιδέρωμα».! Δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα,,,,. Εξοικονόμηση Χρόνου Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή μειώνεται η διάρκεια του προγράμματος κατά 30%-50% με βάση τον επιλεγμένο κύκλο, εξασφαλίζοντας εν τω μεταξύ εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Χρησιμοποιείτε τον κύκλο αυτόν για ρούχα όχι υπερβολικά λερωμένα.! Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα,,,,,,,,. Επιπλέον Ξέβγαλμα Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του ξεβγάλματος και εξασφαλίζεται η μέγιστη απομάκρυνση του απορρυπαντικού. Είναι χρήσιμο για επιδερμίδες ιδιαίτερα ευαίσθητες στα απορρυπαντικά. Συνιστάται η χρήση της δυνατότητας αυτής με το πλυντήριο σε πλήρες φορτίο ή με τη χρήση υψηλών δόσεων απορρυπαντικού.! Δεν είναι διαθέσιμο στα προγράμματα,,. 19

20 Απορρυπαντικά και μπουγάδα GR Απορρυπαντικό Η επιλογή και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από τον τύπο υφάσματος (βαμβακερά, μάλλινα, μεταξωτά...), από το χρώμα, από τη θερμοκρασία πλυσίματος, από το βαθμό βρωμιάς και από την σκληρότητα του νερού. Η καλή δοσολογία του απορρυπαντικού αποσοβεί σπατάλες και προστατεύει το περιβάλλον: αν και βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που αλλοιώνουν την ισορροπία στη φύση. Συνιστάται: Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για πλυσίματα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60 C. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για ρούχα λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση. να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά και για όλα τα προγράμματα σε χαμηλή θερμοκρασία. να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά απαλά για μάλλινα και μεταξωτά. Το απορρυπαντικό πρέπει να χύνεται πριν την έναρξη του πλυσίματος στην αντίστοιχη λεκανίτσα ή να το βάζετε απ ευθείας στον κάδο. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να επιλέξετε τον κύκλο Βαμβακερά με πρόπλυση.! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για το πλύσιμο στο χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό. Προετοιμασία της μπουγάδας Ανοίξτε καλά τα ρούχα πριν τα τοποθετήσετε. Χωρίστε την μπουγάδα ανάλοογα με τον τύπο του υφάσματος (σύμβολο στην ετικέτα του ρούχου) και το χρώμα προσέχοντας να χωρίσετε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά. Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά. Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον Πίνακας Προγραμμάτων σε σχέση με το βάρος της στεγνής μπουγάδας. Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα; 1 σεντόνι gr. 1 μαξιλαροθήκη gr. 1 τραπεζομάντιλο gr. 1 μπουρνούζι gr. 1 πετσέτα gr. 1 jean gr. 1 πουκάμισο gr. Συμβουλές πλυσίματος Πουκάμισα: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα «Πουκάμισα» για να πλύνετε πουκάμισα διαφόρων ειδών υφάσματος και χρώματος για τη μέγιστη φροντίδα. Τζιν: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα Τζιν για όλα τα ρούχα με ύφασμα Denim. Αναποδογυρίστε τα ρούχα πριν το πλύσιμο και χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό. Μωρουδιακά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα Μωρουδιακά για να αφαιρέσετε τους τυπικούς λεκέδες των παιδιών και να απομακρύνετε το απορρυπαντικό από τα ρούχα για να μην υπάρξουν αλλεργικές αντιδράσεις στο ευαίσθητο δέρμα των παιδιών. Ο κύκλος αυτό μελετήθηκε για να μειώνει το βακτηριδιακό φορτίο χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την επίδραση των ειδικών εξυγιαντικών πρόσθετων στο απορρυπαντικό. Στο τέλος του πλυσίματος η μηχανή διενεργεί αργές περιστροφές του κάδου. Για να τελειώσει ο κύκλος πιέστε το κουμπί START/PAUSE. Μεταξωτά: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα «Μεταξωτά» για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα. Κουρτίνες: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «Μεταξωτά». Διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα δικτυωτό σακούλι. Μάλλινα: Ο κύκλος πλυσίματος Μάλλινα αυτού του πλυντηρίου Hotpoint-Ariston δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από την Woolmark Company για το πλύσιμο ρούχων μάλλινων που ταξινομούνται ως πλενόμενα στο χέρι, αρκεί το πλύσιμο να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ενδύματος και τις υποδείξεις του κατασκευαστή της οικιακής ηλεκτρικής συσκευής. Η Hotpoint-Ariston είναι η πρώτη μάρκα που απέκτησε από την Woolmark Company την πιστοποίηση Woolmark Apparel Care - Platinum για τις επιδόσεις της στο πλύσιμο και τη χαμηλή κατανάλωση νερού και ενέργειας. (M1128) Aντιανεμικο: Για να πλύνετε ρούχα με γέμιση από πούπουλα χήνας όπως μπουφάν ή μαξιλάρια (που δεν υπερβαίνουν το 1 κιλό βάρους), χρησιμοποιήστε το σχετικό πρόγραμμα «Aντιανεμικο». Ασπρόρουχα: για να πλύνετε τα ασπρόρουχα όλου του σπιτιού σε ένα μοναδικό κύκλο χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Ασπρόρουχα που βελτιστοποιεί τη χρήση μαλακτικού και επιτρέπει εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη. Λεκέδες ανθεκτικοί: είναι καλό να περνάτε τους ανθεκτικούς λεκέδες με υγρό σαπούνι πριν το πλύσιμο και να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Βαμβακερών με πρόπλυση. Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων. 20

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση

Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση Οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά,1 Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ECO7L 1292 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 ECO7L 1292 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα WMG 1022 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και φροντίδα, 4 Αποκλεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης WML 803 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά WML 803 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 14-15 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S V G A ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ CΤG 856 S V G A Β1 C1 C2 Β2 Α ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Β1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ C2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΑQUAPLUS Β2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Ελληνικά Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή του πλυντηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα EL Ελληνικά 77657 - IWC 91082 Εγκατάσταση, 2--3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия

SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия SG2428C Steam Iron Σίδερο Ατμού Парна Ютия GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For safety purposes you should read these instructions

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία 82607 - XWA 61251 Συντήρηση και φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για περισσότερη υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register WWW Κατεβάστε τις Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις Ο πρώτος κύκλος πλύσης Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή της συσκευής και εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда RO EL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате вашият

Διαβάστε περισσότερα

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31

WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 WDS-91432/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 20 21 22 23 24 25 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 1 2013-11-19 오후 12:34:31 2 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd 2 2013-11-19 오후 12:34:31 3 WDS-91432_2(그)_MORRIS.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Στόμιο 2. Καλώδιο ρεύματος με βύσμα 3. Βάση 4. Επίπεδο νερού 5. Ενδεικτική λυχνία 6. Διακόπτης On/Off (I/O) 7. Καπάκι 8. Ασφάλεια για το καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

LBB14RO. 50's style retro. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Ροζ. A+B Κλάση, 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709151515 Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Двукамерен котел серия CombiBurn DC A ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВУХКАМЕРНЬІЙ КОТЕЛ серия BURNiT CombiBurn DC A ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Active ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS Active

Διαβάστε περισσότερα

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.

WHT914LSIN νέο. Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco. WHT914LSIN νέο Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης, σειρά High Tech, 9kg, λευκό. Κλάση A+++ Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709209483 Χωρητικότητα 9 κιλά Μοτέρ Inverter Αυτόματο μεταβλητό

Διαβάστε περισσότερα

WMFABNE1 νέο. 50's style retro

WMFABNE1 νέο. 50's style retro WMFABNE1 νέο Πλυντήριο ρούχων 60εκ '50 style Μαύρο. A+B Κλάση 7 kg, VolumePlus Στύψιμο 1400 rpm Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr Ελεύθερο πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης 2 ράφια στο εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2

WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2 WBW-81265/2, WBW-81266/2, WBS-81270/2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 2 3 5 6 7 8 10 11 23 24 25 26 27 28 WBW-812652_WBW-812662_WBS-812702( 그 )_MORRIS.indd 1 2013-11-25 오후 1:32:02 2 WBW-812652_WBW-812662_WBS-812702(

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV Award to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme ES-CAT/022/002 At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPD 927 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPD 927 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 BG Áúëãàðñêè,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 69480FL LAVAMAT 69480VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL

Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL EL Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο ρούχων LAVAMAT 68080FL LAVAMAT 68281VFL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ... 6 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SWK-850INOX Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Please read these instructions carefully and retain

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη

DS230020 БГ EL. Instruction for use. Инструкции за употреба. Οδηγίες χρήστη DS230020 GB БГ EL Instruction for use Инструкции за употреба Οδηγίες χρήστη WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance, which uses a completely environmentally friendly

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

SFC Coffee maker Καφετιέρα φίλτρου Кафе машина INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SFC Coffee maker Καφετιέρα φίλτρου Кафе машина INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SFC-1812 Coffee maker Καφετιέρα φίλτρου Кафе машина 10 8 6 4 2 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 9 BG БЪЛГАРСКИ... 16 ENGLISH Read this

Διαβάστε περισσότερα

BX-30T. Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BX-30T. Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ BX-30T Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ...11 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби

Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Tεχνικό φυλλάδιο σωληνών δομημένου τοιχώματος Техническо ръководство за гофрирани тръби Υπονόμων/Αποχέτευσης Ομβρίων Φρεάτια Αποστράγγισης Дъждовни води Ecorain Ecodrain ШАХТИ Канални води Ecopal Spirobox

Διαβάστε περισσότερα

Electric brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Електрическо джезве

Electric brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Електрическо джезве Electric brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Електрическо джезве GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS Make sure that the voltage indicated on the

Διαβάστε περισσότερα

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SM-700DGS Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ... 12 ENGLISH Important safeguards

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

SDHM -10M Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор

SDHM -10M Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор SDHM -10M Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Please keep this manual carefully for further reference! INTRODUCTION Before

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

VC1020. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1020. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1020 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety precautions should

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ. Πλυντήριο ρούχων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Πλυντήριο ρούχων D D5 3 ➂ ➃ D6 D D3 b a b D7 a D - - Στις σελίδες που ακολουθούν θα ανακαλύψετε τα παρακάτω σύµβολα τα οποία επισηµαίνουν: τις οδηγίες ασφαλείας (για σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор

DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ...11 ENGLISH IMPORTANT NOTES

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37 English... 2 Български... 19 Ελληνικά... 37 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

Διαβάστε περισσότερα

HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа

HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа HSM-3040 HANDY MIX 2 IN 1 Stand mixer with bowl Μίξερ με κάδο Миксер със стойка и купа GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 8 BG БЪЛГАРСКИ...

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες Χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής γνησιότητας χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR QCD02

Διαβάστε περισσότερα

HVC120D HVD144D HVC180D Rechargeable handy vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Прахосмукачка със зарядно устройствоцитрус преса

HVC120D HVD144D HVC180D Rechargeable handy vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Прахосмукачка със зарядно устройствоцитрус преса HVC120D HVD144D HVC180D Rechargeable handy vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Прахосмукачка със зарядно устройствоцитрус преса GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π

8 kg. 9 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. 8 kg. À ƒπ. ª ƒ π º ƒδø Π À ƒπ À ƒ À À - ÙÈÌÔÎ Ù ÏÔÁÔ 2011 8 9 ª ƒ π º ƒδø Π ª ƒ π º ƒδø Π 9 kg EVO 1493 DW o Χωρητικότητα 9kg o Ταχύτητα εως 1400 σ.α.λ. o Ψηφιακή Oθόνη LED πολλαπλών ενδείξεων o Πλήκτρο qua+ για ευαίσθητες o Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ CM-928A ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ CM-928A ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ CM-928A ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 1. Θερμαινόμενη πλάκα 2. Δοχείο 3. Διακόπτης ON/OFF + ενδεικτική λυχνία 4. Βαλβίδα που προλαμβάνει το στάξιμο 5. Ένδειξη επιπέδου νερού ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης UWM-7087 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Pralka

Πλυντήριο ρούχων Pralka EL Οδηγίες Χρήσης 2 PL Instrukcja obsługi 31 Πλυντήριο ρούχων Pralka ZWI 71201 WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια _ 3 Περιγραφή προϊόντος _ 5 Πίνακας χειριστηρίων _

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-12DI Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор

SDHM-12DI Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор SDHM-12DI Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Please keep this manual carefully for further reference! INTRODUCTION Before

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

SGR-600LED. Steam Generator Σύστημα σιδερώματος Парна Система INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SGR-600LED. Steam Generator Σύστημα σιδερώματος Парна Система INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SGR-600LED Steam Generator Σύστημα σιδερώματος Парна Система GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Read this manual thoroughly before using the appliance and save

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса

CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса CJ-1440WS Juicer Λεμονοστίφτης Цитрус преса GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY RECOMMENDATIONS Please read these instructions carefully before use the

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega ATLAS Simple and essential, but with a professional core that can always meet the highest demands. Thanks to its minimalist linear design, Atlas adapts perfectly to any context

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор

SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор SGR-500LCD Refill steam generator Refill σύστημα σιδερώματος ατμού Ютия с парогенератор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should

Διαβάστε περισσότερα

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης

L FL L FL. EL Οδηγίες Χρήσης L 76285 FL L 76482 FL EL Οδηγίες Χρήσης 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Οδηγίες Χρήσης WA5160E EL Εγχειρίδιο χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες Χρήσης WA5160E 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Σωστή χρήση 6-7 Γενικές προειδοποιήσεις 8-9-10-11 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 12-13-14-15-16-17

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

L FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ L 87490 FL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ 6 7 ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 7 ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 8 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ 13 ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα