ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ"

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σηµασία της µαστογραφίας Ανατοµία του µαστού Αλλοιώσεις µαστού (Αποτιτανώσεις-Μάζες) Ανασκόπηση Σκοπός της εργασίας Υλικά και Μέθοδοι είγµα µαστογραφικών εικόνων Χαρακτηριστικά εικόνας Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών 1 η µέθοδος: Από στατιστική 1 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Χαρακτηριστικά κατεύθυνσης 2 η µέθοδος: Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής 1 η τεχνική: Αρχικές Εικόνες και Sobel φίλτρο 2 η τεχνική: 2- Wavelet µετασχηµατισµός Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών Συµπεράσµατα Μελλοντικά σχέδια Βιβλιογραφία Κρυστάλλη Μαρία 2

3 Σηµασία µαστογραφίας Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί το συχνότερο νεόπλασµα στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει το 25% όλων των νεοπλασµάτων στο γυναικείο φύλο. Η πρώιµη διάγνωση και θεραπεία, παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης. Η µαστογραφία αποτελεί την πιο αποτελεσµατική διαγνωστική µέθοδο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του µαστού. Η ανάλυση µαστογραφικής εικόνας ενισχύεται: Ψηφιακή ανάλυση µαστογραφικής εικόνας Ψηφιακή µαστογραφία Άλλες απεικονιστικές µέθοδοι του µαστού είναι: Υπερηχογράφηµα Μαγνητική µαστογραφία Μαστογραφία εκποµπής ποζιτρονίου Κρυστάλλη Μαρία 3

4 Ανατοµία του µαστού Ο γυναικείος µαστός αποτελείται κυρίως από λιπώδη και συνδετικό ιστό. Παρατηρούνται αλλοιώσεις του µαστού που δεν χαρακτηρίζονται πάντα ως κακοήθειες. Βασικά ανατοµικά χαρακτηριστικά του µαστού Κρυστάλλη Μαρία 4

5 Αλλοιώσεις του µαστού: Αποτιτανώσεις Μάζες Αλλοιώσεις του µαστού Αποτιτανώσεις Μάζες Είναι µικρές εναποθέσεις ασβεστίου. Μάκρο-αποτιτανώσεις Μίκρο-αποτιτανώσεις Ποικίλουν ως προς το µέγεθος, το σχήµα και την πυκνότητα. Παρουσιάζουν σηµαντική σχέση ως προς την πυκνότητα µε τον περιβάλλοντα ιστό. Κρυστάλλη Μαρία 5

6 Αλλοιώσεις του µαστού: Μάζες Μάζες Ανάλογα µε το σχήµα Στρογγυλό /σφαιρικό Οβάλ /ελλειπτικό Λοβωτό (1obulated) Ανώµαλο όταν το σχήµα µιας µάζας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους. Ανάλογα µε το περίγραµµα Περιγεγραµµένη (circumscribed) τα όρια µεταξύ της αλλοίωσης και του περιβάλλοντος ιστού είναι σαφώς ορισµένα. Αµυδρή (obscured) τα όρια δεν διακρίνονται καθαρά και δεν µπορεί να γίνει σίγουρη διάγνωση. Απροσδιόριστη (ill-defined) τελείως αδιάκριτα όρια. Αστεροειδής (stellate/spiculated) γραµµές περιβάλλουν κυκλικά τη µάζα, µε κατεύθυνση ακτινική. Κρυστάλλη Μαρία 6

7 Αλλοιώσεις του µαστού: Μάζες ύο από τα βασικά είδη µαζών: περιγεγραµµένη µάζα αστεροειδής µάζα Περιγεγραµµένη µάζα (αριστερά), Αστεροειδής µάζα (δεξιά) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι µάζες που είναι περισσότερο ύποπτες για κακοήθεια είναι αυτές που ανήκουν στην κατηγορία των περιγεγραµµένων και των αστεροειδών µαζών Κρυστάλλη Μαρία 7

8 Ανίχνευση και χαρακτηρισµός µαζών Πρόβληµα: υσδιάκριτες αλλοιώσεις παρουσία µαστογραφικά πυκνού παρεγχύµατος. Π.χ. Οι µάζες, είναι συνήθως πολύ µικρές σε µέγεθος ή/και έχουν χαµηλή αντίθεση λόγω ίδιου συντελεστή απορρόφησης µε το παρέγχυµα. Αποτέλεσµα: ψευδώς αρνητικές διαγνώσεις ψευδώς θετικές διαγνώσεις Κρυστάλλη Μαρία 8

9 Ανασκόπηση Κρυστάλλη Μαρία 9

10 Ανασκόπηση Κρυστάλλη Μαρία 10

11 Σκοπός της εργασίας Ο στόχος αυτής της µελέτης είναι η διαφοροποίηση αστεροειδών µαζών, που είναι ενσωµατωµένες σε πυκνό παρέγχυµα, από τον φυσιολογικό πυκνό ιστό, µε χρήση ανάλυσης εικόνας. Εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής από στατιστική 1 ης και 2 ης τάξης καθώς και χαρακτηριστικών κατεύθυνσης. Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών. Σύγκριση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών από αρχικές και υποεικόνες µετασχηµατισµού wavelet. Κρυστάλλη Μαρία 11

12 είγµα µαστογραφικών εικόνων Αποτελείται από µαστογραφικές εικόνες (DDSM, 100µm ανάλυση και 12bits βάθος εικονοστοιχείου) που περιέχουν πυκνό φυσιολογικό ιστό και αστεροειδείς µάζες διαφορετικών µεγεθών µε λίγες έως πολλές ακτινωτές προσεκβολές 52 ROIs µε φυσιολογικό ιστό Πυκνό παρέγχυµα Ετερογενώς πυκνό παρέγχυµα 64 ROIs µε µάζες (χαµηλής αντίθεσης, υψηλός δείκτη δυσκολίας ανίχνευσης: subtlety 1,2,3 κατά DDSM) Κρυστάλλη Μαρία 12

13 Παρατηρώντας το ROI της φυσιολογικής εικόνας (a) φαίνεται ότι είναι πυκνό ROI, χαµηλής αντίθεσης όπως και το ROI της παθολογικής εικόνας (b). Συνέπεια: Υψηλός δείκτης δυσκολίας ανίχνευσης και χαρακτηρισµού αστεροειδούς µάζας. B_3058_1.RIGHT_CC B_3076_1.LEFT_MLO Παράδειγµα µάζας χαµηλής ανιχνευσιµότητας Κρυστάλλη Μαρία 13

14 Χαρακτηριστικά εικόνας Χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να διαχωρίσουν αντικείµενα εικόνας. Κατηγορίες χαρακτηριστικών: Χαρακτηριστικά χώρου (spatial features) Ροπές ιστογράµµατος Χαρακτηριστικά υφής (texture features) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά (geometrical features) Χαρακτηριστικά από µετασχηµατισµό (transform features) Στην εργασία ασχοληθήκαµε µε: Χαρακτηριστικά υφής (texture features) Από στατιστική 1 ης τάξης Mean, Std,από αρχικές εικόνες και approximations υποεικόνες (wavelet) ALOE, Stdfold, (χαρακτηριστικά κατεύθυνσης) από εικόνες φάσης (Sobel, wavelet) Από στατιστική 2 ης τάξης (Haralick [27] και R.Walker [32] ) Κρυστάλλη Μαρία 14

15 Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ROI 2 ης τάξης χαρακτηριστικά Haralick [27] και R.Walker [32] Mean, Std Μετασχηµατισµός Wavelet Approximation υποεικόνες Magnitude υποεικόνες Phase υποεικόνες S o b e l Phase ALOE, Stdfold Mean, Std 2 ης τάξης χαρακτηριστικά Haralick [27] και R.Walker [32] ALOE, Stdfold Κρυστάλλη Μαρία 15

16 Από στατιστική 1 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής (Προκύπτουν από το ιστόγραµµα αρχικών ROIs και approximation subrois) Για κάθε εικονοστοιχείο (i,j) εξάγεται ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που είναι σχεδιασµένα να διαφοροποιούν τις µάζες (κυρίως αστεροειδείς) από τον φυσιολογικό ιστό. N(i,j): η γειτονιά γύρω από το εικονοστοιχείο από την οποία εξάγονται τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούµε σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή είναι: Μέση τιµή της φωτεινότητας εικονοστοιχείων f (i, j) (Mean): Όπου Κ: ο αριθµός των εικονοστοιχείων. ( i= γραµµή, j= στήλη) και f(m,n): οι χαµηλής συχνότητας wavelet συντελεστές (approximation image) στη θέση (m,n) Τυπική απόκλιση της φωτεινότητας εικονοστοιχείων (Standard Deviation): Κρυστάλλη Μαρία 16

17 Standard Deviation of Gradient-Orientation Histogram ALOE (Προκύπτει από το ιστόγραµµα της εικόνας φάσης-κατευθυντικό ιστόγραµµα) Τυπική απόκλιση ιστογράµµατος των κατευθύνσεων βάθµωσης (Standard Deviation of Gradient-Orientation Histogram) (Analysis of Local Oriented Edges ALOE) [10] θ(i,j)=arctan(d y (i,j)/ d χ (i,j)): η κατεύθυνση της βάθµωσης στο σηµείο (i,j) µε τιµές(-π/2,π/2), όπου d y (i,j) και d χ (i,j): η κάθετη και οριζόντια συνιστώσα της βάθµωσης στο σηµείο (i,j) αντίστοιχα hist ij : το ιστόγραµµα των κατευθύνσεων θ στο Ν(i,j) χρησιµοποιώντας 256 τµήµατα (bins) hist i,j (n): ο αριθµός των εικονοστοιχείων στο Ν(i,j) µε θє(-π/2+nπ/256, -π/2+(n+1)π/256), όπου n=0,1,2, 255. και : Το µέσο ύψος του ιστογράµµατος Κρυστάλλη Μαρία 17

18 Φυσική σηµασία χαρακτηριστικού ALOE (a): Κατευθύνσεις ακµών για µια αστεροειδή περιοχή και για φυσιολογική περιοχή (b): Gradient orientation histogram (c): Αντιστοίχηση προσανατολισµών E, N, W, S µε γωνίες Αστεροειδής µάζα: ακανόνιστο κέντρο που περιβάλλεται από προσεκβολές οι οποίες εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Φυσιολογικές περιοχές: τείνουν να έχουν παρόµοιες κατευθύνσεις βάθµωσης. Κρυστάλλη Μαρία 18

19 Παράδειγµα εξαγωγής χαρακτηριστικού ALOE Tα ιστογράµµατα κατευθύνσεων βάθµωσης (c και d) προέκυψαν από τους συντελεστές φάσης του µετασχηµατισµού wavelet στην 3η κλίµακα. Στον οριζόντιο άξονα δεν παρουσιάζουµε πλέον τους προσανατολισµούς µε τα γράµµατα E, Ν, W και S και αλλά έχει γίνει αντιστοίχησή τους µε γωνίες και µάλιστα από π έως π, τα οποία σηµειώνονται σαν -3 έως 3. Κατευθυντικά ιστογράµµατα για περιοχή φυσιολογικού ιστού (a) και αστεροειδούς µάζας (b) Κρυστάλλη Μαρία 19

20 Standard Deviation of Folded gradient orientation Stdfold (Προκύπτει από την εικόνα φάσης) Τυπική απόκλιση των αναδιπλωµένων κατευθύνσεων βάθµωσης (Standard Deviation of folded gradient orientation) Αν ΚΡ και ΚΝ: ο αριθµός των θετικών και αρνητικών κατευθύνσεων βάθµωσης στο Ν(i,j) αντίστοιχα ο µέσος όρος των θετικών και αρνητικών κατευθύνσεων ορίζεται: Και η αναδιπλωµένη κατεύθυνση βάθµωσης ορίζεται: Φυσική σηµασία του χαρακτηριστικού Stdfold Η µετατροπή από θ σε β είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό του χαρακτηριστικού σ β που µελετάµε ώστεγιααστεροειδείςµάζες να προκύπτουν παρόµοιες τιµές. Ακόµα και αν όλα τα β περιστραφούν κατά µια γωνία α, η τιµή του χαρακτηριστικού σ β θα παραµείνει η ίδια, παρόλο που οι αναδιπλώσεις θα είναι διαφορετικές. Κρυστάλλη Μαρία 20

21 Επιστηµονικό εργαλείο επεξεργασίας εικόνων Για την εξαγωγή των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών έγινε χρήση ενός επιστηµονικού εργαλείου το οποίο υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραµµατισµού C, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Το περιβάλλον του εργαλείου αυτού φαίνεται παρακάτω: Κρυστάλλη Μαρία 21

22 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής (Προκύπτουν από τα αρχικά ROIs και magnitude subrois) Αυτή η µέθοδος είναι βασισµένη στην εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής σύµφωνα µε τον Haralick [27] και R.Walker [32]. Χρησιµοποιούνται κάποιοι πίνακες-µήτρες γνωστοί ως Spatial Gray Level Co-occurrence Matrices (SGLCM), οι οποίοι χαρακτηρίζουν την χωρική κατανοµή των διαβαθµίσεων του γκρι των εικονοστοιχείων σε µια εικόνα. Ο υπολογισµός των χαρακτηριστικών πραγµατοποιείται στις διευθύνσεις θ=0 ο, 45 ο, 90 ο, 135 ο και για απόσταση d=1 pixel (4 SGLCMs) 14 χαρακτηριστικά από κάθε SGLCM. Mean και range για κάθε χαρακτηριστικό. Κρυστάλλη Μαρία 22

23 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Εξάγονται τα εξής χαρακτηριστικά υφής (MATLAB) Κρυστάλλη Μαρία 23

24 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Κρυστάλλη Μαρία 24

25 1 η τεχνική Κρυστάλλη Μαρία 25

26 2 η τεχνική Κρυστάλλη Μαρία 26

27 2- Wavelet µετασχηµατισµός «Ξεχωρίζει» τις διαφορετικών ευρών ζώνης χωρικές συχνότητες και τις αναλύει µε διαφορετικό τρόπο. Προσαρµόζεται στην ανίχνευση µαζών διαφορετικού µεγέθους. Ο όρος scale=κλίµακα s, είναι το αντίστροφο µέγεθος της συχνότητας. Υποεικόνες υψηλών scales αντιστοιχούν σε χαµηλές συχνότητες, ενώ Υποεικόνες χαµηλών scales δίνουν τις λεπτοµέρειες της εικόνας. Η επεξεργασία µιας εικόνας µέσω wavelet µπορεί να ερµηνευθεί ως µια διαδικασία φιλτραρίσµατος της εικόνας. Χρήση του µετασχηµατισµού wavelet µε τα φίλτρα Mallat [26] όπου η κλίµακα s ποικίλει µόνο κατά µήκος της δυαδικής ακολουθίας 2j, jєζ και η γκαουσσιανή συνάρτηση αντικαθίσταται από την παρόµοια οµαλή κυβική συνάρτηση (cubic spline) θ(x). Τα φίλτρα αυτά προσφέρουν ακριβή ανακατασκευή εικόνας γιατί δεν χρησιµοποιούν υποδειγµατοληψία στις εικόνες και γρήγορη ταχύτητα εκτέλεσης. Κρυστάλλη Μαρία 27

28 2- Wavelet µετασχηµατισµός Η 1 η υποεικόνα περιλαµβάνει κυρίως το background της εικόνας (approximations). Αντιστοιχεί στις χαµηλότερες συχνότητες. Οι υπόλοιπες υποεικόνες αντιστοιχούν σε υψηλότερες συχνότητες και περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες της εικόνας (details). Τις κάθετες, οριζόντιες ακµές, και ως προς τις δύο κατευθύνσεις ακµές, την φάση. Κρυστάλλη Μαρία 28

29 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Ησυνάρτηση που χρησιµοποιούµε για τον σκοπό αυτό είναι η TTEST. Είναι µια δόκιµη µέθοδος για την αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας ανεξάρτητων χαρακτηριστικών. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης όσα χαρακτηριστικά δίνουν τιµή πιθανότητας µικρότερη του 0,05 (p-value<0,05), θεωρείται ότι µπορούν να διαχωρίσουν µάζες από φυσιολογικό ιστό αποτελεσµατικά. Κρυστάλλη Μαρία 29

30 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Ο µέσος όρος των τιµών των χαρακτηριστικών: Η µέση τιµή του χαρακτηριστικού Aloe, Std, StdFold είναι µικρότερη για τις φυσιολογικές εικόνες από την αντίστοιχη των παθολογικών. Το αντίθετο παρατηρείται για το χαρακτηριστικό Mean (χρήση ROI γειτονίας και όχι περιοχών που αντιστοιχούν σε τµηµατοποίηση του ορίου της) Κρυστάλλη Μαρία 30

31 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Mean και Standard deviation of gray level histogram (Std): διαφοροποιούν µάζες από πυκνό φυσιολογικό παρέγχυµα Το χαρακτηριστικό Standard Deviation of folded gradient orientation (Stdfold) ειδικεύεται στον διαχωρισµό spiculated µαζών από φυσιολογικό ιστό, σε συµφωνία µε τους Kegelmeyer [10] και Liu [13]. Όσο µεγαλώνει η κλίµακα τόσο καλύτερα ανταποκρίνεται το χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή τόσο αποτελεσµατικότερη διακριτική ικανότητα έχει. Κρυστάλλη Μαρία 31

32 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Tο χαρακτηριστικό Standard Deviation of gradient-orientation histogram (Aloe) φαίνεται να µην είναι ικανό να διαχωρίσει µάζες από φυσιολογικό ιστό. Περιοχές οµοιογενώς πυκνού φυσιολογικού ιστού (a) και αστεροειδούς µάζας (b). Κατευθυντικά ιστογράµµατά τους αντίστοιχα (c και d). Περιοχές ετερογενώς πυκνού φυσιολογικού ιστού (e) και αστεροειδούς µάζας (f). Κατευθυντικά ιστογράµµατά τους αντίστοιχα (g και h). Κρυστάλλη Μαρία 32

33 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Όσο αυξάνεται η κλίµακα περισσότερα είναι τα χαρακτηριστικά που µπορούν να διαφοροποιήσουν µάζες από φυσιολογικό πυκνό ιστό. Γιατί όπως οι µάζες και ο φυσιολογικός ιστός έχουν χαµηλής συχνότητας περιεχόµενα µε αποτέλεσµα να γίνεται η διαφοροποίηση µε µεγάλη δυσκολία. Όσο αυξάνεται η κλίµακα οι διαφορές µεταξύ των µαζών και του φυσιολογικού ιστού αρχίζουν να αποκαλύπτονται. Κρυστάλλη Μαρία 33

34 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Χαρακτηριστικά όπως Correlation, Sum Variance, Information measure of correlation 2 στις αρχικές εικόνες αλλά και σε διάφορες κλίµακες, διαφοροποιούν µάζες από φυσιολογικό ιστό, ένα αποτέλεσµα που έρχεται σε συµφωνία µε µελέτες που έχουν γίνει στην multiresolution texture analysis of breast masses [11,12]. Κρυστάλλη Μαρία 34

35 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Όσο µεγαλώνει η κλίµακα των µετασχηµατισµένων εικόνων περισσότερα είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των οποίων το mean και range δείχνουν ότι είναι αποτελεσµατικά στην διάκριση µαζών από φυσιολογικό ιστό. Κρυστάλλη Μαρία 35

36 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Το χαρακτηριστικό Contrast στην τέταρτη κλίµακα και το mean και το range αυτού διακρίνουν το παθολογικό από το φυσιολογικό. Μεγάλες τιµές του Contrast δηλώνουν ανοµοιογένεια, δηλαδή ένδειξη παθολογικού περιστατικού, ενώ µικρές τιµές δηλώνουν οµοιογένεια. Άλλωστε τα περιστατικά που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι χαµηλής αντίθεσης και µάλιστα µε δυσκολία ανίχνευσης subtle 1,2,3 Κρυστάλλη Μαρία 36

37 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Υπάρχουν χαρακτηριστικά που µόνο στην τέταρτη κλίµακα έχουν καλή διακριτική ικανότητα, όπως για παράδειγµα το mean και range του Shade, το range του Sum Variance. Κρυστάλλη Μαρία 37

38 Συµπεράσµατα Ένα σύνολο χαρακτηριστικών µελετήθηκαν ως προς την ικανότητά τους να διαφοροποιούν αστεροειδείς µάζες από πυκνό φυσιολογικό ιστό, η οποία είναι υψηλών απαιτήσεων διαδικασία διαφοροποίησης. Από τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν τα multiresolution χαρακτηριστικά έχουν αυξηµένη διακριτική ικανότητα. Κρυστάλλη Μαρία 38

39 Μελλοντικά σχέδια Αύξηση του δείγµατος και εµπλουτισµός του και µε άλλα είδη µαζών όπως είναι οι circumscribed µάζες. Θα µπορέσει να ελεγχθεί ποια χαρακτηριστικά έχουν καλύτερη διακριτική ικανότητα για οποιοδήποτε είδος µαζών. Χρήση άλλων µεθόδων για επιλογή των βέλτιστων χαρακτηριστικών (π.χ. PCA). Χρήση ταξινοµητή µε είσοδο τα χαρακτηριστικά µε την καλύτερη διακριτική ικανότητα. Θα είναι δυνατόν να γίνεται αυτόµατη εκτίµηση της πιθανότητας να πρόκειται πράγµατι για παθολογικό ή φυσιολογικό περιστατικό. Κρυστάλλη Μαρία 39

40 Βιβλιογραφία [1] Greenlee, R.T., Hill-Harmon M.B., Murray, T., and Thun, M. (2001), Cancer statistics, CA Cancer J. Clin., Vol. 51, pp [2] Heine, J., Malhotra, P. (2002), Mammographic tissue, breast cancer risk, serial image analysis and digital mammography, Acad. Radiol., Vol. 9, pp [3] Dahnert, W. (1996), Breast, Radiology Review Manual. Dahnert, W. (ed). Williams and Wilkins, Baltimore, pp [4] Costaridou, L., Skiadopoulos, S., Sakellaropoulos, P., Kalogeropoulou, C.P., Likaki, E. and Panayiotakis G. (2005), Evaluating the effect of a wavelet enhancement method in characterization of simulated lesions embedded in dense breast parenchyma, Eur. Radiol. (in press, DOI: /S ). [5] Karssemeijer, N. (2002), Detection of masses in mammograms, Image-Processing Techniques for Tumor Detection, Strickland, R.N (ed), Marcel Dekker Inc., New York, pp [6] Sahiner, B., Chan, H-P, Petrick, N., Helvie, M.A. and Goodsitt, M. (1998), Computerized characterization of masses on mammograms: The rubber band straightening transform and texture analysis, Med. Phys., Vol. 25, pp [7] Sahiner, B., Chan, H-P, Petrick, N., Helvie. M.A and Hadjiiski. L.M. (2001), Improvement of mammographic mass characterization using speculation measures and morphological features, Med. Phys., Vol. 28, pp [8] Pisano, E.D., Cole, E.B., Hemminger, B.M. et al. (2000), Image processing algorithms for digital mammography: A pictorial essay, RadioGraphics, Vol. 20, [9] Chan, H-P., Sahiner, B., Petrick, N., Hadjiiski, L. and Paquerault, S. (2005), Computer-aided diagnosis of breast cancer, Medical Image Analysis Methods, Costaridou, L. (ed), Taylor & Francis, LCC, CRC Press (in press). [10] Kegelmeyer, J., Pruneda, J.M., Bourland, P.D., Hillis, A., Riggs, M.W. and Nipper, M.L. (1994), Computer-aided mammographic screening for spiculated lesions, Radiology, Vol. 191, pp [11] Wei, D., Chan, H-P., Helvie, M.A., Sahiner, B., Petrick, N., Adler, D.D. and Goodsitt, M.M. (1995), Classification of mass and normal breast tissue on digital mammograms: Multiresolution texture analysis, Med. Phys., Vol. 22. pp [12] Wei, D., Chan, H-P., Petrick, N., Sahiner, B., Helvie, M.A., Adler, D.D. and Goodsitt, M.M. (1997), False-positive reduction technique for detection of masses on digital mammograms: Global and local multiresolution texture analysis, Med. Phys., Vol 24, pp [13] Liu, S., Babbs, C.F., and Delp, E.J. (2001), Multiresolution detection of spiculated lesions in digital mammograms, IEEE Trans. Image Proc, Vol. 10, pp [14] Petrick, N., Chan, H-P., Wei, D., Sahiner, B., Helvie, M.A. and Adler, D.D. (1996), Automated detection of breast masses on mammograms using adaptive contrast enhancement and texture classification, Med. Phys., Vol. 23, pp [15] Kobatake, H., Murakami, M, Takeo, H. and Nawano, S. (1999), Computerized detection of malignant tumors on digital mammograms, IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 18, pp [16] te Brake, G.M, Karrssemeijer, N. and Hendriks, J.H.C.L. (2000), An automatic method to discriminate malignant masses from normal tissue in digital mammograms, Med. Phys. Biol., Vol. 45, pp [17] Zwiggelaar, R., Parr, T.C., Schumm, J.E., Hutt, I.W., Taylor C.J., Astley, S.M. and Boggis, C.R.M. (1999), Model-based detection of spiculated lesions in mammograms, Medical Image Analysis, Vol. 3 pp [18] Christoyianni, I., Koutras, A, Dermatas, E and Kokkinakis, G. (2002), Computer aided diagnosis of breast cancers in digitized mammograms, Comp. Med. Imaging Graphics, Vol. 26, pp Κρυστάλλη Μαρία 40

41 Βιβλιογραφία [19] Costaridou, L. (2005), Softcopy display of mammograms, ECR 2005, Book of Abstracts, Eur. Radiol., Vol. 15 (Suppl. 1), pp [20] Costaridou, L., Skiadopoulos, S., Karahaliou, A., Sakellaropoulos, P. and Panayiotakis G. (2005), On the lesion specific enhancement hypothesis in mammography, Accepted for the 14th International Conference in Medical Physics, Nuremberg, Germany, September. [21] Laine, A., et al. (1994), Mammographic feature enhancement by multiscale analysis, IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 13, pp [22] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L., and Panayiotakis, G. (2003), A wavelet-based spatially adaptive method for mammographic contrast enhancement, Phys. Med. Biol., Vol. 48, pp [23] Costaridou, L., Sakellaropoulos, P., Skiadopoulos, S. and Panayiotakis, G. (2005), Locally adaptive wavelet contrast enhancement, Medical Image Analysis Methods, Costaridou L. (ed), Taylor & Francis, LCC, CRC Press (in press). [24] Costaridou, L., Sakellaropoulos, P., Stefanoyiannis, A., Ungureanu, E. and Panayiotakis G. (2001), Quantifying image quality at breast periphery vs. mammary gland in mammography using wavelet analysis, Br. J. Radiol., Vol. 74, pp [25] Chang, C-M, and Laine, A. (1999), Coherence of multiscale features for enhancement of digital mammograms, IEEE Trans. Inform. Tech. Biom., Vol. 3, pp [26] Mallat, S. (1998), A Wavelet Tour of Signal Processing, Academic Press, London. [27] Haralick, R.M., Shanmugam, K., Dinstein, I. (1973), Textural features for image classification, IEEE Trans. Syst. Man. Cybern., SMC-3, pp [28] Heath, M., et al. (2000), The digital database for screening mammography, Proceedings of 5th International Workshop on Digital Mammography, Yaffe, M.J. (ed), Medical Physics Publishing, Madison, WI, [29] DDSM: Digital Database for Screening Mammography, Internet URL:http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html. [30] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L. and Panayiotakis, G. (1999), An image visualization tool in mammography, Med. Inform., Vol. 24, pp [31] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L. and Panayiotakis, G. (2000), Using component technologies for web based wavelet enhanced mammographic image visualization, Med. Inform., Vol. 25, pp [32] R. Walker, P. Jackway, I.D. Longstaff, Proc. 3rd Conference on Digital Image Computing: Techniques and Application DICTA95, Brisbane, Australia, 6-8th December, pp [33] Ohanian, P. and Dubes, R., (1992), Performance evaluation for four classes of textural features, Pattern Recognition, Vol. 25, No. 8, pp [34] Mallat S, Zhong S.(1992), Characterisation of signals from multiscale edges, IEEE Trans. Pat. Anal. Machine Intell., 14: [35] Strickland RN, Hahn HH. (1997) Wavelet transform methods for object detection and recovery, IEEE Trans. Med. Imaging, 6: [36] A. Laine, J. Fan, S. Schuler, A framework for contrast enhancement by dyadic wavelet analysis, Computer and Information Science department, University of Florida. [37] B. Sahiner, Chan, D. Wei, N. Petrick, (1995), Image feature selection by a genetic algorithm: Application to classification of mass and normal breast tissue, Department of Radiology, pp [38] Lena I. Costaridou, Philipos N. Sakellaropoulos, Maria A. Kristalli, Spyros G. Skiadopoulos, Anna N. Karahaliou, Ioannis S. Boniatis and George S. Panayiotakis Μultiresolution feature analysis for differentiation of breast masses from normal tissue,department of Medical Physics, University of Patras, 1stInternational Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization, 1st IC-EpsMsO, Athens, 6-9 July, 2005 Κρυστάλλη Μαρία 41

42 2 η µέθοδος: 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Παράδειγµα υπολογισµού SGLCM πινάκων Έστω µια εικόνα 4x4 µε 4 τόνους του γκρι. N g xn g είναι ο αριθµός τόνων της εικόνας. Ενώ d είναι η απόσταση µεταξύ των pixels των οποίων οι τιµές συγκρίνονται. Έστω d=1. Υπολογίζονται οι πίνακες SGLCM για θ=0 o, 45 o, 90 o, 135 o. Κρυστάλλη Μαρία 42

43 2 η µέθοδος: 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Παράδειγµα υπολογισµού SGLCM πινάκων Κάθε µια από αυτές τις µήτρες κανονικοποιείται αφού διαιρείται µε R, όπου R είναι το άθροισµα των στοιχείων κάθε µιας από τις µήτρες που προκύπτουν. Από αυτές τις µήτρες προκύπτουν χαρακτηριστικά όπως: Energy, Correlation Entropy, Inertia (contrast), Sum average κτλ. Κρυστάλλη Μαρία 43

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο. Δρ Μάριος Νεοφύτου

Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο. Δρ Μάριος Νεοφύτου Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο Δρ Μάριος Νεοφύτου Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας Γυναικολογικός Καρκίνος Ενδοσκόπηση / Υστεροσκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της αλλοίωσης (έσω ή έξω) επιλέγεται η έξω έσω ή η έσω έξω

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders»

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders» ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 ευτερογενής πρόληψη καρκίνου µαστού Εισαγωγή Ο καρκίνος µαστού αφορά το 27% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στο γυναικείο πληθυσµό και ο συνολικός κίνδυνος στη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4-4-1 Εισαγωγή Όσο το n αυξάνει, η διωνυμική κατανομή προσεγγίζει... n = 6 n = 1 n = 14 Binomial Distribution:

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms

Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms Georgios K. Leontidis University of Athens, Department of Informatics and Telecommunications, Athens, Greece Panepistimioupoli Zografou,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρηµάτων και Εικόνων για την Συνδυασµένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων και Μηχανών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρηµάτων και Εικόνων για την Συνδυασµένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων και Μηχανών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη ιαδικτυακής Βάσης εδοµένων Μαστογραφικών Ευρηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Οικογενής καρκίνος του μαστού σε Κύπριες ασθενείς Μοντέλο προοπτικού μαζικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images)

Μορφές προϊόντων (1/3) Πλέγµα τριγώνων (polygon meshes) Εικόνες απόστασης (range images) Μορφές προϊόντων (1/3) Νέφη σηµείων (point clouds) + Εύκολος τρόπος παρουσίασης στον Η/Υ + Ικανοποιητικό τελικό προϊόν για απλά σχήµατα / όψεις υσκολία ερµηνείας για αντικείµενα µε σύνθετες µορφές Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Τελική Αναφορά Έργου Ολοκλήρωση Μελέτης Τελ. Ενημ.: 07 Δεκεμβρίου 2010 Τίτλος Έργου: «Δημιουργία πρωτότυπης βάσης ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητική Μαστογραφία

Μαγνητική Μαστογραφία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαγνητική Μαστογραφία Τεχνικές απεικόνισης και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 36o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ II. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ I. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognton Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesan Decson Theory Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayes Decson theory Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.

BREAST LESION EXCISION SYSTEM: ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ. ΝΕΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Μονάδα Μαστού, Α Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Στόχος Αξιολόγηση του Intact Breast Lesion Excision

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις Επιστημονική Επιμέλεια: Χρήστος Μαρκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καρκίνο του μαστού Δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

R n R 2. x 2. x 1. x: συντεταγµένες του z

R n R 2. x 2. x 1. x: συντεταγµένες του z Αναγνώριση Προσώπου µε Σύγκριση Υπερεπιφανειών Θανάσης Ζάγουρας.Π.Μ.Σ Η.Ε.Π, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Πατρών Επιβλέποντες: Σπ. Φωτόπουλος Γ. Οικονόµου Ανάλυση Εικόνων Προσώπου Πεδία Αναγνώρισης Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Γυναίκα 35 ετών με κοιλιακό άλγος από μηνός Παρουσιάζεται από: Τζάμου Ε, Μπολώτη Δ, Νάτσε Ν, Αναστασιάδου Κ. Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

40 Ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού με καρκίνο

40 Ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού με καρκίνο Εισαγωγή Ξεκινάμε με κάποια βασικά δεδομένα αναφορικά με τις γυναίκες και τον καρκίνο, για να τονίσουμε στον αναγνώστη τη σοβαρότητα του προβλήματος για τις γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες

Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Συστήµατα Επεξεργασίας Σηµάτων και Εικόνων: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρµογές» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αυτόµατη Ανίχνευση Νεοπλασιών σε Πολλαπλές Ψηφιακές Μαστογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ιδάσκων: Βασίλειος Γαργανουράκης 1 Περιγραφή Μαθήµατος ΘΕΩΡΙΑ Fast Fourier Transform Συνελίξεις Μη Γραµµικοί Μετασχηµατισµοί Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ανάλυσης Εικόνων και Βίντεο Αυτοφθορίζουσας

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος

Στόχος της εργασίας και ιδιαιτερότητες του προβλήματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Κουλουμέντας Παναγιώτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανιά,Νοέμβριος 2014 Επιτροπή: Ζερβάκης Μιχάλης (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής

Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής Επίκουρος Καθηγητής Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.gr Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι παρουσίαση των μοντέλων πολλαπλής στοίχισης. κατανόηση των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Κλείσε ένα ραντεβού ζωής Αφιέρωσε 10 λεπτά στον εαυτό σου για μια μαστογραφία Όσα θα θέλατε να μάθετε για τον καρκίνο του μαστού Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Τι είναι ο καρκίνος του μαστού;

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς στην Επεμβατική Ακτινολογία Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά (;) Επίπεδα Αναφοράς στην ΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων

Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ, Φεβρουάριος 2010 Ομάδα Εργασίας Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου Η αξονική στεφανιογραφία έχει θέση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Dr. Γιώργος ΜΙΧΑΗΛ BSCCP/RCOG DT Diploma in Colposcopy Ο Ο τραχηλικός καρκίνος αποτελεί μια πολύ σπάνια συνέπεια μιας ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας M.Sc., Ph.D. Αθήνα 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ... 3 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 4 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE CARLO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE

Διαβάστε περισσότερα

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis

Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations. Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis Digital signatures in practice in Greece: Capabilities and limitations Dimitrios Lekkas, Dimitris Gritzalis September 2014 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων

Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Εφαρμογή της μεθόδου Predict Observe Explain στην οριζόντια βολή με χρήση προσομοιώσεων Απόστολος Μιχαλούδης 1, Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης 2 michaloudis@yahoo.com, evris@physics.auth.gr 1 Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΑ ΑΣΤΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ Μανόλης Καπετανάκης (mkapet@yahoo.com) Ελληνική Αστρονομική Ένωση Περίληψη: Λέγοντας «μέτρηση διπλού άστρου» εννοούμε τη μέτρηση δύο γωνιών, της «γωνίας θέσης»

Διαβάστε περισσότερα

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB )

Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια «ανώδυνη» εισαγωγή στο μάθημα (και στο MATLAB ) Μια πρώτη ιδέα για το μάθημα χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Περίγραμμα του μαθήματος χωρίς καθόλου εξισώσεις!!! Παραδείγματα από πραγματικές εφαρμογές ==

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης

Ακαδηµαϊκό Έτος 2005 2006, Χειµερινό Εξάµηνο ιδάσκων Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΨΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 5 6 Χειµερινό Εξάµηνο Καθ.: Νίκος Τσαπατσούλης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών

Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Με την προσωπική πρόσκληση συµµετοχής σας στο πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα