ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ"

Transcript

1 ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΤΕΡΟΕΙ ΩΝ ΜΑΖΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σηµασία της µαστογραφίας Ανατοµία του µαστού Αλλοιώσεις µαστού (Αποτιτανώσεις-Μάζες) Ανασκόπηση Σκοπός της εργασίας Υλικά και Μέθοδοι είγµα µαστογραφικών εικόνων Χαρακτηριστικά εικόνας Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών 1 η µέθοδος: Από στατιστική 1 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Χαρακτηριστικά κατεύθυνσης 2 η µέθοδος: Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής 1 η τεχνική: Αρχικές Εικόνες και Sobel φίλτρο 2 η τεχνική: 2- Wavelet µετασχηµατισµός Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών Συµπεράσµατα Μελλοντικά σχέδια Βιβλιογραφία Κρυστάλλη Μαρία 2

3 Σηµασία µαστογραφίας Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί το συχνότερο νεόπλασµα στις γυναίκες και αντιπροσωπεύει το 25% όλων των νεοπλασµάτων στο γυναικείο φύλο. Η πρώιµη διάγνωση και θεραπεία, παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης. Η µαστογραφία αποτελεί την πιο αποτελεσµατική διαγνωστική µέθοδο για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του µαστού. Η ανάλυση µαστογραφικής εικόνας ενισχύεται: Ψηφιακή ανάλυση µαστογραφικής εικόνας Ψηφιακή µαστογραφία Άλλες απεικονιστικές µέθοδοι του µαστού είναι: Υπερηχογράφηµα Μαγνητική µαστογραφία Μαστογραφία εκποµπής ποζιτρονίου Κρυστάλλη Μαρία 3

4 Ανατοµία του µαστού Ο γυναικείος µαστός αποτελείται κυρίως από λιπώδη και συνδετικό ιστό. Παρατηρούνται αλλοιώσεις του µαστού που δεν χαρακτηρίζονται πάντα ως κακοήθειες. Βασικά ανατοµικά χαρακτηριστικά του µαστού Κρυστάλλη Μαρία 4

5 Αλλοιώσεις του µαστού: Αποτιτανώσεις Μάζες Αλλοιώσεις του µαστού Αποτιτανώσεις Μάζες Είναι µικρές εναποθέσεις ασβεστίου. Μάκρο-αποτιτανώσεις Μίκρο-αποτιτανώσεις Ποικίλουν ως προς το µέγεθος, το σχήµα και την πυκνότητα. Παρουσιάζουν σηµαντική σχέση ως προς την πυκνότητα µε τον περιβάλλοντα ιστό. Κρυστάλλη Μαρία 5

6 Αλλοιώσεις του µαστού: Μάζες Μάζες Ανάλογα µε το σχήµα Στρογγυλό /σφαιρικό Οβάλ /ελλειπτικό Λοβωτό (1obulated) Ανώµαλο όταν το σχήµα µιας µάζας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους. Ανάλογα µε το περίγραµµα Περιγεγραµµένη (circumscribed) τα όρια µεταξύ της αλλοίωσης και του περιβάλλοντος ιστού είναι σαφώς ορισµένα. Αµυδρή (obscured) τα όρια δεν διακρίνονται καθαρά και δεν µπορεί να γίνει σίγουρη διάγνωση. Απροσδιόριστη (ill-defined) τελείως αδιάκριτα όρια. Αστεροειδής (stellate/spiculated) γραµµές περιβάλλουν κυκλικά τη µάζα, µε κατεύθυνση ακτινική. Κρυστάλλη Μαρία 6

7 Αλλοιώσεις του µαστού: Μάζες ύο από τα βασικά είδη µαζών: περιγεγραµµένη µάζα αστεροειδής µάζα Περιγεγραµµένη µάζα (αριστερά), Αστεροειδής µάζα (δεξιά) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι µάζες που είναι περισσότερο ύποπτες για κακοήθεια είναι αυτές που ανήκουν στην κατηγορία των περιγεγραµµένων και των αστεροειδών µαζών Κρυστάλλη Μαρία 7

8 Ανίχνευση και χαρακτηρισµός µαζών Πρόβληµα: υσδιάκριτες αλλοιώσεις παρουσία µαστογραφικά πυκνού παρεγχύµατος. Π.χ. Οι µάζες, είναι συνήθως πολύ µικρές σε µέγεθος ή/και έχουν χαµηλή αντίθεση λόγω ίδιου συντελεστή απορρόφησης µε το παρέγχυµα. Αποτέλεσµα: ψευδώς αρνητικές διαγνώσεις ψευδώς θετικές διαγνώσεις Κρυστάλλη Μαρία 8

9 Ανασκόπηση Κρυστάλλη Μαρία 9

10 Ανασκόπηση Κρυστάλλη Μαρία 10

11 Σκοπός της εργασίας Ο στόχος αυτής της µελέτης είναι η διαφοροποίηση αστεροειδών µαζών, που είναι ενσωµατωµένες σε πυκνό παρέγχυµα, από τον φυσιολογικό πυκνό ιστό, µε χρήση ανάλυσης εικόνας. Εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής από στατιστική 1 ης και 2 ης τάξης καθώς και χαρακτηριστικών κατεύθυνσης. Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών. Σύγκριση της διακριτικής ικανότητας των χαρακτηριστικών από αρχικές και υποεικόνες µετασχηµατισµού wavelet. Κρυστάλλη Μαρία 11

12 είγµα µαστογραφικών εικόνων Αποτελείται από µαστογραφικές εικόνες (DDSM, 100µm ανάλυση και 12bits βάθος εικονοστοιχείου) που περιέχουν πυκνό φυσιολογικό ιστό και αστεροειδείς µάζες διαφορετικών µεγεθών µε λίγες έως πολλές ακτινωτές προσεκβολές 52 ROIs µε φυσιολογικό ιστό Πυκνό παρέγχυµα Ετερογενώς πυκνό παρέγχυµα 64 ROIs µε µάζες (χαµηλής αντίθεσης, υψηλός δείκτη δυσκολίας ανίχνευσης: subtlety 1,2,3 κατά DDSM) Κρυστάλλη Μαρία 12

13 Παρατηρώντας το ROI της φυσιολογικής εικόνας (a) φαίνεται ότι είναι πυκνό ROI, χαµηλής αντίθεσης όπως και το ROI της παθολογικής εικόνας (b). Συνέπεια: Υψηλός δείκτης δυσκολίας ανίχνευσης και χαρακτηρισµού αστεροειδούς µάζας. B_3058_1.RIGHT_CC B_3076_1.LEFT_MLO Παράδειγµα µάζας χαµηλής ανιχνευσιµότητας Κρυστάλλη Μαρία 13

14 Χαρακτηριστικά εικόνας Χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν και να διαχωρίσουν αντικείµενα εικόνας. Κατηγορίες χαρακτηριστικών: Χαρακτηριστικά χώρου (spatial features) Ροπές ιστογράµµατος Χαρακτηριστικά υφής (texture features) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά (geometrical features) Χαρακτηριστικά από µετασχηµατισµό (transform features) Στην εργασία ασχοληθήκαµε µε: Χαρακτηριστικά υφής (texture features) Από στατιστική 1 ης τάξης Mean, Std,από αρχικές εικόνες και approximations υποεικόνες (wavelet) ALOE, Stdfold, (χαρακτηριστικά κατεύθυνσης) από εικόνες φάσης (Sobel, wavelet) Από στατιστική 2 ης τάξης (Haralick [27] και R.Walker [32] ) Κρυστάλλη Μαρία 14

15 Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ROI 2 ης τάξης χαρακτηριστικά Haralick [27] και R.Walker [32] Mean, Std Μετασχηµατισµός Wavelet Approximation υποεικόνες Magnitude υποεικόνες Phase υποεικόνες S o b e l Phase ALOE, Stdfold Mean, Std 2 ης τάξης χαρακτηριστικά Haralick [27] και R.Walker [32] ALOE, Stdfold Κρυστάλλη Μαρία 15

16 Από στατιστική 1 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής (Προκύπτουν από το ιστόγραµµα αρχικών ROIs και approximation subrois) Για κάθε εικονοστοιχείο (i,j) εξάγεται ένα σύνολο από χαρακτηριστικά που είναι σχεδιασµένα να διαφοροποιούν τις µάζες (κυρίως αστεροειδείς) από τον φυσιολογικό ιστό. N(i,j): η γειτονιά γύρω από το εικονοστοιχείο από την οποία εξάγονται τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούµε σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή είναι: Μέση τιµή της φωτεινότητας εικονοστοιχείων f (i, j) (Mean): Όπου Κ: ο αριθµός των εικονοστοιχείων. ( i= γραµµή, j= στήλη) και f(m,n): οι χαµηλής συχνότητας wavelet συντελεστές (approximation image) στη θέση (m,n) Τυπική απόκλιση της φωτεινότητας εικονοστοιχείων (Standard Deviation): Κρυστάλλη Μαρία 16

17 Standard Deviation of Gradient-Orientation Histogram ALOE (Προκύπτει από το ιστόγραµµα της εικόνας φάσης-κατευθυντικό ιστόγραµµα) Τυπική απόκλιση ιστογράµµατος των κατευθύνσεων βάθµωσης (Standard Deviation of Gradient-Orientation Histogram) (Analysis of Local Oriented Edges ALOE) [10] θ(i,j)=arctan(d y (i,j)/ d χ (i,j)): η κατεύθυνση της βάθµωσης στο σηµείο (i,j) µε τιµές(-π/2,π/2), όπου d y (i,j) και d χ (i,j): η κάθετη και οριζόντια συνιστώσα της βάθµωσης στο σηµείο (i,j) αντίστοιχα hist ij : το ιστόγραµµα των κατευθύνσεων θ στο Ν(i,j) χρησιµοποιώντας 256 τµήµατα (bins) hist i,j (n): ο αριθµός των εικονοστοιχείων στο Ν(i,j) µε θє(-π/2+nπ/256, -π/2+(n+1)π/256), όπου n=0,1,2, 255. και : Το µέσο ύψος του ιστογράµµατος Κρυστάλλη Μαρία 17

18 Φυσική σηµασία χαρακτηριστικού ALOE (a): Κατευθύνσεις ακµών για µια αστεροειδή περιοχή και για φυσιολογική περιοχή (b): Gradient orientation histogram (c): Αντιστοίχηση προσανατολισµών E, N, W, S µε γωνίες Αστεροειδής µάζα: ακανόνιστο κέντρο που περιβάλλεται από προσεκβολές οι οποίες εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Φυσιολογικές περιοχές: τείνουν να έχουν παρόµοιες κατευθύνσεις βάθµωσης. Κρυστάλλη Μαρία 18

19 Παράδειγµα εξαγωγής χαρακτηριστικού ALOE Tα ιστογράµµατα κατευθύνσεων βάθµωσης (c και d) προέκυψαν από τους συντελεστές φάσης του µετασχηµατισµού wavelet στην 3η κλίµακα. Στον οριζόντιο άξονα δεν παρουσιάζουµε πλέον τους προσανατολισµούς µε τα γράµµατα E, Ν, W και S και αλλά έχει γίνει αντιστοίχησή τους µε γωνίες και µάλιστα από π έως π, τα οποία σηµειώνονται σαν -3 έως 3. Κατευθυντικά ιστογράµµατα για περιοχή φυσιολογικού ιστού (a) και αστεροειδούς µάζας (b) Κρυστάλλη Μαρία 19

20 Standard Deviation of Folded gradient orientation Stdfold (Προκύπτει από την εικόνα φάσης) Τυπική απόκλιση των αναδιπλωµένων κατευθύνσεων βάθµωσης (Standard Deviation of folded gradient orientation) Αν ΚΡ και ΚΝ: ο αριθµός των θετικών και αρνητικών κατευθύνσεων βάθµωσης στο Ν(i,j) αντίστοιχα ο µέσος όρος των θετικών και αρνητικών κατευθύνσεων ορίζεται: Και η αναδιπλωµένη κατεύθυνση βάθµωσης ορίζεται: Φυσική σηµασία του χαρακτηριστικού Stdfold Η µετατροπή από θ σε β είναι απαραίτητη για τον υπολογισµό του χαρακτηριστικού σ β που µελετάµε ώστεγιααστεροειδείςµάζες να προκύπτουν παρόµοιες τιµές. Ακόµα και αν όλα τα β περιστραφούν κατά µια γωνία α, η τιµή του χαρακτηριστικού σ β θα παραµείνει η ίδια, παρόλο που οι αναδιπλώσεις θα είναι διαφορετικές. Κρυστάλλη Μαρία 20

21 Επιστηµονικό εργαλείο επεξεργασίας εικόνων Για την εξαγωγή των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών έγινε χρήση ενός επιστηµονικού εργαλείου το οποίο υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραµµατισµού C, στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Το περιβάλλον του εργαλείου αυτού φαίνεται παρακάτω: Κρυστάλλη Μαρία 21

22 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής (Προκύπτουν από τα αρχικά ROIs και magnitude subrois) Αυτή η µέθοδος είναι βασισµένη στην εξαγωγή χαρακτηριστικών υφής σύµφωνα µε τον Haralick [27] και R.Walker [32]. Χρησιµοποιούνται κάποιοι πίνακες-µήτρες γνωστοί ως Spatial Gray Level Co-occurrence Matrices (SGLCM), οι οποίοι χαρακτηρίζουν την χωρική κατανοµή των διαβαθµίσεων του γκρι των εικονοστοιχείων σε µια εικόνα. Ο υπολογισµός των χαρακτηριστικών πραγµατοποιείται στις διευθύνσεις θ=0 ο, 45 ο, 90 ο, 135 ο και για απόσταση d=1 pixel (4 SGLCMs) 14 χαρακτηριστικά από κάθε SGLCM. Mean και range για κάθε χαρακτηριστικό. Κρυστάλλη Μαρία 22

23 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Εξάγονται τα εξής χαρακτηριστικά υφής (MATLAB) Κρυστάλλη Μαρία 23

24 Από στατιστική 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Κρυστάλλη Μαρία 24

25 1 η τεχνική Κρυστάλλη Μαρία 25

26 2 η τεχνική Κρυστάλλη Μαρία 26

27 2- Wavelet µετασχηµατισµός «Ξεχωρίζει» τις διαφορετικών ευρών ζώνης χωρικές συχνότητες και τις αναλύει µε διαφορετικό τρόπο. Προσαρµόζεται στην ανίχνευση µαζών διαφορετικού µεγέθους. Ο όρος scale=κλίµακα s, είναι το αντίστροφο µέγεθος της συχνότητας. Υποεικόνες υψηλών scales αντιστοιχούν σε χαµηλές συχνότητες, ενώ Υποεικόνες χαµηλών scales δίνουν τις λεπτοµέρειες της εικόνας. Η επεξεργασία µιας εικόνας µέσω wavelet µπορεί να ερµηνευθεί ως µια διαδικασία φιλτραρίσµατος της εικόνας. Χρήση του µετασχηµατισµού wavelet µε τα φίλτρα Mallat [26] όπου η κλίµακα s ποικίλει µόνο κατά µήκος της δυαδικής ακολουθίας 2j, jєζ και η γκαουσσιανή συνάρτηση αντικαθίσταται από την παρόµοια οµαλή κυβική συνάρτηση (cubic spline) θ(x). Τα φίλτρα αυτά προσφέρουν ακριβή ανακατασκευή εικόνας γιατί δεν χρησιµοποιούν υποδειγµατοληψία στις εικόνες και γρήγορη ταχύτητα εκτέλεσης. Κρυστάλλη Μαρία 27

28 2- Wavelet µετασχηµατισµός Η 1 η υποεικόνα περιλαµβάνει κυρίως το background της εικόνας (approximations). Αντιστοιχεί στις χαµηλότερες συχνότητες. Οι υπόλοιπες υποεικόνες αντιστοιχούν σε υψηλότερες συχνότητες και περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες της εικόνας (details). Τις κάθετες, οριζόντιες ακµές, και ως προς τις δύο κατευθύνσεις ακµές, την φάση. Κρυστάλλη Μαρία 28

29 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Ησυνάρτηση που χρησιµοποιούµε για τον σκοπό αυτό είναι η TTEST. Είναι µια δόκιµη µέθοδος για την αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας ανεξάρτητων χαρακτηριστικών. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης όσα χαρακτηριστικά δίνουν τιµή πιθανότητας µικρότερη του 0,05 (p-value<0,05), θεωρείται ότι µπορούν να διαχωρίσουν µάζες από φυσιολογικό ιστό αποτελεσµατικά. Κρυστάλλη Μαρία 29

30 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Ο µέσος όρος των τιµών των χαρακτηριστικών: Η µέση τιµή του χαρακτηριστικού Aloe, Std, StdFold είναι µικρότερη για τις φυσιολογικές εικόνες από την αντίστοιχη των παθολογικών. Το αντίθετο παρατηρείται για το χαρακτηριστικό Mean (χρήση ROI γειτονίας και όχι περιοχών που αντιστοιχούν σε τµηµατοποίηση του ορίου της) Κρυστάλλη Μαρία 30

31 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Mean και Standard deviation of gray level histogram (Std): διαφοροποιούν µάζες από πυκνό φυσιολογικό παρέγχυµα Το χαρακτηριστικό Standard Deviation of folded gradient orientation (Stdfold) ειδικεύεται στον διαχωρισµό spiculated µαζών από φυσιολογικό ιστό, σε συµφωνία µε τους Kegelmeyer [10] και Liu [13]. Όσο µεγαλώνει η κλίµακα τόσο καλύτερα ανταποκρίνεται το χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή τόσο αποτελεσµατικότερη διακριτική ικανότητα έχει. Κρυστάλλη Μαρία 31

32 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Tο χαρακτηριστικό Standard Deviation of gradient-orientation histogram (Aloe) φαίνεται να µην είναι ικανό να διαχωρίσει µάζες από φυσιολογικό ιστό. Περιοχές οµοιογενώς πυκνού φυσιολογικού ιστού (a) και αστεροειδούς µάζας (b). Κατευθυντικά ιστογράµµατά τους αντίστοιχα (c και d). Περιοχές ετερογενώς πυκνού φυσιολογικού ιστού (e) και αστεροειδούς µάζας (f). Κατευθυντικά ιστογράµµατά τους αντίστοιχα (g και h). Κρυστάλλη Μαρία 32

33 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Όσο αυξάνεται η κλίµακα περισσότερα είναι τα χαρακτηριστικά που µπορούν να διαφοροποιήσουν µάζες από φυσιολογικό πυκνό ιστό. Γιατί όπως οι µάζες και ο φυσιολογικός ιστός έχουν χαµηλής συχνότητας περιεχόµενα µε αποτέλεσµα να γίνεται η διαφοροποίηση µε µεγάλη δυσκολία. Όσο αυξάνεται η κλίµακα οι διαφορές µεταξύ των µαζών και του φυσιολογικού ιστού αρχίζουν να αποκαλύπτονται. Κρυστάλλη Μαρία 33

34 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Χαρακτηριστικά όπως Correlation, Sum Variance, Information measure of correlation 2 στις αρχικές εικόνες αλλά και σε διάφορες κλίµακες, διαφοροποιούν µάζες από φυσιολογικό ιστό, ένα αποτέλεσµα που έρχεται σε συµφωνία µε µελέτες που έχουν γίνει στην multiresolution texture analysis of breast masses [11,12]. Κρυστάλλη Μαρία 34

35 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Όσο µεγαλώνει η κλίµακα των µετασχηµατισµένων εικόνων περισσότερα είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά των οποίων το mean και range δείχνουν ότι είναι αποτελεσµατικά στην διάκριση µαζών από φυσιολογικό ιστό. Κρυστάλλη Μαρία 35

36 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Το χαρακτηριστικό Contrast στην τέταρτη κλίµακα και το mean και το range αυτού διακρίνουν το παθολογικό από το φυσιολογικό. Μεγάλες τιµές του Contrast δηλώνουν ανοµοιογένεια, δηλαδή ένδειξη παθολογικού περιστατικού, ενώ µικρές τιµές δηλώνουν οµοιογένεια. Άλλωστε τα περιστατικά που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι χαµηλής αντίθεσης και µάλιστα µε δυσκολία ανίχνευσης subtle 1,2,3 Κρυστάλλη Μαρία 36

37 Αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας χαρακτηριστικών Υπάρχουν χαρακτηριστικά που µόνο στην τέταρτη κλίµακα έχουν καλή διακριτική ικανότητα, όπως για παράδειγµα το mean και range του Shade, το range του Sum Variance. Κρυστάλλη Μαρία 37

38 Συµπεράσµατα Ένα σύνολο χαρακτηριστικών µελετήθηκαν ως προς την ικανότητά τους να διαφοροποιούν αστεροειδείς µάζες από πυκνό φυσιολογικό ιστό, η οποία είναι υψηλών απαιτήσεων διαδικασία διαφοροποίησης. Από τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν τα multiresolution χαρακτηριστικά έχουν αυξηµένη διακριτική ικανότητα. Κρυστάλλη Μαρία 38

39 Μελλοντικά σχέδια Αύξηση του δείγµατος και εµπλουτισµός του και µε άλλα είδη µαζών όπως είναι οι circumscribed µάζες. Θα µπορέσει να ελεγχθεί ποια χαρακτηριστικά έχουν καλύτερη διακριτική ικανότητα για οποιοδήποτε είδος µαζών. Χρήση άλλων µεθόδων για επιλογή των βέλτιστων χαρακτηριστικών (π.χ. PCA). Χρήση ταξινοµητή µε είσοδο τα χαρακτηριστικά µε την καλύτερη διακριτική ικανότητα. Θα είναι δυνατόν να γίνεται αυτόµατη εκτίµηση της πιθανότητας να πρόκειται πράγµατι για παθολογικό ή φυσιολογικό περιστατικό. Κρυστάλλη Μαρία 39

40 Βιβλιογραφία [1] Greenlee, R.T., Hill-Harmon M.B., Murray, T., and Thun, M. (2001), Cancer statistics, CA Cancer J. Clin., Vol. 51, pp [2] Heine, J., Malhotra, P. (2002), Mammographic tissue, breast cancer risk, serial image analysis and digital mammography, Acad. Radiol., Vol. 9, pp [3] Dahnert, W. (1996), Breast, Radiology Review Manual. Dahnert, W. (ed). Williams and Wilkins, Baltimore, pp [4] Costaridou, L., Skiadopoulos, S., Sakellaropoulos, P., Kalogeropoulou, C.P., Likaki, E. and Panayiotakis G. (2005), Evaluating the effect of a wavelet enhancement method in characterization of simulated lesions embedded in dense breast parenchyma, Eur. Radiol. (in press, DOI: /S ). [5] Karssemeijer, N. (2002), Detection of masses in mammograms, Image-Processing Techniques for Tumor Detection, Strickland, R.N (ed), Marcel Dekker Inc., New York, pp [6] Sahiner, B., Chan, H-P, Petrick, N., Helvie, M.A. and Goodsitt, M. (1998), Computerized characterization of masses on mammograms: The rubber band straightening transform and texture analysis, Med. Phys., Vol. 25, pp [7] Sahiner, B., Chan, H-P, Petrick, N., Helvie. M.A and Hadjiiski. L.M. (2001), Improvement of mammographic mass characterization using speculation measures and morphological features, Med. Phys., Vol. 28, pp [8] Pisano, E.D., Cole, E.B., Hemminger, B.M. et al. (2000), Image processing algorithms for digital mammography: A pictorial essay, RadioGraphics, Vol. 20, [9] Chan, H-P., Sahiner, B., Petrick, N., Hadjiiski, L. and Paquerault, S. (2005), Computer-aided diagnosis of breast cancer, Medical Image Analysis Methods, Costaridou, L. (ed), Taylor & Francis, LCC, CRC Press (in press). [10] Kegelmeyer, J., Pruneda, J.M., Bourland, P.D., Hillis, A., Riggs, M.W. and Nipper, M.L. (1994), Computer-aided mammographic screening for spiculated lesions, Radiology, Vol. 191, pp [11] Wei, D., Chan, H-P., Helvie, M.A., Sahiner, B., Petrick, N., Adler, D.D. and Goodsitt, M.M. (1995), Classification of mass and normal breast tissue on digital mammograms: Multiresolution texture analysis, Med. Phys., Vol. 22. pp [12] Wei, D., Chan, H-P., Petrick, N., Sahiner, B., Helvie, M.A., Adler, D.D. and Goodsitt, M.M. (1997), False-positive reduction technique for detection of masses on digital mammograms: Global and local multiresolution texture analysis, Med. Phys., Vol 24, pp [13] Liu, S., Babbs, C.F., and Delp, E.J. (2001), Multiresolution detection of spiculated lesions in digital mammograms, IEEE Trans. Image Proc, Vol. 10, pp [14] Petrick, N., Chan, H-P., Wei, D., Sahiner, B., Helvie, M.A. and Adler, D.D. (1996), Automated detection of breast masses on mammograms using adaptive contrast enhancement and texture classification, Med. Phys., Vol. 23, pp [15] Kobatake, H., Murakami, M, Takeo, H. and Nawano, S. (1999), Computerized detection of malignant tumors on digital mammograms, IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 18, pp [16] te Brake, G.M, Karrssemeijer, N. and Hendriks, J.H.C.L. (2000), An automatic method to discriminate malignant masses from normal tissue in digital mammograms, Med. Phys. Biol., Vol. 45, pp [17] Zwiggelaar, R., Parr, T.C., Schumm, J.E., Hutt, I.W., Taylor C.J., Astley, S.M. and Boggis, C.R.M. (1999), Model-based detection of spiculated lesions in mammograms, Medical Image Analysis, Vol. 3 pp [18] Christoyianni, I., Koutras, A, Dermatas, E and Kokkinakis, G. (2002), Computer aided diagnosis of breast cancers in digitized mammograms, Comp. Med. Imaging Graphics, Vol. 26, pp Κρυστάλλη Μαρία 40

41 Βιβλιογραφία [19] Costaridou, L. (2005), Softcopy display of mammograms, ECR 2005, Book of Abstracts, Eur. Radiol., Vol. 15 (Suppl. 1), pp [20] Costaridou, L., Skiadopoulos, S., Karahaliou, A., Sakellaropoulos, P. and Panayiotakis G. (2005), On the lesion specific enhancement hypothesis in mammography, Accepted for the 14th International Conference in Medical Physics, Nuremberg, Germany, September. [21] Laine, A., et al. (1994), Mammographic feature enhancement by multiscale analysis, IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 13, pp [22] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L., and Panayiotakis, G. (2003), A wavelet-based spatially adaptive method for mammographic contrast enhancement, Phys. Med. Biol., Vol. 48, pp [23] Costaridou, L., Sakellaropoulos, P., Skiadopoulos, S. and Panayiotakis, G. (2005), Locally adaptive wavelet contrast enhancement, Medical Image Analysis Methods, Costaridou L. (ed), Taylor & Francis, LCC, CRC Press (in press). [24] Costaridou, L., Sakellaropoulos, P., Stefanoyiannis, A., Ungureanu, E. and Panayiotakis G. (2001), Quantifying image quality at breast periphery vs. mammary gland in mammography using wavelet analysis, Br. J. Radiol., Vol. 74, pp [25] Chang, C-M, and Laine, A. (1999), Coherence of multiscale features for enhancement of digital mammograms, IEEE Trans. Inform. Tech. Biom., Vol. 3, pp [26] Mallat, S. (1998), A Wavelet Tour of Signal Processing, Academic Press, London. [27] Haralick, R.M., Shanmugam, K., Dinstein, I. (1973), Textural features for image classification, IEEE Trans. Syst. Man. Cybern., SMC-3, pp [28] Heath, M., et al. (2000), The digital database for screening mammography, Proceedings of 5th International Workshop on Digital Mammography, Yaffe, M.J. (ed), Medical Physics Publishing, Madison, WI, [29] DDSM: Digital Database for Screening Mammography, Internet URL:http://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html. [30] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L. and Panayiotakis, G. (1999), An image visualization tool in mammography, Med. Inform., Vol. 24, pp [31] Sakellaropoulos, P., Costaridou, L. and Panayiotakis, G. (2000), Using component technologies for web based wavelet enhanced mammographic image visualization, Med. Inform., Vol. 25, pp [32] R. Walker, P. Jackway, I.D. Longstaff, Proc. 3rd Conference on Digital Image Computing: Techniques and Application DICTA95, Brisbane, Australia, 6-8th December, pp [33] Ohanian, P. and Dubes, R., (1992), Performance evaluation for four classes of textural features, Pattern Recognition, Vol. 25, No. 8, pp [34] Mallat S, Zhong S.(1992), Characterisation of signals from multiscale edges, IEEE Trans. Pat. Anal. Machine Intell., 14: [35] Strickland RN, Hahn HH. (1997) Wavelet transform methods for object detection and recovery, IEEE Trans. Med. Imaging, 6: [36] A. Laine, J. Fan, S. Schuler, A framework for contrast enhancement by dyadic wavelet analysis, Computer and Information Science department, University of Florida. [37] B. Sahiner, Chan, D. Wei, N. Petrick, (1995), Image feature selection by a genetic algorithm: Application to classification of mass and normal breast tissue, Department of Radiology, pp [38] Lena I. Costaridou, Philipos N. Sakellaropoulos, Maria A. Kristalli, Spyros G. Skiadopoulos, Anna N. Karahaliou, Ioannis S. Boniatis and George S. Panayiotakis Μultiresolution feature analysis for differentiation of breast masses from normal tissue,department of Medical Physics, University of Patras, 1stInternational Conference on Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization, 1st IC-EpsMsO, Athens, 6-9 July, 2005 Κρυστάλλη Μαρία 41

42 2 η µέθοδος: 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Παράδειγµα υπολογισµού SGLCM πινάκων Έστω µια εικόνα 4x4 µε 4 τόνους του γκρι. N g xn g είναι ο αριθµός τόνων της εικόνας. Ενώ d είναι η απόσταση µεταξύ των pixels των οποίων οι τιµές συγκρίνονται. Έστω d=1. Υπολογίζονται οι πίνακες SGLCM για θ=0 o, 45 o, 90 o, 135 o. Κρυστάλλη Μαρία 42

43 2 η µέθοδος: 2 ης τάξης χαρακτηριστικά υφής Παράδειγµα υπολογισµού SGLCM πινάκων Κάθε µια από αυτές τις µήτρες κανονικοποιείται αφού διαιρείται µε R, όπου R είναι το άθροισµα των στοιχείων κάθε µιας από τις µήτρες που προκύπτουν. Από αυτές τις µήτρες προκύπτουν χαρακτηριστικά όπως: Energy, Correlation Entropy, Inertia (contrast), Sum average κτλ. Κρυστάλλη Μαρία 43

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων

Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χαρακτηρισµός Νεοπλασµάτων στη Μαστογραφία από το Σχήµα της Παρυφής µε χρήση Νευρωνικών ικτύων Χ. Γεωργίου 1 (xgeorgio@hol.gr),. Κάβουρας 2 (cavouras@hol.gr), Ν. ηµητρόπουλος 3, Σ. Θεοδωρίδης 1 (stheodor@di.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS

INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS INNOVATIVE WEB-BASED DECISION SUPPORT SYSTEM FOR COMBINING MAMMOGRAPHIC, HISTOLOGICAL AND CYTOLOGICAL IMAGE DATA IN BREAST CANCER DIAGNOSIS Spiros Kostopoulos 1, George Xenogiannopoulos 1, Dimitris Glotsos

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο. Δρ Μάριος Νεοφύτου

Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο. Δρ Μάριος Νεοφύτου Αυτόματο σύστημα Πρώιμης Διάγνωσης κατά την διάρκεια Υστεροσκοπικής Εξέτασης για Γυναικολογικό Καρκίνο Δρ Μάριος Νεοφύτου Περιεχόμενα Σκοπός της έρευνας Γυναικολογικός Καρκίνος Ενδοσκόπηση / Υστεροσκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση

Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση ΤΨΣ 50 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Κατάτµηση Εικόνων: Ανίχνευση Ακµών και Κατάτµηση µε Κατωφλίωση Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Πανεπιστήµιο Πειραιώς Περιεχόµενα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ Νικόλαος Κυριακούλης *, Ευάγγελος Καρακάσης, Αντώνιος Γαστεράτος, Δημήτριος Κουλουριώτης, Σπυρίδων Γ. Μουρούτσος Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ" ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ" ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Στα πλαίσια του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 3 : Αποκατάσταση εικόνας (Image Restoration) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ.

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ. Μονάδα Μαστού, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης ψευδοαγγειωματώδους στρωματικής υπερπλασίας σε έφηβη ασθενή με ευμεγέθη όγκο μαστού με γρήγορη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 2 : Βελτιστοποίηση εικόνας (Image enhancement) Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (i) Βασική στατιστική 2 Στατιστική Vs Πιθανότητες Στατιστική: επιτρέπει μέτρηση και αναγνώριση θορύβου και

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Αποκατάσταση εικόνας Αφαίρεση Θορύβου Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 4: Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 1. Το Μικροσκόπιο Το μικροσκόπιο είναι όργανο, σχεδιασμένο να δημιουργεί μεγεθυμένες εικόνες μικρών αντικειμένων, να διαχωρίζει λεπτομέρειες της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος

6-Aνίχνευση. Ακμών - Περιγράμματος 6-Aνίχνευση Ακμών - Περιγράμματος Ανίχνευση ακμών Μετατροπή 2 εικόνας σε σύνολο ακμών Εξαγωγή βασικών χαρακτηριστικών της εικόνας Πιο «συμπαγής» αναπαράσταση Ανίχνευση ακμών Στόχος: ανίχνευση ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αντωνίου Χαρά Διευθύντρια Β Χειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ??? Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του μαστού? Ποια αίτια τον προκαλούν?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4-4-1 Εισαγωγή Όσο το n αυξάνει, η διωνυμική κατανομή προσεγγίζει... n = 6 n = 1 n = 14 Binomial Distribution:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab ΑΣΚΗΣΗ 8 Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab 1. Περιγραφή του προτύπου DICOM Η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας ξεκίνησε παράλληλα με την ανάπτυξη ενός προτύπου για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr

Στατιστική Ι. Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Στατιστική Ι Μέτρα Διασποράς (measures of dispersion) Δρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος e-mail: dgs@eap.gr Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Στατιστική Ι Έννοιες - Κλειδιά Μεταβλητότητα Εύρος (range) Εκατοστημόρια

Διαβάστε περισσότερα

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology

1/21/2013. November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology November 25, 1975 Patent for Full-body CAT Scan 1979 Nobel prize for physiology Sir Godfrey Newbold Hounsfield CBE, FRS, (28 August 1919 12 August 24) Allan MacLeod Cormack (February 23, 1924 May 7, 1998)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders»

«Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω Wavelet Leaders» ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Ανάλυση εικόνων μαστογραφίας με τη χρήση χαρακτηριστικών πολυμορφοκλασματικού φάσματος μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ H O G feature descriptor global feature the most common algorithm associated with person detection Με τα Ιστογράμματα της Βάθμωσης (Gradient) μετράμε τον προσανατολισμό και την ένταση της βάθμωσης σε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ. Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη Δ/ντρια Παθολογοανατομικού Εργαστ ΕΑΝΠ-ΜΕΤΑΞΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ οι αλλοιώσεις του μαστού που χειρουργούνται χαρακτηρίζονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ ΧΑΝΙΑ 2011. Σκοπός Εργασίας Εντοπισμός πλίνθων σε σειρά ορθοφωτογραφιών και εξαγωγή δισδιάστατης αποτύπωσης των τειχών.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ ΧΑΝΙΑ 2011. Σκοπός Εργασίας Εντοπισμός πλίνθων σε σειρά ορθοφωτογραφιών και εξαγωγή δισδιάστατης αποτύπωσης των τειχών. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΥΡΩΝΗΣ ΧΑΝΙΑ 2011 2 Σκοπός Εργασίας Εντοπισμός πλίνθων σε σειρά ορθοφωτογραφιών και εξαγωγή δισδιάστατης αποτύπωσης των τειχών. Ενδεδειγμένες και αξιόπιστες μέθοδοι αποτύπωσης Εμπειρικές Τοπογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ» Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2. Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2. Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3 ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚHΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ (DTI) ΣΕ ΥΨΗΛΟ Τσούγκος Ιωάννης 1, Μπακώσης Μιχαήλ 1, Βλυχού Μαριάννα 2, Πουλτσίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ. Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Σταυρούλα Μπουσμουκίλια Δ/ντρια Β Πνευμονολογικής κλινικής Γ.Ν. Καβάλας Ηαπλήα/α θώρακα Είναι το αρχικό απεικονιστικό εργαλείο του

Διαβάστε περισσότερα

Βουτσκοπούλου Ευαγγελία

Βουτσκοπούλου Ευαγγελία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (SEGMENTATION) ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων

Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Αυτόματη Ανακατασκευή Θραυσμένων Αντικειμένων Κωνσταντίνος Παπαοδυσσεύς Καθηγητής ΣΗΜΜΥ, Δημήτρης Αραμπατζής Δρ. ΣΗΜΜΥ Σολομών Ζάννος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Φώτιος Γιαννόπουλος Υ.Δ. ΣΗΜΜΥ Μιχαήλ Έξαρχος Δρ. ΣΗΜΜΥ

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική

Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος. Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού. Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Δρ. Μπάμπης Φ. Γιαννουλόπουλος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Χειρουργός Μαστού Γαία Μαιευτική-Γυναικολογική Επίπτωση παγκοσμίως 89/100.000 γυναίκες, 800.000 νέα περιστατικά ετησίως. U.S.A. 250.000 νέα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ακτινολόγου SecondLook Premier για την General Electric

Εγχειρίδιο ακτινολόγου SecondLook Premier για την General Electric Εγχειρίδιο ακτινολόγου SecondLook Premier για την General Electric 2010, icad, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι ονοµασίες icad, Never Stop Looking και SecondLook και το λογότυπο icad DTM073-08

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. xii. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Επεξεργασία δυαδικών εικόνων

Περιεχόµενα. xii. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Επεξεργασία δυαδικών εικόνων xii Ðåñéå üìåíá Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓH... 1 1.2 ΤΙ ΕIΝΑΙ ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚH ΕΙΚOΝΑ.... 2 1.3 ΠΛHΘΟΣ BITS ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚOΝΑΣ... 4 1.4 ΕΥΚΡIΝΕΙΑ ΕΙΚOΝΑΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας

Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση. Κατάτμηση Εικόνας Ε.Α.Υ. Υπολογιστική Όραση Κατάτμηση Εικόνας Γεώργιος Παπαϊωάννου 2015 ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ Κατωφλίωση - Γενικά Είναι η πιο απλή μέθοδος segmentation εικόνας Χωρίζουμε την εικόνα σε 2 (binary) ή περισσότερες στάθμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε Αναγνώριση προσώπου με επιλογή των κατάλληλων κυρίων συνιστωσών. Πτυχιακή εργασία του ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:βέντζας Δημήτριος ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 6 : Κωδικοποίηση & Συμπίεση εικόνας Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΕΜΑ Ο Έστω η συνάρτηση f( ) =, 0 ) Να αποδείξετε ότι f ( ). f( ) =. ) Να υπολογίσετε το όριο lm f ( )+ 4. ) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της

Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της Λήψεις με οριζόντια δέσμη Λυχνία στις 90 Οι ΜLO & CC λήψεις δεν μπορούν πάντα να καθορίσουν ακριβώς τη θέση μιας αλλοίωσης Ανάλογα με τη θέση της αλλοίωσης (έσω ή έξω) επιλέγεται η έξω έσω ή η έσω έξω

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 17 Μάρτιος 2014 ευτερογενής πρόληψη καρκίνου µαστού Εισαγωγή Ο καρκίνος µαστού αφορά το 27% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στο γυναικείο πληθυσµό και ο συνολικός κίνδυνος στη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ

Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, ΕΜΠ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος Κουτσούρης, Καθηγητής ΕΜΠ Ηλιοπούλου Δήμητρα, Δρ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρηµάτων και Εικόνων για την Συνδυασµένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων και Μηχανών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρηµάτων και Εικόνων για την Συνδυασµένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων και Μηχανών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη ιαδικτυακής Βάσης εδοµένων Μαστογραφικών Ευρηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Χαρακτηριστικών

Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Μάθηµα 7 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών Το στάδιο της εξαγωγής χαρακτηριστικών αφορά το πρώτο βήµα για την αναγνώριση των χαρακτήρων και περιλαµβάνει την µετατροπή κάθε χαρακτήρα σε διάνυσµα χαρακτηριστικών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός.

ν ν = 6. όταν είναι πραγµατικός αριθµός. Συνάρτηση: ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ λέγεται µια διαδικασία µε την οποία κάθε στοιχείο ενός συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συνόλου Β. Γνησίως αύξουσα: σε ένα διάστηµα του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά

Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά Albert Salomon, Γερμανός χειρουργός, 1913 Ακτινογράφησε 3000 μαστούς από μαστεκτομή και συσχέτισε ακτινολογικά, κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα. Stafford Warren, 1930, επί ασθενών, (στερεοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms

Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms Monte Carlo generation of benign and malignant masses inside mammograms Georgios K. Leontidis University of Athens, Department of Informatics and Telecommunications, Athens, Greece Panepistimioupoli Zografou,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοηθούμενη διάγνωση συμπλεγμάτων μικροασβεστώσεων του μαστού ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοηθούμενη διάγνωση συμπλεγμάτων μικροασβεστώσεων του μαστού ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την υποβοηθούμενη διάγνωση συμπλεγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ (SPECTROSCOPY-MRS) ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ 3Τ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Γ. Μπουλογιάννη 1, Α. Δρεβελέγκας 1, Ι. Χρυσογονίδης 2 1.Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων»

Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων νευρωνικων δικτυ ων» Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασι α «Εκτι μήσή τής ποιο τήτας εικο νων με τήν χρή σή τεχνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MATLAB ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) 2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ Ο σκοπός αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Ανδρεάδης Ιωάννης Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη για την ελάχιστη διαδρομή σε δίκτυα μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομές κυτταρικού φθορισμού Cell Fluorescence Distributions

Κατανομές κυτταρικού φθορισμού Cell Fluorescence Distributions Κατανομές κυτταρικού φθορισμού Cell Fluorescence Distributions Κατερίνα Ψαρρά Βασική κυτταρομετρία (μέρος 2 ο ) Σκοπός της απεικόνισης δεδομένων στην Κ.Ρ Προσδιορισμός της πραγματικής συχνότητας της παραμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Θεωρίας Εκµάθησης Αναγνώριση Προτύπων: Η επιστήµη που προσπαθεί να

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος

Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Οικογενής καρκίνος του μαστού σε Κύπριες ασθενείς Μοντέλο προοπτικού μαζικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Βασίλειος Τάνος M.D Γυναικολόγος Ογκολόγος Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα ANDROID.

1.1 Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα ANDROID. 1 MOBILE APPLICATIONS 1.1 Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας για φορητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα ANDROID. Περίληψη: Σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί μία εφαρμογή απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικώς πολωμένα κύματα σε κάθετο επίπεδο

Γραμμικώς πολωμένα κύματα σε κάθετο επίπεδο ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΣ Γραμμικώς πολωμένα κύματα σε κάθετο επίπεδο όταν το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου ταλαντεύεται κατά μήκος μιας ίσιας γραμμής τότε τα κύματα λέγονται επίπεδα ή γραμμικώς πολωμένα Γραμμικώς

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Τελική Αναφορά Έργου Ολοκλήρωση Μελέτης Τελ. Ενημ.: 07 Δεκεμβρίου 2010 Τίτλος Έργου: «Δημιουργία πρωτότυπης βάσης ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ EΦΑΡΜΟΓΕΣ Αργιαλάς., Καράντζαλος Κ., Μαυραντζά, Ο., Νούτσου Β., Τζώτσος Α., Κουτρούµπας Γ. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη Συστήματος Ανάλυσης Εικόνων και Βίντεο Αυτοφθορίζουσας

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα

Απεικόνιση Υφής. Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Απεικόνιση Γραφικά ΥφήςΥπολογιστών Απεικόνιση Υφής Μέρος Α Υφή σε Πολύγωνα Γ. Γ. Παπαϊωάννου, - 2008 Τι Είναι η Υφή; Η υφή είναι η χωρική διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods)

Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Μέθοδοι Ανίχνευσης Επιφανειών (Surface Detection Methods) Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier 1 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επεξεργασίας σήματος αλλά και συχνή αιτία πονοκεφάλου για όσους πρωτοασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα