Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ Π.Ε. 04 Σίτλοσ Δράςησ: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Π ΤΛΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ τόχοσ 4: Ανάπτυξη Ενιςχυμζνων δραςτηριοτήτων για την Εξυπηρζτηςη Φοιτητϊν ΑμεΑ και Φοιτητϊν που Ανήκουν ςε «ευάλωτεσ» κοινωνικζσ ομάδεσ Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Α.1 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΙΑΚΑΡΑ Δράςη 4.2.2: Εξυπηρζτηςη και καθοδήγηςη αλλοδαπϊν Α.2 ΘΕΗ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ φοιτητϊν ΔΙΑΤΝΔΕΗ Α.3 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩ, ΒΟΛΟ Α.4 ΣΗΛΕΦΩΝΟ Α.5 FAX Α.6 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν B. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Π.Ε. Β.1 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ αχινίδου Νικολζττα Β.2 ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Β.3 ΘΕΗ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΠΘ Τποζργο με τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ» Ιούλιος, 2011 τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

2 Πίνακασ Περιεχομζνων 1. Ειςαγωγή Γενικζσ πληροφορίεσ Ζκδοςη θεώρηςησ ειςόδου Άδεια διαμονήσ Ανανζωςη άδειασ διαμονήσ Ζκδοςη βεβαίωςησ διαμονήσ για ευρωπαίουσ πολίτεσ μζλη τησ Συμφωνίασ Σζγκεν Useful information in English Introduction Residence permit Accommodation General information about accommodation in University of Thessaly... 21

3 1. Ειςαγωγή Βαςικόσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου οδθγοφ «Ενημζρωςησ Ειςόδου και Διαμονήσ Ξζνων Φοιτητών & Ερευνητών» του Γραφείου Διαςφνδεςθσ (Γ.Δ.) του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (ΠΘ) είναι να βοθκιςει τουσ ξζνουσ φοιτθτζσ (προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ) αλλά και τουσ ερευνθτζσ που ςχεδιάηουν να ζρκουν ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. υγκεκριμζνα, μζςω του οδθγοφ αυτοφ επιδιϊκεται θ παροχι χριςιμων πρακτικϊν πλθροφοριϊν πριν και μετά τθν άφιξι τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ που κα διευκολφνουν τθ διανομι των ατόμων αυτϊν ςτο Κδρυμα ενϊ παράλλθλα κα ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ των τυχόν προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίηουν με τθν προςζλευςθ τουσ ςτθ χϊρα μασ (π.χ. ζκδοςθ αδειϊν διαμονισ και εργαςίασ, κοινωνικι αςφάλιςθ, φορολογία, διαμονι και ςτζγαςθ, ιατρικι περίκαλψθ, κ.α). Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, διαπιςτϊνοντασ τα τελευταία χρόνια τον αυξθμζνο αρικμό «ειςροϊν» ξζνων φοιτθτϊν (μεταπτυχιακϊν και μθ) και ερευνθτϊν ςτο ίδρυμα αλλά και τισ απαιτιςεισ των τμθμάτων/εργαςτθριϊν «υποδοχισ» για ορκι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ όλων των απαιτοφμενων γραφειοκρατικϊν και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, ςυμπεριζλαβε τθ προετοιμαςία του παρόντοσ οδθγοφ ςτα προβλεπόμενα παραδοτζα υλοποίθςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ. το πλαίςιο αυτό και μζςω του ςυγκεκριμζνου οδθγοφ ουςιαςτικά επιχειρείται μια καταγραφι όλθσ τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ αλλά και ουςιαςτικισ αποτφπωςθσ όλθσ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν με το καλφτερο δυνατό τρόπο όλεσ οι ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ υποδοχισ ξζνων ερευνθτϊν και φοιτθτϊν ςτο ίδρυμα Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

4 2. Γενικζσ πληροφορίεσ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ υποδοχισ (μετάβαςθ και εγκατάςταςθ μικρισ και μακράσ διάρκειασ) προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν (άνω των 18 ετϊν), υποψθφίων διδακτόρων, μιςκωτϊν ερευνθτϊν (για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν), επιςκεπτϊν ερευνθτϊν (για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν) ςτθν Ελλάδα κτλ, ςυμπεριζλαβε ςτα πακζτα εργαςίασ του το ςυγκεκριμζνο οδθγό ενθμζρωςθσ προκειμζνου να προςφζρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτον ξζνο ενδιαφερόμενο και ςτο υπεφκυνο τμιμα ι εργαςτιριο υποδοχισ του Π.Θ. πριν (τουλάχιςτον τρεισ μινεσ νωρίτερα) και μετά τθν άφιξι του ςτθν Ελλάδα. ε κάκε περίπτωςθ και προσ ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερομζνων του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, το Γραφείο Διαςφνδεςθσ είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων για να τουσ ςυμβουλζψει και να τουσ προςανατολίςει κατά τθ διάρκεια διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα παρζχοντασ μια πρϊτθ κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ που ςχετίηονται με πλθροφορίεσ για: ςχετικζσ ςυμβάςεισ υποδοχισ κεωριςεισ ειςόδου άδεια διαμονισ διαμονι και αςφάλιςθ εφρεςθ εργαςίασ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ κα περιλαμβάνουν μια ςειρά από πλθροφορίεσ που κα αναφζρονται: o ςτθ διαδικαςία ειςόδου και διαμονισ ςτθν Ελλάδα o ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Γραφείο Διεκνϊν χζςεων και Ανταλλαγϊν, Επιτροπι Ερευνϊν, Σμιμα Μζριμνασ, Ιατρικι αςφάλιςθ κτλ) o ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ πανεπιςτθμίου (Σμιμα Αλλοδαπϊν Αςτυνομίασ, Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου και τθσ Περιφζρειασ, Εφορία, ΟΑΕΕ κτλ) o ςτθν ανεφρεςθ κατοικίασ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

5 o ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κακθμερινότθτα του ενδιαφερόμενου (άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, μακιματα νζων ελλθνικϊν, πολιτιςμόσ και τουριςμόσ κτλ) το ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ δεν λειτουργεί ωσ βαςικόσ «διεκπεραιωτισ» όλων των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν και των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, ωςτόςο όμωσ ζρχεται να προςφζρει μια υπερπολφτιμθ πρϊτθ πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ που πραγματοποιείται τόςο πριν τθν άφιξθ του ενδιαφερομζνου ςτθν Ελλάδα όςο και για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ διαμονισ του. το πλαίςιο αυτό, για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία που παρζχονται προσ υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ είναι ανεπαρκι, θ αρμόδια αρχι και όχι το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του ΠΘ ενθμερϊνει τον αιτοφντα για προςκόμιςθ περιςςότερων, ι/και άλλων δικαιολογθτικϊν. το ςυγκεκριμζνο οδθγό, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να βρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία και τθν κατάκεςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν για μετάβαςθ και εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, τα οποία όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και ιςχφουςεσ νομοκεςίεσ/τροπολογίεσ των αντίςτοιχων, αρμόδιων ελλθνικϊν υπθρεςιϊν. ε κάκε περίπτωςθ, και προκειμζνου να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ αλλά και κακοδιγθςθ ο εκάςτοτε ενδιαφερόμενοσ (π.χ. ερευνθτισ, εργαςτιριο, κτλ) μπορεί να επικοινωνιςει απευκείασ ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ και να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμα θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ όπου ςτζλεχοσ του Γραφείου κα αναλάβει να ανταποκρικεί άμεςα μαηί του. Επιπρόςκετα, μπορεί να ζχει και άμεςθ, απευκείασ επικοινωνϊντασ τθλεφωνικά: , 06473, Με τον τρόπο αυτό, θ όλθ διαδικαςία κα απλοποιείται αφοφ για παράδειγμα, ο εκάςτοτε κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, που ενδιαφζρεται να υποδεχτεί ςτο εργαςτιριο του τον ξζνο ερευνθτι, μπορεί να επικοινωνιςει μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ δίνοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται ϊςτε να ξεκινιςει θ προετοιμαςία ειςόδου και εγκατάςταςθσ του ξζνου ενδιαφερόμενου (π.χ. προςωπικά ςτοιχεία, Σμιμα ι Εργαςτιριο υποδοχισ, πλαίςιο υποδοχισ-ερευνθτισ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

6 μιςκωτόσ κτλ, ζκδοςθ ςχετικισ κεϊρθςθσ ειςόδου για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, αςφάλιςθ, τόποσ διαμονισ, κ.α.). 3. Ζκδοςη θεϊρηςησ ειςόδου Για πολίηες ποσ δεν εμθανίζονηαι ζηοσς καηαλόγοσς ηοσ ενιαίοσ εσρωπαϊκού τώροσ και τώροσ Σένγκεν οι διαδικαζίες ποικίλοσν ανάλογα με ηην αιηιολογία και ηην περίοδο παραμονής ηοσς ζηην Ελλάδα. Κάθε πρόζωπο ποσ δεν είναι πολίηης ηης Ένωζης καηά ηην έννοια ηοσ άρθροσ 17 παράγραθος 1 ηης Σσνθήκης Σένγκεν νοείηαι ως σπήκοος ηρίηης τώρας 1. Η εθνική θεϊρηςη ειςόδου (βίηα) είναι θ άδεια, θ οποία υλοποιείται μζςω τθσ επικόλλθςθσ αυτοκόλλθτθσ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου ςτο διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και διαμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια μικρότερθ των τριϊν μθνϊν, εφόςον ο ςκοπόσ αυτισ τθσ παραμονισ δεν δικαιολογεί τθ χοριγθςθ ομοιόμορφθσ κεϊρθςθσ ζνγκεν. Αρμόδια αρχι για τθν ζκδοςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου είναι Ελλθνικι Διπλωματικι ι ζμμιςκθ Προξενικι Αρχι. Ο αλλοδαπόσ που επικυμεί να λάβει εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου οφείλει να παρουςιαςτεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν άνω αρχι του τόπου κατοικίασ ι ςυνικουσ διαμονισ του για να υποςτθρίξει και προφορικά τθν αίτθςθ, και να κατακζςει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ κατοχι κεϊρθςθσ δεν παρζχει αμετάκλθτο δικαίωμα ειςόδου. i) ε περίπτωςθ ξζνου φοιτητή: Με τθν οριςτικοποίθςθ επιλογισ του φοιτθτι από το Σμιμα του ΠΘ κα πρζπει να του αποςταλεί ζγγραφο/βεβαίωςθ το οποίο και κα πρζπει να το κατακζςει ο ίδιοσ ςτθν Ελλθνικι Προξενικι Αρχι προκειμζνου να του εκδοκεί βίηα. Επιπρόςκετα, το ίδιο ζγγραφο κα πρζπει να κατατεκεί και από το Σμιμα του Πανεπιςτθμίου προσ τθν Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. ii) ε περίπτωςθ ξζνου ερευνητή: 1 Διαδικαζία έκδοζης Visa, - Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

7 Θα πρζπει να αποςταλεί ταυτόχρονα πρόκλθςθ/βεβαίωςθ από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςτον ερευνθτι αλλά και ςτθν αρμόδια Προξενικι Αρχι. Αναλυτικά, θ διαδικαςία ζκδοςθσ βίηασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 2 ανά κατθγορία ενδιαφερόμενου: Α Περίπτωςη: Φοιτητήσ 1) Αίτθςθ για κεϊρθςθ ειςόδου (βίηασ) ςφμφωνα με το Ν. 3386/2005, άρθρο 34 υμμετοχή ςε ειδικά προγράμματα ή το ΠΔ 101/2008, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ ι τθν εκελοντικι υπθρεςία. 2) Διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και παραμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια εν ιςχφ τρεισ (3) κατ ελάχιςτον μινεσ. 3) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου των αλλοδαπϊν αρχϊν του τόπου κατοικίασ του. 4) Ιατρικό πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο κρατικό ι ιδιωτικό φορζα από το οποίο να προκφπτει ότι δεν πάςχει από νόςθμα ικανό να αποτελζςει κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και από άλλεσ λοιμϊδεισ, μεταδοτικζσ ι παραςιτικζσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ επιβάλλουν τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. τθν περίπτωςθ όμωσ που ο υποψιφιοσ φοιτθτισ επικυμεί να εργαςτεί με ςφμβαςθ εργαςίασ «μερικήσ απαςχόληςησ», τότε ςε αυτι τθ περίπτωςθ δεν απαιτείται ζναρξθ ελεφκερθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. ε αυτι τθ περίπτωςθ και για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο υποψιφιοσ μπορεί να επικοινωνιςει απευκείασ με τθν αρμόδια αρχι του Ιδρφματοσ. Σμιμα: Επιτροπι Ερευνϊν, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Παλαιά, υγκρότθμα Σςαλαπάτα, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: , Fax: Ιςτοςελίδα: Β Περίπτωςη: Ερευνητήσ 1) Αίτθςθ για κεϊρθςθ ειςόδου (βίηασ) ςφμφωνα με το Ν. 3386/2005, άρθρο 43 Εκπόνηςη ερευνητικοφ προγράμματοσ, ή το Π.Δ. 128/2008, προςαρμογι τθσ 2 Διαδικαζία έκδοζης Visa, - Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

8 ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/71/ΕΚ ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 2) Διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και παραμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια εν ιςχφ τρεισ (3) κατ ελάχιςτον μινεσ. 3) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου των αλλοδαπϊν αρχϊν του τόπου κατοικίασ του. 4) Ιατρικό πιςτοποιθτικό από κρατικό φορζα. 5) φμβαςθ ι διακρατικι ςυμφωνία (ςτα αγγλικά και ςτα ελλθνικά-μεταφραςμζνθ και επικυρωμζνθ από εξουςιοδοτθμζνο μεταφραςτι). 6) φμβαςθ ανάκεςθσ ζργου (από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Παν/ίου) ςτθν οποία αναφζρονται οι όροι ςυνεργαςίασ (αςφαλιςτικόσ φορζασ), ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και θ κάλυψθ του ςυνόλου των εξόδων διαμονισ και διαβίωςθσ του ερευνθτι ςτθν Ελλάδα. 7) Σίτλουσ ςπουδϊν. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ι ερευνθτισ ο οποίοσ κα εξαςκιςει μιςθωτή εργαςία ωσ ελεφθεροσ επαγγελματίασ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να ζχει ζρκει ςε επαφι με τα αρμόδια άτομα ςτθν Ελλάδα ϊςτε να ρυκμίςει τα δικαιϊματα διαμονισ του και τθν άδεια εργαςίασ του ςτθν Ελλάδα ϊςτε να προβεί ςτθ ςυνζχεια ςτθν αίτθςθ τθσ ανάλογθσ κεϊρθςθσ ειςόδου. Ο υπήκοοσ τρίτησ χώρασ μπορεί να ςυνοδεφεται και από μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, ςτα οποία χορθγείται, φςτερα από αίτθςι τουσ, ατομικι άδεια διαμονισ που λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια διαμονισ των ςυντθροφντων. Ο ςυηυγικόσ και οικογενειακόσ δεςμόσ αποδεικνφεται με πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. Από αυτιν τθν υπθρεςία χορθγείται το ειδικό αυτοκόλλθτο κεϊρθςθσ ειςόδου. Η κεϊρθςθ χορθγείται με επικόλλθςθ-ομοιόμορφα για όλεσ τισ χϊρεσ ζνγκεν- αυτοκόλλθτου εντφπου ςε διαβατιριο ςε ιςχφ, ταξιδιωτικό ζγγραφο ι οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ. το αυτοκόλλθτο αυτό ζντυπο αναγράφονται, μεταξφ των άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν άδεια: α) χρόνοσ ιςχφοσ, δθλαδι χρονικό διάςτθμα, β) χρόνοσ διάρκειασ, δθλαδι αρικμό θμερϊν, γ) αρικμόσ ειςόδων ςτα επιτρεπόμενα εξωτερικά ςφνορα του χϊρου ζνγκεν Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

9 4. Άδεια διαμονήσ Κάκε πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ που ζρχεται ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ ωσ φοιτθτισ, υποψιφιοσ διδάκτορασ ι ερευνθτισ, επιςκζπτθσ ερευνθτισ, κτλ καλείται από τθν πρϊτθ εβδομάδα άφιξισ του να ζρκει ςε επαφι με τθν Τπηρεςία Αλλοδαπϊν του Διμου Βόλου ϊςτε να κατακζςει τθν αίτθςθ του και όλα τα ςχετικά ζγγραφα για τθν ζκδοςθ άδειασ διαμονισ. τθ ςυνζχεια, και κατόπιν του απαραίτθτου ελζγχου όλων των απαιτοφμενων εγγράφων, θ αίτθςθ του υποψθφου μεταβιβάηεται ςτο Σμήμα Αλλοδαπϊν τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ. Η άδεια διαμονισ είναι το νομιμοποιθμζνο ζγγραφο που παρζχει τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ υπθρεςίεσ και με βάςθ τθν οποία επιτρζπεται ςτον αλλοδαπό, υπικοο τρίτθσ χϊρασ, να διαμζνει νόμιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια, εξαςφαλίηεται ςτον κάτοχό τθσ δικαίωμα επανειςόδου ςτθ χϊρα μασ, παράλλθλα δε του παρζχει τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ κυκλοφορίασ ςτον ενιαίο χϊρο ζνγκεν. Για τθν ζκδοςθ άδειασ παραμονισ ουςιαςτικι και απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ κατοχι κεϊρθςθσ ειςόδου (βλ. προθγοφμενο κεφάλαιο). Αφοφ ειςζλκει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ και ςε διάςτθμα περίπου τριϊν (3) μθνϊν, ο φοιτθτισ κα πρζπει να ξεκινιςει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ διαμονισ που ανανεϊνεται κάκε χρόνο. Αντίςτοιχα, ο ερευνθτισ ξεκινά τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ διαμονισ και εργαςίασ θ οποία κα του επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Η εν λόγω άδεια μπορεί να είναι ετήςιασ διάρκειασ και μπορεί να ανανεϊνεται κατ ζτοσ και για τον ίδιο λόγο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει. Αναλυτικότερα, θ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ διαμονισ περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 1) Εγγραφι του αλλοδαποφ φοιτθτι ςτο ΠΠ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν), ΠΜ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν) ι ΠΔΔ (Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν) του εκάςτοτε Σμιματοσ του ιδρφματοσ. 2) Ζκδοςθ βεβαίωςθσ από το τμιμα (εφόςον είναι προπτυχιακόσ) /ΠΜ ι ΠΜ ι ΠΔΔ (εφόςον είναι μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ι υποψιφιοσ διδάκτορασ) ςτο οποίο κα είναι εγγεγραμμζνοσ και ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται κακαρά: ςε ποιο τμιμα και Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

10 κφκλο ςπουδϊν είναι εγγεγραμμζνοσ ο φοιτθτισ, το χρονικό διάςτθμα που κα παραμείνει, το είδοσ των παροχϊν που του καλφπτονται (διαμονι, διατροφι, υγειονομικι περίκαλψθ, κλπ), κακϊσ και αναλυτικι αναφορά όλων των ςτοιχείων του. 3) ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν ζχει γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, και επιπλζον δεν ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεννοθκεί με χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με τθν αρμόδια Τπθρεςία Αλλοδαπϊν τθσ Αςτυνομίασ ι του Διμου, τότε εκπρόςωποσ τθσ Γραμματείασ τθσ χολισ αναλαμβάνει μια πρϊτθ επικοινωνία με τον υπεφκυνο τθσ υπθρεςίασ ςτον οποίο και παρουςιάηει το κζμα 3. 4) Ο φοιτθτισ ι ερευνθτισ πθγαίνει ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν όπου πραγματοποιεί αίτθμα και κατακζτει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για ζκδοςθ άδειασ διαμονισ για τον απαιτοφμενο χρόνο παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ι ζρευνάσ του. Θα πρζπει να τονιςτεί ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά είναι δυνατόν να ςυμπλθρϊνονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ. Σο αρμόδιο όργανο για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ που ελζγχει τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν είναι θ Τπθρεςία Αλλοδαπϊν Διμου Βόλου. Τπθρεςία: Τπθρεςία Αλλοδαπϊν Διμου Βόλου Διεφκυνςθ: Σοπάλθ 12, Βόλοσ Σθζφωνα , Fax επικοινωνίασ: Δεδομζνου ότι το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται μζχρι τθ τελικι ζκδοςθ είναι ςχετικά μεγάλο (τουλάχιςτον δφο μινεσ) κατά μζςο όρο και μζχρι να εκδοκεί τελικά θ άδεια, ο φοιτθτισ καλφπτεται από τθν προςωρινή άδεια (βεβαίωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για ζκδοςθ άδειασ παραμονισ, γνωςτι ωσ μπλε κάρτα) που του χορθγείται τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από το Διμο Βόλου και από τθν οποία κα προκφπτει θ υποχρζωςθ του να κατακζςει τα δικαιολογθτικά που απομζνουν μζςα ςε ζνα μινα. 3 Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι το Τμιμα Ξζνων Γλωςςϊν του ΠΘ προςφζρει μακιματα εκμάκθςθσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςε αγγλόφωνουσ και ςε γαλλόφωνουσ ξζνουσ φοιτθτζσ προετοιμάηοντασ τουσ, εάν το επικυμοφν, για τισ διεκνείσ εξετάςεισ απόκτθςθσ διπλωμάτων γνϊςθσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ που λαμβάνουν χϊρα κάκε Μάιo. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, Γραφείο Ξζνων Γλωςςών, Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

11 Με τθ ςυγκεκριμζνθ βεβαίωςθ, ο φοιτθτισ κεωρείται ότι νομίμωσ διαμζνει ςτθ χϊρα ζωσ ότου θ διοίκθςθ αποφανκεί επί του αιτιματόσ τουσ και ο μιςκωτόσ υποψιφιοσ διδάκτορασ/ερευνθτισ για παράδειγμα κα μπορεί να ξεκινιςει τθν ζναρξθ ανεξάρτθτθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Εφορία και ΟΑΕΕ. θμειϊνεται ότι αυτι θ βεβαίωςθ του επιτρζπει να ταξιδζψει μόνο ςτθ χϊρα καταγωγισ του. Αυτι θ προςωρινι άδεια διαμονισ δεν επιτρζπει τον κάτοχο να μετακινθκεί ςε χϊρεσ τθσ υνκικθσ ζνγκεν. Θα πρζπει, πριν τθν άφιξθ του ςτθν Ελλάδα, να ζχει ηθτιςει μια άδεια κεϊρθςθσ ςτθν Προξενικι Αρχι τθσ χϊρασ που τον ενδιαφζρει. τθ ςυνζχεια, θ Τπθρεςία Αλλοδαπϊν του Διμου διαβιβάηει κατά προτεραιότθτα το φάκελο ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Μαγνθςίασ ζωσ ότου θ Διοίκθςθ αποφανκεί επί του αιτιματόσ τουσ. Τπθρεςία: Σμιμα Αςτικισ Κατάςταςθσ, Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Μαγνθςίασ Διεφκυνςθ: Κωνςταντά Βόλοσ, Σ.Κ Σθλζφωνα , Fax : , επικοινωνίασ: Από αυτιν τθν υπθρεςία χορθγείται θ απόφαςθ και το ειδικό αυτοκόλλθτο άδειασ διαμονισ. Σα παραπάνω παραδίδονται είτε από το Διμο είτε από τθν Περιφζρεια ςτον ενδιαφερόμενο. Η άδεια χορθγείται με επικόλλθςθ-ομοιόμορφα για όλεσ τισ χϊρεσ ζγκεν- αυτοκόλλθτου εντφπου ςε διαβατιριο ςε ιςχφ, ταξιδιωτικό ζγγραφο ι οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ. το αυτοκόλλθτο αυτό ζντυπο αναγράφονται, μεταξφ των άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν άδεια: π.χ. άδεια διαμονήσ για ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Π.Δ. 128/08), από ζωσ... με τθν υποςθμείωςθ ότι δια τησ παροφςησ παρζχεται πρόςβαςη ςτην αγορά εργαςίασ για το παραπάνω ςκοπό. Η Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθ γνϊμθ τθσ αςτυνομικισ αρχισ (αποςτολι ςιματοσ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Ακινασ) για κζματα που αφοροφν ςτθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια τθσ χϊρασ, εξετάηει εάν πλθροφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και εκδίδει τθν άδεια διαμονισ ι απορρίπτει τθν αίτθςθ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

12 Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ δίδονται ςτο Π.Δ 101/2008 που αποτελεί προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ του υμβουλίου ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ και διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν, για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν, με ςκοπό τισ ςπουδζσ, τθν ανταλλαγι μακθτϊν, τθν άμιςκθ πρακτικι άςκθςθ ι εκελοντικι υπθρεςία. Αναλυτικά, όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ανά κατθγορία: Ο φοιτητήσ (άρκρο 34, παράγραφοσ 1 του Ν. 3386/2005 υμμετοχι ςε ειδικά προγράμματα ) που ςυμμετζχει ςε ΠΠ ι ΠΜ ι ΠΔΔ κατακζτει μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία: 1) Αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 2) 3 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό ι για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ (πιςτοποιθτικό υποτροφίασ), κακϊσ και για τθ διάρκεια του προγράμματοσ ι τθσ χορθγοφμενθσ υποτροφίασ (τοιχεία δθλαδι που αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν υπ αρίκμ. 4415/2006 απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εξωτερικϊν, Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ Κακοριςμόσ φψουσ και τρόπου απόδειξθσ διάκεςθσ επαρκϊν πόρων, που προβλζπονται ωσ προχπόκεςθ ςτισ διατάξεισ του Ν.3386/2005 (Β 398)). 5) Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ι άλλων αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ του προγράμματοσ που κα παρακολουκιςει. 6) Βεβαίωςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςε αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του φοιτθτικοφ βιβλιαρίου υγείασ που χορθγείται από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ) Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

13 7) Απόδειξθ καταβολισ παραβόλου (για ζνα ζτοσ 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο) 8) Πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςθλευτικό ίδρυμα. 9) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ι βεβαίωςθ ότι ζχει γίνει δεκτόσ προσ εγγραφι ςε αυτό και όπου απαιτοφνται τζλθ εγγραφισ βεβαίωςθ καταβολισ τουσ. Η άδεια διαμονισ φοιτθτι ζχει διάρκεια ζνα ζτοσ και μπορεί να ανανεϊνεται για ιςόχρονο διάςτθμα εφόςον ςυνεχίηουν να πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. Η Οδθγία 2004/114/ΕΚ προβλζπει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ επιταχυμζνων διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν διαμονισ ςπουδαςτϊν και ανταλλαγισ μακθτϊν, χάρθ ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ανταλλαγϊν, αφενόσ και, αφετζρου, τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν διαμονισ. Ο ερευνητήσ (άρκρο 43, παράγραφοσ 1 του Ν. 3386/2005 Εκπόνθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ) ι μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ που αςκεί ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία κατακζτει: 1) Αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 2) 3 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Θεϊρθςθ ειςόδου. 5) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με τον ερευνθτικό οικονομικό οργανιςμό (ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου με το Παν/ιο) επικυρωμζνθ από τον ίδιο τον οργανιςμό (Επιτροπι Ερευνϊν-ΕΕ) ςτθν οποία αναφζρονται οι όροι ςυνεργαςίασ, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και θ κάλυψθ του ςυνόλου των εξόδων διαμονισ και διαβίωςθσ του ερευνθτι ςτθν Ελλάδα. 6) Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ υποδοχισ/διακρατικισ υμφωνίασ (αγγλικι ζκδοςθ) και επικυρωμζνθ μετάφραςι τθσ από εξουςιοδοτθμζνο μεταφραςτι. 7) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

14 8) Βεβαίωςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςε αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια διαμονισ ςτθν θμεδαπι (προςωρινι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΣΕΒΕ για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. Η εν λόγω βεβαίωςθ επιτρζπει τθν ζναρξθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Εφορία). 9) Απόδειξθ καταβολισ παραβόλου (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο) 10) Πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςθλευτικό ίδρυμα. 11) Επικυρωμζνο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςπιτιοφ ι διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του. Η άδεια διαμονισ ερευνθτι είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου του και ςε περίπτωςθ που παρατείνεται θ εν λόγω ςφμβαςθ, θ άδεια διαμονισ ανανεϊνεται για ιςόχρονο χρονικό διάςτθμα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κάκε διαδικαςία χοριγθςθσ ι απόςυρςθσ υπόκειται ςε κανόνεσ διαφάνειασ. - Κάκε απόφαςθ ςχετικά με μια άδεια διαμονισ λαμβάνεται και γνωςτοποιείται ςτον αιτοφντα εντόσ χρονικισ προκεςμίασ (περίπου δφο μινεσ) θ οποία δεν παρεμποδίηει τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω ςπουδϊν, ανταλλαγισ φοιτθτϊν, άμιςκθσ πρακτικισ άςκθςθσ ι εκελοντικισ υπθρεςίασ, και ζρευνασ, αφινοντασ ταυτοχρόνωσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ επαρκι χρόνο για τθν επεξεργαςία τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. - ε περίπτωςθ που είναι ανεπαρκείσ οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ παρζχονται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αίτθςθσ, θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ μπορεί να αναςταλεί. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι αρμόδιεσ αρχζσ πλθροφοροφν τον αιτοφντα ςχετικά με τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ χρειάηονται. - ε περίπτωςθ απόρριψθσ μιασ αίτθςθσ άδειασ διαμονισ γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. τθ γνωςτοποίθςθ αυτι αναφζρονται τα υφιςτάμενα ζνδικα μζςα. - ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ ι απόςυρςθσ μιασ άδειασ διαμονισ που ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ, το ενδιαφερόμενο πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να αςκιςει δικαςτικι προςφυγι ςτισ αρχζσ του οικείου κράτουσ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

15 - Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι καλό κα ιταν ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να ζρχεται ςε επαφι με τισ ςχετικζσ Τπθρεςίεσ για να ενθμερωκεί για τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ και να χορθγθκεί τισ άδειεσ ι ζγγραφα που επιηθτά αυτοπροςϊποσ. 5. Ανανζωςη άδειασ διαμονήσ Α) Φοιτητζσ: Δφο μινεσ και πριν παρζλκει το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ άδειασ διαμονισ και εφόςον ο φοιτθτισ πρζπει να ςυνεχίςει τθν παραμονι του ςτθ Ελλάδα για ςπουδζσ πρζπει να πραγματοποιιςει εκ νζου αίτθμα επζκταςθσ τθσ άδειασ διαμονισ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ τουλάχιςτον, θ οποία είναι ανανεϊςιμθ ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του και πλθροί όλε ςτισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, ακολουκεί τα βιματα τθσ ακόλουκθσ διαδικαςίασ ςτο Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου 4 κατακζτοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ: 1) Αίτθςθ ανανζωςθσ άδειασ παραμονισ. 2) 2 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό ι για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ (πιςτοποιθτικό υποτροφίασ), κακϊσ και για τθ διάρκεια του προγράμματοσ ι τθσ χορθγοφμενθσ υποτροφίασ. 5) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου υγείασ που αποδεικνφει ότι ζχει αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του φοιτθτικοφ βιβλιαρίου υγείασ που χορθγείται από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ). 6) Παράβολο (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο). 4 Αναλυηικά ηα ζηοιχεία επικοινωνίας ζηο ηέλος ηου οδηγού Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

16 Ο φοιτθτισ, που είναι κάτοχοσ άδειασ διαμονισ με διάρκεια ιςχφοσ ιςόχρονθ με τθν ανϊτατθ διάρκεια του προγράμματοσ ςπουδϊν, υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ανά διετία, βεβαίωςθ εγγραφισ και ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κακϊσ και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ ςπουδϊν για το ίδιο διάςτθμα, από το οποίο προκφπτει θ γενικότερθ πρόοδόσ του ι λεπτομερισ ζκκεςθ προόδου από αρμόδιο όργανο, ςε περίπτωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ. Για υπικοο τρίτθσ χϊρασ που ζχει γίνει δεκτόσ να παρακολουκιςει ςπουδζσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και υποβάλλει αίτθςθ για να παρακολουκιςει μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν που ζχει ιδθ αρχίςει ι να το ςυμπλθρϊςει, θ διαδικαςία εξετάηεται από το Γραφείο Διεκνϊν χζςεων του Π.Θ. Τπθρεςία: Γραφείο Διεκνϊν χζςεων Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ κοσ Πατςισ) Διεφκυνςθ: Αργοναυτϊν και Φιλελλινων, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: Fax: θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το Π.Δ.101/2008, άρκρο 8, οι υπικοοι τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει άδεια διαμονισ για λόγουσ ςπουδϊν επιτρζπεται να εργάηονται με κακεςτϊσ μερικήσ απαςχόληςησ. ε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των ωρϊν εργαςίασ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από τισ δζκα ϊρεσ τθν εβδομάδα ι το αντίςτοιχο τουσ ςε θμζρεσ ι μινεσ κατ ζτοσ. Για το ςκοπό αυτό, χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο ςχετικι ζγκριςθ από τθν Περιφζρεια με τθν επίδειξθ τθσ άδειασ διαμονισ του. Η διάρκεια τθσ ζγκριςθσ είναι ιςόχρονθ με τθν άδεια διαμονισ και μπορεί να ανανεϊνεται παράλλθλα με αυτι. Η Οδθγία 2004/114/ΕΚ, άρκρο 17, του υμβουλίου τθσ 13 θσ Δεκεμβρίου 2004 επιςθμαίνει ότι το κράτοσ μζλοσ υποδοχισ δφναται να περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κατά το πρϊτο ζτοσ διαμονισ και να απαιτεί από τουσ ςπουδαςτζσ να δθλϊνουν, εκ των προτζρων ι άλλωσ, ςε αρχι που τα οικεία κράτθ μζλθ ζχουν ορίςει, ότι αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. Β) Ερευνητζσ ή μεταδιδακτορικοί ερευνητζσ που αςκοφν ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

17 Δφο μινεσ πριν παρζλκει το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ άδειασ διαμονισ και εφόςον ο ερευνθτισ πρζπει να ςυνεχίςει τθν παραμονι του ςτθ Ελλάδα για ζρευνα πρζπει να πραγματοποιιςει εκ νζου αίτθμα επζκταςθσ τθσ άδειασ διαμονισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ακολουκεί τα βιματα τθσ ακόλουκθσ διαδικαςίασ ςτο Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου κατακζτοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ: 1) Αίτθςθ ανανζωςθσ άδειασ παραμονισ. 2) 2 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του διαβατθρίου ςε ιςχφ με τθν άδεια διαμονισ. 5) φμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ερευνθτικό οικονομικό οργανιςμό (ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου με το Παν/ιο). 6) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό. 7) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου υγείασ που αποδεικνφει ότι ζχει αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΟΑΕΕ). 8) Παράβολο (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο). 6. Ζκδοςη βεβαίωςησ διαμονήσ για ευρωπαίουσ πολίτεσ μζλη τησ υμφωνίασ ζγκεν Η Ελλάδα εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ υμφωνίασ ζνγκεν (Schengen) και το ςχετικό κοινοτικό κεκτθμζνο ςε ό,τι αφορά κζματα κεωριςεων βραχείασ διάρκειασ ζωσ τρεισ (3) μινεσ ςτο χϊρο ζνγκεν. Για τουσ πολίτεσ αυτϊν των χωρϊν δεν απαιτείται κεϊρθςθ ειςόδου προκειμζνου να ειςζλκουν ςτθν Ελλάδα (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο νζο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδοσ 5. Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να απευκυνκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν ςε αςτυνομικό τμιμα (Σμιμα Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

18 Αλλοδαπϊν) τθσ περιοχισ του ϊςτε κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ να κατακζςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά (θ κατάκεςθ γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβοφ) και να του εκδοκεί μια ςχετικι βεβαίωςθ/κάρτα για φοιτθτζσ, ερευνθτζσ και επιςκζπτεσ. Αναλυτικότερα, οι βαςικζσ κατθγορίεσ είναι οι ακόλουκεσ: για τουσ φοιτητζσ εκδίδεται βεβαίωςη εγγραφήσ για ςπουδζσ Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ για ςπουδζσ: 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ). 3) Απόδειξθ εγγραφισ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ και διάκεςθ επαρκϊν πόρων. 4) Δφο (2) φωτογραφίεσ. Τπθρεςία: Γραφείο Διεκνϊν χζςεων Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ κοσ Πατςισ) Διεφκυνςθ: Αργοναυτϊν και Φιλελλινων, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: Fax: για τουσ υποψήφιουσ διδάκτορεσ/ερευνητζσ ερχόμενοι να εργαςτοφν ςε ζνα εργαςτιριο του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και που αςκοφν ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ πολιτϊν Ε.Ε. για άςκθςθ ζμμιςκθσ δραςτθριότθτασ. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ πρακτικά κεωρείται και είναι φοιτθτισ. Ωςτόςο, είναι δυνατι και θ «επιςτθμονικι» του ιδιότθτα με τθν προχπόκεςθ να είναι μιςκωτόσ με ςφμβαςθ ζργου και εγγραμμζνοσ ςτο Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν του τμιματόσ του. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ πολιτϊν Ε.Ε. για άςκθςθ ζμμιςκθσ δραςτθριότθτασ 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου όπου αναγράφεται ο αρικμόσ διαβατθρίου, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ διάρκεια κτλ και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ) Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

19 3) Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ εργοδότθ ι άλλο ζγγραφο που αποδεικνφει τθν άςκθςθ μιςκωτισ δραςτθριότθτασ (ςφμβαςθ ζργου με το Παν/ιο Θεςςαλίασ). 4) Δφο (2) φωτογραφίεσ. 5) Για τουσ επιςκζπτεσ ερευνθτζσ ι κακθγθτζσ που δεν αςκοφν ζμμιςκθ δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ για άλλουσ λόγουσ. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ για άλλουσ λόγουσ: 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου όπου αναγράφεται ο αρικμόσ διαβατθρίου, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ διάρκεια κτλ και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ). 3) Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει υγειονομικι αςφάλιςθ και επαρκείσ πόρουσ (ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ, ςφμβαςθ εργαςίασ κτλ). 4) Μιςκωτιριο-υμφωνθτικό πρϊτθσ κατοικίασ. 5) Δφο (2) φωτογραφίεσ. θμειϊνεται ότι κάκε ζγγραφο που ζχει ςυναχτεί ςε ξζνθ γλϊςςα (π.χ. ςφμβαςθ εργαςίασ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ κτλ) κα πρζπει να ςυνοδεφεται από επικυρωμζνθ μετάφραςθ από αρμόδιο μεταφραςτι. Τπθρεςία: Επιτροπι Ερευνϊν, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Παλαιά, υγκρότθμα Σςαλαπάτα, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: , Fax: Ιςτοςελίδα: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

20 7. Useful information in English 7.1. Introduction The main objective of the present guide,prepared by the Career Services Office of the University of Thessaly, is to provide all the required information to potential educational visitors (international graduate and postgraduate students, PhD candidates, foreign researchers, etc) that are planning to visit the departments of the institution. The University is extended over the whole Region of Thessaly with academic Departments in Volos, Larissa, Trikala and Karditsa. In particular, the School of Medicine and the Department of Biochemistry and Biotechnology are in Larissa, the Faculty of Veterinary Science is in Karditsa, the Department of Physical Education and Sport Science in Trikala, whereas all of the other Departments are based in Volos. Actually, the present guide aims to solve real practical life problems of international students and researchers that might have to deal with and might be visa formalities, work permits, accommodation facilities and availability, etc Residence permit International students from non-eu countries (with certain exceptions) wishing to study in the University of Thessaly (UTH) will need to acquire a student visa (type D) from a Greek consulate. There is a possibility of obtaining a student visa free of charge on request to a Greek consulate in the student s country. Non EU member students are advised to contact the Greek Embassy or Consulate in their country before their departure in the University in order to check if a student visa is required and those who are going to stay in Greece for more than three months are required to apply Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

21 for a Residence Permit at the Municipality s Foreigners Department, having the following: 3 photographs. Passport. Student identification card. Health insurance. Foreign exchange receipt (pink slip) obtained by the bank where students have opened an account. A certificate from the University of Thessaly, certifying that students are registered as exchange students for the current academic year. Health certificate obtained by a public Greek Hospital, depositing a chest x-ray and a blood analysis test. They might be also asked for an Internal Revenue Service s deposit after arrival. Besides the standard documents described above (passport, photographs, etc.), foreign students will be required to submit an affidavit of sponsorship, proof of funds, medical and police clearance certificates, academic transcripts, language certificates and documents from the host institution in Greece. Applicants can expect to have an interview with consular staff. Further details can be found on the Ministry s website (see below). EU member students, that are staying in Greece for longer than 3 months, straight after their arrival must apply for a European citizen residence permit, to the Police Foreigners Department in Volos (Rozou & G.KartaliStreet in Volos, 3th floor, tel: ), having the following: 2 photographs. Passport or identity card. Student identification card. European Card for health insurance (or other translated to Greek) from their home country. A certificate from the University of Thessaly, certifying that students are registered as exchange students or students for the current academic year Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

22 For more information or the required application forms students should contact the Ministry directly at: Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Address: 15, Mitropoleos str., GR Athens, Greece, Tel: , , Website: Contact details in the Region of Thessaly Municipality Office for Foreigners: City Address Telephone 1. Volos Topali 12 & Dimitriados Street, Larissa Papanastasiou 86, Trikala Giannitson & Farmaki, Karditsa 2 nd kmcircular Road Karditsa-Trikala, , Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

23 7.3. Accommodation 6 The cost of living in the region of Thessaly for an average foreign student varies from 700 to 800 per month for all expenses depending on the life style of each student. All foreign students can obtain the accommodation they require either in private fully furnished apartments or in hotel rooms, at quite reasonable cost in both cases. However, the cost may vary, depending on the kind of accommodation (location, available equipment, number of rooms, roommates, bills etc.). Indicatively we mention the following 7 : General information about accommodation in University of Thessaly Information about accommodation in the Halls of Residence in the University of Thessaly is provided by the office of the National Youth Institute, Address: 2 November Vernardakis, Volos, Building "former LITO", tel: More information is available from the Division of Student Affairs, University of Thessaly, Address: Argonauton and Filellinon, Volos (Building Papastratou 1st floor) Tel: , Fax: A) City of Volos The apartments are within walking distance of the Center and convenient to the city s restaurants and markets. Rent charges differ throughout the city but students have the opportunity to reduce the indepedent cost when pooled together by apartment-mates. However an indicative pricing list might include: 6 7 All the information described is completely indicative Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

24 1. Studios (bills included): One person per studio: , Shared by two: (each) Shared by three: (each) Some of the studios offered are located very close to the facilities of the University while some of them have a view to the sea and they are very close to the bus station (~ 7 minutes away on foot). The studios are equipped with air conditioners, heaters, refrigerators, and ovens. 2. Apartments or Houses of 3-4 bedrooms, shared with other students : One person per room: (part of the bills is included) These apartments are located in the broader area of N. Demetriada, very close to the city centre and the departments of the Universities, which can be easily reach by the local buses (quite frequent transmission). Like studios, these apartments are equipped with heaters refrigerators, ovens and some bed linen, towels, kitchenware etc. 3. One room Apartments or Houses Apartments and houses can be found in various spots in the city of Volos. The prices depend on the location and the facilities offered. In most cases theses apartments are equipped with furniture and their cost may vary from 400 to 500 (bills included). * Bills concern electricity, heat & water and they usually vary from 100 to 150 per month, per person 4. List of all possible accommodation alternative solutions: A) City of Volos Houses - apartments in the city of Volos: - - Apartments for rent An indicative list of some the hotels in the city of Volos: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

25 B) City of Larissa Houses - apartments in the city of Larissa: An indicative list of some the hotels in the city of Larissa: - C) City of Trikala An indicative list of some the hotels in the city of Trikala: D) City of Karditsa An indicative list of some the hotels in the city of Karditsa: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

26 8. Useful contact details & web links University of Thessaly - Career Services Office, - Research Committee, - Administrative Services, - Public Relations Office, - International Office, - Life Long Learning Programme (LLP) ERASMUS, - υμβουλευτικό Κζντρο Φοιτθτϊν και Φοιτθτικι Μζριμνα, Regional Authority of Immigration Department of Civil Status, Foreigners and Immigration of Magnesia Address: Konstanta 140 -Volos, P.C , Telephone: , Fax: , e -mail: Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Larissa Address: Sokratous 111 Larissa, P.C , Telephone: , Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Trikala Address: Kolokotroni 30 - Trikala, P.C , Telephone: , Fax : , e- mail: Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Karditsa Address: Sarantoporou Karditsa, P.C , Telephone: , Fax : , General instructions concerning foreign students admission to higher education in Greece Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

27 General Information Municipality of Volos: Municipality of Larissa: - nfo-larissa&catid=88:information-material&itemid=94&lang=en - Municipality of Trikala: &language=EN&backpage=main_guest Municipality of Karditsa: uide-prefecture_of_karditsa.html Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ν. 4194/2013. Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικό Μέρος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Η φύση της δικηγορίας Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 208/27.9.2013) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικό Μέρος Άρθρο 2 - Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3 - Το επάγγελμα του δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα