Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν"

Transcript

1 ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ Π.Ε. 04 Σίτλοσ Δράςησ: Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Π ΤΛΙΚΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ τόχοσ 4: Ανάπτυξη Ενιςχυμζνων δραςτηριοτήτων για την Εξυπηρζτηςη Φοιτητϊν ΑμεΑ και Φοιτητϊν που Ανήκουν ςε «ευάλωτεσ» κοινωνικζσ ομάδεσ Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Α.1 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΙΑΚΑΡΑ Δράςη 4.2.2: Εξυπηρζτηςη και καθοδήγηςη αλλοδαπϊν Α.2 ΘΕΗ ΣΟΝ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ φοιτητϊν ΔΙΑΤΝΔΕΗ Α.3 ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ, ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩ, ΒΟΛΟ Α.4 ΣΗΛΕΦΩΝΟ Α.5 FAX Α.6 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ Οδηγόσ ενημζρωςησ ειςόδου και διαμονήσ ξζνων φοιτητϊν & ερευνητϊν B. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Π.Ε. Β.1 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ αχινίδου Νικολζττα Β.2 ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Β.3 ΘΕΗ ΣΟ ΦΟΡΕΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΠΘ Τποζργο με τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ» Ιούλιος, 2011 τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΕΑΛΙΑ» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και δια Βίου Μάκθςθ» Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

2 Πίνακασ Περιεχομζνων 1. Ειςαγωγή Γενικζσ πληροφορίεσ Ζκδοςη θεώρηςησ ειςόδου Άδεια διαμονήσ Ανανζωςη άδειασ διαμονήσ Ζκδοςη βεβαίωςησ διαμονήσ για ευρωπαίουσ πολίτεσ μζλη τησ Συμφωνίασ Σζγκεν Useful information in English Introduction Residence permit Accommodation General information about accommodation in University of Thessaly... 21

3 1. Ειςαγωγή Βαςικόσ ςτόχοσ του ςυγκεκριμζνου οδθγοφ «Ενημζρωςησ Ειςόδου και Διαμονήσ Ξζνων Φοιτητών & Ερευνητών» του Γραφείου Διαςφνδεςθσ (Γ.Δ.) του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (ΠΘ) είναι να βοθκιςει τουσ ξζνουσ φοιτθτζσ (προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ) αλλά και τουσ ερευνθτζσ που ςχεδιάηουν να ζρκουν ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ. υγκεκριμζνα, μζςω του οδθγοφ αυτοφ επιδιϊκεται θ παροχι χριςιμων πρακτικϊν πλθροφοριϊν πριν και μετά τθν άφιξι τουσ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ που κα διευκολφνουν τθ διανομι των ατόμων αυτϊν ςτο Κδρυμα ενϊ παράλλθλα κα ςυμβάλλουν ςτθν επίλυςθ των τυχόν προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίηουν με τθν προςζλευςθ τουσ ςτθ χϊρα μασ (π.χ. ζκδοςθ αδειϊν διαμονισ και εργαςίασ, κοινωνικι αςφάλιςθ, φορολογία, διαμονι και ςτζγαςθ, ιατρικι περίκαλψθ, κ.α). Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, διαπιςτϊνοντασ τα τελευταία χρόνια τον αυξθμζνο αρικμό «ειςροϊν» ξζνων φοιτθτϊν (μεταπτυχιακϊν και μθ) και ερευνθτϊν ςτο ίδρυμα αλλά και τισ απαιτιςεισ των τμθμάτων/εργαςτθριϊν «υποδοχισ» για ορκι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ όλων των απαιτοφμενων γραφειοκρατικϊν και διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, ςυμπεριζλαβε τθ προετοιμαςία του παρόντοσ οδθγοφ ςτα προβλεπόμενα παραδοτζα υλοποίθςθσ του Γραφείου Διαςφνδεςθσ. το πλαίςιο αυτό και μζςω του ςυγκεκριμζνου οδθγοφ ουςιαςτικά επιχειρείται μια καταγραφι όλθσ τθσ απαιτοφμενθσ πλθροφορίασ αλλά και ουςιαςτικισ αποτφπωςθσ όλθσ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν με το καλφτερο δυνατό τρόπο όλεσ οι ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ υποδοχισ ξζνων ερευνθτϊν και φοιτθτϊν ςτο ίδρυμα Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

4 2. Γενικζσ πληροφορίεσ Σο Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ υποδοχισ (μετάβαςθ και εγκατάςταςθ μικρισ και μακράσ διάρκειασ) προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν (άνω των 18 ετϊν), υποψθφίων διδακτόρων, μιςκωτϊν ερευνθτϊν (για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν), επιςκεπτϊν ερευνθτϊν (για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν) ςτθν Ελλάδα κτλ, ςυμπεριζλαβε ςτα πακζτα εργαςίασ του το ςυγκεκριμζνο οδθγό ενθμζρωςθσ προκειμζνου να προςφζρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτον ξζνο ενδιαφερόμενο και ςτο υπεφκυνο τμιμα ι εργαςτιριο υποδοχισ του Π.Θ. πριν (τουλάχιςτον τρεισ μινεσ νωρίτερα) και μετά τθν άφιξι του ςτθν Ελλάδα. ε κάκε περίπτωςθ και προσ ενθμζρωςθ όλων των ενδιαφερομζνων του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, το Γραφείο Διαςφνδεςθσ είναι ςτθ διάκεςθ των ενδιαφερομζνων για να τουσ ςυμβουλζψει και να τουσ προςανατολίςει κατά τθ διάρκεια διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα παρζχοντασ μια πρϊτθ κακοδιγθςθ και ενθμζρωςθ που ςχετίηονται με πλθροφορίεσ για: ςχετικζσ ςυμβάςεισ υποδοχισ κεωριςεισ ειςόδου άδεια διαμονισ διαμονι και αςφάλιςθ εφρεςθ εργαςίασ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ κα περιλαμβάνουν μια ςειρά από πλθροφορίεσ που κα αναφζρονται: o ςτθ διαδικαςία ειςόδου και διαμονισ ςτθν Ελλάδα o ςτισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Γραφείο Διεκνϊν χζςεων και Ανταλλαγϊν, Επιτροπι Ερευνϊν, Σμιμα Μζριμνασ, Ιατρικι αςφάλιςθ κτλ) o ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ εκτόσ πανεπιςτθμίου (Σμιμα Αλλοδαπϊν Αςτυνομίασ, Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου και τθσ Περιφζρειασ, Εφορία, ΟΑΕΕ κτλ) o ςτθν ανεφρεςθ κατοικίασ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

5 o ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κακθμερινότθτα του ενδιαφερόμενου (άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, μακιματα νζων ελλθνικϊν, πολιτιςμόσ και τουριςμόσ κτλ) το ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ δεν λειτουργεί ωσ βαςικόσ «διεκπεραιωτισ» όλων των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν και των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, ωςτόςο όμωσ ζρχεται να προςφζρει μια υπερπολφτιμθ πρϊτθ πλθροφόρθςθ, ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ που πραγματοποιείται τόςο πριν τθν άφιξθ του ενδιαφερομζνου ςτθν Ελλάδα όςο και για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ διαμονισ του. το πλαίςιο αυτό, για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία που παρζχονται προσ υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ είναι ανεπαρκι, θ αρμόδια αρχι και όχι το Γραφείο Διαςφνδεςθσ του ΠΘ ενθμερϊνει τον αιτοφντα για προςκόμιςθ περιςςότερων, ι/και άλλων δικαιολογθτικϊν. το ςυγκεκριμζνο οδθγό, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να βρει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία και τθν κατάκεςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν για μετάβαςθ και εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, τα οποία όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ και ιςχφουςεσ νομοκεςίεσ/τροπολογίεσ των αντίςτοιχων, αρμόδιων ελλθνικϊν υπθρεςιϊν. ε κάκε περίπτωςθ, και προκειμζνου να υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςθ αλλά και κακοδιγθςθ ο εκάςτοτε ενδιαφερόμενοσ (π.χ. ερευνθτισ, εργαςτιριο, κτλ) μπορεί να επικοινωνιςει απευκείασ ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ και να υποβάλλει το ςχετικό αίτθμα θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ όπου ςτζλεχοσ του Γραφείου κα αναλάβει να ανταποκρικεί άμεςα μαηί του. Επιπρόςκετα, μπορεί να ζχει και άμεςθ, απευκείασ επικοινωνϊντασ τθλεφωνικά: , 06473, Με τον τρόπο αυτό, θ όλθ διαδικαςία κα απλοποιείται αφοφ για παράδειγμα, ο εκάςτοτε κακθγθτισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, που ενδιαφζρεται να υποδεχτεί ςτο εργαςτιριο του τον ξζνο ερευνθτι, μπορεί να επικοινωνιςει μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτο Γραφείο Διαςφνδεςθσ δίνοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που χρειάηονται ϊςτε να ξεκινιςει θ προετοιμαςία ειςόδου και εγκατάςταςθσ του ξζνου ενδιαφερόμενου (π.χ. προςωπικά ςτοιχεία, Σμιμα ι Εργαςτιριο υποδοχισ, πλαίςιο υποδοχισ-ερευνθτισ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

6 μιςκωτόσ κτλ, ζκδοςθ ςχετικισ κεϊρθςθσ ειςόδου για υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, θμερομθνία άφιξθσ και αναχϊρθςθσ, αςφάλιςθ, τόποσ διαμονισ, κ.α.). 3. Ζκδοςη θεϊρηςησ ειςόδου Για πολίηες ποσ δεν εμθανίζονηαι ζηοσς καηαλόγοσς ηοσ ενιαίοσ εσρωπαϊκού τώροσ και τώροσ Σένγκεν οι διαδικαζίες ποικίλοσν ανάλογα με ηην αιηιολογία και ηην περίοδο παραμονής ηοσς ζηην Ελλάδα. Κάθε πρόζωπο ποσ δεν είναι πολίηης ηης Ένωζης καηά ηην έννοια ηοσ άρθροσ 17 παράγραθος 1 ηης Σσνθήκης Σένγκεν νοείηαι ως σπήκοος ηρίηης τώρας 1. Η εθνική θεϊρηςη ειςόδου (βίηα) είναι θ άδεια, θ οποία υλοποιείται μζςω τθσ επικόλλθςθσ αυτοκόλλθτθσ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου ςτο διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και διαμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια μικρότερθ των τριϊν μθνϊν, εφόςον ο ςκοπόσ αυτισ τθσ παραμονισ δεν δικαιολογεί τθ χοριγθςθ ομοιόμορφθσ κεϊρθςθσ ζνγκεν. Αρμόδια αρχι για τθν ζκδοςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου είναι Ελλθνικι Διπλωματικι ι ζμμιςκθ Προξενικι Αρχι. Ο αλλοδαπόσ που επικυμεί να λάβει εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου οφείλει να παρουςιαςτεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν άνω αρχι του τόπου κατοικίασ ι ςυνικουσ διαμονισ του για να υποςτθρίξει και προφορικά τθν αίτθςθ, και να κατακζςει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ κατοχι κεϊρθςθσ δεν παρζχει αμετάκλθτο δικαίωμα ειςόδου. i) ε περίπτωςθ ξζνου φοιτητή: Με τθν οριςτικοποίθςθ επιλογισ του φοιτθτι από το Σμιμα του ΠΘ κα πρζπει να του αποςταλεί ζγγραφο/βεβαίωςθ το οποίο και κα πρζπει να το κατακζςει ο ίδιοσ ςτθν Ελλθνικι Προξενικι Αρχι προκειμζνου να του εκδοκεί βίηα. Επιπρόςκετα, το ίδιο ζγγραφο κα πρζπει να κατατεκεί και από το Σμιμα του Πανεπιςτθμίου προσ τθν Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. ii) ε περίπτωςθ ξζνου ερευνητή: 1 Διαδικαζία έκδοζης Visa, - Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

7 Θα πρζπει να αποςταλεί ταυτόχρονα πρόκλθςθ/βεβαίωςθ από τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςτον ερευνθτι αλλά και ςτθν αρμόδια Προξενικι Αρχι. Αναλυτικά, θ διαδικαςία ζκδοςθσ βίηασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ελάχιςτα απαραίτθτα δικαιολογθτικά 2 ανά κατθγορία ενδιαφερόμενου: Α Περίπτωςη: Φοιτητήσ 1) Αίτθςθ για κεϊρθςθ ειςόδου (βίηασ) ςφμφωνα με το Ν. 3386/2005, άρθρο 34 υμμετοχή ςε ειδικά προγράμματα ή το ΠΔ 101/2008, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ ι τθν εκελοντικι υπθρεςία. 2) Διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και παραμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια εν ιςχφ τρεισ (3) κατ ελάχιςτον μινεσ. 3) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου των αλλοδαπϊν αρχϊν του τόπου κατοικίασ του. 4) Ιατρικό πιςτοποιθτικό από αναγνωριςμζνο κρατικό ι ιδιωτικό φορζα από το οποίο να προκφπτει ότι δεν πάςχει από νόςθμα ικανό να αποτελζςει κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία, κακϊσ και από άλλεσ λοιμϊδεισ, μεταδοτικζσ ι παραςιτικζσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ επιβάλλουν τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. τθν περίπτωςθ όμωσ που ο υποψιφιοσ φοιτθτισ επικυμεί να εργαςτεί με ςφμβαςθ εργαςίασ «μερικήσ απαςχόληςησ», τότε ςε αυτι τθ περίπτωςθ δεν απαιτείται ζναρξθ ελεφκερθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. ε αυτι τθ περίπτωςθ και για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο υποψιφιοσ μπορεί να επικοινωνιςει απευκείασ με τθν αρμόδια αρχι του Ιδρφματοσ. Σμιμα: Επιτροπι Ερευνϊν, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Παλαιά, υγκρότθμα Σςαλαπάτα, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: , Fax: Ιςτοςελίδα: Β Περίπτωςη: Ερευνητήσ 1) Αίτθςθ για κεϊρθςθ ειςόδου (βίηασ) ςφμφωνα με το Ν. 3386/2005, άρθρο 43 Εκπόνηςη ερευνητικοφ προγράμματοσ, ή το Π.Δ. 128/2008, προςαρμογι τθσ 2 Διαδικαζία έκδοζης Visa, - Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

8 ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/71/ΕΚ ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 2) Διαβατιριο ι άλλο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ ταξιδιωτικό ζγγραφο εν ιςχφ που επιτρζπει τθν είςοδο και παραμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια εν ιςχφ τρεισ (3) κατ ελάχιςτον μινεσ. 3) Πιςτοποιθτικό ποινικοφ μθτρϊου των αλλοδαπϊν αρχϊν του τόπου κατοικίασ του. 4) Ιατρικό πιςτοποιθτικό από κρατικό φορζα. 5) φμβαςθ ι διακρατικι ςυμφωνία (ςτα αγγλικά και ςτα ελλθνικά-μεταφραςμζνθ και επικυρωμζνθ από εξουςιοδοτθμζνο μεταφραςτι). 6) φμβαςθ ανάκεςθσ ζργου (από τθν Επιτροπι Ερευνϊν του Παν/ίου) ςτθν οποία αναφζρονται οι όροι ςυνεργαςίασ (αςφαλιςτικόσ φορζασ), ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και θ κάλυψθ του ςυνόλου των εξόδων διαμονισ και διαβίωςθσ του ερευνθτι ςτθν Ελλάδα. 7) Σίτλουσ ςπουδϊν. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι ο υποψιφιοσ διδάκτορασ ι ερευνθτισ ο οποίοσ κα εξαςκιςει μιςθωτή εργαςία ωσ ελεφθεροσ επαγγελματίασ ςτθν Ελλάδα κα πρζπει να ζχει ζρκει ςε επαφι με τα αρμόδια άτομα ςτθν Ελλάδα ϊςτε να ρυκμίςει τα δικαιϊματα διαμονισ του και τθν άδεια εργαςίασ του ςτθν Ελλάδα ϊςτε να προβεί ςτθ ςυνζχεια ςτθν αίτθςθ τθσ ανάλογθσ κεϊρθςθσ ειςόδου. Ο υπήκοοσ τρίτησ χώρασ μπορεί να ςυνοδεφεται και από μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, ςτα οποία χορθγείται, φςτερα από αίτθςι τουσ, ατομικι άδεια διαμονισ που λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια διαμονισ των ςυντθροφντων. Ο ςυηυγικόσ και οικογενειακόσ δεςμόσ αποδεικνφεται με πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. Από αυτιν τθν υπθρεςία χορθγείται το ειδικό αυτοκόλλθτο κεϊρθςθσ ειςόδου. Η κεϊρθςθ χορθγείται με επικόλλθςθ-ομοιόμορφα για όλεσ τισ χϊρεσ ζνγκεν- αυτοκόλλθτου εντφπου ςε διαβατιριο ςε ιςχφ, ταξιδιωτικό ζγγραφο ι οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ. το αυτοκόλλθτο αυτό ζντυπο αναγράφονται, μεταξφ των άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν άδεια: α) χρόνοσ ιςχφοσ, δθλαδι χρονικό διάςτθμα, β) χρόνοσ διάρκειασ, δθλαδι αρικμό θμερϊν, γ) αρικμόσ ειςόδων ςτα επιτρεπόμενα εξωτερικά ςφνορα του χϊρου ζνγκεν Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

9 4. Άδεια διαμονήσ Κάκε πολίτθσ τρίτθσ χϊρασ που ζρχεται ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ ωσ φοιτθτισ, υποψιφιοσ διδάκτορασ ι ερευνθτισ, επιςκζπτθσ ερευνθτισ, κτλ καλείται από τθν πρϊτθ εβδομάδα άφιξισ του να ζρκει ςε επαφι με τθν Τπηρεςία Αλλοδαπϊν του Διμου Βόλου ϊςτε να κατακζςει τθν αίτθςθ του και όλα τα ςχετικά ζγγραφα για τθν ζκδοςθ άδειασ διαμονισ. τθ ςυνζχεια, και κατόπιν του απαραίτθτου ελζγχου όλων των απαιτοφμενων εγγράφων, θ αίτθςθ του υποψθφου μεταβιβάηεται ςτο Σμήμα Αλλοδαπϊν τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ. Η άδεια διαμονισ είναι το νομιμοποιθμζνο ζγγραφο που παρζχει τθν απαραίτθτθ πιςτοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ υπθρεςίεσ και με βάςθ τθν οποία επιτρζπεται ςτον αλλοδαπό, υπικοο τρίτθσ χϊρασ, να διαμζνει νόμιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια, εξαςφαλίηεται ςτον κάτοχό τθσ δικαίωμα επανειςόδου ςτθ χϊρα μασ, παράλλθλα δε του παρζχει τθ δυνατότθτα ελεφκερθσ κυκλοφορίασ ςτον ενιαίο χϊρο ζνγκεν. Για τθν ζκδοςθ άδειασ παραμονισ ουςιαςτικι και απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ κατοχι κεϊρθςθσ ειςόδου (βλ. προθγοφμενο κεφάλαιο). Αφοφ ειςζλκει ςτο ελλθνικό ζδαφοσ και ςε διάςτθμα περίπου τριϊν (3) μθνϊν, ο φοιτθτισ κα πρζπει να ξεκινιςει τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ διαμονισ που ανανεϊνεται κάκε χρόνο. Αντίςτοιχα, ο ερευνθτισ ξεκινά τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ διαμονισ και εργαςίασ θ οποία κα του επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Η εν λόγω άδεια μπορεί να είναι ετήςιασ διάρκειασ και μπορεί να ανανεϊνεται κατ ζτοσ και για τον ίδιο λόγο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχει. Αναλυτικότερα, θ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ διαμονισ περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια: 1) Εγγραφι του αλλοδαποφ φοιτθτι ςτο ΠΠ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν), ΠΜ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν) ι ΠΔΔ (Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν) του εκάςτοτε Σμιματοσ του ιδρφματοσ. 2) Ζκδοςθ βεβαίωςθσ από το τμιμα (εφόςον είναι προπτυχιακόσ) /ΠΜ ι ΠΜ ι ΠΔΔ (εφόςον είναι μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ι υποψιφιοσ διδάκτορασ) ςτο οποίο κα είναι εγγεγραμμζνοσ και ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρονται κακαρά: ςε ποιο τμιμα και Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

10 κφκλο ςπουδϊν είναι εγγεγραμμζνοσ ο φοιτθτισ, το χρονικό διάςτθμα που κα παραμείνει, το είδοσ των παροχϊν που του καλφπτονται (διαμονι, διατροφι, υγειονομικι περίκαλψθ, κλπ), κακϊσ και αναλυτικι αναφορά όλων των ςτοιχείων του. 3) ε περίπτωςθ που ο φοιτθτισ δεν ζχει γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, και επιπλζον δεν ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνεννοθκεί με χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με τθν αρμόδια Τπθρεςία Αλλοδαπϊν τθσ Αςτυνομίασ ι του Διμου, τότε εκπρόςωποσ τθσ Γραμματείασ τθσ χολισ αναλαμβάνει μια πρϊτθ επικοινωνία με τον υπεφκυνο τθσ υπθρεςίασ ςτον οποίο και παρουςιάηει το κζμα 3. 4) Ο φοιτθτισ ι ερευνθτισ πθγαίνει ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν όπου πραγματοποιεί αίτθμα και κατακζτει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για ζκδοςθ άδειασ διαμονισ για τον απαιτοφμενο χρόνο παραμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν ι ζρευνάσ του. Θα πρζπει να τονιςτεί ότι τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά είναι δυνατόν να ςυμπλθρϊνονται ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ. Σο αρμόδιο όργανο για τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ που ελζγχει τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν είναι θ Τπθρεςία Αλλοδαπϊν Διμου Βόλου. Τπθρεςία: Τπθρεςία Αλλοδαπϊν Διμου Βόλου Διεφκυνςθ: Σοπάλθ 12, Βόλοσ Σθζφωνα , Fax επικοινωνίασ: Δεδομζνου ότι το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται μζχρι τθ τελικι ζκδοςθ είναι ςχετικά μεγάλο (τουλάχιςτον δφο μινεσ) κατά μζςο όρο και μζχρι να εκδοκεί τελικά θ άδεια, ο φοιτθτισ καλφπτεται από τθν προςωρινή άδεια (βεβαίωςθ κατάκεςθσ αίτθςθσ για ζκδοςθ άδειασ παραμονισ, γνωςτι ωσ μπλε κάρτα) που του χορθγείται τθν θμζρα κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από το Διμο Βόλου και από τθν οποία κα προκφπτει θ υποχρζωςθ του να κατακζςει τα δικαιολογθτικά που απομζνουν μζςα ςε ζνα μινα. 3 Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι το Τμιμα Ξζνων Γλωςςϊν του ΠΘ προςφζρει μακιματα εκμάκθςθσ τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ ςε αγγλόφωνουσ και ςε γαλλόφωνουσ ξζνουσ φοιτθτζσ προετοιμάηοντασ τουσ, εάν το επικυμοφν, για τισ διεκνείσ εξετάςεισ απόκτθςθσ διπλωμάτων γνϊςθσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ που λαμβάνουν χϊρα κάκε Μάιo. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, Γραφείο Ξζνων Γλωςςών, Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

11 Με τθ ςυγκεκριμζνθ βεβαίωςθ, ο φοιτθτισ κεωρείται ότι νομίμωσ διαμζνει ςτθ χϊρα ζωσ ότου θ διοίκθςθ αποφανκεί επί του αιτιματόσ τουσ και ο μιςκωτόσ υποψιφιοσ διδάκτορασ/ερευνθτισ για παράδειγμα κα μπορεί να ξεκινιςει τθν ζναρξθ ανεξάρτθτθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Εφορία και ΟΑΕΕ. θμειϊνεται ότι αυτι θ βεβαίωςθ του επιτρζπει να ταξιδζψει μόνο ςτθ χϊρα καταγωγισ του. Αυτι θ προςωρινι άδεια διαμονισ δεν επιτρζπει τον κάτοχο να μετακινθκεί ςε χϊρεσ τθσ υνκικθσ ζνγκεν. Θα πρζπει, πριν τθν άφιξθ του ςτθν Ελλάδα, να ζχει ηθτιςει μια άδεια κεϊρθςθσ ςτθν Προξενικι Αρχι τθσ χϊρασ που τον ενδιαφζρει. τθ ςυνζχεια, θ Τπθρεςία Αλλοδαπϊν του Διμου διαβιβάηει κατά προτεραιότθτα το φάκελο ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Μαγνθςίασ ζωσ ότου θ Διοίκθςθ αποφανκεί επί του αιτιματόσ τουσ. Τπθρεςία: Σμιμα Αςτικισ Κατάςταςθσ, Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Μαγνθςίασ Διεφκυνςθ: Κωνςταντά Βόλοσ, Σ.Κ Σθλζφωνα , Fax : , επικοινωνίασ: Από αυτιν τθν υπθρεςία χορθγείται θ απόφαςθ και το ειδικό αυτοκόλλθτο άδειασ διαμονισ. Σα παραπάνω παραδίδονται είτε από το Διμο είτε από τθν Περιφζρεια ςτον ενδιαφερόμενο. Η άδεια χορθγείται με επικόλλθςθ-ομοιόμορφα για όλεσ τισ χϊρεσ ζγκεν- αυτοκόλλθτου εντφπου ςε διαβατιριο ςε ιςχφ, ταξιδιωτικό ζγγραφο ι οποιοδιποτε άλλο επίςθμο ζγγραφο αναγνωριςμζνο από τθ χϊρα μασ. το αυτοκόλλθτο αυτό ζντυπο αναγράφονται, μεταξφ των άλλων, ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν άδεια: π.χ. άδεια διαμονήσ για ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (Π.Δ. 128/08), από ζωσ... με τθν υποςθμείωςθ ότι δια τησ παροφςησ παρζχεται πρόςβαςη ςτην αγορά εργαςίασ για το παραπάνω ςκοπό. Η Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τθ γνϊμθ τθσ αςτυνομικισ αρχισ (αποςτολι ςιματοσ ςτα κεντρικά γραφεία τθσ Ακινασ) για κζματα που αφοροφν ςτθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια τθσ χϊρασ, εξετάηει εάν πλθροφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και εκδίδει τθν άδεια διαμονισ ι απορρίπτει τθν αίτθςθ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

12 Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ δίδονται ςτο Π.Δ 101/2008 που αποτελεί προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ του υμβουλίου ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ και διαμονισ υπθκόων τρίτων χωρϊν, για διάρκεια μεγαλφτερθ των τριϊν μθνϊν, με ςκοπό τισ ςπουδζσ, τθν ανταλλαγι μακθτϊν, τθν άμιςκθ πρακτικι άςκθςθ ι εκελοντικι υπθρεςία. Αναλυτικά, όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ανά κατθγορία: Ο φοιτητήσ (άρκρο 34, παράγραφοσ 1 του Ν. 3386/2005 υμμετοχι ςε ειδικά προγράμματα ) που ςυμμετζχει ςε ΠΠ ι ΠΜ ι ΠΔΔ κατακζτει μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία: 1) Αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 2) 3 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό ι για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ (πιςτοποιθτικό υποτροφίασ), κακϊσ και για τθ διάρκεια του προγράμματοσ ι τθσ χορθγοφμενθσ υποτροφίασ (τοιχεία δθλαδι που αποδεικνφουν ότι διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν κάλυψθ των εξόδων ςπουδϊν και διαβίωςθσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν υπ αρίκμ. 4415/2006 απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Εξωτερικϊν, Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ Κακοριςμόσ φψουσ και τρόπου απόδειξθσ διάκεςθσ επαρκϊν πόρων, που προβλζπονται ωσ προχπόκεςθ ςτισ διατάξεισ του Ν.3386/2005 (Β 398)). 5) Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ι άλλων αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθν ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ του προγράμματοσ που κα παρακολουκιςει. 6) Βεβαίωςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςε αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του φοιτθτικοφ βιβλιαρίου υγείασ που χορθγείται από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ) Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

13 7) Απόδειξθ καταβολισ παραβόλου (για ζνα ζτοσ 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο) 8) Πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςθλευτικό ίδρυμα. 9) Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ι βεβαίωςθ ότι ζχει γίνει δεκτόσ προσ εγγραφι ςε αυτό και όπου απαιτοφνται τζλθ εγγραφισ βεβαίωςθ καταβολισ τουσ. Η άδεια διαμονισ φοιτθτι ζχει διάρκεια ζνα ζτοσ και μπορεί να ανανεϊνεται για ιςόχρονο διάςτθμα εφόςον ςυνεχίηουν να πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. Η Οδθγία 2004/114/ΕΚ προβλζπει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ επιταχυμζνων διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν διαμονισ ςπουδαςτϊν και ανταλλαγισ μακθτϊν, χάρθ ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ υλοποίθςθσ προγραμμάτων ανταλλαγϊν, αφενόσ και, αφετζρου, τθσ αρμόδιασ αρχισ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν διαμονισ. Ο ερευνητήσ (άρκρο 43, παράγραφοσ 1 του Ν. 3386/2005 Εκπόνθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ) ι μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ που αςκεί ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία κατακζτει: 1) Αίτθςθ για άδεια διαμονισ. 2) 3 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Θεϊρθςθ ειςόδου. 5) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με τον ερευνθτικό οικονομικό οργανιςμό (ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου με το Παν/ιο) επικυρωμζνθ από τον ίδιο τον οργανιςμό (Επιτροπι Ερευνϊν-ΕΕ) ςτθν οποία αναφζρονται οι όροι ςυνεργαςίασ, ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου και θ κάλυψθ του ςυνόλου των εξόδων διαμονισ και διαβίωςθσ του ερευνθτι ςτθν Ελλάδα. 6) Επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ υποδοχισ/διακρατικισ υμφωνίασ (αγγλικι ζκδοςθ) και επικυρωμζνθ μετάφραςι τθσ από εξουςιοδοτθμζνο μεταφραςτι. 7) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

14 8) Βεβαίωςθ ότι ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ςε αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια διαμονισ ςτθν θμεδαπι (προςωρινι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΣΕΒΕ για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ. Η εν λόγω βεβαίωςθ επιτρζπει τθν ζναρξθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Εφορία). 9) Απόδειξθ καταβολισ παραβόλου (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο) 10) Πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςθλευτικό ίδρυμα. 11) Επικυρωμζνο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςπιτιοφ ι διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται θ διεφκυνςθ κατοικίασ του. Η άδεια διαμονισ ερευνθτι είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ζργου του και ςε περίπτωςθ που παρατείνεται θ εν λόγω ςφμβαςθ, θ άδεια διαμονισ ανανεϊνεται για ιςόχρονο χρονικό διάςτθμα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κάκε διαδικαςία χοριγθςθσ ι απόςυρςθσ υπόκειται ςε κανόνεσ διαφάνειασ. - Κάκε απόφαςθ ςχετικά με μια άδεια διαμονισ λαμβάνεται και γνωςτοποιείται ςτον αιτοφντα εντόσ χρονικισ προκεςμίασ (περίπου δφο μινεσ) θ οποία δεν παρεμποδίηει τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω ςπουδϊν, ανταλλαγισ φοιτθτϊν, άμιςκθσ πρακτικισ άςκθςθσ ι εκελοντικισ υπθρεςίασ, και ζρευνασ, αφινοντασ ταυτοχρόνωσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ επαρκι χρόνο για τθν επεξεργαςία τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. - ε περίπτωςθ που είναι ανεπαρκείσ οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ παρζχονται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αίτθςθσ, θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ μπορεί να αναςταλεί. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, οι αρμόδιεσ αρχζσ πλθροφοροφν τον αιτοφντα ςχετικά με τισ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ χρειάηονται. - ε περίπτωςθ απόρριψθσ μιασ αίτθςθσ άδειασ διαμονισ γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. τθ γνωςτοποίθςθ αυτι αναφζρονται τα υφιςτάμενα ζνδικα μζςα. - ε περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ ι απόςυρςθσ μιασ άδειασ διαμονισ που ζχει εκδοκεί ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ, το ενδιαφερόμενο πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να αςκιςει δικαςτικι προςφυγι ςτισ αρχζσ του οικείου κράτουσ Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

15 - Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι καλό κα ιταν ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να ζρχεται ςε επαφι με τισ ςχετικζσ Τπθρεςίεσ για να ενθμερωκεί για τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ και να χορθγθκεί τισ άδειεσ ι ζγγραφα που επιηθτά αυτοπροςϊποσ. 5. Ανανζωςη άδειασ διαμονήσ Α) Φοιτητζσ: Δφο μινεσ και πριν παρζλκει το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ άδειασ διαμονισ και εφόςον ο φοιτθτισ πρζπει να ςυνεχίςει τθν παραμονι του ςτθ Ελλάδα για ςπουδζσ πρζπει να πραγματοποιιςει εκ νζου αίτθμα επζκταςθσ τθσ άδειασ διαμονισ για χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ τουλάχιςτον, θ οποία είναι ανανεϊςιμθ ςε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ ςυνεχίηει τισ ςπουδζσ του και πλθροί όλε ςτισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, ακολουκεί τα βιματα τθσ ακόλουκθσ διαδικαςίασ ςτο Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου 4 κατακζτοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ ςυνκικεσ: 1) Αίτθςθ ανανζωςθσ άδειασ παραμονισ. 2) 2 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο όλων των ςελίδων του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό ι για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ (πιςτοποιθτικό υποτροφίασ), κακϊσ και για τθ διάρκεια του προγράμματοσ ι τθσ χορθγοφμενθσ υποτροφίασ. 5) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου υγείασ που αποδεικνφει ότι ζχει αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του φοιτθτικοφ βιβλιαρίου υγείασ που χορθγείται από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ). 6) Παράβολο (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο). 4 Αναλυηικά ηα ζηοιχεία επικοινωνίας ζηο ηέλος ηου οδηγού Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

16 Ο φοιτθτισ, που είναι κάτοχοσ άδειασ διαμονισ με διάρκεια ιςχφοσ ιςόχρονθ με τθν ανϊτατθ διάρκεια του προγράμματοσ ςπουδϊν, υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ οικείασ Περιφζρειασ, ανά διετία, βεβαίωςθ εγγραφισ και ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, κακϊσ και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ ςπουδϊν για το ίδιο διάςτθμα, από το οποίο προκφπτει θ γενικότερθ πρόοδόσ του ι λεπτομερισ ζκκεςθ προόδου από αρμόδιο όργανο, ςε περίπτωςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ. Για υπικοο τρίτθσ χϊρασ που ζχει γίνει δεκτόσ να παρακολουκιςει ςπουδζσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) και υποβάλλει αίτθςθ για να παρακολουκιςει μζροσ του προγράμματοσ ςπουδϊν που ζχει ιδθ αρχίςει ι να το ςυμπλθρϊςει, θ διαδικαςία εξετάηεται από το Γραφείο Διεκνϊν χζςεων του Π.Θ. Τπθρεςία: Γραφείο Διεκνϊν χζςεων Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ κοσ Πατςισ) Διεφκυνςθ: Αργοναυτϊν και Φιλελλινων, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: Fax: θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το Π.Δ.101/2008, άρκρο 8, οι υπικοοι τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει άδεια διαμονισ για λόγουσ ςπουδϊν επιτρζπεται να εργάηονται με κακεςτϊσ μερικήσ απαςχόληςησ. ε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των ωρϊν εργαςίασ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από τισ δζκα ϊρεσ τθν εβδομάδα ι το αντίςτοιχο τουσ ςε θμζρεσ ι μινεσ κατ ζτοσ. Για το ςκοπό αυτό, χορθγείται ςτον ενδιαφερόμενο ςχετικι ζγκριςθ από τθν Περιφζρεια με τθν επίδειξθ τθσ άδειασ διαμονισ του. Η διάρκεια τθσ ζγκριςθσ είναι ιςόχρονθ με τθν άδεια διαμονισ και μπορεί να ανανεϊνεται παράλλθλα με αυτι. Η Οδθγία 2004/114/ΕΚ, άρκρο 17, του υμβουλίου τθσ 13 θσ Δεκεμβρίου 2004 επιςθμαίνει ότι το κράτοσ μζλοσ υποδοχισ δφναται να περιορίηει τθν πρόςβαςθ ςε οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κατά το πρϊτο ζτοσ διαμονισ και να απαιτεί από τουσ ςπουδαςτζσ να δθλϊνουν, εκ των προτζρων ι άλλωσ, ςε αρχι που τα οικεία κράτθ μζλθ ζχουν ορίςει, ότι αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. Β) Ερευνητζσ ή μεταδιδακτορικοί ερευνητζσ που αςκοφν ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα μετά από αυτοπρόςωπθ παρουςία: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

17 Δφο μινεσ πριν παρζλκει το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ τθσ άδειασ διαμονισ και εφόςον ο ερευνθτισ πρζπει να ςυνεχίςει τθν παραμονι του ςτθ Ελλάδα για ζρευνα πρζπει να πραγματοποιιςει εκ νζου αίτθμα επζκταςθσ τθσ άδειασ διαμονισ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ακολουκεί τα βιματα τθσ ακόλουκθσ διαδικαςίασ ςτο Σμιμα Αλλοδαπϊν του Διμου κατακζτοντασ τα ακόλουκα δικαιολογθτικά τα οποία δφνανται να ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με τισ επιτόπιεσ: 1) Αίτθςθ ανανζωςθσ άδειασ παραμονισ. 2) 2 ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ. 3) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου ςε ιςχφ (και παρουςίαςθ του διαβατθρίου ςε ιςχφ). 4) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του διαβατθρίου ςε ιςχφ με τθν άδεια διαμονισ. 5) φμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ερευνθτικό οικονομικό οργανιςμό (ςφμβαςθ ανάκεςθσ ζργου με το Παν/ιο). 6) Βεβαίωςθ (πιςτοποιθτικό εγγραφισ) του φορζα υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ για τθ ςυμμετοχι του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςε αυτό. 7) Ακριβζσ φωτοαντίγραφο τθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου υγείασ που αποδεικνφει ότι ζχει αςφαλιςτικό φορζα για τθν κάλυψθ εξόδων νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ ι ςτοιχεία από τα οποία να προκφπτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ κακ όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτθν θμεδαπι (βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο ΟΑΕΕ). 8) Παράβολο (για ζνα χρόνο 150 και χορθγείται από το Δθμαρχείο). 6. Ζκδοςη βεβαίωςησ διαμονήσ για ευρωπαίουσ πολίτεσ μζλη τησ υμφωνίασ ζγκεν Η Ελλάδα εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ υμφωνίασ ζνγκεν (Schengen) και το ςχετικό κοινοτικό κεκτθμζνο ςε ό,τι αφορά κζματα κεωριςεων βραχείασ διάρκειασ ζωσ τρεισ (3) μινεσ ςτο χϊρο ζνγκεν. Για τουσ πολίτεσ αυτϊν των χωρϊν δεν απαιτείται κεϊρθςθ ειςόδου προκειμζνου να ειςζλκουν ςτθν Ελλάδα (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςτο νζο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδοσ 5. Ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να απευκυνκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν ςε αςτυνομικό τμιμα (Σμιμα Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

18 Αλλοδαπϊν) τθσ περιοχισ του ϊςτε κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ να κατακζςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά (θ κατάκεςθ γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβοφ) και να του εκδοκεί μια ςχετικι βεβαίωςθ/κάρτα για φοιτθτζσ, ερευνθτζσ και επιςκζπτεσ. Αναλυτικότερα, οι βαςικζσ κατθγορίεσ είναι οι ακόλουκεσ: για τουσ φοιτητζσ εκδίδεται βεβαίωςη εγγραφήσ για ςπουδζσ Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ για ςπουδζσ: 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ). 3) Απόδειξθ εγγραφισ ςε εκπαιδευτικό ίδρυμα, πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ και διάκεςθ επαρκϊν πόρων. 4) Δφο (2) φωτογραφίεσ. Τπθρεςία: Γραφείο Διεκνϊν χζςεων Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ (Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ κοσ Πατςισ) Διεφκυνςθ: Αργοναυτϊν και Φιλελλινων, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: Fax: για τουσ υποψήφιουσ διδάκτορεσ/ερευνητζσ ερχόμενοι να εργαςτοφν ςε ζνα εργαςτιριο του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και που αςκοφν ανεξάρτθτθ επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ πολιτϊν Ε.Ε. για άςκθςθ ζμμιςκθσ δραςτθριότθτασ. Ο υποψιφιοσ διδάκτορασ πρακτικά κεωρείται και είναι φοιτθτισ. Ωςτόςο, είναι δυνατι και θ «επιςτθμονικι» του ιδιότθτα με τθν προχπόκεςθ να είναι μιςκωτόσ με ςφμβαςθ ζργου και εγγραμμζνοσ ςτο Πρόγραμμα Διδακτορικϊν πουδϊν του τμιματόσ του. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ πολιτϊν Ε.Ε. για άςκθςθ ζμμιςκθσ δραςτθριότθτασ 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου όπου αναγράφεται ο αρικμόσ διαβατθρίου, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ διάρκεια κτλ και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ) Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

19 3) Βεβαίωςθ πρόςλθψθσ εργοδότθ ι άλλο ζγγραφο που αποδεικνφει τθν άςκθςθ μιςκωτισ δραςτθριότθτασ (ςφμβαςθ ζργου με το Παν/ιο Θεςςαλίασ). 4) Δφο (2) φωτογραφίεσ. 5) Για τουσ επιςκζπτεσ ερευνθτζσ ι κακθγθτζσ που δεν αςκοφν ζμμιςκθ δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ για άλλουσ λόγουσ. Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα ακόλουκα: για βεβαίωςθ εγγραφισ για άλλουσ λόγουσ: 1) Αίτθςθ. 2) Διαβατιριο ι ταυτότθτα (φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του διαβατθρίου όπου αναγράφεται ο αρικμόσ διαβατθρίου, θ οικογενειακι κατάςταςθ, θ διάρκεια κτλ και παρουςίαςθ πρωτοτφπου ςε ιςχφ). 3) Αποδεικτικά ςτοιχεία ότι διακζτει υγειονομικι αςφάλιςθ και επαρκείσ πόρουσ (ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ, ςφμβαςθ εργαςίασ κτλ). 4) Μιςκωτιριο-υμφωνθτικό πρϊτθσ κατοικίασ. 5) Δφο (2) φωτογραφίεσ. θμειϊνεται ότι κάκε ζγγραφο που ζχει ςυναχτεί ςε ξζνθ γλϊςςα (π.χ. ςφμβαςθ εργαςίασ, πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ κτλ) κα πρζπει να ςυνοδεφεται από επικυρωμζνθ μετάφραςθ από αρμόδιο μεταφραςτι. Τπθρεςία: Επιτροπι Ερευνϊν, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Διεφκυνςθ: Γιαννιτςϊν & Λαχανά, Παλαιά, υγκρότθμα Σςαλαπάτα, Βόλοσ Σθλζφωνα επικοινωνίασ: , Fax: Ιςτοςελίδα: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

20 7. Useful information in English 7.1. Introduction The main objective of the present guide,prepared by the Career Services Office of the University of Thessaly, is to provide all the required information to potential educational visitors (international graduate and postgraduate students, PhD candidates, foreign researchers, etc) that are planning to visit the departments of the institution. The University is extended over the whole Region of Thessaly with academic Departments in Volos, Larissa, Trikala and Karditsa. In particular, the School of Medicine and the Department of Biochemistry and Biotechnology are in Larissa, the Faculty of Veterinary Science is in Karditsa, the Department of Physical Education and Sport Science in Trikala, whereas all of the other Departments are based in Volos. Actually, the present guide aims to solve real practical life problems of international students and researchers that might have to deal with and might be visa formalities, work permits, accommodation facilities and availability, etc Residence permit International students from non-eu countries (with certain exceptions) wishing to study in the University of Thessaly (UTH) will need to acquire a student visa (type D) from a Greek consulate. There is a possibility of obtaining a student visa free of charge on request to a Greek consulate in the student s country. Non EU member students are advised to contact the Greek Embassy or Consulate in their country before their departure in the University in order to check if a student visa is required and those who are going to stay in Greece for more than three months are required to apply Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

21 for a Residence Permit at the Municipality s Foreigners Department, having the following: 3 photographs. Passport. Student identification card. Health insurance. Foreign exchange receipt (pink slip) obtained by the bank where students have opened an account. A certificate from the University of Thessaly, certifying that students are registered as exchange students for the current academic year. Health certificate obtained by a public Greek Hospital, depositing a chest x-ray and a blood analysis test. They might be also asked for an Internal Revenue Service s deposit after arrival. Besides the standard documents described above (passport, photographs, etc.), foreign students will be required to submit an affidavit of sponsorship, proof of funds, medical and police clearance certificates, academic transcripts, language certificates and documents from the host institution in Greece. Applicants can expect to have an interview with consular staff. Further details can be found on the Ministry s website (see below). EU member students, that are staying in Greece for longer than 3 months, straight after their arrival must apply for a European citizen residence permit, to the Police Foreigners Department in Volos (Rozou & G.KartaliStreet in Volos, 3th floor, tel: ), having the following: 2 photographs. Passport or identity card. Student identification card. European Card for health insurance (or other translated to Greek) from their home country. A certificate from the University of Thessaly, certifying that students are registered as exchange students or students for the current academic year Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

22 For more information or the required application forms students should contact the Ministry directly at: Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Address: 15, Mitropoleos str., GR Athens, Greece, Tel: , , Website: Contact details in the Region of Thessaly Municipality Office for Foreigners: City Address Telephone 1. Volos Topali 12 & Dimitriados Street, Larissa Papanastasiou 86, Trikala Giannitson & Farmaki, Karditsa 2 nd kmcircular Road Karditsa-Trikala, , Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

23 7.3. Accommodation 6 The cost of living in the region of Thessaly for an average foreign student varies from 700 to 800 per month for all expenses depending on the life style of each student. All foreign students can obtain the accommodation they require either in private fully furnished apartments or in hotel rooms, at quite reasonable cost in both cases. However, the cost may vary, depending on the kind of accommodation (location, available equipment, number of rooms, roommates, bills etc.). Indicatively we mention the following 7 : General information about accommodation in University of Thessaly Information about accommodation in the Halls of Residence in the University of Thessaly is provided by the office of the National Youth Institute, Address: 2 November Vernardakis, Volos, Building "former LITO", tel: More information is available from the Division of Student Affairs, University of Thessaly, Address: Argonauton and Filellinon, Volos (Building Papastratou 1st floor) Tel: , Fax: A) City of Volos The apartments are within walking distance of the Center and convenient to the city s restaurants and markets. Rent charges differ throughout the city but students have the opportunity to reduce the indepedent cost when pooled together by apartment-mates. However an indicative pricing list might include: 6 7 All the information described is completely indicative Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

24 1. Studios (bills included): One person per studio: , Shared by two: (each) Shared by three: (each) Some of the studios offered are located very close to the facilities of the University while some of them have a view to the sea and they are very close to the bus station (~ 7 minutes away on foot). The studios are equipped with air conditioners, heaters, refrigerators, and ovens. 2. Apartments or Houses of 3-4 bedrooms, shared with other students : One person per room: (part of the bills is included) These apartments are located in the broader area of N. Demetriada, very close to the city centre and the departments of the Universities, which can be easily reach by the local buses (quite frequent transmission). Like studios, these apartments are equipped with heaters refrigerators, ovens and some bed linen, towels, kitchenware etc. 3. One room Apartments or Houses Apartments and houses can be found in various spots in the city of Volos. The prices depend on the location and the facilities offered. In most cases theses apartments are equipped with furniture and their cost may vary from 400 to 500 (bills included). * Bills concern electricity, heat & water and they usually vary from 100 to 150 per month, per person 4. List of all possible accommodation alternative solutions: A) City of Volos Houses - apartments in the city of Volos: - - Apartments for rent An indicative list of some the hotels in the city of Volos: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

25 B) City of Larissa Houses - apartments in the city of Larissa: An indicative list of some the hotels in the city of Larissa: - C) City of Trikala An indicative list of some the hotels in the city of Trikala: D) City of Karditsa An indicative list of some the hotels in the city of Karditsa: Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

26 8. Useful contact details & web links University of Thessaly - Career Services Office, - Research Committee, - Administrative Services, - Public Relations Office, - International Office, - Life Long Learning Programme (LLP) ERASMUS, - υμβουλευτικό Κζντρο Φοιτθτϊν και Φοιτθτικι Μζριμνα, Regional Authority of Immigration Department of Civil Status, Foreigners and Immigration of Magnesia Address: Konstanta 140 -Volos, P.C , Telephone: , Fax: , e -mail: Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Larissa Address: Sokratous 111 Larissa, P.C , Telephone: , Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Trikala Address: Kolokotroni 30 - Trikala, P.C , Telephone: , Fax : , e- mail: Department of Civil Status,Foreigners and Immigration of Karditsa Address: Sarantoporou Karditsa, P.C , Telephone: , Fax : , General instructions concerning foreign students admission to higher education in Greece Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

27 General Information Municipality of Volos: Municipality of Larissa: - nfo-larissa&catid=88:information-material&itemid=94&lang=en - Municipality of Trikala: &language=EN&backpage=main_guest Municipality of Karditsa: uide-prefecture_of_karditsa.html Σηόσορ 4, Δπάζη 4.2.2

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου

τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου τθσ Ναταλίασ Γρίβα, Διεκνολόγου Τον τελευταίο μινα ζχει παρατθρθκεί ςτθν Ελλάδα μια χειμαρρϊδθσ ειςροι μεταναςτϊν και προςφφγων και ανκρϊπων που ηθτοφν άςυλο είτε ςτθν Ελλάδα, είτε επιδιϊκουν να φτάςουν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαροφςι, 22-07-2015 ΕΓΚΤΚΛΚΟ Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Σμιμα Παροχϊν Αςκενείασ ςε είδοσ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςθ: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα