ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012"

Transcript

1 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων Μηχανικός πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 1 από 29 1

2 Τα βασικά πολεοδοµικά µεγέθη καθορίζονται από το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό και εντάσσονται στην πολεοδοµική νοµοθεσία η οποία είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο: ΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΚΒΠΝ Π ΦΕΚ 580 ) Κωδικοποιούνται όλες οι πολεοδοµικές διατάξεις που ίσχυαν από το Ν 23 µέχρι Πλαίσιο εφαρµογής του ΝΟΚ Οι διατάξεις του ΝΟΚ εφαρµόζονται πάντα σε συνδυασµό µε: Τις ειδικές ρυθµίσεις και τους όρους δόµησης της κάθε περιοχής Τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης Τις ποιοτικές παραµέτρους των κτιρίων και των κατασκευών, που ορίζουν οι διάφοροι Κανονισµοί όπως ο Κτιριοδοµικός, ο ΚΕΝΑΚ, κλπ, Τους ειδικούς κανονισµούς που ισχύουν για τα ειδικά κτίρια τα Ιδιοκτησιακά ζητήµατα και τα ζητήµατα συνιδιοκτησίας που ρυθµίζονται από το Αστικό ίκαιο, Τις ιοικητικές ιαδικασίες Ν.2690/99 & αρµοδιότητες για την εφαρµογή της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας Τις µεταβατικές διατάξεις Με το έγγραφο 1669/ του ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, γνωστοποιείται ότι: - θα εκδοθεί τεύχος οδηγιών µέχρι , και ότι - εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 26 του Ν.2831/00 για την ισχύ των Μεταβατικών διατάξεων κατά την έκδοση αδειών που είχαν υποβληθεί πριν τις , εφόσον είχαν πλήρη δικαιολογητικά και εφόσον η άδεια εκδοθεί εντός 6 µηνών δηλαδή µέχρι και τις Άρθρο 28 παρ.2. ΝΟΚ: Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚεΣΥΠΟΘΑ), επιλύεται κάθε ερµηνευτικό ζήτηµα που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, καθώς και κάθε διάταξη της κείµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας, λόγω διαφορετικών ερµηνειών των αρµόδιων υπηρεσιών. Στο ΝΟΚ περιλαµβάνονται και διατάξεις του κτιριοδοµικού, αλλά αποσπασµατικά. Φαίνεται όµως πως εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού Αποφ-3046/304/89 ΦΕΚ-59/ /89 (άρθ.26 ΓΟΚ 85), που δεν τροποποιούνται µε το ΝΟΚ, δεδοµένου ότι µε βάση το άρθ.35 καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις ρυθµίσεις του ΝΟΚ. Είναι σηµαντική παράλειψη ότι δεν υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθµιση κτιριοδοµικών διατάξεων µε Υπουργική Απόφαση, αλλά φαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή καλύπτεται από το άρθ.28 παρ.4 Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 2 από 29 2

3 ΑΡΘΡΟΝ-34 Μεταβατικές διατάξεις Οικοδοµικές άδειες σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ΝΟΚ αναθεωρούνται µέσα στο χρόνο ισχύος τους: - είτε σύµφωνα µε το σύνολο των διατάξεων του ΝΟΚ - είτε σύµφωνα µε το σύνολο των διατάξεων, που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους ΑΡΘΡΟΝ-35 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθµίσεις του παρόντος, µε την επιφύλαξη της παρ.5 του Αρθ-1 και του Αρθ-34. κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από το ΝΟΚ εξακολουθεί να ισχύει ΑΡΘΡΟΝ-1 Πεδίο εφαρµογής [Εφαρµόζεται εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου και σε οικισµούς] 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. 2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το Αρθ-2, β) οι παρ.2, παρ.4 και παρ.5 του παρόντος άρθρου, γ) το Αρθ-4, δ) το Αρθ-6, ε) η παρ.3 του Αρθ-8, στ) το Αρθ-11 εκτός από την παρ.2 και τις παρ.6ιγ, παρ.6ιζ, παρ.6ιστ για το Αρθ-19 όπως αναφέρεται σε αυτήν, ζ) οι παρ.3 και παρ.4 του Αρθ-12, η παρ.14 όταν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, η) το Αρθ-13, θ) το Αρθ-16, ι) το Αρθ-17 εκτός από την παρ.2α, παρ.2β, παρ.2στ, παρ.6β και παρ.8, ια) το Αρθ-21, ιβ) το Αρθ-23, ιγ) το Αρθ-25, ιδ) το Αρθ-26, ιε) το Αρθ-28, ιστ) τα Αρθ-29 έως Αρθ Σε νοµίµως υφιστάµενους οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το Αρθ-2, β) οι παρ.3, παρ.4 και παρ.5 του παρόντος άρθρου, γ) το Αρθ-4, δ) το Αρθ-5, ε) το Αρθ-6, στ) το Αρθ-9, ζ) το Αρθ-11, εκτός από την παρ.6ιζ, η) οι παρ.3 και παρ.4 του Αρθ-12, θ) το Αρθ-13, ι) το Αρθ-14 µε τη διευκρίνιση ότι η αναφερόµενη απόσταση ορίζεται σε 2,50 µ. ανεξάρτητα από το ύψος, ια) το Αρθ-16, ιβ) το Αρθ-17, ιγ) το Αρθ- 18, ιδ) το Αρθ-19, ιε) το Αρθ-23, ιστ) το Αρθ-25, ιζ) το Αρθ-26, ιη) τα Αρθ-29 έως Αρθ-37. Παρ.4. Όλα τα αριθµητικά µεγέθη που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου θεωρούνται ως τα ανώτατα επιτρεπόµενα. Στο έγγραφο 38490/ της ΟΚΚ αναφέρεται ότι: σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 1 «Όλα τα αριθµητικά µεγέθη που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου θεωρούνται ως τα ανώτατα επιτρεπόµενα» και «..κάθε πράξη που ορίζει µεγαλύτερα µεγέθη, θεωρείται καταργηθείσα, εκτός εάν εµπίπτει στις περιπτώσεις 1) και 2) της παρ.5β.» Συνεπώς: κάθε πράξη που ορίζει µεγαλύτερα µεγέθη, θεωρείται καταργηθείσα, ενώ τα µικρότερα µεγέθη διατηρούνται Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 3 από 29 3

4 5. α) Οι ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων, που περιέχονται στον παρόντα νόµο. β) Οι διατάξεις του παρόντος κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της ιοίκησης (όπως αποφάσεις Νοµάρχη, πράξεις ηµοτικού Συµβουλίου κλπ), µε τις οποίες θεσπίζονται όροι δόµησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθµός ορόφων, θέση υπογείου κλπ), εκτός από: 1) οποιουδήποτε είδους διατάγµατα και 2) πράξεις, µε τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισµένες ρυθµίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, µνηµεία, ειδικά κτίρια κλπ). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να διαπιστώνεται η µη εφαρµογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης. Σύµφωνα µε το έγγραφο 33803/ της ΟΚΚ: «από τη διατύπωση της τελευταίας πρότασης του εδαφίου β της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α /2012), προκύπτει ότι για τη διαπίστωση της µη εφαρµογής κανονιστικών πράξεων της ιοίκησης (όπως αποφάσεις Νοµάρχη, πράξεις ηµοτικού Συµβουλίου κλπ), απαιτείται για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ως εκ τούτου οι ως άνω κανονιστικές πράξεις εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την τυχόν έκδοση της σχετικής Υπ. Απόφασης κατά περίπτωση» Στο νόµο δεν αναφέρεται ότι απαιτείται απόφαση Υπουργού και δηµιουργείται πρόβληµα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων Σίγουρα η παρ.5β του άρθ.5 αφορά µόνο σε πολεοδοµικές ρυθµίσεις και όρους δόµησης, και φαίνεται να µην σχετίζεται µε κτιριοδοµικές διατάξεις όπως αυτές για τα ΑµεΑ. Εποµένως για τα ΑµεΑ πρέπει να εφαρµόζεται το άρθρο 26 του ΝΟΚ και τα οριζόµενα στην Εγκ.9/12 και όχι άλλες σχετικές διατάξεις όπως οι καθορισµένες από τον ΕΟΤ. Συµπερασµατικά: Από το άρθ.1 παρ.4 & το Έγγρ.38490/ της ΟΚΚ προκύπτει σαφέστατα ότι κάθε πράξη που ορίζει µεγαλύτερα µεγέθη, θεωρείται καταργηθείσα ενώ τα µικρότερα διατηρούνται όπως πχ θέµατα κάλυψης Και είναι σαφές ότι διατάγµατα που έχουν καταργηθεί µε το ΓΟΚ 85 δεν επανέρχονται σε ισχύ Από το άρθ.1 παρ.5.α. & 5.β. & το έγγρ.33803/12 της ΟΚΚ, προκύπτει ότι οι κανονιστικές πράξεις (όπως αποφάσεις Νοµάρχη, πράξεις ηµ. Συµβουλίου κλπ), εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την έκδοση της ΥΑ Εξάλλου είναι σαφές ότι η παρ.5 αναφέρεται κυρίως σε εξαιρέσεις ειδικών διαταγµάτων, και κατά συνέπεια οι διατάξεις του ΝΟΚ υπερισχύουν, εκτός εάν πρόκειται για: 1) ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις 2) οποιουδήποτε είδους διατάγµατα και 3) πράξεις, µε τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισµένες ρυθµίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, µνηµεία, ειδικά κτίρια κλπ). Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 4 από 29 4

5 Συντελεστής δόµησης: Ως προς το τι µετρά και τι όχι στο συντελεστή γενικά ισχύει το άρθρο 11, - αλλά στις περιοχές που τα ειδικά διατάγµατα των όρων δόµησης καθορίζουν επιµέρους θέµατα, όπως το ύψος του υπογείου από τον περιβάλλοντα χώρο ή το εµβαδόν του παταριού ξηράς δόµησης (όπως στους οικισµούς κάτω των 2000 κατοίκων ή στους παραδοσιακούς) δεν έχουν γενική ισχύ οι διατάξεις του άρθ.11 Ύψη & αριθµός ορόφων: Η έννοια του αριθµού των ορόφων σαφέστατα δεν υφίσταται στο ΝΟΚ, όπως δεν υπήρχε και στο ΓΟΚ 85, αφού το κτίριο περιορίζεται από το ιδεατό στερεό, το συντελεστή όγκου και τα επιτρεπόµενα ύψη. Σε κανένα άρθρο του ΝΟΚ δεν ορίζεται κάτι σχετικά µε περιορισµό αριθµού ορόφων. Ειδικά το άρθ.15 ορίζει τα ύψη σε συνάρτηση µε το συντελεστή, και λογικά µε βάση την παρ.5 του άρθρ.1, ο αριθµός των ορόφων διατηρείται µόνο στα ειδικά διατάγµατα παραδοσιακών οικισµών ή σε τµήµατα πόλεων, τα οποία στα έχοντας υπόψη αναφέρουν είτε το άρθ.79 του ΓΟΚ 73, είτε το άρθ.4 του ΓΟΚ 85. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί Οι Ορισµοί, σε κάθε νόµο, είναι το εργαλείο µε το οποίο ερµηνεύονται τα υπόλοιπα άρθρα του νόµου και η εφαρµογή του. Το άρθρο 2 του ΝΟΚ έχει 96 ορισµούς που αναφέρονται σε αλφαβητική σειρά, και ισχύουν όλοι εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου και σε οικισµούς, και το άρθρο 3 έχει επιπλέον 5 ορισµούς που ισχύουν µόνο εντός σχεδίου Οι ορισµοί είναι απαράδεκτα πολλοί και αυτό θα ήταν χρήσιµο αν πραγµατικά διευκρίνιζαν ζητήµατα, κάτι που δεν συµβαίνει. πχ ορισµός εδάφους, κορυφογραµµής & υδροκρίτη, που είναι ελλιπείς. Παρά τους τόσους ορισµούς, για κάθε θέµα πρέπει να ανατρέξεις σε 3 4 άρθρα για να έχεις πλήρη εικόνα του τι ισχύει. Στοιχεία του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου - Ορισµοί ΝΟΚ Άρθ.2 Παρ.20 : Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδοµικό σχέδιο ή εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη είναι το διάγραµµα µε τον τυχόν ειδικό πολεοδοµικό κανονισµό που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις και καθορίζει τους ειδικούς όρους δόµησης, τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δοµήσιµους χώρους και τις επιτρεπόµενες χρήσεις σε κάθε τµήµα ή ζώνη τους. Με την Αποφ-10788/04 ΦΕΚ-285/ /04 καθορίζεται η «Έγκριση πολεοδοµικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρµόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων (ΓΠΣ), των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" (ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδοµικών µελετών» Στο παράρτηµά της περιλαµβάνονται µεθοδολογία και αρχές σχεδιασµού, Για τη χορήγηση των όρων δόµησης αποκλειστικά αρµόδια είναι η πολεοδοµική υπηρεσία της περιοχής του ακινήτου Εγκ.14/04 & Εγκ.2/05 Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 5 από 29 5

6 τα ρυµοτοµικά σχέδια εγκρίνονται µε Π Άρθ.31 παρ.1 ΝΟΚ: 1. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλου αρµόδιου Υπουργού, κατά τις διατάξεις της παρ.9β του Αρθ-25 του Ν-2508/97. Εξαιρούνται οι πολεοδοµικές ρυθµίσεις - τροποποιήσεις βάσει των διατάξεων των παρ.ιιστ.39 του Αρθ-186 και παρ.ιι.19 του Αρθ- 280 του Ν-3852/10 (ΦΕΚ-87/Α/10), που εξακολουθούν να ισχύουν. Για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, αρµόδιο συµβούλιο να γνωµοδοτεί είναι το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της οικείας Περιφέρειας.. Εγκ.10/12: αρµοδιότητες ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειών, για θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού. ν.4030/11 άρθ.45 παρ.6: Η γνώµη του ΣΥΠΟΘΑ µπορεί να παραλείπεται Η Εγκ.55/88 περιλαµβάνει Συµβολισµούς, Οδηγίες & προδιαγραφές για τροποποιήσεις & επεκτάσεις, ρυµοτοµικών σχεδίων ιαδικασία τροποποίησης εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων µετά από άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης Άρθρο 32 ΝΟΚ: 1. Η τροποποίηση εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, µετά από βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή σε συµµόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης, γίνεται µε την τήρηση της διαδικασίας του Αρθ-154 του από Π / του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ-580/ /99). Η έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης γίνεται µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος στον οικείο δήµο ή την αρµόδια υπηρεσία, από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητο του οποίου ανακλήθηκε ή ήρθη η απαλλοτρίωση ή δέσµευση, Καθορίζονται όλες οι προϋποθέσεις και διαδικασίες Χρηµατοδότηση και ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων Άρθρο 33 ΝΟΚ: 1. Στις περιπτώσεις της παρ.1 του Αρθ-33(*), καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, µε το οποίο καθορίστηκε το ακίνητο ως κοινόχρηστος χώρος, πλην οδών, εξαιρουµένων των τµηµάτων τους που συνέχονται µε πλατείες και χώρους πρασίνου, είναι δυνατόν µε απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου να τηρούνται οι γενικές διατάξεις του Ν-2882/01 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) αντί των διατάξεων περί ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων. * αφορά στην παρ.1 του Αρθ-32 άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης Για την εξασφάλιση των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δηµιουργία των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων, καταβάλλεται µε επίσπευση του οικείου δήµου το σύνολο της αποζηµίωσης, όπως αυτή καθορίζεται είτε δικαστικά, είτε εξωδικαστικά, µέχρι ύψους που υπολογίζεται βάσει του συστήµατος αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 6 από 29 6

7 Οικοδοµικό Τετράγωνο και λοιπά στοιχεία του ρυµοτοµικού ΝΟΚ άρθ.2 παρ.49: Οικοδοµικό τετράγωνο (Ο.Τ.) είναι κάθε δοµήσιµη ενιαία έκταση που βρίσκεται µέσα στο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους ή και εκτός σχεδίου περιοχή. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.53: Όρια οικοδοµικού τετραγώνου είναι οι γραµµές που το χωρίζουν από τους κοινόχρηστους χώρους ή την εκτός σχεδίου περιοχή. - Τα οικοδοµικά τετράγωνα που δεν περιβάλλονται από όλες τις πλευρές µε ΚΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.7 και 8, και βρίσκονται στα ακραία σηµεία σχεδίου εγκεκριµένου µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν το Ν.1337/83, αντιµετωπίζονται κατ εξαίρεση µε το άρθρο 8 παρ.1., 2 & 3 του ΝΟΚ ΝΟΚ άρθ.2 παρ.48: Οικοδοµική γραµµή είναι η γραµµή που καθορίζεται από εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και αποτελεί όριο της δόµησης στο οικοδοµικό τετράγωνο προς τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.76: Ρυµοτοµική γραµµή είναι η γραµµή, που καθορίζεται από εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδοµικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση µε τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου περιοχή. Στα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια, οι ΟΓ είναι µε κόκκινο χρώµα, ενώ οι ΡΓ µε πράσινο, και σε περίπτωση τροποποίησης, οι καταργούµενες ΟΓ & ΡΓ µε µαύρη διακεκοµµένη γραµµή ΝΟΚ Άρθ.2 παρ.14.: ιάγραµµα Εφαρµογής ( Ε) ή Τεχνική Έκθεση (ΤΕ) είναι αυτό που ορίζει την εφαρµογή στο έδαφος των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων. Προφανώς δεν αφορά σε ρυµοτοµικά του Ν.1337/83, τα οποία εφαρµόζονται µε την Πράξη Εφαρµογής, και πρέπει να διευκρινισθεί αν επιτρέπεται να συντάσσεται σήµερα Τεχνική Έκθεση για τον καθορισµό των ρυµοτοµικών γραµµών παλαιών ρυµοτοµικών σχεδίων ή αν απαιτείται οπωσδήποτε Ε Εντός σχεδίου απαιτείται η συσχέτιση της πραγµατικής κατάστασης, µε τις εγκεκριµένες Οικοδοµικές και Ρυµοτοµικές Γραµµές (ΟΓ&ΡΓ), η οποία: -στα παλαιά διατάγµατα ρυµοτοµίας, που εκδόθηκαν µε το ιάταγµα του 23, γίνεται µε τα διαγράµµατα εφαρµογής ( Ε) (ή παλαιότερα µε τις τεχνικές εκθέσεις), ενώ - στα νέα διατάγµατα ρυµοτοµίας που εκδίδονται µε το Ν.1337/83 η εφαρµογή στο έδαφος των ΟΓ & ΡΓ γίνεται µε τις πράξεις εφαρµογής Προσοχή η έγκριση των ΟΓ & ΡΓ γίνεται µε το Π έγκρισης του ρυµοτοµικού και όχι µε την ΠΕ ΝΟΚ άρθ.2 παρ.70: Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου, που βρίσκεται µεταξύ της ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής, όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 7 από 29 7

8 - Η επιβολή πρασιάς θεωρείται ρυµοτοµία και δεν ισχύουν οι µεταβατικές δ/ξεις του άρθρου 26 του Ν.2831/00, κατά την έκδοση των αδειών σε περίπτωση επιβολής πρασιάς - Η έκταση από τη γραµµή παραλίας µέχρι την υποχρεωτική απόσταση τοποθέτησης των κτιρίων από τη γραµµή αιγιαλού, µε βάση το Ν /439/70 ή άλλες διατάξεις, θεωρείται πρασιά και επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθ.17 του ΓΟΚ -Έγγρ-59173/ (επιτρέπονται και οι πισίνες χωρίς τις κατασκευές λειτουργίας τους - Έγγρ-28119/03- αλλά δεν ισχύει το ίδιο στη ζώνη ασφάλειας της υπεραστικής συγκοινωνίας - Έγγρ /03) NΟΚ Άρθ.2 Παρ.39: Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο. ρόµοι, Πλατείες, Παιδική χαρά, κλπ - Για κατασκευές & Εγκαταστάσεις σε ηµόσιους Κοινόχρηστους χώρους ισχύει το άρθ.20 του NΟΚ NΟΚ Άρθ.2 Παρ.77: Ρυµοτοµούµενο τµήµα είναι το τµήµα ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή κτιρίου) που βρίσκεται εντός εγκεκριµένων κοινόχρηστων χώρων του ρυµοτοµικού σχεδίου, όπως δρόµους, πλατείες. Εγκ-25/87: Οδηγίες για τη χορήγηση αδειών σε άρτια οικόπεδα που βαρύνονται µε αποζηµιώσεις λόγω ρυµοτοµίας Η Εγκ.25/87 είναι µία εγκύκλιος που δίνει πολύ καλές οδηγίες εφαρµογής, εκτός από το σηµείο της που αναφέρει ότι: Όταν ζητείται οικοδοµική άδεια σε ρυµοτοµούµενο γωνιακό οικόπεδο, ο ιδιοκτήτης του αρκεί να θέτει σε κοινή χρήση το ρυµοτοµούµενο τµήµα που αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο», δεδοµένου ότι πρέπει να ελευθερώνονται όλα τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα του οικοπέδου που οικοδοµείται και στην περίπτωση του γωνιακού οικοπέδου, ΝΟΚ Άρθ.2 Παρ.40: Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή τοπικό ρυµοτοµικό ή σχέδιο οικισµού και προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Κτίρια για ηµαρχείο, Νοσοκοµείο, Σχολεία, Εκκλησία, κλπ Αρτιότητα κοινωφελούς χώρου έγγρ.29139/ ΠΣ: θεωρούνται άρτιοι στο µέγεθος που δεσµεύονται για τη συγκεκριµένη χρήση -Εντός σχεδίου για κτίρια του ηµόσιου & των ΟΤΑ υπάρχει δυνατότητα παρεκκλίσεων µε βάση το άρθ.27 παρ.1 του ΝΟΚΤα Κτίρια Κοινής Ωφέλειας απαιτείται να προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, και -Εκτός σχεδίου απαιτείται τοπικό ρυµοτοµικό (άρθ.26 Ν.1337/83) Όταν τµήµα ΟΤ έχει καθορισθεί ως κοινωφελής χώρος (πχ Σχολείο) χωρίς να µεσολαβεί πεζόδροµος µε τις ιδιοκτησίες, όπως απαιτείται, τα όρια των οικοπέδων µε τον κοινωφελή χώρο δεν αποτελούν πρόσωπο και: - δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών έξω από τα όρια, και -απαιτείται επαφή ή απόσταση από το όριο, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.1 του ΝΟΚ. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 8 από 29 8

9 Κατηγορίες οδών ΝΟΚ Άρθ.2 Παρ.17: ρόµοι ή Οδοί είναι οι κοινόχρηστες εκτάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών. ΝΟΚ Άρθ.2 Παρ.59: Πεζόδροµοι είναι οι δρόµοι, που προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των πεζών ΝΟΚ Άρθ.2 Παρ.18: ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας είναι οι πεζόδροµοι στους οποίους επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχηµάτων. Πχ µπορεί να απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών ή δίκυκλων - Οδός προϋφιστάµενη του 23 εντός σχεδίου θεωρείται εγκεκριµένη αν έχει σχηµατισθεί προ & εξακολουθεί να είναι κοινόχρηστη. Αναγνώριση µε συµβόλαια κλπ στοιχεία µε Απόφ. Αποκεντρωµένης ιοίκ. - ιάδροµοι των προσφυγικών συνοικισµών εγκεκριµένοι πριν το 1958 από το ΥΚΥ ή που µελετήθηκαν και εφαρµόσθηκαν πριν το Ν.1512/85, θεωρούνται εγκεκριµένοι δρόµοι Εγκ.7/78. Αν έγινε τροποποίηση σχεδίου µε δ/ξεις του 23, και εφόσον δεν έχουν «κλείσει» µε ΟΓ ή ΡΓ, θεωρείται ότι δεν θίγονται. Αν έχουν «κλείσει» ερευνάται µε πράξη της υπηρεσίας αν είναι διαµορφωµένοι & εξυπηρετούνται ιδιοκτησίες, οπότε είναι διατηρητέες (έγγρ. ΤΕ/Β/1721/175/96) Για τους ρόµους ισχύουν: - τα Άρθρα 20, 21, 64 & 65 του Ν : Απαγόρευση δηµιουργίας κοινόχρηστων χώρων από τους ιδιοκτήτες και συνέπειες σχετικά τα άρθρα 411 ως 414 και 299 του ΚΒΠΝ - Νόµιµη διάνοιξη οδών εκτός σχεδίου προβλέπεται µόνο για ιεθνείς, Εθνικές και Επαρχιακές οδούς µε αναγκαστική απαλλοτρίωση [Ν.3155/55, Ν.797/71 & άρθ.1 Ν 653/77] & περιβαλλοντική έγκριση -ΣτΕ 4033/98 - ο Ν.3155/1955 άρθρα 2,3 & 4 χαρακτηρισµός οδών - ο Ν.1349/83 & Άρθ.99 παρ.4 Ν.1892/90 ΒΑΣΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ -το Π 209/98 Λήψη µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας: Βασικό, ευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό Οδικό ίκτυο Πρωτεύον, ευτερεύον Επαρχιακό Οδικό ίκτυο για την Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων, από τους άξονες των οδών ή τα όριά τους εντός και εκτός σχεδίου. εν εφαρµόζεται σε νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας Κατηγορίες οδών: -Εθνικές οδοί: Β 9/ Αρίθµηση Εθνικών οδών Απόφ. Υπ. Ε Γ.25781/9/ ΦΕΚ 319 Β -Επαρχιακές οδοί: Β ΦΕΚ 47 Α -Οι Αγροτικοί δρόµοι εκτός σχεδίου: δεν είναι κοινόχρηστοι, αλλά αποτελούν τµήµατα ιδιοκτησιών. Νόµιµοι αγροτικοί δρόµοι θεωρούνται µόνο αυτοί που προϋπάρχουν του 1923 (έγγρ. ΝΕ 15205/03 - µε το άρθ.43 παρ.7 του Ν.1337/83 καταργήθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια του άρθ.6 παρ.2 του 720/77 µε τα οποία κατά κάποιο τρόπο νοµιµοποιούνταν οι αγροτικοί δρόµοι σχεδ/των κατατεθειµένων προ του Ν.651/77- σχετ. & η Γνωµ ΝΣΚ-1031/87 αποδοχή µε Εγκ.2062/422/87): η ιδιωτική οδός που τέµνει γήπεδο, το οποίο κείται εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, µέσα σε έκταση που Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 9 από 29 9

10 εφαρµόστηκε ιδιωτικό ρυµοτοµικό σχέδιο, µετά το Αρθ-43 παρ.7 του Ν-1337/83, µε το οποίο καταργήθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του Αρθ-6 του Ν-720/77, θεωρείται ως τµήµα του γηπέδου αυτού, σε βάρος του οποίου δηµιουργήθηκε Άλλες Κατηγορίες οδών εκτός σχεδίου : -η αναγνώριση ως µοναδικής ή κύριας κοινοτικής ή δηµοτικής οδού, γίνεται µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π ΦΕΚ 270, (Εγκύκλιοι 22/01,104/86 & 33/89) -Η ζώνη απαλλοτρίωσης σιδηροδροµικών γραµµών δεν είναι κοινόχρηστη και δεν ισχύει για αρτιότητα ή πρόσωπο, σε εντός σχεδίου περιοχές ή σε οικισµούς Απόφαση 26762/4877/87 άρθ.8 παρ.1.γ του ΝΟΚ: Με απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ιοίκησης επιτρέπεται, στις παραπάνω περιπτώσεις ρυµοτοµικών που έχουν εγκριθεί µέχρι , ο καθορισµός της οριακής οδού του ρυµοτοµικού σχεδίου σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Ν / µε τη διαδικασία του Αρθ-3 αυτού. Σε παραδοσιακούς οικισµούς ο καθορισµός της οριακής οδού γίνεται σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.9β του Αρθ-25 του Ν-2508/97 Άρθρο 8. Παρ.5. Αν η οδός που αποτελεί το ακραίο όριο εγκεκριµένου µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σχεδίου πόλης, τέµνει ιδιοκτησίες και δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόµενες αποζηµιώσεις για την εφαρµογή του σχεδίου ως προς την οδό αυτή µπορεί να τροποποιείται και επεκτείνεται το σχέδιο µε την µετατόπιση της οριακής αυτής οδού προς την εκτός σχεδίου περιοχή χωρίς πάντως να τέµνονται άλλες ιδιοκτησίες. Το τµήµα που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης από την καθεµία από τις παραπάνω ιδιοκτησίες δεν µπορεί να είναι εµβαδού µεγαλυτέρου του διπλάσιου των κατά τον κανόνα ορίων αρτιότητας που προβλέπονται από το ήδη εγκεκριµένο σχέδιο της περιοχής. Η µετατόπιση αυτή επιτρέπεται µόνον εφόσον εναρµονίζεται µε τις κυκλοφοριακές και τις εν γένει πολεοδοµικές συνθήκες και ανάγκες της περιοχής. Σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου αυτής µπορεί και να αυξάνεται ή να µειώνεται το πλάτος της µετατοπιζόµενης οδού. Για το τµήµα που εντάσσεται στο σχέδιο πόλης µε βάση την παράγραφο αυτή, ισχύουν οι όροι δόµησης που θεσπίζονται από το ήδη εγκεκριµένο σχέδιο της περιοχής, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 8. Παρ.6. Σε περίπτωση εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου οι κύριοι των παραπάνω ιδιοκτησιών υπόκεινται σε εισφορά γης και χρήµατος κατά τις διατάξεις των Αρθ-8 και Αρθ-9 του Ν-1337/83. Αν το εµβαδόν της έκτασης την οποία καταλαµβάνει η µετατοπιζόµενη οδός είναι ίσο ή µεγαλύτερο προς την κατά το προηγούµενο εδάφιο εισφορά σε γη δεν οφείλεται άλλη εισφορά σε γη ή αποζηµίωση. Αν είναι µικρότερο οφείλεται η διαφορά της εισφοράς γης. Η έκταση αυτή αποκτά την ιδιότητα του κοινοχρήστου από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην επόµενη παρ.7. Παρ.7. Η τροποποίηση και η επέκταση του σχεδίου πόλης κατά την παρ.5 του παρόντος άρθρου γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία του Αρθ-3 του Ν / Αν η διαδικασία αυτή έχει τηρηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού δεν απαιτείται επανάληψη για την έκδοση της απόφασης Υπουργού. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 10 από 29 10

11 Άρθρο 35 Ν.3937/2011: ρυθµίζει τη διαδικασία κύρωσης για το υφιστάµενο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων για όλες τις κατηγορίες οικισµών που δεν έχουν εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, Οικισµοί κάτω των 2000 κατοίκων: για την οριοθέτηση και τους όρους δόµησης ισχύει το Π 24-4/ ΦΕΚ181 - Άρθρα 79 ως 98 ΚΒΠΝόπως τροποποιήθηκαν µε το Π / ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/ Για τους οικισµούς κάτω των 2000 κατοίκων, προβλέπονται ειδικές αποστάσεις από τα ρέµατα και τον αιγιαλό, µε το άρθρο 6 του Π /24-4/ όπως τροποποιήθηκε µε το Π / ΦΕΚ-289/ΑΑΠ/ Άρθ.42 παρ.16. Ν.4030/11: Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων του Αρθ-35 του Ν-3937/11 µπορεί να περιλάβει και τµήµατα ακινήτων που είχαν τεθεί, µέχρι τη δηµοσίευση του προαναφερθέντος νόµου, σε κοινή χρήση, ακόµα και αν οι σχετικές πράξεις παραχώρησης δεν έχουν µεταγραφεί, εφόσον πρόκειται για συµβολαιογραφικές πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν την , τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Αρθ-35 του Ν-3937/11. Ν.2971/01 Άρθρο 2 παρ.5 : Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του ηµοσίου και καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα. Σε εντός σχεδίου παραλιακές περιοχές η δόµηση γίνεται µε τις εγκεκριµένες ΟΓ & ΡΓ (Εγκ. 32/02) Όταν η εγκεκριµένη Ρ.Γ. παραβιάζει τη ζώνη αιγιαλού, το τµήµα αυτό δεν υπολογίζεται στην εκµετάλλευση, ούτε µπορεί να περιφραχθεί, και τότε απαιτείται τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου -Εκτός σχεδίου & σε Οικισµούς χωρίς εγκεκριµένο σχέδιο απαιτείται ο καθορισµός του Αιγιαλού και της παραλίας πριν την έκδοση Άδειας όµησης για ακίνητα που απέχουν ως 100µ. από την ακτογραµµή Για τη ζώνη παραλίας ισχύουν όλες οι διατάξεις περί ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, δηλαδή ισχύει άµεσα µετά τον καθορισµό της. -Ζώνες παραλίας καθορισµένες προ θεωρείται ότι έχουν αρθεί αυτοδίκαια (άρθ.11 Ν.2882/01) και χρήζουν επανακαθορισµού (Εγκ.1/09) -Εγκ.5/11 εάν οι ενδιαφερόµενοι δεν επικαλούνται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απαλλοτρίωσης, αλλά την αποδέχονται και δεν περιλαµβάνουν την επιφάνεια της παραλίας στο ακίνητό τους, τότε δεν απαιτείται νέος καθορισµός παραλίας και δεν κωλύεται η έκδοση οικοδοµικής άδειας. ΝΟΚ Άρθρο 28. Εξουσιοδοτικές διατάξεις [Εφαρµόζεται και εκτός σχεδίου] Παρ.1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις δόµησης κοντά σε ρέµατα. σήµερα υπάρχει κενό για την εφαρµογή του άρθ.6 παρ.2 ΚΚ, λόγω της ΣτΕ 899/11, µε την οποία ελέγχονται ως µη νόµιµες οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6, -για τη δόµηση κοντά σε ρέµατα εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΚ. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 11 από 29 11

12 Άρθρο 41 ΑΛΣΗ, ΑΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Η παρ.1 του Αρθ-49 του Ν-998/79 τροποποιείται ως εξής: 1.α. Υπό την επιφύλαξη των, στο Αρθ-48 παρ.1 του παρόντος νόµου και στο Αρθ-53 παρ.1 του Ν-4042/12 προβλεποµένων, δεν επιτρέπεται η µεταβολή του κύριου προορισµού και η αναίρεση της λειτουργίας των εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδοµικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής κειµένων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δηµιουργηµένη (πάρκα και άλση). Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης: α) για τα πάρκα και άλση τα οποία χαρακτηρίζονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισµό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγµασι τέτοιο χαρακτήρα (πάρκου ή άλσους) και β) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δηµιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγµάτων ως πάρκα και άλση. 1.β. Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά µε το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου. 1.γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των µελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Οι ως άνω µελέτες εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγµένων µνηµείων δυνάµει των διατάξεων του Ν-3028/02. 1.δ. Η διάταξη της παρ.6 του Αρθ-71 του ασικού Κώδικα (Ν -86/69), η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε την παρ.8 του Αρθ-4 του Ν-3208/03*, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουµένου, αντί του αναφεροµένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Γεωργίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 1.ε. Υφιστάµενα κτίρια και υποδοµές εντός πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ.6 του Αρθ-71 του ασικού Κώδικα και της προβλεποµένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και εφόσον οι οικείοι ΟΤΑ εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία εγκρίσεις. 1.στ. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές που πραγµατοποιήθηκαν από το Υπουργείο ηµοσίων Έργων και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού σε εκτάσεις των παρ.1 και παρ.1α του παρόντος κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης. 1.ζ. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων των παρ.1ε και παρ.1στ του παρόντος άρθρου ανακαλούνται. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 12 από 29 12

13 ΣΤΕ-974/05 Τµήµα Ε : Το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί δάσος / Η συνολική του έκταση τελεί όχι µόνον υπό την προστασία των αλσών, αλλά και υπό το ειδικό καθεστώς που διεµόρφωσαν οι αλλεπάλληλες πράξεις του Υπουργείου Γεωργίας. /το ιάταγµα του έτους 1976 µε το οποίο επετράπη εντός του Άλσους η χρήση κτιρίου, ως αναψυκτηρίου, είναι παράνοµο και δεν ηδύνατο να αποτελέσει βάση για την ανέγερση κτιρίου - Άλση & πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού: επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων, ήτοι µικρών κατασκευών και δεν νοούνται ως τέτοιες τα εστιατόρια και τα κέντρα διασκέδασης. Μη νόµιµα επετράπη η ανέγερση αναψυκτηρίου στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας 1.η. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας µετά τη δηµιουργία ή αναδηµιουργία της δασικής βλάστησης. 1θ. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των περιαστικών δασών, πάρκων και αλσών που συντηρούν και εµπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωµατική άσκηση, την αναψυχή και την πνευµατική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν µεταβολή της κατά προορισµό χρήσης των εν λόγω περιαστικών δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εµποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών. ΣΤΕ-1589/99 η εκ του Αρθ-24 του Συντάγµατος επιβαλλοµένη προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων/ αποκλείεται η ένταξις δασικού οικοσυστήµατος εντός οικιστικής περιοχής ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, ή σχεδίου πόλεως οικισµού, έστω και αν αύτη γίνεται υπό το πρόσχηµα δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων διατηρούντων τον δασικόν των χαρακτήρα/κατά συνέπειαν τα Αρθ-49 παρ.2 του Ν-998/79 και Αρθ-2 του Ν-1512/85, διά των οποίων επιτρέπεται η ένταξις δηµοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως εντός οικιστικής περιοχής, ως επίσης και η έγκρισις σχεδίου πόλεως οικισµού δηµιουργηθέντος εντός δηµοσίας δασικής εκτάσεως, είναι ανίσχυρα 2. Ορισµοί γηπέδων και οικοπέδων, και των σχετικών στοιχείων τους Αρτιότητα & Οικοδοµησιµότητα ΝΟΚ άρθ.2 παρ.12: Γήπεδο είναι η συνεχόµενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, σε περιοχή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.50: Οικόπεδο είναι η συνεχόµενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου και βρίσκεται µέσα σε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο ή µέσα στα όρια οικισµού χωρίς σχέδιο. Και στους δύο ορισµούς υπεισέρχεται και αποτελεί κύριο στοιχείο των οικοπέδων & των γηπέδων το ιδιοκτησιακό καθεστώς Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 13 από 29 13

14 Ανάλογα µε τη θέση τους στο οικοδοµικό τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτηρίζονται: -µεσαία εφόσον έχουν ένα πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, -γωνιακά εφόσον έχουν πρόσωπα σε συµβολή δύο κοινόχρηστων χώρων, -διαµπερή εφόσον έχουν πρόσωπα σε δύο διαφορετικούς κοινόχρηστους χώρους. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.52: Όρια οικοπέδου ή γηπέδου είναι οι γραµµές που το χωρίζουν από τα όµορα οικόπεδα ή γήπεδα και τους κοινόχρηστους χώρους ή µόνο από όµορα οικόπεδα ή γήπεδα. Τα όρια του οικοπέδου µε τους κοινόχρηστους χώρους συµπίπτουν µε τα όρια του οικοδοµικού τετραγώνου στις εντός σχεδίου περιοχές. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.51: Όµορα ή γειτονικά οικόπεδα ή γήπεδα είναι τα οικόπεδα ή γήπεδα που έχουν τουλάχιστον ένα κοινό όριο ή ένα κοινό τµήµα ορίου. ΝΟΚ άρθ.2 παρ.73: Πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου είναι το όριό του προς τον κοινόχρηστο χώρο. Αρτιότητα οικοπέδων ή γηπέδων είναι η ύπαρξη των ελάχιστων µεγεθών εµβαδού και προσώπου, οι οποίες καθορίζονται από τους όρους δόµησης της περιοχής και απαιτούνται όταν «δηµιουργούνται» µετά τον καθορισµό τους -Τα µεγέθη αυτά αποτελούν την κατά κανόνα αρτιότητα Για οικόπεδα ή γήπεδα που προϋπάρχουν του καθορισµού της κατά κανόνα αρτιότητας, συνήθως, αλλά όχι πάντα, καθορίζονται µικρότερα µεγέθη, που αποτελούν την κατά παρέκκλιση αρτιότητα για την αρτιότητα: τα οικόπεδα πρέπει να έχουν τα ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου, κατά κανόνα ή παρέκκλιση, όπως καθορίζονται από τους όρους δόµησης της κάθε περιοχής Ελέγχονται δηλαδή τα γεωµετρικά στοιχεία των οικοπέδων, σε σχέση µε τον χρόνο δηµιουργίας τους και τις διατάξεις που ισχύουν Για την αρτιότητα ελέγχεται η πραγµατική κατάσταση, τα υλοποιηµένα όρια των οικοπέδων ή γηπέδων και όχι η κατά τους τίτλους, όταν δεν προέρχονται από πράξη εφαρµογής και εφόσον δεν υπάρχει αµφισβήτηση (Γνωµ. ΝΣΚ.1051/76) -η πραγµατική κατάσταση, δεν µπορεί να διαφέρει ριζικά από τα µεγέθη που εµφανίζονται σε συµβόλαια που συντάχθηκαν µετά το Ν.651/77 µε ήλωση Μηχανικού - διαφορά µεγαλύτερη του + ή - 2% δεν είναι αποδεκτή - εν δηµιουργείται πρόβληµα όταν προκύπτουν µεγαλύτερες διαφορές από συµβόλαια προγενέστερα του Ν.651/77, τα οποία ανέφεραν ως «πλέον ή έλατον» τις διαστάσεις και το εµβαδόν της ιδιοκτησίας Τυχόν αµφισβήτηση των ορίων, αποτελεί αστική διαφορά και δεν επηρεάζει ευθέως τη διακοπή ή τη συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών Σε περίπτωση αµφισβήτησης της κυριότητας τµήµατος οικοπέδου ή γηπέδου, η διακοπή ή όχι των οικοδ. εργασιών γίνεται κατά την κρίση της υπηρεσίας, µετά από παρεµπίπτοντα έλεγχο, αλλά µόνο εφόσον επηρεάζεται η δόµηση και η αρτιότητα Εγκ.52/99 (Γνωµ-516/97) Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 14 από 29 14

15 Οικοδοµησιµότητα είναι η απαίτηση να υπάρχουν ορισµένες προϋποθέσεις επιπλέον της αρτιότητας, ώστε να επιτρέπεται η οικοδόµηση, κυρίως για τα εντός σχεδίου οικόπεδα (όπως η αρτιότητα των οµόρων, το διανοιγµένο πρόσωπο, η εγγραφή ελάχιστης επιφάνειας, κ.ά) για την οικοδοµησιµότητα: οικόπεδα που είναι άρτια για να είναι οικοδοµήσιµα πρέπει να είναι άρτια και τα όµορά τους και τίθεται περιορισµός δόµησης όταν παρεµποδίζεται η τακτοποίηση των οµόρων αδόµητων οικοπέδων -άρθ-7 παρ.7 ΝΟΚ - Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου, από τη νοµοθεσία δεν καθορίζεται ευθέως η έννοια της οικοδοµησιµότητας, προκύπτει όµως εµµέσως, κυρίως από την υποχρέωση τήρησης ορισµένων υποχρεωτικών αποστάσεων Τρόποι δηµιουργίας γηπέδων & οικοπέδων Ιδιοκτησιακά θέµατα (Αστική παράµετρος) Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δηµιουργίας οικοπέδων ή γηπέδων, εκείνο όµως που έχει σηµασία είναι ο χρόνος δηµιουργίας τους, ο οποίος λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (έλεγχος της αρτιότητας, της παρέκκλισης, της οικοδοµησιµότητας) η δηµιουργία του γηπέδου ή του οικοπέδου προϋποθέτει την ύπαρξη συµβολαιογραφικού εγγράφου χρόνος δηµιουργίας είναι ο χρόνος µεταγραφής του συµβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο Η κυριότητα ακινήτου εκτείνεται στον υπέρ και υπό το έδαφος χώρο, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά (όπως πχ για υπόγεια ύδατα ή µεταλλεύµατα) -Έµµεσος τρόπος δηµιουργίας: υπάρχει για ιδιοκτησία που αποµένει µετά τις µεταβιβάσεις τµηµάτων µιας µεγάλης ιδιοκτησίας. Χρόνος δηµιουργίας θεωρείται ο χρόνος µεταβίβασης του τελευταίου τµήµατος, που καθιστά το εναποµένον οικόπεδο αυτοτελές. -Επιτρέπεται η µεταβίβαση τµήµατος οικοπέδου σε όµορο, εάν το αρχικό διατηρεί την αρτιότητά του και το όµορο είναι ή γίνεται άρτιο -Σε περίπτωση ανταλλαγής ίσων τµηµάτων: δεν θεωρείται ότι δηµιουργούνται νέα γήπεδα ή οικόπεδα και διατηρείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα (Γνωµ-491/86 Εγκ /7931/86) Κατάτµηση γηπέδου ή οικοπέδου γίνεται µόνο µε συµβόλαιο µεταβίβασης µέρους ή όλων των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε άλλον ιδιοκτήτη Εγκ.74/89 Η ουλεία διόδου δεν δηµιουργεί κατάτµηση, πρέπει όµως να εµφανίζεται στις µεταβιβάσεις Επίσης δεν δηµιουργείται κατάτµηση από τα όρια ζωνών οικιστικού ελέγχου (όπως και από τα όρια οικισµών), τα οποία διαφοροποιούν µόνο τους όρους δόµησης (έγγρ.8736/ /νσης Χωροταξίας), Απαγόρευση κατάτµησης επιβάλλεται: -εντός σχεδίου κάτω της αρτιότητας, και -Εκτός σχεδίου µε ΖΟΕ ή ΓΠΣ Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 15 από 29 15

16 Τρόποι κτήσεως των ακινήτων είναι: Η πώληση ή η ανταλλαγή, Η κληρονοµιά (λόγω θανάτου του κληρονοµούµενου) Η Χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) Οι ικαστικές Αποφάσεις οι ιοικητικές πράξεις (πχ η προσκύρωση), και Η Απαλλοτρίωση -Αν γίνει κατάτµηση αρτίου κατά παρέκκλιση γηπέδου σε µη άρτια γήπεδα, µετά την ακύρωση της κατάτµησης δεν επανέρχεται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα. -Αντίθετα στα εντός σχεδίου επανέρχεται, αφού είναι αυτοδικαίως και εξ αρχής απολύτως άκυρη η κατάτµηση σε µη άρτια, µε βάση το άρθ.2 του Ν -690/48 Κατ εξαίρεση: Σε περίπτωση κτήσεως αρτίων οµόρων οικοπέδων ή γηπέδων µε διαφορετικό συµβόλαιο από τον ίδιο ιδιοκτήτη, διατηρείται η αυτοτέλειά τους Σε περίπτωση που κάποιο από τα όµορα οικόπεδα του αυτού ιδιοκτήτη δεν είναι άρτιο, έστω και αν αποκτήθηκε µε χωριστό συµβόλαιο, αποτελεί µία ενιαία ιδιοκτησία µε την υπόλοιπη ιδιοκτησία ΣτΕ 4257/79, ΑΠ 1296/06 Αντίθετα σε περίπτωση κτήσεως µε ένα ενιαίο συµβόλαιο, δεν διατηρείται η αυτοτέλειά τους - Θεωρείται ότι συνενώθηκαν και αποτελούν ένα ενιαίο ακίνητο, έστω και αν περιγράφονται χωριστά και τυχόν µεταγενέστερη µεταβίβαση τµήµατος του ενιαίου αυτού οικοπέδου σε τρίτο πρόσωπο καταλαµβάνεται από την ρύθµιση των διατάξεων των παρ.2 και παρ.3 του Αρθ-2 του Ν -690/48 -Εγκ.39/95, Εγκ-34/91, Γνωµ-430/91 & έγγρ.19950/4906/01 ΝΕ Για συνένωση οµόρων του ίδιου ιδιοκτήτη δεν απαιτείται συµβόλαιο - έγγρ.81683/99 Προσοχή όµως: Παρά την προϊσχύουσα νοµολογία, η πλειοψηφία της ολοµέλειας του ΝΣΚ µε τη Γνωµ.67/11, διαφοροποιείται κάπως και αποφαίνεται ότι τα όµορα οικόπεδα ή γήπεδα του ίδιου ιδιοκτήτη χάνουν την αυτοτέλειά τους και αποτελούν ενιαία έκταση γης ανεξάρτητα από το αν αποκτήθηκαν µε διαφορετικά συµβόλαια, και η περαιτέρω µεταβίβαση ή οικοδόµηση τµήµατος είναι επιτρεπτή µόνο εφόσον δεν παραβιάζεται το ισχύον στην περιοχή πολεοδοµικό καθεστώς. Εποµένως, από τη Γνωµ.ΝΣΚ.67/11 προκύπτει ότι εφόσον δεν διατηρείται η αυτοτέλεια, για την περαιτέρω µεταβίβαση πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η κατά κανόνα αρτιότητα, τόσο του µεταβιβαζόµενου, όσο και του εναποµένοντος οικοπέδου, ειδικά στα εντός σχεδίου. Επισηµαίνεται πάντως ότι η Γνωµ.67/11 δεν έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό για εφαρµογή. ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ: Με βάση το άρθ.3 παρ.1 του Ν.4030/11 για την έκδοση της Έγκρισης όµησης, για κάθε ακίνητο απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπασµα - Μέχρι τώρα, µε βάση το Π 8/ για την έκδοση Οικοδοµικών αδειών απαιτείτο συµβόλαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας µόνο για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και για όλα τα Εκτός σχεδίου, για την απόδειξη του χρόνου δηµιουργίας - επίσης µε βάση το άρθ.42 παρ.25 του Ν.4030/11, σε περιοχές που εντάσσονται µε το Ν.1337/83 απαιτείται κυρωµένο αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας (κτηµατογραφικό απόσπασµα- προσοχή είναι διαφορετικό από το κτηµατογραφικό διάγραµµα του κτηµατολογίου) και πιστοποιητικό του οικείου ήµου, µε το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 16 από 29 16

17 Σε περιπτώσεις «ανώµαλων» δικαιοπραξιών προσκοµίζονται ότι στοιχεία µπορούν να αποδείξουν το χρόνο δηµιουργίας (µερίδα υποθηκοφυλακείου, συµβόλαια οµόρων, ή ικαστική απόφαση χρησικτησίας) Η προσκόµιση των δικαιολογητικών της Εγκ.7/92 δεν στερεί την πολεοδοµική υπηρεσία από το δικαίωµα να ασκήσει περαιτέρω έλεγχο, εξετάζοντας οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο Έγγρ. ΝΕ 25171/ για να είναι πλήρης ο έλεγχος, ελέγχεται αν υπάρχει συµβόλαιο µετά το Ν.651/77 και αν τυχόν τα προσκοµιζόµενα στοιχεία είναι αντικρουόµενα µεταξύ τους Επιπλέον τρόποι δηµιουργίας οικοπέδων ή γηπέδων, που συναντώνται στην πράξη: Χρόνος δηµιουργίας οικοπέδου που ρυµοτοµείται από το Εγκεκριµένο ΡΣ, είναι ο χρόνος δηµοσίευσης σε ΦΕΚ του ρυµοτοµικού Οικόπεδο που δηµιουργείται από συνένωση µη αρτίων, πρέπει να έχει το εµβαδόν και το πρόσωπο της κατά κανόνα αρτιότητας Οικόπεδο που προκύπτει από συνένωση κατά παρέκκλιση αρτίου µε τµήµα που δεν είναι άρτιο, εξακολουθεί να είναι άρτιο κατά παρέκκλιση (βελτιώνεται η αρτιότητά του) Σε περίπτωση κατάργησης κοινόχρηστου χώρου το οικόπεδο που είχε διαιρεθεί σε µικρότερα τµήµατα (από τους ΚΧ), επανέρχεται στην αρχική του µορφή χωρίς πράξη συνένωσης εφόσον: δεν µεταβιβάστηκαν τµήµατα, δεν συντελέστηκε η απαλλοτρίωση (µε καταβολή αποζηµιώσεων) και ο ιδιοκτήτης δεν παραιτήθηκε συµβολαιογραφικά από την κυριότητα του ρυµοτοµούµενου Η κάθετη συνιδιοκτησία και οι δουλείες δεν συνιστούν κατάτµηση και το οικόπεδο αντιµετωπίζεται ως ενιαίο για την εφαρµογή των πολεοδοµικών δ/ξεων Ειδικά ζητήµατα κυριότητας επί των ακινήτων αποτελούν: Η Συνιδιοκτησία - συγκυριότητα διακρίνεται σε: Εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου ή επί του κτιρίου, όταν δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος αξιοποίησης Οριζόντια - κατ ορόφους, συνιστάται συµβολαιογραφικά, µόνο σε ενιαίο κτίριο, µε σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, Ν.3741/29. - Κοινόχρηστα είναι: το έδαφος, τα θεµέλια, ο φέρων οργανισµός, οι όψεις, η στέγη, το δώµα, οι καπνοδόχοι, ο ακάλυπτος, τα φρέατα, οι βόθροι, οι ανελκυστήρες, οι εγκ/σεις θέρµανσης, κλπ. Κάθετη - διηρηµένη: Ν..1024/71 - ισχύει µόνο εντός σχεδίου & σε οικισµούς - Καθορίζεται αποκλειστική χρήση ενός τµήµατος του οικοπέδου από έναν ή περισσότερους συνιδιοκτήτες - Εκτός σχεδίου απαγορεύεται και είναι αυτοδίκαια άκυρη µετά το Ν.2052/5-6-92, ενώ οι προγενέστερες ακυρώνονται µόνο δικαστικά, και εφόσον δεν έχουν ακυρωθεί εξακολουθούν να ισχύουν - Πολεοδοµικά το οικόπεδο αντιµετωπίζεται ως ενιαίο, µε εξαίρεση ορισµένες συγκεκριµένες ρυθµίσεις Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 17 από 29 17

18 Η Χρησικτησία: Αποκτάται µετά την παρέλευση 20ετίας, και απαιτείται ικαστική Απόφαση χρόνος δηµιουργίας θεωρείται ο χρόνος που συντελείται η χρησικτησία, όπως προκύπτει από τη ικαστική Απόφαση Εγκ-24/89, Εγκ-74/89 & Εγκ-35/91 Οι ουλείες Απαγορεύονται νέες ουλείες, & οι υπάρχουσες καταργούνται, µε ικαστική Απόφαση που εκδίδεται µετά από έκδοση οικοδοµικής άδειας (πλην της µοναδικής δουλείας διόδου και του κοινού σκελετού) Η δουλεία συνιστάται µε συµβόλαιο ή µε χρησικτησία Η δουλεία διόδου δεν δηµιουργεί κατάτµηση Άρθρο 9 ουλείες σε ακίνητα - ισχύει ΕΝΤΟΣ σχεδίου και σε οικισµούς. Είναι απολύτως ίδιο µε το άρθ.25του ΓΟΚ Απαγορεύεται η σύσταση δουλειών, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµό της δυνατότητας ανέγερσης ή επέκτασης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφόσον αποτελεί τη µοναδική δίοδο προς κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς από πλευράς δόµησης ορόφου, η οποία µπορεί να περιορίζεται στη χρήση της στάθµης του ισογείου. ικαιοπραξίες που αντιβαίνουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι απολύτως άκυρες. 2. ουλείες που έχουν συσταθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν παρεµποδίζουν την έκδοση άδειας δόµησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δουλείες αυτές καταργούνται κατά τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων, αν εκδοθεί νόµιµη οικοδοµική άδεια για να γίνουν στο δουλεύον ακίνητο κατασκευές ή εγκαταστάσεις που καθιστούν αδύνατη, εν όλω ή εν µέρει, την άσκηση της δουλείας. Κατ' εξαίρεση δεν υπάγονται στην παράγραφο αυτή η δουλεία κοινού σκελετού και η δουλεία διόδου, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο. Στα νέα κτίρια πρέπει να εξασφαλίζεται η δίοδος δουλείας στο επίπεδο του εδάφους και σε ύψος χώρου κύριας χρήσης. 3. Στον δικαιούχο της καταργούµενης δουλείας καταβάλλεται αποζηµίωση. Ο καθορισµός του ποσού της αποζηµίωσης, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειµένου της διαφοράς, γίνεται από το ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δουλεύον ακίνητο που δικάζει κατά τις σχετικές διατάξεις της Πολιτικής ικονοµίας, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της δουλείας ή εκείνου στον οποίο έχει χορηγηθεί νόµιµη άδεια δόµησης για την εκτέλεση εργασιών ασυµβίβαστων µε την άσκηση της δουλείας. 4. Η δουλεία καταργείται µε την καταβολή ή την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων της αποζηµίωσης. Μετά την κατάργηση επιτρέπεται να εκτελεστούν, σύµφωνα µε την άδεια δόµησης, οι εργασίες τις οποίες εµπόδιζε η δουλεία. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 18 από 29 18

19 Αυτοδίκαια άκυρες µεταβιβάσεις Ν 690/48: εντός σχεδίου απαγορεύεται και είναι απολύτως και εξ αρχής άκυρη η µεταβίβαση, όταν δηµιουργούνται: - µη άρτια οικόπεδα ή - αν µειώνονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αποστάσεις ή - αν µειώνεται η επιφάνεια των ακαλύπτων Με το άρθ.5 του Ν.651/77 και το άρθ.6 του Ν.720/77 εγκυροποιήθηκαν οι κατατµήσεις που έγιναν κατά παράβαση του Ν 690/48, µε τις οποίες δηµιουργήθηκαν µη άρτια οικόπεδα, αλλά δεν αίρεται η έλλειψη αρτιότητας. Για αναγνώριση της ακυρότητας αυτής δεν απαιτείται δικαστική απόφαση (Εγκ- ΤΕ/β /96590 /414/ 54/92 Εγκ-54/92, Γνωµ-748/92 ΝΣΚ & Εγκ-45/77) -Το άρθ.2 παρ.2 του Ν 690/48 για την απαγόρευση κατάτµησης αφορά στα εντός σχεδίου και στα εντός οικισµού οικόπεδα, αλλά αυτονόητα ισχύει και σε περίπτωση µεταβίβασης τµήµατος γηπέδου εκτός σχεδίου, στο οποίο υπάρχει κτίριο, δεδοµένου ότι το εναποµένον πρέπει να είναι άρτιο, να αντιστοιχεί στην υλοποιηµένη κάλυψη και συντελεστή, και να διατηρούνται οι απαιτούµενες αποστάσεις από τα όρια, άλλως το κτίσµα είναι αυθαίρετο Επίσης αυτοδίκαια άκυρη είναι: κατάτµηση κάτω των 1000τµ στη ζώνη των 500µ, από τα όρια οικισµού προ του 23 ή εγκεκριµένου παλαιού ρυµοτοµικού κάθετη συνιδιοκτησία εκτός σχεδίου που γίνεται µετά τις , και κατάτµηση κατά παράβαση του άρθ.20 του Ν 23 (άρθ.411 ΚΒΠΝ) µε µεταβίβαση κυριότητας µέρους ή όλου του γηπέδου, στο οποίο ο ιδιοκτήτης σχηµάτισε ή αναγνώρισε έστω και εµµέσως κοινόχρηστους χώρους, µε σκοπό την εφαρµογή ιδιωτικού σχεδίου ρυµοτοµίας Άρθρο 7 Αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα ενοποιούνται τα άρθρα 6 & 24 του ΓΟΚ 85 και ισχύουν οι προγενέστερες οδηγίες και η Εγκ.55/00 άρθρο Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλης µετά τη δηµοσίευση του Ν-1577/85*, θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο όταν: α) έχει τα ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται από τους όρους δόµησης της περιοχής, [*µετά τις ] β) ή έχει τα ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου που ισχύουν κατά τον κανόνα στην περιοχή ή εκείνα που αναφέρει το Ν -8/73 αν αυτά είναι µεγαλύτερα και συγχρόνως εάν µπορεί να εγγράφεται στο οικοδοµήσιµο τµήµα του, κάτοψη κτιρίου* µε ελάχιστη επιφάνεια 50 τµ και ελάχιστη πλευρά 5 µ., µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Αρθ-25 του Ν-1337/83, όπως εκάστοτε ισχύει. [*η απαίτηση για εγγραφή κτιρίου ισχύει αν προβλέπεται από τους όρους δόµησης της περιοχής και για τις τακτοποιήσεις άρθ.7 παρ.6] Άρθ.7 Παρ.15. Όπου από την πολεοδοµική νοµοθεσία απαιτείται να είναι οικοδοµήσιµο το οικόπεδο η εγγραφή στο οικοδοµήσιµο τµήµα αυτού κάτοψης κτιρίων ορισµένων διαστάσεων, νοείται ως σχήµα το ορθογώνιο. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 19 από 29 19

20 2. Οικόπεδο που έχει δηµιουργηθεί πριν από τη δηµοσίευση του Ν-1577/85 και έχει τα ελάχιστα όρια εµβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή, θεωρείται άρτιο και οικοδοµήσιµο. Όσα οικόπεδα έχουν δηµιουργηθεί πριν τις και βρίσκονται σε ρυµοτοµικό εγκεκριµένο πριν τις Οικόπεδα που έχουν πρόσωπα σε δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικές ελάχιστες απαιτήσεις αρτιότητας, θεωρούνται άρτια αν διαθέτουν τις µικρότερες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση από ειδικές διατάξεις. 4. Γωνιακά άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα, που έχασαν την αρτιότητά τους ως προς το εµβαδόν τους λόγω εγκεκριµένης απότµησης, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα. παρ.13: Με την επιφύλαξη της παρ.9, για την έρευνα τακτοποίησης µικρών οικοπέδων, οι παρ.1 έως παρ.4 έχουν εφαρµογή µόνο για τα οικόπεδα που υπάγονται στην παρέκκλιση, σύµφωνα µε τις σχετικές ειδικές διατάξεις. 5. Άρτια και οικοδοµήσιµα οικόπεδα δεν επιτρέπεται να χάνουν την ιδιότητα αυτή µε την τακτοποίηση σε καµία περίπτωση. Προϋποθέσεις Αρτιότητας: - µετά το ΓΟΚ/85 πρέπει να εφαρµόζονται & τα µεγαλύτερα µεγέθη των ελαχίστων ορίων αρτιότητας (προσώπου & εµβαδού) που ορίζονται είτε από τον κανόνα της περιοχής, είτε από το ΓΟΚ/73- Εγκ-65/98 - Να έχουν «πρόσωπο» σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο, διανοιγµένο σε όλο το πλάτος του, και - Να έχουν αφήσει στην κοινή χρήση τυχόν ρυµοτοµούµενα τµήµατα Εγκ.25/85 6. α) Στα ήδη εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σε εκείνα που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν / περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του κράτους και οικοδοµής αυτών κατά την τακτοποίηση, εκτός από τα ελάχιστα όρια προσώπου και εµβαδού κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, στο οικοδοµήσιµο τµήµα του οικοπέδου πρέπει να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου µε ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50.00) τµ και ελάχιστη πλευρά πέντε (5.00) µ. β) Οικόπεδο που δεν έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις τακτοποιείται µε τα γειτονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν / και του Ν -690/48 (ΦΕΚ-133/Α/48). εν απαιτείται η εγγραφή κάτοψης κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50,00 τµ και ελάχιστης πλευράς 5,00 µ. όταν το οικόπεδο έχει δηµιουργηθεί πριν από την ισχύ του Ν-1577/85 και έχουν καθοριστεί µικρότερα όρια αρτιότητας στην περιοχή. Εγκ.55/00 άρθ.21: Η προϋπόθεση εγγραφής κτιρίου 50τµ µε ελάχιστη πλευρά 5µ, ισχύει µόνο για οικόπεδα που δηµιουργούνται από τακτοποίηση και δεν ισχύει για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα της παρ.2 που έχουν δηµιουργηθεί πριν από την ισχύ του Ν- 1577/85 και σε περιοχές που οι ισχύοντες όροι δόµησης ορίζουν µικρά όρια αρτιότητας 7. εν επιτρέπεται η δόµηση ακόµη και σε οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, έστω και κατά το Αρθ-25 του Ν-1337/83 όπως εκάστοτε ισχύει, αν για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται τακτοποίηση των γειτονικών του οικοπέδων και κατά την κρίση της πολεοδοµικής υπηρεσίας, η δόµηση θα παρεµποδίσει ή θα δυσχεράνει µε οποιονδήποτε τρόπο την τακτοποίηση. Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2012 Σελίδα 20 από 29 20

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.4067/12 ΦΕΚ/79/Α /12 Έναρξη εφαρµογής 4-7-2012 Πλαίσιο Εφαρµογής και Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Απόφ.63234/19-12-12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Εισηγήτρια Ελένη Μπούτου Λεµπέση Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι:

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Άρθρο 1 Σκοπός. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ" Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι:

Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι: ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι Αυθαίρετες κατασκευές ορίζονται µε το άρθ-22 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2831/00, το οποίο προβλέπει ότι: «Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ Η πράξη αναλογισµού αποτελεί µέρος της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των τµηµάτων οικοπέδων, που ρυµοτοµούνται µε την εφαρµογή του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου, που

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36 111207 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις» Άρθρο 1 Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής υπολογισμός εισφοράς σε γη - καταβολή εισφορών σε χρήμα 1. Το άρθρο 8 του ν.1337/1983

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός 1/48 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: Άρθρο 1 Σκοπός α) ο καθορισµός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ KAI ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν από την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος θα πρέπει να ελέγχεται εάν το οικόπεδο στο οποίο θα εκτελεστούν οι οικοδοµικές εργασίες είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο. Άρτιο είναι το οικόπεδο που πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ 1. Γενικές νοµικές έννοιες Κατά τη σύνταξη των πράξεων εφαρµογής, ερχόµαστε σε επαφή µε θέµατα κυριότητας. Χωρίς να θεωρηθεί ότι «µπαίνουµε σε ξένα χωράφια» είναι

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3]

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3] ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012)[1][2] Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.[3] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο,

της Πολεοδομικής Υπηρεσίας στην Α βάθμια και Β βάθμια Ε.Π.Α.Ε. Της Β βάθμιας Ε.Π.Α.Ε. όταν γνωμοδοτεί ως πρωτοβάθμιο όργανο, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 1 (Τροποποίηση του άρθρου 2) Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι ήδη υπάρχοντες ορισμοί για τον ορθότερο προσδιορισμό της έννοιας, που αποδίδουν. Παρ. 4 - Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα