δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων"

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων πρόσφατα η κυβέρνηση ψήφισε το σχετικό νόµο. Οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν µορφές συνεργασίας, που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της συντήρησης ή και της λειτουργίας µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας, σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Η εκµετάλλευση της εµπειρίας, της τεχνογνωσίας, των πόρων και, γενικά, των δυνατοτήτων των Ιδιωτικών Φορέων µέσα από συνεργασίες µε τους ηµόσιους Φορείς προβάλει ως µια πρόσφορη συµπληρωµατική λύση για την αποτελεσµατική εκτέλεση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Από τη διεθνή αλλά και την εγχώρια εµπειρία προκύπτει αβίαστα ότι τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τις Συµπράξεις είναι ποικίλα και σηµαντικά. Η δυνατότητα για την παροχή από την πλευρά του ηµοσίου ταχύτερα, περισσότερων και ποιοτικά βελτιωµένων έργων και υπηρεσιών, η ορθολογικότερη κατανοµή των κινδύνων και η ανάληψή τους από αυτούς που είναι σε θέση να τους διαχειριστούν καλύτερα, η υλοποίηση των έργων εντός του αρχικού προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος αλλά και η 1

2 βέλτιστη κατά το δυνατόν αξιοποίηση ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων του ηµοσίου, αποτελούν µερικά από τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής τους. Το βασικό όµως πλεονέκτηµα είναι ότι µέσα από τις συµπράξεις κερδίζουν οι πολίτες περισσότερες υποδοµές και υπηρεσίες, κερδίζει το δηµόσιο αφού δεν επιβαρύνεται άµεσα για αυτές ενώ µετακυλύει και µία σειρά κινδύνων στον ιδιωτικό τοµέα, κερδίζει όµως και ο ιδιωτικός τοµέας µέσα από την προκήρυξη περισσότερων έργων και τη δυνατότητα συµµετοχής του τόσο στην προετοιµασία αυτών όσο και στην εκτέλεσή τους. Το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε και αναγνωρίζοντας τα οφέλη του θεσµού των συµπράξεων, προχώρησε στην προετοιµασία και ψήφιση ενός νόµου ο οποίος διευκολύνει την ευρύτερη υλοποίηση συµπράξεων εντός ενός πλαισίου διαφάνειας, ευελιξίας και ασφάλειας τόσο για το δηµόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα. Έδωσε µάλιστα την ευκαιρία σε όλους τους εµπλεκόµενους και ενδιαφερόµενους φορείς να συµµετάσχουν στη διαµόρφωσή του νόµου αυτού µέσα από τη διαδικασία ενός ευρύτερου διαλόγου σε 2 φάσεις. Ωστόσο, αν η θέσπιση του νοµικού πλαισίου αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή των συµπράξεων, ο τρόπος µε τον οποίο η εφαρµογή αυτή θα πραγµατοποιηθεί αλλά και κυρίως η οργανωτική 2

3 προετοιµασία του ηµοσίου για αυτήν αποτελεί το βασικό στοιχείο για την επιτυχία τους. Για την υλοποίηση των συµπράξεων πέρα από την οικοδόµηση ενός περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ο ιδιωτικός τοµέας θα αισθάνεται ασφάλεια για τα κεφάλαια, τον χρόνο και το ανθρώπινο και υλικό δυναµικό που επενδύει, πρέπει να υιοθετηθεί και µία διαδικασία µέσα από την οποία και οι ηµόσιοι φορείς θα διασφαλίζονται για την σκοπιµότητα της εφαρµογής συµπράξεων στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Αυτήν την ανάγκη έρχονται να καλύψουν οι διατάξεις του νέου νόµου βάση των οποίων σε κυβερνητικό επίπεδο συστήνονται δύο όργανα, η διυπουργική επιτροπή και Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ. Η διυπουργική επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση της υπαγωγής µίας προτεινόµενης σύµπραξης στις διατάξεις του νόµου καθώς και την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του τµηµατικά καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συµβατικού ανταλλάγµατος. Μόνιµα µέλη της διυπουργικής επιτροπής είναι ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Υπουργός ΠΕΧΩ Ε. Στη διυπουργική επιτροπή συµµετέχει και ο καθ ύλην αρµόδιος κατά περίπτωση Υπουργός. Η διυπουργική επιτροπή εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική σε σχέση µε τις συµπράξεις. Άλλωστε τα έργα Σ ΙΤ δεν είναι έργα που δεν 3

4 εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της κυβέρνησης και τον φορέων. Ο κάθε φορέας είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο και βάση του στρατηγικού του σχεδιασµού γνωρίζει τις ανάγκες που έχει ως προς τις υποδοµές και τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Γνωρίζει όµως και τους περιορισµούς που έχει ως προς τη δυνατότητα χρηµατοδότησης αυτών των αναγκών από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Στόχος µας σαν Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν είναι να δηµιουργήσουµε πρόσθετες ανάγκες στους φορείς. στόχος µας είναι να τους δώσουµε τη δυνατότητα χρήσης και ενός πρόσθετου συµπληρωµατικού στα ήδη υπάρχοντα χρηµατοδοτικού εργαλείου, ούτως ώστε τις ήδη καταγεγραµµένες ανάγκες τους, ανάγκες για πρόσθετες υποδοµές και υπηρεσίες προς τους πολίτες να τις υλοποιήσουν ταχύτερα. Η υλοποίηση των συµπράξεων απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και στελέχη που να µπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσµα γνωστικών αντικειµένων. εν είναι δυνατόν όµως άµεσα όλοι οι φορείς του ηµοσίου να αποκτήσουν τα στελέχη αυτά. Επειδή όµως αναθέτουσες αρχές των έργων σύµπραξης είναι οι ίδιοι οι δηµόσιοι φορείς δηλαδή οι δηµόσιοι φορείς θα είναι εκείνοι που θα συντάξουν τα τεύχη των διαγωνισµών, εκείνοι θα θέσουν τις προδιαγραφές, εκείνοι θα συντάξουν τις συµβάσεις και θα επιβλέπουν την τήρηση τους, πέρα από την εµπλοκή εξωτερικών συµβούλων που στα έργα αυτά είναι δεδοµένη, σε κεντρικό επίπεδο το υπουργείο Οικονοµίας και 4

5 οικονοµικών οφείλει να τους συνδράµει έτσι ώστε να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο νέο έργο που καλούνται να υλοποιήσουν. Για το λόγο αυτό το ηµόσιο µέσω της σύστασης της Ειδικής Γραµµατείας αναλαµβάνει να συγκεντρώσει σε ένα κεντρικό µηχανισµό στελέχη µε εξειδικευµένη γνώση και εξασφαλίζει µε τον τρόπο αυτό η γνώση αυτή θα είναι διαθέσιµη για όλους τους φορείς. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά. Σήµερα πολλοί φορείς του δηµοσίου και οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ανακαλύπτοντας τα οφέλη του νέου νόµου, αναζητούν βάση του στρατηγικού τους σχεδιασµού έργα στα οποία θα ήταν δυνατή η εφαρµογή τους αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί η εφαρµογή αυτή. Η Ειδική Γραµµατεία µέσω της τεχνογνωσίας που συγκεντρώνει είναι σε θέση να τους κατευθύνει και να τους συνδράµει σε όλα τα στάδια της υλοποίησης µίας σύµπραξης, από τον εντοπισµό ενός πιθανού έργου, τη διαδικασία της προκήρυξης του, της ανάθεσης µέχρι και εκείνη της σύναψης της συµβάσεως του. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη προχωρά στη πληροφόρηση των δηµοσίων φορέων ως προς τις δυνατότητες που ο νέος νόµος τους προσφέρει ενώ άµεση προτεραιότητα είναι η σύνταξη και διανοµή έντυπων µε πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε την υλοποίηση Συµπράξεων, η τυποποίηση εγγράφων που θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των ιαδικασιών Ανάθεσης, αλλά και η τυποποίηση Συµβάσεων Σύµπραξης σε συγκεκριµένους τοµείς. 5

6 Σε τεχνικό επίπεδο και επειδή η διυπουργική επιτροπή που εγκρίνει τις συµπράξεις και εντάσσει στον ηµόσιο προϋπολογισµό τις ετήσιες πληρωµές πρέπει να είναι σίγουρη ότι οι υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχει ο ιδιωτικός τοµέας είναι βιώσιµες και ότι τα οικονοµικά στοιχεία τους είναι ρεαλιστικά και συµφέροντα για το ηµόσιο σε σχέση µε το αποτέλεσµα το οποίο παράγουν, τόσο κατά την διαδικασία έγκριση µίας προτεινόµενης σύµπραξης αλλά και κατά τη διάρκεια της προκήρυξής της η Ειδική Γραµµατεία αξιολογεί µια σειρά παραµέτρων που τεκµηριώνουν την σκοπιµότητα υλοποίησής της. Επειδή όµως η έγκριση και η υλοποίηση συµπράξεων δηµιουργούν µελλοντικές υποχρεώσεις για το δηµόσιο η Ειδική Γραµµατεία σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών πρέπει να τις παρακολουθεί έτσι ώστε το ηµόσιο να γνωρίζει ακριβώς την µελλοντική επιβάρυνση που η υλοποίηση Σ ΙΤ από κάθε έναν φορέα του ηµοσίου µπορεί να προκαλέσει. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής, Υπάρχουν έργα σύµπραξης ανταποδοτικά για κάποιο ιδιώτη και έργα σύµπραξης κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία επειδή ακριβώς προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες δεν είναι ανταποδοτικά. Ο νόµος µπορεί να λειτουργήσει και στις δύο κατευθύνσεις. Και γι αυτό αναφερόµαστε σε µελλοντική επιβάρυνση του δηµοσίου και σε τµηµατικά ετήσια καταβολή τιµήµατος από το δηµόσιο στους ιδιώτες για να καλύψουµε και τις περιπτώσεις και έργων µη ανταποδοτικών. 6

7 Η σε ετήσια βάση καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος από πλευράς δηµοσίου στους ιδιώτες χρηµατοδότες του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί βασικό σηµείο του νόµου και αλλάζει τα δεδοµένα που ως σήµερα γνωρίζαµε στα έργα παραχώρησης. Σε αυτά οι τελικοί χρήστες των έργων µε την καταβολή τελών όπως τα διόδια έρχονταν ουσιαστικά να αποπληρώσουν τα κεφάλαια που ο ιδιωτικός τοµέας κατέβαλε για την κατασκευή τους. Με το νέο νόµο και την δυνατότητα µελλοντικής τµηµατικής αποπληρωµής των έργων απευθείας από το δηµόσιο µε τις επονοµαζόµενες «πληρωµές διαθεσιµότητας» (Availability payments), το δηµόσιο εξασφαλίζει ότι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες όπως η υγεία, η παιδεία o πολιτισµός και πολλές άλλες θα συνεχίσουν να προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες ανεξάρτητα από το εάν η κατασκευή και η συντήρησή των απαραίτητων για την παροχή τους υποδοµών χρηµατοδοτούνται και πραγµατοποιούνται από ιδιώτες. Με τον τρόπο αυτό σηµαντικός αριθµός έργων το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των οποίων δεν καλύπτεται από τυχόν επιβάρυνση των τελικών χρηστών του και άρα δεν θα ήταν χρηµατοδοτήσιµα για τους ιδιώτες µπορούν να πραγµατοποιηθούν ως έργα σύµπραξης αρκεί οι ιδιώτες να αναλαµβάνουν την αρχική χρηµατοδότησή τους και τους κινδύνους που συνδέονται µε αυτή καθώς και µε την κατασκευή αλλά και τη διαθεσιµότητα του έργου. 7

8 Έτσι το δηµόσιο εξασφαλίζει την ταυτόχρονη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων υποδοµών και την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι απολαµβάνουν τα έργα και τις υπηρεσίες αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Ταυτόχρονα όµως η ετήσια αυτή αποπληρωµή εξασφαλίζει και την ποιότητα των παρεχοµένων υποδοµών και υπηρεσιών από τους ιδιώτες αφού η πληρωµή που αυτοί λαµβάνουν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτή. Χαµηλές ποιοτικά υπηρεσίες ή υποδοµές από πλευράς ιδιώτη συνεπάγονται και µειωµένες απολαβές για αυτόν. Πως όµως ένας φορέας θα συµµετάσχει και µε πια διαδικασία στην εκτέλεση έργου σύµπραξης µε βάση το νέο νόµο; Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω τα 5 βήµατα της διαδικασίας έγκρισης κάποιου έργου και υπαγωγής του στο νόµο. 1. Προσδιορισµός Αναθέτουσας Αρχής Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο δηµόσιος φορέας που θα αιτηθεί να υπαχθεί πρότασή του στο Νόµο 3389/2005 και θα είναι αυτός που θα εκτελέσει τον διαγωνισµό για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα, θα πρέπει µε βάση διάταξη νόµου ή σύµβαση ή το καταστατικό του να είναι ο αρµόδιος φορέας για την εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης µε τον ιδιωτικό φορέα. Το ρόλο της Αναθέτουσας αρχής δύναται να έχουν: 8

9 οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ανώνυµες εταιρείες των οποίων το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου (100%) ανήκει στους οργανισµούς αυτούς οι δηµοτικές π.χ. επιχειρήσεις. 2. Υποβολή πρότασης στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ ΙΤ) Η Αναθέτουσα αρχή κατά την υποβολή πρότασης σύµπραξης στην ΕΓΣ ΙΤ και προκειµένου η τελευταία να την εξετάσει οφείλει να προσκοµίσει στοιχεία του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης, όπως ενδεικτικά: (α) Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της υπηρεσίας που αποτελεί το αντικείµενο της σύµπραξης (β) επιλεχθείσα µορφή σύµπραξης (σχεδιασµός ή και κατασκευή ή και χρηµατοδότηση ή και λειτουργία ή και συντήρηση) (γ) ενδεικτικό προϋπολογισµό εκτέλεσης έργου ή υπηρεσίας καθώς και ανάλυση του προϋπολογισµού αυτού ανάλογα µε την επιλεχθείσα µορφή σύµπραξης. (γ) κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια αναγκαιότητας υλοποίησης προτεινόµενης σύµπραξης, (δ) τεχνικά χαρακτηριστικά έργου ή υπηρεσίας, (ε) νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου ή της υπηρεσίας 9

10 3. Ένταξη έργου ή υπηρεσίας στον «Κατάλογο προτεινόµενων συµπράξεων» Η ΕΓ ΣΙΤ αφού συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες µελετά την πρόταση του δηµοσίου φορέα, αξιολογεί κατά πόσο αυτή µπορεί να υλοποιηθεί ως σύµπραξη. Σε περίπτωση που αξιολογείται θετικά η πρόταση, όπως αρχικά είχε κατατεθεί ή τροποποιηµένη, περιλαµβάνεται στον κατάλογο προτεινόµενων συµπράξεων. Η ΕΓΣ ΙΤ γνωστοποιεί στο δηµόσιο φορέα την συµπερίληψη της πρότασής του στον κατάλογο και τον καλεί εντός διµήνου να καταθέσει στην ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ Αίτηση Υπαγωγής της συγκεκριµένης σύµπραξης στο Νόµο 3389/ Απόφαση Υπαγωγής Η ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ εντός διµήνου από την διαβίβαση σε αυτήν της αιτήσεως υπαγωγής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΕΓΣ ΙΤ εκδίδει απόφαση µε την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την Αίτηση Υπαγωγής του δηµοσίου φορέα. 5. Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής Ο δηµόσιος φορέας ως αναθέτουσα αρχή οφείλει να ακολουθεί τις υποδείξεις της ΕΓΣ ΙΤ ως προς τη διαδικασία ανάθεσης που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα που θα συµµετάσχει στη Σύµπραξη, και να της κοινοποιεί πριν από τη διανοµή ή τη δηµοσίευση όλα τα κείµενα που σχετίζονται µε αυτήν. 10

11 Σύντοµα θα εκδοθεί και εγκύκλιος για το πώς χρηµατοδοτούνται και εντάσσονται τα έργα αυτά στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Θα ήθελα όµως εν συντοµία να πω ότι κάθε έργο ή υπηρεσία που µε την παραπάνω διαδικασία εγκρίνεται από τη διυπουργική επιτροπή παίρνει συγκεκριµένο κωδικό συλλογικής απόφασης ένταξης στο Π Ε σε ξεχωριστό τµήµα που αφορά σε συλλογικές αποφάσεις Σ ΙΤ. Έτσι όπως µέχρι τώρα είχαµε στο Π Ε τα έργα που χρηµατοδοτούνταν από εθνικούς πόρους και τα συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς µε την εφαρµογή του νόµου θα έχουµε και µία πρόσθετη κατηγορία αυτή των έργων Σ ΙΤ. Ο προϋπολογισµός του κάθε έργου Σ ΙΤ που θα εντάσσεται στο κοµµάτι αυτό του Π Ε θα αφορά στις µελλοντικές τµηµατικές πληρωµές που το δηµόσιο µε βάση τη σύµβαση σύµπραξης αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει προς τους ιδιώτες. Κυρίες και κύριοι, Η ψήφιση του νόµου για τις συµπράξεις ηµόσιου ιδιωτικού τοµέα δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στη χώρα µας, νέες ευκαιρίες για την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Το κράτος οφείλει να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών για σύγχρονες ποιοτικές υποδοµές και υπηρεσίες. Η χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων συµπληρωµατικών προς τα διαθέσιµα δηµόσια µπορεί να βοηθήσει στην πραγµατοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων σε υποδοµές και υπηρεσίες. Οι συνθήκες για την κινητοποίηση των ιδιωτικών 11

12 αυτών κεφαλαίων είναι πλέον ώριµες ενώ και η κοινωνία είναι έτοιµη να αποδεχθεί την συνεργασία του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα. Ο νέος νόµος έρχεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά τόσο ως προς τα παραδοσιακά δηµόσια έργα τα οποία σε καµιά περίπτωση δεν σταµατούν αλλά και ως προς τις άλλες µορφές συνεργασία κράτους και ιδιωτών όπως τα µοντέλα των συµβάσεων παραχώρησης του ΥΠΕΧΩ Ε ή οι συνεργασίες των ΟΤΑ µε ιδιώτες που θα συνεχίζουν να εφαρµόζονται. Άλλωστε στόχος του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών είναι να προσφέρει στους φορείς ένα επιπλέον χρηµατοδοτικό εργαλείο το οποίο είναι πλέον διαθέσιµο και το οποίο έγκειται στην ευχέρειά τους αν θα χρησιµοποιήσουν ή όχι. Η θεσµοθέτηση διατάξεων σύµφωνων µε τις κοινοτικές διαδικασίες που καθορίζουν ότι οι αναθέσεις των έργων θα γίνονται µέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών από την ειδική γραµµατεία συµπράξεων και την τακτική ενηµέρωση της διυπουργικής επιτροπής καθώς και του κοινοβουλίου, θα επιτρέψουν τη δηµιουργία συνθηκών διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισµού. Η υποστήριξη που η ειδική γραµµατεία θα παρέχει στους ηµόσιους Φορείς αλλά και οι διευκολύνσεις και τα κίνητρα που παρέχονται στους ιδιώτες που θα συναλλάσσονται µε το ηµόσιο, µπορούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες δηµοπράτησης και να εξασφαλίσουν το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τοµέα. Περαιτέρω, η δυνατότητα ένταξης των σχετικών υποχρεώσεων στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων παρέχει στους ενδιαφερόµενους ιδιώτες 12

13 επενδυτές τη βεβαιότητα της έγκαιρης και προσήκουσας αποπληρωµής τους. Από δω και πέρα το δηµόσιο πρέπει να προχωρήσει µε πολύ προσεκτικά βήµατα στην εφαρµογή µίας σειράς πιλοτικών έργων σε διαφόρους τοµείς, έργων σωστά δοµηµένων και σχεδιασµένων. Πιλοτικών έργων που η ορθή υλοποίηση τους θα οδηγήσει σταδιακά στην ευρύτερη ανάπτυξη του θεσµού και στη χώρα µας. Ήδη βρισκόµαστε σε συνεργασία µε αρκετούς φορείς ούτως ώστε τα πρώτα έργα να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό. Άλλωστε οι ευκαιρίες που ανοίγονται µε το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι σηµαντικές και οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι βέβαιο ότι δεν θα αδρανήσουν. Στο πλαίσιο αυτό και µε την ευκαιρία του αναπτυξιακού σας καλώ όλους να εντάξετε στον ευρύτερο σχεδιασµό σας και τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα. Η Ειδική Γραµµατεία είναι σε θέση να σας βοηθήσει στα αναγκαία βήµατα για την εφαρµογή του νέου αυτού θεσµού. 13

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) ΕΣΠΕΡΙ Α Πέµπτη 30 Μαρτίου 2006 Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας Εισηγητής : Γιάνναρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΣΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ξενοδοχείο RODOS PALACE, Ρόδος Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 Νοµοθετικά εργαλεία για το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ «Πώς οι Συµπράξεις του ηµοσίου-ιδιωτικού Τοµέα ύνανται να ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Βελτιώσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.4.2004 COM(2004) 327 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «O ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΜΟΥΛΟΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 1. Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α- κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις)

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Πρόλογος Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Την νομοθετική κάλυψη συγκεκριμένων τύπων Σ.Δ.Ι.Τ. και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 I.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών. Πράσινες Προµήθειες

2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών. Πράσινες Προµήθειες 2 ος Σπόνδυλος: Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισµών Πράσινες Προµήθειες ιδάσκων: Ευαγγελινός Κωνσταντίνος Επιµέλεια Εργασίας: Καλογηροπούλου Αικατερίνη Κούβαρη Μαρία Παντοπούλου Ιωάννα Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόμενου νόμου επιδιώκεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα