Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014"

Transcript

1 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014

2 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2

3 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: Καθορισμός προδιαγραφών έργου Διενέργεια διαγωνισμών για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα Αξιολόγηση προσφορών ιδιωτικού φορέα Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών Κατασκευή έργου Εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία Επιστροφή του έργου στο Δημόσιομετάτηλήξητης Σύμβασης Η κυριότητα των ακινήτων παραμένει στο δημόσιο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρού εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου. Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργωναυτών. Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα. Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικόόφελος. 3

4 Ανάκαµψη της Ελλάδας στη χρηµατοδότηση έργων Σ ΙΤ «H Ελλάδα ανακάµπτει δυναµικά στη διεθνή αγορά Σ ΙΤ στην 4η θέση πανευρωπαϊκά» Αξία Συμβάσεων Α' εξαμήνου 2014 / ΑΕΠ Ευρωπαϊκήαγοράσυµπράξεωνδηµοσίουκαιιδιωτικούτοµέα (Σ ΙΤ) ΥπογραφήνέωνσυµβάσεωνΑ εξάµηνο 2014: 33 συµβάσεις, αξίας 6,9 δις ευρώ. ΤανέαέργαΣ ΙΤστηνΕυρώπηείναιστουςτοµείς: 19 έργακοινωνικώνυποδοµών: εκπαίδευσης (8), υγείας (4), αθλητισµού πολιτισµού (3), στέγασηςδηµοσίωνυπηρεσιών (2), κοινωνικήςκατοικίας (2). 11 έργα στον τοµέα των Μεταφορών 3 έργα ιαχείρισης Αστικών Στερεών και Υγρών Αποβλήτων 0,56% 0,45% 0,41% 0,14% Η Ελλάδα στην 4η θέση βάσει αξίας συμβάσεων ΣΔΙΤ ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,10% 0,06% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 11 Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων ΣΔΙΤ Α' εξάμηνο Η Ελλάδα στην 4η θέση βάσει αριθμού συμβάσεων ΣΔΙΤ ΣτηνΕλλάδακατάτοΑ εξάµηνο 2014 υπογράφηκαν 3 συµβάσεις, αξίας 130 εκευρώ, φέρνονταςτηχώραµας 4ηστηνκατάταξη Ευρωπαϊκών χωρών, τόσο ανά πλήθος συµβάσεων, όσο και σε όρους αξίαςσυµβάσεωνσ ΙΤωςπροςτοΑΕΠτηςκάθεχώρας. Οι συµβάσεις που υπογράφηκαν στη χώρα µας αφορούν στους εξής τοµείς: 2 έργαγιατηνυλοποίησηκαιδιαχείριση 14 και 10 σχολικών µονάδων αντίστοιχα στην Αττική. 1 έργο για την υλοποίηση συστήµατος τηλεµατικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής. Πηγή: EPEC Market Update: Review of the European PPP Market First half of

5 Σχήµατα Σ ΙΤ Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ Έργα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας Έργαήυπηρεσίεςγιαταοποίαυπάρχειτοστοιχείοτης εμπορικής εκμετάλλευσηςκαιοιιδιωτικοίφορείς, αναλαμβάνουν, πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή του έργου, την εκμετάλλευσή τους. Tαέργα/υπηρεσίεςγιατηχρήσητωνοποίωνμπορείνα καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή/χρήστη. Έργα ή υπηρεσίες, στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Οι ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίησή των έργων αποπληρώνεται απ ευθείας από το δημόσιο φορέα, σεβάθοςχρόνουμετάτηνέναρξηλειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος. 5

6 Πλεονεκτήµατα υλοποίησης δηµόσιων υποδοµών µέσω Σ ΙΤ Αποπληρωμή έργων σε βάθος χρόνου Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημόσιων πόρων για την αποπληρωμή του έργου με την «παραλαβή». Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου απελευθερώνοντας δημόσιους πόρους για να επιδιωχθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση και παροχή δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών Αξιοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικάπροςτουςπεριορισμένουςδημόσιουςπόρουςοιοποίοιείναιδιαθέσιμοιγιατηνυλοποίησηυποδομών. Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες. Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Ισχυρό κίνητρο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ενιαία Σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας Επιτυγχάνονται συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας. Το δηµόσιο δεν υλοποιεί απλώς µια υποδοµή - προµηθεύεται ολοκληρωµένες υπηρεσίες 6

7 Το νοµικό πλαίσιο Ν /2005 Ο Ν.3389/2005αποτελείέναολοκληρωμένοθεσμικόκαινομικόπλαίσιουλοποίησηςέργωνΣΔΙΤ. Πλαίσιο διαφάνειας και ασφάλειας για την ευρεία αξιοποίηση του θεσμού. Ξεκάθαρη διαδικασία έγκρισης έργων άμεσος έλεγχος από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ(ΔΕΣΔΙΤ). Ακολουθούνται διαδικασίες ανάθεσης απολύτως σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Διατίθεται προδιαγεγραμμένο συμβατικό πλαίσιο και ελάχιστο περιεχόμενο για κάθε σύμβαση ΣΔΙΤ. Προβλέπονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη και ταχεία έκδοση αδειών. Καλύπτονται θεσμικά τόσο έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας, όσο και ανταποδοτικών έργων. Προβλέπεται η δυνατότητα επίλυσης διαφορών με διαιτησία. Συνεχής παρακολούθηση από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ), η οποία επικουρεί και υποστηρίζει τη δημοπράτηση και υλοποίηση των έργων. Με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους αναδόχους, αναδεικνύεται η νομική ασφάλεια που προσφέρει το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. 7

8 Η ιυπουργική Επιτροπή Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) Η ΔΕΣΔΙΤ είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για τα έργα ΣΔΙΤ. Αποφασίζει για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ. Τακτικά μέλη: O ΥπουργόςΑνάπτυξηςκαιΑνταγωνιστικότητας(Πρόεδρος) O ΥπουργόςΟικονομικών, O Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, O ΥπουργόςΠεριβάλλοντος, ΕνέργειαςκαιΚλιματικήςΑλλαγής. Έκτακτα μέλη: O Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης τους. 8

9 Συµβατικές σχέσεις σε ένα έργο Σ ΙΤ ηµόσιος Φορέας Σύµβαση Σ ΙΤ Σχεδιασµός Κατασκευή Χρηµ/ση Λειτουργία Συντήρηση Μέτοχοι Χρηµ/ση Ανώνυµη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) Χρηµ/ση Τράπεζες Σχεδιασµός Κατασκευή Λειτουργία- Συντήρηση Μελετητής Κατασκευαστής Υπεργολάβος Λειτουργίας / Συντήρησης Περίοδος Κατασκευής Περίοδος Λειτουργίας 9

10 ιαδικασία Υλοποίησης Έργων Σ ΙΤ 10

11 Υπαγωγή έργων στις διατάξεις του Ν / Πρόταση υλοποίησης έργου προς την ΕΓΣ ΙΤ Οι ηµόσιοι Φορείς που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε µία Σ ΙΤ σύµφωνα µε το Ν. 3389/2005, πρέπει να υποβάλλουν σχετική πρόταση προς την Ειδική Γραµµατεία Σ ΙΤ, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκµηριώνουν τη σκοπιµότητα υλοποίησής της. Η Ειδική Γραµµατεία µελετά την πρόταση του ηµοσίου Φορέα και αξιολογεί κατά πόσο µπορεί να υλοποιηθεί ως Σ ΙΤ και να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3389/2005. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης, η Ειδική Γραµµατεία την περιλαµβάνει στον «Κατάλογο ΠροτεινόµενωνΣυµπράξεων»καιενηµερώνεισχετικάτονενδιαφερόµενο ηµόσιοφορέα. 2 Αίτηση Υπαγωγής προς την ΕΣ ΙΤ Ο ηµόσιος φορέας εντός αποκλειστικής προθεσµίας 2 µηνών καλείται να καταθέσει στην ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ, «ΑίτησηΥπαγωγής»της συγκεκριµένηςσυµπράξειςστον.3389/ Απόφαση ιυπουργικής Επιτροπής Σ ΙΤ Ο πρόεδρος της ΕΣ ΙΤ, συµπεριλαµβάνει τη συζήτηση της αίτησης στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης της ΕΣ ΙΤ. Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάζεται συνοπτική Αιτιολογική Έκθεση, που έχει συνταχθεί από την ΕΓΣ ΙΤ, ως εισήγηση προς τη ΕΣ ΙΤ σε σχέση µε την προτεινόµενη σύµπραξη. Η ΕΣ ΙΤ εκδίδει απόφαση µε την οποία εγκρίνει («Απόφαση Υπαγωγής») ή απορρίπτει την «Αίτηση Υπαγωγής». 11

12 ιαγραµµατική Απεικόνιση ιαδικασίας Υλοποίησης Έργου Σ ΙΤ ιαδικασία Ανάθεσης Υποβολή Πρότασης προς ΕΓΣ ΙΤ Συµπλήρωση Στοιχείων Προκήρυξη Έργου Αξιολόγηση από ΕΓΣ ΙΤ Υποβολή Προσφορών Απόρριψη πρότασης Όχι Ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής? Εν Μέρει Αξιολόγηση και Επιλογή Αναδόχου Ναι Ένταξη στον Κατάλογο Προτεινόµενων Συµπράξεων Υπογραφή Σύµβασης Σ ΙΤ Υποβολή Αίτησης Υπαγωγής προς ΕΣ ΙΤ Εγκρίσεις Μελετών/Αδειών Απόρριψη ιερεύνηση δυνατότητας δηµόσιας χρηµατοδότησης ή εγκατάλειψη έργου Όχι Εγκρίνεται η Αίτηση Υπαγωγής? Ναι Έγκριση Έγκριση Χρηµ/σης και Ένταξη στο Π Ε Πρόσληψη Συµβούλων Προετοιµασία ιαγωνιστικής ιαδικασίας Έναρξη Υλοποίησης Έργου 12

13 ιαδικασία Υλοποίησης Σ ΙΤ: ιαδικασία Ανάθεσης Στις διαδικασίες ανάθεσης και στις σχέσεις του ηµόσιου Φορέα που ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή µε τους Υποψηφίους, εφαρµόζονταιοιγενικέςαρχέςτηςευρωπαϊκήςκαιεθνικήςνοµοθεσίας. ιαγωνιστική ιαδικασία δηµόσιου διαγωνισµού ανοικτή διαδικασία κλειστή διαδικασία διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου Η ανάθεση των Συµβάσεων Σ ΙΤ γίνεται µε κριτήριο είτε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είτε τη χαµηλότερητιµή. Τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες των Υποψηφίων που συµµετέχουν στη διαδικασία ανάθεσης ορίζονται στην Προκήρυξη του ιαγωνισµού. 13

14 ιαδικασία ανάθεσης: κλειστή διαδικασία Προπαρασκευαστικές ενέργειες Α Φάση Β Φάση Υποβολή Πρότασης Προετοιµασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προετοιµασία αναλυτικών προδιαγραφών και σχεδίων τευχών Β Φάσης ιαγωνισµού Αξιολόγηση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος -προεπιλογή Προετοιµασία εσµευτικών Προσφορών από διαγωνιζοµένους Έλεγχος Αξιολόγηση προσφορών Έγκριση από ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ Προκήρυξη Α Φάσης ιαγωνισµού Υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προκήρυξη Β Φάσης ιαγωνισµού Υποβολή εσµευτικών Προσφορών Επιλογή Αναδόχου Κατά την Α φάση του διαγωνισµού προεπιλέγεται συγκεκριµένος αριθµός υποψηφίων (συνήθως 5 έως 6) µε βάση απόλυτα αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας και τεχνικής εµπειρίας/ ικανότητας. Κατά τη Β φάση του διαγωνισµού διανέµονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους πλήρη τεύχη προκειµένου να υποβάλλουν τις δεσµευτικές προσφορές τους. Τα τεύχη Β φάσης του διαγωνισµού δοµούνται ώστε η επιλογή του αναδόχου να στηρίζεται µόνο σε αντικειµενικά και πλήρως ποσοτικοποιηµένα κριτήρια (τιµή, χρόνος υλοποίησης). 14

15 ιαδικασία ανάθεσης: ανταγωνιστικός διάλογος Προπαρασκευαστικές ενέργειες Α Φάση ΒΙ Φάση ΒΙΙ Φάση Υποβολή Πρότασης Προετοιµασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προετοιµασία αναλυτικών προδιαγραφών και σχεδίων τευχών ΒΙΙ Φάσης ιαγωνισµού Αξιολόγηση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος -προεπιλογή Ανταγωνιστικός ιάλογος Προετοιµασία εσµευτικών Προσφορών από διαγωνιζοµένους Έλεγχος Αξιολόγηση προσφορών Έγκριση από ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ Προκήρυξη Α Φάσης ιαγωνισµού Υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Ανταγωνιστικού ιαλόγου Προκήρυξη ΒΙΙ Φάσης ιαγωνισµού Υποβολή εσµευτικών Προσφορών Επιλογή Αναδόχου Κατά την Α φάση του διαγωνισµού προεπιλέγεται συγκεκριµένος αριθµός υποψηφίων (συνήθως 5 έως 6) µε βάση απόλυτα αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας και τεχνικής εµπειρίας/ ικανότητας. Κατά τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου συζητούνται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων νοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές παράµετροι του έργου ώστε τελικά να διαµορφωθούν οι προδιαγραφές του έργου που θα προσφέρουν τη βέλτιστη λύση. Κατά τη ΒΙΙ φάση του διαγωνισµού διανέµονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους πλήρη τεύχη προκειµένου να υποβάλλουν τις δεσµευτικές προσφορές τους. Τα τεύχη ΒΙΙ φάσης του διαγωνισµού δοµούνται ώστε η επιλογή του αναδόχου να στηρίζεται µόνο σε αντικειµενικά και πλήρως ποσοτικοποιηµένα κριτήρια (τιµή, χρόνος υλοποίησης). 15

16 Οδηγός σύνταξης πρότασης δημόσιου φορέα προς ΕΓΣΔΙΤ 16

17 Περιεχόµενο πρότασης Προκειµένου να ενταχθεί ένα έργο στο πλαίσιο του Ν. 3389, θα πρέπει να υποβληθεί από το δηµόσιο φορέα πρόταση ένταξηςτουέργου. ΤοπεριεχόµενοτηςπρότασηςπουυποβάλλεταιστηνΕιδικήΓραµµατείαΣ ΙΤ προςαξιολόγηση, αναπτύσσεταιστιςακόλουθεςενότητες: 17

18 Περιεχόµενο πρότασης: ηµόσιος Φορέας -Αντικείµενο 1. Παρουσίαση ηµόσιου Φορέα Παρουσίαση του ηµόσιου Φορέα που υποβάλλει πρόταση και έχει την αρµοδιότητα γιατηνεκτέλεσηέργωνήτηνπαροχήυπηρεσιών, σύµφωναµετιςδιατάξειςτωνπαρ. 1 & 2 τουάρθρου 1 καιτηςπαρ. 1ατουάρθρου 2 τουν. 3389/ Αντικείµενο Σύµπραξης Γενικός σχεδιασµός του έργου, λεπτοµερής περιγραφή αναγκών, κρίσιµοι παράγοντες Εκτίµηση των απαιτούµενων υποδοµών για την υλοποίηση του έργου Παρουσίαση του συνολικού εύρους των υπηρεσιών που σχετίζονται µε το έργο και επιλογή αυτών που θα ανατεθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύµπραξης. Συνοπτική περιγραφή των απαιτήσεων µε έµφαση στα αποτελέσµατα που θα πρέπει να επιτυγχάνονται: Υποδοµές: Καθορισµός των λειτουργικών χαρακτηριστικών Υπηρεσίες: Προσδιορισµός των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων από την παροχή των υπηρεσιών 18

19 Περιεχόµενο πρότασης: Αναγκαιότητα Μορφή Σύµπραξης 3. Αναγκαιότητα Υλοποίησης Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης. Τεκµηρίωση σκοπιµότητας και αναγκαιότητας υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου. Αναλυτική παρουσίαση των: Αναγκών που το έργο έρχεται να καλύψει Ωφελειών που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονοµία Λοιπών παραγόντων που κατά την κρίση του ηµόσιου Φορέα καθιστούν αναγκαία την υλοποίησή του. Ένταξη του έργου στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό του ηµόσιου Φορέα για την επίτευξη των στόχων του και την κάλυψη των αναγκών του. 4. Προτεινόµενη Μορφή Σύµπραξης Ο συνδυασµός δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύµπραξης, όπως η µελέτη, η χρηµατοδότηση, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία (τεχνική διαχείριση) ή η εκµετάλλευση δηµοσίων υποδοµών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η προτεινόµενη διάρκεια της Σύµπραξης. Ο αρχικός επιµερισµός κινδύνων που απορρέουν από την κατανοµή αρµοδιοτήτων στα συµβαλλόµεναµέρη. 19

20 Περιεχόµενο πρότασης: Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 5. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Χρηµατοοικονοµική ανάλυση που θα υπολογίζει τους δηµόσιους πόρους που θα πρέπει να δεσµευθούν για την υλοποίηση του έργου. Περιλαµβάνει την Εκτίµηση Εσόδων, την Καταγραφή Παραδοχών, Αναλύσεων και ΑποτελεσµάτωνκαθώςκαιτηνΕκτίµησηΕξόδων. Ανταποδοτικά έργα Σ ΙΤ Εκτίµηση Εσόδων Α) Ανάλυση όλων των πηγών εσόδων Εξετάζονται οι εναλλακτικές δυνατότητες δηµιουργίας εσόδων µέσω του έργου. Β) Χαρακτηριστικά Εσόδων Παρουσιάζονται στοιχεία του κλάδου, του ανταγωνισµού, της ζήτησης και της ωριµότητας της συγκεκριµένης αγοράς. Παρέχονται στοιχεία από τυχόν έρευνες αγοράς/ προδιαγνωστικές έρευνες για το συγκεκριµένο έργο ή περιπτώσεις παρόµοιων έργων Σ ΙΤ που έχουν υλοποιηθεί µε επιτυχία. Προσδιορίζεται το ύψος των αναµενόµενων εσόδων από τη λειτουργία του έργου. Έργα Σ ΙΤ µε πληρωµές διαθεσιµότητας Α) Τεκµηρίωση της έλλειψης (ή περιορισµένης) ανταποδοτικότητας Β) Ανάλυση όλων των (πιθανών) πηγών εσόδων Γ) Εκτίµηση των προβλεπόµενων µελλοντικών ετήσιων αναγκών χρηµατοδότησης που θα καταβληθούν από τον δηµόσιο προϋπολογισµό για το αντικείµενο της σύµπραξης. 20

21 Περιεχόµενο πρότασης: Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Παραδοχές Αναλύσεις Αποτελέσµατα Παραδοχές: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραδοχές στις οποίες εδράζεται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση. Ενδεικτικά αναφέρονται: κόστος δανειακών κεφαλαίων, προµήθειες χρηµατοδότησης, κόστος ιδίων κεφαλαίων, βαθµός µόχλευσης, φορολογία, δείκτες κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων, πληθωρισµός κ.λπ. Αναλύσεις: Πραγµατοποιείται ανάλυση ευαισθησίας κρίσιµων παραγόντων ώστε να εκτιµηθεί η επίδραση στη βιωσιµότητα του έργου ή/και το ύψος των πληρωµών διαθεσιµότητας Αποτελέσµατα: Τεκµηριώνεται η έλλειψη ανταποδοτικότητας ή η περιορισµένη ανταποδοτικότητα. Για τα ανταποδοτικά έργα, τεκµηριώνεται η βιωσιµότητα του έργου Για τα µη ανταποδοτικά ή τα µερικώς ανταποδοτικά έργα, υπολογίζεται το ύψος των ετήσιων αναγκών χρηµατοδότησης του δηµόσιου φορέα από τον δηµόσιο προϋπολογισµό(πληρωµές διαθεσιµότητας) Εκτίµηση Εξόδων Ανάλυση του προϋπολογισµού του έργου ή της υπηρεσίας που προτείνεται να υλοποιηθεί σε αντιστοιχία µε την κατανοµή αρµοδιοτήτων. Η κοστολόγηση του έργου θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και τις προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. Ενδεικτικά: Κατασκευαστικό κόστος υποδοµών, Κόστος προµήθειας αναγκαίου εξοπλισµού, Ετήσιο κόστος συντήρησης των υποδοµών που θα τεκµηριώνεται βάσει στοιχείων του ηµόσιου Φορέα ή της αγοράς, Κόστος αντικατάστασης κύκλου ζωής των υποδοµών για όλη τη διάρκεια της σύµπραξης, Ετήσιο κόστος λειτουργίας- παροχής υπηρεσιών που θα τεκµηριώνεται βάσει στοιχείων του ηµόσιου Φορέα ή της αγοράς. 21

22 Περιεχόµενο πρότασης: Νοµική Τεχνική Ωρίµανση 6 Νοµική Τεχνική ωρίµανση Αναφορά στις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί έως σήµερα ο ηµόσιος Φορέας για την ωρίµανση του έργου ή της υπηρεσίας και για τις ανάγκες προετοιµασίας της ανάθεσης των σχετικών συµβάσεων. Εντοπισµός και ανάλυση των νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων του ακινήτου/ χώρου του έργου που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν στην πορεία του έργου. Ιδιοκτησιακό καθεστώς Πλήρης περιγραφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος Κατά την αξιολόγηση της πρότασης θα πρέπει να επισυναφθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας, παραχωρητήρια και οι αντίστοιχες µεταγραφές τους στα υποθηκοφυλακεία ή/και κτηµατολογικά γραφεία, καθώς και τα τοπογραφικά διαγράµµατα που περιγράφουν τις πράξεις αυτές. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεµή ζητήµατα θα πρέπει να γίνει καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών και χρονικός καθορισµός επίλυσης αυτών. Καταλληλότητα ακινήτου Πολεοδοµικά Περιβαλλοντικά Αδειοδοτήσεις Τεχνικά και λοιπά ζητήµατα Εκκρεµότητες Πλάνο ράσης 22

23 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Στοιχεία Επικοινωνίας Καραγεώργη Σερβίας 8 2 ος όροφος , Αθήνα Τηλ: Φαξ:

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Νικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Μάρτιος 2015 Σύνοψη έργων ΣΔΙΤ 3 H Eυρωπαϊκή αγορά ΣΔΙΤ 2014 Ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ Συνολική αξία συμβάσεων 16,4 δις ευρώ 4 Τι έχουμε επιτύχει Απολογισμός 2014: Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη Παρουσίαση Υφυπουργού κου Νότη Μηταράκη Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ κου Νίκου Μαντζούφα 8 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα