ΑΔΑ: Β4370-0ΦΜ. ν. 4014/2011 (Α 209)» 98).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4370-0ΦΜ. ν. 4014/2011 (Α 209)» 98)."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Α.Π.: οικ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέµα : «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α 209)» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4014/ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθµ. 1958/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» (Β 21), όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθµ. Υ46/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β 2101). 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές για το περιεχόµενο των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), έργων ή δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει και σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Άρθρο 2 Περιεχόµενο ΑΕΠΟ 1.Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισµοί και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά µέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων ή και αντισταθµιστικά µέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σηµαντικές, δύναται να επιβάλλονται µέτρα συµπληρωµατικά αντισταθµιστικά µέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011 (Α 209). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: α) συµβατοί µε την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νοµοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. β) επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία γ) άµεσα συσχετιζόµενοι µε το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του δ) δίκαιοι και αναλογικοί µε το µέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας ε) ακριβείς, εφικτοί, δεσµευτικοί και ελέγξιµοι. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας. 3. Οι προδιαγραφές µε το περιεχόµενο των ΑΕΠΟ αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης. 4.Για έργα και δραστηριότητες του Παραρτήµατος Β.Ι. της παρούσας απόφασης, επιπλέον των αναφεροµένων στο Παράρτηµα Α, στην ΑΕΠΟ συµπεριλαµβάνονται και τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β.ΙΙ της παρούσας. 5. Η ΑΕΠΟ µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τη µορφή του εκάστοτε έργου ή δραστηριότητας και τη περιοχή υλοποίησής ενσωµατώνοντας τις αναγκαίες συµπληρώσεις ή /και αποκλίσεις από τη δοµή και το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α. 2

3 Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις Φάκελοι ΜΠΕ καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται και εκδίδονται ΑΕΠΟ και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, των οποίων το περιεχόµενο θα είναι σύµφωνο µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήµατα Α και Β. Ειδικότερα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Οι ΑΕΠΟ έργων ή δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της τροποποιήθηκε και ισχύει, περιέχουν τα ακόλουθα : Υ.Α. 1958/12, όπως 1) ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Στο «θέµα» της απόφασης αναφέρονται: 1.1) Συνοπτικά το είδος της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση αφορά σε υλοποίηση νέου έργου ή δραστηριότητας, ή σε ανανέωση ΑΕΠΟ αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου, ή σε τροποποίηση ΑΕΠΟ αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου, ή σε αναδιατύπωση της αρχικής ΑΕΠΟ, µετά από τροποποίηση ή /και ανανέωση αυτής, ή σε απόφαση υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας στερούµενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 1.2) Συνοπτικά η ονοµασία του έργου ή της δραστηριότητας 1.3) Η επωνυµία του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και 1.4) Ο γεωγραφικός προσδιορισµός της θέσης του έργου ή της δραστηριότητας µε αναφορά της διοικητικής υπαγωγής της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. {Ανάλογα µε το είδος και τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας (γραµµικό ή σηµειακό έργο ή συνδυασµός αυτών), ενδεικτικά αναγράφονται: ηµοτική Ενότητα, ήµος, Νοµός, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ιοίκηση} 2) ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Αναφέρονται: 2.1) Η νοµοθεσία που σχετίζεται µε την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας και οι βασικές κανονιστικές πράξεις της. 2.2) Τα έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και στοιχεία τροποποιητικής πρότασης για το έργο ή τη δραστηριότητα, που υποβλήθηκαν µε βάση τυχόν προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης. 2.3) Οι γνωµοδοτήσεις-απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, µε συνοπτική αναφορά στο περιεχόµενο αυτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης-δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου, καθώς και οι τυχόν απόψεις του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επί των γνωµοδοτήσεων και απόψεων αυτών. 2.4) Άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση του σχετικού φακέλου ή µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εξεταζόµενου έργου ή της δραστηριότητας 2.5) Προαιρετικά η αιτιολόγηση της προς έκδοση απόφασης: (π.χ. λόγω τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, συµµόρφωσης µε απαιτήσεις µεταγενέστερης από την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. νοµοθεσίας). 3) ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Αναφέρονται στοιχεία όπως: 3

4 3.1) Συνοπτικά το είδος της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση αφορά σε υλοποίηση νέου έργου ή δραστηριότητας, ή σε ανανέωση, ή σε τροποποίηση, ή σε αναδιατύπωση της αρχικής ΑΕΠΟ, µετά από τροποποίηση ή /και ανανέωση αυτής, αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου ή σε απόφαση υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας στερούµενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 3.2) Συνοπτικά η ονοµασία του έργου ή της δραστηριότητας 3.3) Η επωνυµία του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και 3.4) Ο γεωγραφικός προσδιορισµός της θέσης του έργου ή της δραστηριότητας µε αναφορά της διοικητικής υπαγωγής της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. {Ανάλογα µε το είδος και τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας (γραµµικό ή σηµειακό έργο ή συνδυασµός αυτών), ενδεικτικά αναγράφεται: ηµοτική Ενότητα, ήµος, Νοµός, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ιοίκηση} 4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.1) Συνοπτική περιγραφή του είδους και του µεγέθους του έργου ή της δραστηριότητας, και αναφορά των κυριότερων επιµέρους έργων ή δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή ή /και λειτουργία του. Σε περίπτωση σηµειακών έργων και ανάλογα της φύσης αυτών, αναφορά στο εµβαδόν της έκτασης (οικοπέδου ή γηπέδου) στη οποία θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο ή η δραστηριότητα, εκτός εξαιρέσεων που αυτό δεν προσδιορίζεται απόλυτα. Κατά περίπτωση (και ειδικότερα για έργα και δραστηριότητες της 9 ης οµάδας της 3) σχετικής ΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,) δύναται εφόσον κρίνεται απαραίτητο να γίνεται αναφορά σε: κυριότερες πρώτες/βοηθητικές ύλες και προϊόντα, παραγωγική διαδικασία, χρήση νερού, ενέργειας και καυσίµων, είδος και ποσότητα αποβλήτων [εκποµπές στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα (εξαψήφιοι κωδικοί ΕΚΑ, εργασίες ανάκτησης R ή διάθεσης D)} 4.2) Οµάδα, υποκατηγορία και είδος στην οποία κατατάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα συνίσταται από επιµέρους έργα ή δραστηριότητες, θα αναφέρονται η /οι οµάδα /ες, η /οι κατηγορία /ες, η /οι υποκατηγορία /ες και είδος / η των κυριότερων επιµέρους έργων ή/και δραστηριοτήτων 4.3) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στα έργα και δραστηριότητες του Παραρτήµατος Β.Ι. της παρούσας 4.4) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931) όπως ισχύει 4.5.) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376) όπως ισχύει 4.6) Αναφορά του κύριου ή των κυριότερων τοπογραφικών διαγραµµάτων ή χαρτών (που περιέχονται στον αξιολογηθέντα φάκελο), στον/ ους οποίο /ους αποτυπώνεται το έργο. Σε περίπτωση µη γραµµικών έργων µπορεί να γίνεται αναφορά στο τοπογραφικό διάγραµµα ή σχέδιο στο οποίο αποτυπώνεται η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο ή η δραστηριότητα και επίσης θα αναγράφονται και οι συντεταγµένες των κορυφών της (κατά ΕΓΣΑ 87), ή οι συντεταγµένες ενδεικτικών περιµετρικών σηµείων ή οι συντεταγµένες του κέντρου βάρους αυτής. 5) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 5.1 Χωρικός σχεδιασµός και Χρήσεις γης Α) Γίνεται συνοπτική αναφορά στις κατευθύνσεις του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού και ιδίως στα θεσµοθετηµένα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού. Β) Γίνεται συνοπτική αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο χρήσεων γης που διέπει την περιοχή του έργου, όπως: 4

5 Θεσµικό καθεστώς δόµησης βάσει θεσµοθετηµένων σχεδίων (Ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, ρυµοτοµικών, οριοθέτηση οικισµών ή λοιπών σχεδίων καθορισµού χρήσεων γης και δόµησης) και στις ενδεχόµενες µεταβατικές διατάξεις αυτών. Οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηµατικά πάρκα και οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, λατοµικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κλπ. Περιοχές άτυπης επαγγελµατικής συγκέντρωσης όπως βιοµηχανικής / βιοτεχνικής συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Α 143), περιοχές άτυπης συγκέντρωσης µονάδων υδατοκαλλιεργειών κλπ. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου δύνανται κατά περίπτωση να ενσωµατώνονται και στο προοίµιο της απόφασης. 5.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και τη θέση του, γίνεται αναφορά σε στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως: Προστατευόµενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου Natura 2000 (αναφέρεται ο κωδικός, η ονοµασία και η κατηγορία τους). Περιοχές του Ν. 3937/11 (και ο χαρακτηρισµός των περιοχών αυτών) για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθµίζονται µε ειδική ΚΥΑ ή Π (κατ εξουσιοδότηση του Ν.3937/11 ή του Ν.1650/86) ή για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ ή Π. Αναφορά σε εγκριθείσες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και σε σχέδια διαχείρισης περιοχών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. άση και δασικές περιοχές σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία. Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής (συµπεριλαµβάνονται οι παραδοσιακοί οικισµοί) ή αρχαιολογικής σηµασίας. 6) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ ΑΤΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αναφορά κατά περίπτωση στο κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου έχουν τεθεί οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, καθώς και οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων ή/και ποιότητας περιβάλλοντος Όπου απαιτείται και υφίστανται αναφέρονται οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων ή/και ποιότητας περιβάλλοντος για το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα. 7) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7.1) Γενικές ρυθµίσεις Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Ότι ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την απόφαση (ΑΕΠΟ). β) Η υποχρέωση ορισµού εκ µέρους του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, αρµόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, 5

6 µέτρων και περιορισµών που τίθενται µε την απόφαση (ΑΕΠΟ), και η γνωστοποίηση του ονόµατός του στην περιβαλλοντική αρχή. γ) Η υποχρέωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης. δ) Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου ή της δραστηριότητας ε) Για έργα και δραστηριότητες που η οριστικοποίηση του σχεδιασµού τους έπεται της ΑΕΠΟ, τίθενται εφόσον είναι απαραίτητο, όροι, µέτρα και περιορισµοί που αφορούν στα στάδια ωρίµανσης του σχεδιασµού που έπονται της ΜΠΕ, µε στόχο την εξασφάλιση πληρέστερης συµβατότητας του έργου ή δραστηριότητας µε το περιβάλλον υποδοχής τους. Οι εν λόγω όροι, µέτρα και περιορισµοί µπορούν ενδεικτικά να αφορούν: Υποχρεώσεις τροποποίησης του σχεδιασµού µε στόχο την προσαρµογή σε ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής υποδοχής. Κατευθύνσεις ή υποχρεώσεις για διερεύνηση δυνατότητας τροποποίησης του σχεδιασµού ώστε να επαυξηθεί η περιβαλλοντική του συµβατότητα, µαζί µε τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο διερεύνησης (π.χ. αναφορά σε στάδιο ή είδος µελέτης, τυχόν απαιτούµενες ενέργειες κατά τον έλεγχο και έγκριση τεχνικών µελετών από το φορέα του έργου κ.ά.). Αναφέρεται επίσης ότι οι αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασµό (σε σχέση µε αυτόν της ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωµατώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίµηση και εκ νέου αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 7.2) Φάση κατασκευής του έργου /δραστηριότητας Τίθενται όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί για τη φάση κατασκευής του έργου ή δραστηριότητας, ή για την φάση υλοποίησης των προπαρασκευαστικών της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας εργασιών, εφόσον ο σχεδιασµός του έργου ή της δραστηριότητας, προβλέπει τέτοιες φάσεις. Οι όροι, µέτρα, και περιορισµοί που τίθενται αποσκοπούν: α) Στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα, στα νερά, στο έδαφος, στη χλωρίδα, στη πανίδα, στα τυχόν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, κλπ. β) Στην µείωση των εκποµπών θορύβου, δονήσεων, και ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Αναλυτικότερα, τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί (κατά περίπτωση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά της περιοχής υλοποίησης του) για: i) Τη χρήση των φυσικών πόρων. Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την εξοικονόµηση/ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιµα). ii) Τη διαχείριση των λυµάτων και αποβλήτων. Αναφέρεται συνοπτική περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κάθε ρεύµατος αποβλήτου και τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν την ορθή και νόµιµη διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.4042/2012 (Α 24). Ειδικότερα, οι όροι µέτρα και περιορισµοί διασφαλίζουν ότι: Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ.) και ελαχιστοποιείται η αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους, Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β 1312). 6

7 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν, Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διαχείριση των λυµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας κλπ Ειδικότερα: Για περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στις οποίες εκτελούνται εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, αναφέρονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόµενα στα υποεδάφια αα)-αστ) του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012. Για περιπτώσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β 2076), αναφέρονται υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα στα εδάφια 1.1.α)-1.1.γ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Για τις εγκαταστάσεις αυτές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο επιβάλλονται ειδικότερα µέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 1.1.δ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. iii) Τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα µε επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, κάλυψη φορτηγών µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχηµάτων έργου, κλπ) Τηρούνται τα όρια θορύβου σύµφωνα µε το Π 1180/81 (Α 293), και οι λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (π.χ. χρησιµοποίηση µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήµανση CE και αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, τήρηση των ορών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασµάτων ή καµπίνων ηχοµείωσης στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθµης θορύβου κλπ.) κλπ iv) Τον περιορισµό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. v) Λοιπά θέµατα που αφορούν στην κατασκευαστική φάση. Τίθενται κατά περίπτωση και εφόσον κρίνεται απαραίτητο όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» Η κατασκευή του έργου υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επέµβαση σε δάσος ή σε δασική έκταση και να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία του (εφόσον το έργο εγκαθίσταται εντός δάσους ή δασικής έκτασης) Λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας / πυρόσβεσης 7

8 Περιορίζεται η όχληση στις γειτνιάζουσες χρήσεις και στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων κλπ. 7.3) Φάση λειτουργίας του έργου / δραστηριότητας Οι τιθέµενοι όροι, µέτρα και περιορισµοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι το έργο ή η δραστηριότητα οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: Λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα, εν προκαλείται σηµαντική ρύπανση, Για τα απόβλητα ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχιση: πρόληψη, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, διάθεση Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί που αποσκοπούν: α) Στην αποφυγή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα, στους υδατικούς πόρους, στη θάλασσα, στο έδαφος, καθώς και στα τυχόν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. β) Στην µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου, δονήσεων και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. γ) Στη βελτιστοποίηση των κανόνων διαχείρισης της λειτουργίας του ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις επιβάρυνσης στο φυσικό ή ανθρωπογενές και οικοιστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Αναλυτικότερα, τίθενται όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί (κατά περίπτωση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά της περιοχής λειτουργίας του) για: i) Τη χρήση των φυσικών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας. Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την εξοικονόµηση/ορθολογική χρήση τους. ii) Τη διαχείριση των αποβλήτων. Αναφέρεται συνοπτική περιγραφή του τρόπου διαχείρισης (συλλογή, χωριστή συλλογή, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, επαναχρησιµοποίηση, επεξεργασία) κάθε ρεύµατος αποβλήτου, τυχόν υδάτινος αποδέκτης και τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων που επιπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4042/2012 (Α 24), πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ενδεικτικά: Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β 383), 24944/1159/2006 (Β 791) και 8668/2007 (Β 287), όπως εκάστοτε ισχύουν Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909), όπως εκάστοτε ισχύει Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης Η διαχείριση των αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2012 (Β 1537) Η αποτέφρωση αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (Β 759) Η υγειονοµική ταφή των αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /3508/2002 (Β 1572) Η διάθεση ιλύος στη γεωργία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις τη ΚΥΑ 80568/4225/1991 (Β 641) Κλπ 8

9 Επιπρόσθετα: Για περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στις οποίες εκτελούνται εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, αναφέρονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόµενα στα υποεδάφια αα)-αστ) του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012. Για περιπτώσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β 2076), αναφέρονται υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα στα εδάφια 1.1.α)-1.1.γ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Για τις εγκαταστάσεις αυτές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο επιβάλλονται ειδικότερα µέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 1.1.δ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Η διαχείριση λοιπών ρευµάτων αποβλήτων (π.χ. ζωικά υποπροϊόντα, αποχαρακτηρισµένα εκρηκτικά) που δεν καλύπτεται από τα τις ανωτέρω διατάξεις πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ειδικότερες ρυθµίσεις. iii) Τη διαχείριση των αστικών λυµάτων και υγρών αποβλήτων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192). Αναφέρονται (όπου απαιτείται): ποσοτικές εκτιµήσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο αποδέκτης (π.χ. σύνδεση µε αποχετευτικό δίκτυο, υπεδάφια άρδευση) και τυχόν επαναχρησιµοποίησή τους (γεωργική χρήση άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση, βιοµηχανική χρήση, σε υδατικά συστήµατα του άρθρου 7 του Π.. 51/2007, ή περιορισµένη άρδευση µέσω υπεδάφιου συστήµατος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π 51/200), σύµφωνα µε την ΚΥΑ /11 (Β 354) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (Β 192), όπως ισχύουν. Τίθενται κατά περίπτωση όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Η διαχείριση των λυµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διάθεση των αστικών λυµάτων και των υγρών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε αστικά λύµατα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192) και της ΚΥΑ /2011 (Β 354), όπως ισχύουν, και σύµφωνα µε τους όρους της άδειας σύνδεσης του φορέα του έργου/δραστηριότητας µε το αποχετευτικό δίκτυο, εφόσον υπάρχει σύνδεση Σε περιπτώσεις που διεξάγονται εργασίες επεξεργασίας λυµάτων, στην ΑΕΠΟ περιλαµβάνονται επιπρόσθετα και τα εξής: α) Η µέθοδος επεξεργασίας (συνοπτικά) β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ρυπαντικό φορτίο) των εισερχοµένων λυµάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξερχοµένων επεξεργασµένων λυµάτων (απόδοση µονάδας επεξεργασίας) γ) Η ποσότητα της παραγόµενης ιλύος και ο τρόπος διάθεσης αυτής (για επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 80568/4225/1991, (Β 641), σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση εδαφοβελτιωτικού, για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, σε ΧΥΤΑ, σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου, σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος κλπ.) δ) Οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη εγκατάσταση (συνοπτικά), ε) Τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνονται. iv) Τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ενδεικτικά ότι: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης κτιρίων να γίνεται όπως ορίζει η ΥΑ /2011 (Β 2654) όπως ισχύει 9

10 Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισµού ψύξεως/κλιµατισµού οι οποίες περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες µε φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (Β 1827), όπως ισχύει Όπου απαιτείται, τηρούνται τα όρια του Π /81 (Α 293) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων και ορίων θορύβου Εφόσον απαιτείται, εφαρµόζεται η ΚΥΑ 11641/1942/2002 (Β 832) περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) στον αέρα, και η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (Β 759) περί αποτέφρωσης αποβλήτων Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται εξοπλισµός σε εξωτερικούς χώρους εντός του έργου, πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β 1428) όπως ισχύει, περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον v) Τον περιορισµό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. vi) Λοιπά θέµατα που αφορούν στην φάση λειτουργίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» Η λειτουργία του έργου εξασφαλίζει την αποτελεσµατική προστασία του δάσους ή της δασικής έκτασης (εφόσον το έργο εγκαθίσταται εντός δάσους ή δασικής έκτασης) Περιορίζεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση λόγω της λειτουργίας του έργου (σε συσχετισµό µε την γενικότερη κυκλοφοριακή πολιτική βιώσιµης κινητικότητας που ασκείται στην περιοχή και την πολιτική χρήσεων γης) κλπ. 7.4) Αποκατάσταση, µερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου/δραστηριότητας Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως κατασκευαστικών ή των προπαρασκευαστικών εργασιών (πχ αποµάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση ανάγλυφου, φυτεύσεις κλπ.), εάν προβλέπονται οι φάσεις αυτές από το σχεδιασµό του έργου ή της δραστηριότητας. Επιβάλλονται επίσης εφόσον απαιτείται, όροι, µέτρα και περιορισµοί για την συντήρηση των έργων αποκατάστασης. Τέλος επιβάλλονται όροι, µέτρα και περιορισµοί για τη µερική, σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, και την αποκατάσταση της περιοχής σε περιπτώσεις που ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει µερική ή σταδιακή παύση λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας (αποµάκρυνση εγκαταστάσεων, αποκατάσταση εκτάσεων κ.λ.π). 7.5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος Ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και όπου απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, να αναφέρονται οι υποχρεώσεις του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, σε ενδεχόµενες περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος. 7.6) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αναφέρονται πρόσθετοι όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των πιθανών σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής (η ακεραιότητα µιας 10

11 περιοχής αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες), µε βάση την δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/ ) Πρόγραµµα παρακολούθησης και εκθέσεις α) Εφόσον απαιτείται καθορίζεται πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων κατά την φάση κατασκευής και κατά την φάση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, όπως οι παράµετροι που παρακολουθούνται, τα σηµεία δειγµατοληψίας και η συχνότητα των διενεργούµενων µετρήσεων παρατηρήσεων και η ιασφάλιση Ποιότητας / Ελέγχου Ποιότητας ( Ι.Π.Ε.Π) των µετρήσεων. β) Εφόσον απαιτείται καθορίζεται το περιεχόµενο των Περιβαλλοντικών Εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται (τόσο µε βάση το παραπάνω πρόγραµµα παρακολούθησης, όσο και αυτές που προκύπτουν από λοιπές διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας), η συχνότητα υποβολής τους και οι αρµόδιες υπηρεσίες προς τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται. 7.8) Αντισταθµιστικά µέτρα Η λήψη από το φορέα του έργου αντισταθµιστικών µέτρων επιβάλλεται σε περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου Natura 2000 για τα οποία παρόλο που υπάρχουν αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων ως προς την ακεραιότητα της συγκεκριµένης περιοχής (µε βάση τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν 4014/2011) και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, πρέπει αυτά να υλοποιηθούν για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λόγων κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές τα αντισταθµιστικά µέτρα έχουν σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura Επίσης καταγράφονται τυχόν αντισταθµιστικά µέτρα που προτείνονται από τον φορέα του έργου στην αξιολογηθείσα ΜΠΕ, η υλοποίηση των οποίων θα συντελεί στην ενίσχυση, ανάδειξη και αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και στη µεγιστοποίηση των θετικών αναπτυξιακών ωφελειών του έργου, στην άµεση και ενδεχοµένως ευρύτερη περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 7.9) Χρηµατικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συµβόλαια Σε περιπτώσεις υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή άλλου ισοδύναµου µέσου, αναφέρεται το ύψος αυτής, ενώ σε περιπτώσεις υποχρέωσης ασφαλιστηρίου συµβολαίου επιβάλλεται η σχετική υποχρέωση. 7.10) Αναφέρεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 8) ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Καθορίζεται το χρονικό διάστηµα ισχύος της χορηγούµενης ΑΕΠΟ κατ εφαρµογή του άρθρου 2, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 και οι προϋποθέσεις ανανέωσης / τροποποίησής της κατ εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 του ίδιου νόµου. Επιπλέον αναφέρεται ότι: 8.1 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση 11

12 υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά 8.3 Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011, 9.) ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 9.1) Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 9.2) Η ΑΕΠΟ ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 9.3) Η ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της Υ.Α / ) Η ΑΕΠΟ αναφέρεται κατά περίπτωση σε άλλες απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας ή και προϋποθέσεις, όπως καταργήσεις υφιστάµενων ΑΕΠΟ κ.λπ. 10.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 10.1) Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρηµένη Μ.Π.Ε. (συµπεριλαµβάνονται και οι κατά περίπτωση αναγκαίες µελέτες π.χ. Σχέδιο ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 10.2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται 12

13 στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 10.3) Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 10.4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 11) ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ. Αναφέρεται ότι: Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της ΑΕΠΟ πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012) Τέλος αναφέρονται οι νοµικές δυνατότητες προσφυγής του ενδιαφερόµενου κατά της ΑΕΠΟ στο κατάλληλο όργανο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 1. Ενεργειακές βιοµηχανίες 1.1. Καύση καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 50 MW ή µεγαλύτερη 1.2. ιύλιση πετρελαίου και αερίου 1.3. Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) 1.4. Αεριοποίηση ή υγροποίηση: α) άνθρακα β) άλλων καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 20 MW ή άνω. 2. Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων 2.1. Φρύξη ή πυροσυσσωµάτωση µεταλλευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και θειούχων µεταλλευµάτων) 2.2. Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη), συµπεριλαµβανοµένης και της συνεχούς χυτεύσεως, µε δυναµικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα. 13

14 2.3. Επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων: α) έλαση εν θερµώ, ωριαίας δυναµικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα, β) σφυρηλάτηση µε σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 kj ανά σφύρα εφόσον η χρησιµοποιούµενη θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW, γ) επίθεση προστατευτικού στρώµατος τηγµένου µετάλλου, µε ωριαία δυναµικότητα κατεργασίας άνω των δύο τόνων ακατέργαστου χάλυβα Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων µε παραγωγική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων ηµερησίως Επεξεργασία µη σιδηρούχων µετάλλων: α) παραγωγή ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από µεταλλεύµατα, συµπυκνώµατα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες, β) τήξη και κραµµατοποίηση µη σιδηρούχων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων ανάκτησης, και λειτουργία χυτηρίων µη σιδηρούχων µετάλλων µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 4 τόνων ηµερησίως για το µόλυβδο και το κάδµιο ή 20 τόνων ηµερησίως για όλα τα άλλα µέταλλα Επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων ή πλαστικών υλικών µε ηλεκτρολυτικές ή χηµικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιµοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m Βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων 3.1. Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου: α) παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικές καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως ή σε άλλες καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως β) παραγωγή ασβέστου σε καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως γ) παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου σε καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως Παραγωγή αµιάντου ή κατασκευή προϊόντων µε βάση τον αµίαντο Παραγωγή υάλου, συµπεριλαµβανοµένων και ινών υάλου, µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων ηµερησίως Τήξη ορυκτών υλών, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων Παραγωγή κεραµικών προϊόντων µε πύρωση, ιδίως δε κεραµιδιών, τούβλων, πυρίµαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 75 τόνων ηµερησίως και/ή δυναµικότητας καµίνου άνω των 4 m 3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κάµινο άνω των 300 kg/m Χηµική βιοµηχανία Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ως παραγωγή κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων του παρόντος τµήµατος νοείται η παραγωγή, σε βιοµηχανική κλίµακα και µε χηµική ή βιολογική κατεργασία, των ουσιών ή οµάδων ουσιών που αναφέρονται στα σηµεία 4.1 έως Παραγωγή οργανικών χηµικών προϊόντων, όπως: α) απλών υδρογονανθράκων, (ευθείας αλυσίδας ή κυκλικών, κεκορεσµένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωµατικών), β) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, όπως αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων και µειγµάτων εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων και εποξειδικών ρητινών, γ) θειούχων υδρογονανθράκων, δ) αζωτούχων υδρογονανθράκων, όπως αµινών, αµιδίων, νιτρωµένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων, ε) φωσφορούχων υδρογονανθράκων, στ) αλογονούχων υδρογονανθράκων, ζ) οργανοµεταλλικών ενώσεων, η) πλαστικών υλών, (πολυµερών, συνθετικών ινών, ινών µε βάση την κυτταρίνη), 14

15 θ) συνθετικού καουτσούκ, ι) χρωµάτων και χρωστικών υλικών, ια) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών Παραγωγή ανόργανων χηµικών προϊόντων, όπως: α) αερίων, όπως αµµωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειούχων ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, καρβονυλοχλωριδίου, β) οξέων, όπως χρωµικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειϊκού, ατµίζοντος θειϊκού, θειώδους οξέος, γ) βάσεων, όπως υδροξειδίου του αµµωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου, δ) αλάτων, όπως χλωριούχου αµµωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου, ε) αµετάλλων, µεταλλοξειδίων και άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου Παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασµάτων (απλών ή σύνθετων) Παραγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και ενδιαµέσων προϊόντων Παραγωγή εκρηκτικών υλών. 5. ιαχείριση αποβλήτων 5.1. ιάθεση ή ανάκτηση των επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των δέκα τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) βιολογική κατεργασία, β) φυσικοχηµική κατεργασία, γ) ανάµειξη ή µείξη, πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 5.1 και 5.2, δ) επανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 5.1 και 5.2, ε) ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών, στ) ανακύκλωση/ανάκτηση ανόργανων υλικών εκτός µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων, ζ) αναγέννηση οξέων ή βάσεων, η) ανάκτηση συστατικών που χρησιµοποιούνται για τη µείωση της ρύπανσης, θ) ανάκτηση συστατικών από καταλύτες, ι) διύλιση πετρελαίου ή άλλη επαναχρησιµοποίηση πετρελαίου, ια) τελµάτωση ιάθεση ή ανάκτηση αποβλήτων σε µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων: α) για µη επικίνδυνα απόβλητα, µε ωριαία δυναµικότητα άνω των τριών τόνων, β) για επικίνδυνα απόβλητα ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 10 τόνων (α) ιάθεση µη επικίνδυνων αποβλήτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα άνω των 50 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων: i. βιολογική κατεργασία, ii. φυσικοχηµική κατεργασία, iii. προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, iv. κατεργασία σκωρίας και τέφρας, v. κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών στοιχείων τους. (β) Ανάκτηση ή συνδυασµός ανάκτησης και διάθεσης µη επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 75 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 15

16 δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192): i. βιολογική κατεργασία, ii. προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, iii. κατεργασία σκωρίας και τέφρας, iv. κατεργασία, σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών στοιχείων τους. Όταν η µοναδική κατεργασία αποβλήτων που πραγµατοποιείται είναι η αναερόβια ζύµωση, η κατώτατη οριακή δυναµικότητα ορίζεται σε 100 τόνους ηµερησίως Χώροι υγειονοµικής ταφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σηµείο η), της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων, που δέχονται απόβλητα άνω των δέκα τόνων ηµερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριµµάτων Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από το σηµείο 5.4, εν αναµονή µιας εκ των δραστηριοτήτων των σηµείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 ολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εξαιρουµένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναµονή της συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων Υπόγεια αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων συνολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων. 6. Άλλες δραστηριότητες 6.1. Παραγωγή σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις: α) χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά, β) χαρτιού ή χαρτονιού µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων, γ) ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων ξύλινων πετασµάτων, λεπιδόπλακας, µοριοσανίδας ή ινοσανίδας µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 600 m Προεπεξεργασία (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, µερσερισµού) ή βαφή υφαντικών ινών ή υφασµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δέκα τόνους έψη δερµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δώδεκα τόνους τελικών προϊόντων (α) λειτουργία σφαγείων µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων, (β) επεξεργασία και µεταποίηση, εκτός από αποκλειστική συσκευασία, των ακόλουθων πρώτων υλών, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί µεταποίηση για την παραγωγή τροφίµων ή ζωοτροφών από: i. µόνο ζωική πρώτη ύλη (εκτός αποκλειστικά του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων, ii. µόνο φυτική πρώτη ύλη, µε δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων ηµερησίως ή 600 τόνων ηµερησίως, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι µεγαλύτερη των 90 συνεχόµενων ηµερών εντός ενός έτους, iii. ζωική και φυτική πρώτη ύλη τόσο σε συνδυασµένα όσο και σε ξεχωριστά προϊόντα µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους µεγαλύτερη από: 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, ή [300- (22,5 A)] σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου «Α» είναι το κλάσµα των ζωικών πρώτων υλών (σε ποσοστό βάρους επί τοις εκατό) της δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων. Στο τελικό βάρος των προϊόντων δεν περιλαµβάνεται η συσκευασία. Η παρούσα ενότητα δεν εφαρµόζεται όταν η πρώτη ύλη είναι αποκλειστικά γάλα. 16

17 (γ) Επεξεργασία και µεταποίηση γάλακτος µόνον όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή) ιάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών απορριµµάτων µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων Εντατική εκτροφή πουλερικών ή: α) µε περισσότερες από θέσεις για πουλερικά β) µε περισσότερες από θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg), ή γ) µε περισσότερες από 750 θέσεις για χοιροµητέρες Επιφανειακή επεξεργασία υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, απολίπανσης, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης οργανικών διαλυτών άνω των 150 kg ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος Παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη µε καύση ή γραφιτοποίηση έσµευση ρευµάτων CO 2 από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το παρόν Παράρτηµα για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ εφαρµογή της ΚΥΑ 48416/2037/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β 2516) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου µε χηµικές ουσίες µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 75 m 3 πλην της επεξεργασίας µε αποκλειστικό σκοπό την προστασία του σοµφού Ανεξάρτητη επεξεργασία λυµάτων που δεν καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) και απορρίπτονται από εγκατάσταση που συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.Ι (εδάφιο 4, άρθρο 2) 1. Για έργα και δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β.Ι. της παρούσας ΥΑ, επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας 17

18 ΥΑ, τα αναγκαία µέτρα και όροι που τίθενται στην ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων αυτών καθορίζονται µε βάση τα συµπεράσµατα Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών (Β Τ) και περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα: α.) Οριακές τιµές εκποµπών για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β. ΙΙΙ της παρούσας ΥΑ (προσαρτάται στην παρούσα), και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέµπονται από την εξεταζόµενη εγκατάσταση σε σηµαντικές ποσότητες ανάλογα µε τη φύση τους και τη δυνατότητα µεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επιµέρους στοιχείο του περιβάλλοντος στο άλλο. Οι οριακές τιµές εκποµπών µπορούν να συµπληρώνονται ή να υποκαθίστανται από ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Οι οριακές τιµές εκποµπών και ισοδύναµες παράµετροι και τεχνικά µέτρα βασίζονται στις διαθέσιµες βέλτιστες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνικής ή τεχνολογίας. Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή µπορεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιµές εκποµπής. Η παρέκκλιση αυτή µπορεί να ισχύσει µόνον όταν η αξιολόγηση δείχνει ότι η επίτευξη επιπέδων εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β Τ θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σύγκριση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της σχετικής εγκατάσταση ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σχετικής εγκατάστασης. Σε ειδικό παράρτηµα που επισυνάπτεται στην ΑΕΠΟ, η περιβαλλοντική αρχή τεκµηριώνει την παρέκκλιση συµπεριλαµβανοµένου του αποτελέσµατος αξιολόγησης και τους όρους που επιβάλλονται. Η περιβαλλοντική αρχή µπορεί στην ΑΕΠΟ να εγκρίνει προσωρινές παρεκκλίσεις από τις οριακές τιµές εκποµπών όπως αυτές καθορίζονται µε βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των διαθέσιµων βέλτιστων τεχνικών για τη δοκιµή και χρήση αναδυόµενων τεχνικών, για συνολικό χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους εννέα µήνες υπό την προϋπόθεση ότι µετά την παρέλευση του καθορισµένου διαστήµατος, είτε διακόπτεται η χρήση της τεχνικής είτε η δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Αναφέρεται ρητά ότι οι οριακές τιµές εκποµπών ρυπαντικών ουσιών ισχύουν στο σηµείο όπου οι εκποµπές εξέρχονται από την εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισµό των τιµών αυτών, η τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σηµείο. β) Κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και µέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης. γ) Κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκποµπών, στις οποίες καθορίζεται η µεθοδολογία, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. δ) Υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως πληροφοριών βάσει αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των εκποµπών κατά τα προβλεπόµενα στο στοιχείο (3), και άλλων απαιτούµενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση µε τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. ε) Ενδεδειγµένες απαιτήσεις για τη διατήρηση και τον έλεγχο σε τακτά διαστήµατα της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται για την πρόληψη των εκποµπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, σύµφωνα µε το στοιχείο (2) και ενδεδειγµένες απαιτήσεις περί περιοδικής παρακολούθησης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων όσον αφορά σχετικές επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης και λαµβανοµένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης. Η περιοδική παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον µία φορά ανά πενταετία για τα υπόγεια ύδατα και ανά δεκαετία 18

19 για το έδαφος, εκτός εάν η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε συστηµατική εκτίµηση του κινδύνου ρύπανσης. στ) Μέτρα σχετικά µε τις µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωµατική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας. ζ) ιατάξεις για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε µεγάλη απόσταση. η) Όρους για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών ή παραποµπή στις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται αλλού. θ) Στις περιπτώσεις που, δραστηριότητα ή είδος της διαδικασίας παραγωγής που διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν καλύπτεται από συµπεράσµατα αναφοράς Β Τ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω συµπεράσµατα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας ή της διαδικασίας, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις µε τον φορέα εκµετάλλευσης, καθορίζει τους όρους αδειοδότησης µε βάση τις διαθέσιµες βέλτιστες τεχνικές που έχει προσδιορίσει για τις οικείες δραστηριότητες ή διαδικασίες δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β.IV της παρούσας ΥΑ (προσαρτάται στην παρούσα). 2. Επίσης, για έργα και δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β.Ι. της παρούσας ΥΑ, επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ΥΑ στις ΑΕΠΟ τίθενται και οι ακόλουθοι περιορισµοί: α) Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρµόζονται, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπών της άδειας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιµές εκποµπών, η ασφάλεια εκµετάλλευσης απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών, όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε νέο ή αναθεωρηµένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος µε βάση νεότερη κανονιστική διάταξη. β) Σε περίπτωση συµβάντος ή ατυχήµατος που επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας (και µε την επιφύλαξη του Προεδρικού ιατάγµατος 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας): ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, αµέσως λαµβάνει αµέσως τα µέτρα για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία η αρµόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων γ) Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ενηµερώνει αµέσως την περιβαλλοντική αρχή, λαµβάνει αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης το συντοµότερο δυνατόν, ή υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης. Εάν η παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ προκαλεί άµεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή απειλεί να έχει άµεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και µέχρις ότου αποκατασταθεί η συµµόρφωση σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης, της µονάδας καύσης, της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ή του σχετικού τµήµατος αυτών. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 1. ιοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου 2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου 3. Μονοξείδιο του άνθρακα 4. Πτητικές οργανικές ενώσεις 5. Μέταλλα και οι ενώσεις τους 6. Σκόνη συµπεριλαµβανοµένων των λεπτών σωµατιδίων 7. Αµίαντος (αιωρούµενα σωµατίδια και ίνες) 8. Χλώριο και οι ενώσεις του 9. Φθόριο και οι ενώσεις του 10. Αρσενικό και οι ενώσεις του 11. Κυανιούχες ενώσεις 12. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή µέσω της ατµόσφαιρας 13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια Υ ΑΤΑ 1. Αλογονούχες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις µέσα στο υδάτινο περιβάλλον 2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις 3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 4. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες µεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού 5. Έµµονοι υδρογονάνθρακες και έµµονες και βιοσυσσωρεύσιµες τοξικές ουσίες 6. Κυανιούχες ενώσεις 7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους 8. Αρσενικό και οι ενώσεις του 9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα 10. Αιωρούµενες ύλες 11. Ουσίες που συµβάλλουν στον ευτροφισµό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα) 12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου (και που µετρούνται µε παραµέτρους όπως το BOD, το COD κ.λπ.) 13. Ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΧ της ΚΥΑ 51354/2641/Ε03/2010 (ΦΕΚ Β 1909) σχετικά µε τον καθορισµό Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1. Η χρησιµοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα. 2. Η χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών. 3. Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που σχηµατίζονται και χρησιµοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχοµένως, των αποβλήτων. 4. Οι συγκρίσιµες διεργασίες, εξοπλισµοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς σε βιοµηχανική κλίµακα. 5. Η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων. 6. Το είδος, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριµένων εκποµπών. 7. Οι ηµεροµηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 8. Ο χρόνος που απαιτεί η υιοθέτηση µιας βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής. 20

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2703 5 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 48963 Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Πε ριβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.

ΑΔΑ: 4Α3Υ0-4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΚΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23-06-2011 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.145447 Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.6.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.6.2011 E(2011) 4598 τελικό EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.6.2011 σχετικά µε το ερωτηµατολόγιο 2012-2014 που συνδέεται µε την οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 Α.Π. οικ. 170225 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κωδ : 115 23 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές ανεμογεννήτριες

Μικρές ανεμογεννήτριες Μικρές ανεμογεννήτριες Οι μικρές ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως: Η δυνατότητα αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού που είναι διαθέσιμο σε περιοχές που δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p

- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3 η εκεµβρίου 2008, E p D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.) Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα