ΑΔΑ: Β4370-0ΦΜ. ν. 4014/2011 (Α 209)» 98).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4370-0ΦΜ. ν. 4014/2011 (Α 209)» 98)."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Α.Π.: οικ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέµα : «Προδιαγραφές περιεχοµένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α 209)» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4014/ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 3. Την υπ αριθµ. 1958/ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» (Β 21), όπως ισχύει. 4. Την υπ αριθµ. Υ46/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β 2101). 5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές για το περιεχόµενο των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), έργων ή δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της υπ αριθµ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει και σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 της παρούσας. Άρθρο 2 Περιεχόµενο ΑΕΠΟ 1.Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισµοί και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά µέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων ή και αντισταθµιστικά µέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σηµαντικές, δύναται να επιβάλλονται µέτρα συµπληρωµατικά αντισταθµιστικά µέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011 (Α 209). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: α) συµβατοί µε την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νοµοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό. β) επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία γ) άµεσα συσχετιζόµενοι µε το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του δ) δίκαιοι και αναλογικοί µε το µέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας ε) ακριβείς, εφικτοί, δεσµευτικοί και ελέγξιµοι. 2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας. 3. Οι προδιαγραφές µε το περιεχόµενο των ΑΕΠΟ αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης. 4.Για έργα και δραστηριότητες του Παραρτήµατος Β.Ι. της παρούσας απόφασης, επιπλέον των αναφεροµένων στο Παράρτηµα Α, στην ΑΕΠΟ συµπεριλαµβάνονται και τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Β.ΙΙ της παρούσας. 5. Η ΑΕΠΟ µπορεί να προσαρµόζεται ανάλογα µε τη µορφή του εκάστοτε έργου ή δραστηριότητας και τη περιοχή υλοποίησής ενσωµατώνοντας τις αναγκαίες συµπληρώσεις ή /και αποκλίσεις από τη δοµή και το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α. 2

3 Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις Φάκελοι ΜΠΕ καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ολοκληρώνονται και εκδίδονται ΑΕΠΟ και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, των οποίων το περιεχόµενο θα είναι σύµφωνο µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήµατα Α και Β. Ειδικότερα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΕΠΟ Οι ΑΕΠΟ έργων ή δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της τροποποιήθηκε και ισχύει, περιέχουν τα ακόλουθα : Υ.Α. 1958/12, όπως 1) ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Στο «θέµα» της απόφασης αναφέρονται: 1.1) Συνοπτικά το είδος της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση αφορά σε υλοποίηση νέου έργου ή δραστηριότητας, ή σε ανανέωση ΑΕΠΟ αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου, ή σε τροποποίηση ΑΕΠΟ αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου, ή σε αναδιατύπωση της αρχικής ΑΕΠΟ, µετά από τροποποίηση ή /και ανανέωση αυτής, ή σε απόφαση υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας στερούµενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 1.2) Συνοπτικά η ονοµασία του έργου ή της δραστηριότητας 1.3) Η επωνυµία του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και 1.4) Ο γεωγραφικός προσδιορισµός της θέσης του έργου ή της δραστηριότητας µε αναφορά της διοικητικής υπαγωγής της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. {Ανάλογα µε το είδος και τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας (γραµµικό ή σηµειακό έργο ή συνδυασµός αυτών), ενδεικτικά αναγράφονται: ηµοτική Ενότητα, ήµος, Νοµός, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ιοίκηση} 2) ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Αναφέρονται: 2.1) Η νοµοθεσία που σχετίζεται µε την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας και οι βασικές κανονιστικές πράξεις της. 2.2) Τα έγγραφα και στοιχεία υποβολής του φακέλου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και στοιχεία τροποποιητικής πρότασης για το έργο ή τη δραστηριότητα, που υποβλήθηκαν µε βάση τυχόν προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης. 2.3) Οι γνωµοδοτήσεις-απόψεις υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, µε συνοπτική αναφορά στο περιεχόµενο αυτών, που υποβλήθηκαν ή ελήφθησαν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης-δηµοσιοποίησης του σχετικού φακέλου, καθώς και οι τυχόν απόψεις του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επί των γνωµοδοτήσεων και απόψεων αυτών. 2.4) Άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση του σχετικού φακέλου ή µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εξεταζόµενου έργου ή της δραστηριότητας 2.5) Προαιρετικά η αιτιολόγηση της προς έκδοση απόφασης: (π.χ. λόγω τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, συµµόρφωσης µε απαιτήσεις µεταγενέστερης από την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. νοµοθεσίας). 3) ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Αναφέρονται στοιχεία όπως: 3

4 3.1) Συνοπτικά το είδος της απόφασης, δηλαδή αν η απόφαση αφορά σε υλοποίηση νέου έργου ή δραστηριότητας, ή σε ανανέωση, ή σε τροποποίηση, ή σε αναδιατύπωση της αρχικής ΑΕΠΟ, µετά από τροποποίηση ή /και ανανέωση αυτής, αδειοδοτηµένου περιβαλλοντικά έργου ή σε απόφαση υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας στερούµενου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 3.2) Συνοπτικά η ονοµασία του έργου ή της δραστηριότητας 3.3) Η επωνυµία του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και 3.4) Ο γεωγραφικός προσδιορισµός της θέσης του έργου ή της δραστηριότητας µε αναφορά της διοικητικής υπαγωγής της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. {Ανάλογα µε το είδος και τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας (γραµµικό ή σηµειακό έργο ή συνδυασµός αυτών), ενδεικτικά αναγράφεται: ηµοτική Ενότητα, ήµος, Νοµός, Περιφέρεια, Αποκεντρωµένη ιοίκηση} 4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.1) Συνοπτική περιγραφή του είδους και του µεγέθους του έργου ή της δραστηριότητας, και αναφορά των κυριότερων επιµέρους έργων ή δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή ή /και λειτουργία του. Σε περίπτωση σηµειακών έργων και ανάλογα της φύσης αυτών, αναφορά στο εµβαδόν της έκτασης (οικοπέδου ή γηπέδου) στη οποία θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο ή η δραστηριότητα, εκτός εξαιρέσεων που αυτό δεν προσδιορίζεται απόλυτα. Κατά περίπτωση (και ειδικότερα για έργα και δραστηριότητες της 9 ης οµάδας της 3) σχετικής ΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,) δύναται εφόσον κρίνεται απαραίτητο να γίνεται αναφορά σε: κυριότερες πρώτες/βοηθητικές ύλες και προϊόντα, παραγωγική διαδικασία, χρήση νερού, ενέργειας και καυσίµων, είδος και ποσότητα αποβλήτων [εκποµπές στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, επικίνδυνα και µη επικίνδυνα απόβλητα (εξαψήφιοι κωδικοί ΕΚΑ, εργασίες ανάκτησης R ή διάθεσης D)} 4.2) Οµάδα, υποκατηγορία και είδος στην οποία κατατάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, σύµφωνα µε την Υ.Α. 1958/2012 (Β 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα συνίσταται από επιµέρους έργα ή δραστηριότητες, θα αναφέρονται η /οι οµάδα /ες, η /οι κατηγορία /ες, η /οι υποκατηγορία /ες και είδος / η των κυριότερων επιµέρους έργων ή/και δραστηριοτήτων 4.3) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στα έργα και δραστηριότητες του Παραρτήµατος Β.Ι. της παρούσας 4.4) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (Β 1931) όπως ισχύει 4.5.) Αναφορά σε περίπτωση υπαγωγής στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Β 376) όπως ισχύει 4.6) Αναφορά του κύριου ή των κυριότερων τοπογραφικών διαγραµµάτων ή χαρτών (που περιέχονται στον αξιολογηθέντα φάκελο), στον/ ους οποίο /ους αποτυπώνεται το έργο. Σε περίπτωση µη γραµµικών έργων µπορεί να γίνεται αναφορά στο τοπογραφικό διάγραµµα ή σχέδιο στο οποίο αποτυπώνεται η έκταση στην οποία θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το έργο ή η δραστηριότητα και επίσης θα αναγράφονται και οι συντεταγµένες των κορυφών της (κατά ΕΓΣΑ 87), ή οι συντεταγµένες ενδεικτικών περιµετρικών σηµείων ή οι συντεταγµένες του κέντρου βάρους αυτής. 5) ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 5.1 Χωρικός σχεδιασµός και Χρήσεις γης Α) Γίνεται συνοπτική αναφορά στις κατευθύνσεις του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού και ιδίως στα θεσµοθετηµένα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού. Β) Γίνεται συνοπτική αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο χρήσεων γης που διέπει την περιοχή του έργου, όπως: 4

5 Θεσµικό καθεστώς δόµησης βάσει θεσµοθετηµένων σχεδίων (Ρυθµιστικού, ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, ρυµοτοµικών, οριοθέτηση οικισµών ή λοιπών σχεδίων καθορισµού χρήσεων γης και δόµησης) και στις ενδεχόµενες µεταβατικές διατάξεις αυτών. Οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως επιχειρηµατικά πάρκα και οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, λατοµικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης, περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κλπ. Περιοχές άτυπης επαγγελµατικής συγκέντρωσης όπως βιοµηχανικής / βιοτεχνικής συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3982/2011 (Α 143), περιοχές άτυπης συγκέντρωσης µονάδων υδατοκαλλιεργειών κλπ. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου δύνανται κατά περίπτωση να ενσωµατώνονται και στο προοίµιο της απόφασης. 5.2 Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου Ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και τη θέση του, γίνεται αναφορά σε στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως: Προστατευόµενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου Natura 2000 (αναφέρεται ο κωδικός, η ονοµασία και η κατηγορία τους). Περιοχές του Ν. 3937/11 (και ο χαρακτηρισµός των περιοχών αυτών) για τις οποίες οι χρήσεις γης ρυθµίζονται µε ειδική ΚΥΑ ή Π (κατ εξουσιοδότηση του Ν.3937/11 ή του Ν.1650/86) ή για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ ή Π. Αναφορά σε εγκριθείσες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και σε σχέδια διαχείρισης περιοχών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. άση και δασικές περιοχές σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία. Θεσµοθετηµένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής (συµπεριλαµβάνονται οι παραδοσιακοί οικισµοί) ή αρχαιολογικής σηµασίας. 6) ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ Υ ΑΤΑ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αναφορά κατά περίπτωση στο κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου έχουν τεθεί οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, καθώς και οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων ή/και ποιότητας περιβάλλοντος Όπου απαιτείται και υφίστανται αναφέρονται οριακές τιµές εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων ή/και ποιότητας περιβάλλοντος για το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα. 7) ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7.1) Γενικές ρυθµίσεις Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Ότι ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόµο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, µέτρων και περιορισµών που επιβάλλονται µε την απόφαση (ΑΕΠΟ). β) Η υποχρέωση ορισµού εκ µέρους του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, αρµόδιου προσώπου για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, 5

6 µέτρων και περιορισµών που τίθενται µε την απόφαση (ΑΕΠΟ), και η γνωστοποίηση του ονόµατός του στην περιβαλλοντική αρχή. γ) Η υποχρέωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσης. δ) Γενικοί όροι που αφορούν στο σύνολο του έργου ή της δραστηριότητας ε) Για έργα και δραστηριότητες που η οριστικοποίηση του σχεδιασµού τους έπεται της ΑΕΠΟ, τίθενται εφόσον είναι απαραίτητο, όροι, µέτρα και περιορισµοί που αφορούν στα στάδια ωρίµανσης του σχεδιασµού που έπονται της ΜΠΕ, µε στόχο την εξασφάλιση πληρέστερης συµβατότητας του έργου ή δραστηριότητας µε το περιβάλλον υποδοχής τους. Οι εν λόγω όροι, µέτρα και περιορισµοί µπορούν ενδεικτικά να αφορούν: Υποχρεώσεις τροποποίησης του σχεδιασµού µε στόχο την προσαρµογή σε ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής υποδοχής. Κατευθύνσεις ή υποχρεώσεις για διερεύνηση δυνατότητας τροποποίησης του σχεδιασµού ώστε να επαυξηθεί η περιβαλλοντική του συµβατότητα, µαζί µε τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο διερεύνησης (π.χ. αναφορά σε στάδιο ή είδος µελέτης, τυχόν απαιτούµενες ενέργειες κατά τον έλεγχο και έγκριση τεχνικών µελετών από το φορέα του έργου κ.ά.). Αναφέρεται επίσης ότι οι αλλαγές που επέρχονται στο σχεδιασµό (σε σχέση µε αυτόν της ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, ενσωµατώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν επανεκτίµηση και εκ νέου αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 7.2) Φάση κατασκευής του έργου /δραστηριότητας Τίθενται όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί για τη φάση κατασκευής του έργου ή δραστηριότητας, ή για την φάση υλοποίησης των προπαρασκευαστικών της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας εργασιών, εφόσον ο σχεδιασµός του έργου ή της δραστηριότητας, προβλέπει τέτοιες φάσεις. Οι όροι, µέτρα, και περιορισµοί που τίθενται αποσκοπούν: α) Στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα, στα νερά, στο έδαφος, στη χλωρίδα, στη πανίδα, στα τυχόν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, κλπ. β) Στην µείωση των εκποµπών θορύβου, δονήσεων, και ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Αναλυτικότερα, τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί (κατά περίπτωση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά της περιοχής υλοποίησης του) για: i) Τη χρήση των φυσικών πόρων. Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την εξοικονόµηση/ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιµα). ii) Τη διαχείριση των λυµάτων και αποβλήτων. Αναφέρεται συνοπτική περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κάθε ρεύµατος αποβλήτου και τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν την ορθή και νόµιµη διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.4042/2012 (Α 24). Ειδικότερα, οι όροι µέτρα και περιορισµοί διασφαλίζουν ότι: Τα προϊόντα εκσκαφών, εφόσον υπάρχουν, αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου, στήριξη πρανών κλπ.) και ελαχιστοποιείται η αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους, Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (Β 1312). 6

7 Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης, Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909) και στο ν. 4042/2012 (Α 24), όπως ισχύουν, Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διαχείριση των λυµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας κλπ Ειδικότερα: Για περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στις οποίες εκτελούνται εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, αναφέρονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόµενα στα υποεδάφια αα)-αστ) του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012. Για περιπτώσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β 2076), αναφέρονται υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα στα εδάφια 1.1.α)-1.1.γ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Για τις εγκαταστάσεις αυτές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο επιβάλλονται ειδικότερα µέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 1.1.δ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. iii) Τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα µε επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες, κάλυψη φορτηγών µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχηµάτων έργου, κλπ) Τηρούνται τα όρια θορύβου σύµφωνα µε το Π 1180/81 (Α 293), και οι λοιπές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (π.χ. χρησιµοποίηση µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήµανση CE και αναγράφεται η εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, τήρηση των ορών κοινής ησυχίας, χρήση προσωρινών αντιθορυβικών πετασµάτων ή καµπίνων ηχοµείωσης στους χώρους πρόκλησης υψηλής στάθµης θορύβου κλπ.) κλπ iv) Τον περιορισµό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. v) Λοιπά θέµατα που αφορούν στην κατασκευαστική φάση. Τίθενται κατά περίπτωση και εφόσον κρίνεται απαραίτητο όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» Η κατασκευή του έργου υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η µικρότερη δυνατή επέµβαση σε δάσος ή σε δασική έκταση και να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία του (εφόσον το έργο εγκαθίσταται εντός δάσους ή δασικής έκτασης) Λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα πυροπροστασίας / πυρόσβεσης 7

8 Περιορίζεται η όχληση στις γειτνιάζουσες χρήσεις και στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων κλπ. 7.3) Φάση λειτουργίας του έργου / δραστηριότητας Οι τιθέµενοι όροι, µέτρα και περιορισµοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι το έργο ή η δραστηριότητα οφείλει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: Λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά µέτρα, εν προκαλείται σηµαντική ρύπανση, Για τα απόβλητα ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχιση: πρόληψη, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, διάθεση Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί που αποσκοπούν: α) Στην αποφυγή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ατµόσφαιρα, στους υδατικούς πόρους, στη θάλασσα, στο έδαφος, καθώς και στα τυχόν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής του έργου. β) Στην µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου, δονήσεων και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. γ) Στη βελτιστοποίηση των κανόνων διαχείρισης της λειτουργίας του ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις επιβάρυνσης στο φυσικό ή ανθρωπογενές και οικοιστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Αναλυτικότερα, τίθενται όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί (κατά περίπτωση και µε βάση τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τα χαρακτηριστικά της περιοχής λειτουργίας του) για: i) Τη χρήση των φυσικών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας. Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την εξοικονόµηση/ορθολογική χρήση τους. ii) Τη διαχείριση των αποβλήτων. Αναφέρεται συνοπτική περιγραφή του τρόπου διαχείρισης (συλλογή, χωριστή συλλογή, προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, επαναχρησιµοποίηση, επεξεργασία) κάθε ρεύµατος αποβλήτου, τυχόν υδάτινος αποδέκτης και τίθενται όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων που επιπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4042/2012 (Α 24), πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Ενδεικτικά: Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β 383), 24944/1159/2006 (Β 791) και 8668/2007 (Β 287), όπως εκάστοτε ισχύουν Η διαχείριση των µη επικίνδυνων αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Β 1909), όπως εκάστοτε ισχύει Η διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης Η διαχείριση των αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /2012 (Β 1537) Η αποτέφρωση αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (Β 759) Η υγειονοµική ταφή των αποβλήτων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π /3508/2002 (Β 1572) Η διάθεση ιλύος στη γεωργία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις τη ΚΥΑ 80568/4225/1991 (Β 641) Κλπ 8

9 Επιπρόσθετα: Για περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στις οποίες εκτελούνται εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, αναφέρονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόµενα στα υποεδάφια αα)-αστ) του εδαφίου α) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012. Για περιπτώσεις εγκαταστάσεων αποβλήτων που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 (Β 2076), αναφέρονται υποχρεωτικά τα προβλεπόµενα στα εδάφια 1.1.α)-1.1.γ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Για τις εγκαταστάσεις αυτές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο επιβάλλονται ειδικότερα µέτρα, προϋποθέσεις, όροι και περιορισµοί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 1.1.δ) της παραγράφου Β) του άρθρου 11 της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Η διαχείριση λοιπών ρευµάτων αποβλήτων (π.χ. ζωικά υποπροϊόντα, αποχαρακτηρισµένα εκρηκτικά) που δεν καλύπτεται από τα τις ανωτέρω διατάξεις πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ειδικότερες ρυθµίσεις. iii) Τη διαχείριση των αστικών λυµάτων και υγρών αποβλήτων του άρθρου 3 της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192). Αναφέρονται (όπου απαιτείται): ποσοτικές εκτιµήσεις, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ο αποδέκτης (π.χ. σύνδεση µε αποχετευτικό δίκτυο, υπεδάφια άρδευση) και τυχόν επαναχρησιµοποίησή τους (γεωργική χρήση άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση, βιοµηχανική χρήση, σε υδατικά συστήµατα του άρθρου 7 του Π.. 51/2007, ή περιορισµένη άρδευση µέσω υπεδάφιου συστήµατος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π 51/200), σύµφωνα µε την ΚΥΑ /11 (Β 354) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (Β 192), όπως ισχύουν. Τίθενται κατά περίπτωση όροι µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Η διαχείριση των λυµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Η διάθεση των αστικών λυµάτων και των υγρών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε αστικά λύµατα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 5673/400/1997 (Β 192) και της ΚΥΑ /2011 (Β 354), όπως ισχύουν, και σύµφωνα µε τους όρους της άδειας σύνδεσης του φορέα του έργου/δραστηριότητας µε το αποχετευτικό δίκτυο, εφόσον υπάρχει σύνδεση Σε περιπτώσεις που διεξάγονται εργασίες επεξεργασίας λυµάτων, στην ΑΕΠΟ περιλαµβάνονται επιπρόσθετα και τα εξής: α) Η µέθοδος επεξεργασίας (συνοπτικά) β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (ρυπαντικό φορτίο) των εισερχοµένων λυµάτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εξερχοµένων επεξεργασµένων λυµάτων (απόδοση µονάδας επεξεργασίας) γ) Η ποσότητα της παραγόµενης ιλύος και ο τρόπος διάθεσης αυτής (για επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία ή τη δασοπονία σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 80568/4225/1991, (Β 641), σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση εδαφοβελτιωτικού, για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών, σε ΧΥΤΑ, σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου, σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος κλπ.) δ) Οι τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη εγκατάσταση (συνοπτικά), ε) Τα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαµβάνονται. iv) Τον περιορισµό των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, των δονήσεων, του θορύβου και της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ενδεικτικά ότι: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης κτιρίων να γίνεται όπως ορίζει η ΥΑ /2011 (Β 2654) όπως ισχύει 9

10 Εφόσον υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισµού ψύξεως/κλιµατισµού οι οποίες περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες µε φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών κιλών, ελέγχονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 37411/1829/Ε103/2007 (Β 1827), όπως ισχύει Όπου απαιτείται, τηρούνται τα όρια του Π /81 (Α 293) για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων και ορίων θορύβου Εφόσον απαιτείται, εφαρµόζεται η ΚΥΑ 11641/1942/2002 (Β 832) περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) στον αέρα, και η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (Β 759) περί αποτέφρωσης αποβλήτων Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται εξοπλισµός σε εξωτερικούς χώρους εντός του έργου, πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 37393/2028/2003 (Β 1428) όπως ισχύει, περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον v) Τον περιορισµό των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον καθώς και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. vi) Λοιπά θέµατα που αφορούν στην φάση λειτουργίας. Τίθενται κατά περίπτωση όροι, µέτρα και περιορισµοί που διασφαλίζουν εκτός των άλλων ότι: Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονοµιάς» Η λειτουργία του έργου εξασφαλίζει την αποτελεσµατική προστασία του δάσους ή της δασικής έκτασης (εφόσον το έργο εγκαθίσταται εντός δάσους ή δασικής έκτασης) Περιορίζεται η κυκλοφοριακή επιβάρυνση λόγω της λειτουργίας του έργου (σε συσχετισµό µε την γενικότερη κυκλοφοριακή πολιτική βιώσιµης κινητικότητας που ασκείται στην περιοχή και την πολιτική χρήσεων γης) κλπ. 7.4) Αποκατάσταση, µερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου/δραστηριότητας Τίθενται όροι, µέτρα και περιορισµοί για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως κατασκευαστικών ή των προπαρασκευαστικών εργασιών (πχ αποµάκρυνση εργοταξιακών εγκαταστάσεων, διαµόρφωση ανάγλυφου, φυτεύσεις κλπ.), εάν προβλέπονται οι φάσεις αυτές από το σχεδιασµό του έργου ή της δραστηριότητας. Επιβάλλονται επίσης εφόσον απαιτείται, όροι, µέτρα και περιορισµοί για την συντήρηση των έργων αποκατάστασης. Τέλος επιβάλλονται όροι, µέτρα και περιορισµοί για τη µερική, σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, και την αποκατάσταση της περιοχής σε περιπτώσεις που ο σχεδιασµός του έργου προβλέπει µερική ή σταδιακή παύση λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας (αποµάκρυνση εγκαταστάσεων, αποκατάσταση εκτάσεων κ.λ.π). 7.5) Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος Ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας και όπου απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, να αναφέρονται οι υποχρεώσεις του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, σε ενδεχόµενες περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος. 7.6) Πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι, µέτρα και περιορισµοί για έργα και δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αναφέρονται πρόσθετοι όροι, µέτρα, προϋποθέσεις και περιορισµοί για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των πιθανών σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής (η ακεραιότητα µιας 10

11 περιοχής αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες), µε βάση την δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/ ) Πρόγραµµα παρακολούθησης και εκθέσεις α) Εφόσον απαιτείται καθορίζεται πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων κατά την φάση κατασκευής και κατά την φάση λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, όπως οι παράµετροι που παρακολουθούνται, τα σηµεία δειγµατοληψίας και η συχνότητα των διενεργούµενων µετρήσεων παρατηρήσεων και η ιασφάλιση Ποιότητας / Ελέγχου Ποιότητας ( Ι.Π.Ε.Π) των µετρήσεων. β) Εφόσον απαιτείται καθορίζεται το περιεχόµενο των Περιβαλλοντικών Εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται (τόσο µε βάση το παραπάνω πρόγραµµα παρακολούθησης, όσο και αυτές που προκύπτουν από λοιπές διατάξεις της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας), η συχνότητα υποβολής τους και οι αρµόδιες υπηρεσίες προς τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται. 7.8) Αντισταθµιστικά µέτρα Η λήψη από το φορέα του έργου αντισταθµιστικών µέτρων επιβάλλεται σε περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ικτύου Natura 2000 για τα οποία παρόλο που υπάρχουν αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων ως προς την ακεραιότητα της συγκεκριµένης περιοχής (µε βάση τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν 4014/2011) και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, πρέπει αυτά να υλοποιηθούν για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λόγων κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές τα αντισταθµιστικά µέτρα έχουν σκοπό την εξασφάλιση της προστασίας της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura Επίσης καταγράφονται τυχόν αντισταθµιστικά µέτρα που προτείνονται από τον φορέα του έργου στην αξιολογηθείσα ΜΠΕ, η υλοποίηση των οποίων θα συντελεί στην ενίσχυση, ανάδειξη και αναβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και στη µεγιστοποίηση των θετικών αναπτυξιακών ωφελειών του έργου, στην άµεση και ενδεχοµένως ευρύτερη περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 7.9) Χρηµατικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συµβόλαια Σε περιπτώσεις υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ή άλλου ισοδύναµου µέσου, αναφέρεται το ύψος αυτής, ενώ σε περιπτώσεις υποχρέωσης ασφαλιστηρίου συµβολαίου επιβάλλεται η σχετική υποχρέωση. 7.10) Αναφέρεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, µέτρα και περιορισµοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεµβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισµούς και ρυθµίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 8) ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΕΠΟ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Καθορίζεται το χρονικό διάστηµα ισχύος της χορηγούµενης ΑΕΠΟ κατ εφαρµογή του άρθρου 2, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 και οι προϋποθέσεις ανανέωσης / τροποποίησής της κατ εφαρµογή των άρθρων 5 και 6 του ίδιου νόµου. Επιπλέον αναφέρεται ότι: 8.1 Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυµεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει µε νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρµόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση 11

12 υπηρεσία, προκειµένου να τηρηθούν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/ Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και µετά τη λήξη της, µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούµενα δικαιολογητικά 8.3 Για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται µε τους όρους και περιορισµούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, µη εξαιρουµένων και τυχών αντισταθµιστικών µέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011, 9.) ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 9.1) Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας έναντι ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασµού του µε άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νοµιµοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάµενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, µε ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. 9.2) Η ΑΕΠΟ ισχύει µε την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδοµικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 9.3) Η ΑΕΠΟ αποτελεί και έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/1979 σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της Υ.Α / ) Η ΑΕΠΟ αναφέρεται κατά περίπτωση σε άλλες απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας ή και προϋποθέσεις, όπως καταργήσεις υφιστάµενων ΑΕΠΟ κ.λπ. 10.) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕΠΟ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 10.1) Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρηµένη Μ.Π.Ε. (συµπεριλαµβάνονται και οι κατά περίπτωση αναγκαίες µελέτες π.χ. Σχέδιο ιαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων, Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση) ή/και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιµες στο χώρο του εξεταζόµενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρµόδιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 10.2) Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιµολόγια, συµβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, µητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συµµόρφωσή του µε τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται 12

13 στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρµόδιο ελεγκτικό όργανο να παρέχει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες να διευκολύνει τον έλεγχο και να συµµορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 10.3) Τυχόν θέµατα, που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρηµένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει. 10.4) Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν µε τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει. 11) ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ. Αναφέρεται ότι: Η επιβαλλόµενη από τη νοµοθεσία δηµοσίευση της ΑΕΠΟ πραγµατοποιείται µε την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012) Τέλος αναφέρονται οι νοµικές δυνατότητες προσφυγής του ενδιαφερόµενου κατά της ΑΕΠΟ στο κατάλληλο όργανο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε ΑΦΙΟ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 1. Ενεργειακές βιοµηχανίες 1.1. Καύση καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 50 MW ή µεγαλύτερη 1.2. ιύλιση πετρελαίου και αερίου 1.3. Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) 1.4. Αεριοποίηση ή υγροποίηση: α) άνθρακα β) άλλων καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 20 MW ή άνω. 2. Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων 2.1. Φρύξη ή πυροσυσσωµάτωση µεταλλευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και θειούχων µεταλλευµάτων) 2.2. Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη), συµπεριλαµβανοµένης και της συνεχούς χυτεύσεως, µε δυναµικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα. 13

14 2.3. Επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων: α) έλαση εν θερµώ, ωριαίας δυναµικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα, β) σφυρηλάτηση µε σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 kj ανά σφύρα εφόσον η χρησιµοποιούµενη θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW, γ) επίθεση προστατευτικού στρώµατος τηγµένου µετάλλου, µε ωριαία δυναµικότητα κατεργασίας άνω των δύο τόνων ακατέργαστου χάλυβα Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων µε παραγωγική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων ηµερησίως Επεξεργασία µη σιδηρούχων µετάλλων: α) παραγωγή ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από µεταλλεύµατα, συµπυκνώµατα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες, β) τήξη και κραµµατοποίηση µη σιδηρούχων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων ανάκτησης, και λειτουργία χυτηρίων µη σιδηρούχων µετάλλων µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 4 τόνων ηµερησίως για το µόλυβδο και το κάδµιο ή 20 τόνων ηµερησίως για όλα τα άλλα µέταλλα Επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων ή πλαστικών υλικών µε ηλεκτρολυτικές ή χηµικές διεργασίες, εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιµοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m Βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων 3.1. Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστου και οξειδίου του µαγνησίου: α) παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικές καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 500 τόνων ηµερησίως ή σε άλλες καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως β) παραγωγή ασβέστου σε καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως γ) παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου σε καµίνους παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 50 τόνων ηµερησίως Παραγωγή αµιάντου ή κατασκευή προϊόντων µε βάση τον αµίαντο Παραγωγή υάλου, συµπεριλαµβανοµένων και ινών υάλου, µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων ηµερησίως Τήξη ορυκτών υλών, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες, µε ηµερήσια τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων Παραγωγή κεραµικών προϊόντων µε πύρωση, ιδίως δε κεραµιδιών, τούβλων, πυρίµαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης παραγωγικής δυναµικότητας άνω των 75 τόνων ηµερησίως και/ή δυναµικότητας καµίνου άνω των 4 m 3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κάµινο άνω των 300 kg/m Χηµική βιοµηχανία Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ως παραγωγή κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων του παρόντος τµήµατος νοείται η παραγωγή, σε βιοµηχανική κλίµακα και µε χηµική ή βιολογική κατεργασία, των ουσιών ή οµάδων ουσιών που αναφέρονται στα σηµεία 4.1 έως Παραγωγή οργανικών χηµικών προϊόντων, όπως: α) απλών υδρογονανθράκων, (ευθείας αλυσίδας ή κυκλικών, κεκορεσµένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωµατικών), β) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, όπως αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων και µειγµάτων εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων και εποξειδικών ρητινών, γ) θειούχων υδρογονανθράκων, δ) αζωτούχων υδρογονανθράκων, όπως αµινών, αµιδίων, νιτρωµένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων, ε) φωσφορούχων υδρογονανθράκων, στ) αλογονούχων υδρογονανθράκων, ζ) οργανοµεταλλικών ενώσεων, η) πλαστικών υλών, (πολυµερών, συνθετικών ινών, ινών µε βάση την κυτταρίνη), 14

15 θ) συνθετικού καουτσούκ, ι) χρωµάτων και χρωστικών υλικών, ια) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών Παραγωγή ανόργανων χηµικών προϊόντων, όπως: α) αερίων, όπως αµµωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειούχων ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, καρβονυλοχλωριδίου, β) οξέων, όπως χρωµικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειϊκού, ατµίζοντος θειϊκού, θειώδους οξέος, γ) βάσεων, όπως υδροξειδίου του αµµωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου, δ) αλάτων, όπως χλωριούχου αµµωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου, ε) αµετάλλων, µεταλλοξειδίων και άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου Παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασµάτων (απλών ή σύνθετων) Παραγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και ενδιαµέσων προϊόντων Παραγωγή εκρηκτικών υλών. 5. ιαχείριση αποβλήτων 5.1. ιάθεση ή ανάκτηση των επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των δέκα τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) βιολογική κατεργασία, β) φυσικοχηµική κατεργασία, γ) ανάµειξη ή µείξη, πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 5.1 και 5.2, δ) επανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα σηµεία 5.1 και 5.2, ε) ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτών, στ) ανακύκλωση/ανάκτηση ανόργανων υλικών εκτός µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων, ζ) αναγέννηση οξέων ή βάσεων, η) ανάκτηση συστατικών που χρησιµοποιούνται για τη µείωση της ρύπανσης, θ) ανάκτηση συστατικών από καταλύτες, ι) διύλιση πετρελαίου ή άλλη επαναχρησιµοποίηση πετρελαίου, ια) τελµάτωση ιάθεση ή ανάκτηση αποβλήτων σε µονάδες αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων: α) για µη επικίνδυνα απόβλητα, µε ωριαία δυναµικότητα άνω των τριών τόνων, β) για επικίνδυνα απόβλητα ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 10 τόνων (α) ιάθεση µη επικίνδυνων αποβλήτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα άνω των 50 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων: i. βιολογική κατεργασία, ii. φυσικοχηµική κατεργασία, iii. προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, iv. κατεργασία σκωρίας και τέφρας, v. κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών στοιχείων τους. (β) Ανάκτηση ή συνδυασµός ανάκτησης και διάθεσης µη επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 75 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 15

16 δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192): i. βιολογική κατεργασία, ii. προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, iii. κατεργασία σκωρίας και τέφρας, iv. κατεργασία, σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών στοιχείων τους. Όταν η µοναδική κατεργασία αποβλήτων που πραγµατοποιείται είναι η αναερόβια ζύµωση, η κατώτατη οριακή δυναµικότητα ορίζεται σε 100 τόνους ηµερησίως Χώροι υγειονοµικής ταφής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σηµείο η), της ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων, που δέχονται απόβλητα άνω των δέκα τόνων ηµερησίως ή ολικής χωρητικότητας άνω των τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριµµάτων Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από το σηµείο 5.4, εν αναµονή µιας εκ των δραστηριοτήτων των σηµείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 ολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων, εξαιρουµένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναµονή της συλλογής, στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων Υπόγεια αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων συνολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων. 6. Άλλες δραστηριότητες 6.1. Παραγωγή σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις: α) χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά, β) χαρτιού ή χαρτονιού µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων, γ) ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων ξύλινων πετασµάτων, λεπιδόπλακας, µοριοσανίδας ή ινοσανίδας µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 600 m Προεπεξεργασία (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, µερσερισµού) ή βαφή υφαντικών ινών ή υφασµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δέκα τόνους έψη δερµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δώδεκα τόνους τελικών προϊόντων (α) λειτουργία σφαγείων µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων, (β) επεξεργασία και µεταποίηση, εκτός από αποκλειστική συσκευασία, των ακόλουθων πρώτων υλών, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί µεταποίηση για την παραγωγή τροφίµων ή ζωοτροφών από: i. µόνο ζωική πρώτη ύλη (εκτός αποκλειστικά του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 75 τόνων, ii. µόνο φυτική πρώτη ύλη, µε δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300 τόνων ηµερησίως ή 600 τόνων ηµερησίως, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι µεγαλύτερη των 90 συνεχόµενων ηµερών εντός ενός έτους, iii. ζωική και φυτική πρώτη ύλη τόσο σε συνδυασµένα όσο και σε ξεχωριστά προϊόντα µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους µεγαλύτερη από: 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, ή [300- (22,5 A)] σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου «Α» είναι το κλάσµα των ζωικών πρώτων υλών (σε ποσοστό βάρους επί τοις εκατό) της δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων. Στο τελικό βάρος των προϊόντων δεν περιλαµβάνεται η συσκευασία. Η παρούσα ενότητα δεν εφαρµόζεται όταν η πρώτη ύλη είναι αποκλειστικά γάλα. 16

17 (γ) Επεξεργασία και µεταποίηση γάλακτος µόνον όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου γάλακτος υπερβαίνει τους 200 τόνους ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή) ιάθεση ή ανακύκλωση σφαγίων ή ζωικών απορριµµάτων µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας ανώτερη των 10 τόνων Εντατική εκτροφή πουλερικών ή: α) µε περισσότερες από θέσεις για πουλερικά β) µε περισσότερες από θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg), ή γ) µε περισσότερες από 750 θέσεις για χοιροµητέρες Επιφανειακή επεξεργασία υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, απολίπανσης, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης οργανικών διαλυτών άνω των 150 kg ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος Παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη µε καύση ή γραφιτοποίηση έσµευση ρευµάτων CO 2 από εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το παρόν Παράρτηµα για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ εφαρµογή της ΚΥΑ 48416/2037/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β 2516) σχετικά µε τα µέτρα και όρους για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηµατισµούς Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου µε χηµικές ουσίες µε ηµερήσια παραγωγική δυναµικότητα άνω των 75 m 3 πλην της επεξεργασίας µε αποκλειστικό σκοπό την προστασία του σοµφού Ανεξάρτητη επεξεργασία λυµάτων που δεν καλύπτονται από την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β 192) και απορρίπτονται από εγκατάσταση που συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.Ι (εδάφιο 4, άρθρο 2) 1. Για έργα και δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β.Ι. της παρούσας ΥΑ, επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας 17

18 ΥΑ, τα αναγκαία µέτρα και όροι που τίθενται στην ΑΕΠΟ των εγκαταστάσεων αυτών καθορίζονται µε βάση τα συµπεράσµατα Βέλτιστων ιαθέσιµων Τεχνικών (Β Τ) και περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλουθα: α.) Οριακές τιµές εκποµπών για τις ρυπαντικές ουσίες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β. ΙΙΙ της παρούσας ΥΑ (προσαρτάται στην παρούσα), και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέµπονται από την εξεταζόµενη εγκατάσταση σε σηµαντικές ποσότητες ανάλογα µε τη φύση τους και τη δυνατότητα µεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επιµέρους στοιχείο του περιβάλλοντος στο άλλο. Οι οριακές τιµές εκποµπών µπορούν να συµπληρώνονται ή να υποκαθίστανται από ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Οι οριακές τιµές εκποµπών και ισοδύναµες παράµετροι και τεχνικά µέτρα βασίζονται στις διαθέσιµες βέλτιστες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνικής ή τεχνολογίας. Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή µπορεί σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιµές εκποµπής. Η παρέκκλιση αυτή µπορεί να ισχύσει µόνον όταν η αξιολόγηση δείχνει ότι η επίτευξη επιπέδων εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β Τ θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σύγκριση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της σχετικής εγκατάσταση ή των τεχνικών χαρακτηριστικών της σχετικής εγκατάστασης. Σε ειδικό παράρτηµα που επισυνάπτεται στην ΑΕΠΟ, η περιβαλλοντική αρχή τεκµηριώνει την παρέκκλιση συµπεριλαµβανοµένου του αποτελέσµατος αξιολόγησης και τους όρους που επιβάλλονται. Η περιβαλλοντική αρχή µπορεί στην ΑΕΠΟ να εγκρίνει προσωρινές παρεκκλίσεις από τις οριακές τιµές εκποµπών όπως αυτές καθορίζονται µε βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και των διαθέσιµων βέλτιστων τεχνικών για τη δοκιµή και χρήση αναδυόµενων τεχνικών, για συνολικό χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους εννέα µήνες υπό την προϋπόθεση ότι µετά την παρέλευση του καθορισµένου διαστήµατος, είτε διακόπτεται η χρήση της τεχνικής είτε η δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Αναφέρεται ρητά ότι οι οριακές τιµές εκποµπών ρυπαντικών ουσιών ισχύουν στο σηµείο όπου οι εκποµπές εξέρχονται από την εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισµό των τιµών αυτών, η τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σηµείο. β) Κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και µέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης. γ) Κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκποµπών, στις οποίες καθορίζεται η µεθοδολογία, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. δ) Υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως πληροφοριών βάσει αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των εκποµπών κατά τα προβλεπόµενα στο στοιχείο (3), και άλλων απαιτούµενων στοιχείων που επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή τον έλεγχο της τήρησης των όρων αδειοδότησης και τη σύγκριση µε τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. ε) Ενδεδειγµένες απαιτήσεις για τη διατήρηση και τον έλεγχο σε τακτά διαστήµατα της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνονται για την πρόληψη των εκποµπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, σύµφωνα µε το στοιχείο (2) και ενδεδειγµένες απαιτήσεις περί περιοδικής παρακολούθησης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων όσον αφορά σχετικές επικίνδυνες ουσίες που είναι πιθανόν να είναι παρούσες στον χώρο της εγκατάστασης και λαµβανοµένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στον χώρο της εγκατάστασης. Η περιοδική παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον µία φορά ανά πενταετία για τα υπόγεια ύδατα και ανά δεκαετία 18

19 για το έδαφος, εκτός εάν η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε συστηµατική εκτίµηση του κινδύνου ρύπανσης. στ) Μέτρα σχετικά µε τις µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και παύση λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωµατική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της λειτουργίας. ζ) ιατάξεις για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε µεγάλη απόσταση. η) Όρους για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπών ή παραποµπή στις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται αλλού. θ) Στις περιπτώσεις που, δραστηριότητα ή είδος της διαδικασίας παραγωγής που διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν καλύπτεται από συµπεράσµατα αναφοράς Β Τ ή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω συµπεράσµατα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας ή της διαδικασίας, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις µε τον φορέα εκµετάλλευσης, καθορίζει τους όρους αδειοδότησης µε βάση τις διαθέσιµες βέλτιστες τεχνικές που έχει προσδιορίσει για τις οικείες δραστηριότητες ή διαδικασίες δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Β.IV της παρούσας ΥΑ (προσαρτάται στην παρούσα). 2. Επίσης, για έργα και δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β.Ι. της παρούσας ΥΑ, επιπρόσθετα των όσων αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας ΥΑ στις ΑΕΠΟ τίθενται και οι ακόλουθοι περιορισµοί: α) Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αδειοδότησης επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρµόζονται, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπών της άδειας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες οριακές τιµές εκποµπών, η ασφάλεια εκµετάλλευσης απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών, όπου απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε νέο ή αναθεωρηµένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος µε βάση νεότερη κανονιστική διάταξη. β) Σε περίπτωση συµβάντος ή ατυχήµατος που επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας (και µε την επιφύλαξη του Προεδρικού ιατάγµατος 148/2009, όπως ισχύει, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας): ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, αµέσως λαµβάνει αµέσως τα µέτρα για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία η αρµόδια αρχή θεωρεί αναγκαία για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων γ) Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ενηµερώνει αµέσως την περιβαλλοντική αρχή, λαµβάνει αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης το συντοµότερο δυνατόν, ή υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης. Εάν η παράβαση των όρων της ΑΕΠΟ προκαλεί άµεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή απειλεί να έχει άµεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, και µέχρις ότου αποκατασταθεί η συµµόρφωση σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης, της µονάδας καύσης, της µονάδας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ή του σχετικού τµήµατος αυτών. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 1. ιοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου 2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου 3. Μονοξείδιο του άνθρακα 4. Πτητικές οργανικές ενώσεις 5. Μέταλλα και οι ενώσεις τους 6. Σκόνη συµπεριλαµβανοµένων των λεπτών σωµατιδίων 7. Αµίαντος (αιωρούµενα σωµατίδια και ίνες) 8. Χλώριο και οι ενώσεις του 9. Φθόριο και οι ενώσεις του 10. Αρσενικό και οι ενώσεις του 11. Κυανιούχες ενώσεις 12. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή µέσω της ατµόσφαιρας 13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια Υ ΑΤΑ 1. Αλογονούχες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις µέσα στο υδάτινο περιβάλλον 2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις 3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 4. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες µεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού 5. Έµµονοι υδρογονάνθρακες και έµµονες και βιοσυσσωρεύσιµες τοξικές ουσίες 6. Κυανιούχες ενώσεις 7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους 8. Αρσενικό και οι ενώσεις του 9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα 10. Αιωρούµενες ύλες 11. Ουσίες που συµβάλλουν στον ευτροφισµό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα) 12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου (και που µετρούνται µε παραµέτρους όπως το BOD, το COD κ.λπ.) 13. Ουσίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΧ της ΚΥΑ 51354/2641/Ε03/2010 (ΦΕΚ Β 1909) σχετικά µε τον καθορισµό Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισµένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1. Η χρησιµοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα. 2. Η χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών. 3. Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που σχηµατίζονται και χρησιµοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχοµένως, των αποβλήτων. 4. Οι συγκρίσιµες διεργασίες, εξοπλισµοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς σε βιοµηχανική κλίµακα. 5. Η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων. 6. Το είδος, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριµένων εκποµπών. 7. Οι ηµεροµηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάµενων εγκαταστάσεων. 8. Ο χρόνος που απαιτεί η υιοθέτηση µιας βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής. 20

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την

Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΡΙΘ. L 257 της 10/10/1996 σ. 0026-0040 Κείµενο:Ο ΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το πέμπτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος,

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το πέμπτο πρόγραμμα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος, L 24/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/1/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2703 5 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 48963 Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Πε ριβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας

Ιωάννης. Μαναριώτης ρ. Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Συνοπτική Παρουσίαση του Θεσµού της Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων και ραστηριοτήτων κατόπιν της Εναρµόνισης του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. Ιωάννης. Μαναριώτης ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιβαλλοντική Μελέτη- Μελέτη/Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα