Απόστολος Φανακίδης. Γεννικθκε το 1945 ςτον Ζβρο, ηεί και εργάηεται ςτθν Ακινα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόστολος Φανακίδης. Γεννικθκε το 1945 ςτον Ζβρο, ηεί και εργάηεται ςτθν Ακινα."

Transcript

1 Απόστολος Φανακίδης Γεννικθκε το 1945 ςτον Ζβρο, ηεί και εργάηεται ςτθν Ακινα. Μετά τον εμφφλιο πόλεμο, θ οικογζνειά του μετακόμιςε ςτθ Βουδαπζςτθ μζχρι τα γεγονότα του 1956, όπου και εγκαταςτάκθκαν ςτθν Σόφια. Σποφδαςε ςτθν Ακαδθμία Καλϊν Τεχνϊν ςτο Τμιμα Μνθμειακισ Γλυπτικισ, από το 1967 ζωσ το Ακόμα κι αν του δόκθκε μια πολφ ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ, δθμιοφργθςε το πρϊτο αφθρθμζνο ζργο μοντζρνασ γλυπτικισ ςε μια από τισ κεντρικζσ πλατείεσ τθσ Σόφιασ. Επζςτρεψε ςτθν Ελλάδα το 1978 και ςυμπεριζλαβε το άχλο ςτοιχείο και το φωσ του Αττικοφ ουρανοφ ςτα ζργα του. Αρκετζσ εκκζςεισ και ςθμαντικά βραβεία ακολουκοφν, ςε Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία, ΗΠΑ. Το 1981, εκπροςϊπθςε τθν Ελλάδα ςτθν Μπιενάλε τθσ Βουδαπζςτθσ, όπου κζρδιςε ζνα από τα Πρϊτα Βραβεία. Το 1988, κζρδιςε τον Εκνικό Διαγωνιςμό του Υπουργείου Πολιτιςμοφ και δθμιοφργθςε το 2005 το Μνθμείο ςτθ μνιμθ των 200 Εκτελεςκζντων Πατριωτϊν από τουσ Ναηί κατά τθ διάρκεια του Β' Παγκοςμίου Πολζμου, το οποίο εξακολουκεί να κεωρείται ωσ το πιο ςθμαντικό εκνικό μνθμείο του 20ου αιϊνα. Τα ζργα του Φανακίδθ χαρακτθρίηονται από εξπρεςιονιςτικι ζνταςθ. Ο καλλιτζχνθσ εςτιάηει ςτθν εξζλιξθ του ανκρϊπου, όπου το ςϊμα αντιπροςωπεφεται γυμνό από τουσ κρθςκευτικοφσ και ιδεολογικοφσ «μφκουσ» του. Τα υπερμεγζκθ «Πόδια» υπογραμμίηουν τθν επικυμία του να ςυνδζςει το πραγματικό πεδίο με τθν ψευδαίςκθςθ. Η «Κεφαλι Giacometti» αποτελεί ζναν φόρο τιμισ ςτον Ελβετό γλφπτθ, ζνα από τα καλλιτεχνικά ςθμεία αναφοράσ του. Η περίοδοσ ανοίγει μιαν άλλθ δθμιουργικι εποχι, όπου το φωσ του νζον που διαφεφγει μζςα από τισ καταςκευζσ άνκρακα αναπτφςςει μια διαφορετικι εςωτερικι τοπογραφία μζςα από το ζντονο ςκοτάδι μιασ απζραντθσ ςκθνισ. Ο αντίκτυποσ των «Κοςμικϊν τοπίων" του είναι, πράγματι, εξαιρετικά αποτελεςματικόσ. Ζργα του βρίςκονται ςε ςθμαντικά μουςεία Μοντζρνασ Τζχνθσ, μεγάλεσ γκαλερί, κεςμικζσ και ατομικζσ ςυλλογζσ, ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και ςτισ ΗΠΑ, κακϊσ και ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ςτθν Βουλγαρία, Ελλάδα, Κφπρο, Ολλανδία και ΗΠΑ. «Ο Φανακίδθσ πλάκει με εξπρεςιονιςτικι δφναμθ τισ μορφζσ του προςεγγίηοντασ μζςα από τισ ρωγμζσ του υλικοφ το φκαρτό χαρακτιρα τουσ, κακϊσ αντιμετωπίηουν με προβλθματιςμό τθν ςφνκλιψθ τουσ από το τεχνολογικό περιβάλλον [...] και το ανεκπλιρωτο των ονείρων τουσ [...]Ο Φανακίδθσ, ςε όλθ τθν καλλιτεχνικι του διαδρομι, προςδίδει δραματικότθτα ςτισ γλυπτικζσ του δθμιουργίεσ. Εςτιάηει άμεςα το ενδιαφζρον του ςτθν πρωτόγνωρθ ομορφιά τθσ φόρμασ και του χρϊματοσ, ςτισ αφθγθματικζσ εναλλαγζσ και ςτισ εκφραςτικζσ ςυγκινιςεισ μζςα από τισ παραμορφϊςεισ που ειςάγει ςτο ζργο του. Αρκετζσ δθμιουργίεσ του τείνουν προσ τον κόςμο του υπερπραγματικοφ υπερβαίνοντασ τα όρια τθσ πραγματικότθτασ για να ςυναντθκοφν με το απροςδιόριςτο και το όνειρο». Τάκθσ Μαυρωτάσ, Διευκυντισ Εικαςτικοφ Προγράμματοσ Ιδρφματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Μουςικισ Β & Μ Θεοχαράκθ 1 «Η γλυπτικι του Φανακίδθ μασ δθμιουργεί μιαν ευχάριςτθ ζκπλθξθ. Ο γλφπτθσ, αν και παραμζνει κλαςςικόσ δεν είναι κακόλου δυςκίνθτοσ. Παίηοντασ με τθν φόρμα, πάει από τθν φιγοφρα ςτθν αφαίρεςθ και από τθν αφαίρεςθ ςτθν φιγοφρα [Ο Φανακίδθσ] δουλεφει για τθν διάρκεια και τα γλυπτά του αντιμετωπίηονται ςαν ζργα που πρζπει να μείνουν ςτον χρόνο, να γίνουν κομμάτια μουςειακά». Ευρυδίκθ Trichon-Μιλςάνθ

2 Apostolos Fanakidis Born in 1945 at Evros (Northern Greece), he lives and works in Athens. After the Greek Civil War, his family moved to Budapest until the events of 1956 where they have settled in Sofia, Bulgaria. There, he studied at the Academy of Fine Arts in the Monumental Sculpture department, from 1967 to Even though he was given a highly academic education, he created the first abstract modern sculpture to be placed in one of Sofia s central squares. He moved back to Greece in 1978, where he integrates the immaterialism and the light of the Attica sky in his works. Several exhibitions and major prizes follow, in Greece, France, the Netherlands, USA. In 1981, he represented Greece at the Biennale of Budapest, where he won one of the 1st prizes. In 1988, he won the National Competition of the Greek Ministry of Culture and created in 2005 the Monument in memory of the 200 Patriots shot by the Nazis during WWII, considered still as the most important national monument of the 20 th century. Fanakidis' works are characterised by expressionistic intensity. The artist focuses on the evolution of the human being, where the body is represented naked from its religious and ideological "myths". His oversized "Feet" underline his desire to link the real field with the illusion. His "Giacometti Head" is a tribute to the Swiss sculptor, one of his artistic references. The period opens another creative era, where the neon light which escapes from within his coal constructions develop another inner topography through the sharp darkness of a endless scene. The impact of his "Space landscapes" is a highly effective one, indeed His works are in important museums of Modern Art, major galleries, institutional & individual collections, throughout Europe & in the USA, as well as in public places in Bulgaria, Cyprus, Greece, the Netherlands & USA. «Fanakidis moulds his forms with expressionist strength reaching through the cracks of the material their corruptible nature. They face with perplexity their constriction from their technological environment [...] and their unrealised dreams [...] Fanakidis provides drama in his sculptural creations throughout his artistic path. The sculptor immediately focuses his interest in the unusual beauty of form and colour, in the narrative variations and in the expressive emotions through the distortions introduced in his work. Several of his creations tend to the sphere of hyperrealism in order to reach the indefinable and the elusive dream». Takis Mavrotas, Director of Fine Arts Program B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music «The sculpture of Fanakidis provokes a pleasant surprise to us. The sculptor, although he remains classic [...] plays with the form, he goes from the figurative to abstract and from abstract to figurative [Fanakidis] works in the long term and his sculptures are exposed as works that will withstand time and will become museum pieces». Eurydice Trichon-Milsani 2

3 Apostolos Fanakidis Né en 1945 à Evros (Grèce du Nord), il vit et travaille à Athènes. Après la guerre civile grecque, sa famille s'installe à Budapest jusqu'aux événements de 1956, après lesquels ils se sont installés à Sofia, en Bulgarie. Là-bas, il a étudié à l'académie des Beaux-arts dans le département de sculpture monumentale, de 1967 à Même s'il a reçu une éducation très académique, il crée cependant la première sculpture moderne abstraite pour être placé dans l'une des places centrales de Sofia. En 1978, il retourne en Grèce et intègre l'immatérialité et la lumière du ciel d'attique dans ses œuvres. De nombreuses expositions et de prix importants suivent, en Grèce, en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis. En 1981, il a représenté la Grèce à la Biennale de Budapest, où il a décroché l'un des Premiers Prix. En 1988, il a remporté le Concours national du Ministère grec de la Culture et a créé en 2005 le Monument à la mémoire des 200 Patriotes fusillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, considéré encore en tant que le monument national le plus important du XXème siècle. Les œuvres de Fanakidis se caractérisent par l'intensité expressionniste. L'artiste se concentre sur l'évolution de l'être humain, où le corps est représenté nu de ses «mythes» religieux et idéologiques. Ses "Pieds" surdimensionnés soulignent sa volonté de lier le champ réel avec l'illusion. Sa "Tête Giacometti" est un hommage au sculpteur suisse, l'une de ses références artistiques. La période ouvre une autre ère créative, où la lumière néon qui s'échappe de l'intérieur de ses constructions de charbon développe une autre topographie intérieure à travers l'obscurité forte d'une scène infinie. En définitive, l'impact de ses "Paysages spatiaux" est très efficace... Ses œuvres figurent dans des musées importants d'art moderne, les grandes galeries, les collections institutionnelles et individuelles, en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que dans les lieux publics en Bulgarie, à Chypre, en Grèce, aux Pays-Bas et aux États-Unis. «Fanakidis modèle ses formes avec une force expressionniste et s'approche de leur nature abîmée au travers des fissures de la matière. Elles confrontent avec perplexité leur constriction par leur environnement technologique [ ] et l'irréalisable de leurs rêves [ ] Fanakidis rajoute des éléments dramatiques dans ses créations sculpturales, tout au long de son parcours artistique. Il concentre directement son intérêt sur la beauté inhabituelle de la forme et de la couleur, les variations narratives et les émotions expressives à travers des distorsions introduites dans son travail. Plusieurs de ses créations tendent vers la sphère de l'hyperréalisme en dépassant les limites de l'existant en vue d'atteindre l'indéfinissable et le rêve insaisissable». Takis Mavrotas, Directeur du Programme des Beaux-arts Fondation B & M Theocharakis pour les Beaux-arts et la Musique 3 «La sculpture de Fanakidis nous provoque une surprise agréable. Le sculpteur, tout en restant classique [ ] joue avec la forme, il va du figuratif à l'abstrait et de l'abstrait au figuratif [ ] Manifestement [Fanakidis] travaille dans la durée et ses sculptures s'exposent comme des œuvres qui vont résister au temps et vont devenir de pièces de musée». Eurydice Trichon-Milsani

4 Apostolos Fanakidis Geboren 1945 in Evros (Nordgriechenland), lebt und arbeitet in Athen. Nach dem griechischen Bürgerkrieg zog seine Familie nach Budapest und blieb dort bis zu den Ereignissen von 1956, danach haben sie sich in Sofia, Bulgarien niedergelassen. Dort studierte er an der Kunstakademie in der Abteilung monumentalen Skulptur, von 1967 bis Obwohl er eine sehr akademische Ausbildung erhielt, schuf er die erste abstrakte moderne Skulptur in einem der zentralen Plätze in Sofia. Er kehrte nach Griechenland im Jahr 1978 zurück, wo er das immaterialle Element und das Licht des attischen Himmels in seinen Werken integriert. Mehrere Ausstellungen und bedeutende Auszeichnungen folgen, in Griechenland, Frankreich, Niederlande, USA. Im Jahr 1981 vertrat er Griechenland an der Biennale in Budapest, wo er einen der ersten Preise gewann. In 1988 gewann er den Nationalwettbewerb des griechischen Ministeriums für Kultur und schuf im Jahr 2005 das Denkmal zur Erinnerung an die 200 Patrioten, die von den Nazis während des zweiten Weltkriegs hingerichtet wurden. Das Denkmal wird immer noch als das wichtigste Nationaldenkmal des 20. Jahrhunderts angesehen. Fanakidis Werke zeichnen sich durch expressionistische Intensität aus. Der Künstler konzentriert sich auf die Evolution des Menschen, wobei der Körper nackt von religiösen und ideologischen "Mythen" dargestellt wird. Die übergroßen "Füße," unterstreichen seinen Wunsch, den eigentlichen Bereich mit der Illusion zu verbinden. "Giacometti Kopf" ist eine Hommage an den Schweizer Bildhauer, einer seiner künstlerischen Bezugspunkte. Im Zeitraum öffnet sich eine andere kreative Epoche, wobei das Neon-Licht, welches durch seine Kohle-Konstruktionen entkommt, eine andere interne Topographie durch die intensive Dunkelheit einer endlosen Szene entwickelt. Die Wirkung seiner "Weltraum Landschaften" ist in der Tat äußerst effektiv. Seine Werke sind in bedeutenden Museen für Moderne Kunst, großen Galerien, institutionellen und persönlichen Sammlungen in ganz Europa & den USA, sowie auf öffentlichen Plätzen in Bulgarien, Griechenland, Niederlande & USA & Zypern. «Fanakidis formt seine Skulpturen mit expressionistischer Kraft dessen vergänglichen Natur durch die Risse des Materials erreicht werden. Sie konfrontieren mit Problematik ihre Einengung durch ihr technologisches Umfeld [...] und ihren unrealisierten Träumen [...] Fanakidis bietet, in allen seinen skulpturalen Kreationen im Laufe seiner künstlerischen Laufbahn, Drama an. Er konzentriert sein ganzes Interesse auf die ungewöhnliche Schönheit der Form und Farbe, auf narrative Variationen und expressiven Emotionen durch die Entstellung, die zu seinen Werken führt. Einige seiner Kreationen erreichen die Sphäre des Hyperrealismus, um sich mit dem Undefinierbaren und schwer fassbaren Traum zu vereinigen». Takis Mavrotas, Direktor des Programms für Bildende Kunst B & M Theocharakis Stiftung für Bildende Kunst und Musik 4 «Deshalb kreiert die Bildhauerei Fanakidis eine angenehme Überraschung. Der Bildhauer, obwohl er klassisch bleibt, ist im allgemeinen nicht starr. Er spielt mit der Form, bewegt sich vom Figurativen zum Abstrakten und vom Abstrakten zum Figurativen [...] Offensichtlich [Fanakidis] arbeitet auf lange Sicht hin, seine Skulpturen werden als Werke, die die Zeit überstehen behandelt und als Museumsstücke ausgestellt». Eurydice Trichon-Milsani

5 Photo Gallery Sea of Steel (Wijn aan Zee) Monument to the memory of Executed Patriots (Kaisariani) 5 Giacometti Head Space Landscape

6 Space landscape I Universal memory II Human dimension The step Maternity I 6 Maternity II Exhibition at the B & M Theocharakis Foundation (partial)

NIKOS SKALKOTTAS THESSALONIKI STATE. CONCERTO FOR 2 VIOLINS CONCERTinO FOR 2 PIANOS. SYMPHONY ORCHESTRA Vassilis Christopoulos NOCTURNAL AMUSEMENT

NIKOS SKALKOTTAS THESSALONIKI STATE. CONCERTO FOR 2 VIOLINS CONCERTinO FOR 2 PIANOS. SYMPHONY ORCHESTRA Vassilis Christopoulos NOCTURNAL AMUSEMENT NIKOS SKALKOTTAS CONCERTO FOR 2 VIOLINS CONCERTinO FOR 2 PIANOS NOCTURNAL AMUSEMENT Georgios Demertzis Simos Papanas Maria Asteriadou Nikolaos Samaltanos Dimitris Desyllas THESSALONIKI STATE SYMPHONY ORCHESTRA

Διαβάστε περισσότερα

Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας. The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas

Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας. The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας The sculptor Georgios Rigas Le sculpteur Géorgios Rigas Der Bildhauer Georgios Rigas ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ DIMITRIS PAVLOP OULOS Ο γλύπτης Γεώργιος Ρήγας Συμβολή στη μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

7 N. Vamva st., Athens, GR 106 74 tel: +30 210 3636 547, +30 210 3636 404 fax:+30 2103636 470 email: ekthesis@artexpertise.gr

7 N. Vamva st., Athens, GR 106 74 tel: +30 210 3636 547, +30 210 3636 404 fax:+30 2103636 470 email: ekthesis@artexpertise.gr Οργάνωση και επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου Art Expertise Ekthesis Τερψιχόρη Μαρία Αγγελοπούλου Φίλιππος Στρατής Γλύπτης Μαρία Μιγάδη Τιμολέων Οικονομόπουλος Λόλα Θεοδώρα Στεφανίδου Ν. Βάμβα 7, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE EDEN TROODOS AGROS VOUNI PANAGIAS KATO PYRGOS KALOPANAYIOTIS

EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE EDEN TROODOS AGROS VOUNI PANAGIAS KATO PYRGOS KALOPANAYIOTIS EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE EDEN TROODOS AGROS VOUNI PANAGIAS KATO PYRGOS KALOPANAYIOTIS CONTENTS 4-5 6-9 10-17 18-25 26-31 32-39 40-47 EDEN EDEN THEMES & DESTINATIONS TROODOS AGROS VOUNI PANAGIAS

Διαβάστε περισσότερα

Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1

Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1 Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 1 Catalogo26-03:Layout 1 27-03-2008 13:42 Pagina 2 Hellenic Ministry of Culture Υπουργείο Πολιτισµού Michalis Liapis Minister Μιχάλης Λιάπης Υπουργός Thodoris

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση

Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση ISBN 978-618-81460-1-3 9 786188 146013 Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade: H επανέκθεση Stratis Eleftheriadis-Tériade Museum-Library: Redisplaying the Collection Musée-Bibliothèque Stratis Élefthériadis-Tériade:

Διαβάστε περισσότερα

GRECE Loi n 3089/2002 sur l'assistance médicale à la reproduction humaine. Loi N 3089 Assistance médicale à la reproduction humaine

GRECE Loi n 3089/2002 sur l'assistance médicale à la reproduction humaine. Loi N 3089 Assistance médicale à la reproduction humaine Les traductions reprises ci-après pour information sont publiées avec l'aimable autorisation des auteurs. Elles ont été réalisées pour la "2 ème Journée des Juristes européens" Université Nationale et

Διαβάστε περισσότερα

«Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού»

«Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού» «Η Διδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Του Σχεδιασμού» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ - ΧΟΛΘ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΣΘ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

10ο Διεθνές Συµπόσιο Βυζαντινής Σφραγιστικής. 10th international Symposium of Byzantine Sigillography. Περιλήψεις των ανακοινώσεων

10ο Διεθνές Συµπόσιο Βυζαντινής Σφραγιστικής. 10th international Symposium of Byzantine Sigillography. Περιλήψεις των ανακοινώσεων 10ο Διεθνές Συµπόσιο Βυζαντινής Σφραγιστικής 10th international Symposium of Byzantine Sigillography Περιλήψεις των ανακοινώσεων N. Alekseienko, La carte sigillographique de la Crimée: les nouvelles places

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Intro. Aragone. Armorique. Savoie. Ardennes. Andes. Vermont. Vivid. Nevada. Chateau. Deco Bricks. Corners. Save Energy with Decostone

Contents. Intro. Aragone. Armorique. Savoie. Ardennes. Andes. Vermont. Vivid. Nevada. Chateau. Deco Bricks. Corners. Save Energy with Decostone 2 4 12 20 28 32 Intro Aragone Armorique Savoie Ardennes Andes Contents 38 42 48 54 60 64 Vermont Vivid Nevada Chateau Deco Bricks Corners 66 68 69 70 72 Save Energy with Decostone Extra Stone Glue Promotional

Διαβάστε περισσότερα

7.10.2014. Please scroll down for the English version Please scroll down for Greek version

7.10.2014. Please scroll down for the English version Please scroll down for Greek version 7.10.2014 Please scroll down for the English version Please scroll down for Greek version documenta 14, Kassel. Learning from Athens Von Athen lernen Μαθαίνοντας από την Αθήνα Team documenta 14, copyright

Διαβάστε περισσότερα

Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона. Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона.

Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона. Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона. Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона. Die Pilionbahn. Le train du Pélion. Маленький поезд Пелиона. Το τραινάκι του Πηλίου. The little train of Pelion. Το τραινάκι του Πηλίου. The

Διαβάστε περισσότερα

Freiburg Dissertations in Aegean Archaeology 4, BAR International Series 2178 (2010), ISBN 978-1-4073-0728-2

Freiburg Dissertations in Aegean Archaeology 4, BAR International Series 2178 (2010), ISBN 978-1-4073-0728-2 Zusammenfassung in deutscher Sprache Materialgrundlage der Arbeit ist die mittelminoische Feinkeramik mit ihrem häufig farbigen Dekor auf dunklem Grund. Im letzten Jahrhundert wurden bisher mehr als 300

Διαβάστε περισσότερα

100 ans de recherches de l École française d Athènes

100 ans de recherches de l École française d Athènes 100 ans de recherches de l École française d Athènes 100 years of research by the French School at Athens 100 χρόνια ερευνών της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Octobre 2014 Janvier 2015 Thessalonique Kavala Paris

Διαβάστε περισσότερα

Aνταλλαγή Αustausch Exchange

Aνταλλαγή Αustausch Exchange Aνταλλαγή Αustausch Exchange ΣΤΟΑ MΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ BROADWAY PASSAGE Ευχαριστούμε θερμά τις-τους / Besonderen Dank an / Special thanks to Παρασκευή Λάλη / Paraskevi Lali Γιώργος Λάλης / Giorgos Lalis Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

A) Κατερίνη Η πόλη σχηματίστηκε από ένα συνοικισμό

A) Κατερίνη Η πόλη σχηματίστηκε από ένα συνοικισμό e-mail: village@mediterraneanhotels.gr http://village.mediterraneanh Tel: +3023510 64600 Fax: +30 23510 64601 Τα αξιοθέατα της Περιοχής : The area attractions Die Sehenswürdigkeiten der Umgebung : A) Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Tolle gemeinsame Projekte warten auf euch. Informationen zu Fördermöglichkeiten eurer ersten gemeinsamen Aktivitäten gibt es dort ebenfalls.

Tolle gemeinsame Projekte warten auf euch. Informationen zu Fördermöglichkeiten eurer ersten gemeinsamen Aktivitäten gibt es dort ebenfalls. Griechische Vereine suchen Partner in Deutschland Viele Milliarden Euro sind schon nach Griechenland geflossen. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht. Was Griechenland dringend benötigt ist das know how,

Διαβάστε περισσότερα

DIUM GR. No./Nr. 8700.00

DIUM GR. No./Nr. 8700.00 DIUM GR No./Nr. 8700.00 Distancier International Uniforme Marchandises: Liste des gares - Liste des lieux ferroviaires de prise en charge / de livraison Edition du 01 er July 2014 Einheitlicher Entfernungszeiger

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ The ecstatic breath of freedom Der bedingungslose Weg der Freiheit NIKOS KYPRAIOS PAINTINGS

ΒΙΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ The ecstatic breath of freedom Der bedingungslose Weg der Freiheit NIKOS KYPRAIOS PAINTINGS ΒΙΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ The ecstatic breath of freedom Der bedingungslose Weg der Freiheit NIKOS KYPRAIOS PAINTINGS VIENNA 2011 1 2 3 NIKOS KYPRAIOS ΒΙΑΙΑΣ ΠΝΟΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ The ecstatic breath of freedom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 2-4 Οκτωβρίου 2015 Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ. Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21 ου αιώνα ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 2-4 Οκτωβρίου 2015 Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές και Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

P A R A L I A - O L Y M P U S R I V I E R A - G R E E C E HOTEL

P A R A L I A - O L Y M P U S R I V I E R A - G R E E C E HOTEL P A R A L I A - O L Y M P U S R I V I E R A - G R E E C E HOTEL step inside Hibiscus lounge bar lobby lounge Το μπαρ Ιβίσκος δανείστηκε το όνομά του από το χαρακτηριστικό τροπικό λουλούδι. Λέγεται και

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios

H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios H ΝΥΧΤΑ THΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Ο ΒΙΟΣ NUIT DE LA PHILOSOPHIE Nacht der Philosophie - bios 08.05.2015, 18.30-02.00 18.30-20.30 Goethe-Institut Athen 21.00-02.00 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ INSTITUT FRANÇAIS DE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ξένες Γλώσσες Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ξένες Γλώσσες Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CAP-151 Remote Control Integrated Amplifier

OWNER S MANUAL CAP-151 Remote Control Integrated Amplifier OWNER S MANUAL CAP-151 Remote Control Integrated Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...4 DEUTSCH...7 ESPAÑOL...10 NEDERLANDS...14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...16...20 SPECIFICATIONS...23 V1.0 Figure 1 Top view J7 J8 J6 J5 Mounting

Διαβάστε περισσότερα

École française d AthÈnes. Γαλλική Σχολή Αθηνών. nouvelles

École française d AthÈnes. Γαλλική Σχολή Αθηνών. nouvelles École française d AthÈnes Γαλλική Σχολή Αθηνών nouvelles Wilhelm VOLLGRAFF Sur les pas de Wilhelm VOLLGRAFF Cent ans d activités archéologiques à Argos Actes du colloque international organisé par la IV

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ PIERRE DE COUBERTIN ET LE MIRACLE GREC PIERRE DE COUBERTIN AND THE GREEK MIRACLE Ο ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΚΟΥΜΠΕΡΤΈΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΥΜΑ Comité International Pierre de Coubertin Comité International Pierre de Coubertin

Διαβάστε περισσότερα