Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. Τίτλοι Σπουδϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν"

Transcript

1 Βιογραφικό ςημείωμα Προςωπικά ςτοιχεία Πνομα Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ: Τόποσ καταγωγισ: Θωμαι Αλεξίου 19 Φεβρουαρίου 1975, Θεςςαλονίκθ Καςτοριά Τίτλοι Σπουδϊν 1997 Ρτυχίο Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (Διάρκεια ςπουδϊν: ) Χαρακτθριςμόσ: Λίαν καλϊσ 1998 Ανϊτερο πιςτοποιθτικό ςτισ Τεχνικζσ και Μεκόδουσ Διδαςκαλίασ των Αγγλικϊν ωσ Ξζνθ Γλϊςςα, Canterbury Christ Church University, Μεγ. Βρετανία ( ) MA ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ Ρανεπιςτιμιο του Kent, Μεγάλθ Βρετανία (Διάρκεια ςπουδϊν: ) PhD (Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία) Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, University of Wales Swansea, Μεγάλθ Βρετανία (Διάρκεια ςπουδϊν: ). Σίτλοσ διατριβισ: Cognitive development, aptitude and language learning in Greek young learners. (Γνωςτικι ανάπτυξθ, ζφεςθ και εκμάκθςθ γλωςςϊν ςε μικρά παιδιά ςτθν Ελλάδα ). Επιβλζπων: James Milton Άλλεσ ξζνεσ γλϊςςεσ Γερμανικά (κάτοχοσ Mittelstuffe, Goethe) Ιςπανικά (Αρχάρια)

2 Επαγγελματική εξζλιξη 2010 ςήμερα Λεκτόριςςα, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ομόφωνθ εκλογι, 4/2/2009, αρ. Φ.Ε.Κ. διοριςμοφ ςτθ βακμίδα του Λζκτορα 465Γ/07/06/2010. Ανάλθψθ κακθκόντων 17/6/2010). Συντονίςτρια ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παραρτιματα Θεςςαλονίκθσ και Ακινασ (από το 2011). Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν του ΕΑΡ (από το 2006 μζχρι ςιμερα) Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Αγγλικά (χειμερινό εξάμθνο). Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Φιλοςοφικι Σχολι, Αριςτοτζλειο Ραν/μιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Μεκοδολογία Διδαςκαλίασ Γλωςςϊν ΙΙ (εαρινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παραρτιματα Θεςςαλονίκθσ και Ακινασ. Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν του ΕΑΡ Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Φιλολογίασ, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ: Μζκοδοι ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία (χειμερινό εξάμθνο). Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Δίγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο Νθπιαγωγείο (χειμερινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ (Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό) ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, διδαςκαλία ςε Μεταπτυχιακό Επίπεδο για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Διδαςκαλία Αγγλικισ ςε παιδιά. Επιπλζον, επιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο ίδιο τμιμα Λεκτόριςςα 407/80 για το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Αγγλικά. Διδάςκουςα ςτο Διδαςκαλείο του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, Αλ. Δελμοφηοσ ςτα μακιματα Γνωςτικι ψυχολογία και Αγγλικά. Λεκτόριςςα 407/80, ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ 1

3 για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Δίγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο Νθπιαγωγείο (χειμερινό εξάμθνο) Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ. Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο ίδιο τμιμα. Ωρομίςκια Εκπαιδεφτρια ςτο ΙΕΚ Θζρμθσ, ςτο Τμιμα Ξενοδοχειακϊν Υπθρεςιϊν και Τροφοδοςίασ, ςτο μάκθμα Αγγλικά Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Φιλολογίασ, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Ειςαγωγι ςτθν Ερευνθτικι Γλωςςολογικι Εργαςία (χειμερινό εξάμθνο). Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ ςτο ΤΕΙ Θπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ, Ιωάννινα, για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Ψυχογλωςςολογία (εαρινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Διευκφντρια Σπουδϊν ςε φροντιςτιριο αγγλικϊν ςτα Ιωάννινα. Τα κακικοντα περιλάμβαναν διδαςκαλία Αγγλικϊν από επίπεδο προνθπίων (pre-junior) μζχρι και Proficiency και απαςχόλθςθ με διοικθτικά κζματα του φροντιςτθρίου Συντονίςτρια μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ (ΜΑ ςτθν Μετάφραςθ με τθν Χριςθ Τεχνολογικϊν Μεταφραςτικϊν Εργαλείων), ερευνθτικι βοθκόσ και διδάςκουςα (Tutor) για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο Μετάφραςθ από τα Αγγλικά ςτα Ελλθνικά ςτο Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Ραν/μίου Ουαλίασ Swansea. Διδαςκαλία αγγλικϊν ςε φοιτθτζσ Foundation Courses ςτο Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ Ραν/μίου Ουαλίασ, Swansea Διδάςκουςα τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε αλλοδαποφσ, Ραν/μιο Ουαλίασ Swansea Κακθγιτρια Αγγλικισ γλϊςςασ ςε φροντιςτιριο (ςτα Ιωάννινα) ςε όλα τα επίπεδα με ειδικι 2

4 εμπειρία ςτθν μικρι θλικία Κακθγιτρια Αγγλικισ γλϊςςασ ςε φροντιςτιριο (ςτα Ιωάννινα) ςε όλα τα επίπεδα. Μζλοσ επιςτημονικϊν εταιριϊν Μζλοσ τθσ ομάδασ (ςε ςυνεργαςία με το University of Edinburgh Μζλοσ τθσ ομάδασ Ρολφδρομο : Ομάδα για τθ Διγλωςςία και τον Ρολυπολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ και ςτθν Κοινωνία, Μζλοσ τθσ TESOL Macedonia-Thrace Μζλοσ IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language Μζλοσ ΑΙLA: Association Internationale de Linguistique Appliquée Μζλοσ Αξιολογθτϊν Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, αρικμόσ: 3344/ 18/4/2006 Μζλοσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου επιςτημονικϊν εταιριϊν και οργανιςμϊν (1) ΕΕΕΓ: Εκλεγμζνο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ. Ρρϊτθ διετία: (ταμίασ) (2) Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΟΜΕ Θεςςαλονίκθσ Organisation Mondiale pour l Education Préscolaire (Ραγκόςμια Οργάνωςθ Ρροςχολικισ Αγωγισ) (Δεκζμβριοσ 2011 μζχρι ςιμερα), Υποτροφίεσ Υπότροφοσ κατά τθ διάρκεια τoυ διδακτορικοφ μου ( ). Ρλιρθσ υποτροφία από το Ραν/μιο τθσ Ουαλίασ, Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, University of Wales Swansea, Μεγάλθ Βρετανία ςτο Τμιμα Αγγλικισ. Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Προγράμματα 1. Δθμιουργία Τεςτ αξιολόγθςθσ επιπζδου του λεξιλογίου τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε ςυνεργαςία με τον James Milton. Φορζασ: Ρανεπιςτιμιο Ουαλίασ, Θζματα ιςότθτασ και παρζμβαςθσ ςτθν τάξθ. Φορζασ: Σφμπραξθ των ΙΕΚ και του Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ),

5 3. Επιςτημονική ςυνεργάτησ ςτο ΚΠΓ ( ). Πράξη με τίτλο «φςτημα Αξιολόγηςησ και Πιςτοποίηςησ Γλωςςομάθειασ» (ΑΠιΓ), Τποζργο 4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΩΜΑΣΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (Επιςτθμονικι υπεφκυνθ: Επίκουρθ Κακθγιτρια του τμιματοσ Αγγλικισ του ΕΚΡΑ, Ε. Καραβά). Θ Ρράξθ με τίτλο «Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Γλωςςομάκειασ» (ΣΑΡιΓ) εντάςςεται ςτο Μζτρο 2.1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ) «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Το Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Γλωςςομάκειασ (ΣΑΡιΓ) ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2007 και ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του Το ζργο αφοροφςε το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ εξετάςεων που διενεργεί το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (Κ.Ρ.Γ.). Σκοπόσ τθσ Ρράξθσ ςτο ςφνολό τθσ ιταν ο επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ των πζντε περιςςότερο διδαςκόμενων γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα (τθν αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι και ιςπανικι), ενϊ εξυπθρζτθςε τθ δθμιουργία υποδομϊν με ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι υποδομι, κακϊσ επίςθσ τθν παραγωγι μιασ ςειράσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (ΚΡΓ) το οποίο τα Ζργα υποςτθρίηουν. Στθ διάρκεια του υποζργου επιμορφϊκθκαν περίπου επιλεγμζνοι κακθγθτζσ αγγλικισ που αποτελοφν το ςϊμα αξιολογθτϊν Αγγλικισ (δθλαδι εξεταςτζσ προφορικοφ λόγου και βακμολογθτζσ γραπτοφ λόγου) οι οποίοι εφόςον ανταποκρίνονται ςτα ηθτοφμενα καταχωροφνται ςτο επίςθμο Μθτρϊο Αξιολογθτϊν Αγγλικισ. Θ διαδικαςία αυτι ιταν ςταδιακι. Αφοφ επελζγθ ο αρικμόσ των κακθγθτϊν αγγλικισ που κεωρείται απαραίτθτοσ για τθ διενζργεια των εξετάςεων, οι επιλεγμζνοι κακθγθτζσ αυτοί παρακολοφκθςαν επιμορφωτικά ςεμινάρια τα οποία εκπόνθςε θ επιςτθμονικι ομάδα. Στθ διάρκεια των ςεμιναρίων ζγινε ζλεγχοσ των δεξιοτιτων των επιμορφοφμενων αξιολογθτϊν αγγλικισ. Το τελευταίο ςτάδιο αξιολόγθςισ τουσ ζγινε με τθ μζκοδο παρατιρθςθσ «επί τω ζργω», δθλαδι ςτθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ι βακμολόγθςθσ. Πςοι αποδείχτθκαν πλιρωσ ικανοί, εγράφθςαν ςτο Σϊμα Αξιολογθτϊν Αγγλικισ και κατόπιν ςτο Μθτρϊο Εξεταςτϊν- Βακμολογθτϊν Ξζνων Γλωςςϊν. Ο δικόσ μου ρόλοσ ςτο πλαίςιο του Τποζργου 4, ιταν: 1) θ οργάνωςθ και θ διεξαγωγι τθσ αξιολόγθςθσ υποψιφιων εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου για ζνταξθ ςτο μθτρϊο, με κφριο παραδοτζο Αναφορά Αξιολόγθςθσ Εξεταςτϊν, 2) θ οργάνωςθ και θ διεξαγωγι ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ των εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου ςτα επίπεδα Α, Β1, Β2 και Γ1, με παραδοτζα τισ Αναφορζσ διεξαγωγισ των ςεμιναρίων και Αξιολόγθςθσ των Εξεταςτϊν, 4

6 3) θ παρατιρθςθ του ζργου των εξεταςτϊν και θ αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων τουσ ςτθ διάρκεια των εξετάςεων, και 4) θ ςυμμετοχι μου ςτθν Επιςτθμονικι Ομάδα ΚΠΓ για τθν παραγωγι του επιμορφωτικοφ υλικοφ εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου, του διαβακμιςμζνου επιπζδου Α (Α1&Α2). υμμετείχα ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ βίντεο με προςομοιϊςεισ τθσ εξζταςθσ επιπζδου Α, ςτο ρόλο τθσ εξετάςτριασ. 4. Πρόγραμμα ΕΠΑ: «Πρόγραμμα Εκμάθηςησ Αγγλικήσ ςτην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΠΕΑΠ». (Επιςτ. υπεφκυνθ: Κακθγιτρια Βαςιλικι Δενδρινοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν), Ρρόκειται για ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δφο πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ ςχολείου που άρχιςε να εφαρμόηεται πειραματικά από το Σεπτζμβρθ του , ςε 800 ολοιμερα 12κζςια Δθμοτικά ςχολεία με αναμορφωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν (ΕΑΕΡ). Το ΡΕΑΡ υλοποιείται από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν για λογαριαςμό του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου «Νζεσ Ρολιτικζσ Ξενόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Σχολείο: Θ εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ ςε Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία». Στόχο ζχει τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ ςτθν Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ μζςα από κατάλλθλεσ για τθν θλικία δραςτθριότθτεσ και υλικό. Συγκεκριμζνα το ΡΕΑΡ ςτοχεφει ςτον αναδυόμενο πολυγραμματιςμό και ειςάγει ςταδιακά μια ςφγχρονθ γλωςςοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ με μακθςιακό υλικό που είναι κατάλλθλο για τουσ μικροφσ μακθτζσ και μακιτριεσ. Ο ξενόγλωςςοσ κοινωνικόσ γραμματιςμόσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του παιδιοφ να λειτουργεί αποτελεςματικά ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικό περιβάλλον (ςχολείου και τάξθσ), να υποδφεται κοινωνικοφσ ρόλουσ και να επικοινωνεί με άλλουσ ςεβόμενο τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ κοινωνικοφ γραμματιςμοφ αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ του παιδιοφ να κατανοεί και να παράγει (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) λόγο κατάλλθλο ςε οικείεσ και κακθμερινζσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ και ςτθν εξοικείωςθ του παιδιοφ με λζξεισ, φράςεισ και πολυτροπικά κείμενα (ιςτορίεσ, παραμφκια, ρίμεσ, ποιιματα, cartoon, διαφθμίςεισ). Στο πλαίςιο του προγράμματοσ περιλαμβάνεται και θ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν Γϋ Δθμοτικοφ (Magic Book 1&2), ζργο που ςτοχεφει ςτθν ομαλότερθ μετάβαςθ από τθν Βϋ ςτθν Γϋ Δθμοτικοφ. το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, ο δικόσ μου ρόλοσ αφορά (α) ςτθν αξιολόγθςθ του υλικοφ τθσ Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ κατά τθ φάςθ αναμόρφωςισ του,(β) ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν Γϋ Δθμοτικοφ και (γ) ςτθν επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν αγγλικισ γλϊςςασ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια διδακτικϊν δεξιοτιτων προκειμζνου να κατανοιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μακαίνουν οι νεαροί μακθτζσ τθ Γ2 και ςυγκεκριμζνα ςτθν επιμόρφωςθ 5

7 εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν το βιβλίο τθσ Γϋ Δθμοτικοφ. 5. Πρόγραμμα ΘΑΛΗ - Ενίςχυςη τησ Διεπιςτημονικήσ ή και Διιδρυματικήσ ζρευνασ και καινοτομίασ (Επιςτ. υπεφκυνθ: Κακθγιτρια Ηωι Γαβριθλίδου) 1 Mαρτίου Σεπτεμβρίου2015 Σίτλοσ: Ρροςαρμογι τθσ κλίμακασ Strategy Inventory for Language Learning (S.I.L.L.) με ςκοπό τον προςδιοριςμό του προφίλ ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μουςουλμάνων μακθτϊν που μακαίνουν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ και διερεφνθςθ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικοί ςτθν τάξθ. Περιγραφι: Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι: θ προςαρμογι ςτθν Ελλάδα τθσ ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθσ ςτο εξωτερικό κλίμακασ STRATEGY INVENTORY OF LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) που αξιολογεί τθ χριςθ ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ από μακθτζσ που μακαίνουν μια δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι: α) θ διερεφνθςθ μζςω τθσ χριςθσ ενόσ προςαρμοςμζνου ςε δείγμα ελλθνικοφ πλθκυςμοφ και βάςει ενόσ ζγκυρου και αξιόπιςτου εργαλείου αξιολόγθςθσ όπωσ το S.I.L.L του ςτρατθγικοφ προφίλ ελλινων μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι θ αναηιτθςθ του ςυνόλου των γνωςτικϊν, μετα-γνωςτικϊν και κοινωνιο-ςυναιςκθματικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ αυτοί κατά τθν εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ, β) θ διερεφνθςθ του ςτρατθγικοφ προφίλ μουςουλμάνων μακθτϊν που φοιτοφν ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ και μακαίνουν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα, ϊςτε να ενιςχυκεί ποιοτικά θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα μακθτϊν. Στόχο, επίςθσ, τθσ παροφςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ αποτελεί θ ςφγκριςθ των ςτρατθγικϊν που καλλιεργοφν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και μειονοτικισ εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ με εκείνεσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ πικανι επίδραςθ τθσ χριςθσ ςτρατθγικϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ τφπουσ και τον αρικμό ςτρατθγικϊν ςτισ οποίεσ καταφεφγουν οι μακθτζσ κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία ϊςτε οι τελευταίοι να «μάκουν πϊσ να μακαίνουν». το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, ο δικόσ μου ρόλοσ αφορά (α) ςτθ ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ όπου περιγράφεται το προφίλ ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ, (β) ςτθ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία κακϊσ και τθ διανομι ερωτθματολογίου ανίχνευςθσ ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί ςτθν τάξθ, (γ) ςτθ ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ όπου περιγράφεται το τρατθγικό προφίλ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ, (δ) ςτθ ςυγγραφι Εγχειριδίου με ςχζδια και προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ μζςω 6

8 τθσ ενςωμάτωςθσ τθ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ, (ε) ςτθ ςυγγραφι επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε περιοδικά με κριτζσ ι τόμουσ πρακτικϊν με επιτροπι αξιολόγθςθσ κακϊσ και (η) ςτθ ςυμμετοχι μου με ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια με κριτζσ. 6. Πρόγραμμα ΕΠΑ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη», Πράξη: «Πιςτοποίηςη Ελληνομάθειασ: Τποςτήριξη και ποιοτική ανάδειξη τησ διδαςκαλίασ/εκμάθηςησ τησ ελληνικήσ ωσ ξζνησ/δεφτερησ γλώςςασ». (Επιςτ. υπεφκυνθ: Νιόβθ Αντωνοποφλου-ζωσ το Νοζμβριο 2011, επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Ιωάννθσ Ν. Καηάηθσ- από τον Δεκζμβριο 2011 ωσ τϊρα), Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ιςτοχϊροι τθσ Ρράξθσ: Ρρόγραμμα ΕΣΡΑ: «Ριςτοποίθςθ Ελλθνομάκειασ: Υποςτιριξθ και ποιοτικι ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ». Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα ςτο Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων ζργου, Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ΕΣΡΑ ςχεδιάςτθκαν μια ςειρά δράςεων που αφοροφν αντίςτοιχα ερευνθτικά παραδοτζα, με ςτόχο, μεταξφ άλλων: (1) Δράςθ Α (ζντεκα παραδοτζα): τθν πιςτοποίθςθ τθσ ελλθνομάκειασ και τθν θλεκτρονικι τθσ εξυπθρζτθςθ, το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν και τθν επιμόρφωςθ των διδαςκόντων. (2) Δράςθ Β (τζςςερα παραδοτζα): τθν από απόςταςθ επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν τμθμάτων Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, κακϊσ και των διδαςκόντων τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Επιπλζον, τθν ενίςχυςθ και τθν υποςτιριξθ των διδαςκόντων με πρακτικζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. (3) Δράςθ Γ (ζνα παραδοτζο): τθν προςαρμογι υλικοφ για τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ ςε ΑμεΑ. (4) Δράςθ Δ (τζςςερα παραδοτζα): τθν ζρευνα για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ και για τθν πιςτοποίθςθ επάρκειασ τθσ ελλθνομάκειασ. Απαςχολοφμαι ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ωσ επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα και ερευνιτρια ςτο πλαίςιο των προαναφερόμενων δράςεων και κυρίωσ ςτο πλαίςιο των δράςεων Α και Β, κακϊσ ςυγκεκριμζνα: (1) το πλαίςιο τθσ δράςθσ Α: ςυνζταξα ειδικζσ διδακτικζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία ςε παιδιά. Επιπλζον 7

9 ςυμμετείχα ςτθν από απόςταςθ επιμόρφωςθ των υπεφκυνων των εξεταςτικϊν κζντρων με ζργο τθ ςφνταξθ καλϊν πρακτικϊν, κακϊσ και τθν οργάνωςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. (2) το πλαίςιο τθσ δράςθσ Β: ςυμμετζχω ςε όλα τα παραδοτζα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. Η δράςθ αφορά το ςφςτθμα από απόςταςθ επιμόρφωςθσ ςτθν πλατφόρμα και τρεισ διακριτοφσ κφκλουσ επιμόρφωςθσ όπου μου ζχει ανατεκεί το εξισ ζργο: α. το πρόγραμμα «Διαδρομζσ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ» ζχω ςυγγράψει εκπαιδευτικό υλικό για 3 ενότθτεσ και ςυντονίηω δφο υποχρεωτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ τθν πρϊτθ ενότθτα με κζμα «χεδιαςμόσ μακιματοσ, διαχείριςθ τάξθσ και διδαςκαλία των δεξιοτιτων» κακϊσ και τθν τζταρτθ ενότθτα με κζμα «Αξιολόγθςθ», β. ςτο πρόγραμμα «Διαδρομζσ για τθ διδαςκαλία ςε αλλόγλωςςουσ ςτθν Ελλάδα» ςυντονίηω, αντιςτοίχωσ, δφο ενότθτεσ (τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ με ςυναφι κζματα, όπωσ ςτο πρϊτο πρόγραμμα) και ζχω ςυγγράψει εκπαιδευτικό υλικό, γ. ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Διαδρομζσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ για φοιτθτζσ νεοελλθνικϊν τμθμάτων» ζχω αναλάβει τθν ενότθτα για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ ςε παιδιά και δ. ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ υποςτιριξθσ με πρακτικζσ προτάςεισ ζχω ςυντάξει άρκρο για τθ γλωςςικι ζφεςθ των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και άρκρο για τθ χριςθ ιςτοριϊν ςτθν τάξθ. υνολικά, ςυμμετζχω ενεργά ςτα ζργα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ που ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ, τθσ εκμάκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. 7. Πρόγραμμα ΕΠΑ: «Πρακτική Άςκηςη» (Επιςτ. υπεφκυνθ: Επίκ. Κακθγιτρια Αρετι Σουγάρθ). Το πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προπτυχιακοφ μακιματοσ Γλ 3-456: Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ. Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει τουσ αςκοφμενουσ/τισ αςκοφμενεσ να εφαρμόςουν ςτθν τάξθ τθ κεωρθτικι γνϊςθ που ζχουν αποκτιςει ςτο πλαίςιο των μακθμάτων Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, να τουσ/τισ εξοικειϊςει με τθν κατάςταςθ ςτα ελλθνικά δθμόςια γυμνάςια/λφκεια και δθμοτικά ςχολεία, να τουσ/τισ βοθκιςει να καλλιεργιςουν και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ και να τουσ/τισ βοθκιςει να κατανοιςουν τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία ςτθν Αϋβάκμια και Βϋβάκμια εκπαίδευςθ. Τζλοσ, ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ομαλι προςαρμογι των αςκοφμενων ςτον επαγγελματικό χϊρο τον οποίο επζλεξαν. το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, ςυμμετζχω από το ακαδθμαϊκό ζτοσ ζωσ ςιμερα ςτθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν-μεντόρων Αϋβάκμιασ και Βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτθν επιμόρφωςθ και προετοιμαςία των αςκοφμενων φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν 8

10 υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ του διδακτικοφ τουσ ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςισ τουσ ςτα ςχολεία. 8. Πρόγραμμα Ενίςχυςησ τησ Ερευνητικήσ Δραςτηριότητασ ςτο Α.Π.Θ. Δράςθ Α: Ενίςχυςθ Νζων Ερευνθτϊν ςτθ Βακμίδα του Λζκτορα (μετά από αξιολόγθςθ ερευνθτικϊν προτάςεων-προκιρυξθ υπ αρικμ /12) (Επιςτθμονικά υπεφκυνθ: Θ.Αλεξίου, Λεκτόριςςα, Α.Ρ.Θ.) Σίτλοσ ερευνθτικισ πρόταςθσ: Ειδικι μακθςιακι δυςκολία παιδιοφ ι ιδιαίτερθ δυςκολία εκπαιδευτικοφ; Το ςυγκεκριμζνο ζργο με κωδικό ζχει ξεκινιςει το 2013 και κα ολοκλθρωκεί τζλθ Ιανουαρίου Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ βαςίςτθκε ςτο Ρρόγραμμα Εκμάκθςθσ Αγγλικισ ςτθν Ρρϊιμθ Θλικία (ΡΕΑΡ), που εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά το ςχολικό ζτοσ , ςε κζςια δθμοτικά ςχολεία με αναμορφωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν που προωκοφςε τθν εκμάκθςθ αγγλικισ από τθν Αϋ Δθμοτικοφ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ αναμόρφωςθσ, θ ομάδα του ΡΕΑΡ με Υπεφκυνθ Ζργου τθν κακθγιτρια κ. Β. Δενδρινοφ, διεξιγαγε ζρευνα ςχετικά με το προφίλ ςχολικϊν τάξεων και εκπαιδευτικϊν που δίδαςκαν ςε ςχολεία ΡΕΑΡ. Από τθν ζρευνα αυτι προζκυψαν πολφ ςθμαντικά πορίςματα, αλλά ίςωσ ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα είναι ότι οι τάξεισ ΡΕΑΡ είχαν κατά μζςο όρο 20 μακθτζσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ κατά διλωςθ του 49% των εκπαιδευτικϊν υπάρχουν και παιδιά που αντιμετωπίηουν «μακθςιακζσ δυςκολίεσ» (Δενδρινοφ και Αναςταςίου, προςεχϊσ). Ραρατθρείται, λοιπόν, θ τάςθ των εκπαιδευτικϊν να«χρωματίηουν» τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν που διδάςκονται Αγγλικά ςτθν πρϊτθ και δευτζρα δθμοτικοφ ωσ ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Το ποςοςτό εκπαιδευτικϊν που διατείνονται ότι οι μακθτζσ τουσ αντιμετωπίηουν κάποια μακθςιακι δυςκολία εκτείνεται ςε 49%, ποςοςτό εξαιρετικά υψθλό και επικίνδυνο τόςο για τα ίδια τα παιδιά, αν ιςχφει, όςο και για τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ ελλθνικι πολιτικι ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςε πρϊιμθ παιδικι θλικία. Μια πρϊτθ επιςιμανςθ, βζβαια, αφορά το γεγονόσ αν όντωσ αυτζσ οι δυςκολίεσ όντωσ ςυνιςτοφν μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ζχουν διαφορετικι αιτίαςθ ι/και χαρακτιρα. Το πιο ανθςυχθτικό βζβαια είναι ότι τα παιδιά αυτά ςυνικωσ οδθγοφνται ςε τμιματα ζνταξθσ, μετά από πρόταςθ του εκπαιδευτικοφ. Ζνα πρόςκετο πρόβλθμα που φαίνεται να προκφπτει ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι ότι «οι μακθτζσ που παραπζμπονται είναι αλλοδαποί, δθλαδι παιδιά των οποίων θ μθτρικι γλϊςςα δεν είναι θ ελλθνικι» (Δενδρινοφ και Αναςταςίου, προςεχϊσ). Θ ζρευνα καταλιγει πωσ το ηιτθμα αυτό παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, ενϊ όπωσ προαναφζρκθκε 9

11 παραπάνω, χριηει περαιτζρω ζρευνασ. Με βάςθ, λοιπόν, τα πολφ ενδιαφζροντα προαναφερκζντα πορίςματα, θ παροφςα ζρευνα ςτοχεφει να καταγράψει το ποια χαρακτθριςτικά αποτελοφν ι όχι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ των εκπαιδευτικϊν και να μελετιςει ςε βάκοσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί κεωροφν πωσ τα παιδιά αυτά, δίγλωςςα ι μθ, αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ρρόκειται για καινοτόμo ζρευνα ενόσ κζματοσ που δεν ζχει ςυηθτθκεί προθγοφμενα ςτθν Ελλάδα και που χριηει άμεςθσ διερεφνθςθσ. Θ ερευνθτικι μεκοδολογία που πρόκειται να ακολουκθκεί κα είναι ποιοτικι. Αρχικά κα επιλεγεί ζνα ζγκυρο δείγμα εκπαιδευτικϊν που κεωροφν ότι ζχουν ςτθν τάξθ τουσ παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Σε αυτοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ κα ςταλεί ζνα δομθμζνο ερωτθματολόγιο με ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ και κα κλθκοφν να απαντιςουν ςχετικά με το ποια χαρακτθριςτικά κεωροφν ότι αποτελοφν ζνδειξθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Στθ ςυνζχεια οι απαντιςεισ τουσ κα κατθγοριοποιθκοφν ςε ομάδεσ και κα κλθκεί ζνα δείγμα ςε δια ηϊςθσ προφορικι ςυνζντευξθ ι ςε τθλεςυνάντθςθ τφπου «Skype meeting», ϊςτε να αποςαφθνιςτοφν και να μελετθκοφν ςε βάκοσ τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Στο τζλοσ τθσ ζρευνασ αναμζνεται να καταςτεί ςαφισ και εμπεδωμζνθ θ γνϊςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία κακϊσ και με τθ φφςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Επιπλζον, κα προτακοφν τρόποι διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ των πικανϊν δυςκολιϊν με αναφορά ςτισ δθλϊςεισ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν. Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποτελείται από τα ακόλουκα παραδοτζα: 1. Ραραδοτζο 1: Ερωτθματολόγιο 2. Ραραδοτζο 2: Αποτελζςματα και κατθγοριοποίθςθ προβλθμάτων 3. Ραραδοτζο 3: Αποτελζςματα ςυνεντεφξεων 4. Ραραδοτζο 4: Μελζτθ και καταγραφι αποτελεςμάτων 5. Ραραδοτζο 5: Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςε Διεκνζσ Συνζδριο 6. Ραραδοτζο 6: Δθμοςίευςθ άρκρου με τα πορίςματα τθσ ζρευνασ και ςυςτάςεισ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Διδακτικό ζργο Ωσ μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του τμιματοσ δίδαξα τα παρακάτω αυτοτελι μακιματα: Σε προπτυχιακό επίπεδο 10

12 Μαθήματα Τποχρεωτικά Ling Τ: Μεκοδολογία Διδαςκαλίασ φγχρονων Γλωςςϊν II Μαθήματα Επιλογήσ Ling E: Ειδικά κζματα: Παιδαγωγικζσ Αρχζσ ςτθν Εκμάκθςθ Ξζνθσ/Δεφτερθσ Γλϊςςασ Ling ΤΕ: φγχρονεσ Επικοινωνιακζσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία Ξζνων Γλωςςϊν Ling Ε: Πρακτικι Άςκθςθ ςτθν Α & Βϋβάκμια Εκπαίδευςθ Σε μεταπτυχιακό επίπεδο Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ Μάθημα Κορμοφ Ling3-593: Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Ling 3-570: Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ (ςυνδιδαςκαλία με τισ Α. Ψάλτου-Joycey, Μ. Ματκαιουδάκθ, Ε. Αγακοποφλου, A. Σουγάρθ) Μαθήματα Επιλογήσ Ling 3-578E: Μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ ςτθ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθ Θεωρθτικι και Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Μάθημα Κορμοφ Ling 3-570: Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ (ςυνδιδαςκαλία με τισ Α. Ψάλτου-Joycey, Μ. Ματκαιουδάκθ, Ε. Αγακοποφλου, A. Σουγάρθ) Μαθήματα Επιλογήσ Ling3-593: Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Ling 3-578E: Μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ ςτθ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα 11

13 Επίβλεψη μεταπτυχιακϊν διατριβϊν ςτο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτήμιο (ΕΑΠ) 1. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ανδρζου Μαρίασ με κζμα: Games in the Greek EFL classroom for young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 2. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραλαιολόγου Βικτωρίασ με κζμα: Do children have motivation? Myth or reality and its implications for the acquisition of English in the Greek primary classroom, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 3. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Δουρτμζ Δζςποινασ με κζμα: Attitudes and motivation of young learners towards EFL in Greek state primary schools: A case study in the context of Muslim minority schools of Thrace, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 4. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Γιϊτθ Ευαγγελίασ με κζμα: Young learners and play: keeping them motivated in the English language classroom in Greece, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 5. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Σιςμανίδου Χρυςάνκθσ με κζμα: Using stories as a vehicle to boost the reading performance of 11-year old students in a Greek primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 6. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Συριντηίδου Μαρίασ με κζμα: The use of authentic materials as a way to enhance young EFL learners' affective variables in the Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 7. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τερηίδου Δζςποινασ με κζμα: Developing 6th grade primary school learners' speaking skills by using games and role play, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 8. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραραλίκα Μαρίασ με κζμα: Promoting learner motivation through games and modern songs in the sixth grade of the Greek primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 9. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Καρακάςθ Ραναγιϊτασ με κζμα: Using stories in EFL as a stimulus for oral language production with young learners in Greece, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 10. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Καρακϊςτα Σπυριδοφλασ με κζμα: Factors affecting motivation in Greek young learners aged eight to ten, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 11. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τςιαοφςθ Ελιςςαβζτ με κζμα: Teaching young learners English through games and art and craft in the Greek primary school. Suggestions and ideas, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 12. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Μπουτηαρζλου Μαρίασ με κζμα The 12

14 Role of puppets in promoting speaking skills in TEYL: Supplementing Welcome Aboard 1 with puppets, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 13. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςαϊρθ Καλλιόπθσ με κζμα Fostering young learners' (aged 9-10) communicative skills through games, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 14. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κοντοποφλου Μάρκασ με κζμα A case study in familiarising pre-school children with English: European perspectives and practical implications, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 15. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τυχόλα Ελζνθσ με κζμα Motivating young learners in Task-Based learning through Project work in a Greek primary school context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 16. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Ρετράκθ Αναςταςίασ με κζμα Supplementing a primary school coursebook with materials for teaching writing, to comply with the cross-thematic curriculum, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 17. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Βότθ Θεοδϊρασ με κζμα Motivational factors that influence the development of low-achievers in the EFL elementary classroom, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 18. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κατςιαβάρα Αλεξάνδρασ με κζμα Evaluating teaching in all-day primary schools in Greece: theoretical issues and practical considerations, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 19. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςϊλου Ολυμπίασ με κζμα An evaluation of three coursebooks used in the third grade of Greek primary school based on the criteria and principles of the new cross thematic curriculum, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 20. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Αφεντοφλθ Αγγελικισ με κζμα: Exploring behaviour and motivation through games to students in the 1st grade of Junior high school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 21. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τςιάλου Ευανκίασ με κζμα: Teaching vocabulary by exploiting Multiple Intelligence theory can be realised effectively with 3rd grade Greek primary school students, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 22. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ρανοποφλου Κυριακισ με κζμα: Using stories for the teaching of TEYL and the positive outcomes for the Greek young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 23. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ρανωρίου Ακαναςίασ με κζμα: Different ways of implementing stories for teaching English to young learners. a challenging framework in favour of teaching and learning, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 24. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαδοποφλου Ραρκζνασ με κζμα: The impact 13

15 of multimedia on affective factors in a Greek young learners' context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 25. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαϊωάννου Διμθτρασ με κζμα: Supplementing a beginner, young learner course using technology: A challenging process, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 26. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μαντηάνα Αγλαΐασ με κζμα: Teaching English as a means to study short-term memory through drama and songs to educable 9 to 12 year-old learners with moderate mental retardation in special education classroom settings. A case study in English, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 27. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μιχαιλ Μαρίασ με κζμα: The influence of games on affective factors in Greek children of third grade in primary education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 28. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Φτίκα Κλειϊσ με κζμα: Phonological awareness as a possible predictor for the reading comprehension in English: A case study for Greek year 3 and year 6 students learning English as a foreign language, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 29. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Χολζβα Ευανκίασ με κζμα: The use of mnemonic games and their impact on facilitating memory and foreign language learning, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 30. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαγοφλα Σοφίασ με κζμα: The relationship between lanquage learning strategies, gender, and proficiency: a study of EFL young learners in the context of Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 31. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μυλωνά Σοφίασ με κζμα: Catering for young people learners multiple intelligences by employing the story-based framework: A case study of a 4th grade class in the Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 32. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ιωακειμίδθ Φανισ με κζμα: The use of mother tongue in teaching English to young learners in an EFL primary school context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 33. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Σταματιάδου οηαλίασ με κζμα: The impact of colour and spatial organisation of the material to-be-taught on young learners vocabulary acquisition, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 34. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Αλεξίου Θεοδϊρασ με κζμα: The use of Portfolio as an alternative form of assessment in the third class of Greek public schools, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 35. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Γάκου Ιωάννασ-Ευδοκίασ με κζμα: Evaluating the new piloted coursebook Magic Book for 3rd grade in primary education: An effort to approach students preferences, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 14

16 36. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μανιτςίδου Κωνςταντίασ με κζμα: Investigating the affective factors in CLIL instruction for Greek primary school learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 37. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ιμπρίςιμθ Ραραςκευισ με κζμα: Evaluating of the Magic Book from the learners perspective: A case study, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 38. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μπαξεβάνθ Άννασ με κζμα: Implementing CLIL in the fifth grade of primary school: The dawn of a new perspective in TEFL education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 39. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Σουλιϊτου Εριφφλθσ με κζμα Using Webquests to cater for the Multiple Intelligences of EFL young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 40. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Καλογεράκου Χριςτίνασ με κζμα Films and Blogs: An authentic approach to improve the writing skill. An intercultural Project-based framework in the senior high state school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 41. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Συρίγου Ανδρονίκθσ με κζμα Stories and drama: How they can be used for the development of language skills and intercultural awareness in Junior high schools, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 42. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Χατηθδουκά Θεοφίλθσ με κζμα Motivating students and teachers of a Greek state vocational lyceum through an Internet based project oriented syllabus, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 43. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Λιγκουνάκθ Νεκταρίασ με κζμα The induction training programme implemented in the peripheral education centres for state EFL teachers in greece theory and practice, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 44. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Στειακάκθ Άννασ με κζμα Investigating supervision and its potential for the promotion of professional growth, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 45. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Στφλου Φωτεινίτςασ με κζμα Process writing in the 6th grade of primary school: To what extent the word processor can improve the quality and quantity of the texts produced, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 46. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςάμθ Ακαναςίασ με κζμα Fostering young learners' motivation and enhancing learning autonomy by means of English written projects, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 47. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Καραμαηι Γλυκερίασ με κζμα Using painting and craftwork activities with young learners: A case study, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 15

17 48. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ όμπου Ακθνάσ με κζμα Ways to develop the listening skill in Greek state schools when no listening input material is available, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 49. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Ραφλου Ακθνάσ με κζμα An evaluation of the vocabulary tests included in the new 5 th class EFL textbooks of Greek State education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 50. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Αράπογλου Αικατερίνθσ με κζμα Exploring the potential of a theatre workshop in the l2 in a state Senior high school: Impact on students' motivation and language, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 51. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κλϊνθ Διμθτρασ με κζμα Integrating Project work in young learners environment as a vehicle to boost reading and writing performance: A proposal for implementanion in the Greek private sector of English language teaching, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 52. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κιόρα Βαςιλικισ με κζμα Corrective feedback in a first grade Greek junior high school context: Teachers practices and students responses and preferences, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). Επίβλεψη εργαςιϊν / μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Α.Π.Θ. 1. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Αναςταςίασ Κόκλα ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Dora the Explorer: A TV character or a Preschooler s language teacher? (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 2. Επίβλεψθ προπτυχιακϊν διατριβϊν (τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Διπλωματικι Εργαςία (Γλ5-495): Κατερίνα Μάκου (2011), Ταβλαρίδου Αιμιλία (2011) Αλζξανδροσ Βαγενάσ (2012), Βελονάκθ Νικολζτα (2012), Σταγκίδθ Λάςκα (2012) (ολοκλθρϊκθκαν και υποβλικθκαν το εαρινό εξάμθνο 2012). 3. Επίβλεψθ εργαςιϊν (τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Επιβλεπόμενθ Ερευνθτικι Εργαςία (Γλ5-490): Διονυςία Σαρατςλι (2012), Ραναγιωτίδου Ρθνελόπθ (2013). 4. Επίβλεψθ ομαδικϊν εργαςιϊν, παρουςίαςθσ των φοιτθτριϊν / φοιτθτϊν και ςτο πλαίςιο του μακιματοσ φγχρονεσ Επικοινωνιακζσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία των Ξζνων Γλωςςϊν (εαρινό εξάμθνο 2011 & 2012). 5. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Εφθσ Ξθροφϊτου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Instructing and evaluating strategies for writing performance: the case of the mediation task for the KPG B2 level exams (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 6. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Καλλιόπθσ 16

18 Ευςτακιάδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Aptitude measures, working memory and executive functions in FL vocabulary acquisition by young Greek learners of English (από το 2010). 7. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του κ. Θωμά Ηαπουνίδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Investigating young learners' input and output in English as an L2 based on a multimodal corpus (από το 2011). 8. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Ραναγιϊτασ Γραμματικοποφλου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Assessment in Content and Language Integrated Learning (CLIL) (από το 2013). 9. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Εφασ Ραπακωνςταντίνου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Developing EFL Materials for Preschool Learners in Greece (από το 2013). 10. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Ευαγγελίασ Αςπροφδθ με κζμα: Comprehension and production of wh-interrogatives in the L1 acquisition of Greek (Νοζμβριοσ 2010). 11. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Δζςποινασ Αυγερινοφ με κζμα: The effect of Language 2 in the development of Language 3 ( Δεκζμβριοσ 2011) 12. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Αλεξάνδρασ Αναςταςιάδου με κζμα Implementing the process writing approach in the English language classroom: An innovation for the development of young learners writing skills in the Greek state primary school (2011). 13. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Συμζλασ-Μαρίασ Καλαϊτηίδου με κζμα: Displacement phenomena in L1 Greek: A study of comprehension (Σεπτζμβριοσ 2011). 14. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ Ακθνάσ Βρεττοφ με κζμα Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young learners of English (2011). 15. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ Μαρίασ Καλτςά με κζμα The acquisition of telicity in Greek L1 acquisition (Ιοφλιοσ 2012). 16. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Μαρίασ Στακοποφλου με κζμα: Task dependent interlinguistic mediation performance as translanguaging practice: The use of KPG data for an empirically based study (Φεβρουάριοσ 2013). 17. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικισ & Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ τθσ κ. Δζςποινασ Ανδροφτςου 17

19 με κζμα: The relationship between psychological belonging, student performance and organisational culture in Greek primary education (Ιοφνιοσ 2013). 18. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Αικατερίνθσ Θεοδωρίδου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Aptitude and foreign language vocabulary in young learners (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 19. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ του κ. Θωμά Ηαπουνίδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: The old and new English course books of Greek state primary schools: A corpus-based study of vocabulary size, frequency and recycling (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 20. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Κορνθλία Χαρτηογλάκθ του Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Investigating Greek learner beliefs and preferences about learning English (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 21. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ του κ. Μάριου Αντωνίου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Authentic materials and the contribution of language corpora in EFL high school classes in Greece (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 22. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Βαςιλικισ Λιάγκα ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Teaching idioms and collocations through corpus-based instruction: A primary school study (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 23. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Μελπομζνθ Μαντάνθ του Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Invastigating readiness for learner autonomy in the foreign language classroom (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 24. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Κωνςταντίνασ Μπαλντοφμθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα The employment of vocabulary learning strategies by Greek young learners of English (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 25. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Νίκθσ Τςακλίδου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Learning and teaching style preferences in EFL in the Greek primary school: Match or mismatch (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 26. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.ιλεάνασ Μεγαλογζνθ ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα The impact of the Interactive Whiteboard on young learners L2 vocabulary acquisition (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 18

20 27. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.δζςποινασ Αντωνιάδου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Bringing Cognitive Linguistics Theory on Stage. Implications for Second Language Acquisition and Teaching (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 28. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.διμθτρασ Οςανλι ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Explicit vs Implicit vocabulary instruction: A comparative study in a Greek EFL primary class (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 29. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Ραναγιϊτασ Γραμματικοποφλου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Materials development for the CLIL primary classroom (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). Άλλεσ επιςτημονικζσ / ακαδημαϊκζσ δραςτηριότητεσ Σεμινάρια, επιμορφϊςεισ & διαλζξεισ 1. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ζπειτα από πρόςκλθςθ του Τμιματοσ Ρροςχολικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ουαλίασ Swansea, Μεγ. Βρετανία με κζμα: Do children possess foreign language aptitude? (Swansea, 15 Μαΐου 2002). 2. Σεμινάριο με κζμα Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ διδαςκαλίασ με TBL-Αυτοαξιολόγθςθ-Ρλεονεκτιματα TBL ζναντι άλλων μεκόδων εκπαίδευςθσ. Ραραδείγματα. Διοργάνωςθ: Εταιρία Αξιοποίθςθσ και Διαχείρθςθσ τθσ Ρεριουςίασ του Ρανεπιςτθμίου, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Θεςςαλονίκθ. Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ: Λ. Τριάρχου. Τίτλοσ Σεμιναρίου: Σφγχρονεσ Διδακτικοί Μζκοδοι Ι: Task-Based Learning (Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 18 Φεβρουαρίου 2006). 3. Ραράδοςθ ςεμιναρίων ωσ επιμορφϊτρια κακθγθτϊν αγγλικισ, αξιολογιτρια και υπεφκυνθ για τθ ςυγκρότθςθ ςϊματοσ επιλεγμζνων αξιολογθτϊν Αγγλικισ για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ. Σφμβαςθ ζργου με το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ( ). 4. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ που διοργάνωςε θ Ζνωςθ Κακθγθτϊν αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ Θμακίασ (ζπειτα από πρόςκλθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου), Individual differences (Αλεξάνδρεια Θμακίασ, 8 Απριλίου 2008). 5. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ με κζμα Young learners individual differences in the Greek state primary school: Myth or reality? ζπειτα από πρόςκλθςθ του Συλλόγου Κακθγθτϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βόρειασ Ελλάδασ (ΣΥΚΡΕΒΕ), (Θεςςαλονίκθ, 7 19

21 Φεβρουαρίου 2009). 6. Ραράδοςθ ςεμιναρίων ςτουσ Κακθγθτζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ρειραματικοφ Σχολείου Ευόςμου Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Αριςτοτζλειο Ραν/μιο ( ). 7. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτθν Αϋβάκμια εκπαίδευςθ με κζμα: The early bird catches the worm: The 3 rd Experimental School of the School of English (Α.Ρ.Θ., 2 Οκτωβρίου 2010). 8. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: Αυτοί που ξυπνοφν νωρίσ ταξιδεφουν μακρφτερα (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (Ακινα, Οκτωβρίου 2010). 9. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι διθμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: : Αυτοί που ξυπνοφν νωρίσ ταξιδεφουν μακρφτερα (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (Θεςςαλονίκθ, 1-2 Νοεμβρίου 2010). 10. Ενθμερωτικό ςεμινάριο για το Ρρόγραμμα Εκμάκθςθσ Αγγλικισ ςτθ Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία με κζμα Τα Αγγλικά ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του ςχολείου ςτθν θμερίδα εκπαιδευτικϊν αγγλικισ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όδου (όδοσ, 2 Νοεμβρίου 2010). 11. Σεμινάριο για τουσ εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ Σερρϊν (μετά από πρόςκλθςθ ςυμβοφλου) (ςε ςυνεργαςία με τισ Μ. Ματκαιουδάκθ & Χ. Λαςκαρίδου: Where there s a Will, there s a Way: Content and Language Integrated Learning (CLIL) (Σζρρεσ, 23 Ιανουαρίου 2011). 12. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ Αϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: Διδαςκαλία του Magic Book τθσ Γ δθμοτικοφ (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (διοργάνωςθ του ΣΥ.Κ.Ρ.Ε. Ν. Ξάνκθσ, 12 Νοεμβρίου 2011). 13. Ανακοίνωςθ ςε Workshop που οργανϊκθκε από το ΤΑΓΦ ςε ςυνεργαςία με το Σχολείο τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και το πρόγραμμα ΔΙΑΡΟΛΙΣ (ΕΣΡΑ) για τθ Γλωςςικι Εκπαίδευςθ ςε Δίγλωςςουσ Μακθτζσ με κζμα: Tracking learners L2 development in a CLIL teaching context: Preliminary insights and suggestions (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ. Ματκαιουδάκθ) (Θεςςαλονίκθ, 14 Ιανουαρίου 2012). 14. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ξζνων γλωςςϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΡΣ-ΞΓ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Το μαγικό βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Θεςςαλονίκθ, 7-8 Φεβρουαρίου 2012). 15. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Χρθςιμοποιϊντασ το βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Ακινα, 23 Μαρτίου 2012). 16. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Χρθςιμοποιϊντασ το βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Θεςςαλονίκθ, 31 Μαρτίου 2012). 20

22 17. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕΑΡ Αγγλικισ ςτθ Λάριςα και τουσ όμορουσ νομοφσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: To ΡΕΑΡ θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ: για τθ Γϋ Δθμοτικοφ: Magic Book Ι & ΙΙ (Ρολφγυροσ Χαλκιδικισ, 6 Απριλίου 2012). 18. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕΑΡ Αγγλικισ ςτθ Λάριςα και τουσ όμορουσ νομοφσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: To ΡΕΑΡ θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ: για τθ Γϋ Δθμοτικοφ: Magic Book Ι & ΙΙ (Λάριςα, 7 Σεπτεμβρίου 2012). Κρίςη περιλήψεων, άρθρων και επιςτημονικϊν προγραμμάτων 1. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά του 19 ου Διεκνοφσ Συμποςίου ςτθ Θεωρθτικι και Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία του Τμιματοσ Αγγλικισ, Α.Ρ.Θ (2010). 2. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά τθσ 31 θσ Ετιςιασ ςυνάντθςθσ του Τομζα Γλωςςολογίασ, Τμιμα Φιλολογίασ, Α.Ρ.Θ. (2010). 3. Κρίςθ άρκρων με προςανατολιςμό τθ διδακτικι και εκμάκθςθ γλωςςϊν για το περιοδικό Journal of Applied Linguistics (ζκδοςθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, από το 2011). 4. Κρίςθ του βιβλίου των Milton, J. and Fitzpatrick, T. (Eds.) Dimensions of Vocabulary Knowledge. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2012, βλ. ςχετικι βεβαίωςθ). 5. Αξιολόγθςθ ερευνθτικισ πρόταςθσ (Internal Research Grant) που υποβλικθκε ςτο European University of Cyprus (2012, βλ.ςχετικι αλλθλογραφία). 6. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά του 15 ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ (2013). 7. Κρίςθ των υποβλθκειςϊν περιλιψεων με προςανατολιςμό τθ διδακτικι και εκμάκθςθ γλωςςϊν για τα το 1ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ρειραματικϊν Σχολείων (2013). Οργάνωςη ςυνεδρίων & ημερίδων 1-2 Νοεμβρίου 2010 Επιμορφωτικι Διθμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΠΕΑΠ (ΕΠΑ) με κζμα: «Τα αγγλικά ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Σχολείου» Θεςςαλονίκθ, Α.Ρ.Θ.). (Μζλοσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, 1-3 Απριλίου ο Διεκνζσ υμπόςιο Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ (Γραμματζασ Οργανωτικισ Επιτροπισ). 16 Μαρτίου 2012 Ημερίδα ΟΜΕΡ Θεςςαλονίκθσ με κζμα: «Ρϊσ να κρυφτείσ απ τα 21

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012

ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 ΕΛΛΘΝΟΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ενημέρωςη γονέων α τάξησ 2011-2012 Διευκυντισ : ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ Αναπλθρωτισ Διευκυντισ : ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη

Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού. Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη TEACHERS' BOOK Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Βασιλική Δενδρινού Επιστημονική Επιμέλεια και Συντονισμός Συγγραφής Εγχειριδίου: Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα Ματθαιουδάκη Συγγραφική ομάδα Θωμαή Αλεξίου & Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 3ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΑ: Ιαηπικήρ Βιολογίαρ (& 2ο) Οδονηιαηπικήρ Κηηνιαηπικήρ Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ-Γιαηποθήρ Υαποκοπείος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά- 2011-12 ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ 1.Επικαιροποιημζνα ςτοιχεία του. Ονοματεπϊνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr

Ϊννα Πολεμικού. Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr Ϊννα Πολεμικού Πλατάνων 65 (πρώην 45), Νίκαια, 184 54 Τηλέφωνο: +30-6979079398 Email: apolemikou@aegean.gr ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΩΝ Φεβ. 2004-10 Doctor of Philosophy (Ph.D.) Research in Psychology University of Bath,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία.

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Όνομα Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Email: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη marmat@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα