Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. Τίτλοι Σπουδϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό ςημείωμα. Προςωπικά ςτοιχεία. Θωμαι Αλεξίου. thalexiou@enl.auth.gr. Τίτλοι Σπουδϊν"

Transcript

1 Βιογραφικό ςημείωμα Προςωπικά ςτοιχεία Πνομα Θμερομθνία και τόποσ γζννθςθσ: Τόποσ καταγωγισ: Θωμαι Αλεξίου 19 Φεβρουαρίου 1975, Θεςςαλονίκθ Καςτοριά Τίτλοι Σπουδϊν 1997 Ρτυχίο Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων (Διάρκεια ςπουδϊν: ) Χαρακτθριςμόσ: Λίαν καλϊσ 1998 Ανϊτερο πιςτοποιθτικό ςτισ Τεχνικζσ και Μεκόδουσ Διδαςκαλίασ των Αγγλικϊν ωσ Ξζνθ Γλϊςςα, Canterbury Christ Church University, Μεγ. Βρετανία ( ) MA ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ Ρανεπιςτιμιο του Kent, Μεγάλθ Βρετανία (Διάρκεια ςπουδϊν: ) PhD (Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία) Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, University of Wales Swansea, Μεγάλθ Βρετανία (Διάρκεια ςπουδϊν: ). Σίτλοσ διατριβισ: Cognitive development, aptitude and language learning in Greek young learners. (Γνωςτικι ανάπτυξθ, ζφεςθ και εκμάκθςθ γλωςςϊν ςε μικρά παιδιά ςτθν Ελλάδα ). Επιβλζπων: James Milton Άλλεσ ξζνεσ γλϊςςεσ Γερμανικά (κάτοχοσ Mittelstuffe, Goethe) Ιςπανικά (Αρχάρια)

2 Επαγγελματική εξζλιξη 2010 ςήμερα Λεκτόριςςα, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (Ομόφωνθ εκλογι, 4/2/2009, αρ. Φ.Ε.Κ. διοριςμοφ ςτθ βακμίδα του Λζκτορα 465Γ/07/06/2010. Ανάλθψθ κακθκόντων 17/6/2010). Συντονίςτρια ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παραρτιματα Θεςςαλονίκθσ και Ακινασ (από το 2011). Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν του ΕΑΡ (από το 2006 μζχρι ςιμερα) Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Αγγλικά (χειμερινό εξάμθνο). Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Φιλοςοφικι Σχολι, Αριςτοτζλειο Ραν/μιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Μεκοδολογία Διδαςκαλίασ Γλωςςϊν ΙΙ (εαρινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παραρτιματα Θεςςαλονίκθσ και Ακινασ. Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν του ΕΑΡ Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Φιλολογίασ, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μεταπτυχιακοφ μακιματοσ: Μζκοδοι ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία (χειμερινό εξάμθνο). Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Δίγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο Νθπιαγωγείο (χειμερινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ (Συνεργαηόμενο Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό) ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, διδαςκαλία ςε Μεταπτυχιακό Επίπεδο για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Διδαςκαλία Αγγλικισ ςε παιδιά. Επιπλζον, επιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο ίδιο τμιμα Λεκτόριςςα 407/80 για το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Αγγλικά. Διδάςκουςα ςτο Διδαςκαλείο του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, Αλ. Δελμοφηοσ ςτα μακιματα Γνωςτικι ψυχολογία και Αγγλικά. Λεκτόριςςα 407/80, ςτο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ 1

3 για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Δίγλωςςθ Εκπαίδευςθ ςτο Νθπιαγωγείο (χειμερινό εξάμθνο) Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ. Eπιβλζπουςα διπλωματικϊν εργαςιϊν ςτο ίδιο τμιμα. Ωρομίςκια Εκπαιδεφτρια ςτο ΙΕΚ Θζρμθσ, ςτο Τμιμα Ξενοδοχειακϊν Υπθρεςιϊν και Τροφοδοςίασ, ςτο μάκθμα Αγγλικά Λεκτόριςςα 407/80 ςτο Τμιμα Αγγλικισ Φιλολογίασ, Τομζασ Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ: Ειςαγωγι ςτθν Ερευνθτικι Γλωςςολογικι Εργαςία (χειμερινό εξάμθνο). Επιςτθμονικι Συνεργάτθσ ςτο ΤΕΙ Θπείρου Τμιμα Λογοκεραπείασ, Ιωάννινα, για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ Ψυχογλωςςολογία (εαρινό εξάμθνο). Μζλοσ ΣΕΡ και Διδάςκουςα ςτο μάκθμα Διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μικρά παιδιά ςε μεταπτυχιακό επίπεδο ςτο Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο, ςτο Τμιμα Μετεκπαίδευςθσ κακθγθτϊν τθσ Αγγλικισ, παράρτθμα Θεςςαλονίκθσ Διευκφντρια Σπουδϊν ςε φροντιςτιριο αγγλικϊν ςτα Ιωάννινα. Τα κακικοντα περιλάμβαναν διδαςκαλία Αγγλικϊν από επίπεδο προνθπίων (pre-junior) μζχρι και Proficiency και απαςχόλθςθ με διοικθτικά κζματα του φροντιςτθρίου Συντονίςτρια μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ (ΜΑ ςτθν Μετάφραςθ με τθν Χριςθ Τεχνολογικϊν Μεταφραςτικϊν Εργαλείων), ερευνθτικι βοθκόσ και διδάςκουςα (Tutor) για τθ διδαςκαλία του μακιματοσ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο Μετάφραςθ από τα Αγγλικά ςτα Ελλθνικά ςτο Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, Ραν/μίου Ουαλίασ Swansea. Διδαςκαλία αγγλικϊν ςε φοιτθτζσ Foundation Courses ςτο Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ Ραν/μίου Ουαλίασ, Swansea Διδάςκουςα τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε αλλοδαποφσ, Ραν/μιο Ουαλίασ Swansea Κακθγιτρια Αγγλικισ γλϊςςασ ςε φροντιςτιριο (ςτα Ιωάννινα) ςε όλα τα επίπεδα με ειδικι 2

4 εμπειρία ςτθν μικρι θλικία Κακθγιτρια Αγγλικισ γλϊςςασ ςε φροντιςτιριο (ςτα Ιωάννινα) ςε όλα τα επίπεδα. Μζλοσ επιςτημονικϊν εταιριϊν Μζλοσ τθσ ομάδασ (ςε ςυνεργαςία με το University of Edinburgh Μζλοσ τθσ ομάδασ Ρολφδρομο : Ομάδα για τθ Διγλωςςία και τον Ρολυπολιτιςμό ςτθν Εκπαίδευςθ και ςτθν Κοινωνία, Μζλοσ τθσ TESOL Macedonia-Thrace Μζλοσ IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language Μζλοσ ΑΙLA: Association Internationale de Linguistique Appliquée Μζλοσ Αξιολογθτϊν Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ του Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, αρικμόσ: 3344/ 18/4/2006 Μζλοσ του Διοικητικοφ Συμβουλίου επιςτημονικϊν εταιριϊν και οργανιςμϊν (1) ΕΕΕΓ: Εκλεγμζνο μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ. Ρρϊτθ διετία: (ταμίασ) (2) Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ ΟΜΕ Θεςςαλονίκθσ Organisation Mondiale pour l Education Préscolaire (Ραγκόςμια Οργάνωςθ Ρροςχολικισ Αγωγισ) (Δεκζμβριοσ 2011 μζχρι ςιμερα), Υποτροφίεσ Υπότροφοσ κατά τθ διάρκεια τoυ διδακτορικοφ μου ( ). Ρλιρθσ υποτροφία από το Ραν/μιο τθσ Ουαλίασ, Κζντρο Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, University of Wales Swansea, Μεγάλθ Βρετανία ςτο Τμιμα Αγγλικισ. Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Προγράμματα 1. Δθμιουργία Τεςτ αξιολόγθςθσ επιπζδου του λεξιλογίου τθσ Ελλθνικισ ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε ςυνεργαςία με τον James Milton. Φορζασ: Ρανεπιςτιμιο Ουαλίασ, Θζματα ιςότθτασ και παρζμβαςθσ ςτθν τάξθ. Φορζασ: Σφμπραξθ των ΙΕΚ και του Κζντρου Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ),

5 3. Επιςτημονική ςυνεργάτησ ςτο ΚΠΓ ( ). Πράξη με τίτλο «φςτημα Αξιολόγηςησ και Πιςτοποίηςησ Γλωςςομάθειασ» (ΑΠιΓ), Τποζργο 4: ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΩΜΑΣΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ (Επιςτθμονικι υπεφκυνθ: Επίκουρθ Κακθγιτρια του τμιματοσ Αγγλικισ του ΕΚΡΑ, Ε. Καραβά). Θ Ρράξθ με τίτλο «Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Γλωςςομάκειασ» (ΣΑΡιΓ) εντάςςεται ςτο Μζτρο 2.1 του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ (ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ) «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ» και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. Το Σφςτθμα Αξιολόγθςθσ και Ριςτοποίθςθσ Γλωςςομάκειασ (ΣΑΡιΓ) ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2007 και ολοκλθρϊκθκε τον Δεκζμβριο του Το ζργο αφοροφςε το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ εξετάςεων που διενεργεί το Υπουργείο Εκνικισ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (Κ.Ρ.Γ.). Σκοπόσ τθσ Ρράξθσ ςτο ςφνολό τθσ ιταν ο επιςτθμονικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ γνϊςθσ των πζντε περιςςότερο διδαςκόμενων γλωςςϊν ςτθν Ελλάδα (τθν αγγλικι, γαλλικι, γερμανικι, ιταλικι και ιςπανικι), ενϊ εξυπθρζτθςε τθ δθμιουργία υποδομϊν με ανκρϊπινο δυναμικό και υλικοτεχνικι υποδομι, κακϊσ επίςθσ τθν παραγωγι μιασ ςειράσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ (ΚΡΓ) το οποίο τα Ζργα υποςτθρίηουν. Στθ διάρκεια του υποζργου επιμορφϊκθκαν περίπου επιλεγμζνοι κακθγθτζσ αγγλικισ που αποτελοφν το ςϊμα αξιολογθτϊν Αγγλικισ (δθλαδι εξεταςτζσ προφορικοφ λόγου και βακμολογθτζσ γραπτοφ λόγου) οι οποίοι εφόςον ανταποκρίνονται ςτα ηθτοφμενα καταχωροφνται ςτο επίςθμο Μθτρϊο Αξιολογθτϊν Αγγλικισ. Θ διαδικαςία αυτι ιταν ςταδιακι. Αφοφ επελζγθ ο αρικμόσ των κακθγθτϊν αγγλικισ που κεωρείται απαραίτθτοσ για τθ διενζργεια των εξετάςεων, οι επιλεγμζνοι κακθγθτζσ αυτοί παρακολοφκθςαν επιμορφωτικά ςεμινάρια τα οποία εκπόνθςε θ επιςτθμονικι ομάδα. Στθ διάρκεια των ςεμιναρίων ζγινε ζλεγχοσ των δεξιοτιτων των επιμορφοφμενων αξιολογθτϊν αγγλικισ. Το τελευταίο ςτάδιο αξιολόγθςισ τουσ ζγινε με τθ μζκοδο παρατιρθςθσ «επί τω ζργω», δθλαδι ςτθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ ι βακμολόγθςθσ. Πςοι αποδείχτθκαν πλιρωσ ικανοί, εγράφθςαν ςτο Σϊμα Αξιολογθτϊν Αγγλικισ και κατόπιν ςτο Μθτρϊο Εξεταςτϊν- Βακμολογθτϊν Ξζνων Γλωςςϊν. Ο δικόσ μου ρόλοσ ςτο πλαίςιο του Τποζργου 4, ιταν: 1) θ οργάνωςθ και θ διεξαγωγι τθσ αξιολόγθςθσ υποψιφιων εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου για ζνταξθ ςτο μθτρϊο, με κφριο παραδοτζο Αναφορά Αξιολόγθςθσ Εξεταςτϊν, 2) θ οργάνωςθ και θ διεξαγωγι ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ των εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου ςτα επίπεδα Α, Β1, Β2 και Γ1, με παραδοτζα τισ Αναφορζσ διεξαγωγισ των ςεμιναρίων και Αξιολόγθςθσ των Εξεταςτϊν, 4

6 3) θ παρατιρθςθ του ζργου των εξεταςτϊν και θ αξιολόγθςθ των δεξιοτιτων τουσ ςτθ διάρκεια των εξετάςεων, και 4) θ ςυμμετοχι μου ςτθν Επιςτθμονικι Ομάδα ΚΠΓ για τθν παραγωγι του επιμορφωτικοφ υλικοφ εξεταςτϊν προφορικοφ λόγου, του διαβακμιςμζνου επιπζδου Α (Α1&Α2). υμμετείχα ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ βίντεο με προςομοιϊςεισ τθσ εξζταςθσ επιπζδου Α, ςτο ρόλο τθσ εξετάςτριασ. 4. Πρόγραμμα ΕΠΑ: «Πρόγραμμα Εκμάθηςησ Αγγλικήσ ςτην Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΠΕΑΠ». (Επιςτ. υπεφκυνθ: Κακθγιτρια Βαςιλικι Δενδρινοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν), Ρρόκειται για ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δφο πρϊτων τάξεων του Δθμοτικοφ ςχολείου που άρχιςε να εφαρμόηεται πειραματικά από το Σεπτζμβρθ του , ςε 800 ολοιμερα 12κζςια Δθμοτικά ςχολεία με αναμορφωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν (ΕΑΕΡ). Το ΡΕΑΡ υλοποιείται από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν για λογαριαςμό του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου Ζργου «Νζεσ Ρολιτικζσ Ξενόγλωςςθσ Εκπαίδευςθσ ςτο Σχολείο: Θ εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ ςε Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία». Στόχο ζχει τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ ςτθν Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ μζςα από κατάλλθλεσ για τθν θλικία δραςτθριότθτεσ και υλικό. Συγκεκριμζνα το ΡΕΑΡ ςτοχεφει ςτον αναδυόμενο πολυγραμματιςμό και ειςάγει ςταδιακά μια ςφγχρονθ γλωςςοπαιδαγωγικι προςζγγιςθ με μακθςιακό υλικό που είναι κατάλλθλο για τουσ μικροφσ μακθτζσ και μακιτριεσ. Ο ξενόγλωςςοσ κοινωνικόσ γραμματιςμόσ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του παιδιοφ να λειτουργεί αποτελεςματικά ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικό περιβάλλον (ςχολείου και τάξθσ), να υποδφεται κοινωνικοφσ ρόλουσ και να επικοινωνεί με άλλουσ ςεβόμενο τουσ κανόνεσ επικοινωνίασ. Επιπλζον, θ ανάπτυξθ κοινωνικοφ γραμματιςμοφ αποςκοπεί ςτθν καλλιζργεια τθσ ικανότθτασ του παιδιοφ να κατανοεί και να παράγει (ςτθν αγγλικι γλϊςςα) λόγο κατάλλθλο ςε οικείεσ και κακθμερινζσ καταςτάςεισ επικοινωνίασ και ςτθν εξοικείωςθ του παιδιοφ με λζξεισ, φράςεισ και πολυτροπικά κείμενα (ιςτορίεσ, παραμφκια, ρίμεσ, ποιιματα, cartoon, διαφθμίςεισ). Στο πλαίςιο του προγράμματοσ περιλαμβάνεται και θ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν Γϋ Δθμοτικοφ (Magic Book 1&2), ζργο που ςτοχεφει ςτθν ομαλότερθ μετάβαςθ από τθν Βϋ ςτθν Γϋ Δθμοτικοφ. το πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ, ο δικόσ μου ρόλοσ αφορά (α) ςτθν αξιολόγθςθ του υλικοφ τθσ Αϋ και Βϋ δθμοτικοφ κατά τθ φάςθ αναμόρφωςισ του,(β) ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν Γϋ Δθμοτικοφ και (γ) ςτθν επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν αγγλικισ γλϊςςασ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και καλλιζργεια διδακτικϊν δεξιοτιτων προκειμζνου να κατανοιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μακαίνουν οι νεαροί μακθτζσ τθ Γ2 και ςυγκεκριμζνα ςτθν επιμόρφωςθ 5

7 εκπαιδευτικϊν που χρθςιμοποιοφν το βιβλίο τθσ Γϋ Δθμοτικοφ. 5. Πρόγραμμα ΘΑΛΗ - Ενίςχυςη τησ Διεπιςτημονικήσ ή και Διιδρυματικήσ ζρευνασ και καινοτομίασ (Επιςτ. υπεφκυνθ: Κακθγιτρια Ηωι Γαβριθλίδου) 1 Mαρτίου Σεπτεμβρίου2015 Σίτλοσ: Ρροςαρμογι τθσ κλίμακασ Strategy Inventory for Language Learning (S.I.L.L.) με ςκοπό τον προςδιοριςμό του προφίλ ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ ξζνθσ γλϊςςασ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και μουςουλμάνων μακθτϊν που μακαίνουν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ και διερεφνθςθ των ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν εκπαιδευτικοί ςτθν τάξθ. Περιγραφι: Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι: θ προςαρμογι ςτθν Ελλάδα τθσ ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθσ ςτο εξωτερικό κλίμακασ STRATEGY INVENTORY OF LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) που αξιολογεί τθ χριςθ ςτρατθγικϊν εκμάκθςθσ από μακθτζσ που μακαίνουν μια δεφτερθ ι ξζνθ γλϊςςα. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι: α) θ διερεφνθςθ μζςω τθσ χριςθσ ενόσ προςαρμοςμζνου ςε δείγμα ελλθνικοφ πλθκυςμοφ και βάςει ενόσ ζγκυρου και αξιόπιςτου εργαλείου αξιολόγθςθσ όπωσ το S.I.L.L του ςτρατθγικοφ προφίλ ελλινων μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι θ αναηιτθςθ του ςυνόλου των γνωςτικϊν, μετα-γνωςτικϊν και κοινωνιο-ςυναιςκθματικϊν ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ αυτοί κατά τθν εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ, β) θ διερεφνθςθ του ςτρατθγικοφ προφίλ μουςουλμάνων μακθτϊν που φοιτοφν ςτθν περιοχι τθσ Θράκθσ και μακαίνουν τθν ελλθνικι ωσ δεφτερθ γλϊςςα, ϊςτε να ενιςχυκεί ποιοτικά θ εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ από τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα μακθτϊν. Στόχο, επίςθσ, τθσ παροφςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ αποτελεί θ ςφγκριςθ των ςτρατθγικϊν που καλλιεργοφν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ και μειονοτικισ εκπαίδευςθσ ςτθν τάξθ με εκείνεσ που χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ πικανι επίδραςθ τθσ χριςθσ ςτρατθγικϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ τφπουσ και τον αρικμό ςτρατθγικϊν ςτισ οποίεσ καταφεφγουν οι μακθτζσ κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία ϊςτε οι τελευταίοι να «μάκουν πϊσ να μακαίνουν». το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, ο δικόσ μου ρόλοσ αφορά (α) ςτθ ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ όπου περιγράφεται το προφίλ ςτρατθγικϊν γλωςςικισ εκμάκθςθσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ, (β) ςτθ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία κακϊσ και τθ διανομι ερωτθματολογίου ανίχνευςθσ ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί ςτθν τάξθ, (γ) ςτθ ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ όπου περιγράφεται το τρατθγικό προφίλ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ, (δ) ςτθ ςυγγραφι Εγχειριδίου με ςχζδια και προτάςεισ για βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ μζςω 6

8 τθσ ενςωμάτωςθσ τθ ςτρατθγικισ διδαςκαλίασ ςτθν τάξθ, (ε) ςτθ ςυγγραφι επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων ςε περιοδικά με κριτζσ ι τόμουσ πρακτικϊν με επιτροπι αξιολόγθςθσ κακϊσ και (η) ςτθ ςυμμετοχι μου με ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια με κριτζσ. 6. Πρόγραμμα ΕΠΑ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη», Πράξη: «Πιςτοποίηςη Ελληνομάθειασ: Τποςτήριξη και ποιοτική ανάδειξη τησ διδαςκαλίασ/εκμάθηςησ τησ ελληνικήσ ωσ ξζνησ/δεφτερησ γλώςςασ». (Επιςτ. υπεφκυνθ: Νιόβθ Αντωνοποφλου-ζωσ το Νοζμβριο 2011, επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Ιωάννθσ Ν. Καηάηθσ- από τον Δεκζμβριο 2011 ωσ τϊρα), Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ιςτοχϊροι τθσ Ρράξθσ: Ρρόγραμμα ΕΣΡΑ: «Ριςτοποίθςθ Ελλθνομάκειασ: Υποςτιριξθ και ποιοτικι ανάδειξθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ». Επιςτθμονικι Συνεργάτιδα ςτο Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων ζργου, Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ΕΣΡΑ ςχεδιάςτθκαν μια ςειρά δράςεων που αφοροφν αντίςτοιχα ερευνθτικά παραδοτζα, με ςτόχο, μεταξφ άλλων: (1) Δράςθ Α (ζντεκα παραδοτζα): τθν πιςτοποίθςθ τθσ ελλθνομάκειασ και τθν θλεκτρονικι τθσ εξυπθρζτθςθ, το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εξεταςτικϊν δοκιμαςιϊν και τθν επιμόρφωςθ των διδαςκόντων. (2) Δράςθ Β (τζςςερα παραδοτζα): τθν από απόςταςθ επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ των φοιτθτϊν τμθμάτων Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν, κακϊσ και των διδαςκόντων τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Επιπλζον, τθν ενίςχυςθ και τθν υποςτιριξθ των διδαςκόντων με πρακτικζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. (3) Δράςθ Γ (ζνα παραδοτζο): τθν προςαρμογι υλικοφ για τθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ και πιςτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ ςε ΑμεΑ. (4) Δράςθ Δ (τζςςερα παραδοτζα): τθν ζρευνα για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ και για τθν πιςτοποίθςθ επάρκειασ τθσ ελλθνομάκειασ. Απαςχολοφμαι ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ωσ επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα και ερευνιτρια ςτο πλαίςιο των προαναφερόμενων δράςεων και κυρίωσ ςτο πλαίςιο των δράςεων Α και Β, κακϊσ ςυγκεκριμζνα: (1) το πλαίςιο τθσ δράςθσ Α: ςυνζταξα ειδικζσ διδακτικζσ προτάςεισ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ με ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία ςε παιδιά. Επιπλζον 7

9 ςυμμετείχα ςτθν από απόςταςθ επιμόρφωςθ των υπεφκυνων των εξεταςτικϊν κζντρων με ζργο τθ ςφνταξθ καλϊν πρακτικϊν, κακϊσ και τθν οργάνωςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. (2) το πλαίςιο τθσ δράςθσ Β: ςυμμετζχω ςε όλα τα παραδοτζα τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ. Η δράςθ αφορά το ςφςτθμα από απόςταςθ επιμόρφωςθσ ςτθν πλατφόρμα και τρεισ διακριτοφσ κφκλουσ επιμόρφωςθσ όπου μου ζχει ανατεκεί το εξισ ζργο: α. το πρόγραμμα «Διαδρομζσ για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/δεφτερθσ γλϊςςασ» ζχω ςυγγράψει εκπαιδευτικό υλικό για 3 ενότθτεσ και ςυντονίηω δφο υποχρεωτικζσ ενότθτεσ του προγράμματοσ τθν πρϊτθ ενότθτα με κζμα «χεδιαςμόσ μακιματοσ, διαχείριςθ τάξθσ και διδαςκαλία των δεξιοτιτων» κακϊσ και τθν τζταρτθ ενότθτα με κζμα «Αξιολόγθςθ», β. ςτο πρόγραμμα «Διαδρομζσ για τθ διδαςκαλία ςε αλλόγλωςςουσ ςτθν Ελλάδα» ςυντονίηω, αντιςτοίχωσ, δφο ενότθτεσ (τθν πρϊτθ και τθν τρίτθ με ςυναφι κζματα, όπωσ ςτο πρϊτο πρόγραμμα) και ζχω ςυγγράψει εκπαιδευτικό υλικό, γ. ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Διαδρομζσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ για φοιτθτζσ νεοελλθνικϊν τμθμάτων» ζχω αναλάβει τθν ενότθτα για τθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ ςε παιδιά και δ. ςτο πλαίςιο τθσ διδακτικισ υποςτιριξθσ με πρακτικζσ προτάςεισ ζχω ςυντάξει άρκρο για τθ γλωςςικι ζφεςθ των παιδιϊν κακϊσ επίςθσ και άρκρο για τθ χριςθ ιςτοριϊν ςτθν τάξθ. υνολικά, ςυμμετζχω ενεργά ςτα ζργα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ που ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ, τθσ εκμάκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ. 7. Πρόγραμμα ΕΠΑ: «Πρακτική Άςκηςη» (Επιςτ. υπεφκυνθ: Επίκ. Κακθγιτρια Αρετι Σουγάρθ). Το πρόγραμμα υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προπτυχιακοφ μακιματοσ Γλ 3-456: Πρακτικι Άςκθςθ ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ. Στόχοσ του προγράμματοσ είναι να βοθκιςει τουσ αςκοφμενουσ/τισ αςκοφμενεσ να εφαρμόςουν ςτθν τάξθ τθ κεωρθτικι γνϊςθ που ζχουν αποκτιςει ςτο πλαίςιο των μακθμάτων Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, να τουσ/τισ εξοικειϊςει με τθν κατάςταςθ ςτα ελλθνικά δθμόςια γυμνάςια/λφκεια και δθμοτικά ςχολεία, να τουσ/τισ βοθκιςει να καλλιεργιςουν και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ και να τουσ/τισ βοθκιςει να κατανοιςουν τισ παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία ςτθν Αϋβάκμια και Βϋβάκμια εκπαίδευςθ. Τζλοσ, ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για τθν ομαλι προςαρμογι των αςκοφμενων ςτον επαγγελματικό χϊρο τον οποίο επζλεξαν. το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ, ςυμμετζχω από το ακαδθμαϊκό ζτοσ ζωσ ςιμερα ςτθν ενθμζρωςθ των κακθγθτϊν-μεντόρων Αϋβάκμιασ και Βϋβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτθν επιμόρφωςθ και προετοιμαςία των αςκοφμενων φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν κακϊσ επίςθσ και ςτθν 8

10 υποςτιριξθ και αξιολόγθςθ του διδακτικοφ τουσ ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςισ τουσ ςτα ςχολεία. 8. Πρόγραμμα Ενίςχυςησ τησ Ερευνητικήσ Δραςτηριότητασ ςτο Α.Π.Θ. Δράςθ Α: Ενίςχυςθ Νζων Ερευνθτϊν ςτθ Βακμίδα του Λζκτορα (μετά από αξιολόγθςθ ερευνθτικϊν προτάςεων-προκιρυξθ υπ αρικμ /12) (Επιςτθμονικά υπεφκυνθ: Θ.Αλεξίου, Λεκτόριςςα, Α.Ρ.Θ.) Σίτλοσ ερευνθτικισ πρόταςθσ: Ειδικι μακθςιακι δυςκολία παιδιοφ ι ιδιαίτερθ δυςκολία εκπαιδευτικοφ; Το ςυγκεκριμζνο ζργο με κωδικό ζχει ξεκινιςει το 2013 και κα ολοκλθρωκεί τζλθ Ιανουαρίου Περιγραφι: Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ βαςίςτθκε ςτο Ρρόγραμμα Εκμάκθςθσ Αγγλικισ ςτθν Ρρϊιμθ Θλικία (ΡΕΑΡ), που εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά το ςχολικό ζτοσ , ςε κζςια δθμοτικά ςχολεία με αναμορφωμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν που προωκοφςε τθν εκμάκθςθ αγγλικισ από τθν Αϋ Δθμοτικοφ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ αναμόρφωςθσ, θ ομάδα του ΡΕΑΡ με Υπεφκυνθ Ζργου τθν κακθγιτρια κ. Β. Δενδρινοφ, διεξιγαγε ζρευνα ςχετικά με το προφίλ ςχολικϊν τάξεων και εκπαιδευτικϊν που δίδαςκαν ςε ςχολεία ΡΕΑΡ. Από τθν ζρευνα αυτι προζκυψαν πολφ ςθμαντικά πορίςματα, αλλά ίςωσ ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα είναι ότι οι τάξεισ ΡΕΑΡ είχαν κατά μζςο όρο 20 μακθτζσ, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ κατά διλωςθ του 49% των εκπαιδευτικϊν υπάρχουν και παιδιά που αντιμετωπίηουν «μακθςιακζσ δυςκολίεσ» (Δενδρινοφ και Αναςταςίου, προςεχϊσ). Ραρατθρείται, λοιπόν, θ τάςθ των εκπαιδευτικϊν να«χρωματίηουν» τισ δυςκολίεσ των μακθτϊν που διδάςκονται Αγγλικά ςτθν πρϊτθ και δευτζρα δθμοτικοφ ωσ ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Το ποςοςτό εκπαιδευτικϊν που διατείνονται ότι οι μακθτζσ τουσ αντιμετωπίηουν κάποια μακθςιακι δυςκολία εκτείνεται ςε 49%, ποςοςτό εξαιρετικά υψθλό και επικίνδυνο τόςο για τα ίδια τα παιδιά, αν ιςχφει, όςο και για τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να ζχει θ ελλθνικι πολιτικι ξενόγλωςςθσ εκπαίδευςθσ ςε πρϊιμθ παιδικι θλικία. Μια πρϊτθ επιςιμανςθ, βζβαια, αφορά το γεγονόσ αν όντωσ αυτζσ οι δυςκολίεσ όντωσ ςυνιςτοφν μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ζχουν διαφορετικι αιτίαςθ ι/και χαρακτιρα. Το πιο ανθςυχθτικό βζβαια είναι ότι τα παιδιά αυτά ςυνικωσ οδθγοφνται ςε τμιματα ζνταξθσ, μετά από πρόταςθ του εκπαιδευτικοφ. Ζνα πρόςκετο πρόβλθμα που φαίνεται να προκφπτει ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι ότι «οι μακθτζσ που παραπζμπονται είναι αλλοδαποί, δθλαδι παιδιά των οποίων θ μθτρικι γλϊςςα δεν είναι θ ελλθνικι» (Δενδρινοφ και Αναςταςίου, προςεχϊσ). Θ ζρευνα καταλιγει πωσ το ηιτθμα αυτό παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, ενϊ όπωσ προαναφζρκθκε 9

11 παραπάνω, χριηει περαιτζρω ζρευνασ. Με βάςθ, λοιπόν, τα πολφ ενδιαφζροντα προαναφερκζντα πορίςματα, θ παροφςα ζρευνα ςτοχεφει να καταγράψει το ποια χαρακτθριςτικά αποτελοφν ι όχι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ των εκπαιδευτικϊν και να μελετιςει ςε βάκοσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι εκπαιδευτικοί κεωροφν πωσ τα παιδιά αυτά, δίγλωςςα ι μθ, αντιμετωπίηουν μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Ρρόκειται για καινοτόμo ζρευνα ενόσ κζματοσ που δεν ζχει ςυηθτθκεί προθγοφμενα ςτθν Ελλάδα και που χριηει άμεςθσ διερεφνθςθσ. Θ ερευνθτικι μεκοδολογία που πρόκειται να ακολουκθκεί κα είναι ποιοτικι. Αρχικά κα επιλεγεί ζνα ζγκυρο δείγμα εκπαιδευτικϊν που κεωροφν ότι ζχουν ςτθν τάξθ τουσ παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Σε αυτοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ κα ςταλεί ζνα δομθμζνο ερωτθματολόγιο με ανοιχτοφ τφπου ερωτιςεισ και κα κλθκοφν να απαντιςουν ςχετικά με το ποια χαρακτθριςτικά κεωροφν ότι αποτελοφν ζνδειξθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Στθ ςυνζχεια οι απαντιςεισ τουσ κα κατθγοριοποιθκοφν ςε ομάδεσ και κα κλθκεί ζνα δείγμα ςε δια ηϊςθσ προφορικι ςυνζντευξθ ι ςε τθλεςυνάντθςθ τφπου «Skype meeting», ϊςτε να αποςαφθνιςτοφν και να μελετθκοφν ςε βάκοσ τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Στο τζλοσ τθσ ζρευνασ αναμζνεται να καταςτεί ςαφισ και εμπεδωμζνθ θ γνϊςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία κακϊσ και με τθ φφςθ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν. Επιπλζον, κα προτακοφν τρόποι διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ των πικανϊν δυςκολιϊν με αναφορά ςτισ δθλϊςεισ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν. Τζλοσ, θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αποτελείται από τα ακόλουκα παραδοτζα: 1. Ραραδοτζο 1: Ερωτθματολόγιο 2. Ραραδοτζο 2: Αποτελζςματα και κατθγοριοποίθςθ προβλθμάτων 3. Ραραδοτζο 3: Αποτελζςματα ςυνεντεφξεων 4. Ραραδοτζο 4: Μελζτθ και καταγραφι αποτελεςμάτων 5. Ραραδοτζο 5: Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων ςε Διεκνζσ Συνζδριο 6. Ραραδοτζο 6: Δθμοςίευςθ άρκρου με τα πορίςματα τθσ ζρευνασ και ςυςτάςεισ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Διδακτικό ζργο Ωσ μζλοσ Δ.Ε.Ρ. του τμιματοσ δίδαξα τα παρακάτω αυτοτελι μακιματα: Σε προπτυχιακό επίπεδο 10

12 Μαθήματα Τποχρεωτικά Ling Τ: Μεκοδολογία Διδαςκαλίασ φγχρονων Γλωςςϊν II Μαθήματα Επιλογήσ Ling E: Ειδικά κζματα: Παιδαγωγικζσ Αρχζσ ςτθν Εκμάκθςθ Ξζνθσ/Δεφτερθσ Γλϊςςασ Ling ΤΕ: φγχρονεσ Επικοινωνιακζσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία Ξζνων Γλωςςϊν Ling Ε: Πρακτικι Άςκθςθ ςτθν Α & Βϋβάκμια Εκπαίδευςθ Σε μεταπτυχιακό επίπεδο Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθ Διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ωσ Δεφτερθσ/Ξζνθσ Γλϊςςασ Μάθημα Κορμοφ Ling3-593: Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Ling 3-570: Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ (ςυνδιδαςκαλία με τισ Α. Ψάλτου-Joycey, Μ. Ματκαιουδάκθ, Ε. Αγακοποφλου, A. Σουγάρθ) Μαθήματα Επιλογήσ Ling 3-578E: Μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ ςτθ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα Στο Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα ςτθ Θεωρθτικι και Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Μάθημα Κορμοφ Ling 3-570: Μεκοδολογία τθσ Διδαςκαλίασ (ςυνδιδαςκαλία με τισ Α. Ψάλτου-Joycey, Μ. Ματκαιουδάκθ, Ε. Αγακοποφλου, A. Σουγάρθ) Μαθήματα Επιλογήσ Ling3-593: Μζκοδοι Ζρευνασ ςτθν Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία Ling 3-578E: Μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ ςτθ δεφτερθ/ξζνθ γλϊςςα 11

13 Επίβλεψη μεταπτυχιακϊν διατριβϊν ςτο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιςτήμιο (ΕΑΠ) 1. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ανδρζου Μαρίασ με κζμα: Games in the Greek EFL classroom for young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 2. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραλαιολόγου Βικτωρίασ με κζμα: Do children have motivation? Myth or reality and its implications for the acquisition of English in the Greek primary classroom, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 3. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Δουρτμζ Δζςποινασ με κζμα: Attitudes and motivation of young learners towards EFL in Greek state primary schools: A case study in the context of Muslim minority schools of Thrace, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 4. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Γιϊτθ Ευαγγελίασ με κζμα: Young learners and play: keeping them motivated in the English language classroom in Greece, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 5. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Σιςμανίδου Χρυςάνκθσ με κζμα: Using stories as a vehicle to boost the reading performance of 11-year old students in a Greek primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 6. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Συριντηίδου Μαρίασ με κζμα: The use of authentic materials as a way to enhance young EFL learners' affective variables in the Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 7. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τερηίδου Δζςποινασ με κζμα: Developing 6th grade primary school learners' speaking skills by using games and role play, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 8. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραραλίκα Μαρίασ με κζμα: Promoting learner motivation through games and modern songs in the sixth grade of the Greek primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 9. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Καρακάςθ Ραναγιϊτασ με κζμα: Using stories in EFL as a stimulus for oral language production with young learners in Greece, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 10. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Καρακϊςτα Σπυριδοφλασ με κζμα: Factors affecting motivation in Greek young learners aged eight to ten, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 11. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τςιαοφςθ Ελιςςαβζτ με κζμα: Teaching young learners English through games and art and craft in the Greek primary school. Suggestions and ideas, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 12. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Μπουτηαρζλου Μαρίασ με κζμα The 12

14 Role of puppets in promoting speaking skills in TEYL: Supplementing Welcome Aboard 1 with puppets, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 13. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςαϊρθ Καλλιόπθσ με κζμα Fostering young learners' (aged 9-10) communicative skills through games, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 14. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κοντοποφλου Μάρκασ με κζμα A case study in familiarising pre-school children with English: European perspectives and practical implications, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 15. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τυχόλα Ελζνθσ με κζμα Motivating young learners in Task-Based learning through Project work in a Greek primary school context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2007). 16. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Ρετράκθ Αναςταςίασ με κζμα Supplementing a primary school coursebook with materials for teaching writing, to comply with the cross-thematic curriculum, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 17. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Βότθ Θεοδϊρασ με κζμα Motivational factors that influence the development of low-achievers in the EFL elementary classroom, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 18. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κατςιαβάρα Αλεξάνδρασ με κζμα Evaluating teaching in all-day primary schools in Greece: theoretical issues and practical considerations, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 19. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςϊλου Ολυμπίασ με κζμα An evaluation of three coursebooks used in the third grade of Greek primary school based on the criteria and principles of the new cross thematic curriculum, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2008). 20. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Αφεντοφλθ Αγγελικισ με κζμα: Exploring behaviour and motivation through games to students in the 1st grade of Junior high school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 21. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Τςιάλου Ευανκίασ με κζμα: Teaching vocabulary by exploiting Multiple Intelligence theory can be realised effectively with 3rd grade Greek primary school students, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 22. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ρανοποφλου Κυριακισ με κζμα: Using stories for the teaching of TEYL and the positive outcomes for the Greek young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 23. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ρανωρίου Ακαναςίασ με κζμα: Different ways of implementing stories for teaching English to young learners. a challenging framework in favour of teaching and learning, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 24. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαδοποφλου Ραρκζνασ με κζμα: The impact 13

15 of multimedia on affective factors in a Greek young learners' context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 25. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαϊωάννου Διμθτρασ με κζμα: Supplementing a beginner, young learner course using technology: A challenging process, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 26. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μαντηάνα Αγλαΐασ με κζμα: Teaching English as a means to study short-term memory through drama and songs to educable 9 to 12 year-old learners with moderate mental retardation in special education classroom settings. A case study in English, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 27. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μιχαιλ Μαρίασ με κζμα: The influence of games on affective factors in Greek children of third grade in primary education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 28. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Φτίκα Κλειϊσ με κζμα: Phonological awareness as a possible predictor for the reading comprehension in English: A case study for Greek year 3 and year 6 students learning English as a foreign language, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 29. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Χολζβα Ευανκίασ με κζμα: The use of mnemonic games and their impact on facilitating memory and foreign language learning, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 30. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ραπαγοφλα Σοφίασ με κζμα: The relationship between lanquage learning strategies, gender, and proficiency: a study of EFL young learners in the context of Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 31. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μυλωνά Σοφίασ με κζμα: Catering for young people learners multiple intelligences by employing the story-based framework: A case study of a 4th grade class in the Greek state primary school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 32. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ιωακειμίδθ Φανισ με κζμα: The use of mother tongue in teaching English to young learners in an EFL primary school context, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 33. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Σταματιάδου οηαλίασ με κζμα: The impact of colour and spatial organisation of the material to-be-taught on young learners vocabulary acquisition, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 34. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Αλεξίου Θεοδϊρασ με κζμα: The use of Portfolio as an alternative form of assessment in the third class of Greek public schools, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 35. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Γάκου Ιωάννασ-Ευδοκίασ με κζμα: Evaluating the new piloted coursebook Magic Book for 3rd grade in primary education: An effort to approach students preferences, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 14

16 36. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μανιτςίδου Κωνςταντίασ με κζμα: Investigating the affective factors in CLIL instruction for Greek primary school learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 37. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Ιμπρίςιμθ Ραραςκευισ με κζμα: Evaluating of the Magic Book from the learners perspective: A case study, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 38. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ τθσ Μπαξεβάνθ Άννασ με κζμα: Implementing CLIL in the fifth grade of primary school: The dawn of a new perspective in TEFL education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 39. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Σουλιϊτου Εριφφλθσ με κζμα Using Webquests to cater for the Multiple Intelligences of EFL young learners, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 40. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Καλογεράκου Χριςτίνασ με κζμα Films and Blogs: An authentic approach to improve the writing skill. An intercultural Project-based framework in the senior high state school, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 41. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Συρίγου Ανδρονίκθσ με κζμα Stories and drama: How they can be used for the development of language skills and intercultural awareness in Junior high schools, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 42. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Χατηθδουκά Θεοφίλθσ με κζμα Motivating students and teachers of a Greek state vocational lyceum through an Internet based project oriented syllabus, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 43. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Λιγκουνάκθ Νεκταρίασ με κζμα The induction training programme implemented in the peripheral education centres for state EFL teachers in greece theory and practice, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 44. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Στειακάκθ Άννασ με κζμα Investigating supervision and its potential for the promotion of professional growth, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2009). 45. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Στφλου Φωτεινίτςασ με κζμα Process writing in the 6th grade of primary school: To what extent the word processor can improve the quality and quantity of the texts produced, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 46. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Τςάμθ Ακαναςίασ με κζμα Fostering young learners' motivation and enhancing learning autonomy by means of English written projects, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 47. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Καραμαηι Γλυκερίασ με κζμα Using painting and craftwork activities with young learners: A case study, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 15

17 48. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ όμπου Ακθνάσ με κζμα Ways to develop the listening skill in Greek state schools when no listening input material is available, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 49. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Ραφλου Ακθνάσ με κζμα An evaluation of the vocabulary tests included in the new 5 th class EFL textbooks of Greek State education, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 50. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Αράπογλου Αικατερίνθσ με κζμα Exploring the potential of a theatre workshop in the l2 in a state Senior high school: Impact on students' motivation and language, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 51. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κλϊνθ Διμθτρασ με κζμα Integrating Project work in young learners environment as a vehicle to boost reading and writing performance: A proposal for implementanion in the Greek private sector of English language teaching, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 52. Δεφτερθ αξιολογιτρια τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ Κιόρα Βαςιλικισ με κζμα Corrective feedback in a first grade Greek junior high school context: Teachers practices and students responses and preferences, (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). Επίβλεψη εργαςιϊν / μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Α.Π.Θ. 1. Επιβλζπουςα τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Αναςταςίασ Κόκλα ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Dora the Explorer: A TV character or a Preschooler s language teacher? (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 2. Επίβλεψθ προπτυχιακϊν διατριβϊν (τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Διπλωματικι Εργαςία (Γλ5-495): Κατερίνα Μάκου (2011), Ταβλαρίδου Αιμιλία (2011) Αλζξανδροσ Βαγενάσ (2012), Βελονάκθ Νικολζτα (2012), Σταγκίδθ Λάςκα (2012) (ολοκλθρϊκθκαν και υποβλικθκαν το εαρινό εξάμθνο 2012). 3. Επίβλεψθ εργαςιϊν (τζταρτο ζτοσ ςπουδϊν) ςτο πλαίςιο του μακιματοσ Επιβλεπόμενθ Ερευνθτικι Εργαςία (Γλ5-490): Διονυςία Σαρατςλι (2012), Ραναγιωτίδου Ρθνελόπθ (2013). 4. Επίβλεψθ ομαδικϊν εργαςιϊν, παρουςίαςθσ των φοιτθτριϊν / φοιτθτϊν και ςτο πλαίςιο του μακιματοσ φγχρονεσ Επικοινωνιακζσ Προςεγγίςεισ ςτθ Διδαςκαλία των Ξζνων Γλωςςϊν (εαρινό εξάμθνο 2011 & 2012). 5. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Εφθσ Ξθροφϊτου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Instructing and evaluating strategies for writing performance: the case of the mediation task for the KPG B2 level exams (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 6. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Καλλιόπθσ 16

18 Ευςτακιάδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Aptitude measures, working memory and executive functions in FL vocabulary acquisition by young Greek learners of English (από το 2010). 7. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του κ. Θωμά Ηαπουνίδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Investigating young learners' input and output in English as an L2 based on a multimodal corpus (από το 2011). 8. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Ραναγιϊτασ Γραμματικοποφλου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Assessment in Content and Language Integrated Learning (CLIL) (από το 2013). 9. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ διδακτορικισ διατριβισ τθσ κ. Εφασ Ραπακωνςταντίνου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Developing EFL Materials for Preschool Learners in Greece (από το 2013). 10. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Ευαγγελίασ Αςπροφδθ με κζμα: Comprehension and production of wh-interrogatives in the L1 acquisition of Greek (Νοζμβριοσ 2010). 11. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Δζςποινασ Αυγερινοφ με κζμα: The effect of Language 2 in the development of Language 3 ( Δεκζμβριοσ 2011) 12. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Αλεξάνδρασ Αναςταςιάδου με κζμα Implementing the process writing approach in the English language classroom: An innovation for the development of young learners writing skills in the Greek state primary school (2011). 13. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Συμζλασ-Μαρίασ Καλαϊτηίδου με κζμα: Displacement phenomena in L1 Greek: A study of comprehension (Σεπτζμβριοσ 2011). 14. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ Ακθνάσ Βρεττοφ με κζμα Patterns of language learning strategy use by Greek-speaking young learners of English (2011). 15. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ ςυμβουλευτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ Μαρίασ Καλτςά με κζμα The acquisition of telicity in Greek L1 acquisition (Ιοφλιοσ 2012). 16. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ τθσ κ. Μαρίασ Στακοποφλου με κζμα: Task dependent interlinguistic mediation performance as translanguaging practice: The use of KPG data for an empirically based study (Φεβρουάριοσ 2013). 17. Μζλοσ τθσ επταμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ του Τμιματοσ Εκπαιδευτικισ & Κοινωνικισ Ρολιτικισ Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ τθσ κ. Δζςποινασ Ανδροφτςου 17

19 με κζμα: The relationship between psychological belonging, student performance and organisational culture in Greek primary education (Ιοφνιοσ 2013). 18. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Αικατερίνθσ Θεοδωρίδου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Aptitude and foreign language vocabulary in young learners (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 19. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ του κ. Θωμά Ηαπουνίδθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: The old and new English course books of Greek state primary schools: A corpus-based study of vocabulary size, frequency and recycling (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2010). 20. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Κορνθλία Χαρτηογλάκθ του Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Investigating Greek learner beliefs and preferences about learning English (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 21. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ του κ. Μάριου Αντωνίου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Authentic materials and the contribution of language corpora in EFL high school classes in Greece (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 22. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Βαςιλικισ Λιάγκα ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Teaching idioms and collocations through corpus-based instruction: A primary school study (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 23. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Μελπομζνθ Μαντάνθ του Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα: Invastigating readiness for learner autonomy in the foreign language classroom (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2011). 24. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Κωνςταντίνασ Μπαλντοφμθ ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα The employment of vocabulary learning strategies by Greek young learners of English (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 25. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Νίκθσ Τςακλίδου ςτον Τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ με κζμα Learning and teaching style preferences in EFL in the Greek primary school: Match or mismatch (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2012). 26. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.ιλεάνασ Μεγαλογζνθ ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα The impact of the Interactive Whiteboard on young learners L2 vocabulary acquisition (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 18

20 27. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.δζςποινασ Αντωνιάδου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Bringing Cognitive Linguistics Theory on Stage. Implications for Second Language Acquisition and Teaching (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 28. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ.διμθτρασ Οςανλι ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Explicit vs Implicit vocabulary instruction: A comparative study in a Greek EFL primary class (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). 29. Μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ τθσ μεταπτυχιακισ διατριβισ τθσ κ. Ραναγιϊτασ Γραμματικοποφλου ςτον τομζα Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του τμιματοσ με κζμα Materials development for the CLIL primary classroom (ολοκλθρϊκθκε και εγκρίκθκε το 2013). Άλλεσ επιςτημονικζσ / ακαδημαϊκζσ δραςτηριότητεσ Σεμινάρια, επιμορφϊςεισ & διαλζξεισ 1. Ερευνθτικό ςεμινάριο ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ζπειτα από πρόςκλθςθ του Τμιματοσ Ρροςχολικϊν Σπουδϊν, Ρανεπιςτιμιο Ουαλίασ Swansea, Μεγ. Βρετανία με κζμα: Do children possess foreign language aptitude? (Swansea, 15 Μαΐου 2002). 2. Σεμινάριο με κζμα Τεχνικζσ αξιολόγθςθσ διδαςκαλίασ με TBL-Αυτοαξιολόγθςθ-Ρλεονεκτιματα TBL ζναντι άλλων μεκόδων εκπαίδευςθσ. Ραραδείγματα. Διοργάνωςθ: Εταιρία Αξιοποίθςθσ και Διαχείρθςθσ τθσ Ρεριουςίασ του Ρανεπιςτθμίου, Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Θεςςαλονίκθ. Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ: Λ. Τριάρχου. Τίτλοσ Σεμιναρίου: Σφγχρονεσ Διδακτικοί Μζκοδοι Ι: Task-Based Learning (Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 18 Φεβρουαρίου 2006). 3. Ραράδοςθ ςεμιναρίων ωσ επιμορφϊτρια κακθγθτϊν αγγλικισ, αξιολογιτρια και υπεφκυνθ για τθ ςυγκρότθςθ ςϊματοσ επιλεγμζνων αξιολογθτϊν Αγγλικισ για το Κρατικό Ριςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ. Σφμβαςθ ζργου με το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων και το Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ( ). 4. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ που διοργάνωςε θ Ζνωςθ Κακθγθτϊν αγγλικισ Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ Θμακίασ (ζπειτα από πρόςκλθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου), Individual differences (Αλεξάνδρεια Θμακίασ, 8 Απριλίου 2008). 5. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ με κζμα Young learners individual differences in the Greek state primary school: Myth or reality? ζπειτα από πρόςκλθςθ του Συλλόγου Κακθγθτϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βόρειασ Ελλάδασ (ΣΥΚΡΕΒΕ), (Θεςςαλονίκθ, 7 19

21 Φεβρουαρίου 2009). 6. Ραράδοςθ ςεμιναρίων ςτουσ Κακθγθτζσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ρειραματικοφ Σχολείου Ευόςμου Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, Αριςτοτζλειο Ραν/μιο ( ). 7. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτθν Αϋβάκμια εκπαίδευςθ με κζμα: The early bird catches the worm: The 3 rd Experimental School of the School of English (Α.Ρ.Θ., 2 Οκτωβρίου 2010). 8. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: Αυτοί που ξυπνοφν νωρίσ ταξιδεφουν μακρφτερα (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (Ακινα, Οκτωβρίου 2010). 9. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι διθμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: : Αυτοί που ξυπνοφν νωρίσ ταξιδεφουν μακρφτερα (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (Θεςςαλονίκθ, 1-2 Νοεμβρίου 2010). 10. Ενθμερωτικό ςεμινάριο για το Ρρόγραμμα Εκμάκθςθσ Αγγλικισ ςτθ Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία με κζμα Τα Αγγλικά ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του ςχολείου ςτθν θμερίδα εκπαιδευτικϊν αγγλικισ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όδου (όδοσ, 2 Νοεμβρίου 2010). 11. Σεμινάριο για τουσ εν ενεργεία κακθγθτζσ αγγλικισ Σερρϊν (μετά από πρόςκλθςθ ςυμβοφλου) (ςε ςυνεργαςία με τισ Μ. Ματκαιουδάκθ & Χ. Λαςκαρίδου: Where there s a Will, there s a Way: Content and Language Integrated Learning (CLIL) (Σζρρεσ, 23 Ιανουαρίου 2011). 12. Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ Αϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ) με κζμα: Διδαςκαλία του Magic Book τθσ Γ δθμοτικοφ (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ.Ματκαιουδάκθ) (διοργάνωςθ του ΣΥ.Κ.Ρ.Ε. Ν. Ξάνκθσ, 12 Νοεμβρίου 2011). 13. Ανακοίνωςθ ςε Workshop που οργανϊκθκε από το ΤΑΓΦ ςε ςυνεργαςία με το Σχολείο τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και το πρόγραμμα ΔΙΑΡΟΛΙΣ (ΕΣΡΑ) για τθ Γλωςςικι Εκπαίδευςθ ςε Δίγλωςςουσ Μακθτζσ με κζμα: Tracking learners L2 development in a CLIL teaching context: Preliminary insights and suggestions (ςε ςυνεργαςία με τθ Μ. Ματκαιουδάκθ) (Θεςςαλονίκθ, 14 Ιανουαρίου 2012). 14. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ξζνων γλωςςϊν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΡΣ-ΞΓ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Το μαγικό βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Θεςςαλονίκθ, 7-8 Φεβρουαρίου 2012). 15. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Χρθςιμοποιϊντασ το βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Ακινα, 23 Μαρτίου 2012). 16. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: Χρθςιμοποιϊντασ το βιβλίο τθσ Γϋ δθμοτικοφ (Θεςςαλονίκθ, 31 Μαρτίου 2012). 20

22 17. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕΑΡ Αγγλικισ ςτθ Λάριςα και τουσ όμορουσ νομοφσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: To ΡΕΑΡ θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ: για τθ Γϋ Δθμοτικοφ: Magic Book Ι & ΙΙ (Ρολφγυροσ Χαλκιδικισ, 6 Απριλίου 2012). 18. Ανακοίνωςθ ςε επιμορφωτικι θμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕΑΡ Αγγλικισ ςτθ Λάριςα και τουσ όμορουσ νομοφσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΡΕΑΡ (ΕΣΡΑ), με κζμα: To ΡΕΑΡ θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ: για τθ Γϋ Δθμοτικοφ: Magic Book Ι & ΙΙ (Λάριςα, 7 Σεπτεμβρίου 2012). Κρίςη περιλήψεων, άρθρων και επιςτημονικϊν προγραμμάτων 1. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά του 19 ου Διεκνοφσ Συμποςίου ςτθ Θεωρθτικι και Εφαρμοςμζνθ Γλωςςολογία του Τμιματοσ Αγγλικισ, Α.Ρ.Θ (2010). 2. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά τθσ 31 θσ Ετιςιασ ςυνάντθςθσ του Τομζα Γλωςςολογίασ, Τμιμα Φιλολογίασ, Α.Ρ.Θ. (2010). 3. Κρίςθ άρκρων με προςανατολιςμό τθ διδακτικι και εκμάκθςθ γλωςςϊν για το περιοδικό Journal of Applied Linguistics (ζκδοςθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ, από το 2011). 4. Κρίςθ του βιβλίου των Milton, J. and Fitzpatrick, T. (Eds.) Dimensions of Vocabulary Knowledge. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2012, βλ. ςχετικι βεβαίωςθ). 5. Αξιολόγθςθ ερευνθτικισ πρόταςθσ (Internal Research Grant) που υποβλικθκε ςτο European University of Cyprus (2012, βλ.ςχετικι αλλθλογραφία). 6. Κρίςθ άρκρων για τα Ρρακτικά του 15 ου Διεκνοφσ Συνεδρίου Ελλθνικισ Εταιρίασ Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ (2013). 7. Κρίςθ των υποβλθκειςϊν περιλιψεων με προςανατολιςμό τθ διδακτικι και εκμάκθςθ γλωςςϊν για τα το 1ο Ρανελλινιο Συνζδριο Ρειραματικϊν Σχολείων (2013). Οργάνωςη ςυνεδρίων & ημερίδων 1-2 Νοεμβρίου 2010 Επιμορφωτικι Διθμερίδα για τουσ εκπαιδευτικοφσ αγγλικισ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΠΕΑΠ (ΕΠΑ) με κζμα: «Τα αγγλικά ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Σχολείου» Θεςςαλονίκθ, Α.Ρ.Θ.). (Μζλοσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, 1-3 Απριλίου ο Διεκνζσ υμπόςιο Θεωρθτικισ και Εφαρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ (Γραμματζασ Οργανωτικισ Επιτροπισ). 16 Μαρτίου 2012 Ημερίδα ΟΜΕΡ Θεςςαλονίκθσ με κζμα: «Ρϊσ να κρυφτείσ απ τα 21

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία.

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Όνομα Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Email: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη marmat@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Β ΦΑΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. σνολικό τεύτος μελέτης

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Β ΦΑΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. σνολικό τεύτος μελέτης ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΔΥΝΩΝ ΔΜΠΟΡΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ) Απιστοτέλοςρ 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ (ΜΑ, Ph.D.) ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α. ΠΟΤΔΕ Β. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπαράκεςθ επιχειρθμάτων ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο: Η περίπτωςθ των καιρικϊν φαινομζνων

Η αντιπαράκεςθ επιχειρθμάτων ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο: Η περίπτωςθ των καιρικϊν φαινομζνων ΑΚΟΓΑΦΛΑ *ελ. 5 18] Η αντιπαράκεςθ επιχειρθμάτων ςτθ διδαςκαλία των φυςικϊν επιςτθμϊν ςτο δθμοτικό ςχολείο: Η περίπτωςθ των καιρικϊν φαινομζνων Ράρθσ Ραπαδόπουλοσ 1 & Φανι Σζρογλου 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα

Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Όνοµα Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Email: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη marmat@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση

Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΜΘΜΑ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ Περιβάλλοντα Διαδικτυακών Παιχνιδιών Μεγάλου Πλήθους Παικτών και Μάθηση Διδακτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Ρρόγραμμα Διεκνοφσ Απολυτθρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ (Ιςχφει από Σεπτζμβριο 2013) ΑΜΕΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΔΡΙΔΥOΜΔΝΑ... 2 1 ΔΙΑΓΧΓΗ... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΕΤΚΛΕΙΔΘ 1. Προςωπικζσ Πλθροφορίεσ Πνομα Επίκετο Οικογενειακι Κατάςταςθ Τθλζφωνο Εργαςίασ email Skype Id Fax Ιςτοςελίδα Ευκλείδθσ Κεραμόπουλοσ Ζγγαμοσ με τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα