Breakfast with Father Michael!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Breakfast with Father Michael!"

Transcript

1 Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h Washington, DC Sunday St. Gregory Palamas March 8, 2015 Breakfast with Far Michael!

2 Are se services Holy Great Lent on your daily calendar? Have you made an appointment to be re? Monday, Tuesday Thursday Evenings: Great Compline-6pm At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Wednesday Evening: 9th Hour-5:30pm & Presanctified Liturgy-6:00 pm At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Friday Morning: 9th Hour-8:30am & Presanctified Liturgy-9am At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Friday Evening: Salutations to Theotokos at 7:00pm At St. Andrew Ukrainian Orthodox Cadral Είναι αυτές οι Λειτουργίες της Μεγάλης Σαρακοστής στο ημερολόγιό σας? Έχετε σχεδιάσει να ήσαστε εκεί καθημερινώς? Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη: Απόδειπνο το Μέγα-6:00μμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Τέτάρτη: Ενάτη Ωρα-5:30μμ και Προηγιασμένη Λειτουργία-6:00μμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Παρασκευή: Ενάτη Ωρα-8:30πμ και Προηγιασμένη Λειτουργία-9:00πμ At Sts. Constantine & Helen Chapel Norwood Property Παρασκευή: Χαιρετισμοί στην Θεοτόκο -7:00μμ At St. Andrew Ukrainian Orthodox Cadral 2

3 YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἦχος πλ. βʹ. Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. Resurrectional Apolytikion/Mode pl. 2 When angelic powers appeared at Your grave, soldiers guarding it feared became as dead. And sting by sepulcher was Mary who was seeking Your immaculate body. You devastated Hades, not afflicted by it. You went to meet virgin, granted eternal life. You resurrected from dead. O Lord, glory to You. Τοῦ Ἱεράρχου/Ἦχος πλ. δʹ Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος Γρηγόριε θαυματουργὲ Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. For Hierarch/Mode 4 We venerate Your immaculate icon, O good Lord, entreat You to forgive our fences, O Christ our God. By Your own choice you were pleased to ascend Cross in flesh, to deliver us, whom You created, from our slavery to foe. Therefore we cry to You with gratitude: You have filled all things with joy, O our Savior, by coming to save world. Aπολυτίκιον Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλήσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεύσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τὴ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε. Aπολυτίκιον Αγ. Ανδρέα Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τὴ οἰκουμένη δωρήσασθαι, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡ μῶν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον/Ἦχος πλ. δʹ Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. 3 Apolytikion Sts. Constantine & Helen Having seen image Thy Cross in Heaven, like Paul, having received call not from men, Thine apostle among kings entrusted commonwealth to Thy h, O Lord. Keep us always in peace, by intercessions Theotokos, O only Friend man. Apolytikion St. Andrew As first Apostles to be called, O Andrew, bror him (Peter) who was foremost, beseech Master all to grant world peace our souls great mercy. Kontakion/Mode pl. 4 O Champion General, I your City now ascribe to you triumphant anms as tokens my gratitude, being rescued from terrors, O Theotokos. In as much as you have power unassailable, from all kinds perils free me so that unto you I may cry aloud: Rejoice, O unwedded Bride.

4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Στα Νεα Ελληνικα ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1:10-14, 2:1-3 Και: Εσύ αρχικά, Κύριε, τη γη θεμελίωσες, και έργα των χεριών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα χαθούν, εσύ όμως διαμένεις. Και όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, και σαν μανδύα θα τους περιτυλίξεις, σαν εξωτερικό ένδυμα επίσης θα αλλαχτούν. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα έτη σου δε θα τελειώσουν. Και σε ποιον από τους αγγέλους έχει πει ποτέ: Κάθου από τα δεξιά μου, ωσότου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι υπηρεσιακά πνεύματα που αποστέλλονται για διακονία, για χάρη εκείνων που μέλλουν να κληρονομούν τη σωτηρία; Γι αυτό πρέπει περισσότερο εμείς να προσέχουμε σ αυτά που ακούσαμε, μήπως παρασυρθούμε. Γιατί, αν ο λόγος που κηρύχτηκε μέσω αγγέλων επιβεβαιώθηκε και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη μισθαποδοσία, πώς εμείς θα ξεφύγουμε αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία; Η οποία, αφού άρχισε να κηρύττεται μέσω του Κυρίου, βεβαιώθηκε σ εμάς από εκείνους που άκουσαν, EPISTLE Our Epistle Reader today is: Elizabeth Nerantzis St. Paul's Letter to Hebrews 1:10-14; 2:1-3 Prokeimenon. Mode Plagal 1. Psalm 11.7,1 You, O Lord, shall keep us preserve us. Verse: Save me, O Lord, for godly man has failed. "IN THE BEGINNING, Thou, Lord, didst found earth in beginning, heavens are work thy hs; y will perish, but thou remainest; y will all grow old like a garment, like a mantle thou wilt roll m up, y will be changed. But thou art same, thy years will never end." But to what angel has he ever said, "Sit at my right h, till I make thy enemies a stool for thy feet?" Are y not all ministering spirits sent forth to serve, for sake those who are to obtain salvation? Therefore we must pay closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. For if message declared by angels was valid every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by Lord, it was attested to us by those who heard him.by angels was valid every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by Lord, it was attested to us by those who heard him. 4

5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Στα Νεα Ελληνικα Κατὰ Μᾶρκον Και όταν εισήλθε πάλι στην Καπερναούμ ύστερα από μερικές ημέρες, ακούστηκε ότι είναι μέσα σ έναν οίκο. Και συνάχτηκαν πολλοί, ώστε να μη χωρούν πια μήτε στα μέρη μπροστά στη θύρα. και τους μιλούσε το λόγο του Θεού. Και έρχονται φέρνοντας προς αυτόν έναν παράλυτο που τον σήκωναν τέσσερις. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν προς αυτόν εξαιτίας του πλήθους, αφαίρεσαν τη στέγη της οικίας όπου ήταν και, αφού έκαναν άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι όπου ο παράλυτος ήταν κατάκοιτος. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: «Τέκνο μου, σου αφήνονται οι αμαρτίες». Ήταν τότε μερικοί από τους γραμματείς εκεί, που κάθονταν και διαλογίζονταν μέσα στις καρδιές τους: «Γιατί αυτός έτσι μιλάει; Βλαστημά. Ποιος δύναται να αφήνει αμαρτίες παρά μόνο ένας, ο Θεός;» Και ευθύς, επειδή κατάλαβε καλά ο Ιησούς στο πνεύμα του ότι έτσι διαλογίζονται μέσα τους, τους λέει: «Γιατί διαλογίζεστε αυτά μέσα στις καρδιές σας; Τι είναι ευκολότερο, να πω στον παράλυτο: Σου αφήνονται οι αμαρτίες, ή να πω: Σήκω και πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα ; Αλλά για να μάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου να αφήνει αμαρτίες πάνω στη γη» λέει στον παράλυτο: «Σου λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου». Και εκείνος σηκώθηκε και ευθύς πήρε το κρεβάτι του και εξήλθε από την οικία μπροστά σε όλους, ώστε να μένουν εκστατικοί όλοι και να δοξάζουν το Θεό λέγοντας: «Έτσι δεν είδαμε ποτέ!» The Gospel Mark 2:1-12 GOSPEL At that time, Jesus entered Capernaum it was reported that he was at home. And many were gared toger, so that re was no longer room for m, not even about door; he was preaching word to m. And y came, bringing to him a paralytic carried by four men. And when y could not get near him because crowd, y removed ro above him; when y had made an opening, y let down pallet on which paralytic lay. And when Jesus saw ir faith, he said to paralytic, "My son, your sins are forgiven." Now some scribes were sitting re, questioning in ir hearts, "Why does this man speak thus? It is a blasphemy! Who can forgive sins but God alone?" And immediately Jesus, perceiving in his spirit that y thus questioned within mselves, said to m, "Why do you question thus in your hearts? Which is easier, to say to paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise, take up your pallet walk? But that you may know that Son man has authority on earth to forgive sins"-he said to paralytic-"i say to you, rise, take up your pallet go home." And he rose, immediately took up pallet went out before m all; so that y were all amazed glorified God, saying, "We never saw anything like this!" 5

6 Συμβολον Της Πίστεως Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. The Nicene Creed I believe in one God, Far Almighty, Creator heaven earth all things visible invisible. And in one Lord Jesus Christ, only-begotten Son God, begotten Far before all ages. Light Light, true God true God, begotten not created, one essence with Far through Whom all things were made. Who for us men for our salvation came down from heaven was incarnate Holy Spirit Virgin Mary became man. He was crucified for us under Pontius Pilate. He suffered was buried. And He rose on third day, according to Scriptures. He ascended into heaven is seated at right h Far. And He will come again with glory to judge living dead. His kingdom shall have no end. And in Holy Spirit, Lord, Creator life, Who proceeds from Far, Who toger with Far Son is worshipped glorified, Who spoke through prophets. In one, holy, catholic, apostolic Church. I confess one baptism for forgiveness sins. I look for resurrection dead life age to come. Amen. Κυριακή Προσευχή Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. The Lord s Prayer Our Far, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. ΕΥΧΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι συ ει αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθών εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι, ων πρώτος ειμί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι τούτο αυτό εστί το αχράντον Σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον Αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησον μοι τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώσει και αγνοία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχείν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν, Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία, Πυρ γαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγον. Αλλ ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το 6

7 μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργόν Αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπων, Άνθραξ γαρ εστί τους αναξίους φλέγων, Θεού το Σώμα, και θεοί με, και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως. Έθελξας πόθω με Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω έρωτι, αλλά κατάφλεξον πυρί αϋλω τας αμαρτίας μου, και εμπλησθήναι της εν σοι τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκιρτών μεγαλύνω, Αγαθέ, παρουσίας σου. Εν ταις λαμπρότησι των αγίων σου, πως εισελεύσομαι ο ανάξιος; Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθείν εις τον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμαι υπό των Αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, τον ρύπον της ψυχής μου, και σώσον με, ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μοι γένοιτο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλ εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αρραβώνα μελλούσης ζωής και βασιλείας. Εμοί δε το προσκολλάσθαι τω Θεώ αγαθόν εστί, τίθεσθαι εν τω Κυρίω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του Δείπνου σου του μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω, καθάπερ ο Ιούδας, αλλ ως ο Ληστής ομολογώ σοι. Μνήσθητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. PRAYERS BEFORE HOLY COMMUNION I believe, Lord, I confess, that You are truly Christ, Son living God, Who came into world to save sinners, whom I am first. Moreover, I believe that this is Your immaculate Body, that this is Your precious Blood. Wherefore, I pray to You: have mercy on me, forgive me my transgressions, those voluntary involuntary, those in word, those in deed, those in knowledge those in ignorance; make me worthy to partake Your immaculate Mysteries without condemnation, for remission sins life everlasting. Amen. Behold, I approach for divine Communion; Creator, burn me not as I partake; For You are Fire, which burns unworthy. But, rar, cleanse me from every impurity. Of Your Mystical Supper, Son God, receive me today as a communicant; for I will not speak Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Be awe-stricken, O man, beholding deifying Blood; For it is a lighted Coal that burns unworthy. The divine Body both deifies nourishes me; It deifies spirit, wondrously nourishes mind. You have smitten me with yearning, O Christ, by Your divine zeal You have changed me; but burn away my sins with immaterial Fire, make me worthy to be filled with delight in You; that, leaping for joy, O good One, I may magnify Your two comings. Into brilliant company Your saints, how shall I unworthy enter? For if I dare to enter into bridal chamber, my garment betrays me, for it is not a wedding garment, I shall be bound cast out by Angels; Lord, cleanse my soul pollution, save me, for You love mankind. Master, Who loves mankind, Lord Jesus Christ my God, do not let se Holy Things be to me for judgment because my unworthiness, but rar may y be for purification sanctification soul body, as a pledge life Kingdom to come. For it is good for me to cleave to God, to put my hope salvation in Lord. Of Your Mystical Supper, Son God, receive me today as a communicant; for I will not speak Mystery to Your enemies; nor will I give You a kiss, as did Judas, but like thief I confess You: Remember me, Lord, when You come into Your Kingdom! Remember me, Master, when You come into Your Kingdom! Remember me, Holy One, when You come into Your Kingdom! 7

8 SAINTS AND FEASTS Sunday St. Gregory Palamas March 8 This divine Far, who was from Asia Minor, was from childhood reared in royal court Constantinople, where he was instructed in both religious secular wisdom. Later, while still a youth, he left imperial court struggled in asceticism on Mount Athos, in Skete at Beroea. He spent some time in Thessalonica being treated for an illness that came from his harsh manner life. He was present in Constantinople at Council that was convened in 1341 against Barlaam Calabria, at Council 1347 against Acindynus, who was like mind with Barlaam; Barlaam Acindynus claimed that grace God is created. At both se Councils, Saint contended courageously for true dogmas Church Christ, teaching in particular that divine grace is not created, but is uncreated energies God which are poured forth throughout creation: orwise it would be impossible, if grace were created, for man to have genuine communion with uncreated God. In 1347 he was appointed Metropolitan Thessalonica. He tended his flock in an apostolic manner for some twelve years, wrote many books treatises on most exalted doctrines our Faith; having lived for a total sixty-three years, he reposed in Lord in His holy relics are kept in Cadral Thessalonica. A full service was composed for his feast day by Patriarch Philous in 1368, when it was established that his feast be celebrated on this day. Since works without right faith avail nothing, we set Orthodoxy faith as foundation all that we accomplish during Fast, by celebrating Triumph Orthodoxy Sunday before, great defender teachings holy Fars today The Holy Forty Martyrs Sebastia March 9 These holy Martyrs, who came from various ls, were all soldiers under same general. Taken into custody for ir faith in Christ, at first interrogated by cruel means, y were n stripped ir clothing cast onto frozen lake which is at Sebastia Pontus, at a time when harsh freezing wear was at its worst. They endured whole night naked in such circumstances, encouraging one anor to be patient until end. He that guarded m, named Aglaius, who was commed to receive any m that might deny Christ, had a vision in which he saw heavenly powers distributing crowns to all Martyrs, except one, who soon after aboned contest. Seeing this, Aglaius pressed himself a Christian joined Martyrs on lake, number forty remained complete. In morning, when y were almost dead from cold, y were cast into fire, after which ir remains were thrown into river. These are ir names: Acacius, Aetius, Aglaius, Alexer, Angus, Athanasius, Cidus, Chudion, Claudius, Cyril, Cyrion, Dometian, Domnus, Ecdicius, Elias, Eunoicus, Eutyches, Eutychius, Flavius, Gaius, Gorgonius, Helianus, Heraclius, Hesychius, John, Lysimachus, Meliton, Nicholas, Philoctemon, Priscus, Sacerdon, Severian, Sisinius, Smaragdus, Theodulus, Theophilus, Valens, Valerius, Vivianus, Xanthias Benedict Righteous Nursia March14 This Saint, whose name means "blessed," was born in 480 in Nursia, a small town about seventy miles norast Rome. He struggled in asceticism from his youth in deserted regions, where his example drew many who desired to emulate him. Hence, he ascended Mount Cassino in Campania built a monastery re. The Rule that he gave his monks, which was inspired by writings Saint John Cassian, Saint Basil Great, or Fars, became a pattern for monasticism in West; because this, he is ten called first teacher monks in West. He reposed in

9 MEMORIAL SERVICE GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Mr. Basil s Kostas is fered Kasaskeris, in name beloved presence husb Christ. In Elefria daily care, in Kasaskeris. counseling Devoted teaching, in far recreation, Aris (Donna) in worship, & Eleni students Kasaskeris. encounter May Christ his memory His abundant be eternal. comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On Mr. beautiful Spyros campus, Passas, in a nurturing beloved environment husb prayer Kim Passas. grace, y Loving are led far in path Stacey truth & Nicholas love. They are shown blessings life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. Passas. Adored son John Diamanto (Toula) Passas. Loving bror James (Cathi) & This Michael sacred work (Luisa) was Passas. also focus May his memory patron saint be eternal. Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors Mr. he guided Demetrios m in truth Zibragos, love through beloved teaching husb preaching, Anastasia a faithful Zibragos. caring Loving pastor, far to ir Savior John (Tina) Redeemer. Zibragos, This is George also our calling (Dawn) today. Zibragos In our support for Bobby Saint Basil Zibragos. Academy, we Adored are led by grfar our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting fering in celebration Jamie, Justin, Jonathon, Kyle Joseph, Zachary Bron. Cherished great grfar cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil to fulfill comm our Lord Christian. let children May his come memory to me. In be your eternal. ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. A On Trisagion this day may Prayer we fer is being our prayers fered generous today in support memory for Saint Ms. Basil Despina Academy. Vathis, May we beloved strengn mor vital work Mr. to Nick children Caviris. youth May in her fulfilling memory request be eternal. our Lord in honoring legacy all who have this established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! Today s With paternal cfee love hour in Christ, fered in memory Mr. Kostas Kasaskeris, Mr. Spyros Passas Mr. DEMETRIOS Demetrios Zibragos with love from ir families. May ir memory be eternal! Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 9

10 PRAYER LIST If you would like us to remember you or your loved one in our prayers, please contact church fice. Maria, Simeon, Nikitas, Andreas, Constantine, Andreas, Pavlos, Elena, Elaine, Presbytera Flora, Louis, Fr. Peter, Kathy, Kalliope, Maria, Chris, John, Georgia, Jennie, Dean, Chrisanthi, Aziz Sohila. PRAYER FOR A SICK PERSON Heavenly Far, physician our souls bodies, who have sent Your onlybegotten Son our Lord Jesus Christ to heal every sickness infirmity, visit heal me Your servant from all physical spiritual ailments through grace Your Christ. Grant me patience in this sickness, strength body spirit, recovery health. Lord, You have taught us through Your word to pray for each or that we may be healed. I pray that You heal me as Your servant grant me gift complete health. For You are source healing to You I give glory, Far, Son Holy Spirit. Amen. 10

11 Philoptochos News: The Philoptochos Palm Sunday Luncheon will be held on April 5, Please stop by our table in Church Hall after Divine Liturgy to purchase your tickets! Sts. Constantine & Helen Ionian Village Scholarship - The recipient Sts. Constantine & Helen Ionian Village Scholarship will be picked today at end Liturgy. The following have submitted essays towards participating in this Scholarship: Vasilia Adams, Peter Psallidas, Gabriel Psallidas, Dimitri Sourvinos, Philippos Sourvinos, Alexros Tzamaras. Thank you Philoptochos, Goya, Louis J Tiches Memorial Fund, Sts. Constantine & Helen Washington DC for supporting this Scholarship sending one our own on this wondrous adventure to Greece this summer to learn about our Faith Culture! AHEPA: Attention High School Seniors! Student applications are now available for Washington Metropolitan Area 45th AHEPA Scholarship Program. Students eligible for an award will be honored at this year's Awards Program on May 17, 2015 held at Hilton Washington, DC/Rockville Hotel in Rockville, MD. This program has honored 1,533 students awarded $838,175 in scholarships. Applications are available in church fice or by contacting Ted Sakkos Completed applications materials must be submitted by April 3, YAL: Please join us today for Brunch. We will meet in Church hall after Divine Liturgy! GOYA: Great Lent Retreat on March, 28 & 29 at Skycrt Retreat Center. Registration Forms Payments are due no later n March 1st. If you have any questions, please contact Mrs. Alexra Pittas at (301) The More You Know Visitation: Not everyone has . Not everyone has ability to come to church on Sundays. The place priest is primarily in front altar n he should be in your home or business not sitting in his fice. I am inviting myself to your home/apartment to share with you good news our parish. Please contact Far Michael at (301) Communion Wine: If you are interested in purchasing Commaria wine for church, please contact church fice at (240) for more information. To keep things consistent we use Commaria wine for Holy Communion. We appreciate your expression love for Him in providing us with this particular wine. May God continue to bless you always! Confession: Far Michael is available for confession at your convenience. Please call on his cell phone at (301) or for an appointment. House Blessings: Far Michael is available for House Blessings at your convenience. Please call/text at or to set up an appointment. 11

12 STEWARDS STEWARDSHIP AS OF MARCH 8, 2015 The following names are families who love ir God have renewed ir Commitment to Church Ministries Sts. Constantine & Helen: Mr. Nicholas Bergeris Mr. & Mrs. Charles Clifton Mrs. Geneva Foster Ms. Theodora Kavadias Mr. George J. Mantzouranis Ms. Sylvia Michael Mr. Constantinos J. Mihailidis Mr. & Mrs. John Mihailidis Miss Vasiliki Mihailidis Mrs. Angeliki Sideris Mr. & Mrs. George Sideris Miss Georgia Sideris Miss Theodora Sideris Mr. & Mrs. Lloyd Siegel Mr. & Mrs. Paul Stas Miss Viktoria Taroudaki Stewardship pamphlets are available in Narx Church, or you may contact Church fice, we will gladly send one to you by mail! 12

13 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America PRAYER OF STEWARDSHIP Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to Well provide done, a caring my spiritual good & environment faithful where servant y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Lord Jesus Christ, Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Thou Saint Basil art Academy good is also steward, a place where who redeemed lives children Adam youth Eve are guided ir in Christ. failed On stewardship beautiful campus, a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They by fering are shown Thyself blessings for life life in Christ, how world. to follow Thou His will didst to teach find strength us in assurance His promises. multitudes They see that hope, whatever joy, power we in give a life to faith God is a lifelong returned relationship to us with multi- Him. feeding plied. This sacred Thou work didst was also praise focus those good patron saint faithful Academy, servants Saint Basil. in For parable sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors talents he guided who m in returned truth love to through Master teaching ir preaching, gifts. So as a help faithful us to caring learn pastor, to joy ir Savior stewardship, Redeemer. This remembering is also our calling that today. everything In our support we for have Saint Basil comes Academy, from we Thee are led by our belongs Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting to Thee. Vasilopeta. We We know, are also Lord, led by Christ that we by ten example live in fear Saint Basil to fulfill future comm insecurity. our Lord Help let us children to remember come to me. In your lilies ministry in field parish so in your to trust daily life in in Thy Christ, provi- you are dence. called to fer Grant Him to us guide a cheerful ors to an encounter generous with Lord spirit. that will Enkindle lead to abundant in hearts eternal life. all On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this Thy vital work people to children a zealous youth love in fulfilling for Thee. request For Thou our Lord art in honoring Good Steward, legacy all who to have Thee established we give supported thanks, this praise ministry in glory, past seventy toger years. May with you Thy also receive Far who abundant is from rich ev- blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! erlasting Thine all holy good life-giving Spirit now ever onto ages ages. Amen GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 13

14 GOD WHISPERS GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast The Saint man Basil whispered New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) God speak to me, a meadowlark sang But man did not hear To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek So Orthodox man Communities, yelled Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, God Speak Day, Afternoon, to me Church Schools, thunder rolled Philoptochos across Sisterhoods, sky Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America But man did not listen The man looked around said Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast God Saint let Basil me see beginning you New sun Year, shined our honored brightly. tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love But Christ, man comfort did not see. His presence, healing power faith to children, youth, And families in man need. Serving shouted Orthodox God children show from me throughout a miracle. United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring And a spiritual life was environment born. where y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, But carried man out did by not directors, notice. staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm So to let man children Cried come out to me. in despair This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in Touch name me presence God, Christ. let In me daily know care, in you counseling are here. teaching, in recreation, in worship, Whereupon students encounter God Christ reached His abundant down comforting touched love. man Saint Basil Academy But is also man a place brushed where lives butterfly children away youth are walked guided in on. Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings I found life this in Christ, to be how a great to follow reminder His will to find strength assurance That in His God promises. always They see around hope, us joy, in power little in a life simple faith things a lifelong that relationship we take with for Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter granted. with Christ by taking His love to m. For ors he guided m in truth love The through man teaching cried God preaching, I need as your a faithful help! caring pastor, to ir Savior Redeemer. And a This letter is also arrived our calling reaching today. In out our support with good for Saint news Basil Academy, encouragement. we are led by Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. But We are also man led by ignored Christ it by continued example Saint crying. Basil to fulfill comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. Don t miss out on a blessing because it isn t On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work to children youth Packaged in fulfilling request way you our expect Lord it in to honoring be. legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 14

15 OUTREACH Being Separate in a Connected World Beloved in Christ, we have to see ourselves as being different than world around us! As Christians we are called to be in world, but not world. (John 15:19). The Scripture says come out be separate.. (2 Cor. 6:17) Yet this can be very difficult in a world that pressures us to conform to its ways to be connected to it at all times. We live in this age 24hr news cycle, which most time is not really news, but entertainment, shock factor, blog/twitter commentary usually trivial information. We live in age text, twitter, snap chat, Facebook, etc., etc. we re pressured to feel we have to be connected constantly or we ll miss something. And yes, we are missing something, Jesus, relationship with Him. We re missing quietness, prayer, stillness, reflection. And instead, we ve become impersonal, impatient, addicted, nervous if we don t have our iphone on us at all times. Is this human advancement? Is this progress civilization? Simply because Mark Zuckerberg Steve Jobs say this is way we should live, think, interact, n must it be so? Who are y anyway - Prophets, Saints? Meanwhile, like national heroin epidemic, we have smart phone/screen addiction epidemic. Yet people are in denial as ir texting thumbs ache from carpal tunnel. Is all this natural? We re all high on information overload our minds are not wired to hle it. In his book The Shallows, Nicholas Carr explores impact that our perpetual internet connection is having on way we think. Numerous studies point to same conclusion, he writes: When we go online, we enter an environment that promotes cursory reading, hurried distracted thinking, superficial learning. We ve grown quite adept at scanning skimming, but what we are losing is our capacity for concentration, contemplation reflection. Yes, we need technology to function, but how much have we allowed it to control us? Are we able to take breaks, step away be separate make a connection with God without a screen in front us? GREAT LENT Now more than ever, Lent is a great way to feel that separationduring se 40 days prayer fasting; to feel that things are different; to slow down, put phone aside, be within ourselves in God s presence. Beloved, don t let trendy modern gadgetry rule ruin your life! Use moderation self-discipline. Take breaks from your home/fice computer smart phone. Get some exercise; take a walk; communicate face to face with your spouse children; come to church more ten to pray get connected with spiritual network, not just social network. Rar than constantly gaze at icon apps on your computer screen at home, come to Sunday Liturgies Lenten services gaze at 15

16 OUTREACH (cont.) GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 Iconostasion icon screen enter into true January connection 1, 2015 real prayer. I certainly realize importance networking messaging, Feast Saint etc. Basil But I New also Year believe that as modern Orthodox Christians Let children we come have to a me, responsibility, do not hinder wher m; its for through to such belongs banners kingdom on our texts, heaven. tweets, (Matw s, 19:14) websites, etc, to not only spread truth Christ Gospel, but to communicate message To Most to Reverend use less Hierarchs, technology, Reverend in order Priests to remind Deacons, people to Monks take significant Nuns, breaks Presidents from screen. Members Less Parish more. Councils Less screen Greek Orthodox means more Communities, worship time; Distinguished it means Archons moretime Ecumenical Patriarchate, Bible, Day, in prayer, Afternoon, in reflection, Church Schools, without Philoptochos all Sisterhoods, beeps Youth, buzzing. It alone reading means Hellenic more Organizations, quality family entire time, Greek more Orthodox time Family in communication in America interaction with your spouse; more real conversations human interaction with real people; more eyes f Beloved Brors Sisters in Christ, screen On this blessed contemplating Feast Saint Basil beauty beginning nature New God s Year, our presence honored in tradition all things is to fer with prayers our natural support eyes. for Do sacred not conform ministry to our this beloved world, Saint but Basil be transformed Academy. For (Romans seventy years 12:2). this institution Social media has our Holy a highly Archdiocese addictive has fered time love consuming Christ, effect comfort which His can presence, negatively affect healing our power marriages, faith families to children, youth, relationships. families in need. Therefore Serving we Orthodox should children not feel from pressured throughout to United conform States, to Saint all jinglism Basil Academy continues technology to provide lingo. a caring Certainly spiritual it s fine environment to do so where in moderation, y are able to but grow, I submit learn, that achieve. its This also vital ok mission if you do Saint not Basil choose Academy, to like carried us or out friend by us directors, or follow staff, us. trustees it benefactors, doesn t mean is in that you re keeping not with hip our Lord s cool. comm And, though to let it children may be come a bit to extreme, me. This I is declare accomplished it s also through ok if this you ministry want to by bringing throw your love phone Christ out to those window need. Everything say enough! that is fered I believe for children that we are youth way at Saint beyond society Basil s is simply fered in adjusting name to presence new Christ. technology, In daily care, as we in counseling have teaching, past to in recreation, advent radio, in worship, television students or remote encounter control. Christ We re His abundant in a spiritual comforting contemplative love. free fall. Just Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On google beautiful screen campus, in addiction a nurturing environment read for prayer yourself. grace, I y also are think led in its fascinating path truth that as we advance love. They are with shown larger blessings HD 3D TV s life in Christ, ever how more to follow vivid His images will to find strength screen, we assurance in little His promises. that good They (noble, see hope, just, joy, pure, lovely) power in to a life display faith (Philippians a lifelong relationship 4:8). Most with modern Him. have very movies This sacred work TV was shows also lack focus creativity, patron art, saint joy Academy, beauty. Saint Without Basil. For God, sick, is that orphans, not result? travelers, We many have ors fantastic in need, screens, he fered but an terrible encounter entertainment. with Christ by taking It seems His love modern to m. man For has ors lost he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to ir Savior his Redeemer. soul as fast This as is also speed our calling today. technology In our support advances. for Saint And Basil so Academy, refore we beloved are led by in our Christ, Ladies during Philoptochos this beautiful Society Lenten our local season, Philoptochos may chapters we consider in collecting our an ways. fering (Haggai in 1:7). celebration Let us come out cutting be Vasilopeta. separate - We not are conforming also led by Christ to world by example but transforming Saint Basil to fulfill times. comm And let us consider our Lord some let children serious come fasting to me. In from your ministry gadgetry in parish that in your controls daily life us, in Christ, you focus are on called disconnecting to fer Him guide so ors that we to an may encounter truly with connect, Lord that commit will lead ourselves, to abundant eternal one anor, life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital our work whole to children life, to Christ youth in our fulfilling God. request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! Fr. Christopher Makiej Andover, MA With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 16

17 Busy Is a Sickness I'm busy. I don't know about you, but anytime I am asked, "How's it going?", I never just say "fine" anymore. Instead, my stock response is always some degree frazzled. The scale ranges from "busy" to "crazy busy" to "nutballs." The good news is, my answer is usually met with sympatic response, which is as reassuring as it is depressing. "Tell me about it! We are, too!" "I know! Isn't it insane!" "There's never enough time in day, is re?" But something changed about a month ago. I bumped into a friend at gym. Instead sympathizing when I said I was "crazy busy," he simply asked: "Really? So what do you have going on today?" I had to stop think for a moment. No one has ever asked me to "describe my busy." So I conducted a mental review our calendar before explaining that I had a worship b rehearsal in morning, followed by a basketball game for my son, a church commitment for my wife, a birthday party for my daughter, a date night that evening. His response? "Sounds like a full day. Have fun!" At first, I was a bit resentful. He obviously misunderstood me. I wanted to remind him how horrible all this was. I wanted to explain how driving from place to place in my comfortable SUV was a huge pain in ass. Not to mention how Gabby I would have to split up for part day. Buying wrapping birthday gift? Don't even get me started! And n only having an hour to get kids fed get ready for our semi-fancy date that evening. Didn't you hear me? I am busy! Sweet Baby Jesus, have mercy on my soul! Here's thing. I wear busyness like a badge honor. Only re's no honor to be had. Busy is a sickness. The American Psychological Association has published its Stress In America surveysince They find that majority Americans recognize that ir stress exceeds levels necessary to maintain good health. The most frequent reason y cite for not addressing problem? Being too busy. It's a vicious cycle. Dr. Susan Koven practices internal medicine at Massachusetts General Hospital. In a2013 Boston Globe column, she wrote: In past few years, I've observed an epidemic sorts: patient after patient suffering from same condition. The symptoms this condition include fatigue, irritability, insomnia, anxiety, headaches, heartburn, bowel disturbances, back pain, weight gain. There are no blood tests or X-rays diagnostic this condition, yet it's easy to recognize. The condition is excessive busyness. We've heard for years that excessive stress causes health problems. But notice that Dr. Koven didn't say stress. She said busyness. And it's an epidemic. Dr. Michael Marmot, a British epidemiologist, has studied stress its effects, found root causes to be two types busyness. Though he doesn't give m ficial names, he describes most damaging as busyness without control, which primarily affects poor. Their economic reality simply does not allow for downtime. They have to work two to three jobs to keep family afloat. When you add kids to mix, it becomes overwhelming, stress results in legitimate health problems. The second type busyness also results in health problems, but it is a sickness we bring on ourselves. Like voluntarily licking door hle a preschool bathroom or having a sweaty picnic in Ball Pit at Chuck E. Cheese's. It's busyness we control. Self-created stress. Ever since my conversation a month ago, I realized that my busyness is this second type. Busyness we control. In fact, many times I create rush worry where none exists. Any typical morning, you can find me riding my kids like a couple three-dollar mules in a sea marbles, 17

18 begging m to move faster. "If you don't finish your waffles in next 90 seconds, we're gonna be late!" "Do you like being tardy?! 'Cause that's what you'll be if you don't hurry up brush your teeth!" The funny thing is, wher I prod or not, we always seem to get to school at same time every day. Before bell. And if we're late? Nothing bad really happens, but re is still voice in my head telling me a couple tardies today is a slippery slope that eventually leads to 5-10 years in Federal Prison. Ridiculous. After my conversation with my friend, I began to notice how much my rushing was an overreaction to my "awfulizing" in my head. Most time, I manufacture urgency in hopes that it will create urgency in ors. Instead, it only creates anxiety, resentment spite. Which is absolutely counter-productive. And even in cases where urgency is real, it's ten due to a packed schedule I created. All this made me wonder: Why would a grown-ass man, with a brain two opposable thumbs, decide to voluntarily create stress in his life? I found answer, it's not pretty. We are afraid ourselves. In America, we are defined by what we do. Our careers. What we produce. It's first question asked at parties, ten first tidbit information we share with strangers. The implication is that if I am not busy doing something, I am somehow less than. Not worthy. Or at least worth less than those who are producing something. Now, before you start to think this is just one guy's opinion, consider a recent study published in journal Science. In one experiment, participants were left alone in a room for up to 15 minutes. When asked wher y liked alone time, over half reported disliking it. In subsequent studies, participants were given an electric shock, n asked if y would pay money to avoid being shocked again. Not surprisingly, most said y would trade money to avoid pain. However, when se same people were left alone in a room for 15 minutes, nearly half chose to self-administer an electric shock rar than sit alone with ir thoughts. You read that right. Voluntarily. Shocking. (Which is so not punny.) Think about what this means. Just being is so painful that we are willing to hurt ourselves to avoid it. And this is perhaps saddest truth all. I am created in image likeness God, yet somehow that isn't good enough for me. So I fill my Facebook feed my calendar with self-important busyness to avoid just being. In process, I not only miss out on peace beauty that lies within myself, but I also miss seeing that same beauty in ors, because my manufactured urgency has covered it up with anxiety worry. It's time I let my busyness rest in peace. So my prayer today is this. That I stop defining myself by my doing, start defining myself by my being. That I stop measuring time by clock on wall, start measuring it by experiences I share with those around me. And that I stop seeing my life as "busy," instead, see it for what it truly is. Full. Writer's note: For past month, I have tried my best to eliminate word "busy"from my vocabulary. The result? I feel lighter. Now, when people ask how things are going, I just say, "Life is full."what works for you? 18

19 Πρόγραμμα Σαρακοστής Φεβρουαρίου Η Μάρθα και η Μαρία στο σήμερα Κι οι δυο μανάδες Τρία παιδιά η Μάρθα, άλλα τόσα η Μαρία Οι σύζυγοι απ το πρωί ως το σούρουπο στη δουλειά επιστατούμενοι Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν περνούν από το χέρι των δυο γυναικών Πρόγραμμα καθημερινό : Στο πόδι απ τις έξι Δύσκολο το ξύπνημα των παιδιών Ετοιμασίες, ντύσιμο, πλύσιμο, πρωινό Η Μαρία πριν καθίσουν στο τραπέζι τους δίνει να πιούν αγιασμό στο όνομα της Αγίας Τριάδος Η Μάρθα τους βάζει ν ακούσουν μουσική για να χαλαρώσουν πριν φύγουν όλοι μαζί για το σχολείο Το ίδιο και έπειτα στο αυτοκίνητο, φρεσκάροντας και λίγο τα μαθήματα της πρώτης ώρας Η Μαρία μέχρι να φτάσουν προτιμά ν ακούνε την Λειτουργία απ τον Σταθμό της Μητροπόλεως και να συζητούν για τους Αγίους της ημέρας Φτάνουν μαζί και οι δυο Φιλιά και αγκαλιές πριν την πόρτα του σχολείου Η μανούλα σας αγαπά πολύ! τους λέει η Μάρθα κοιτώντας τα να ξεμακραίνουν Η Μαρία τα σταυρώνει λέγοντάς τους : Η Παναγιά μαζί σας! Επιστροφή στο σπίτι Ως το μεσημέρι μαζί με τα άλλα, μαγείρεμα, πλυντήρια, σιδέρωμα, ψώνια, λογαριασμούς, να χω προλάβει να κάνω κάτι και για μένα σκέφτεται η Μάρθα Να πάω ίσως γυμναστήριο, έναν περίπατο ως το λιμάνι Ως το μεσημέρι να βρω καιρό να διαβάσω τον εξάψαλμο και τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου σημειώνει στο μυαλό της η Μαρία Μέχρι το βράδυ από την ώρα που θα επιστρέψουν με τα παιδιά από το σχολείο δεν στέκονται λεπτό και οι δυο τους Το σπίτι της Μάρθας μοσχοβολά καθαριότητα και φρέσκα αρώματα λουλουδιών που τόσο της αρέσουν Της Μαρίας το σπίτι μυρίζει συνεχώς βιολέτα και γιασεμί και κανέλλα και φουζέρ Αγιαννανίτικο Λιβάνια Αγιορείτικα Μοσχοθυμιάματα από το περιβόλι της Κυράς.. Κεριά αρωματικά ανάβει η Μάρθα Καντηλάκι άσβηστο καίει συνέχεια μπροστά στης Προυσιώτισσας την εικόνα στης Μαρίας το σπίτι Πρόγραμμα απαρέγκλιτο σχεδόν στρατιωτικό για την Μάρθα Διαβάσματα, φροντιστήρια, δραστηριότητες Τα ΣαββατοΚύριακα απαραίτητα επισκέψεις σε σπίτια συμμαθητών ή το αντίστροφο Πάρτυ, γιορτές, γενέθλια, χοροί των Σχολείων τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες, συμμετοχή σε όλα Αρχές Αγίας Σαρακοστής Η Μάρθα εξακολουθεί να τηρεί το πρόγραμμά της όπως πάντα Της Μαρίας το πρόγραμμα απέκτησε μια ξεχωριστή ποικιλία Τώρα τις Τετάρτες θα πάει μαζί με τα παιδιά της στο Ναό το βραδάκι Στο γλυκό μισοσκόταδο με το φως των κεριών θα τα κοινωνήσει με τα προηγιασμένα Άγια Τις Παρασκευές νωρίς το απόγευμα θα ανέβουν όλοι μαζί με τα πόδια έναν ανοιξιάτικο ευωδιαστό ανήφορο ως το αγαπημένο τους Μοναστηράκι, να Χαιρετήσουν την Ανύμφευτη Νύμφη, την μείζονα Αγία των Αγίων 19

20 Εκεί και την Κυριακή το GREEK πρωί στην ORTHODOX κάθε τόσο ARCHDIOCESE ξεχωριστή ημέρα OF AMERICA του Κυρίου, έπειτα εκδρομή στη θάλασσα και το απόγευμα στον 8-10 κατανυκτικό East 79th St. εσπερινό New York, NY Η Μάρθα τώρα τη Σαρακοστή δεν Tel: νηστεύει (212) Δεν Fax: αντέχει (212) λέει , έχει χαμηλό αιματοκρίτη κιόλας Ούτε τα παιδιά της τα νηστεύει γιατί είναι λέει μικρά ακόμα Protocol Number 01/15 Η Μαρία τα νηστεύει και πάνε και όλοι μαζί January στον Πνευματικό 1, 2015 τουλάχιστον μια φορά τον μήνα Να μάθουν από τώρα που είναι μικρά λέει Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw Lenten-Ingredients1 19:14) Δεν είναι ένα δακρύβρεχτο, ρομαντικό, «παλιομοδίτικο» σενάριο από ταινία της «κλακ φιλμς ταινίες To Most για όλην Reverend την οικογένεια» Hierarchs, όσα Reverend διαβάσατε Priests παραπάνω Deacons, με Monks πρωταγωνιστές Nuns, τους Presidents πλούσιους και τους Members φτωχούληδες Parish, τα Councils παιδιά του λαού Greek, Orthodox που αγαπούσαν Communities, τη μανούλα Distinguished τους και στους Archons διαλόγους Ecu-τουmenical εικονοστάσια Patriarchate, στη Day, σκηνογραφία Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, είχαν Κοινοτυπίες Hellenic Organizations, Ιστοριούλες για entire κατηχητόπουλα Greek Orthodox Family Ηθικισμοί in America άλλης εποχής θα πουν κάποιοι της Μάρθας φίλοι Δεν Beloved έχουμε Brors όλοι παρά Sisters να πάμε in Christ, στην Εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης Θα On τις this συναντήσουμε blessed Feast και Saint τις Basil δυο μας ηρωίδες beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution Την Μάρθα και την Μαρία our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith Η μια θα είναι μελαγχολική, νευρική αγχωμένη και βιαστική με έναν τυρβασμό απαράλλαχτο όπως το to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint πρόγραμμά Basil Academy της continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, Θα achieve. σταθεί όπως όλοι έξω Δεν This θα vital μπει mission ούτε την Saint εικόνα Basil τους Academy, Αναστάντος carried να out προσκυνήσει by directors, staff, trustees benefactors, is in Θα keeping πάρει with το our κερί Lord s και comm πριν το τρίτο to let Χριστός children Ανέστη come to θα me. είναι This ήδη is στο accomplished δρόμο για through το σπίτι this ministry για το τραπέζι by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Η Basil s άλλη is θα fered ναι ησύχια in name χαρούμενη presence, αληθινά Christ. λαμπερή In daily, γαλήνια care, in counseling teaching, in recreation, Θα μπει in worship, μέσα στην students Εκκλησία encounter με τα Christ παιδιά της His abundant..το μικρότερο comforting θα το χει love. αγκαλιά κοιμισμένο Θα περιμένουν Saint Basil Academy πρόθυμα is also ως a το place τέλος where να φωνάξουν lives το children επικράνθη! youth Ξημερώματα are guided θα in Christ. επιστρέψουν On με το beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth Άγιο Φως στην καρδιά και μια υπερκόσμια αγγελική χαρμονή στα μάτια για το δείπνο της love. They are shown blessings life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. αγάπης Μαρία This sacred γαρ work δε την was αγαθήν also μερίδα focus εξελέξατο patron ήτις saint ουκ αφαιρεθήσεται Academy, Saint απ Basil. αυτής For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors Πηγή: he guided Εν m τω Φωτί in truth Σου οψόμεθα love through φως teaching preaching, as a faithful caring pastor, to ir Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil to fulfill comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work to children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 20

21 YOUTH MINISTRY GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 The AHEPA Educational Foundation January 1, 2015 Presents Feast Programs Saint Basil for Students New Year 2015 Let children come 2015 to me, Scholarship do not hinder Application Deadline: m; for to such belongs March kingdom 31, 2015 heaven. (Matw 19:14) The new 2015 AHEPA Educational Foundation scholarship application is now available online! Last year, To Most AHEPA Reverend family Hierarchs, awarded Reverend over $1 Priests million in Deacons, combined Monks scholarships. Nuns, The deadline Presidents for scholarship Members application Parish Councils is March 31, Greek Orthodox Download Communities, your application! Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic AHEPA/Stavros Organizations, Niarchos entire Journey Greek to Orthodox Greece Family Program: in America Deadline: March 31, 2015 The 2015 AHEPA/Stavros Niarchos Educational Journey to Greece will be taking place from June Beloved Brors Sisters in Christ, 26th - July 27th, is now accepting applications. Since AHEPA has sent thouss Greek On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers American support youth for to sacred Greece ministry with this our program. beloved The Saint program Basil Academy. fers students For seventy years opportunity this institution to transfer up our to Holy six college Archdiocese credits has fered to introduce love m Christ, to comfort beauty His Greece. presence, Applications healing must power be received faith by to March children, 31, youth, 2015, Download families in your need. application Serving Orthodox here! children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, achieve. AHEPA/Deree Semester Abroad: AHEPA has partnered with Deree, The Amercan College This vital mission Greece, to Saint fer Basil AHEPA Academy, students carried a qualified out by college directors, semester staff, trustees abroad. Our benefactors, special discount in price keeping for with transferable our Lord s credits, comm fall to or let spring children semester. come If to interested me. This is please accomplished send your through contact this info ministry to: by bringing love $9,347, Christ including to those need. housing, Everything per semester, that is fered $7,528, for including children housing, youth summer at Saint term - Basil s 8 weeks is fered $3,764, in including name housing, presence summer Christ. session In daily - 4 weeks. care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful AHEPA/Pan campus, in Hellenic a nurturing Scholarship environment Foundation: prayer grace, The AHEPA y are has led in partnered path with truth Pan love. Hellenic They are Scholarship shown blessings Foundation to life fer in Christ, two spots how in to follow Hellenic His will Birthright to find Program. strength Two assurance in His family promises. members They will see experience hope, joy, a unique power educational in a life faith cultural a lifelong opportunity. relationship Students with Him. be- lucky AHEPA tween This sacred ages work was 18 to also 25, with focus limited patron financial saint means, Academy, who have Saint NEVER Basil. been For to Greece, sick, orphans, may apply. travelers, The dates many this ors program in need, are he June fered 19 - an July encounter 19. Those with Christ students by who taking are His accepted love to m. will be For required ors to he purchase guided m airfare in truth only, all love or through expenses teaching will be preaching, covered. as If a interested faithful please caring pastor, your to ir name Savior contact Redeemer. info to: This is also our calling today.. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting AHEPA/NHS Vasilopeta. Heritage We are Greece also led Program Deadline: by Christ by example March 27, Saint 2015: Basil AHEPA to fulfill has comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are partnered with National Hellenic Society to fer our youth a once in a lifetime opportunity to explore called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. On this Greek day may heritage, we fer culture, our prayers identity generous with support a peer for group Saint Basil students Academy. from May United we strengn States this Greece. vital work Cidates to children will be youth selected in fulfilling to receive request this gift our from Lord AHEPA in honoring National legacy Hellenic all who Society established if y meet supported following this ministry criteria: in They past are seventy currently years. enrolled May you undergraduate also receive college abundant students rich have Greek blessings American our Lord descent. at beginning Between this ages new year 18 as & we 26. fer Have Him never glory been, honor or seldom unto go ages to Greece. ages! GPA 3.0 or higher. The program runs from June 11th - June 18th has an application deadline With paternal March love 27, in Christ, If interested in applying to this program, please send contact info to: DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 21

22 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to ir Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil to fulfill comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work to children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 22

23 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to ir Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil to fulfill comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work to children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 23

24 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AMERICA 8-10 East 79th St. New York, NY Tel: (212) Fax: (212) Protocol Number 01/15 January 1, 2015 Feast Saint Basil New Year Let children come to me, do not hinder m; for to such belongs kingdom heaven. (Matw 19:14) To Most Reverend Hierarchs, Reverend Priests Deacons, Monks Nuns, Presidents Members Parish Councils Greek Orthodox Communities, Distinguished Archons Ecumenical Patriarchate, Day, Afternoon, Church Schools, Philoptochos Sisterhoods, Youth, Hellenic Organizations, entire Greek Orthodox Family in America Beloved Brors Sisters in Christ, On this blessed Feast Saint Basil beginning New Year, our honored tradition is to fer prayers support for sacred ministry our beloved Saint Basil Academy. For seventy years this institution our Holy Archdiocese has fered love Christ, comfort His presence, healing power faith to children, youth, families in need. Serving Orthodox children from throughout United States, Saint Basil Academy continues to provide a caring spiritual environment where y are able to grow, learn, achieve. This vital mission Saint Basil Academy, carried out by directors, staff, trustees benefactors, is in keeping with our Lord s comm to let children come to me. This is accomplished through this ministry by bringing love Christ to those in need. Everything that is fered for children youth at Saint Basil s is fered in name presence Christ. In daily care, in counseling teaching, in recreation, in worship, students encounter Christ His abundant comforting love. Saint Basil Academy is also a place where lives children youth are guided in Christ. On beautiful campus, in a nurturing environment prayer grace, y are led in path truth love. They are shown blessings life in Christ, how to follow His will to find strength assurance in His promises. They see hope, joy, power in a life faith a lifelong relationship with Him. This sacred work was also focus patron saint Academy, Saint Basil. For sick, orphans, travelers, many ors in need, he fered an encounter with Christ by taking His love to m. For ors he guided m in truth love through teaching preaching, as a faithful caring pastor, to ir Savior Redeemer. This is also our calling today. In our support for Saint Basil Academy, we are led by our Ladies Philoptochos Society our local Philoptochos chapters in collecting an fering in celebration cutting Vasilopeta. We are also led by Christ by example Saint Basil to fulfill comm our Lord let children come to me. In your ministry in parish in your daily life in Christ, you are called to fer Him guide ors to an encounter with Lord that will lead to abundant eternal life. On this day may we fer our prayers generous support for Saint Basil Academy. May we strengn this vital work to children youth in fulfilling request our Lord in honoring legacy all who have established supported this ministry in past seventy years. May you also receive abundant rich blessings our Lord at beginning this new year as we fer Him glory honor unto ages ages! With paternal love in Christ, DEMETRIOS Archbishop America GREEK LANGUAGE SCHOOL MINISTRY 24

25 25

26 PLEASE JOIN US FOR THE LENTEN RETREAT sponsored by Twenty-first Annual "Growing in Faith"Bible Study in conjunction with Greater Baltimore Orthodox Clergy Association Do You Believe in Miracles? with retreat master Very Reverend Protopresbyter Mark Leasure Guardian Miraculous Myrrh-streaming Theotokos Kardiotissa Icon from Saint George's Orthodox Church in Taylor, PA Saturday, March 14, :00 a.m. to 3:30 p.m. Concluding with a Paraklesis to Theotokos, veneration Holy Icon, anointing with Her precious miraculous Myrrh $30 per person- (incl. cont. breakfast Lenten luncheon - please note any food allergies) Registration deadline March 2nd. After March 3rd, registration will be $35. Retreat will be held at St. Mary's Antiochian Orthodox Church 909 Shawan Rd., Hunt Valley/Cockeysville, MD Information: click on 2015 Retreat or Do You Believe in Miracles? 26

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 6th Sunday of Matthew July 12, 2015 STEWARDSHIP Are YOU part of the stewardship puzzle? YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον /Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Judgment Sunday February 15, 2015 Who is Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἠχος γʹ Εὐφραινέσθω τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love

TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast in love Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Forgiveness Sunday February 22, 2015 TONIGHT 6:00pm Vespers of Forgiveness Come and let us reunite Let us begin the Holy & Great Fast

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents,

PRE-PRIMARY NEWSLETTER. 30 January 2015. Dear Parents, 30 January 2015 PRE-PRIMARY NEWSLETTER Dear Parents, ORIENTATION EVENING A big thank you to our parents who joined us on Wednesday for the Pre-Primary s Orientation. It was wonderful to see almost every

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing

2. What is Mrs. Black going to do? A) have a drink B) cook dinner C) buy chicken D) go fishing Listening Sample Οι εισαγωγικές εξετάσεις του 2010 για το Κολλέγιο Ανατόλια θα περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ένα τμήμα κατανόησης προφορικού λόγου (Listening section), το οποίο θα αντικαταστήσει τις ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon)

MODERN GREEK VERBS. (without much grammatical jargon) MODERN GREEK VERBS (without much grammatical jargon) Verbs are words describing actions. Modern Greek verbs are divided into two main categories: A) ω B) μαι A) ω verbs are further divided into 3 subcategories

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 14th Sunday of Matthew September 6, 2015 Is Your Name Here? Theonea, Lambro, Areboia, Diene, Mosho, Thefane, Akribe, Ermeneia, Sapfo,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C.

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington, D.C. Greek School Dear Parents, We hope you are having a wonderful and memorable summer. The Greek School year is quickly approaching. The Parish Council, Father Jason and the Greek School staff wish to thank

Διαβάστε περισσότερα

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε

e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε e-business & digital marketing τι πρέπει να γνωρίζετε 19/11/2014 Επιμελητήριο Χανίων Ψηφιακό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ, η ολιστική προσέγγιση - Στρατηγική, Υλοποίηση, Μέτρηση Evangelos Kotsonis Services

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Holy Pentecost May 31, 2015. Announcement!!! Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Holy Pentecost May 31, 2015 Announcement!!! The Official Opening ST. KOSMAS AITOLOS BOOKSTORE of Sts. Constantine & Helen Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter April 2007 Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. All the families of the college are strongly encouraged to

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 3000 Argyle Road, Regina, SK, S4S 2B2 Phone: 306-586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.com Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 306-585-9359 Council President: Chris

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. December 7, 2014 10th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. December 7, 2014 10th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC December 7, 2014 10th Sunday of Luke We invite all to join us at our new Spiritual Home today, December 7 th, after our "Coffee Hour",

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. English I Course Unit 9: Revision Class. Eftihia Landrou. School of Sciences ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ English I Course Unit 9: Revision Class Eftihia Landrou School of Sciences Σάμος, Ιανουάριος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447

Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone: 585-9359 Council President: Chris Perentes Phone: 537-9447 St. Paul s Greek Orthodox Community of Regina 3000 Argyle Road, Regina, SK S4S 2B2 Phone: 586-6402 Email: st.pauls@sasktel.net Website: www.gocregina.ca Community Priest: Rev. Fr. Spyridon Vandoros Phone:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

St. Euphemia High School Newsletter

St. Euphemia High School Newsletter St. Euphemia High School Newsletter May 2007 Greek Orthodox Carnival The annual Orthodox Carnival began today! This year it is hosted by Saints Anargyri Greek Orthodox College in Melbourne. We wish our

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Help Our "Community"

Help Our Community Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Sunday of Prodigal Son February 8, 2015 Help Our "Community" Shepherd of Israel, you lead descendants of Joseph, you sit on your throne

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014

INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 21-26 Ιουλίου 2014 INTERNATIONAL YOUTH CAMP ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 21-26 Ιουλίου 2014 Φωτ.: Κώστας Παπαδόπουλος International Youth Camp 21-26 Ιουλίου 2014 Εθνικό Πάρκο Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Fathers of the 1st Council May 24, 2015

Fathers of the 1st Council May 24, 2015 Saints Constantine and Helen G r e e k O r t h o d o x C h u r c h of Washington, DC Fathers of the 1st Council May 24, 2015 PLEASE NOTE EARLIER TIME SCHEDULE SUNDAY-MAY 31, 2015 Holy Pentecost/Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα