Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες"

Transcript

1 Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες Α2.2.1 Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός Απασχόληση Ανεργία Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, οικονοµικώς ενεργοί είναι οι απασχολούµενοι και οι άνεργοι, όπως προσδιορίζονται ακολούθως: Οι απασχολούµενοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε άτοµα ηλικίας 10 ετών και άνω, τα οποία την προηγούµενη της απογραφής εβδοµάδα εργάσθηκαν έστω και µία ώρα µε σκοπό το κέρδος ή την αµοιβή (µισθό, ηµεροµίσθιο, κατ αποκοπή) ή για να βοηθήσουν την επιχείρηση της οικογένειάς τους, έστω και χωρίς αµοιβή, εκτός από τα έξοδα συντήρησής τους σε άτοµα που κατέχουν θέση εργασίας, αλλά την προηγούµενη της απογραφής εβδοµάδα δεν εργάσθηκαν λόγω ασθενείας, άδειας, απεργίας, καιρικών συνθηκών, εποχικότητας ή για άλλο λόγο προσωρινού χαρακτήρα. Οι άνεργοι αναφέρονται σε άτοµα ηλικίας 10 ετών και άνω που δήλωσαν ότι ζητούν εργασία και ενεργούν προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτοί διακρίνονται: σε άτοµα που έχασαν την εργασία τους για οποιονδήποτε λόγο στους «νέους», δηλαδή στα άτοµα που ζητούσαν εργασία για πρώτη φορά. Οικονοµικώς µη ενεργοί θεωρούνται τα άτοµα που δήλωσαν ότι δεν εργάζονταν και συγχρόνως δε ζητούσαν εργασία. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στην επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. για τα έτη 1991 και 2001, ως προς τον οικονοµικώς ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό του ήµου ρυµαλίας, κατά φύλα και οµάδες ηλικιών και αναφορικά µε την απασχόληση ανεργία, καθώς και την κατανοµή του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας και ανάλογα µε τη θέση στο επάγγελµα. Στον οικονοµικώς ενεργό και µη ενεργό Α2.2-1

2 πληθυσµό, σύµφωνα µε τους ορισµούς της Ε.Σ.Υ.Ε., δεν περιλαµβάνονται οι ηλικίες κάτω των 10 ετών. Ως προς τον οικονοµικώς ενεργό και µη ενεργό πληθυσµό του ήµου ρυµαλίας κατά φύλα και οµάδες ηλικιών, στις απογραφές 1991 και 2001, τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες και τα ιαγράµµατα που ακολουθούν: Ο οικονοµικώς ενεργός πραγµατικός πληθυσµός του ήµου ρυµαλίας, σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2001, περιλαµβάνει συνολικά άτοµα εκ των οποίων τα είναι ανδρικός πληθυσµός και 647 γυναικείος πληθυσµός. Ο συγκεκριµένος αριθµός παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 16,78% σε σχέση µε το έτος Στον ανδρικό πληθυσµό διαπιστώνεται µικρή αύξηση κατά 1,6% ενώ στο γυναικείο πληθυσµό παρουσιάζεται αξιοσηµείωτη αύξηση κατά 84,33%. Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό του ήµου αυξήθηκε από 18,35% το έτος 1991 σε 28,96% το έτος 2001 ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή του ανδρικού πληθυσµού µειώθηκε από 81,65% το έτος 1991 σε 71,04% το έτος Τα παραπάνω ποσοστά συµµετοχής κατά φύλο για το έτος 2001 αντανακλώνται και σε επίπεδο µόνιµου πληθυσµού του ήµου, όπου ο ανδρικός ενεργός πληθυσµός αποτελεί το 71,59% του συνολικού οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (1.989 άτοµα σε επίπεδο µόνιµου πληθυσµού) και ο γυναικείος το 28,41%. Ο οικονοµικώς µη ενεργός πληθυσµός του ήµου ρυµαλίας παρέµεινε σχεδόν σταθερός στη δεκαετία (από 3232 άτοµα το έτος 1991 σε 3191 άτοµα το έτος 2001), πλην όµως η συµµετοχή του γυναικείου πληθυσµού εµφανίζει σαφώς πτωτικές τάσεις. Συγκεκριµένα, το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στον οικονοµικώς µη ενεργό πληθυσµό του ήµου µειώθηκε από 62,84% το έτος 1991 σε 56,47% το έτος 2001 ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή του ανδρικού πληθυσµού αυξήθηκε από 37,16% το έτος 1991 σε 43,53% το έτος ιαπιστώνεται εποµένως ότι υφίσταται µία τάση εξίσωσης των δύο φύλων ως προς τα ποσοστά συµµετοχής τους στο οικονοµικώς µη ενεργό πληθυσµό του ήµου. Επισηµαίνεται ότι και σε επίπεδο µόνιµου πληθυσµού έτους 2001, διαπιστώνονται παρόµοια ποσοστά συµµετοχής κάθε φύλου στον οικονοµικώς µη ενεργό πληθυσµό (άρρενες: 43,49%, θήλεις: 56,52% - ιάγραµµα Α ) Α2.2-2

3 Πίνακας Α : Οικονοµικώς ενεργός και µη-ενεργός µόνιµος πληθυσµός ήµου ρυµαλίας, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Α ν ε ρ γ ο ι Οικονοµικώς Σύνολο Απασχολούµενοι Από µη ενεργοί Σύνολο αυτούς "νέοι" Άρρενες Θήλεις ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 ιδία επεξεργασία Πίνακας Α : Οικονοµικώς ενεργός και µη-ενεργός πραγµατικός πληθυσµός ήµου ρυµαλίας, κατά φύλο και οµάδες ηλικιών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Σύνολο Απασχολούµενοι Α ν ε ρ γ ο ι Σύνολο Από αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί > Άρρενες Θήλεις ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 ιδία επεξεργασία Α2.2-3

4 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή οικονοµικώς ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού ήµου ρυµαλίας κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Άρρενες Θήλεις 20,00% 10,00% 0,00% οικονοµικά ενεργός πληθυσµός οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός Ως προς τις οµάδες ηλικιών, το µεγαλύτερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού συγκεντρώνεται στην ηλικιακή κλάση ετών (14,82%) και ακολουθούν οι κλάσεις ετών (13,88%), ετών (13,16%), ετών (12,4%) και ετών (10,7%). Το ποσοστό µειώνεται σταδιακά µέχρι τη γηραιότερη ηλικιακή οµάδα. Αντίστροφη είναι η τάση συγκέντρωσης του οικονοµικώς µη ενεργού πληθυσµού συναρτήσει των ηλικιακών οµάδων, όπως µπορεί να διαπιστωθεί στο ιάγραµµα τάσης (Α ) που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Το µέσο ποσοστό συγκέντρωσης οικονοµικώς µη ενεργού πληθυσµού στις ηλικίες ετών υπολογίζεται σε 3,65%. Στο ιάγραµµα Α , παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή του οικονοµικώς ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού του ήµου ρυµαλίας κατά οµάδες ηλικιών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 πραγµατικός πληθυσµός). Αναφορικά µε τις επιµέρους κατηγορίες ένταξης του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου κατά οµάδες ηλικιών, διαπιστώνονται οι ακόλουθες τάσεις ποσοστιαίας κατανοµής: Το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολούµενων συγκεντρώνεται στις ηλικιακές οµάδες ετών (14,52%), ετών (14%), ετών (13,56%) και ετών (12,75 ετών). Οι ηλικιακές οµάδες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας επί του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού, είναι οι εξής: ετών (18,93%) και ετών (18,13%). Α2.2-4

5 Οι νέοι άνεργοι παρουσιάζουν µεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης στις ηλικίες ετών (35,61% επί του συνόλου των ανέργων) και ακολουθούν οι οµάδες ηλικιών ετών (27,27%) και ετών (22%). ιάγραµµα Α : Τάσεις συγκέντρωσης οικονοµικώς ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού ήµου ρυµαλίας ανάλογα µε τις οµάδες ηλικιών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 πραγµατικός πληθυσµός) Πραγµατικός Πληθυσµός ήµου ρυµαλίας αριθµός ατόµων Οικονοµικώς ενεργοί Οικονοµικώς µη ενεργοί οµάδες ηλικιών ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή οικονοµικώς ενεργού και µη ενεργού πληθυσµού ήµου ρυµαλίας κατά οµάδες ηλικιών (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 πραγµατικός πληθυσµός) 18% 16% 14% ποσοστό (%) 12% 10% 8% 6% 4% 2% Οικονοµικώς ενεργοί Οικονοµικώς µη ενεργοί 0% οµάδες ηλικιών Α2.2-5

6 Στα ιαγράµµατα Α και Α παρουσιάζεται αντίστοιχα για τα έτη 1991 και 2001, η ποσοστιαία κατανοµή των επιµέρους κατηγοριών οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου κατά φύλο (για τα έτη 1991 και 2001 αντίστοιχα). Όπως διαπιστώνεται: (α) τα µεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας συγκεντρώνονται στον ανδρικό πληθυσµό και για τις δύο χρονικές περιόδους απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. και (β) το υψηλότερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού ανδρικού πληθυσµού συγκεντρώνεται στην κατηγορία των απασχολούµενων ενώ το υψηλότερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού γυναικείου πληθυσµού συγκεντρώνεται στην κατηγορία των «νέων άνεργων». ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή επιµέρους κατηγοριών οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου ρυµαλίας, κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., 1991 Πραγµατικός πληθυσµός) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Απασχολούµενοι Άνεργοι Νέοι Άνεργοι 10,0% 0,0% άρρενες θήλεις ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή επιµέρους κατηγοριών οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου ρυµαλίας, κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001 Πραγµατικός πληθυσµός) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% Απασχολούµενοι Άνεργοι Νέοι Άνεργοι 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% άρρενες θήλεις Α2.2-6

7 Αναφορικά µε τις τάσεις µεταβολής του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού που παρατηρούνται σε επίπεδο ήµου ρυµαλίας, ήµου Νάξου, Νοµού Κυκλάδων, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και Χώρας, καταγράφονται τα εξής συγκριτικά στοιχεία για τη χρονική περίοδο (Πίνακας Α και Πίνακας Α ): Το ποσοστό απασχολούµενων στο ήµο ρυµαλίας είναι µικρότερο (και για τις δύο χρονικής περιόδους αναφοράς) από το αντίστοιχο που εµφανίζεται στις άλλες γεωγραφικές περιοχές που εξετάζονται. Παρόλα αυτά, οι απασχολούµενοι στο ήµο ρυµαλίας µειώθηκαν ελάχιστα κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης δεκαετίας (από 83,8% το 1991 σε 83,2% το 2001), σηµειώνοντας µικρότερο ποσοστό µείωσης από το ήµο Νάξου (από 93% το 1991 σε 90,2% το 2001), το Νοµό (από 93,9% το 1991 σε 90,2% το 2001), την Περιφέρεια (από 94,4% το 1991 σε 85,1% το 2001) και τη Χώρα (από 91,9% το 1991 σε 88,9% το 2001). Αντιστοίχως, τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες αναφοράς µε τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης να διαπιστώνονται σε επίπεδο Περιφέρειας (κατά 9,31% ως προς το συνολικό οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό) και τα χαµηλότερα σε επίπεδο ήµου ρυµαλίας (κατά 0,58%) Οι πτωτικές τάσεις που διαπιστώνονται ως προς τη συµµετοχή «νέων ανέργων» στο συνολικό αριθµό ανέργων, κυµαίνονται από -5,4% στο επίπεδο της Χώρας έως -26,36% στο ήµο Νάξου. Μείωση των «νέων» ανέργων στο ήµο ρυµαλίας παρουσιάζεται κατά 8,35%. Α2.2-7

8 Πίνακας Α : Μεταβολές οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού. ρυµαλίας,. Νάξου, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας κατά επιµέρους κατηγορίες (Ε.Σ.Υ.Ε., πραγµατικός πληθυσµός) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑ Α Οικονοµικά ενεργοί Απασχολούµενοι Άνεργοι Νέοι Άνεργοι Πίνακας Α : Ποσοστιαίες µεταβολές οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού. ρυµαλίας,. Νάξου, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας κατά επιµέρους κατηγορίες (Ε.Σ.Υ.Ε., πραγµατικός πληθυσµός) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑ Α Οικονοµικά ενεργοί Απασχολούµενοι 83,8% 83,2% 93,0% 90,2% 93,9% 90,2% 94,4% 85,1% 91,9% 88,9% Άνεργοι 16,2% 16,8% 7,0% 9,8% 6,1% 9,8% 5,6% 14,9% 8,1% 11,1% Νέοι Άνεργοι 43,5% 35,2% 67,8% 41,4% 56,0% 33,2% 49,8% 28,9% 53,6% 48,2% Σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. για τα έτη 1991 και 2001, η συµµετοχή των γυναικών στις επιµέρους κατηγορίες οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού (απασχολούµενοι και άνεργοι), αναδεικνύεται µικρότερη στο ήµο ρυµαλίας σε σχέση µε την αντίστοιχη συµµετοχή του γυναικείου φύλου σε Νοµό, Περιφέρεια και επίπεδο Χώρας (Πίνακας Α και ιάγραµµα Α ). Πίνακας Α : Ποσοστιαίες µεταβολές οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ήµου, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας στη δεκαετία , ως προς τη συµµετοχή γυναικών (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) ΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΑ Α ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Οικονοµικά ενεργοί Από αυτούς γυναίκες (%) 18,35% 28,96% 23,03% 32,08% 26,18% 33,93% 31,79% 37,67% Απασχολούµενοι Από αυτούς γυναίκες (%) 16,78% 27,97% 21,52% 30,23% 25,19% 31,81% 30,44% 36,71% Άνεργοι 16,20% 16,79% 6,10% 9,81% 5,57% 14,88% 8,09% 11,13% Από αυτούς γυναίκες (%) 26,45% 33,87% 46,28% 49,12% 42,98% 46,05% 47,18% 45,34% Α2.2-8

9 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή οικονοµικώς ενεργού γυναικείου πληθυσµού ήµου ρυµαλίας, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας (Ε.Σ.Υ.Ε., πραγµατικός πληθυσµός) 60% 50% 40% 30% Απασχολούµενες γυναίκες Άνεργες γυναίκες 20% 10% 0% ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑ Α Στον Πίνακα Α και το ιάγραµµα εξετάζεται ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός κατά θέση στο επάγγελµα, για τα έτη 1991 και 2001, στο ήµο ρυµαλίας, το Ν. Κυκλάδων, την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τη Χώρα. Κοινά χαρακτηριστικά στο διάστηµα της δεκαετίας είναι η µεγέθυνση της µισθωτής εργασίας και η µείωση του ποσοστού συµµετοχής στην κατηγορία των αυτοαπασχολουµένων ενώ αύξηση καταγράφεται στην κατηγορία των εργοδοτών. Πίνακας Α : Μεταβολή οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ήµου, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας στη δεκαετία κατά θέση στο επάγγελµα (Ε.Σ.Υ.Ε., πραγµατικός πληθυσµός) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΑ Α Οικονοµικά ενεργοί Εργοδότες Εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό Βοηθούν τα µέλη οικογένειας Μισθωτοί εν δήλωσαν επάγγελµα & νέοι Α2.2-9

10 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία µεταβολή οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ήµου, Νοµού, Περιφέρειας και Χώρας στη δεκαετία κατά θέση στο επάγγελµα (Ε.Σ.Υ.Ε., πραγµατικός πληθυσµός) 70% 60% 50% 40% 30% 20% Εργοδότες Εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό Βοηθούν τα µέλη οικογένειας Μισθωτοί 10% 0% ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Π.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΑ Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά στην κατανοµή της απασχόλησης και της ανεργίας κατά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου ρυµαλίας για τα έτη 1991 και Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε απόλυτα και ποσοστιαία µεγέθη και αναφέρονται στον οικονοµικώς ενεργό και µη ενεργό, πραγµατικό πληθυσµό του ήµου (Πίνακες Α Α ). Λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας κατά φύλο, διαπιστώνονται οι ακόλουθες τάσεις στα επιµέρους Τοπικά ιαµερίσµατα του ήµου: - Το ποσοστό συµµετοχής γυναικών στον οικονοµικώς ενεργό πληθυσµό έτους 2001 σε όλα τα Τοπικά ιαµερίσµατα είναι υψηλότερο από 21% πλην του Τ.. Σκαδού όπου καταγράφεται πολύ µικρό ποσοστό συµµετοχής (8,7%). Ποσοστά συµµετοχής οικονοµικώς ενεργών γυναικών υψηλότερα από 30%, διαπιστώνονται στα Τοπικά ιαµερίσµατα ανακού (35,23%), Φιλοτίου (33,83%), Χαλκείου (31,72%), Μονής (31,63%) και Μέσης (31,43%). Στη δεκαετία , τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης συµµετοχής γυναικών παρατηρούνται στα Τ.. Μέσης (κατά 22,73%), Μονής (κατά 17,57%), Φιλοτίου (κατά 15,9%), ανακού και αµαριώνος (κατά 14% περίπου). Α2.2-10

11 - Ως προς τις οικονοµικώς απασχολούµενες γυναίκες το έτος 2001, τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στο σύνολο των δύο φύλων, παρατηρούνται στα Τ.. ανακού (35,90%) και Φιλοτίου (31,88%) ενώ το µικρότερο στο Τ.. Σκαδού (10,53%). Στα υπόλοιπα Τ.., το ποσοστό συµµετοχής οικονοµικώς ενεργών γυναικών κυµαίνεται από 22,86% (Τ.. Κορωνίδος) έως 28,57% (Τ.. Χαλκείου). - Στο σύνολο του οικονοµικώς ενεργού άνεργου πληθυσµού για το έτος 2001, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στους άνδρες παρά στις γυναίκες. Οι µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα Τ.. Σκαδού (4 άνεργοι, όλοι άνδρες), Κορώνου (σε σύνολο 87 ανέργων: 87,36% άνδρες) και Κεραµωτής (σε σύνολο 12 ανέργων: 83,33% άνδρες). Οι παραπάνω τάσεις δεν ακολουθούνται στο Τ.. Χαλκείου (σε σύνολο 30 ανέργων το 43,33% είναι άνδρες) και στα Τ.. αµαριώνος και Μέσης (όπου δεν διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο φύλων). - Ως προς τη συµµετοχή των δύο φύλων στον οικονοµικώς µη ενεργό πληθυσµό, τα ποσοστά συµµετοχής γυναικών είναι υψηλότερα σε όλα τα επιµέρους Τοπικά ιαµερίσµατα και κυµαίνονται από 50,53% (στο Τ.. Σκαδού) έως 60% περίπου (στα Τ.. ανακού, Χαλκείου και Φιλοτίου). Α2.2-11

12 Πίνακας Α : Κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας κατά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας και κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί 1991 ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι Σύνολο 'Α ν ε ρ γ ο ι Από αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί. ΡΥΜΑΛΙΑΣ άρρενες θήλεις Τ..Χαλκείου άρρενες θήλεις Τ..Απεράθου άρρενες θήλεις Τ.. αµαριώνος άρρενες θήλεις Τ.. ανακού άρρενες θήλεις Τ..Κεραµωτής άρρενες θήλεις Τ..Κορωνίδος άρρενες θήλεις Τ..Κορώνου άρρενες θήλεις Τ..Μέσης άρρενες θήλεις Τ..Μονής άρρενες θήλεις Τ..Σκαδού άρρενες θήλεις Τ..Φιλοτίου άρρενες θήλεις Α2.2-12

13 Πίνακας Α : Ποσοστιαία κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας κατά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας και κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι 'Α ν ε ρ γ ο ι Σύνολο Από αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ άρρενες 81,65% 83,22% 73,55% 54,81% 37,16% θήλεις 18,35% 16,78% 26,45% 45,19% 62,84% Τ..Χαλκείου άρρενες 80,00% 80,69% 73,33% 73,33% 38,94% θήλεις 20,00% 19,31% 26,67% 26,67% 61,06% Τ..Απεράθου άρρενες 75,68% 81,36% 44,00% 40,00% 41,82% θήλεις 24,32% 18,64% 56,00% 60,00% 58,18% Τ.. αµαριώνος άρρενες 86,50% 88,11% 66,67% 64,29% 29,13% θήλεις 13,50% 11,89% 33,33% 35,71% 70,87% Τ.. ανακού άρρενες 78,85% 80,85% 60,00% 50,00% 34,83% θήλεις 21,15% 19,15% 40,00% 50,00% 65,17% Τ..Κεραµωτής άρρενες 84,85% 83,33% 100,00% 100,00% 45,59% θήλεις 15,15% 16,67% 0,00% 0,00% 54,41% Τ..Κορωνίδος άρρενες 81,48% 84,16% 42,86% 27,27% 35,91% θήλεις 18,52% 15,84% 57,14% 72,73% 64,09% Τ..Κορώνου άρρενες 82,59% 69,92% 95,16% 71,43% 38,73% θήλεις 17,41% 30,08% 4,84% 28,57% 61,27% Τ..Μέσης άρρενες 91,30% 90,91% 100,00% 100,00% 40,51% θήλεις 8,70% 9,09% 0,00% 0,00% 59,49% Τ..Μονής άρρενες 85,94% 89,47% 57,14% 57,14% 36,72% θήλεις 14,06% 10,53% 42,86% 42,86% 63,28% Τ..Σκαδού άρρενες 91,89% 85,71% 100,00% 100,00% 46,58% θήλεις 8,11% 14,29% 0,00% 0,00% 53,42% Τ..Φιλοτίου άρρενες 82,07% 85,16% 56,67% 56,76% 33,93% θήλεις 17,93% 14,84% 43,33% 43,24% 66,07% Α2.2-13

14 Πίνακας Α : Κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας κατά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας και κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί 2001 ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι Σύνολο 'Α ν ε ρ γ ο ι Από αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ άρρενες θήλεις Τ..Χαλκείου άρρενες θήλεις Τ..Απεράθου άρρενες θήλεις Τ.. αµαριώνος άρρενες θήλεις Τ.. ανακού άρρενες θήλεις Τ..Κεραµωτής άρρενες θήλεις Τ..Κορωνίδος άρρενες θήλεις Τ..Κορώνου άρρενες θήλεις Τ..Μέσης άρρενες θήλεις Τ..Μονής άρρενες θήλεις Τ..Σκαδού άρρενες θήλεις Τ..Φιλοτίου άρρενες θήλεις Α2.2-14

15 Πίνακας Α : Κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας κατά Τοπικό ιαµέρισµα ήµου ρυµαλίας και κατά φύλο (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί 2001 'Α ν ε ρ γ ο ι ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι Από Σύνολο αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ άρρενες 71,04% 72,03% 66,13% 59,85% 43,53% θήλεις 28,96% 27,97% 33,87% 40,15% 56,47% Τ..Χαλκείου άρρενες 68,28% 71,43% 43,33% 40,00% 40,00% θήλεις 31,72% 28,57% 56,67% 60,00% 60,00% Τ..Απεράθου άρρενες 74,51% 75,34% 70,77% 62,07% 47,35% θήλεις 25,49% 24,66% 29,23% 37,93% 52,65% Τ.. αµαριώνος άρρενες 72,46% 74,35% 50,00% 25,00% 41,70% θήλεις 27,54% 25,65% 50,00% 75,00% 58,30% Τ.. ανακού άρρενες 64,77% 64,10% 70,00% 66,67% 39,66% θήλεις 35,23% 35,90% 30,00% 33,33% 60,34% Τ..Κεραµωτής άρρενες 78,95% 76,92% 83,33% 0,00% 45,71% θήλεις 21,05% 23,08% 16,67% 100,00% 54,29% Τ..Κορωνίδος άρρενες 75,79% 77,14% 60,00% 100,00% 46,22% θήλεις 24,21% 22,86% 40,00% 0,00% 53,78% Τ..Κορώνου άρρενες 77,61% 72,67% 87,36% 53,85% 45,56% θήλεις 22,39% 27,33% 12,64% 46,15% 54,44% Τ..Μέσης άρρενες 68,57% 74,07% 50,00% 100,00% 42,42% θήλεις 31,43% 25,93% 50,00% 0,00% 57,58% Τ..Μονής άρρενες 68,37% 73,13% 58,06% 100,00% 46,15% θήλεις 31,63% 26,87% 41,94% 0,00% 53,85% Τ..Σκαδού άρρενες 91,30% 89,47% 100,00% 0,00% 49,47% θήλεις 8,70% 10,53% 0,00% 0,00% 50,53% Τ..Φιλοτίου άρρενες 66,17% 68,12% 54,64% 62,07% 39,93% θήλεις 33,83% 31,88% 45,36% 37,93% 60,07% Α2.2-15

16 Συνολικά, διαπιστώνονται οι ακόλουθες τάσεις συµµετοχής των επιµέρους Τοπικών ιαµερισµάτων στους δείκτες απασχόλησης και ανεργίας του ήµου ρυµαλίας (Πίνακες Α κα Α ): Ως προς τους οικονοµικώς απασχολούµενους του ήµου, τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής για το έτος 2001 καταγράφονται στο Τ.. Φιλοτίου (30,88%), Απεράθου (15,71%), Χαλκείου (12,8%), αµαριώνος (10,27%), Κορωνίδος (9,41%) και Κορώνου (9,25%) ενώ τα χαµηλότερα στα Τ.. Σκαδού (1,02%), Κεραµωτής (1,4%) και Μέσης (1,45%). Ως προς τους άνεργους του ήµου, τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής για το έτος 2001 διαπιστώνονται στα Τ.. Φιλοτίου (25,87%), Κορώνου (23,20%) και Απεράθου (17,33%) ενώ η συµµετοχή των υπόλοιπων Τ.. κυµαίνεται από 1,07% (Τ.. Σκαδού) έως 8,27% (Τ.. Μονής). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι για το έτος 1991, το 40% των ανέργων του ήµου συγκεντρώνεται στο Τ.. Κορώνου, στοιχείο που αποδίδεται κυρίως στο κλείσιµο πολλών σµυριδωρυχείων τη δεκαετία του Οι «νέοι άνεργοι» του ήµου συγκεντρώνονται κυρίως στα Τ.. Φιλοτίου (43,94% το έτος 2001 έναντι 27,41% το έτος 1991) και Απεράθου (21,97% το έτος 2001 έναντι 25,93% το έτος 1991). Για το έτος 2001, ο οικονοµικώς µη ενεργός πληθυσµός του ήµου εντοπίζεται κυρίως στα Τ.. Φιλοτίου (27,39%), Απεράθου (19,52%), Κορώνου (13,07%) και Κορωνίδος (10,37%) ενώ για το έτος 1991 διαπιστώνονται σχετικά παρόµοιες τάσεις. Α2.2-16

17 Πίνακας Α : Ποσοστιαία συµµετοχή Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στην κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας έτους 1991 (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί 1991 'Α ν ε ρ γ ο ι ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι Από Σύνολο αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ Τ..Χαλκείου 8,36% 9,05% 4,84% 11,11% 9,38% Τ..Απεράθου 17,20% 17,40% 16,13% 25,93% 18,35% Τ.. αµαριώνος 10,45% 11,54% 4,84% 10,37% 7,86% Τ.. ανακού 2,72% 2,93% 1,61% 2,96% 2,75% Τ..Κεραµωτής 1,73% 1,87% 0,97% 2,22% 2,10% Τ..Κορωνίδος 11,29% 12,60% 4,52% 8,15% 9,22% Τ..Κορώνου 12,91% 7,67% 40,00% 5,19% 14,14% Τ..Μέσης 1,20% 1,37% 0,32% 0,74% 2,44% Τ..Μονής 3,35% 3,56% 2,26% 5,19% 3,96% Τ..Σκαδού 1,93% 1,31% 5,16% 0,74% 2,26% Τ..Φιλοτίου 28,86% 30,69% 19,35% 27,41% 27,54% Πίνακας Α : Ποσοστιαία συµµετοχή Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στην κατανοµή απασχόλησης και ανεργίας έτους 2001 (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί 2001 'Α ν ε ρ γ ο ι ΤΟΠΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύνολο Απασχολούµενοι Από Σύνολο αυτούς "νέοι" Οικονοµικώς µη ενεργοί ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΟΥ Τ..Χαλκείου 12,00% 12,80% 8,00% 11,36% 9,56% Τ..Απεράθου 15,98% 15,71% 17,33% 21,97% 19,52% Τ.. αµαριώνος 9,27% 10,27% 4,27% 3,03% 8,87% Τ.. ανακού 3,94% 4,20% 2,67% 2,27% 1,82% Τ..Κεραµωτής 1,70% 1,40% 3,20% 0,76% 1,10% Τ..Κορωνίδος 8,50% 9,41% 4,00% 3,79% 10,37% Τ..Κορώνου 11,59% 9,25% 23,20% 9,85% 13,07% Τ..Μέσης 1,57% 1,45% 2,13% 0,76% 2,07% Τ..Μονής 4,39% 3,60% 8,27% 2,27% 3,26% Τ..Σκαδού 1,03% 1,02% 1,07% 0,00% 2,98% Τ..Φιλοτίου 30,04% 30,88% 25,87% 43,94% 27,39% Στον Πίνακα Α παρουσιάζεται η συµµετοχή των επιµέρους κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στη διάρθρωση της οικονοµικής φυσιογνωµίας του ήµου ρυµαλίας, σύµφωνα µε την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. για τα έτη 1991 και 2001, σε επίπεδο πραγµατικού πληθυσµού του ήµου. Επιπλέον, στον Πίνακα Α αποτυπώνεται η απόλυτη και ποσοστιαία µεταβολή Α2.2-17

18 κάθε κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας για τη χρονική περίοδο Τέλος, στο ιάγραµµα Α παρουσιάζεται σχηµατικά η ποσοστιαία κατανοµή του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ήµου ρυµαλίας κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991, 2001). Όπως διαπιστώνεται: Στον πρωτογενή τοµέα απασχολείται το 26,19% του ενεργού πληθυσµού του ήµου το 2001, παρουσιάζοντας µείωση κατά 12,43% τη δεκαετία Στο δευτερογενή τοµέα απασχολείται το 22,52% του ενεργού πληθυσµού του ήµου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 8,04% τη δεκαετία Στον τριτογενή τοµέα απασχολείται το 36,08% του ενεργού πληθυσµού του ήµου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,2% τη δεκαετία Από τα στοιχεία της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, διαπιστώνεται ότι ενώ ο πρωτογενής τοµέας κυριαρχούσε στην τοπική οικονοµία το έτος 1991, στη δεκαετία που ακολούθησε παρουσίασε φθίνουσες τάσεις, µε αποτέλεσµα το έτος 2001 να έπεται του τριτογενούς τοµέα συνολικά. Παρά τις πτωτικές τάσεις, το υψηλότερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου απασχολείται στον τοµέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας (18,87% το έτος 2001 έναντι 34,92% το έτος 1991). Ο τριτογενής τοµέας εµφανίζει αναπτυξιακή πορεία, µε σηµαντικότερους κλάδους την παροχή υπηρεσιών, το εµπόριο και τα εστιατόρια. Ο δευτερογενής τοµέας διαθέτει σηµαντικά ποσοστά απασχόλησης, παρουσιάζοντας όµως φθίνουσες τάσεις στη δεκαετία , οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο των ορυχείων-λατοµείων (από 10,82% το 1991 σε 6,47% το 2001). ιαχρονικά διαπιστώνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου απασχολείται στον τοµέα της γεωργίας κτηνοτροφίας. Σχετικά σηµαντικά, αλλά σαφώς µικρότερα, ποσοστά οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού απασχολούνται στον τοµέα των κατασκευών, το εµπόριο και τα ορυχεία λατοµεία ( ιάγραµµα Α ). Α2.2-18

19 Πίνακας Α : Μεταβολές απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στο ήµο ρυµαλίας (Ε.Σ.Υ.Ε., Πραγµατικός πληθυσµός) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας ΜΕΤΑΒΟΛΗ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία ,43% Ορυχεία και λατοµεία ,71% Μεταποιητικές βιοµηχανίες ,71% Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού ,25% Κατασκευές ,12% Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης ,50% Ξενοδοχεία και εστιατόρια ,70% Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες ,35% Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές ,32% δραστηριότητες ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,03% Εκπαίδευση ,91% Υγεία και κοινωνική µέριµνα ,18% Λοιπές Υπηρεσίες ,58% Νέοι, µη δυνάµενοι να καταταγούν κατά κλάδο ,72% Πίνακας Α : Ποσοστιαία συµµετοχή κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας στο ήµο ρυµαλίας (Ε.Σ.Υ.Ε , Πραγµατικός πληθυσµός) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία 34,92% 26,19% Ορυχεία και λατοµεία 10,82% 5,86% Μεταποιητικές βιοµηχανίες 4,44% 3,63% Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 0,84% 1,12% Κατασκευές 13,33% 13,03% Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης 5,28% 6,80% Ξενοδοχεία και εστιατόρια 2,40% 4,30% Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 3,71% 3,98% Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 1,99% 4,70% δραστηριότητες ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 4,55% 5,10% Εκπαίδευση 4,23% 5,33% Υγεία και κοινωνική µέριµνα 1,15% 1,66% Λοιπές Υπηρεσίες 1,99% 3,09% Νέοι, µη δυνάµενοι να καταταγούν κατά κλάδο 10,35% 15,22% Α2.2-19

20 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία κατανοµή οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ήµου ρυµαλίας κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991, 2001 Πραγµατικός Πληθυσµός) 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% ,00% 5,00% 0,00% Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, Ορυχεία και λατοµεία Μεταποιητικές βιοµηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική µέριµνα Λοιπές Υπηρεσίες Νέοι, µη δυνάµενοι να καταταγούν κατά κλάδο Με βάση την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε κατά Τοπικό ιαµέρισµα του ήµου, διακρίνονται τα ακόλουθα ποσοστά συµµετοχής των Τ.. στους κύριους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (Πίνακας Α , ιαγράµµατα Α Α ): Σε σύνολο 585 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου που απασχολούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στο Τ.. Φιλοτίου (35,91%) ενώ το µικρότερο στο Τ.. Σκαδού (0%). Σε σύνολο 291 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου που απασχολούνται στον κλάδο των κατασκευών, το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στο Τ.. Φιλοτίου (37,80%) ενώ τα µικρότερα στα Τ.. Σκαδού (0,34%), Κεραµωτής (1,03%) και Μέσης (1,37%). Αντίστοιχα, από τα 131 άτοµα οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου που απασχολούνται στα ορυχεία και λατοµεία, εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συγκεντρώνεται στο Τ.. Κορώνου (56,49%). Μηδενικά ποσοστά συµµετοχής καταγράφονται στα Τ.. αµαριώνος και ανακού. Σε σύνολο 152 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού του ήµου που απασχολούνται στον κλάδο του χονδρικού-λιανικού εµπορίου, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα Τ.. Φιλοτίου (34,21%), Απεράθου (15,79%), Χαλκείου (15,13%) και αµαριώνος (13,16%). Α2.2-20

21 Τα υψηλότερα ποσοστά οικονοµικής απασχόλησης στον κλάδο: «ξενοδοχεία-εστιατόρια» (σε σύνολο 96 ατόµων στο ήµο) καταγράφονται στα Τοπικά ιαµερίσµατα Φιλοτίου (29,17%), Χαλκείου (25%) και Απεράθου (17,71%) Α2.2-21

22 Πίνακας Α : Συµµετοχή οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων του ήµου ρυµαλίας στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) Τ.. ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ/ΚΛΑ ΟΙ Χαλκείου Απεράθου αµαριώνος ανακού Κεραµωτής Κορωνίδος Κορώνου Μέσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μονής Σκαδού Φιλοτίου Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία Αλιεία Ορυχεία και λατοµεία Μεταποιητικές βιοµηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή, οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 9 οργανισµοί ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές δραστηριότητες ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική µέριµνα ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Νέοι ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Α2.2-22

23 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία συµµετοχή πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στον κλάδο: «γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία» (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) 40% 35% 30% 25% 20% Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία. 15% 10% 5% 0% ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία συµµετοχή πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στον κλάδο: «κατασκευές» (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) 40% 35% 30% 25% 20% 15% Κατασκευές. 10% 5% 0% ιάγραµµα Α :Ποσοστιαία συµµετοχή πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στον κλάδο: «ορυχεία και λατοµεία» (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) 60% 50% 40% 30% Ορυχεία και λατοµεία. 20% 10% 0% Α2.2-23

24 ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία συµµετοχή πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στον κλάδο: «χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης» (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) 35% 30% 25% 20% 15% Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή, οχηµάτων, µοτοσυκλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης. 10% 5% 0% ιάγραµµα Α : Ποσοστιαία συµµετοχή πληθυσµού Τοπικών ιαµερισµάτων ήµου ρυµαλίας στον κλάδο: «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) 30% 25% 20% 15% 10% Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 5% 0% Α2.2-24

25 Επιπλέον, η ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2001, ανέδειξε τα ακόλουθα ποσοστά κατανοµής οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού εντός κάθε ξεχωριστού Τοπικού ιαµερίσµατος (Πίνακες Α Α ): - Τ.. Χαλκείου: Σε σύνολο 268 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον τοµέα των κατασκευών (17,16%) και ακολουθεί ο κλάδος της γεωργο-κτηνοτροφικής δραστηριότητας (10,82%). Παρόµοια ποσοστά απασχόλησης διαπιστώνονται στους κλάδους χονδρικούλιανικού εµπορείου (8,58%) και ξενοδοχείων-εστιατορίων (8,96%). Στον κλάδο της δηµόσιας διοίκησης απασχολείται το 7,84% του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ενώ το ποσοστό απασχόλησης στον τοµέα της εκπαίδευσης ανέρχεται σε 7,09%. - Τ.. Απεράθου: Τα υψηλότερα ποσοστά οικονοµικής απασχόλησης στο Τ.. Απεράθου καταγράφονται στους τοµείς γεωργίας κτηνοτροφίας (15,13%), κατασκευών (9,52%), Εκπαίδευσης (8,68%) και χονδρικού-λιανικού εµπορίου (6,72%). - Τ.. αµαριώνος: Κύρια οικονοµική απασχόληση του πληθυσµού αποτελεί η γεωργία-κτηνοτροφία µε το ποσοστό συµµετοχής στον κλάδο να φθάνει στο 34,78%. Ακολουθούν, σε σαφώς µικρότερα ποσοστά, οι τοµείς των κατασκευών (13,04%), χονδρικού-λιανικού εµπορίου (9,66%), µεταποιητικών βιοµηχανιών (7,73%) και εκπαίδευσης (6,28%). - Τ.. ανακού: Σε σύνολο 88 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού, το 50% απασχολείται στη γεωργία-κτηνοτροφία. Η ποσοστιαία συµµετοχή στον κλάδο των κατασκευών ισούται µε 9,09% και στον κλάδο της δηµόσιας διοίκησης µε 6,82%. - Τ.. Κεραµωτής: Τα υψηλότερα ποσοστά οικονοµικής απασχόλησης συγκεντρώνονται στους κλάδους της γεωργίας κτηνοτροφίας (18,42%) και των ορυχείων-λατοµείων (13,16%). Ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών και του χονδρικού-λιανικού εµπορίου, µε παρόµοια ποσοστά (7,89%). Επισηµαίνεται ότι σε σύνολο 38 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού στο Τ.. Κεραµωτής, ποσοστό ίσο µε 26,32% δεν δήλωσε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή δήλωσε ασαφώς. - Τ.. Κορωνίδος: Ποσοστό υψηλότερο από 50% του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού της Κωµιακής απασχολείται στον τοµέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Έπεται ο κλάδος των κατασκευών (13,16%) και ο κλάδος Α2.2-25

26 «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες», στον οποίο απασχολείται το 6,32% του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού. - Τ.. Κορώνου: Στην Κόρωνο, κύριος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας είναι τα «ορυχεία-λατοµεία», όπου απασχολείται το 28,57% του πληθυσµού αναφοράς. Ακολουθεί ο κλάδος της γεωργίας κτηνοτροφίας (12,74%) και σε µικρότερο ποσοστό ο τοµέας των κατασκευών (6,18%). Επισηµαίνεται ότι σε σύνολο 259 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού στο Τ.. Κορώνου, ποσοστό ίσο µε 18,92% δεν δήλωσε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή δήλωσε ασαφώς. - Τ.. Μέσης: Σε σύνολο 35 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού, το 28,57% απασχολείται στον κλάδο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και το 17,14% στον κλάδο «ξενοδοχεία-εστιατόρια». Η ποσοστιαία συµµετοχή στον κλάδο των κατασκευών και των ορυχείων-λατοµείων είναι παρόµοια και ισούται µε 11,43%. - Τ.. Μονής: Το υψηλότερο ποσοστό του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού της Μονής (σε σύνολο 98 ατόµων) απασχολείται στον κλάδο της γεωργίας κτηνοτροφίας (27,55%) και των κατασκευών (17,35%). Ακολουθούν οι κλάδοι: «χονδρικό-λιανικό εµπόριο» (8,16%), «µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» (6,12%) και «ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα» (6,12%). - Τ.. Σκαδού: Στον κλάδο των ορυχείων- λατοµείων απασχολείται το 56,52% του πληθυσµού αναφοράς και έπεται ο κλάδος: «δηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση» (13,04%). - Τ.. Φιλοτίου: Σε σύνολο 671 ατόµων οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον κλάδο της γεωργίας- κτηνοτροφίας (31,15%) και ακολουθεί ο κλάδος των κατασκευών (16,39%). Στον κλάδο του χονδρικού-λιανικού εµπορίου απασχολείται το 7,75% του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού. Παρόµοια ποσοστά απασχόλησης διαπιστώνονται στους τοµείς της εκπαίδευσης (5,51%) και της δηµόσιας διοίκησης (5,81%). Στον κλάδο «ξενοδοχεία-εστιατόρια» απασχολείται το 4,17% του πληθυσµού αναφοράς. Α2.2-26

27 Πίνακας Α : Κατανοµή κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας κατά Τ.. ήµου ρυµαλίας απόλυτα µεγέθη (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) Τ.. ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ/ΚΛΑ ΟΙ Χαλκείου Απεράθου αµαριώνος ανακού Κεραµωτής Κορωνίδος Κορώνου Μέσης Μονής Σκαδού Φιλοτίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία Αλιεία Ορυχεία και λατοµεία Μεταποιητικές βιοµηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή, οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές δραστηριότητες ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική µέριµνα ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό Νέοι ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο 17 οικονοµικής δραστηριότητας ΣΥΝΟΛΟ Α2.2-27

28 Πίνακας Α :Ποσοστιαία κατανοµή κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας κατά Τ.. ήµου (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Πραγµατικός πληθυσµός) Τ.. ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ/ΚΛΑ ΟΙ Χαλκείου Απεράθου αµαριώνος ανακού Κεραµωτής Κορωνίδος Κορώνου Μέσης Μονής Σκαδού Φιλοτίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, 10,82% 15,13% 34,78% 50,00% 18,42% 51,05% 12,74% 28,57% 27,55% 0,00% 31,15% δασοκοµία Αλιεία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ορυχεία και λατοµεία 4,10% 4,76% 0,00% 0,00% 13,16% 2,11% 28,57% 11,43% 2,04% 56,52% 0,15% Μεταποιητικές βιοµηχανίες 2,99% 4,48% 7,73% 0,00% 5,26% 2,63% 1,93% 5,71% 2,04% 0,00% 3,73% Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού 2,99% 1,40% 1,93% αερίου και νερού 1,14% 2,63% 0,53% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% Κατασκευές 17,16% 9,52% 13,04% 9,09% 7,89% 13,16% 6,18% 11,43% 17,35% 4,35% 16,39% Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή, οχηµάτων, µοτοσικλετών και 8,58% 6,72% 9,66% 3,41% 7,89% 3,68% 3,86% 2,86% 8,16% 4,35% 7,75% ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια 8,96% 4,76% 0,48% 5,68% 2,63% 2,63% 1,54% 17,14% 4,08% 4,35% 4,17% Μεταφορές, αποθήκευση και 2,99% 5,04% 4,83% επικοινωνίες 3,41% 0,00% 6,32% 5,02% 2,86% 6,12% 4,35% 2,53% Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 3,36% 0,84% 0,97% 1,14% οργανισµοί 2,63% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 2,09% ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 2,61% 5,04% 2,42% 0,00% 2,63% 2,11% 2,32% 0,00% 4,08% 4,35% 3,87% δραστηριότητες ηµόσια διοίκηση και άµυνα, 7,84% 5,04% 4,83% 6,82% 0,00% υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 2,11% 2,70% 2,86% 4,08% 13,04% 5,81% Εκπαίδευση 7,09% 8,68% 6,28% 3,41% 0,00% 0,53% 4,25% 0,00% 3,06% 4,35% 5,51% Υγεία και κοινωνική µέριµνα 2,61% 1,40% 0,00% 0,00% 5,26% 3,16% 2,32% 0,00% 2,04% 0,00% 1,34% ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατοµικού 4,10% 3,08% 1,93% 1,14% 2,63% 0,00% 2,70% 0,00% 6,12% 0,00% 2,38% χαρακτήρα Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν 1,87% 0,28% 0,48% 0,00% οικιακό προσωπικό 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 1,02% 0,00% 0,45% Νέοι 5,60% 8,12% 1,93% 3,41% 2,63% 2,63% 5,02% 2,86% 3,06% 0,00% 8,64% ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο 6,34% 15,69% 8,70% 11,36% 26,32% οικονοµικής δραστηριότητας 5,26% 18,92% 14,29% 9,18% 4,35% 3,43% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Α2.2-28

29 Α2.2.2 Παραγωγικές ραστηριότητες Α Πρωτογενής τοµέας Η ανάλυση του πρωτογενή τοµέα στηρίχθηκε στα στοιχεία απογραφής Γεωργίας Κτηνοτροφίας της Ε.Σ.Υ.Ε. ( ). Καλλιέργειες Σύµφωνα µε τους βασικούς ορισµούς που παρέχονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας 1999/2000, διευκρινίζονται οι παρακάτω έννοιες: Γεωργική εκµετάλλευση: Θεωρείται η εκµετάλλευση που έχει µόνο χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση, χωρίς να εκτρέφει ζώα ή τα ζώα που εκτρέφει δεν πληρούν καµία από τις προϋποθέσεις της αµιγούς κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και η έκτασή της αυτή είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέµµα ή, αν πρόκειται για θερµοκήπια, η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση είναι τουλάχιστον µισό (0,5) στρέµµα. Γεωγραφική θέση της εκµετάλλευσης: Η εκµετάλλευση θεωρείται ότι βρίσκεται στην περιοχή της απογραφής και συγκεκριµένα στο ήµο ή την Κοινότητα, όπου είναι η µόνιµη κατοικία του κατόχου της (ατοµική εκµετάλλευση) ή η έδρα της εκµετάλλευσης, αν αυτή ανήκει σε Νοµικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισµός κλπ.). Συνεπώς, όλα τα στοιχεία σχετικά µε αυτήν κατανέµονται στον αντίστοιχο ήµο ή Κοινότητα. Οικογενειακοί λαχανόκηποι: Πρόκειται για µικρές εκτάσεις γης που βρίσκονται συνήθως κοντά στο σπίτι του κατόχου της εκµετάλλευσης, χωριστά από την υπόλοιπη εκµετάλλευση και η παραγωγή τους προορίζεται για κατανάλωση και όχι για πώληση, από τα άτοµα που ζουν στην εκµετάλλευση. Πολυετείς (µόνιµες) καλλιέργειες (δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια): Είναι εκτάσεις µε καλλιέργειες που δεν ανήκουν στον κύκλο της αµειψισποράς, καταλαµβάνουν το έδαφος για µεγάλη χρονική περίοδο και παράγουν προϊόντα Α2.2-29

30 για πολλά έτη, δηλαδή αποτελούν εκτάσεις που καταλαµβάνουν, κατά οµάδες, τα διάφορα είδη συγγενών δένδρων, τα οποία βρίσκονται φυτεµένα σε κανονικούς δενδρώνες ή διάσπαρτα. Περιλαµβάνονται και οι καλλιεργούµενοι θάµνοι νωπών φρούτων, καθώς και τα φυτώρια που διατίθενται στο εµπόριο. Μόνιµα λιβάδια και βοσκότοποι: Εκτάσεις, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον κύκλο της αµειψισποράς και χρησιµοποιούνται για τη µόνιµη παραγωγή περισσότερο από πέντε (5) έτη, χλωρών κτηνοτροφικών φυτών είτε σπαρµένων είτε αυτοφυών, άσχετα αν χρησιµοποιούνται για βοσκή ή συγκοµιδή (για χορτονοµή ή ενσίρωση). Οι εκτάσεις αυτές µπορεί να λιπαίνονται και να δέχονται κάποιες καλλιεργητικές φροντίδες. Περιλαµβάνονται και οι άγονοι βοσκότοποι, οι οποίοι είναι συνήθως ζώνες εδαφών περιορισµένης γονιµότητας. Τα στοιχεία της Απογραφής αναφέρονται στα µόνιµα λιβάδια και βοσκοτόπια, ιδιόκτητα ή νοικιασµένα κλπ. που χρησιµοποίησε η εκµετάλλευση για τις ανάγκες των ζώων της κατά την περίοδο αναφοράς. Αροτραίες καλλιέργειες: Περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που καλύπτονται από καλλιέργειες που υπόκεινται στο σύστηµα της εναλλαγής των καλλιεργειών (αµειψισπορά). Επίσης, περιλαµβάνονται και πολυετείς καλλιέργειες που αντιµετωπίζονται ως κηπευτικά ή καλλωπιστικά φυτά (σπαράγγια, φράουλες, τριαντάφυλλα, διακοσµητικοί θάµνοι που καλλιεργούνται για λουλούδια ή τα φύλλα τους κλπ.). Τα στατιστικά δεδοµένα ως προς ως προς τον αριθµό εκµεταλλεύσεων και τις εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι καλλιέργειες κατά είδος σε Νοµό Κυκλάδων, ήµο Νάξου και ήµο ρυµαλίας απεικονίζονται στον Πίνακα Α και τα ιαγράµµατα Α α και Α β. Από την επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Στο ήµο ρυµαλίας, τη µεγαλύτερη έκταση σε στρέµµατα καταλαµβάνουν οι βοσκότοποι και τα µόνιµα λιβάδια (65,69%) και ακολούθως οι ετήσιες καλλιέργειες (22,41%). Τα υπόλοιπα είδη καλλιεργειών συµµετέχουν σε πολύ µικρά µεγέθη στην κατανοµή των καλλιεργούµενων εκτάσεων του ήµου. Συγκεκριµένα, οι δενδρώδεις καλλιέργειες συµµετέχουν σε ποσοστό 8,34%, τα αµπέλια-σταφιδάµπελα σε 1,86% ενώ οι οικογενειακοί λαχανόκηποι σε 0,21%. Το Α2.2-30

31 ποσοστό των καλλιεργούµενων εφαρµόζεται το σύστηµα της αγρανάπαυσης, είναι 1,5%. εκτάσεων του ήµου ρυµαλίας, στο οποίο Στο ήµο Νάξου, τη µεγαλύτερη καλλιεργούµενη έκταση σε στρέµµατα καταλαµβάνουν οι ετήσιες καλλιέργειες σε ποσοστό 48,79%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση µε το αντίστοιχο για το ήµο ρυµαλίας. Ακολουθούν οι βοσκότοποι-µόνιµα λιβάδια (36,26%), σε πολύ µικρότερο ποσοστό συγκριτικά µε το ήµο ρυµαλίας. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες στο ήµο Νάξου καταλαµβάνουν ποσοστό 10% περίπου, τα αµπέλια-σταφιδάµπελα 2,53% και οι οικογενειακοί λαχανόκηποι 0,85%. Το ποσοστό των εκτάσεων σε αγρανάπαυση για το ήµο Νάξου είναι παρόµοιο µε το αντίστοιχο για το ήµο ρυµαλίας. Στο Νοµό Κυκλάδων, οι βοσκότοποι-µόνιµα λιβάδια καταλαµβάνουν το 57,52% της συνολικής καλλιεργούµενης έκτασης σε στρέµµατα, οι ετήσιες καλλιέργειες το 26,56%, οι δενδρώδεις καλλιέργειες το 5,7%, τα αµπέλια σταφιδάµπελα το 3,92% και οι οικογενειακοί λαχανόκηποι το 0,37%. Το ποσοστό των εκτάσεων σε αγρανάπαυση για το Νοµό Κυκλάδων υπολογίζεται σε 5,93%. ιάγραµµα Α α Ποσοστιαία κατανοµή καλλιεργούµενων εκτάσεων κατά είδος σε Νοµό Κυκλάδων, ήµο Νάξου και ήµο ρυµαλίας 70% 60% ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 50% 40% 30% 20% ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ ΑΜΠΕΛΑ ΜΟΝΙΜΑ ΛΙΒΑ ΙΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 10% 0% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Ως προς τον αριθµό των εκµεταλλεύσεων κατά είδος καλλιέργειας, στο ήµο ρυµαλίας οι δενδρώδεις καλλιέργειες καταλαµβάνουν το 29,31% του συνολικού αριθµού των εκµεταλλεύσεων, ποσοστό υψηλότερο τόσο σε σχέση µε τον όµορο ήµο της Νάξου (26%), όσο και σε σχέση µε το Νοµό Κυκλάδων, όπου το Α2.2-31

32 αντίστοιχο ποσοστό διαµορφώνεται στο 22,9%. Ακολουθούν οι εκµεταλλεύσεις σε ετήσιες καλλιέργειες (24,04%), αµπέλια-σταφιδάµπελα (17,43%) και σε µόνιµα λιβάδια-βοσκότοπους (17,05%). Οι οικογενειακοί λαχανόκηποι καταλαµβάνουν ποσοστό 8% στο συνολικό αριθµό εκµεταλλεύσεων για το ήµο ρυµαλίας. ιάγραµµα Α β Ποσοστιαία κατανοµή εκµεταλλεύσεων κατά είδος καλλιέργειας σε Νοµό Κυκλάδων, ήµο Νάξου και ήµο ρυµαλίας 35% 30% ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 25% 20% 15% 10% ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ ΑΜΠΕΛΑ ΜΟΝΙΜΑ ΛΙΒΑ ΙΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 5% 0% ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΗΜΟΣ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Οι δενδρώδεις καλλιέργειες στο ήµο ρυµαλίας αποτελούνται κυρίως από ελαιώνες και σε πολύ µικρότερο βαθµό από εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, µανταρίνια, κίτρα, λεµόνια κ.λ.π.). Επισηµαίνεται ότι από τα αρωµατικά φύλλα της κιτριάς παρασκευάζεται µε απόσταξη το «Κίτρο Νάξου» που αποτελεί αναγνωρισµένο από το κράτος ηδύποτο. Η οικογένεια Βαλληνδρά στο Χαλκί διατηρεί αποστακτήριο και ποτοποιία όπου φτιάχνεται το τοπικό λικέρ Κίτρο. Στο χώρο λειτουργεί µικρό µουσείο και ο επισκέπτης ξεναγείται γνωρίζοντας τα µυστικά της κατασκευής του ποτού. Στον κάµπο της Τραγαίας (Χαλκείου) υπάρχουν ελαιόδενδρα ηλικίας ετών ενώ έρευνες αναφέρουν ότι στην περιοχή συναντώνται από τα πλέον µακροβιότερα ελαιόδενδρα της Ελλάδας (ηλικίας 1000 ετών). Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, ο κάµπος της Τραγαίας (Χαλκείου) αναφέρεται ότι αποτελεί µία από τις πλέον εύφορες περιοχές της ν. Νάξου. Πρόκειται για ένα λεκανοπέδιο κατάφυτο από ελιές και οπωροφόρα δέντρα απ όπου και προέρχεται ένα µεγάλο ποσοστό παραγωγής γεωργικών προϊόντων του νησιού. Περίπου στρέµµατα µε ελαιόδεντρα καλλιεργούνται στο νησί, από τα οποία ο µεγαλύτερος αριθµός των δέντρων βρίσκεται στο κέντρο της Νάξου, στην περιοχή της Τραγαίας. Εξάλλου, η ονοµασία «ρυµαλία» προέρχεται κατά µία εκδοχή από το ρυµός Ελαίας δηλαδή δάσος µε ελιές. Επίσης, στο ήµο Α2.2-32

33 καλλιεργούνται σε µικρό βαθµό αµυγδαλιές και αχλαδιές ενώ συναντώνται και µεµονωµένες περιπτώσεις καλλιέργειας καρυδιάς και κερασιάς στις πλέον ορεινές περιοχές του ήµου. Γνωστό είναι και το µπόλι (βερίκοκο), που αποτελεί τοπική ποικιλία του νησιού. Σε ολόκληρη την ορεινή Νάξο κυριαρχούν οι αναβαθµίδες και µεγάλο µέρος τους καλλιεργείται ακόµα. Στις ετήσιες καλλιέργειες (αροτραίες και κηπευτικά) στο ήµο ρυµαλίας περιλαµβάνονται: κριθάρι, σιτάρι, βρώµη, καλαµπόκι, πατάτα, όσπρια (κυρίως φασόλια), ντοµάτα, πιπεριά, µελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι, κρεµµύδι, σκόρδο, λάχανο, µαρούλι κ.λ.π. Στο ήµο ρυµαλίας καταβάλλονται προσπάθειες από καλλιεργητές για τη συλλογή και αναπαραγωγή παλαιών σπόρων του τόπου, σε µία προσπάθεια απεξάρτησης από την παγκόσµια αγορά ελέγχου και προώθησης σπόρων. Ως προς τις αµπελοκαλλιέργειες, το µεγαλύτερο ποσοστό των αµπελιών προορίζεται για παραγωγή κρασιού και ρακής ενώ οι επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιού είναι λιγότερες. Μέρος των τοπικών ποικιλιών σταφυλιού αντικαθίστανται τα τελευταία χρόνια µε εισαγόµενες. Ανάµεσα στις 20 µε 22 τοπικές ποικιλίες σταφυλιού που έχουν ανεπίσηµα καταγραφεί, συγκαταλέγονται το λευκό Αϊδάνι, το µαυραϊδάνι, το ποταµίσι, το χαραµπραϊµι, η µαντηλαριά και το Ασύρτικο. Οι παλαιές ποικιλίες έχουν προσαρµοστεί στο ιδιαίτερο έδαφος κάθε περιοχής, µε αποτέλεσµα η ίδια ποικιλία να παρουσιάζει διαφορές από τόπο σε τόπο. Γενικότερα, η Νάξος αποτελεί κέντρο παραδόσεων και θρύλων σε σχέση µε το αµπέλι και το κρασί, αφού υπήρξε σηµαντική έδρα της λατρείας του θεού ιόνυσου. Η αµπελουργία αποτελεί και σήµερα βασική ασχολία των Ναξιωτών, αλλά η Νάξος δεν είναι ενταγµένη στις αµπελουργικές ζώνες της Ελλάδας. Αµπέλια υπάρχουν σε όλο το νησί και κυρίως στην ορεινή Νάξο. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν το δικό τους αµπέλι και παράγουν κάθε χρόνο δικό τους κρασί και ρακή. Η οινοποίηση και η απόσταξη είναι δραστηριότητες ερασιτεχνικές -στο νησί δεν υπάρχει κάποιο οργανωµένο οινοποιείο (παλαιότερα γινόταν εµφιάλωση ναξιώτικου κρασιού από την ποτοποιεία Προµπονά). Παρά το γεγονός ότι οι αµπελοκαλλιέργειες στη Νάξο δεν είναι πιστοποιηµένες ως βιολογικές, ο κύριος προορισµός τους για οικογενειακή χρήση έχει «επιβάλλει» τη µη χρήση χηµικών Α2.2-33

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης

Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου. Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Παραδοσιακά δασογεωργικά συστήµατα της Ελλάδας: η περίπτωση του ήµου Ασκίου Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης και Ε. Μπατιάνης Πλεονεκτήµατα δασογεωργικών συστηµάτων Περιβαλλοντικά Οικονοµικά. Απορροή, διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ. Στίγκας Γρηγόρης 2η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές ποικιλίες ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ: ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Στίγκας Γρηγόρης ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Το οροπέδιο του Δομοκού, με μέσο υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για έκτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα

Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα Μετανάστριες και απασχόληση στην Ελλάδα του Απόστολου Καψάλη Εισαγωγή Η συζήτηση για την γυναικεία µετανάστευση και η γενικότερα µέριµνα για τα ζητήµατα, τα οποία σχετίζονται µε την διάσταση του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δρ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο ρ ι σ μ ο ί Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε φυσικές μεθόδους: αμειψισπορά, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΣΙΚΙΝΟΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 339372/661 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β' Αρ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Εισήγηση : Αικατερίνη Καλαϊτζίδου Τεχνολόγος Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας Μελισσοκομία στην Ε.Ε Στοιχεία Μελιού Ετήσια Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ εκέµβριος 2012 Περιεχόµενα ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... 3 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τσαούσι: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ δημιουργια καταλογου γηγενων ποικιλιων Χαρακτηριστικά ποικιλιών 1. αμπέλια

Τσαούσι: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ δημιουργια καταλογου γηγενων ποικιλιων Χαρακτηριστικά ποικιλιών 1. αμπέλια 1. αμπέλια Τσαούσι: Γηγενής ποικιλία αμπελιού της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Πολύ παραγωγικό κλήμα με απόδοση περί τα 1000 κιλά καρπού ανά στρέμμα. Δίνει πολύ καλής ποιότητας καρπό. Ο καρπός είναι άσπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη

ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη ΕΡΕΥΝΑ AΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Σπουδές, Απασχόληση & Εργασιακή Ένταξη Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων Μάιος Σεπτέμβριος 2009 Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Ρίγανη. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχ. /νση: Tηλέφωνα: Fax: Πειραιώς 46 και Επονιτών 18510 Πειραιάς 210 4852-055 052 472

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το περιεχόµενο είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.. 3627/1956 Ν.2392/1996 και Ν. 3470/2006 άρθρο 14) Νοµός ήµος ή Κοινότητα Τοπικό διαµέρισµα Οικισµός Οδός ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα