6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ"

Transcript

1 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζην πεξηβάιινλ. Δηζη θαη ε θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Λ. Μάλδξαο- Κνπηζφρεξνπ, καδί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, απνζθνπεί ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ησλ δχν παξαθείκελσλ νηθηζκψλ θαη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζήκεξα απφ ηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, ην παξαπάλσ έξγν αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ξχπαλζεο απφ ηα αζηηθά ιχκαηα, βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ δελ ππάξρεη ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά αληίζεηα επέξρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, πξάγκα πνπ πξνάγεη ηε δεκφζηα πγεία θαη βειηηψλεη ην επίπεδν δσήο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κνηιάδαο. Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή αθνξνχλ θπξίσο ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, ηελ παξαγσγή ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ζνξχβνπ απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα ζην έξγν, ηηο ηπρφλ κνξθνινγηθέο ή ηνπηαθέο αιινηψζεηο, ηελ ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ πιηθψλ ή απνζεζηνζαιάκσλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηνπηθψλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ, αθνξνχλ ζηηο εθπνκπέο αέξησλ απνβιήησλ (αησξήκαηα), ζηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθφ απνδέθηε, ζηε δηάζεζε ησλ 6-1

2 παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (δηάζεζε ιαζπψλ, άκκνπ, εζραξηζκάησλ, ιηπψλ), ζηελ παξαγσγή ζνξχβνπ θαη ηηο ηπρφλ εθιχζεηο νζκψλ 6.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Δδαθος - μορθολογία Οη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο κε ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ, φπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Κεθ. 5. Σν κέγεζνο ησλ πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην βάζνο θαη ηνλ φγθν ησλ εθζθαθψλ θαη επαλεπηρψζεσλ, ηηο εδαθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ έθηαζε απνςίισζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη αθαίξεζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδάθνπο θαη ηηο κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ ζα επέιζνπλ ζηε πεξηνρή. Αθφκα, επηπηψζεηο ζην έδαθνο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηάζεζε πιενλαδφλησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ γηα απφιεςε αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή. Σα πξνηεηλφκελα έξγα φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην Κεθ. 5 πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θχξηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο: - εθζθαθέο βάζνπο πεξίπνπ 4,0 κ ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ιπκάησλ ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ φπσο ζσιελψζεηο, θξεάηηα, ππφγεηα θαιψδηα θιπ. - Δθζθαθέο ρακεινχ βάζνπο ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο. - εθζθαθέο θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ θαηά κήθνο αγξνηηθήο νδνχ. Οη εθζθαθέο ζα είλαη βάζνπο 1,60-2,50 κ πνπ θαη εμαίξεζε κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 4,0κ απφ ηε ζηάζκε εδάθνπο θαη πιάηνπο 0,80 έσο 1,00 κ αλάινγα ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ θαη ηεο απαίηεζεο αληηζηεξίμεσλ, ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθζθαθψλ. - ηνπηθέο εθζθαθέο βάζνπο 1,80 3,50 κ γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ φπσο θξεάηηα επίζθεςεο, αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ, αλακνλέο ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, θιπ. 6-2

3 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο κε ηα ζπλαθή ηερληθά έξγα είλαη γεληθά κηθξνχ βάζνπο θαη πιάηνπο, ελψ ηα νξχγκαηα επαλεπηρψλνληαη θαη έηζη δελ πξνθαινχλ νπζηαζηηθά κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο εθζθαθψλ γηα ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ m 3 θαη γηα ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζε πεξίπνπ m 3, δειαδή ζπλνιηθέο εθζθαθέο πεξίπνπ m 3. Απφ ηηο παξαπάλσ εθζθαθέο ησλ αγσγψλ, ηα πιενλάδνληα πιηθά πξνο δηάζεζε αθνξνχλ ηνλ φγθν ησλ αγσγψλ, ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε άκκν ή ζθπξφδεκα, θαη ηνπ πιηθνχ επίρσζεο πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε ζξαπζηφ πιηθφ, πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ m 3. Αθφκα ηα πξντφληα εθζθαθψλ ζηνλ Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαλεπηρψζεηο ζηα ρακειά ζεκεία ηνπ γεπέδνπ γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ζηάζκεο εδάθνπο. Δηζη, ηα πεξηνξηζκέλα πιενλάδνληα πιηθά ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ είηε ζε αλελεξγά ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ή ζαλ πιηθφ επίρσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ ηνπ Γήκνπ ή ηέινο ζαλ πιηθφ επηρσκάησζεο ζε ρακειέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη θαζαηξεζέληα πιηθά νδνζηξσζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε θαηάιιεινπο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο γηα αδξαλή πιηθά απφ θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΑΔΚΚ: απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο, θαη θαηεδαθίζεηο, ΦΔΚ 1312/Β/ ). Έηζη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη πεξηβαιινληηθή αιινίσζε απφ ηελ δηάζεζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ. Δλ γέλεη θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζηξψλνληαη θαη ζπκππθλψλνληαη θαιά ππφ ζπλερή δηαβξνρή λεξνχ θαη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο κηθξνχ πάρνπο κέρξη 0,50κ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη κνξθνινγηθέο θαη ηνπηαθέο αιινηψζεηο νχηε επηθάλεηεο εππξφζβιεηεο ζηε δηάβξσζε. Αθφκα, ηα αδξαλή πιηθά θαη ηα ζθπξνδέκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ζα πξνέιζνπλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία θαη ζπγθξνηήκαηα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο ή αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο δελ ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία λέσλ δαλεηνζαιάκσλ γηα ηελ εμφξπμε αδξαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα πξνθιεζνχλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθά κφλν απνςηιψζεηο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαζψο θαη ηζνπεδψζεηο ηνπ επηθαλεηαθνχ 6-3

4 εδαθηθνχ ζηξψκαηνο κφλν ζηε ζέζε ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ φπνπ ε βιάζηεζε είλαη ππνηππψδεο φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. Σέινο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο απνξξηκκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ µεηαρεηξηζµέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχµθσλα µε φζα νξίδεη ην ΠΓ 82/ (ΦΔΚ64/Α/ ) φπσο ηζρχεη Αέρας Η θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη κηθξήο θιίκαθαο πξνβιήκαηα αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ άκεζε πεξηνρή, θπξίσο ιφγσ εθπνκπψλ ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο θαη δνκηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ιφγσ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο είλαη κηθξέο θαη πεξηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ θαη ζε κηθξή αθηίλα γχξσ απφ απηά πνπ δελ μεπεξλά ηα 50 κ, πνπ εθηεινχληαη θαηά ηκήκαηα θαη ζα νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα, ε πεξηνρή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πεξηβάιιεηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο νπφηε ε φριεζε ζεσξείηαη ακειεηέα. Δηζη, επηβάιιεηαη ε ιήςε βαζηθψλ κέηξσλ θαηαζηνιήο ηεο ζθφλεο κε ζπλερή δηαβξνρή ησλ αθάιππησλ εδαθηθψλ επηθαλεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν θαηά ηελ εθζθαθή φζν θαη ηελ επαλεπίρσζε ησλ ηάθξσλ, θαζψο θαη ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Οζνλ αθνξά ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηε ιεηηνπξγία δνκηθψλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ εληφο ηνπ έξγνπ, απηή ζεσξείηαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηα θαπζαέξηα απφ ηελ θπθινθνξία ζηελ επαξρηαθή νδφ, θαη ζα δηαρέεηαη εχθνια αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αζζελψλ αλέκσλ. Φπζηθά ζα πξέπεη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα λα πιεξνχλ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ. Γεληθά γηα ηηο πάζεο θχζεσο αέξηεο εθπνκπέο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία φπσο : KYA 14122/549/Δ.103/ (ΦΔΚ 488/Β/ ), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/50/ΔΚ» 6-4

5 ΚΤΑ 22306/1075/ε103/ (ΦΔΚ 920/Β/8.6.07) «Καζνξηζκφο ηηκψλ-ζηφρσλ θαη νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ, ληθειίνπ θαη πνιπαξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα» Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ζε αηψξεζε (ζθφλεο) απφ ηα εξγνηάμηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν φξην ζην άξζξν 2 παξ. δ ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Θόρσβος Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ, αεξνζθπξψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηα νπνία ιφγσ φηη βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκψλ δελ ζα πξνθαιέζνπλ φριεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπήο ζνξχβνπ απφ φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία «Σήξεζε ησλ νξίσλ εθπνµπήο ζνξχβνπ» ζχµθσλα µε ηελ ΚΤΑ 37393/2028/ (ΦΔΚ 1418/Β/ ). Σν αλψηαην επηηξεπηφ φξην ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη ζηνλ Πηλ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Μεηαθορές - Κσκλοθορία Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ γηα κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξντφλησλ εθζθαθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ είλαη ακηγψο αγξνηηθή κε κηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο θαη κε κηθξνχο νηθηζκνχο δελ πξνθαιείηαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηηο κεηαθνξέο θαη θπθινθνξία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ Δπιπηώζεις ζηη θσζιογνωμία ηης περιοτής Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζα θαηαζθεπαζζεί ζε ακηγψο αγξνηηθή πεξηνρή θαη ζε ζέζε πνπ δελ είλαη νξαηή απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά νπηηθά απνκνλσκέλε. Αθφκα γηα πεξαηηέξσ νπηηθή απνκφλσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ άκεζε 6-5

6 πεξηνρή πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί θξάθηεο ππθλήο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Καη απηφ ηνλ ηξφπν δελ πξνθαιείηαη πξνζβνιή ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ επεξεάδεηαη ε γεληθφηεξε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Η δεκηνπξγία θπηεχζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ θηιηθέο πξνο ην ηνπίν παξεκβάζεηο. Σα ρσκαηνπξγηθά πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δηαζηξσζνχλ θπξίσο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ κηθξή αλχςσζε ηεο ζηάζκεο απηνχ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη νπηηθά απνκνλσκέλε απφ νηθηζκνχο θαζψο θαη απφ νδηθέο αξηεξίεο. Γελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη νπζηαζηηθή νπηηθή επαθή κε ηελ κνλάδα, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γχξσ πεξηνρήο θαη γεληθά δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επηξξνή ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, απηά είλαη ελ γέλεη ππφγεηα έξγα πνπ δελ πξνθαινχλ κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο, εθ φζνλ νδεχνπλ θαηά κήθνο πθηζηάκελσλ δξφκσλ. 6.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Αέρια απόβληηα Σα κφλα αέξηα απφβιεηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη πηζαλά αησξήκαηα παξαγφκελα θαηά ηνλ αεξηζκφ ησλ ιπκάησλ, ζηνπο βηνξφηνξεο, εθηφο απφ ηελ πηζαλή έθιπζε νζκψλ πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ. Σα αησξήκαηα (aerosols) είλαη κηθξνζθνπηθά ζηεξεά ή πγξά ζσκαηίδηα ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σα αησξήκαηα παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, φηαλ ηα απηά βξίζθνληαη ππφ ηζρπξή αλάδεπζε ή πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξέο επηθάλεηεο, νπφηε κηθξά ζηαγνλίδηα δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν. Η θάζε ηνπ αεξηζκνχ είλαη κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη κία πηζαλή παξαγσγή αησξεκάησλ (aerosols), ηδηαίηεξα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαρχζηξνθνη επηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο. ηελ παξνχζα κνλάδα ρξεζηκνπνηνχληαη βηνξφηνξεο πνπ είλαη βξαδείαο πεξηζηξνθήο θαη επί πιένλ νη κνλάδεο είλαη θιεηζηέο άλσζελ, νπφηε αληηκεησπίδεηαη πιήξσο ην πξφβιεκα αησξεκάησλ. Λφγσ ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νη κνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγέο κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ (microbial aerosols). Η παξαγσγή ηνπο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ εθηελή ρξήζε ησλ αεξηζηήξσλ. Σα αησξήκαηα απηά εκπεξηέρνπλ 6-6

7 δσληαλνχο κηθξννξγαληζκνχο (viable microorganisms), κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη παζνγφλνη. Σν κέγεζνο ησλ αησξεκάησλ απηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1 έσο 20 κm ζε δηάκεηξν (Kenline θαη Scarpino, 1972). Η κεηαθνξά ησλ αησξεκάησλ απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ (εξγαζηαθφο ρψξνο), έρεη φκσο δηαπηζησζεί απφ έξεπλεο φηη ηα δσληαλά κηθξνβηαθά αησξήκαηα (viable bacterial aerosol) πθίζηαληαη κείσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπο θαηά 90% ζε απφζηαζε 25 κ απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο (Spendlove et al, 1980). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ δηεζλψο εμαζθαιίδνπλ φηη γηα φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη ηνπιάρηζηνλ 90% κείσζε ησλ FC (fecal Coliforms) ησλ κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 20 κ (Mackenzie Davis et al, 1979). Η ρξεζηκνπνίεζε θξαθηψλ βιάζηεζεο (vegetation barrier) ζηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ ησλ πιεπξψλ-νξίσλ κίαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κπνξεί ηδηαίηεξα απνδνηηθά λα κεηψζεη κέρξη πιήξνπο εμαθάληζήο ηνπο ηα κηθξνβηαθά αησξήκαηα κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ δηήζεζεο θαη δηαζπνξάο ησλ αησξεκάησλ (aerosols) ζηε κάδα ησλ δέλδξσλ (Spendlove et al, 1980). Η αλάπηπμε αησξεκάησλ κε ρεκηθέο πξνζκίμεηο (SO 2 ) απφ πεγή κε θχξηα ζπκβνιή ζηελ αέξηα ξχπαλζε ηνπ Η 2 Ο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηε γεηηνλία ησλ έξγσλ, παξά κφλν θάησ απφ έλα ζπλδπαζκφ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (αθξαίαο πηζαλφηεηαο), φπσο πςειή πγξαζία (80-90%), επηθξαηνχζα θαηεχζπλζε αλέκνπ, πςειή ζπγθέληξσζε φδνληνο ζηελ αηκφζθαηξα θαη παληειήο έιιεηςε βξνρήο, νπφηε θαη απνπιέλνληαη ηα αησξήκαηα (Matloff, 1980). ε ζπκπφζην πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (ΔΡΑ) ην 1979 κε ζέκα "Wastewater Aerosols and Disease", Cincinatti, Sept , εθθξάζηεθε θαηαιεθηηθά ζαλ ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο πγείαο ή άιισλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε γεηηνλία ησλ έξγσλ ("no discrernible health risk to those living near or working in sewage treatment plants"). Γεδνκέλνπ φηη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ δελ βαξχλνληαη κε ηνμηθά ή άιια επηθίλδπλα θνξηία θαη παξάιιεια ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβάιιεη ηελ απνθπγή αλάκημεο ησλ παξνρψλ κε αληίζηνηρα ηνμηθά βηνκεραληθά απφβιεηα ή θαη απφβιεηα ειαηνπξγείσλ, ηπξνθνκείσλ, θιπ, ζεσξείηαη βέβαην φηη ζηα αησξήκαηα πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ζην κηθξνπεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο 6-7

8 επεμεξγαζίαο δελ εκπεξηέρνληαη ηνμηθέο νπζίεο ή άιιε κνξθή επηθίλδπλεο νπζίαο. Δηζη, νη αέξηεο εθπνκπέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία επίπησζε ηφζν ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ηεο πεξηνρήο (εξγαζηαθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) φζν θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο Κακοζμίες Σα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα θαζψο θαη ε παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απνηεινχλ δπλεηηθέο πεγέο έθιπζεο δπζνζκίαο. Οη πεξηζζφηεξεο δχζνζκεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αζηηθά ιχκαηα θαη ιάζπε είλαη πξντφληα αλαεξφβηαο βηνινγηθήο δξάζεο πνπ αθνξά νξγαληθέο, αδσηνχρεο θαη ζεηνχρεο ελψζεηο. Οη δχζνζκεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη είηε νξγαληθέο ή αλφξγαλεο ελψζεηο. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο απφ ηηο αλφξγαλεο δχζνζκεο ελψζεηο είλαη ε ακκσλία θαη ην πδξφζεην. Αληίζηνηρα νη νξγαληθέο δχζνζκεο ελψζεηο πνπ πξνέξρoληαη απφ αλαεξφβηα απνδφκεζε νξγαληθψλ νπζηψλ κπνξεί λα είλαη έλα επξχ θάζκα απιψλ ακηλψλ, αιδευδψλ, ιηπαξψλ νμέσλ, κεξθαπηαλψλ, νξγαληθψλ ζεηνχρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κεζάλην, φπσο επίζεο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ ελψζεσλ φπσο είλαη ε ηλδφιε θαη ε ζθαηφιε. Σν πδξφζεην ζπλήζσο παξάγεηαη θαηά ηελ αλαγσγή ζεηνχρσλ ελψζεσλ θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο κε ηε βνήζεηα κηθξννξγαληζκψλ. Σν πδξφζεην είλαη πδαηνδηαιπηφ, δηαβξσηηθφ θαη έληνλα ηνμηθφ. Η έθιπζε ηνπ πδξνζείνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ph ησλ ιπκάησλ, έηζη γηα ph κεγαιχηεξν ηνπ 8 ην δηαιπκέλν πδξφζεην βξίζθεηαη ππφ ηε κνξθή ηφληνο (HS-), ελψ εθιχεηαη ζαλ αέξην ζε ph κηθξφηεξν ηνπ 8. Η ακκσλία κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κε ηελ πδξφιπζε ηεο νπξίαο θαη ηελ αθαίξεζε ελφο κνξίνπ απφ ακηλνμέα θαη κπνξεί λα ειεπζεξσζεί ζηελ αηκφζθαηξα εάλ ην ph απμεζεί πάλσ απφ 8,5-9. Η έθιπζε θαθνζκηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιπκάησλ θαη παξαγφκελσλ ιαζπψλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππνκνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Η πξφθιεζε θαθνζκηψλ ελ γέλεη δεκηνπξγεί δπζάξεζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηεο κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν λα επηζεκαίλνληαη έγθαηξα νη πηζαλέο πεγέο θαθνζκηψλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο απφ ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξάιιεια κε ηα φπνηα κέηξα απαηηεζνχλ ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 6-8

9 Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν ζπρλφο πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ επίκαρσλ ζεκείσλ έθιπζεο θαθνζκίαο θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή θαη λνηθνθπξεκέλε δηαρείξηζε ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηεο ιάζπεο κεηψλνπλ κέρξη ζρεδφλ λα εθκεδελίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαθνζκηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε γεηηνλία ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ. Σα θαηλφκελα ζεπηηθφηεηαο (septicity) δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα δπζνζκηψλ θαη νη ζεπηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε νξγαληθή χιε απνζεθεχεηαη θάπνπ κε απνπζία νμπγφλνπ ή ληηξηθψλ νπφηε ηα ζεητθά ηεο νξγαληθήο χιεο δξνπλ ζαλ δέθηεο ειεθηξνλίσλ θαη αλάγνληαη ζε ζεηνχρα. Πνιχπινθεο νξγαληθέο ελψζεηο δηαζπψληαη ζε πηεηηθά νμέα πνπ ρακειψλνπλ ην ph θαη δεκηνπξγνχλ θαθνζκίεο. Οη πηζαλέο ζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ θαθνζκίεο είλαη ζην ρψξν ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαη ζηε δεμακελή εμηζζνξφπεζεο-ηξνθνδνζίαο ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ αέξα απφ ησλ ζχλνιν ησλ ππφγεησλ δεμακελψλ κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ κνλάδα απφζκεζεο απνηεινχκελε απφ βηφθηιηξν επαξθνχο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ πιήξε απφζκεζε ηνπ αέξα. ην ζηάδην ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζε βηνξφηνξεο δελ εθιχνληαη νζκέο ιφγσ ηεο ζπλερνχο νμπγφλσζεο ησλ ιπκάησλ ελψ ε φιε εγθαηάζηαζε ζα βξίζθεηαη ζε κία θιεηζηή ππεξθαηαζθεπή. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ απηψλ (θξεάηην ππνδνρήο ιπκάησλ, ππεξρεηιηζηέο δεμακελψλ, κνλάδεο βηνξφηνξα κε ηνλ ζάιακν θαζίδεζεο, ρψξνο ιάζπεο θιπ.), γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αλάπηπμεο ζεπηηθψλ ζπλζεθψλ. Η δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη επί ηφπνπ θαζψο απηή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε θαηάιιειν βπηηνθφξν φρεκα πξνο ηελ θεληξηθή ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. Σέινο, ηα ηειηθά αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ζηε Μάλδξα θαη ην Κνπηζφρεξν είλαη δπλεηηθνί ρψξνη έθιπζεο θαθνζκίαο. Όκσο, ιφγσ ηεο θιεηζηήο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζέζεο ηνπο καθξηά απφ θαηνηθίεο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απφζκεζεο. 6-9

10 6.3.3 Δπιθανειακά νερά-αποδέκηες Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα επεμεξγαζκέλα πγξά ζα δηαηίζεληαη ζε χζηεκα Βξαδείαο Γηήζεζεο, ζε έδαθνο κε θπηηθή βιάζηεζε, ζε παξαθείκελν ρψξν ηεο έθηαζεο ηεο ΔΔΛ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο, δηαζθαιίδνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ηελ πιένλ θαηάιιειε θαη αζθαιή γηα ηελ πεξηνρή. ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ έρνπλ ιεθζεί επαξθή κέηξα θαη πξνβιέςεηο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζηαζία ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαηά βάζε αζηηθά ιχκαηα ηεο Μάλδξαο θαη Κνπηζφρεξνπ, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο ή άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ελψ δελ ζα γίλνληαη δεθηά απφβιεηα απφ ειαηνπξγεία, ηπξνθνκεία ή θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κε βάζε ην επηιεγφκελν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζα έρνπλ πνιχ ρακειφ ξππαληηθφ θνξηίν ηφζν ζε BOD 5 φζν θαη ζε ζξεπηηθά (αδσηνχρεο ελψζεηο), ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ληηξηθνπνίεζεο-απνληηξηθνπνίεζεο. Αθφκα ε ζπγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζα είλαη ρακειή, θάησ ηνπ 2 mg/l ζην 80% ησλ δεηγκάησλ, θαη πνιχ κηθξφ ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο απνιχκαλζεο κε ρισξίσζε. Δηζη, ηα θαζαξά ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηνπ ππεδάθνπο ιφγσ ηεο αζήκαληεο παξνπζίαο ζσκαηηδίσλ θαη νξγαληθνχ θνξηίνπ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο επηηξέπεη κειινληηθά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα άξδεπζε παξαθείκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ηερεά απόβληηα-λάζπες Σα κφλν ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη είλαη ιάζπεο απφ ηελ ζεπηηθή δεμακελή ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο ιάζπεο απφ ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ζηνπο βηνξφηνξεο. Η παξαγφκελε ιάζπε ζε πγξή κνξθή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξα νρήκαηα πξνο ηελ ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. 6-10

11 Οη παξαγφκελεο ιάζπεο εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ δελ αλακέλεηαη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο, νπφηε δελ ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπο είηε ζε ΥΤΣΑ ή αθφκα θαη γηα γεσξγηθή ρξήζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εθηηκάηαη φηη ζα παξάγεηαη κέγηζηε πνζφηεηα ιάζπεο πξνο απνκάθξπλζε ρακειφηεξε απφ 150 κ 3 /εηεζίσο Θόρσβος Ο ζφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη αζήκαληνο, δηφηη ηα πιένλ ζνξπβψδε κεραλήκαηα πνπ είλαη νη βηνξφηνξεο θαη δηάθνξεο αληιίεο ιπκάησλ ζα βξίζθνληαη εληφο θιεηζηψλ ή ππφγεησλ θαηαζθεπψλ θαη παξάιιεια νη αληιίεο ζα είλαη εκβαπηηζκέλεο εληφο ησλ πγξψλ. Αθφκα, ε πξνβιεπφκελε δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ζα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ νπνηνλδήπνηε παξαγφκελν ζφξπβν ζηελ εγθαηάζηαζε. Δηζη ε πξφθιεζε ζνξχβνπ ζεσξείηαη ακειεηέα δεδνκέλνπ φηη ε πιεζηέζηεξε νηθία βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 900 κ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ παξάγεηαη ζφξπβνο, ν νπνίνο ελ γέλεη θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ζφξπβνο εθθξάδεηαη ζε decibels (db), κία ινγαξηζκηθή κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ ήρνπ ζην αλζξψπηλν απηί. Σν πξαγκαηηθφ επίπεδν ζνξχβνπ αλαθέξεηαη ζε "Α" (dba) θαη ηα φξηα γηα ην επίπεδν ζνξχβνπ ζε έλα δσκάηην είλαη 40 dba. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ην ζφξπβν ιακβάλεηαη ππφςε πάληνηε ε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ζην ρψξν κειέηεο (λχρηα θαη εκέξα) θαη ηα φξηα απηά είλαη ηεο ηάμεσο ησλ dba (λχρηα) θαη dba (εκέξα) γηα αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηελ ελ ιφγσ ΔΔΛ, ν ζφξπβνο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφο φπσο πξναλαθέξζεθε. Οιεο νη αληιίεο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνβξχρηνπ ηχπνπ νπφηε ν ζφξπβνο απφ απηέο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Δηζη ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ν ζφξπβνο δελ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 45 dba. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή έηζη ν παξαγφκελνο ζφξπβνο δελ έρεη θακία επηξξνή ζ' απηέο. 6.4 ΤΝΟΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6-11

12 ηνλ Πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή. ΠΗΝΑΚΑ 6.1. σνοπηική εκηίμηζη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ηοιτεία περιβάλλονηος Γράζεις Καηα- Αέξηεο Τγξά ηεξεά Θφξπ- Οζκέο ζθεπή Δθπνκπέο Απφβιεηα Απφβιεηα βνο Δπηθαλεηαθά λεξά Τπφγεηα λεξά Θαιάζζηα λεξά Οηθηζκνί ++ + Υψξνο εγθαηάζηαζεο Υισξίδα + + Παλίδα Υξήζεηο γεο + Μνξθνινγία- αηζζεηηθή ηνπίνπ + + Αζήκαληε επίπησζε ++ Μηθξή επίπησζε +++ Μέζε επίπησζε ++++ Μεγάιε επίπησζε 6-12

13 πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη φπσο έρεη ζρεδηαζζεί ε εγθαηάζηαζε, δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Αληίζεηα, ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πγηεηλήο ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηείηαη απφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν, φζν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Η ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ζέζεη ηέξκα ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθπγή (ππεξρεηιίζεηο, δηεζήζεηο) αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ θαη ινηπψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο κε ζσζηέο πξνδηαγξαθέο ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνδψζεη ηα κέγηζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, αλ θαη ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά αθφκε θαη κε κηθξή επίβιεςε. Λάξηζα 5/5/2014 Λάξηζα 26/5/2014 Ο ζπληάμαο Θεσξήζεθε ΑΡΓΤΡΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΝΝΑ ΕΑΥΗΓΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 6-13

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΥΗ Ο-ΡΤΠΑΙΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΝΔΙ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΥΗ Ο-ΡΤΠΑΙΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΝΔΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΡΥΗ Ο-ΡΤΠΑΙΝΩΝ-ΠΛΗΡΩΝΔΙ ηξάηνο Αξακπαηδήο, Πεξηβαιινληνιφγνο, Π.Π. Γεξκαλνχ 30, 54622 Θεζζαινλίθε, email:stratos@freemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν»

Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν» Παποςσίαση Έπγος «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν» Ι Πάσσιορ ( Γενικόρ Διεςθςντήρ Ανάπτςξηρ & Παπαγωγήρ Έπγων) Ελεςσίνα, 8/12/2010 Σο έπγο «Βαζηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.)

Πηςσιακή Δπγαζία. Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνχ Αεξίνπ Πηςσιακή Δπγαζία Φώποι Υγειονομικήρ Ταθήρ Αποππιμμάηυν (Φ.Υ.Τ.Α.) Μοςζηάκαρ Πέηπορ Δπιβλέπυν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλασ Σχολι Τεχνολόγων Εφαρμογών Τμιμα Τεχνολογίασ Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου Πτυχιακι Εργαςία Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον του Μπογιατηι Τηανι Α.Ε.Μ.: 2734 Επιβλζπουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα