6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ"

Transcript

1 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζην πεξηβάιινλ. Δηζη θαη ε θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Λ. Μάλδξαο- Κνπηζφρεξνπ, καδί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, απνζθνπεί ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ησλ δχν παξαθείκελσλ νηθηζκψλ θαη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζήκεξα απφ ηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, ην παξαπάλσ έξγν αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ξχπαλζεο απφ ηα αζηηθά ιχκαηα, βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ δελ ππάξρεη ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά αληίζεηα επέξρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, πξάγκα πνπ πξνάγεη ηε δεκφζηα πγεία θαη βειηηψλεη ην επίπεδν δσήο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κνηιάδαο. Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή αθνξνχλ θπξίσο ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, ηελ παξαγσγή ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ζνξχβνπ απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα ζην έξγν, ηηο ηπρφλ κνξθνινγηθέο ή ηνπηαθέο αιινηψζεηο, ηελ ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ πιηθψλ ή απνζεζηνζαιάκσλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηνπηθψλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ, αθνξνχλ ζηηο εθπνκπέο αέξησλ απνβιήησλ (αησξήκαηα), ζηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθφ απνδέθηε, ζηε δηάζεζε ησλ 6-1

2 παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (δηάζεζε ιαζπψλ, άκκνπ, εζραξηζκάησλ, ιηπψλ), ζηελ παξαγσγή ζνξχβνπ θαη ηηο ηπρφλ εθιχζεηο νζκψλ 6.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Δδαθος - μορθολογία Οη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο κε ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ, φπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Κεθ. 5. Σν κέγεζνο ησλ πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην βάζνο θαη ηνλ φγθν ησλ εθζθαθψλ θαη επαλεπηρψζεσλ, ηηο εδαθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ έθηαζε απνςίισζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη αθαίξεζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδάθνπο θαη ηηο κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ ζα επέιζνπλ ζηε πεξηνρή. Αθφκα, επηπηψζεηο ζην έδαθνο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηάζεζε πιενλαδφλησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ γηα απφιεςε αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή. Σα πξνηεηλφκελα έξγα φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην Κεθ. 5 πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θχξηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο: - εθζθαθέο βάζνπο πεξίπνπ 4,0 κ ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ιπκάησλ ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ φπσο ζσιελψζεηο, θξεάηηα, ππφγεηα θαιψδηα θιπ. - Δθζθαθέο ρακεινχ βάζνπο ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο. - εθζθαθέο θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ θαηά κήθνο αγξνηηθήο νδνχ. Οη εθζθαθέο ζα είλαη βάζνπο 1,60-2,50 κ πνπ θαη εμαίξεζε κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 4,0κ απφ ηε ζηάζκε εδάθνπο θαη πιάηνπο 0,80 έσο 1,00 κ αλάινγα ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ θαη ηεο απαίηεζεο αληηζηεξίμεσλ, ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθζθαθψλ. - ηνπηθέο εθζθαθέο βάζνπο 1,80 3,50 κ γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ φπσο θξεάηηα επίζθεςεο, αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ, αλακνλέο ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, θιπ. 6-2

3 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο κε ηα ζπλαθή ηερληθά έξγα είλαη γεληθά κηθξνχ βάζνπο θαη πιάηνπο, ελψ ηα νξχγκαηα επαλεπηρψλνληαη θαη έηζη δελ πξνθαινχλ νπζηαζηηθά κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο εθζθαθψλ γηα ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ m 3 θαη γηα ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζε πεξίπνπ m 3, δειαδή ζπλνιηθέο εθζθαθέο πεξίπνπ m 3. Απφ ηηο παξαπάλσ εθζθαθέο ησλ αγσγψλ, ηα πιενλάδνληα πιηθά πξνο δηάζεζε αθνξνχλ ηνλ φγθν ησλ αγσγψλ, ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε άκκν ή ζθπξφδεκα, θαη ηνπ πιηθνχ επίρσζεο πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε ζξαπζηφ πιηθφ, πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ m 3. Αθφκα ηα πξντφληα εθζθαθψλ ζηνλ Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαλεπηρψζεηο ζηα ρακειά ζεκεία ηνπ γεπέδνπ γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ζηάζκεο εδάθνπο. Δηζη, ηα πεξηνξηζκέλα πιενλάδνληα πιηθά ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ είηε ζε αλελεξγά ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ή ζαλ πιηθφ επίρσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ ηνπ Γήκνπ ή ηέινο ζαλ πιηθφ επηρσκάησζεο ζε ρακειέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη θαζαηξεζέληα πιηθά νδνζηξσζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε θαηάιιεινπο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο γηα αδξαλή πιηθά απφ θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΑΔΚΚ: απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο, θαη θαηεδαθίζεηο, ΦΔΚ 1312/Β/ ). Έηζη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη πεξηβαιινληηθή αιινίσζε απφ ηελ δηάζεζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ. Δλ γέλεη θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζηξψλνληαη θαη ζπκππθλψλνληαη θαιά ππφ ζπλερή δηαβξνρή λεξνχ θαη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο κηθξνχ πάρνπο κέρξη 0,50κ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη κνξθνινγηθέο θαη ηνπηαθέο αιινηψζεηο νχηε επηθάλεηεο εππξφζβιεηεο ζηε δηάβξσζε. Αθφκα, ηα αδξαλή πιηθά θαη ηα ζθπξνδέκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ζα πξνέιζνπλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία θαη ζπγθξνηήκαηα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο ή αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο δελ ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία λέσλ δαλεηνζαιάκσλ γηα ηελ εμφξπμε αδξαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα πξνθιεζνχλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθά κφλν απνςηιψζεηο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαζψο θαη ηζνπεδψζεηο ηνπ επηθαλεηαθνχ 6-3

4 εδαθηθνχ ζηξψκαηνο κφλν ζηε ζέζε ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ φπνπ ε βιάζηεζε είλαη ππνηππψδεο φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. Σέινο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο απνξξηκκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ µεηαρεηξηζµέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχµθσλα µε φζα νξίδεη ην ΠΓ 82/ (ΦΔΚ64/Α/ ) φπσο ηζρχεη Αέρας Η θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη κηθξήο θιίκαθαο πξνβιήκαηα αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ άκεζε πεξηνρή, θπξίσο ιφγσ εθπνκπψλ ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο θαη δνκηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ιφγσ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο είλαη κηθξέο θαη πεξηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ θαη ζε κηθξή αθηίλα γχξσ απφ απηά πνπ δελ μεπεξλά ηα 50 κ, πνπ εθηεινχληαη θαηά ηκήκαηα θαη ζα νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα, ε πεξηνρή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πεξηβάιιεηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο νπφηε ε φριεζε ζεσξείηαη ακειεηέα. Δηζη, επηβάιιεηαη ε ιήςε βαζηθψλ κέηξσλ θαηαζηνιήο ηεο ζθφλεο κε ζπλερή δηαβξνρή ησλ αθάιππησλ εδαθηθψλ επηθαλεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν θαηά ηελ εθζθαθή φζν θαη ηελ επαλεπίρσζε ησλ ηάθξσλ, θαζψο θαη ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Οζνλ αθνξά ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηε ιεηηνπξγία δνκηθψλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ εληφο ηνπ έξγνπ, απηή ζεσξείηαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηα θαπζαέξηα απφ ηελ θπθινθνξία ζηελ επαξρηαθή νδφ, θαη ζα δηαρέεηαη εχθνια αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αζζελψλ αλέκσλ. Φπζηθά ζα πξέπεη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα λα πιεξνχλ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ. Γεληθά γηα ηηο πάζεο θχζεσο αέξηεο εθπνκπέο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία φπσο : KYA 14122/549/Δ.103/ (ΦΔΚ 488/Β/ ), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/50/ΔΚ» 6-4

5 ΚΤΑ 22306/1075/ε103/ (ΦΔΚ 920/Β/8.6.07) «Καζνξηζκφο ηηκψλ-ζηφρσλ θαη νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ, ληθειίνπ θαη πνιπαξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα» Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ζε αηψξεζε (ζθφλεο) απφ ηα εξγνηάμηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν φξην ζην άξζξν 2 παξ. δ ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Θόρσβος Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ, αεξνζθπξψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηα νπνία ιφγσ φηη βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκψλ δελ ζα πξνθαιέζνπλ φριεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπήο ζνξχβνπ απφ φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία «Σήξεζε ησλ νξίσλ εθπνµπήο ζνξχβνπ» ζχµθσλα µε ηελ ΚΤΑ 37393/2028/ (ΦΔΚ 1418/Β/ ). Σν αλψηαην επηηξεπηφ φξην ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη ζηνλ Πηλ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Μεηαθορές - Κσκλοθορία Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ γηα κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξντφλησλ εθζθαθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ είλαη ακηγψο αγξνηηθή κε κηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο θαη κε κηθξνχο νηθηζκνχο δελ πξνθαιείηαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηηο κεηαθνξέο θαη θπθινθνξία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ Δπιπηώζεις ζηη θσζιογνωμία ηης περιοτής Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζα θαηαζθεπαζζεί ζε ακηγψο αγξνηηθή πεξηνρή θαη ζε ζέζε πνπ δελ είλαη νξαηή απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά νπηηθά απνκνλσκέλε. Αθφκα γηα πεξαηηέξσ νπηηθή απνκφλσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ άκεζε 6-5

6 πεξηνρή πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί θξάθηεο ππθλήο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Καη απηφ ηνλ ηξφπν δελ πξνθαιείηαη πξνζβνιή ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ επεξεάδεηαη ε γεληθφηεξε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Η δεκηνπξγία θπηεχζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ θηιηθέο πξνο ην ηνπίν παξεκβάζεηο. Σα ρσκαηνπξγηθά πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δηαζηξσζνχλ θπξίσο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ κηθξή αλχςσζε ηεο ζηάζκεο απηνχ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη νπηηθά απνκνλσκέλε απφ νηθηζκνχο θαζψο θαη απφ νδηθέο αξηεξίεο. Γελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη νπζηαζηηθή νπηηθή επαθή κε ηελ κνλάδα, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γχξσ πεξηνρήο θαη γεληθά δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επηξξνή ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, απηά είλαη ελ γέλεη ππφγεηα έξγα πνπ δελ πξνθαινχλ κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο, εθ φζνλ νδεχνπλ θαηά κήθνο πθηζηάκελσλ δξφκσλ. 6.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Αέρια απόβληηα Σα κφλα αέξηα απφβιεηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη πηζαλά αησξήκαηα παξαγφκελα θαηά ηνλ αεξηζκφ ησλ ιπκάησλ, ζηνπο βηνξφηνξεο, εθηφο απφ ηελ πηζαλή έθιπζε νζκψλ πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ. Σα αησξήκαηα (aerosols) είλαη κηθξνζθνπηθά ζηεξεά ή πγξά ζσκαηίδηα ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σα αησξήκαηα παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, φηαλ ηα απηά βξίζθνληαη ππφ ηζρπξή αλάδεπζε ή πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξέο επηθάλεηεο, νπφηε κηθξά ζηαγνλίδηα δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν. Η θάζε ηνπ αεξηζκνχ είλαη κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη κία πηζαλή παξαγσγή αησξεκάησλ (aerosols), ηδηαίηεξα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαρχζηξνθνη επηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο. ηελ παξνχζα κνλάδα ρξεζηκνπνηνχληαη βηνξφηνξεο πνπ είλαη βξαδείαο πεξηζηξνθήο θαη επί πιένλ νη κνλάδεο είλαη θιεηζηέο άλσζελ, νπφηε αληηκεησπίδεηαη πιήξσο ην πξφβιεκα αησξεκάησλ. Λφγσ ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νη κνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγέο κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ (microbial aerosols). Η παξαγσγή ηνπο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ εθηελή ρξήζε ησλ αεξηζηήξσλ. Σα αησξήκαηα απηά εκπεξηέρνπλ 6-6

7 δσληαλνχο κηθξννξγαληζκνχο (viable microorganisms), κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη παζνγφλνη. Σν κέγεζνο ησλ αησξεκάησλ απηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1 έσο 20 κm ζε δηάκεηξν (Kenline θαη Scarpino, 1972). Η κεηαθνξά ησλ αησξεκάησλ απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ (εξγαζηαθφο ρψξνο), έρεη φκσο δηαπηζησζεί απφ έξεπλεο φηη ηα δσληαλά κηθξνβηαθά αησξήκαηα (viable bacterial aerosol) πθίζηαληαη κείσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπο θαηά 90% ζε απφζηαζε 25 κ απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο (Spendlove et al, 1980). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ δηεζλψο εμαζθαιίδνπλ φηη γηα φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη ηνπιάρηζηνλ 90% κείσζε ησλ FC (fecal Coliforms) ησλ κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 20 κ (Mackenzie Davis et al, 1979). Η ρξεζηκνπνίεζε θξαθηψλ βιάζηεζεο (vegetation barrier) ζηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ ησλ πιεπξψλ-νξίσλ κίαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κπνξεί ηδηαίηεξα απνδνηηθά λα κεηψζεη κέρξη πιήξνπο εμαθάληζήο ηνπο ηα κηθξνβηαθά αησξήκαηα κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ δηήζεζεο θαη δηαζπνξάο ησλ αησξεκάησλ (aerosols) ζηε κάδα ησλ δέλδξσλ (Spendlove et al, 1980). Η αλάπηπμε αησξεκάησλ κε ρεκηθέο πξνζκίμεηο (SO 2 ) απφ πεγή κε θχξηα ζπκβνιή ζηελ αέξηα ξχπαλζε ηνπ Η 2 Ο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηε γεηηνλία ησλ έξγσλ, παξά κφλν θάησ απφ έλα ζπλδπαζκφ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (αθξαίαο πηζαλφηεηαο), φπσο πςειή πγξαζία (80-90%), επηθξαηνχζα θαηεχζπλζε αλέκνπ, πςειή ζπγθέληξσζε φδνληνο ζηελ αηκφζθαηξα θαη παληειήο έιιεηςε βξνρήο, νπφηε θαη απνπιέλνληαη ηα αησξήκαηα (Matloff, 1980). ε ζπκπφζην πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (ΔΡΑ) ην 1979 κε ζέκα "Wastewater Aerosols and Disease", Cincinatti, Sept , εθθξάζηεθε θαηαιεθηηθά ζαλ ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο πγείαο ή άιισλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε γεηηνλία ησλ έξγσλ ("no discrernible health risk to those living near or working in sewage treatment plants"). Γεδνκέλνπ φηη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ δελ βαξχλνληαη κε ηνμηθά ή άιια επηθίλδπλα θνξηία θαη παξάιιεια ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβάιιεη ηελ απνθπγή αλάκημεο ησλ παξνρψλ κε αληίζηνηρα ηνμηθά βηνκεραληθά απφβιεηα ή θαη απφβιεηα ειαηνπξγείσλ, ηπξνθνκείσλ, θιπ, ζεσξείηαη βέβαην φηη ζηα αησξήκαηα πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ζην κηθξνπεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο 6-7

8 επεμεξγαζίαο δελ εκπεξηέρνληαη ηνμηθέο νπζίεο ή άιιε κνξθή επηθίλδπλεο νπζίαο. Δηζη, νη αέξηεο εθπνκπέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία επίπησζε ηφζν ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ηεο πεξηνρήο (εξγαζηαθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) φζν θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο Κακοζμίες Σα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα θαζψο θαη ε παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απνηεινχλ δπλεηηθέο πεγέο έθιπζεο δπζνζκίαο. Οη πεξηζζφηεξεο δχζνζκεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αζηηθά ιχκαηα θαη ιάζπε είλαη πξντφληα αλαεξφβηαο βηνινγηθήο δξάζεο πνπ αθνξά νξγαληθέο, αδσηνχρεο θαη ζεηνχρεο ελψζεηο. Οη δχζνζκεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη είηε νξγαληθέο ή αλφξγαλεο ελψζεηο. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο απφ ηηο αλφξγαλεο δχζνζκεο ελψζεηο είλαη ε ακκσλία θαη ην πδξφζεην. Αληίζηνηρα νη νξγαληθέο δχζνζκεο ελψζεηο πνπ πξνέξρoληαη απφ αλαεξφβηα απνδφκεζε νξγαληθψλ νπζηψλ κπνξεί λα είλαη έλα επξχ θάζκα απιψλ ακηλψλ, αιδευδψλ, ιηπαξψλ νμέσλ, κεξθαπηαλψλ, νξγαληθψλ ζεηνχρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κεζάλην, φπσο επίζεο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ ελψζεσλ φπσο είλαη ε ηλδφιε θαη ε ζθαηφιε. Σν πδξφζεην ζπλήζσο παξάγεηαη θαηά ηελ αλαγσγή ζεηνχρσλ ελψζεσλ θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο κε ηε βνήζεηα κηθξννξγαληζκψλ. Σν πδξφζεην είλαη πδαηνδηαιπηφ, δηαβξσηηθφ θαη έληνλα ηνμηθφ. Η έθιπζε ηνπ πδξνζείνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ph ησλ ιπκάησλ, έηζη γηα ph κεγαιχηεξν ηνπ 8 ην δηαιπκέλν πδξφζεην βξίζθεηαη ππφ ηε κνξθή ηφληνο (HS-), ελψ εθιχεηαη ζαλ αέξην ζε ph κηθξφηεξν ηνπ 8. Η ακκσλία κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κε ηελ πδξφιπζε ηεο νπξίαο θαη ηελ αθαίξεζε ελφο κνξίνπ απφ ακηλνμέα θαη κπνξεί λα ειεπζεξσζεί ζηελ αηκφζθαηξα εάλ ην ph απμεζεί πάλσ απφ 8,5-9. Η έθιπζε θαθνζκηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιπκάησλ θαη παξαγφκελσλ ιαζπψλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππνκνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Η πξφθιεζε θαθνζκηψλ ελ γέλεη δεκηνπξγεί δπζάξεζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηεο κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν λα επηζεκαίλνληαη έγθαηξα νη πηζαλέο πεγέο θαθνζκηψλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο απφ ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξάιιεια κε ηα φπνηα κέηξα απαηηεζνχλ ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 6-8

9 Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν ζπρλφο πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ επίκαρσλ ζεκείσλ έθιπζεο θαθνζκίαο θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή θαη λνηθνθπξεκέλε δηαρείξηζε ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηεο ιάζπεο κεηψλνπλ κέρξη ζρεδφλ λα εθκεδελίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαθνζκηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε γεηηνλία ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ. Σα θαηλφκελα ζεπηηθφηεηαο (septicity) δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα δπζνζκηψλ θαη νη ζεπηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε νξγαληθή χιε απνζεθεχεηαη θάπνπ κε απνπζία νμπγφλνπ ή ληηξηθψλ νπφηε ηα ζεητθά ηεο νξγαληθήο χιεο δξνπλ ζαλ δέθηεο ειεθηξνλίσλ θαη αλάγνληαη ζε ζεηνχρα. Πνιχπινθεο νξγαληθέο ελψζεηο δηαζπψληαη ζε πηεηηθά νμέα πνπ ρακειψλνπλ ην ph θαη δεκηνπξγνχλ θαθνζκίεο. Οη πηζαλέο ζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ θαθνζκίεο είλαη ζην ρψξν ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαη ζηε δεμακελή εμηζζνξφπεζεο-ηξνθνδνζίαο ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ αέξα απφ ησλ ζχλνιν ησλ ππφγεησλ δεμακελψλ κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ κνλάδα απφζκεζεο απνηεινχκελε απφ βηφθηιηξν επαξθνχο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ πιήξε απφζκεζε ηνπ αέξα. ην ζηάδην ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζε βηνξφηνξεο δελ εθιχνληαη νζκέο ιφγσ ηεο ζπλερνχο νμπγφλσζεο ησλ ιπκάησλ ελψ ε φιε εγθαηάζηαζε ζα βξίζθεηαη ζε κία θιεηζηή ππεξθαηαζθεπή. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ απηψλ (θξεάηην ππνδνρήο ιπκάησλ, ππεξρεηιηζηέο δεμακελψλ, κνλάδεο βηνξφηνξα κε ηνλ ζάιακν θαζίδεζεο, ρψξνο ιάζπεο θιπ.), γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αλάπηπμεο ζεπηηθψλ ζπλζεθψλ. Η δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη επί ηφπνπ θαζψο απηή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε θαηάιιειν βπηηνθφξν φρεκα πξνο ηελ θεληξηθή ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. Σέινο, ηα ηειηθά αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ζηε Μάλδξα θαη ην Κνπηζφρεξν είλαη δπλεηηθνί ρψξνη έθιπζεο θαθνζκίαο. Όκσο, ιφγσ ηεο θιεηζηήο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζέζεο ηνπο καθξηά απφ θαηνηθίεο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απφζκεζεο. 6-9

10 6.3.3 Δπιθανειακά νερά-αποδέκηες Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα επεμεξγαζκέλα πγξά ζα δηαηίζεληαη ζε χζηεκα Βξαδείαο Γηήζεζεο, ζε έδαθνο κε θπηηθή βιάζηεζε, ζε παξαθείκελν ρψξν ηεο έθηαζεο ηεο ΔΔΛ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο, δηαζθαιίδνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ηελ πιένλ θαηάιιειε θαη αζθαιή γηα ηελ πεξηνρή. ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ έρνπλ ιεθζεί επαξθή κέηξα θαη πξνβιέςεηο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζηαζία ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαηά βάζε αζηηθά ιχκαηα ηεο Μάλδξαο θαη Κνπηζφρεξνπ, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο ή άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ελψ δελ ζα γίλνληαη δεθηά απφβιεηα απφ ειαηνπξγεία, ηπξνθνκεία ή θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κε βάζε ην επηιεγφκελν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζα έρνπλ πνιχ ρακειφ ξππαληηθφ θνξηίν ηφζν ζε BOD 5 φζν θαη ζε ζξεπηηθά (αδσηνχρεο ελψζεηο), ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ληηξηθνπνίεζεο-απνληηξηθνπνίεζεο. Αθφκα ε ζπγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζα είλαη ρακειή, θάησ ηνπ 2 mg/l ζην 80% ησλ δεηγκάησλ, θαη πνιχ κηθξφ ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο απνιχκαλζεο κε ρισξίσζε. Δηζη, ηα θαζαξά ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηνπ ππεδάθνπο ιφγσ ηεο αζήκαληεο παξνπζίαο ζσκαηηδίσλ θαη νξγαληθνχ θνξηίνπ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο επηηξέπεη κειινληηθά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα άξδεπζε παξαθείκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ηερεά απόβληηα-λάζπες Σα κφλν ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη είλαη ιάζπεο απφ ηελ ζεπηηθή δεμακελή ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο ιάζπεο απφ ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ζηνπο βηνξφηνξεο. Η παξαγφκελε ιάζπε ζε πγξή κνξθή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξα νρήκαηα πξνο ηελ ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. 6-10

11 Οη παξαγφκελεο ιάζπεο εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ δελ αλακέλεηαη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο, νπφηε δελ ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπο είηε ζε ΥΤΣΑ ή αθφκα θαη γηα γεσξγηθή ρξήζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εθηηκάηαη φηη ζα παξάγεηαη κέγηζηε πνζφηεηα ιάζπεο πξνο απνκάθξπλζε ρακειφηεξε απφ 150 κ 3 /εηεζίσο Θόρσβος Ο ζφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη αζήκαληνο, δηφηη ηα πιένλ ζνξπβψδε κεραλήκαηα πνπ είλαη νη βηνξφηνξεο θαη δηάθνξεο αληιίεο ιπκάησλ ζα βξίζθνληαη εληφο θιεηζηψλ ή ππφγεησλ θαηαζθεπψλ θαη παξάιιεια νη αληιίεο ζα είλαη εκβαπηηζκέλεο εληφο ησλ πγξψλ. Αθφκα, ε πξνβιεπφκελε δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ζα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ νπνηνλδήπνηε παξαγφκελν ζφξπβν ζηελ εγθαηάζηαζε. Δηζη ε πξφθιεζε ζνξχβνπ ζεσξείηαη ακειεηέα δεδνκέλνπ φηη ε πιεζηέζηεξε νηθία βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 900 κ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ παξάγεηαη ζφξπβνο, ν νπνίνο ελ γέλεη θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ζφξπβνο εθθξάδεηαη ζε decibels (db), κία ινγαξηζκηθή κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ ήρνπ ζην αλζξψπηλν απηί. Σν πξαγκαηηθφ επίπεδν ζνξχβνπ αλαθέξεηαη ζε "Α" (dba) θαη ηα φξηα γηα ην επίπεδν ζνξχβνπ ζε έλα δσκάηην είλαη 40 dba. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ην ζφξπβν ιακβάλεηαη ππφςε πάληνηε ε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ζην ρψξν κειέηεο (λχρηα θαη εκέξα) θαη ηα φξηα απηά είλαη ηεο ηάμεσο ησλ dba (λχρηα) θαη dba (εκέξα) γηα αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηελ ελ ιφγσ ΔΔΛ, ν ζφξπβνο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφο φπσο πξναλαθέξζεθε. Οιεο νη αληιίεο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνβξχρηνπ ηχπνπ νπφηε ν ζφξπβνο απφ απηέο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Δηζη ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ν ζφξπβνο δελ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 45 dba. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή έηζη ν παξαγφκελνο ζφξπβνο δελ έρεη θακία επηξξνή ζ' απηέο. 6.4 ΤΝΟΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6-11

12 ηνλ Πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή. ΠΗΝΑΚΑ 6.1. σνοπηική εκηίμηζη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ηοιτεία περιβάλλονηος Γράζεις Καηα- Αέξηεο Τγξά ηεξεά Θφξπ- Οζκέο ζθεπή Δθπνκπέο Απφβιεηα Απφβιεηα βνο Δπηθαλεηαθά λεξά Τπφγεηα λεξά Θαιάζζηα λεξά Οηθηζκνί ++ + Υψξνο εγθαηάζηαζεο Υισξίδα + + Παλίδα Υξήζεηο γεο + Μνξθνινγία- αηζζεηηθή ηνπίνπ + + Αζήκαληε επίπησζε ++ Μηθξή επίπησζε +++ Μέζε επίπησζε ++++ Μεγάιε επίπησζε 6-12

13 πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη φπσο έρεη ζρεδηαζζεί ε εγθαηάζηαζε, δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Αληίζεηα, ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πγηεηλήο ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηείηαη απφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν, φζν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Η ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ζέζεη ηέξκα ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθπγή (ππεξρεηιίζεηο, δηεζήζεηο) αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ θαη ινηπψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο κε ζσζηέο πξνδηαγξαθέο ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνδψζεη ηα κέγηζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, αλ θαη ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά αθφκε θαη κε κηθξή επίβιεςε. Λάξηζα 5/5/2014 Λάξηζα 26/5/2014 Ο ζπληάμαο Θεσξήζεθε ΑΡΓΤΡΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΝΝΑ ΕΑΥΗΓΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 6-13

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα