6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ"

Transcript

1 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ξχπαλζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηάζεζε αζηηθψλ ιπκάησλ ζην πεξηβάιινλ. Δηζη θαη ε θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Λ. Μάλδξαο- Κνπηζφρεξνπ, καδί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, απνζθνπεί ζηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ ησλ δχν παξαθείκελσλ νηθηζκψλ θαη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζήκεξα απφ ηελ έιιεηςε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο, πξνθαιψληαο ηαπηφρξνλα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, ην παξαπάλσ έξγν αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα ξχπαλζεο απφ ηα αζηηθά ιχκαηα, βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηεο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ δελ ππάξρεη ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά αληίζεηα επέξρεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ, πξάγκα πνπ πξνάγεη ηε δεκφζηα πγεία θαη βειηηψλεη ην επίπεδν δσήο ζηελ πεξηνρή ηεο Γ.Δ. Κνηιάδαο. Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ψζηε λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηελ θαηαζθεπή αθνξνχλ θπξίσο ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, ηελ παξαγσγή ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ζνξχβνπ απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα ζην έξγν, ηηο ηπρφλ κνξθνινγηθέο ή ηνπηαθέο αιινηψζεηο, ηελ ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ πιηθψλ ή απνζεζηνζαιάκσλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Οη πηζαλέο επηπηψζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηνπηθψλ αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ, αθνξνχλ ζηηο εθπνκπέο αέξησλ απνβιήησλ (αησξήκαηα), ζηε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθφ απνδέθηε, ζηε δηάζεζε ησλ 6-1

2 παξαγφκελσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (δηάζεζε ιαζπψλ, άκκνπ, εζραξηζκάησλ, ιηπψλ), ζηελ παξαγσγή ζνξχβνπ θαη ηηο ηπρφλ εθιχζεηο νζκψλ 6.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Δδαθος - μορθολογία Οη εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο κε ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ, φπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζην Κεθ. 5. Σν κέγεζνο ησλ πξνθαινχκελσλ επηπηψζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην βάζνο θαη ηνλ φγθν ησλ εθζθαθψλ θαη επαλεπηρψζεσλ, ηηο εδαθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ έθηαζε απνςίισζεο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη αθαίξεζεο ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο εδάθνπο θαη ηηο κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο πνπ ζα επέιζνπλ ζηε πεξηνρή. Αθφκα, επηπηψζεηο ζην έδαθνο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε δηάζεζε πιενλαδφλησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαζψο θαη απφ ηελ ελδερφκελε ρξήζε δαλεηνζαιάκσλ γηα απφιεςε αδξαλψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή. Σα πξνηεηλφκελα έξγα φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην Κεθ. 5 πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο θχξηεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο: - εθζθαθέο βάζνπο πεξίπνπ 4,0 κ ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο θεληξηθήο δεμακελήο ιπκάησλ ηεο ΔΔΛ θαη ησλ ηερληθψλ έξγσλ φπσο ζσιελψζεηο, θξεάηηα, ππφγεηα θαιψδηα θιπ. - Δθζθαθέο ρακεινχ βάζνπο ζε έδαθνο γαηψδεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο. - εθζθαθέο θαη επαλεπηρψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εζσηεξηθψλ αγσγψλ αθαζάξησλ θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο πξνο ηελ ΔΔΛ θαηά κήθνο αγξνηηθήο νδνχ. Οη εθζθαθέο ζα είλαη βάζνπο 1,60-2,50 κ πνπ θαη εμαίξεζε κπνξεί λα θηάζνπλ ηα 4,0κ απφ ηε ζηάζκε εδάθνπο θαη πιάηνπο 0,80 έσο 1,00 κ αλάινγα ηεο δηαηνκήο ηνπ αγσγνχ θαη ηεο απαίηεζεο αληηζηεξίμεσλ, ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ εθζθαθψλ. - ηνπηθέο εθζθαθέο βάζνπο 1,80 3,50 κ γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ φπσο θξεάηηα επίζθεςεο, αληιηνζηάζηα αθαζάξησλ, αλακνλέο ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, θιπ. 6-2

3 Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ησλ έξγσλ απνρέηεπζεο κε ηα ζπλαθή ηερληθά έξγα είλαη γεληθά κηθξνχ βάζνπο θαη πιάηνπο, ελψ ηα νξχγκαηα επαλεπηρψλνληαη θαη έηζη δελ πξνθαινχλ νπζηαζηηθά κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο. Ο ζπλνιηθφο φγθνο εθζθαθψλ γηα ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ m 3 θαη γηα ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζε πεξίπνπ m 3, δειαδή ζπλνιηθέο εθζθαθέο πεξίπνπ m 3. Απφ ηηο παξαπάλσ εθζθαθέο ησλ αγσγψλ, ηα πιενλάδνληα πιηθά πξνο δηάζεζε αθνξνχλ ηνλ φγθν ησλ αγσγψλ, ηνπ εγθηβσηηζκνχ κε άκκν ή ζθπξφδεκα, θαη ηνπ πιηθνχ επίρσζεο πνπ ζα αληηθαηαζηαζεί κε ζξαπζηφ πιηθφ, πνπ αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ m 3. Αθφκα ηα πξντφληα εθζθαθψλ ζηνλ Βηνινγηθφ θαζαξηζκφ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επαλεπηρψζεηο ζηα ρακειά ζεκεία ηνπ γεπέδνπ γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ζηάζκεο εδάθνπο. Δηζη, ηα πεξηνξηζκέλα πιενλάδνληα πιηθά ζα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ είηε ζε αλελεξγά ιαηνκεία ηεο πεξηνρήο ή ζαλ πιηθφ επίρσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ ηνπ Γήκνπ ή ηέινο ζαλ πιηθφ επηρσκάησζεο ζε ρακειέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. Σα αθαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη θαζαηξεζέληα πιηθά νδνζηξσζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεζνχλ ζε θαηάιιεινπο αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο γηα αδξαλή πιηθά απφ θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΑΔΚΚ: απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο, θαη θαηεδαθίζεηο, ΦΔΚ 1312/Β/ ). Έηζη δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη πεξηβαιινληηθή αιινίσζε απφ ηελ δηάζεζε ησλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ. Δλ γέλεη θαηά ηε δηάζεζή ηνπο ηα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζηξψλνληαη θαη ζπκππθλψλνληαη θαιά ππφ ζπλερή δηαβξνρή λεξνχ θαη ζε επάιιειεο ζηξψζεηο κηθξνχ πάρνπο κέρξη 0,50κ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη κνξθνινγηθέο θαη ηνπηαθέο αιινηψζεηο νχηε επηθάλεηεο εππξφζβιεηεο ζηε δηάβξσζε. Αθφκα, ηα αδξαλή πιηθά θαη ηα ζθπξνδέκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ νδνζηξσκάησλ, ζα πξνέιζνπλ απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία θαη ζπγθξνηήκαηα παξαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο ή αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο δελ ζα απαηηεζεί ε δεκηνπξγία λέσλ δαλεηνζαιάκσλ γηα ηελ εμφξπμε αδξαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζα πξνθιεζνχλ κηθξήο θιίκαθαο θαη ηνπηθά κφλν απνςηιψζεηο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαζψο θαη ηζνπεδψζεηο ηνπ επηθαλεηαθνχ 6-3

4 εδαθηθνχ ζηξψκαηνο κφλν ζηε ζέζε ηνπ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ φπνπ ε βιάζηεζε είλαη ππνηππψδεο φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. Σέινο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πάζεο θχζεσο απνξξηκκάησλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελψ ε δηαρείξηζε ησλ µεηαρεηξηζµέλσλ νξπθηειαίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχµθσλα µε φζα νξίδεη ην ΠΓ 82/ (ΦΔΚ64/Α/ ) φπσο ηζρχεη Αέρας Η θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη κηθξήο θιίκαθαο πξνβιήκαηα αέξηαο ξχπαλζεο ζηελ άκεζε πεξηνρή, θπξίσο ιφγσ εθπνκπψλ ζθφλεο θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο θαη δνκηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη ιφγσ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο είλαη κηθξέο θαη πεξηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο ησλ έξγσλ θαη ζε κηθξή αθηίλα γχξσ απφ απηά πνπ δελ μεπεξλά ηα 50 κ, πνπ εθηεινχληαη θαηά ηκήκαηα θαη ζα νινθιεξψλνληαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Αθφκα, ε πεξηνρή ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πεξηβάιιεηαη απφ αγξνηηθέο εθηάζεηο νπφηε ε φριεζε ζεσξείηαη ακειεηέα. Δηζη, επηβάιιεηαη ε ιήςε βαζηθψλ κέηξσλ θαηαζηνιήο ηεο ζθφλεο κε ζπλερή δηαβξνρή ησλ αθάιππησλ εδαθηθψλ επηθαλεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ηφζν θαηά ηελ εθζθαθή φζν θαη ηελ επαλεπίρσζε ησλ ηάθξσλ, θαζψο θαη ησλ εξγνηαμηαθψλ νδψλ κεηαθίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Οζνλ αθνξά ηελ εθπνκπή θαπζαεξίσλ απφ ηε ιεηηνπξγία δνκηθψλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ εληφο ηνπ έξγνπ, απηή ζεσξείηαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηα θαπζαέξηα απφ ηελ θπθινθνξία ζηελ επαξρηαθή νδφ, θαη ζα δηαρέεηαη εχθνια αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αζζελψλ αλέκσλ. Φπζηθά ζα πξέπεη φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα λα πιεξνχλ ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ. Γεληθά γηα ηηο πάζεο θχζεσο αέξηεο εθπνκπέο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία φπσο : KYA 14122/549/Δ.103/ (ΦΔΚ 488/Β/ ), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αηκφζθαηξαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/50/ΔΚ» 6-4

5 ΚΤΑ 22306/1075/ε103/ (ΦΔΚ 920/Β/8.6.07) «Καζνξηζκφο ηηκψλ-ζηφρσλ θαη νξίσλ εθηίκεζεο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ αξζεληθνχ, θαδκίνπ, πδξαξγχξνπ, ληθειίνπ θαη πνιπαξσκαηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα» Γηα ηηο ζεκεηαθέο εθπνκπέο ζηεξεψλ ζε αηψξεζε (ζθφλεο) απφ ηα εξγνηάμηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ, ηζρχεη ην θαζνξηδφκελν φξην ζην άξζξν 2 παξ. δ ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Θόρσβος Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλακέλεηαη κηθξή αχμεζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο εθζθαπηηθψλ θαη δνκηθψλ κεραλεκάησλ, αεξνζθπξψλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή. Όκσο, νη επηπηψζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ ηα νπνία ιφγσ φηη βξίζθνληαη εθηφο νηθηζκψλ δελ ζα πξνθαιέζνπλ φριεζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα ζεζκνζεηεκέλα φξηα εθπνκπήο ζνξχβνπ απφ φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγνηαμηαθά κεραλήκαηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία «Σήξεζε ησλ νξίσλ εθπνµπήο ζνξχβνπ» ζχµθσλα µε ηελ ΚΤΑ 37393/2028/ (ΦΔΚ 1418/Β/ ). Σν αλψηαην επηηξεπηφ φξην ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεηαη ζηνλ Πηλ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΠΓ 1180/ (ΦΔΚ 293/Α/ ) Μεηαθορές - Κσκλοθορία Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ αλακέλεηαη ζρεηηθή αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ηεο δηαθίλεζεο θνξηεγψλ νρεκάησλ θαη εθζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ ζηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαζψο θαη θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ γηα κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξντφλησλ εθζθαθψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε επξχηεξε πεξηνρή ησλ έξγσλ είλαη ακηγψο αγξνηηθή κε κηθξέο βηνηερληθέο κνλάδεο θαη κε κηθξνχο νηθηζκνχο δελ πξνθαιείηαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηηο κεηαθνξέο θαη θπθινθνξία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ Δπιπηώζεις ζηη θσζιογνωμία ηης περιοτής Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ζα θαηαζθεπαζζεί ζε ακηγψο αγξνηηθή πεξηνρή θαη ζε ζέζε πνπ δελ είλαη νξαηή απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά νπηηθά απνκνλσκέλε. Αθφκα γηα πεξαηηέξσ νπηηθή απνκφλσζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ άκεζε 6-5

6 πεξηνρή πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί θξάθηεο ππθλήο βιάζηεζεο πεξηκεηξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Καη απηφ ηνλ ηξφπν δελ πξνθαιείηαη πξνζβνιή ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο θαη δελ επεξεάδεηαη ε γεληθφηεξε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. Η δεκηνπξγία θπηεχζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Βξαδείαο Γηήζεζεο ηεο εθξνήο απνηειεί κία απφ ηηο πιένλ θηιηθέο πξνο ην ηνπίν παξεκβάζεηο. Σα ρσκαηνπξγηθά πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δηαζηξσζνχλ θπξίσο εληφο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ κηθξή αλχςσζε ηεο ζηάζκεο απηνχ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο. Δπνκέλσο ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη νπηηθά απνκνλσκέλε απφ νηθηζκνχο θαζψο θαη απφ νδηθέο αξηεξίεο. Γελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη νπζηαζηηθή νπηηθή επαθή κε ηελ κνλάδα, απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γχξσ πεξηνρήο θαη γεληθά δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επηξξνή ζηε θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, απηά είλαη ελ γέλεη ππφγεηα έξγα πνπ δελ πξνθαινχλ κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο, εθ φζνλ νδεχνπλ θαηά κήθνο πθηζηάκελσλ δξφκσλ. 6.3 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Αέρια απόβληηα Σα κφλα αέξηα απφβιεηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ είλαη πηζαλά αησξήκαηα παξαγφκελα θαηά ηνλ αεξηζκφ ησλ ιπκάησλ, ζηνπο βηνξφηνξεο, εθηφο απφ ηελ πηζαλή έθιπζε νζκψλ πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ. Σα αησξήκαηα (aerosols) είλαη κηθξνζθνπηθά ζηεξεά ή πγξά ζσκαηίδηα ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σα αησξήκαηα παξάγνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, φηαλ ηα απηά βξίζθνληαη ππφ ηζρπξή αλάδεπζε ή πξφζθξνπζε ζε ζηαζεξέο επηθάλεηεο, νπφηε κηθξά ζηαγνλίδηα δηαρένληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηνλ άλεκν. Η θάζε ηνπ αεξηζκνχ είλαη κηα δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζηελ νπνία κπνξεί λα αλακέλεηαη κία πηζαλή παξαγσγή αησξεκάησλ (aerosols), ηδηαίηεξα αλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηαρχζηξνθνη επηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο. ηελ παξνχζα κνλάδα ρξεζηκνπνηνχληαη βηνξφηνξεο πνπ είλαη βξαδείαο πεξηζηξνθήο θαη επί πιένλ νη κνλάδεο είλαη θιεηζηέο άλσζελ, νπφηε αληηκεησπίδεηαη πιήξσο ην πξφβιεκα αησξεκάησλ. Λφγσ ηεο δνκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νη κνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγέο κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ (microbial aerosols). Η παξαγσγή ηνπο ελζαξξχλεηαη απφ ηελ εθηελή ρξήζε ησλ αεξηζηήξσλ. Σα αησξήκαηα απηά εκπεξηέρνπλ 6-6

7 δσληαλνχο κηθξννξγαληζκνχο (viable microorganisms), κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα είλαη παζνγφλνη. Σν κέγεζνο ησλ αησξεκάησλ απηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 1 έσο 20 κm ζε δηάκεηξν (Kenline θαη Scarpino, 1972). Η κεηαθνξά ησλ αησξεκάησλ απηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ κπνξεί λα είλαη πξνβιεκαηηθή ζηελ άκεζε πεξηνρή ησλ έξγσλ (εξγαζηαθφο ρψξνο), έρεη φκσο δηαπηζησζεί απφ έξεπλεο φηη ηα δσληαλά κηθξνβηαθά αησξήκαηα (viable bacterial aerosol) πθίζηαληαη κείσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπο θαηά 90% ζε απφζηαζε 25 κ απφ ηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο (Spendlove et al, 1980). Σα απνηειέζκαηα εξεπλψλ δηεζλψο εμαζθαιίδνπλ φηη γηα φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ αλακέλεηαη ηνπιάρηζηνλ 90% κείσζε ησλ FC (fecal Coliforms) ησλ κηθξνβηαθψλ αησξεκάησλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 20 κ (Mackenzie Davis et al, 1979). Η ρξεζηκνπνίεζε θξαθηψλ βιάζηεζεο (vegetation barrier) ζηελ θαηεχζπλζε ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ ησλ πιεπξψλ-νξίσλ κίαο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κπνξεί ηδηαίηεξα απνδνηηθά λα κεηψζεη κέρξη πιήξνπο εμαθάληζήο ηνπο ηα κηθξνβηαθά αησξήκαηα κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ δηήζεζεο θαη δηαζπνξάο ησλ αησξεκάησλ (aerosols) ζηε κάδα ησλ δέλδξσλ (Spendlove et al, 1980). Η αλάπηπμε αησξεκάησλ κε ρεκηθέο πξνζκίμεηο (SO 2 ) απφ πεγή κε θχξηα ζπκβνιή ζηελ αέξηα ξχπαλζε ηνπ Η 2 Ο δελ αλακέλεηαη λα επεξεάδεη ηε γεηηνλία ησλ έξγσλ, παξά κφλν θάησ απφ έλα ζπλδπαζκφ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ (αθξαίαο πηζαλφηεηαο), φπσο πςειή πγξαζία (80-90%), επηθξαηνχζα θαηεχζπλζε αλέκνπ, πςειή ζπγθέληξσζε φδνληνο ζηελ αηκφζθαηξα θαη παληειήο έιιεηςε βξνρήο, νπφηε θαη απνπιέλνληαη ηα αησξήκαηα (Matloff, 1980). ε ζπκπφζην πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ ακεξηθαληθή ππεξεζία πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (ΔΡΑ) ην 1979 κε ζέκα "Wastewater Aerosols and Disease", Cincinatti, Sept , εθθξάζηεθε θαηαιεθηηθά ζαλ ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο πγείαο ή άιισλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηε γεηηνλία ησλ έξγσλ ("no discrernible health risk to those living near or working in sewage treatment plants"). Γεδνκέλνπ φηη νη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ δελ βαξχλνληαη κε ηνμηθά ή άιια επηθίλδπλα θνξηία θαη παξάιιεια ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβάιιεη ηελ απνθπγή αλάκημεο ησλ παξνρψλ κε αληίζηνηρα ηνμηθά βηνκεραληθά απφβιεηα ή θαη απφβιεηα ειαηνπξγείσλ, ηπξνθνκείσλ, θιπ, ζεσξείηαη βέβαην φηη ζηα αησξήκαηα πνπ πηζαλφλ δεκηνπξγνχληαη ζην κηθξνπεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο 6-7

8 επεμεξγαζίαο δελ εκπεξηέρνληαη ηνμηθέο νπζίεο ή άιιε κνξθή επηθίλδπλεο νπζίαο. Δηζη, νη αέξηεο εθπνκπέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία επίπησζε ηφζν ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ηεο πεξηνρήο (εξγαζηαθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) φζν θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο Κακοζμίες Σα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα θαζψο θαη ε παξαγφκελε βηνινγηθή ιάζπε απνηεινχλ δπλεηηθέο πεγέο έθιπζεο δπζνζκίαο. Οη πεξηζζφηεξεο δχζνζκεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αζηηθά ιχκαηα θαη ιάζπε είλαη πξντφληα αλαεξφβηαο βηνινγηθήο δξάζεο πνπ αθνξά νξγαληθέο, αδσηνχρεο θαη ζεηνχρεο ελψζεηο. Οη δχζνζκεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη είηε νξγαληθέο ή αλφξγαλεο ελψζεηο. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο απφ ηηο αλφξγαλεο δχζνζκεο ελψζεηο είλαη ε ακκσλία θαη ην πδξφζεην. Αληίζηνηρα νη νξγαληθέο δχζνζκεο ελψζεηο πνπ πξνέξρoληαη απφ αλαεξφβηα απνδφκεζε νξγαληθψλ νπζηψλ κπνξεί λα είλαη έλα επξχ θάζκα απιψλ ακηλψλ, αιδευδψλ, ιηπαξψλ νμέσλ, κεξθαπηαλψλ, νξγαληθψλ ζεηνχρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κεζάλην, φπσο επίζεο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ ελψζεσλ φπσο είλαη ε ηλδφιε θαη ε ζθαηφιε. Σν πδξφζεην ζπλήζσο παξάγεηαη θαηά ηελ αλαγσγή ζεηνχρσλ ελψζεσλ θάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο κε ηε βνήζεηα κηθξννξγαληζκψλ. Σν πδξφζεην είλαη πδαηνδηαιπηφ, δηαβξσηηθφ θαη έληνλα ηνμηθφ. Η έθιπζε ηνπ πδξνζείνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην ph ησλ ιπκάησλ, έηζη γηα ph κεγαιχηεξν ηνπ 8 ην δηαιπκέλν πδξφζεην βξίζθεηαη ππφ ηε κνξθή ηφληνο (HS-), ελψ εθιχεηαη ζαλ αέξην ζε ph κηθξφηεξν ηνπ 8. Η ακκσλία κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί κε ηελ πδξφιπζε ηεο νπξίαο θαη ηελ αθαίξεζε ελφο κνξίνπ απφ ακηλνμέα θαη κπνξεί λα ειεπζεξσζεί ζηελ αηκφζθαηξα εάλ ην ph απμεζεί πάλσ απφ 8,5-9. Η έθιπζε θαθνζκηψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιπκάησλ θαη παξαγφκελσλ ιαζπψλ θαζψο θαη απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππνκνλάδσλ επεμεξγαζίαο. Η πξφθιεζε θαθνζκηψλ ελ γέλεη δεκηνπξγεί δπζάξεζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηεο άκεζεο πεξηνρήο ηεο κνλάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν λα επηζεκαίλνληαη έγθαηξα νη πηζαλέο πεγέο θαθνζκηψλ ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, ψζηε λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηψπηζεο απφ ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξάιιεια κε ηα φπνηα κέηξα απαηηεζνχλ ζην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 6-8

9 Με βάζε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη φηη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο, ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ν ζπρλφο πεξηνδηθφο θαζαξηζκφο ησλ επίκαρσλ ζεκείσλ έθιπζεο θαθνζκίαο θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή θαη λνηθνθπξεκέλε δηαρείξηζε ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηεο ιάζπεο κεηψλνπλ κέρξη ζρεδφλ λα εθκεδελίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαθνζκηψλ θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε γεηηνλία ηεο πεξηνρήο ησλ έξγσλ. Σα θαηλφκελα ζεπηηθφηεηαο (septicity) δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα δπζνζκηψλ θαη νη ζεπηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε νξγαληθή χιε απνζεθεχεηαη θάπνπ κε απνπζία νμπγφλνπ ή ληηξηθψλ νπφηε ηα ζεητθά ηεο νξγαληθήο χιεο δξνπλ ζαλ δέθηεο ειεθηξνλίσλ θαη αλάγνληαη ζε ζεηνχρα. Πνιχπινθεο νξγαληθέο ελψζεηο δηαζπψληαη ζε πηεηηθά νμέα πνπ ρακειψλνπλ ην ph θαη δεκηνπξγνχλ θαθνζκίεο. Οη πηζαλέο ζέζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ θαθνζκίεο είλαη ζην ρψξν ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαη ζηε δεμακελή εμηζζνξφπεζεο-ηξνθνδνζίαο ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απαγσγήο ηνπ αέξα απφ ησλ ζχλνιν ησλ ππφγεησλ δεμακελψλ κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηνρεηεχεηαη ζηελ κνλάδα απφζκεζεο απνηεινχκελε απφ βηφθηιηξν επαξθνχο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ πιήξε απφζκεζε ηνπ αέξα. ην ζηάδην ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζε βηνξφηνξεο δελ εθιχνληαη νζκέο ιφγσ ηεο ζπλερνχο νμπγφλσζεο ησλ ιπκάησλ ελψ ε φιε εγθαηάζηαζε ζα βξίζθεηαη ζε κία θιεηζηή ππεξθαηαζθεπή. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ απηψλ (θξεάηην ππνδνρήο ιπκάησλ, ππεξρεηιηζηέο δεμακελψλ, κνλάδεο βηνξφηνξα κε ηνλ ζάιακν θαζίδεζεο, ρψξνο ιάζπεο θιπ.), γηα απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπιάθσλ αλάπηπμεο ζεπηηθψλ ζπλζεθψλ. Η δηαρείξηζε ηεο ιάζπεο δελ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη επί ηφπνπ θαζψο απηή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε θαηάιιειν βπηηνθφξν φρεκα πξνο ηελ θεληξηθή ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. Σέινο, ηα ηειηθά αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ζηε Μάλδξα θαη ην Κνπηζφρεξν είλαη δπλεηηθνί ρψξνη έθιπζεο θαθνζκίαο. Όκσο, ιφγσ ηεο θιεηζηήο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζέζεο ηνπο καθξηά απφ θαηνηθίεο δελ θξίλεηαη ζθφπηκε ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απφζκεζεο. 6-9

10 6.3.3 Δπιθανειακά νερά-αποδέκηες Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα επεμεξγαζκέλα πγξά ζα δηαηίζεληαη ζε χζηεκα Βξαδείαο Γηήζεζεο, ζε έδαθνο κε θπηηθή βιάζηεζε, ζε παξαθείκελν ρψξν ηεο έθηαζεο ηεο ΔΔΛ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηάζεζεο, δηαζθαιίδνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά θαη ηε δεκφζηα πγεία θαη θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ηελ πιένλ θαηάιιειε θαη αζθαιή γηα ηελ πεξηνρή. ην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ έρνπλ ιεθζεί επαξθή κέηξα θαη πξνβιέςεηο, γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζηαζία ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. Η κνλάδα ζα επεμεξγάδεηαη θαηά βάζε αζηηθά ιχκαηα ηεο Μάλδξαο θαη Κνπηζφρεξνπ, ηα νπνία δελ πεξηέρνπλ ηνμηθέο ή άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ελψ δελ ζα γίλνληαη δεθηά απφβιεηα απφ ειαηνπξγεία, ηπξνθνκεία ή θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κε βάζε ην επηιεγφκελν ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ζα έρνπλ πνιχ ρακειφ ξππαληηθφ θνξηίν ηφζν ζε BOD 5 φζν θαη ζε ζξεπηηθά (αδσηνχρεο ελψζεηο), ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ ληηξηθνπνίεζεο-απνληηξηθνπνίεζεο. Αθφκα ε ζπγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζα είλαη ρακειή, θάησ ηνπ 2 mg/l ζην 80% ησλ δεηγκάησλ, θαη πνιχ κηθξφ ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο απνιχκαλζεο κε ρισξίσζε. Δηζη, ηα θαζαξά ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηνπ ππεδάθνπο ιφγσ ηεο αζήκαληεο παξνπζίαο ζσκαηηδίσλ θαη νξγαληθνχ θνξηίνπ. Η άξηζηε πνηφηεηα ηεο εθξνήο επηηξέπεη κειινληηθά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα άξδεπζε παξαθείκελσλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ ηερεά απόβληηα-λάζπες Σα κφλν ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη είλαη ιάζπεο απφ ηελ ζεπηηθή δεμακελή ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ θαζψο θαη κηθξέο πνζφηεηεο ιάζπεο απφ ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ζηνπο βηνξφηνξεο. Η παξαγφκελε ιάζπε ζε πγξή κνξθή ζα απνκαθξχλεηαη πεξηνδηθά κε βπηηνθφξα νρήκαηα πξνο ηελ ΔΔΛ ηεο Λάξηζαο φπνπ ζα πθίζηαηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (ρψλεπζε, πάρπλζε, αθπδάησζε) θαη ηειηθή δηάζεζε. 6-10

11 Οη παξαγφκελεο ιάζπεο εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ επεμεξγαζία αζηηθψλ ιπκάησλ δελ αλακέλεηαη λα πεξηέρνπλ ηνμηθέο θαη επηθίλδπλεο νπζίεο, νπφηε δελ ζα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάζεζή ηνπο είηε ζε ΥΤΣΑ ή αθφκα θαη γηα γεσξγηθή ρξήζε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο εθηηκάηαη φηη ζα παξάγεηαη κέγηζηε πνζφηεηα ιάζπεο πξνο απνκάθξπλζε ρακειφηεξε απφ 150 κ 3 /εηεζίσο Θόρσβος Ο ζφξπβνο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη αζήκαληνο, δηφηη ηα πιένλ ζνξπβψδε κεραλήκαηα πνπ είλαη νη βηνξφηνξεο θαη δηάθνξεο αληιίεο ιπκάησλ ζα βξίζθνληαη εληφο θιεηζηψλ ή ππφγεησλ θαηαζθεπψλ θαη παξάιιεια νη αληιίεο ζα είλαη εκβαπηηζκέλεο εληφο ησλ πγξψλ. Αθφκα, ε πξνβιεπφκελε δελδξνθχηεπζε πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ζα κεηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ νπνηνλδήπνηε παξαγφκελν ζφξπβν ζηελ εγθαηάζηαζε. Δηζη ε πξφθιεζε ζνξχβνπ ζεσξείηαη ακειεηέα δεδνκέλνπ φηη ε πιεζηέζηεξε νηθία βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 900 κ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ παξάγεηαη ζφξπβνο, ν νπνίνο ελ γέλεη θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα θαη είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ζφξπβνο εθθξάδεηαη ζε decibels (db), κία ινγαξηζκηθή κέηξεζε ηεο πίεζεο ηνπ ήρνπ ζην αλζξψπηλν απηί. Σν πξαγκαηηθφ επίπεδν ζνξχβνπ αλαθέξεηαη ζε "Α" (dba) θαη ηα φξηα γηα ην επίπεδν ζνξχβνπ ζε έλα δσκάηην είλαη 40 dba. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ην ζφξπβν ιακβάλεηαη ππφςε πάληνηε ε κέηξεζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε ζην ρψξν κειέηεο (λχρηα θαη εκέξα) θαη ηα φξηα απηά είλαη ηεο ηάμεσο ησλ dba (λχρηα) θαη dba (εκέξα) γηα αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηελ ελ ιφγσ ΔΔΛ, ν ζφξπβνο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφο φπσο πξναλαθέξζεθε. Οιεο νη αληιίεο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνβξχρηνπ ηχπνπ νπφηε ν ζφξπβνο απφ απηέο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Δηζη ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ν ζφξπβνο δελ αλακέλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 45 dba. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή έηζη ν παξαγφκελνο ζφξπβνο δελ έρεη θακία επηξξνή ζ' απηέο. 6.4 ΤΝΟΦΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6-11

12 ηνλ Πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζηελ πεξηνρή. ΠΗΝΑΚΑ 6.1. σνοπηική εκηίμηζη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεων ηοιτεία περιβάλλονηος Γράζεις Καηα- Αέξηεο Τγξά ηεξεά Θφξπ- Οζκέο ζθεπή Δθπνκπέο Απφβιεηα Απφβιεηα βνο Δπηθαλεηαθά λεξά Τπφγεηα λεξά Θαιάζζηα λεξά Οηθηζκνί ++ + Υψξνο εγθαηάζηαζεο Υισξίδα + + Παλίδα Υξήζεηο γεο + Μνξθνινγία- αηζζεηηθή ηνπίνπ + + Αζήκαληε επίπησζε ++ Μηθξή επίπησζε +++ Μέζε επίπησζε ++++ Μεγάιε επίπησζε 6-12

13 πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ιερζεί φηη φπσο έρεη ζρεδηαζζεί ε εγθαηάζηαζε, δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή. Αληίζεηα, ζα ζπκβάιιεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πγηεηλήο ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηείηαη απφ απνρεηεπηηθφ δίθηπν, φζν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ. Η ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ζέζεη ηέξκα ζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθπγή (ππεξρεηιίζεηο, δηεζήζεηο) αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ θαη ινηπψλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο κε ζσζηέο πξνδηαγξαθέο ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνδψζεη ηα κέγηζηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, αλ θαη ην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά αθφκε θαη κε κηθξή επίβιεςε. Λάξηζα 5/5/2014 Λάξηζα 26/5/2014 Ο ζπληάμαο Θεσξήζεθε ΑΡΓΤΡΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΥΖΜΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΑΝΝΑ ΕΑΥΗΓΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 6-13

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ»

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΡΩΝ» ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ ΡΕΜΟΤΝΔΟΤ ΜΑΡΙΕΣΣΑ 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.ΔΙΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ:ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΙΟΓΤΝΑΜΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ 200.000 ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :2107 ΝΤΟΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ :2882 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8 ηε κεηέξα κνπ 2 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 7 SUMMARY 8 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 9 1.1 Γεληθά 10 1.2 Φπζηθφο πφξνο 11 1.3 εκεξηλφ επίπεδν γλψζεσλ 11 1.4. Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ Καιακάηαο 12 2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ.

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΑΔΡΙΑ ΡΤΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ)

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΧΡΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΑΦΖ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ : ΥΔΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΡΖΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΦΟΗΣΖΣΔ ΜΑΣΡΟΓΗΑΝΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΑΔΜ: 3183) ΝΣΑΛΗΑΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (AEM: 3606)

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ζ άκεζε επέλδπζε απφ ζθπξφδεκα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηφμεπζε ηνπ επάλσ ζηα ηνηρψκαηα ησλ ππνγείσλ εθζθαθψλ. Σν ζθπξφδεκα πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν νλνκάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ»

«ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΛΙΓΝΟΚΤΣΣΑΡΙΝΟΤΥΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Ω ΠΡΟΡΟΦΗΣΙΚΩΝ ΜΔΩΝ» ΓΠΜ «Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ» πζηήκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΜΒΟΛΗ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ ΑΠΟ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σζαπάθε Μαξίαο Ο Ρόλος ηης Επανατρηζιμοποίηζης Αζηικών Υγρών Αποβλήηων ζηη Διατείριζη Υδαηικών Πόρων ζηoδ. Χερζονήζοσ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ"

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ" ΚΔΠΔΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΒΑ 0904 επηέκβξηνο, 2010 Πεξίιεςε ηελ

Διαβάστε περισσότερα