Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή"

Transcript

1 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε καιακνθαπληζκέλα θιεηδωηήξηα, ρξπζνζηόιηζην θεζάθη κε ηε θνύληα θαη ην θαπηηζέιη θαη ηα πνδήκαηα ζηνιηζκέλα κε ρξπζέο θιωζηέο θαη καξγαξηηάξηα. Θωάννινα: γηνξηηλή θνξεζηά. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θνπζηάλη από βακβαθνκέηαμν ξηγωηό ύθαζκα, ακάληθν πηξπηξί θεληεκέλν κε κεηαμωηό θαη ρξπζό δηάθνζκν, καύξν θεζάθη, πνδήκαηα βεινύδηλα δηαθνζκεκέλα κε ρξπζέο θιωζηέο θαη καξγαξηηάξηα

2 4 Θωάννινα: λπθηθή θνξεζηά 18 νπ αη. Απνηειείηαη από πθαληό πνπθάκηζν θεληήκαηα κε ρξπζά ηέιηα ζηελ ηξαρειηά ην γηαθά θαη ηα καλίθηα, κεηαμωηό ξηγωηό θνπζηάλη κε όξζην γηαθά, ακάληθν ρξπζνθέληεην γηιέθν από θαθέ ηζόρα θαη καύξν πηξπηξί κε ρξπζό δηάθνζκν. Χξπζνκέηαμε ξηγωηή πνδηά, ρξπζνθέληεηε δώλε κε αζεκέληα πόξπε. Μεηαμωθέληεηα πνδήκαηα, ζθνπθάθη κε θόθθηλε κεηαμωηή θνύληα θαη καιακνθαπληζκέλα ζπξκαηεξά καζνύξηα. Θωάννινα: ελδπκαζία Κπξά Φξνζύλεο. Αξρνληηθή θνξεζηά κε εκθαλή ζηνηρεία από ηελ αξραηόηεηα θαη ηε βπδαληηλή ρξπζνθεληεηηθή. Βαξύηηκα πιηθά, βαζύ κελεμεδί ρξώκα ζε ελαιιαγή κε ην θωηεηλό ρξπζό θαη ην ππόιεπθν πνπθάκηζν. Τα θεληεκέλα πνπιηά δεκηνπξγνύλ αίζζεζε λνζηαιγίαο θαη θαληαζίαο.

3 Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή πνδηά, καύξν νιόκαιιν ζηγθνύλη, πιεθηά ηζνπξάπηα, θόθθηλα ηζαξνύρηα κε θνύληεο. Μάιιηλε καύξε θαη θόθθηλε ζθνύθηα, βακβαθεξό ζηακπωηό καληήιη, ζειπθωηάξη κέζεο, ζθνπιαξίθηα, θόζκεκα ζηήζνπο. 5

4 6 Μέτσοβο: αληξηθή γηνξηηλή θνξεζηά. Απνηειείηαη από κεηαμωηό καύξν πνπθάκηζν, καύξε δίκηηε κάιιηλε θνπζηαλέια θα ηην ηζακαληάλη, καύξν κάιιηλν γηιέθν, θαθέ κάιιηλν δωλάξη κε άζπξεο ξίγεο. Άζπξεο κάιιηλεο ακπαδόθαιηζεο, καύξεο γνλαηάξεο, καύξα ηζαξνύρηα. Γνύληλν θαιπάθη Μέτσοβο: γπλαηθεία γηνξηηλή θνξεζηά. Απνηειείηαη από εζωηεξηθή γαιάδηα θνύζηα κε θέληεκα ζηνλ πνδόγπξν, εζωηεξηθό γηιέθν, πνιύπηπρν θόξεκα από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, κωβ κεηαμωηή πνδηά κε ρξπζά θνξδόληα, ακάληθε ζηγθνύλα αξγαιεηνύ. Πνδήκαηα από κπιε βακβαθεξό θαη θόθθηλν βεινύδηλν ύθαζκα, ρξπζνθέληεην θαιπάθη θαη καύξν κεηαμωηό ηξηγωληθό καληήιη.

5 7 Πωγώνι: αλδξηθή θνξεζηά 19 νπ αη. Άζπξν βακβαθεξό πνπθάκηζν κε πιαηηά καλίθηα, πηηνύξη, άζπξν κάιιηλν πθαληό παληειόλη, ακάληθν καύξν κάιιηλν γηιέθν, καύξν κάιιηλν δίκηην δωλάξη, ξηρηή ζηελ πιάηε θινθάηα. Καθέ δεξκάηηλα ηζαξνύρηα κε καύξεο θνύληεο, καύξν θαιπάθη. Αζεκέληα αιπζίδα κε ζνπγηά θαη ην ξαβδί (γθιίηζα) Πωγώνι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από ην ξνπηί, άζπξν βακβαθεξό πνπθάκηζν, εζωηεξηθό ξηγωηό γηιέθν, ζεγηάθη, καθξύ κάιιηλν θόξεκα κε καιακνθαπληζκέλα θνπκπηά, κεηαμωηό θιαδωηό ληνπιακά, εμωηεξηθό ζεγηάθη ζηνιηζκέλν κε θόθθηλεο θνύληεο ζηελ πιάηε. Μαύξν δωλάξη κε καθξηέο θνύληεο, κάιιηλε ζαγνπνδηά, ιεπθή κεηαμωηή κπόιηα κε θόθθηλεο ζηελέο ηαηλίεο

6 8 Πωγώνι: βακβαθεξό ιεπθό πνπθάκηζν (ξνπηί), ιεζθόο εζωηεξηθόο επελδύηεο (ζεγηάθη), κάιιηλν δωλάξη, πνδηά (ζαγηαθνπνδηά), δεθάκεηξε θόθθηλε δώλε πνπ ζηεξηώλεη ηελ πνδηά, γηιέθν (ληνπιακάο), θεθαιόδεζκνο (νκπόιηα). Βοβούσα. Πνπθάκηζν, ζθνύξν κεηαμωηό θνπζηάλη, πνδηά δώλε κε πόξπε, ακάληθν ρξπζνθέληεην γηιέθν, ζηακπωηό καληίιη θεθαιήο.

7 9 Ζαγόρι: πνπθάκηζν, θνπζηάλη, πνδηά, δώλε κε πόξπε, ζηγθνύλη (θινθάηα), ζηακπωηό καληίιη θεθαιήο. Ζαγόρι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από κεηαμωηό πνπθάκηζν αξγαιεηνύ, κεηαμωηό δηπνύλη κε πξάζηλα κεηαμνγάηηαλα, κεηαμωηό ξηγωηό θνπζηάλη κε ρξπζά ζεηξήηηα θαη γαιάδηα κεηαμνγάηηαλα θαη καθξηά θινθάηα από καύξν ρνληξό ύθαζκα αξγαιεηνύ νινθέληεηε κε ζεηξνγάηηαλα πνπ ζρεκαηίδνπλ θιαδηά θαη ινπινύδηα. Βακβαθεξό ζηακπωηό καληήιη, δώλε, ζειπθωηάξη κε δηθέθαιν αεηό, θαξθίηζα κε πέηξεο θαη ζπξκαηεξό θαξθνβέινλν.

8 Ζαγόρι: πνπθάκηζν, γηιέθν ακάληθν, εμωηεξηθόο επελδύηεο (δίκεηα), δωλάξη, γθέηεο (ηνπδνπινύθηα), γνλαηάξηα, θαπέιν, ηζαξνύρηα. 10

9 11 Ζίτσα: πνπθάκηζν κε καλίθηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε γιώζζεο, θνύζηα, θνληόο επελδύηεο πνπ έρεη καλίθηα όκνηα κε απηά ηνπ πνπθάκηζνπ (ηζηπνύλη), πνδηά, δώλε κε πόξπε, ζηγθνύλη (ή ζαγηάθη), θέζη. Ζίτσα: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν βακβαθεξό πνπθάκηζν θεληεκέλν κε κεηάμη, δηπνύλη από κεηαμωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πνδηά από θόθθηλε ηζόρα, βακβαθεξή δώλε, ζηγθνύλη από καύξν κάιιηλν ζαγηάθη, πιεθηά ηζνπξάπηα θαη θόθθηλα ηζαξνύρηα, θνθθηλόκαπξν ρξπζνθεληεκέλν θέζη, αιύζηα ζην ζηήζνο, γηνξληάλη, θιεηδωηήξη δώλεο, ζθνπιαξίθηα θαη θόζκεκα πνπ θαξθώλεηαη ζην θέζη.

10 12 Σαρακατσάνα: θαλέια κε θεληεκέλα καλίθηα, πνπθάκηζν, θνύζηα, δεξκάηηλε δώλε (ινπξί), εμωηεξηθόο επελδύηεο (θνληόζα), πιερηέο γθέηεο, καληίιη θεθαιήο, θόζκεκα ζηήζνπο (ηζαπξάδη), ηζαξνύρηα. Σαρακατσάνα Ηπείροσ: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν βακβαθεξό πνπθάκηζν, πνιύπηπρν κάιιηλν θνπζηάλη, νινθέληεηε ηξαρειηά, θνδόθη κε θξεκαζηά καλίθηα ζηελ πιάηε, ηζνπξάπηα, καύξν ζηακπωηό καληήιη, θόθθηλα δεξκάηηλν ηζαξνύρηα. Κεκέξη κέζεο, θηνπζηέθη κε αιύζηα, κνλή θνκπνζειηά, θόπηζεο θα άιπζν ζην θεθάιη, θξεκαζηά ζθνπιαξίθηα, κπειεηδίθηα ζηα ρέξηα.

11 13 Χωρικός Θωαννίνων: πνπθάκηζν, παληειόλη (κπνπξαδάλα), δωλάξη, γηιέθη ακάληθν, θαπέιν (θαιπάθη), ηζαξνύρηα. Θωάννινα: πνπθάκηζν, θνπζηάλη κε καθξηά καλίθηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε γιώζζεο, δώλε κε πόξπε, θνληό ακάληθν ρξπζνθέληεην γηιέθν, θέζη.

12 Σαρακατσάνα: θνξεζηά 19 νπ αη. Πωγώνι: θνξεζηά 19 νπ αη Καλαρρύτες: θνξεζηά 19 νπ αη. 14

Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά

Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά Κνηλσληνινγία ηεο Μφδαο απφ ηζηνξηθή ζθνπηά Μάζεκα Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Β ηεηξάκελν Σκήκα : Α1 Ράιιεην Γεληθφ Λχθεην Θειέσλ Πεηξαηά Ολφκαηα Μειψλ Οκάδαο Γπδάθνπ Παλαγηψηα Γεθνχιε Αζαλαζία Παπαδνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών

Θεοδώριανα. Δπίζημη ζηολή. Ανηρική. Γυναικών 15 Θεοδώριανα Δπίζημη ζηολή Καηά ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ε ελδπκαζία ήηαλ ζρεδφλ απαξάιιαθηε, κε εμαίξεζε κφλν κεξηθψλ γεξνληφηεξσλ θηελνηξφθσλ, πνπ γηα θάκπνζα ρξφληα θνξνχζαλ επδσληθφ καληχα κε πηπρέο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ

ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙΣΤΜΒΙΑ ΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΛΤΠΣΟΤ Πξόθεηηαη γηα κία καξκάξηλε ζύλζεζε ζηνλ ηύπν ησλ επηηύκβησλ αλαζεκαηηθώλ ζηειώλ ηεο αξραίαο θιαζηθήο ειιεληθήο γιππηηθήο. Σνπνζεηήζεθε ην 1991 κεηά από δσξεά

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX

Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος RAPEX ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζκεξνκελία: Ξέκπηε, 02 Ηνπλίνπ 2011 Θέκα: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ ζσζηήμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ

1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ 1980-1989 : ΟΣΗ ΑΡΔΔΗ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Πνηθηιία κεηακνληέξλνπ ζηα ζηπι Αλ ε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη γεληθά από ηελ αλαδήηεζε ηεο απζεληηθόηεηαο, ηνπ γλήζηνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηνπ «εγώ», ε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε Ζ γεληά ηνπ 60 θαη 70 ύκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, απηνί από εκάο πνπ ήκαζηαλ παηδηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 40 50 60 θαη 70 πηζαλόλ δελ ζα έπξεπε λα είρακε επηδήζεη. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 ΛΤΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΥΔΓΗΟ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΔΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ.

ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ. Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. ΣΜΗΜΑ ΕΘΚΑΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΥΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Σερλνινγία Τιηθώλ Τπεύζπλνη : Γηάλλεο Ζηώγαο, Γηάλλεο Καζηξίηζεο, Φίιηππνο Καιακάξαο. Φνηηήηξηα : Κεβξεθίδνπ νθία Α.Μ. : 441 Εμάκελν : 8 ν Θέκα : Αγθαζσηό

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2012 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Μάζεκα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ

1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ 1960 1969 : ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΑΕΙ ΣΗ ΜΟΔΑ Η «ζξεζθεία» ησλ λέσλ Σηελ Δπξψπε, ε κεηαπνιεκηθή γεληά ησλ Baby-boom θηάλεη ζηελ ελειηθίσζε ζηα ρξφληα ηνπ 1960 θαη εγθαηαιείπεη ηηο επαλαζηαηηθέο ηδέεο ηεο πνπ θξάηεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα