Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ"

Transcript

1 Ππογπαμμαηιζμόρ με ηο Microsoft Kodu: Μαθαίνονηαρ ηοςρ ηελεζηέρ ζύγκπιζηρ Δ. Κπάββαπηρ 1, Ε. Θάνος 2, Δ. Μαςπογιώπγορ 3 1 Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 3 ΣΔΗ Πεηξαηά, Σκήκα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Πεπίληψη θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο δηδαζθαιίαο εθκάζεζεο ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην Microsoft Kodu. Ζ πξφηαζε απηή ζηνρεχεη ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είλαη αξράξηνη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, γλσξίδνπλ φκσο ηνπο ηειεζηέο ζχγθξηζεο απφ ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ. Τηνζεηψληαο ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε, παξνπζηάδνληαη ζηαδηαθά νη ηειεζηέο ζχγθξηζεο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο, ζε παξάδεηγκα κε ηε κνξθή παηρληδηνχ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην Microsoft Kodu, θάλνληαο ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ζθνξ. Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Microsoft Kodu ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Λέξειρ κλειδιά: Microsoft Kodu, ηειεζηέο ζχγθξηζεο. 1. Ειζαγωγή Ζ κεγάιε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ, αθφκε θαη κε ηηο πην απιέο εληνιέο θψδηθα, παξνπζηάδεηαη απφ γλσζηέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο ν Μπηι Γθέηηο ηεο Microsoft θαη ν Μαξθ Εάθεξκπεξγθ ηνπ Facebook, ζε κηα ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2013 ζην YouTube θαη είδαλ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κέζα ζηηο πξψηεο εκέξεο εκθάληζήο ηεο (Code.org, 2013). Πέξα απφ ηα πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνζσπηθφηεηεο απφ ηελ πνιηηηθή, επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο, θαζψο θαη δηάζεκνη αζιεηέο θαη θαιιηηέρλεο θαηέζεζαλ ζε απηή ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ραξά πνπ έλησζαλ, φηαλ είδαλ ην πξψην ηνπο πξφγξακκα λα ηξέρεη θαη πψο απηφ ελίζρπζε θαη ελζάξξπλε ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. θνπφο απηήο ηεο ηαηλίαο κηθξνχ κήθνπο ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ ππνινγηζηψλ ζηα ζρνιεία ησλ

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ψζηε φινη νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο ππνινγηζηψλ δελ είλαη άγλσζηε έλλνηα γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο. Οη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη καζεηέο κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζην ζρνιείν είλαη ιίγεο θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα ζα πξέπεη λα είλαη θαιά ζηνρεπκέλεο. Κχξηνο ζηφρνο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζην κηθξφ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη λα δψζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία ζε ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη λα δηδάμνπλ βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ φκσο είλαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ην εξέζηζκα λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ ζρνιηθνχ καζήκαηνο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο, ν νπνίνο ζπληειεί ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, είλαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Ζ ζπλήζεο ηαθηηθή γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ήηαλ ε εθκάζεζε κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ γεληθνχ ζθνπνχ, πξνζέγγηζε ε νπνία ζήκεξα ζεσξείηαη αλαπνηειεζκαηηθή, ηδηαίηεξα γηα ρξήζε ηεο ζε κηθξνχο καζεηέο (Μάξγαξεο & Παπαζηεξγίνπ, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ καζήκαηνο πιεξνθνξηθήο πξνηείλεηαη ε ρξήζε αλνηθηψλ κηθξφθνζκσλ, φπσο ηα MicroWorlds Pro (ηακάηε & ηαπξάθε, 2012), Scratch (αξεκπαιίδεο, 2013) θαη Karel (Ξπλφγαινο, 2010), ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζην καζεηή κηα θαιά νξηζκέλε πξνγξακκαηηζηηθή εκπεηξία γηα ηελ εθκάζεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ. Ζ Microsoft, πξηλ ιίγνπο κήλεο, παξνπζίαζε ην Kodu (MS Kodu) (Microsoft, 2013), ην νπνίν είλαη κηα ηξηζδηάζηαηε πιαηθφξκα θαηαζθεπήο παηρληδηψλ κε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, πεξηβάιινλ αλνηθηνχ κηθξφθνζκνπ, θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα, φηη δελ ρξεηάδεηαη λα γξάςεη ν ρξήζηεο θψδηθα κε ην πιεθηξνιφγην. Σν MS Kodu, απφ ηηο πξψηεο κέξεο θπθινθνξίαο ηνπ, έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηνπο κηθξνχο, αιιά θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο καζεηέο, κηαο πνπ κπνξνχζε πιένλ ν καζεηήο λα θαηαζθεπάζεη ην δηθφ ηνπ ηξηζδηάζηαην παηρλίδη γηα ππνινγηζηή, αιιά θαη γηα ηελ θνλζφια βηληενπαηρληδηψλ Xbox, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία (Xbox, 2013). Σα παηρλίδηα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζην MS Kodu δελ έρνπλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα γλσζηψλ εηαηξηψλ, ηα νπνία νη καζεηέο παίδνπλ ζήκεξα. Ζ δπλακηθή απηή δεκηνχξγεζε ηελ ηάζε αμηνπνίεζεο ηνπ MS Kodu απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα σο πξνγξακκαηηζηηθφ εξγαιείν θαη ηζρπξνπνηήζεθε απφ δξάζεηο, φπσο ν δηαγσληζκφο δεκηνπξγίαο παηρληδηνχ Game Design - Kodu κε ζέκα «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», ν νπνίνο δηνξγαλψλεηαη απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο θαη ηε Microsoft ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο «e-skills Week 2012», ε νπνία ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξφηαζε βαζηζκέλε ζηηο πξνγξακκαηηζηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ MS Kodu. ην πξψην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο παξνπζηάδνληαη νη ηειεζηέο ζχγθξηζεο γηα ην MS Kodu θαη νη ζηφρνη γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο, ζην δεχηεξν ππάξρεη ε πξνηεηλφκελε εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο

3 Πξαθηηθά 5 th CIE πξφηαζεο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο, δεκηνπξγψληαο ζηαδηαθά έλα παηρλίδη θαη ζην ηξίην κέξνο ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα αλακελφκελα πιενλεθηήκαηά απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Kodu ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 2. Microsoft Kodu Σν MS Kodu είλαη έλα δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ γηα ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη εθηέιεζε παηρληδηψλ. Ζ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη απιντθή θαη βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά ζε εηθνλίδηα. Σα πξνγξάκκαηα απνηεινχληαη απφ ζειίδεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ θαλφλεο, νη νπνίνη απαξηίδνληαη απφ ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, αθνινπζψληαο ην ζπληαθηηθφ θαλφλα: when <ζπλζήθε> do <ελέξγεηα>. Ζ ρξήζε ηνπ MS Kodu ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη φια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα πεξηβάιινληα αλνηρηψλ κηθξφθνζκσλ, φπσο ε Logo θαη ην Scratch, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα ζρνιεία ζήκεξα, φκσο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ MS Kodu πξνζδίδνπλ θαη επηπιένλ ζεηηθά ζηνηρεία ζηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο καζεηέο, φπσο παξνπζηάδνληαη πην θάησ. Σν MS Kodu πξνζθέξεη ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ θφζκνπ ηνπ παηρληδηνχ, ζε αληίζεζε κε ηα άιια ινγηζκηθά, ζηα νπνία νη θφζκνη νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη είλαη δηζδηάζηαηνη. Έηζη κπνξνχλ νη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ πεξίηερλα ηνπία θαη πην πνιχπινθα θαη ζπλαξπαζηηθά παηρλίδηα. Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε παηρληδνκεραλή (Xbox), απνζπλδένληαο ηε ρξήζε ηνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ππνινγηζηή, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη δελ είλαη απιά έλα κάζεκα ην νπνίν δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, αιιά κηα επράξηζηε δηεξγαζία γηα θαηαζθεπή παηρληδηψλ, ηα νπνία νη καζεηέο αξέζθνληαη λα παίδνπλ. Με ηελ απνπζία ζπγγξαθήο θψδηθα απφ ην πιεθηξνιφγην εθκεδελίδεηαη ε πεξίπησζε αζηνρίαο ζηε ζπγγξαθή, απνθιείνληαο ηα ζπληαθηηθά ιάζε θαη θάλνληαο ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή, ζηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, απιντθή θαη εχρξεζηε. Δηδηθά γηα ηνπο κηθξνχο ζε ειηθία καζεηέο ηα φκνξθα γξαθηθά θαη ν απιφο ηξφπνο ρξήζεο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά ζηνηρεία θαη πξνζθέξνπλ έλα ήπην ηξφπν εηζαγσγήο ηνπ καζεηή ζηε θηινζνθία ηνπ πεξηβάιινληνο MS Kodu.

4 4 Conferrence on Informatics in Education Διδακηική ππόηαζη 3.1 Σκοπόρ Ζ εθαξκνγή ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο γίλεηαη θπξίσο ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Οη καζεηέο ηνπο έρνπλ ήδε δηδαρζεί απφ ηε Β ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003), νπφηε θαη γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Όζνλ αθνξά ην MS Kodu ε επηινγή ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο γίλεηαη ζην κελνχ «ζχγθξηλε» θαη ζπγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ζχκβνια ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο, πνπ ζπλαληνχληαη ζε «παξαδνζηαθέο» γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ. ηε δηδαθηηθή πξφηαζε ζθνπφο είλαη λα κάζνπλ νη καζεηέο ηε ρξήζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο ζε ζπλζήθεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα κπνξνχλ λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ λα επηιχζνπλ. Δπίζεο νη καζεηέο ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ δπλακηθή εμέιημε ελφο πξνγξάκκαηνο, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθψλ (αιήζεηα ή ςέκαηα), πνπ εθηεινχληαη ζε απηφ. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο βαζηθψλ φξσλ αληηθεηκελνζηξέθεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξαηεξψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Πίνακαρ 1. Τελεζηέρ ζύγκπιζηρ Τελεζηήρ ζύγκπιζηρ Σύμβολο MS Kodu ίζνλ = δηαθνξεηηθφ <> ή!= κεγαιχηεξν > κηθξφηεξν < κεγαιχηεξν ή ίζνλ >= κηθξφηεξν ή ίζνλ <= 3.2 Εθαπμογή ζηο Microsoft Kodu Ζ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο ζα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία ελφο παηρληδηνχ, ζην νπνίν νη καζεηέο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ Kodu (είλαη ν βαζηθφο ήξσαο-αληηθείκελν ηνπ MS Kodu) βάζε ζπλζεθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ έρεη σο εμήο: ν ήξσαο ηνπ παηρληδηνχ Kodu, έρεη σο ζθνπφ λα θάεη θαη ηα δψδεθα κήια, πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο. Σν παηρλίδη ηειεηψλεη κε λίθε, φηαλ ν Kodu θάεη φια ηα κήια ζε ιηγφηεξν απφ 2 ιεπηά θαη κε ήηηα φηαλ δελ πξνιάβεη λα θάεη φια ηα κήια ζην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ 2 ιεπηψλ. Γηα θάζε κήιν πνπ ηξψεη ν Kodu ην ζθνξ (γεληθή κεηαβιεηή ηνπ παηρληδηνχ) αλεβαίλεη θαηά κία κνλάδα. Όηαλ ην ζθνξ ηξνπνπνηείηαη

5 Πξαθηηθά 5 th CIE γίλνληαη ελέξγεηεο, πνπ αθνξνχλ ηνπηθέο κεηαβιεηέο ηνπ Kodu, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 1. Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβιεηή ρξψκα ηνπ Kodu: Όηαλ ην ζθνξ είλαη θάησ απφ 5 θάλε ην ρξψκα ηνπ Kodu θφθθηλν. Όηαλ ην ζθνξ είλαη αθξηβψο 5 θάλε ην ρξψκα ηνπ Kodu κπιε. Όηαλ ην ζθνξ είλαη θάησ απφ 5 θάλε ην ρξψκα ηνπ Kodu κσβ. 2. Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβιεηή ιάκςε ηνπ Kodu: Όηαλ ην ζθνξ είλαη δηάθνξν ηνπ 10 ηφηε θάλε ην ρξψκα ιάκςεο ηνπ Kodu κσβ, αιιηψο θάλε ην θίηξηλν. 3. Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαβιεηή έθθξαζε ηνπ Kodu: Όηαλ ην ζθνξ είλαη κηθξφηεξν ή ίζνλ κε 5 θάλε ν Kodu εθθξάδεηαη κε θαξδηέο, αιιηψο θάλε λα εθθξάδεηαη κε αζηέξηα. Μηα ζηηγκηαία εηθφλα ηνπ MS Kodu θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην αληηθείκελν Kodu, ηα δψδεθα αληηθείκελα κήια, έλα αληηθείκελν ζπίηη, έλα αληηθείκελν εξγνζηάζην θαη έλα αληηθείκελν ζχλλεθν πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε κνξθή ηνπ επηπέδνπ ηνπ παηρληδηνχ. Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ παηρληδηνχ ην αληηθείκελν Kodu έρεη νξηζηεί κε ηηο παξαθάησ αξρηθέο ηηκέο ζηηο κεηαβιεηέο α) ρξψκα= γθξη, β) έθθξαζε= θακία θαη γ) ιάκςε= θακία. Εικόνα 1. Το MS Kodu ζε καηάζηαζη ζσεδιαζμού Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ επνηθνδνκηζκνχ ηνπ J. Piaget (Πέιιαο, 2010) θαη ζηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ J. Bruner (Εεξγηψηεο & Λάηηαο, 2005), ζηελ νπνία πξνηείλεηαη σο βαζηθή ηδέα ε ζηαδηαθή αλαθάιπςε ηεο γλψζεο. Απηή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ην καζεηή, ηνλ νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ή θαη λα θαζνδεγήζεη θαηά ηελ

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα απηφ ην ιφγν δηαρσξίζακε ην κάζεκα ζε θάζεηο, δειαδή ζε δηαθξηηά πξνγξακκαηηζηηθά κέξε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παηρληδηνχ, πξνζζέηνληαο ζηαδηαθά ηνπο ηειεζηέο ζχγθξηζεο ζε απηά. Ο θψδηθαο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2. Εικόνα 2. Ο κώδικαρ ηος παισνιδιού

7 Πξαθηηθά 5 th CIE Φάζη 1η. Οη καζεηέο εθηεινχλ αξρηθά ηνλ θψδηθα ησλ γξακκψλ 1 (ε θίλεζε ηνπ Kodu), 2 & 3 (ε εμαθάληζε ηνπ κήινπ θαη ην ζθνξάξηζκα, φηαλ ην ρηππήζεη ν Kodu), 11 & 12 (νη ζπλζήθεο ηέινπο ηνπ παηρληδηνχ) ηεο εηθφλαο 2. Έηζη δεκηνπξγνχλ έλα ιεηηνπξγηθφ παηρλίδη θαη κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθκάζεζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο ζηηο επφκελεο θάζεηο. Φάζη 2η. Οη καζεηέο θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν θαη ίζν. Ζ πινπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο γξακκέο θψδηθα 4,5 & 6 ηεο εηθφλαο 2. Με ηηκή ηνπ ζθνξ κηθξφηεξε ηνπ 5, ν Kodu ζα έρεη ρξψκα θφθθηλν, νπφηε απφ ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ (ζθνξ=0) ν Kodu είλαη ρξσκαηηζκέλνο θφθθηλνο, φηαλ ην ζθνξ γίλεη αθξηβψο 5 ν Kodu ρξσκαηίδεηαη κπιε, ελψ ζηελ επφκελε ηηκή ηνπ ζθνξ (ζθνξ=6) θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ν Kodu ρξσκαηίδεηαη κε πξάζηλν ρξψκα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θψδηθα είλαη άκεζα νξαηά ζηνπο καζεηέο, θαζψο ε ρξσκαηηθή ελαιιαγή ηνπ Kodu, γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζθνξ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ. Φάζη 3η. Οη καζεηέο ζα πινπνηήζνπλ ηνπο ηειεζηέο ίζν θαη δηάθνξν. Ζ πινπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο γξακκέο θψδηθα 7 & 8 ηεο εηθφλαο 2. Όηαλ ην ζθνξ είλαη δηάθνξν ηνπ 10, ν Kodu ζα έρεη ιάκςε κσβ, νπφηε απφ ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ ν Kodu έρεη ιάκςε κσβ, κε ηηκή ηνπ ζθνξ ίζε κε 10 ν Kodu αιιάδεη ηε ιάκςε ζε θίηξηλν, ζθνξάξνληαο εθ λένπ (ζθνξ=11) θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ν Kodu ζα έρεη ιάκςε κσβ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θψδηθα είλαη άκεζα νξαηά ζηνπο καζεηέο, θαζψο ε ρξσκαηηθή ελαιιαγή ηεο κεηαβιεηήο ιάκςε γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζθνξ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ. Φάζη 4η. Οη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ θψδηθα κε ηνπο ηειεζηέο κεγαιχηεξν ή ίζν θαη κηθξφηεξν ή ίζν. Ζ πινπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηηο γξακκέο θψδηθα 9 & 10 ηεο εηθφλαο 2. Γηα ηηο ηηκέο ηνπ ζθνξ νη νπνίεο είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηνπ 5, ν Kodu ζα έρεη έθθξαζε θαξδηέο, νπφηε απφ ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ ν Kodu εκθαλίδεη έθθξαζε θαξδηέο, φηαλ ην ζθνξ γίλεη αθξηβψο 6 ν Kodu αιιάδεη ηελ εθθξαζηή ζε αζηέξηα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ζα παξακείλεη κε απηή ηελ έθθξαζε. Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα κειεηήζεη ν καζεηήο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ίζνλ, εμεηάδνληαο ηηο δχν πεξηπηψζεηο ηειεζηψλ α) ηνπ κηθξφηεξν ή ίζνλ θαη κεγαιχηεξν ή ίζνλ ζε ζρέζε κε β) ηνπ κηθξφηεξν θαη κεγαιχηεξν, ψζηε λα αληηιεθζεί ην θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ φξην ηηκψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θψδηθα είλαη άκεζα νξαηά ζηνπο καζεηέο, θαζψο ε ελαιιαγή ηεο εθθξαζηήο ηνπ Kodu γίλεηαη κε ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζθνξ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ. Φάζη 5η. Οη καζεηέο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ελαιιαγέο ηνπ θψδηθα ηειεζηψλ ζχγθξηζεο, ψζηε κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηειεζηψλ λα δψζνπλ ην ίδην απνηέιεζκα. Καιφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κειέηε ηνπ ηειεζηή κηθξφηεξν ή ίζνλ ηεο γξακκήο θψδηθα 9, ε νπνία κπνξεί λα γξαθηεί ζε δχν λέεο γξακκέο θψδηθα ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηειεζηή κηθξφηεξν θαη ηνλ ηειεζηή ίζνλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 εηθφλα 3, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ν καζεηήο, φηη παξάγεηαη ην ίδην απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παηρληδηνχ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. 3.3 Αξιολόγηζη Εικόνα 3. Μελέηη ηελεζηή μικπόηεπο ή ίζον Ωο αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ ηειεζηψλ πξνηείλεηαη λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ζε θχιιν αμηνιφγεζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2, ηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ Kodu φηαλ ην ζθνξ έρεη ηηο ηηκέο 4, 5 θαη 6 αληίζηνηρα, ρσξίο λα παίμνπλ ην παηρλίδη, κφλν βιέπνληαο ηνλ θψδηθά ηνπ παηρληδηνχ, φπσο απηφο εκθαλίδεηαη ηελ εηθφλα 2. Πίνακαρ 2. Φύλλο αξιολόγηζηρ Σςμπληπώζηε ηιρ ηιμέρ ηυν μεηαβληηών σπώμα, λάμτη και έκθπαζη ηος Kodu, για ηιρ ανηίζηοισερ ηιμέρ ηος ζκοπ.

9 Πξαθηηθά 5 th CIE Ωο κηα δεχηεξε κνξθή αμηνιφγεζεο πξνηείλεηαη λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηξνπνπνίεζε ζηνλ ππάξρνληα θψδηθα, ψζηε ε κεηαβιεηή ιάκςε ηνπ Kodu λα παίξλεη ηελ ηηκή θφθθηλν, φηαλ ην ζθνξ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 8 θαη πξάζηλν φηαλ είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 8, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δνπλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 4. Σςμπεπάζμαηα Σν MS Kodu απνηειεί έλα άξηζην εξγαιείν γηα ηελ εθκάζεζε πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ ζε αξράξηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ καζεηέο. Οη δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε επίπεδν επρξεζηίαο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ γξήγνξε εθκάζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δεκηνπξγία παηρληδηψλ, θαη επέθηαζε ζηε ζπγγξαθή θψδηθα θαη ηελ αληίιεςε ησλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ. Σν γεγνλφο φηη απέρεη αξθεηά απφ ηνλ «παξαδνζηαθφ» πξνγξακκαηηζκφ δελ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίδεη. Απεπζχλεηαη ζε κηθξνχο ζε ειηθία καζεηέο, νη νπνίνη είλαη αξράξηνη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη θαιχπηεη έλα απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο, ν νπνίνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ πιαηζίνπ γηα κάζεζε, ράξηο ηνπ θαιαίζζεηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ. Ζ εθκάζεζε ησλ ηειεζηψλ ζχγθξηζεο, νη νπνίνη κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη κε θαηαλνεηφ θαη επράξηζην ηξφπν. Ζ ζηαδηαθή αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θξαηάεη ηνπο καζεηέο ζε εγξήγνξζε θαη ηνπο δίλεη ην εξέζηζκα λα ζπλερίζνπλ (Φάζεηο 2 ε,3 ε,4 ε ). Σν γεγνλφο φηη κπνξνχλε λα θηάζνπλε ζην ίδην απνηέιεζκα δεκηνπξγψληαο δηαθνξεηηθφ θψδηθα (Φάζε 5 ε ), ηνπο πξνθαιεί λα δηεξεπλήζνπλ πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ MS Kodu. Ζ έληαμε ηνπ MS Kodu ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ ζε καζήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηηχρεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Αναθοπέρ Code.org. (2013). Αλάθηεζε απφ ην Microsoft. (2013). Αλάθηεζε απφ ην Xbox. (2013). Αλάθηεζε απφ ην Kodu - Game-Lab/66acd000-77fe d c Εεηξηψηεο, Α. θαη Λάηηαο,. (2005). Ζ ζρνιηθή κάζεζε ζηνλ αηψλα ηεο Πιεξνθνξηθήο, Δημοζίεςζη ζηο πεπιοδικό: Σύγσπονοι πποζαναηολιζμοί ζηην εκπαίδεςζη, ηεχρνο 2, 2005.

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 Μάξγαξεο, Α. θαη Παπαζηεξγίνπ, Μ. (2008). Δηζάγνληαο αξράξηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηα πεξηβάιινληα Kara: Μηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηε ζεσξία ππνινγηζκνχ. 4ν Παλειιήλην πλέδξην Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Πάηξα, Μαξηίνπ 2008, ζει Ξπλφγαινο,. (2010). Ζ Γηδαζθαιία ηεο Έλλνηαο ηεο Γηαδηθαζίαο κε Υξήζε ηνπ Ρνκπφη Karel ζε Μαζεηέο Γπκλαζίνπ: κηα κειέηε πεξίπησζεο, Πξαθηηθά 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ «Γηδαθηηθή ηεο Πιεξνθνξηθήο», Αζήλα 9-11 Απξηιίνπ, ζει Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. (2003). Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ γηα ην Γεκνηηθφ, Αλάθηεζε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην: /programs/depps/ Πέιιαο, Ν. (2010). Ζ ζπκβνιή ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνχ ζηε ζρνιηθή κάζεζε (Α /κηαο εθπαίδεπζεο) κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. 2ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην Ζκαζίαο, ζει , ISBN: αξεκπαιίδεο, Η. (2013). Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία ηεο δνκή επηινγήο ζην Scratch. Πξαθηηθά 7 νπ Παλειιήληνπ πλέδξηνπ Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο. Θεζζαινλίθε Απξηιίνπ. ηακάηε, Β. θαη ηαπξάθε, Α. (2012). Υξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο MicroWorlds Pro γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ παηρληδηνχ γλψζεσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πιαηζηνζεηεκέλεο κάζεζεο ζηε δηδαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Πξαθηηθά 4νπ πλέδξηνπ «Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε», ζει. 2-10, ISBN: Abstract The purpose of this paper is to present a comprehensive proposal on how to teach comparison operators in programming, using Microsoft Kodu. The group targets of this proposal are students of primary and secondary education, who are beginners in programming, but know the comparison operators from their Maths class. By using discovery learning in our teaching proposal, comparison operators and their application are presented in the form of game, which has been created in Microsoft Kodu, using the variable called "score". Finally, the expected advantages of using Microsoft Kodu in teaching programming courses at school are presented in this paper. Keywords: Microsoft Kodu, comparison operators.

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΛΑΡΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγγξαθή θχθινπ καζεκάησλ ζην SCRATCHγηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ Τμιμα Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Ρλθροφορικι» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλοσ Διατριβισ Ονοματεπϊνυμο Φοιτθτι Ρατρϊνυμο Αρικμόσ Μθτρϊου Επιβλζπων Εξερευνώ τον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού

Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1181 Ο Διαδπαζηικόρ Πίνακαρ ζηην αίθοςζα διδαζκαλίαρ. Εξάζκηζη ηηρ Γεπμανικήρ γπαμμαηικήρ και ηος ζςνηακηικού Α. Ροθούζος ρνιή Ναπηηθψλ Γνθίκσλ, erofouzou@snd.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σκήκα Γηδαθηηθήο ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Δι Υφκζη Διέλε(ΜΔ0670) ΔΝΑ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΔΣ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ρεηάιεο πκεψλ Σξηκειήο Δπηηξνπή Ρεηάιεο.

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΑΝΘΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα