Hints and tools on teaching the LitusGo Manual

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hints and tools on teaching the LitusGo Manual"

Transcript

1 Hints and tools on teaching the LitusGo Manual Σσγγραθείς: Ξέληα Ι. Λοϊδίδοσ θαη Μητάιες Ι Λοϊδίδες Τπεύθςνορ Έκδοζηρ: Isotech Ltd, Δπεςνηηέρ ύμβοςλοι Πεπιβάλλονηορ

2 Τν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη από ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 2

3 Οι Δηαίποι ηος LitusGo: Σσληοληζηής / Γηθαηούτος: ISOTECH Ltd. Δρεσλεηές / Σύκβοσιοη Περηβάιιοληος Κύπρος: Γήμορ Πάθος ΑΚΣΗ Κένηπο Μελεηών και Έπεςναρ, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηιζμού / Ππόγπαμμα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS- ανάπηςξη ηων διαδικηςακών εθαπμογών Μάιηα: Ο Γήμορ ηος Kirkop Οιιαλδία: Οπγανιζμόρ EUCC The Coastal and Marine Union 3

4 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 4

5 1. Διζαγωγή: ηοισεία για ηον Οδηγό Ο Οδηγόρ με ειζηγήζειρ και επγαλεία για ηη διδαζκαλία ηος Εκπαιδεςηικού Εγσειπιδίος ηος LitusGo, αλαπηύρζεθε κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηώλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζηηο Τνπηθέο Αξρέο θαη ζηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Παξαθηίσλ Εσλώλ θαη ηηο επηπηώζεηο/ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηε ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo. Απηό ην ζπλνπηηθό θείκελν δελ είλαη έλαο αλαιπηηθόο, ζπκβαηηθόο Οδεγόο. Δίλαη έλα θείκελν εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo, πνπ δίλεη ιύζεηο θαη πνιύ ζαθείο νδεγίεο κέζα από παξαδείγκαηα θαη παξαπνκπέο. Σηόρνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο έλα εύθνιν θαη θηιηθό βνήζεκα, πνπ ζα εζηηάδεη ζηα δύζθνια ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θαηλνηόκα ζέκαηα, όπσο είλαη απηά ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξαθηίσλ δσλώλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τν θείκελν απηό πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο καθξάο εκπεηξίαο ησλ δύν ζπγγξαθέσλ ζηα ελ ιόγσ ζέκαηα, αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο από εθπαηδεύζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξεβξέζεθαλ θαη νη νπνίεο δελ κπόξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ζηόρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ζηόρεπαλ (Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010). Ο Οδεγόο απηόο αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo: είλαη ζπλνπηηθόο, ζύληνκνο, εζηηαζκέλνο ζηελ παξνρή ιύζεσλ. Δλζσκαηώλεη ηηο εκπεηξίεο από ηηο πηινηηθέο εθπαηδεύζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, ζηηο ηξεηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ έξγν: ζηελ Πάξν ηεο Διιάδαο, ζηελ Πάθν ηεο Κύπξνπ θαη ζην Κίξθνπ ηεο Μάιηαο: ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηινηηθώλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ κέζα από ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο-εθπαηδεπόκελνπο. Σηόρνο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, είλαη λα δνζεί ζηνλ εθπαηδεπηή έλα θηιηθό 5

6 θείκελν κε νδεγίεο, γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ε δηδαζθαιία, λα κπνξέζνπλ λα εκπλεπζηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη λα επηηεπρζεί ελεξγόο θαη ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελζσκάησζε ησλ ιύζεσλ, πνπ απνηειεί θεληξηθό ζεκείν γηα ην LitusGo. 2. ύνηομο θεωπηηικό ςπόβαθπο και απσέρ για ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων 2.1 Μπορεί λα κάζεη έλας ελήιηθας Μηα πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε είλαη ε εμήο Μπνξεί λα κάζεη έλαο ελήιηθαο»; Ζ απάληεζε είλαη κνλνζήκαληε: κόλν αλ θξίλεη όηη αμίδεη ε παξερόκελε γλώζε! Γη απηό, ν ζηόρνο ηνπ LitusGo είλαη λα δώζεη έλα ελδηαθέξνλ ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, π.ρ. ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ θαη ηνπο ληόπηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, πνπ λα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ιύζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα από κηα ελδηαθέξνπζα, ζπκκεηνρηθή θαη ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Σηνλ Οδεγό γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο ηνπ πεηπρεκέλν πξνγξάκκαηνο OrganicMed, αλαθέξεηαη: Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε εκπεηξία έρεη ηνλ βαζηθό ξόιν. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηε γλώζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο, θαη πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη πξνζηίζεηαη ε αληίιεςε ηεο λέαο γλώζεο. Ο ελήιηθαο είλαη ν ίδηνο «ζπγγξαθέαο» ηεο ίδηαο ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο θαη δηαδηθαζίαο. Ταπηόρξνλα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ άιισλ ελειίθσλ Η ζπκκεηνρή ελόο ελήιηθα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 6

7 απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο επηινγήο. Είλαη ζεκαληηθό λα εκπλέεηαη από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη απηή ε έκπλεπζε πεγάδεη από ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο: Σε επαγγεικαηηθό επίπεδν, από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπλείδεζε όηη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο (ηερλνινγηθέο, αλαιπηηθέο θιπ) θαζηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθή ηεο εξγαζία ηνπ. Σε πξνζσπηθό επίπεδν, ε κάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζν γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηδαληθά. Σην ηέινο, έλαο ελήιηθαο καζαίλεη κόλν αλ: Πηζηεύεη όηη ε πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξόνδν Απηό πνπ δηδάζθεηαη, ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξόπν κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ή ηε δνπιεηά ηνπ Μπνξεί λα βξεη ην λόεκα απηώλ πνπ δηδάζθεηαη θαη λα ηα ελζσκαηώζεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλώζε ηνπ 2.2 Ας κάζοσκε καδί Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή/ζπλεξγηζηηθή κάζεζε: πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο θαη πεξηγξάθεηαη σο «ε εξγαζία ζε νκάδεο πνπ απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά άηνκα, δηαθνξεηηθήο ειεθίαο, θύινπ θαη κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο». Τα άηνκα απηά αλαδεηνύλ θνηλνύο ηξόπνπο θαηαλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηύρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε εκπεξηέρεη ηελ επηινγή λα κελ αθνινπζεζεί ην παξαδνζηαθό κνληέιν 7

8 δηδαζθαιίαο κε ηνλ «από θαζέδξαο» δηδάζθνληα, αιιά λα εθαξκνζηνύλ άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, κε πην ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δξάζεηο όπσο ε κειέηε πεξηπηώζεσλ αλά κηθξέο νκάδεο, ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο, επηζθέςεηο ζην πεδίν, δξαζηεξηόηεηεο ζην ύπαηζξν θαη γεληθά είλαη κηα δηαδξαζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο απηνύ ηνπ νδεγνύ, δίλνληαη εηζεγήζεηο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ην LitusGo κε κηα θαιά δνκεκέλε θαη ζύγρξνλε ζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή δξάζε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ LitusGo είλαη επέιηθηε θαη πξνζαξκόζηκε: θάζε εθπαηδεπηήο έρεη ην δηθό ηνπ δηδαθηηθό ζηπι θαη θάζε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ έρεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ζεκαληηθό ν εθπαηδεπηήο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαη λα πξνζαξκόζεη ηηο κεζόδνπο ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεηύρεη ηελ δηάδξαζε θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ βαζηθή αξρή γηα κηα πεηπρεκέλε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη «Αο κάζνπκε καδί!». 3. Η διδαζκαλία ηος Δκπαιδεςηικού εγσειπιδίος LitusGo 3.1 Η δοκή ηωλ ελοηήηωλ ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ LitusGo Τν Δθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo έρεη ζπνλδπισηή κνξθή: απνηειείηαη από 20 απηόλνκεο, αιιά θαη αιιεινζπλδεόκελεο ελόηεηεο. Οη εηαίξνη ηνπ LitusGo απνθάζηζαλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, λα πηνζεηήζνπλ κηα θνηλή δνκή θαη κέγεζνο γηα όιεο ηηο ελόηεηεο, έηζη ώζηε ην Δγρεηξίδην λα έρεη κηα 8

9 ινγηθή δνκή θαη λα είλαη εύθνιν γηα ηνλ αλαγλώζηε λα ην παξαθνινπζήζεη. Ζ δνκή ησλ ελνηήησλ αθνινύζεζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηα ζέκαηα πνπ θαιύπηεη, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο θαη εηζεγήζεηο. Τν θείκελν ζε θάζε ελόηεηα πεξηνξίζηεθε απζηεξά ζηηο 6 ζειίδεο (Α4) ζπλνιηθά, ώζηε λα κελ «ηξνκάδεη» ηνλ αλαγλώζηε κε ην κέγεζόο ηνπ. Έρεη κηα ινγηθή δνκή πνπ επηηξέπεη ζην θείκελν λα «μεηπιίγεηαη» θαζώο ην δηαβάδεη ν αλαγλώζηεο. Κάζε ελόηεηα απνηειείηαη από5 παξαγξάθνπο: 1. Θεσξεηηθό Υπόβαζξν (ζύληνκν, κε ζηνηρεία θαη αλαθνξέο/ παξαπνκπέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα εληξπθήζεη πεξηζζόηεξν) 2. Σηόρνη (γηαηί αζρνινύκαζηε κε απηό ην ζέκα, πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ LitusGo) 3. Πξνβιήκαηα (ηα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη ληόπηνη θνηλσληθνί εηαίξνη) 4. Πσο αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηα (εηζεγήζεηο, θαιέο πξαθηηθέο, θσηνγξαθίεο θαη δηαγξάκκαηα) 5. Βηβιηνγξαθία θαη ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ 3.2 Η εθαρκογή Wiki ζηης ελόηεηες ηοσ LitusGo Σηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ LitusGo (www.litusgo.eu), νη ελόηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνπλ κηα εθαξκνγή wiki, πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο άκεζα: επηηξέπεη κέζα από ιέμεηο- θιεηδηά ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ, λα ζπλδένληαη νη ελόηεηεο κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν. Σπζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ Δγρεηξηδίνπ, δειαδή ηηο wiki- ελόηεηεο. Δίλαη έλαο δηαδξαζηηθόο 9

10 ηξόπνο αλάγλσζεο θαη εύθνινο ζηνλ ρξήζηε. 3.3 Οη γιώζζες θαη οη κορθές ηοσ εγτεηρηδίοσ Τν Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, όπσο θαη απηόο ν Οδεγόο, δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζηελ ραξηόδεηε κνξθή, πνπ απνηειείηαη από 20 αλεμάξηεηα ηεύρε, έλα γηα θάζε ελόηεηα, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζήθε από ραξηόλη. Σηελ ςεθηαθή κνξθή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 3.2 θαη ζε DVD, ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζήθε από ραξηόλη. Σε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο, ην Δγρεηξίδην έρεη δηαηίζεηαη ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ LitusGo: Αγγιηθά, Διιεληθά, Μαιηέδηθα θαη Τνύξθηθα. Δίλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηέο όιεο απηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην Δγρεηξίδην. Καη θπζηθά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, λα δηδάζθεηαη ην εγρεηξίδην ζηελ γιώζζα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 3.4 Βαζηθές Αρτές γηα ηελ δηδαζθαιία ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ ηοσ LitusGo Πέληε ήηαλ νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαη απηέο νη πέληε αξρέο ηζρύνπλ θαη γηα ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ: Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη ξεκάθαπη, ρσξίο λα δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαπηύζζεη Να είλαη πλήπερ θαη αξθεηά αλαιπηηθό νύησο ώζηε λα ππνζηεξίδεη ην ζέκα ηνπ θαη λα δειώλεη κε ζαθήλεηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ αλαθνξέο θαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο 10

11 Να μην πεπιλαμβάνει λάθη, αθνύ έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηα ηερληθά θείκελα είλαη ε αθξίβεηά ηνπο Να είλαη ζςνοπηικό (ην θείκελν θαη ε παξνπζίαζε). Καλέλαο εθπαηδεπόκελνο δελ αξέζθεηαη ζην λα δηαβάδεη ηεξάζηηα θείκελα ή λα πεξλά ώξεο θαη ώξεο ζε βαξεηέο παξνπζηάζεηο Να είναι πειζηικά. Τα ηερληθά θείκελα θαη νη ηερληθέο παξνπζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πεηζηηθά ζηνλ αλαγλώζηε θαη ζην αθξναηήξην. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη πνιύπινθνη όξνη θαη κεγάιεο δπζθνιίαο ηερληθό ιεμηιόγην. 3.5 Ποηο είλαη ηο αθροαηήρηο Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηήο από πνηνπο απνηειείηαη ην αθξναηήξηό ηνπ. Ζ παξνπζίαζε ηεο θάζε ελόηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν θαηαλνεηό ζην αθξναηήξην. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ. Πίνακαρ 1: Παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ Τύπνο αθξναηεξίνπ Θεζκηθνί παξάγνληεο θξαηηθνί ή από ηελ επξσπατθή έλσζε Νηόπηνη επαγγεικαηίεο Φαξαθηεξηζηηθά Άηνκα κε εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά κε ηδηαίηεξε εμνηθείσζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Άηνκα εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά ρσξίο εμνηθείσζε ζε 11

12 ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Γεληθό θνηλό Άηνκα κε εμνηθεησκέλα νύηε κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νύηε κε ζέκαηα πνιηηηθήο Αλ ν εθπαηδεπηήο δελ θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν ην αθξναηεξίνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηόηε όιε ε εθπαίδεπζε ζα απνηύρεη θαη ην αθξναηήξην είηε ζα κπεξδεπηεί, αλ αθνύεη πνιύπινθεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, είηε ζα πιήμεη, ή θαη ηα δύν! 3.6 Πώς προζεγγίδεηαη εθπαηδεσηηθά ηο θάζε θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo? Τν θεθάιαην απηό αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ LitusGo, Δηζεγήζεηο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ ηνπ LitusGo, Alan Pickaver, LitusGo report D6.1, January Με βάζε εθείλεο ηηο νδεγίεο, εηνηκάζηεθαλ νη αληίζηνηρεο, πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηώλ. Πην θάησ, ινηπόλ, παξαηίζεληαη αλά θεθάιαην, νη εηζεγήζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Τρεης γεληθές εηζεγήζεης: Δηζήγεζε 1: Αηηηοιόγεζε θαη ιογηθή Γηα θάζε ηδέα πνπ παξνπζηάδεηαη, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη ηε ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ηδέα απηή θαζώο θαη λα κπνξεί λα ηελ αηηηνινγήζεη, σο πξνο ηελ εθαξκνζηκόηεηά ηεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί. Παξόκνηα πξνζέγγηζε πξέπεη λα 12

13 εθαξκόδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη από ην LitusGo. Δηζήγεζε 2: Ποισκέζα θαη εηθόλες Μηα παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο κνξθέο: πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, εηθόλεο θ.α. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύληαη απηά ηα κέζα γηα λα «ζπάδεη» ην καθξύ θείκελν θαη λα κπνξεί λα έρεη ν εθπαηδεπόκελνο ηελ εηθόλα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ θαη λα κελ επηκέλεη ζηελ πξνβνιή ηεξάζηησλ θεηκέλσλ. Δηζήγεζε 3: Φωηογραθίες ``Μηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο''. Απηή ε ξήζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε. Μεξηθνί εθπαηδεπηέο πξνηηκνύλ λα πεξηγξάςνπλ θάηη κε θείκελν. Όκσο πνιιέο θνξέο κηα θσηνγξαθία κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην θαηαλνεηά πνιιέο παξαγξάθνπο κε θείκελν. Δίλαη, ινηπόλ, πνιύ ζεηηθό γηα κηα παξνπζίαζε λα πεξηιακβάλεη, όπνπ θαη όζν είλαη δπλαηό, θσηνγξαθίεο. Γείηε γηα παξάδεηγκα, ηηο δύν πην θάησ θσηνγξαθίεο (από ηελ ελόηεηα 12 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Μνξθνινγηθέο κεηαβνιέο/ έιεγρνο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο): ε κία δείρλεη ηελ παξαιία λα δηαβξώλεηαη από ηα αθαηάιιεια παξάθηηα έξγα θαη ε δεύηεξε ηελ ίδηα παξαιία κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ έξγσλ: πνην θείκελν ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην πεηζηηθά απηό πνπ δείρλνπλ νη θσηνγξαθίεο; 13

14 Φσηνγξαθία 1. Αθηή ππό δηάβξσζε, κε θάζεην πξόβνιν Φσηνγξαθία 2. Ζ ίδηα αθηή, έλα ρξόλν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάζεηνπ πξνβόινπ 14

15 3.6.2 Σσκβοσιές γηα ηολ εθπαηδεσηή αλά θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo: Κεθάιαηο 1: Θεωρεηηθό σπόβαζρο Τν πξώην απηό θεθάιαην είλαη ε εηζαγσγή ζηελ θάζε ελόηεηα. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ην ππόβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ελόηεηαο θαη λα ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ζπλερίζεη λα δηαβάδεη. Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο: Μηα θαιή εηζαγσγή: Γείρλεη ην αληηθείκελν ην νπνίν δηαπξαγκαηεύεηαη ε ελόηεηα Πεξηγξάθεη πσο έρεη νξγαλσζεί ε ελόηεηα Δμεγεί ην «γηαηί» γξάθηεθε ε ελόηεηα απηή Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα δώζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όιε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην «ζεσξεηηθό ππόβαζξν», εκπινπηηζκέλε κε εηθόλεο, αλαθνξέο ζε εθζέζεηο ηεο ΔΔ, ζε λόκνπο, κε παξαδείγκαηα. Σην 5 ν θεθάιαην θάζε ελόηεηαο, ηελ Βηβιηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαη πνιιέο αλαθνξέο, ζύλδεζκνη θαη πεγέο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηα επηπιένλ ζηνηρεία. Δίλαη ζεκαληηθή κηα θαιή εηζαγσγή ζην ζέκα, κηα θαιή θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε, γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηήο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Ο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη ελζνπζηαζκό ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη απηό πξέπεη λα γίλεη από απηό ην αξρηθό ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κεθάιαηο 2: Οη ζηότοη Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη καθξνπξόζεζκνη θαη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθε ην 15

16 πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη ζηόρνη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη μεθάζαξνη θαη όρη αθεξεκέλνη θαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη μεθάζαξνο σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: δίλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ην πιαίζην πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία πνπ έπεηαη. Κεθάιαηο 3: Το πρόβιεκα Τν θεθάιαην απηό αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε θάζε ελόηεηα. Πξόθεηηαη γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πξνβιήκαηα, εκπόδηα ε αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθιεηηθή θαη ηεο δίλεη εθαξκνζκέλν λόεκα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εκπινπηηζηεί απηό ην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο κε παξαδείγκαηα, κε θσηνγξαθηθό πιηθό, θαη ηδηαίηεξα κε ηνπηθά παξαδείγκαηα. Απηό ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ην πξόβιεκα θαη ην γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα κάζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πσο. Τν θεθάιαην απηό είλαη ην ζεκείν πνπ ζα «πείζεη» ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ απηά πνπ ζα κάζνπλ, γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Καη απηό είλαη ζηελ πνιύ ζεκαληηθό. Κεθάιαηο 4: Οη ιύζεης Τη κπορούκε λα θάλοσκε Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ιύζεηο, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, πνπ κπνξνύλ νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη Τνπηθέο θνηλσλίεο λα πινπνηήζνπλ. Πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο θάζε ελόηεηαο θαη απνηειεί ην θαηλνηόκν ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo. Πξνηείλεη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο, πνπ κπνξνύλ 16

17 λα πινπνηεζνύλ ηνπηθά κε επηηπρία, αλ ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σπλήζσο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ απηό ην θνκκάηη ηεο παξνρήο ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα. Σε απηό ινηπόλ, ην θεθάιαην πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα αθηεξώζεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, αθνύ απηό είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ην LitusGo από άιιεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πην θάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο εηζεγήζεηο γηα λα γίλεη ε δηδαζθαιία απηήο ηεο παξαγξάθνπ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα: Φξεζηκνπνηήζηε θαιά παξαδείγκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ αιινύ, αιιά είλαη ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή πνπ αλαθέξεζηε θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία Δλζαξξύλεηε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αλαδείμεη ηηο ηνπηθέο δπλαηόηεηεο θαη πηζαλνύο ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε ιύζε Υπνζηεξίμηε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο γηα πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα εηνηκάζεηε έλα ζελάξην Οξγαλώζηε επηζθέςεηο ζην πεδίν, κε πνιύ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη αλαζέζηε εξγαζίεο ζε κηθξέο νκάδεο (όρη πεξηζζόηεξν από 4-5 άηνκα). Δλζαξξύλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα «αθνπκπήζνπλ» ην πξόβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ πινπνηήζηκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ιύζε ηνπ Αλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο, πξνηηκήζηε ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο λα γίλεηαη ζην ύπαηζξν. Τα ζέκαηα ηνπ LitusGO είλαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθή ε δηδαζθαιία ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη απιά ηε κεηαθνξά κεξηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ απιή ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο! 17

18 Φξεζηκνπνηήζηε παηρλίδηα ξόισλ, κε θαιά δνκεκέλα ζελάξηα. Βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ ην πξόβιεκα κέζα από ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ξόισλ. Γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη κηα επράξηζηε κέζνδνο λα αληηιεθζνύλ ην επξύηεξν πιαίζην ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Κεθάιαηο 5: Βηβιηογραθία Ζ Βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθώλ πεγώλ, αλαθνξώλ, ηζηνζειίδσλ θαη ζπλδέζκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ελόηεηαο θαη πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ επηπιένλ πιεξνθόξεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα δεη ν εθπαηδεπηήο απηέο ηηο αλαθνξέο, λα εληνπίζεη πιηθό πνπ ζα θάλεη πην «δσληαλή» θαη πιήξε ηελ παξνπζίαζή ηνπ, λα εληνπίζεη παξαδείγκαηα, θσηνγξαθίεο. Δίλαη πνιύ πην εύθνιν γηα έλα ελήιηθα (αιιά θαη γηα έλα παηδί) λα κάζεη κέζα από παξαδείγκαηα. 4. Αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία κηαο ελόηεηαο ηνπ LitusGo, δελ νινθιεξώλεηαη θαη ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ξσηήζεηε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πσο έλνησζαλ κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάμαηε, ηη πηζηεύνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ηε κέζνδν (π.ρ. εξγαζία ζην πεδίν). Ζ αμηνιόγεζε από ην αθξναηήξην έρεη δηπιή ζεκαζία: βνεζά ηνλ εθπαηδεπηή λα βειηηώζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη δίλεη ηε βεβαηόηεηα ζηνπο 18

19 ζπκκεηέρνληεο όηη ε γλώκε ηνπο κεηξάεη θαη είλαη ζεβαζηή. Απηό ην γεγνλόο εληζρύεη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηόζν ηελ εθπαίδεπζή ηνπο όζν θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα πινπνίεζε απηώλ πνπ έκαζαλ. Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο, αλαιπηηθή, πνιιαπιώλ απαληήζεσλ θιπ. Μπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή ή λα αθνξά όιε ηελ νκάδα. Σην LitusGo, αλαπηύρζεθε έλα ζπλνπηηθό εξσηεκαηνιόγην, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δύν ζεκαληηθέο αξρέο: ζεβαζκόο ζην ρξόλν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (γη απηό θαη είλαη ζπλνπηηθό) θαη ηαπηόρξνλα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζρνιίσλ θαη εηζεγήζεώλ ηνπο, κε έλα θαιά δνκεκέλν ζύζηεκα εξσηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ζρνιίσλ. Τν εξσηεκαηνιόγην ηνπ LitusGo επηζπλάπηεηαη ζε απηό ην θείκελν. 5. ςμπεπαζμαηικά σόλια Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo έρεη έλα θαηλνηόκν ραξαθηήξα. Σηεξίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηελ παξνρή εθαξκόζηκσλ ιύζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο νκαδηθή εξγαζία, εξγαζίεο ζην πεδίν, δηδαζθαιία ζην ύπαηζξν, πηινηηθέο κειέηεο θιπ. Σηόρνο είλαη λα πξνσζεζεί ε ζεηηθή δηάζεζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ ηνπ LitusGo πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, γηα ηα θαηλνηόκα ζέκαηα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Παξάθηηαο Εώλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Διπίδνπκε όηη απηόο ν Οδεγόο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή, ζα επηηειέζεη ηνλ ζηόρν ηνπ, πνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηή πνπ ζα 19

20 ρξεζηκνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, αιιά θαη γεληθόηεξα όινπο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ αζρνινύληαη κε απηά ηα ηόζν πεξίπινθα θαη γεκάηα θνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Βιβλιογπαθία Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010 ISOTECH ltd, Internal LitusGo reports: evaluation reports from the pilot trainings in Paros, Pafos and Malta, OrganicMed: Trainers manual on training organic farmers in organic crop agriculture. Nicosia 2005 (A Leonardo da Vinci funded program ) 20

21 LitusGo Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού ςλικού/ εκπαιδεςηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ (Πάθορ, Νοεμβπίος 2011) Επωηημαηολόγιο για ηην αξιολόγηζη ηος LitusGo εκπαιδεςηικού ςλικού από ηον εκπαιδεςόμενο: Τίηλορ κεθαλαίος LitusGo: Όνομα εκπαιδεςόμενος: Παξαθαινύκε αμηνινγήζηε ην θεθάιαην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζην όπνην κόιηο ζπκκεηείραηε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! Βαζκνινγείζηε από 5 κέρξη 1 (5 = πολύ καλό, 1= μη ικανοποιηηικό). 1. Γενική αξιολόγηζη: ζαρ ικανοποίηζε ηο πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ; 2. Βαθμόρ καινοηομίαρ ζηην πληποθοπία πος λάβαηε. Σαρ ικανοποίηζαν ηα νέα ζηοισεία πος πεπιλαμβάνονηαν ζηο μάθημα; 3. Θεωπείηε όηι οι πληποθοπίερ πος δόθηκαν ζήμεπα μποπούν να εθαπμοζηούν ζηην πεπιοσή ζαρ; 4. Αξιολογείζηε ηην αλληλεπίδπαζη μεηαξύ ηος εκπαιδεςηή και ηων εκπαιδεςόμενων 5. Αξιολογείζηε ηην ποιόηηηα ηηρ παποςζίαζηρ ωρ ππορ ηο ςλικό πος πεπιείσε και ηη μέθοδο διδαζκαλίαρ 6. Αξιολογείζηε ηο ένηςπο πος ζαρ δόθηκε Άλλα ζσόλια / επεξήγηζη 7. Σημειώζηε ηα πλεονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 8. Σημειώζηε ηιρ αδςναμίερ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 21

22 ISBN

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Κείμενο 7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Θανάζηρ Καπαλήρ Διζαγωγή ην θείκελν απηό παξνπζηάδεηαη κία εξγαζία πνπ εθπόλεζε ν ππνγξάθσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο επηκνξθσηώλ- κειώλ.δ.π.

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηη διδαζκαλία ηηρ Νέαρ Δλληνικήρ Λογοηεσνίαρ ηηρ Α ηάξηρ Γενικού Λςκείος για ηο ζσ. έηορ 2011-2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 15 Αξραηνινγηθνί ρώξνη / Υώξνη ηζηνξηθήο αμίαο / Μλεκεία θιεξνλνκηάο Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ)

Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ (ΠΑΚΔ) Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft

Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού. Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2. Draft 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 229 Πποηεινόμενο μονηέλο πιζηοποίηζηρ ποιόηηηαρ ψηθιακού εκπαιδεςηικού ςλικού Ε. Δήμος 1,2 Α. Καμέαρ 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, edimou@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ WEB 2.0: ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ MARKETING

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα