Hints and tools on teaching the LitusGo Manual

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hints and tools on teaching the LitusGo Manual"

Transcript

1 Hints and tools on teaching the LitusGo Manual Σσγγραθείς: Ξέληα Ι. Λοϊδίδοσ θαη Μητάιες Ι Λοϊδίδες Τπεύθςνορ Έκδοζηρ: Isotech Ltd, Δπεςνηηέρ ύμβοςλοι Πεπιβάλλονηορ

2 Τν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη από ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 2

3 Οι Δηαίποι ηος LitusGo: Σσληοληζηής / Γηθαηούτος: ISOTECH Ltd. Δρεσλεηές / Σύκβοσιοη Περηβάιιοληος Κύπρος: Γήμορ Πάθος ΑΚΣΗ Κένηπο Μελεηών και Έπεςναρ, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηιζμού / Ππόγπαμμα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS- ανάπηςξη ηων διαδικηςακών εθαπμογών Μάιηα: Ο Γήμορ ηος Kirkop Οιιαλδία: Οπγανιζμόρ EUCC The Coastal and Marine Union 3

4 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 4

5 1. Διζαγωγή: ηοισεία για ηον Οδηγό Ο Οδηγόρ με ειζηγήζειρ και επγαλεία για ηη διδαζκαλία ηος Εκπαιδεςηικού Εγσειπιδίος ηος LitusGo, αλαπηύρζεθε κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηώλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζηηο Τνπηθέο Αξρέο θαη ζηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Παξαθηίσλ Εσλώλ θαη ηηο επηπηώζεηο/ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηε ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo. Απηό ην ζπλνπηηθό θείκελν δελ είλαη έλαο αλαιπηηθόο, ζπκβαηηθόο Οδεγόο. Δίλαη έλα θείκελν εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo, πνπ δίλεη ιύζεηο θαη πνιύ ζαθείο νδεγίεο κέζα από παξαδείγκαηα θαη παξαπνκπέο. Σηόρνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο έλα εύθνιν θαη θηιηθό βνήζεκα, πνπ ζα εζηηάδεη ζηα δύζθνια ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θαηλνηόκα ζέκαηα, όπσο είλαη απηά ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξαθηίσλ δσλώλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τν θείκελν απηό πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο καθξάο εκπεηξίαο ησλ δύν ζπγγξαθέσλ ζηα ελ ιόγσ ζέκαηα, αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο από εθπαηδεύζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξεβξέζεθαλ θαη νη νπνίεο δελ κπόξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ζηόρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ζηόρεπαλ (Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010). Ο Οδεγόο απηόο αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo: είλαη ζπλνπηηθόο, ζύληνκνο, εζηηαζκέλνο ζηελ παξνρή ιύζεσλ. Δλζσκαηώλεη ηηο εκπεηξίεο από ηηο πηινηηθέο εθπαηδεύζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, ζηηο ηξεηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ έξγν: ζηελ Πάξν ηεο Διιάδαο, ζηελ Πάθν ηεο Κύπξνπ θαη ζην Κίξθνπ ηεο Μάιηαο: ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηινηηθώλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ κέζα από ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο-εθπαηδεπόκελνπο. Σηόρνο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, είλαη λα δνζεί ζηνλ εθπαηδεπηή έλα θηιηθό 5

6 θείκελν κε νδεγίεο, γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ε δηδαζθαιία, λα κπνξέζνπλ λα εκπλεπζηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη λα επηηεπρζεί ελεξγόο θαη ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελζσκάησζε ησλ ιύζεσλ, πνπ απνηειεί θεληξηθό ζεκείν γηα ην LitusGo. 2. ύνηομο θεωπηηικό ςπόβαθπο και απσέρ για ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων 2.1 Μπορεί λα κάζεη έλας ελήιηθας Μηα πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε είλαη ε εμήο Μπνξεί λα κάζεη έλαο ελήιηθαο»; Ζ απάληεζε είλαη κνλνζήκαληε: κόλν αλ θξίλεη όηη αμίδεη ε παξερόκελε γλώζε! Γη απηό, ν ζηόρνο ηνπ LitusGo είλαη λα δώζεη έλα ελδηαθέξνλ ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, π.ρ. ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ θαη ηνπο ληόπηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, πνπ λα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ιύζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα από κηα ελδηαθέξνπζα, ζπκκεηνρηθή θαη ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Σηνλ Οδεγό γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο ηνπ πεηπρεκέλν πξνγξάκκαηνο OrganicMed, αλαθέξεηαη: Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε εκπεηξία έρεη ηνλ βαζηθό ξόιν. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηε γλώζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο, θαη πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη πξνζηίζεηαη ε αληίιεςε ηεο λέαο γλώζεο. Ο ελήιηθαο είλαη ν ίδηνο «ζπγγξαθέαο» ηεο ίδηαο ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο θαη δηαδηθαζίαο. Ταπηόρξνλα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ άιισλ ελειίθσλ Η ζπκκεηνρή ελόο ελήιηθα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 6

7 απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο επηινγήο. Είλαη ζεκαληηθό λα εκπλέεηαη από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη απηή ε έκπλεπζε πεγάδεη από ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο: Σε επαγγεικαηηθό επίπεδν, από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπλείδεζε όηη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο (ηερλνινγηθέο, αλαιπηηθέο θιπ) θαζηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθή ηεο εξγαζία ηνπ. Σε πξνζσπηθό επίπεδν, ε κάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζν γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηδαληθά. Σην ηέινο, έλαο ελήιηθαο καζαίλεη κόλν αλ: Πηζηεύεη όηη ε πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξόνδν Απηό πνπ δηδάζθεηαη, ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξόπν κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ή ηε δνπιεηά ηνπ Μπνξεί λα βξεη ην λόεκα απηώλ πνπ δηδάζθεηαη θαη λα ηα ελζσκαηώζεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλώζε ηνπ 2.2 Ας κάζοσκε καδί Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή/ζπλεξγηζηηθή κάζεζε: πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο θαη πεξηγξάθεηαη σο «ε εξγαζία ζε νκάδεο πνπ απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά άηνκα, δηαθνξεηηθήο ειεθίαο, θύινπ θαη κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο». Τα άηνκα απηά αλαδεηνύλ θνηλνύο ηξόπνπο θαηαλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηύρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε εκπεξηέρεη ηελ επηινγή λα κελ αθνινπζεζεί ην παξαδνζηαθό κνληέιν 7

8 δηδαζθαιίαο κε ηνλ «από θαζέδξαο» δηδάζθνληα, αιιά λα εθαξκνζηνύλ άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, κε πην ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δξάζεηο όπσο ε κειέηε πεξηπηώζεσλ αλά κηθξέο νκάδεο, ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο, επηζθέςεηο ζην πεδίν, δξαζηεξηόηεηεο ζην ύπαηζξν θαη γεληθά είλαη κηα δηαδξαζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο απηνύ ηνπ νδεγνύ, δίλνληαη εηζεγήζεηο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ην LitusGo κε κηα θαιά δνκεκέλε θαη ζύγρξνλε ζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή δξάζε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ LitusGo είλαη επέιηθηε θαη πξνζαξκόζηκε: θάζε εθπαηδεπηήο έρεη ην δηθό ηνπ δηδαθηηθό ζηπι θαη θάζε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ έρεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ζεκαληηθό ν εθπαηδεπηήο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαη λα πξνζαξκόζεη ηηο κεζόδνπο ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεηύρεη ηελ δηάδξαζε θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ βαζηθή αξρή γηα κηα πεηπρεκέλε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη «Αο κάζνπκε καδί!». 3. Η διδαζκαλία ηος Δκπαιδεςηικού εγσειπιδίος LitusGo 3.1 Η δοκή ηωλ ελοηήηωλ ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ LitusGo Τν Δθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo έρεη ζπνλδπισηή κνξθή: απνηειείηαη από 20 απηόλνκεο, αιιά θαη αιιεινζπλδεόκελεο ελόηεηεο. Οη εηαίξνη ηνπ LitusGo απνθάζηζαλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, λα πηνζεηήζνπλ κηα θνηλή δνκή θαη κέγεζνο γηα όιεο ηηο ελόηεηεο, έηζη ώζηε ην Δγρεηξίδην λα έρεη κηα 8

9 ινγηθή δνκή θαη λα είλαη εύθνιν γηα ηνλ αλαγλώζηε λα ην παξαθνινπζήζεη. Ζ δνκή ησλ ελνηήησλ αθνινύζεζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηα ζέκαηα πνπ θαιύπηεη, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο θαη εηζεγήζεηο. Τν θείκελν ζε θάζε ελόηεηα πεξηνξίζηεθε απζηεξά ζηηο 6 ζειίδεο (Α4) ζπλνιηθά, ώζηε λα κελ «ηξνκάδεη» ηνλ αλαγλώζηε κε ην κέγεζόο ηνπ. Έρεη κηα ινγηθή δνκή πνπ επηηξέπεη ζην θείκελν λα «μεηπιίγεηαη» θαζώο ην δηαβάδεη ν αλαγλώζηεο. Κάζε ελόηεηα απνηειείηαη από5 παξαγξάθνπο: 1. Θεσξεηηθό Υπόβαζξν (ζύληνκν, κε ζηνηρεία θαη αλαθνξέο/ παξαπνκπέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα εληξπθήζεη πεξηζζόηεξν) 2. Σηόρνη (γηαηί αζρνινύκαζηε κε απηό ην ζέκα, πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ LitusGo) 3. Πξνβιήκαηα (ηα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη ληόπηνη θνηλσληθνί εηαίξνη) 4. Πσο αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηα (εηζεγήζεηο, θαιέο πξαθηηθέο, θσηνγξαθίεο θαη δηαγξάκκαηα) 5. Βηβιηνγξαθία θαη ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ 3.2 Η εθαρκογή Wiki ζηης ελόηεηες ηοσ LitusGo Σηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ LitusGo (www.litusgo.eu), νη ελόηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνπλ κηα εθαξκνγή wiki, πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο άκεζα: επηηξέπεη κέζα από ιέμεηο- θιεηδηά ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ, λα ζπλδένληαη νη ελόηεηεο κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν. Σπζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ Δγρεηξηδίνπ, δειαδή ηηο wiki- ελόηεηεο. Δίλαη έλαο δηαδξαζηηθόο 9

10 ηξόπνο αλάγλσζεο θαη εύθνινο ζηνλ ρξήζηε. 3.3 Οη γιώζζες θαη οη κορθές ηοσ εγτεηρηδίοσ Τν Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, όπσο θαη απηόο ν Οδεγόο, δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζηελ ραξηόδεηε κνξθή, πνπ απνηειείηαη από 20 αλεμάξηεηα ηεύρε, έλα γηα θάζε ελόηεηα, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζήθε από ραξηόλη. Σηελ ςεθηαθή κνξθή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 3.2 θαη ζε DVD, ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζήθε από ραξηόλη. Σε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο, ην Δγρεηξίδην έρεη δηαηίζεηαη ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ LitusGo: Αγγιηθά, Διιεληθά, Μαιηέδηθα θαη Τνύξθηθα. Δίλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηέο όιεο απηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην Δγρεηξίδην. Καη θπζηθά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, λα δηδάζθεηαη ην εγρεηξίδην ζηελ γιώζζα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 3.4 Βαζηθές Αρτές γηα ηελ δηδαζθαιία ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ ηοσ LitusGo Πέληε ήηαλ νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαη απηέο νη πέληε αξρέο ηζρύνπλ θαη γηα ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ: Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη ξεκάθαπη, ρσξίο λα δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαπηύζζεη Να είλαη πλήπερ θαη αξθεηά αλαιπηηθό νύησο ώζηε λα ππνζηεξίδεη ην ζέκα ηνπ θαη λα δειώλεη κε ζαθήλεηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ αλαθνξέο θαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο 10

11 Να μην πεπιλαμβάνει λάθη, αθνύ έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηα ηερληθά θείκελα είλαη ε αθξίβεηά ηνπο Να είλαη ζςνοπηικό (ην θείκελν θαη ε παξνπζίαζε). Καλέλαο εθπαηδεπόκελνο δελ αξέζθεηαη ζην λα δηαβάδεη ηεξάζηηα θείκελα ή λα πεξλά ώξεο θαη ώξεο ζε βαξεηέο παξνπζηάζεηο Να είναι πειζηικά. Τα ηερληθά θείκελα θαη νη ηερληθέο παξνπζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πεηζηηθά ζηνλ αλαγλώζηε θαη ζην αθξναηήξην. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη πνιύπινθνη όξνη θαη κεγάιεο δπζθνιίαο ηερληθό ιεμηιόγην. 3.5 Ποηο είλαη ηο αθροαηήρηο Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηήο από πνηνπο απνηειείηαη ην αθξναηήξηό ηνπ. Ζ παξνπζίαζε ηεο θάζε ελόηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν θαηαλνεηό ζην αθξναηήξην. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ. Πίνακαρ 1: Παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ Τύπνο αθξναηεξίνπ Θεζκηθνί παξάγνληεο θξαηηθνί ή από ηελ επξσπατθή έλσζε Νηόπηνη επαγγεικαηίεο Φαξαθηεξηζηηθά Άηνκα κε εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά κε ηδηαίηεξε εμνηθείσζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Άηνκα εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά ρσξίο εμνηθείσζε ζε 11

12 ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Γεληθό θνηλό Άηνκα κε εμνηθεησκέλα νύηε κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νύηε κε ζέκαηα πνιηηηθήο Αλ ν εθπαηδεπηήο δελ θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν ην αθξναηεξίνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηόηε όιε ε εθπαίδεπζε ζα απνηύρεη θαη ην αθξναηήξην είηε ζα κπεξδεπηεί, αλ αθνύεη πνιύπινθεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, είηε ζα πιήμεη, ή θαη ηα δύν! 3.6 Πώς προζεγγίδεηαη εθπαηδεσηηθά ηο θάζε θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo? Τν θεθάιαην απηό αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ LitusGo, Δηζεγήζεηο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ ηνπ LitusGo, Alan Pickaver, LitusGo report D6.1, January Με βάζε εθείλεο ηηο νδεγίεο, εηνηκάζηεθαλ νη αληίζηνηρεο, πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηώλ. Πην θάησ, ινηπόλ, παξαηίζεληαη αλά θεθάιαην, νη εηζεγήζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Τρεης γεληθές εηζεγήζεης: Δηζήγεζε 1: Αηηηοιόγεζε θαη ιογηθή Γηα θάζε ηδέα πνπ παξνπζηάδεηαη, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη ηε ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ηδέα απηή θαζώο θαη λα κπνξεί λα ηελ αηηηνινγήζεη, σο πξνο ηελ εθαξκνζηκόηεηά ηεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί. Παξόκνηα πξνζέγγηζε πξέπεη λα 12

13 εθαξκόδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη από ην LitusGo. Δηζήγεζε 2: Ποισκέζα θαη εηθόλες Μηα παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο κνξθέο: πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, εηθόλεο θ.α. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύληαη απηά ηα κέζα γηα λα «ζπάδεη» ην καθξύ θείκελν θαη λα κπνξεί λα έρεη ν εθπαηδεπόκελνο ηελ εηθόλα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ θαη λα κελ επηκέλεη ζηελ πξνβνιή ηεξάζηησλ θεηκέλσλ. Δηζήγεζε 3: Φωηογραθίες ``Μηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο''. Απηή ε ξήζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε. Μεξηθνί εθπαηδεπηέο πξνηηκνύλ λα πεξηγξάςνπλ θάηη κε θείκελν. Όκσο πνιιέο θνξέο κηα θσηνγξαθία κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην θαηαλνεηά πνιιέο παξαγξάθνπο κε θείκελν. Δίλαη, ινηπόλ, πνιύ ζεηηθό γηα κηα παξνπζίαζε λα πεξηιακβάλεη, όπνπ θαη όζν είλαη δπλαηό, θσηνγξαθίεο. Γείηε γηα παξάδεηγκα, ηηο δύν πην θάησ θσηνγξαθίεο (από ηελ ελόηεηα 12 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Μνξθνινγηθέο κεηαβνιέο/ έιεγρνο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο): ε κία δείρλεη ηελ παξαιία λα δηαβξώλεηαη από ηα αθαηάιιεια παξάθηηα έξγα θαη ε δεύηεξε ηελ ίδηα παξαιία κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ έξγσλ: πνην θείκελν ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην πεηζηηθά απηό πνπ δείρλνπλ νη θσηνγξαθίεο; 13

14 Φσηνγξαθία 1. Αθηή ππό δηάβξσζε, κε θάζεην πξόβνιν Φσηνγξαθία 2. Ζ ίδηα αθηή, έλα ρξόλν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάζεηνπ πξνβόινπ 14

15 3.6.2 Σσκβοσιές γηα ηολ εθπαηδεσηή αλά θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo: Κεθάιαηο 1: Θεωρεηηθό σπόβαζρο Τν πξώην απηό θεθάιαην είλαη ε εηζαγσγή ζηελ θάζε ελόηεηα. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ην ππόβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ελόηεηαο θαη λα ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ζπλερίζεη λα δηαβάδεη. Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο: Μηα θαιή εηζαγσγή: Γείρλεη ην αληηθείκελν ην νπνίν δηαπξαγκαηεύεηαη ε ελόηεηα Πεξηγξάθεη πσο έρεη νξγαλσζεί ε ελόηεηα Δμεγεί ην «γηαηί» γξάθηεθε ε ελόηεηα απηή Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα δώζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όιε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην «ζεσξεηηθό ππόβαζξν», εκπινπηηζκέλε κε εηθόλεο, αλαθνξέο ζε εθζέζεηο ηεο ΔΔ, ζε λόκνπο, κε παξαδείγκαηα. Σην 5 ν θεθάιαην θάζε ελόηεηαο, ηελ Βηβιηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαη πνιιέο αλαθνξέο, ζύλδεζκνη θαη πεγέο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηα επηπιένλ ζηνηρεία. Δίλαη ζεκαληηθή κηα θαιή εηζαγσγή ζην ζέκα, κηα θαιή θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε, γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηήο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Ο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη ελζνπζηαζκό ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη απηό πξέπεη λα γίλεη από απηό ην αξρηθό ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κεθάιαηο 2: Οη ζηότοη Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη καθξνπξόζεζκνη θαη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθε ην 15

16 πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη ζηόρνη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη μεθάζαξνη θαη όρη αθεξεκέλνη θαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη μεθάζαξνο σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: δίλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ην πιαίζην πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία πνπ έπεηαη. Κεθάιαηο 3: Το πρόβιεκα Τν θεθάιαην απηό αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε θάζε ελόηεηα. Πξόθεηηαη γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πξνβιήκαηα, εκπόδηα ε αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθιεηηθή θαη ηεο δίλεη εθαξκνζκέλν λόεκα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εκπινπηηζηεί απηό ην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο κε παξαδείγκαηα, κε θσηνγξαθηθό πιηθό, θαη ηδηαίηεξα κε ηνπηθά παξαδείγκαηα. Απηό ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ην πξόβιεκα θαη ην γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα κάζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πσο. Τν θεθάιαην απηό είλαη ην ζεκείν πνπ ζα «πείζεη» ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ απηά πνπ ζα κάζνπλ, γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Καη απηό είλαη ζηελ πνιύ ζεκαληηθό. Κεθάιαηο 4: Οη ιύζεης Τη κπορούκε λα θάλοσκε Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ιύζεηο, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, πνπ κπνξνύλ νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη Τνπηθέο θνηλσλίεο λα πινπνηήζνπλ. Πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο θάζε ελόηεηαο θαη απνηειεί ην θαηλνηόκν ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo. Πξνηείλεη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο, πνπ κπνξνύλ 16

17 λα πινπνηεζνύλ ηνπηθά κε επηηπρία, αλ ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σπλήζσο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ απηό ην θνκκάηη ηεο παξνρήο ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα. Σε απηό ινηπόλ, ην θεθάιαην πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα αθηεξώζεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, αθνύ απηό είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ην LitusGo από άιιεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πην θάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο εηζεγήζεηο γηα λα γίλεη ε δηδαζθαιία απηήο ηεο παξαγξάθνπ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα: Φξεζηκνπνηήζηε θαιά παξαδείγκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ αιινύ, αιιά είλαη ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή πνπ αλαθέξεζηε θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία Δλζαξξύλεηε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αλαδείμεη ηηο ηνπηθέο δπλαηόηεηεο θαη πηζαλνύο ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε ιύζε Υπνζηεξίμηε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο γηα πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα εηνηκάζεηε έλα ζελάξην Οξγαλώζηε επηζθέςεηο ζην πεδίν, κε πνιύ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη αλαζέζηε εξγαζίεο ζε κηθξέο νκάδεο (όρη πεξηζζόηεξν από 4-5 άηνκα). Δλζαξξύλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα «αθνπκπήζνπλ» ην πξόβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ πινπνηήζηκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ιύζε ηνπ Αλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο, πξνηηκήζηε ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο λα γίλεηαη ζην ύπαηζξν. Τα ζέκαηα ηνπ LitusGO είλαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθή ε δηδαζθαιία ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη απιά ηε κεηαθνξά κεξηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ απιή ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο! 17

18 Φξεζηκνπνηήζηε παηρλίδηα ξόισλ, κε θαιά δνκεκέλα ζελάξηα. Βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ ην πξόβιεκα κέζα από ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ξόισλ. Γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη κηα επράξηζηε κέζνδνο λα αληηιεθζνύλ ην επξύηεξν πιαίζην ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Κεθάιαηο 5: Βηβιηογραθία Ζ Βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθώλ πεγώλ, αλαθνξώλ, ηζηνζειίδσλ θαη ζπλδέζκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ελόηεηαο θαη πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ επηπιένλ πιεξνθόξεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα δεη ν εθπαηδεπηήο απηέο ηηο αλαθνξέο, λα εληνπίζεη πιηθό πνπ ζα θάλεη πην «δσληαλή» θαη πιήξε ηελ παξνπζίαζή ηνπ, λα εληνπίζεη παξαδείγκαηα, θσηνγξαθίεο. Δίλαη πνιύ πην εύθνιν γηα έλα ελήιηθα (αιιά θαη γηα έλα παηδί) λα κάζεη κέζα από παξαδείγκαηα. 4. Αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία κηαο ελόηεηαο ηνπ LitusGo, δελ νινθιεξώλεηαη θαη ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ξσηήζεηε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πσο έλνησζαλ κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάμαηε, ηη πηζηεύνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ηε κέζνδν (π.ρ. εξγαζία ζην πεδίν). Ζ αμηνιόγεζε από ην αθξναηήξην έρεη δηπιή ζεκαζία: βνεζά ηνλ εθπαηδεπηή λα βειηηώζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη δίλεη ηε βεβαηόηεηα ζηνπο 18

19 ζπκκεηέρνληεο όηη ε γλώκε ηνπο κεηξάεη θαη είλαη ζεβαζηή. Απηό ην γεγνλόο εληζρύεη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηόζν ηελ εθπαίδεπζή ηνπο όζν θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα πινπνίεζε απηώλ πνπ έκαζαλ. Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο, αλαιπηηθή, πνιιαπιώλ απαληήζεσλ θιπ. Μπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή ή λα αθνξά όιε ηελ νκάδα. Σην LitusGo, αλαπηύρζεθε έλα ζπλνπηηθό εξσηεκαηνιόγην, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δύν ζεκαληηθέο αξρέο: ζεβαζκόο ζην ρξόλν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (γη απηό θαη είλαη ζπλνπηηθό) θαη ηαπηόρξνλα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζρνιίσλ θαη εηζεγήζεώλ ηνπο, κε έλα θαιά δνκεκέλν ζύζηεκα εξσηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ζρνιίσλ. Τν εξσηεκαηνιόγην ηνπ LitusGo επηζπλάπηεηαη ζε απηό ην θείκελν. 5. ςμπεπαζμαηικά σόλια Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo έρεη έλα θαηλνηόκν ραξαθηήξα. Σηεξίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηελ παξνρή εθαξκόζηκσλ ιύζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο νκαδηθή εξγαζία, εξγαζίεο ζην πεδίν, δηδαζθαιία ζην ύπαηζξν, πηινηηθέο κειέηεο θιπ. Σηόρνο είλαη λα πξνσζεζεί ε ζεηηθή δηάζεζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ ηνπ LitusGo πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, γηα ηα θαηλνηόκα ζέκαηα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Παξάθηηαο Εώλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Διπίδνπκε όηη απηόο ν Οδεγόο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή, ζα επηηειέζεη ηνλ ζηόρν ηνπ, πνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηή πνπ ζα 19

20 ρξεζηκνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, αιιά θαη γεληθόηεξα όινπο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ αζρνινύληαη κε απηά ηα ηόζν πεξίπινθα θαη γεκάηα θνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Βιβλιογπαθία Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010 ISOTECH ltd, Internal LitusGo reports: evaluation reports from the pilot trainings in Paros, Pafos and Malta, OrganicMed: Trainers manual on training organic farmers in organic crop agriculture. Nicosia 2005 (A Leonardo da Vinci funded program ) 20

21 LitusGo Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού ςλικού/ εκπαιδεςηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ (Πάθορ, Νοεμβπίος 2011) Επωηημαηολόγιο για ηην αξιολόγηζη ηος LitusGo εκπαιδεςηικού ςλικού από ηον εκπαιδεςόμενο: Τίηλορ κεθαλαίος LitusGo: Όνομα εκπαιδεςόμενος: Παξαθαινύκε αμηνινγήζηε ην θεθάιαην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζην όπνην κόιηο ζπκκεηείραηε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! Βαζκνινγείζηε από 5 κέρξη 1 (5 = πολύ καλό, 1= μη ικανοποιηηικό). 1. Γενική αξιολόγηζη: ζαρ ικανοποίηζε ηο πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ; 2. Βαθμόρ καινοηομίαρ ζηην πληποθοπία πος λάβαηε. Σαρ ικανοποίηζαν ηα νέα ζηοισεία πος πεπιλαμβάνονηαν ζηο μάθημα; 3. Θεωπείηε όηι οι πληποθοπίερ πος δόθηκαν ζήμεπα μποπούν να εθαπμοζηούν ζηην πεπιοσή ζαρ; 4. Αξιολογείζηε ηην αλληλεπίδπαζη μεηαξύ ηος εκπαιδεςηή και ηων εκπαιδεςόμενων 5. Αξιολογείζηε ηην ποιόηηηα ηηρ παποςζίαζηρ ωρ ππορ ηο ςλικό πος πεπιείσε και ηη μέθοδο διδαζκαλίαρ 6. Αξιολογείζηε ηο ένηςπο πος ζαρ δόθηκε Άλλα ζσόλια / επεξήγηζη 7. Σημειώζηε ηα πλεονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 8. Σημειώζηε ηιρ αδςναμίερ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 21

22 ISBN

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα