Hints and tools on teaching the LitusGo Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hints and tools on teaching the LitusGo Manual"

Transcript

1 Hints and tools on teaching the LitusGo Manual Σσγγραθείς: Ξέληα Ι. Λοϊδίδοσ θαη Μητάιες Ι Λοϊδίδες Τπεύθςνορ Έκδοζηρ: Isotech Ltd, Δπεςνηηέρ ύμβοςλοι Πεπιβάλλονηορ

2 Τν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Leonardo Da Vinci, Multilateral Project for the Development of Innovation Τν Εγρεηξίδην απηό δεζκεύεη κόλν ηνλ ζπληάθηε ηνπ θαη ε Επηηξνπή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεύζπλε γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε κπνξεί λα γίλεη από ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό. 2

3 Οι Δηαίποι ηος LitusGo: Σσληοληζηής / Γηθαηούτος: ISOTECH Ltd. Δρεσλεηές / Σύκβοσιοη Περηβάιιοληος Κύπρος: Γήμορ Πάθος ΑΚΣΗ Κένηπο Μελεηών και Έπεςναρ, Διιάδα: Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηιζμού / Ππόγπαμμα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, ONISIS- ανάπηςξη ηων διαδικηςακών εθαπμογών Μάιηα: Ο Γήμορ ηος Kirkop Οιιαλδία: Οπγανιζμόρ EUCC The Coastal and Marine Union 3

4 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 4

5 1. Διζαγωγή: ηοισεία για ηον Οδηγό Ο Οδηγόρ με ειζηγήζειρ και επγαλεία για ηη διδαζκαλία ηος Εκπαιδεςηικού Εγσειπιδίος ηος LitusGo, αλαπηύρζεθε κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηώλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζηηο Τνπηθέο Αξρέο θαη ζηνπο ηνπηθνύο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Παξαθηίσλ Εσλώλ θαη ηηο επηπηώζεηο/ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηε ρξήζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo. Απηό ην ζπλνπηηθό θείκελν δελ είλαη έλαο αλαιπηηθόο, ζπκβαηηθόο Οδεγόο. Δίλαη έλα θείκελν εθαξκνγήο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo, πνπ δίλεη ιύζεηο θαη πνιύ ζαθείο νδεγίεο κέζα από παξαδείγκαηα θαη παξαπνκπέο. Σηόρνο είλαη λα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηέο έλα εύθνιν θαη θηιηθό βνήζεκα, πνπ ζα εζηηάδεη ζηα δύζθνια ζεκεία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θαηλνηόκα ζέκαηα, όπσο είλαη απηά ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξαθηίσλ δσλώλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τν θείκελν απηό πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα ηεο καθξάο εκπεηξίαο ησλ δύν ζπγγξαθέσλ ζηα ελ ιόγσ ζέκαηα, αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο από εθπαηδεύζεηο θαη παξνπζηάζεηο ζηηο νπνίεο παξεβξέζεθαλ θαη νη νπνίεο δελ κπόξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ζηόρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ζηόρεπαλ (Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010). Ο Οδεγόο απηόο αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo: είλαη ζπλνπηηθόο, ζύληνκνο, εζηηαζκέλνο ζηελ παξνρή ιύζεσλ. Δλζσκαηώλεη ηηο εκπεηξίεο από ηηο πηινηηθέο εθπαηδεύζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, κε βάζε ην Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, ζηηο ηξεηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ έξγν: ζηελ Πάξν ηεο Διιάδαο, ζηελ Πάθν ηεο Κύπξνπ θαη ζην Κίξθνπ ηεο Μάιηαο: ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηινηηθώλ εθπαηδεύζεσλ θαη ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ όπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ κέζα από ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έγηλαλ από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο-εθπαηδεπόκελνπο. Σηόρνο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, είλαη λα δνζεί ζηνλ εθπαηδεπηή έλα θηιηθό 5

6 θείκελν κε νδεγίεο, γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή θαη ελδηαθέξνπζα ε δηδαζθαιία, λα κπνξέζνπλ λα εκπλεπζηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη θαη λα επηηεπρζεί ελεξγόο θαη ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελζσκάησζε ησλ ιύζεσλ, πνπ απνηειεί θεληξηθό ζεκείν γηα ην LitusGo. 2. ύνηομο θεωπηηικό ςπόβαθπο και απσέρ για ηην εκπαίδεςζη ενηλίκων 2.1 Μπορεί λα κάζεη έλας ελήιηθας Μηα πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε είλαη ε εμήο Μπνξεί λα κάζεη έλαο ελήιηθαο»; Ζ απάληεζε είλαη κνλνζήκαληε: κόλν αλ θξίλεη όηη αμίδεη ε παξερόκελε γλώζε! Γη απηό, ν ζηόρνο ηνπ LitusGo είλαη λα δώζεη έλα ελδηαθέξνλ ζύζηεκα εθπαίδεπζεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, π.ρ. ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Αξρώλ θαη ηνπο ληόπηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, πνπ λα πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο ιύζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη κέζα από κηα ελδηαθέξνπζα, ζπκκεηνρηθή θαη ζύγρξνλε εθπαηδεπηηθή κέζνδν. Σηνλ Οδεγό γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο ηνπ πεηπρεκέλν πξνγξάκκαηνο OrganicMed, αλαθέξεηαη: Σηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ε εκπεηξία έρεη ηνλ βαζηθό ξόιν. Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηε γλώζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ν θαζέλαο, θαη πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη θαη πξνζηίζεηαη ε αληίιεςε ηεο λέαο γλώζεο. Ο ελήιηθαο είλαη ν ίδηνο «ζπγγξαθέαο» ηεο ίδηαο ηεο καζεζηαθήο ηνπ πνξείαο θαη δηαδηθαζίαο. Ταπηόρξνλα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ άιισλ ελειίθσλ Η ζπκκεηνρή ελόο ελήιηθα ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη 6

7 απνηέιεζκα ζπλεηδεηήο επηινγήο. Είλαη ζεκαληηθό λα εκπλέεηαη από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη απηή ε έκπλεπζε πεγάδεη από ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο ηνπ αληηιήςεηο: Σε επαγγεικαηηθό επίπεδν, από ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπλείδεζε όηη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο (ηερλνινγηθέο, αλαιπηηθέο θιπ) θαζηζηνύλ πην απνηειεζκαηηθή ηεο εξγαζία ηνπ. Σε πξνζσπηθό επίπεδν, ε κάζεζε αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζν γηα λα ηθαλνπνηεζνύλ νη πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη ηδαληθά. Σην ηέινο, έλαο ελήιηθαο καζαίλεη κόλν αλ: Πηζηεύεη όηη ε πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζα έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πξόνδν Απηό πνπ δηδάζθεηαη, ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξόπν κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ή ηε δνπιεηά ηνπ Μπνξεί λα βξεη ην λόεκα απηώλ πνπ δηδάζθεηαη θαη λα ηα ελζσκαηώζεη ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλώζε ηνπ 2.2 Ας κάζοσκε καδί Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή/ζπλεξγηζηηθή κάζεζε: πξόθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο θαη πεξηγξάθεηαη σο «ε εξγαζία ζε νκάδεο πνπ απνηεινύληαη από δηαθνξεηηθά άηνκα, δηαθνξεηηθήο ειεθίαο, θύινπ θαη κε δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο ηθαλόηεηεο». Τα άηνκα απηά αλαδεηνύλ θνηλνύο ηξόπνπο θαηαλόεζεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηύρνπλ θνηλνύο ζηόρνπο. Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε εκπεξηέρεη ηελ επηινγή λα κελ αθνινπζεζεί ην παξαδνζηαθό κνληέιν 7

8 δηδαζθαιίαο κε ηνλ «από θαζέδξαο» δηδάζθνληα, αιιά λα εθαξκνζηνύλ άιιεο κνξθέο δηδαζθαιίαο, κε πην ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε δξάζεηο όπσο ε κειέηε πεξηπηώζεσλ αλά κηθξέο νκάδεο, ζπδεηήζεηο ζε νκάδεο, επηζθέςεηο ζην πεδίν, δξαζηεξηόηεηεο ζην ύπαηζξν θαη γεληθά είλαη κηα δηαδξαζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σηηο επόκελεο παξαγξάθνπο απηνύ ηνπ νδεγνύ, δίλνληαη εηζεγήζεηο θαη πξαθηηθέο ζπκβνπιέο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ην LitusGo κε κηα θαιά δνκεκέλε θαη ζύγρξνλε ζπλεξγαηηθή εθπαηδεπηηθή δξάζε. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ LitusGo είλαη επέιηθηε θαη πξνζαξκόζηκε: θάζε εθπαηδεπηήο έρεη ην δηθό ηνπ δηδαθηηθό ζηπι θαη θάζε νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ έρεη ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο θαη ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ζεκαληηθό ν εθπαηδεπηήο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο θαη λα πξνζαξκόζεη ηηο κεζόδνπο ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα πεηύρεη ηελ δηάδξαζε θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ βαζηθή αξρή γηα κηα πεηπρεκέλε εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη «Αο κάζνπκε καδί!». 3. Η διδαζκαλία ηος Δκπαιδεςηικού εγσειπιδίος LitusGo 3.1 Η δοκή ηωλ ελοηήηωλ ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ LitusGo Τν Δθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo έρεη ζπνλδπισηή κνξθή: απνηειείηαη από 20 απηόλνκεο, αιιά θαη αιιεινζπλδεόκελεο ελόηεηεο. Οη εηαίξνη ηνπ LitusGo απνθάζηζαλ από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, λα πηνζεηήζνπλ κηα θνηλή δνκή θαη κέγεζνο γηα όιεο ηηο ελόηεηεο, έηζη ώζηε ην Δγρεηξίδην λα έρεη κηα 8

9 ινγηθή δνκή θαη λα είλαη εύθνιν γηα ηνλ αλαγλώζηε λα ην παξαθνινπζήζεη. Ζ δνκή ησλ ελνηήησλ αθνινύζεζε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo ζηα ζέκαηα πνπ θαιύπηεη, πεξηιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο θαη εηζεγήζεηο. Τν θείκελν ζε θάζε ελόηεηα πεξηνξίζηεθε απζηεξά ζηηο 6 ζειίδεο (Α4) ζπλνιηθά, ώζηε λα κελ «ηξνκάδεη» ηνλ αλαγλώζηε κε ην κέγεζόο ηνπ. Έρεη κηα ινγηθή δνκή πνπ επηηξέπεη ζην θείκελν λα «μεηπιίγεηαη» θαζώο ην δηαβάδεη ν αλαγλώζηεο. Κάζε ελόηεηα απνηειείηαη από5 παξαγξάθνπο: 1. Θεσξεηηθό Υπόβαζξν (ζύληνκν, κε ζηνηρεία θαη αλαθνξέο/ παξαπνκπέο πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε όπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα εληξπθήζεη πεξηζζόηεξν) 2. Σηόρνη (γηαηί αζρνινύκαζηε κε απηό ην ζέκα, πνηνη είλαη νη ζηόρνη ηνπ LitusGo) 3. Πξνβιήκαηα (ηα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη ληόπηνη θνηλσληθνί εηαίξνη) 4. Πσο αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηα (εηζεγήζεηο, θαιέο πξαθηηθέο, θσηνγξαθίεο θαη δηαγξάκκαηα) 5. Βηβιηνγξαθία θαη ζρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηώλ 3.2 Η εθαρκογή Wiki ζηης ελόηεηες ηοσ LitusGo Σηελ ςεθηαθή ηνπο κνξθή, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ LitusGo (www.litusgo.eu), νη ελόηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ πεξηιακβάλνπλ κηα εθαξκνγή wiki, πνπ ζπλδέεη κεηαμύ ηνπο άκεζα: επηηξέπεη κέζα από ιέμεηο- θιεηδηά ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ θεηκέλσλ, λα ζπλδένληαη νη ελόηεηεο κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν. Σπζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ςεθηαθή κνξθή ηνπ Δγρεηξηδίνπ, δειαδή ηηο wiki- ελόηεηεο. Δίλαη έλαο δηαδξαζηηθόο 9

10 ηξόπνο αλάγλσζεο θαη εύθνινο ζηνλ ρξήζηε. 3.3 Οη γιώζζες θαη οη κορθές ηοσ εγτεηρηδίοσ Τν Δθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, όπσο θαη απηόο ν Οδεγόο, δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζηελ ραξηόδεηε κνξθή, πνπ απνηειείηαη από 20 αλεμάξηεηα ηεύρε, έλα γηα θάζε ελόηεηα, πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθά ζρεδηαζκέλε ζήθε από ραξηόλη. Σηελ ςεθηαθή κνξθή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν 3.2 θαη ζε DVD, ην νπνίν επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζήθε από ραξηόλη. Σε όιεο ηνπ ηηο κνξθέο, ην Δγρεηξίδην έρεη δηαηίζεηαη ζηηο ηέζζεξεηο γιώζζεο ηνπ LitusGo: Αγγιηθά, Διιεληθά, Μαιηέδηθα θαη Τνύξθηθα. Δίλαη ζθόπηκν λα ρξεζηκνπνηνύλ νη εθπαηδεπηέο όιεο απηέο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηνπο δίλεη ην Δγρεηξίδην. Καη θπζηθά, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, λα δηδάζθεηαη ην εγρεηξίδην ζηελ γιώζζα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 3.4 Βαζηθές Αρτές γηα ηελ δηδαζθαιία ηοσ εθπαηδεσηηθού εγτεηρηδίοσ ηοσ LitusGo Πέληε ήηαλ νη βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αλάπηπμε ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαη απηέο νη πέληε αξρέο ηζρύνπλ θαη γηα ηε κέζνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ: Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα είλαη ξεκάθαπη, ρσξίο λα δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία αλαπηύζζεη Να είλαη πλήπερ θαη αξθεηά αλαιπηηθό νύησο ώζηε λα ππνζηεξίδεη ην ζέκα ηνπ θαη λα δειώλεη κε ζαθήλεηα ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπ αλαθνξέο θαη ηηο πεγέο πιεξνθόξεζεο 10

11 Να μην πεπιλαμβάνει λάθη, αθνύ έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζηα ηερληθά θείκελα είλαη ε αθξίβεηά ηνπο Να είλαη ζςνοπηικό (ην θείκελν θαη ε παξνπζίαζε). Καλέλαο εθπαηδεπόκελνο δελ αξέζθεηαη ζην λα δηαβάδεη ηεξάζηηα θείκελα ή λα πεξλά ώξεο θαη ώξεο ζε βαξεηέο παξνπζηάζεηο Να είναι πειζηικά. Τα ηερληθά θείκελα θαη νη ηερληθέο παξνπζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πεηζηηθά ζηνλ αλαγλώζηε θαη ζην αθξναηήξην. Πξέπεη λα απνθεύγνληαη πνιύπινθνη όξνη θαη κεγάιεο δπζθνιίαο ηερληθό ιεμηιόγην. 3.5 Ποηο είλαη ηο αθροαηήρηο Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηήο από πνηνπο απνηειείηαη ην αθξναηήξηό ηνπ. Ζ παξνπζίαζε ηεο θάζε ελόηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξόπν θαηαλνεηό ζην αθξναηήξην. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 πην θάησ. Πίνακαρ 1: Παξαδείγκαηα ηύπσλ αθξναηεξίσλ Τύπνο αθξναηεξίνπ Θεζκηθνί παξάγνληεο θξαηηθνί ή από ηελ επξσπατθή έλσζε Νηόπηνη επαγγεικαηίεο Φαξαθηεξηζηηθά Άηνκα κε εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά κε ηδηαίηεξε εμνηθείσζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Άηνκα εμνηθεησκέλα κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο αιιά ρσξίο εμνηθείσζε ζε 11

12 ζέκαηα πνιηηηθήο θαη δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ Γεληθό θνηλό Άηνκα κε εμνηθεησκέλα νύηε κε ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νύηε κε ζέκαηα πνιηηηθήο Αλ ν εθπαηδεπηήο δελ θαηαθέξεη λα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν ην αθξναηεξίνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηόηε όιε ε εθπαίδεπζε ζα απνηύρεη θαη ην αθξναηήξην είηε ζα κπεξδεπηεί, αλ αθνύεη πνιύπινθεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, είηε ζα πιήμεη, ή θαη ηα δύν! 3.6 Πώς προζεγγίδεηαη εθπαηδεσηηθά ηο θάζε θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo? Τν θεθάιαην απηό αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ LitusGo, Δηζεγήζεηο γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ ηνπ LitusGo, Alan Pickaver, LitusGo report D6.1, January Με βάζε εθείλεο ηηο νδεγίεο, εηνηκάζηεθαλ νη αληίζηνηρεο, πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηώλ. Πην θάησ, ινηπόλ, παξαηίζεληαη αλά θεθάιαην, νη εηζεγήζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ελνηήησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Τρεης γεληθές εηζεγήζεης: Δηζήγεζε 1: Αηηηοιόγεζε θαη ιογηθή Γηα θάζε ηδέα πνπ παξνπζηάδεηαη, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαπηύμεη θαη ηε ινγηθή ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ηδέα απηή θαζώο θαη λα κπνξεί λα ηελ αηηηνινγήζεη, σο πξνο ηελ εθαξκνζηκόηεηά ηεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ εμππεξεηεί. Παξόκνηα πξνζέγγηζε πξέπεη λα 12

13 εθαξκόδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη από ην LitusGo. Δηζήγεζε 2: Ποισκέζα θαη εηθόλες Μηα παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε πνιιέο κνξθέο: πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, εηθόλεο θ.α. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύληαη απηά ηα κέζα γηα λα «ζπάδεη» ην καθξύ θείκελν θαη λα κπνξεί λα έρεη ν εθπαηδεπόκελνο ηελ εηθόλα πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα κπνξεί ν εθπαηδεπηήο λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε κνξθή γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ηνλίζεη ζηελ παξνπζίαζή ηνπ θαη λα κελ επηκέλεη ζηελ πξνβνιή ηεξάζηησλ θεηκέλσλ. Δηζήγεζε 3: Φωηογραθίες ``Μηα εηθόλα, ρίιηεο ιέμεηο''. Απηή ε ξήζε απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κηα εθπαηδεπηηθή παξνπζίαζε. Μεξηθνί εθπαηδεπηέο πξνηηκνύλ λα πεξηγξάςνπλ θάηη κε θείκελν. Όκσο πνιιέο θνξέο κηα θσηνγξαθία κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην θαηαλνεηά πνιιέο παξαγξάθνπο κε θείκελν. Δίλαη, ινηπόλ, πνιύ ζεηηθό γηα κηα παξνπζίαζε λα πεξηιακβάλεη, όπνπ θαη όζν είλαη δπλαηό, θσηνγξαθίεο. Γείηε γηα παξάδεηγκα, ηηο δύν πην θάησ θσηνγξαθίεο (από ηελ ελόηεηα 12 ηνπ Δγρεηξηδίνπ ηνπ LitusGo: Μνξθνινγηθέο κεηαβνιέο/ έιεγρνο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο): ε κία δείρλεη ηελ παξαιία λα δηαβξώλεηαη από ηα αθαηάιιεια παξάθηηα έξγα θαη ε δεύηεξε ηελ ίδηα παξαιία κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ έξγσλ: πνην θείκελν ζα κπνξνύζε λα πεξηγξάςεη θαιύηεξα θαη πην πεηζηηθά απηό πνπ δείρλνπλ νη θσηνγξαθίεο; 13

14 Φσηνγξαθία 1. Αθηή ππό δηάβξσζε, κε θάζεην πξόβνιν Φσηνγξαθία 2. Ζ ίδηα αθηή, έλα ρξόλν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάζεηνπ πξνβόινπ 14

15 3.6.2 Σσκβοσιές γηα ηολ εθπαηδεσηή αλά θεθάιαηο ηωλ ελοηήηωλ ηοσ LitusGo: Κεθάιαηο 1: Θεωρεηηθό σπόβαζρο Τν πξώην απηό θεθάιαην είλαη ε εηζαγσγή ζηελ θάζε ελόηεηα. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δίλεη ζηνλ αλαγλώζηε κε ζπλνπηηθό ηξόπν, ην ππόβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο ελόηεηαο θαη λα ηνπ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε λα ζπλερίζεη λα δηαβάδεη. Πξόθεηηαη γηα ζεκαληηθό ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο: Μηα θαιή εηζαγσγή: Γείρλεη ην αληηθείκελν ην νπνίν δηαπξαγκαηεύεηαη ε ελόηεηα Πεξηγξάθεη πσο έρεη νξγαλσζεί ε ελόηεηα Δμεγεί ην «γηαηί» γξάθηεθε ε ελόηεηα απηή Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα δώζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο όιε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην «ζεσξεηηθό ππόβαζξν», εκπινπηηζκέλε κε εηθόλεο, αλαθνξέο ζε εθζέζεηο ηεο ΔΔ, ζε λόκνπο, κε παξαδείγκαηα. Σην 5 ν θεθάιαην θάζε ελόηεηαο, ηελ Βηβιηνγξαθία, πεξηιακβάλνληαη πνιιέο αλαθνξέο, ζύλδεζκνη θαη πεγέο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ ηα επηπιένλ ζηνηρεία. Δίλαη ζεκαληηθή κηα θαιή εηζαγσγή ζην ζέκα, κηα θαιή θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε, γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηήο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ εθπαηδεπόκελσλ. Ο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηή είλαη λα δεκηνπξγήζεη ελζνπζηαζκό ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη απηό πξέπεη λα γίλεη από απηό ην αξρηθό ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Κεθάιαηο 2: Οη ζηότοη Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νη καθξνπξόζεζκνη θαη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθε ην 15

16 πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό νη ζηόρνη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη μεθάζαξνη θαη όρη αθεξεκέλνη θαη άλεπ αληηθεηκέλνπ. Δίλαη ζεκαληηθό, ινηπόλ, ν εθπαηδεπηήο λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη μεθάζαξνο σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ελόηεηαο: δίλεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ην πιαίζην πνπ ζα αθνινπζήζεη ε δηδαζθαιία πνπ έπεηαη. Κεθάιαηο 3: Το πρόβιεκα Τν θεθάιαην απηό αλαθέξεη επηγξακκαηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε θάζε ελόηεηα. Πξόθεηηαη γηα πνιύ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πξνβιήκαηα, εκπόδηα ε αληηκεηώπηζε ησλ νπνίσλ θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνθιεηηθή θαη ηεο δίλεη εθαξκνζκέλν λόεκα. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα εκπινπηηζηεί απηό ην ηκήκα ηεο δηδαζθαιίαο κε παξαδείγκαηα, κε θσηνγξαθηθό πιηθό, θαη ηδηαίηεξα κε ηνπηθά παξαδείγκαηα. Απηό ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ην πξόβιεκα θαη ην γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα κάζνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ θαη πσο. Τν θεθάιαην απηό είλαη ην ζεκείν πνπ ζα «πείζεη» ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ απηά πνπ ζα κάζνπλ, γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο. Καη απηό είλαη ζηελ πνιύ ζεκαληηθό. Κεθάιαηο 4: Οη ιύζεης Τη κπορούκε λα θάλοσκε Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ιύζεηο, ζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, πνπ κπνξνύλ νη Τνπηθέο Αξρέο θαη νη Τνπηθέο θνηλσλίεο λα πινπνηήζνπλ. Πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο θάζε ελόηεηαο θαη απνηειεί ην θαηλνηόκν ζηνηρείν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ LitusGo. Πξνηείλεη πνιύ ζπγθεθξηκέλεο θαη εθαξκόζηκεο ιύζεηο, πνπ κπνξνύλ 16

17 λα πινπνηεζνύλ ηνπηθά κε επηηπρία, αλ ππάξμεη ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο. Σπλήζσο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλνπλ απηό ην θνκκάηη ηεο παξνρήο ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα. Σε απηό ινηπόλ, ην θεθάιαην πξέπεη ν εθπαηδεπηήο λα αθηεξώζεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν, αθνύ απηό είλαη ην ραξαθηεξηζηηθό πνπ δηαθνξνπνηεί ην LitusGo από άιιεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Πην θάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο εηζεγήζεηο γηα λα γίλεη ε δηδαζθαιία απηήο ηεο παξαγξάθνπ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα: Φξεζηκνπνηήζηε θαιά παξαδείγκαηα πνπ πινπνηήζεθαλ αιινύ, αιιά είλαη ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή πνπ αλαθέξεζηε θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κε ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία Δλζαξξύλεηε ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αλαδείμεη ηηο ηνπηθέο δπλαηόηεηεο θαη πηζαλνύο ηξόπνπο πνπ ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί ε πξνηεηλόκελε ιύζε Υπνζηεξίμηε ηελ εξγαζία ζε νκάδεο γηα πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα εηνηκάζεηε έλα ζελάξην Οξγαλώζηε επηζθέςεηο ζην πεδίν, κε πνιύ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη αλαζέζηε εξγαζίεο ζε κηθξέο νκάδεο (όρη πεξηζζόηεξν από 4-5 άηνκα). Δλζαξξύλεηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα «αθνπκπήζνπλ» ην πξόβιεκα θαη λα πξνηείλνπλ πινπνηήζηκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ιύζε ηνπ Αλ ην επηηξέπεη ν θαηξόο, πξνηηκήζηε ηκήκα ηεο εθπαίδεπζεο λα γίλεηαη ζην ύπαηζξν. Τα ζέκαηα ηνπ LitusGO είλαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθή ε δηδαζθαιία ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη απιά ηε κεηαθνξά κεξηθώλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ απιή ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο! 17

18 Φξεζηκνπνηήζηε παηρλίδηα ξόισλ, κε θαιά δνκεκέλα ζελάξηα. Βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα θαηαιάβνπλ ην πξόβιεκα κέζα από ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπο, όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ξόισλ. Γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη κηα επράξηζηε κέζνδνο λα αληηιεθζνύλ ην επξύηεξν πιαίζην ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. Κεθάιαηο 5: Βηβιηογραθία Ζ Βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ζεκαληηθώλ πεγώλ, αλαθνξώλ, ηζηνζειίδσλ θαη ζπλδέζκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηεο ελόηεηαο θαη πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ επηπιένλ πιεξνθόξεζε. Δίλαη ζεκαληηθό λα δεη ν εθπαηδεπηήο απηέο ηηο αλαθνξέο, λα εληνπίζεη πιηθό πνπ ζα θάλεη πην «δσληαλή» θαη πιήξε ηελ παξνπζίαζή ηνπ, λα εληνπίζεη παξαδείγκαηα, θσηνγξαθίεο. Δίλαη πνιύ πην εύθνιν γηα έλα ελήιηθα (αιιά θαη γηα έλα παηδί) λα κάζεη κέζα από παξαδείγκαηα. 4. Αξιολόγηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ διαδικαζίαρ Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία κηαο ελόηεηαο ηνπ LitusGo, δελ νινθιεξώλεηαη θαη ε δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ξσηήζεηε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο πσο έλνησζαλ κε ηνλ ηξόπν πνπ δηδάμαηε, ηη πηζηεύνπλ γηα ην εθπαηδεπηηθό πιηθό, γηα ηε κέζνδν (π.ρ. εξγαζία ζην πεδίν). Ζ αμηνιόγεζε από ην αθξναηήξην έρεη δηπιή ζεκαζία: βνεζά ηνλ εθπαηδεπηή λα βειηηώζεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ θαη δίλεη ηε βεβαηόηεηα ζηνπο 18

19 ζπκκεηέρνληεο όηη ε γλώκε ηνπο κεηξάεη θαη είλαη ζεβαζηή. Απηό ην γεγνλόο εληζρύεη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηόζν ηελ εθπαίδεπζή ηνπο όζν θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα πινπνίεζε απηώλ πνπ έκαζαλ. Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο, αλαιπηηθή, πνιιαπιώλ απαληήζεσλ θιπ. Μπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή ή λα αθνξά όιε ηελ νκάδα. Σην LitusGo, αλαπηύρζεθε έλα ζπλνπηηθό εξσηεκαηνιόγην, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δύν ζεκαληηθέο αξρέο: ζεβαζκόο ζην ρξόλν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ (γη απηό θαη είλαη ζπλνπηηθό) θαη ηαπηόρξνλα λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζρνιίσλ θαη εηζεγήζεώλ ηνπο, κε έλα θαιά δνκεκέλν ζύζηεκα εξσηήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ζρνιίσλ. Τν εξσηεκαηνιόγην ηνπ LitusGo επηζπλάπηεηαη ζε απηό ην θείκελν. 5. ςμπεπαζμαηικά σόλια Ζ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ LitusGo έρεη έλα θαηλνηόκν ραξαθηήξα. Σηεξίδεηαη ζηελ εθπαίδεπζε κέζα από ηελ παξνρή εθαξκόζηκσλ ιύζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, όπσο νκαδηθή εξγαζία, εξγαζίεο ζην πεδίν, δηδαζθαιία ζην ύπαηζξν, πηινηηθέο κειέηεο θιπ. Σηόρνο είλαη λα πξνσζεζεί ε ζεηηθή δηάζεζε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ ηνπ LitusGo πνπ είλαη ε πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ νπζηαζηηθνύ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, γηα ηα θαηλνηόκα ζέκαηα ηεο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο Παξάθηηαο Εώλεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Διπίδνπκε όηη απηόο ν Οδεγόο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή, ζα επηηειέζεη ηνλ ζηόρν ηνπ, πνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ Δθπαηδεπηή πνπ ζα 19

20 ρξεζηκνπνηήζεη ην εθπαηδεπηηθό Δγρεηξίδην ηνπ LitusGo, αιιά θαη γεληθόηεξα όινπο ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ αζρνινύληαη κε απηά ηα ηόζν πεξίπινθα θαη γεκάηα θνηλσληθέο ζπγθξνύζεηο, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Βιβλιογπαθία Alan Pickaver, Hints on preparing training package modules, LitusGo report D6.1, January 2010 ISOTECH ltd, Internal LitusGo reports: evaluation reports from the pilot trainings in Paros, Pafos and Malta, OrganicMed: Trainers manual on training organic farmers in organic crop agriculture. Nicosia 2005 (A Leonardo da Vinci funded program ) 20

21 LitusGo Αξιολόγηζη εκπαιδεςηικού ςλικού/ εκπαιδεςηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ (Πάθορ, Νοεμβπίος 2011) Επωηημαηολόγιο για ηην αξιολόγηζη ηος LitusGo εκπαιδεςηικού ςλικού από ηον εκπαιδεςόμενο: Τίηλορ κεθαλαίος LitusGo: Όνομα εκπαιδεςόμενος: Παξαθαινύκε αμηνινγήζηε ην θεθάιαην ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο ζην όπνην κόιηο ζπκκεηείραηε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! Βαζκνινγείζηε από 5 κέρξη 1 (5 = πολύ καλό, 1= μη ικανοποιηηικό). 1. Γενική αξιολόγηζη: ζαρ ικανοποίηζε ηο πεπιεσόμενο ηος μαθήμαηορ; 2. Βαθμόρ καινοηομίαρ ζηην πληποθοπία πος λάβαηε. Σαρ ικανοποίηζαν ηα νέα ζηοισεία πος πεπιλαμβάνονηαν ζηο μάθημα; 3. Θεωπείηε όηι οι πληποθοπίερ πος δόθηκαν ζήμεπα μποπούν να εθαπμοζηούν ζηην πεπιοσή ζαρ; 4. Αξιολογείζηε ηην αλληλεπίδπαζη μεηαξύ ηος εκπαιδεςηή και ηων εκπαιδεςόμενων 5. Αξιολογείζηε ηην ποιόηηηα ηηρ παποςζίαζηρ ωρ ππορ ηο ςλικό πος πεπιείσε και ηη μέθοδο διδαζκαλίαρ 6. Αξιολογείζηε ηο ένηςπο πος ζαρ δόθηκε Άλλα ζσόλια / επεξήγηζη 7. Σημειώζηε ηα πλεονεκηήμαηα αςηήρ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 8. Σημειώζηε ηιρ αδςναμίερ ηηρ ζςνάνηηζηρ. 21

22 ISBN

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα