Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και σωστός αριθµός εκαδικών Ψηφίων. Μετρήσεις SNR Λευκωσία, 2014

2 Εργαστήριο 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Σκοπός: Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι 1. Η εξοικείωση µε τους όρους ορθότητα (accuracy) και ακρίβεια (precision). 2. Η διερεύνηση της ακρίβειας και ορθότητας µερικών από τις συσκευές του εργαστηρίου που έχουν χρησιµοποιηθεί στο προηγούµενο εργαστήριο. 3. Η εισαγωγή στην έννοια και τις πηγές θορύβου και στο λόγο θορύβου-σήµατος (signal-tonoise ratio, SNR.) Εργαστηριακός Εξοπλισµός Παλµογράφος (Oscilloscope) Γεννήτρια Συναρτήσεων (Function Generator) Ψηφιακό Πολύµετρο (Digital Multimeter) Πλακέτα Κατασκευής Κυκλωµάτων (Breadboard) Αντιστάσεις: 2x10 kω. 10 αντιστάσεις διαφόρων τιµών Σετ καλωδίων Σφάλµα (Error) Θεωρία Το σφάλµα ορίζεται ως η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής τιµής και της µετρηµένης τιµής. Εκτός από ελάχιστες τεχνητές περιπτώσεις, η πραγµατική τιµή δεν είναι ποτέ γνωστή. Εποµένως, η τιµή ενός σφάλµατος δεν είναι ποτέ γνωστή. Σε εργαστηριακή εργασία, είναι καλύτερο να αναφερόµαστε στη διαφορά µεταξύ δύο τιµών, µετρήσιµη και θεωρητική, παρά στο "σφάλµα" σε µια µέτρηση. Μερικές φορές ο όρος σφάλµα χρησιµοποιείται, ίσως λανθασµένα, για να σηµαίνει το σφάλµα στη µέτρηση του οργάνου. Ορθότητα (Accuracy) Η ορθότητα ορίζεται ως το πόσο κοντά µια µέτρηση βρίσκεται στην πραγµατική τιµή και, όπως το σφάλµα, δεν είναι ποτέ γνωστή σε πρακτικές περιπτώσεις. Όταν η ορθότητα ενός οργάνου διευκρινίζεται, αυτή είναι η διαβεβαίωση του κατασκευαστή για το πόσο κοντά στην πραγµατική τιµή θα βρίσκεται η µέτρηση. Ακρίβεια (Precision) Η ακρίβεια είναι η στενότητα της οµαδοποίησης των τιµών µε την επανάληψη µιας µέτρησης. Σχετίζεται επίσης µε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που είναι σε θέση µια συσκευή να µετρήσει. Η ορθότητα και η ακρίβεια δεν πηγαίνουν απαραιτήτως µαζί. Μια συσκευή µέτρησης µπορεί να είναι πολύ ορθή αλλά µη ακριβής, ή µπορεί να είναι πολύ ακριβής αλλά µη ορθή. Για να επεξηγηθεί αυτό το σηµείο, θεωρήστε το ακόλουθο πείραµα: Θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε δύο όργανα για να 2

3 µετρήσουµε την αντίσταση 10 kω. Για να είµαστε σίγουροι για τη µέτρηση, διάφορες µετρήσεις λαµβάνονται µε κάθε µια συσκευή. Οι µετρήσεις από την πρώτη συσκευή είναι: 10.8 kω 9.3 kω 9.9 kω 10.1 kω 10.7 kω Οι µετρήσεις από τη δεύτερη συσκευή είναι: kω kω kω kω kω Τι µπορούµε να πούµε για την ορθότητα και την ακρίβεια των δύο οργάνων; Η ορθότητα είναι το πόσο κοντά βρισκόµαστε στην πραγµατική αξία. Η πραγµατική αξία δεν είναι γνωστή, αλλά φαίνεται λογικό ότι ο κατασκευαστής της αντίστασης έχει ονοµάσει την αντίσταση ως 10kΩ επειδή η αντίσταση είναι κάπου γύρω στα 10kΩ. Εποµένως το πρώτο όργανο δίνει λογικά αποτελέσµατα, αν και οι τιµές διαφέρουν αρκετά. Εντούτοις, το δεύτερο όργανο δίνει αποτελέσµατα που είναι πολύ επαναλαµβανόµενα, αλλά ξέρουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν φαίνονται λογικά. Από τη σύγκριση, η πρώτη συσκευή είναι ορθή αλλά µη ακριβής και η δεύτερη είναι ακριβής αλλά µη ορθή. Η έλλειψη ορθότητας και ακρίβειας σε µια συσκευή µέτρησης οδηγεί πάντα σε αβεβαιότητα (uncertainty) σε µια µέτρηση. Μια µέθοδος για να δείξουµε την αβεβαιότητα σε µια µέτρηση είναι να περιληφθεί ένα εύρος (range). Παραδείγµατος χάριν, µια τιµή V AB = 14 ± 1 Volts δείχνει ότι ο πειραµατιστής έχει διαβάσει 14 Volts από τη συσκευή µέτρησης, αλλά η τάση µπορεί να είναι από Volts. Το εύρος της αβεβαιότητας µπορεί να προκύψει από την έλλειψη ορθότητας, την έλλειψη ακρίβειας, ή και τις δύο. Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αβεβαιότητα σε µια µέτρηση είναι στον αριθµό σηµαντικών ψηφίων στα δεδοµένα. Μια µέτρηση 14.0 volts είναι διαφορετική από 14 volts. Υπάρχει ένα εύρος που πηγαίνει µαζί µε τα δεδοµένα, και αυτό είναι ± η µισή από την τιµή του τελευταίου ψηφίου. Για παράδειγµα µια µέτρηση 14.0 volts συνεπάγεται 14.0 ± 0.05 volts, και 14 volts συνεπάγεται 14 ± 0.5 volts. Για το ψηφιακό πολύµετρο (DMM), ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η ορθότητα είναι ±0.05% της µέτρησης για DC τάσεις. Η ακρίβεια εξαρτάται από το πόσα σηµαντικά ψηφία αναγράφονται στην οθόνη. Για τον παλµογράφο η δηλωµένη ορθότητα είναι ±3%. Η ορθότητα µιας µέτρησης από την οθόνη του παλµογράφου είναι ± (µισή µικρή υποδιαίρεση) και αλλάζει ανάλογα µε τη κλίµακα, V/div για µετρήσεις τάσης και sec/div για µετρήσεις χρόνου. Μερικές φορές η ακρίβεια µιας συσκευής υπερβαίνει την ορθότητα της, αν και αυτό δεν είναι ορθή πρακτική. Εάν αυτό συµβαίνει, δεν πρέπει να καταγράψετε µια µέτρηση όπως ± 0.5. Το εύρος δείχνει ότι µια καλύτερη αντιπροσώπευση είναι 85. Το συνεπαγόµενο εύρος αυτής της τιµής συνάδει µε την ορθότητα της. Όταν κάνετε υπολογισµούς βασισµένους σε εργαστηριακές µετρήσεις, µην γράφετε απαντήσεις που τυχόν να παραπλανήσουν τον αναγνώστη να πιστεύει ότι οι µετρήσεις σας έχουν µικρότερη αβεβαιότητα από ότι έχουν στην πραγµατικότητα. Παραδείγµατος χάριν, εάν µετράτε µια τάση 5.0 Volts και υπολογίσετε το ρεύµα χρησιµοποιώντας το νόµο του Ohm µε µια αντίσταση 4.7kΩ, µην γράψετε την απάντηση σαν ma. Μια καλή πρακτική είναι να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος αριθµός σηµαντικών ψηφίων στην τελική τιµή µε τη µέτρηση µε το λιγότερο αριθµό σηµαντικών ψηφίων. Στη πιο πάνω περίπτωση η απάντηση αντιπροσωπεύεται καλύτερα από 1.1 ma. 3

4 Επεξεργασία πειραµατικών σφαλµάτων (Treatment of Experimental Errors) Συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα - Systematic and Random Errors Η φύση των σφαλµάτων µπορεί να εξακριβωθεί µε την επανάληψη µιας µέτρησης. Κατά συνέπεια, ένα σφάλµα λέγεται ότι είναι συστηµατικό εάν η αξία της µέτρησης δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επαναλαµβάνεται η µέτρηση. Το σφάλµα ονοµάζεται τυχαίο εάν η τιµή ποικίλει από µια µέτρηση σε άλλη µε έναν απρόβλεπτο (τυχαίο) τρόπο. Ένα καλό παράδειγµα ενός συστηµατικού σφάλµατος είναι ένα βολτόµετρο. Η ορθή πειραµατική πρακτική απαιτεί ότι όλα τα όργανα µέτρησης "µηδενίζονται" πριν από τη χρήση. Για να γίνει αυτό, τα τερµατικά εισαγωγής βραχυκυκλώνονται και η µέτρηση πρέπει να είναι ακριβώς µηδέν. Σηµειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει το σφάλµα ρύθµισης (calibration error), παραδείγµατος χάριν όταν ο µετρητής µετρά τη διπλάσια από την πραγµατική τάση. Καλύτερη Πρόβλεψη Μεταβολές Πόλωση (Bias) Πραγµατική τιµή Σχήµα 3.1: εδοµένα από µια µέτρηση. Το σχήµα 3.1 επεξηγεί την παρουσία συστηµατικών και τυχαίων σφαλµάτων. Οι µετρήσεις επιδεικνύονται ως χρονική ακολουθία, αλλά η πραγµατική χρονική ακολουθία δεν είναι σηµαντική (εκτός αν παρουσιάζει κάποια συστηµατική αλλαγή, παραδείγµατος χάριν αλλαγές θερµοκρασίας). Η διακεκοµµένη γραµµή αντιπροσωπεύει την πόλωση ή το όφσετ (offset), από την πραγµατική τιµή, και είναι το συστηµατικό σφάλµα. Οι διακυµάνσεις, πιο πάνω και πιο κάτω από την τιµή πόλωσης (bias value), αποτελούν τα τυχαία λάθη, δεδοµένου ότι δεν ακολουθούν κανένα προφανές πρότυπο και δεν µπορούν να προβλεφθούν. Τώρα, ακόµα κι αν η τιµή της πόλωσης είναι µηδέν, ακόµα δεν ξέρουµε την πραγµατική αξία αυτού που προσπαθούµε να µετρήσουµε. Μπορούµε µόνο να την υπολογίσουµε από τις τιµές µέτρησης, που παρουσιάζονται στο σχήµα. Εάν δεν ξέρουµε τίποτα για τη φύση των τυχαίων σφαλµάτων, η καλύτερη πρόβλεψη µας για την πραγµατική αξία δίνεται από τον αριθµητικό µέσο όρο των πραγµατικών µετρηµένων τιµών. Αυτή η εκτίµηση είναι η ίδια τυχαία, αλλά τέτοιες εκτιµήσεις είναι πολύ πιο κοντά στην πραγµατική τιµή από τις µεµονωµένες µετρήσεις. Είναι επίσης σαφές ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των τυχαίων µετρήσεων που περιλαµβάνονται στο µέσο όρο, τόσο πιο κοντά θα είµαστε στην πραγµατική τιµή. Από το εύρος των τιµών µπορούµε να υπολογίσουµε την αβεβαιότητα της µέτρησης. Η αβεβαιότητα αυτή (από την ακρίβεια του οργάνου) συνήθως δεν υπερβαίνει την αβεβαιότητα λόγω της ορθότητας του οργάνου. Εάν την υπερβαίνει τότε σηµαίνει ότι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τις µετρήσεις. Για τους υπολογισµούς µας χρησιµοποιούµε τη µεγαλύτερη από τις δύο. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι εάν προσπαθούµε να µετρήσουµε µια ποσότητα που ποικίλλει τυχαία, η ορθή πειραµατική πρακτική είναι να πάρουµε όσο το δυνατόν περισσότερες µετρήσεις, και να πάρουµε έπειτα το µέσο όρο τους. Σηµειώστε ότι µπορείτε να µειώσετε µόνο το σφάλµα µε τη λήψη περισσότερων µετρήσεων δεν µπορείτε να βελτιώσετε την αρχική ακρίβεια µέτρησης, 4

5 έτσι ο αριθµός σηµαντικών ψηφίων στο αποτέλεσµα δεν µπορεί να υπερβεί αυτό των αρχικών µετρήσεων, ότι και να λέει ο υπολογιστής σας! Ανάλυση Ανοχής - Tolerance Analysis Για τα ηλεκτρικά στοιχεία, όπως οι αντιστάσεις, οι πυκνωτές κ.λ.π., καταγράφονται από τους κατασκευαστές τους τιµές µιας ορισµένης ανοχής. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή µιας αντίστασης, µε µέση τιµή R 0 και ανοχή R θα βρίσκεται στο εύρος (R 0 R) µέχρι (R 0 + R), ή (Ro ± R). Επίσης, όλες οι µετρήσεις χαρακτηρίζονται από κάποια αβεβαιότητα. Όταν υπολογίζονται κάποιες τιµές µε βάση µετρήσεις που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, τότε αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπ όψη για να υπολογιστεί η αβεβαιότητα της υπολογιζόµενης τιµής. Στην περίπτωση πρόσθεσης ή αφαίρεσης αριθµών είναι εύκολο να καταλάβουµε τι γίνεται µε την αβεβαιότητα της καινούργιας τιµής: ( ) ( ) ( ) ( ) Max( V ) = V + V + V + V V ( V V ) ( V V ) V V V V V ( ) ( ) = 1 ± ± 2 3 = ± Min( V3 ) = V1 + V2 V1 + V2 ( ) ( ) ( ) ( ) Max( V ) = V V + V + V V ( V V ) ( V V ) V V V V V ( ) ( ) = 1 ± 1 2 ± 2 3 = 1 2 ± Min( V3 ) = V1 V2 V1 + V2 Παραδείγµατος χάριν, η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων σε ένα κύκλωµα λαµβάνεται µε την αφαίρεση της τάσης σε ένα σηµείο από την τάση σε ένα άλλο σηµείο. Εάν V 1 = 6.4 ± 0.1 V και V 2 = 6.3 ± 0.1 V, η αφαίρεση δίνει V 1 V 2 = 0.1 volt. Το συνεπαγόµενο εύρος των τιµών είναι ± 0.2 volts, έτσι η απάντηση της αφαίρεσης µπορεί να είναι στο εύρος volts. Το αποτέλεσµα τότε µπορεί να εκφραστεί σαν 0.1 ± 0.2 volt, έτσι η αβεβαιότητα σε έναν υπολογισµό θα µπορούσε να είναι τόσο µεγάλη ή και µεγαλύτερη από την απάντηση. Κατά τον πολλαπλασιασµό και διαίρεση τιµών µε αβεβαιότητα έχουµε V = IR ( )( ) ( I ± I )( R ± R) V ± V = I ± I R ± R = IR ± I R ± R I ± I R V ± V IR I R R I I R = = ± ± ± V IR IR IR IR IR V I R R 1 ± = 1 ± V I R ± I I R V R I = + V R I (Ο όρος Ι R µπορεί να παραλειφθεί αφού είναι "δευτέρου βαθµού".) Το οποίο πάνω αποτέλεσµα λέει ότι η ανοχή στην τάση είναι το άθροισµα των µεµονωµένων σχετικών αβεβαιοτήτων στο ρεύµα και την αντίσταση. Σχετική αβεβαιότητα είναι το ποσοστό της αβεβαιότητας σε σχέση µε την τιµή της παραµέτρου. Σηµειώστε ότι στην πράξη η λέξη σχετική εννοείται και παραλείπεται, και η αβεβαιότητα ή ανοχή εκφράζονται συνήθως ως ποσοστά. Έτσι µια αντίσταση υψηλής ακρίβειας θα είχε µια ανοχή 1% ή λιγότερη, ενώ µιας χαµηλής ακρίβειας αντίσταση θα είχε µια ανοχή 20%. Με παρόµοιο τρόπο µπορούµε να δείξουµε ότι η σχετική αβεβαιότητα προστίθεται και στην περίπτωση διαίρεσης δυο τιµών. 5

6 V I = R V 1± V ± V V I ± I = = V R ± R R R 1± R το οποίο µε το δυωνoµικό θεώρηµα και την παράληψη όλων των δυνάµεων R/R 0 ψηλότερων του πρώτου βαθµού ( R/R 0 << 1), παίρνουµε V V R V V R V R I ± I 1± 1 = 1± R V m R R V m R m V R V V V V R V R I ± I ± m = I ± I m I R R V R R V R I ± I I I V I R ± m I I I V I R I V R 1± 1± m I V R I V R + I V R (Ο όρος Ι R µπορεί να παραλειφθεί αφού είναι "δευτέρου βαθµού".) Παραδείγµατα 1. Αν µια αντίσταση 20kΩ µε ανοχή 20% διαπερνάται από ρεύµα 10mA το οποίο µετρήσαµε µε το πολύµετρο (ορθότητα 0.05%) τότε η τάση θα είναι 200V µε αβεβαιότητα 20.05%, δηλαδή 200 ± 40.1V. 2. Αν µια αντίσταση 100kΩ µε ανοχή 20% έχει τάση στα άκρα της 20mV την οποία µετρήσαµε µε τον παλµογράφο (ορθότητα 3%) τότε το ρεύµα θα είναι 0.2µΑ µε αβεβαιότητα 23%, δηλαδή 0,20 ± 0,05 µα. (Γιατί 0,20 και όχι 0,2 ή 0,200;) Προσαρµογή καµπυλών (Curve Fitting) Το σχήµα 3.2 παρουσιάζει στοιχεία από ένα φανταστικό πείραµα, µε τις γραµµές λάθους (error bars) (δηλ. ένα µέτρο του κατ' εκτίµηση λάθους). Αυτές οι γραµµές λάθους περιγράφουν τα όρια µέσα στα οποία κυµαίνονται οι µετρήσεις. Σχετίζονται άµεσα µε την ορθότητα και την ακρίβεια των µετρήσεων και των οργάνων. Οι απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις είναι σηµαντικές αυτές θα εξαρτηθούν από τη σχετική θεωρία, και από τον τρόπο µε τον οποίο το πείραµα πραγµατοποιήθηκε: Σχήµα 3.2: Παρουσίαση των πειραµατικών δεδοµένων. 6

7 Ποία είναι η καλύτερη γραµµή που µπορεί να περάσει µε το µάτι; Είναι ευθεία αυτή η γραµµή; Πρέπει να περάσει µέσω του 0; Το τελευταίο σηµείο (bias = 11 V) έχει µεγαλύτερο σφάλµα. Θα άλλαζε η καλύτερη γραµµή αν το σφάλµα ήταν µικρότερο; Θόρυβος Ο θόρυβος που παρουσιάζεται µέσα σε ένα σήµα είναι οι οποιεσδήποτε διακυµάνσεις οι οποίες δεν ανήκουν στην πραγµατικότητα στο υπό µελέτη σήµα. Αυτές οι διακυµάνσεις µπορεί να είναι τυχαίες (random) ή να έχουν συγκεκριµένη κυµατοµορφή. Ο θόρυβος επηρεάζει την ακρίβεια των πειραµατικών µετρήσεων καθορίζοντας την ουσιαστικά σε επίπεδο µεγαλύτερο από αυτό του πλάτους του θορύβου. Όταν ο θόρυβος είναι τυχαίος, όπως σε αρκετές περιπτώσεις, µπορούµε να επαναλάβουµε τις µετρήσεις αρκετές φορές και χρησιµοποιώντας τον αριθµητικό µέσο όρο, να βρούµε µια τιµή η οποία να επηρεάζεται λιγότερο από αυτές τις τυχαίες διακυµάνσεις. Πηγές θορύβου Όλα τα κυκλώµατα αλλά και τα όργανα µετρήσεων επηρεάζονται από θόρυβο, είτε του ιδίου του κυκλώµατος ή οργάνου, είτε από εξωτερικές πηγές. Οι κυριότερες µορφές θορύβου στα ηλεκτρονικά κυκλώµατα είναι ο θόρυβος Johnson, ο θόρυβος 1/f, ο ηλεκτρονικός θόρυβος και ο εξωτερικός θόρυβος. Όλες αυτές οι µορφές επηρεάζουν αθροιστικά τις µετρήσεις (δηλαδή οι επιδράσεις τους προστίθενται.) Θόρυβος Johnson Είναι αποτέλεσµα των διακυµάνσεων της πυκνότητας του φορτίου λόγω της θερµικής ενέργειας φορέων του φορτίου. Είναι ανάλογος της θερµοκρασίας (Τ), του φάσµατος του σήµατος ( f) και της τιµής της προβληµατικής αντίστασης (R). T f i 2 ( f ) R Ο θόρυβος αυτός µπορεί µόνο να εξαλειφθεί εντελώς στο απόλυτο µηδέν (-273 ο C). Μπορεί όµως η τιµή του θορύβου να µειωθεί µε ψύξη του κυκλώµατος αλλά επίσης και να διατηρηθεί σταθερή µε έλεγχο της θερµοκρασίας ώστε να επηρεάσει όσο το δυνατό λιγότερο τα πειράµατα. Θόρυβος 1/f Ο θόρυβος αυτός, όπως υποδηλώνει και το όνοµα του, είναι ανάλογος µε το αντίστροφο της συχνότητας. ηλαδή, η τιµή του είναι ψηλή σε χαµηλές συχνότητες και µειώνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα. Είναι επίσης ανάλογος του ρεύµατος και του φάσµατος του κυκλώµατος από το οποίο προέρχεται. i f i 2 ( f ) f εν είναι απόλυτα βέβαιο από πού προέρχεται ο θόρυβος αυτός. Πιστεύεται ότι επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως διάχυση φορέων φορτίου, µειωµένη καθαρότητα και ατέλειες στα υλικά, κλπ. Ηλεκτρονικός Θόρυβος Οι ηµιαγωγοί παρουσιάζουν επίσης ακόµα ένα είδος θορύβου το οποίο είναι ανάλογο του ρεύµατος και έχει να κάνει µε τον ανά-συνδυασµό φορέων φορτίου (charge carrier generation-recombination). 7

8 Εξωτερικός Θόρυβος Σήµατα από το περιβάλλον µπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα των πειραµατικών µετρήσεων. Τέτοια σήµατα µπορεί να προέρχονται από άλλες παρακείµενες συσκευές ή ακόµα και από την εγκατάσταση παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτός ο θόρυβος µπορεί να µειωθεί µε κατάλληλη αποµόνωση (screening), όπως για παράδειγµα µε την χρήση οµοαξονικού καλωδίου καλής ποιότητας. Λόγος Σήµατος-Θορύβου (Signal-to-Noise Ratio ή SNR) Η δυνατότητα ενός πειράµατος να µετρήσει αποτελεσµατικά κάποια παράµετρο εξαρτάται από το πόσο αποτελεσµατικά µπορεί να διακρίνει αυτή την παράµετρο µέσα από το θόρυβο που πιθανών να υπάρχει. Ένα µέτρο αυτής της δυνατότητας είναι ο λόγος σήµατος-θορύβου. Όταν µετρούµε τάσεις ο λόγος αυτός παίρνει τη µορφή Vsignal SNR = V noise και ανάλογα για ρεύµατα. Πολλές φορές η τιµή του λόγου αυτού δίνεται σε λογαριθµική κλίµακα, για να αποφεύγονται τα πολλά µηδενικά ή δεκαδικές υποδιαιρέσεις. Σε αυτή τη κλίµακα η τιµή του λόγου εκφράζεται σε µονάδες decibel (db). Vsignal SNRdB = 20log Vnoise Εργαστηριακή Άσκηση 3.1 Πειραµατική Εργασία Κωδικοί Χρώµατος (Colour Coded) και Μέτρηση Αντιστάσεων Στόχοι Να ερµηνευθεί και να καταγράφει η ωµική αξία µίας αντίστασης από τον κωδικό χρώµατος. Να µετρηθεί η ωµική αξία µίας αντίστασης µε τη βοήθεια ενός ψηφιακού πολύµετρου. Να καθορισθεί εάν µία αντίσταση είναι µέσα στην περιοχή ανοχής (tolerance) του κωδικού χρώµατος. ιαδικασία Θα επιθυµούσαµε να µετρήσουµε την αντίσταση διάφορων αντιστάσεων. Γιατί να το κάνουµε αυτό αφού κάθε αντίσταση έχει τον κωδικό χρώµατος που µας δίνει την τιµή της αντίστασης; Ναι αυτό είναι αλήθεια αλλά η τιµή δεν είναι πολύ ακριβής. Θυµηθείτε ότι η τελευταία ζώνη µας δίνει την ανοχή της αντίστασης. Έτσι µια αντίσταση 10kΩ µε µια ανοχή 5% θα µπορούσε να έχει µια τιµή από Ω. Εάν τύχει να επιλέξετε µια αντίσταση που είναι στο χαµηλό όριο και µια στο υψηλό όριο, θα µπορούσατε να έχετε δύο αντιστάσεις που χαρακτηρίζονται από την ίδια τιµή αλλά οι πραγµατικές τους τιµές διαφέρουν κατά 10%. 8

9 Προειδοποίηση: Κατά τη µέτρηση αντίστασης, αποφύγετε να αγγίξετε και τα δύο άκρα του πολύµετρου ταυτοχρόνως επειδή η αντίσταση του σώµατός σας θα επηρεάσει τη µέτρηση. 1. Πάρτε µιαν αντίσταση και καταγράψτε τον χρωµατικό της κώδικα στη στήλη 1 του πίνακα. 2. Καθορίστε, χρησιµοποιώντας ένα διάγραµµα κώδικα χρώµατος, τη κωδικοποιηµένη αντίστασή της σε Ohms. Γράψτε αυτήν την τιµή στη στήλη Καθορίστε, χρησιµοποιώντας τον κώδικα χρώµατος, την ανοχή (σε %) της αντίστασης, και καταγράψτε την στη στήλη Χρησιµοποιώντας την κωδικοποιηµένη αντίσταση και την ανοχή, βρείτε την ελάχιστη και µέγιστη κωδικοποιηµένη αντίσταση, και συµπληρώστε τις στήλες 4 και 5 αντίστοιχα. 5. Χρησιµοποιώντας το πολύµετρο, και θέτοντας το σε λειτουργία Ohm, µετρήστε την αντίσταση. Σηµειώστε ότι πρέπει πάντα να ρυθµίσετε το πολύµετρο για να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµαντικά ψηφία (significant digits). Καταγράψτε την αντίσταση στη στήλη Συγκρίνοντας την αντίσταση που µετρήσατε µε τη µέγιστη και ελάχιστη κωδικοποιηµένη τιµή της, αποφασίστε εάν η αντίσταση είναι µέσα στο εύρος της ανοχής. Καταγράψτε το αποτέλεσµα (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) στη στήλη 7. Σηµειώστε ότι πρέπει πάντα να ρυθµίσετε το πολύµετρο για να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα σηµαντικά ψηφία. Παραδείγµατος χάριν, 3.27 kω (µε τρία σηµαντικά ψηφία) είναι καλύτερο από 3.3 kω (δύο σηµαντικά ψηφία). 7. Επαναλάβετε τα πιο πάνω βήµατα για ακόµη 5 διαφορετικές αντιστάσεις (µε διαφορετικό χρωµατικό κώδικα) και συµπληρώστε πλήρως τον πίνακα. Παράδειγµα Μελετήστε προσεκτικά το παράδειγµα που δίνεται στην πρώτη σειρά του πίνακα πιο κάτω. Μία αντίσταση µε ένα κώδικα χρώµατος "κόκκινο-ιώδες-πορτοκαλί-ασηµί" (Red-Violet-Orange- Silver) θα είχε κωδικοποιηµένη αξία 27 kω. Η κωδικοποιηµένη ανοχή θα ήταν ±10%, και 10% του 27 kω είναι 2.7 kω. Αυτό σηµαίνει ότι η αντίσταση πρέπει να έχει πραγµατική αξία µέσα στο εύρος (27 kω 2.7 kω = 24.3 kω) και (27 kω kω = 29.7 kω). Μαθηµατικά, θα λέγαµε ότι για την αντιστάτη που µετρήσαµε για να είµαστε µέσα στο εύρος ανοχής: 24.3 kω R measured 29.7 kω Έτσι αφού η µετρηµένη αντίσταση είναι 25.1 kω, τότε θα λέγαµε ότι ΕΙΝΑΙ µέσα στο εύρος της κωδικοποιηµένης ανοχής. 9

10 Κωδικός Χρώµατος Αντίστασης Κωδικοποιηµένη Τιµή(Ω) Ανοχή (%) Ελάχιστη Κωδικοποιηµένη Τιµή (Ω) Μέγιστη Κωδικοποιηµένη Τιµή (Ω) Μετρηµένη Τιµή (Ω) Μετρηµένη Τιµή Μέσα στα Όρια Ανοχής; Red-Violet-Orange-Silver 27 kω 10% 27k-2.7k = 24.3kΩ 27k+2.7k = 29.7kΩ 25.1 kω Ναι 10

11 Εργαστηριακή Άσκηση 3.2 Μείωση της αβεβαιότητας σε µια µέτρηση µε επαναλήψεις Στόχοι Να εξηγηθεί η διαφορά µεταξύ της ορθότητας και της ακρίβειας. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας ενός οργάνου. Να καθοριστεί το καλύτερο όργανο που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για µια ιδιαίτερη µέτρηση. ιαδικασία 8. Κατασκευάστε ένα κύκλωµα διαιρέτη τάσης µε 2 αντιστάσεις ίδιας ονοµαστικής τιµής (από 5 µέχρι 12κΩ η κάθε µια) και τροφοδοτήστε το κύκλωµά σας µε ηµιτονοειδές σήµα συχνότητας 100Ηz και πλάτος Vp-p = 5V. Επιβεβαιώστε ότι το σήµα πληροί αυτές τις προδιαγραφές µε τη βοήθεια του παλµογράφου. 9. Μετρήστε τις τάσεις V R1, V R2, και V s χρησιµοποιώντας το πολύµετρο (DMM). εδοµένου ότι η πηγή είναι ηµιτονοειδής, η στιγµιαία τάση αλλάζει συνεχώς, γι αυτό µετρούµε την τιµή Vrms (root-mean-square). Οι τιµές θα αλλάζουν πιθανώς λίγο. Συνδέοντας και αποσυνδέοντας διαδοχικά τους ακροδέκτες του πολυµέτρου, καταγράψετε τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή για την κάθε µια από τις ζητούµενες τάσεις και χρησιµοποιήστε το µέσο όρο στους υπολογισµούς σας. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για την καταγραφή των τάσεων από το πολύµετρο. Συµπληρώστε τον Πίνακα 3.1 µε τις µετρήσεις σας. Καθορίστε το εύρος της αβεβαιότητας λόγω της ορθότητας του οργάνου και το εύρος της αβεβαιότητας λόγω της ακρίβειας της µέτρησης για κάθε σύνολο µετρήσεων. Υπολογίστε τη διαφορά τάσης V R1 V R2. Περιλάβετε και το εύρος µε το αποτέλεσµά σας. Χρησιµοποιήστε τις rms τιµές για V R1 και V R2 από τον πίνακα 3.1 για τους υπολογισµούς σας. Τοποθετήστε τα αποτελέσµατά σας στον πίνακα 3.1. Προσθέστε τις τάσεις V R1 και V R2 και να την ονοµάσετε V total. Χρησιµοποιήστε και πάλι τις rms τιµές V R1 και V R2 και τοποθετήστε τα αποτελέσµατά σας στον πίνακα 3.1. V R1 max V R1 min V R1 average Πίνακας 3.1 V από ακρίβεια ( V = (V R1 max V R1 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V R1 = ± V R2 max V R2 min V R2 average V από ακρίβεια ( V = (V R2 max V R2 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου 11

12 V R2 = ± V s max V s min V s average V από ακρίβεια ( V = (V s max V s min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V s = ± V R1 V R2 = ± V total = V R1 + V R2 = ± Σηµείωση: Ορθότητα µετρήσεων παλµογράφου: ± 3% Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.5% Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: ± 1/10 της επιλογής Volts/Division 10. Μετρήστε τις τάσεις VR2 και Vs χρησιµοποιώντας την οθόνη του παλµογράφου. Για κάθε τάση, πάρτε µια µέτρηση µε τη µεγαλύτερη ρύθµιση ευαισθησίας (µικρότερο volts/div) ούτως ώστε το κύµα να καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της οθόνης. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για την καταγραφή των τάσεων από την οθόνη του παλµογράφου. Θα πρέπει να µετρήσετε τα τετράγωνα που καλύπτει το µέγεθος Vp-p, να τα πολλαπλασιάσετε µε τη ρύθµιση Volts/div και τέλος να υπολογίσετε τις τιµές Vrms για να µπορείτε να συγκρίνετε τις µετρήσεις µε αυτές από το πολύµετρο. Συµπληρώστε τον πίνακα 3.2. V R2 pp V R2 rms V από ορθότητα οργάνου Πίνακας 3.2 V R2 = ± V S pp V S rms V από ορθότητα οργάνου V S = ± 12

13 11. Τώρα µετρήστε τις τάσεις VR2 και VS χρησιµοποιώντας τη λειτουργία µέτρησης τάσης (measure) του ψηφιακού παλµογράφου. Για κάθε τάση, πάρτε µια µέτρηση για τη µεγαλύτερη ρύθµιση ευαισθησίας (µικρότερο volts/div) που σας επιτρέπει το σήµα και η οθόνη. Χρησιµοποιήστε την τιµή "Vrms". Οι τιµές µπορεί µεταβάλλονται συνεχώς. Καταγράψτε τη µέγιστη και ελάχιστη τιµή για την κάθε µέτρηση στο πίνακα 3.3 και χρησιµοποιήστε το µέσο όρο στους υπολογισµούς σας. Αποφασίστε τον αριθµό σηµαντικών ψηφίων που θα χρησιµοποιήσετε ώστε να είναι κατάλληλα για τη καταγραφή των τάσεων µε τις µετρήσεις του παλµογράφου. είξτε ξεκάθαρα πως αποφασίσατε τον αριθµό των δεκαδικών σας ψηφίων. Καθορίστε το εύρος λόγω της ορθότητας του οργάνου και το εύρος λόγω της ακρίβειας της µέτρησης για κάθε µέτρηση. V R2 max V R2 min V R2 average Πίνακας 3.3 V από ακρίβεια ( V = (V R2 max V R2 min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V R2 = ± V S max V S min V S average V από ακρίβεια ( V = (V S max V S min)/2 ) V από ορθότητα οργάνου V S = ± Σηµείωση: Ορθότητα µετρήσεων παλµογράφου: ± 3% Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.5% Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: : ± 1/10 της επιλογής Volts/Division 13

14 Εργαστηριακή Άσκηση 3.3 Στόχοι Να κατανοήσετε το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω των ρυθµίσεων του οργάνου. ιαδικασία 12. Χρησιµοποιώντας το ίδιο κύκλωµα, ρυθµίστε τη γεννήτρια σηµάτων για ηµιτονοειδές κύµα και επιλέξτε την κλίµακα 1k. Στη συνέχεια ρυθµίστε τη συχνότητα κοντά στο 1kHz. Μην αλλάξετε το πλάτος εξόδου της γεννήτριας! 13. Μετρήστε τη συχνότητα της Vs µε το ψηφιακό παλµογράφο. Χρησιµοποιήστε το Measure και επιλέξετε "frequency" για να πάρετε τις µετρήσεις. Καταγράψτε την πραγµατική µετρηµένη συχνότητα στον πίνακα 3.4. Αλλάξετε την κλίµακα συχνότητας της γεννήτριας σηµάτων στα 10kHz. Ρυθµίστε τη συχνότητα και πάλι στο 1kHz (αυτή τη φορά χρησιµοποιώντας την κλίµακα των 10kHz). Μετρήστε µε τον παλµογράφο και καταγράψτε τη µετρηµένη συχνότητα στον πίνακα 3.4. Πίνακας 3.4 Μετρηµένη Συχνότητα (Κλίµακα 1 khz) Μετρηµένη Συχνότητα (Κλίµακα 10 khz) Εκτός αν ήσαστε εξαιρετικά τυχεροί ή αφιερώσατε δυσανάλογο χρόνο στις δύο ρυθµίσεις της γεννήτριας, τα αποτελέσµατά σας πρέπει να είναι πιο κοντά στη συχνότητα στόχου 1kHz όταν χρησιµοποιήσατε την κλίµακα 1kHz. Εάν αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον πρέπει να έχετε δει ότι η γεννήτρια συναρτήσεων ήταν λιγότερο ευαίσθητη στις περιστροφές του κουµπιού όταν η κλίµακα ήταν 1 khz. Εξηγήστε το λόγο Ρυθµίστε, µε τη βοήθεια της οθόνης του παλµογράφου, το πλάτος του κύµατος στη γεννήτρια σήµατος για να έχετε 2 V peak-peak. 15. Ρυθµίστε την κάθετη κλίµακα (Volts/div) και µετρήστε την τιµή peak-to-peak της τάσης από την οθόνη του παλµογράφου για κάθε περίπτωση κλίµακας που αναγράφεται στον πίνακα 3.5. Μην αλλάξετε το πλάτος του σήµατος από τη γεννήτρια σήµατος κατά τη διάρκεια όλων των µετρήσεων. Για κάθε περίπτωση κρατήστε τον κατάλληλο αριθµό δεκαδικών ψηφίων. 16. Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση V/DIV και ρυθµίστε την κάθετη κλίµακα έτσι ώστε το κύµα να λαµβάνει ολόκληρη την οθόνη. Καταγράψτε την κλίµακα και την τιµή της Vp-p. Αυτή πρέπει να είναι η ακριβέστερη µέτρηση. Κατά γενικό κανόνα για τους ψηφιακούς παλµογράφους, όσο πιο µικρή είναι η κατακόρυφη ρύθµιση (V/DIV), τόσο ακριβέστερη θα είναι η µέτρηση τάσης. 14

15 Κάθετη Κλίµακα (V/div) 5V/div Πίνακας 3.5 Τάση Peak-to Peak (V) από οθόνη παλµογράφου 2V/div 1V/div 500mV/div 17. Τι παρατηρείτε από τις πιο πάνω µετρήσεις; Εργαστηριακή Άσκηση 3.4 Μετρήσεις Signal to Noise Ratio (SNR) Στόχοι Να µελετηθεί ο λόγος σήµατος προς θόρυβο µε τη βοήθεια του παλµογράφου. Να µελετηθεί η επίδραση των διαφόρων τύπων καλωδίων στο SNR ιαδικασία 18. Συνεχίζοντας µε το ίδιο κύκλωµα, µετατρέψετε την κυµατοµορφή της γεννήτριας σηµάτων από ηµιτονοειδή σε τετραγωνική (square waveform) και συχνότητα 100 Ηz. Χρησιµοποιήστε 2 καλώδια BNC-Alligator (κροκοδειλάκι) µεταξύ της γεννήτριας και του κυκλώµατος έτσι ώστε να υπάρχει (αυξηµένος) µετρήσιµος θόρυβος. 19. Μετρήστε το πλάτος (Vp-p) της τάσης Vs µε τη βοήθεια του παλµογράφου. Πρέπει να χρησιµοποιήσετε τους ενδείκτες (cursors) στον παλµογράφο και να µετρήσετε το Vp-p για αυτήν τη µέτρηση. Vp-p = 20. Ρυθµίστε την κλίµακα του χρόνου έτσι ώστε να φαίνεται µόνο ένα µέρος (το +V p ή το V p ) ενός από τα οριζόντια τµήµατα της κυµατοµορφής στην οθόνη του παλµογράφου. 21. Ρυθµίστε τη κάθετη θέση του σήµατος, χρησιµοποιώντας το Offset της γεννήτριας σηµάτων, έτσι ώστε το οριζόντιο τµήµα της κυµατοµορφής να βρίσκεται ακριβώς στο µέσο της οθόνης. (Σηµείωση: στις γεννήτριες σηµάτων του εργαστηρίου ΛΑ132 πρέπει να τραβήξετε το κουµπί Offset προς τα έξω για να λειτουργήσει.) 22. Μεγαλώστε την κλίµακα της τάσης (µειώνοντας τα V/DIV στα mv) ώστε ο θόρυβος που επικαλύπτει εκείνο το µέρος της κυµατοµορφής να γεµίζει όλη σχεδόν την οθόνη. Μετρήστε και πάλι το πλάτος V p-p του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. 15

16 Vn = SNR = 23. Επαναλάβετε το πιο πάνω πείραµα αλλά µε τον παλµογράφο να πραγµατοποιεί αριθµητικό µέσο όρο 8 κυµατοµορφών. (Επιλέξετε από το µενού Acquire το Average και τον αριθµό 8.) Μετρήστε και πάλι το πλάτος του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. Vn = SNR = 24. Επαναφέρετε τον παλµογράφο σε κανονική κυµατοµορφή χωρίς αριθµητικό µέσο όρο. (Επιλέξετε από το µενού Acquire το Normal.) 25. Μεταξύ των κόκκινων άκρων των καλωδίων BNC-Alligator τοποθετήστε ένα καλώδιο χωρίς γείωση, π.χ. ένα banana-banana. Καταγράψετε και πάλι το πλάτος του θορύβου και υπολογίστε το SNR σε db. Πιθανών να χρειαστεί να αλλάξετε την κάθετη κλίµακα του παλµογράφου. V n = SNR = 26. Επαναλάβετε το πιο πάνω πείραµα αλλά µε τον παλµογράφο να πραγµατοποιεί αριθµητικό µέσο όρο 8 κυµατοµορφών. Μετρήστε και πάλι το πλάτος του κύµατος, που αυτή τη φορά περιλαµβάνει µόνο το θόρυβο. Υπολογίστε το λόγο σήµατος-θορύβου (SNR) σε db. V n = SNR = Επαναφέρετε τον παλµογράφο σε κανονική κυµατοµορφή χωρίς αριθµητικό µέσο όρο. 27. Που νοµίζετε ότι οφείλονται οι αλλαγές στις πιο πάνω µετρήσεις; Σχολιάστε τα αποτελέσµατα της άσκησης 3.4 µεταξύ τους και αναφέρετε αν ήταν αναµενόµενα. 16

17 Επαναληπτικές Ασκήσεις Εργαστηρίου 3 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος 1. ώστε τον ορισµό της ορθότητας και της ακρίβειας ενός οργάνου µέτρησης καθώς και ένα παράδειγµα για την κάθε περίπτωση. 2. Υπολογίστε το εύρος τιµών που µπορεί να έχει µια αντίσταση ονοµαστικής τιµής 1ΜΩ µε 5% ανοχή. 3. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας του οργάνου εάν η µέτρηση του πλάτους µίας συνεχούς τάσης γίνεται (α) από την οθόνη του παλµογράφου (ρύθµιση VOLTS/DIV = 5V) και (β) µε το ψηφιακό πολύµετρο. Σηµείωση: Ορθότητα Ψηφιακού Πολυµέτρου: ± 0.05%, Ορθότητα µετρήσεων από την οθόνη του παλµογράφου: ± 0.5 µικρή υποδιαίρεση (minor div.) ή ± 0.1 της ρύθµισης Volts/div 4. Αναφέρετε σε 4 βήµατα πώς θα ρυθµίσετε τη γεννήτρια συναρτήσεων ώστε να δίνει στην έξοδο ηµιτονοειδές σήµα µε συχνότητα 250Ηz και πλάτος V p-p = 4V µε µετατόπιση (DCoffset) +1V. 5. Εξηγήστε εάν είναι εφικτό και µε ποιο τρόπο µπορούµε να µετρήσουµε το πλάτος ενός τετραγωνικού σήµατος µε V p-p =200V χρησιµοποιώντας τον παλµογράφο. 6. (α) Ποιες είναι οι αναµενόµενες ενδείξεις (V p-p ) στον παλµογράφο εάν συνδεθεί για να µετρηθούν διαδοχικά οι V1, V2 και V3 στο πιο κάτω σχήµα. ικαιολογήστε την απάντηση σας. (Αποφύγετε µέτρηση της V1 µε τον παλµογράφο!) (β) Ποιες είναι οι αναµενόµενες ενδείξεις (σε rms και V p-p ) εάν οι πιο πάνω µετρήσεις γίνουν µε το ψηφιακό πολύµετρο; Σχήµα 3.4: Κύκλωµα διαιρέτη τάσης 7. Υπολογίστε το λόγο σήµατος προς θόρυβο σε db εάν (α) V signal = 2V και V noise = 5mV (β) Ρ signal = 1W και P noise = 50µW 8. Με πόσα δεκαδικά ψηφία πρέπει να γράψουµε το αποτέλεσµα µιας µέτρησης εάν η µέση µετρηµένη τιµή είναι V και η αβεβαιότητα είναι 0.045V; Να υπολογίσετε το εύρος τιµών που µπορεί να έχει µια αντίσταση µε χρωµατικό κώδικα:. α) Orange, Brown, Green, Gold β) Red, Violet, Brown, Silver δίνονται: 0 = Black 1 = Brown 2 = Red 3 = Orange 4 = Yellow 5 = Green, 6 = Blue 7 = Violet 8 = Gray 9 = White 9. Τρείς διαδοχικές µετρήσεις τάσης στο ίδιο σηµείο του κυκλώµατος δίνουν , και Volts. Γράψτε το αποτέλεσµα της µέτρησης στη µορφή α +/- β κρατώντας τα 17

18 δεκαδικά ψηφία που απαιτούνται. (Θεωρείστε ότι το βολτόµετρο είναι ιδανικό χωρίς σφάλµα.) 10. Να καθοριστεί το εύρος αβεβαιότητας µιας µέτρησης λόγω της ορθότητας του οργάνου εάν η µέτρηση του πλάτους µίας τάσης γίνεται (α) από την οθόνη του παλµογράφου (ρύθµιση VOLTS/DIV = 5V) και (β) µε το ψηφιακό πολύµετρο. 11. Εξηγήστε µε δικά σας λόγια τη διαφορά µεταξύ ορθότητας και ακρίβειας. 12. Συζητήστε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µιας από τις τεχνικές µέτρησης/συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις στις ασκήσεις 3.2 και Εάν ο παλµογράφος σας είχε µια µέγιστη κλίµακα 5V ανά διαίρεση (όπως και στο εργαστήριο), και υπήρχαν 8 κάθετες διαιρέσεις στην οθόνη, εξηγήστε πώς θα µπορούσατε να µετρήσετε µιαν AC τάση 70 Volts peak-to-peak. 14. Αν η ορθότητα ενός οργάνου µέτρησης δίνεται από τον κατασκευαστή ως ± 1% και η µέτρηση που πήρατε είναι V, ποιο είναι το εύρος αβεβαιότητας (uncertainty range) λόγω της ορθότητας που δίδεται από τον κατασκευαστή; 15. Αν δύο µετρήσεις τάσης που λαµβάνονται σε ένα κύκλωµα είναι V1 = 47 V και V2 = 45 V, καθορίστε τη διαφορά τάσης V1 V2, δίδοντας µια ένδειξη του εύρους αβεβαιότητας (uncertainty range). 16. Ποια µέτρα µπορεί να λάβει κάποιος για να αποφύγει ή να µειώσει το θόρυβο στις µετρήσεις του; 17. Εξηγήστε πως ο θόρυβος επηρεάζει την ορθότητα και την ακρίβεια των µετρήσεων σας. 18. Εξηγήστε, µε δικά σας λόγια, υπό ποιες προϋποθέσεις και γιατί ο αριθµητικός µέσος όρος πολλών µετρήσεων µειώνει το θόρυβο. 18

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 2 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Λευκωσία, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 3 Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώματα RLC και Σταθερή Ημιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώµατα RLC, Σταθερή Ηµιτονοειδής Κατάσταση και ιόρθωση Συντελεστή Ισχύος (Power

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2013 2013 Γεώργιος Ζάγγουλος, Κωνσταντίνος Πίτρης και Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστηριακές Ασκήσεις Λευκωσία, 2010 2010 Κωνσταντίνος Πίτρης, Γεώργιος Ζάγγουλος, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (i) Βασική στατιστική 2 Στατιστική Vs Πιθανότητες Στατιστική: επιτρέπει μέτρηση και αναγνώριση θορύβου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να

9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να 9. Ενισχυτικές ιατάξεις- Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 9. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Βασική λειτουργία ενισχυτικής διάταξης: να ενισχύσει ένα σήµα (δηλ. να αυξήσει ονοµαστικά το µέγεθος της τάσης ή του ρεύµατος).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Αντίσταση Καλωδίων Σύνδεσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ με χρήση ΤΠΕ: Τάση, ένταση, αντίσταση Νόμος Ohm Συνδεσμολογίες Αντιστατών Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα 6 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος: Λαμβάνοντας υπόψη την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου

Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οδηγίες χειρισμού παλμογράφου Οι σημειώσεις αυτές στόχο έχουν την εξοικείωση του φοιτητή με το χειρισμό του παλμογράφου. Για εκπαιδευτικούς λόγους θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τον παλμογράφο Hameg HM 203-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ

Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Άσκηση 6 ΔΙΟΔΟΣ ZENER ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΤΑΣΗΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου

Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 31 3. Άσκηση 3 Μέτρηση κατανοµής ηλεκτρικού πεδίου 3.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η µέτρηση της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου Ε, µπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Εισαγωγή Μελέτη συστήµατος αιώρησης µαγνητικού τρένου. Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, κατασκευάστηκαν πρωτότυπα µαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος:

Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: Παράδειγµα 8 Υπολογίστε τη Vout. Aπ: Άγει η κάτω δίοδος: 0,7 + 2200I 5V = 0 V D 4,3 I D = = 1, 95mA 2200 + 5 2200I D + Vout = 0 Vout=-0,7V Παράδειγµα 9 Το παρακάτω σχήµα παριστάνει κύκλωµα φόρτισης µιας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ανάλυσης κυκλωµάτων

Τεχνικές ανάλυσης κυκλωµάτων Τεχνικές ανάλυσης κυκλωµάτων Μέχρι τώρα έχουµε αναλύσει σχετικά απλά ωµικά κυκλώµατα µε την εφαρµογή των νόµων Kirchhoff σε συνδυασµό µε το νόµο του Ohm. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτήν την προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Άσκηση 12 Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ua741 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ 4.1 ΑΣΚΗΣΗ 4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥΣ Η σύνθεση δύο καθέτων ταλαντώσεων, x x0 t, y y0 ( t ) του ίδιου πλάτους της ίδιας συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στις Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εβδομαδιαία Εξέταση 4 -Τετάρτη

ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εβδομαδιαία Εξέταση 4 -Τετάρτη ΗΜΜΥ 203 Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εβδομαδιαία Εξέταση 4 -Τετάρτη Η τσαμαρέλλα παράγεται από κατσικίσιο κρέας το οποίο αποξηραίνεται στον ήλιο, με αλάτι και ρίγανη. Είναι έδεσμα εξαιρετικής νοστιμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1: ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΚΙΤΡΙΝΟ (4), ΠΡΑΣΙΝΟ (5), ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (x1000), ΑΣΗΜΙ (10%) ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: 45 x10 3 Ω=45kΩ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ =10% Γράψτε κώδικα matlab ο οποίος θα διαβάζει το

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Raster (Ράστερ) ή Breadboard

Raster (Ράστερ) ή Breadboard Raster (Ράστερ) ή Breadboard Χρησιμοποιείται στη σύνθεση των κυκλωμάτων (Σχήμα 1.1). Σε ένα ράστερ οι κατακόρυφες πεντάδες από τρύπες ενώνονται μεταξύ τους αγώγιμα με τη βοήθεια ελασμάτων χαλκού. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά. σε συνεργασία με. Προκηρύσσουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά. σε συνεργασία με. Προκηρύσσουν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής Ευγένιος Ντελακρουά (LYCEE FRANCO-HELLENIQUE EUGENE DELACROIX) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας και το Ε.Κ.Φ.Ε. Χαλανδρίου Προκηρύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος

ΑΣΚΗΣΗ 5 O καθοδικός παλµογράφος ΑΣΚΗΣΗ O καθοδικός παλµογράφος ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Παλµογράφος, τροφοδοτικό, γεννήτρια, βολτόµετρο, δικτύωµα καθυστέρησης φάσης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ O παλµογράφος είναι ένα από τα πιο χρήσιµα όργανα στην έρευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση: Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Ε Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Ι

Εργαστηριακή άσκηση: Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Ε Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Ι ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ον/νυμο: Τμήμα: Ημ/νια: ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Εργαστηριακή άσκηση: Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Ε Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Ι Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Α Θωμάς Kρεμιώτης, Φυσικός 1 από

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο.

1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΗΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τάξη και τµήµα: Ηµεροµηνία: Όνοµα µαθητή: 1. Να σχεδιάσετε το κύκλωµα διακοπής ρεύµατος σε πηνίο. 2. Η ένταση του ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώµατα εναλλασσόµενης τάσης

Κυκλώµατα εναλλασσόµενης τάσης Κυκλώµατα εναλλασσόµενης τάσης Στόχος αυτής της ενότητας του µαθήµατος είναι η µελέτη των ηλεκτρικών κυκλωµάτων στα οποία η ηλεκτροκινητήρια δύναµη παρέχεται από πηγή εναλλασσόµενης τάσης Σε αυτή την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Παλλήνη) υπ. Κ. Παπαμιχάλης ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Στόχοι.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός της άσκησης αυτής είναι Η κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου μέτρησης μιας αντίστασης με τη χρήση της διάταξης γέφυρας Wheatstone Θεωρητικό Υπόβαθρο Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Αντικείμενο της άσκησης είναι να πραγματοποιήσετε μετρήσεις σε ένα L κύκλωμα σειράς έτσι ώστε α) να σχεδιάσετε την καμπύλη συντονισμού β) να προσδιορίσετε τις χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Οι ασκήσεις που αναφέρονται στο νόµο του Τζάουλ είναι απλή εφαρµογή στον τύπο. Για τη λύση των ασκήσεων θα ακολουθούµε τα εξής βήµατα: i) ιαβάζουµε προσεκτικά την εκφώνηση της άσκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.1 έως και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 Συνδεσμολογία Αντιστάσεων ΙI (αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση) Σκοπός

ΑΣΚΗΣΗ 6 Συνδεσμολογία Αντιστάσεων ΙI (αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση) Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 6 Συνδεσμολογία Αντιστάσεων ΙI (αντιστάσεις σε παράλληλη σύνδεση) Σκοπός Σκοπός της άσκησης αυτής είναι ο σπουδαστής να μπορέσει να σχεδιάζει κύκλωμα αντιστάσεων σε παράλληλη σύνδεση και να μετράει

Διαβάστε περισσότερα

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 1: Ο Νόμος του ΟΗΜ και ο Χρωματικός Κώδικας Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance 5. Αυτεπαγγή-Χρητικότητα nucance Capaciance Εδώ εισάγουµε τα δύο τελευταία στοιχεία κυκλµάτν, τα πηνία και τους πυκντές. Οι τεχνικές ανάλυσης κυκλµάτν που εισήχθικαν νρίτερα ακόµα ισχύουν εδώ. Ένα πηνίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α I A. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΑΣΗΣ DC ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Μ. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:.... /..../ 20.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.... /..../ 20.. ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα