ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή LM1496. Θα εξετάσουµε τη διαµόρφωση AM όπου υπάρχουν οι δύο πλευρικές ζώνες και η φέρουσα (DSBTC) και τη διαµόρφωση ΑΜ µε κατεσταλµένη φέρουσα (DSBSC). ιαµορφώνον σήµα ιαµορφωτής f c, f c ±f m Σήµα ΑΜ Φέρουσα f c Σχήµα 1. Απλοποιηµένο χονδρικό διάγραµµα διαµορφωτή AM Στο Σχήµα 1δίνεται ένα απλοποιηµένο χονδρικό διάγραµµα του διαµορφωτή AM. Στην έξοδο έχουµε τη φέρουσα και τις δύο πλευρικές ζώνες. Η στάθµη της φέρουσας στην έξοδο µπορεί να ρυθµιστεί από ένα ποτενσιόµετρο του κυκλώµατος (carrier null). Με κατάλληλη ρύθµιση µπορεί να λειτουργήσει και σαν ισοσταθµισµένος διαµορφωτής, οπότε στην έξοδο έχουµε µόνο τις δύο πλευρικές ζώνες. Το πόσο καταστέλλεται η φέρουσα εξαρτάται από το µέγεθός της. Η καταστολή της φέρουσας ορίζεται σαν ο λόγος του µεγέθους της κάθε πλευρικής ζώνης προς το µέγεθος της φέρουσας που υπάρχει στην έξοδο. Σηµείωση: Προτού προχωρήσετε στο πείραµα λάβετε υπόψη σας σοβαρά τις πιο κάτω προφυλάξεις: Εφαρµόστε στο κύκλωµά σας τάσεις DC µε τη σωστή πολικότητα. Τοποθετήστε µε προσοχή τους ακροδέκτες στην πειραµατική πλακέτα ώστε να µη δηµιουργούνται τυχαία βραχυκυκλώµατα. Χρησιµοποιείτε τον παλµογράφο σε συνδεσµολογία DC coupling. Αλλάξτε σε AC coupling µόνο όπου αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. 1

2 Πείραµα. Παραγωγή Σηµάτων ΑΜ. 1. Ρυθµίστε τη γεννήτρια φέροντος σε συχνότητα 500 KHz και πλάτος 200mV pp. Επιβεβαιώστε µε τη βοήθεια του παλµογράφου ότι οι τιµές της συχνότητας και του πλάτους είναι σωστές πριν συνδέσετε το όργανο στην πλακέτα. 2. Εφαρµόστε το σήµα της γεννήτριας στην είσοδο Carrier In της πειραµατικής πλακέτας. Μετά από τη σύνδεση αυτή το πλάτος του σήµατος στον ακροδέκτη εισόδου έχει µεταβληθεί. Ρυθµίστε και πάλι τη γεννήτρια φέροντος ώστε το πλάτος να είναι περίπου 100mV pp. Θα επανέλθετε σε αυτή τη ρύθµιση αργότερα. 3. Ρυθµίστε το ποτενσιόµετρο (Carrier Null) ώστε στην έξοδο ModCarrier να έχετε µέγιστο πλάτος. 4. Ρυθµίστε τη γεννήτρια διαµορφώνοντος σήµατος σε συχνότητα 2 KHz και πλάτος 200 mv pp. Εφαρµόστε το σήµα στην είσοδο Signal In. Επιβεβαιώστε µε τη βοήθεια του παλµογράφου ότι οι τιµές της συχνότητας και του πλάτους είναι σωστές πριν συνδέσετε το όργανο στην πλακέτα. 5. Παρατηρείστε το διαµορφωµένο κατά πλάτος σήµα στην έξοδο ModCarrier (στο πάνω δεξιό µέρος της πλακέτας). Στρέψατε προς τα δεξιά το κουµπί της βάσης χρόνου του παλµογράφου ώστε να µπορείτε να διακρίνετε τις περιόδους του φέροντος. Εάν το φέρον δεν εµφανίζεται ηµιτονοειδές αλλά παραµορφωµένο, τότε ελαττώστε το πλάτος από τη γεννήτρια φέροντος. Για να διευκολυνθείτε αφαιρέστε προσωρινά το διαµορφώνον σήµα. Θα πρέπει να διαπιστώσετε ότι το διαµορφωµένο φέρον δεν έχει DC συνιστώσα. 6. Παρατηρείστε, χρησιµοποιώντας και τα δύο κανάλια του παλµογράφου, τις εξόδους Mod(+) και Mod(-) οι οποίες είναι οι δύο έξοδοι του ολοκληρωµένου κυκλώµατος LM1496. Θα πρέπει να διαπιστώσετε ότι το σήµα έχει DC συνιστώσα, οπότε θα αναγκαστείτε να χρησιµοποιήσετε τον παλµογράφο σε AC coupling για φέρετε το σήµα σας στην οθόνη. Παρατηρείστε επίσης ότι το φέρον στις δύο αυτές εξόδους παρουσιάζει διαφορά φάσης Επαναφέρατε τον παλµογράφο σε DC coupling. Σχήµα 2. Έξοδοι Mod(+) και Mod(-) του ολοκληρωµένου κυκλώµατος LM1496 µε διαφορά φάσης Η βαθµίδα που ακολουθεί και υλοποιείται µε βάση τον τελεστικό ενισχυτή, Σχ. 11, είναι ένας διαφορικός ενισχυτής ο οποίος έχοντας ως εισόδους τα σήµατα Mod(+) και Mod(-) παράγει στην έξοδό του το σήµα ModCarrier το οποίο παρατηρήσατε προηγουµένως. Ο διαφορικός ενισχυτής αφαιρεί τα DC αλλά προσθέτει τα AC σήµατα διότι αυτά είχαν διαφορά φάσης Για το λόγο σήµα στον ακροδέκτη ModCarrier το σήµα έχει διπλάσιο πλάτος. 2

3 8. Αυξοµειώστε το πλάτος του διαµορφώνοντος σήµατος και παρατηρείστε πως µεταβάλλεται το ποσοστό διαµόρφωσης. Προσέξτε να µην έχετε παραµορφωµένη περιβάλλουσα. 9. Επαναφέρετε το διαµορφώνον σήµα στα 800 mv pp. Ρυθµίστε το ποτενσιόµετρο Carrier Null και παρατηρείστε πως µεταβάλλεται το ποσοστό διαµόρφωσης. Με κατάλληλη ρύθµιση το φέρον καταστέλλεται σχεδόν πλήρως οπότε έχουµε διαµόρφωση AM-DSBSC. Η µορφή του σήµατος το οποίο θα παρατηρήσετε µε τον παλµογράφο είναι όπως στο κατωτέρω σχήµα. Σχήµα 3. Κυµατοµορφή AM-DSBSC (κατεσταλµένο φέρον) στο πεδίο του χρόνου. 10. Αυξήστε τη συχνότητα της διαµορφώνουσας κυµατοµορφής σε τιµή πάνω από 10 KHz. Παρατηρείστε µε το Αναλυτή Φάσµατος (ψηφιακός παλµογράφος σε mode FFT) το φάσµα του σήµατος ΑΜ. Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη φέρουσα και δύο πλευρικές ζώνες (γραµµές) σε απόσταση f m από αυτήν. Παρατηρήστε επίσης ότι όταν το φέρον καταστέλλεται όταν οι δύο περιβάλλουσες (βλ. αναλογικό παλµογράφο) εµπλέκονται η µία στην άλλη. Ο λόγος που αυξήθηκε η τιµή της διαµορφώνουσας συχνότητας οφείλεται στην περιορισµένη διακριτική ικανότητα του αναλυτή φάσµατος. AM- DSBTC AM DSB SC Σχήµα 4. Φάσµα (ηµιτονοειδούς) φέροντος διαµορφωµένου από ηµιτονοειδές διαµορφώνον. 3

4 11. Μεταβάλλετε τη συχνότητα του διαµορφώνοντος (µέχρι 50 KHz) και παρατηρείστε πως αποµακρύνονται ή πλησιάζουν οι δύο πλευρικές ζώνες. f m = 10KHz f m = 20KHz f m = 50KHz Σχήµα 5. Η αύξηση της συχνότητας του διαµορφώνοντος αποµακρύνει τις δύο φασµατικές γραµµές (άνω και κάτω πλευρικές ζώνες). Το φέρον είναι κατεσταλµένο. 2. Αποδιαµόρφωση Πλάτους. Στη συνέχεια της άσκησης θα εξεταστεί η αποδιαµόρφωση πλάτους µε φωρατή περιβάλλουσας. Το κατωτέρω σχήµα δείχνει έναν απλοποιηµένο φωρατή περιβάλλουσας. Σχήµα 6. Απλοποιηµένο κύκλωµα αποδιαµορφωτή πλάτους µε δίοδο. Ο τρόπος λειτουργίας περιγράφεται στο βιβλίο Taub&Schilling στην παράγραφο 3.4. Όταν η τάση του σήµατος εισόδου είναι µεγαλύτερη από την εκάστοτε τάση του πυκνωτή η δίοδος άγει και ο πυκνωτής φορτίζεται µέχρι τη νέα τιµή κορυφής. Όταν η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη ο πυκνωτής εκφορτίζεται µέσω της αντίστασης µε σταθερά χρόνου RC. Το πλήρες κύκλωµα το οποίο θα χρησιµοποιήσετε στην άσκηση φαίνεται στο κατωτέρω Σχήµα 7 όπως επίσης και στο συνολικό κύκλωµα της άσκησης (Σχ.11). 1N4148 R 1 =4.7KΩ 820pF 470pF R 2 =27KΩ 16KΩ Σχήµα 7. Λεπτοµερές κύκλωµα αποδιαµορφωτή πλάτους µε δίοδο. Στο κύκλωµα αυτό η αντίσταση έχει διαιρεθεί σε δύο µέρη R 1 και R 2 µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα βαθυπερατό φίλτρο το οποίο θα εξοµαλύνει ακόµη περισσότερο τα υπολείµµατα του 4

5 φέροντος. Ο πυκνωτής C 3 αποκόπτει τη DC συνιστώσα ώστε αυτή να µην εµφανίζεται στο φορτίο R 3. Πείραµα. Αποδιαµόρφωση Σηµάτων ΑΜ. 1. Η έξοδος ModCarrier είναι ήδη συνδεδεµένη στην βαθµίδα του αποδιαµορφωτή διόδου. Παρατηρείστε µε τον παλµογράφο την έξοδο Demod1. Θα δείτε ότι εκεί υπάρχει το αποδιαµορφωµένο σήµα, το οποίο µπορείτε να συγκρίνετε µε το διαµορφώνον χρησιµοποιώντας και το άλλο κανάλι του παλµογράφου. Θα παρατηρήσετε ότι στο σηµείο αυτό το σήµα έχει DC συνιστώσα και είναι θολό: αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει υπόλειµµα του φέροντος. Σχήµα 8. Άνω ίχνος: το αποδιαµορφωµένο σήµα εµφανίζει σηµαντικό DC και σηµαντικό υπόλειµµα του φέροντος. Κάτω ίχνος: διαµορφώνον σήµα εισόδου. 2. Στο σηµείο Demo2 παρατηρείστε ότι το σήµα και πάλι έχει DC αλλά είναι πιο καθαρό, λόγω του φιλτραρίσµατος της υψηλής συχνότητας του φέροντος. Σχήµα 9. Άνω ίχνος: το αποδιαµορφωµένο σήµα εξακολουθεί να εµφανίζει σηµαντικό DC. Το υπόλειµµα του φέροντος έχει µειωθεί µετά το φίλτρο. Κάτω ίχνος: διαµορφώνον σήµα εισόδου. 3. Στο σηµείο Output το σήµα είναι καθαρό χωρίς DC συνιστώσα και είναι όµοιο µε το διαµορφώνον σήµα. Παρατηρείστε ότι όταν η συχνότητα του διαµορφώνοντος αυξάνει σηµαντικά πάνω από τα 20 KHz η λειτουργία του αποδιαµορφωτή δεν είναι ικανοποιητική. 5

6 Σχήµα 10.Η τελική έξοδος είναι σχεδόν όµοια µε την είσοδο. 4. Προσθέτοντας διάφορες τιµές αντιστάσεων της τάξεως των ΚΩ παράλληλα µε τις αντιστάσεις R 1 και R 2 παρατηρείστε και ερµηνεύσατε τη συµπεριφορά του αποδιαµορφωτή. Εξηγήσατε την παραµόρφωση η οποία εµφανίζεται στο αποδιαµορφωµένο σήµα. 6

7 +12V 1k 1k 51Ω 1k +12V Carrier In Signal In LM Κ Mod(-) Mod(+) 3.9Κ - TL V ModCarrier 750Ω 750Ω 51Ω 51Ω 10Κ 25KΩ -12V 1N4148 Demod1 4.7KΩ Demod2 Output 820pF 470pF 27KΩ 16KΩ Σχήµα 11. Κυκλωµατικό διάγραµµα της Εργαστηριακής Άσκησης. 7

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA)

- Ραδιόφωνο. - Κινητή τηλεφωνία - Ψηφιακή τηλεόραση (π.χ. NOVA) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο σκοπός ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος είναι η µεταφορά πληροφορίας µε τη µορφή σήµατος µέσω ενός καναλιού το οποίο χωρίζει τον ποµπό από τον δέκτη. Το κανάλι µπορεί να είναι είτε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Λ. Μπισδούνης, Καθηγητής Χ. Κωνσταντέλλος-Κοντογούρης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α. Κατσαϊτης, Τεχνικός Εργαστηρίων Πάτρα 2015 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ. " Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ.  Σαρηγιαννίδου Αφροδίτη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ. «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ. «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατασκευή και µελέτη εφέ τύπου distortion» Σπουδαστής: Βλαχόπουλος ηµήτριος (Α.Μ. ) 745 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ. Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Α' - Τεχνικά θέµατα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ Με ποιό τρόπο προστατεύεται καλύτερα ο ραδιοσταθµός από στατικά φορτία; κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΘΥΡΙΣΤΟΡ (SCR, TRIAC, DIAC, UJT, PUT) 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΠΙΟΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΥΝΙΟΣ ΦΩΤΗΣ Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου

ιορθώσεις Συµπληρώσεις Αναµορφώσεις κειµένων: Γεώργιος Παυλίδης Κωνσταντίνος Σταυρόγλου Έκδοση 2 Μάρτιος 2004 Οι ασκήσεις αυτές βασίζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήµατος το Πανεπιστηµίου του Berkeley, California Στα τελική διαµόρφωση του κειµένου έχουν βοηθήσει Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα