ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1)"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά Σχόλια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός 1 Οι παραπάνω τεχνολογίες (PLC, GPRS) θα πρέπει να εφαρµοστούν η κάθε µια σε ένα ελάχιστο ποσοστό 0% του συνολικού πλήθους των µετρητών του πιλοτικού έργου (τουλάχιστον 0% PLC και τουλάχιστον 0% GPRS ανά γεωγραφική περιοχή). Ο ανάδοχος θα επιλέξει για το υπόλοιπο 60% να εφαρµοστεί PLC ή GPRS ανά γεωγραφική περιοχή κατά την κρίση του. Υλοποίηση 3 Το υπό προµήθεια Κέντρο Τηλεµέτρησης πρέπει στην παρούσα φάση, να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τουλάχιστον ανεξάρτητα σηµεία µέτρησης. 4 Η λειτουργία των συστηµάτων θα γίνεται από τον ανάδοχο υπό την επίβλεψη του ΔΕΔΔΗΕ και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 5 Καθ όλη τη διάρκεια του έργου θα κρατούνται πλήρη στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει στατιστική επεξεργασία του πλήθους και του είδους των βλαβών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πάντα διαθέσιµα στον ΔΕΔΔΗΕ. Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα µπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του κέντρου µε σκοπό την εκπαίδευση και εξοικείωσή του µε τις διαδικασίες. 6 Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, θα ανατεθεί στον Ανάδοχο η λειτουργία των συστηµάτων AMI/MDM, µε προσωπικό του για τα επόµενα πέντε (5) έτη (µε δυνατότητα πενταετούς επέκτασης) και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 7 Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού από τον Ανάδοχο θα γίνεται µε βάση διαδικασίες που θα είναι πλήρως καταγεγραµµένες σε εγχειρίδια που θα διατεθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από το ΔΕΔΔΗΕ. 8 Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ θα συµµετέχει κατά την κρίση της επιχείρησης σε αυτές τις υπηρεσίες µε σκοπό την συνεχή εκπαίδευση του από τον Ανάδοχο και την εξοικείωσή του σε αυτές τις διαδικασίες

2 9 Το Κεντρικό Σύστηµα θα περιλαµβάνει και ένα Εφεδρικό Σύστηµα (ίδιας δυναµικότητας) που θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό χώρο και θα βρίσκεται σε κατάσταση εφεδρείας µε το Κεντρικό Σύστηµα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.4 του Τεύχους 1 10 Προγραµµατισµός Εργασιών 11 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει ένα πρόγραµµα εργασιών το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί από άποψη χρονικών απαιτήσεων τον χρονικό ορίζοντα διάρκειας του Έργου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.5 του Τεύχους 1 στο Τεχνικό Μέρος. 1 Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών 13 Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να έχει και να λειτουργεί κατάλληλο γραφείο (help desk), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.7 του Τεύχους 1 στο Τεχνικό Μέρος. 14 Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος 15 Οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήµατος ΑΜΙ/MDM περιλαµβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 16 Καθηµερινή λήψη µετρητικών δεδοµένων (καταχωρητές/ καµπύλες φορτίου 15 λεπτών) 17 Ειδικές λήψεις µετρητικών δεδοµένων 18 Εξ αποστάσεως αποσύνδεση και επανασύνδεση 19 Περιορισµός Ισχύος 0 Οικιακές οθόνες για ενηµέρωση του καταναλωτή 1 Δυνατότητα πολυζωνικών τιµολογίων Ειδοποίηση παραβίασης και σχετικών συµβάντων του µετρητή. 3 Διαχείριση µετρητικών δεδοµένων. 4 Εξαγωγή δεδοµένων κατανάλωσης για καταναλωτές/ παραγωγούς/ προµηθευτές/ Φορείς της Αγοράς. 5 Εξ αποστάσεως διαµόρφωση (configuration) των µετρητών. 6 Εξ αποστάσεως ενηµέρωση παραµέτρων τιµολογιακών ζωνών 7 Συγχρονισµός Ώρας Εξοπλισµού (Time synchronization) 8 Εξ αποστάσεως ενηµέρωση του µετρητικού/επικοινωνιακού υλικολογισµικού (firmware) 9 Δυνατότητα λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου για καθηµερινές λειτουργίες και συντήρηση. 30 Δραστηριότητες επικοινωνίας, λειτουργίας και αναφορών από συγκεκριµένες οµάδες µετρητών. 31 Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜI/MDM 3 Οι υφιστάµενοι µετρητές θα αποξηλωθούν ταυτόχρονα µε την εγκατάσταση των νέων µετρητών. Οι µετρητές θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς κατασκευαστές για κάθε είδος µετρητή µονοφασικού (1Φ) ή τριφασικού (3Φ), µε ελάχιστο ποσοστό µετρητών ανά κατασκευαστή 0%

3 33 Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η εναλλαξιµότητα µεταξύ όλων των προσφερόµενων τύπων µετρητών. 34 Για κάθε µια από τις παραπάνω τεχνολογίες η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα επικοινωνιακά µέσα (µόντεµ, συγκεντρωτές) καθώς και το σύστηµα αποµάστευσης και διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων. 35 H προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη για τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των συστηµάτων AMI/MDM µε όλα τα µετρητικά σηµεία για τη µεταφορά δεδοµένων και τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ του κυρίου και εφεδρικού συστήµατος. 36 Διευκρινίζεται επίσης ότι είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση στο Πιλοτικό Έργο µιας επιπλέον βάσης δεδοµένων MDM σε διάταξη "mirror" που να επικαιροποιείται σε πραγµατικό χρόνο, ώστε να µην επιβαρύνεται η επίδοση της κύριας βάσης δεδοµένων του MDM. Αυτή η επιπλέον βάση δεδοµένων θα πρέπει να ενηµερώνεται / συγχρονίζεται µε την κύρια βάση δεδοµένων του MDM τουλάχιστον µία φορά το λεπτό ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλα εξουσιοδοτηµένα συστήµατα. 37 Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει επίσης: συσκευές (Οικιακές Οθόνες Απεικόνισης - In Home Displays -- IHDs) ικανές για την απεικόνιση ενεργειακών δεδοµένων (κατ' ελάχιστον KWh) κάθε 30 δευτερόλεπτα ή συχνότερα. Διαδικτυακή πύλη για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα κατανάλωσης ή παραγωγής που θα αντλούνται από τη διάταξη mirror του MDM. Πύλη κινητής για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα κατανάλωσης ή παραγωγής που θα αντλούνται από τη διάταξη mirror του MDM. Υποστήριξη για την επικοινωνία µέσω των υποδοµών κινητής που θα περιλαµβάνει τις δυνατότητες αποστολής/λήψης µηνυµάτων. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ΔΕΔΔΗΕ θα εγκρίνει τις προτεινόµενες τεχνικές λειτουργίες της ανάπτυξης/υλοποίησης της διαδικτυακής πύλης και της πλατφόρµας κινητής των καταναλωτών. 38 Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ικανοποιεί τα απαιτούµενα εγγυηµένα επίπεδα υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται στο τεύχος των Ειδικών Όρων της Διακήρυξης. 39 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 40 Το σύστηµα θα πρέπει να είναι συµβατό µε εγκεκριµένα πρότυπα της CENELEC, ή/και µε τα αναδυόµενα πρότυπα που εξετάζονται από τη CENELEC/ TC13 (Meters & More, Prime, G3-PLC, CX-1, OSGP)

4 41 Στο φυσικό επίπεδο (physical layer) κάθε τεχνολογία είναι αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για εγγυηµένο επίπεδο υπηρεσίας όπως καθορίζεται στα τεύχη. Απαιτείται ταχύτητα επικοινωνίας κατ ελάχιστο 4.8 Kbits/sec. Όλες οι τεχνολογίες επικοινωνιών (GPRS, Multicarrier, S-FSK, B-PSK, κλπ) είναι αποδεκτές. 4 Στο επίπεδο ανταλλαγής δεδοµένων (data link layer) κάθε είδος τεχνολογίας είναι αποδεκτό (περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων, TCP/UDP IP και 1334-LLC). 43 Στο επίπεδο εφαρµογών (application layer), απαιτείται πλήρης συµβατότητα µε το πρότυπο COSEM-OBIS/DLMS. 44 Τα ανωτέρω πρέπει να επιβεβαιώνονται µε πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που προδιαγράφει η DLMS User Association (http://www.dlms.com/conformance/certificationprocess/index.html) 45 Η απαίτηση για ελάχιστη ταχύτητα 4,8 Kbits/s πρέπει να επιβεβαιώνεται µε πιστοποιητικό εργαστηρίου πιστοποιηµένου κατά το πρότυπο ISO / IEC Πέραν των ανωτέρω και για λόγους πιλοτικής διερεύνησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, ο Ανάδοχος θα µπορεί να προτείνει ή ο ΔΕΔΔΗΕ να ζητήσει δοκιµαστική εφαρµογή άλλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και µετά από σύµφωνη γνώµη των δύο µερών, θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε µέρος ή στο σύνολο των νησιών της προαίρεσης (Νήσος Θήρα, Νήσος Κύθνος, Νήσος Μήλος). 47 Στάδια Υλοποίησης του Έργου 48 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Α Φάσης ο ανάδοχος θα εκτελέσει: 1. End-to-end σχεδιασµό του συστήµατος. Διαµόρφωση των χώρων που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ (τοποθετώντας κλιµατισµό πυρόσβεση σύστηµα ασφαλείας - UPS κ.λπ.), για την εγκατάσταση του Κύριου και του εφεδρικού συστήµατος. 3. Μελέτες κάλυψης ραδιοσυχνοτήτων για GSM/GPRS/G/3G. 4. Έρευνες της διαθέσιµης επικοινωνιακής υποδοµής προς µίσθωση (dark fiber, dark cable). 5. Εγκατάσταση του υλικού/ λογισµικού των συστηµάτων AMI/MDM. 6. Διευθέτηση όλων των θεµάτων ώστε τα δεδοµένα να µεταφέρονται σωστά στους αρµόδιους Φορείς. 7. Αντικατάσταση τουλάχιστον µετρητών και ένταξή τους στα συστήµατα AMI/MDM. 8. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήµατος όπως καθορίζεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους. 9. Εγκατάσταση τουλάχιστον 100 Οικιακών Οθονών και ένταξή τους στα συστήµατα AMI/MDM

5 49 Υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η αυτοµατοποιηµένη Εισαγωγή (µε προσωπικό του) των στοιχείων του αποξηλωµένου µετρητή και των στοιχείων του νέου µετρητή, στο πληροφοριακό Σύστηµα του ΔΕΔΔΗΕ «ΕΡΜΗΣ» ή όποιο άλλο το αντικαταστήσει. 50 Στο έργο περιλαµβάνεται επίσης, η τοποθέτηση µετρητών µέσω κατάλληλων Μ/Σ εντάσεως σε όλους του υποσταθµούς Διανοµής των επιλεγµένων περιοχών του έργου. 51 Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την προστασία από υπερτάσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισµού τηλεµέτρησης που θα τοποθετηθεί σε όλους τους υποσταθµούς διανοµής των περιοχών του έργου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.11 του Τεύχους 1 στο Τεχνικό Μέρος. 5 Η τήρηση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης των υλικών του έργου (υγρασία, θερµοκρασία, στεγανότητα χώρου, ασφάλειας φύλαξης κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 53 Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται επίσης τα ακόλουθα: 1) Προµήθεια και αποθήκευση του εξοπλισµού του κεντρικού συστήµατος στην αποθήκη του Αναδόχου. ) Προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης των servers, control room και της σχετικής υποστηρικτικής υποδοµής (τροφοδότηση, HVAC, εφεδρικά συστήµατα τροφοδότησης, κ.λπ.) 3) Εγκατάσταση και Προγραµµατισµός του κεντρικού συστήµατος (καθώς και του εφεδρικού) στους χώρους που θα διαθέσει ο ΔΕΔΔΗΕ και έλεγχος της λειτουργίας τους. 4) Προµήθεια επιθεώρηση πιστοποίηση και αποθήκευση των µετρητών και των µόντεµ στην αποθήκη του αναδόχου. 5) Αποξήλωση του υφιστάµενου µετρητή, τοποθέτηση του νέου µετρητή και του µέσου επικοινωνίας στη µετρητική διάταξη ώστε να ενταχθεί επικοινωνιακά στο σύστηµα επιτυχώς. 6) Σφράγιση των µετρητικών σηµείων, µε κατάλληλες σφραγίδες όπως καθορίζεται αναλυτικά στο ειδικό τεύχος. 7) Ένταξη του µετρητικού σηµείου στα συστήµατα AMI/MDM. 8) Παράδοση των αποξηλούµενων υλικών στις αποθήκες του ΔΕΔΔΗΕ. 54 Σφράγιση Μετρητικών Σηµείων 55 Ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει ένα σύστηµα σφράγισης µε µεθοδολογία για την επιβεβαίωση της παραβίασης ή των τροποποιήσεων στη σφραγίδα του µετρητή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.1 του Τεύχους 1 στο Τεχνικό Μέρος. 56 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 57 Γενικά

6 58 Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει πλήρη µελέτη του έργου, σύµφωνη µε την.1 παρούσα τεχνική περιγραφή, προς έγκριση στο ΔΕΔΔΗΕ. 59 Οποιοδήποτε υλικό, διαδικασία και εξοπλισµός δεν έχει συµπεριληφθεί στην.1 παρούσα περιγραφή, αλλά είναι απαραίτητο για την ολοκληρωµένη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του έργου θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην προσφορά του Αναδόχου. 60 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατασκευαστική και λειτουργική.1 συµβατότητα του Έργου µε τις υπάρχουσες υποδοµές και τις τυποποιήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. 61 Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι η υλοποίηση του έργου θα έχει τις επιδόσεις που.1 ικανοποιούν τις απαιτήσεις των συµφωνιών επιπέδου υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στα τεύχη της σύµβασης. 6 Διάρθρωση του Συστήµατος 63 Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών. τηλεπικοινωνιών καθώς και την επίλυση τυχόν προβληµάτων επικοινωνίας για το σύνολο του Πιλοτικού Έργου AMI/MDM. 64 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την ολοκληρωµένη µελέτη και κατασκευή του. Συστήµατος και θα το παραδώσει στο ΔΕΔΔΗΕ έτοιµο για λειτουργία, ( Turn key job ). 65 Μελέτη του έργου 66 Στην προσφορά κάθε διαγωνιζοµένου θα περιλαµβάνονται:.4 67 Οι απαιτούµενες µελέτες, προδιαγραφές, τεχνικές περιγραφές, σχέδια και στοιχεία, µε αναλυτικές πληροφορίες αρχών σχεδιασµού και λειτουργίας για κάθε τµήµα του προσφερόµενου Εξοπλισµού του Έργου, σύµφωνα µε τα Τεύχη της διακήρυξης και στην έκταση που απαιτείται για την πληρότητα της προσφοράς. 68 Επαρκής παρουσίαση του έργου, συµπεριλαµβανοµένης της προτεινόµενης γενικής µεθοδολογίας, της ακολουθούµενης αρχιτεκτονικής, των ιδιαίτερων πλεονεκτηµάτων της πρότασης καθώς και των επιµέρους λειτουργιών του προτεινόµενου συστήµατος. 69 Περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν για κάθε εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και προτεινόµενων διαδικασιών υλοποίησης του Έργου. 70 Λεπτοµερή περιγραφή των σχεδίων της αρχιτεκτονικής που θα περιλαµβάνει όλες τις προτεινόµενες τεχνολογίες συστήµατος (γενικευµένα) συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού, λογισµικού, επικοινωνιών, µετρητών, κ.λπ. 6

7 71 Επαρκής παρουσίαση της προσέγγισης ασφάλειας και επισκόπηση της φυσικής ασφάλειας (π.χ. πρόσβαση χρηστών στα συστήµατα AMI/MDM και τα σχετικά υποσυστήµατα, ασφάλεια µετρητών, δυνατότητες παρακολούθησηs video στα control rooms, κ.λπ.), ασφάλεια πληροφοριών (π.χ. πως προστατεύονται τα στοιχεία του καταναλωτή), καθώς και πρόσβαση σε τρίτους (π.χ. χρήση των tokens, one-way firewalls, κ.λπ.). 7 Επαρκής παρουσίαση της προσέγγισης ασφάλειας και επισκόπηση της λογικής ασφάλειας µε όλα τα κύρια υποσυστήµατα του συστήµατος AMI/MDM (µετρητές, συγκεντρωτές, backhaul, MDM, σύστηµα διαχείρισης, λειτουργίες συστήµατος). 73 Επαρκής παρουσίαση της πολιτικής ασφάλειας σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων IEC/ISO Αναφορά στις οµάδες υλοποίησης έργου στη µέθοδο διαχείρισης του έργου και το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων. 75 Δεδοµένου ότι ο τρόπος κατηγοριοποίησης και οργάνωσης της πληροφορίας που θα συλλέγεται και θα παράγεται θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός, οι προσφορές θα περιλαµβάνουν αναλυτικά: 76 Τους τρόπους διερεύνησης της εγκυρότητας των στοιχείων και τη µεθοδολογία αναπλήρωσης, διόρθωσης, εκτίµησης και επικύρωσης απωλεσθέντων ή εσφαλµένων δεδοµένων. 77 Τον τρόπο κωδικοποίησης, τους µηχανισµούς επικαιροποίησης των δεδοµένων και ενηµέρωσης του συστήµατος, την εµφάνιση της πληροφορίας καθώς και τους τρόπους πρόσβασης ανάλογα µε τη διαβάθµισή της. 78 Λεπτοµέρειες σχετικά µε την δηµιουργία αναφορών από το Σύστηµα. Ειδικότερα, πρέπει να προσδιοριστούν οι τυποποιηµένες αναφορές που θα καταρτίζονται αυτόµατα από το Σύστηµα, ο τύπος και η περιοδικότητα δηµιουργίας αυτών, καθώς και η διαδικασία δηµιουργίας αναφορών από τους χρήστες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. Θα πρέπει αυτοµατοποιηµένα να δηµιουργούνται αναφορές λειτουργίας και βλαβών που ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις εργασίας. 79 Τις επαγγελµατικές ιδιότητες / δεξιότητες του τεχνικού προσωπικού που θα εκτελέσει το έργο. 80 Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Υπηρεσίες 81 Αναλυτική περιγραφή όλου του προσφερόµενου εξοπλισµού και των υπηρεσίών.5 που θα παρασχεθούν. Θα πρέπει κατ ελάχιστο και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης: 8 Παρουσίαση / περιγραφή του συνόλου του εξοπλισµού και λογισµικού Λεπτοµερή περιγραφή των µεθοδολογιών που θα χρησιµοποιηθούν για τη.5 διαχείριση του έργου, συµπεριλαµβανοµένης µιας λεπτοµερούς αναφοράς για τον εξοπλισµό ελέγχου, τη διαχείριση του αποθέµατος, παρακολούθηση των βλαβών, καθώς και των µεθόδων προγραµµατισµού και διαχείρισης προσωπικού. 7

8 84 Παρουσίαση / περιγραφή της µεθοδολογίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και.5 κινδύνων (contingency and risk management) για το σύνολο του έργου. 85 Αναλυτική περιγραφή της ασφάλειας όλου του συστήµατος Επιπλέον, θα περιλαµβάνεται περιγραφή:.5 87 Των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών καθ όλη τη διάρκεια.5 του έργου 88 Της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και υποστήριξης του συστήµατος.5 και αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού µετά την οριστική παραλαβή του συστήµατος. 89 Διαδικασίες Ελέγχων/Δοκιµών 90 Κατάθεση των διαδικασιών ελέγχου και δοκιµών για το σύνολο του έργου, καθώς.6 και κατάθεση στοιχείων ώστε να τεκµηριωθεί επαρκώς ο τεχνικός εξοπλισµός που θα εγκατασταθεί, όπως περιγράφεται στην παράγραφο.6 του Τεύχους 1 στο Τεχνικό Μέρος. 91 Εκπαίδευση Διαχειριστών και Χρηστών 9 Σύµφωνα µε αυτά που αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης και.8 στις απαιτήσεις του έργου, θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση των διαχειριστών και των χρηστών του συστήµατος καθώς και επιλεγµένου προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ καθ όλη την διάρκεια του Έργου και κατά την πενταετή (5) περίοδο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. 93 Πρόσθετες δυνατότητες του Συστήµατος 94 Το Σύστηµα θα περιλαµβάνει ένα περιβάλλον δοκιµών (testbed), για χρήση ειδικών.9 εφαρµογών, σε ξεχωριστό περιβάλλον από αυτό του Κυρίου και Εφεδρικού συστήµατος. 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ ) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά Σχόλια ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γλώσσα του λογισµικού (s/w) 1 Όλο το προσφερόµενο λογισµικό ως προς το περιβάλλον χειρισµού είναι στην Ελληνική γλώσσα Οι αναφορές και οι έξοδοι του συστήµατος είναι στην Ελληνική γλώσσα Η βοήθεια και τα εγχειρίδια είναι στην Ελληνική γλώσσα Τα τεχνικά εγχειρίδια είναι στην Ελληνική γλώσσα Κατ εξαίρεση και µε τη σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, µπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα τα εγχειρίδια που αφορούν σε επιµέρους λογισµικά του συστήµατος που εκτελούν βοηθητικές λειτουργίες 1.1. (π.χ. συστήµατα προστασίας από ιούς, κ.α.). 6 Η εκπαίδευση και όλα τα εγχειρίδια που αφορούν την κύρια ηµερήσια ροή εργασιών θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα Γενικές Απαιτήσεις 8 Το σύστηµα βασίζεται σε τυποποιηµένο λογισµικό που να έχει αναπτυχθεί ήδη και να χρησιµοποιείται εµπορικά σε παρόµοιες εγκαταστάσεις Το λειτουργικό σύστηµα είναι σύγχρονο και στην πλέον πρόσφατη έκδοσή του, κατάλληλη για εφαρµογές αυτού του µεγέθους. Οι βάσεις δεδοµένων είναι σύγχρονου τύπου και σχεσιακές. 10 Οι εφαρµογές των Η/Υ, τα λογισµικά των συστηµάτων AMI και MDM είναι των πλέον πρόσφατων εκδόσεων που έχει αναπτύξει ο κατασκευαστής, σε σύγχρονο περιβάλλον και γλώσσα προγραµµατισµού. 11 Καθ όλη τη διάρκεια του έργου προβλέπεται η υποχρεωτική η αναβάθµιση του λογισµικού συµπεριλαµβανοµένου των λειτουργικών συστηµάτων, των βάσεων δεδοµένων, κλπ στην τελευταία έκδοσή τους

10 Όλα τα λογισµικά για την λειτουργία του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους συντήρησης των λογισµικών καθώς 1 και των αδειών χρήσης, περιέχονται στην τεχνική και οικονοµική προσφορά (π.χ. λειτουργικό σύστηµα, άδειες για τους servers, άδειες για τις βάσεις δεδοµένων και άδειες για τους χρήστες του συστήµατος). Η αδειοδότηση χρήσης του λογισµικου ισχύει καθ όλη τη διάρκεια του 13 Έργου. Το σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων διασφαλίζει την αµφίδροµη 14 ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα του ΔΕΔΔΗΕ όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνική Περιγραφή του Έργου. Παρέχεται µία επιπλέον βάση δεδοµένων του MDM σε διάταξη "mirror" µε την κύρια, που να επικαιροποιείται σε πραγµατικό χρόνο και ενηµερώνεται / συγχρονίζεται µε την κύρια βάση δεδοµένων του MDM τουλάχιστον µία 15 φορά το λεπτό ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλα εξουσιοδοτηµένα συστήµατα, ώστε να µην επιβαρύνεται η επίδοση της κύριας βάσης δεδοµένων του MDM. 16 Βασική δοµή του συστήµατος Το Κεντρικό Σύστηµα καθώς και το Εφεδρικό Σύστηµα περιλαµβάνουν 17 τουλάχιστον έξι (6) θέσεις εργασίας χειριστών και δύο () θέσεις Διαχειριστών του συστήµατος. Η επικοινωνιακή σύνδεση του Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήµατος 18 διατίθεται από τον Ανάδοχο του Έργου, αφού προηγουµένως καθοριστούν οι απαιτήσεις (ταχύτητα επικοινωνίας, εύρος ζώνης, κ.λπ.). 19 Λειτουργία Κεντρικών Συστηµάτων AMI/MDM Το σύστηµα αυτόµατα, χωρίς καµία επίβλεψη, συλλέγει τα δεδοµένα από 0 όλους τους µετρητές, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα. Οι άδειες των χρηστών των συστηµάτων AMI/MDM και οι σχετικές χρεώσεις συντήρησης, για κάθε θέση εργασίας, καθώς και τυχόν 1 πρόσθετες άδειες µέσω διαδικτύου περιλαµβάνονται στην προσφορά και ισχύουν χωρίς περαιτέρω ανανέωση για όλη τη διάρκεια του έργου. Κανονική λειτουργία Το σύστηµα συλλογής δεδοµένων καθοδηγούµενο από συγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό, εκτελεί τη συλλογή δεδοµένων µέσω προκαθορισµένων καναλιών επικοινωνίας από όλους τους µετρητές. Τα 3 δεδοµένα από αυτή τη λειτουργία περνούν στις βάσεις δεδοµένων του κεντρικού, του εφεδρικού συστήµατος AMI/MDM, καθώς και του καθρέπτη MDM

11 Η εφαρµογή αυτοµάτως ερευνά την πληρότητα των λαµβανοµένων δεδοµένων. Σε περίπτωση που λείπουν δεδοµένα καταχωρητών και/ή δεδοµένα χρονικών διαστηµάτων ενεργοποιούνται επαναληπτικές αναγνώσεις σε προγραµµατισµένα χρονικά διαστήµατα µέχρι να φτάσει ένα χρονικό όριο όπου το σύστηµα θα αποθηκεύει τα δεδοµένα που λείπουν ως µηδενικές τιµές, µε αντίστοιχη υπόδειξη "ελλειπόντων". Το χρονικό όριο µετράται σε ηµέρες για να εξασφαλιστεί ότι τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στο µετρητή έχουν ανακτηθεί. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν ανακτώνται, το χρονικό όριο έχει ξεπεραστεί και αποτυγχάνεται η ανάκτηση νεότερων δεδοµένων, ο µετρητής καταχωρείται σε µια καθηµερινή έκθεση/λίστα που θα απαριθµεί τους µη αποκρίσιµους µετρητές. Το σύστηµα MDM ελέγχει, επικυρώνει και επαληθεύει τα δεδοµένα και παράγει αυτόµατα όλες τις απαραίτητες αναφορές σε περιοδική βάση σύµφωνα µε την διαµόρφωσή του (configuration). Σε ότι αφορά τα δεδοµένα τα οποία δεν συλλέχθηκαν, χάθηκαν ή εµφανίζουν σφάλµατα, και για τα οποία η διαδικασία επαναληπτικής ανάγνωσης έχει αποτύχει, υπάρχει αυτοµατοποιηµένη διαδικασία εκτίµησης, η οποία εισάγει δεδοµένα που υπολογίζονται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένους αλγορίθµους, τέτοιοι αλγόριθµοι θα τεκµηριώνονται διεξοδικά και θα συµφωνούνται µε το ΔΕΔΔΗΕ. Περιγράφονται λεπτοµερώς όλες τις διαδικασίες επικύρωσης, διόρθωσης και εκτίµησης (VEE). Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης της οµάδας χρηστών στην οποία ανήκουν. Ο τρόπος αυτός τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν οποιαδήποτε αναφορά ή να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τα επίπεδα πρόσβασης που έχουν και ανάλογα µε τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται (γεωγραφικούς, διοικητικούς κ.α.). Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων µπορούν είτε να εκτυπωθούν σε αναφορές, είτε να είναι διαθέσιµα σε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. Τεκµηριώνεται µια διαδικασία για την επιτόπια συλλογή των δεδοµένων µε ευθύνη του Αναδόχου σε περίπτωση που η αποµακρυσµένη συλλογή των δεδοµένων από µετρητές δεν είναι δυνατή. Η διαδικασία επιτόπιας συλλογής ενεργοποιείται αυτόµατα ώστε τα δεδοµένα να είναι έγκαιρα διαθέσιµα στους φορείς

12 31. Η εξαγωγή των δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται µε αρχεία µε προκαθορισµένη µορφοποίηση (όπως π.χ. ASCII, XML, CSV κλπ.), µέσω 31 της χρήσης υπηρεσιών ιστού (web services), ή/και µε API. Η µορφή των αρχείων των δεδοµένων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να είναι διαθέσιµα σε άλλα συστήµατα. 3 Δυνατότητες ανάγνωσης των δεδοµένων του µετρητή 33 Το σύστηµα είναι ικανό να διαβάζει και να επεξεργάζεται δεδοµένα από κατ ελάχιστον µετρητικά σηµεία µία φορά την ηµέρα. Τα δεδοµένα αποµαστεύονται από τους µετρητές και περιλαµβάνουν όλες 34 τις καµπύλες φορτίου ολοκλήρωσης δεκαπενταλέπτου (15 ), καθώς και τα δεδοµένα των καταχωρητών, τιµολογιακά στοιχεία, τα στοιχεία συµβάντων και τα στοιχεία ποιότητας ενέργειας. 35 Ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάγνωση των δεδοµένων από όλους τους µετρητές είναι µικρότερος από 8 ώρες (00:01 08:00). 36 Δυνατότητες αποστολής δεδοµένων στο µετρητή/οικιακή οθόνη Το σύστηµα είναι ικανό να µεταβιβάζει δεδοµένα νέου λογισµικού στο µετρητή (ενηµέρωση firmware) και νέες τιµολογιακές ζώνες, καθώς και να 37 ορίζει λειτουργίες του µετρητή (σύνδεση/αποσύνδεση κ.λπ.). Η επικοινωνία µε τους µετρητές είναι δυνατή είτε σε µεµονωµένους µετρητές είτε σε οµάδες µετρητών, όπως θα έχουν οριστεί στα AMI/MDM. Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων πρέπει να είναι επαρκής για µεταφορά 38 των δεδοµένων στο σύνολο των µετρητών από το κεντρικό σύστηµα σε λιγότερο από 8 ώρες. 39 Η λειτουργία για την εκτέλεση άµεσων εντολών προς ένα µετρητή είναι άµεσα εκτελέσιµη από το σύστηµα σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο. 40 Οι λειτουργίες σύνδεσης, αποσύνδεσης και περιορισµού ισχύος των µετρητικών σηµείων διαχειρίζονται από το σύστηµα. 41 Δυνατότητες επεξεργασίας των δεδοµένων 4 Το προσφερόµενο σύστηµα επεξεργάζεται τις καµπύλες ενέργειας και τα δεδοµένα των καταχωρητών όλων των µετρητικών σηµείων µε δυνατότητα εισαγωγής, συνάθροισης, υπολογισµού, ελέγχου, επαλήθευσης, αναπλήρωσης και διανοµής δεδοµένων για µετρητικά σηµεία. 43 Πρόσβαση στο σύστηµα και ορισµοί παραµέτρων λειτουργίας 44 Η λειτουργία του συστήµατος γίνεται από χρήστες µε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις λειτουργίες του

13 Οι διαχειριστές του συστήµατος είναι υπεύθυνοι για τον ορισµό των επιπέδων πρόσβασης των χρηστών και για την δηµιουργία διαφορετικών 45 οµάδων χρηστών µε ανάθεση στην κάθε οµάδα συγκεκριµένων λειτουργικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες οµαδοποιούνται και έχουν πρόσβαση σε µετρητικά σηµεία τα 46 οποία καθορίζονται από ορισµένα χαρακτηριστικά τους όπως γεωγραφική θέση, διοικητική ένταξη, προµηθευτής ενέργειας, είδος µετρητικού σηµείου κ.α. 47 Ένας µετρητής επιτρέπεται να περιλαµβάνεται σε πάνω από µία οµάδα Πρόσβαση στα δεδοµένα Τα δεδοµένα του MDM είναι διαθέσιµα µόνο από ένα ενηµερωµένο 49 αντίγραφο (MDM "καθρέπτης") ώστε εφαρµογές τρίτων να έχουν πρόσβαση µόνο για ανάγνωση σε αυτά. 50 Όλα τα δεδοµένα του MDM αποθηκεύονται και διατίθενται στους προβλεπόµενους κατά το Νόµο Φορείς Λογισµικό µε σκοπό την λήψη δεδοµένων από απόσταση Η ρύθµιση της ώρας των µετρητών και ο µηδενισµός των τιµολογιακών περιόδων των µετρητών γίνονται µαζικά και µε πλήρη δυνατότητα 5 αυτοµατοποίησης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των ενεργειών για 1.5. όλα ή επιλεγµένα µετρητικά σηµεία. 53 Λογισµικό µε σκοπό την επιτόπια λήψη δεδοµένων και την παραµετροποίηση του µετρητή Περιλαµβάνονται στην προσφορά όλες οι φορητές συσκευές χειρός, αλλά και το λογισµικό για τις φορητές αυτές συσκευές µέσω των οποίων θα 54 µπορεί να γίνεται τοπική επικοινωνία ή/και προγραµµατισµός ή/και λήψη δεδοµένων µέσω της οπτικής θύρας που διαθέτει ο µετρητής. 55 Το σύστηµα τηλεµέτρησης ενηµερώνεται µε τα στοιχεία των µετρητών αµέσως µετά την εγκατάστασή τους Με την εγκατάσταση του µετρητή, το σύστηµα εντοπίζει και παρέχει αυτόµατα προκαθορισµένες παραµέτρους στο νέο µετρητή Περιλαµβάνεται στην προσφορά λογισµικό για επιτόπια αποµάστευση µετρητικών δεδοµένων και αποστολή τους στο κεντρικό σύστηµα Για κάθε εγκατεστηµένο µετρητή καταγράφονται η γεωγραφική του θέση, καθώς και υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί ο συνδεδεµένος µετασχηµατιστής ΧΤ, η αναχώρηση του υποσταθµού ΧΤ, φωτογραφία, κλπ. 59 Λογισµικό για πρόσθετες δυνατότητες 5

14 Παρέχεται υποστήριξη σε υπολογισµούς για τη διαχείριση της Ενέργειας (Energy Data Management - EDM) και της ποιότητας τροφοδότησης, όπως 60 υπολογισµούς για αθροίσµατα καµπυλών φορτίου των µετρητών µίας ή περισσότερων περιοχών, εντοπισµός περιοχών µε κακή ποιότητα τάσης κ.λπ. Δίνεται δυνατότητα δηµιουργίας εικονικών µετρητικών σηµείων ώστε να 61 υπολογίζεται η συνολική παραγόµενη/ καταναλισκόµενη ενέργεια σε αυτό, ανά προµηθευτή/παραγωγό. 6 Κατ ελάχιστον τέτοια εικονικά µετρητικά σηµεία θα πρέπει να παρέχουν δεδοµένα φορτίου από οµαδοποιηµένα µετρητικά σηµεία για: 63 Όλες τις διοικητικές περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ. 64 Όλες τις διοικητικές περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. 65 Όλους τους προµηθευτές- παραγωγούς ενέργειας µε ανάλυση ανά Περιφέρεια ή/και Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ. Εικονικά σηµεία µέτρησης που αντιπροσωπεύουν τη συνολική 66 κατανάλωση των τελικών χρηστών που συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο µετασχηµατιστή ΜΤ/ΧΤ. Έχει γίνει πρόβλεψη για την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και διαθέσιµη 67 µνήµη, προκειµένου να εκτελούνται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση οι λειτουργίες αυτές ή σε οποιαδήποτε λειτουργία του συστήµατος. 68 Εξαγωγή δεδοµένων Το σύστηµα µπορεί να εξάγει σε κατάλληλη µορφή αρχείων (π.χ. CSV) στοιχεία από τους καταχωρητές των µετρητών, από τις καµπύλες φορτίου, 69 στοιχεία χρήσης εφαρµογών (Δικτυακή Πύλη Καταναλωτή, Πλατφόρµα Κινητών Συσκευών, κλπ) καθώς και άλλων δεδοµένων του συστήµατος. Οι απαιτήσεις για τη µορφή των παραπάνω αρχείων θα καθορίζεται από το ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση. 70 Λογισµικό για ανάλυση, στατιστικούς σκοπούς και αναφορές Κάθε καµπύλη φορτίου µπορεί να αναλυθεί και να συγκριθεί µε ιστορικά 71 δεδοµένα για κάθε µετρητικό σηµείο, πραγµατικό ή εικονικό, καθώς και µε άλλα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για το συγκεκριµένο µετρητικό σηµείο. Το λογισµικό έχει δυνατότητα αναλυτικής επεξεργασίας και αλγορίθµους 7 ελέγχου των δεδοµένων µέσω συγκρίσεων µε συγκεκριµένα πρότυπα, µετρητών επαλήθευσης, µετρητών Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ (για Balancing) ή/και σύγκριση µε ιστορικά στοιχεία για εντοπισµό π.χ πιθανών ρευµατοκλοπών. 73 Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των φορέων που εµπλέκονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

15 Το σύστηµα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλους φορείς ή 74 υπηρεσίες (π.χ. ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, Διαχειριστή της Αγοράς Ηλεκτρισµού, Υπουργεία, κλπ.). 75 Ένας τυπικός µηχανισµός µεταφοράς δεδοµένων είναι µέσω , ή µε χρήση API, κλπ. 76 Ειδικότερες απαιτήσεις από το σύστηµα ΑΜI-MDM - Γενική Περιγραφή Τα συστήµατα AMI/MDM δύο ξεχωριστές εφαρµογές, από τον ίδιο ή 77 διαφορετικούς κατασκευαστές, οι οποίες συνεργάζονται µεταξύ τους λειτουργώντας ως ενιαίο σύστηµα. 78 Τα συστήµατα AMI και MDM να έχουν τη δυνατότητα να διαχωρισθούν και να λειτουργήσουν σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Τα στοιχεία θα είναι on line διαθέσιµα στους χρήστες για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Για ιστορικά στοιχεία παλαιότερα των πέντε 79 (5) και µέχρι είκοσι (0) ετών προβλέπεται η αυτόµατη µόνιµη αποθήκευσή τους σε κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο, καθώς και η διαδικασία ανάκτησης των στοιχείων σε περίπτωση που απαιτηθεί. Η εφαρµογή διαθέτει σύγχρονο γραφικό περιβάλλον λειτουργίας (GUI, Graphical User Interface). Το περιβάλλον αυτό ακολουθεί την λειτουργική 80 λογική του περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήµατος Windows της Microsoft µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι χρήστες, ώστε να είναι ευκολότερη η εκπαίδευσή τους. Η εφαρµογή επιτρέπει στον χρήστη να προγραµµατίσει την αυτόµατη 81 αποµάστευση δεδοµένων, ή επαναληπτικών αποµαστεύσεων, σε προκαθορισµένους χρόνους και διαστήµατα και από καθορισµένα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την αυτόµατη διαχείριση και εξαγωγή δεδοµένων. 8 Στοιχεία του Συστήµατος Βασικές λειτουργικές οντότητες του συστήµατος λειτουργούν σε 83 ξεχωριστές λειτουργικές µονάδες. Υπάρχουν διαφορετικοί servers (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) για: 84 Επικοινωνία µε µετρητές και οικιακές οθόνες. 85 Επικοινωνία µε συγκεντρωτές. 86 Σύστηµα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 87 Διαδικτυακές εφαρµογές. 88 Εξυπηρετητές εφαρµογών. 89 Διαχείριση πελατών παραγωγών 90 Το σύστηµα διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία περιλαµβάνονται οι πελάτες - παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας

16 91 Τα ιστορικά στοιχεία για τις µετρήσεις από παλιότερους µετρητές που έχουν αντικατασταθεί, µεταφερονται στο MDM και διατηρούνται..3.1 Το σύστηµα έχει µια διαδικασία για να διασφαλίζεται ότι όταν ένας 9 µετρητής αλλάζει, τα ιστορικά δεδοµένα παραµένουν συσχετισµένα µε τον.3.1 πελάτη/ παραγωγό. 93 Η εισαγωγή ενηµέρωση των πελατών ή παραγωγών γίνεται αυτόµατα µε εισαγωγή των στοιχείων τους από το πληροφοριακό σύστηµα του ΔΕΔΔΗΕ. Η ενηµέρωση µπορεί να γίνεται επιλεκτικά για συγκεκριµένα.3.1 πεδία και/ή συγκεκριµένους πελάτες ή παραγωγούς. 94 Το σύστηµα οµαδοποιεί τα µετρητικά σηµεία µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους που θα επιλέγει ο χρήστης Διαχείριση µετρητικών σηµείων 96 Το σύστηµα διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία θα περιλαµβάνονται τα µετρητικά σηµεία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται δεδοµένα που θα πρέπει να αποθηκεύονται και διαχειρίζονται σε σχέση µε τα.3. µετρητικά σηµεία: 97 Αριθµός παροχής πελάτη ή αριθµός µετρητικού σηµείου. 98 Αριθµός µετρητή. 99 Στοιχεία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (πχ. τηλεφωνικός αριθµός, διεύθυνση IP, ισχύς σήµατος GSM/GPRS). 100 Ηµεροµηνία εγκατάστασης. Στοιχεία επωνυµίας, διεύθυνσης, επαφών, φωτογραφίες, γεωγραφικές 101 συντεταγµένες µετρητή. 10 Συντελεστές µετασχηµατισµού. 103 Συµφωνηµένη ισχύς. 104 Σφραγίδες µετρητών. 105 Κατάσταση µετρητικού σηµείου (ενεργό, σε αποκοπή, κλπ). 106 Υποσταθµός και αναχώρηση από όπου τροφοδοτείται. 107 Προµηθευτές και ποσοστά εκπροσώπησης. 108 Ιστορικό πελάτη. 109 Τηρείται ιστορικό όλων των µεταβολών στα δεδοµένα..3. Η εµφάνιση των µετρητικών σηµείων (αντίστοιχα και των πελατών παραγωγών) γίνεται σε µορφή δέντρου η οποία θα δηµιουργείται αυτόµατα από χαρακτηριστικά του κάθε µετρητικού σηµείου. Έτσι ο 110 χρήστης δε χρειάζεται να συντηρεί µόνος του τη δοµή του δέντρου αλλά.3. αυτή ενηµερώνεται αυτόµατα µε την αλλαγή των χαρακτηριστικών του µετρητικού σηµείου. 8

17 Η επιλογή του είδους του δέντρου που θα εµφανίζεταιγίνεται από το 111 χρήστη και υπάρχουν πολλές προεπιλεγµένες µορφές, όπως στο σηµείο του τεύχους του τεχνικού µέρους της Διακήρυξης. Συλλογή δεδοµένων Επικοινωνία Διαχείριση τηλεπικοινωνιακού 11 εξοπλισµού Το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους µετρητών 113 εγκαθιστώντας τους ανάλογους οδηγούς (drivers) και επιβεβαιώνει την.3.3 ορθή εγκατάσταση του οδηγού και παράγει αντίστοιχη αναφορά. Η συλλογή των δεδοµένων των µετρητών µπορεί να γίνεται και µε αποµάστευσή τους από άλλα συστήµατα, µέσω του λογισµικού των κατασκευαστών τους, µε ακόλουθη αυτόµατη εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα MDM. Συγκεκριµένα, το MDM του πιλοτικού συστήµατος 114 επικοινωνεί µε το υφιστάµενο σύστηµα τηλεµέτρησης (AMR/MDM) µεγάλων πελατών χαµηλής τάσης (παροχές µέσω µετασχηµατιστών.3.3 µέτρησης) ο τύπος του οποίου είναι ZFA-F της ITF-EDV Fröschl. Ο σκοπός της συγκεκριµένης επικοινωνίας είναι το balancing της ενέργειας µεταξύ διαφορετικών εικονικών µετρητικών σηµείων. Η ανταλλαγή µηνυµάτων θα γίνεται µία φορά τουλάχιστον κάθε 4 ώρες. Παρέχεται δυνατότητα αυτόµατης εισαγωγής των στοιχείων που 115 αποµαστεύτηκαν επιτόπια από φορητές συσκευές (πχ. handheld, laptops,.3.3 netbooks). Η αποµάστευση και αποστολή των δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα 116 γίνεται αυτόµατα από τις υπ όψη φορητές συσκευές Διαχείριση Μετρητικών δεδοµένων και δεδοµένων καµπυλών φορτίου Όλα τα µετρητικά δεδοµένα επιβεβαιώνονται πριν την επεξεργασία τους 118 από το σύστηµα..3.4 Όλα τα δεδοµένα πιστοποιούνται από το σύστηµα όπως προβλέπεται από 119 τους κανονισµούς και το ισχύον νοµικό πλαίσιο Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιούνται κατάλληλοι έλεγχοι ώστε: Να εξακριβώνεται η ταυτότητα των δεδοµένων. 1 Να ελέγχεται η πληρότητα των δεδοµένων. 13 Να εκτελείται επαναληπτική συλλογή δεδοµένων αν απαιτείται. 14 Να συµπληρώνονται κενά στα δεδοµένα αν απαιτείται. 15 Να ελέγχεται η αξιοπιστία/ποιότητα των δεδοµένων. Το σύστηµα µπορεί να δίνει αποµακρυσµένα εντολές στους µετρητές για 16 βασικές λειτουργίες, όπως συγχρονισµός ρολογιού, σύνδεση/αποσύνδεση, περιορισµός/επαύξηση συµφωνηµένης ισχύος, τερµατισµός τιµολογιακής περιόδου µετρητή, κλπ

18 Το σύστηµα δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις των καµπυλών φορτίου µε χρωµατισµό των τιµολογιακών ζωνών. Οι γραφικές παραστάσεις µπορούν 17 να δίνουν στοιχεία ενέργειας ή ισχύος και θα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών αναλύσεων ανά χρονικές περιόδους. 18 Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών - Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Η αποµάστευση των δεδοµένων από τα µετρητικά σηµεία γίνεται κατά 19 κανόνα από 00:01 έως 08:00. Οι επαναληπτικές προσπάθειες για τις αποτυχηµένες αποµαστεύσεις προγραµµατίζονται αυτόµατα και εκτελούνται αυτόµατα. Για τους µετρητές που τελικά δεν επικοινώνησαν, δηµιουργούνται αυτόµατα αναφορές 130 βλαβών µε στοιχεία για το πρόβληµα επικοινωνίας (π.χ. χαµηλή στάθµη σήµατος) που να αποστέλλονται αυτόµατα προς την υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάστασή τους (πχ. Πάροχος επικοινωνίας, Περιοχή ή Περιφέρεια ΔΕΔΔΗΕ). Επίσης εξάγεται µια έκθεση/λίστα αποτυχιών η οποία ενεργοποιεί τις περεταίρω ενέργειες. Τα στοιχεία προς τιµολόγηση και/ή οι καµπύλες φορτίου εξάγονται 131 αυτόµατα και διατίθενται αυτόµατα στους υπεύθυνους φορείς στην καθορισµένη µορφή και µε το καθορισµένο µέσο. Γίνεται αυτόµατα αναγνώριση προβληµάτων στις µετρητικές διατάξεις (π.χ. 13 σφάλµα µετρητή, συµβάντα/alarms) και εξάγονται αναφορές σε καθορισµένη µορφή και προς καθορισµένους αποδέκτες. Το σύστηµα µπορεί αποµακρυσµένα να ελέγχει (άνοιγµα/κλείσιµο) την 133 επαφή εξόδου του µετρητή, για διαχείριση φορτίου σε συγκεκριµένα κυκλώµατα του καταναλωτή ή για απλή ένδειξη της ζώνης τιµολόγησης κλπ. Το σύστηµα διαχειρίζεται τα εισερχόµενα alarms συµβάντων όπως π.χ. 134 παραβίαση µετρητού, κλπ. και εκδίδει αναφορές προς καθορισµένους αποδέκτες. 135 Διαχείριση χρηστών συστήµατος Δνεται η δυνατότητα για αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω VPN (Virtual 136 Private Network). 137 Εφαρµογή WEB Η εφαρµογή WEB παρέχει πρόσβαση των χρηστών στα δεδοµένα από το 138 διαδίκτυο ή το Intranet, µέσω κατάλληλου εξοπλισµού. Για εξωτερικούς εξουσιοδοτηµένους χρήστες προβλέπεται ένα κατάλληλο 139 σύστηµα ασφάλειας πρόσβασης µέσω διαδικτύου

19 140 Ενδεικτικά στην εφαρµογή αυτή περιλαµβάνονται οι δείκτες SAIDI, SAIFI ανά µετρητικό σηµείο, γεωγραφική περιοχή ή οποιοδήποτε καθορισµένη.4 οµαδοποίηση των µετρητών κ.α. 141 Το επίπεδο πρόσβασης κάθε εξουσιοδοτηµένου χρήστη στα δεδοµένα του µπορεί να αλλάζει µε µαζικό τρόπο ανάλογα µε την οµαδοποίηση στην.4 οποία ανήκει ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης. Η εφαρµογή WEB θα είναι εγκατεστηµένη σε διαφορετικό server για 14 λόγους ασφαλείας και θα παρέχει πρόσβαση στους εξουσιοδοτηµένους.4 χρήστες βάσει κωδικών πρόσβασης (όνοµα χρήστη και συνθηµατικό). Ανάλογα µε τα επίπεδα πρόσβασης που παρέχονται στους χρήστες, αυτοί 143 θα µπορούν να: Παρακολουθούν τα καταχωρηµένα δεδοµένα..4 Να απεικονίζουν σε γραφικές παραστάσεις τις καµπύλες φορτίου και τα 145 δεδοµένα ποιότητας τροφοδότησης Να λαµβάνουν δεδοµένα σε τυποποιηµένη µορφή..4 Το σύστηµα είναι σε θέση να αποστέλλει µηνύµατα, καθοριζόµενα από το ΔΕΔΔΗΕ, στους χρήστες της Διαδικτυακής Πύλης Καταναλωτών, στους 147 χρήστες της Πλατφόρµας για Κινητές Συσκευές, καθώς και στις Οικιακές.4 Οθόνες. Ο εξοπλισµός έχει την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και εύρος δικτύου, 148 ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί την ταυτόχρονη πρόσβαση µεγάλου.4 πλήθους χρηστών στη Web εφαρµογή. 149 Οικιακή Οθόνη Το σύστηµα επικοινωνεί µε τις εγκατεστηµένες οικιακές οθόνες και 150 αποστέλλει µηνύµατα σ αυτές Περιβάλλον δοκιµών (testbed) Για τα συστήµατα AMI/MDM παρέχεται ένα ξεχωριστό σύστηµα δοκιµών 15 χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγική λειτουργία τους Ασφάλεια συστήµατος Τα συστήµατα AMI/MDM διαθέτουν όλα τα απαραίτητα συστήµατα 154 προστασίας:.7 Από φυσικές απειλές (πυρκαγιά, υψηλή θερµοκρασία, υπέρταση, 155 διακοπή τροφοδοσίας) Από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση Από κακόβουλες ενέργειες χρηστών του διαδικτύου Από λανθασµένες ενέργειες των χρηστών του..7 11

20 Το σύστηµα διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας, όπως: Κλιµατισµό, UPS, Firewall, Backup, antivirus, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, σύστηµα ελέγχου πρόσβασης (access control), σύστηµα 159 επιτήρησης των συνθηκών λειτουργίας του κέντρου (τάση τροφοδοσίας, θερµοκρασία, υγρασία κλπ.), καθώς και ειδοποίηση του διαχειριστή (µε αποστολή SMS, κλπ) σε περίπτωση προβλήµατος. Το σύστηµα εξασφαλίζει τα δεδοµένα του σε περιπτώσεις ανθρωπίνων 160 λαθών (Δυνατότητα επαναφοράς δεδοµένων σε περιπτώσεις λάθους χειρισµών διαγραφών). 161 Εφεδρικό σύστηµα Ένα εφεδρικό σύστηµα, εγκατεστηµένο σε διαφορετικό κτίριο από το κύριο 16 σύστηµα παραµένει έτοιµο να λειτουργήσει ως κύριο σύστηµα σε περίπτωση που απαιτηθεί Τα δύο συστήµατα επικοινωνούν, ώστε το εφεδρικό σύστηµα να είναι ενηµερωµένο και να µπορεί να αντικαταστήσει λειτουργικά το κύριο σε περίπτωση ανάγκης. Το εφεδρικό σύστηµα έχει όλες τις δυνατότητες του κύριου συστήµατος και λειτουργεί πλήρως ως κύριο εντός 1 ώρας µετά την εντολή του αρµόδιου διαχειριστή για µετατροπή του σε κύριο σύστηµα. Μετά τη λήξη του συµβάντος που επέβαλε τη χρήση του εφεδρικού συστήµατος ως κύριου, υπάρχει αυτοµατοποιηµένη διαδικασία για την επαναφορά του κύριου συστήµατος σε κανονική λειτουργία, µε ενηµέρωση από το εφεδρικό σύστηµα για όλα τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό. Το εφεδρικό σύστηµα επανέρχεται στη λειτουργία του ως εφεδρικό. Η µετάβαση στην κανονική λειτουργία και για τα δύο συστήµατα, θα πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας τους και σε κάθε περίπτωση µικρότερη από 1 ώρα

21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΟΝΟΦ. & ΤΡΙΦ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Χ.Τ. (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 3) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά Σχόλια ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εξασφαλίζεται ότι η θερµοκρασιακή ζώνη καλής λειτουργίας είναι µεταξύ -0 ο C και ο C. Εξασφαλίζεται λειτουργία σε µέση ετήσια σχετική υγρασία 75%. 3 Κλιµατολογικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες: 4 Μέγιστο υψόµετρο.000 m 5 Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος -0ο C 6 Μέση θερµοκρασία περιβάλλοντος 0ο C 7 Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 55ο C Μέγιστη θερµοκρασία στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιτίας της ηλιακής 8 ακτινοβολίας 70ο C 9 Ελάχιστη σχετική υγρασία 5% 10 Μέγιστη σχετική υγρασία 95% 11 Προδιαγράφεται ότι είναι βιοµηχανικά προϊόντα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους Διεθνείς-Ευρωπαικούς κανονισµούς ΕΝ/IEC και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, που αναφέρονται στο τεύχος 3 των τεχνικών προδιαγραφών και είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα υποβολής των προσφορών καθώς και την ηµέρα της εγκατάστασης και της παράδοσης. 1 & 1 Φέρουν τις σύµφωνες µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα σηµάνσεις, απαραίτητα δε το σήµα πιστότητας CE και αντίστοιχη πιστοποίηση. 3 Πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ότι είναι κλάσης B σε συµµόρφωση µε την 13 Οδηγία 004//ΕΚ (Όργανα Μέτρησης) και σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 4, 5 &31 (ΦΕΚ 51 / τεύχος Β / , Αριθµ. Φ 1393). 14 Προσκοµίζεται πιστοποιητικό ότι οι µετρητές έχουν διακριβωθεί σε εγκαταστάσεις που συµµορφώνονται µε το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 καθώς και το 6 ISO/IEC Κάλυµµα 1

22 16 Έχει σχεδιασθεί καικατασκευασθεί για βαθµό προστασίας ΙΡ51 όπως καθορίζεται στο ΕΝ/IEC 6059 για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο (αλλά µε κλειστά τα καλύµµατα 7 του µετρητή). 17 Οι διαστάσεις στήριξης είναι σύµφωνα µε το DIN Το κάλυµµα είναι σύµφωνο µε τους κανονισµούς DIN για την τυποποιηµένη σύνδεση των αγωγών φάσεων και ουδετέρου καθώς και για τη σύνδεση των εξόδων 10 σήµατος, µονάδος επικοινωνίας κ.λπ. 19 Παραδίδεται µε το κάλυµµά σφραγισµένο ή εντελώς κλειστό (κολληµένο). 14 Σε περίπτωση που παραδίδεται µε εντελώς κλειστό (κολληµένο) κάλυµµα, κάθε 0 προσπάθεια ανοίγµατός του θα πρέπει να έχει σαν αποτέλεσµα την εµφανή θραύση 15 του. 1 Στην περίπτωση σφραγισµένου καλύµµατος, αν ανοιχθεί ενεργοποιείται εσωτερικός µηχανισµός ελέγχου παραβίασης. 16 Ακροδέκτες και Κάλυµµα Ακροδεκτών 3 Το µέγεθος και η θέση των ακροδεκτών είναι σύµφωνες µε το πρότυπο DIN Το κάλυµµα ακροδεκτών διαθέτει µηχανισµό ελέγχου παραβίασης (tampering alarm) και σφραγίζεται, έτσι ώστε κάθε εσωτερική επέµβαση στους ακροδέκτες προϋποθέτει το σπάσιµο των σφραγίδων του καλύµµατος µε ταυτόχρονη 1 ενεργοποίηση σήµατος παραβίασης (alarm). 5 Επικοινωνία µέσω της οπτικής κεφαλής (IR- Port) 6 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας της θύρας IR-Port είναι σύµφωνο µε το πρότυπο EN : Η θύρα επικοινωνίας διαβάζεται µέσω οπτικής κεφαλής από φορητή συσκευή ή φορητό υπολογιστή και η οπτική κεφαλή στηρίζεται µόνη της µε τρόπο που να µην 6 επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του µετρητή (π.χ. µαγνητική). 8 ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9 Γενικά 30 Υπολογίζει τουλάχιστον τα κάτωθι µετρούµενα µεγέθη: 31 Εισερχόµενη Εξερχόµενη ενεργό ενέργεια 3 Εισερχόµενη Εξερχόµενη άεργο ενέργεια 33 Τάση και Ένταση 34 Ακολουθία φάσεων (για τριφασικούς µετρητές). 35 Κατεύθυνση της Ροής Ενέργειας 36 Κλάση Ακριβείας 37 Εξασφαλίζεται κλάσης ακρίβειας B για τους οικιακούς και µικρούς εµπορικούς µετρητές Περιοχή Τάσεως Λειτουργίας 39 Ονοµαστική τάση 30 Volts εντός του εύρους διακύµανσης τάσης 0,8 έως 1,15Χ Un (όπου Un η ονοµαστική τάση) Περιοχή Μετρούµενης Έντασης 41 Η µέγιστη ένταση του µετρητή Imax = 60A για τους µονοφασικούς µετρητές. 33

23 4 Η µέγιστη ένταση του µετρητή Imax = 100A για τους τριφασικούς µετρητές Βασική τιµή έντασης Ib=10A Ικανότητα φόρτισης 45 Αντοχή σε επιφόρτιση σύµφωνα µε τα EN/IEC , ,- και -3 και ΕΝ Συχνότητα Δικτύου 47 Συχνότητα δικτύου 50Hz και µε ζώνη διακύµανσης ± % ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 49 Ρεύµα Εκκινήσεως 50 Η καταγραφή της ενέργειας ξεκινά τουλάχιστον στο 0,5% του ονοµαστικού ρεύµατος In, σύµφωνα µε το ΕΝ Ακρίβεια 5 Ακρίβεια στη µέτρηση ισχύος (W) σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΝ/IEC 6053 και ΕΝ Τροφοδοσία του Μετρητή 54 Κατάλληλος για µέτρηση στη χαµηλή τάση σε ονοµαστική τάση δικτύου 30/400V ( ±10%, σύµφωνα µε τα πρότυπα EN/IEC και EN/IEC Λειτουργία σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις σφάλµατος τροφοδοσίας, µε την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την αντίστοιχη ασυµµετρία τάσεως: 4 56 Απώλεια ουδετέρου 57 Απώλεια φάσης/ων σε τριφασικό µετρητή 58 Αντιστροφή ουδετέρου/φάσης 59 Σύµφωνος µε ΕΝ/IEC 6053, ΕΝ όσον αφορά τις απαιτήσεις υπερφόρτισης και υπερέντασης Αυτοκατανάλωση του µετρητή 61 Κατανάλωση ενέργειας σύµφωνη µε το EN/IEC , EN/IEC 6053/1--3 για µετρητές πολλαπλών λειτουργιών Εφεδρική Παροχή (Αυτονοµία ρολογιού) 63 Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: 49 Μπαταρία Λιθίου που θα έχει την δυνατότητα να παρέχει ενέργεια ικανή για λειτουργία του εσωτερικού ρολογιού (R.T.C) επί τριετία τουλάχιστον (χωρίς ο 64 µετρητής να είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο). Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας µε τον µετρητή συνδεδεµένο στο δίκτυο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 χρόνια, µε απώλεια το πολύ 10% λόγω ιδίας εκφόρτισης. 65 Υπερπυκνωτή. 66 Tα τιµολογιακά δεδοµένα διατηρούνται στη µνήµη για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 68 Καταχωρητές Ενέργειας 69 Διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) τιµολογιακές ζώνες µε τους αντίστοιχους καταχωρητές (1) εισερχόµενης και εξερχόµενης ενέργειας. 51 3

24 70 Ενδείξεις οθόνης Επιπλέον των πληροφοριών µέτρησης (καταχωρητές ενέργειας, στιγµιαίες τιµές 71 έντασης-τάσης-ισχύος, ποιοτικά στοιχεία δικτύου), ο µετρητής αποθηκεύει στη µνήµη του και να καθορίζεται µέσω προγραµµατισµού ποιες από τις παρακάτω 58 πληροφορίες θα εµφανίζει στην οθόνη: 7 Αριθµός σειράς µετρητή (µέχρι 1 ψηφία) 73 Τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα 74 Τιµολογιακή ζώνη / πληροφορίες ηµερολογίου 75 Κατάσταση του διακόπτη φορτίου 76 Ένδειξη σφάλµατος 77 Χρονοδιακόπτης / Ηµερολόγια 78 Ο ωρολογιακός µηχανισµός είναι Quartz µεγάλης ακριβείας (<5ppm µε απόκλιση +/- 0%) Ρολόι Πραγµατικού Χρόνου (RTC) 80 Υποστηρίζεται η αυτόµατη αλλαγή ώρας σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο Επιτυγχάνεται ακρίβεια µεγαλύτερη των 5ppm (µε απόκλιση +/- 0%) όταν ο συγχρονισµός γίνεται µε εσωτερικό κρύσταλλο Οθόνη 83 Περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες ενδείξεις: Μονάδες: W, kw, Kvar, Kvarh, Wh, kwh, V, A. 85 Κωδικός σφάλµατος 86 Κατάσταση επιλεγµένων Εξόδων συµπεριλαµβανοµένου του διακόπτη φορτίου 87 Ενεργή τιµολογιακή ζώνη 88 Διακόπτης Φορτίου και Κοµβίο Χειρισµού του (Push -button) 89 Το κοµβίο χειρισµού του διακόπτη φορτίου έχει ελάχιστη διάρκεια ζωής διακοπτικές λειτουργίες σε πλήρες ονοµαστικό φορτίο µε µοναδιαίο συντελεστή 76 ισχύος. 90 Ο διακόπτης φορτίου είναι ρυθµιζόµενος σε σχέση µε την ισχύ της παροχής του πελάτη Η ικανότητα διακοπής φορτίου του διακόπτη είναι σύµφωνη µε τo IEC UC Το κοµβίο χειρισµού του διακόπτη φορτίου αλλάζει κατάσταση 79,80 (σύνδεση/αποσύνδεση) µόνο µετά από σχετική εντολή σε µια από τις παρακάτω &81 λειτουργίες, όπως περιγράφονται στο τεύχος 3, σηµείο 81: 93 Τοπική Λειτουργία 94 Eξ' αποστάσεως Λειτουργία 95 Μεταβαλλόµενη Λειτουργία 96 Κατά τη διάρκεια µιας διακοπής ρεύµατος, ο διακόπτης φορτίου παραµένει στην ίδια θέση όπως πριν από τη διακοπή Μετά από την επαναφορά του ρεύµατος, ο διακόπτης φορτίου παραµένει στην ίδια θέση όπως πριν από τη διακοπή. 83 4

25 98 Η κατάσταση του διακόπτη φορτίου µπορεί να διαβάζεται εξ' αποστάσεως, καθώς και να καταχωρείται κάθε αλλαγή του σε ειδικό αρχείο Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως ρύθµιση περιορισµού ισχύος ΕΞΟΔΟΙ 101 Επαφές Εξόδου Διαθέτουν τουλάχιστον 1 επαφή εξόδου µε δυνατότητα να διαχειρίζεται ηλεκτρονόµο 10 (relay) που µπορεί να προγραµµατισθεί εξ αποστάσεως µέσω του λογισµικού παραµετροποίησης των µετρητών µε τεχνικά χαρακτηριστικά: 103 Τύπος επαφής στερεάς κατάστασης (solid state relay) 104 Τάση 1 40 V ac/dc 105 Ελάχιστη ένταση 100mA 106 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Είναι συµβατοί µε εγκεκριµένα πρότυπα της CENELEC, ή/και µε τα αναδυόµενα 107 πρότυπα που εξετάζονται από τη CENELEC/ TC13 (Meters & More, Prime, G3-PLC, 90-9 CX-1, OSGP). Προσκοµίζεται πιστοποιητικό συµµόρφωσης για πλήρη συµβατότητα µε το πρότυπο 108 COSEM-OBIS/DLMS στο επίπεδο εφαρµογών (application layer) Προσκοµίζεται πιστοποιητικό για ελάχιστη ταχύτητα επικοινωνίας των µετρητών 4,8 Kbits/s µε πιστοποιητικό εργαστηρίου πιστοποιηµένου κατά το πρότυπο ISO / IEC ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ Επικοινωνία µε την οικιακή οθόνη (IHD) σε µια εµβέλεια τουλάχιστον τριάντα (30) µέτρων σε περιβάλλον κτιρίου µε οπλισµένο σκυρόδεµα. 111 Επικοινωνεί µε την οικιακή οθόνη µέσω αποδεκτών µεθόδων ασύρµατης επικοινωνίας (Bluetooth, Zigbee, κ.λπ.) ή µέσω PLC. Καθορίζεται η µέθοδος επικοινωνίας και τα πρωτόκολλα µε την οικιακή οθόνη ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ (IHD) Εξασφαλίζεται ότι η επικοινωνία µεταξύ ηλεκτρονικού µετρητή και οικιακής οθόνης είναι ασφαλής και κρυπτογραφηµένη. Ο ηλεκτρονικός µετρητής θα επανασυνδέεται αυτόµατα µε την οικιακή οθόνη σε περίπτωση απώλειας ισχύος και επαναφοράς. 115 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ (EMC) 116 Ο µετρητής είναι σύµφωνος µε τους κάτωθι κανονισµούς: Ηλεκτροστατική εκφόρτιση σύµφωνα µε το IEC Ηλεκτροµαγνητικό πεδίο υψηλής συχνότητας σύµφωνα µε το IEC Μεταβατικά φαινόµενα γραµµής σύµφωνα µε το IEC Απόσβεση ραδιοφωνικών παρεµβολών σύµφωνα µε το IEC/CISPR class B. 11 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ -150 KHZ 5

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ - ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ Χ.Τ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 3 ΥΓΡΑΣΙΑ... 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ

Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Εφαρμογές του IoT στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Smart metering & smart grids Κωνσταντίνος Μαγκανιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέας Συστημάτων Μετρήσεων Κλάδος Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ 1 Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΚΟΠΌΣ... 4 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΣΚΟΠΌΣ... 4 ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Αναλυτές δικτύου M2M...2 2. Βασική έκδοση 1Φ & 3Φ μετρητών ενέργειας έως 40Α C11 & C13...5 3. Μετρητές ενέργειας (άμεση/έμμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 20.12.2010 δημόσιας ανακοίνωσης- πρόσκλησης της ΡΑΕ για υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΔΕΙΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ GR - 267 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 26.04.2010 Εκδίδεται από τον TΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ GR- 267 /26.4.2010 / ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά... 2 2. Εξαρτήματα... 3 3. Μονάδες προστασίας... 4 3.1. Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι

Πρόσκληση του ιαγωνισµού για το Έργο «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορι ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης

Τεχνική Προδιαγραφή Οργάνων Μέτρησης Περιεχόμενα 1. Αναλογικά αμπερόμετρα ράγας.... 2 2. Ψηφιακά αμπερόμετρα... 3 3. Aναλογικά Βολτόμετρα... 4 4. Ψηφιακά βολτόμετρα... 5 5. Ψηφιακά Πολυόργανα... 6 6. Μετασχηματιστές (Μ/Σ) έντασης... 8 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η GREEN χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα

Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Οδηγός χρήστη Rbee Solar Έναρξη λειτουργίας μονοφασικών ή τριφασικών μετρητών Ελλάδα Πίνακας προστασίας μετρητής Rbee Solar προς τα πάνελ Προς το μετρητή PPC (DEI) Αναθεώρηση Περιγραφή Ημερομηνία 1.0 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ.

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ. 1. Εισαγωγή Οι εξωτερικές απειλές χρειάζονται μια και μόνη επιτυχημένη προσπάθεια για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα απόρρητα δεδομένα ενός οργανισμού, πλήττοντας την ικανότητα του να παρέχει κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ.

ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Περιοχή Άμφισσας ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8064516Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΩΝ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Χ.Τ. 1. Αντικείμενο Εργασίας Η περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Επαγγελματία,

Αγαπητέ Επαγγελματία, 1 Αγαπητέ Επαγγελματία, Σε ευχαριστούμε για την επιλογή σου να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις, για τις ανάγκες του καταστήματός σου, ένα από τα πιο προηγμένα ταμειακά συστήματα, όχι μόνο στην Ελληνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ-Ζ050-4001173/03-09-2015 «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης

Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης Παρουσίαση Έργου Νίκος Βασιλάκης Project Manager nvasi@space.gr Classification ISO 27001: Public ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ (σκοπός) Η διαρκής μέτρηση και καταγραφή ανά τακτά χρονικά διαστήματα του επιπέδου των ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα