Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Περιγραφή του Συστήµατος Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος Γλώσσα του λογισµικού (s/w) Γενικές απαιτήσεις Βασική δοµή του συστήµατος Λειτουργία συστήµατος Κανονική λειτουργία υνατότητες του συστήµατος υνατότητες ανάγνωσης των δεδοµένων του µετρητή υνατότητες αποστολής δεδοµένων στο µετρητή υνατότητες επεξεργασίας των δεδοµένων Πρόσβαση στο σύστηµα και ορισµοί παραµέτρων λειτουργίας Πρόσβαση στα δεδοµένα Απαιτούµενες λειτουργίες Υποστήριξη µετρητικού εξοπλισµού Λογισµικό µε σκοπό την λήψη δεδοµένων από απόσταση Λογισµικό µε σκοπό την επιτόπια λήψη δεδοµένων και την παραµετροποίηση του µετρητή Λογισµικό για πρόσθετες δυνατότητες Εξαγωγή δεδοµένων για εισαγωγή τους στα συστήµατα έκδοσης λογαριασµών Λογισµικό για ανάλυση, στατιστικούς σκοπούς και αναφορές Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εµπλεκοµένων φορέων στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικότερες απαιτήσεις από το σύστηµα ΑΜΜ-MDM Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 1

2 2.1. Γενική Περιγραφή Στοιχεία του Συστήµατος Λειτουργία του συστήµατος ιαχείριση πελατών παραγωγών ιαχείριση µετρητικών σηµείων Συλλογή δεδοµένων Επικοινωνία - ιαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ιαχείριση Μετρητικών δεδοµένων και δεδοµένων καµπυλών φορτίου Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών - Αυτοµατοποίηση διαδικασιών ιαχείριση χρηστών συστήµατος Εφαρµογή WEB Περιβάλλον δοκιµών Ασφάλεια συστήµατος Εφεδρικό σύστηµα Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 2

3 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος 1.1. Γενικές πληροφορίες Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος Η ιακήρυξη αφορά στην υλοποίηση ενός συστήµατος «Αυτόµατης ιαχείρισης Μετρητών» (Automated Meter Management - AMM) και «ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων» (Meter Data Management MDM) µετρητών µικρών επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών. Το σύστηµα θα είναι κατάλληλο για την συλλογή ενεργειακών δεδοµένων για τιµολογιακό σκοπό και για την επεξεργασία των µετρητικών δεδοµένων. Το σύστηµα θα παρέχει επίσης στοιχεία σχετικά µε την απόδοση του συστήµατος επιτρέποντας συγκεκριµένες εφαρµογές ελέγχου του µετρητή. Η προσφορά θα καλύπτει τη µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος κατάλληλου τόσο για την Αυτόµατη Ανάγνωση και ιαχείριση µετρητών, όσο και για την Επεξεργασία των Ενεργειακών δεδοµένων και την εξαγωγή αποτελεσµάτων όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Θα περιλαµβάνει την παράδοση και εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού hardware και software που απαιτείται για την λειτουργία του συστήµατος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στα τεύχη του διαγωνισµού Γλώσσα του λογισµικού (s/w) Όλο το προσφερόµενο λογισµικό ως προς το περιβάλλον χειρισµού θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Οι αναφορές και οι έξοδοι του συστήµατος θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Η βοήθεια και τα εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Κατ εξαίρεση και µε τη σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα µπορούν να είναι στην αγγλική γλώσσα τα εγχειρίδια που αφορούν σε επιµέρους λογισµικά του συστήµατος που εκτελούν βοηθητικές λειτουργίες (π.χ. συστήµατα προστασίας από ιούς, κ.α.) Η εκπαίδευση και όλα τα εγχειρίδια που αφορούν την κύρια ηµερήσια ροή εργασιών θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα Γενικές απαιτήσεις Το σύστηµα θα πρέπει να βασιστεί σε τυποποιηµένο λογισµικό (που να έχει αναπτυχθεί ήδη και να χρησιµοποιείται εµπορικά σε παρόµοιες εγκαταστάσεις). Το λειτουργικό σύστηµα θα πρέπει να είναι σύγχρονο και κατά προτίµηση η πλέον πρόσφατη έκδοση κατάλληλη για εφαρµογές αυτού του µεγέθους, οι βάσεις δεδοµένων θα πρέπει να είναι σύγχρονου τύπου επιλογής του κατασκευαστή. Οι εφαρµογές των Η/Υ, τα λογισµικά Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 3

4 AMΜ και MDM θα πρέπει να είναι των πλέον πρόσφατων εκδόσεων που έχει αναπτύξει ο κατασκευαστής, σε σύγχρονο περιβάλλον και γλώσσα προγραµµατισµού. Όλες οι απαραίτητες άδειες λογισµικού για την λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει να περιέχονται στην τεχνική και οικονοµική προσφορά (π.χ. λειτουργικό σύστηµα, άδειες για τους servers, άδειες για τις βάσεις δεδοµένων). Το σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων θα διασφαλίζει την αµφίδροµη ανταλλαγή των δεδοµένων µε άλλα συστήµατα χρησιµοποιώντας τύπους αρχείων όπως XML ή ASCII για την εισαγωγή και την εξαγωγή των δεδοµένων, καθώς και λειτουργίες API. Το σύστηµα αµφίδροµης ανταλλαγής δεδοµένων θα πρέπει να είναι συµβατό µε το τρέχον µηχανογραφικό σύστηµα (ΕΡΜΗΣ) της ΕΗ Α.Ε., µε το σύστηµα που θα το διαδεχθεί (SAP), καθώς και άλλα µηχανογραφικά συστήµατα εναλλακτικών προµηθευτών. Το σύστηµα ανταλλαγής δεδοµένων θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα (χωρίς επιπλέον κόστος) σε µελλοντικές απαιτήσεις, όχι µόνο µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου συντήρησης που θα υπογράψει ο ανάδοχος µετά την οριστική παραλαβή Βασική δοµή του συστήµατος Το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από ξεχωριστά δοµικά στοιχεία (modules) ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά και η ανεξαρτησία των λειτουργιών του. Απαιτούνται ξεχωριστά δοµικά στοιχεία (modules) για τις εξής λειτουργίες: Επικοινωνία µε µετρητές o Εξ επαφής/εξ αποστάσεως διακοπή o Αλλαγή πολλαπλού τιµολογίου o Λειτουργίες ιαχείρισης Ζήτησης o Λειτουργίες Οριακού Φορτίου Συλλογή δεδοµένων. ιαχείριση των δεδοµένων. Χρήση του συστήµατος. Επικοινωνία µέσω διαδικτύου o Επίβλεψη και Παρακολούθηση Συστήµατος. o ιαχείριση Παγίων. Συγχρονισµός της ώρας του συστήµατος Αναγραφή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο στην Οικιακή Οθόνη (In Home Display IHD) Στην παραπάνω λίστα αναφέρονται ενδεικτικά µόνο τα κύρια δοµικά στοιχεία (modules) του συστήµατος. Ο αριθµός των απαιτούµενων δοµικών στοιχείων (modules) για την πλήρη λειτουργία του Συστήµατος θα πρέπει να καθοριστεί από την µελέτη. Το Κεντρικό Σύστηµα καθώς και το Εφεδρικό Σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον έξι (6) θέσεις εργασίας χειριστών και δύο (2) θέσεις ιαχειριστών του συστήµατος. Η επικοινωνιακή σύνδεση του Κεντρικού και Εφεδρικού Συστήµατος θα διατεθεί από τον Ανάδοχο του Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 4

5 Έργου, αφού προηγουµένως καθοριστούν οι απαιτήσεις (ταχύτητα επικοινωνίας, εύρος ζώνης, κ.λπ.) Λειτουργία συστήµατος Το σύστηµα θα πρέπει να εφαρµόζει δύο βασικές λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η εφαρµογή AMΜ (Automated Meter Management). Η κύρια αποστολή της είναι η συλλογή δεδοµένων από τα µετρητικά σηµεία και η ενηµέρωση µετρητών µε νέο λογισµικό και πολλαπλά τιµολόγια χρονοχρέωσης. Το σύστηµα θα πρέπει αυτόµατα, χωρίς καµία επίβλεψη, να συλλέγει τα δεδοµένα από όλους τους µετρητές, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα. Η δεύτερη λειτουργία είναι η εφαρµογή MDM (Meter Data Management) η οποία θα επεξεργάζεται τα δεδοµένα από το AMM και θα επιτρέπει όλους τους απαραίτητους χειρισµούς σε αυτά, όπως η ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα, εσωτερικές λειτουργίες όπως η αθροιστική επεξεργασία των δεδοµένων, ο έλεγχος της αξιοπιστίας των δεδοµένων, η αναπλήρωση δεδοµένων που ενδεχοµένως λείπουν και η δηµιουργία αναφορών. Οι άδειες των χρηστών του συστήµατος AMΜ-MDM για κάθε θέση εργασίας, καθώς και τυχόν πρόσθετες άδειες µέσω διαδικτύου πρέπει να περιλαµβάνονται στην προσφορά Κανονική λειτουργία Τα συστήµατα συλλογής δεδοµένων θα είναι υπεύθυνα για την συλλογή των δεδοµένων. Καθοδηγούµενο από συγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό, το σύστηµα θα πρέπει να εκτελεί την συλλογή δεδοµένων διαµέσου προκαθορισµένων καναλιών επικοινωνίας (PSTN/ISDN, GSM/GPRS, κ.α.) από όλους τους µετρητές. Τα δεδοµένα από αυτή την λειτουργία θα περνούν στην βάση δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος AMΜ-MDM. H εφαρµογή θα πρέπει αυτοµάτως να ερευνά την πληρότητα των λαµβανοµένων δεδοµένων και να δηµιουργεί µία λίστα και αντίστοιχη αναφορά µε τις πληροφορίες των µετρητών που δεν συλλέχθηκαν ή χάθηκαν. Το σύστηµα AMΜ-MDM θα ελέγχει, θα επικυρώνει και θα επαληθεύει τα δεδοµένα και θα παράγει αυτόµατα όλες τις απαραίτητες αναφορές σύµφωνα µε την διαµόρφωσή του (configuration). Σε ότι αφορά τα δεδοµένα τα οποία δεν συλλέχθηκαν, χάθηκαν ή εµφανίζουν σφάλµατα, θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία αναπλήρωσης, η οποία θα µπορεί να εισάγει δεδοµένα σύµφωνα µε συγκεκριµένους αλγορίθµους που θα τεκµηριωθούν αναλυτικά κατά τη µελέτη του συστήµατος που θα υποβληθεί. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα, ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης της οµάδας χρηστών στην οποία ανήκουν. Ο τρόπος αυτός θα τους επιτρέπει να δηµιουργήσουν οποιαδήποτε αναφορά ή να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία σύµφωνα µε τα επίπεδα πρόσβασης που έχουν και ανάλογα µε τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται (γεωγραφικούς, διοικητικούς κ.α.). Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 5

6 Τα δεδοµένα θα πρέπει, αφού συλλεχθούν, να υφίστανται επεξεργασία από το σύστηµα AMΜ-MDM σύµφωνα µε αυτά που έχουν καθοριστεί και τις εργασίες που έχουν διαµορφωθεί από τους χρήστες. Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων θα πρέπει να µπορούν είτε να εκτυπωθούν σε αναφορές, είτε να εξαχθούν σε άλλα συστήµατα όπως το σύστηµα τιµολόγησης των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΡΜΗΣ, SAP, κλπ). Η εξαγωγή των δεδοµένων θα πρέπει να γίνεται µε αρχεία µε προκαθορισµένη µορφοποίηση (όπως π.χ. ASCII, XML, CSV κλπ.) και µε API. Η µορφή των αρχείων των δεδοµένων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε αυτά να εισάγονται αυτόµατα σε βάσεις δεδοµένων άλλων συστηµάτων υνατότητες του συστήµατος υνατότητες ανάγνωσης των δεδοµένων του µετρητή. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να διαβάζει τα δεδοµένα κατ ελάχιστον µετρητών κάθε ηµέρα, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία τουλάχιστον 2 καµπυλών φορτίου, καθώς και τις ενδείξεις των καταχωρητών (τιµολογιακά στοιχεία, στοιχεία συµβάντων, στοιχεία ποιότητας ενέργειας). Ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάγνωση όλων αυτών των δεδοµένων θα πρέπει να είναι µικρότερος από 8 ώρες (00:01 08:00). Το σύστηµα θα πρέπει σε µελλοντική αναβάθµιση του να έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τα δεδοµένα κατ ελάχιστον µετρητών κάθε ηµέρα, τα οποία περιλαµβάνουν τα στοιχεία 2 καµπυλών φορτίου, καθώς και τις ενδείξεις των καταχωρητών (τιµολογιακά στοιχεία, στοιχεία συµβάντων, στοιχεία ποιότητας ενέργειας). Ο απαιτούµενος χρόνος για την ανάγνωση όλων αυτών των δεδοµένων θα πρέπει να είναι µικρότερος από 8 ώρες (00:01 08:00). Η επέκταση του συστήµατος θα πρέπει να µπορεί να γίνει µε την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισµού στο σύστηµα AMΜ-ΜDM των µετρητών υνατότητες αποστολής δεδοµένων στο µετρητή Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να µεταβιβάζει δεδοµένα νέου λογισµικού στο µετρητή (software upload) και νέα τιµολόγια, καθώς και να ορίζει λειτουργίες του µετρητή (σύνδεση/αποσύνδεση κ.λπ.). Η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων θα πρέπει να είναι επαρκής για µεταφορά των δεδοµένων στο σύνολο των µετρητών από το κεντρικό σύστηµα σε λιγότερο από 8 ώρες. Οι λειτουργίες σύνδεσης/αποσύνδεσης παροχής στο µετρητή θα πρέπει να διαχειρίζονται απο το σύστηµα άµεσα (σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο) υνατότητες επεξεργασίας των δεδοµένων Το προσφερόµενο σύστηµα AMΜ-MDM θα πρέπει να καλύπτει τον απαιτούµενο αριθµό καµπυλών φορτίου και των καταχωρητών µε τα οποία έχει προγραµµατιστεί κάθε µετρητικό σηµείο. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εισαγωγής, συνάθροισης, υπολογισµού, ελέγχου, Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 6

7 επαλήθευσης, αναπλήρωσης και διανοµής δεδοµένων για µετρητές Πρόσβαση στο σύστηµα και ορισµοί παραµέτρων λειτουργίας. Η λειτουργία του συστήµατος θα γίνεται από χρήστες µε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στις λειτουργίες του. Οι διαχειριστές του συστήµατος θα είναι υπεύθυνοι για τον ορισµό των επιπέδων πρόσβασης των χρηστών και για την δηµιουργία διαφορετικών οµάδων χρηστών µε ανάθεση στην κάθε οµάδα διαφορετικών λειτουργικών δυνατοτήτων. Οι χρήστες θα µπορούν να οµαδοποιούνται και να έχουν πρόσβαση σε µετρητικά σηµεία τα οποία και θα καθορίζονται από ορισµένα χαρακτηριστικά τους όπως γεωγραφική θέση, διοικητική ένταξη, προµηθευτής ενέργειας, είδος µετρητικού σηµείου κ.α. Οι χρήστες θα πρέπει να ταυτοποιούνται στο σύστηµα µε όνοµα και κωδικό χρήστη (password). Ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει αναθέσει ο διαχειριστής θα γίνεται από τους χρήστες και ο ορισµός των παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος. Ο ορισµός των παραµέτρων του συστήµατος θα γίνεται από τους χρήστες του συστήµατος. Κατάλληλες οθόνες για την διαχείριση των παραπάνω ορισµών θα πρέπει να είναι διαθέσιµες. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει συγκεκριµένες οθόνες για τις διάφορες λειτουργίες και να τις υλοποιήσει µετά από έγκριση από την Επιχείρηση Πρόσβαση στα δεδοµένα. Η πρόσβαση στα αποθηκευµένα δεδοµένα του συστήµατος θα εξαρτάται από τα δικαιώµατα των χρηστών, τα οποία θα καθορίζουν και την δυνατότητα µεταφοράς των δεδοµένων σε άλλα συστήµατα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα αποθηκευµένα δεδοµένα του συστήµατος ακόµη και µέσα από το περιβάλλον της βάσης δεδοµένων, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα γίνονται αλλαγές στα στοιχεία της βάσης. εν επιτρέπεται εισαγωγή ή αλλαγή τιµολογιακών στοιχείων, στοιχείων καµπυλών φορτίου και γενικότερα στοιχείων που κανονικά προέρχονται από αποµάστευση των µετρητών, απευθείας στη βάση δεδοµένων Απαιτούµενες λειτουργίες Η λειτουργικότητα, όπως απαιτείται από τον διαγωνισµό, θα εφαρµοστεί στο σύστηµα ως ακολούθως : Υποστήριξη µετρητικού εξοπλισµού Το σύστηµα AMΜ-MDM ως εργαλείο λήψης µετρητικών δεδοµένων θα πρέπει να υποστηρίζει ένα µεγάλο αριθµό από διαφορετικούς τύπους µετρητών. Πρέπει να περιλαµβάνει τους κυριότερους διαθέσιµους µετρητές στον ευρωπαϊκό χώρο. Το σύστηµα AMΜ-MDM θα πρέπει να υποστηρίζει ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας αποδεκτά από την CENELEC. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 7

8 Η λίστα µε τα στοιχεία των Πελατών Χαµηλής Τάσης που απαιτείται για να δηµιουργηθεί η καρτέλα Πελάτη για ένταξη τους στο σύστηµα AMΜ θα µεταφερθεί σε µορφή αρχείου (ανοικτού τύπου, π.χ csv) από το υφιστάµενο κεντρικό σύστηµα πελατών της ΕΗ Λογισµικό µε σκοπό την λήψη δεδοµένων από απόσταση Η εφαρµογή AMΜ-MDM θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούµενες λειτουργίες για την από απόσταση ανάγνωση των δεδοµένων των µετρητών. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας µεταξύ των µετρητικών σηµείων και του κεντρικού συστήµατος. Ακόµα το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να ρυθµίζει την ώρα των µετρητών και να µηδενίζει τιµολογιακές περιόδους των µετρητών. Αυτά θα πρέπει να γίνονται µαζικά και µε πλήρη δυνατότητα αυτοµατοποίησης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των ενεργειών για όλα ή επιλεγµένα µετρητικά σηµεία. Σηµαντικό επίσης είναι να περιγραφεί αναλυτικά η δυνατότητα συµπλήρωσης δεδοµένων (βάσει προτεινόµενων αλγορίθµων) τα οποία έχουν χαθεί λόγω προβληµατικής επικοινωνίας ή προσωρινής δυσλειτουργίας της βάσης δεδοµένων, καθώς και γενικότερα οι ασφαλιστικές δικλείδες του συστήµατος Λογισµικό µε σκοπό την επιτόπια λήψη δεδοµένων και την παραµετροποίηση του µετρητή Ο Ανάδοχος, πρέπει να διαθέσει λογισµικό σε φορητές συσκευές µέσω των οποίων θα µπορεί να γίνεται προγραµµατισµός ή/και λήψη δεδοµένων δια της οπτικής θύρας που διαθέτει ο µετρητής. Το σύστηµα τηλεµέτρησης πρέπει να ενηµερώνεται µε τα δεδοµένα των µετρητών που εγκαθίστανται ή συνδέονται µε αυτό, άµεσα µε την εγκατάστασή τους. Επίσης θα πρέπει να διατεθεί λογισµικό για επιτόπια αποµάστευση µετρητικών δεδοµένων και αποστολή τους στο κεντρικό σύστηµα. Το λογισµικό θα πρέπει να είναι ικανό να υποστηρίζει όλους τους µετρητές που αναφέρονται στην παράγραφο «Υποστήριξη µετρητικού εξοπλισµού» Λογισµικό για πρόσθετες δυνατότητες Ένα χαρακτηριστικό του συστήµατος θα πρέπει να είναι η δυνατότητά του να παρέχει υποστήριξη σε υπολογισµούς (και σε πραγµατικό χρόνο αν απαιτείται) για την διαχείριση της Ενέργειας (Energy Data Management EDM) και της ποιότητας τροφοδότησης, όπως υπολογισµούς για αθροίσµατα καµπυλών φορτίου των µετρητών µίας ή περισσότερων περιοχών, εντοπισµός περιοχών µε κακή ποιότητα τάσης κ.λπ. Για παράδειγµα, να υπολογίζει τη καµπύλη κατανάλωσης και την πτώση τάσης σε µια καθορισµένη περιοχή δικτύου. Ακόµα αν έχουµε παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ σε κάποια περιοχή, να προταθούν υπολογισµοί όπως π.χ. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 8

9 αφαίρεση από την εγχεόµενη ενέργεια, της ενέργειας που καταναλώνεται από τους πελάτες της περιοχής αυτής ή κάποιου υποσυνόλου τους. Ως εικονικό µετρητικό σηµείο θα πρέπει να µπορεί να θεωρηθεί και η ενέργεια που παράγεται από κάποιον προµηθευτή ή παραγωγό οπουδήποτε εντός ολόκληρης της χώρας, όπως επίσης και η ενέργεια που καταναλώνουν οι πελάτες συγκεκριµένου προµηθευτή ή παραγωγού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει κάθε µετρητικό σηµείο να µπορεί να χαρακτηρίζεται µε βάση τον προµηθευτή ή παραγωγό ενέργειας ή ακόµα και µε βάση τα ποσοστά που παίρνει από κάθε προµηθευτή ή παραγωγό, ώστε οι υπολογισµοί αυτοί να µπορούν να γίνονται αυτόµατα, χωρίς επέµβαση των χρηστών. εδοµένου ότι αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή, το λογισµικό που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίσει/υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές, έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να υπολογίζονται τυχόν χρεώσεις σύµφωνα µε αναλυτικό ιστορικό δεδοµένων. Ο χαρακτηρισµός αυτός πρέπει να διαθέτει ιστορικότητα, ώστε να είναι γνωστός ο προµηθευτής του κάθε πελάτη για κάθε χρονική στιγµή. Στο σύστηµα θα πρέπει να είναι δυνατό να ορίζονται τέτοια εικονικά µετρητικά σηµεία, των οποίων τα δεδοµένα φορτίου θα είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή, µε τον ίδιο τρόπο που είναι διαθέσιµα τα δεδοµένα και των πραγµατικών µετρητικών σηµείων του δικτύου. Κατ ελάχιστον τέτοια εικονικά µετρητικά σηµεία θα πρέπει να παρέχουν δεδοµένα φορτίου από οµαδοποιηµένα µετρητικά σηµεία για: Όλες τις περιφέρειες της ΕΗ Α.Ε. Όλες τις περιοχές της ΕΗ Α.Ε. Όλους τους προµηθευτές-παραγωγούς ενέργειας µε ανάλυση ανά Περιφέρεια ή/και Περιοχή της ΕΗ Α.Ε. Πρόβλεψη πρέπει να έχει γίνει για την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και διαθέσιµη µνήµη, προκειµένου να εκτελούνται απρόσκοπτα και χωρίς σηµαντική καθυστέρηση οι λειτουργίες αυτές Εξαγωγή δεδοµένων για εισαγωγή τους στα συστήµατα έκδοσης λογαριασµών Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να εξάγει στοιχεία από τους καταχωρητές των µετρητών, καθώς και από την καµπύλη φορτίου, λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική δοµή των τιµολογίων, η οποία µπορεί να είναι διαφορετική για την ενέργεια και την ισχύ ή για την ενεργό και την άεργο ενέργεια. Στους υπολογισµούς θα πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλες παράµετροι, όπως οι συντελεστές µετασχηµατισµού. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από αυτούς τους υπολογισµούς θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν αυτοµάτως στα συστήµατα έκδοσης λογαριασµών. Εάν είναι απαραίτητη η προσαρµογή της µορφής των δεδοµένων για την αυτόµατη µεταφορά, η προσαρµογή αυτή θα γίνει από τον Ανάδοχο Λογισµικό για ανάλυση, στατιστικούς σκοπούς και αναφορές. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 9

10 Κάθε καµπύλη φορτίου θα πρέπει να µπορεί να αναλυθεί και να συγκριθεί µε ιστορικά δεδοµένα για κάθε µετρητικό σηµείο ή µε άλλα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν για το συγκεκριµένο µετρητικό σηµείο. Το λογισµικό θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναλυτικής επεξεργασίας και αλγορίθµους ελέγχου των δεδοµένων µέσω συγκρίσεων µε συγκεκριµένα πρότυπα, µετρητών επαλήθευσης ή/και σύγκριση µε ιστορικά στοιχεία για εντοπισµό π.χ πιθανών ρευµατοκλοπών Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ εµπλεκοµένων φορέων στην απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλους φορείς ή Υπηρεσίες (π.χ ΡΑΕ, Α ΜΗΕ,ΛΑΓΗΕ, Υπουργεία κ.λ.π). Τυπικός µηχανισµός µεταφοράς δεδοµένων είναι τα , ή παρόµοια ανταλλαγή αρχείων (files) ή API. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παράσχει ένα εύχρηστο µηχανισµό ( server), που θα επιτρέπει την διαµόρφωση από τον χρήστη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα οποία και θα αποστέλλονται αυτόµατα από το σύστηµα, στην περίπτωση που εµφανιστεί µία ή περισσότερες συνθήκες (events). Τα µηνύµατα αυτά θα περιέχουν αρχείο/α µε τα δεδοµένα προς µεταφορά. Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υπογραφής των µηνυµάτων µέσω πιστοποιητικού, να στέλνει τα µηνύµατα, να χειρίζεται διαφορετικές µορφοποιήσεις και να καταγράφει όλες τις ενέργειες. Θα παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης µορφοποίησης των δεδοµένων και των µηνυµάτων, ώστε να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις τυποποίησης των διαφόρων εµπλεκοµένων φορέων. Είναι απαραίτητη επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα µέσω SOA API, στηριζόµενη σε τεχνολογίες προγραµµατισµού ευρέως διαθέσιµες (π.χ. Java,.Net κ.τ.λ.), ώστε να διευκολυνθούν οι γρήγορες, ευέλικτες και ασφαλείς ανταλλαγές δεδοµένων µεταξύ των επιµέρους συστηµάτων που θα συµµετέχουν στην λύση. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 10

11 2. Ειδικότερες απαιτήσεις από το σύστηµα ΑΜΜ-MDM Γενική Περιγραφή Τα συστήµατα AMΜ-MDM είναι δυνατόν να αποτελούν ένα ενιαίο προϊόν ή δύο ξεχωριστές εφαρµογές που θα συνεργάζονται µεταξύ τους µε τρόπο διαφανή στο χρήστη, λειτουργώντας ως ενιαίο περιβάλλον. Θα πρέπει να λειτουργεί µε σύγχρονο λειτουργικό σύστηµα τόσο για το κεντρικό σύστηµα όσο και για τους σταθµούς εργασίας των χρηστών. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να διαχειρίζεται και να επιβλέπει την συγκέντρωση δεδοµένων από τους µετρητές και στη συνέχεια να τα αποθηκεύει σε σύγχρονη σχεσιακή βάση δεδοµένων. Τα στοιχεία πρέπει να είναι on line διαθέσιµα στους χρήστες για διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών. Για ιστορικά στοιχεία παλαιότερα των πέντε (5) και µέχρι 20 ετών θα πρέπει να προβλεφθεί η αυτόµατη µόνιµη αποθήκευσή τους σε κατάλληλο αποθηκευτικό µέσο, καθώς και η διαδικασία ανάκτησης των στοιχείων σε περίπτωση που απαιτηθεί. Η δικτυακή αρχιτεκτονική και ο τρόπος πρόσβασης των χρηστών µέσω τερµατικών σταθµών πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονα καθιερωµένα πρότυπα. Το σύστηµα θα πρέπει να σχεδιαστεί για πλήρη λειτουργική εφαρµογή για µετρητές µε πρόβλεψη για επέκταση σε Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι πλήρως κλιµακούµενη, δίνοντας τη δυνατότητα: - Να προστεθούν εύκολα επιπλέον σταθµοί εργασίας στο σύστηµα. - Να προστεθούν εύκολα επιπλέον χρήστες στο σύστηµα. - Να προστεθούν επιπλέον συσκευές για την επικοινωνία µε τους µετρητές. Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης πολλών χρηστών που θα µπορούν να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στα δεδοµένα και στις υπηρεσίες του συστήµατος. Τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του συστήµατος όσο και στο επίπεδο εφαρµογής, οι κρίσιµες ενέργειες του χρήστη θα πρέπει να υπόκεινται σε επιβεβαίωση πριν την υλοποίησή τους. Επίσης το προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει ένα ευέλικτο µοντέλο δεδοµένων µε εκδόσεις versioned data και πλήρεις δυνατότητες ελέγχου έτσι ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα για προστασία δεδοµένων. Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την αυτοµατοποίηση όλων των διαδικασιών ώστε τα δεδοµένα να αποστέλλονται στην τυποποιηµένη µορφή που απαιτείται από το σύστηµα τιµολόγησης ή από άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Η εφαρµογή πρέπει να διαθέτει σύγχρονο γραφικό περιβάλλον λειτουργίας (GUI, Graphical User Interface). Το περιβάλλον αυτό πρέπει να ακολουθεί την λειτουργική λογική του περιβάλλοντος του λειτουργικού συστήµατος Windows της Microsoft µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι χρήστες, ώστε να είναι ευκολότερη η εκπαίδευσή τους. Άλλο ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να αφήνει τον χρήστη να προγραµµατίσει την αυτόµατη αποµάστευση δεδοµένων, σε Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 11

12 προκαθορισµένους χρόνους και διαστήµατα και από καθορισµένα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την αυτόµατη εξαγωγή δεδοµένων Στοιχεία του Συστήµατος Βασικές λειτουργικές οντότητες του συστήµατος πρέπει να λειτουργούν σε ξεχωριστές λειτουργικές µονάδες. Έτσι πρέπει να υπάρχουν διαφορετικοί servers (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) για: - Αµφίδροµη επικοινωνία µε µετρητές - ιαχείριση βάσης δεδοµένων - ιαδικτυακές Εφαρµογές - Εξυπηρετητές εφαρµογών Όλο το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί αρµονικά ως ενιαίο σύνολο και οι όποιες αναβαθµίσεις του δεν θα πρέπει να διαταράσσουν την ενιαία λειτουργία του Λειτουργία του συστήµατος ιαχείριση πελατών παραγωγών Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία θα περιλαµβάνονται οι πελάτες - παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε πελάτης ή παραγωγός µπορεί να διαθέτει έναν ή και περισσότερους µετρητές. Τα ιστορικά στοιχεία για τις µετρήσεις από παλιότερους µετρητές του που έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει να διατηρούνται. Η εισαγωγή ενηµέρωση των πελατών ή παραγωγών θα πρέπει να µπορεί να γίνεται αυτόµατα µε εισαγωγή των στοιχείων τους από άλλα συστήµαταβάσεις δεδοµένων που διαθέτουν την απαραίτητη πληροφορία. Η ενηµέρωση θα πρέπει να µπορεί να γίνεται επιλεκτικά για συγκεκριµένα πεδία και/ή συγκεκριµένους πελάτες ή παραγωγούς. Το σύστηµα πρέπει να οµαδοποιεί τους πελάτες µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους που θα επιλέγει ο χρήστης ιαχείριση µετρητικών σηµείων Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει βάση δεδοµένων στην οποία θα περιλαµβάνονται τα µετρητικά σηµεία. Για κάθε µετρητικό σηµείο θα υπάρχουν αποθηκευµένα, ενδεικτικά, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και όποια προκύψουν από τη µελέτη του συστήµατος: - Αριθµός παροχής πελάτη ή µοναδικός αριθµός µετρητικού σηµείου - Αριθµός µετρητή - Στοιχεία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (πχ. τηλεφωνικός αριθµός, διεύθυνση IP, ισχύς σήµατος GSM/GPRS) - Ηµεροµηνία εγκατάστασης - Στοιχεία επωνυµίας, διεύθυνσης, επαφών, φωτογραφίες, γεωγραφικές συντεταγµένες - Συντελεστές µετασχηµατισµού - Συµφωνηµένη ισχύς, σφραγίδες µετρητών - Κατάσταση µετρητικού σηµείου - Προµηθευτές και ποσοστά Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 12

13 - Ιστορικό Πελάτη - Λοιπά στοιχεία, σχόλια. Πολλά από τα στοιχεία αυτά ανάλογα µε την µελέτη θα πρέπει να αποθηκεύουν την ιστορικότητα των αλλαγών. Η εµφάνιση των µετρητικών σηµείων (αντίστοιχα και των πελατών παραγωγών) θα πρέπει να γίνεται σε µορφή δέντρου η οποία θα δηµιουργείται αυτόµατα από χαρακτηριστικά του κάθε µετρητικού σηµείου (αντίστοιχα και των πελατών παραγωγών). Έτσι ο χρήστης δεν θα πρέπει να συντηρεί µόνος του τη δοµή του δέντρου αλλά αυτή θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε την αλλαγή των χαρακτηριστικών του µετρητικού σηµείου. Η επιλογή του είδους του δέντρου που θα εµφανίζεται θα γίνεται από το χρήστη και θα υπάρχουν πολλές προεπιλεγµένες µορφές όπως: - Πρώτο επίπεδο: ιοικητική ένταξη (Περιφέρεια, πχ. ΠΑ) - εύτερο επίπεδο: Αναλυτικότερη διοικητική ένταξη (Περιοχή, πχ. Περιοχή Αθηνών) - Τρίτο επίπεδο: Προµηθευτής (πχ. ΕΗ) - Τέταρτο επίπεδο: Ηµέρα τέλους τιµολογιακής περιόδου (πχ. 15 ηµέρα του µήνα) Ενδεικτικά χαρακτηριστικά των µετρητικών σηµείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό επιπέδων, είναι τα ακόλουθα: Γεωγραφική θέση, ιοικητική διαίρεση, Προµηθευτής, Είδος παροχής, Συντελεστής µετασχηµατισµού, Είδος πελάτη κ.α. Εναλλακτικά η εµφάνιση των µετρητικών σηµείων µπορεί να πραγµατοποιείται µε χρήση οποιουδήποτε φιλικού προς το χρήστη τρόπου οπτικοποίησης, αρκεί να διαθέτει προηγµένες, εργονοµικές και εύχρηστες δυνατότητες ανεύρεσης, επιλογής και φιλτραρίσµατος των µετρητικών σηµείων. Τα παραπάνω πρέπει να καθοριστούν αναλυτικά από τη µελέτη του συστήµατος και να υλοποιηθούν µε τρόπο που θα παρέχει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να µπορούν να τροποποιηθούν σε περίπτωση απαιτήσεων που θα προκύψουν στο µέλλον Συλλογή δεδοµένων Επικοινωνία - ιαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικά δίκτυα µετάδοσης για την επικοινωνία µε τους µετρητές και τη συλλογή των δεδοµένων τους. Πρέπει να υποστηρίζεται η επικοινωνία τουλάχιστον µε τις ακόλουθες τεχνολογίες: - PSTN-ISDN - ISDN - GSM 900/GPRS - GSM 1800/GPRS - GPRS - TCP/IP, ADSL, SHDSL Το σύστηµα θα πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες ανάγνωσης των µετρητών µε τα γνωστότερα ανοιχτά σύγχρονα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 13

14 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που έχει επιλέξει η ΕΗ Α.Ε. για τους ήδη εγκατεστηµένους ηλεκτρονικούς µετρητές της είναι το ΕΝ62056 το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζεται από το προσφερόµενο σύστηµα. Κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος θα πρέπει να είναι η υποστήριξη µεγάλης ποικιλίας µετρητών. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να συµπεριλάβει νέους µετρητές, εγκαθιστώντας τους ανάλογους οδηγούς (drivers). Η συλλογή των δεδοµένων των µετρητών θα µπορεί να γίνεται και µε αποµάστευσή τους από άλλα συστήµατα (µε το λογισµικό των κατασκευαστών τους) µε ακόλουθη αυτόµατη εισαγωγή των δεδοµένων στο σύστηµα AMΜ-MDM. Επιπλέον θα πρέπει να µπορούν να εισάγονται στο σύστηµα και δεδοµένα από : Άλλα διαθέσιµα αρχεία Άλλα συστήµατα AMΜ-EDM εδοµένα εισαγόµενα από το χρήστη Θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αυτόµατης εισαγωγής των στοιχείων που αποµαστεύτηκαν µε φορητές συσκευές (πχ. handheld, laptops, netbooks). Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει κατάλληλο λογισµικό για την επιτόπου αποµάστευση των µετρητών, φορητές συσκευές καθώς και φορητούς υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας. Η αποµάστευση και αποστολή των δεδοµένων στο κεντρικό σύστηµα πρέπει να γίνεται αυτόµατα από τις φορητές συσκευές, χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση του χειριστή τους ιαχείριση Μετρητικών δεδοµένων και δεδοµένων καµπυλών φορτίου Όλα τα µετρητικά δεδοµένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν την επεξεργασία τους από το σύστηµα. Όλα τα δεδοµένα θα πρέπει να πιστοποιούνται από το σύστηµα όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς και το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κατάλληλοι έλεγχοι ώστε : Να εξακριβώνεται η ταυτότητα των δεδοµένων Να ελέγχεται η πληρότητα των δεδοµένων Να συµπληρώνονται τα δεδοµένα Να ελέγχεται η αξιοπιστία των δεδοµένων Το σύστηµα πρέπει να µπορεί να επεξεργάζεται όλα τα δεδοµένα που µπορούν να του παρέχουν οι µετρητές όπως: Ενεργειακά δεδοµένα Τιµολογιακά δεδοµένα εδοµένα καµπυλών φορτίου Ηµερολογιακά δεδοµένα εδοµένα ποιότητας ενέργειας εδοµένα συµβάντων (alarms, log files) Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 14

15 εδοµένα κατάστασης µετρητή κλπ Ιστορικά δεδοµένα Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να δίνει αποµακρυσµένα εντολές στους µετρητές για βασικές λειτουργίες, όπως συγχρονισµός ρολογιού, σύνδεση/αποσύνδεση και τερµατισµός τιµολογιακής περιόδου µετρητή. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να επεξεργαστεί τα πιστοποιηµένα δεδοµένα και να εκτελέσει υπολογισµούς που έχουν προκαθοριστεί από τους χρήστες του συστήµατος. Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να εκτελεί πλήρη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων ποιότητας ενέργειας και να δίνει αποτελέσµατα στη µορφή που απαιτούν κάθε φορά οι αρµόδιοι φορείς και η νοµοθεσία, είτε για µεµονωµένο πελάτη, είτε για σύνολα πελατών. Τα δεδοµένα των µετρητικών σηµείων θα πρέπει να µπορούν να αναλυθούν σε διαφορετικές τιµολογιακές ζώνες και για το σκοπό αυτό θα πρέπει το σύστηµα να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των καµπυλών φορτίου. Θα πρέπει να δηµιουργεί γραφικές παραστάσεις των καµπυλών φορτίου µε χρωµατισµό των τιµολογιακών ζωνών. Οι γραφικές παραστάσεις θα µπορούν να δίνουν στοιχεία ενέργειας ή ισχύος και θα υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών αναλύσεων ανά χρονικές περιόδους. Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει την έξοδο (output) των επεξεργασµένων µετρητικών δεδοµένων και να έχει κατάλληλες λειτουργίες ως προς τον τρόπο διάθεσης των δεδοµένων αυτών. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα : Να οµαδοποιεί τα προς αποστολή δεδοµένα, ανάλογα µε τους παραλήπτες. Να τα διαµορφώνει στην απαιτούµενη φόρµα δεδοµένων του παραλήπτη. Να µπορεί να επιλέγει τον τρόπο µετάδοσης των δεδοµένων Χρονοπρογραµµατισµός εργασιών - Αυτοµατοποίηση διαδικασιών Το σύστηµα θα προγραµµατιστεί, έτσι ώστε να εκτελεί αυτόµατα το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών και να περιορίζει την παρέµβαση του χρήστη µόνο στα απολύτως απαραίτητα. Η αποµάστευση των δεδοµένων από τα µετρητικά σηµεία θα γίνεται κατά κανόνα από 00:01 έως 08:00. Οι επαναληπτικές προσπάθειες για τις αποτυχηµένες αποµαστεύσεις θα προγραµµατίζονται αυτόµατα και θα εκτελούνται αυτόµατα. Για τους µετρητές που τελικά δεν επικοινώνησαν, πρέπει να δηµιουργούνται αυτόµατα αναφορές βλαβών µε στοιχεία για το πρόβληµα επικοινωνίας (π.χ. χαµηλή στάθµη σήµατος) που να αποστέλλονται αυτόµατα προς την υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάστασή τους (πχ. Πάροχος επικοινωνίας, Περιοχή ή Περιφέρεια ΕΗ). Τα στοιχεία προς τιµολόγηση και/ή οι καµπύλες φορτίου θα εξάγονται αυτόµατα στην κατάλληλη µορφή και θα αποστέλλονται αυτόµατα στους υπεύθυνους φορείς στην καθορισµένη µορφή και µε το καθορισµένο µέσο. Θα γίνεται αυτόµατα αναγνώριση προβληµάτων στις µετρητικές διατάξεις (ο µετρητής παρουσιάζει σφάλµα, υπάρχει πτώση τάσης, υπάρχει Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 15

16 ανισοκατανοµή εντάσεων κλπ.) και θα εξάγονται αναφορές σε καθορισµένη µορφή και προς καθορισµένους αποδέκτες. Κατά την αυτόµατη εκτέλεση των λειτουργιών του συστήµατος, όπου κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να περιλαµβάνεται ένα στάδιο ελέγχου και παρέµβασης από το χρήστη (πχ. για την αποφυγή αποστολής αναφοράς βλαβών επικοινωνίας όταν γνωρίζουµε ότι υπάρχει πρόβληµα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σε συγκεκριµένη περιοχή). Το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί αποµακρυσµένα να ελέγχει (άνοιγµα/κλείσιµο) τις επαφές εξόδου του µετρητή, για διαχείριση φορτίου σε συγκεκριµένα κυκλώµατα του Πελάτη ή για απλή ένδειξη της ζώνης τιµολόγησης κλπ. Θα πρέπει επίσης να διαχειρίζεται τα εισερχόµενα alarms συµβάντων όπως π.χ. παραβίαση µετρητού, κλπ ιαχείριση χρηστών συστήµατος Οι χρήστες του συστήµατος θα πρέπει να µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό µέσω τερµατικών σταθµών που θα βρίσκονται σε τοπικό δίκτυο συνδεδεµένο µε τους servers. Επίσης θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και για αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω VPN (Virtual Private Network). Περιορισµένη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστηµα θα υπάρχει και µέσω της εφαρµογής Web. Κάθε χρήστης θα έχει δικαιώµατα πρόσβασης ανάλογα µε την οµάδα στην οποία ανήκει. Ο διαχειριστής του συστήµατος καθορίζει τα όρια πρόσβασης κάθε οµάδας ή/και χρήστη. Τα όρια καθορίζουν τόσο το εύρος πρόσβασης στα στοιχεία του συστήµατος (ποια στοιχεία µπορεί να δει ο χρήστης), όσο και τις λειτουργικές του δυνατότητες (ποια στοιχεία µπορεί να προσθέτει, τροποποιεί, διαγράφει, εκτελεί) Εφαρµογή WEB Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στα δεδοµένα από το διαδίκτυο, µέσω κατάλληλου εξοπλισµού. Για την πρόσβαση εξωτερικών χρηστών µέσω του διαδικτύου θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστηµα ασφαλείας. Για µεγαλύτερη ασφάλεια του κέντρου και των δεδοµένων του, η web εφαρµογή δεν θα έχει απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδοµένων του συστήµατος. Πρόσβαση στα δεδοµένα θα έχουν : Ο κάθε πελάτης για την καµπύλη φορτίου του και τα τιµολογιακά δεδοµένα του. Συµµετέχοντες φορείς στην αγορά ενέργειας. Πρόσθετο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της ΕΗ Α.Ε. που δεν ανήκει στους χειριστές του συστήµατος. Ειδική εφαρµογή πρέπει να προβλεφθεί για την πρόσβαση του πελάτη και των εµπλεκόµενων φορέων σε δεδοµένα ποιότητας ενέργειας. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 16

17 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην εφαρµογή αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δείκτες SAIDI, SAIFI ανά µετρητικό σηµείο, γεωγραφική περιοχή κ.α. Το επίπεδο πρόσβασης κάθε πελάτη στα δεδοµένα του, θα µπορεί να αλλάζει µε µαζικό τρόπο ανάλογα µε την οµαδοποίηση στην οποία ανήκει ο κάθε πελάτης. Το λογισµικό θα είναι εγκατεστηµένο σε διαφορετικό υπολογιστή για λόγους ασφαλείας και θα παρέχει πρόσβαση στους χρήστες βάσει κωδικών πρόσβασης. Ανάλογα µε τα επίπεδα πρόσβασης που θα παρέχονται στους χρήστες, αυτοί θα µπορούν να : Παρακολουθούν τα καταχωρηµένα δεδοµένα Να απεικονίζουν σε γραφικές παραστάσεις τις καµπύλες φορτίου και τα δεδοµένα ποιότητας τροφοδότησης Να λαµβάνουν δεδοµένα σε τυποποιηµένη µορφή Το σύστηµα θα είναι σε θέση να αποστέλλει µηνύµατα, καθοριζόµενα από την ΕΗ, στους χρήστες της εφαρµογής Web, όπως και στις Οικιακές Οθόνες. Θα υπάρχει ειδική εφαρµογή διαχείρισης των διαδικτυακών χρηστών, που θα επιτρέπει στον ίδιο το χρήστη να αλλάζει το προσωπικό κωδικό πρόσβασης, ενώ σε περίπτωση λανθασµένου ή απώλειας κωδικού πρόσβασης να ενηµερώνεται µέσω µε τον έγκυρο κωδικό πρόσβασης. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου να µεριµνήσει ώστε ο εξοπλισµός να έχει την κατάλληλη υπολογιστική ισχύ και εύρος δικτύου, ώστε να µπορεί να εξυπηρετεί την ταυτόχρονη πρόσβαση µεγάλου πλήθους πελατών στην Web εφαρµογή, χωρίς να επηρεάζει την οµαλή λειτουργία του Κέντρου Τηλεµέτρησης. Ο υπολογισµός των µεγεθών (υπολογιστική ισχύ & εύρος δικτύου) πρέπει να γίνει κατόπιν µελέτης, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των πελατών που εξυπηρετεί το Κέντρο Τηλεµέτρησης. Πρέπει να παρέχεται κατάλληλο interface µεταξύ της εφαρµογής Web του κέντρου τηλεµέτρησης και άλλων εφαρµογών, την εφαρµογή για την Οικιακή Οθόνη καθώς επίσης και εφαρµογές smart phones έτσι ώστε ο Πελάτης να µπορεί να εξυπηρετηθεί και από αυτές Περιβάλλον δοκιµών Το κέντρο τηλεµέτρησης θα πρέπει να λειτουργεί αδιάλειπτα για την εκπλήρωση των στόχων του. Ταυτόχρονα όµως θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνει την λειτουργία του, να αναβαθµίζεται και να ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται δοκιµές, είτε για την εγκατάσταση νέων εκδόσεων του λογισµικού, είτε για αλλαγές στην παραµετροποίηση της εκάστοτε έκδοσης για την βελτιστοποίηση της απόδοσης. Θα πρέπει να είναι δυνατή επίσης, η ένταξη-αξιολόγηση νέων εφαρµογών, όπως πιλοτικά Χ.Τ., νέοι µετρητές και συνέργειες µε άλλα µετρητικά συστήµατα (νερό, αέριο) Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 17

18 Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ένα ξεχωριστό περιβάλλον του κεντρικού και εφεδρικού συστήµατος, στο οποίο θα µπορούν να γίνονται όλες οι απαιτούµενες δοκιµές, χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγική λειτουργία του κέντρου τηλεµέτρησης Ασφάλεια συστήµατος Το σύστηµα AMΜ-MDM πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήµατα προστασίας: Από φυσικές απειλές (πυρκαγιά, υψηλή θερµοκρασία, υπέρταση, διακοπή τροφοδοσίας). Από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Από κακόβουλες ενέργειες χρηστών του διαδικτύου. Από λανθασµένες ενέργειες των χρηστών του. Για τους παραπάνω λόγους το σύστηµα πρέπει να διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφάλειας όπως: Κλιµατισµό, UPS, Firewall, Backup, antivirus, πυρανίχνευση και πυροπροστασία, σύστηµα επιτήρησης των συνθηκών λειτουργίας του κέντρου (τάση τροφοδοσίας, θερµοκρασία, υγρασία κλπ.), καθώς και ειδοποίηση του διαχειριστή (µε αποστολή SMS, κλπ) σε περίπτωση προβλήµατος. Το σύστηµα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τα δεδοµένα του και σε περιπτώσεις ανθρωπίνων λαθών ( υνατότητα επαναφοράς δεδοµένων σε περιπτώσεις λάθους χειρισµών διαγραφών). Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει Μελέτη Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας του συστήµατος. Στόχος της µελέτης θα είναι η καταγραφή των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων και σύµφωνα µε αυτές ο σχεδιασµός µιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας τόσο σε επίπεδο δικτύου και συστηµάτων, όσο και σε επίπεδο Web εφαρµογής. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι σηµαντικοί παράµετροι ασφάλειας έχουν συµπεριληφθεί στις προδιαγραφές υλοποίησης του συνολικού Πληροφοριακού συστήµατος (Security by Design). Ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει και να εφαρµόσει οδηγούς ασφαλούς παραµετροποίησης. (Secure Configuration Guides). Έτσι το σύστηµα θα παραµετροποιείται σύµφωνα µε κανόνες και βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνικών οδηγών ασφαλούς παραµετροποίησης όλων των δοµικών στοιχείων τα οποία απαρτίζουν το Σύστηµα και η υλοποίηση τους σε αυτό πριν από την ένταξη του στην παραγωγική λειτουργία. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν οδηγοί ασφαλούς παραµετροποίησης κατ ελάχιστο για: Τις βάσεις δεδοµένων Τους εξυπηρετητές διαδικτύου (πχ. IIS X.X Secure Configuration guide, Apache X.X Secure Configuration guide etc.) Τα λειτουργικά συστήµατα τα οποία θα φιλοξενούν τις βάσεις δεδοµένων, και τους εξυπηρετητές διαδικτύου Τα Firewalls Πριν την ένταξη του συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία πρέπει να πραγµατοποιηθούν Penetration Tests, τόσο σε επίπεδο συστήµατος και δικτύου (System & Network Penetration Test) όσο και σε επίπεδο εφαρµογής Web (Web Application Penetration Test). Τα προφίλ τα οποία θα προσοµοιώνουν τα Penetration Tests είναι τουλάχιστον: Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 18

19 1. System & Network Penetration Test: a) Εξωτερικός χρήστης χωρίς δικαιώµατα πρόσβασης b) Εσωτερικός χρήστης χωρίς δικαιώµατα πρόσβασης c) Εσωτερικός χρήστης µε δικαιώµατα πρόσβασης 2. Web Application Penetration Test a) Χρήστης µε δικαιώµατα πρόσβασης b) Χρήστης χωρίς δικαιώµατα πρόσβασης Πριν την παράδοση του συστήµατος πρέπει να γίνει και Έλεγχος Ασφάλειας Πηγαίου Κώδικα (Source Code Review). Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγχειρίδιο ασφάλειας του συστήµατος, που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, ώστε να µην µειώνεται σε καµία περίπτωση η ασφάλεια του συστήµατος. Σηµαντικό επίσης θεωρείται να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση του όλου συστήµατος µε τις κατευθύνσεις αναφορικά µε τη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των πελατών. 3. Εφεδρικό σύστηµα. Επειδή το σύστηµα θεωρείται κρίσιµο για την λειτουργία της επιχείρησης, πρέπει να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα εφεδρικό σύστηµα, εγκατεστηµένο σε διαφορετικό κτίριο από το κύριο σύστηµα και το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιµο να λειτουργήσει ως κύριο σύστηµα σε περίπτωση που απαιτηθεί. Για το λόγο αυτό τα δύο συστήµατα πρέπει να επικοινωνούν είτε σε πραγµατικό χρόνο, είτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα εντός της ηµέρας, ώστε το εφεδρικό σύστηµα να είναι ενηµερωµένο και να µπορεί να αντικαταστήσει λειτουργικά το κύριο σε περίπτωση ανάγκης. Πρέπει να υπάρχει αυτοµατοποιηµένο σενάριο αντικατάστασης που να τίθεται σε εφαρµογή όταν κριθεί απαραίτητο. Το εφεδρικό σύστηµα πρέπει να έχει όλες τις δυνατότητες του κύριου συστήµατος και πρέπει να µπορεί να λειτουργήσει ως κύριο εντός 24 ωρών, µετά την απόφαση για µετατροπή του σε κύριο σύστηµα. Μετά τη λήξη του συµβάντος που επέβαλε τη χρήση του εφεδρικού συστήµατος ως κύριου, πρέπει να υπάρχει αυτοµατοποιηµένη διαδικασία για την επαναφορά του κύριου συστήµατος σε κανονική λειτουργία, µε ενηµέρωση από το εφεδρικό σύστηµα για όλα τα δεδοµένα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτό. Το εφεδρικό σύστηµα θα επανέλθει στη λειτουργία του ως εφεδρικό. Η µετάβαση στην κανονική λειτουργία και για τα δύο συστήµατα, θα πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή διακοπή λειτουργίας τους και σε κάθε περίπτωση µικρότερη από 24 ώρες. Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». 19

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD.

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ-Η/Υ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ DUPLINE ON LINE Αποθήκευση δεδοµένων,παρακολούθηση συναγερµού και έλεγχος αποµακρυσµένων ή τοπικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; »Τι είναι η Spartan; Ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1989. Είναι 24ωρο Κέντρο λήψης σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. » Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης»

«Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» «Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης θαλάμων συντήρησης» K Y R O S ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Sensor type : Digital Resolution : 14bit Accuracy : ± 1.8 Response time : τ 63% Operating range : -40 C - 125 C ΥΓΡΑΣΙΑ Sensor

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ.πρωτ:11876 Ημ/νια:16-7-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνδεση ΦΒ συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό σε εγκαταστάσεις Χρηστών του Δικτύου ΜΤ Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξετάζεται η σύνδεση ΦΒ συστήματος αυτοπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας Πρόσκληση ενδιαφέροντος Συστήµατος ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου Νέας Δηµοκρατίας Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες µπορούν να καταθέσουν τεχνική και οικονοµική προσφορά σε κλειστό φάκελο Υπόψη Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY)

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Γενικά Το σύστημα εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ

ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ ιαχείριση καταστάσεων φορολογικών στοιχείων και υποβολή στη ΓΓΠΣ Σύντοµη περιγραφή Ροή εργασιών Αναλυτική περιγραφή 1 Σύντοµη περιγραφή Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες

Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες Ψηφιακό Σύστημα Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo Μετάδοση μηνυμάτων κάτω απο οποιεσδήποτε συνθήκες 2 Συσκευή Ανακοινώσεων και Φωνητικού Συναγερμού Praesideo από την Bosch Κρατήστε το κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα