Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Νοµικό Πλαίσιο Σκοπός Υλοποίηση Προγραµµατισµός Εργασιών Κατάσταση Μετρητικών Σηµείων Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜI/MDM Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στάδια Υλοποίησης του Έργου Ασφάλεια των Μετρητών Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά ιάρθρωση του Συστήµατος Κύρια τµήµατα Έργου Μελέτη του έργου Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Υπηρεσίες Υλοποίηση Ελέγχων/ οκιµών Τεκµηρίωση έργου Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας Πρόσθετες δυνατότητες του Συστήµατος ΟΚΙΜΕΣ Γενικές δοκιµές οκιµές Εξοπλισµού

3 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρησης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων» Εισαγωγή Στόχος των ηλεκτρονικών έξυπνων µετρητών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε καταναλωτή. Οι µετρητές αυτοί θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών βραχυπρόθεσµα, και θα αποτελέσουν επίσης ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία έξυπνων δικτύων στο µέλλον. Η συγκεκριµένη µορφή τεχνολογίας θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονοµούν χρήµατα στο λογαριασµό τους και να συνεισφέρουν στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Για τους καταναλωτές, δε θα υπάρχουν πια έναντι λογαριασµοί. Έτσι, πλέον, οι ίδιοι θα µπορούν να διαχειρίζονται την κατανάλωση τους (και το ενεργειακό κόστος) περισσότερο αποτελεσµατικά ως προς το κόστος και θα είναι ευκολότερο να επιλέγουν και να αλλάζουν προµηθευτές. Οι προµηθευτές, από τη µεριά τους, θα µπορούν να προσφέρουν µεγαλύτερο εύρος οικονοµικών πακέτων προσφορών, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας σε ώρες µη αιχµής. Οι έξυπνοι µετρητές και το τεχνολογικό πεδίο της τηλεµέτρησης παίζουν από κοινού ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στη µείωση της ενέργειας που καταναλώνουν, αλλά και των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, βελτιώνουν την ποιότητα, την ακρίβεια και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προµηθευτές ενέργειας. Μακροπρόθεσµα, η τηλεµέτρηση θα αποτελέσει πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας είναι η Μετρητική ιάταξη σε συνδυασµό µε το συναφή εξοπλισµό καταγραφής και συγκέντρωσης δεδοµένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του συστήµατος "Αυτόµατης ιαχείρισης Μετρητών" (Automated Meter Management - AMM) / "Προηµένων Υποδοµών Μέτρησης" (Advanced Meter Infrastructure - AMI). Αναπόσπαστο τµήµα της προτεινόµενης λύσης µέτρησης αποτελεί το Τηλεπικοινωνιακό και Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη συλλογή των µετρητικών δεδοµένων, τις υπηρεσίες οπισθόζευξης (backhaul) των δεδοµένων στο υποσύστηµα ΑΜΜ, και τα επόµενα συστήµατα λογισµικού που απαιτούνται για την επικύρωση, εκτίµηση και επεξεργασία (VEE). Αυτό θα συµπεριλαµβάνει και τη διασύνδεση µε τρίτα συστήµατα επιπροσθέτως της τήρησης αρχείου ιστορικών στοιχείων και προβολής των δεδοµένων της κατανάλωσης. 3

4 1.2. Νοµικό Πλαίσιο Το νοµικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται στην χώρα µας και βάσει του οποίου λειτουργεί η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι το ακόλουθο : Ν.2773 / ΦΕΚ286 / (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 623/ ): "Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας" (Κεφάλαια Α - Μετρητές, Ζ Μετρούµενες Ποσότητες) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 654/ ): "Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος" (Κεφάλαιο ΣΤ Μετρήσεις) Ν.3175/ΦΕΚ207/ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5-ΗΛ/Β/Φ5/οικ.8311/ (ΦΕΚ 655/Β/ ): «Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Απόφαση Ρ.Α.Ε. Υπ. Αριθ. 4308/2009) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες. (Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 «για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου»). Στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι χρεώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στην πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση και πραγµατοποιούνται αρκετά συχνά, ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να ρυθµίζουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους (2006/32/ΕΚ). Στα κράτη µέλη την εφαρµογή «έξυπνων» συστηµάτων καταµέτρησης ενέργειας µέχρι το 2022 (ένα ποσοστό κάλυψης 80% πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2020) Σκοπός Ο Ε ΗΕ Α.Ε σχεδιάζει ως πρωταρχικό στόχο, την εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος για την εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία τουλάχιστον µετρητών σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου διανοµής, µέσα από το οποίο θα µπορεί να τεκµηριωθεί τεχνοοικονοµικά η επιλογή του κατάλληλου συνδυασµού τεχνολογίας Μετρητών, Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρητικών εδοµένων. Σε δεύτερο επίπεδο, το Πρόγραµµα αυτό στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα εδοµένα από το δίκτυο µετρητών µπορούν να 4

5 χρησιµοποιηθούν από άλλα εσωτερικά συστήµατα του Ε ΗΕ Α.Ε. και συγκεκριµένα από το Σύστηµα ιαχείρισης Βλαβών, το Σύστηµα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής και άλλα συστήµατα (SAP, κ.λπ.). Η χρησιµοποίηση των δεδοµένων από το δίκτυο µετρητών θα γίνεται χωρίς κάποια επιβάρυνση στη λειτουργία οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου συστήµατος ή του ιδίου του δικτύου µετρητών. Οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα πραγµατοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραµµα είναι οι εξής: Νοµός Ξάνθης Νήσος Λέσβος Νήσος Λήµνος Νήσος Αγ. Ευστράτιος Νήσος Λευκάδα Αθήνα Θεσσαλονίκη Μια αρχική βάση για µετέπειτα θεωρήσεις παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου περιλαµβάνονται οι αναµενόµενη κατανοµή των τεχνολογιών µέτρησης και επικοινωνιών στις παραπάνω γεωγραφικέές περιοχές: Αστική Ηµιαστιακή Αγροτική PLC Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή GSM/GPRS/3G/4G Υψηλή Μεσαία Υψηλή Η χρήση των όρων "αστική", "ηµιαστική" και "αγροτική" αναφέρεται τόσο στην πυκνότητα του πληθυσµού όσο και στην πυκνότητα της τεχνολογίας. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τη σχέση κόστους - απόδοσης σε κάθε περιβάλλον και ότι η µετάβαση από την ηµιαστική στην αγροτική περιοχή δεν είναι απότοµη, είναι διατεθειµένος να επιτρέψει στον Ανάδοχο ευελιξία στην επιλογή της καταλληλότερης υλοποίησης των επικοινωνιών για συγκεκριµένη περιοχή. Ως σηµείο αναφοράς, ο Ε ΗΕ Α.Ε. προτείνει την παρακάτω κατανοµή: Αστική Ηµιαστιακή Αγροτική PLC GSM/GPRS/3G/4G Επιπρόσθετα, συγκεκριµένη κατανοµή των στόχων για όλους τους µετρητές του Πιλοτικού Προγράµµατος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 5

6 Γεωγραφική Περιοχή Περιφέρεια ή Νοµός / ΟΤΑ Ποσοστό / Πιλοτικοί Μετρητές ΧΤ Ανατολική Μακεδονία -Νοµός Ξάνθης 35.6%/ ~57,000 Θράκη Βορείου Αιγαίου Νοµός Λέσβου (Νήσος Λέσβος, νήσος Λήµνος, 52.5%/ ~84,000 νήσος Άγιος Ευστράτιος) Αθήνα Αττική 4.4 %/ ~7,000 Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 1.9% / ~3,000 Νησιά Ιονίου Νοµός Λευκάδας 5.6%/ ~9,000 Είναι σηµαντικό να διατυπωθεί ότι οι συγκεκριµένες τιµές θα εξαρτηθούν από επιτόπιες έρευνες για τις υφιστάµενες υποδοµές που µπορούν να µισθωθούν (dark fiber, dark cable), καθώς και µελέτες ραδιοκάλυψης (GSM/GPRS/3G/4G). Και πάλι, οι παραπάνω αριθµοί παρατίθενται συµβουλευτικά και µόνο, για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. Αναµένεται ότι ένας αριθµός συστηµάτων που είναι ήδη εγκατεστηµένα ή εγκαθίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν θα διασυνδεθούν µε το σύστηµα ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων (MDMS). Κατά συνέπεια τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα για αυτά τα συστήµατα και η λήψη αυτών δεν θα πρέπει να επιφέρει κάποια σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία του συστήµατος MDMS για την εκτέλεση των εργασιών του. Ενδεικτικά, τα συστήµατα που είναι πολύ πιθανό να διασυνδεθούν µε το σύστηµα MDMS είναι τα παρακάτω: SCADA-DMS. Το σύστηµα SCADA-DMS λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και θα λαµβάνει περιοδικά επιλεγµένους µετρητές που σχετίζονται µε έναν συγκεντρωτή/υποσταθµό, για την εκτέλεση διάφορων λειτουργιών. Η ανταλλαγή των στοιχείων θα εκτελείται άµεσα, όποτε απαιτείται. OMS. Το σύστηµα ΜDMS θα πρέπει να υποστηρίζει ερωτήσεις/αποκρίσεις σε πραγµατικό χρόνο από επιλεγµένους µετρητές που θα χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τοποθεσιών των βλαβών. Η ανταλλαγή των στοιχείων θα εκτελείται άµεσα, όποτε απαιτείται. GIS. Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα (Geographical Information System - GIS) θα αλληλεπιδρά µε άλλα συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του MDMS, για να παρέχει πληροφορίες διαχείρισης στοιχείων καθώς και λειτουργικές πληροφορίες σχετικά µε τις σχέσεις των διάφορων συστηµάτων. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιµοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και από τρίτα συστήµατα. Η εξαγωγή των δεδοµένων θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες.συστήµατα Τιµολόγησης/Χρέωσης. Το σύστηµα MDMS θα παρέχει 6

7 στους προµηθευτές ή αλλα συστήµατα τιµολόγησης VEE (Validated, Extrapolated, Edited) δεδοµένα ώστε τα στοιχεία τιµολόγησης να µπορούν να παρουσιαστούν στους καταναλωτές. Η εξαγωγή των δεδοµένων θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. CIS. Το Πληροφοριακό Σύστηµα των Πελατών (Customer Information System) θα διασυνδεθεί µε το MDMS καθώς και συστήµατα τιµολόγησης για να παρέχει στους καταναλωτές επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την ενεργειακή χρήση και πληροφορίες για το λογαριασµό τους. Τα στοιχεία θα λαµβάνονται όποτε απαιτείται. WFM. Τα συστήµατα ιαχείρισης της Ροής Εργασίας (Work Flow Management) θα έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του MDMS και θα δέχονται αιτήµατα από το σύστηµα MDMS, τουλάχιστον µία φορά το 24ωρο. DR. Τα συστήµατα ιαχείρησης της Ζήτησης (Demand Response) θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα MDMS για την αποστολή µηνυµάτων και ενδεχόµενα την ειδοποίηση των συγκεντρωτών και των downstream µετρητικών στοιχείων για γεγονότα όπου η χρέωση ή η ενεργειακή χρήση θα µπορούσαν να αλλάξουν. O παραπάνω κατάλογος δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν αρκετά ακόµη συστήµατα τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα ή θα επικοινωνήσουν µε στοιχεία του δικτύου των µετρητών. Το Σύστηµα στοχεύει στην επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής και στη δηµιουργία της απαραίτητης νέας υποδοµής και οργάνωσης, ώστε να επιτευχθεί: Η αποτελεσµατική και έγκυρη συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση µετρητικών δεδοµένων των πελατών και εν γένει χρηστών του ικτύου ιανοµής, Η παροχή πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες στους κατά το νόµο δικαιούχους. Η ικανότητα για αυτόµατη παραγωγή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη µιας ανάλυσης κόστος / οφέλους, που θα περιλαµβάνει την τεκµηρίωση όλων των ροών και διεργασιών που απαιτούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των λειτουργιών πριν και µετά την εγκατάσταση/τροποποίηση. Επιπρόσθετα, η διαδικασία του Πιλοτικού στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω επιχειρηµατικών στόχων, µέσω τεχνολογίας, που θα προωθήσει τη διαδικασία καθώς θα επεκταθεί η ανάπτυξη: Τεκµηρίωση των µέτρων που θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για τη χρήση στοιχείων που είναι διαθέσιµα σήµερα, πριν από αναβαθµίσεις/επεκτάσεις του συστήµατος, ώστε οι µελλοντικές διαµορφώσεις του συστήµατος AMM/AMI να µπορούν να συγκριθούν και να φανεί η απτή αξία. Καθιέρωση ρεαλιστικών οδηγιών σε δηµογραφικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική και τις επιχειρηµατικές λειτουργίες που περιβάλλουν 7

8 καταναλωτές που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από ένα σύστηµα προπληρωµών. Καθιέρωση ρεαλιστικών οδηγιών σε δηµογραφικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική και τις επιχειρηµατικές λειτουργίες που σχετίζονται µε την ένταξη και λειτουργία των ηλεκτρικών οχηµάτων στο δίκτυο διανοµής. Είναι σηµαντική η υλοποίηση µιας διαδικτυακής πύλης (web portal) του καταναλωτή, που επιτρέπει στους καταναλωτές την πρόσβαση στα πρόσφατα και στα ιστορικά δεδοµένα χρήσης καθώς και στα στοιχεία των χρεώσεων. Τα δεδοµένα χρήσης λαµβάνονται από τη βάση δεδοµένων του MDM (ή του MDM mirror, όπου έχει εφαρµογή) που περιλαµβάνεται στην υποδοµή του Ε ΗΕ Α.Ε., και τα στοιχεία των χρεώσεων λαµβάνονται από τον προµηθευτή του πελάτη. Θα πρέπει να υπάρξουν και εφαρµοσθούν προβλέψεις για τη συνέχεια των δεδοµένων και την απρόσκοπτη παρουσίασή τους. Η διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή επιτρέπει επίσης προηγµένες λειτουργίες όπως προπληρωµή και ενδεχοµένως και αυτόµατη πληρωµή του προµηθευτή. Με τη διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή λειτουργεί και µία πλατφόρµα κινητής που επιτρέπει την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ Ε ΗΕ Α.Ε. και καταναλωτή ή µεταξύ καταναλωτή και προµηθευτή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ειδοποίηση σε πραγµατικό χρόνο των καταναλωτών και την επιβεβαίωση της λήψης, επιτρέποντας µεγαλύτερη ευελιξία στον προγραµµατισµό γεγονότων του συστήµατος, όπως η απόκριση ζήτησης. Θεωρείται ότι οι ίδιες περίπου λειτουργίες που υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή θα είναι διαθέσιµες και στην πλατφόρµα κινητής, οπότε και πάλι θα πρέπει να υπάρξουν και να εφαρµοσθούν προβλέψεις για τη συνέχεια των δεδοµένων και την απρόσκοπτη παρουσίασή τους. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τις χρεώσεις της πλατφόρµας κινητής και της διαδικτυακής πύλης εξαρτώνται από τον προµηθευτή και ζητά το κόστος της ενσωµάτωσης και χρήσης αυτών των λειτουργιών να εµφανίζεται ξεχωριστά στο κείµενο της προσφοράς Υλοποίηση Το υπό προµήθεια Κέντρο Τηλεµέτρησης πρέπει στην παρούσα φάση, να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τουλάχιστον ανεξάρτητα σηµεία µέτρησης. Στην παρούσα φάση και στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου τα µετρητικά σηµεία που θα ενταχθούν στο Κεντρικό Σύστηµα θα είναι περίπου µονοφασικά και τριφασικά. Για την εγκατάσταση του Κέντρου, έχουν προβλεφθεί όλοι οι κατάλληλοι χώροι. Η λειτουργία του κέντρου θα γίνεται από τον ανάδοχο µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 8

9 Κατά την διαδικασία αυτή θα κρατούνται πλήρη στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει στατιστική επεξεργασία του πλήθους και του είδους των βλαβών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πάντα διαθέσιµα στον Ε ΗΕ Α.Ε. Προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε. θα µπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του κέντρου και πριν την οριστική παραλαβή, µε σκοπό την εκπαίδευση και εξοικείωσή του µε τις διαδικασίες. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, θα ανατεθεί στον Ανάδοχο η πλήρης λειτουργία του κέντρου, µε προσωπικό του για τα επόµενα πέντε (5) έτη (µε δυνατότητα πενταετούς επέκτασης) και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Πλέον της λειτουργίας του Κέντρου από τον Ανάδοχο, θα συµπεριλαµβάνεται και η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής ασφάλειας σχετικά µε την ασφάλεια πρόσβασης καθώς και την ασφάλεια µεταφοράς δεδοµένων. Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού από τον Ανάδοχο θα γίνεται µε βάση διαδικασίες που θα είναι πλήρως καταγεγραµµένες σε εγχειρίδια που θα διατεθούν στο Ε ΗΕ Α.Ε. Προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε. θα συµµετέχει κατά την κρίση της επιχείρησης σε αυτές τις υπηρεσίες µε σκοπό την συνεχή εκπαίδευση του και εξοικείωσή του µε τις σχετικές διαδικασίες. Το Κεντρικό Σύστηµα θα περιλαµβάνει και ένα Εφεδρικό Σύστηµα (ίδιας δυναµικότητας) που θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό χώρο και θα βρίσκεται σε κατάσταση hot stand-by µε το Κεντρικό Σύστηµα. Για την υλοποίηση του Πιλοτικού Έργου hot stand-by είναι η ικανότητα ανάληψης λειτουργίας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας (failover) του Κυρίου Συστήµατος σε µία ώρα από τη λήψη της απόφασης. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει το παραπάνω διάστηµα για την εναρµόνιση µε τα εσωτερικά συστήµατα. ιευκρινίζεται επίσης ότι το Εφεδρικό Σύστηµα ΕΝ θα πρέπει να συγχέεται µε τη διάταξη "mirror" της βάσης δεδοµένων του MDM. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει κάποια επίπτωση στο σύστηµα AMM/AMI καθώς πρόσθετα εξωτερικά τρίτα συστήµατα θα διασυνδέονται µε το κύριο MDM. Το Εφεδρικό Σύστηµα θα έχει όλες τις δυνατότητες του κύριου συστήµατος και θα πρέπει να λειτουργεί όπως το κύριο σύστηµα µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα (failover), µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, για τις κρίσιµες λειτουργίες, και τα δύο συστήµατα θα πρέπει να είναι συγχρονισµένα (ταυτόχρονη ανανέωση σε διάστηµα ενός λεπτού) ώστε οι κρίσιµες λειτουργίες υλοποιούνται µε επιτυχία, χωρίς διπλά συµβάντα, και ώστε κάθε σύστηµα να αντανακλά την κατάσταση της λειτουργίας που ολοκληρώθηκε. Τέτοιες κρίσιµες λειτουργίες είναι: Σύνδεση ή αποσύνδεση του καταναλωτή µέσω εντολής που αποστέλλεται στον µετρητή. 9

10 Εντολή(ές) που αποστέλλονται στο µετρητή για τους σκοπούς της διαχείρισης φορτίου. Εντολές που έχουν σκοπό τη µεταβολή της διαµόρφωσης του µετρητή, της περιόδου χρέωσης, κ.λπ Προγραµµατισµός Εργασιών. Ο Προσφέρων θα υποβάλει ένα πρόγραµµα εργασιών, και πρόγραµµα συναντήσεων, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί από άποψη χρονικών απαιτήσεων τον χρονικό ορίζοντα διάρκειας του Έργου. Σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα, το διάστηµα αυτό είναι 14 µήνες. Στο πρόγραµµα αυτό θα αναφέρονται τα κύρια µέρη του Έργου και η χρονική διάρκειά τους (µελέτη, προµήθεια Εξοπλισµού, κατασκευή και λειτουργία). Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε συνεννόηση µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το πρόγραµµα αυτό θα καλύπτει µε πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στην Επιχείρηση ενός άρτιου λειτουργικά και κατασκευαστικά Συστήµατος. Το συνολικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί εγγράφως. Στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει για έγκριση θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται η υλοποίηση σε πρώτη φάση, εντός το πολύ τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Κεντρικού Συστήµατος. Η αντικατάσταση και ένταξη στο Σύστηµα όλων των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων (µόντεµ) των παροχών των επιλεγµένων γεωγραφικών περιοχών της ιανοµής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός συνολικά 10 µηνών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει περιοδικά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση το πρόγραµµα του επόµενου µήνα, µια τουλάχιστον εβδοµάδα πριν από το µήνα στον οποίο αναφέρεται το πρόγραµµα. εν θα υλοποιείται έναρξη εργασιών, πριν τη λήψη της παραπάνω έγκρισης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει το πρόγραµµα εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση διαφωνίας να ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο Κατάσταση Μετρητικών Σηµείων. Η θέση και ο αριθµός των µετρητικών σηµείων αναφέρονται στην Πρόσκληση του έργου. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. θα παραδώσει, µετά από γραπτή αίτηση του Αναδόχου και εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, λεπτοµερή κατάσταση όλων των Μετρητικών Σηµείων, σε ηλεκτρονική µορφή για τη διευκόλυνση της 10

11 ανάλυσης και της επεξεργασίας των δεδοµένων, όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι: 1. Ονοµασία του Πελάτη Μετρητικού σηµείου. 2. ιεύθυνση ( Πόλη, Νοµός, κλπ.). 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας (αν είναι διαθέσιµο). 4. Τύπος και αριθµός παροχής. 5. Οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία διαθέτει ο Ε ΗΕ Α.Ε. Τα ανωτέρω στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο µόνο αφού υπογράψει ήλωση σχετικά µε την Εµπιστευτικότητα των δεδοµένων που θα του διατεθούν για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου και µε ρητή δέσµευσή του ότι µε την ολοκλήρωση όλου του έργου τα στοιχεία δεδοµένα αυτά θα διαγραφούν καταστραφούν Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους εκπροσώπους των πελατών, για ενηµέρωση και προγραµµατισµό των εργασιών που απαιτούνται για τη αντικατάσταση και επικοινωνιακή ένταξη της µετρητικής διάταξης του πελάτη. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες, µε δικά του µέσα και έξοδα (η ευθύνη του Ε ΗΕ Α.Ε. περιορίζεται µόνο στην έγκριση των εγγράφων που απαιτούνται) και δεν θα έχει, για το λόγο αυτό, δικαίωµα ιδιαίτερης αµοιβής, καθώς τα σχετικά έξοδα περιλαµβάνονται στις τιµές εργασιών της προσφοράς του. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. πριν την έναρξη των εργασιών θα αποστείλει µέσω των µηνιαίων λογαριασµών των Πελατών σχετική ενηµερωτική επιστολή στην οποία θα γνωστοποιεί την υλοποίηση του έργου και τα στοιχεία επαφής µε τον Ανάδοχο του έργου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να έχει και να λειτουργεί κατάλληλο γραφείο (help desk), για την παροχή πληροφοριών σχετικών µε το έργο και επίσης για την διευθέτηση του χρόνου υλοποίησης των εργασιών σε κάθε πελάτη (τηλεφωνικά ραντεβού, θυροκολλήσεις υπενθύµισης, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να έχει την τεχνογνωσία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους καταναλωτές αναφορικά µε προβλήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν από την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών µετρητών µέχρι απλές ερωτήσεις σχετικά µε τους µετρητές και τις οικιακές οθόνες απεικόνισης. Το help-desk θα είναι υπεύθυνο για το συντονισµό του προσωπικού του Αναδόχου για την επιδιόρθωση των βλαβών. Ο µέσος χρόνος αναµονής του καταναλωτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό. Η απάντηση του help desk και η επίδοσή του θα καταγράφεται και θα διατίθεται στον Ε ΗΕ Α.Ε. µέσω ιστοσελίδας. Το help desk θα παρέχει πληροφοριακό υλικό στον Ε ΗΕ Α.Ε. για την προβολή στην ιστοσελίδα συµπεριλαµβανοµένων της παραπάνω απόκρισης και των στατιστικών επιδόσεων καθώς και γενικών πληροφοριών σχετικώς µε το έργο και τα οφέλη του και τεχνικές πληροφορίες, όπως περιοχές όπου 11

12 προγραµµατίζεται εγκατάσταση, εγχειρίδια για οικιακό εξοπλισµό των πελατών και διαδικασίες για την έρευνα πελατών. Τα συνεργεία του Αναδόχου που θα εκτελούν εργασίες στις µετρητικές διατάξεις των πελατών, µπορεί να συνοδεύονται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε., κατά την κρίση του τελευταίου. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στον Ε ΗΕ Α.Ε. τον ηµερήσιο προγραµµατισµό εργασιών του, τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος Η πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθηθεί για το πιλοτικό πρόγραµµα έχει σκοπό να εξετάσει τις τάσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις του Ε ΗΕ Α.Ε., και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική και έγκυρη λειτουργικότητα των µετρητών. Οι ειδικές απαιτήσεις του καθολικού συστήµατος ΑΜΜ/ΑΜΙ εξαρτώνται από τις εκάστοτε ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕ, τα αρµόδια υπουργεία και τον Ε ΗΕ Α.Ε., ωστόσο, οι διαθέσιµες επιλογές περιλαµβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τηλεµέτρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Remote interval reading) Ειδικές τηλεµετρήσεις (Remote special reads) Εξ αποστάσεως αποσύνδεση και επανασύνδεση (Remote disconnect and reconnect) Οικιακές οθόνες για ενηµέρωση του καταναλωτή (in-home displays) υνατότητα Ένταξης Τιµολογίων χρονοχρέωσης ή κρίσιµης αιχµής (Time-of-Use or Critical Peak Pricing) Ρύθµιση Ισχύος (Capacity Regulation) Σήµανση απώλειας παροχής (Loss of supply notification) Ειδοποίηση παραβίασης (Tamper alert) και σχετικά συµβάντα που µπορούν να διαφοροποιήσουν την κλοπή της υπηρεσίας από µία βλάβη του µετρητή ή πρόβληµα στις επικοινωνίες. ιαχείριση µετρητικών δεδοµένων (Meter data management). Ικανότητα εξαγωγής των δεδοµένων της κατανάλωσης για έναν ή και όλους τους πελάτες. Εξ αποστάσεως διαµόρφωση των µετρητών (Remote configuration of meters) Εξ αποστάσεως ενηµέρωση της περιόδου χρέωσης (Remote update of bill period) Χρονικός συγχρονισµός (Time synchronization) Εξ αποστάσεως ενηµέρωση του µετρητικού/επικοινωνιακού υλικολογισµικού (Remote update of meter/communication firmware) 12

13 υνατότητα λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου για καθηµερινές λειτουργίες και συντήρηση. ραστηριότητες επικοινωνίας, λειτουργίας και αναφορών από συγκεκριµένες οµάδες µετρητών. Η επιλογή των λειτουργιών είναι κρίσιµης σηµασίας για την οικονοµική απόδοση του συστήµατος: πιο συγκεκριµένα, χαρακτηριστικά όπως η εξ αποστάσεως αποσύνδεση/επανασύνδεση, οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις και ο έλεγχος ποιότητας µπορεί να συνεισφέρουν σηµαντικά στα οικονοµικά οφέλη που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜI/MDM Η αρχιτεκτονική ενός συστήµατος AMI/MDM αφορά στην τοπολογία του δικτύου, δηλαδή στους τρόπους διασύνδεσης µετρητών και µεταφοράς µετρητικών δεδοµένων και άλλων εντολών από και προς τους µετρητές. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να εφαρµοσθούν διάφορες σύγχρονες τηλεπικοινωνικές τεχνολογίες για τηλεµέτρηση, όπως απαιτείται, δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών σχετικά µε την πυκνότητα των µετρητών σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Σε αυτό το Πιλοτικό Έργο, θα εξετασθούν διάφορες τεχνολογίες επικοινωνιών. Αυτές περιλαµβάνουν: Φερέσυχνα (Power Line Carrier PLC) πάνω σε γραµµές διανοµής και κατάλληλοι συγκεντρωτές εγκατεστηµένοι σε κάθε υποσταθµό 20/0.4 KV. Ασύρµατη Τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Services), συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών κινητής 2G/3G/4G. Οι παραπάνω τεχνολογίες θα εφαρµοσθούν στο 50% η καθεµία του συνόλου των µετρητών του Πιλοτικού Έργου, φθάνοντας και οι δύο µαζί το 100%. Οι ηλεκτρονικοί µετρητές ΧΤ θα είναι δυνατό να λειτουργούν είτε µε PLC είτε µε GPRS. Η επιλογή του συγκεκριµένου τρόπου θα γίνεται µε τη χρήση της κατάλληλης βαθµίδας επικοινωνιών εντός του ίδιου τύπου µετρητή. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την επαρκή διαθεσιµότητα και των δύο τύπων τεχνολογιών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης για να εξασφαλίσει ότι τα κόστη παράδοσης/εγκατάστασης θα είναι τα ελάχιστα. ιευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η προσφορά του ίδιου τύπου µετρητή για τις διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνιών που θα εξετασθούν. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις της Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA) τα ποσοστά του κάθε τύπου µετρητή µπορεί να µην είναι ακριβώς στο 50%. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση ενός ίσου ποσοστού, αλλά ο Ε ΗΕ Α.Ε. θα επιτρέψει µια απόκλιση στο τέλος του έργου, η οποία δε θα υπερβαίνει το 5% από το στόχο (45% έως 55%). Θα προβλεφθούν περίπου µονοφασικοί και τριφασικοί ηλεκτρονικοί µετρητές ΧΤ, που θα περιλαµβάνουν κάθε µια από τις τεχνολογίες επικοινωνιών που καθορίσθηκαν παραπάνω. 13

14 Οι υφιστάµενοι µετρητές θα αποξηλωθούν ταυτόχρονα µε την εγκατάσταση των νέων µετρητών. Οι µετρητές θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς κατασκευαστές για κάθε είδος µετρητή (µε ελάχιστο αριθµό µετρητών / κατασκευαστή 30%). Η διαλειτουργικότητα και η εναλλαξιµότητα µεταξύ των τύπων των µετρητών θα τεκµηριωθεί προ της υλοποίησης του έργου. Αν η µεθοδολογία διαλειτουργικότητας / εναλλαξιµότητας απαιτεί την ανταλλαγή των APIs (Application Specific Interfaces) (ή των πινάκων δεδοµένων, κ.λπ.), η αµφίπλευρη πρόσβαση σε API (ή σε άλλη µορφή διασύνδεσης) θα τεκµηριωθεί µεταξύ των προµηθευτών εκ των προτέρων. Για κάθε µια από τις παραπάνω τεχνολογίες η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα επικοινωνιακά µέσα (µόντεµ, δροµολογητές, συγκεντρωτές) καθώς και το σύστηµα αποµάστευσης και διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων. Ως ετοιµοπαράδοτο σύστηµα, η προσφορά του προσφέροντος θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη για τις συνδέσεις µε το σύστηµα AMM/AMI για τη µεταφορά δεδοµένων. Σε αυτή την αρχιτεκτονική συµπεριλαµβάνονται οι επικοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ της κύριας ΑΜΜ εγκατάστασης και της εφεδρικής εγκατάστασης, καθώς και κάθε απαιτούµενης σύνδεσης µεταξύ των Προµηθευτών Ενέργειας του Ε ΗΕ Α.Ε. Υφίσταται απαίτηση για διεπαφές των δεδοµένων στο σύστηµα AMM που επιτρέπουν την πρόσβαση σε εσωτερικά συστήµατα του Ε ΗΕ Α.Ε., σε άλλους Προµηθευτές Ενέργειας, καθώς και σε εξουσιοδοτηµένες εφαρµογές. Τα αιτήµατα για την πρόσβαση στα δεδοµένα του συγκεκριµένου συστήµατος MDM δεν θα πρέπει να έχουν σηµαντική ή µετρήσιµη επίπτωση στην κανονική λειτουργία του MDMS. ιευκρινίζεται επίσης ότι είναι αποδεκτή η χρησιµοποίηση στο Πιλοτικό Έργο µιας τοπικής βάσης δεδοµένων MDM σε διάταξη "mirror", που να επικαιροποείται σε πραγµατικό χρόνο, ώστε τα αιτήµατα για δεδοµένα να µην επηρεάζουν αρνητικά τον προγραµµατισµό ή την επίδοση της κύριας βάσης δεδοµένων του MDM. Αυτή η τοπική βάση δεδοµένων θα πρέπει να ενηµερώνεται / συγκρονίζεται µε την κύρια βάση δεδοµένων του MDM τουλάχιστον µία φορά το λεπτό ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλα εξουδιοτοµένα συστήµατα. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει επίσης: Περίπου συσκευές (Οικιακές Οθόνες Απεικόνισης - In Home Displays -- IHDs) ικανές για την απεικόνιση ενεργειακών δεδοµένων (κατ' ελάχιστον KWh, /KWh) σε πραγµατικό χρόνο κάθε 30 δευτερόλεπτα ή συχνότερα. ιαδικτυακή πύλη για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα χρήσης / κατανάλωσης που θα αντλούνται από το κύριο MDM ή τη διάταξη mirror του MDM του Ε ΗΕ Α.Ε. Πύλη κινητής για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα χρήσης / κατανάλωσης που θα αντλούνται από το κύριο MDM ή τη διάταξη mirror του MDM του Ε ΗΕ Α.Ε. ιαδικτυακή πύλη που θα επιτρέπει στους επιλάτες την πρόσβαση στα στοιχεία χρεώσεων καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα αποδοχής 14

15 online πληρωµών. Αυτά τα στοιχεία θα αντλούνται από τους Ανεξάρτητους Προµηθευτές Ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο έντυπο "Προδιαγραφή της ιαδικτυακής Πύλης των Καταναλωτών". Πλατφόρµα κινητής που θα επιτρέπει στους επιλάτες την πρόσβαση στα στοιχεία χρεώσεων καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα αποδοχής online πληρωµών. Αυτά τα στοιχεία θα αντλούνται από τους Ανεξάρτητους Προµηθευτές Ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο έντυπο "Προδιαγραφή της Πλατφόρµας Κινητής των Καταναλωτών". ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Ε ΗΕ Α.Ε. µια ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για το κόστος διασύνδεσης της διαδικτυακής πύλης των καταναλωτών µε τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί µέρος της προσφοράς για το συνολικό σύστηµα. ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Ε ΗΕ Α.Ε. µια ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για το κόστος διασύνδεσης της πλατφόρµας κινητής των καταναλωτών µε τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί µέρος της προσφοράς για το συνολικό σύστηµα. Υποστήριξη για την επικοινωνία µέσω των υποδοµών κινητής που θα περιλαµβάνει τις δυνατότητες µονόδροµης και αµφίδροµης αποστολής/λήψης µηνυµάτων. ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Ε ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει ή απορρίψει συγκεκριµένες τεχνικές λειτουργικότητες της ανάπτυξης/υλοποίησης της διασύνδεσης µεταξύ της διαδικτυακής πύλης, της πλατφόρµας κινητής των καταναλωτών και τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή µιας προσφοράς για το έργο που θα αξιοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία, όπως υπαγορεύεται από την τοπογραφία, τη δυνατότητα του δικτύου, την πυκνότητα των µετρητών και τη µεθοδολογία επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος, µετά την ανάθεση της Σύµβασης, θα εξετάσει το προτεινόµενο σχέδιο και θα πραγµατοποιεήσει επιτόπιες έρευνες όπως απαιτείται για να επικυρώσει την προσφορά του έργου. Η αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασµού και οι όποιες προτεινόµενες τροποποιήσεις θα εξετασθούν και θα εγκριθούν από τον Ε ΗΕ Α.Ε. πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Αυτή η προσπάθεια θα αναφέρεται ώς µελέτη τεχνολογίας επικοινωνιών/µετρητών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπόκειται σε µέτρα απόδοσης, όπως αυτά αναφέρονται σε κάθε στοιχείο αρχιτεκτονικής σχεδίασης, σε µία συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών. Αυτή η συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τον Ε ΗΕ Α.Ε. µε την ανάθεση της σύµβασης. Για λειτουργικούς σκοπούς, το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα για ανάλυση βλαβών end-to-end για τον καθορισµό της αιτίας των σφαλµάτων. Θα πρέπει να περιλαµβάνεται αυτοµατοποιηµένη ανάλυση των ειδοποιήσεων των µετρητών (alarms, flags), των συµβάντων και εξαιρέσεων για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των µετρητών. 15

16 1.10 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Οι µετρητές θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας σύµφωνα µε τα πρότυπα της CENELEC/ TC13. Τα πρότυπα µε τα οποία θα πρέπει να είναι συµβατοί θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών. Όλες οι µέθοδοι ανταλλαγής δεδοµένων πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλα Internet Protocol (IP) transport services/layers. Αναφορικά µε τις εφαρµογές PLC για τις εφαρµογές µετρητή - συγκεντρωτή, οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων πρέπει να είναι 19.2 kbps µεταξύ µετρητή και συγκεντρωτή. Υψηλότερες ταχύτητες είναι αποδεκτές και επιθυµητές για τη µελλοντική επέκταση. Η κύρια λειτουργία πρέπει να είναι σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ δεν είναι αποδεκτή η µείωση κάτω των kbps για την αντιµετώπιση των παρεµβολών των γραµµών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ένα πιστοποιητικό, επικυρωµένο από ένα εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά ISO/IEC ή από ισοδύναµο εργαστήριο δοκιµών/διακριβώσεων, που θα πιστοποιεί ότι η ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων είναι τουλάχιστον 19.2 kbps για το επιλεγµένο πρωτόκολλο κατά την υλοποίηση και ότι η λειτουργία σε αυτούς τους ρυθµούς µετάδοσης συµβόλων (baud rate) ή υψηλότερους είναι κανονική για το προτεινόµενο σύστηµα. Ο Ανάδοχος θα παρέχει απόδειξη ότι αυτός ο ρυθµός µετάδοσης συµβόλων (baud rate) έχει επιτευχθεί και διατηρείται στην πράξη σε µια πραγµατική υλοποίηση στην κλίµακα αυτού του Πιλοτικού Έργου. Για µετρητές που επικοινωνούν απευθείας µε το head-end µέσω της ασύρµατης υποδοµής µιας Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, οι επικοινωνίες θα χρησιµοποιούν την πιο γρήγορη διαθέσιµη backhaul δυνατότητα, π.χ. 4G/LTE. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα 4G/LTE, το µόντεµ θα µεταπίπτει αυτόµατα στην επόµενη πιο γρήγορη σύνδεση, π.χ. 3G, 2G, ή απλό GPRS όπου αυτό έχει εφαρµογή. Καθώς οι δυνατότητες κάλυψης επεκτείνονται ανά περιοχή, οι µετρητές θα αξιοποιούν αυτόµατα τη δυνατότητα για πιο γρήγορες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις χωρίς να απαιτείται µια χειροκίνητη αλλαγή της διαµόρφωσής τους. Για το συγκεντρωτή στις εφαρµογές του Συστήµατος Head-End (θα απαιτηθούν Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών για τις επιδόσεις) είναι αποδεκτές αρκετές επιλογές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των υποδοµών: ηµόσιες, ηµι-δηµόσιες ή ιδιωτικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των PSTN, GPRS/ UMTS Ηµι-δηµόσιες ή ιδιωτικές WiFi Μισθωµένες / ιδιωτικής ιδιοκτησίας Ethernet ή οπτικές ίνες ορυφορικές Ζεύξεις (ιστοί) ραδιοσυχνοτήτων (point-to-point, κ.λπ.) Το σύστηµα θα παρέχει δυνατότητες ανάλυσης δικτύου που θα επιτρέπουν την αναλύση της κατάστασης της λειτουργίας end-to-end, συνολικές ταχύτητες ζεύξεων µεταξύ τυχαίων σηµείων και διαχείριση του δικτύου επικοινωνιών- 16

17 µετρητών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εργαλεία µε πλήρη ορατότητα σε όλα τα επίπεδα των στοιχείων του δικτύου και δυνατότητες αναζήτησης βλαβών σε επίπεδο µετρητών Στάδια Υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έγκαιρη προµήθεια και παράδοση στις αποθήκες του, όλου του απαραίτητου εξοπλισµού του Συστήµατος καθώς και του απαραίτητου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στα µετρητικά σηµεία. Για κάθε τέτοια παράδοση θα ενηµερώνεται εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προκειµένου να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους ποιοτικής παραλαβής υλικού που καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή του Ε ΗΕ Α.Ε. για το υλικό αυτό. Η πιστοποίηση επιτυχούς ένταξης στο Σύστηµα κάθε µετρητικού σηµείου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δεκα τέσσερεις (14) µήνες. Ο ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 1. End-to-end σχεδιασµό του συστήµατος 2. θα πρέπει να διαµορφώσει τους χώρους που θα του υποδείξει ο Ε ΗΕ Α.Ε. (τοποθετώντας κλιµατισµό πυρόσβεση σύστηµα ασφαλείας - UPS κ.λπ.), για την εγκατάσταση του Κύριου και του εφεδρικού συστήµατος. 3. Παροχή στοιχείων στον Ε ΗΕ Α.Ε. που θα συµβάλουν σε µια εσωτερική ανάλυση κόστους οφέλους. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν για τη συγκριτική αξιολόγηση πριν και µετά σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του έργου. 4. Μελέτες κάλυψης ραδιοσυχνοτήτων για GSM/GPRS/2G/3G/4G. 5. Έρευνες της διαθέσιµης υποδοµής προς µίσθωση (dark fiber, dark cable). 6. Τελική έγκριση του προτεινόµενου συστήµατος. 7. Εγγύηση του υλικού της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναγνώριση του προσωπικού της εγκατάστασης και των δοκιµών. 8. Να εγκαταστήσει το H/W S/W του συστήµατος AMI/MDM. 9. Να διευθετήσει όλες τις λεπτοµέρειες µε την ιεύθυνση Πληροφορικής του Ε ΗΕ Α.Ε., ώστε τα δεδοµένα να µεταφέρονται σωστά στους Προµηθευτές και να εκδίδονται οι λογαριασµοί των πελατών µε σωστό τρόπο. 10. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήµατος. 11. Να ολοκληρώσει µια επανεξέταση του σχεδιασµού της τεχνολογίας των µετρητών και τις επιτόπιες έρευνες (όπου απαιτείται) για την επικύρωση ή/και τροποποίηση της αρχικής προσφοράς για το έργο, την οποία θα παραδώσει στον Ε ΗΕ Α.Ε. προς εξέταση και έγκριση. 17

18 Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης των µετρητών και της ένταξης τους στο σύστηµα AMI/MDM. Πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών αντικατάστασης µετρητών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει πιλοτικές εργασίες αντικαταστάσεων (σύµφωνα µε τα κάθε τύπου τιµολόγια εργασιών), τις οποίες θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τις οποίες απαρέγκλιτα θα ακολουθούν τα συνεργεία του Αναδόχου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η Εισαγωγή (µε προσωπικό του) των στοιχείων του αποξηλωµένου µετρητή και των στοιχείων του νέου µετρητή, στο πληροφοριακό Σύστηµα του Ε ΗΕ Α.Ε. «ΕΡΜΗΣ» ή σε νεότερο συστήµα που πρόκειται να αγορασθεί. Η τιµολόγηση των εργασιών αντικατάστασης καθώς και η τιµολόγηση των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων θα γίνεται αφού πιστοποιηθούν οι εργασίες από τους εντεταλµένους µηχανικούς του Ε ΗΕ Α.Ε. για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και αφού ενταχθεί ο πελάτης στο AMI/MDM σύστηµα καθώς και στο web-based σύστηµα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Στο έργο θα περιλαµβάνεται επίσης για όλους τους υποσταθµούς ιανοµής των επιλεγµένων περιοχών του έργου η τοποθέτηση τηλεµετρούµενων µετρητών µέσω Μ/Σ εντάσεως κατάλληλης σχέσης (1200/5 κ.λπ). Το έργο περιλαµβάνει επίσης προστασία από υπερτάσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισµού τηλεµέτρησης χαµηλής τάσης για όλους τους υποσταθµούς διανοµής των περιοχών του έργου. Για το λόγο αυτό, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν εγκατασταθεί σε υποσταθµούς πρέπει να έχουν εγκατεστηµένες συσκευές προστασίας από υπερτάσεις µε βάση αλεξικέραυνα πιστοιηµένα από ανεξάρτητους οργανισµούς (π.χ. ΚΕΜΑ, VDE, κ.λπ.) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά. Τα αλεξικέραυνα θα πρέπει να είναι τύπου MOV (Metal Oxide Varistor). Η τήρηση των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών του έργου (υγρασία, θερµοκρασία, στεγανότητα χώρου, ασφάλειας φύλαξης κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης µετά από προφορική ή έγγραφη αίτηση προς τον Ανάδοχο. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες φάσεις: 1) Προµήθεια και αποθήκευση του εξοπλισµού του κεντρικού συστήµατος στην αποθήκη του Αναδόχου. 2) Προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης των servers, control room, και της σχετικής υποστηρικτικής υποδοµής (τροφοδότηση, HVAC, εφεδρικά συστήµατα τροφοδότησης, κ.λπ.) 3) Εγκατάσταση και Προγραµµατισµός του κεντρικού συστήµατος (καθώς και του εφεδρικού) στους χώρους που θα διαθέσει ο Ε ΗΕ Α.Ε. και έλεγχος λειτουργίας τους. 4) Εξέταση του προτεινόµενου σχεδιασµού της τεχνολογίας των µετρητών, επιτόπιες έρευνες όπου απαιτείται, και τροποποίηση του σχεδιασµού, όπως απαιτείται, κατόπιν έγκρισης του Ε ΗΕ Α.Ε. 18

19 5) Προµήθεια έλεγχος πιστοποίηση και αποθήκευση των µετρητών και µόντεµ στην αποθήκη του αναδόχου. 6) Προγραµµατισµός και έλεγχος των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων των µετρητικών σηµείων. 7) Αποξήλωση του υφιστάµενου µετρητή, τοποθέτηση του νέου µετρητή και του µέσου επικοινωνίας στη µετρητική διάταξη ώστε να ενταχθεί επικοινωνιακά στο σύστηµα επιτυχώς. 8) Σφράγιση των µετρητικών σηµείων, µε κατάλληλες σφραγίδες σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σφράγισης του Ε ΗΕ Α.Ε. 9) Ένταξη του µετρητικού σηµείου στο µετρητικό Σύστηµα, στο Σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» (ή το νέο σύστηµα) και αποστολή µετρητικών δεδοµένων. 10) Παράδοση στις αποθήκες του Ε ΗΕ Α.Ε. του αποξηλούµενου υλικού. 11) Εντοπισµός και καταγραφή συµβάντων που αφορούν δυσλειτουργίες δεδοµένων καθώς και προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν στην διάρκεια του Έργου, προκειµένου να αποκτηθεί εµπειρία για τη µαζική εγκατάσταση των "έξυπνων µετρητών" Ασφάλεια των Μετρητών Είναι απαραίτητες βελτιώσεις προκειµένου να είναι δυνατή η ανίχνευση των παραβιάσεων στους µετρητές. Πλέον των εσωτερικών ειδοποιήσεων για παραβιάσεις εντός των µετρητών, απαιτείται και η εξωτερική φυσική ασφάλεια µε τη µορφή σφραγίδων των µετρητών. Η απαίτηση του Ε ΗΕ Α.Ε. είναι ότι οι σφραγίδες των µετρητών θα πρέπει να µπορούν εύκολα να επαληθευθούν σχετικά µε µη εξουσιοδοτηµένη αντικατάσταση ή οποιαδήποτε µορφής παραβίαση µε επιθεώρηση, η οποία θα µπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναζητά µια µεθοδολογία για την επιβεβαίωση της παραβίασης ή των τροποποιήσεων στη σφραγίδα του µετρητή, όπως: 1. Με την εγκατάσταση και την επιτυχή δοκιµή, ο εγκαταστάτης σφραγίζει το µετρητή (κάλυµµα ακροδεκτών) και το κιβώτιο τοποθέτησης του µετρητή µε σφραγίδες µε σήµανση bar-code τις οποίες και διαβάζει µε µία ειδική φορητή συσκευή. 2. Η φορητή συσκευή περιέχει το bar code του µετρητή και των σφραγίδων, µεταδίδει τα δεδοµένα (ή τα αποθηκεύει και τα µεταδίδει αργότερα) σε ένα βασικό σύστηµα διαχείρισης παγίων. 3. Όταν το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκεφθεί και πάλι το µετρητή, ο µετρητής και η σφραγίδα συγκρίνονται µε τα παλαιότερα στοιχεία. Η σύγκριση των δύο σαρώσεων θα επαληθεύσει ή όχι την εγκυρότητα της σφραγίδας. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. παρουσιάζει αυτή τη µεθοδολογία µόνο ως παράδειγµα / οδηγία. Οι προµηθευτές ενθαρρύνονται να προτείνουν µία µεθοδολογία που θα µπορεί εύκολα να επικυρώσει τις σφραγίδες µε επιθεώρηση. 19

20 1.13 Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών Η προτεινόµενη λύση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να ειναι συµβατή µε τα όρια επιπέδου υπηρεσιών, που θα συµπεριληφθούν στο κείµενο της σύµβασης. Αυτά τα επίπεδα υπηρεσιών περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: ιατηρήσιµος ρυθµός ανάγνωσης (µε επιτυχία) καταχωρητών σε επίπεδο συστήµατος άνω του 99.0%. ιατηρήσιµος ρυθµός ανάγνωσης (µε επιτυχία) διαστηµάτων (περιόδων ολοκλήρωσης) σε επίπεδο συστήµατος άνω του 98.6%. Μέγιστη latency ενός λεπτού για την εξ αποστάσεως λήψη δεδοµένων από µετρητή (ανάγνωση on demand). Ολοκλήρωση εξ αποστάσεως εντολών σύνδεσης / αποσύνδεσης εντός 3 λεπτών. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Γενικά Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει το σχεδιασµό, την εκπόνηση των απαιτουµένων λειτουργικών και κατασκευαστικών µελετών, την προµήθεια όλου του απαραίτητου µετρητικού, πληροφοριακού, επικοινωνιακού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την εγκατάστασή τους και τέλος την παραλαβή σε λειτουργία του Συστήµατος Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων. Σύµφωνα µε την παρακάτω τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου και του επιµέρους εξοπλισµού, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν προς έλεγχο και έγκριση, λεπτοµερή κατασκευαστική και λειτουργική µελέτη, µελέτη τεχνολογιών επικοινωνιών και µετρητών µε επί τόπου έρευνα και πλήρες χρονοδιάγραµµα για το έργο. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και κατασκευή ενός πλήρους Συστήµατος, έτοιµου για αδιάλειπτη, ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία. Προς τούτο, αποτελεί υποχρέωσή του η πρόβλεψη, µε κάθε λεπτοµέρεια, όλων των τµηµάτων του Έργου και όλου του εξοπλισµού που απαιτείται, ακόµα κι αν δεν προβλέπονται ειδικά στην παρούσα περιγραφή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τη προσφορά του σύµφωνα µε τη πλήρη µελέτη του, ώστε η γενική διάταξη του Έργου να είναι σύµφωνη µε την παρούσα περιγραφή, προς έγκριση στην Επιχείρηση. Οτιδήποτε δεν έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα περιγραφή, αλλά απαιτείται για την ολοκληρωµένη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του έργου θα πρέπει να προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συµβατότητα του Έργου που θα µελετήσει και κατασκευάσει, µε τις υπάρχουσες υποδοµές και τις τυποποιήσεις της Επιχείρησης. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι η υλοποίηση του έργου θα έχει τις επιδόσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις των συµφωνιών επιπέδου υπηρεσιών στο τελικό 20

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41

(α-164)...35. (α-165 α-172)...41 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Έκδοση 5.2 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 16 Ιουλίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Μετρητών & Μετρήσεων Κάθε είδους πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

«ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιανουάριος 2009 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα