Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Νοµικό Πλαίσιο Σκοπός Υλοποίηση Προγραµµατισµός Εργασιών Κατάσταση Μετρητικών Σηµείων Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜI/MDM Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στάδια Υλοποίησης του Έργου Ασφάλεια των Μετρητών Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά ιάρθρωση του Συστήµατος Κύρια τµήµατα Έργου Μελέτη του έργου Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Υπηρεσίες Υλοποίηση Ελέγχων/ οκιµών Τεκµηρίωση έργου Περίοδος οκιµαστικής Λειτουργίας Πρόσθετες δυνατότητες του Συστήµατος ΟΚΙΜΕΣ Γενικές δοκιµές οκιµές Εξοπλισµού

3 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρησης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων» Εισαγωγή Στόχος των ηλεκτρονικών έξυπνων µετρητών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε καταναλωτή. Οι µετρητές αυτοί θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών βραχυπρόθεσµα, και θα αποτελέσουν επίσης ένα σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία έξυπνων δικτύων στο µέλλον. Η συγκεκριµένη µορφή τεχνολογίας θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονοµούν χρήµατα στο λογαριασµό τους και να συνεισφέρουν στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Για τους καταναλωτές, δε θα υπάρχουν πια έναντι λογαριασµοί. Έτσι, πλέον, οι ίδιοι θα µπορούν να διαχειρίζονται την κατανάλωση τους (και το ενεργειακό κόστος) περισσότερο αποτελεσµατικά ως προς το κόστος και θα είναι ευκολότερο να επιλέγουν και να αλλάζουν προµηθευτές. Οι προµηθευτές, από τη µεριά τους, θα µπορούν να προσφέρουν µεγαλύτερο εύρος οικονοµικών πακέτων προσφορών, συµπεριλαµβανοµένης της ενέργειας σε ώρες µη αιχµής. Οι έξυπνοι µετρητές και το τεχνολογικό πεδίο της τηλεµέτρησης παίζουν από κοινού ένα πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στη µείωση της ενέργειας που καταναλώνουν, αλλά και των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, βελτιώνουν την ποιότητα, την ακρίβεια και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προµηθευτές ενέργειας. Μακροπρόθεσµα, η τηλεµέτρηση θα αποτελέσει πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη δηµιουργία έξυπνων ενεργειακών δικτύων. Ένα από τα βασικότερα εργαλεία που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας είναι η Μετρητική ιάταξη σε συνδυασµό µε το συναφή εξοπλισµό καταγραφής και συγκέντρωσης δεδοµένων, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του συστήµατος "Αυτόµατης ιαχείρισης Μετρητών" (Automated Meter Management - AMM) / "Προηµένων Υποδοµών Μέτρησης" (Advanced Meter Infrastructure - AMI). Αναπόσπαστο τµήµα της προτεινόµενης λύσης µέτρησης αποτελεί το Τηλεπικοινωνιακό και Πληροφοριακό Σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη συλλογή των µετρητικών δεδοµένων, τις υπηρεσίες οπισθόζευξης (backhaul) των δεδοµένων στο υποσύστηµα ΑΜΜ, και τα επόµενα συστήµατα λογισµικού που απαιτούνται για την επικύρωση, εκτίµηση και επεξεργασία (VEE). Αυτό θα συµπεριλαµβάνει και τη διασύνδεση µε τρίτα συστήµατα επιπροσθέτως της τήρησης αρχείου ιστορικών στοιχείων και προβολής των δεδοµένων της κατανάλωσης. 3

4 1.2. Νοµικό Πλαίσιο Το νοµικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται στην χώρα µας και βάσει του οποίου λειτουργεί η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι το ακόλουθο : Ν.2773 / ΦΕΚ286 / (ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 623/ ): "Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας" (Κεφάλαια Α - Μετρητές, Ζ Μετρούµενες Ποσότητες) Υ.Α. 5/Β/Φ1/οικ (Τεύχος ΦΕΚ Β' 654/ ): "Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος" (Κεφάλαιο ΣΤ Μετρήσεις) Ν.3175/ΦΕΚ207/ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Υ.Α. 5-ΗΛ/Β/Φ5/οικ.8311/ (ΦΕΚ 655/Β/ ): «Έγκριση του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου (Απόφαση Ρ.Α.Ε. Υπ. Αριθ. 4308/2009) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες. (Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006 «για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου»). Στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι οι χρεώσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζονται στην πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση και πραγµατοποιούνται αρκετά συχνά, ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να ρυθµίζουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους (2006/32/ΕΚ). Στα κράτη µέλη την εφαρµογή «έξυπνων» συστηµάτων καταµέτρησης ενέργειας µέχρι το 2022 (ένα ποσοστό κάλυψης 80% πρέπει να επιτευχθεί µέχρι το 2020) Σκοπός Ο Ε ΗΕ Α.Ε σχεδιάζει ως πρωταρχικό στόχο, την εφαρµογή Πιλοτικού Προγράµµατος για την εγκατάσταση, δοκιµή και λειτουργία τουλάχιστον µετρητών σε επιλεγµένες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου διανοµής, µέσα από το οποίο θα µπορεί να τεκµηριωθεί τεχνοοικονοµικά η επιλογή του κατάλληλου συνδυασµού τεχνολογίας Μετρητών, Τηλεπικοινωνιών και Κέντρου Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρητικών εδοµένων. Σε δεύτερο επίπεδο, το Πρόγραµµα αυτό στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα εδοµένα από το δίκτυο µετρητών µπορούν να 4

5 χρησιµοποιηθούν από άλλα εσωτερικά συστήµατα του Ε ΗΕ Α.Ε. και συγκεκριµένα από το Σύστηµα ιαχείρισης Βλαβών, το Σύστηµα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής και άλλα συστήµατα (SAP, κ.λπ.). Η χρησιµοποίηση των δεδοµένων από το δίκτυο µετρητών θα γίνεται χωρίς κάποια επιβάρυνση στη λειτουργία οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου συστήµατος ή του ιδίου του δικτύου µετρητών. Οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα πραγµατοποιηθεί το πιλοτικό πρόγραµµα είναι οι εξής: Νοµός Ξάνθης Νήσος Λέσβος Νήσος Λήµνος Νήσος Αγ. Ευστράτιος Νήσος Λευκάδα Αθήνα Θεσσαλονίκη Μια αρχική βάση για µετέπειτα θεωρήσεις παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου περιλαµβάνονται οι αναµενόµενη κατανοµή των τεχνολογιών µέτρησης και επικοινωνιών στις παραπάνω γεωγραφικέές περιοχές: Αστική Ηµιαστιακή Αγροτική PLC Χαµηλή Υψηλή Χαµηλή GSM/GPRS/3G/4G Υψηλή Μεσαία Υψηλή Η χρήση των όρων "αστική", "ηµιαστική" και "αγροτική" αναφέρεται τόσο στην πυκνότητα του πληθυσµού όσο και στην πυκνότητα της τεχνολογίας. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζοντας τη σχέση κόστους - απόδοσης σε κάθε περιβάλλον και ότι η µετάβαση από την ηµιαστική στην αγροτική περιοχή δεν είναι απότοµη, είναι διατεθειµένος να επιτρέψει στον Ανάδοχο ευελιξία στην επιλογή της καταλληλότερης υλοποίησης των επικοινωνιών για συγκεκριµένη περιοχή. Ως σηµείο αναφοράς, ο Ε ΗΕ Α.Ε. προτείνει την παρακάτω κατανοµή: Αστική Ηµιαστιακή Αγροτική PLC GSM/GPRS/3G/4G Επιπρόσθετα, συγκεκριµένη κατανοµή των στόχων για όλους τους µετρητές του Πιλοτικού Προγράµµατος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 5

6 Γεωγραφική Περιοχή Περιφέρεια ή Νοµός / ΟΤΑ Ποσοστό / Πιλοτικοί Μετρητές ΧΤ Ανατολική Μακεδονία -Νοµός Ξάνθης 35.6%/ ~57,000 Θράκη Βορείου Αιγαίου Νοµός Λέσβου (Νήσος Λέσβος, νήσος Λήµνος, 52.5%/ ~84,000 νήσος Άγιος Ευστράτιος) Αθήνα Αττική 4.4 %/ ~7,000 Θεσσαλονίκη Κεντρική Μακεδονία 1.9% / ~3,000 Νησιά Ιονίου Νοµός Λευκάδας 5.6%/ ~9,000 Είναι σηµαντικό να διατυπωθεί ότι οι συγκεκριµένες τιµές θα εξαρτηθούν από επιτόπιες έρευνες για τις υφιστάµενες υποδοµές που µπορούν να µισθωθούν (dark fiber, dark cable), καθώς και µελέτες ραδιοκάλυψης (GSM/GPRS/3G/4G). Και πάλι, οι παραπάνω αριθµοί παρατίθενται συµβουλευτικά και µόνο, για την κατάρτιση του προϋπολογισµού. Αναµένεται ότι ένας αριθµός συστηµάτων που είναι ήδη εγκατεστηµένα ή εγκαθίστανται ή πρόκειται να εγκατασταθούν θα διασυνδεθούν µε το σύστηµα ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων (MDMS). Κατά συνέπεια τα δεδοµένα θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµα για αυτά τα συστήµατα και η λήψη αυτών δεν θα πρέπει να επιφέρει κάποια σηµαντική επίπτωση στη λειτουργία του συστήµατος MDMS για την εκτέλεση των εργασιών του. Ενδεικτικά, τα συστήµατα που είναι πολύ πιθανό να διασυνδεθούν µε το σύστηµα MDMS είναι τα παρακάτω: SCADA-DMS. Το σύστηµα SCADA-DMS λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και θα λαµβάνει περιοδικά επιλεγµένους µετρητές που σχετίζονται µε έναν συγκεντρωτή/υποσταθµό, για την εκτέλεση διάφορων λειτουργιών. Η ανταλλαγή των στοιχείων θα εκτελείται άµεσα, όποτε απαιτείται. OMS. Το σύστηµα ΜDMS θα πρέπει να υποστηρίζει ερωτήσεις/αποκρίσεις σε πραγµατικό χρόνο από επιλεγµένους µετρητές που θα χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των τοποθεσιών των βλαβών. Η ανταλλαγή των στοιχείων θα εκτελείται άµεσα, όποτε απαιτείται. GIS. Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα (Geographical Information System - GIS) θα αλληλεπιδρά µε άλλα συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου του MDMS, για να παρέχει πληροφορίες διαχείρισης στοιχείων καθώς και λειτουργικές πληροφορίες σχετικά µε τις σχέσεις των διάφορων συστηµάτων. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιµοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και από τρίτα συστήµατα. Η εξαγωγή των δεδοµένων θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες.συστήµατα Τιµολόγησης/Χρέωσης. Το σύστηµα MDMS θα παρέχει 6

7 στους προµηθευτές ή αλλα συστήµατα τιµολόγησης VEE (Validated, Extrapolated, Edited) δεδοµένα ώστε τα στοιχεία τιµολόγησης να µπορούν να παρουσιαστούν στους καταναλωτές. Η εξαγωγή των δεδοµένων θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε 24 ώρες. CIS. Το Πληροφοριακό Σύστηµα των Πελατών (Customer Information System) θα διασυνδεθεί µε το MDMS καθώς και συστήµατα τιµολόγησης για να παρέχει στους καταναλωτές επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά µε την ενεργειακή χρήση και πληροφορίες για το λογαριασµό τους. Τα στοιχεία θα λαµβάνονται όποτε απαιτείται. WFM. Τα συστήµατα ιαχείρισης της Ροής Εργασίας (Work Flow Management) θα έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα του MDMS και θα δέχονται αιτήµατα από το σύστηµα MDMS, τουλάχιστον µία φορά το 24ωρο. DR. Τα συστήµατα ιαχείρησης της Ζήτησης (Demand Response) θα έχουν πρόσβαση στο σύστηµα MDMS για την αποστολή µηνυµάτων και ενδεχόµενα την ειδοποίηση των συγκεντρωτών και των downstream µετρητικών στοιχείων για γεγονότα όπου η χρέωση ή η ενεργειακή χρήση θα µπορούσαν να αλλάξουν. O παραπάνω κατάλογος δεν είναι πλήρης. Υπάρχουν αρκετά ακόµη συστήµατα τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε δεδοµένα ή θα επικοινωνήσουν µε στοιχεία του δικτύου των µετρητών. Το Σύστηµα στοχεύει στην επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής και στη δηµιουργία της απαραίτητης νέας υποδοµής και οργάνωσης, ώστε να επιτευχθεί: Η αποτελεσµατική και έγκυρη συγκέντρωση, επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση µετρητικών δεδοµένων των πελατών και εν γένει χρηστών του ικτύου ιανοµής, Η παροχή πρόσβασης σε τέτοιου είδους πληροφορίες στους κατά το νόµο δικαιούχους. Η ικανότητα για αυτόµατη παραγωγή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη µιας ανάλυσης κόστος / οφέλους, που θα περιλαµβάνει την τεκµηρίωση όλων των ροών και διεργασιών που απαιτούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των λειτουργιών πριν και µετά την εγκατάσταση/τροποποίηση. Επιπρόσθετα, η διαδικασία του Πιλοτικού στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω επιχειρηµατικών στόχων, µέσω τεχνολογίας, που θα προωθήσει τη διαδικασία καθώς θα επεκταθεί η ανάπτυξη: Τεκµηρίωση των µέτρων που θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για τη χρήση στοιχείων που είναι διαθέσιµα σήµερα, πριν από αναβαθµίσεις/επεκτάσεις του συστήµατος, ώστε οι µελλοντικές διαµορφώσεις του συστήµατος AMM/AMI να µπορούν να συγκριθούν και να φανεί η απτή αξία. Καθιέρωση ρεαλιστικών οδηγιών σε δηµογραφικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική και τις επιχειρηµατικές λειτουργίες που περιβάλλουν 7

8 καταναλωτές που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από ένα σύστηµα προπληρωµών. Καθιέρωση ρεαλιστικών οδηγιών σε δηµογραφικά στοιχεία, την αρχιτεκτονική και τις επιχειρηµατικές λειτουργίες που σχετίζονται µε την ένταξη και λειτουργία των ηλεκτρικών οχηµάτων στο δίκτυο διανοµής. Είναι σηµαντική η υλοποίηση µιας διαδικτυακής πύλης (web portal) του καταναλωτή, που επιτρέπει στους καταναλωτές την πρόσβαση στα πρόσφατα και στα ιστορικά δεδοµένα χρήσης καθώς και στα στοιχεία των χρεώσεων. Τα δεδοµένα χρήσης λαµβάνονται από τη βάση δεδοµένων του MDM (ή του MDM mirror, όπου έχει εφαρµογή) που περιλαµβάνεται στην υποδοµή του Ε ΗΕ Α.Ε., και τα στοιχεία των χρεώσεων λαµβάνονται από τον προµηθευτή του πελάτη. Θα πρέπει να υπάρξουν και εφαρµοσθούν προβλέψεις για τη συνέχεια των δεδοµένων και την απρόσκοπτη παρουσίασή τους. Η διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή επιτρέπει επίσης προηγµένες λειτουργίες όπως προπληρωµή και ενδεχοµένως και αυτόµατη πληρωµή του προµηθευτή. Με τη διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή λειτουργεί και µία πλατφόρµα κινητής που επιτρέπει την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ Ε ΗΕ Α.Ε. και καταναλωτή ή µεταξύ καταναλωτή και προµηθευτή. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ειδοποίηση σε πραγµατικό χρόνο των καταναλωτών και την επιβεβαίωση της λήψης, επιτρέποντας µεγαλύτερη ευελιξία στον προγραµµατισµό γεγονότων του συστήµατος, όπως η απόκριση ζήτησης. Θεωρείται ότι οι ίδιες περίπου λειτουργίες που υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή θα είναι διαθέσιµες και στην πλατφόρµα κινητής, οπότε και πάλι θα πρέπει να υπάρξουν και να εφαρµοσθούν προβλέψεις για τη συνέχεια των δεδοµένων και την απρόσκοπτη παρουσίασή τους. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι οι λειτουργίες που σχετίζονται µε τις χρεώσεις της πλατφόρµας κινητής και της διαδικτυακής πύλης εξαρτώνται από τον προµηθευτή και ζητά το κόστος της ενσωµάτωσης και χρήσης αυτών των λειτουργιών να εµφανίζεται ξεχωριστά στο κείµενο της προσφοράς Υλοποίηση Το υπό προµήθεια Κέντρο Τηλεµέτρησης πρέπει στην παρούσα φάση, να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τουλάχιστον ανεξάρτητα σηµεία µέτρησης. Στην παρούσα φάση και στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου τα µετρητικά σηµεία που θα ενταχθούν στο Κεντρικό Σύστηµα θα είναι περίπου µονοφασικά και τριφασικά. Για την εγκατάσταση του Κέντρου, έχουν προβλεφθεί όλοι οι κατάλληλοι χώροι. Η λειτουργία του κέντρου θα γίνεται από τον ανάδοχο µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. 8

9 Κατά την διαδικασία αυτή θα κρατούνται πλήρη στοιχεία, ώστε να µπορεί να γίνει στατιστική επεξεργασία του πλήθους και του είδους των βλαβών. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πάντα διαθέσιµα στον Ε ΗΕ Α.Ε. Προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε. θα µπορεί να ενταχθεί στη λειτουργία του κέντρου και πριν την οριστική παραλαβή, µε σκοπό την εκπαίδευση και εξοικείωσή του µε τις διαδικασίες. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, θα ανατεθεί στον Ανάδοχο η πλήρης λειτουργία του κέντρου, µε προσωπικό του για τα επόµενα πέντε (5) έτη (µε δυνατότητα πενταετούς επέκτασης) και θα περιλαµβάνει και την αποκατάσταση των βλαβών του εγκατεστηµένου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού. Πλέον της λειτουργίας του Κέντρου από τον Ανάδοχο, θα συµπεριλαµβάνεται και η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής ασφάλειας σχετικά µε την ασφάλεια πρόσβασης καθώς και την ασφάλεια µεταφοράς δεδοµένων. Η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του Συστήµατος, αποκατάστασης βλαβών όλου του µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού από τον Ανάδοχο θα γίνεται µε βάση διαδικασίες που θα είναι πλήρως καταγεγραµµένες σε εγχειρίδια που θα διατεθούν στο Ε ΗΕ Α.Ε. Προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε. θα συµµετέχει κατά την κρίση της επιχείρησης σε αυτές τις υπηρεσίες µε σκοπό την συνεχή εκπαίδευση του και εξοικείωσή του µε τις σχετικές διαδικασίες. Το Κεντρικό Σύστηµα θα περιλαµβάνει και ένα Εφεδρικό Σύστηµα (ίδιας δυναµικότητας) που θα εγκατασταθεί σε διαφορετικό χώρο και θα βρίσκεται σε κατάσταση hot stand-by µε το Κεντρικό Σύστηµα. Για την υλοποίηση του Πιλοτικού Έργου hot stand-by είναι η ικανότητα ανάληψης λειτουργίας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας (failover) του Κυρίου Συστήµατος σε µία ώρα από τη λήψη της απόφασης. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει το παραπάνω διάστηµα για την εναρµόνιση µε τα εσωτερικά συστήµατα. ιευκρινίζεται επίσης ότι το Εφεδρικό Σύστηµα ΕΝ θα πρέπει να συγχέεται µε τη διάταξη "mirror" της βάσης δεδοµένων του MDM. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει κάποια επίπτωση στο σύστηµα AMM/AMI καθώς πρόσθετα εξωτερικά τρίτα συστήµατα θα διασυνδέονται µε το κύριο MDM. Το Εφεδρικό Σύστηµα θα έχει όλες τις δυνατότητες του κύριου συστήµατος και θα πρέπει να λειτουργεί όπως το κύριο σύστηµα µέσα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα (failover), µετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, για τις κρίσιµες λειτουργίες, και τα δύο συστήµατα θα πρέπει να είναι συγχρονισµένα (ταυτόχρονη ανανέωση σε διάστηµα ενός λεπτού) ώστε οι κρίσιµες λειτουργίες υλοποιούνται µε επιτυχία, χωρίς διπλά συµβάντα, και ώστε κάθε σύστηµα να αντανακλά την κατάσταση της λειτουργίας που ολοκληρώθηκε. Τέτοιες κρίσιµες λειτουργίες είναι: Σύνδεση ή αποσύνδεση του καταναλωτή µέσω εντολής που αποστέλλεται στον µετρητή. 9

10 Εντολή(ές) που αποστέλλονται στο µετρητή για τους σκοπούς της διαχείρισης φορτίου. Εντολές που έχουν σκοπό τη µεταβολή της διαµόρφωσης του µετρητή, της περιόδου χρέωσης, κ.λπ Προγραµµατισµός Εργασιών. Ο Προσφέρων θα υποβάλει ένα πρόγραµµα εργασιών, και πρόγραµµα συναντήσεων, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί από άποψη χρονικών απαιτήσεων τον χρονικό ορίζοντα διάρκειας του Έργου. Σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Χρονοδιάγραµµα, το διάστηµα αυτό είναι 14 µήνες. Στο πρόγραµµα αυτό θα αναφέρονται τα κύρια µέρη του Έργου και η χρονική διάρκειά τους (µελέτη, προµήθεια Εξοπλισµού, κατασκευή και λειτουργία). Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται µέσα σε 15 ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης να υποβάλει λεπτοµερές πρόγραµµα εργασιών σε συνεννόηση µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το πρόγραµµα αυτό θα καλύπτει µε πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στην Επιχείρηση ενός άρτιου λειτουργικά και κατασκευαστικά Συστήµατος. Το συνολικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας ο Ανάδοχος θα ενηµερωθεί εγγράφως. Στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβάλει για έγκριση θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπεται η υλοποίηση σε πρώτη φάση, εντός το πολύ τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος της Σύµβασης, της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Κεντρικού Συστήµατος. Η αντικατάσταση και ένταξη στο Σύστηµα όλων των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων (µόντεµ) των παροχών των επιλεγµένων γεωγραφικών περιοχών της ιανοµής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός συνολικά 10 µηνών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστέλλει περιοδικά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση το πρόγραµµα του επόµενου µήνα, µια τουλάχιστον εβδοµάδα πριν από το µήνα στον οποίο αναφέρεται το πρόγραµµα. εν θα υλοποιείται έναρξη εργασιών, πριν τη λήψη της παραπάνω έγκρισης. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται να εγκρίνει το πρόγραµµα εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση διαφωνίας να ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο Κατάσταση Μετρητικών Σηµείων. Η θέση και ο αριθµός των µετρητικών σηµείων αναφέρονται στην Πρόσκληση του έργου. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. θα παραδώσει, µετά από γραπτή αίτηση του Αναδόχου και εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, λεπτοµερή κατάσταση όλων των Μετρητικών Σηµείων, σε ηλεκτρονική µορφή για τη διευκόλυνση της 10

11 ανάλυσης και της επεξεργασίας των δεδοµένων, όπου θα αναγράφονται τα κάτωθι: 1. Ονοµασία του Πελάτη Μετρητικού σηµείου. 2. ιεύθυνση ( Πόλη, Νοµός, κλπ.). 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας (αν είναι διαθέσιµο). 4. Τύπος και αριθµός παροχής. 5. Οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία διαθέτει ο Ε ΗΕ Α.Ε. Τα ανωτέρω στοιχεία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο µόνο αφού υπογράψει ήλωση σχετικά µε την Εµπιστευτικότητα των δεδοµένων που θα του διατεθούν για τους σκοπούς της υλοποίησης του έργου και µε ρητή δέσµευσή του ότι µε την ολοκλήρωση όλου του έργου τα στοιχεία δεδοµένα αυτά θα διαγραφούν καταστραφούν Εργασίες στις εγκαταστάσεις των πελατών. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους εκπροσώπους των πελατών, για ενηµέρωση και προγραµµατισµό των εργασιών που απαιτούνται για τη αντικατάσταση και επικοινωνιακή ένταξη της µετρητικής διάταξης του πελάτη. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες, µε δικά του µέσα και έξοδα (η ευθύνη του Ε ΗΕ Α.Ε. περιορίζεται µόνο στην έγκριση των εγγράφων που απαιτούνται) και δεν θα έχει, για το λόγο αυτό, δικαίωµα ιδιαίτερης αµοιβής, καθώς τα σχετικά έξοδα περιλαµβάνονται στις τιµές εργασιών της προσφοράς του. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. πριν την έναρξη των εργασιών θα αποστείλει µέσω των µηνιαίων λογαριασµών των Πελατών σχετική ενηµερωτική επιστολή στην οποία θα γνωστοποιεί την υλοποίηση του έργου και τα στοιχεία επαφής µε τον Ανάδοχο του έργου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να έχει και να λειτουργεί κατάλληλο γραφείο (help desk), για την παροχή πληροφοριών σχετικών µε το έργο και επίσης για την διευθέτηση του χρόνου υλοποίησης των εργασιών σε κάθε πελάτη (τηλεφωνικά ραντεβού, θυροκολλήσεις υπενθύµισης, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να έχει την τεχνογνωσία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους καταναλωτές αναφορικά µε προβλήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν από την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών µετρητών µέχρι απλές ερωτήσεις σχετικά µε τους µετρητές και τις οικιακές οθόνες απεικόνισης. Το help-desk θα είναι υπεύθυνο για το συντονισµό του προσωπικού του Αναδόχου για την επιδιόρθωση των βλαβών. Ο µέσος χρόνος αναµονής του καταναλωτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό. Η απάντηση του help desk και η επίδοσή του θα καταγράφεται και θα διατίθεται στον Ε ΗΕ Α.Ε. µέσω ιστοσελίδας. Το help desk θα παρέχει πληροφοριακό υλικό στον Ε ΗΕ Α.Ε. για την προβολή στην ιστοσελίδα συµπεριλαµβανοµένων της παραπάνω απόκρισης και των στατιστικών επιδόσεων καθώς και γενικών πληροφοριών σχετικώς µε το έργο και τα οφέλη του και τεχνικές πληροφορίες, όπως περιοχές όπου 11

12 προγραµµατίζεται εγκατάσταση, εγχειρίδια για οικιακό εξοπλισµό των πελατών και διαδικασίες για την έρευνα πελατών. Τα συνεργεία του Αναδόχου που θα εκτελούν εργασίες στις µετρητικές διατάξεις των πελατών, µπορεί να συνοδεύονται από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του Ε ΗΕ Α.Ε., κατά την κρίση του τελευταίου. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στον Ε ΗΕ Α.Ε. τον ηµερήσιο προγραµµατισµό εργασιών του, τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα Λειτουργικές απαιτήσεις του Πιλοτικού Προγράµµατος Η πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθηθεί για το πιλοτικό πρόγραµµα έχει σκοπό να εξετάσει τις τάσεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις ειδικές απαιτήσεις του Ε ΗΕ Α.Ε., και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική και έγκυρη λειτουργικότητα των µετρητών. Οι ειδικές απαιτήσεις του καθολικού συστήµατος ΑΜΜ/ΑΜΙ εξαρτώνται από τις εκάστοτε ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τη ΡΑΕ, τα αρµόδια υπουργεία και τον Ε ΗΕ Α.Ε., ωστόσο, οι διαθέσιµες επιλογές περιλαµβάνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Τηλεµέτρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Remote interval reading) Ειδικές τηλεµετρήσεις (Remote special reads) Εξ αποστάσεως αποσύνδεση και επανασύνδεση (Remote disconnect and reconnect) Οικιακές οθόνες για ενηµέρωση του καταναλωτή (in-home displays) υνατότητα Ένταξης Τιµολογίων χρονοχρέωσης ή κρίσιµης αιχµής (Time-of-Use or Critical Peak Pricing) Ρύθµιση Ισχύος (Capacity Regulation) Σήµανση απώλειας παροχής (Loss of supply notification) Ειδοποίηση παραβίασης (Tamper alert) και σχετικά συµβάντα που µπορούν να διαφοροποιήσουν την κλοπή της υπηρεσίας από µία βλάβη του µετρητή ή πρόβληµα στις επικοινωνίες. ιαχείριση µετρητικών δεδοµένων (Meter data management). Ικανότητα εξαγωγής των δεδοµένων της κατανάλωσης για έναν ή και όλους τους πελάτες. Εξ αποστάσεως διαµόρφωση των µετρητών (Remote configuration of meters) Εξ αποστάσεως ενηµέρωση της περιόδου χρέωσης (Remote update of bill period) Χρονικός συγχρονισµός (Time synchronization) Εξ αποστάσεως ενηµέρωση του µετρητικού/επικοινωνιακού υλικολογισµικού (Remote update of meter/communication firmware) 12

13 υνατότητα λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου για καθηµερινές λειτουργίες και συντήρηση. ραστηριότητες επικοινωνίας, λειτουργίας και αναφορών από συγκεκριµένες οµάδες µετρητών. Η επιλογή των λειτουργιών είναι κρίσιµης σηµασίας για την οικονοµική απόδοση του συστήµατος: πιο συγκεκριµένα, χαρακτηριστικά όπως η εξ αποστάσεως αποσύνδεση/επανασύνδεση, οι ειδοποιήσεις για παραβιάσεις και ο έλεγχος ποιότητας µπορεί να συνεισφέρουν σηµαντικά στα οικονοµικά οφέλη που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα Αρχιτεκτονική του Πιλοτικού Συστήµατος ΑΜI/MDM Η αρχιτεκτονική ενός συστήµατος AMI/MDM αφορά στην τοπολογία του δικτύου, δηλαδή στους τρόπους διασύνδεσης µετρητών και µεταφοράς µετρητικών δεδοµένων και άλλων εντολών από και προς τους µετρητές. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να εφαρµοσθούν διάφορες σύγχρονες τηλεπικοινωνικές τεχνολογίες για τηλεµέτρηση, όπως απαιτείται, δεδοµένων των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών σχετικά µε την πυκνότητα των µετρητών σε αστικές, ηµιαστικές και αγροτικές περιοχές. Σε αυτό το Πιλοτικό Έργο, θα εξετασθούν διάφορες τεχνολογίες επικοινωνιών. Αυτές περιλαµβάνουν: Φερέσυχνα (Power Line Carrier PLC) πάνω σε γραµµές διανοµής και κατάλληλοι συγκεντρωτές εγκατεστηµένοι σε κάθε υποσταθµό 20/0.4 KV. Ασύρµατη Τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Services), συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών κινητής 2G/3G/4G. Οι παραπάνω τεχνολογίες θα εφαρµοσθούν στο 50% η καθεµία του συνόλου των µετρητών του Πιλοτικού Έργου, φθάνοντας και οι δύο µαζί το 100%. Οι ηλεκτρονικοί µετρητές ΧΤ θα είναι δυνατό να λειτουργούν είτε µε PLC είτε µε GPRS. Η επιλογή του συγκεκριµένου τρόπου θα γίνεται µε τη χρήση της κατάλληλης βαθµίδας επικοινωνιών εντός του ίδιου τύπου µετρητή. Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την επαρκή διαθεσιµότητα και των δύο τύπων τεχνολογιών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης για να εξασφαλίσει ότι τα κόστη παράδοσης/εγκατάστασης θα είναι τα ελάχιστα. ιευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η προσφορά του ίδιου τύπου µετρητή για τις διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνιών που θα εξετασθούν. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναγνωρίζει ότι προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτήσεις της Συµφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Service Level Agreement - SLA) τα ποσοστά του κάθε τύπου µετρητή µπορεί να µην είναι ακριβώς στο 50%. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση ενός ίσου ποσοστού, αλλά ο Ε ΗΕ Α.Ε. θα επιτρέψει µια απόκλιση στο τέλος του έργου, η οποία δε θα υπερβαίνει το 5% από το στόχο (45% έως 55%). Θα προβλεφθούν περίπου µονοφασικοί και τριφασικοί ηλεκτρονικοί µετρητές ΧΤ, που θα περιλαµβάνουν κάθε µια από τις τεχνολογίες επικοινωνιών που καθορίσθηκαν παραπάνω. 13

14 Οι υφιστάµενοι µετρητές θα αποξηλωθούν ταυτόχρονα µε την εγκατάσταση των νέων µετρητών. Οι µετρητές θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς κατασκευαστές για κάθε είδος µετρητή (µε ελάχιστο αριθµό µετρητών / κατασκευαστή 30%). Η διαλειτουργικότητα και η εναλλαξιµότητα µεταξύ των τύπων των µετρητών θα τεκµηριωθεί προ της υλοποίησης του έργου. Αν η µεθοδολογία διαλειτουργικότητας / εναλλαξιµότητας απαιτεί την ανταλλαγή των APIs (Application Specific Interfaces) (ή των πινάκων δεδοµένων, κ.λπ.), η αµφίπλευρη πρόσβαση σε API (ή σε άλλη µορφή διασύνδεσης) θα τεκµηριωθεί µεταξύ των προµηθευτών εκ των προτέρων. Για κάθε µια από τις παραπάνω τεχνολογίες η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα επικοινωνιακά µέσα (µόντεµ, δροµολογητές, συγκεντρωτές) καθώς και το σύστηµα αποµάστευσης και διαχείρισης µετρητικών δεδοµένων. Ως ετοιµοπαράδοτο σύστηµα, η προσφορά του προσφέροντος θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη για τις συνδέσεις µε το σύστηµα AMM/AMI για τη µεταφορά δεδοµένων. Σε αυτή την αρχιτεκτονική συµπεριλαµβάνονται οι επικοινωνιακές συνδέσεις µεταξύ της κύριας ΑΜΜ εγκατάστασης και της εφεδρικής εγκατάστασης, καθώς και κάθε απαιτούµενης σύνδεσης µεταξύ των Προµηθευτών Ενέργειας του Ε ΗΕ Α.Ε. Υφίσταται απαίτηση για διεπαφές των δεδοµένων στο σύστηµα AMM που επιτρέπουν την πρόσβαση σε εσωτερικά συστήµατα του Ε ΗΕ Α.Ε., σε άλλους Προµηθευτές Ενέργειας, καθώς και σε εξουσιοδοτηµένες εφαρµογές. Τα αιτήµατα για την πρόσβαση στα δεδοµένα του συγκεκριµένου συστήµατος MDM δεν θα πρέπει να έχουν σηµαντική ή µετρήσιµη επίπτωση στην κανονική λειτουργία του MDMS. ιευκρινίζεται επίσης ότι είναι αποδεκτή η χρησιµοποίηση στο Πιλοτικό Έργο µιας τοπικής βάσης δεδοµένων MDM σε διάταξη "mirror", που να επικαιροποείται σε πραγµατικό χρόνο, ώστε τα αιτήµατα για δεδοµένα να µην επηρεάζουν αρνητικά τον προγραµµατισµό ή την επίδοση της κύριας βάσης δεδοµένων του MDM. Αυτή η τοπική βάση δεδοµένων θα πρέπει να ενηµερώνεται / συγκρονίζεται µε την κύρια βάση δεδοµένων του MDM τουλάχιστον µία φορά το λεπτό ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλα εξουδιοτοµένα συστήµατα. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος θα περιλαµβάνει επίσης: Περίπου συσκευές (Οικιακές Οθόνες Απεικόνισης - In Home Displays -- IHDs) ικανές για την απεικόνιση ενεργειακών δεδοµένων (κατ' ελάχιστον KWh, /KWh) σε πραγµατικό χρόνο κάθε 30 δευτερόλεπτα ή συχνότερα. ιαδικτυακή πύλη για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα χρήσης / κατανάλωσης που θα αντλούνται από το κύριο MDM ή τη διάταξη mirror του MDM του Ε ΗΕ Α.Ε. Πύλη κινητής για τους πελάτες που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδοµένα χρήσης / κατανάλωσης που θα αντλούνται από το κύριο MDM ή τη διάταξη mirror του MDM του Ε ΗΕ Α.Ε. ιαδικτυακή πύλη που θα επιτρέπει στους επιλάτες την πρόσβαση στα στοιχεία χρεώσεων καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα αποδοχής 14

15 online πληρωµών. Αυτά τα στοιχεία θα αντλούνται από τους Ανεξάρτητους Προµηθευτές Ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο έντυπο "Προδιαγραφή της ιαδικτυακής Πύλης των Καταναλωτών". Πλατφόρµα κινητής που θα επιτρέπει στους επιλάτες την πρόσβαση στα στοιχεία χρεώσεων καθώς και θα παρέχει τη δυνατότητα αποδοχής online πληρωµών. Αυτά τα στοιχεία θα αντλούνται από τους Ανεξάρτητους Προµηθευτές Ενέργειας. Λεπτοµέρειες παρέχονται στο έντυπο "Προδιαγραφή της Πλατφόρµας Κινητής των Καταναλωτών". ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Ε ΗΕ Α.Ε. µια ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για το κόστος διασύνδεσης της διαδικτυακής πύλης των καταναλωτών µε τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί µέρος της προσφοράς για το συνολικό σύστηµα. ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Ε ΗΕ Α.Ε. µια ξεχωριστή οικονοµική προσφορά για το κόστος διασύνδεσης της πλατφόρµας κινητής των καταναλωτών µε τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί µέρος της προσφοράς για το συνολικό σύστηµα. Υποστήριξη για την επικοινωνία µέσω των υποδοµών κινητής που θα περιλαµβάνει τις δυνατότητες µονόδροµης και αµφίδροµης αποστολής/λήψης µηνυµάτων. ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Ε ΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει ή απορρίψει συγκεκριµένες τεχνικές λειτουργικότητες της ανάπτυξης/υλοποίησης της διασύνδεσης µεταξύ της διαδικτυακής πύλης, της πλατφόρµας κινητής των καταναλωτών και τα υποσυστήµατα των Προµηθευτών Ενέργειας. Ο Ανάδοχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή µιας προσφοράς για το έργο που θα αξιοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία, όπως υπαγορεύεται από την τοπογραφία, τη δυνατότητα του δικτύου, την πυκνότητα των µετρητών και τη µεθοδολογία επικοινωνίας. Ο Ανάδοχος, µετά την ανάθεση της Σύµβασης, θα εξετάσει το προτεινόµενο σχέδιο και θα πραγµατοποιεήσει επιτόπιες έρευνες όπως απαιτείται για να επικυρώσει την προσφορά του έργου. Η αξιολόγηση του αρχικού σχεδιασµού και οι όποιες προτεινόµενες τροποποιήσεις θα εξετασθούν και θα εγκριθούν από τον Ε ΗΕ Α.Ε. πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. Αυτή η προσπάθεια θα αναφέρεται ώς µελέτη τεχνολογίας επικοινωνιών/µετρητών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπόκειται σε µέτρα απόδοσης, όπως αυτά αναφέρονται σε κάθε στοιχείο αρχιτεκτονικής σχεδίασης, σε µία συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών. Αυτή η συµφωνία επιπέδου υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τον Ε ΗΕ Α.Ε. µε την ανάθεση της σύµβασης. Για λειτουργικούς σκοπούς, το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα για ανάλυση βλαβών end-to-end για τον καθορισµό της αιτίας των σφαλµάτων. Θα πρέπει να περιλαµβάνεται αυτοµατοποιηµένη ανάλυση των ειδοποιήσεων των µετρητών (alarms, flags), των συµβάντων και εξαιρέσεων για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των µετρητών. 15

16 1.10 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Οι µετρητές θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τα πρωτόκολλα επικοινωνίας σύµφωνα µε τα πρότυπα της CENELEC/ TC13. Τα πρότυπα µε τα οποία θα πρέπει να είναι συµβατοί θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών. Όλες οι µέθοδοι ανταλλαγής δεδοµένων πρέπει να υποστηρίζουν πρωτόκολλα Internet Protocol (IP) transport services/layers. Αναφορικά µε τις εφαρµογές PLC για τις εφαρµογές µετρητή - συγκεντρωτή, οι ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων πρέπει να είναι 19.2 kbps µεταξύ µετρητή και συγκεντρωτή. Υψηλότερες ταχύτητες είναι αποδεκτές και επιθυµητές για τη µελλοντική επέκταση. Η κύρια λειτουργία πρέπει να είναι σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ δεν είναι αποδεκτή η µείωση κάτω των kbps για την αντιµετώπιση των παρεµβολών των γραµµών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει ένα πιστοποιητικό, επικυρωµένο από ένα εργαστήριο πιστοποιηµένο κατά ISO/IEC ή από ισοδύναµο εργαστήριο δοκιµών/διακριβώσεων, που θα πιστοποιεί ότι η ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων είναι τουλάχιστον 19.2 kbps για το επιλεγµένο πρωτόκολλο κατά την υλοποίηση και ότι η λειτουργία σε αυτούς τους ρυθµούς µετάδοσης συµβόλων (baud rate) ή υψηλότερους είναι κανονική για το προτεινόµενο σύστηµα. Ο Ανάδοχος θα παρέχει απόδειξη ότι αυτός ο ρυθµός µετάδοσης συµβόλων (baud rate) έχει επιτευχθεί και διατηρείται στην πράξη σε µια πραγµατική υλοποίηση στην κλίµακα αυτού του Πιλοτικού Έργου. Για µετρητές που επικοινωνούν απευθείας µε το head-end µέσω της ασύρµατης υποδοµής µιας Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, οι επικοινωνίες θα χρησιµοποιούν την πιο γρήγορη διαθέσιµη backhaul δυνατότητα, π.χ. 4G/LTE. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα 4G/LTE, το µόντεµ θα µεταπίπτει αυτόµατα στην επόµενη πιο γρήγορη σύνδεση, π.χ. 3G, 2G, ή απλό GPRS όπου αυτό έχει εφαρµογή. Καθώς οι δυνατότητες κάλυψης επεκτείνονται ανά περιοχή, οι µετρητές θα αξιοποιούν αυτόµατα τη δυνατότητα για πιο γρήγορες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις χωρίς να απαιτείται µια χειροκίνητη αλλαγή της διαµόρφωσής τους. Για το συγκεντρωτή στις εφαρµογές του Συστήµατος Head-End (θα απαιτηθούν Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών για τις επιδόσεις) είναι αποδεκτές αρκετές επιλογές ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των υποδοµών: ηµόσιες, ηµι-δηµόσιες ή ιδιωτικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των PSTN, GPRS/ UMTS Ηµι-δηµόσιες ή ιδιωτικές WiFi Μισθωµένες / ιδιωτικής ιδιοκτησίας Ethernet ή οπτικές ίνες ορυφορικές Ζεύξεις (ιστοί) ραδιοσυχνοτήτων (point-to-point, κ.λπ.) Το σύστηµα θα παρέχει δυνατότητες ανάλυσης δικτύου που θα επιτρέπουν την αναλύση της κατάστασης της λειτουργίας end-to-end, συνολικές ταχύτητες ζεύξεων µεταξύ τυχαίων σηµείων και διαχείριση του δικτύου επικοινωνιών- 16

17 µετρητών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει εργαλεία µε πλήρη ορατότητα σε όλα τα επίπεδα των στοιχείων του δικτύου και δυνατότητες αναζήτησης βλαβών σε επίπεδο µετρητών Στάδια Υλοποίησης του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έγκαιρη προµήθεια και παράδοση στις αποθήκες του, όλου του απαραίτητου εξοπλισµού του Συστήµατος καθώς και του απαραίτητου µετρητικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού που θα τοποθετηθεί στα µετρητικά σηµεία. Για κάθε τέτοια παράδοση θα ενηµερώνεται εγγράφως η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προκειµένου να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους ποιοτικής παραλαβής υλικού που καθορίζονται στην τεχνική περιγραφή του Ε ΗΕ Α.Ε. για το υλικό αυτό. Η πιστοποίηση επιτυχούς ένταξης στο Σύστηµα κάθε µετρητικού σηµείου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η συνολική διάρκεια του έργου θα είναι δεκα τέσσερεις (14) µήνες. Ο ανάδοχος θα πρέπει µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 1. End-to-end σχεδιασµό του συστήµατος 2. θα πρέπει να διαµορφώσει τους χώρους που θα του υποδείξει ο Ε ΗΕ Α.Ε. (τοποθετώντας κλιµατισµό πυρόσβεση σύστηµα ασφαλείας - UPS κ.λπ.), για την εγκατάσταση του Κύριου και του εφεδρικού συστήµατος. 3. Παροχή στοιχείων στον Ε ΗΕ Α.Ε. που θα συµβάλουν σε µια εσωτερική ανάλυση κόστους οφέλους. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν για τη συγκριτική αξιολόγηση πριν και µετά σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του έργου. 4. Μελέτες κάλυψης ραδιοσυχνοτήτων για GSM/GPRS/2G/3G/4G. 5. Έρευνες της διαθέσιµης υποδοµής προς µίσθωση (dark fiber, dark cable). 6. Τελική έγκριση του προτεινόµενου συστήµατος. 7. Εγγύηση του υλικού της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναγνώριση του προσωπικού της εγκατάστασης και των δοκιµών. 8. Να εγκαταστήσει το H/W S/W του συστήµατος AMI/MDM. 9. Να διευθετήσει όλες τις λεπτοµέρειες µε την ιεύθυνση Πληροφορικής του Ε ΗΕ Α.Ε., ώστε τα δεδοµένα να µεταφέρονται σωστά στους Προµηθευτές και να εκδίδονται οι λογαριασµοί των πελατών µε σωστό τρόπο. 10. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω θα γίνει ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συστήµατος. 11. Να ολοκληρώσει µια επανεξέταση του σχεδιασµού της τεχνολογίας των µετρητών και τις επιτόπιες έρευνες (όπου απαιτείται) για την επικύρωση ή/και τροποποίηση της αρχικής προσφοράς για το έργο, την οποία θα παραδώσει στον Ε ΗΕ Α.Ε. προς εξέταση και έγκριση. 17

18 Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα αρχίσουν οι εργασίες αντικατάστασης των µετρητών και της ένταξης τους στο σύστηµα AMI/MDM. Πριν την οποιαδήποτε έναρξη εργασιών αντικατάστασης µετρητών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει πιλοτικές εργασίες αντικαταστάσεων (σύµφωνα µε τα κάθε τύπου τιµολόγια εργασιών), τις οποίες θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τις οποίες απαρέγκλιτα θα ακολουθούν τα συνεργεία του Αναδόχου. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι και η Εισαγωγή (µε προσωπικό του) των στοιχείων του αποξηλωµένου µετρητή και των στοιχείων του νέου µετρητή, στο πληροφοριακό Σύστηµα του Ε ΗΕ Α.Ε. «ΕΡΜΗΣ» ή σε νεότερο συστήµα που πρόκειται να αγορασθεί. Η τιµολόγηση των εργασιών αντικατάστασης καθώς και η τιµολόγηση των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων θα γίνεται αφού πιστοποιηθούν οι εργασίες από τους εντεταλµένους µηχανικούς του Ε ΗΕ Α.Ε. για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και αφού ενταχθεί ο πελάτης στο AMI/MDM σύστηµα καθώς και στο web-based σύστηµα που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος. Στο έργο θα περιλαµβάνεται επίσης για όλους τους υποσταθµούς ιανοµής των επιλεγµένων περιοχών του έργου η τοποθέτηση τηλεµετρούµενων µετρητών µέσω Μ/Σ εντάσεως κατάλληλης σχέσης (1200/5 κ.λπ). Το έργο περιλαµβάνει επίσης προστασία από υπερτάσεις του ηλεκτρονικού εξοπλισµού τηλεµέτρησης χαµηλής τάσης για όλους τους υποσταθµούς διανοµής των περιοχών του έργου. Για το λόγο αυτό, όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν εγκατασταθεί σε υποσταθµούς πρέπει να έχουν εγκατεστηµένες συσκευές προστασίας από υπερτάσεις µε βάση αλεξικέραυνα πιστοιηµένα από ανεξάρτητους οργανισµούς (π.χ. ΚΕΜΑ, VDE, κ.λπ.) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά. Τα αλεξικέραυνα θα πρέπει να είναι τύπου MOV (Metal Oxide Varistor). Η τήρηση των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών του έργου (υγρασία, θερµοκρασία, στεγανότητα χώρου, ασφάλειας φύλαξης κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης µετά από προφορική ή έγγραφη αίτηση προς τον Ανάδοχο. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες φάσεις: 1) Προµήθεια και αποθήκευση του εξοπλισµού του κεντρικού συστήµατος στην αποθήκη του Αναδόχου. 2) Προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης των servers, control room, και της σχετικής υποστηρικτικής υποδοµής (τροφοδότηση, HVAC, εφεδρικά συστήµατα τροφοδότησης, κ.λπ.) 3) Εγκατάσταση και Προγραµµατισµός του κεντρικού συστήµατος (καθώς και του εφεδρικού) στους χώρους που θα διαθέσει ο Ε ΗΕ Α.Ε. και έλεγχος λειτουργίας τους. 4) Εξέταση του προτεινόµενου σχεδιασµού της τεχνολογίας των µετρητών, επιτόπιες έρευνες όπου απαιτείται, και τροποποίηση του σχεδιασµού, όπως απαιτείται, κατόπιν έγκρισης του Ε ΗΕ Α.Ε. 18

19 5) Προµήθεια έλεγχος πιστοποίηση και αποθήκευση των µετρητών και µόντεµ στην αποθήκη του αναδόχου. 6) Προγραµµατισµός και έλεγχος των µετρητών και των επικοινωνιακών µέσων των µετρητικών σηµείων. 7) Αποξήλωση του υφιστάµενου µετρητή, τοποθέτηση του νέου µετρητή και του µέσου επικοινωνίας στη µετρητική διάταξη ώστε να ενταχθεί επικοινωνιακά στο σύστηµα επιτυχώς. 8) Σφράγιση των µετρητικών σηµείων, µε κατάλληλες σφραγίδες σύµφωνα µε τις Οδηγίες Σφράγισης του Ε ΗΕ Α.Ε. 9) Ένταξη του µετρητικού σηµείου στο µετρητικό Σύστηµα, στο Σύστηµα «ΕΡΜΗΣ» (ή το νέο σύστηµα) και αποστολή µετρητικών δεδοµένων. 10) Παράδοση στις αποθήκες του Ε ΗΕ Α.Ε. του αποξηλούµενου υλικού. 11) Εντοπισµός και καταγραφή συµβάντων που αφορούν δυσλειτουργίες δεδοµένων καθώς και προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν στην διάρκεια του Έργου, προκειµένου να αποκτηθεί εµπειρία για τη µαζική εγκατάσταση των "έξυπνων µετρητών" Ασφάλεια των Μετρητών Είναι απαραίτητες βελτιώσεις προκειµένου να είναι δυνατή η ανίχνευση των παραβιάσεων στους µετρητές. Πλέον των εσωτερικών ειδοποιήσεων για παραβιάσεις εντός των µετρητών, απαιτείται και η εξωτερική φυσική ασφάλεια µε τη µορφή σφραγίδων των µετρητών. Η απαίτηση του Ε ΗΕ Α.Ε. είναι ότι οι σφραγίδες των µετρητών θα πρέπει να µπορούν εύκολα να επαληθευθούν σχετικά µε µη εξουσιοδοτηµένη αντικατάσταση ή οποιαδήποτε µορφής παραβίαση µε επιθεώρηση, η οποία θα µπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Ε ΗΕ Α.Ε. αναζητά µια µεθοδολογία για την επιβεβαίωση της παραβίασης ή των τροποποιήσεων στη σφραγίδα του µετρητή, όπως: 1. Με την εγκατάσταση και την επιτυχή δοκιµή, ο εγκαταστάτης σφραγίζει το µετρητή (κάλυµµα ακροδεκτών) και το κιβώτιο τοποθέτησης του µετρητή µε σφραγίδες µε σήµανση bar-code τις οποίες και διαβάζει µε µία ειδική φορητή συσκευή. 2. Η φορητή συσκευή περιέχει το bar code του µετρητή και των σφραγίδων, µεταδίδει τα δεδοµένα (ή τα αποθηκεύει και τα µεταδίδει αργότερα) σε ένα βασικό σύστηµα διαχείρισης παγίων. 3. Όταν το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκεφθεί και πάλι το µετρητή, ο µετρητής και η σφραγίδα συγκρίνονται µε τα παλαιότερα στοιχεία. Η σύγκριση των δύο σαρώσεων θα επαληθεύσει ή όχι την εγκυρότητα της σφραγίδας. Ο Ε ΗΕ Α.Ε. παρουσιάζει αυτή τη µεθοδολογία µόνο ως παράδειγµα / οδηγία. Οι προµηθευτές ενθαρρύνονται να προτείνουν µία µεθοδολογία που θα µπορεί εύκολα να επικυρώσει τις σφραγίδες µε επιθεώρηση. 19

20 1.13 Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών Η προτεινόµενη λύση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να ειναι συµβατή µε τα όρια επιπέδου υπηρεσιών, που θα συµπεριληφθούν στο κείµενο της σύµβασης. Αυτά τα επίπεδα υπηρεσιών περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: ιατηρήσιµος ρυθµός ανάγνωσης (µε επιτυχία) καταχωρητών σε επίπεδο συστήµατος άνω του 99.0%. ιατηρήσιµος ρυθµός ανάγνωσης (µε επιτυχία) διαστηµάτων (περιόδων ολοκλήρωσης) σε επίπεδο συστήµατος άνω του 98.6%. Μέγιστη latency ενός λεπτού για την εξ αποστάσεως λήψη δεδοµένων από µετρητή (ανάγνωση on demand). Ολοκλήρωση εξ αποστάσεως εντολών σύνδεσης / αποσύνδεσης εντός 3 λεπτών. 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1. Γενικά Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει το σχεδιασµό, την εκπόνηση των απαιτουµένων λειτουργικών και κατασκευαστικών µελετών, την προµήθεια όλου του απαραίτητου µετρητικού, πληροφοριακού, επικοινωνιακού και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, την εγκατάστασή τους και τέλος την παραλαβή σε λειτουργία του Συστήµατος Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης Μετρητικών εδοµένων. Σύµφωνα µε την παρακάτω τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου και του επιµέρους εξοπλισµού, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν προς έλεγχο και έγκριση, λεπτοµερή κατασκευαστική και λειτουργική µελέτη, µελέτη τεχνολογιών επικοινωνιών και µετρητών µε επί τόπου έρευνα και πλήρες χρονοδιάγραµµα για το έργο. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και κατασκευή ενός πλήρους Συστήµατος, έτοιµου για αδιάλειπτη, ικανοποιητική και αξιόπιστη λειτουργία. Προς τούτο, αποτελεί υποχρέωσή του η πρόβλεψη, µε κάθε λεπτοµέρεια, όλων των τµηµάτων του Έργου και όλου του εξοπλισµού που απαιτείται, ακόµα κι αν δεν προβλέπονται ειδικά στην παρούσα περιγραφή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τη προσφορά του σύµφωνα µε τη πλήρη µελέτη του, ώστε η γενική διάταξη του Έργου να είναι σύµφωνη µε την παρούσα περιγραφή, προς έγκριση στην Επιχείρηση. Οτιδήποτε δεν έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα περιγραφή, αλλά απαιτείται για την ολοκληρωµένη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του έργου θα πρέπει να προσφερθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συµβατότητα του Έργου που θα µελετήσει και κατασκευάσει, µε τις υπάρχουσες υποδοµές και τις τυποποιήσεις της Επιχείρησης. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι η υλοποίηση του έργου θα έχει τις επιδόσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις των συµφωνιών επιπέδου υπηρεσιών στο τελικό 20

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ Α/Α Περιγραφή Τίµηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης

Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Τηλεμέτρηση Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης Βασίλης Ρογκάκος Τομεάρχης Λειτουργίας Τηλεμέτρησης Κλάδος Μετρήσεων, ΔΔ Μάιος 2014 1 Συνοπτικά στοιχεία ΣΥΜΒΑΣΗ: ΔΔ-193/2120102 ΕΡΓΟ: Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ 1) Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράγρ. στο κείµενο Μέγεθος Ναι / Όχι Παράγραφος στην Προσφορά Ηλεκτρονική σύνδεση (link) στo CD µε την Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ. Σύμβαση:. ΕΡΓΟ: «Προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συντήρηση συστημάτων εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΨ8-ΔΑΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,17/05/2013. Αριθ. πρωτ.: 39214 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,17/05/2013 Αριθ. πρωτ.: 39214 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 17 του μηνός Μαΐου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 05/12/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001763060 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ. 2013-12-05 2030 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος. ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΠΡΟΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πληροφορίες : Δ. Γιαννόπουλος e-mail: dg@aegeanpower.com Π. Μπίσκας e-mail: pb@aegeanpower.com Αθήνα, 23 Απριλίου 2010 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Νέου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 19/08/2015 Αριθμ. πρωτ.: 56598 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση για το έργο Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ECO PHOS Γεώργιος Καλογιάννης Συστήματα Φωτεινής Σηματοδότησης και φωτισμού με LED. Κοιμ. Θεοτόκου 1, Άλιμος, 17455, Αθήνα Προς : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα