ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γιαννουλάκη Ασηµένια 1, Σπανοµήτσιος Μάριος-Παύλος 2, Γεωργέλλης Παναγιώτης 3, Γιαννουλάκης Θεολόγος 4, Σπανοµήτσιος Στέφανος 5 1. Σπουδάστρια, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2. Σπουδαστής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 3. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός, ΕΠΑΛ Λαγκαδά 4. Τεχνολόγος Τροφίµων, Εκπαιδευτικός, 2 ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης 5. ρ. Χηµικός Μηχανικός, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ12, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µια οικονοµικό-κοινωνική διαδικασία ανάπτυξης, που επιτρέπει την άντληση των απαραίτητων για την ευηµερία του ανθρώπου πόρων από το περιβάλλον χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία του τελευταίου. Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει ταυτόχρονα φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ποιότητα ζωής όπως επίσης και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Η ανάπτυξη αυτή είναι δυνατή µε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, πιο φιλικών προς το περιβάλλον, πιο οικονοµικών και πιο παραγωγικών. Η προστασία των φυσικών πόρων είναι η βάση της αειφόρου ανάπτυξης. Ένας σηµαντικός φυσικός πόρος είναι το έδαφος και οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πάρα πολλοί. Το έδαφος ρυπαίνεται µε χηµικά τοξικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στην γεωργική παραγωγή, από εναπόθεση στερεών τοξικών αποβλήτων των βιοµηχανιών και από υγρά απόβλητα. Η αύξηση της αλατότητας των νερών του υδροφόρου ορίζοντα λόγω εκτεταµένων γεωτρήσεων (υφάλµυρα νερά) και η εµφάνιση του φαινοµένου της ερηµοποίησης είναι αποτέλεσµα της άναρχης εκµετάλλευσης των υδάτινων πόρων. Η όξινη βροχή, αποτέλεσµα της αέριας ρύπανσης, είναι υπεύθυνη για τη διαλυτοποίηση των µετάλλων του εδάφους και την καταστροφή της γονιµότητάς του. Τα εδάφη εν τέλει αποκτούν τοξικότητα. Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την τοξικότητα διαφόρων εδαφών µε χρήση ειδικών σπόρων. Η µέθοδος του ελέγχου της φυτοτοξικότητας του εδάφους έγινε µε βάση τη µέτρηση της ανάπτυξης, που παρατηρείται σε τρία είδη φυτών (ένα µονοκοτυλήδονο και δύο δικοτυλήδονα). Η µέθοδος, που χρησιµοποιήθηκε είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη, απλή, οικονοµική και δεν χρειάζεται πολύπλοκος και ακριβός εξοπλισµός. Το σηµαντικότερο όµως κοµµάτι της προσπάθειας αυτής είναι η εισαγωγή µιας καινοτόµου διδακτικής προσέγγισης στη εκπαιδευτική διαδικασία: ο έλεγχος της τοξικότητας του εδάφους όχι µε νεκρές πρακτικές και χηµικές αναλύσεις (in vitro), αλλά µε παρακολούθηση της εξέλιξης της ίδιας της ζωής (in vivo), της φύτευσης

2 ευαίσθητων φυτών και της παρακολούθησης της ανάπτυξής τους µέρα µε τη µέρα στα υπό έλεγχο τοξικά εδάφη. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ:Αειφόρος ανάπτυξη, βιώσιµη ανάπτυξη, οικοσύστηµα, ρύπανση, φυτοτοξικότητα, βιοσυσσώρευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ανάδειξη του ρόλου της περιβαλλοντικής αγωγής στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην εξάλειψη της φτώχιας και στη διασφάλιση της ευηµερίας για τις παρούσες και µελλοντικές γενιές στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, µέσα από µια επιστηµονική ανίχνευση των επιπτώσεων της εδαφικής ρύπανσης στην γονιµότητα της γης και µέσα από την απόκτηση της γνώσης των προβληµάτων που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των µέσων εντατικοποίησης των καλλιεργειών και της τεχνολογίας. Γενικά, χρησιµοποιούνται δύο προσεγγίσεις για την εκτίµηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η πρώτη βασίζεται σε φυσικοχηµικές τεχνικές εργαστηριακών αναλύσεων του αέρα, του νερού και δειγµάτων εδάφους. Αυτή η προσέγγιση δίνει ωστόσο µόνο ένα µέρος της αναγκαίας γνώσης για να εκτιµήσουµε το επικίνδυνο δυναµικό των ρυπαντών. Στην πραγµατικότητα οι περισσότερες ποσοτικές τεχνικές είναι ικανές να αναγνωρίσουν µόνο µια συγκεκριµένη ένωση ή τα παράγωγα µεταβολισµού της, και εποµένως είναι δύσκολο να εκτιµηθούν τα αληθή χαρακτηριστικά µιας γενικευµένης έκθεσης. Η άλλη προσέγγιση είναι να καταγράψουµε τις βιολογικές επιδράσεις στα ζώα ή τα φυτά, που θα µπορούσαν να εκτεθούν σε επιβαρηµένα περιβάλλοντα. Ένα προφανές πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η άµεση επίδειξη µιας βιολογικής βλάβης. Μελέτες βιολογικών επιδράσεων αποτυπώνουν τις επιπτώσεις από όλους τους επιβλαβείς παράγοντες, συµπεριλαµβάνοντας συνεργετικές και ανταγωνιστικές επιδράσεις. Οι βιοανιχνευτές µπορεί επίσης να εντοπίσουν ανύποπτους προηγούµενα χηµικούς ή φυσικούς διεγέρτες ή να αποκαλύψουν βλάβες που προξενήθηκαν από ρυπαντές που αποικοδοµήθηκαν και δεν είναι πλέον ανιχνεύσιµοι από ανάλυση των υπολειµµάτων. Οπωσδήποτε η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για την εκτίµηση αγνώστων ρυπαντών, πολυσύνθετων µιγµάτων ή επικίνδυνων αποβλήτων. Στην εκτίµηση της ποιότητας των εδαφών χρησιµοποιήσαµε φυτά, ως αντικείµενα ελέγχου. Τα φυτά φαίνεται να είναι πολύ κατάλληλα για µια περιβαλλοντική εκτίµηση, αφού παρουσιάζουν ταχεία ανάπτυξη και παρέχουν µεγάλο αριθµό βλαστών. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μετρήσεις φυτοτοξικότητας Οι µετρήσεις φυτοτοξικότητας γίνονται µε βάση τη µέτρηση της ανάπτυξη που παρατηρείται σε τρία είδη φυτών (ένα µονοκοτυλήδονο και δύο δικοτυλήδονα)

3 Σχήµα1. Sorghum saccharatum Σχήµα1. Sorghum saccharatum Σχήµα 3. Sinapis alba Οι σπόροι (10 σπόροι x 3 επαναλήψεις) τοποθετούνται σε πρότυπο έδαφος (control) και στο δείγµα εδάφους ή στερεού αποβλήτου που θέλουµε να µελετήσουµε. Στη συνέχεια το πρότυπο έδαφος και το δείγµα διαβρέχονται µε νερό, µέχρι κορεσµού και τοποθετούνται σε θάλαµο σταθερής θερµοκρασίας (25 o C) για τρεις ηµέρες. Στο διάστηµα των τριών ηµερών από τους σπόρους προκύπτουν τα αντίστοιχα φυτά τα οποία και αναπτύσσονται. Μετά τις τρεις ηµέρες µετράται το µήκος των φυτών στον µάρτυρα και στα δείγµατα και από τη σύγκριση των δύο προκύπτει το ποσοστό µείωσης της ανάπτυξης των φυτών στο δείγµα (φυτοτοξικότητα) ή το ποσοστό αύξησης (ευτροφισµός). Για τον προσδιορισµό της φυτοξικότητας της λυµατολάσπης και µειγµάτων λυµατολάσπης/εδάφους, προτείνεται η παρακάτω διαδικασία. Μέτρηση της ανάπτυξης των φυτών (φυτοτοξικότητα) σε δείγµατα λυµατολάσπης, εδάφους και σε διάφορες αναλογίες λυµατολάσπης/εδάφους (π.χ. 1:1, 1:2, 2:1 κλπ.). Από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα µπορέσει να εκτιµηθεί η δράση της λυµατολάσπης όταν αποτίθεται στο έδαφος ή χρησιµοποιείται σε γεωργικές χρήσεις. Πολλές φορές είναι δύσκολο για τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους να εντοπιστεί το σύνολο των χηµικών ουσιών που µπορεί να υπάρξουν σε ένα δείγµα. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την εφαρµογή των τεστ τοξικότητας, γνωστά και ως

4 βιοδοκιµές. Με τη χρήση των βιοδοκιµών γίνεται µία άµεση εκτίµηση της επίδρασης ενός δείγµατος σε ζωντανούς οργανισµούς. Ο προσδιορισµός της τοξικότητας εδαφών, ιζηµάτων, κοµπόστ και βιοµηχανικών λασπών µπορεί να γίνει µε την εκτίµηση του δείκτη βλαστικότητας (Germination Index GI), ο οποίος επιτρέπει τον προσδιορισµό της φυτοτοξικότητας ενός ρυπασµένου στερεού υλικού σε µικρό χρονικό διάστηµα (τρεις ηµέρες) και µε µικρό κόστος. Αποτελέσµατα των µετρήσεων φυτοτοξικότητας Από τα δείγµατα εδάφους που εξετάστηκαν αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν το δείγµα από την όχθη της λίµνης Κορώνειας. Το έδαφος στην όχθη της λίµνης είναι τόσο τοξικό που οι σπόροι των τριών φυτών δεν φύτρωσαν καθόλου. Σχήµα 4. Ενώ, αντίθετα σε µία απόσταση 300 µέτρων από την όχθη, παρουσίασε ευτροφισµό 97% σε σχέση µε το πρότυπο χώµα. Σχήµα 5 Η φυτοτοξικότητα προσδιορίζεται από τη σύγκριση της βλαστικότητας (ανάπτυξη ριζών) κάποιου είδους σπόρων στο υπό µελέτη ρυπασµένο έδαφος και της βλαστικότητας των ίδιων σπόρων σε πρότυπο εδαφικό υλικό (δείγµα αναφοράς).

5 Ο δείκτης βλάστησης υπολογίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: είκτης βλάστησης.β. ή..(%) 100 = Σ.Μ.100/Σo.Μο όπου: Σ: ο µέσος όρος του αριθµού των σπόρων που βλάστησαν στο υπό εξέταση δείγµα Σο: ο µέσος όρος των σπόρων που βλάστησαν στα δείγµατα αναφοράς (συνήθως το σύνολο των δειγµάτων αναφοράς είναι 3) Μο: o µέσος όρος του µήκους των ριζών των σπόρων που βλάστησαν στα δείγµατα αναφοράς Μ: o µέσος όρος του µήκους των ριζών των σπόρων που βλάστησαν στο υπό εξέταση δείγµα Η τιµή του δείκτη βλάστησης καθορίζει την φυτοτοξικότητα του ρυπασµένου εδάφους, ως εξής: α) είκτης βλάστησης = 0-65%, το έδαφος χαρακτηρίζεται ως φυτοτοξικό β) είκτης βλάστησης = %, το έδαφος χαρακτηρίζεται ως µη φυτοτοξικό γ) είκτης βλάστησης >100%, το έδαφος θεωρείται φυτοδιεγερτικό. Συνήθως, το δείγµα εξετάζεται υπό διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις) έτσι ώστε τα προκύπτοντα αποτελέσµατα σχετικά µε την φυτοτοξικότητα να είναι πιο αξιόπιστα και να δίδουν µια εικόνα της επιρροής της συγκέντρωσης του δείγµατος στην βλαστικότητα του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου είδους σπόρων. Στην περίπτωση λοιπόν που εξετάζονται τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις Α, Β και C, υπολογίζονται τρεις δείκτες βλαστικότητας GIA, GIB και GIc και τα αποτελέσµατα διεξάγονται βάσει του ακόλουθου πίνακα: GIA GIB GIc Συµπέρασµα <66% <66% <66% Εξαιρετικά φυτοτοξικό δείγµα <66% <66% >66% Ελαφριά λιγότερο φυτοτοξικό δείγµα <66% >66% >66% Ελαφριά φυτοτοξικό δείγµα ακίνδυνο σε χαµηλές συγκεντρώσεις >66% >66% >66% Μη φυτοτοξικό δείγµα Μια δεύτερη παράµετρος που µπορεί να υπολογιστεί και να δώσει εξίσου σηµαντικά στοιχεία για την τοξικότητα ενός στερεού δείγµατος είναι ο συντελεστής αναστολής, ο οποίος καθορίζει την επί τοις εκατό αναστολή (εµπόδιση) της βλάστησης συγκεκριµένων σπόρων, η οποία οφείλεται στην τοξικότητα ρύπων που πιθανόν βρίσκονται µέσα στο έδαφος. Ο συντελεστής αναστολής προκύπτει από την παρακάτω σχέση: Συντελεστής αναστολής βλάστησης: (%) A B100 = (A-B).100/A όπου: Α: ο µέσος όρος του αριθµού των σπόρων που βλάστησαν ή µέσος όρος του µήκους των ριζών των σπόρων που βλάστησαν στα δείγµατα αναφοράς Β: ο µέσος όρος του αριθµού των σπόρων που βλάστησαν στα δείγµατα ή ο µέσος όρος του µήκους των ριζών των σπόρων που βλάστησαν στα υπό εξέταση δείγµατα Βάσει του δείκτη αναστολής βλάστησης µπορεί να υπολογιστεί ο δείκτης τοξικότητας IC50 (Ιnhibitory Concentration 50%), ο οποίος εκφράζει τη συγκέντρωση του υπό εξέταση δείγµατος που µπορεί να προκαλέσει 50% αναστολή της βλάστησης ενός συγκεκριµένου είδους σπόρων.

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το τελικό αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής, ενθουσίασε όλους, µαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι µαθητές µας, αποκόµισαν εξειδικευµένες γνώσεις γύρω από διαδικασίες βιοελέγχου της ρύπανσης των εδαφών και προβληµατίσθηκαν από τα αποτελέσµατα, ιδίως στις περιπτώσεις έντονης επιβάρυνσης. Ήρθαν σε επαφή µε καλλιεργήσιµες και εγκαταλειµµένες άγονες παραλίµνιες περιοχές, µε τα ποτάµια και τις λίµνες της περιοχής και τα εδάφη τους. Συνεργάστηκαν µε τους τοπικούς και άλλους φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την ολιστική διαχείριση του µεγάλου εθνικού πάρκου που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Θεσσαλονίκης. Τους δόθηκε η ευκαιρία να εφαρµόσουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Η συνεργατική δουλειά της οµάδας και των εκπαιδευτικών τους έδωσε τη δυνατότητα να εργασθούν δηµιουργικά σε θέµατα γνώσης του προβληµάτων του περιβάλλοντος, αποτέλεσµα ανθρωπογενούς επίδρασης πάνω σ αυτό, να διατυπώσουν ερωτήµατα και απόψεις, να διαµορφώσουν στάσεις, να κρίνουν, να στηλιτεύσουν, να αντιδράσουν, να απορρίψουν τέλος πρακτικές ασύστολης εκµετάλλευσης και αδιαφορίας για περιβαλλοντικά εγκλήµατα που συντελούνται γύρω µας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Baird DJ, Douben PE, Greig-Smith P, Maltby L, 2003, eds. ECOtoxicology: Ecological Dimensiosn, Ecotoxicology Series, vols 1-10, Chapman & Hall, London. 2. Hoffman DJ, Rattner BA, 1994, eds. Handbook of Ecotoxicology. CRC Press, Boca Raton, FL, Cairns J, Jr.,1994. Ecological Toxicity: Scale, Complexity and Relevance. CRC Press, Boca Raton, FL, Newman MC, Jagoe CH.,1996. Ecotoxicology: A Hierarchical Treatment. CRC Press, Boca Raton, FL, Jorgensen SE, Sorensen BH, Mahler A.,1998. Handbook of Estimation Methods in Ecotoxicology and Environmental Chemistry. CRC Press, Boca Raton, FL, Newman MC, Unger MA, eds. Fundamentals of Ecotoxicology, 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, FL, Forbes VE, Forbes TL., Ecotoxicology in Theory and Practice. Chapman & Hall, London, 1993.

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ελεγχόμενη Φυσική Αποκατάσταση Ρύπων στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ευρώτα»

«Ελεγχόμενη Φυσική Αποκατάσταση Ρύπων στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελεγχόμενη Φυσική Αποκατάσταση Ρύπων στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Ευρώτα» Ανδριανάκη Μαρία Εξεταστική Επιτροπή: Νικολαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩN Υ ΡΟΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ: Επίδραση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 5.1 Εισαγωγή - Άνθρωπος και Περιβάλλον Στο βυθό αρκετών φυσικών νερών, στην διεπιφάνεια νερού-ιζήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΥΡΦΗΣ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων

Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Ποιότητα Νερού και Ρύπανση Υδατικών Πόρων Βασίλης Αντωνόπουλος Καθηγητής Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Στόχοι της Έρευνας

1.1. Στόχοι της Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατανόηση της σημασίας της βιοποικιλότητας και των ισορροπιών του οικοσυστήματος γενικότερα, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη μέλη στην λήψη μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η συµβολή της µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων Ρόδου στην διαφύλαξη του υδροφόρου ορίζοντα και των παράκτιων οικοσυστηµάτων από τη ρύπανση. Γνώσεις και απόψεις των εργαζοµένων στην περιοχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2010 COM(2010) 443 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά µε το ζήτηµα της επανεπεξεργασίας ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ. Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3

Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ. Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 3 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΜΕΛΕΤΗ τίε Ρ ίτ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΡ. ΕΙΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

«ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων

Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Bιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Σπουδαστές Κουνάδης Σπυρίδων Κάλτσας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής Μαυρίδης Κωνσταντίνος Καβάλα 2011 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας

Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας Στρατηγικό Σχέδιο Έρευνας & Στρατηγικό Σχέδιο Εφαρμογής Τεχνολογίας Οκτώβριος 2008 Πρόλογος Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα