ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Κ."

Transcript

1 Friday, October 06, 2006 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΖ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Οργανωτικό μοντέλο των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων. Συγκριτική μελέτη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών για την χώρα μας» Επιβλέπων: Δρ. Γεώργιος Κ.Μπαλκάμος Σπουδαστής: Χρυσόστομος Δ.Ψωμάς ΑΘΗΝΑ 2006

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση του. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιήθηκε μελέτη τόσο του κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου όσο και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να χαρτογραφηθεί το σύνολο των στοιχείων του ελληνικού οργανωτικού μοντέλου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα των συστημάτων που εφαρμόζουν χώρες του εξωτερικού, τόσο στην Ευρώπη (Ηνωμ.Βασίλειο, Ιρλανδία, Τσεχία και Δανία) όσο και εκτός αυτής, (Καναδάς και ΗΠΑ) προκειμένου να εντοπιστούν και να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη χώρα μας. Από την αποτύπωση και αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων προέκυψαν ορισμένες αδυναμίες και μειονεκτήματα, βασικότερο από τα οποία είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός των φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα, αρκετοί από τους οποίους ασκούν και άλλες αρμοδιότητες παράλληλα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί στο πλαίσιο του συστήματος του επίσημου ελέγχου τροφίμων. Η ύπαρξη δύο Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), ως συνολικά υπεύθυνες για το σύστημα των ελέγχων στη χώρα μας, εντείνει παρά αμβλύνει το πρόβλημα συντονισμού το οποίο εκ των πραγμάτων υφίσταται λόγω των πολλών εμπλεκόμενων φορέων. Η απουσία συστήματος δευτεροβάθμιου εσωτερικού ελέγχου, η αποσπασματική και αυτόνομη εκπαίδευση των στελεχών που διεξάγουν ελέγχους και η καθυστέρηση στην υλοποίηση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη των αρχών ελέγχου, καταγράφηκαν επίσης στις αδυναμίες του ελληνικού οργανωτικού μοντέλου. Η σημαντικότερη από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στην παρούσα εργασία είναι η δημιουργία μίας Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή Τροφίμων, με τον χαρακτήρα της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η Αρχή αυτή προτείνεται να συγκεντρώσει όλες τις επιτελικές, συντονιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και ευθύνες των δύο

3 Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών που υφίστανται αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας. Η στελέχωση της προτεινόμενης Αρχής επιβάλλεται να περιλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό από όλους τους μέχρι σήμερα εμπλεκόμενους φορείς, τόσο για τη διασφάλιση της διεπιστημονικής προσέγγισης και συνεργασίας στα θέματα των τροφίμων όσο και για τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης και την ομαλή μετάβαση από την παρούσα κατάσταση στη νέα. Σημαντικός παράγοντας θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί η οργάνωση της Αρχής σε περιφερειακό επίπεδο. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων προτείνεται η υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών σημαντικότερες από τις οποίες είναι η δημιουργία μίας Νομαρχιακής Διεύθυνσης, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη συμμετοχή στο σύστημα του επίσημου ελέγχου, η κεντρική οργάνωση και εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των στελεχών που διεξάγουν ελέγχους και η καθιέρωση της ανάλυσης επικινδυνότητας ως βασικό εργαλείο προγραμματισμού της συχνότητας και του είδους των ελέγχων. Τέλος, θεωρείται χρήσιμο και προτείνεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση τόσο στην ενημέρωση όσο και στην εκπαίδευση του καταναλωτή, ώστε αφενός να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και αφετέρου σε βάθος χρόνου να καταστεί πραγματικότητα η ασφάλεια των τροφίμων «από το αγρόκτημα έως το τραπέζι» σύμφωνα με τον στόχο της Ε.Ε. Λέξεις Κλειδιά: επίσημος έλεγχος τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων, Κεντρική Αρμόδια Αρχή, κοινοτικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων, ΕΦΕΤ

4 ABSTRACT The main objective of the present study is the evaluation of the Greek official food control system and the formulation of proposals for its improvement. Both European Union s legislative framework and Greek legislation were examined in order to compose accurately the Greek model. Corresponding models both from European countries (Great Britain, Ireland, Czech Republic and Denmark) and non European countries (Canada, USA) were surveyed as to locate best practices that could be applied in Greece. Certain weaknesses and disadvantages have resulted from the review and evaluation of the Greek official food control system. The most important one is that there are numerous institutions involved in the system, much of them practicing several other competences in parallel with the competences that they have been ceded regarding official food control system. The existence of two Central Competent Authorities (Hellenic Food Authority - EFET and Ministry of Rural Growth and Foods), sharing the overall responsibility for the official food control system in Greece, intensifies despite resolving the problem of coordination which exists by default considering the number of involved institutions. The absence of auditing system, the unsystematic education of the food inspectors and the delay in the implementation and use of informative systems for the support of controls, were also recorded in Greek system s list of weaknesses. The most important proposal, among those posed in the present work, is the foundation of a Central Competent Authority for Food Consumer Protection as a constitutional independent administrative body. It is proposed that this authority assembles all the administrative, coordinative and executive competences and responsibilities which the two Greek Central Competent Authorities now possess. Scientific personnel from all the involved institutions should staff the proposed authority in order to assure inter-scientific management and cooperation, maintain institutional memory and ease transition from the current situation to the new one. It is also suggested that the new authority should be organised in regional level.

5 Several proposals for improving the effectiveness of controls are put forward, but the more important are the foundation of a Prefectural Direction which will be dedicated only to the competences relative to the official food control system, the central organisation and intensification of food inspector s education, and the adoption of risk analysis as the key function for scheduling controls. Finally it is proposed to emphasize in consumer s education and informing in order to raise consumer s confidence and reach, in a long term basis, EU s goal for food safety from the farm to the fork.

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή 6 2 Το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τον επίσημο έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων Η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων Ο κανονισμός 178/ Το «Πακέτο Υγιεινής Hygiene Package» Κανονισμός 852/ Κανονισμός 853/ Κανονισμός 854/ Οδηγία 2002/99/ΕΚ Οδηγία 2004/41/ΕΚ Κανονισμός 882/ Ο επίσημος έλεγχος των τροφίμων στην Ελλάδα Γενικά Αρμοδιότητες ανά Υπουργείο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Υπουργείo Ανάπτυξης Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Νομαρχιακές Υπηρεσίες Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Γενικό Χημείο του Κράτους Υπουργείο Υγείας Συστήματα εσωτερικού δευτεροβάθμιου ελέγχου των Αρμόδιων Αρχών (Audit Systems) Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση 15523/ Ο επίσημος έλεγχος των τροφίμων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Ηνωμένο Βασίλειο - FSA Ιρλανδία - FSAI Δανία - DVFA Τσεχία - CAFIA Καναδάς - CFIA Η.Π.Α FSIS 65 5 Συμπεράσματα - Προτάσεις Αδυναμίες του Ελληνικού οργανωτικού μοντέλου Προτάσεις 73 6 Βιβλιογραφία - Πηγές 82 Πίνακας Συντμήσεων 85

7 1 Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταρχήν η αποτύπωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον επίσημο έλεγχο τροφίμων στην Ε.Ε και τη χώρα μας και η συγκριτική μελέτη του οργανωτικού μοντέλου αντιπροσωπευτικών συστημάτων οργάνωσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με το σύστημα του επίσημου ελέγχου των τροφίμων, όπως αυτό εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του κάθε μοντέλου και εντέλει η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στην οργάνωση των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών της χώρας μας. Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά (Κεφάλαιο 2) παρουσιάζεται το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων και τον επίσημο έλεγχο αυτών, όπως αυτό έχει πρόσφατα διαμορφωθεί και ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου του Η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου περιλαμβάνει τις κυριότερες απαιτήσεις που προκύπτουν για κάθε εμπλεκόμενο μέρος στο πεδίο ενδιαφέροντος, όπως αυτές προέκυψαν από την αποδελτίωση των νομικών κειμένων. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα του επίσημου ελέγχου των τροφίμων στη χώρα μας, όπως αυτό προκύπτει από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται οι υπηρεσίες στις οποίες έχει εκχωρηθεί η σχετική αρμοδιότητα, ενώ επιχειρείται η χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων αυτών ανά υπηρεσία και τομέα ευθύνης. Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα των οργανωτικών μοντέλων και μεθόδων των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών ελέγχου από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμ.Βασίλειο, Ιρλανδία, Τσεχία και Δανία), καθώς και από δύο χώρες εκτός Ευρώπης (Καναδάς και ΗΠΑ). Η αναφορά σε κάθε μία από αυτές τις χώρες περιλαμβάνει την οργανωτική δομή (οργανόγραμμα), τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς της εκάστοτε Αρχής, ενώ απομονώνονται οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται 7

8 και οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «τροφή για σκέψη» κατά την ανασκόπηση του αντίστοιχου ελληνικού μοντέλου. Στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5) πραγματοποιείται μια κριτική αξιολόγηση του ελληνικού συστήματος με στόχο τον εντοπισμό των αδυναμιών και μειονεκτημάτων που χρήζουν περαιτέρω μελέτης για τη βελτίωση του ελληνικού οργανωτικού μοντέλου. Τέλος, με βάση τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, αλλά και τα χρήσιμα συμπεράσματα από τη μελέτη των αντίστοιχων συστημάτων ευρωπαϊκών κυρίως κρατών, παρατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις αναμόρφωσης του ελληνικού μοντέλου τόσο σε διοικητικό-οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η συλλογή των πληροφοριών για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε: με χρήση του διαδικτύου από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων αρχών αντλήθηκαν τα σχετικά στοιχεία για την κάθε αρχή (συμπεριλαμβανομένου και των ελληνικών εμπλεκόμενων φορέων) από τη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου της Ε.Ε αντλήθηκαν όλα τα σχετικά νομοθετικά κείμενα του κοινοτικού πλαισίου από τη βάση δεδομένων νομικού περιεχομένου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος αντλήθηκαν τα σχετικά νομοθετικά κείμενα του ελληνικού πλαισίου από τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (βλ. Κεφάλαιο 6 Βιβλιογραφία) μέσω των προφορικών συζητήσεων με στελέχη του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 8

9 2 Το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο για τον επίσημο έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων Η Ε.Ε έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή στο οποίο υπάγεται και η ασφάλεια των τροφίμων. Συντρέχουσα αρμοδιότητα σημαίνει ότι τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν την εξουσία να νομοθετούν και να εκδίδουν νομικά δεσμευτικές πράξεις σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Τα κράτη μέλη ασκούν τις αρμοδιότητές τους στο βαθμό που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη δική της ή αποφάσισε να παύσει να την ασκεί. Ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων προέρχεται εξολοκλήρου από την Ε.Ε. Τα κράτη μέλη εκδίδουν κυρίως εφαρμοστικά μέτρα των κανονισμών και οδηγιών που θεσπίζει η Ε.Ε. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κλονίστηκε έντονα κατά τη δεκαετία του 90, λόγω των σωρευτικών επιπτώσεων των κρίσεων που σχετίζονταν με την ασφάλεια των τροφίμων (π.χ διοξίνες, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών κλπ). Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη στρατηγική με σκοπό να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κοινού και να αναμορφώσει ριζικά την πολιτική προστασίας του καταναλωτή τροφίμων. Τρεις είναι οι πυλώνες της στρατηγικής αυτής: η θέσπιση σύγχρονου και ευέλικτου νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών η λήψη αποφάσεων με βάση έγκυρα επιστημονικά δεδομένα η θεσμοθέτηση έγκυρου, έγκαιρου και αποτελεσματικού μηχανισμού για τον έλεγχο των τροφίμων Το χρονικό της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής από την Ε.Ε έχει ως εξής: 2000 : Έκδοση της Λευκής Βίβλου για την Ασφάλεια των τροφίμων 1 1 Όπως είναι γνωστό κάθε Λευκή Βίβλος αποτελεί μια επίσημη δέσμη προτάσεων για συγκεκριμένες πολιτικές και όχι δεσμευτικό νομικό κείμενο 9

10 2002 : Έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (OJ L 31, , p. 1) για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων - European Food Safety Authority (EFSA) και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων 2004 : Έκδοση του «Πακέτου Υγιεινής Hygiene Package» με το οποίο ουσιαστικά αντικαθίσταται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το «Πακέτο Υγιεινής» περιλαμβάνει 3 κανονισμούς (ΕΚ 852/2004, ΕΚ 853/2004, ΕΚ 854/2004) και 2 οδηγίες ( Οδηγία 2002/99/ΕΚ 2 και Οδηγία 2004/41/ΕΚ) με ημερομηνία εφαρμογής την 1/1/2006 Έκδοση του Κανονισμού 882/2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» 2006 : Η 1/1/2006 αποτελεί την ημερομηνία εφαρμογής του αναθεωρημένου πλέον νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε για τον επίσημο έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων 2.1 Η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων Η Λευκή Βίβλος για την ασφάλεια των τροφίμων [COM (1999) 719/ ] τονίζει την ανάγκη μιας πολιτικής βασιζόμενης σε σταθερές επιστημονικές βάσεις και σε σύγχρονη νομοθεσία. Στόχος αυτής της γενικής αναδιατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών: το ευρύ κοινό, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι εμπορικοί εταίροι και οι διεθνείς οργανισμοί εμπορίου. 2 Η Οδηγία 2002/99/ΕΚ αν και ψηφίστηκε το 2002 θεωρείται κομμάτι του «Πακέτου Υγιεινής» - ημερομηνία εφαρμογής 1/1/

11 Βασική κατευθυντήρια οδηγία της Λευκής Βίβλου ήταν η σύνθεση, εναρμόνιση, απλοποίηση και επικαιροποίηση της κατακερματισμένης και τομεακής κοινοτικής νομοθεσίας σε ένα ενιαίο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των τροφίμων («από το αγρόκτημα έως το τραπέζι», «από το στάβλο έως το πιάτο»), ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διατήρηση των υψηλών προτύπων ασφαλείας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων: από την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, τη διανομή έως την τελική διάθεση των τροφίμων ή των ζωοτροφών. 2.2 Ο κανονισμός 178/2002 Η δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (OJ L 31, , p. 1) «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της EFSA και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», αποτέλεσε το ιδρυτικό κείμενο - θεμέλιο της νέας σχετικής νομοθεσίας. Καθορίστηκαν βασικές αρχές όπως: η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των ανθρώπων και των ζώων η ολιστική προσέγγιση της υγιεινής των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσής τους (από το στάβλο έως το πιάτο) η διαδικασία ανάλυσης της επικινδυνότητας (Risk Analysis) που συνίσταται στην αξιολόγηση, τη διαχείριση και την κοινοποίηση αυτής η αρχή της προφύλαξης η πρωταρχική ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας η εγκαθίδρυση συστημάτων ιχνηλασιμότητας η αρχή της διαφάνειας οι γενικές υποχρεώσεις του εμπορίου κατά την εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων και τα διεθνή πρότυπα η διαχείριση των διατροφικών κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 11

12 και τέλος το δικαίωμα των πολιτών σε σαφή και ακριβή πληροφόρηση από τις δημόσιες αρχές. 2.3 Το «Πακέτο Υγιεινής Hygiene Package» Λαμβάνοντας τις ανωτέρω βασικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ως τη βάση της νέας νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε «οριζόντια» εναρμόνιση των κανόνων υγιεινής για την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση των τροφίμων. Βασικός στόχος ήταν η σύνθεση, η εναρμόνιση, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της κατακερματισμένης και ανά τομείς κοινοτικής νομοθεσίας σε ένα ενιαίο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η διατήρηση των υψηλών προτύπων ασφαλείας. Το τότε υφιστάμενο υγειονομικό πλαίσιο περιλάμβανε 17 κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν σταδιακά από το 1964 προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, αλλά και η προστασία του καταναλωτή. Η πολυπλοκότητα των εν λόγω οδηγιών, η παράλληλη και συχνά ταυτόχρονη αναφορά τους σε θέματα που άπτονται διαφορετικών τομέων (υγεία των ζώων, υγιεινή, επίσημος έλεγχος), η σχετική «υστέρηση» σε υγειονομικούς κανόνες για τα μη ζωικής προέλευσης τρόφιμα, και τέλος η συχνά καθυστερημένη και ανομοιόμορφη ενσωμάτωσή των εν λόγω κανόνων στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών, κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για αναμόρφωση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Το αναθεωρημένο κοινοτικό πλαίσιο για την υγιεινή των τροφίμων (hygiene package) αποτελείται από 3 κανονισμούς και δύο οδηγίες και έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1 η Ιανουαρίου 2006 (με εξαίρεση την οδηγία 2002/99 για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου προϊόντων ζωικής προέλευσης, η οποία εφαρμόζεται από 1 η Ιανουαρίου 2005): 12

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων (OJ L 226, ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (OJ L 226, ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (OJ L 226, ). Οδηγία 2002/99/ΕΚ για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (OJ L 18, , p. 11). Οδηγία 2004/41/ΕΚ για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου (OJ L 195, ) Κανονισμός 852/2004 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων» αποτελεί «οριζόντια» νομοθεσία που αναφέρεται στους γενικούς κανόνες υγιεινής όλων των ειδών τροφίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσής τους (από την πρωτογενή παραγωγή έως και την προσφορά προς πώληση ή τη διάθεση στον τελικό καταναλωτή). Έχει διευρυμένο πεδίο εφαρμογής συγκριτικά με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ, η οποία καταργήθηκε από την 1 η Ιανουαρίου 2006 με την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Οι βασικές του αρχές συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 1. Κύριος στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή 2. Η συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση της υγιεινής των τροφίμων, από το σημείο της πρωτογενούς παραγωγής μέχρι και την τελική τους διάθεση, θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια των τροφίμων. 3. Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για οικιακή χρήση, καθώς και στην οικιακή παρασκευή, το χειρισμό και την 13

14 αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική κατανάλωση. Επίσης, δεν εφαρμόζεται για μικρές ποσότητες πρωτογενών προϊόντων που προμηθεύονται άμεσα από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή. Για τις τελευταίες περιπτώσεις ο κανονισμός προβλέπει τη θέσπιση εθνικών μέτρων. 4. Ο υπεύθυνος κάθε επιχείρησης τροφίμων φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων. 5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, με εξαίρεση του επιπέδου της πρωτογενούς παραγωγής, οφείλουν να καταρτίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης, θεσπίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του συστήματος HACCP σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων. 6. Ο κανονισμός ενθαρρύνει την κατάρτιση εθνικών και κοινοτικών οδηγών ορθής πρακτικής για την υγιεινή και για την εφαρμογή των αρχών του HACCP. Η χρήση των εν λόγω οδηγών από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων παραμένει σε εθελοντική βάση. Οι εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής καταρτίζονται από τους οικείους κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων ή υπό την αιγίδα ενός εθνικού οργανισμού τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ), ύστερα από διαβούλευση με εκπροσώπους φορέων τα συμφέροντα των οποίων μπορούν να θιγούν ουσιαστικά (π.χ. αρμόδιες αρχές και ενώσεις καταναλωτών), λαμβανομένων υπόψη των συναφών κωδίκων πρακτικής του Codex Alimentarius 3 και των σχετικών υποδείξεων του κανονισμού (παράρτημα Ι, μέρος Β), όταν αφορούν την πρωτογενή παραγωγή. Οι οδηγοί ορθής πρακτικής που καταρτίστηκαν βάσει της 3 Η Codex Alimentarius Commission είναι μια επιτροπή που καταρτίστηκε το 1963 από κοινού από τον FAO (Food & Agricultural Organization) και τον WHO (World Health Organization) με στόχο τη δημιουργία προτύπων και οδηγιών για την ασφαλή παραγωγή τροφίμων 14

15 οδηγίας 93/43/ΕΟΚ, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, εφόσον είναι συμβατοί με τους στόχους του. 7. Καθορίζονται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής προς τις οποίες οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής όσο και κατά τα επόμενα στάδια, οφείλουν να συμμορφώνονται (παράρτημα Ι, μέρος Α και παράρτημα ΙΙ). 8. Επισημαίνεται η ανάγκη καθορισμού συγκεκριμένων μικροβιολογικών κριτηρίων, διαδικασιών και στόχων, βάσει επιστημονικής αξιολόγησης των κινδύνων, που θα συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία περί τροφίμων και θα διασφαλίζουν την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή της. 9. Ο υπεύθυνος κάθε επιχείρησης τροφίμων κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή, και με τρόπο που η τελευταία έχει προκαθορίσει, τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις που διατηρεί υπό τον έλεγχό του, ώστε κάθε μια από αυτές να καταχωρείται στο σχετικό μητρώο επιχειρήσεων. Επίσης, φροντίζει για την έγκριση των εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή όταν αυτό απαιτείται από την εθνική νομοθεσία, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, από απόφαση λαμβανόμενη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος. 10. Επιβεβαιώνεται η υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων να διατηρούν συστήματα ιχνηλασιμότητας των τροφίμων και των συστατικών τους, σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσής τους, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων. 11. Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα που εισάγονται στην Κοινότητα θα πρέπει να πληρούν τους κοινοτικούς κανόνες υγιεινής ή να ανταποκρίνονται σε κανόνες που είναι ισοδύναμοι με αυτούς. Αντίστοιχα, τα τρόφιμα που εξάγονται σε τρίτες χώρες θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ίδιες απαιτήσεις με εκείνες που ισχύουν για τη διάθεσή τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. 12. Προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης εθνικών μέτρων για την προσαρμογή των απαιτήσεων του κανονισμού, όταν τα εν λόγω μέτρα έχουν ως στόχο τη συνέχιση της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων ή την ικανοποίηση των αναγκών επιχειρήσεων τροφίμων που βρίσκονται σε περιοχές που υπόκεινται σε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ωστόσο, η επιδεικνυόμενη ευελιξία δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του 15

16 κανονισμού, ενώ η όλη διαδικασία από πλευράς κάθε κράτους μέλους οφείλει να είναι πλήρως διαφανής. 13. Δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη μέσω της θέσπισης εθνικών μέτρων δικαίου να καταστήσουν υποχρεωτική την εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται σε ορισμένους κλάδους τροφίμων Κανονισμός 853/2004 Η δημοσίευση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» αντικατοπτρίζει το γεγονός της ιδιαιτερότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ως προς τους κινδύνους που ενδεχομένως να παρουσιάζουν για την ανθρώπινη υγεία. Πρόκειται για «κάθετη» νομοθεσία, η οποία προσδιορίζει τους ειδικούς κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, και συμπληρώνει τους γενικούς κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Οι βασικές του αρχές συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 1. Κύριος στόχος παραμένει η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή (ιδίως μέσω της επιβολής των ίδιων κανόνων στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων σε ολόκληρη την Κοινότητα) και η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 2. Πεδίο εφαρμογής είναι τα μη μεταποιημένα και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 3. Ο κανονισμός εφαρμόζεται εν γένει στις δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου. Δεν εφαρμόζεται στο λιανικό εμπόριο, όπου οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 επαρκούν για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια για να επεκτείνουν ή να περιορίζουν, δυνάμει του εθνικού δικαίου, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στο λιανικό εμπόριο. 4. Πέραν της συμμόρφωσης προς τους γενικούς κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για την ιχνηλασιμότητα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι είναι αρμόδιοι για εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε έγκριση, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εξασφαλίζουν 16

17 ότι όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που διαθέτουν στην αγορά φέρουν είτε σήμα καταλληλότητας είτε αναγνωριστικό σήμα. 5. Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις και οι ειδικές διατάξεις για τα διάφορα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων (παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ). 6. Προϊόντα ζωικής προέλευσης που έχουν παραχθεί στην Κοινότητα διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον έχουν παραχθεί και υποστεί χειρισμούς σε εγκαταστάσεις οι οποίες: α) πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος και άλλων σχετικών απαιτήσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων, και β) έχουν καταχωρηθεί και εγκριθεί (όταν αυτό απαιτείται) από την αρμόδια αρχή. 7. Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για την προσαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμός 854/2004 Οι ειδικές διατάξεις για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, αντικατοπτρίζουν τους ειδικούς υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν για τις σχετικές επιχειρήσεις τροφίμων και ορίζονται στον κανονισμό 853/2004. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο» εφαρμόζεται μαζί με τον κανονισμό 882/2004. Οι βασικές του αρχές συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 1. Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν εγκαταστάσεις κατά τον χρόνο και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και στις εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, χορηγείται αριθμός έγκρισης στον οποίο είναι δυνατό να προστίθενται κωδικοί που δηλώνουν τους τύπους των παρασκευαζόμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. 2. Θεωρείται σκόπιμο, η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων στα σφαγεία, στις εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων και στα εργαστήρια τεμαχισμού να 17

18 πραγματοποιείται από τους επίσημους κτηνιάτρους, βάσει των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν. Τα κράτη μέλη διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν το καταλληλότερο προσωπικό που θα διενεργεί τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις άλλων τύπων εγκαταστάσεων. 3. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές για τους επίσημους ελέγχους σε ότι αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή διενεργεί επίσημους ελέγχους για να εξακριβώσει αν οι επιχειρήσεις τροφίμων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις: α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/ Οι επίσημοι έλεγχοι περιλαμβάνουν: α) ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής και συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) β) τους επίσημους ελέγχους που ορίζονται για το νωπό κρέας, τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα αλιευτικά προϊόντα, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (αναλύονται σε διαδοχικά άρθρα του κανονισμού) γ) τυχόν ειδικά καθήκοντα ελέγχου τα οποία ορίζονται στα παραρτήματα. 5. Με τους ελέγχους ορθής υγιεινής πρακτικής εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς και καταλλήλως τις διαδικασίες που αφορούν τουλάχιστον: α) τους ελέγχους των πληροφοριών για την τροφική αλυσίδα β) τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των χώρων και του εξοπλισμού γ) την υγιεινή πριν, κατά και μετά τη λειτουργία δ) την προσωπική υγιεινή ε) την κατάρτιση στις διαδικασίες υγιεινής και εργασίας στ) την καταπολέμηση των τρωκτικών και εντόμων ζ) την ποιότητα του νερού 4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 18

19 η) τον έλεγχο της θερμοκρασίας θ) τους ελέγχους των τροφίμων που εισέρχονται και εξέρχονται στην εγκατάσταση, καθώς και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. 6. Με τους ελέγχους του συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) εξακριβώνεται αν οι επιχειρήσεις τροφίμων εφαρμόζουν συνεχώς και καταλλήλως τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ιδίως δε διαπιστώνουν, αν οι διαδικασίες παρέχουν τα εχέγγυα που ορίζονται στο τμήμα ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Ειδικότερα, διερευνούν κατά πόσον οι πάγιες διαδικασίες που έχουν καταρτιστεί και εφαρμόζονται εγγυώνται, κατά το δυνατόν, ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης: α) ανταποκρίνονται στα μικροβιολογικά κριτήρια που θεσπίζονται δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας β) είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί καταλοίπων, προσμείξεων και απαγορευμένων ουσιών γ) δεν ενέχουν φυσικούς κινδύνους, όπως ξένα σώματα. 7. Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 σε σχέση με την τοποθέτηση σημάτων αναγνώρισης πραγματοποιείται σε όλες τις εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, επιπλέον της εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς άλλες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας Οδηγία 2002/99/ΕΚ Βασικός στόχος της οδηγίας 2002/99/ΕΚ «για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση», ήταν η σύνθεση και εναρμόνιση των διαφόρων ειδικών κανόνων υγειονομικού ελέγχου που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί και διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο. Η εναρμόνιση των κανόνων αυτών θα εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή τους σε όλη την Κοινότητα και θα συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη της εισαγωγής ή της εξάπλωσης νόσων των ζώων που οφείλονται στη διάθεση προϊόντων ζωικής προέλευσης στην αγορά. Από την παρούσα οδηγία δεν θίγονται οι 19

20 διατάξεις των οδηγιών 89/662/ΕΚ (σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο µε προοπτική την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς), 97/78/ΕΚ (για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες ), και των οδηγιών του καταλόγου του παραρτήματος Ι Οδηγία 2004/41/ΕΚ Βασικός στόχος της οδηγίας 2004/41/ΕΚ «για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ και 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408/ΕΚ», ήταν η κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συνεπεία της εναρμόνισης και απλοποίησής τους από τους κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/ προβλέπει την κατάργηση της οδηγίας 93/43/EOK, για την υγιεινή των τροφίμων, η παρούσα οδηγία καταργεί μόνον τις σχετικές με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. 5 Βλ. 17. παρ.1 20

21 Πίνακας 1: Οδηγίες που καταργούνται με βάση την Οδηγία 2004/41/ΕΚ Οδηγία που καταργείται 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου /118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου /461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 Αντικείμενο Περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων Περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών Περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων 77/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976 Περί αναζητήσεως τριχινών κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων που προέρχονται από χοιροειδή κατοικίδια 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου /215/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου /362/ΕΟΚ της Επιτροπής της 26ης Μαΐου /437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου /492/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου /493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου /494/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου /495/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου /45/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1992 Περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας Περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας Για τις γενικές συνθήκες υγιεινής στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής γάλακτος Σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών Περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων Περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων Σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες Για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφόμενων θηραμάτων Για τα υγειονομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την εμπορία κρέατός τους 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου /48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου /65/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1994 Πηγή: Οδηγία 2004/41/ΕΚ Για τη θέσπιση των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και την εμπορία νωπού γάλακτος, θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα Για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ Περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιμάδων και παρασκευασμάτων κρέατος 21

22 2.4 Κανονισμός 882/2004 Σκοπός του κανονισμού 882/2004 «για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων», είναι να συμπληρώσει τα κενά της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και των ζωοτροφών βάσει εναρμονισμένης κοινοτικής προσέγγισης όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων ελέγχου. Αποτελεί το βασικό νομοθέτημα βάση του οποίου θα πρέπει να εφαρμόζεται ο έλεγχος ενιαία από όλες τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών. Ο κανονισμός αποσκοπεί: στην πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα, είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος στη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο ζωοτροφών και τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης των ζωοτροφών και των τροφίμων και άλλων μορφών ενημέρωσης των καταναλωτών. Ως «επίσημος έλεγχος τροφίμων» νοείται κάθε μορφή ελέγχου που πραγματοποιεί η αρμόδια αρχή κάθε Κράτους- Μέλους ή η Κοινότητα για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την προστασία της υγείας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα ως επίσημος έλεγχος θεωρείται: Ο οποιοσδήποτε έλεγχος στα τρόφιμα, στα συστατικά των τροφίμων, στα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Ο οποιοσδήποτε έλεγχος της επισήμανσης, της παρουσίασης, της διαφήμισης, και των εμπορικών παραστατικών. Η δειγματοληψία, η εργαστηριακή εξέταση ή η ανάλυση ή τα άλλα μέσα διεξαγωγής ελέγχων από την αρμόδια αρχή ή από τους εντεταλμένους της. 22

23 Η οποιαδήποτε επιθεώρηση, έλεγχος εγκατάστασης, τήρησης και επαλήθευσης των συστημάτων διασφάλισης στις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής, εμπορίας, διάθεσης και εστίασης Πιο αναλυτικά, ως δραστηριότητες κατά τον επίσημο έλεγχο θεωρούνται: Ο έλεγχος των τροφίμων και των συστατικών τους, των προσθέτων, βιταμινών, ανόργανων αλάτων, άλλων προσθέτων που προορίζονται να πωληθούν ως έχουν και των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, καθώς και ο έλεγχος της επισήμανσης, της παρουσίασης και της διαφήμισης τους, Η επιθεώρηση που αφορά στην εφαρμογή κανόνων υγιεινής και συστημάτων διασφάλισης σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, Οι έλεγχοι που γίνονται στη βάση εθνικών προγραμμάτων, κοινοτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων παρακολούθησης και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων για τη δημιουργία προτύπων (τακτικοί έλεγχοι). Οι έλεγχοι που επιβάλλονται μετά από καταγγελίες, ειδοποίηση από το σύστημα Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), ή μετά από εκδήλωση διατροφικών κρίσεων. Καθήκοντα επίσημων ελέγχων Λαμβάνοντας ως βάση τις γενικές αρχές και απαιτήσεις τις νομοθεσίας για τα τρόφιμα που διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΚ) 178/2002, ο κανονισμός 882/2004 περιγράφει λεπτομερέστερα τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές αυτές πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται. Οι επίσημοι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη, πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι τηρείται η εθνική και η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Για το σκοπό αυτό, οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και, κατ' αρχήν, αιφνιδιαστικά, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής των ζωοτροφών ή των τροφίμων. Για τον καθορισμό των ελέγχων λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν, η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενους ελέγχους, η αξιοπιστία των ελέγχων που 23

24 πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων, καθώς και οι υποψίες ή πληροφορίες για ενδεχόμενη μη συμμόρφωση. Αρμόδιες αρχές Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση των επίσημων ελέγχων. Αυτές οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πληρούν ορισμένα λειτουργικά κριτήρια ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η αποτελεσματικότητά τους. Πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και επαρκές ειδικευμένο προσωπικό (τομείς που αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα II), καθώς και σχέδια αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση ανάθεσης ενός μέρους των επίσημων ελέγχων σε περιφερειακές ή τοπικές αρχές, είναι αναγκαία η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της αναθέτουσας Κεντρικής Αρμόδιας Αρχής και των αντίστοιχων αρχών ελέγχου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα ελέγχου σε φορείς ελέγχου εφόσον αυτοί πληρούν αυστηρούς όρους, οι οποίοι ορίζονται λεπτομερώς στον παρόντα κανονισμό. Προβλέπεται για το σκοπό αυτό διαδικασία για την κατάρτιση καταλόγου των καθηκόντων που μπορούν ή δεν μπορούν να ανατεθούν. Δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί η λήψη μέτρων επιβολής. Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) μπορεί να οργανώνει εξετάσεις ή επιθεωρήσεις των αρχών στις οποίες ανέθεσε τη διενέργεια ελέγχων. Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να δημοσιοποιούν τις σχετικές πληροφορίες που κατέχουν, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για ζωοτροφές ή τρόφιμα ότι μπορεί να δημιουργούν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων. Τα μέλη του προσωπικού των αρμόδιων αρχών είναι υποχρεωμένα να μην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αποκτούν κατά τη διεξαγωγή των 24

25 επίσημων ελεγκτικών τους καθηκόντων και οι οποίες εμπίπτουν ως εκ της φύσεώς τους στο επαγγελματικό απόρρητο. Δειγματοληψία και ανάλυση Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων πρέπει να είναι απολύτως έγκυρες σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή με διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα. Οι αναλύσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα III και να διενεργούνται από εργαστήρια που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα πρότυπα που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN). Σχέδια έκτακτης ανάγκης Καταρτίζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης στα οποία προσδιορίζονται τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν διαπιστώνεται ότι οι ζωοτροφές ή τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους ή ζώα είτε άμεσα είτε μέσω του περιβάλλοντος. Αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια καθορίζουν τις διοικητικές αρχές που πρέπει να συμμετέχουν, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους. Χρηματοδότηση των επίσημων ελέγχων Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επαρκείς οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων. Εάν επιβάλλονται τέλη επιθεώρησης στους υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων, πρέπει να τηρούνται κοινές αρχές για τον καθορισμό του επιπέδου των τελών αυτών και οι μέθοδοι και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών δημοσιοποιούνται. Όταν οι επίσημοι έλεγχοι αποκαλύπτουν τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, οι πρόσθετες δαπάνες που είναι αποτέλεσμα πιο εντατικών ελέγχων επιβαρύνουν τους εν λόγω υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων. 25

26 Πιστοποίηση Ο παρών κανονισμός προβλέπει μια διαδικασία για τον καθορισμό των περιπτώσεων και των όρων υπό τους οποίους πρέπει να εξασφαλιστεί επίσημη πιστοποίηση. Εργαστήρια αναφοράς Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς (ΚΕΑ) (παράρτημα VII), τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδοτική στήριξη της Κοινότητας και είναι αρμόδια για: την παροχή λεπτομερειών στα εθνικά εργαστήρια αναφοράς σχετικά με αναλυτικές μεθόδους την οργάνωση συγκριτικών δοκιμών, το συντονισμό, στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους, των πρακτικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης την παροχή τεχνικής συνδρομής στην Επιτροπή Για κάθε ΚΕΑ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να δημιουργηθούν ένα ή περισσότερα εθνικά εργαστήρια αναφοράς. Αυτά τα εργαστήρια λειτουργούν ως σημεία επικοινωνίας μεταξύ των ΚΕΑ και όλων των επίσημων εργαστηρίων στα κράτη μέλη. Διοικητική συνδρομή και συνεργασία Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επίσημοι έλεγχοι απαιτούν μέτρα από περισσότερα από ένα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Η συνδρομή αυτή μπορεί να επεκτείνεται και στην ενεργό συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων των εμπειρογνωμόνων ενός κράτους μέλους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα φορέα σύνδεσης, ρόλος του οποίου είναι να επικουρεί και να συντονίζει την επικοινωνία, τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτήσεων συνδρομής. Με τη λήψη αιτιολογημένου αιτήματος (ύπαρξη σοβαρού κινδύνου), ο φορέας σύνδεσης επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που μεριμνούν ώστε ο αιτών να λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τα 26

27 έγγραφα που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους λαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, τις διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που ενδεχομένως ενδιαφέρονται σχετικά. Η διαδικασία διοικητικής συνδρομής εφαρμόζεται στις ανταλλαγές όλων των ειδών πληροφοριών, πλην εκείνων που αποτελούν αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών και εκείνων που μπορεί να βλάψουν τα εμπορικά συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Εθνικά σχέδια ελέγχου Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου. Το σχέδιο αυτό, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2007, περιγράφει διεξοδικά το εθνικό σύστημα ελέγχου και τις σχετικές δραστηριότητες. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί σύμφωνα με τους άξονες που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη για να προωθήσει εναρμονισμένη προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση ορθών πρακτικών. Ένα έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής των σχεδίων ελέγχου και στη συνέχεια κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα επικαιροποιεί το αρχικό τους σχέδιο. Θα εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια γενική έκθεση για τη συνολική λειτουργία των εθνικών συστημάτων ελέγχου στα κράτη μέλη, βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενήργησε, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και θα δημοσιευθεί. Κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη Έως σήμερα οι κοινοτικοί έλεγχοι στα κράτη μέλη οργανώνονταν βάσει των «εντολών» που ανατίθονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις διάφορες οδηγίες. Η δημιουργία μιας ενιαίας νομικής βάσης με την παρόντα κανονισμό και η θέσπιση των σχεδίων ελέγχου θα επιτρέψουν στις κοινοτικές υπηρεσίες 27

28 ελέγχου να πραγματοποιήσουν μια γενική και πλήρη έρευνα των συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών. Εάν χρειαστεί, αυτές οι εθνικές επιθεωρήσεις και έρευνες του Food and Veterinary Office (FVO) της Επιτροπής μπορούν να συμπληρωθούν από πιο ειδικές έρευνες και επιθεωρήσεις για έναν συγκεκριμένο τομέα ή πρόβλημα. Η Επιτροπή εκπονεί για κάθε έρευνα που διενεργείται έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της. Η έκθεση αυτή περιέχει, όταν κρίνεται απαραίτητο, συστάσεις προς τα κράτη μέλη στις οποίες πρέπει αυτά να δίνουν την κατάλληλη συνέχεια. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους στις τρίτες χώρες και απαιτεί να διαθέτουν οι χώρες αυτές για τα προϊόντα που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχέδια ελέγχου παρόμοια με εκείνα που προβλέπονται για τα κράτη μέλη. Τα σχέδια αυτά πρέπει να είναι εφικτά από τεχνική και οικονομική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση και τη δομή της τρίτης χώρας καθώς και τη φύση των εξαγόμενων προϊόντων. Έλεγχοι σε τρίτες χώρες Οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να εξαγάγουν προϊόντα στην Ε.Ε πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη γενική οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων υγειονομικών ελέγχων. Όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ανεπαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να λάβει προσωρινά μέτρα, ύστερα από διαβουλεύσεις με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα. Κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους Πρέπει να υπάρξει ένα κοινοτικό πλαίσιο για την κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό αυτό λαμβάνει αποφάσεις ομοιόμορφα. Η Επιτροπή δύναται να οργανώνει κύκλους κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία, τις μεθόδους και τις τεχνικές ελέγχου, παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας ζωοτροφών και τροφίμων. 28

29 Έλεγχοι τρίτων χωρών στα κράτη μέλη Οι αρχές των τρίτων χωρών δικαιούνται να διοργανώνουν ελέγχους στα κράτη μέλη και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από εκπροσώπους του FVO που μπορούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη παρέχοντας δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε κοινοτικό επίπεδο και μπορεί να είναι χρήσιμα για τον έλεγχο που διενεργεί η τρίτη χώρα. Εθνικά μέτρα επιβολής Εάν κατά τους επίσημους ελέγχους η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμόρφωση, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης και το ιστορικό του υπευθύνου όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. Μπορεί να πρόκειται για διοικητικές κυρώσεις (απόσυρση από την αγορά ή καταστροφή του προϊόντος, κλείσιμο της επιχείρησης ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης, πρόστιμο κτλ) ή/και ποινικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Κοινοτικά μέτρα επιβολής Ο παρών κανονισμός προσθέτει μια νέα διάσταση στα υφιστάμενα μέτρα διασφάλισης του κανονισμού 178/2002. Έτσι, η Επιτροπή μπορεί να λάβει μέτρα όταν διαθέτει αποδείξεις για σοβαρή παράλειψη στα συστήματα ελέγχου ενός κράτους μέλους. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της διάθεσης στην αγορά ορισμένων προϊόντων ή τον καθορισμό ειδικών όρων για τη διανομή τους. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται όταν αποδειχθεί μέσω κοινοτικών ελέγχων η μη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν επανόρθωσε την κατάσταση κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και εντός της χρονικής προθεσμίας που αυτή είχε ορίσει. 29

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων

Υγιεινή Τροφίµων. Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή Τροφίµων Εισαγωγικές έννοιες Έκταση του προβλήµατος των τροφολοιµώξεων Υγιεινή κ Ασφάλεια Τροφίµων Γενικότερα, Υγιεινή είναι η επιστήµη που σκοπό της έχει την προαγωγήτηςυγείαςτωνανθρώπωνήτωνζώων.

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0183 EL 20.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 183/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 13 Φεβρουαρίου 2004 PE 337.066/12-17 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-17 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 337.066)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2007 Τόμος 6 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2007 Copyright 2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημητροπούλου Ελένη 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2 1. Δικηγόρος, Ph.D. Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΔΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κράτος με ευέλικτη,επιτελική δομή και λειτουργία. Χάραξη στρατηγικής στην αγροτική οικονομία, πολιτικές ανάπτυξης, κεντρικός έλεγχος. Η αποκέντρωση του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟ ΩΡΟΥ ιευθύνων Σύµβουλος ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τηνcodex ALIMENTARIUS (03/05/2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 21/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 56/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0854 EL 01.11.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 29ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0853 EL 11.03.2011 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010

L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 L 113/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 384/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έγκριση και την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 30.6.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1253/2012 του F.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ αναφορικά με διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα