Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:"

Transcript

1 ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1

2 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε θνξά live ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Γηα πξψηε θνξά ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ ππνδέρεηαη ηελ ηξαγνπδνπνηφ πνπ άιιαμε δξαζηηθά ηελ αγγιφθσλε ζθελή ζηελ Διιάδα! H Μόληθα εγθαηληάδεη ηνλ θεηηλφ θχθιν ζπλαπιηψλ ζηνλ πην κνπζηθφ Κήπν ηεο Αζήλαο, ζε κηα κνλαδηθή εκθάληζε ηελ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ. Αλαηξέρνληαο ζηε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο κέζα απφ ηα ηξία πξνζσπηθά ηεο άικπνπκ, ε Μόληθα ζα ραξίζεη ζην θνηλφ ηξαγνχδηα πνπ ζα ζπληξνθεχζνπλ ηδαληθά ηε λχρηα καο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Αγαπεκέλα ηξαγνχδηα, επηηπρίεο ηνπ αχξην θαη αλαπάληερεο δηαζθεπέο απαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ηεο βξαδηάο, κε νδεγφ ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηεο Μόληθαο λα ζπλεπαίξλεη ην θνηλφ Φίιηππνο Πιηάηζηθαο «Σξαγνύδηα ζηνλ Κήπν» πκκεηέρεη ν Γηάλλεο Μειηψθαο Μαδί ηνπο ν Μαλψιεο Φάκειινο θαη ν ηάζεο Γξνγψζεο Παξαζθεπή 19 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Όζνη βξεζνχλ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ ηελ Παξαζθεπή 19.6 ζηηο 9 κ.κ. ζα αθνχζνπλ κνπζηθέο θαη ζηίρνπο ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα θαη ηνπ Γηάλλε Μειηώθα πνπ εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο άγγημαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Μηα κνλαδηθή βξαδηά θαη κηα αλαδξνκή ζηα ηξαγνχδηα ηνπο απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα. Ξερσξηζηέο εθδνρέο πνιχ γλσζηψλ αιιά θαη «θξπκκέλσλ» θνκκαηηψλ απφ ηελ επνρή ησλ Ππμ Λαμ θαη απφ ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα, αιιά θαη ηξαγνχδηα απφ ηελ 2

3 ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή δηαδξνκή ηνπ Γηάλλε Μειηώθα ζα καο ηαμηδέςνπλ, ζα καο ζπκίζνπλ θαη ζα καο ζπγθηλήζνπλ Μαδί ηνπο ζηε ζθελή ζα βξεζνχλ αθφκε ν Μαλώιεο Φάκειινο θαη ν ηάζεο Γξνγώζεο. πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: Ρνδνύια Κνπηαιέιιε (θσλεηηθά, θιάνπην), Γηώξγνο Ληβαδάο (ληξακο), Νίθνο άιηαο (πιήθηξα), Γηώξγνο Καξαγθνύλεο (ειεθηξηθή θηζάξα), Αιέμαλδξνο Αξάπεο (κπάζν), Samuele Marlieri (ζαμφθσλν). Ο Κήπνο γηνξηάδεη ηελ Ζκέξα ηεο Μνπζηθήο Κπξηαθή 21 Ηνπλίνπ ζηηο 8 ην βξάδπ πκκεηέρνπλ: Polyphonica Kξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Βαζίιεο Γηζδάθεο Happy Dog Project Με ειεύζεξε είζνδν! ηε θεηηλή Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο, ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 21 Ηνπλίνπ ζηνλ νκνξθφηεξν κνπζηθό Κήπν ηεο πξσηεχνπζαο, αλνίγεη έλα πνιχρξσκν θαιεηδνζθφπην κε ηξαγνχδηα θαη ζπλζέζεηο απφ ηελ Διιάδα θαη φιν ηνλ θφζκν, νξρεζηξηθά θαη ρνξσδηαθά θνκκάηηα, θιαζηθά έξγα θαη άθξν-ηδαδ δεκηνπξγίεο. Σν ηκήκα ρνξσδίαο Polyphonica Voices (κνπζηθή δηεχζπλζε: Μαξίδα Βακβνπθιή) θαη ην ηκήκα θξνπζηψλ Polyphonica Drums (κνπζηθή δηδαζθαιία: Γηψξγνο Φαζφιεο) έρνπλ εηνηκάζεη έλα κνπζηθφ ηαμίδη πνπ μεθηλά απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία θαη θηάλεη κέρξη ηελ Αθξηθή θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή, κε γλσζηά ηξαγνχδηα θαη θνκκάηηα απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ. Απφ ηε Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε Kξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ πνπ παξνπζηάδεη απνζπάζκαηα απφ ηηο δχν Σοςίηερ από ηην Κάπμεν ηνπ Μπηδέ, θαζψο θαη έξγα Βηβάιληη θαη Μόληη. Σα ζνιηζηηθά κέξε εξκελεχνπλ νη ηξνκπεηίζηεο Παλαγηώηεο Καίζαξεο θαη Γηάλλεο Καξακπέηζνο θαη ν βηνινλίζηαο Γηώξγνο Μάλδπιαο. Σελ ΚΟΑ δηεπζχλεη ν Οπίιιηακ Κνύλραξλη. Σελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή ζα εθπξνζσπήζεη έλαο μερσξηζηφο εξκελεπηήο, ν Βαζίιεο Γηζδάθεο, παξνπζηάδνληαο έλα πξφγξακκα κε ηξαγνχδηα απφ ην λέν ηνπ άικπνπκ Της ημέρας τα σκοτάδια, αιιά θαη αγαπεκέλεο δεκηνπξγίεο ησλ Υαηδηδάθη, Θενδσξάθε, Ξαξράθνπ, Μαξθφπνπινπ θ.ά. Ζ βξαδηά ζα θιείζεη κε ην πάξηη ησλ Happy Dog Project θαη ηελ Esterina, ηε special guest ηεο κπάληαο, πάληα ζε super groovy ρνξεπηηθφ θιίκα! 3

4 Παξαζθεπή 26, άββαην 27 θαη Κπξηαθή 28 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Έλαο απφ ηνπο πην ηαιαληνχρνπο θαη αγαπεηνχο δεκηνπξγνχο ηεο γεληάο ηνπ, ν Κωζηήο Μαξαβέγηαο, καο θαιεί φινπο γηα ηξίηε ρξνληά ζηνλ δξνζεξφ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ζε έλα αθφκα πνιχρξσκν κνπζηθφ πάξηη, απφ απηά πνπ μέξεη λα ζηήλεη κε ζίγνπξε επηηπρία. Ο Κωζηήο Μαξαβέγηαο (Maraveyas Ilegál), κεηά ηηο πνιπζπδεηεκέλεο sold out ζπλαπιίεο ηνπ πέξπζη θαη πξφπεξζη ζηνλ Κήπν, αιιά θαη ηηο επίζεο sold out εκθαλίζεηο ηνπ ηνλ θεηηλφ ρεηκψλα ζηνλ «Βνηαληθφ», θαζψο θαη ζε πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, μεθηλάεη κε εμαηξεηηθή δηάζεζε ηελ θαινθαηξηλή ηνπ πεξηνδεία απφ έλαλ ρψξν πνπ ηνπ ηαηξηάδεη πνιχ, ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ. «O Kωζηήο Μαξαβέγηαο ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ» Με ηελ πεγαία ελέξγεηα πνπ εθπέκπεη απφ ηα πξψηα θηφιαο δεπηεξφιεπηα επί ζθελήο, ην ρηνχκνξ αιιά θαη ην ελζνπζηψδεο ηακπεξακέλην ηνπ, ν Κωζηήο Μαξαβέγηαο κάο παξαζχξεη ζηνπο ξπζκνχο κηαο γηνξηήο πνπ κνηάδεη λα κελ ηειεηψλεη πνηέ! Αξεηή Κνζκίδνπ Γεκήηξεο ακόιεο «The Girl, the Boy & the Garden» Tξίηε 30 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Όηαλ ην θνξίηζη είλαη ε εμαηξεηηθά ηαιαληνχρα θαη αγαπεηή Αξεηή Κνζκίδνπ, ην αγφξη ν εζνπνηφοκνπζηθφο Γεκήηξεο ακόιεο θαη ν θήπνο, ν παλέκνξθνο Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ, ε βξαδηά πξνκελχεηαη καγηθή. Οη δχν θαιιηηέρλεο πνπ έθαλαλ θέηνο ην δηζθνγξαθηθφ ηνπο ληεκπνχην, ν Γεκήηξεο ακόιεο κε ην ππέξνρν αγγιφθσλν άικπνπκ Popetry θαη ε Αξεηή Κνζκίδνπ κε ην Distance πνπ έγξαςε καδί κε ηνλ Μαλψιε Φάκειιν, ζπλαληηνύληαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ηελ θαηεμνρήλ θαινθαηξηλή κνπζηθή ζθελή ηεο πφιεο πνπ δίλεη βήκα ζηνπο λένπο θαιιηηέρλεο. 4

5 Ο Γεκήηξεο ακόιεο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δηζθνγξαθία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 κε ην άικπνπκ πνπ θέξεη ηνλ ηξίζεκν ηίηιν POPETRY (Pop-Poetry-Try), απφ ην νπνίν έρεη ήδε μερσξίζεη ην πξψην single «Fortune Cookie». To πξψην άικπνπκ ηεο Αξεηήο Κνζκίδνπ, Distance, θπθινθφξεζε ην Μάην απφ ηε MINOS EMI, απφ ην νπνίν μερψξηζαλ ην «Robert Dear» θαη ην ληνπέην «Φηάλεη» κε ηνλ Πάλν Μνπδνπξάθε. Don t mind the Distance: ζηνλ πην κνπζηθφ Κήπν, ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο, ζα αθνχζεηε ππέξνρα ηξαγνχδηα θαη ζα δνθηκάζεηε ηα Fortune Cookies, πνπ ίζσο επηθπιάζζνπλ θη άιιεο εθπιήμεηο γηα ην θαινθαίξη! Metropolitan Symphony Orchestra Βαζίιεο Σζακπξόπνπινο «Σν Μπολεπό ηνπ Ραβέι ζπλαληά ηε Γαλάζια πατυδία ηνπ Γθέξζνπηλ» Tεηάξηε 1 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ H Metropolitan Symphony Orchestra (ΜSO) of Athens, ην ζπκθσληθφ ζχλνιν πνπ ηδξχζεθε ην 2014 απφ ηνλ δηεζλνχο θήκεο πηαλίζηα, αξρηκνπζηθφ θαη ζπλζέηε Βαζίιε Σζακπξόπνπιν θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξώλπκνπ, χζηεξα απφ κηα επηηπρεκέλε πεξίνδν ρεηκεξηλψλ εκθαλίζεσλ, ζπλερίδεη αθάζεθηε ηελ θαιιηηερληθή ηεο πνξεία, γεκάηε ζρέδηα γηα ην θεηηλφ θαινθαίξη. ηαζκφο ζηελ πξψηε ηεο ζεξηλή εμφξκεζε, ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ, φπνπ ε MSO of Athens ζα δεκηνπξγήζεη, ηελ Σεηάξηε 1 Ηνπιίνπ, ηε δηθή ηεο γαιάδηα αηκφζθαηξα: Μέζα ζηελ θαηαπξάζηλε φαζε ηνπ Κήπνπ θάησ απφ ην θσο ηνπ γεκάηνπ θεγγαξηνχ, ε Rhapsody in blue ηνπ Σδωξηδ Γθέξζνπηλ θαη ην Μπολεπό ηνπ Μωξίο Ραβέι απνγεηψλνπλ ηηο αηζζήζεηο! Ζ MSO ζα παίμεη επίζεο απνζπάζκαηα απφ ηε γνεηεπηηθή Απλεζιάνα ηνπ Εωξδ Μπηδέ, θαζψο θαη απφ ηνλ πνηεηηθφ Πέεπ Γκςνη ηνπ Έληβαξλη Γθξεγθ. ηε δηεχζπλζε νξρήζηξαο αιιά θαη ζην πηάλν ν πάληα αεηθίλεηνο καέζηξνο θαη πηαλίζηαο Βαζίιεο Σζακπξόπνπινο! 5

6 Αcademica Aζελώλ Nίθνο Αζελαίνο «Μηα λπρηεξηλή κνπζηθή» Tεηάξηε 8 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Με ζχλζεκα ηε θξάζε «εξκελεχσ, άξα ππάξρσ», ε Οξρήζηξα Αcademica Aζελώλ επαλαθάκπηεη δξηκχηεξε ζην Μέγαξν, κεηά ηελ πξφζθαηε εκθάληζή ηεο ην Πάζρα ζηελ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Adagio. Με αθεηεξία ηε Μικπή νςσηεπινή μοςζική ηνπ Μόηζαξη μεδηπιψλεηαη έλα κνπζηθφ λήκα πνπ καο νδεγεί πην θνληά ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Σν βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 8 Ηνπιίνπ νη θίινη ηνπ Κήπνπ κπνξνχλ λα νλεηξεπηνχλ θαη λα ραιαξψζνπλ, καθξηά απφ ηα θψηα ηεο πφιεο... ε απηή ηε κεισδηθή πεξηήγεζε πξσηαγσληζηνχλ επίζεο δχν έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ απφ ηε Γπηηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε: νη Σεπενάηερ για έγσοπδα ζε μι ελάζζονα, έπγο 20 ηνπ Έιγθαξ θαη ζε νηο μείζονα, έπγο 48 ηνπ Σζαϊθόθζθη. Σελ Οξρήζηξα Academica Αζελώλ θαζνδεγεί ν καέζηξνο θαη θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηεο, Νίθνο Αζελαίνο. Νίθνο Πνξηνθάινγινπ θαη νη Φηεξωηέο Κηζάξεο «Σαμίδη ζην θέληξν ηεο πόιεο» Παξαζθεπή 10 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ο Νίθνο Πνξηνθάινγινπ πεξηκέλεη ηνπο θίινπο ηνπ ζηνλ Κήπν, ζε κηα ζπλαπιία-γηνξηή κε φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηεο ηξηαληάρξνλεο πνξείαο ηνπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. Μαδί ηνπ, νη Φηεξωηέο Κηζάξεο, κηα κπάληα απφ εμαίξεηνπο κνπζηθνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πνξηνθάινγινπ. Καιεζκέλνη ηνπ γλσζηνχ ηξαγνπδνπνηνχ είλαη επίζεο νη Melios Balcana Mama έλα λέν ζπγθξφηεκα ράιθηλσλ πλεπζηψλ πνπ αλακηγλχεη ηνλ ήρν ησλ Βαιθαλίσλ κε ηε ξέγθε, ην ζθα αιιά θαη ην ιατθφ καο ηξαγνχδη, νη νπνίνη κπνιηάδνπλ γλσζηά θνκκάηηα ηνπ Ν. Πνξηνθάινγινπ κε έλα δηαθνξεηηθφ κείγκα ξπζκψλ θαη ερνρξσκάησλ. ηε ζπλαπιία ζα αθνπζηνχλ αθφκα αγαπεκέλα παξαδνζηαθά, κηθξαζηάηηθα, ξεκπέηηθα θαη ιατθά ηξαγνχδηα ηνπ Ν. Πνξηνθάινγινπ ζε ζεκεξηλέο ηνικεξέο θαη «αηξεηηθέο» εθδνρέο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειεπηαίν ηνπ δίζθν (Λιμάνια ξένα). 6

7 πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: Βαγγέιεο Μαξθαληώλεο (κπάζν, θηζάξεο, ηξαγνχδη), Υάξεο Μηραειίδεο (θηζάξα, ηξαγνχδη), Αιέθνο Βνπιγαξάθεο (θηζάξα) θαη Μαλώιεο Γηαλλίθηνο (ηχκπαλα). Δξωδηόο Live Camerata Γηώξγνο Πέηξνπ «Από ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ ζην Palau de la Música ηεο Βαξθειώλεο» Σεηάξηε 15 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Ζ ππαίζξηα γηνξηή ηνπ Μπαξφθ κε ηελ Κακεξάηα, ην βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 15 Ηνπιίνπ, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κείλεη αμέραζηε: κηθξά θαη εληππσζηαθά θνκκάηηα ησλ κεηξ ηεο πξνθιαζηθήο κνπζηθήο Υαίληει, Βηβάιληη θαη Υάζζε, πξνηθηζκέλνπο εξκελεπηέο, εηδηθεπκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο ν θόληξα ηελόξνο Υαβηέξ ακπάηα, πνπ έρεη αθήζεη ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο ζην ειιεληθφ θνηλφ απφ πξνεγνχκελεο εκθαλίζεηο ηνπ κε ηελ Κακεξάηα, νη βηνινλίζηεο έξηδηνπ Ναζηάζα θαη Οηίιηα Αιηηέη, ν ζνιίζη ηνπ καληνιίλνπ Θεόδωξνο Κίηζνο θαη ν θαγθνηίζηαο Αιέμαλδξνο Οηθνλόκνπ θαη έλαλ δηεζλψο θαηαμησκέλν καέζηξν, ηνλ Γηώξγν Πέηξνπ. Μάιηζηα, ην πξφγξακκα ηεο θαινθαηξηλήο εκθάληζεο ηεο Κακεξάηα ζηνλ Κήπν ζα παξνπζηαζηεί απηνχζην ηνλ επηέκβξην ζην Palau de la Música Catalana ηεο Βαξθειψλεο. Με απηφ ην κπαξφθ πάξηη, πνπ γίλεηαη ιίγν κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ κηνχδηθαι Kiss Me, Kate απφ ην θνξπθαίν αζελατθφ ζχλνιν δσκαηίνπ ζην Ζξψδεην, θιείλεη ενξηαζηηθά ε θεηηλή επηηπρεκέλε πεξηνδεία ηεο νξρήζηξαο ππφ ηε δηεζλή ηεο νλνκαζία σο Armonia Atenea ζε ζξπιηθά ζπκθσληθά θέληξα θαη ιπξηθά ζέαηξα ηεο Δπξψπεο: ζηελ Αίζνπζα Σζατθφθζθη ηεο Μφζραο, ζηελ Όπεξα ηεο Καξιζξνχεο, ζηε Βαζηιηθή Όπεξα ησλ Βεξζαιιηψλ, ζηελ Αίζνπζα CRR ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζην Θέαηξν ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ζην Bozar ησλ Βξπμειιψλ, ζηελ Αίζνπζα Cuvilliés ηνπ Μνλάρνπ, ζην Φεζηηβάι ηεο Βνπδαπέζηεο, ζην Theater an der Wien θαη ζην ηζηνξηθφ ζέαηξν ηνπ Γθαίηε ζην Μπαλη Λάνπρζηαη (ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Υαίληει ηνπ Υάιιε). 7

8 Μαξηέηα Φαθνύηε Angelica Dusk Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ζ Μαξηέηηα Φαθνύηε θαη ε 8κειήο κπάληα ηεο επηζηξέθνπλ γηα ηξίηε ρξνληά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ, κε κηα αζηξαθηεξή ζπλαπιία θάησ απφ ην θσο ησλ αζηεξηψλ. Σε ζπλαπιία αλνίγεη ε δπλακηθή Angelika Dusk. Ζ Μ. Φαθνύηε παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά ζην αζελατθφ θνηλφ ηε ζεηξά ζπλαπιηψλ «GOLD». Σν ρξπζφ θνξίηζη ηεο πνπ εκπλέεηαη απφ ηε ιάκςε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη έξρεηαη λα πιεκκπξίζεη ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ κε ραξά, ζπγθίλεζε, αηζηνδνμία θαη μέθξελν ξπζκφ ζε έλα απφ ηα πην καγεπηηθά κέξε ηεο Αζήλαο. Ο Κήπνο γεκίδεη ιακπεξή πνπ, αγαπεκέλεο επηηπρίεο («Homemade Joy», «Try A Little Romance») αιιά θαη άθξσο αλαηξεπηηθέο δηαζθεπέο! Μαδί ηεο νη κνπζηθνί: Δπαγγειία Ξπλνπνύινπ (θσλεηηθά-θξνπζηά), Δύε Κνπξηίδνπ (θσλεηηθά-θξνπζηά), Παλαγηώηεο Ενύγξνο (θσλεηηθά-θξνπζηά-ειεθηξηθή θηζάξα), Θνδωξήο Εεπθηιήο (κπάζν), Κώζηαο Υαιηώηεο (ληξακο), Γηώξγνο Εαξέαο (ηξνκπφλη), Ρέλνο Παπαζηαύξνο (πιήθηξαsampling) θαη Γεκήηξεο ηάκπνο (θηζάξεο). H Angelika Dusk εκθαλίζηεθε πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ ρξφλν ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. ε ζχληνκν δηάζηεκα θαηάθεξε λα μερσξίζεη θαη λα δψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηίγκα. Σελ Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ ε A. Dusk (θσλή, πιήθηξα) ζα παξνπζηάζεη ζηνλ Κήπν ηηο «pop with a twist» κεισδίεο ηεο, θαζψο θαη ηξαγνχδηα απφ ην πξψην ηεο άικπνπκ κε ηίηιν Marionette. Σελ πιαηζηψλεη ε κπάληα ηεο: Φωηεηλή Κωζηνπνύινπ (θσλεηηθά), Φώηεο Βαγελάο (θηζάξα), Πέηξνο Βαζηιηάδεο (κπάζν), Αιέμαλδξνο Ληβηηζάλνο (πιήθηξα) θαη Γεκήηξεο Μπνζηλάθνο (ηχκπαλα). «Painted Black» Idra Kayne, MC Yinka Jerome Kaluta, Word of Mouth Γεπηέξα 20 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. Ση ζπκβαίλεη φηαλ έλα sνulfunk girl, δχν beatboxers, έλαο MC θαη έλαο ηξαγνπδηζηήο-ζπλζέηεοperformer-mc κε θαλθ θαη ξέγθε επηξξνέο ελψζνπλ ηελ ηέρλε ηνπο; Ο Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ ζηηο 20 Ηνπιίνπ έρεη ηελ απάληεζε! Ζ Idra Kayne, ν MC Yinka, o Jerome Kaluta θαη νη WORD OF MOUTH κάο θαινχλ ζε έλα κνπζηθφ ηαμίδη κε πξνζσπηθά ηνπο ηξαγνχδηα αιιά θαη αγαπεκέλα θνκκάηηα ησλ U2, Bob Marley, 8

9 Michael Jackson, Beatles, AC/DC, Paul Simon, Animals θαη Βlack. Καη ε κνπζηθή δελ ζηακαηά πνηέ! Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο Έλα αθηέξσκα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ Μάλνπ Διεπζεξίνπ «Μηα ηξύπα ζηνλ θαηξό θύξηε Μάλν» ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ: ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΣΗΡΑ, ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΑΝΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΑΠΗΟΤ Σεηάξηε 22 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ο Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο έρεη ζρεδηάζεη κε κεγάιν ζεβαζκφ κηα βξαδηά-αθηέξσκα ζηνλ θίιν ηνπ πνηεηή, ζηηρνπξγφ θαη πεδνγξάθν Μάλν Διεπζεξίνπ, κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ ηειεπηαία νκφηηηιε δηζθνγξαθηθή δνπιεηά ηνπ ζπλζέηε. Έλαο θφξνο ηηκήο ζηελ πνιπεηή ζρέζε ηνπο απφ ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ δεθάδεο ηξαγνχδηα. Σεηάξηε 22 Ηνπιίνπ Μηα βξαδηά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο, γεκάηε ππέξνρα ηξαγνχδηα γξακκέλα απφ ηνλ Μάλν Διεπζεξίνπ, ζεκαληηθέο ζηηγκέο κηαο πνξείαο πνιιψλ ρξφλσλ. Δθηφο απφ ηνλ Λαπξέληε Μαραηξίηζα, ζα εξκελεχζνπλ ζηίρνπο πνπ αγαπήζεθαλ θαη έρνπλ αθήζεη ην ίρλνο ηνπο ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη ν Γηάλλεο Κόηζηξαο, ε Αθξνδίηε Μάλνπ θαη ε Γήκεηξα Παπίνπ. Ο ίδηνο ν Μάλνο Διεπζεξίνπ ζα δηαβάζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ. Ζ ζπλαπιία ζα νινθιεξσζεί κε αγαπεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ Λαπξέληε Μαραηξίηζα εθ φιεο ηεο χιεο. Δπηκέιεηα παξαγσγήο: «ΜΔΣΡΟ» Music Productions 9

10 Wedding Singers «Twilight Zone» Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. Οη Wedding Singers, ε δηαγαιαμηαθή cover band απφ ηελ Αζήλα, αληιεί ηηο βαζηθέο επηξξνέο ηεο απφ ηνπο Daft Punk, Duran Duran, Rage Against The Machine, Simon & Garfunkel. Ζ κνπζηθή ηνπο θηλείηαη κεηαμχ eurotrash, 90s, pop, rock, synthpop, house, electro, θαη ηα live ηνπο είλαη κηα έθξεμε αγάπεο, ρνξνχ, αζηεξφζθνλεο θαη ρνξεπηηθήο δηάζεζεο κε βάζε ηα 90s! Τπάξρεη άιισζηε θαη ν αζηηθφο κχζνο πσο ην «Party all the time» ησλ Black Eyed Peas είλαη εκπλεπζκέλν απφ έλα live show ησλ Wedding Singers, ην νπνίν έηπρε λα παξαθνινπζήζνπλ ζην ζχληνκν πέξαζκά ηνπο απφ ηελ Αζήλα! Οη Wedding Singers, πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαλαηηθνχο θίινπο, έρνπλ εκθαληζηεί δίπια ζηελ Άλλα Βίζζε, ελψ ζπκκεηείραλ ζην Ejekt Festival, φπνπ κνηξάζηεθαλ ηε ζθελή κε ηνπο Pet Shop Boys θαη ηνλ James Blake. Έρνπλ γπξίζεη φιε ηελ Διιάδα, παίδνληαο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, απνδεηθλχνληαο πσο κε ηα non-stop-mix απφ δηαζθεπέο ησλ 90s (φιν ξπζκφ, έκπλεπζε θαη ρηνχκνξ) κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ θάζε εκθάληζή ηνπο ζην κεγαιχηεξν πάξηη ηεο πφιεο. ΘΟΓΧΡΖ ΜΑΤΡΟΓΗΧΡΓΖ (θσλή, θηζάξα) ΛΑΜΠΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΟΓΗΑΝΝΖ (θηζάξα, θσλή, κπάζν) ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΞΑΚΖ (πιήθηξα, κπάζν) ΔΡΑΦΔΗΜ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ (ηχκπαλα) Μίθεο Θενδωξάθεο Γελέζιηα ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Σεηάξηε 29 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. To Mέγαξν γηνξηάδεη ηα 90 ρξφληα ηνπ Μίθε Θενδωξάθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ, ηελ εκέξα ηωλ γελεζιίωλ ηνπ, κε κηα εθδήισζε-αθηέξσκα ζε θνζκαγάπεηα ηξαγνχδηα ηνπ πνπ ζηγνςηζχξηζαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη απ άθξε ζ άθξε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζε καθξηλέο γσληέο ηεο πθειίνπ. Σξαγνπδνχλ: Διέλε Βηηάιε, Γώξνο Γεκνζζέλνπο, Εαραξίαο Καξνύλεο θαη Μπέηηπ Υαξιαύηε. Μαδί ηνπο, ε Λαϊθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδωξάθεο». 10

11 Σν νηθνπκεληθφ κήλπκα ηεο κνπζηθήο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ έιιελα δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο γελλήζεθε ζηε Υίν ην 1925, παξακέλεη πάληνηε επίθαηξν θαη έρεη γλήζηα ιατθφ ραξαθηήξα. Σα ηξαγνχδηα ηνπ Mίθε, πνπ θαζφξηζαλ ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνπιηνχξα, αγγίδνπλ ηαπηφρξνλα, κέζα απφ ηνλ πεγαίν αλζξσπηζκφ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, επαίζζεηεο ρνξδέο ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ αθήλνληαο αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπο ζηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε. Λαϊθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδωξάθεο» Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ «Ζ γνεηεία ηεο θωλήο: απνζπάζκαηα από αγαπεκέλεο όπεξεο θαη νπεξέηεο» Σεηάξηε 2 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Με ιπξηθή θαη αλάιαθξε δηάζεζε αξρίδεη ν επηέκβξηνο, θαζψο ηηο θζηλνπσξηλέο ζπλαπιίεο ζηνλ Κήπν εγθαηληάδεη ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, ε νπνία ζα παξνπζηάζεη ζηηο 2.9 (ψξα 8:30 κ.κ.) απνζπάζκαηα απφ αγαπεκέλεο φπεξεο θαη νπεξέηεο ησλ Μπεηόβελ, Βέκπεξ, Λέραξ, Βέξληη θαη άιισλ ζπλζεηψλ. Σα θσλεηηθά κέξε εξκελεχεη ε γεξκαλίδα πςίθσλνο Κάξελ Λάηκπεξ, κηα ηξαγνπδίζηξηα κε εκθαλίζεηο ζε γλσζηέο Όπεξεο ηεο Δπξψπεο, πνπ έρεη δηαθξηζεί ζε δεκνθηιείο ξφινπο ηνπ θιαζηθνχ αιιά θαη ηνπ κνληέξλνπ ξεπεξηνξίνπ. Αο αθεζνχκε ζηε καγεία ηεο ιπξηθήο θσλήο θαη αο απνιαχζνπκε ηελ νκνξθηά ηνπ θιαζηθνχ ηξαγνπδηνχ θαζηζκέλνη ζην γξαζίδη κε θφλην ηα καθξηλά θψηα ηεο πφιεο 11

12 Θάλνο Μηθξνύηζηθνο «Πώο ε ηζηνξία γίλεηαη ζηωπή» Παξαζθεπή 4 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. «Δίλαη αλάγθε κνπ λα κηιήζσ ηψξα κε απηφ ηνλ ηξφπν. Θέισ λα μαλακαδέςσ ηα πνιχηηκα θαη λα ηα δείμσ ζηνλ θφζκν, ηδίσο ζηνπο λεφηεξνπο, γηα λα κάζνπλ ηη θιεξνλνκνχλ». Με απηά ηα ιφγηα δίλεη ν Θάλνο Μηθξνύηζηθνο ην ζηίγκα ηεο κνπζηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν «Πώο ε ηζηνξία γίλεηαη ζηωπή» ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 4 επηεκβξίνπ (ψξα έλαξμεο 8:30 κ.κ.). Ο Θάλνο Μηθξνύηζηθνο ζπλαληά ηε δξακαηηθή, ιπξηθή θαη ηαπηφρξνλα επηθή Αθξνδίηε Μάλνπ θαη ηε γεκάηε πάζνο θαη αθξίβεηα εξκελεία ηνπ Κώζηα Θωκαΐδε. Σνπο πιαηζηψλνπλ ν Θύκηνο Παπαδόπνπινο ζηα πλεπζηά θαη ν Θνδωξήο Οηθνλόκνπ ζην πηάλν. Μηα παξάζηαζε κε νδεγφ ηα ηξαγνχδηα «Ζ πην φκνξθε ζάιαζζα», «Ο Νηηθ», «Ζ δίθνπε δσή», ε «Πηξφγα», ε «Ρφδα», «Ζ Σαξάηζα», «Σα θειηά», ην «Μηιψ» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε αιιά θαη πνιιά άιια πνπ καο εκςχρσζαλ θαη καο απνγείσζαλ Κ α λ λ ι τ ε χ μ ι κ έ ς Π α ρ α γ ω γ έ ς Οη Burger Project κε ηε Μαηνύια Εακάλε ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Σξίηε 8 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Οη θαληνκάδεο ηεο δηαζθέδαζεο, νη αγαπεκέλνη κεγάισλ θαη κηθξψλ Burger Project (απηναπνθαινχκελνη θαη «ρέδην Μπηθηέθη») ζα ζπλαληήζνπλ μαλά επί ζθελήο ηε Μαηνύια Εακάλε. Σελ Σξίηε 8 επηεκβξίνπ ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο ζα γεκίζεη «ηαρέο» θαη ζνχπεξ κπηη απφ ην «Κνπαξηέην ησλ Μπηθηεθηψλ», ελψ ε Μαηνχια ζα ζπκβάιεη κε ην εθξεθηηθφ ηακπεξακέλην, ηελ θξπζηάιιηλε ζηεληφξηα θσλή ηεο, ιίγν ληέθη θαη πνιχ θέθη. Οη Ramones θάλνπλ πάζα ζηνπο Queen, θαη ν Σζηηζάλεο ζηνλ Frank Zappa, ην swing ζηελ dub θαη ε disco ζην calypso. 12

13 Guest, ν Christo Valentino κε ην βηνιί ηνπ λα «θηεξνπγίδεη» ζαλ αεδφλη απφ ηελ παξάδνζε κέρξη ηα θάληξη ηνπ Tέμαο. To θνπαξηέην κεηξάεη πνιιέο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο κε θαιιηηέρλεο θαη κνπζηθνχο (Μαηνχια Εακάλε, Φνίβνο Γειεβνξηάο, ΣΑΚΗΜ, Blend Mischin θ.ά.), βάδνληαο πάληα ηα δπλαηά ηνπ γηα λα πξνζθέξεη ζην θνηλφ φκνξθεο ζηηγκέο θαη απξφζκελεο ζπγθηλήζεηο. Έρνπλ θπθινθνξήζεη ην LP We live in Athens, ην EP Φτηνά Χαρέμια θαη αξθεηά ζπιιεθηηθά ζηλγθιάθηα πνπ δσξίδνληαη ρέξη κε ρέξη. Λάηξεηο ηνπ απξφζκελνπ θαη εξαζηέο ηεο θαιήο παξέαο, ελσζείηε! Οξρήζηξα Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ «Βella Italia» Σεηάξηε 9 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Έλα ξνκαληηθφ κνπζηθφ ηαμίδη ζηε καγεπηηθή επνρή ηεο Belle Époque θαη ηνπ κπειθάλην πξνηείλεη ζην θνηλφ ε Οξρήζηξα Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 9.9 ζηνλ Κήπν (ψξα 8:30 κ.κ.). Ζ Οξρήζηξα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ καέζηξνπ θαη ηδξπηή ηεο Άξε Γεκεηξηάδε, ζα παξνπζηάζεη ζεξελάηεο, νπβεξηνχξεο, θαληζνλέηεο, ρακπαλέξεο, καξο, βαιο, πφιθεο, καδνχξθεο, ηάλγθν θαη κπνιεξφ ησλ Καιάηζε, ηιβέζηξη, Μαηζφθθη, Γθαιάληη, Ρίθν, Σφζηη θαη άιισλ ζπλζεηψλ. ηε ζπλαπιία ζπκκεηέρνπλ επίζεο ε λεαξή ζνπξάλν Ναηαιία Κάληδηα θαη ν ηελόξνο θαη ζνιίζη ηεο ΔΛ Γηάλλεο Υξηζηόπνπινο, πνπ ζα εξκελεχζνπλ κεξηθά απφ ηα πην φκνξθα ηξαγνχδηα ηεο θσλεηηθήο ηηαιηθήο εξγνγξαθίαο. Σν ξεπεξηφξην ηεο Οξρήζηξαο Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ, ε νπνία έρεη δψζεη ζπλαπιίεο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θεζηηβάι εληφο θαη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ, είλαη επξχηαην. Δθηείλεηαη απφ ηελ Αλαγέλλεζε έσο ηνλ 21ν αηψλα θαη πεξηιακβάλεη έξγα ειιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ΑΣΣΗΚΑ είλαη λα δηαδψζεη ην καληνιίλν θαη ηα λπθηά έγρνξδα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβίσζε ησλ νξγάλσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καληνιίλνπ. Ζ ΑΣΣΗΚΑ απνηειείηαη απφ καληνιίλα, καληφιεο, καληνινληζέιν, θηζάξεο, θνληξακπάζν θαη πηάλν ή ηζέκπαιν. 13

14 Ζ Γήκεηξα Γαιάλε ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Μαδί ηεο ε Γηώηα Νέγθα Παξαζθεπή 11 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ηηο 11 επηεκβξίνπ ε Γήκεηξα Γαιάλε απνραηξεηά ην θαινθαίξη κε κηα κεγάιε ζπλαπιία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο, θιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ παξνπζηάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο δίζθνπ κε ηίηιν Αλλιώρ. Μαδί κε ηελ κπάληα ηεο δίλεη κηα παξάζηαζε-πξνζσπηθή αθήγεζε, πνπ θέξδηζε ηελ αγάπε ηνπ θνηλνχ φπνπ θη αλ παξνπζηάζηεθε, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 κέρξη ζήκεξα κε ηξαγνχδηα πνπ ηελ αλέδεημαλ σο εξκελεχηξηα θαη ζπλζέηξηα θαη πνπ «έγξαςαλ» ην soundtrack κηαο μερσξηζηήο δσήο θαη πνξείαο. Γηα ηε ζπλαπιία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ ε κνλαδηθή ζηελ Αζήλα γηα ην 2015 ε Γ. Γαιάλε πξνζθαιεί ηε Γηώηα Νέγθα, κηα ζπνπδαία θαη ζπγθηλεηηθή εξκελεχηξηα, κε «θαηαγσγή» απφ ηηο κεγάιεο ιατθέο θσλέο ηνπ παξειζφληνο θαη ην δηθφ ηεο επδηάθξηην ζηίγκα ζε φ,ηη ηξαγνπδά. ηηο 11 επηεκβξίνπ, ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, κηα ζπλαπιία δηαθνξεηηθή, κηα ζπλάληεζε γεκάηε επαηζζεζία θαη αηζζαληηθφηεηα. πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: εξαθείκ Γηαλλαθόπνπινο (ηχκπαλα), Λάκπεο Κνπληνπξόγηαλλεο (ειεθηξηθή θηζάξα), Kώζηαο Γεδίθεο (ιανχην, καληνιίλν, ιάθηα, θηζάξα), πύξνο Μάλεζεο (πηάλν), ηέιηνο Πξνβήο (κπάζν) Δπηκέιεηα ήρνπ: Γηψξγνο Βνπδαληάο θαη Παλαγηψηεο Ζιηφπνπινο Φσηηζκνί: Μαξία Αζαλαζνπνχινπ Μαξίδα Ρίδνπ «Μηα ζηηγκή ζην θωο ηνπ Κήπνπ» Γεπηέξα 14 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ζ Μαξίδα Ρίδνπ γηα πξώηε θνξά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ! Γηα κία βξαδηά, ηε Γεπηέξα 14 επηεκβξίνπ, ε αγαπεκέλε Μαξίδα Ρίδνπ κεηαθέξεη ηελ πνιχ επηηπρεκέλε ηεο παξάζηαζε κε ηίηιν «Μηα ζηηγκή ζην θωο» ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ. Λίγν πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνπ δεχηεξνπ νινθιεξσκέλνπ ηεο άικπνπκ θη ελψ ην promo single «Δίλαη κηθξή ε δσή» έρεη ήδε θαηαθηήζεη ηηο θαξδηέο καο θαη ηα ξαδηφθσλα, ε Μ. Ρίδνπ θιείλεη ηελ θαινθαηξηλή ηεο πεξηνδεία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ! Ζ λεαξή εξκελεχηξηα ζα ηξαγνπδήζεη γηα κηα ζηηγκή πνπ φινη αλαδεηνχκε, γηα ιίγα ιεπηά πνπ ε ςπρή θσηίδεηαη απφ κηα κεισδία, έλα πξφζσπν, έλα γέιην Γηα λα βξεζνχκε φινη καδί, θεπγαιέα έζησ, ζην θσο! 14

15 Ζ Μαξίδα Ρίδνπ, απφ ην πξψην ηεο θνκκάηη, καο έκαζε πψο ρνξεχεηαη ε «Μπφζα λφβα ηνπ Ζζαΐα» ηνπ Φνίβνπ Γειεβνξηά, εξκήλεπζε κε δχλακε θαη ζειπθφηεηα ην «Πφζν ιππάκαη», θαηέθηεζε ηα ξαδηφθσλα φιεο ηεο ρψξαο κε ην «Μηα άιιε επηπρία» θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 καο ράξηζε ην πην «Γιπθφ πξσί», απνδεηθλχνληαο φηη ε αηζηνδνμία είλαη κεηαδνηηθή. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηξαγνχδεζε κε ηξφπν λνζηαιγηθφ θαη αηζζαληηθφ ην «Πεηάσ» ηνπ Γηάλλε Υξηζηνδνπιφπνπινπ παξέα κε ηνλ Πάλν Μνπδνπξάθε, ελψ παξάιιεια εηνίκαζε ην δεχηεξν βήκα ηεο ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία. Ζ Μ. Ρίδνπ αιιάδεη, σξηκάδεη, πξνρσξάεη έλα βήκα πην θνληά ζηε κνπζηθή ηεο αιήζεηα, κε κεισδίεο θαη ηξαγνχδηα πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζα καο ραξίζνπλ άιιε «κηα ζηηγκή ζην θωο» Κώζηαο Παηζηώηεο (θνληξακπάζν), Γηώξγνο Κωζηειέηνο (ηχκπαλα), Βαγγέιεο Καηζαξέιεο (ηξνκπέηα), Γηώξγνο Εαξέαο (ηξνκπφλη), Μάξθνο Υαϊδεκέλνο (πηάλν), Γεκήηξεο ηάκπνο (θηζάξεο-ελνξρεζηξψζεηο) Ήρνο Γηάλλεο Παμεβάλεο, ρεδηαζκφο θσηηζκνχ Σάθεο Λπθνηξαθίηεο, θελνζεζία Κωλζηαληίλνο Αζπηώηεο Jumping Fish Locomondo Tξίηε 15 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Φπραγωγηθόο ηζηόηνπνο ηεο Cosmote, ηo Jumping Fish είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ βνεζά ζηελ αλάδεημε, ζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ λέωλ ειιήλωλ θαιιηηερλώλ. Οη Locomondo, απφ ηα πην γλσζηά θαη αγαπεηά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα, επηιέγνπλ ηνλ Κήπν γηα ηηο θεηηλέο δσληαλέο εκθαλίζεηο ηνπο ζηελ Αζήλα (15.9, ψξα 8:30 κ.κ.). Έλαο «ηξειφο θφζκνο» (loco = ηξειφο ζηα ηζπαληθά, mondo = θφζκνο ζηα ηηαιηθά), κε κνπζηθφ θψδηθα απφ ξέγθε, ζθα θαη ιάηηλ ξπζκνχο πνπ ζπλδπάδνληαη θπξίσο κε ειιεληθφ ζηίρν θαη ζπρλά κε ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή. Ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Μάξθν Κνύκαξε θαη ηνλ Γηάλλε Βαξλάβα ην 2003 ζηελ Αζήλα. Αξγφηεξα πξνζρψξεζαλ νη πύξνο Μπεζδέθεο (κπάζν), ηακάηεο Γνύιαο (πιήθηξα), ηξαηήο νύληξεο (ληξακο), Μηράιεο Μνπξληδήο (θξνπζηά) θαη Θαλάζεο Σακπάθεο (ερνιεςία), πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο κπάληαο. Δπηθεθαιήο, ν Μάξθνο Κνύκαξεο (θσλή, θηζάξα), βαζηθφο ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγφο ησλ Locomondν. 15

16 «Νπρηεξηλή εμνκνιόγεζε» κε ηελ Νηόξα Μπαθνπνύινπ Σεηάξηε 16 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Ζ θαηαμησκέλε ζνιίζη Νηόξα Μπαθνπνύινπ πξνηείλεη ζην θνηλφ κηα πεξηήγεζε ζηνλ θφζκν ηνπ πηάλνπ θαη ηεο ξνκαληηθήο πνίεζεο, ην βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 16 επηεκβξίνπ (ψξα 8:30 κ.κ.), κε θνζκαγάπεηεο κεισδίεο ηνπ Φξεληεξίθ νπέλ θαη άιισλ ζπλζεηψλ κε ζεκαληηθή πηαληζηηθή εξγνγξαθία. πλνδνηπφξνη ηεο ζ απηφ ην κπζηαγσγηθφ ηαμίδη ζηηο λφηεο θαη ηηο ιέμεηο, ε πνηήηξηα Ηνπιίηα Ζιηνπνύινπ θαη ν εζνπνηφο Γεκήηξεο Καηαιεηθόο, πνπ ζα δηαβάζνπλ απνζπάζκαηα έξγσλ ζεκαληηθψλ πνηεηψλ ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Σα θείκελα επηιέγεη ε Iνπιίηα Ζιηνπνχινπ. Αιθίλννο Ηωαλλίδεο Παξαζθεπή 18 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ο Αιθίλννο Ηωαλλίδεο έξρεηαη λα θσηίζεη ηα θζηλνπσξηλά βξάδηα ηεο πφιεο κε ηε ζπλαπιία ηνπ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ (18.9, ψξα 8:30 κ.κ.). Ο αγαπεκέλνο ηξαγνπδηζηήο θαη ηξαγνπδνπνηφο επηζηξέθεη ζε πξνεγνχκελεο δηζθνγξαθηθέο ηνπ δνπιεηέο κέζα απφ λέεο, δηθέο ηνπ ελνξρεζηξψζεηο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε αθνπζηηθψλ νξγάλσλ, λπθηψλ θαη εγρφξδσλ κε δνμάξη. ε απηέο ηηο πξσηφηππεο ελνξρεζηξσηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Α. Ηωαλλίδε, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη έλα ηδηφηππν θνπαξηέην εγρφξδσλ, φπνπ ηε ζέζε ηνπ α βηνιηνχ θαηέρεη ην κπνπδνχθη, έλα φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπλζέζεηο ηνπ. Δθηφο απφ ηξαγνχδηα ηεο κέρξη ηψξα δηζθνγξαθίαο ηνπ, ν Αιθίλννο Ηωαλλίδεο (θσλή, θηζάξα, ιανχην) ζα παξνπζηάζεη θαη θάπνηα θνκκάηηα απφ ηε λέα ηνπ δηζθνγξαθηθή δνπιεηά, ηε Μικρή βαλίτσα. Σε ζθελή ζα κνηξαζηνχλ καδί ηνπ ηέζζεξηο κνπζηθνί κε «θιαζηθή» παηδεία, πνπ έρνπλ φκσο κεγάιε αγάπε αιιά θαη βαζηά γλψζε γηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ην ζχγρξνλν ηξαγνχδη: ν Γηώξγνο Καινύδεο (ηζέιν, ιχξα), ν Μαλόιεο Πάππνο (κπνπδνχθη, ιανχην), ν Φώηεο ηώηαο (βηνιί, βηφια) θαη ν Γεκήηξεο Σζεθνύξαο (θνληξακπάζν). 16

17 πκπαξαγωγή ΜΜΑ θαη Δηαηξεία Παξαγωγήο Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεωλ Γηώξγνο Αλδξένπ Σάληα Σζαλαθιίδνπ, Διέλε Σζαιηγνπνύινπ Ρίηα Αληωλνπνύινπ «Σξεηο γπλαίθεο θη έλα πηάλν» Σεηάξηε 23 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ο ζπλζέηεο Γηώξγνο Αλδξένπ δηαιέγεη ηξαγνχδηα θαη θαιεί ηξεηο αγαπεκέλεο ηξαγνπδίζηξηεο ζηε ζθελή ηνπ Κήπνπ, ηελ Σάληα Σζαλαθιίδνπ, ηελ Διέλε Σζαιηγνπνύινπ θαη ηε Ρίηα Αληωλνπνύινπ, πνπ ζπλνκηινχλ κε ην πηάλν ηνπ Γ. Αλδξένπ, ην βηνιί ηνπ ηέξγηνπ Γαξγάια θαη ην αθνξληεφλ ηνπ Παλαγηψηε Σζεβά, ζε κηα κνπζηθή παξάζηαζε πνπ ηα έρεη φια! Eπηινγέο απφ ην πξνζσπηθφ ξεπεξηφξην ησλ εμαίξεησλ εξκελεπηξηψλ θαη αγαπεκέλεο ζπλζέζεηο ηνπ Γ. Αλδξένπ, ηξαγνχδηα ιατθά θαη «έληερλα», παιηά θαη θαηλνχξγηα, αιιά θαη δεκηνπξγίεο θαηαμησκέλσλ ειιήλσλ ζπλζεηψλ (Θενδσξάθεο, Υαηδηδάθηο, Ξαξράθνο, Μνχηζεο, παλφο, Μηθξνχηζηθνο, Κξανπλάθεο, αββφπνπινο, Λνΐδνο), θαζψο θαη λεφηεξσλ (Μάιακαο, Θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Ενχδηαξεο, Πνξηνθάινγινπ, Λεηβαδάο). Θα αθνπζηνχλ επίζεο ηξαγνχδηα ηνπ Σζηηζάλε, ηνπ Καιδάξα, ηνπ Υηψηε θαη πνιιψλ άιισλ. Κ α λ λ ι τ ε χ μ ι κ έ ς Π α ρ α γ ω γ έ ς Πάλνο Μνπδνπξάθεο «Πάλνο ζην γθαδόλ» Παξαζθεπή 25 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Έλα κεγάιν πάξηη κε ηνλ «Πάλν (Μνπδνπξάθε) ζην γθαδόλ», ηνλ ηξαγνπδνπνηφ πνπ έπεηηα απφ ηξία αλαηξεπηηθά άικπνπκ θαη πνιιέο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο, έξρεηαη λα καο ζπκίζεη πσο, φ,ηη θη αλ γίλεη, ζην βάζνο ππάξρεη πάληα έλαο θήπνο. 17

18 Απηφο ν πνιχ ηδηαίηεξνο θαιιηηέρλεο ζα καο μεζεθψζεη κε ηξαγνχδηα δηθά ηνπ, αιιά θαη κε πξσηφηππεο έσο ρηνπκνξηζηηθέο δηαζθεπέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ επηηπρηψλ: ξνθ, ζνπίλγθ, αγαπεκέλα ειιεληθά ηξαγνχδηα ζε εληειψο λέεο εθδνρέο. Ξαπισκέλνη ζην γθαδφλ ή ρνξεχνληαο ζην γθαδφλ, ζα αθνχζνπκε επίζεο ηα νινθαίλνπξγηα θνκκάηηα ηνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ην ηξαγνχδη «ην βάζνο Κήπνο», πνπ έγξαςε εηδηθά γη απηφ ην πάξηη, εηδηθά γη απηφ ηνλ Κήπν! Μαδί ηνπ, νη θίινη ηνπ θαιιηηέρλεο: Παληειήο Ακπαδήο, Διεωλόξα Ενπγαλέιε, Κωζηήο Μαξαβέγηαο, Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο, Λάθεο Παπαδόπνπινο, ζε κηα ζπγθηλεηηθή έθξεμε θηιίαο, φπσο ηελ νξακαηίζηεθε ν Π. Μνπδνπξάθεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βξαδηά, θιείλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην θαινθαίξη ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ. Ώξα έλαξμεο: 9:00 κ.κ. (Ηνύληνο, Ηνύιηνο) & 8:30 κ.κ. (επηέκβξηνο) Πξνπψιεζε εηζηηεξίσλ: 10 Πψιεζε εηζηηεξίσλ θαηά ηελ είζνδν: 12 Ζκεξνκελίεο πξνπψιεζεο εηζηηεξίσλ: Γηα ηηο εθδειψζεηο Ηνπλίνπ: 25 Μαΐνπ Γηα ηηο εθδειψζεηο Ηνπιίνπ: 10 Ηνπλίνπ Γηα ηηο εθδειψζεηο επηεκβξίνπ: 13 Ηνπιίνπ 18

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο 2012-13 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ.

«ΟΗ ΑΝΑΜΝΖΔΗ ΔΝΟ ΚΑΠΔΣΑΝΗΟΤ» Οκηιία ηνπ πνηεηή θαπεηά Γηψξγνπ πειηψηε, Ph.D. θαη κέινπο ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ. Σν εζπέξαο ηεο 2αο Απγνχζηνπ 2014 ε Κνξηαιέλεηνο Βηβιηνζήθε Αξγνζηνιίνπ πιεκκχξεζε απφ θφζκν γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαπεηά Γηνλχζε Μαπξνγηάλλε. Σελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ε βνπιεπηήο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

BALKAN PROJECT. Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012

BALKAN PROJECT. Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012 BALKAN PROJECT Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012 BALKAN PROJECT 13 Οκηωβρίοσ 2012 Pre-concert event Σσδήηεζε για ηε ζύγτρονε μοσζική ζηα Βαλκάνια και παροσζίαζε ηων έργων ηες ζσνασλίας Σηέγε Γραμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ.

ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ. κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ. ΑΠΟ ΣΗ ΓΗ ΣΗ ΔΛΗΝΗ κηα ηαηλία θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ Άγγεινπ πάξηαιε βαζηζκέλε ειεχζεξα ζην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Ηνχιηνπ Βεξλ Σα ηξαγνχδηα ζηίρνη, ζπληειεζηέο θαη πιεξνθνξίεο Μοσζική έγραυε η Ζηνοβία Αρβανιηίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο KΩΝ/ΝΟ ΓΖΜ. ΓΛΤΣΡΑ η. ΚΑΘΖΓ. Σ.Δ.Η. KΑΝΑΡΖ 45 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΘΖΝΑ Σει. & θαμ: 210 68 34 259 E-mail: kglystras@on.gr 1 Υαιάλδξη, Ηαλνπάξηνο 2010 νπθιί, έλα λνζηαιγηθό «δαζθαινρώξη» Αλακλήζεηο - απόςεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε

Κάπολορ Τπικολίδερ Χπύζα Μελιζζάπε Απόζηολορ Αποζηολίδερ Γεμήηπερ Αλεξόποςλορ Εωή Τζιλίκε Κάπολορ Τπικολίδερ Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηεο Κ.Ο.Θ. Γηαθξίζεθε κε πξψηα βξαβεία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Πξψηνο Μαέζηξνο ζε δηάθνξε φπεξεο ζηε Γεξκαλία θαη Οπγγαξία. Μφληκνο Αξρηκνπζηθφο ηνπ γαιιηθνχ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Σξηάξρε Δηξήλε Φνηηεηέο: Νηθφιανο Γξνχγαο Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα