Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:"

Transcript

1 ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1

2 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε θνξά live ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Γηα πξψηε θνξά ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ ππνδέρεηαη ηελ ηξαγνπδνπνηφ πνπ άιιαμε δξαζηηθά ηελ αγγιφθσλε ζθελή ζηελ Διιάδα! H Μόληθα εγθαηληάδεη ηνλ θεηηλφ θχθιν ζπλαπιηψλ ζηνλ πην κνπζηθφ Κήπν ηεο Αζήλαο, ζε κηα κνλαδηθή εκθάληζε ηελ Παξαζθεπή 12 Ηνπλίνπ. Αλαηξέρνληαο ζηε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο κέζα απφ ηα ηξία πξνζσπηθά ηεο άικπνπκ, ε Μόληθα ζα ραξίζεη ζην θνηλφ ηξαγνχδηα πνπ ζα ζπληξνθεχζνπλ ηδαληθά ηε λχρηα καο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Αγαπεκέλα ηξαγνχδηα, επηηπρίεο ηνπ αχξην θαη αλαπάληερεο δηαζθεπέο απαξηίδνπλ ην πξφγξακκα ηεο βξαδηάο, κε νδεγφ ηελ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ηεο Μόληθαο λα ζπλεπαίξλεη ην θνηλφ Φίιηππνο Πιηάηζηθαο «Σξαγνύδηα ζηνλ Κήπν» πκκεηέρεη ν Γηάλλεο Μειηψθαο Μαδί ηνπο ν Μαλψιεο Φάκειινο θαη ν ηάζεο Γξνγψζεο Παξαζθεπή 19 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Όζνη βξεζνχλ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ ηελ Παξαζθεπή 19.6 ζηηο 9 κ.κ. ζα αθνχζνπλ κνπζηθέο θαη ζηίρνπο ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα θαη ηνπ Γηάλλε Μειηώθα πνπ εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο άγγημαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ρηιηάδεο αλζξψπνπο. Μηα κνλαδηθή βξαδηά θαη κηα αλαδξνκή ζηα ηξαγνχδηα ηνπο απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα. Ξερσξηζηέο εθδνρέο πνιχ γλσζηψλ αιιά θαη «θξπκκέλσλ» θνκκαηηψλ απφ ηελ επνρή ησλ Ππμ Λαμ θαη απφ ηελ πξνζσπηθή πνξεία ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα, αιιά θαη ηξαγνχδηα απφ ηελ 2

3 ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή δηαδξνκή ηνπ Γηάλλε Μειηώθα ζα καο ηαμηδέςνπλ, ζα καο ζπκίζνπλ θαη ζα καο ζπγθηλήζνπλ Μαδί ηνπο ζηε ζθελή ζα βξεζνχλ αθφκε ν Μαλώιεο Φάκειινο θαη ν ηάζεο Γξνγώζεο. πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: Ρνδνύια Κνπηαιέιιε (θσλεηηθά, θιάνπην), Γηώξγνο Ληβαδάο (ληξακο), Νίθνο άιηαο (πιήθηξα), Γηώξγνο Καξαγθνύλεο (ειεθηξηθή θηζάξα), Αιέμαλδξνο Αξάπεο (κπάζν), Samuele Marlieri (ζαμφθσλν). Ο Κήπνο γηνξηάδεη ηελ Ζκέξα ηεο Μνπζηθήο Κπξηαθή 21 Ηνπλίνπ ζηηο 8 ην βξάδπ πκκεηέρνπλ: Polyphonica Kξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ Βαζίιεο Γηζδάθεο Happy Dog Project Με ειεύζεξε είζνδν! ηε θεηηλή Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο, ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο 21 Ηνπλίνπ ζηνλ νκνξθφηεξν κνπζηθό Κήπν ηεο πξσηεχνπζαο, αλνίγεη έλα πνιχρξσκν θαιεηδνζθφπην κε ηξαγνχδηα θαη ζπλζέζεηο απφ ηελ Διιάδα θαη φιν ηνλ θφζκν, νξρεζηξηθά θαη ρνξσδηαθά θνκκάηηα, θιαζηθά έξγα θαη άθξν-ηδαδ δεκηνπξγίεο. Σν ηκήκα ρνξσδίαο Polyphonica Voices (κνπζηθή δηεχζπλζε: Μαξίδα Βακβνπθιή) θαη ην ηκήκα θξνπζηψλ Polyphonica Drums (κνπζηθή δηδαζθαιία: Γηψξγνο Φαζφιεο) έρνπλ εηνηκάζεη έλα κνπζηθφ ηαμίδη πνπ μεθηλά απφ ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία θαη θηάλεη κέρξη ηελ Αθξηθή θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή, κε γλσζηά ηξαγνχδηα θαη θνκκάηηα απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ. Απφ ηε Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ε Kξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ πνπ παξνπζηάδεη απνζπάζκαηα απφ ηηο δχν Σοςίηερ από ηην Κάπμεν ηνπ Μπηδέ, θαζψο θαη έξγα Βηβάιληη θαη Μόληη. Σα ζνιηζηηθά κέξε εξκελεχνπλ νη ηξνκπεηίζηεο Παλαγηώηεο Καίζαξεο θαη Γηάλλεο Καξακπέηζνο θαη ν βηνινλίζηαο Γηώξγνο Μάλδπιαο. Σελ ΚΟΑ δηεπζχλεη ν Οπίιιηακ Κνύλραξλη. Σελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή ζα εθπξνζσπήζεη έλαο μερσξηζηφο εξκελεπηήο, ν Βαζίιεο Γηζδάθεο, παξνπζηάδνληαο έλα πξφγξακκα κε ηξαγνχδηα απφ ην λέν ηνπ άικπνπκ Της ημέρας τα σκοτάδια, αιιά θαη αγαπεκέλεο δεκηνπξγίεο ησλ Υαηδηδάθη, Θενδσξάθε, Ξαξράθνπ, Μαξθφπνπινπ θ.ά. Ζ βξαδηά ζα θιείζεη κε ην πάξηη ησλ Happy Dog Project θαη ηελ Esterina, ηε special guest ηεο κπάληαο, πάληα ζε super groovy ρνξεπηηθφ θιίκα! 3

4 Παξαζθεπή 26, άββαην 27 θαη Κπξηαθή 28 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Έλαο απφ ηνπο πην ηαιαληνχρνπο θαη αγαπεηνχο δεκηνπξγνχο ηεο γεληάο ηνπ, ν Κωζηήο Μαξαβέγηαο, καο θαιεί φινπο γηα ηξίηε ρξνληά ζηνλ δξνζεξφ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ζε έλα αθφκα πνιχρξσκν κνπζηθφ πάξηη, απφ απηά πνπ μέξεη λα ζηήλεη κε ζίγνπξε επηηπρία. Ο Κωζηήο Μαξαβέγηαο (Maraveyas Ilegál), κεηά ηηο πνιπζπδεηεκέλεο sold out ζπλαπιίεο ηνπ πέξπζη θαη πξφπεξζη ζηνλ Κήπν, αιιά θαη ηηο επίζεο sold out εκθαλίζεηο ηνπ ηνλ θεηηλφ ρεηκψλα ζηνλ «Βνηαληθφ», θαζψο θαη ζε πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, μεθηλάεη κε εμαηξεηηθή δηάζεζε ηελ θαινθαηξηλή ηνπ πεξηνδεία απφ έλαλ ρψξν πνπ ηνπ ηαηξηάδεη πνιχ, ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ. «O Kωζηήο Μαξαβέγηαο ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ» Με ηελ πεγαία ελέξγεηα πνπ εθπέκπεη απφ ηα πξψηα θηφιαο δεπηεξφιεπηα επί ζθελήο, ην ρηνχκνξ αιιά θαη ην ελζνπζηψδεο ηακπεξακέλην ηνπ, ν Κωζηήο Μαξαβέγηαο κάο παξαζχξεη ζηνπο ξπζκνχο κηαο γηνξηήο πνπ κνηάδεη λα κελ ηειεηψλεη πνηέ! Αξεηή Κνζκίδνπ Γεκήηξεο ακόιεο «The Girl, the Boy & the Garden» Tξίηε 30 Ηνπλίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Όηαλ ην θνξίηζη είλαη ε εμαηξεηηθά ηαιαληνχρα θαη αγαπεηή Αξεηή Κνζκίδνπ, ην αγφξη ν εζνπνηφοκνπζηθφο Γεκήηξεο ακόιεο θαη ν θήπνο, ν παλέκνξθνο Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ, ε βξαδηά πξνκελχεηαη καγηθή. Οη δχν θαιιηηέρλεο πνπ έθαλαλ θέηνο ην δηζθνγξαθηθφ ηνπο ληεκπνχην, ν Γεκήηξεο ακόιεο κε ην ππέξνρν αγγιφθσλν άικπνπκ Popetry θαη ε Αξεηή Κνζκίδνπ κε ην Distance πνπ έγξαςε καδί κε ηνλ Μαλψιε Φάκειιν, ζπλαληηνύληαη ζηηο 30 Ηνπλίνπ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ηελ θαηεμνρήλ θαινθαηξηλή κνπζηθή ζθελή ηεο πφιεο πνπ δίλεη βήκα ζηνπο λένπο θαιιηηέρλεο. 4

5 Ο Γεκήηξεο ακόιεο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δηζθνγξαθία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 κε ην άικπνπκ πνπ θέξεη ηνλ ηξίζεκν ηίηιν POPETRY (Pop-Poetry-Try), απφ ην νπνίν έρεη ήδε μερσξίζεη ην πξψην single «Fortune Cookie». To πξψην άικπνπκ ηεο Αξεηήο Κνζκίδνπ, Distance, θπθινθφξεζε ην Μάην απφ ηε MINOS EMI, απφ ην νπνίν μερψξηζαλ ην «Robert Dear» θαη ην ληνπέην «Φηάλεη» κε ηνλ Πάλν Μνπδνπξάθε. Don t mind the Distance: ζηνλ πην κνπζηθφ Κήπν, ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο, ζα αθνχζεηε ππέξνρα ηξαγνχδηα θαη ζα δνθηκάζεηε ηα Fortune Cookies, πνπ ίζσο επηθπιάζζνπλ θη άιιεο εθπιήμεηο γηα ην θαινθαίξη! Metropolitan Symphony Orchestra Βαζίιεο Σζακπξόπνπινο «Σν Μπολεπό ηνπ Ραβέι ζπλαληά ηε Γαλάζια πατυδία ηνπ Γθέξζνπηλ» Tεηάξηε 1 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ H Metropolitan Symphony Orchestra (ΜSO) of Athens, ην ζπκθσληθφ ζχλνιν πνπ ηδξχζεθε ην 2014 απφ ηνλ δηεζλνχο θήκεο πηαλίζηα, αξρηκνπζηθφ θαη ζπλζέηε Βαζίιε Σζακπξόπνπιν θαη ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αζελώλ θαη πάζεο Διιάδνο θ.θ. Ηεξώλπκνπ, χζηεξα απφ κηα επηηπρεκέλε πεξίνδν ρεηκεξηλψλ εκθαλίζεσλ, ζπλερίδεη αθάζεθηε ηελ θαιιηηερληθή ηεο πνξεία, γεκάηε ζρέδηα γηα ην θεηηλφ θαινθαίξη. ηαζκφο ζηελ πξψηε ηεο ζεξηλή εμφξκεζε, ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ, φπνπ ε MSO of Athens ζα δεκηνπξγήζεη, ηελ Σεηάξηε 1 Ηνπιίνπ, ηε δηθή ηεο γαιάδηα αηκφζθαηξα: Μέζα ζηελ θαηαπξάζηλε φαζε ηνπ Κήπνπ θάησ απφ ην θσο ηνπ γεκάηνπ θεγγαξηνχ, ε Rhapsody in blue ηνπ Σδωξηδ Γθέξζνπηλ θαη ην Μπολεπό ηνπ Μωξίο Ραβέι απνγεηψλνπλ ηηο αηζζήζεηο! Ζ MSO ζα παίμεη επίζεο απνζπάζκαηα απφ ηε γνεηεπηηθή Απλεζιάνα ηνπ Εωξδ Μπηδέ, θαζψο θαη απφ ηνλ πνηεηηθφ Πέεπ Γκςνη ηνπ Έληβαξλη Γθξεγθ. ηε δηεχζπλζε νξρήζηξαο αιιά θαη ζην πηάλν ν πάληα αεηθίλεηνο καέζηξνο θαη πηαλίζηαο Βαζίιεο Σζακπξόπνπινο! 5

6 Αcademica Aζελώλ Nίθνο Αζελαίνο «Μηα λπρηεξηλή κνπζηθή» Tεηάξηε 8 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Με ζχλζεκα ηε θξάζε «εξκελεχσ, άξα ππάξρσ», ε Οξρήζηξα Αcademica Aζελώλ επαλαθάκπηεη δξηκχηεξε ζην Μέγαξν, κεηά ηελ πξφζθαηε εκθάληζή ηεο ην Πάζρα ζηελ Αίζνπζα Υξήζηνο Λακπξάθεο, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Adagio. Με αθεηεξία ηε Μικπή νςσηεπινή μοςζική ηνπ Μόηζαξη μεδηπιψλεηαη έλα κνπζηθφ λήκα πνπ καο νδεγεί πην θνληά ζηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Σν βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 8 Ηνπιίνπ νη θίινη ηνπ Κήπνπ κπνξνχλ λα νλεηξεπηνχλ θαη λα ραιαξψζνπλ, καθξηά απφ ηα θψηα ηεο πφιεο... ε απηή ηε κεισδηθή πεξηήγεζε πξσηαγσληζηνχλ επίζεο δχν έξγα κνπζηθήο δσκαηίνπ απφ ηε Γπηηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε: νη Σεπενάηερ για έγσοπδα ζε μι ελάζζονα, έπγο 20 ηνπ Έιγθαξ θαη ζε νηο μείζονα, έπγο 48 ηνπ Σζαϊθόθζθη. Σελ Οξρήζηξα Academica Αζελώλ θαζνδεγεί ν καέζηξνο θαη θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηεο, Νίθνο Αζελαίνο. Νίθνο Πνξηνθάινγινπ θαη νη Φηεξωηέο Κηζάξεο «Σαμίδη ζην θέληξν ηεο πόιεο» Παξαζθεπή 10 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ο Νίθνο Πνξηνθάινγινπ πεξηκέλεη ηνπο θίινπο ηνπ ζηνλ Κήπν, ζε κηα ζπλαπιία-γηνξηή κε φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηεο ηξηαληάρξνλεο πνξείαο ηνπ ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. Μαδί ηνπ, νη Φηεξωηέο Κηζάξεο, κηα κπάληα απφ εμαίξεηνπο κνπζηθνχο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πνξηνθάινγινπ. Καιεζκέλνη ηνπ γλσζηνχ ηξαγνπδνπνηνχ είλαη επίζεο νη Melios Balcana Mama έλα λέν ζπγθξφηεκα ράιθηλσλ πλεπζηψλ πνπ αλακηγλχεη ηνλ ήρν ησλ Βαιθαλίσλ κε ηε ξέγθε, ην ζθα αιιά θαη ην ιατθφ καο ηξαγνχδη, νη νπνίνη κπνιηάδνπλ γλσζηά θνκκάηηα ηνπ Ν. Πνξηνθάινγινπ κε έλα δηαθνξεηηθφ κείγκα ξπζκψλ θαη ερνρξσκάησλ. ηε ζπλαπιία ζα αθνπζηνχλ αθφκα αγαπεκέλα παξαδνζηαθά, κηθξαζηάηηθα, ξεκπέηηθα θαη ιατθά ηξαγνχδηα ηνπ Ν. Πνξηνθάινγινπ ζε ζεκεξηλέο ηνικεξέο θαη «αηξεηηθέο» εθδνρέο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηειεπηαίν ηνπ δίζθν (Λιμάνια ξένα). 6

7 πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: Βαγγέιεο Μαξθαληώλεο (κπάζν, θηζάξεο, ηξαγνχδη), Υάξεο Μηραειίδεο (θηζάξα, ηξαγνχδη), Αιέθνο Βνπιγαξάθεο (θηζάξα) θαη Μαλώιεο Γηαλλίθηνο (ηχκπαλα). Δξωδηόο Live Camerata Γηώξγνο Πέηξνπ «Από ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ ζην Palau de la Música ηεο Βαξθειώλεο» Σεηάξηε 15 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Ζ ππαίζξηα γηνξηή ηνπ Μπαξφθ κε ηελ Κακεξάηα, ην βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 15 Ηνπιίνπ, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κείλεη αμέραζηε: κηθξά θαη εληππσζηαθά θνκκάηηα ησλ κεηξ ηεο πξνθιαζηθήο κνπζηθήο Υαίληει, Βηβάιληη θαη Υάζζε, πξνηθηζκέλνπο εξκελεπηέο, εηδηθεπκέλνπο ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο ν θόληξα ηελόξνο Υαβηέξ ακπάηα, πνπ έρεη αθήζεη ηηο θαιχηεξεο εληππψζεηο ζην ειιεληθφ θνηλφ απφ πξνεγνχκελεο εκθαλίζεηο ηνπ κε ηελ Κακεξάηα, νη βηνινλίζηεο έξηδηνπ Ναζηάζα θαη Οηίιηα Αιηηέη, ν ζνιίζη ηνπ καληνιίλνπ Θεόδωξνο Κίηζνο θαη ν θαγθνηίζηαο Αιέμαλδξνο Οηθνλόκνπ θαη έλαλ δηεζλψο θαηαμησκέλν καέζηξν, ηνλ Γηώξγν Πέηξνπ. Μάιηζηα, ην πξφγξακκα ηεο θαινθαηξηλήο εκθάληζεο ηεο Κακεξάηα ζηνλ Κήπν ζα παξνπζηαζηεί απηνχζην ηνλ επηέκβξην ζην Palau de la Música Catalana ηεο Βαξθειψλεο. Με απηφ ην κπαξφθ πάξηη, πνπ γίλεηαη ιίγν κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ κηνχδηθαι Kiss Me, Kate απφ ην θνξπθαίν αζελατθφ ζχλνιν δσκαηίνπ ζην Ζξψδεην, θιείλεη ενξηαζηηθά ε θεηηλή επηηπρεκέλε πεξηνδεία ηεο νξρήζηξαο ππφ ηε δηεζλή ηεο νλνκαζία σο Armonia Atenea ζε ζξπιηθά ζπκθσληθά θέληξα θαη ιπξηθά ζέαηξα ηεο Δπξψπεο: ζηελ Αίζνπζα Σζατθφθζθη ηεο Μφζραο, ζηελ Όπεξα ηεο Καξιζξνχεο, ζηε Βαζηιηθή Όπεξα ησλ Βεξζαιιηψλ, ζηελ Αίζνπζα CRR ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζην Θέαηξν ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ζην Bozar ησλ Βξπμειιψλ, ζηελ Αίζνπζα Cuvilliés ηνπ Μνλάρνπ, ζην Φεζηηβάι ηεο Βνπδαπέζηεο, ζην Theater an der Wien θαη ζην ηζηνξηθφ ζέαηξν ηνπ Γθαίηε ζην Μπαλη Λάνπρζηαη (ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι Υαίληει ηνπ Υάιιε). 7

8 Μαξηέηα Φαθνύηε Angelica Dusk Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ζ Μαξηέηηα Φαθνύηε θαη ε 8κειήο κπάληα ηεο επηζηξέθνπλ γηα ηξίηε ρξνληά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ, κε κηα αζηξαθηεξή ζπλαπιία θάησ απφ ην θσο ησλ αζηεξηψλ. Σε ζπλαπιία αλνίγεη ε δπλακηθή Angelika Dusk. Ζ Μ. Φαθνύηε παξνπζηάδεη γηα πξψηε θνξά ζην αζελατθφ θνηλφ ηε ζεηξά ζπλαπιηψλ «GOLD». Σν ρξπζφ θνξίηζη ηεο πνπ εκπλέεηαη απφ ηε ιάκςε ηνπ θαινθαηξηνχ θαη έξρεηαη λα πιεκκπξίζεη ηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ κε ραξά, ζπγθίλεζε, αηζηνδνμία θαη μέθξελν ξπζκφ ζε έλα απφ ηα πην καγεπηηθά κέξε ηεο Αζήλαο. Ο Κήπνο γεκίδεη ιακπεξή πνπ, αγαπεκέλεο επηηπρίεο («Homemade Joy», «Try A Little Romance») αιιά θαη άθξσο αλαηξεπηηθέο δηαζθεπέο! Μαδί ηεο νη κνπζηθνί: Δπαγγειία Ξπλνπνύινπ (θσλεηηθά-θξνπζηά), Δύε Κνπξηίδνπ (θσλεηηθά-θξνπζηά), Παλαγηώηεο Ενύγξνο (θσλεηηθά-θξνπζηά-ειεθηξηθή θηζάξα), Θνδωξήο Εεπθηιήο (κπάζν), Κώζηαο Υαιηώηεο (ληξακο), Γηώξγνο Εαξέαο (ηξνκπφλη), Ρέλνο Παπαζηαύξνο (πιήθηξαsampling) θαη Γεκήηξεο ηάκπνο (θηζάξεο). H Angelika Dusk εκθαλίζηεθε πξηλ απφ έλαλ πεξίπνπ ρξφλν ζηελ ειιεληθή κνπζηθή ζθελή. ε ζχληνκν δηάζηεκα θαηάθεξε λα μερσξίζεη θαη λα δψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηίγκα. Σελ Παξαζθεπή 17 Ηνπιίνπ ε A. Dusk (θσλή, πιήθηξα) ζα παξνπζηάζεη ζηνλ Κήπν ηηο «pop with a twist» κεισδίεο ηεο, θαζψο θαη ηξαγνχδηα απφ ην πξψην ηεο άικπνπκ κε ηίηιν Marionette. Σελ πιαηζηψλεη ε κπάληα ηεο: Φωηεηλή Κωζηνπνύινπ (θσλεηηθά), Φώηεο Βαγελάο (θηζάξα), Πέηξνο Βαζηιηάδεο (κπάζν), Αιέμαλδξνο Ληβηηζάλνο (πιήθηξα) θαη Γεκήηξεο Μπνζηλάθνο (ηχκπαλα). «Painted Black» Idra Kayne, MC Yinka Jerome Kaluta, Word of Mouth Γεπηέξα 20 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. Ση ζπκβαίλεη φηαλ έλα sνulfunk girl, δχν beatboxers, έλαο MC θαη έλαο ηξαγνπδηζηήο-ζπλζέηεοperformer-mc κε θαλθ θαη ξέγθε επηξξνέο ελψζνπλ ηελ ηέρλε ηνπο; Ο Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ ζηηο 20 Ηνπιίνπ έρεη ηελ απάληεζε! Ζ Idra Kayne, ν MC Yinka, o Jerome Kaluta θαη νη WORD OF MOUTH κάο θαινχλ ζε έλα κνπζηθφ ηαμίδη κε πξνζσπηθά ηνπο ηξαγνχδηα αιιά θαη αγαπεκέλα θνκκάηηα ησλ U2, Bob Marley, 8

9 Michael Jackson, Beatles, AC/DC, Paul Simon, Animals θαη Βlack. Καη ε κνπζηθή δελ ζηακαηά πνηέ! Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο Έλα αθηέξσκα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ Μάλνπ Διεπζεξίνπ «Μηα ηξύπα ζηνλ θαηξό θύξηε Μάλν» ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ: ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΣΗΡΑ, ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΜΑΝΟΤ, ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΑΠΗΟΤ Σεηάξηε 22 Ηνπιίνπ, ψξα 9:00 κ.κ. Ο Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο έρεη ζρεδηάζεη κε κεγάιν ζεβαζκφ κηα βξαδηά-αθηέξσκα ζηνλ θίιν ηνπ πνηεηή, ζηηρνπξγφ θαη πεδνγξάθν Μάλν Διεπζεξίνπ, κε αθνξκή ηελ πξφζθαηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ ηειεπηαία νκφηηηιε δηζθνγξαθηθή δνπιεηά ηνπ ζπλζέηε. Έλαο θφξνο ηηκήο ζηελ πνιπεηή ζρέζε ηνπο απφ ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ δεθάδεο ηξαγνχδηα. Σεηάξηε 22 Ηνπιίνπ Μηα βξαδηά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο, γεκάηε ππέξνρα ηξαγνχδηα γξακκέλα απφ ηνλ Μάλν Διεπζεξίνπ, ζεκαληηθέο ζηηγκέο κηαο πνξείαο πνιιψλ ρξφλσλ. Δθηφο απφ ηνλ Λαπξέληε Μαραηξίηζα, ζα εξκελεχζνπλ ζηίρνπο πνπ αγαπήζεθαλ θαη έρνπλ αθήζεη ην ίρλνο ηνπο ζην ειιεληθφ ηξαγνχδη ν Γηάλλεο Κόηζηξαο, ε Αθξνδίηε Μάλνπ θαη ε Γήκεηξα Παπίνπ. Ο ίδηνο ν Μάλνο Διεπζεξίνπ ζα δηαβάζεη κε ηνλ δηθφ ηνπ κνλαδηθφ ηξφπν απνζπάζκαηα απφ ην έξγν ηνπ. Ζ ζπλαπιία ζα νινθιεξσζεί κε αγαπεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ Λαπξέληε Μαραηξίηζα εθ φιεο ηεο χιεο. Δπηκέιεηα παξαγσγήο: «ΜΔΣΡΟ» Music Productions 9

10 Wedding Singers «Twilight Zone» Γεπηέξα 27 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. Οη Wedding Singers, ε δηαγαιαμηαθή cover band απφ ηελ Αζήλα, αληιεί ηηο βαζηθέο επηξξνέο ηεο απφ ηνπο Daft Punk, Duran Duran, Rage Against The Machine, Simon & Garfunkel. Ζ κνπζηθή ηνπο θηλείηαη κεηαμχ eurotrash, 90s, pop, rock, synthpop, house, electro, θαη ηα live ηνπο είλαη κηα έθξεμε αγάπεο, ρνξνχ, αζηεξφζθνλεο θαη ρνξεπηηθήο δηάζεζεο κε βάζε ηα 90s! Τπάξρεη άιισζηε θαη ν αζηηθφο κχζνο πσο ην «Party all the time» ησλ Black Eyed Peas είλαη εκπλεπζκέλν απφ έλα live show ησλ Wedding Singers, ην νπνίν έηπρε λα παξαθνινπζήζνπλ ζην ζχληνκν πέξαζκά ηνπο απφ ηελ Αζήλα! Οη Wedding Singers, πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαλαηηθνχο θίινπο, έρνπλ εκθαληζηεί δίπια ζηελ Άλλα Βίζζε, ελψ ζπκκεηείραλ ζην Ejekt Festival, φπνπ κνηξάζηεθαλ ηε ζθελή κε ηνπο Pet Shop Boys θαη ηνλ James Blake. Έρνπλ γπξίζεη φιε ηελ Διιάδα, παίδνληαο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, απνδεηθλχνληαο πσο κε ηα non-stop-mix απφ δηαζθεπέο ησλ 90s (φιν ξπζκφ, έκπλεπζε θαη ρηνχκνξ) κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ θάζε εκθάληζή ηνπο ζην κεγαιχηεξν πάξηη ηεο πφιεο. ΘΟΓΧΡΖ ΜΑΤΡΟΓΗΧΡΓΖ (θσλή, θηζάξα) ΛΑΜΠΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΟΓΗΑΝΝΖ (θηζάξα, θσλή, κπάζν) ΥΡΖΣΟ ΑΛΔΞΑΚΖ (πιήθηξα, κπάζν) ΔΡΑΦΔΗΜ ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ (ηχκπαλα) Μίθεο Θενδωξάθεο Γελέζιηα ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Σεηάξηε 29 Ηνπιίνπ, ώξα 9:00 κ.κ. To Mέγαξν γηνξηάδεη ηα 90 ρξφληα ηνπ Μίθε Θενδωξάθε ζηηο 29 Ηνπιίνπ, ηελ εκέξα ηωλ γελεζιίωλ ηνπ, κε κηα εθδήισζε-αθηέξσκα ζε θνζκαγάπεηα ηξαγνχδηα ηνπ πνπ ζηγνςηζχξηζαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη απ άθξε ζ άθξε ηεο Διιάδαο αιιά θαη ζε καθξηλέο γσληέο ηεο πθειίνπ. Σξαγνπδνχλ: Διέλε Βηηάιε, Γώξνο Γεκνζζέλνπο, Εαραξίαο Καξνύλεο θαη Μπέηηπ Υαξιαύηε. Μαδί ηνπο, ε Λαϊθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδωξάθεο». 10

11 Σν νηθνπκεληθφ κήλπκα ηεο κνπζηθήο ηνπ πνιπδηάζηαηνπ έιιελα δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο γελλήζεθε ζηε Υίν ην 1925, παξακέλεη πάληνηε επίθαηξν θαη έρεη γλήζηα ιατθφ ραξαθηήξα. Σα ηξαγνχδηα ηνπ Mίθε, πνπ θαζφξηζαλ ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνπιηνχξα, αγγίδνπλ ηαπηφρξνλα, κέζα απφ ηνλ πεγαίν αλζξσπηζκφ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, επαίζζεηεο ρνξδέο ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ αθήλνληαο αλεμίηειν ην ζεκάδη ηνπο ζηε ζπιινγηθή καο ζπλείδεζε. Λαϊθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδωξάθεο» Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ «Ζ γνεηεία ηεο θωλήο: απνζπάζκαηα από αγαπεκέλεο όπεξεο θαη νπεξέηεο» Σεηάξηε 2 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Με ιπξηθή θαη αλάιαθξε δηάζεζε αξρίδεη ν επηέκβξηνο, θαζψο ηηο θζηλνπσξηλέο ζπλαπιίεο ζηνλ Κήπν εγθαηληάδεη ε Κξαηηθή Οξρήζηξα Αζελώλ, ε νπνία ζα παξνπζηάζεη ζηηο 2.9 (ψξα 8:30 κ.κ.) απνζπάζκαηα απφ αγαπεκέλεο φπεξεο θαη νπεξέηεο ησλ Μπεηόβελ, Βέκπεξ, Λέραξ, Βέξληη θαη άιισλ ζπλζεηψλ. Σα θσλεηηθά κέξε εξκελεχεη ε γεξκαλίδα πςίθσλνο Κάξελ Λάηκπεξ, κηα ηξαγνπδίζηξηα κε εκθαλίζεηο ζε γλσζηέο Όπεξεο ηεο Δπξψπεο, πνπ έρεη δηαθξηζεί ζε δεκνθηιείο ξφινπο ηνπ θιαζηθνχ αιιά θαη ηνπ κνληέξλνπ ξεπεξηνξίνπ. Αο αθεζνχκε ζηε καγεία ηεο ιπξηθήο θσλήο θαη αο απνιαχζνπκε ηελ νκνξθηά ηνπ θιαζηθνχ ηξαγνπδηνχ θαζηζκέλνη ζην γξαζίδη κε θφλην ηα καθξηλά θψηα ηεο πφιεο 11

12 Θάλνο Μηθξνύηζηθνο «Πώο ε ηζηνξία γίλεηαη ζηωπή» Παξαζθεπή 4 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. «Δίλαη αλάγθε κνπ λα κηιήζσ ηψξα κε απηφ ηνλ ηξφπν. Θέισ λα μαλακαδέςσ ηα πνιχηηκα θαη λα ηα δείμσ ζηνλ θφζκν, ηδίσο ζηνπο λεφηεξνπο, γηα λα κάζνπλ ηη θιεξνλνκνχλ». Με απηά ηα ιφγηα δίλεη ν Θάλνο Μηθξνύηζηθνο ην ζηίγκα ηεο κνπζηθήο παξάζηαζεο κε ηίηιν «Πώο ε ηζηνξία γίλεηαη ζηωπή» ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, ην βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο 4 επηεκβξίνπ (ψξα έλαξμεο 8:30 κ.κ.). Ο Θάλνο Μηθξνύηζηθνο ζπλαληά ηε δξακαηηθή, ιπξηθή θαη ηαπηφρξνλα επηθή Αθξνδίηε Μάλνπ θαη ηε γεκάηε πάζνο θαη αθξίβεηα εξκελεία ηνπ Κώζηα Θωκαΐδε. Σνπο πιαηζηψλνπλ ν Θύκηνο Παπαδόπνπινο ζηα πλεπζηά θαη ν Θνδωξήο Οηθνλόκνπ ζην πηάλν. Μηα παξάζηαζε κε νδεγφ ηα ηξαγνχδηα «Ζ πην φκνξθε ζάιαζζα», «Ο Νηηθ», «Ζ δίθνπε δσή», ε «Πηξφγα», ε «Ρφδα», «Ζ Σαξάηζα», «Σα θειηά», ην «Μηιψ» ηνπ Μίθε Θενδσξάθε αιιά θαη πνιιά άιια πνπ καο εκςχρσζαλ θαη καο απνγείσζαλ Κ α λ λ ι τ ε χ μ ι κ έ ς Π α ρ α γ ω γ έ ς Οη Burger Project κε ηε Μαηνύια Εακάλε ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Σξίηε 8 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Οη θαληνκάδεο ηεο δηαζθέδαζεο, νη αγαπεκέλνη κεγάισλ θαη κηθξψλ Burger Project (απηναπνθαινχκελνη θαη «ρέδην Μπηθηέθη») ζα ζπλαληήζνπλ μαλά επί ζθελήο ηε Μαηνύια Εακάλε. Σελ Σξίηε 8 επηεκβξίνπ ν Κήπνο ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο ζα γεκίζεη «ηαρέο» θαη ζνχπεξ κπηη απφ ην «Κνπαξηέην ησλ Μπηθηεθηψλ», ελψ ε Μαηνχια ζα ζπκβάιεη κε ην εθξεθηηθφ ηακπεξακέλην, ηελ θξπζηάιιηλε ζηεληφξηα θσλή ηεο, ιίγν ληέθη θαη πνιχ θέθη. Οη Ramones θάλνπλ πάζα ζηνπο Queen, θαη ν Σζηηζάλεο ζηνλ Frank Zappa, ην swing ζηελ dub θαη ε disco ζην calypso. 12

13 Guest, ν Christo Valentino κε ην βηνιί ηνπ λα «θηεξνπγίδεη» ζαλ αεδφλη απφ ηελ παξάδνζε κέρξη ηα θάληξη ηνπ Tέμαο. To θνπαξηέην κεηξάεη πνιιέο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο κε θαιιηηέρλεο θαη κνπζηθνχο (Μαηνχια Εακάλε, Φνίβνο Γειεβνξηάο, ΣΑΚΗΜ, Blend Mischin θ.ά.), βάδνληαο πάληα ηα δπλαηά ηνπ γηα λα πξνζθέξεη ζην θνηλφ φκνξθεο ζηηγκέο θαη απξφζκελεο ζπγθηλήζεηο. Έρνπλ θπθινθνξήζεη ην LP We live in Athens, ην EP Φτηνά Χαρέμια θαη αξθεηά ζπιιεθηηθά ζηλγθιάθηα πνπ δσξίδνληαη ρέξη κε ρέξη. Λάηξεηο ηνπ απξφζκελνπ θαη εξαζηέο ηεο θαιήο παξέαο, ελσζείηε! Οξρήζηξα Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ «Βella Italia» Σεηάξηε 9 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Έλα ξνκαληηθφ κνπζηθφ ηαμίδη ζηε καγεπηηθή επνρή ηεο Belle Époque θαη ηνπ κπειθάλην πξνηείλεη ζην θνηλφ ε Οξρήζηξα Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ, πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο 9.9 ζηνλ Κήπν (ψξα 8:30 κ.κ.). Ζ Οξρήζηξα, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ καέζηξνπ θαη ηδξπηή ηεο Άξε Γεκεηξηάδε, ζα παξνπζηάζεη ζεξελάηεο, νπβεξηνχξεο, θαληζνλέηεο, ρακπαλέξεο, καξο, βαιο, πφιθεο, καδνχξθεο, ηάλγθν θαη κπνιεξφ ησλ Καιάηζε, ηιβέζηξη, Μαηζφθθη, Γθαιάληη, Ρίθν, Σφζηη θαη άιισλ ζπλζεηψλ. ηε ζπλαπιία ζπκκεηέρνπλ επίζεο ε λεαξή ζνπξάλν Ναηαιία Κάληδηα θαη ν ηελόξνο θαη ζνιίζη ηεο ΔΛ Γηάλλεο Υξηζηόπνπινο, πνπ ζα εξκελεχζνπλ κεξηθά απφ ηα πην φκνξθα ηξαγνχδηα ηεο θσλεηηθήο ηηαιηθήο εξγνγξαθίαο. Σν ξεπεξηφξην ηεο Οξρήζηξαο Νπθηώλ Δγρόξδωλ ΑΣΣΗΚΑ, ε νπνία έρεη δψζεη ζπλαπιίεο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θεζηηβάι εληφο θαη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ, είλαη επξχηαην. Δθηείλεηαη απφ ηελ Αλαγέλλεζε έσο ηνλ 21ν αηψλα θαη πεξηιακβάλεη έξγα ειιήλσλ θαη μέλσλ δεκηνπξγψλ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο ΑΣΣΗΚΑ είλαη λα δηαδψζεη ην καληνιίλν θαη ηα λπθηά έγρνξδα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβίσζε ησλ νξγάλσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καληνιίλνπ. Ζ ΑΣΣΗΚΑ απνηειείηαη απφ καληνιίλα, καληφιεο, καληνινληζέιν, θηζάξεο, θνληξακπάζν θαη πηάλν ή ηζέκπαιν. 13

14 Ζ Γήκεηξα Γαιάλε ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Μαδί ηεο ε Γηώηα Νέγθα Παξαζθεπή 11 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ηηο 11 επηεκβξίνπ ε Γήκεηξα Γαιάλε απνραηξεηά ην θαινθαίξη κε κηα κεγάιε ζπλαπιία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο, θιείλνληαο ηνλ θχθιν ησλ παξνπζηάζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο δίζθνπ κε ηίηιν Αλλιώρ. Μαδί κε ηελ κπάληα ηεο δίλεη κηα παξάζηαζε-πξνζσπηθή αθήγεζε, πνπ θέξδηζε ηελ αγάπε ηνπ θνηλνχ φπνπ θη αλ παξνπζηάζηεθε, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 κέρξη ζήκεξα κε ηξαγνχδηα πνπ ηελ αλέδεημαλ σο εξκελεχηξηα θαη ζπλζέηξηα θαη πνπ «έγξαςαλ» ην soundtrack κηαο μερσξηζηήο δσήο θαη πνξείαο. Γηα ηε ζπλαπιία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ ε κνλαδηθή ζηελ Αζήλα γηα ην 2015 ε Γ. Γαιάλε πξνζθαιεί ηε Γηώηα Νέγθα, κηα ζπνπδαία θαη ζπγθηλεηηθή εξκελεχηξηα, κε «θαηαγσγή» απφ ηηο κεγάιεο ιατθέο θσλέο ηνπ παξειζφληνο θαη ην δηθφ ηεο επδηάθξηην ζηίγκα ζε φ,ηη ηξαγνπδά. ηηο 11 επηεκβξίνπ, ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ, κηα ζπλαπιία δηαθνξεηηθή, κηα ζπλάληεζε γεκάηε επαηζζεζία θαη αηζζαληηθφηεηα. πκκεηέρνπλ νη κνπζηθνί: εξαθείκ Γηαλλαθόπνπινο (ηχκπαλα), Λάκπεο Κνπληνπξόγηαλλεο (ειεθηξηθή θηζάξα), Kώζηαο Γεδίθεο (ιανχην, καληνιίλν, ιάθηα, θηζάξα), πύξνο Μάλεζεο (πηάλν), ηέιηνο Πξνβήο (κπάζν) Δπηκέιεηα ήρνπ: Γηψξγνο Βνπδαληάο θαη Παλαγηψηεο Ζιηφπνπινο Φσηηζκνί: Μαξία Αζαλαζνπνχινπ Μαξίδα Ρίδνπ «Μηα ζηηγκή ζην θωο ηνπ Κήπνπ» Γεπηέξα 14 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ζ Μαξίδα Ρίδνπ γηα πξώηε θνξά ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ! Γηα κία βξαδηά, ηε Γεπηέξα 14 επηεκβξίνπ, ε αγαπεκέλε Μαξίδα Ρίδνπ κεηαθέξεη ηελ πνιχ επηηπρεκέλε ηεο παξάζηαζε κε ηίηιν «Μηα ζηηγκή ζην θωο» ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο Αζελώλ. Λίγν πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνπ δεχηεξνπ νινθιεξσκέλνπ ηεο άικπνπκ θη ελψ ην promo single «Δίλαη κηθξή ε δσή» έρεη ήδε θαηαθηήζεη ηηο θαξδηέο καο θαη ηα ξαδηφθσλα, ε Μ. Ρίδνπ θιείλεη ηελ θαινθαηξηλή ηεο πεξηνδεία ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ! Ζ λεαξή εξκελεχηξηα ζα ηξαγνπδήζεη γηα κηα ζηηγκή πνπ φινη αλαδεηνχκε, γηα ιίγα ιεπηά πνπ ε ςπρή θσηίδεηαη απφ κηα κεισδία, έλα πξφζσπν, έλα γέιην Γηα λα βξεζνχκε φινη καδί, θεπγαιέα έζησ, ζην θσο! 14

15 Ζ Μαξίδα Ρίδνπ, απφ ην πξψην ηεο θνκκάηη, καο έκαζε πψο ρνξεχεηαη ε «Μπφζα λφβα ηνπ Ζζαΐα» ηνπ Φνίβνπ Γειεβνξηά, εξκήλεπζε κε δχλακε θαη ζειπθφηεηα ην «Πφζν ιππάκαη», θαηέθηεζε ηα ξαδηφθσλα φιεο ηεο ρψξαο κε ην «Μηα άιιε επηπρία» θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 καο ράξηζε ην πην «Γιπθφ πξσί», απνδεηθλχνληαο φηη ε αηζηνδνμία είλαη κεηαδνηηθή. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηξαγνχδεζε κε ηξφπν λνζηαιγηθφ θαη αηζζαληηθφ ην «Πεηάσ» ηνπ Γηάλλε Υξηζηνδνπιφπνπινπ παξέα κε ηνλ Πάλν Μνπδνπξάθε, ελψ παξάιιεια εηνίκαζε ην δεχηεξν βήκα ηεο ζηελ ειιεληθή δηζθνγξαθία. Ζ Μ. Ρίδνπ αιιάδεη, σξηκάδεη, πξνρσξάεη έλα βήκα πην θνληά ζηε κνπζηθή ηεο αιήζεηα, κε κεισδίεο θαη ηξαγνχδηα πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν ζα καο ραξίζνπλ άιιε «κηα ζηηγκή ζην θωο» Κώζηαο Παηζηώηεο (θνληξακπάζν), Γηώξγνο Κωζηειέηνο (ηχκπαλα), Βαγγέιεο Καηζαξέιεο (ηξνκπέηα), Γηώξγνο Εαξέαο (ηξνκπφλη), Μάξθνο Υαϊδεκέλνο (πηάλν), Γεκήηξεο ηάκπνο (θηζάξεο-ελνξρεζηξψζεηο) Ήρνο Γηάλλεο Παμεβάλεο, ρεδηαζκφο θσηηζκνχ Σάθεο Λπθνηξαθίηεο, θελνζεζία Κωλζηαληίλνο Αζπηώηεο Jumping Fish Locomondo Tξίηε 15 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Φπραγωγηθόο ηζηόηνπνο ηεο Cosmote, ηo Jumping Fish είλαη κηα πιαηθόξκα πνπ βνεζά ζηελ αλάδεημε, ζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ λέωλ ειιήλωλ θαιιηηερλώλ. Οη Locomondo, απφ ηα πην γλσζηά θαη αγαπεηά ζπγθξνηήκαηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα, επηιέγνπλ ηνλ Κήπν γηα ηηο θεηηλέο δσληαλέο εκθαλίζεηο ηνπο ζηελ Αζήλα (15.9, ψξα 8:30 κ.κ.). Έλαο «ηξειφο θφζκνο» (loco = ηξειφο ζηα ηζπαληθά, mondo = θφζκνο ζηα ηηαιηθά), κε κνπζηθφ θψδηθα απφ ξέγθε, ζθα θαη ιάηηλ ξπζκνχο πνπ ζπλδπάδνληαη θπξίσο κε ειιεληθφ ζηίρν θαη ζπρλά κε ζηνηρεία απφ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή. Ηδξχζεθαλ απφ ηνλ Μάξθν Κνύκαξε θαη ηνλ Γηάλλε Βαξλάβα ην 2003 ζηελ Αζήλα. Αξγφηεξα πξνζρψξεζαλ νη πύξνο Μπεζδέθεο (κπάζν), ηακάηεο Γνύιαο (πιήθηξα), ηξαηήο νύληξεο (ληξακο), Μηράιεο Μνπξληδήο (θξνπζηά) θαη Θαλάζεο Σακπάθεο (ερνιεςία), πνπ απνηεινχλ ζήκεξα ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο κπάληαο. Δπηθεθαιήο, ν Μάξθνο Κνύκαξεο (θσλή, θηζάξα), βαζηθφο ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγφο ησλ Locomondν. 15

16 «Νπρηεξηλή εμνκνιόγεζε» κε ηελ Νηόξα Μπαθνπνύινπ Σεηάξηε 16 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. ΚΛΑΗΚΑ EΞΧ Ζ θαηαμησκέλε ζνιίζη Νηόξα Μπαθνπνύινπ πξνηείλεη ζην θνηλφ κηα πεξηήγεζε ζηνλ θφζκν ηνπ πηάλνπ θαη ηεο ξνκαληηθήο πνίεζεο, ην βξάδπ ηεο Σεηάξηεο 16 επηεκβξίνπ (ψξα 8:30 κ.κ.), κε θνζκαγάπεηεο κεισδίεο ηνπ Φξεληεξίθ νπέλ θαη άιισλ ζπλζεηψλ κε ζεκαληηθή πηαληζηηθή εξγνγξαθία. πλνδνηπφξνη ηεο ζ απηφ ην κπζηαγσγηθφ ηαμίδη ζηηο λφηεο θαη ηηο ιέμεηο, ε πνηήηξηα Ηνπιίηα Ζιηνπνύινπ θαη ν εζνπνηφο Γεκήηξεο Καηαιεηθόο, πνπ ζα δηαβάζνπλ απνζπάζκαηα έξγσλ ζεκαληηθψλ πνηεηψλ ηνπ Ρνκαληηζκνχ. Σα θείκελα επηιέγεη ε Iνπιίηα Ζιηνπνχινπ. Αιθίλννο Ηωαλλίδεο Παξαζθεπή 18 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ο Αιθίλννο Ηωαλλίδεο έξρεηαη λα θσηίζεη ηα θζηλνπσξηλά βξάδηα ηεο πφιεο κε ηε ζπλαπιία ηνπ ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ (18.9, ψξα 8:30 κ.κ.). Ο αγαπεκέλνο ηξαγνπδηζηήο θαη ηξαγνπδνπνηφο επηζηξέθεη ζε πξνεγνχκελεο δηζθνγξαθηθέο ηνπ δνπιεηέο κέζα απφ λέεο, δηθέο ηνπ ελνξρεζηξψζεηο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε αθνπζηηθψλ νξγάλσλ, λπθηψλ θαη εγρφξδσλ κε δνμάξη. ε απηέο ηηο πξσηφηππεο ελνξρεζηξσηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ Α. Ηωαλλίδε, πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη έλα ηδηφηππν θνπαξηέην εγρφξδσλ, φπνπ ηε ζέζε ηνπ α βηνιηνχ θαηέρεη ην κπνπδνχθη, έλα φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ζε ζπλζέζεηο ηνπ. Δθηφο απφ ηξαγνχδηα ηεο κέρξη ηψξα δηζθνγξαθίαο ηνπ, ν Αιθίλννο Ηωαλλίδεο (θσλή, θηζάξα, ιανχην) ζα παξνπζηάζεη θαη θάπνηα θνκκάηηα απφ ηε λέα ηνπ δηζθνγξαθηθή δνπιεηά, ηε Μικρή βαλίτσα. Σε ζθελή ζα κνηξαζηνχλ καδί ηνπ ηέζζεξηο κνπζηθνί κε «θιαζηθή» παηδεία, πνπ έρνπλ φκσο κεγάιε αγάπε αιιά θαη βαζηά γλψζε γηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ην ζχγρξνλν ηξαγνχδη: ν Γηώξγνο Καινύδεο (ηζέιν, ιχξα), ν Μαλόιεο Πάππνο (κπνπδνχθη, ιανχην), ν Φώηεο ηώηαο (βηνιί, βηφια) θαη ν Γεκήηξεο Σζεθνύξαο (θνληξακπάζν). 16

17 πκπαξαγωγή ΜΜΑ θαη Δηαηξεία Παξαγωγήο Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεωλ Γηώξγνο Αλδξένπ Σάληα Σζαλαθιίδνπ, Διέλε Σζαιηγνπνύινπ Ρίηα Αληωλνπνύινπ «Σξεηο γπλαίθεο θη έλα πηάλν» Σεηάξηε 23 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Ο ζπλζέηεο Γηώξγνο Αλδξένπ δηαιέγεη ηξαγνχδηα θαη θαιεί ηξεηο αγαπεκέλεο ηξαγνπδίζηξηεο ζηε ζθελή ηνπ Κήπνπ, ηελ Σάληα Σζαλαθιίδνπ, ηελ Διέλε Σζαιηγνπνύινπ θαη ηε Ρίηα Αληωλνπνύινπ, πνπ ζπλνκηινχλ κε ην πηάλν ηνπ Γ. Αλδξένπ, ην βηνιί ηνπ ηέξγηνπ Γαξγάια θαη ην αθνξληεφλ ηνπ Παλαγηψηε Σζεβά, ζε κηα κνπζηθή παξάζηαζε πνπ ηα έρεη φια! Eπηινγέο απφ ην πξνζσπηθφ ξεπεξηφξην ησλ εμαίξεησλ εξκελεπηξηψλ θαη αγαπεκέλεο ζπλζέζεηο ηνπ Γ. Αλδξένπ, ηξαγνχδηα ιατθά θαη «έληερλα», παιηά θαη θαηλνχξγηα, αιιά θαη δεκηνπξγίεο θαηαμησκέλσλ ειιήλσλ ζπλζεηψλ (Θενδσξάθεο, Υαηδηδάθηο, Ξαξράθνο, Μνχηζεο, παλφο, Μηθξνχηζηθνο, Κξανπλάθεο, αββφπνπινο, Λνΐδνο), θαζψο θαη λεφηεξσλ (Μάιακαο, Θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, Ενχδηαξεο, Πνξηνθάινγινπ, Λεηβαδάο). Θα αθνπζηνχλ επίζεο ηξαγνχδηα ηνπ Σζηηζάλε, ηνπ Καιδάξα, ηνπ Υηψηε θαη πνιιψλ άιισλ. Κ α λ λ ι τ ε χ μ ι κ έ ς Π α ρ α γ ω γ έ ς Πάλνο Μνπδνπξάθεο «Πάλνο ζην γθαδόλ» Παξαζθεπή 25 επηεκβξίνπ, ώξα 8:30 κ.κ. Έλα κεγάιν πάξηη κε ηνλ «Πάλν (Μνπδνπξάθε) ζην γθαδόλ», ηνλ ηξαγνπδνπνηφ πνπ έπεηηα απφ ηξία αλαηξεπηηθά άικπνπκ θαη πνιιέο επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίεο, έξρεηαη λα καο ζπκίζεη πσο, φ,ηη θη αλ γίλεη, ζην βάζνο ππάξρεη πάληα έλαο θήπνο. 17

18 Απηφο ν πνιχ ηδηαίηεξνο θαιιηηέρλεο ζα καο μεζεθψζεη κε ηξαγνχδηα δηθά ηνπ, αιιά θαη κε πξσηφηππεο έσο ρηνπκνξηζηηθέο δηαζθεπέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ επηηπρηψλ: ξνθ, ζνπίλγθ, αγαπεκέλα ειιεληθά ηξαγνχδηα ζε εληειψο λέεο εθδνρέο. Ξαπισκέλνη ζην γθαδφλ ή ρνξεχνληαο ζην γθαδφλ, ζα αθνχζνπκε επίζεο ηα νινθαίλνπξγηα θνκκάηηα ηνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ην ηξαγνχδη «ην βάζνο Κήπνο», πνπ έγξαςε εηδηθά γη απηφ ην πάξηη, εηδηθά γη απηφ ηνλ Κήπν! Μαδί ηνπ, νη θίινη ηνπ θαιιηηέρλεο: Παληειήο Ακπαδήο, Διεωλόξα Ενπγαλέιε, Κωζηήο Μαξαβέγηαο, Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο, Λάθεο Παπαδόπνπινο, ζε κηα ζπγθηλεηηθή έθξεμε θηιίαο, φπσο ηελ νξακαηίζηεθε ν Π. Μνπδνπξάθεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βξαδηά, θιείλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην θαινθαίξη ζηνλ Κήπν ηνπ Μεγάξνπ. Ώξα έλαξμεο: 9:00 κ.κ. (Ηνύληνο, Ηνύιηνο) & 8:30 κ.κ. (επηέκβξηνο) Πξνπψιεζε εηζηηεξίσλ: 10 Πψιεζε εηζηηεξίσλ θαηά ηελ είζνδν: 12 Ζκεξνκελίεο πξνπψιεζεο εηζηηεξίσλ: Γηα ηηο εθδειψζεηο Ηνπλίνπ: 25 Μαΐνπ Γηα ηηο εθδειψζεηο Ηνπιίνπ: 10 Ηνπλίνπ Γηα ηηο εθδειψζεηο επηεκβξίνπ: 13 Ηνπιίνπ 18

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΜΔΣ Live Tξνβατόξε ηνπ Σδνπδέππε Βέξληη άββαην 3 Οθησβξίνπ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ, ζπλερίδεη θαη θέηνο ηηο απεπζείαο κεηαδφζεηο κεγάισλ αξηζηνπξγεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Παπάγου, 27/5/2011 ΓΡΑΦΔΙΟ ΦΔΣΙΒΑΛ ΣΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΣΡ. Δ/ΝΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011 ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ΦΔΠΡΗΒΑΙ 2011 Ζ δσδέθαηε δηνξγάλσζε ηνπ Φεζηηβάι ηεο Κνλήο Ιαδαξηζηώλ έθηαζε ζην ηέινο ηεο, ηελ Παξαζθεπή 25 Λνεκβξίνπ, κεηά από έμη κήλεο γεκάηνπο κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη άιιεο πνηθίιεο εθδειώζεηο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ «Ο ΑΤΛΟ» 1. Με ηο λύσνο ηος άζηπος ηίρνη: Οδπζζέαο Διύηεο 2. ε καινούπγια βάπκα μπήκα Παξαδνζηαθό Μηθξάο Αζίαο Δπεμεξγαζία: Β. Πεηξόρεηινο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012

ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012 ΑΛΑΘΟΠΖΖ ΦΔΣΗΒΑΙ 2012 Κνπζηθή, ζέαηξν, ρνξό θαη εηθαζηηθά ζπκπεξηέιαβε γηα αθόκα κία ρξνληά ην Φεζηηβάι Κνλή Ιαδαξηζηώλ. Σν Φεζηηβάι Λνλή Καδαξηζηώλ 2012 πάξα ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαηάθεξε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΜΑΘΗΜΑΤΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ Α 3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΜΑΘΗΜΑΤΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ Α 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΜΑΘΗΜΑΤΗΣΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ Α 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ε ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Σα πξώηα ηνπ βήκαηα Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα (5 Οθησβξίνπ 1969).Δίλαη δεκνθηιήο Έιιελαο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα