ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 43 νπ ΦΔΣΗΒΑΛ ΟΛΤΜΠΟΤ 2014 ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΦΖΦΗΓΧΣΧΝ ΓΗΟΤ Ηνύιηνο Αύγνπζηνο Δθζέζεηο Σηκώκελωλ Υωξώλ ΓΔΡΜΑΝΗΑ: Μείλε! Ζ Αξθαδία σο ζέκα ζηε ραξαθηηθή κεηαμύ 1490 θαη 1830 ε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Trier ΑΤΣΡΗΑ: Gustav Klimt Πξσηνπόξνο ηνπ Μνληεξληζκνύ-150 ή επέηεηνο από ηελ γέλλεζή ηνπ. ΔΛΒΔΣΗΑ: Έθζεζε απζεληηθώλ θσηνγξαθηώλ ηνπ Μνπζείνπ θσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο από ηε ζπιινγή ηνπ Fred Boissonas ( ). ΘΔΑΣΡΟ Κπξηαθή 06 Φηινθηήηεο ηνπ νθνθιή θελνζεζία: Κώζηαο Φηιίππνγινπ Πξσηαγσληζηνύλ: Κσλζηαληίλνο Μαξθνπιάθεο, Mηραήι Μαξκαξηλόο, Αηκίιηνο Χεηιάθεο Παξαζθεπή 11 Μαξία Πεληαγηώηηζζα ηνπ Μπνζη θελνζεζία: Γηάλλεο Μπνζηαληδόγινπ Πξσηαγσληζηνύλ:Γηάλλεο Μπνζηαληδόγινπ, Γήκεηξα Παπαδήκα, Γηάλλεο Ατβάδεο, Θαλάζεο Βηζθαδνπξάθεο άββαην 19 Σξωάδεο ηνπ Δπξηπίδε θελνζεζία: Θέκεο Μνπκνπιίδεο. Πξσηαγσληζηνύλ: Φηιαξέηε Κνκλελνύ, ηέιηνο Μάτλαο, Μαξία Πξσηόπαππα, Άξεο Λεκπεζόπνπινο, Εέηα Γνύθα, Ησάλλα Παππά, Λέλα Παπαιεγνύξα άββαην 26 Θεζκνθνξηάδνπζεο ηνπ Αξηζηνθάλε θελνζεζία: Γηώξγνο Κηκνύιεο Πξσηαγσληζηνύλ: Γηώξγνο Κηκνύιεο, Γεκήηξεο Πηαηάο,Φαίε Ξπιά, Θαλάζεο Αιεπξάο.

2 ΥΟΡΟΘΔΑΣΡΟ άββαην 05 ΜΑΜΑΕΑ Eifo Efi Γηάλλεο Μαληαθνύλεο, ΦακπξίοΜαδιηά θαη ε ΜάπΕάξπ άββαην 12 Who owns the world- Wem gehört die Welt ύιιεςε θελνζεζία: Κπξηάθνο Χαηδεησάλλνπ Léonard Bertholet, Kiriakos Hadjiioannou, Anja Meser, Nancy Stamatopoulou ΠΑΗΓΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ Γεπηέξα 14 Ζ Κνηκωκέλε μύπλεζε ηεο Ξέληαο Καινγεξνπνύινπ θελνζεζία: Βαγγέιεο Θενδσξόπνπινο Πξσηαγσληζηνύλ: Ακαιία Αξζέλε,Αλζή Δπζηξαηηάδνπ, Οξέζηεο Σδηόβαο Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ Παξαζθεπή 18 Αλνηρηό Θέαηξν Κνιηλδξνύ άββαην 19 Υάηληη (ην θνξίηζη ηωλ βνπλώλ) ηεο Γηνράλα πίξη θελνζεζία: Λεπηέξεο Γηνβαλίδεο Πξσηαγσληζηνύλ:Βίβηαλ Κνληνκάξε, Χξήζηνο Σξηπόδεο, Ηζηδώξα ηδέξε, Παλάγνο Ησαθείκ. Σεηάξηε 30 Μαγεκέλνο απιόο ηνπ W. A. Mozart Γηαζθεπή - θελνζεζία: Θαλάζεο Θενιόγεο Πξσηαγσληζηνύλ: Σάζνο Παιαληδίδεο, Ησάλλα Γειάθνπ, Μαίξε ανπζνπνύινπ

3 ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Γεπηέξα 07 More than honey ηνπ Markus Imhoof (ΔΛΒΔΣΗΑ) Δίζνδνο ειεύζεξε Σεηάξηε 16 Πνληάξνληαο ζηνλ θύξην Ενύθεξ ηνπ Dani Levi (ΓΔΡΜΑΝΗΑ) Δίζνδνο ειεύζεξε Σεηάξηε 23 Ζ άθξε ηνπ νπξαλνύ ηνπ Fatih Akin (ΓΔΡΜΑΝΗΑ) Δίζνδνο ειεύζεξε ΤΝΑΤΛΗΔ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΑ ΘΔΑΜΑΣΑ Κπξηαθή 20 Φίιηππνο Πιηάηζηθαο, Μπάκπεο ηόθαο θαη Γεωξγία Νηαγθάθε Κπξηαθή 27 ΣΑΤΡΟ ΞΑΡΥΑΚΟ Ζξώ ατα-εαραξίαο Καξνύλεο- Νενθιήο Νενθπηίδεο

4 ΑΤΓΟΤΣΟ ΘΔΑΣΡΟ άββαην 02 Πέξζεο ηνπ Αηζρύινπ θελνζεζία: Νηθαίηε Κνληνύξε Πξσηαγσληζηνύλ: Γηάλλεο Φέξηεο, Λάδαξνο Γεσξγαθόπνπινο, Άθεο αθειιαξίνπ Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο Σεηάξηε 06 Παληξνινγήκαηα ηνπ Νηθνιάη Γθόγθνι θελνζεζία: Γηάλλεο Μπέδνο Πξσηαγσληζηνύλ: Γηάλλεο Μπέδνο, Ναηαιία Σζαιίθε, Χξήζηνο Λνύιεο άββαην 09 Ηππόιπηνο ηνπ Δπξηπίδε θελνζεζία: Λπδία Κνληόξδνπ Πξσηαγσληζηνύλ:Λπδία Κνληόξδνπ, Κνπξήο Νίθνο, Θέκεο Πάλνπ, Λήδα Πξσηνςάιηε ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ Γεπηέξα 18 Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε θελνζεζία: Άληδεια Μπξνύζθνπ. Πξσηαγσληζηνύλ: Αγιαΐα Παππά, Άξεο εξβεηάιεο, Άγγεινο Παπαδεκεηξίνπ Παξαζθεπή 22 Λπζηζηξάηε ηνπ Αξηζηνθάλε θελνζεζία: Σζέδαξηο Γθξανπδίληο Πξσηαγσληζηνύλ: Μαξία Καβνγηάλλε. Καίηε Κσλζηαληίλνπ, Αληώλεο Λνπδάξνο, Θαλάζεο Σζαιηακπάζεο, Νάληηα Κνληνγεώξγε, Γεπηέξα 25 Χρ Ζιέθηξα» ηνπ Αιέμαλδξνπ Καιίηζε θελνζεζία: Άλλα Παλαγησηνπνύινπ - Πέηξνο Φηιηππίδεο Πξσηαγσληζηνύλ: Πέηξνο Φηιηππίδεο, Γεξάζηκνο θηαδαξέζεο,διηζάβεη Κσλζηαληηλίδε, Γεκήηξεο Μαπξόπνπινο, Κξαηεξόο Καηζνύιεο. ΠΑΗΓΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ Κπξηαθή 10 Σν καγηθό θιεηδί Βαζηζκέλν ζην παξακύζη ηεο Πελειόπεο Γέιηα «Ζ θαξδηά ηεο βαζηινπνύιαο» Κείκελν-ζθελνζεζία: Κάξκελ Ρνπγγέξε Πξσηαγσληζηνύλ:Δπαγγειία Καξαθαηζάλε, Οξέζηεο Καξύδαο, Αιέμαλδξνο Κνκπόγησξγαο.

5 ΘΔΑΣΡΟΤ ΔΠΑΗΝΟ Παξαζθεπή 22 Σηκώκελν πξόζωπν ΠΤΡΟ ΔΤΑΓΓΔΛΑΣΟ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΟΜΗΛΗΔ Παξαζθεπή 8 Αγηνλέξη Γίνπ Καζεγεηήο Γεκήηξεο Παληεξκαιήο -Πξόεδξνο Μνπζείνπ Αθξόπνιεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γεξκαληθνύ Αξραηνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ θαη ηεο Διβεηηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ΤΝΑΤΛΗΔ ΚΑΗ ΜΟΤΗΚΑ ΘΔΑΜΑΣΑ Παξαζθεπή 01 Γεκήηξεο Εεξβνπδάθεο «Εσήο Παηρλίδηα» Κπξηαθή 03 Ληδέηα Καιεκέξε, Φσηεηλή Βειεζηώηνπ θαη νθία Νάηζηνπ Γεπηέξα 04 Αιεμάλδξεην Ίδξπκα ΦΗΛΗΠΠΟ θαη ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Όπεξα πλζέηεο αξάληεο Καζζάξαο Κπξηαθή 10 Αξραία Πύδλα «Θαιαζζνγξαθίεο» κηα ζάιαζζα ηξαγνύδηα ΔΣΗΑ ΠΗΔΡΗΓΧΝ ΜΟΤΧΝ Γεπηέξα 11 Μάξηνο Φξαγθνύιεο-Έιιε Παζπαιά ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Σεηάξηε 13 Βαζίιεο Παπαθωλζηαληίλνπ Πέκπηε 14 Αθηέξωκα ζηνλ Υξήζην Νηθνιόπνπιν, Σξαγνπδνύλ:Κώζηαο Μαθεδόλαο, Γηώηα Νέγθα, Γεκήηξεο Μπάζεο, νθία Παπάδνγινπ

6 άββαην 16 Χξήζηνο Θεβαίνο-Μίιηνο Παζραιίδεο Κπξηαθή 17 ηα κνπζηθά κνλνπάηηα ηεο Απζηξίαο Β.Α. Μόηζαξη, Φ. νύκπεξη, Α. Μπξνύθλεξ, Γθ. Μάιεξ, Γ. ηξάνπο θαη Φ. Λέραξ. θελνζεζία: Γηώξγνο Ρεκνύλδνο- Δλνξρήζηξσζε - Γηεύζπλζε Κώζηαο Γξαθάθεο Σεηάξηε 20 Υηώηεο mambo ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ Οξρήζηξα «Πνιπηνληθή» άββαην 23 Moop mama Ο ρώξνο ζα αλαθνηλωζεί πξνζερώο άββαην 23 Κέληξν Μεζνγεηαθώλ Φεθηδωηώλ Γίνπ Αζάλαηεο κνπζηθέο. ελ Υνξδαίο Χξήζηνο Καλέηηεο βηνιί θαη Anita Mitterer βηόια Therese von Bemberg βηνιί, Ηάζσλ Σδαλάθνο βηόια θαη Leo Morello βηνινληζέιιν Παξνπζίαζε ηεο ζπγγξαθέωο όληαο Μηραειίδνπ ώξα έλαξμεο 19:30 Κπξηαθή 24 Βπδαληηλόο Ναόο Παλαγίαο Κνληαξηώηηζζαο Αθηέξωκα ζηε Μηθξά Αζία Mextap Demir, Χαξά Καιαηδίδνπ, Μαξίθα Φσηνπνύινπ Σεηάξηε 27 Μαηζαίνο & Κωλζηαληίλνο Σζαρνπξίδεο «Ψπρή θαη ώκα» Παξαζθεπή 29 Καηεξίλε, Ο Σόπνο - Οη Άλζξωπνη (κνπζηθό-ρνξεπηηθό αθηέξωκα) θελνζεζία: Γηώξγνο Υ. Υαλδόιηαο άββαην 30 Σν θηάρηξν ηνπ Υξήζηνπ Γηαλλνύιε Με ηελ ζπκκεηνρή θαιιηηερλώλ ηεο Λπξηθήο θελήο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Δζεινληηθήο Οκάδαο Γξάζεο Ν. Πηεξίαο

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. "Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα!

Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο. Κη έγηλε ζηνπ Άε Γηώξγε ηελ απιή... ησλ δξάθσλ ην θαθό ην ζπλαπάληεκα! ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 νπ ΦΔΣΙΒΑΛ ΑΦΗΓΗΗ ΠΗΛΙΟΤ 3-10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2014 Κπξηαθή 3 Απγνύζηνπ 2014 Αθήγεζε γηα παηδηά (6+) θαη κηθηό θνηλό: Μαξαζώληνο Αθήγεζεο από άπαληεο ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγεηέο "Κη έγηλε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festivalpapagou@gmail.com Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2013-2014 Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ - ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Budapest Festival Orchestra Ivan Fischer / Maria João Pires

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν

ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 11 Μαΐνπ 2007 Πξωηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Δπηέξπε

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ)

1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ) 1 ν Γηεζλέο Δπελδπηηθό Φόξνπκ ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Ζιεθηξηζκνύ Διιάδνο (ΔΖΔ) EΠΑΝΔΚΚΗΝΩΝΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή, 20 Ηαλνπαξίνπ 2012: 09.00-20.30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2015-2016 ΜΔΣ Live Tξνβατόξε ηνπ Σδνπδέππε Βέξληη άββαην 3 Οθησβξίνπ Σν Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ, ζπλερίδεη θαη θέηνο ηηο απεπζείαο κεηαδφζεηο κεγάισλ αξηζηνπξγεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αντιπρόεδροι. Πρόεδρος. ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1982 -- 2008 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΠΕΡΡΑΚΗ τέλιος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδροι ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Κων/νος Καθηγητής ΑΠΘ, ΣΑΛΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2012-2013 Πξόγξακκα Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεσλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ-ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ

Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ Η ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΟ ΞΑΝΑΧΣΤΠΑ ΑΚΟΤΣΕ: ΧΩΜΑ ΠΟΤ ΠΕΡΠΑΣΗΑ (τ.χιώτης) - https://www.youtube.com/watch?v=dp-3jjo8_sy...όχι, δζν πρόκειται γιά ζνα ακόμα αγώνα τησ Ανόρθωςησ ή τησ Νζασ αλαμίνασ. Πρόκειται γιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα