Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ"

Transcript

1 Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ Μαθήματα αυτοάμυνας Συμμετοχή της Ομάδας διαλεύκανσης εγκλημάτων στη νομική του Δ.Π.Θ. Πρόγραμμα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού Φ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς Γ ι ο ρ τ έ ς Η νκάδα ηνπ ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Να πεξάζεηε όκνξθα θαη νη εζεινληέο καο θαη ήζπρα απηέο ηηο ζαο εύρνληαη Χξόληα γηνξηηλέο κέξεο κε ηνπο Πνιιά,!!! ζπγγελείο θαη ηα αγαπεκέλα ζαο πξόζωπα, όπωο νλεηξεύεζηε. Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Φ Ο Τ : Χαρούμενες Γιορτές 1 Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Σχολικού 1 Εκπαίδευση Εργαζομένων σε σώματα ασφαλείας στις καλές πρακτικές για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας 2 Γπρόκαζηε ην λέν έηνο λα είλαη εηξεληθό θαη λα κελ ππάξρεη βία! Αιιά: Πποσοσή ζηελ πεξίνδν απηή ζηελ θαηαλάιωζε αιθνόι, αιιά θαη ζηελ απνθπγή ηωλ δηακαρώλ. Τα πεξηζηαηηθά βίαο θαηά ηηο γηνξηέο ζηαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ αύμεζε. Το νομικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βιας Κατά των Γυναικών Καβάλα Δράσεις στην Καβάλα Κομοτηνή 5 Σεμινάρια Αυτοάμυνας Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Κνηλσληθή Δξγαζία θαη Δλδννηθνγελεηαθή βία Πνηληθή Γηακεζνιάβεζε Οξγαλσηηθά Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π α ρ έ μ β α σ η ς χ ο λ ι κ ο ύ Μέσα στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η ομάδα παρέμβασης σχολικού εκφοβισμού πραγματοποίησε ενημερώσεις σε 4 σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν μέχρι τώρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς γύρω στους 1,363 μαθητές, ενώ έγιναν παράλληλα ενημερώσεις και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία τα οποία επισκεφτήκαμε, Η φιλοξενία των σχολείων, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς ήταν πηγαία και εξαιρετικά συγκινητική. Από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε και ο διαγωνισμός βίντεο και φωτογραφίας που απευθύνεται στους μαθητές της πόλης μας. Έπεται συνέχεια! - Φώτου Ελένη, δικαστική ψυχολόγος, ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

2 ε λ ί δ α 2 Εθπαίδεσζε Εργαδοκέλωλ ζε ζώκαηα αζθαιείας ζηης θαιές πραθηηθές γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Περηζηαηηθώλ Ελδοοηθογελεηαθής Βίας». Τν «ΒΗΑ-ΣΤΟΠ», κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ, δηνξγάλσζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «Πξόιεςε & Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ», πνπ ππάγεηαη ζηελ πξά- με "Υπνζηήξημε ησλ ΜΚΟ/ΓΟ" Α θαη Β Κύθινο ηνπ Δ. Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε », κε δηθαηνύρν ηελ «Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γξάζεσλ Τνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΔΥΣΥΓΔ-ΥΠΔΣ)» ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ηελ Παξαζθεπή, 21 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 09:30π.κ. ελεκεξσηηθή εκεξίδα: «Εθπαίδεσζε Εργαδοκέλωλ ζε ζώκαηα αζθαιείας ζηης θαιές πραθηηθές γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Περηζηαηηθώλ Ελδοοηθογελεηαθής Βίας». Δηζεγεηέο ήηαλ νη: θ. Γεώξγην Γθξάλα, βνεζόο Γηεπζπληή Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Καβάιαο Lee Barnard, Detective Inspector, Metropolitan Police New Scotland Yard Dr. Jacqueline Sebire, Detective Superintendent θαη δηθαζηηθή Χπρνιόγν ηεο Metropoli- tan Police New Scotland Yard Σηελ εκεξίδα παξαβξέζεθαλ πεξηζζόηεξνη από 100 αζηπλνκηθνί από ηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ην λνκηθό πιαίζην ηνπ λ.3500/06, ηηο νξζέο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην εξγαζηήξην γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία πνπ παξέρεη ε Metropolitan Police-New Scotland Yard ζηνπο εξγαδόκελνύο ηεο. Οη αζηπλνκηθνί αληάιιαμαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζώο θαη ζπδήηεζαλ ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο. Οη θαιεζκέλνη καο, Jacqueline Sebire θαη Lee Barnard είλαη βαζηθά ζηειέρε ηεο ΜΔΤ. Σπγθεθξηκέλα, ε Detective Superintendent Sebire έρεη 23 ρξόληα ππεξεζίαο ζηε Metropolitan police, δηεξεπλώληαο θαηά θύξην ιόγν ηα ζεκαληηθά θαη πεξίπινθα εγθιήκαηα. Υπήξμε ε βαζηθή Detective ζε αξθεηέο high profile πεξηπηώζεηο, όπσο ηνπ «θαηαζθόπνπ κέζα ζηελ ηζάληα», θ.α. θαη έρεη αλαπηύμεη ηελ εζληθή βξεηαληθή πνιηηηθή γηα ηελ θαιή ρξήζε ησλ επηθνηλσληαθώλ δεδνκέλσλ ζηηο δηεξεπλήζεηο δνινθνληώλ. Δίλαη απόθνηηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge. Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 απέθηεζε ην δηδαθηνξηθό ηεο ζηελ Χπρνινγία, έρνληαο θάλεη ηε δηαηξηβή ηεο πάλσ ζην πξνθίι ησλ ζπληξνθνθηνληώλ ζην Λνλδίλν. O Lee Barnard εξγάδεηαη ζηα θεληξηθά ηεο ΜΔΤ θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθώλ πάλσ ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, ηα εγθιήκαηα κίζνπο θαη ηνπο παηδόθηινπο

3 Σ ό μ ο ς, τ ε ύ χο ς 2 ε λ ί δ α 3 To Νοκηθό Πιαίζηο ηες Ελδοοηθογελεηαθής Βίας Τν «ΒΗΑ-ΣΤΟΠ», κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ, δηνξγάλσζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «Πξόιεςε & Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ», πνπ ππάγεηαη ζηελ πξάμε "Υπνζηήξημε ησλ ΜΚΟ/ΓΟ" Α θαη Β Κύθινο ηνπ Δ. Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε », κε δηθαηνύρν ηελ «Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γξάζεσλ Τνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΔΥΣΥΓΔ-ΥΠΔΣ) ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ηίηιν: «Τν Ννκηθό πιαίζην ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο-legal aspects of Domestic Violence. Σηελ εκεξίδα είρακε σο εηζεγεηέο ηνπο λνκηθνύο Μίλα Τζαθίξνγινπ θαη ην θ. Γθξώδν, ην θ Γεώξγην Γθξάλα, βνεζό Γηεπζπληή Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Καβάιαο, ελώ ζπκκεηείραλ επίζεο νη θαιεζκέλνη καο, Jacqueline Sebire θαη Lee Barnard από ηε ΜΔΤ-New Scotland Yard. Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ γύξσ ζηα 200 άηνκα από ηελ πόιε ηεο Καβάιαο, θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο λνκηθήο ηνπ ΓΠΘ, ςπρνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ελώ ζπκκεηείραλ θαη πνιινί δηθεγόξνη από ηνλ Γηθεγνξηθό Σύιινγν Καβάιαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη εθπαηδεπηηθνί όρη κόλν από ην λνκό Καβάιαο αιιά από νιόθιεξε ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Ζ εκεξίδα δηήξθεζε έσο ηηο 14:30 ην κεζεκέξη. Σην δηάιεηκκα νη εζεινληέο καο πξνζέθεξαλ λόζηηκα ζπηηηθά εδέζκαηα ζε όζνπο παξαβξέζεθαλ θαη ελεκέξσλαλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΒΗΑ-ΣΤΟΠ κε δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ. Τν ζπκπόζην δεκηνύξγεζε κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο θαζώο πνιινί ελδηαθέξζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο καο θαη έζπεπζαλ λα γίλνπλ εζεινληέο θαη κέιε καο, Τέζεθαλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο ζηνπο νκηιεηέο, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαιεζκέλνπο καο από ην εμσηεξηθό θαη έγηλε κηα πνιπθσληθή θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε. «Τν ζπκπόζην μεθίλεζε σο ηδέα λα μαλαδνύκε παιηνύο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο, λα μαλαδνπιέςνπκε καδί ηνπο, λα έρνπκε ηελ επθαηξία μαλά λα κνηξαζηνύκε πξάγκαηα κεηαμύ καο αιιά θαη καδί κε ηνπο άιινπο. Η ηδέα πνηίζηεθε κε κεξάθη, πξνζδνθία, αγάπε θαη ζέξηεςε, νη θίινη ράξεθαλ θαη έγηλαλ εηζεγεηέο. Τν ζπκπόζην έγηλε θαη καο είπαλ όηη είρε απόιπηε επηηπρία, ηνπο πηζηέςακε θαη ζα ην μαλαθάλνπκε. Εςσαπιζηώ όλοςρ εζάρ πος μαρ πιζηέταηε και μαρ ζηηπίξαηε. Εςσαπιζηώ όλοςρ εζάρ πος με ανιδιοηέλεια και απλόσεπα πποζθέπαηε ηο ςλικό πος σπειάζονηαν για ηην οπγάνυζη ηος ζςμποζίος. Εςσαπιζηώ ηοςρ εθελονηέρ και εθελόνηπιερ ηος Βια stop και όσι μόνο, για ηον σπόνο πος μαρ διέθεζαν, ηοςρ εςσαπιζηώ για ηο σαμόγελο πος ηόζο απλόσεπα σάπιζαν ζε όλοςρ ηοςρ ζςνέδποςρ, ηοςρ εςσαπιζηώ πος έγιναν θίλοι μαρ. Υποζσόμαζηε όηι θα ζςνεσίζοςμε.» Νίθνο Καξαγηαλλίδεο, M.Sc. Εηδηθόο Σύκβνπινο, Αζηπλόκνο Α ε.α. Γξακκαηέαο ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

4 25/11/14 Παγκόσμια Ημέπα εξάλειτηρ τηρ βίαρ κατά τυν γςναικών Τελ Τξίηε 25 Ννεκβξίνπ, κε αθνξκή ηελ θαζηεξσκέλε από ηνλ ΟΖΔ «Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ» πξαγκαηνπνηήζακε γηα δεύηεξε ρξνληά εμόξκεζε ζηελ πιαηεία Καπλεξγάηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηεο πόιεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη γεληθά ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ- ΚΗΒΨΤΟΣ γηα ηελ όκνξθε αθίζα πνπ ζρεδίαζαλ, γηα ηελ παξέα θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ. Τα παηδηά έδσζαλ δσληάληα ζηελ πόιε δηελεξγώληαο θαη καγλεηνζθνπώληαο γθάινπ ζηνπο πεξαζηηθνύο γηα ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Αθόκε, επραξηζηνύκε ζεξκά ηελ θ. Νίθε Αλέζηε πνπ παξαβξέζεθε ελεξγά καδί καο ζηελ πιαηεία σο εθπξόζσπνο ηεο «ΠΝΟΖΣ» θαη ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΓ. Νέζησξ». Με ηελ παξνπζία ηνπο καο ηίκεζαλ ε δήκαξρνο Καβάιαο, θ. Τζαλάθα, ε αληηδήκαξρνο θαη ππεύζπλε ηεο Δπηηξνπή Ηζόηεηαο ησλ 2 θύισλ, θ. Κνξίλα Φηώηε Πξαζά θαη ε πξόεδξνο ηνπ θέληξνπ πξόλνηαο Α.Μ.Θ., θ. Φηιηππίδνπ. Ζ πξνζέιεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ ήηαλ πέξαλ ησλ πξνζδνθηώλ καο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πεξαζηηθνύο κνλαδηθή εκπεηξία θαη ηνπο επραξηζηνύκε γη απηό. Σηόρνο καο είλαη λα θαζηεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε κέξα δξάζεσλ πιένλ θάζε ρξόλν. Σύληοκα ζα αθοιοσζήζοσλ θαη άιιες ελδηαθέροσζες δράζεης! -Αηκηιία Ησζεθίδνπ, Παλαγηώηα Καιαζά

5 Π α ρ έ μ β α σ η σ τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα εμάιεηςεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ ζηηο 25 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο. Τν Ηλζηηηνύην Πξόιεςεο θαη Θεξαπείαο ηεο Βίαο θαη Πξνώζεζεο ηεο Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ «ΒΗΑ STOP» Καβάιαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθήο επηζηήκεο ηνπ Γ.Π.Θ, ην Europe Direct Κνκνηελήο, ην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ Κνκνηελήο, ηελ Γηεζλήο Ακλεζηία θαη ην Κέληξν ζηήξημεο νηθνγέλεηαο θαη παηδηνύ ζπληέιεζαλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλόηεηαο κέζσ κηαο ζεηξάο από δξάζεηο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο 9:30-11:30 ζην ακθηζέαηξν θνηλσληθήο δηνίθεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο θα. Φαηδεθσηίνπ νκηιίεο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Οη θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηλή εθδήισζε ήηαλ ην Σπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ κε νκηιήηξηεο ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγνύο θα. Γνπληνπδάθε θαη θα. Ληνπξηα νη νπνίεο καο παξνπζίαζαλ ηελ αθξηβήο δνπιεηά ηνπ θέληξνπ ηνπο θαζώο θαη θάπνηα πεξηζηαηηθά από ηηο γπλαίθεο πνπ ηνπο επηζθέπηνληαη. Δπηπξόζζεηα, ε εζειόληξηα δηθεγόξνο ηνπ «BIA STOP» Όιγα Εηώξε έθαλε κηα παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε θαη ηελ λνκηθή πιεπξά πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα γπλαίθα ε νπνία δέρεηαη ελδννηθνγελεηαθή βία. Σηε ζπλέρεηα ησλ νκηιηώλ ε θα. Λνπίδα Σαιηζίδνπ ε νπνία είλαη ε ππεύζπλε ηνπ Europe Direct επηζήκαλε ηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη πώο απηή παξνπζηάδεηε θαη αληηκεησπίδεηαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Σην ηέινο, έθιεηζε ηηο νκηιίεο ε θα.παζραιίδνπ Φξπζαθίλα απόθνηηε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο. Σην δεύηεξν κέξνο ησλ εθδειώζεσλ ε δξάζε ζπλερίζηεθε κε ηελ «παξέκβαζε ζηελ θνηλόηεηα» ζηελ θεληξηθή πιαηεία Κνκνηελήο. Δθεί βξηζθόκαζηαλ καδί κε ην Europe Direct Κνκνηελήο, ην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ Κνκνηελήο θαη όινπο ηνπο εζεινληέο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθήο επηζηήκεο Γ.Π.Θ. Δπηπξόζζεηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ θσηνγξάθσλ ηνπ Γ+ νη νπνίνη απνζαλάηηζαλ όιεο ηηο σξαίεο ζηηγκέο πνπ είρακε κε ηνλ θόζκν θαζώο θαη ην πξνσζεηηθό πιηθό ηνπ «ΒΗΑ STOP» όπσο ηζάληεο, κπινύδεο θαη κπινθ. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θνξείο νη νπνίνη καο ζπλεξγάζηεθαλ καδί καο πξνθείκελνπ λα παξνπζηαζηεί θάηη ηόζν όκνξθν. Η δράζε κας ήηαλ κεγάιε θαη πρόθεηηαη λα αθοιοσζήζοσλ α- θόκα περηζζόηερες. -Όλγα Ζιώρη, Αναζηαζία Νεοκοζμίδου

6 Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο Δ ρ ά σ ε ω ν Β Ι Α - Σ Ο Π ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: 2ορ Κύκλορ Ο δεύηεξνο θύθινο απηνάκπλαο μεθίλεζε κε πνιιέο ζπκκεηνρέο θαη ελζνπζηαζκό ζηνλ ρώξν ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Καβάιαο. Δθεί έγηλαλ νη ηξεηο πξώηεο ζπλαληήζεηο όπνπ παξνπζηάζηεθαλ δεδνκέλα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ιεθηηθήο βίαο. Σπκθσλήζακε όηη ε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο εμαξηάηαη από ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη όρη από ελέξγεηεο ηξίησλ. Σπκθσλήζακε όηη είλαη πην εύθνιν λα ζεσξνύκε όηη θηαίεη θάπνηνο ηξίηνο γηα ηηο αλαπνδηέο ζηελ δσή καο, αιιά ζπκθσλήζακε επίζεο όηη απηό δελ είλαη παξαγσγηθό, απιά είλαη ε δηθαηνινγία ζηελ απξαμία. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο παξνπζηάζηεθαλ ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ιεθηηθήο «επίζεζεο» θαη ηξόπνη δηαρείξηζεο θαζεκεξηλώλ δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθώλ ζην ζπίηη, ζηνλ δξόκν θαη ζηελ εξγαζία. Κάπσο έηζη θηάζακε ζην ηέινο ησλ ηξηώλ ζεσξεηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη βξεζήθακε ηελ Κπξηαθή 23 Ννεκβξίνπ κε ηα αζιεηηθά καο ζην γπκλαζηήξην ηνπ θπξίνπ Πνπξνπηδόγινπ γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ πξαθηηθή καο εμάζθεζε. -Καξαγηαλλίδεο Νίθνο, M.Sc. Δηδηθόο Σύκβνπινο, Αζηπλόκνο Α ε.α. Γξακκαηέαο ΒΗΑ-ΣΤΟΠ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Φαηλόκελα βίαο θαη θαθνπνίεζεο ζπλαληνύκε όιν θαη πην ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηα-κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζην ζρνιείν κε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ζηε γεηηνληά κε πνηθίια πεξηζηαηηθά ρνπιηγθαληζκνύ ή/θαη βηαζκνύ, αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα κε ηα θαηλόκελα ηεο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Δίλαη γλσζηό όηη ν βηαζκόο ζπάληα θαηαγγέιιεηαη θαη ζπαληόηεξα ηηκσξείηαη, ιόγσ ηνπ ζηίγκαηνο, ηνπ θόβνπ εθδίθεζεο, ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ κέζσλ, θαη ηεο απνπζίαο πξόζβαζεο ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο. Κάζε πνιηηηζκόο επίζεο πεξηέρεη κνξθέο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ (θιεηηνξεηδεθηνκή θ.α) ή/θαη ησλ αλδξώλ πνπ είλαη ζρεδόλ αόξαηεο επεηδή ζεσξνύληαη εζηκηθέο. Δπίζεο, ηνπιάρηζηνλ 7% ησλ γπλαηθώλ θαη 3% ησλ αλδξώλ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Dr. Κνπηζνύθεο Σπύξνο Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζεσξείηαη εθηόο ηεο πξάμεο ηνπ βηαζκνύ θαη νη ππόινηπεο αζειγείο πξάμεηο (ζσπείεο γελλεηηθώλ νξγάλσλ, εδνληζκόο, πξνζηξηβή γελλεηηθώλ νξγάλσλ θ.α). Ζ παξάβαζε ηνπ πνηληθνύ θώδηθα έγθεηηαη ζηε κε ζπγθαηάζεζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζύκαηνο, ζηελ άζθεζε βίαονπνηαζδήπνηε κνξθήο (ζπλππνινγηδόκελσλ ρξήζε αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ νπζηώλ) θαη βαξύηεηαοαπό ηνλ ζύηε, θαη ηελ πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο ή/θαη ζπλνπζία. Ζ ζηνηρεηνζέηεζε θαη εμαθξίβσζε πξόζθαηεο κε ζπγθαηαβαηηθήο ζπλνπζίαο, όπσο θαη ησλ παζνγλσκνληθώλ ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ πνπ ηελ επηθνπξνύλ, αιιά θαη όινπ ηνπ θάζκαηνο εμεηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθό Ηαηξνδηθαζηή. Εηδηθόο Ιαηξνδηθαζηήο, Αληηπξόεδξνο ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

7 Κοηλωληθή εργαζία θαη ελδοοηθογελεηαθή βία «Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζπλήζσο αζθνύλ ηελ θαηά πεξίπησζε εξγαζία κε ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα θαη ην παηδί ηεο, θάηη πνπ κεξηθέο θνξέο θάλεη ηηο γπλαίθεο πην παζεηηθέο, αληί λα εληνπίζνπλ ηελ επζύλε ζηνπο βίαηνπο άλδξεο θαη λα εξγαζηνύλ θαη κε απηνύο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε ηερληθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο γπλαίθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλδξηθή βία θαη λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Ζ θνηλσληθή εξγαζία έρεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν λα παίμεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ αμηώλ θαη ζηνλ ζσζηόηεξν πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηόζν γηα ηεο γπλαίθαο όζν θαη ηνπ άληξα. Δπηπιένλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα εκβαζύλνπλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα δελ εγθαηαιείπεη ηε βίαηε ζρέζε. Έηζη ινηπόλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζαλ ζύκαηαεπηβηώζαζεο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε εηδηθεπκέλεο βνήζεηαο. Φσξίο λα παξαβιέπνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ζα πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζε απηέο ησλ γπλαηθώλ, ηόζν ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο (ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε) όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο (ζηέγαζε, ρξήκαηα θιπ). Οη αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ πνιύ ζπρλά αγλννύληαη θαη από ηηο ίδηεο, θαζώο ε δύλακε θαη ηα απνζέκαηα αληνρώλ ηνπο ειαρηζηνπνηνύληαη. Τόηε ε παξέκβαζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη πάιη θαζνξηζηηθή, θαζώο πξέπεη λα ηηο βνεζήζεη λα εληνπίδνπλ ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είλαη νη βίαηνη άληξεο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο νη ν- πνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλδξηθή βία.» Φαηδεθσηίνπ, Σ. (2005), Δλδννηθνγελεηαθή βία θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, εθδ. Τδηόια, Θεζζαινλίθε Ποινική διαμεζολάβηζη. Έλαο ζεζκόο πνπ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή ηεο εκπινθήο θαη ηεο θνηλσληθήο έθζεζεο ησλ νηθνγελεηώλ ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, δίλνληαο ηαπηόρξνλα κηα δεύηεξε επθαηξία ζηνλ ζύηε ηόζν ζην λα επαλεληαρζεί όζν θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζύκα πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο, παηδί, γνλέαο, ζύληξνθνο). Οη πξνϋπνζέζεηο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο? Τξεηο θαη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: α) ππόζρεζε ηνπ ζύηε όηη δελ ζα ηειέζεη ζην κέιινλ νπνηνδήπνηε αδίθεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη όηη, ζε πεξίπησζε ζπλνίθεζεο, δέρεηαη λα κείλεη εθηόο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, εάλ ην πξνηείλεη ην ζύκα, β) παξαθνινύζεζε εηδηθνύ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη γ) άξζε ή απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ πξάμε ηνπ θαη θαηαβνιή εύινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Βαζηθό πξόζσπν ην νπνίν «ειέγρεη» ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο? Ο Δηζαγγειέαο. Καιεί ζύηε θαη ζύκα λα δειώζνπλ εάλ επηζπκνύλ ή όρη ηελ δηελέξγεηα ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαη εθόζνλ ζπλαηλνύλ ε δηαδηθαζία μεθηλάεη. Έλαο θαηλνηόκνο ζεζκόο πνπ ζηόρν έρεη ηελ επαλόξζσζε ηεο δεκίαο πνπ έρεη πξνθιεζεί από ηνλ ζύηε ζην ζύκα θαη όπνπ ηα ελδηαθεξόκελα κέξε είλαη απηά πνπ αμηνινγνύλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ην απνηέιεζκα θαη έρνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ησλ πνηλώλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηελ θνηλσλία. - Ασημένια Τσακίρογλοσ, Δικηγόρος «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», δηακεζνιαβήηξηα

8 Εηήζηα ζσλδροκή 10Ε! Αλαλεώζηε! Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Ενημερώνουμε τους φίλους του Ινστιτούτου πως ο Αρ. Λογαριασμού μας είναι: , στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το IBAN είναι: GR Οι δωρεές που θα κατατεθούν θα χρησιμοποιηθούν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου και προς τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων παρέμβασης στα σχολεία. Ομονοίας 117, 4ος Όροφος Καβάλα, Τηλέφωνο: * Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τν πξόγξακκα Εξοικονομώ καη οίκον είλαη νκνινγνπκέλσο έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα θπζηθά πξόζσπα λα βειηηώζνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο. Γπζηπρώο όκσο όπσο όια ηα θαιά πξάγκαηα έηζη θαη ζε απηό π- πάξρνπλ ζέκαηα ηα νπνία ε πνιηηεία πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ δελ ηα έρεη ιύζεη. Ζ γσληά ησλ ρνξεγώλ: Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε ξ ο ι κ ο ν ο μ ώ Κάπνηα από ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ κνπ έρνπλ εθθξάζεη νη πειάηεο καο, είλαη: πώο πξνζηαηεύνληαη απέλαληη ζηνλ πξνκεζεπηή - θαηαζθεπαζηή όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη πηζηνπνηεκέλα πιηθά; ζα θάλεη ην έξγν όπσο αθξηβώο έρεη ππνζρεζεί; πώο δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε θαηαζθεπή ζηνλ ρξόλν πνπ ππνζρέζεθε; πνηνο ηνπο ειέγρεη; πνηα ε επζύλε ηνπ ειεγθηή; πνηνο ειέγρεη ηνλ ειεγθηή; ηη γίλεηαη εάλ πάξνπλ ηα ρξήκαηα θαη εθδειώζνπλ αδπλακία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν πξνκεζεπηήο - θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη λα ράζεη νπζηαζηηθά θάηη; ηη γίλεηαη όηαλ εκπιέθνληαη πνιινί θαηαζθεπαζηέο θαη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο λα πξνβεί ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην πξόγξακκα θαη αθνξνύλ ηξίην κε εκπιεθόκελν θαηαζθεπαζηή; Τη γίλνληαη ηα ρξήκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνλ ελεξγεηαθό επηζεσξεηή κεηά ηελ πξνέγθξηζε, εάλ ηειηθά ην ζπίηη δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη θαη επέθηαζε δελ ππαρζεί; Απηά θαη άιια πνιιά θαιύπηεη ε Partners εμαζθαιίδνληαο ηνλ α- πόιπην έιεγρν ησλ ρξεκάησλ από ηνλ πειάηε, ειέγρνληαο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ αλεμάξηεηα ηνπ πνηόο ηειηθά ζα θηηάμεη ην έξγν, κηαο θαη ε απόθαζε είλαη ζηελ απόιπηε επρέξεηα ηνπ πειάηε. Η Partners έρεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Eurobank ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύεη ηνπο πειάηεο ηεο θαη νπζηαζηηθά, ην θύξνο θαη ην «όλνκα» ηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ειέγρεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ερεκύζεηαο θαη ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηώλ ηεο. Η Partners δελ είλαη θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, είλαη πξσηίζησο εηαηξία ηξαπεδηθώλ δηακεζνιαβήζεσλ θαη ελεξγεηαθώλνηθνλνκηθώλ ζπκβνύισλ. Ωο ε- ηαηξία ζπκβνύισλ έρεη ζπλάςεη όκσο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πξνκεζεύηξηεο εηαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο πειάηεο ηεο ζηηο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εμνηθνλνκώ θαη νίθνλ θαη όρη κόλν, όηαλ νη πειάηεο ηεο ην επηζπκνύλ. 7εο Μεξαξρίαο ,

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα