Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ"

Transcript

1 Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Τ Μαθήματα αυτοάμυνας Συμμετοχή της Ομάδας διαλεύκανσης εγκλημάτων στη νομική του Δ.Π.Θ. Πρόγραμμα αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού Φ α ρ ο ύ μ ε ν ε ς Γ ι ο ρ τ έ ς Η νκάδα ηνπ ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Να πεξάζεηε όκνξθα θαη νη εζεινληέο καο θαη ήζπρα απηέο ηηο ζαο εύρνληαη Χξόληα γηνξηηλέο κέξεο κε ηνπο Πνιιά,!!! ζπγγελείο θαη ηα αγαπεκέλα ζαο πξόζωπα, όπωο νλεηξεύεζηε. Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Φ Ο Τ : Χαρούμενες Γιορτές 1 Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Σχολικού 1 Εκπαίδευση Εργαζομένων σε σώματα ασφαλείας στις καλές πρακτικές για την Αντιμετώπιση Περιστατικών Ενδοοικογενειακής Βίας 2 Γπρόκαζηε ην λέν έηνο λα είλαη εηξεληθό θαη λα κελ ππάξρεη βία! Αιιά: Πποσοσή ζηελ πεξίνδν απηή ζηελ θαηαλάιωζε αιθνόι, αιιά θαη ζηελ απνθπγή ηωλ δηακαρώλ. Τα πεξηζηαηηθά βίαο θαηά ηηο γηνξηέο ζηαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ αύμεζε. Το νομικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βιας Κατά των Γυναικών Καβάλα Δράσεις στην Καβάλα Κομοτηνή 5 Σεμινάρια Αυτοάμυνας Σεμνπαιηθή Καθνπνίεζε Κνηλσληθή Δξγαζία θαη Δλδννηθνγελεηαθή βία Πνηληθή Γηακεζνιάβεζε Οξγαλσηηθά Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π α ρ έ μ β α σ η ς χ ο λ ι κ ο ύ Μέσα στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, η ομάδα παρέμβασης σχολικού εκφοβισμού πραγματοποίησε ενημερώσεις σε 4 σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν μέχρι τώρα από την αρχή της σχολικής χρονιάς γύρω στους 1,363 μαθητές, ενώ έγιναν παράλληλα ενημερώσεις και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία τα οποία επισκεφτήκαμε, Η φιλοξενία των σχολείων, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς ήταν πηγαία και εξαιρετικά συγκινητική. Από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε και ο διαγωνισμός βίντεο και φωτογραφίας που απευθύνεται στους μαθητές της πόλης μας. Έπεται συνέχεια! - Φώτου Ελένη, δικαστική ψυχολόγος, ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

2 ε λ ί δ α 2 Εθπαίδεσζε Εργαδοκέλωλ ζε ζώκαηα αζθαιείας ζηης θαιές πραθηηθές γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Περηζηαηηθώλ Ελδοοηθογελεηαθής Βίας». Τν «ΒΗΑ-ΣΤΟΠ», κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ, δηνξγάλσζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «Πξόιεςε & Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ», πνπ ππάγεηαη ζηελ πξά- με "Υπνζηήξημε ησλ ΜΚΟ/ΓΟ" Α θαη Β Κύθινο ηνπ Δ. Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε », κε δηθαηνύρν ηελ «Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γξάζεσλ Τνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΔΥΣΥΓΔ-ΥΠΔΣ)» ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καβάιαο ηελ Παξαζθεπή, 21 Ννεκβξίνπ 2014 θαη ώξα 09:30π.κ. ελεκεξσηηθή εκεξίδα: «Εθπαίδεσζε Εργαδοκέλωλ ζε ζώκαηα αζθαιείας ζηης θαιές πραθηηθές γηα ηελ Αληηκεηώπηζε Περηζηαηηθώλ Ελδοοηθογελεηαθής Βίας». Δηζεγεηέο ήηαλ νη: θ. Γεώξγην Γθξάλα, βνεζόο Γηεπζπληή Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Καβάιαο Lee Barnard, Detective Inspector, Metropolitan Police New Scotland Yard Dr. Jacqueline Sebire, Detective Superintendent θαη δηθαζηηθή Χπρνιόγν ηεο Metropoli- tan Police New Scotland Yard Σηελ εκεξίδα παξαβξέζεθαλ πεξηζζόηεξνη από 100 αζηπλνκηθνί από ηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ελεκεξώζεθαλ γηα ην λνκηθό πιαίζην ηνπ λ.3500/06, ηηο νξζέο πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ην εξγαζηήξην γηα ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία πνπ παξέρεη ε Metropolitan Police-New Scotland Yard ζηνπο εξγαδόκελνύο ηεο. Οη αζηπλνκηθνί αληάιιαμαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο, θαζώο θαη ζπδήηεζαλ ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο. Οη θαιεζκέλνη καο, Jacqueline Sebire θαη Lee Barnard είλαη βαζηθά ζηειέρε ηεο ΜΔΤ. Σπγθεθξηκέλα, ε Detective Superintendent Sebire έρεη 23 ρξόληα ππεξεζίαο ζηε Metropolitan police, δηεξεπλώληαο θαηά θύξην ιόγν ηα ζεκαληηθά θαη πεξίπινθα εγθιήκαηα. Υπήξμε ε βαζηθή Detective ζε αξθεηέο high profile πεξηπηώζεηο, όπσο ηνπ «θαηαζθόπνπ κέζα ζηελ ηζάληα», θ.α. θαη έρεη αλαπηύμεη ηελ εζληθή βξεηαληθή πνιηηηθή γηα ηελ θαιή ρξήζε ησλ επηθνηλσληαθώλ δεδνκέλσλ ζηηο δηεξεπλήζεηο δνινθνληώλ. Δίλαη απόθνηηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge. Από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 απέθηεζε ην δηδαθηνξηθό ηεο ζηελ Χπρνινγία, έρνληαο θάλεη ηε δηαηξηβή ηεο πάλσ ζην πξνθίι ησλ ζπληξνθνθηνληώλ ζην Λνλδίλν. O Lee Barnard εξγάδεηαη ζηα θεληξηθά ηεο ΜΔΤ θαη είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθώλ πάλσ ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, ηα εγθιήκαηα κίζνπο θαη ηνπο παηδόθηινπο

3 Σ ό μ ο ς, τ ε ύ χο ς 2 ε λ ί δ α 3 To Νοκηθό Πιαίζηο ηες Ελδοοηθογελεηαθής Βίας Τν «ΒΗΑ-ΣΤΟΠ», κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ, δηνξγάλσζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «Πξόιεςε & Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο Καηά ησλ Γπλαηθώλ», πνπ ππάγεηαη ζηελ πξάμε "Υπνζηήξημε ησλ ΜΚΟ/ΓΟ" Α θαη Β Κύθινο ηνπ Δ. Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε », κε δηθαηνύρν ηελ «Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνύ, Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ Γξάζεσλ Τνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΔΥΣΥΓΔ-ΥΠΔΣ) ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ηίηιν: «Τν Ννκηθό πιαίζην ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο-legal aspects of Domestic Violence. Σηελ εκεξίδα είρακε σο εηζεγεηέο ηνπο λνκηθνύο Μίλα Τζαθίξνγινπ θαη ην θ. Γθξώδν, ην θ Γεώξγην Γθξάλα, βνεζό Γηεπζπληή Γηεύζπλζεο Αζηπλνκίαο Καβάιαο, ελώ ζπκκεηείραλ επίζεο νη θαιεζκέλνη καο, Jacqueline Sebire θαη Lee Barnard από ηε ΜΔΤ-New Scotland Yard. Σηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ γύξσ ζηα 200 άηνκα από ηελ πόιε ηεο Καβάιαο, θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο λνκηθήο ηνπ ΓΠΘ, ςπρνινγίαο ηνπ ΑΠΘ, ελώ ζπκκεηείραλ θαη πνιινί δηθεγόξνη από ηνλ Γηθεγνξηθό Σύιινγν Καβάιαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη εθπαηδεπηηθνί όρη κόλν από ην λνκό Καβάιαο αιιά από νιόθιεξε ηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Ζ εκεξίδα δηήξθεζε έσο ηηο 14:30 ην κεζεκέξη. Σην δηάιεηκκα νη εζεινληέο καο πξνζέθεξαλ λόζηηκα ζπηηηθά εδέζκαηα ζε όζνπο παξαβξέζεθαλ θαη ελεκέξσλαλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ΒΗΑ-ΣΤΟΠ κε δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ. Τν ζπκπόζην δεκηνύξγεζε κεγάιε επαηζζεηνπνίεζε ζηνπο παξεπξηζθόκελνπο θαζώο πνιινί ελδηαθέξζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο καο θαη έζπεπζαλ λα γίλνπλ εζεινληέο θαη κέιε καο, Τέζεθαλ πνιιέο ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο ζηνπο νκηιεηέο, θαη ηδηαίηεξα ζηνπο θαιεζκέλνπο καο από ην εμσηεξηθό θαη έγηλε κηα πνιπθσληθή θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε. «Τν ζπκπόζην μεθίλεζε σο ηδέα λα μαλαδνύκε παιηνύο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο, λα μαλαδνπιέςνπκε καδί ηνπο, λα έρνπκε ηελ επθαηξία μαλά λα κνηξαζηνύκε πξάγκαηα κεηαμύ καο αιιά θαη καδί κε ηνπο άιινπο. Η ηδέα πνηίζηεθε κε κεξάθη, πξνζδνθία, αγάπε θαη ζέξηεςε, νη θίινη ράξεθαλ θαη έγηλαλ εηζεγεηέο. Τν ζπκπόζην έγηλε θαη καο είπαλ όηη είρε απόιπηε επηηπρία, ηνπο πηζηέςακε θαη ζα ην μαλαθάλνπκε. Εςσαπιζηώ όλοςρ εζάρ πος μαρ πιζηέταηε και μαρ ζηηπίξαηε. Εςσαπιζηώ όλοςρ εζάρ πος με ανιδιοηέλεια και απλόσεπα πποζθέπαηε ηο ςλικό πος σπειάζονηαν για ηην οπγάνυζη ηος ζςμποζίος. Εςσαπιζηώ ηοςρ εθελονηέρ και εθελόνηπιερ ηος Βια stop και όσι μόνο, για ηον σπόνο πος μαρ διέθεζαν, ηοςρ εςσαπιζηώ για ηο σαμόγελο πος ηόζο απλόσεπα σάπιζαν ζε όλοςρ ηοςρ ζςνέδποςρ, ηοςρ εςσαπιζηώ πος έγιναν θίλοι μαρ. Υποζσόμαζηε όηι θα ζςνεσίζοςμε.» Νίθνο Καξαγηαλλίδεο, M.Sc. Εηδηθόο Σύκβνπινο, Αζηπλόκνο Α ε.α. Γξακκαηέαο ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

4 25/11/14 Παγκόσμια Ημέπα εξάλειτηρ τηρ βίαρ κατά τυν γςναικών Τελ Τξίηε 25 Ννεκβξίνπ, κε αθνξκή ηελ θαζηεξσκέλε από ηνλ ΟΖΔ «Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ» πξαγκαηνπνηήζακε γηα δεύηεξε ρξνληά εμόξκεζε ζηελ πιαηεία Καπλεξγάηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηεο πόιεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη γεληθά ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ. Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ- ΚΗΒΨΤΟΣ γηα ηελ όκνξθε αθίζα πνπ ζρεδίαζαλ, γηα ηελ παξέα θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηαλνκή ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ. Τα παηδηά έδσζαλ δσληάληα ζηελ πόιε δηελεξγώληαο θαη καγλεηνζθνπώληαο γθάινπ ζηνπο πεξαζηηθνύο γηα ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Αθόκε, επραξηζηνύκε ζεξκά ηελ θ. Νίθε Αλέζηε πνπ παξαβξέζεθε ελεξγά καδί καο ζηελ πιαηεία σο εθπξόζσπνο ηεο «ΠΝΟΖΣ» θαη ηνπ ζσκαηείνπ «ΑΓ. Νέζησξ». Με ηελ παξνπζία ηνπο καο ηίκεζαλ ε δήκαξρνο Καβάιαο, θ. Τζαλάθα, ε αληηδήκαξρνο θαη ππεύζπλε ηεο Δπηηξνπή Ηζόηεηαο ησλ 2 θύισλ, θ. Κνξίλα Φηώηε Πξαζά θαη ε πξόεδξνο ηνπ θέληξνπ πξόλνηαο Α.Μ.Θ., θ. Φηιηππίδνπ. Ζ πξνζέιεπζε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θόζκνπ ήηαλ πέξαλ ησλ πξνζδνθηώλ καο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πεξαζηηθνύο κνλαδηθή εκπεηξία θαη ηνπο επραξηζηνύκε γη απηό. Σηόρνο καο είλαη λα θαζηεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε κέξα δξάζεσλ πιένλ θάζε ρξόλν. Σύληοκα ζα αθοιοσζήζοσλ θαη άιιες ελδηαθέροσζες δράζεης! -Αηκηιία Ησζεθίδνπ, Παλαγηώηα Καιαζά

5 Π α ρ έ μ β α σ η σ τ η ν κ ο ι ν ό τ η τ α σ τ η ν Κ ο μ ο τ η ν ή Με αθνξκή ηελ παγθόζκηα εκέξα εμάιεηςεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ ζηηο 25 Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο ζηελ πόιε ηεο Κνκνηελήο. Τν Ηλζηηηνύην Πξόιεςεο θαη Θεξαπείαο ηεο Βίαο θαη Πξνώζεζεο ηεο Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ «ΒΗΑ STOP» Καβάιαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθήο επηζηήκεο ηνπ Γ.Π.Θ, ην Europe Direct Κνκνηελήο, ην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ Κνκνηελήο, ηελ Γηεζλήο Ακλεζηία θαη ην Κέληξν ζηήξημεο νηθνγέλεηαο θαη παηδηνύ ζπληέιεζαλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλόηεηαο κέζσ κηαο ζεηξάο από δξάζεηο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο 9:30-11:30 ζην ακθηζέαηξν θνηλσληθήο δηνίθεζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο θα. Φαηδεθσηίνπ νκηιίεο ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Οη θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηλή εθδήισζε ήηαλ ην Σπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ κε νκηιήηξηεο ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγνύο θα. Γνπληνπδάθε θαη θα. Ληνπξηα νη νπνίεο καο παξνπζίαζαλ ηελ αθξηβήο δνπιεηά ηνπ θέληξνπ ηνπο θαζώο θαη θάπνηα πεξηζηαηηθά από ηηο γπλαίθεο πνπ ηνπο επηζθέπηνληαη. Δπηπξόζζεηα, ε εζειόληξηα δηθεγόξνο ηνπ «BIA STOP» Όιγα Εηώξε έθαλε κηα παξνπζίαζε ζηνπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή δηακεζνιάβεζε θαη ηελ λνκηθή πιεπξά πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κηα γπλαίθα ε νπνία δέρεηαη ελδννηθνγελεηαθή βία. Σηε ζπλέρεηα ησλ νκηιηώλ ε θα. Λνπίδα Σαιηζίδνπ ε νπνία είλαη ε ππεύζπλε ηνπ Europe Direct επηζήκαλε ηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη πώο απηή παξνπζηάδεηε θαη αληηκεησπίδεηαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Σην ηέινο, έθιεηζε ηηο νκηιίεο ε θα.παζραιίδνπ Φξπζαθίλα απόθνηηε θνηλσληθή ιεηηνπξγόο. Σην δεύηεξν κέξνο ησλ εθδειώζεσλ ε δξάζε ζπλερίζηεθε κε ηελ «παξέκβαζε ζηελ θνηλόηεηα» ζηελ θεληξηθή πιαηεία Κνκνηελήο. Δθεί βξηζθόκαζηαλ καδί κε ην Europe Direct Κνκνηελήο, ην ζπκβνπιεπηηθό θέληξν γπλαηθώλ Κνκνηελήο θαη όινπο ηνπο εζεινληέο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο δηνίθεζεο θαη πνιηηηθήο επηζηήκεο Γ.Π.Θ. Δπηπξόζζεηα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ θσηνγξάθσλ ηνπ Γ+ νη νπνίνη απνζαλάηηζαλ όιεο ηηο σξαίεο ζηηγκέο πνπ είρακε κε ηνλ θόζκν θαζώο θαη ην πξνσζεηηθό πιηθό ηνπ «ΒΗΑ STOP» όπσο ηζάληεο, κπινύδεο θαη κπινθ. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο θνξείο νη νπνίνη καο ζπλεξγάζηεθαλ καδί καο πξνθείκελνπ λα παξνπζηαζηεί θάηη ηόζν όκνξθν. Η δράζε κας ήηαλ κεγάιε θαη πρόθεηηαη λα αθοιοσζήζοσλ α- θόκα περηζζόηερες. -Όλγα Ζιώρη, Αναζηαζία Νεοκοζμίδου

6 Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο Δ ρ ά σ ε ω ν Β Ι Α - Σ Ο Π ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΤΣΟΑΜΤΝΑ: 2ορ Κύκλορ Ο δεύηεξνο θύθινο απηνάκπλαο μεθίλεζε κε πνιιέο ζπκκεηνρέο θαη ελζνπζηαζκό ζηνλ ρώξν ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεύζπλζεο Καβάιαο. Δθεί έγηλαλ νη ηξεηο πξώηεο ζπλαληήζεηο όπνπ παξνπζηάζηεθαλ δεδνκέλα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο ιεθηηθήο βίαο. Σπκθσλήζακε όηη ε βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο εμαξηάηαη από ηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη όρη από ελέξγεηεο ηξίησλ. Σπκθσλήζακε όηη είλαη πην εύθνιν λα ζεσξνύκε όηη θηαίεη θάπνηνο ηξίηνο γηα ηηο αλαπνδηέο ζηελ δσή καο, αιιά ζπκθσλήζακε επίζεο όηη απηό δελ είλαη παξαγσγηθό, απιά είλαη ε δηθαηνινγία ζηελ απξαμία. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο παξνπζηάζηεθαλ ηερληθέο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηώπηζεο ιεθηηθήο «επίζεζεο» θαη ηξόπνη δηαρείξηζεο θαζεκεξηλώλ δπζάξεζησλ πεξηζηαηηθώλ ζην ζπίηη, ζηνλ δξόκν θαη ζηελ εξγαζία. Κάπσο έηζη θηάζακε ζην ηέινο ησλ ηξηώλ ζεσξεηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη βξεζήθακε ηελ Κπξηαθή 23 Ννεκβξίνπ κε ηα αζιεηηθά καο ζην γπκλαζηήξην ηνπ θπξίνπ Πνπξνπηδόγινπ γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ πξαθηηθή καο εμάζθεζε. -Καξαγηαλλίδεο Νίθνο, M.Sc. Δηδηθόο Σύκβνπινο, Αζηπλόκνο Α ε.α. Γξακκαηέαο ΒΗΑ-ΣΤΟΠ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Φαηλόκελα βίαο θαη θαθνπνίεζεο ζπλαληνύκε όιν θαη πην ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηα-κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλαηζζεκαηηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, ζην ζρνιείν κε πεξηζηαηηθά ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, ζηε γεηηνληά κε πνηθίια πεξηζηαηηθά ρνπιηγθαληζκνύ ή/θαη βηαζκνύ, αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα κε ηα θαηλόκελα ηεο πνξλνγξαθίαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ. Δίλαη γλσζηό όηη ν βηαζκόο ζπάληα θαηαγγέιιεηαη θαη ζπαληόηεξα ηηκσξείηαη, ιόγσ ηνπ ζηίγκαηνο, ηνπ θόβνπ εθδίθεζεο, ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθώλ κέζσλ, θαη ηεο απνπζίαο πξόζβαζεο ζε θέληξα απνθαηάζηαζεο. Κάζε πνιηηηζκόο επίζεο πεξηέρεη κνξθέο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ (θιεηηνξεηδεθηνκή θ.α) ή/θαη ησλ αλδξώλ πνπ είλαη ζρεδόλ αόξαηεο επεηδή ζεσξνύληαη εζηκηθέο. Δπίζεο, ηνπιάρηζηνλ 7% ησλ γπλαηθώλ θαη 3% ησλ αλδξώλ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Dr. Κνπηζνύθεο Σπύξνο Σεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζεσξείηαη εθηόο ηεο πξάμεο ηνπ βηαζκνύ θαη νη ππόινηπεο αζειγείο πξάμεηο (ζσπείεο γελλεηηθώλ νξγάλσλ, εδνληζκόο, πξνζηξηβή γελλεηηθώλ νξγάλσλ θ.α). Ζ παξάβαζε ηνπ πνηληθνύ θώδηθα έγθεηηαη ζηε κε ζπγθαηάζεζε από ηελ πιεπξά ηνπ ζύκαηνο, ζηελ άζθεζε βίαονπνηαζδήπνηε κνξθήο (ζπλππνινγηδόκελσλ ρξήζε αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ νπζηώλ) θαη βαξύηεηαοαπό ηνλ ζύηε, θαη ηελ πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο ή/θαη ζπλνπζία. Ζ ζηνηρεηνζέηεζε θαη εμαθξίβσζε πξόζθαηεο κε ζπγθαηαβαηηθήο ζπλνπζίαο, όπσο θαη ησλ παζνγλσκνληθώλ ζσκαηηθώλ θαθώζεσλ πνπ ηελ επηθνπξνύλ, αιιά θαη όινπ ηνπ θάζκαηνο εμεηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη από εηδηθό Ηαηξνδηθαζηή. Εηδηθόο Ιαηξνδηθαζηήο, Αληηπξόεδξνο ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

7 Κοηλωληθή εργαζία θαη ελδοοηθογελεηαθή βία «Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζπλήζσο αζθνύλ ηελ θαηά πεξίπησζε εξγαζία κε ηελ θαθνπνηεκέλε γπλαίθα θαη ην παηδί ηεο, θάηη πνπ κεξηθέο θνξέο θάλεη ηηο γπλαίθεο πην παζεηηθέο, αληί λα εληνπίζνπλ ηελ επζύλε ζηνπο βίαηνπο άλδξεο θαη λα εξγαζηνύλ θαη κε απηνύο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζε ηερληθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο γπλαίθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλδξηθή βία θαη λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Ζ θνηλσληθή εξγαζία έρεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν λα παίμεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ νηθνγελεηαθώλ αμηώλ θαη ζηνλ ζσζηόηεξν πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο ηόζν γηα ηεο γπλαίθαο όζν θαη ηνπ άληξα. Δπηπιένλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα εκβαζύλνπλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαθνπνηεκέλε γπλαίθα δελ εγθαηαιείπεη ηε βίαηε ζρέζε. Έηζη ινηπόλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο γπλαίθεο ζαλ ζύκαηαεπηβηώζαζεο πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε εηδηθεπκέλεο βνήζεηαο. Φσξίο λα παξαβιέπνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ζα πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζε απηέο ησλ γπλαηθώλ, ηόζν ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ αλάγθεο (ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε) όζν θαη ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο (ζηέγαζε, ρξήκαηα θιπ). Οη αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ πνιύ ζπρλά αγλννύληαη θαη από ηηο ίδηεο, θαζώο ε δύλακε θαη ηα απνζέκαηα αληνρώλ ηνπο ειαρηζηνπνηνύληαη. Τόηε ε παξέκβαζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο γίλεηαη θαη πάιη θαζνξηζηηθή, θαζώο πξέπεη λα ηηο βνεζήζεη λα εληνπίδνπλ ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ είλαη νη βίαηνη άληξεο θαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο νη ν- πνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αλδξηθή βία.» Φαηδεθσηίνπ, Σ. (2005), Δλδννηθνγελεηαθή βία θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, εθδ. Τδηόια, Θεζζαινλίθε Ποινική διαμεζολάβηζη. Έλαο ζεζκόο πνπ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή ηεο εκπινθήο θαη ηεο θνηλσληθήο έθζεζεο ησλ νηθνγελεηώλ ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινληαο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, δίλνληαο ηαπηόρξνλα κηα δεύηεξε επθαηξία ζηνλ ζύηε ηόζν ζην λα επαλεληαρζεί όζν θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ην ζύκα πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ (ζύδπγνο, παηδί, γνλέαο, ζύληξνθνο). Οη πξνϋπνζέζεηο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο? Τξεηο θαη πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: α) ππόζρεζε ηνπ ζύηε όηη δελ ζα ηειέζεη ζην κέιινλ νπνηνδήπνηε αδίθεκα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη όηη, ζε πεξίπησζε ζπλνίθεζεο, δέρεηαη λα κείλεη εθηόο νηθνγελεηαθήο θαηνηθίαο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, εάλ ην πξνηείλεη ην ζύκα, β) παξαθνινύζεζε εηδηθνύ ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη γ) άξζε ή απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ από ηελ πξάμε ηνπ θαη θαηαβνιή εύινγεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Βαζηθό πξόζσπν ην νπνίν «ειέγρεη» ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο? Ο Δηζαγγειέαο. Καιεί ζύηε θαη ζύκα λα δειώζνπλ εάλ επηζπκνύλ ή όρη ηελ δηελέξγεηα ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαη εθόζνλ ζπλαηλνύλ ε δηαδηθαζία μεθηλάεη. Έλαο θαηλνηόκνο ζεζκόο πνπ ζηόρν έρεη ηελ επαλόξζσζε ηεο δεκίαο πνπ έρεη πξνθιεζεί από ηνλ ζύηε ζην ζύκα θαη όπνπ ηα ελδηαθεξόκελα κέξε είλαη απηά πνπ αμηνινγνύλ θαη ζπλαπνθαζίδνπλ ην απνηέιεζκα θαη έρνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ησλ πνηλώλ ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εκπέδσζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ ζηελ θνηλσλία. - Ασημένια Τσακίρογλοσ, Δικηγόρος «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», δηακεζνιαβήηξηα

8 Εηήζηα ζσλδροκή 10Ε! Αλαλεώζηε! Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Ενημερώνουμε τους φίλους του Ινστιτούτου πως ο Αρ. Λογαριασμού μας είναι: , στην Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το IBAN είναι: GR Οι δωρεές που θα κατατεθούν θα χρησιμοποιηθούν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ινστιτούτου και προς τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων παρέμβασης στα σχολεία. Ομονοίας 117, 4ος Όροφος Καβάλα, Τηλέφωνο: * Φαξ: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τν πξόγξακκα Εξοικονομώ καη οίκον είλαη νκνινγνπκέλσο έλα επηηπρεκέλν πξόγξακκα ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηα θπζηθά πξόζσπα λα βειηηώζνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο. Γπζηπρώο όκσο όπσο όια ηα θαιά πξάγκαηα έηζη θαη ζε απηό π- πάξρνπλ ζέκαηα ηα νπνία ε πνιηηεία πξνο ην παξόλ ηνπιάρηζηνλ δελ ηα έρεη ιύζεη. Ζ γσληά ησλ ρνξεγώλ: Π ρ ό γ ρ α μ μ α Ε ξ ο ι κ ο ν ο μ ώ Κάπνηα από ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ κνπ έρνπλ εθθξάζεη νη πειάηεο καο, είλαη: πώο πξνζηαηεύνληαη απέλαληη ζηνλ πξνκεζεπηή - θαηαζθεπαζηή όηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη πηζηνπνηεκέλα πιηθά; ζα θάλεη ην έξγν όπσο αθξηβώο έρεη ππνζρεζεί; πώο δηαζθαιίδνπλ ηελ άξηζηε θαηαζθεπή ζηνλ ρξόλν πνπ ππνζρέζεθε; πνηνο ηνπο ειέγρεη; πνηα ε επζύλε ηνπ ειεγθηή; πνηνο ειέγρεη ηνλ ειεγθηή; ηη γίλεηαη εάλ πάξνπλ ηα ρξήκαηα θαη εθδειώζνπλ αδπλακία θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ηελ ζηηγκή πνπ ν πξνκεζεπηήο - θαηαζθεπαζηήο δελ έρεη λα ράζεη νπζηαζηηθά θάηη; ηη γίλεηαη όηαλ εκπιέθνληαη πνιινί θαηαζθεπαζηέο θαη ρξεηάδεηαη ν πειάηεο λα πξνβεί ζε θαηαζθεπέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ην πξόγξακκα θαη αθνξνύλ ηξίην κε εκπιεθόκελν θαηαζθεπαζηή; Τη γίλνληαη ηα ρξήκαηα πνπ δόζεθαλ ζηνλ ελεξγεηαθό επηζεσξεηή κεηά ηελ πξνέγθξηζε, εάλ ηειηθά ην ζπίηη δελ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη θαη επέθηαζε δελ ππαρζεί; Απηά θαη άιια πνιιά θαιύπηεη ε Partners εμαζθαιίδνληαο ηνλ α- πόιπην έιεγρν ησλ ρξεκάησλ από ηνλ πειάηε, ειέγρνληαο θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ αλεμάξηεηα ηνπ πνηόο ηειηθά ζα θηηάμεη ην έξγν, κηαο θαη ε απόθαζε είλαη ζηελ απόιπηε επρέξεηα ηνπ πειάηε. Η Partners έρεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Eurobank ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύεη ηνπο πειάηεο ηεο θαη νπζηαζηηθά, ην θύξνο θαη ην «όλνκα» ηεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ειέγρεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηα ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ ηήξεζε ερεκύζεηαο θαη ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ πειαηώλ ηεο. Η Partners δελ είλαη θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία, είλαη πξσηίζησο εηαηξία ηξαπεδηθώλ δηακεζνιαβήζεσλ θαη ελεξγεηαθώλνηθνλνκηθώλ ζπκβνύισλ. Ωο ε- ηαηξία ζπκβνύισλ έρεη ζπλάςεη όκσο ζπλεξγαζίεο κε κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πξνκεζεύηξηεο εηαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηνπο πειάηεο ηεο ζηηο θαηαζθεπέο πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ εμνηθνλνκώ θαη νίθνλ θαη όρη κόλν, όηαλ νη πειάηεο ηεο ην επηζπκνύλ. 7εο Μεξαξρίαο ,

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα