ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ Έλενα Κουλλαπή 2014"

Transcript

1 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

2 Η προσεκτική εξέταση του δέρµατο πρέπει να αποτελεί µέρο κάθε ολοκληρωµένη φυσική εξέταση για σωστή διάγνωση µια δερµατολογική πάθηση Η δερµατολογική εξέταση πρέπει να γίνεται σε συνθήκε ευχάριστη θερµοκρασία και κάτω από καλό φωτισµό, κατά προτίµηση δε κάτω από το φω τη ηµέρα. Πρέπει να εξετάζεται ολόκληρο το σώµα, ιδιαίτερα όταν η διάγνωση παρουσιάζει δυσκολίε. Οι ενήλικοι και οι υπερήλικε συχνά αρνούνται την ύπαρξη βλαβών στα καλυµµένα µέρη του σώµατο του, οι πρώτοι διότι δεν θέλουν να ξεντυθούν και οι δεύτεροι διότι δεν το γνωρίζουν. Η εξέταση του βλεννογόνου του στόµατο δεν πρέπει να παραλείπεται ποτέ. Κατά την εξέταση του δέρµατο πρέπει να εξετάζονται 3 παράµετροι: 1. Η µορφή των βλαβών 2. Η σχέση των βλαβών µεταξύ του (µεµονωµένε - σε οµάδε ) και 3. Η κατανοµή των βλαβών στο σώµα 2

3 Κάθε κλινική βλάβη στο δέρµα µπορεί να αναλυθεί σε ένα αριθµό µικρότερων βλαβών τι στοιχειώδει βλάβε Οι στοιχειώδει βλάβε χωρίζονται σε πρωτογενεί και δευτερογενεί 3

4 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ Κηλίδα. Επίπεδη περιγεγραµµένη µεταβολή του χρώµατος του δέρµατος ή του βλεννογόνου χωρίς µεταβολή στη σύσταση, το πάχος ή την ανάγλυφη κατασκευή. Βλατίδα. Στερεή επηρµένη βλάβη µικρότερη από 1 εκατοστό σε διάµετρο. (Οµαλός Λειχήν). Οζίδιο. Περιγεγραµµένη, ψηλαφητή µάζα, µεγαλυτερή από 1 εκ. σε διάµετρο, η οποία εξελίσσεται από το βάθος του δέρµατος προς την επιφάνεια και µπορεί να δηµιουργεί υπέγερση. Πλάκα: ελαφρά επηρµένη βλάβη µε έπιπεδη επιφάνεια Ποµφός. Ειδικός τύπος βλατίδας ή πλάκας που αποτελείται από λευκό ή ρόδινο οίδηµα του δέρµατος µε ή χωρίς περιφερικό ερύθηµα. Οι ποµφοί εµφανίζονται και εξαφανίζονται µέσα σε ώρες (Κνίδωση). Φυσαλίδα. Μικρό έπαρµα της επιδερµίδας µικρότερο του 1 εκατ., το οποίο περιέχει ορώδες ή αιµατηρό υγρό (έρπης-έκζεµα). Ποµφόλυγα. Έπαρµα του δέρµατος µεγαλύτερο από 1 εκατ το οποίο περιέχει ορώδες ή αιµατηρό υγρό (Πέµφιγα -πεµφιγοειδές). Φλύκταινα. Φυσαλίδα, που αντί για ορό ή αίµα περιέχει πύον (θυλακίτις) Κύστη: επαρµά του δέρµατος που οφείλεται σε κοιλότητα µε τοιχώµατα που περιέχει υγρό ή σµήγµα 4

5 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ Λέπια. Πετάλια τη επιδερµίδα, τα οποία αποτελούνται από συσσώρευση φυσιολογική ή µη φυσιολογική κεράτινη. Τα λέπια άµποτε προσκολλώνται ελαφρά στο υποκείµενο δέρµα και άλλοτε στερεά (Ψωρίαση- ιχθύαση). Εφελκίδε. Μάζε που αποτελούνται από αποξηραµένο ορό, πύον και άλλα προ όντα εξίδρωση των ιστών. (Μολυσµατικό κηρίο). ιάβρωση. Απώλεια των επιφανειακών στιβάδων τη επιδερµίδα λόγω νοσογόνου ή µηχανική αιτία. Το βάθο τη βλάβη δεν ξεπερνά την βασική στιβάδα. εν αφήνει ουλή. Έλκωση. Καταστροφή στιβάδων του δέρµατο, η οποία φθάνει µέχρι το χόριο, εγκαταλείπει µια ακάλυπτη πληγή και µετά την αποκατάσταση τη παραµένει ουλή. (Ατονο έλκο ). Ατροφία. Ελάττωση ή εξαφάνιση µέρου ή και ολόκληρων στιβάδων του δέρµατο. Μπορεί να είναι επιδερµική, χοριακή ή υποδόρια (Σκληροδερµία). Ουλή. Αντικατάσταση των φυσιολογικών στοιχείων του δέρµατο από συνδετικό ιστό. 3 είδη ουλών: ατροφική, υπερτροφική, χηλοειδέ. 5

6 ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Η τοπογραφική σχέση των στοιχειωδών βλαβών µεταξύ του είναι δυνατόν να δώσει σηµαντικέ πληροφορίε και να οδηγήσει σε µια γρήγορη διάγνωση «µε την πρώτη µατιά». Επίση η διάταξη των βλαβών µπορεί να ρίξει φω σε κάποια κρυµµένη παθολογική επεξεργασία. Οι στοιχειώδει βλάβε µπορούν να διατάσσονται ω εξή : Γραµµοειδώ : Οι βλάβε λαµβάνουν γραµµοειδή διάταξη (Έρπη Ζωστήρ) Κυκλικά: Η κυκλική διάταξη των βλαβών πολλέ φορέ είναι ιδιαίτερα διαγνωστική. ( ακτυλιοειδέ κοκκίωµα-όψιµη Σύφιλη) Σε οµάδε : Σε µερικά νοσήµατα η συγκέντρωση των δερµατικών βλαβών σε οµάδε είναι πολύ χαρακτηριστική. (Απλό έρπη ) ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ Η εντόπιση των στοιχειωδών βλαβών, σε πολλέ δερµατοπάθειε ή και συστηµατικέ παθήσει είναι τόσο χαρακτηριστική που βοηθά σηµαντικά στην κλινική διάγνωση. Χαρακτηριστικά αναφέρονται µερικέ τέτοιε παθήσει : ακµή (πρόσωπο), πολύµορφο ερύθηµα (παλάµε - πέλµατα), ερυθηµατώδη λύκο (πρόσωπο), οζώδε ερύθηµα (κνήµε ) κ.λπ. 6

7

8

9 Επίπεδε περιγεγραµµένε µεταβολέ τη χροιά του δέρµατο. Μπορεί να οφείλονται σε υπεραιµία (ερύθηµα), σε µόνιµη διαστολή αγγείων, σε έξοδο αίµατο απο τα αγγεία, σε αύξηση ή ελάττωση τη µελανίνη. 9

10 ιάχυτη ερυθρότητα του δέρµατο. Είναι δυνατόν να είναι κηλιδώδες (ερυθρά) ή κηλοδοβλατιδώδες (οστρακιά) Ερυθρά 10

11 Οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία και υπάρχουν στι περιοχέ που είναι εκτεθειµένε 11

12 Πρόκειται για φακοειδεί κηλίδε ή µεγαλύτερε πλάκε, καφεοειδού χροιά, λόγω αύξηση του αριθµού των µελανοκυττάρων στη βασική µεµβράνη του δέρµατο κι οι οποίε είναι επίπεδε ή ελαφρώ επηρµένε. 12

13 Μικρά, ψηλαφητά, στερεά επάρµατα του δέρµατο µε διάµετρο από κεφαλή καρφίτσα έω 1 cm. Μπορεί να είναι επιδερµικά, χοριακά ή µεικτά 13

14 14

15 15

16 16

17 Μικρά επάρµατα τη επιδερµίδα, διαµέτρου <1 cm και περιέχουν διαυγέ υγρό. π.χ έρπη 17

18 Αν το µέγεθο των φυσαλίδων είναι µεγαλύτερο του 1 cm και περιέχουν διαυγέ ή αιµορραγικό περιεχόµενο, τότε καλούνται ποµφόλυγε, οι οποίε υπάρχουν στα εγκαύµατα 18

19 Είναι φυσαλίδε µε πυώδε περιεχόµενο και περιβάλλονται από ερυθρά άλω. 19

20 Περιγεγραµµένα οιδήµατα του δέρµατο, ωχρορόδινα µε µικρή διάρκεια ζωή (3-24 ώρε ) και ποικίλο µέγεθο 20

21 Κνιδωτικό εξάνθηµα των αλλεργιών 21

22 Βαρύτερε βλάβε του δέρµατο µε απώλεια ιστού. Αφορούν και στο χόριο. Η επούλωση γίνεται µε ανάπτυξη ουλώδου ιστού (ουλοποίηση ουλοποίηση) πχ. Έλκη κατακλίσεων, Σ, Αιµολυτικέ αναιµίε 22

23 Σχηµατίζονται όταν η βλάβη αφορά και το χόριο, όπω µετά από χειρ/κέ τοµέ. Έχουν λευκωπή χροιά. Σπάνια, υπερπλάσσονται και προέχουν από το γειτονικό δέρµα, οπότε και καλούνται χηλοειδή. 23

24 Απώλεια στιβάδων τη επιδερµίδα, η οποία (απώλεια) ιάται χωρί να αφήσει ουλή (πχ αφθώδη στοµατίτιδα). Όταν η επιδερµίδα είναι ξηρή, υπερκερατωσική και εύθρυπτη, οι διαβρώσει ίσω να είναι γραµµοειδεί. 24

25 25

26 Χαρ/ται από πολύµορφε βλάβε, βλατίδε, φλύκταινε & κύστει οι οποίε δηµιουργούνται λόγω απόφραξη του τριχοσµηγµατογόνου πόρου και συνδέονται µε το µεταβολισµό των ανδρογόνων.οι κυστικέ βλάβε δυνατόν να αφήσουν δύσµορφε ουλέ µετά την επούλωση. 26

27 Είναι φλεγµονή του θυλάκου των τριχών. Η χαρ/κή τη βλάβη είναι µικρέ θολωτέ φλύκταινε κατά το στόµιο τη τρίχα. Εντοπίζεται στο τριχωτό τη κεφαλή, τη ράχη, των άκρων, ιδιαίτερα στου µηρού, του γλουτού και οφείλεται σε χρυσίζοντα Σταφυλόκοκκο ή σε Ψευδοµονάδα. 27

28 Είναι οξεία σταφυλοκοκκική νεκρωτική θυλακίτι του δέρµατο. Αρχίζει από το θύλακο τη τρίχα, γι αυτό παρατηρείται σε περιοχέ όπου υπάρχει τριχοφυ α (πρόσωπο, µασχάλη, γλουτοί). Αρχικά εµφανίζεται ω σκληρό, εξέρυθρο και επώδυνο οζίδιο µε κεντρική προεξοχή, η οποία στη συνέχεια διαπυείται. Η διαπύηση καταλήγει σε νέκρωση. Όταν αφαιρεθεί η εφελκίδα, εξέρχεται πύον και διακρίνεται το έµβολο που αποτελείται από νεκρωµένου ιστού. 28

29 Φλεγµονώδη αντίδραση του δέρµατο, οφειλόµενο σε διάφορα αίτια (εξωγενή, ενδογενή) Χαρακτηρίζεται από: ερύθηµα, έντονο κνησµό µικρέ φυσαλίδε απολέπιση 29

30 Χαρ/ται από σαφέ περιγεγραµµένο ιώδε ερύθηµα, το οποίο εµφανίζεται σταθερά στο ίδιο σηµείο του δέρµατο µετά τη χορήγηση µια συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία. 30

31 1. Συφιλιδικο έλκο : στα γεννητικά όργανα ή αλλού, 3 εβδ. µετά την πρωτοµόλυνση Χαρ/ται ω σκληρή ανώδυνη διάβρωση µε οµαλά χείλη. Συνυπάρχει επιχώριο λεµφαδένα. Οφείλεται στην ωχρά σπειροχαίτη 31

32 2. Εξάνθηµα δευτερογόνου συφιλίδο Εµφανίζεται 2 µήνε µετά την πρωτοµόλυνση Το εξάνθηµα είναι δυνατόν να είναι κηλιδώδε που αργότερα µετατρέπεται σε βλατιδώδε Είναι ανώδυνο, άκνησµο και συνοδεύεται πάντα από µικροπολυαδενίτιδα 32

33 3. Συφυλιδικά Κοµµιώµατα Εµφανίζονται στην τριτογενή σύφιλη, εντοπίζονται σε οποιοδήποτε σηµείο του δέρµατο, των βλεννογόνων ή σε οποιοδήποτε όργανο.έχουν ερυθροφαιά χροιά και στερεά σύσταση. 33

34 Eίναι η αιµορραγική διάθεση του δέρµατο και των βλεννογόνων, η οποία εµφανίζεται αυτόµατα ή µετά από ασήµαντη κάκωση. Παρατηρείται, όταν υπάρχει : βλάβη του τοιχώµατο των αγγείων Ελαττωµένο αριθµό PLT Πρόβληµα στο µηχανισµό πήξη του αίµατο 34

35 ιακρίνονται σε Καλοήθη και κακοήθη Καλοήθη : µυρµηκιέ, φακωµατώσει, ξανθώµατα δέρµατο Κακοήθη : βασικοκυτταρικό Ca, ακανθοκυτταρικό Ca, µικτό, κακόηθε µελάνωµα, δερµατικέ εκδηλώσει των λευχαιµιών & των λεµφωµάτων 35

36 Στι µυρµηκιέ παρατηρείται υπερπλασία ΟΛΩΝ των στιβάδων τη Επιδερµίδα Οφείλονται σε ορισµένου τύπου του ιού των ανθρωπίνων θηλωµάτων ιακρίνονται σε κοινέ, οµαλέ, νηµατοειδεί, των πελµάτων, παλαµών και των γεννητικών οργάνων (οξυτενή κονδυλώµατα). Πρόκειται για βλάβε του δέρµατο υπό µορφή µισχωτών βλατίδων 36

37 Παρατηρούνται στην οικογενή υπερλιπιδαιµία και σε άλλε µεταβολικέ παθήσει (Σ, υποθυρεοειδισµό ) Έχουν τη µορφή οζόµορφων κιτρινωπών σχηµατισµών. 37

38 Έχει διάφορε µορφέ : οζώδε, µελαγχρωµατικό, επιφανειακό. Χαρ/ται ω οζίδιο που εξελκούται µε σαφή όρια, ενίοτε είναι µελαγχρωµατικό ή εµφανίζεται ω πλάκα που επεκτείνεται αθόρυβα και διηθεί το δέρµα χωρί σαφή όρια. Εντοπίζεται συνήθω στο πρόσωπο, σε εκτειθέµενε περιοχε στην ηλιακή ακτινοβολία, και στα ηλικιωµένα άτοµα. Είναι ο συχνότερο καρκίνο του δέρµατο Σπάνια µεθίσταται Καλή πρόγνωση 38

39 39

40 Κακόηθε διηθητικό. Μέγεθο >2 εκ. Ταχύτερη εξέλιξη από βασικοκυτταρικό Συνοδεύεται από µεταστάσει Συνήθω στα ακάλυπτα µέρη του σώµατο, σε χρόνιε ουλέ και σε βλεννογόνου 40

41 Εµφανίζεται ω οζίδιο µε κεράτινη επιφάνεια & ερυθηµατώδη βάση το οποίο εξελκώνεται Τα όρια του είναι επηρµένα. Η µη έγκαιρη θεραπεία είναι αιτία µεταστάσεων, οπότε η πρόγνωσή του γίνεται κακή. 41

42 Εµφάνιση είτε εκ νέου είτε ω εξαλλαγή προ πάρχοντο συγγενού µελανινοκυτταρικού σπίλου Προέρχεται από µετάλλαξη µελανινοκυττάρων λόγω υπεριώδου ακτινοβολία. Εµφανίζεται υπό διάφορε µορφέ (κακοήθη φακή, οζώδε, επιφανειακό) Είναι η κακοηθέστερη µορφή νεοπλασία δυνατότητα µετάσταση παντού (ακόµη και σε καρδιά & εγκέφαλο) Εντόπιση σε οποιοδήποτε µέρο του σώµατο 42

43 Αποχρώσει ερυθρού, λευκού, µπλε, που συνδυάζονται µε καφεοειδή ή µελανή απόχρωση ή µείγµατα των αποχρώσεων αυτών, θεωρούνται χαρ/κά του κακοήθου µελανώµατο 43

44 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 Ομάδα Α Προετοιμασία εργασίας δερματολογία... 11 Ομάδα Β Ιστορία τέχνης... 25 Ομάδα Γ Ιστορία θεάτρου... 41 Ομάδα Δ Ιστορία κινηματογράφου και τηλεόρασης... 55 Ομάδα Ε Μακιγιάζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007

Μελάνωµα έρµατος. Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη 2007 Μελάνωµα έρµατος Σπουδάστριες: Καραµπατάκη Ειρήνη Κουτσοπούλου Κωνσταντίνα Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής

ΑΚΜΗ. Στη µη φλεγµονώδη ακµή παρατηρούνται µόνο οι φαγέσωρες, ανοιχτοί ή κλειστοί όπως προαναφέραµε, χωρίς εξέλιξη στις βλάβες της φλεγµονώδους ακµής ΑΚΜΗ Ορισµός Η ακµή είναι ίσως η πιο συχνή νόσος της εφηβικής ηλικίας αν και µερικές φορές εµφανίζεται και κατά την ενήλικo ζωή, και χαρακτηρίζεται από φλεγµονή των σµηγµατογόνων αδένων. Η κοινή ακµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μυκητιάσεις. Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Μυκητιάσεις. Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός Μυκητιάσεις Νικόλαος Σταυριανέας Αναπλ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός Μ ποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Βεβαίως y^~"f

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγµονώδης ακµή Οζώδης κυστική ή συρρέουσα

Φλεγµονώδης ακµή Οζώδης κυστική ή συρρέουσα Η ακµή είναι µια συχνή και χρόνια κατάσταση του δέρµατος µε πολύπλοκή κλινική εικόνα και δηµιουργεί έντονα σωµατικά και ψυχικά προβλήµατα. Χαρακτηρίζεται από απόφραξη του τριχοσµηγµατογόνου θύλακα και

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραμμα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατομική Ύλη: Τόμος Ι: Κεφάλαιo 13 Τόμος ΙΙ: Κεφάλαια 14-19, 21, 24-29 SOS: Συνήθως τα θέματα κατανέμονται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗPV ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ (ΙΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ) Στο κατώτερο Γεννητικό Σύστημα της Γυναίκας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΑΒΟΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΜΕ LASER ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου?

4. Γιατί παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού, παρά την αύξηση της επίπτωσης της νόσου? ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 1. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια παρουσιάζεται αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του μαστού? Πιθανοί λόγοι: Δυνατότητα και εφαρμογή προσυμπτωματικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

της 20100 ΜΑΤΟΣ ΥΔΡΥΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Η γήρανση του δέρματος και οι τρόποι αντιμετώπισης της 20100 Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜ ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α www.pediatric-rheumathology.printo.it ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙ Α Τι είδους νόσος είναι; Η νεανική δερµατοµυοσίτιδα (Ν Μ) ανήκει στην οµάδα των λεγόµενων αυτοάνοσων νόσων. Στις αυτοάνοσες νόσους µία µη φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ. Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις Παθήσεις Αιδοίου και Κόλπου

Καλοήθεις Παθήσεις Αιδοίου και Κόλπου ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 12, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 25-30, 2013 Καλοήθεις Παθήσεις Αιδοίου και Κόλπου Μπαλαούρας Δημήτρης, Δανιηλίδης Άγγελος, Ταντανάσης Θεοχάρης, Χίτζιος Δημήτρης, Νασιουτζίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα