FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. Χρήσης 2005"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ Χρήσης 2005 Αθήνα, Μάιος 2006

2 Μήνυµα ιευθύνοντος Συµβούλου Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι Το 2005 αποτέλεσε για την µια ιδιαίτερα επιτυχηµένη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης των πωλήσεων, διεύρυνση του δικτύου καταστηµάτων και βελτίωση των λειτουργικών δοµών της εταιρείας. Πιο συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιηµένη βάση σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 23,2% και διαµορφώθηκε σε 19,6 εκατ. έναντι 15,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Αντίστοιχα τα κέρδη του Οµίλου µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 545,3 χιλ. έναντι 415,3 χιλ. το 2004 αυξηµένα κατά 31,3%. Στην επίτευξη των ανωτέρω οικονοµικών αποτελεσµάτων, ουσιαστική επίδραση άσκησε η οργανική ανάπτυξη που σηµείωσαν τα υφιστάµενα σηµεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και η δυναµική πολιτική της εταιρείας αναφορικά µε την επέκταση του αριθµού των σηµείων πώλησης, τόσο ποσοτικά, όσο και από άποψη επιλογής της τοποθεσίας των νέων καταστηµάτων. Ειδικότερα, µέσα στο 2005 η FASHION BOX άνοιξε 3 νέα Replay Stores, 1 στον Πειραιά και 2 στα νέα εµπορικά κέντρα Mediterranean Cosmos (στην Θεσσαλονίκη) και The Mall (στο Μαρούσι) ενώ, επιπρόσθετα ξεκίνησαν την λειτουργία τους 2 νέα shop-in-shop στο πολυκατάστηµα Attica στο κέντρο της Αθήνας. Οι στρατηγικά επιλεγµένες τοποθεσίες των ανωτέρω σηµείων πώλησης συνέβαλλαν ουσιαστικά στην άµεση εµπορική τους επιτυχία, γεγονός το οποίο καταδεικνύεται από την µεγάλη προσέλευση του καταναλωτικού κοινού. Συνοψίζοντας κανείς τις εξελίξεις που χαρακτήρισαν την εταιρεία κατά τη χρήση που πέρασε δεν µπορεί παρά να αποτιµήσει θετικά την πορεία της, τόσο σε επίπεδο εµπορικής ανάπτυξης και βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας όσο και σε επίπεδο οικονοµικών αποτελεσµάτων. Στη χρήση 2006 η ιοίκηση της εταιρείας είναι απόλυτα προσηλωµένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασµού, και µε δεδοµένη την έµπρακτη επιβεβαίωση των επενδυτικών της 2

3 επιλογών κατά τις προηγούµενες χρήσεις θα επιµείνει στην δυναµική πολιτική ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ήδη στο πρώτο τρίµηνο της χρήσης 2006 ξεκίνησαν την λειτουργία τους 3 νέα Replay Corners στην Ρουµανία, ενώ το επενδυτικό πρόγραµµα της εταιρείας προβλέπει την ίδρυση 3 νέων καταστηµάτων στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Υπό το πρίσµα των ανωτέρω προοπτικών και βασιζόµενοι στα ιδιαίτερα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2005 θα συνεχίσουµε να λειτουργούµε και στο 2006 µε κύριο γνώµονα την ουσιαστική λειτουργική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε αυτή µας την προσπάθεια παραµένει η υψηλή αναγνωρισιµότητα και δυναµική του εµπορικού σήµατος Replay, το οποίο έχει συνώνυµο της σύγχρονης άποψης στην αγορά της επώνυµης casual νεανικής ένδυσης, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις προτιµήσεις του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθυνόµαστε. Ο Αντιπρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5 Ενοποιηµένα Συνοπτικά Αποτελέσµατα της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5 Συνοπτικά Αποτελέσµατα της 6 2. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας 7 3. Σηµαντικά Στοιχεία για την Εταιρεία 8 4. Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσης 2005 Σύµφωνα µε τα.π.χ.π. 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνοπτικά Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες σε Ενοποιηµένη και µη Βάση 77 Έκθεση συναλλαγών µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 78 Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, Πιστοποιητικά Ελέγχου Λογιστή & Εκθέσεις.Σ. των Εταιρειών που Ενσωµατώνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 85 4

5 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ενοποιηµένα συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Πωλήσεις Μικτό Κέρδος Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Κέρδη προ φόρων Πλέον: αναλογία τρίτων αποτελέσµατα οµίλου 80 Κέρδη µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας 20 0 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,09 0,07 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6 Συνοπτικά αποτελέσµατα της Fashion Box Ελλάς Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 Πωλήσεις Μικτό Κέρδος Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Κέρδη προ φόρων Πλέον: αναλογία τρίτων αποτελέσµατα οµίλου Κέρδη µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 0,11 0,07 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε Ευρώ 31/12/ /12/2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

7 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του Π.. 348/1985, των αποφάσεων υπ αριθµ. 5/204/ και 7/372/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία όπου µπορούν να απευθύνονται οι επενδυτές είναι ο κ. Αδαµάντιος Σωτηρόπουλος, Υπεύθυνος µετόχων της Εταιρείας (τηλ ). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, και Χαράλαµπος Τσουβελεκάκης, Οικονοµικός ιευθυντής και Προϊστάµενος Λογιστηρίου της Εταιρείας (τηλ ). Οι ανωτέρω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι εξ όσων γνωρίζουν : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών του Ετήσιου ελτίου. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Βασίλης Καζάς (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281) της εταιρείας Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων A.E. Ο ίδιος ορκωτός ελεγκτής λογιστής διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 7

8 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες H εταιρεία ΦΑΣΙΟΝ ΜΠΟΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ, µε το διακριτικό τίτλο «FASHION BOX GREECE S.A.», ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 3894/ ) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 33728/01/β/95/417. Έδρα της Εταιρείας κατά τη σύστασή της είχε ορισθεί ο ήµος Θεσσαλονίκης. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο ήµο Αθηναίων. Εν συνεχεία, µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η έδρα της Εταιρείας µεταφέρθηκε στο ήµο Νέας Ιωνίας και η Εταιρεία έλαβε τον ισχύοντα αριθµό µητρώου της, ήτοι 33728/01ΑΤ/Β/95/224/99. Σήµερα, τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στεγάζονται σε ενοικιαζόµενο κτίριο επί της οδού Καποδιστρίου 90, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Σηµειώνεται ότι µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/11/1999 αποφασίσθηκε η µεταβολή της επωνυµίας της Εταιρείας σε «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» µε διακριτικό τίτλο. Η ανακοίνωση καταχώρησης δηµοσιεύθηκε στο υπ αρ. 1394/ ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) ΣΤΟ Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αρ. ΕΜ 14499/99/2000 απόφασης της Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Α.Ε. και Εµπορίου του Νοµαρχιακού Τοµέα Ανατ. Αθήνας, µε την οποία εγκρίθηκε µεταξύ άλλων η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας (τροποποίηση επωνυµίας). Η Εταιρεία ιδρύθηκε από την ολλανδική εταιρεία STORCLEST HOLDING BV, θυγατρική κατά 100% της ιταλικής Fashion Box Industries S.p.A. (πρώην Fashion Box S.p.A.), και τον κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη του Γεωργίου. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό ίδρυσής της, έχει ορισθεί σε 50 έτη, ήτοι µέχρι το 2045 και σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εµπορία ειδών ενδύσεως, υποδήσεως, συναφών αξεσουάρ, γυαλιών, ρολογιών, οµπρελών, αρωµάτων και κοσµηµάτων από πολύτιµα ή µη µέταλλα και λίθους (Faux bijoux) και άλλων συναφών ειδών. Η εισαγωγή, παραγωγή και εµπορία δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού καθώς και επίπλων οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης και µικρών σκευών και φορητών δοχείων οικιακής και µαγειρικής χρήσης. Η εκµετάλλευση χώρων αναψυχής και εστίασης Η παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων και των συµβουλευτικών υπηρεσιών. 8

9 Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί: α) να ιδρύει ή να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε και δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Ο σκοπός της Εταιρείας έχει τροποποιηθεί µόνο µία φορά, µε απόφαση των µετόχων κατά την Γενική Συνέλευση της και η γενοµένη τροποποίηση αφορούσε στην προσθήκη του σηµείου 3 ανωτέρω, για να καλύπτεται η εκµετάλλευση χώρων αναψυχής και εστίασης, και να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση στο χώρο µε την ίδρυση «Replay Café». Σήµερα, ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι ο κλάδος ένδυσης και συνοδευτικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρεία εισάγει, διανέµει και προωθεί προϊόντα που φέρουν εµπορικά σήµατα της Fashion Box Group S.p.A. Επίσης, παράγει µε τη µέθοδο φασόν συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων του Οµίλου. Οι κωδικοί µε τους οποίους η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας περιλαµβάνεται στη Στατιστική Ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας της Ε.Σ.Υ.Ε. είναι οι εξής: «Χονδρικό Εµπόριο Ενδυµάτων και Υποδηµάτων» «Λιανικό Εµπόριο Ενδυµάτων». Φύση ραστηριοτήτων Η δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην κατ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανοµή και προώθηση ολοκληρωµένων σειρών προϊόντων (συλλογών) που καλύπτουν τα εξής είδη: ανεπίσηµη ένδυση (casual wear), συνοδευτικά ένδυσης (αξεσουάρ), υποδήµατα, οπτικά και είδη οικιακής χρήσεως, και φέρουν το βασικό σήµα της Fashion Box Group S.p.A., REPLAY, καθώς και τα εµπορικά σήµατα των υπολοίπων εταιρειών του Οµίλου REPLAY & SONS, REPLAY BABY, E-PLAY, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES καθώς και στην παραγωγή προϊόντων basic (σε αντιδιαστολή προς τα fashion προϊόντα) µε το εµπορικό σήµα REPLAY. Οι κατηγορίες προϊόντων µε το σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου συνθέτουν την ολοκληρωµένη πρόταση της Fashion Box Group S.p.A. προς τους καταναλωτές, µε την παρουσίαση µοντέλων κάθε χρόνο σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων, υλικών και εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα που προωθούνται από την Εταιρία καλύπτουν τις εξής κατηγορίες: Ανεπίσηµα Ενδύµατα (Casual wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Ενδύµατα Jeans wear: Ανδρικές και γυναικείες σειρές 9

10 Ενδύµατα ιδιαίτερου σχεδιασµού, που προορίζονται κυρίως για τις βραδινές εξόδους των νέων: (Club wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Πλεκτά: Ανδρικές και γυναικείες σειρές Αξεσουάρ Ένδυσης: Είδη ταξιδιού, γάντια, ζώνες, τσάντες, καπέλα, κοσµήµατα (Faux bijoux), γυαλιά οράσεως και ηλίου Βρεφικά και παιδικά ενδύµατα: Καλύπτουν τις ηλικίες από 6 µηνών έως 16 ετών Σπορ Ένδυση (Sportswear): Ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα και αξεσουάρ για θαλάσσια και χειµερινά αθλήµατα Οι συλλογές των ενδυµάτων µε το σήµα REPLAY χωρίζονται στη βασική συλλογή (Basic Collection), η οποία αποτελείται από ενδύµατα που είναι λιγότερο επιρρεπή σε αλλαγές της µόδας, και στη συλλογή µόδας (Fashion Collection) που δηµιουργείται σε εργαστήρια σχεδιασµού και ακολουθεί την εικόνα της ιταλικής επώνυµης ποιότητας και δηµιουργικότητας στα ενδύµατα µόδας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα καταναλωτών. Και οι δύο συλλογές περιλαµβάνουν ανδρικές, γυναικείες και παιδικές σειρές και καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ένδυσης για έναν ανεπίσηµο τρόπο ζωής, διασκέδασης, αναψυχής και άθλησης. Τα προϊόντα µε το εµπορικό σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου που διανέµει η Εταιρεία αντιπροσωπεύουν ένα ξεχωριστό κύρος για τους πελάτες της και ξεχωρίζουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα του είδους για τον υψηλού επιπέδου ευρηµατικό και µοναδικό σχεδιασµό, τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές στο επίπεδο των υλικών και της επεξεργασίας και την θετική συνάρτηση ποιότητας και τιµής. Η Εταιρεία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του κλάδου της ένδυσης που αφορούν την εποχικότητα εµπορευµατοποίησης των προϊόντων. Έτσι, διαθέτει δύο κύριες εµπορικές περιόδους/εποχές: άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειµώνας. Στα µεσοδιαστήµατα η Εταιρεία εµπορεύεται ειδικές συλλογές (Flash Collections) µικρότερης έκτασης, οι οποίες αποτελούνται από είδη τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά της µόδας της αντίστοιχης περιόδου στην οποία απευθύνονται. 10

11 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετά την µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρίας από 0,60 σε 0,30 µε έκδοση νέων µετοχών (split) που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 17/5/2004, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) και διαιρείται σε έξι εκατοµµύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30 ) Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ποσά Αύξησης µετοχικού Ποσά Αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (δρχ.) κεφαλαίου ( ) ΦΕΚ Με κεφαλ/ση Με κεφαλ/ση Μετοχικό Μετοχικό Πιστοποίησης Ονοµαστική Με αποθεµατικών Με αποθεµατικών Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ηµ/νία Καταβολής Αριθµός Αξια µετοχής Καταβολή & κερδών Καταβολή & κερδών µετά την µετά την Γ.Σ. από.σ. µετοχών ( ) µετρητών εις νέο µετρητών εις νέο αύξηση (δρχ) αύξηση ( ) Ιδρυση 6714 / , ,000, , ,000, , / , ,000, , ,000, , / , ,000, , ,000, , / , ,000, , ,000,000 1,085, / ,850, Μείωση της ονοµαστικής αξίας / , ,000, , ,000,000 1,449,743 Σύνολο 2,470, ,000, ,000,000 1,085, , ,000,000 1,449, / Μετατροπή σε / ,470, ,991,573 32, ,991,573 1,482, /27.12/ , ,914, , ,906,323 1,875,000 split ονοµαστικής αξίας µετοχής / ,250, ,875,000 Σύνολο 6,250, ,914, ,991,573 1,478, , ,906,323 1,875,000 Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας µέχρι την 31/12/2005 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αριθµός Μετοχών % STORCLEST HOLDING B.V. 2,519, % Κωνσταντίνος Γ. Τσουβελεκάκης 2,320, % Επενδυτικό Κοινό 1,347, % Ιδιες Μετοχές 62, % Σύνολο 6,250, % 11

12 ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31/7/2003 είναι πενταµελές, έχει τριετή θητεία που λήγει στις 30/06/2006, η δε σύνθεσή του σύµφωνα µε το 235/ πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου από το οποίο προκύπτει ότι συγκροτήθηκε σε σώµα (ΦΕΚ 8539/ ), έχει ως εξής: Attilio Enzo Biancardi, Πρόεδρος, Εκτελεστικό µέλος 62 ετών, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Fonte Ιταλίας Κωνσταντίνος Γεωργίου Τσουβελεκάκης, Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό µέλος 45 ετών, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής Luigi Giuseppe Buziol, Μη Εκτελεστικό Μέλος 51 ετών, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Crocetta Del Montello Ιταλίας Andrea Antonio Borsati, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 34 ετών, Ιταλός υπήκοος, κάτοικος Mogliano Veneto Ιταλίας Πέλοψ ηµητρίου Λάσκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 39 ετών, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθήνας Η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Attilio Biancardi και τον Αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Κωνσταντίνο Τσουβελεκάκη. Η ιεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από ένα επιτελείο ιευθυντικών στελεχών το οποίο απαρτίζεται από τους: Κωνσταντίνος Γ. Τσουβελεκάκης Γεννήθηκε το Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Από το 1981 δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης. Το 1995 ίδρυσε από κοινού µε την Storclest Holding BV την στην οποία σήµερα είναι Αντιπρόεδρος. Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος. Αλέξιος Γ. Φίλιος Γεννήθηκε το Είναι πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών και συνεργάζεται µε την Εταιρεία ως Νοµικός Σύµβουλος από το Μάρκος-Κυριάκος Ε. Μαλλιαρουδάκης Γεννήθηκε το Είναι πτυχιούχος B.B.A. και B.C.S. του Beirut University College του Λιβάνου, και κατέχει ίπλωµα Εµπορικών Επιστηµών και Λογιστικής από το Mont La Salle College. Από το 1989 µέχρι το 1993 διετέλεσε Οικονοµικός Ελεγκτής στην αλυσίδα ξενοδοχείων ΝOVOTEL, ενώ από 12

13 το 1993 έως το 2000 εργάστηκε ως ιευθυντής Οικονοµικών και ιαχείρισης στην PRENATAL AEBE. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000 και σήµερα είναι Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής. ηµήτριος Γ. Τσουβελεκάκης Γεννήθηκε το Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ Αθηνών και έχει Diploma in Refrigerating Engineering από το Loughborough College της Αγγλίας. Από το 1982 έως το 1995 διατηρούσε καταστήµατα λιανικής πώλησης ενδυµάτων. Παράλληλα, διετέλεσε Εµπορικός αντιπρόσωπος της ΕΒΕΛ Α.Ε. Συνεργάζεται µε την Εταιρεία από το 1995 και εργάζεται αποκλειστικά σε αυτήν από το 1997 ως Εµπορικός ιευθυντής & ιευθυντής Παραγωγής. Χαράλαµπος. Τσουβελεκάκης Γεννήθηκε το Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Οικονοµικός ιευθυντής στην Ιωνική Ποτοποιία ΑΒΕΕ και στον όµιλο εταιρειών STAMPA. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1995 και σήµερα κατέχει τη θέση του Οικονοµικού ιευθυντή. Φώτης Γ. Λάιος Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο στη ιοίκηση Επιχειρήσεων από την ΑΣΟΕΕ. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2000 και σήµερα είναι ιευθυντής Λογιστηρίου. Αδαµάντιος Σ. Σωτηρόπουλος Γεννήθηκε το Είναι Απόφοιτος του Νοµικού τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1998 έως το 2002 διετέλεσε συνεργάτης του ικηγορικού Γραφείου «Σιούφα και Συνεργατών». Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2002 και κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Μιχαήλ Ι. Πουλάς Γεννήθηκε το Έχει ΒSc από το Deree College στο Business Administration. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2003 και σήµερα είναι Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Παναγιώτα Ρ. Σαράντη Γεννήθηκε το 1979 και είναι απόφοιτος του Πολιτικού τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού και προγραµµάτων στην εταιρία zzdot Proximity και ως account executive στην εταιρία Thompson Connect του διεθνούς οµίλου JWT Spot Thompson. Εργάζεται στην εταιρεία από τον Νοέµβριο του 2005 ως επικεφαλής της ιεύθυνσης Marketing & ηµοσίων Σχέσεων. 13

14 Ιπποκράτης Γ. Κούρκουλας Γεννήθηκε το Κατέχει πτυχίο Business Administration από το Deree College. ιαθέτει πολυετή πείρα στο εµπόριο (χονδρική & λιανική) ενώ έχει διατελέσει Project Manager για τα προϊόντα Coca- Cola. Από το Σεπτέµβριο του 2005 εργάζεται στην Εταιρεία ως ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού. ιονύσης Γ. Μοσχονάς Γεννήθηκε το Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1998, όπου ξεκίνησε ως πωλητής, κατόπιν ως Υπεύθυνος Καταστηµάτων και από την 1η Οκτωβρίου 2005 κατέχει τη θέση του ιευθυντή Λιανικής. Σίµος Χ. Τσουβελεκάκης Γεννήθηκε το Έχει πτυχίο από το Deree College στο Business Administration και κατέχει MSc στο Corporate Finance από το Salford University of U.K. Συνεργάζεται µε την εταιρεία από το 1995 και εργάζεται αποκλειστικά σε αυτήν από το Σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Χονδρικής. Περικλής. Κυριαζόπουλος Γεννήθηκε το 1961 και κατέχει πτυχίο Ιταλικής Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ιαθέτει 21ετή προϋπηρεσία στα logistics, έχοντας εργαστεί ως υπεύθυνος αποθήκης στις εταιρείες Γενική Κλινική Ταξιάρχαι και Taste Bank. Είναι στην εταιρία από το Μάρτιο του 2000 και κατέχει τη θέση Υπεύθυνου Logistics. Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του.σ., καθώς και από τα στελέχη της ιεύθυνσης της Εταιρείας δεν έχει καταδικαστεί για ατιµωτικές πράξεις, οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµεµειγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης, επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χρηµατιστηριακών συναλλαγών και επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιρειών. Όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. Η ταχυδροµική διεύθυνση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των στελεχών της Εταιρείας είναι Καποδιστρίου 90, Ν. Ιωνία. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης, έλαβε ως αµοιβή για την ιδιότητα του ιευθύνοντος Συµβούλου και Γενικού ιευθυντή τη χρήση 2005 το ποσό των 200 χιλ.. Τα λοιπά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει ο καθένας το ποσό των 5000 για τη χρήση 2005 ως αµοιβή για την ιδιότητα του µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. εν υπάρχουν άλλου είδους συναλλαγές µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και της Εταιρείας. 14

15 Κατά τη χρήση 2005, οι συνολικές ετήσιες µικτές αποδοχές των ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας που παρουσιάζονται παραπάνω, µη συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών του Αντιπροέδρου & ιευθύνοντος Συµβούλου, Κ. Τσουβελεκάκη, ανήλθαν σε 428,64 χιλ. περίπου. Η µόνη συγγένεια µεταξύ των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, είναι αυτή µεταξύ του κ. ηµήτρη Τσουβελεκάκη και του κ. Χαράλαµπου Τσουβελεκάκη οι οποίοι είναι αδελφός και θείος αντίστοιχα του µετόχου, Αντιπροέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνοντος Συµβούλου, κ. Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη. Σηµειώνεται ότι πέραν των αµοιβών και συναλλαγών που αναφέρονται παραπάνω, ουδεµία άλλη αµοιβή, επιχειρηµατική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία διετία και την τρέχουσα χρήση µεταξύ των ιοικητικών Οργάνων και των Οργάνων ιεύθυνσης και Εποπτείας της Εταιρίας Εταιρείας µε την ίδια την Εταιρεία, καθώς και µε τις συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες. 15

16 4. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ.Π.Χ.Π. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ I. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Το 2005 αποτέλεσε µια χρονιά κατά την οποία πετύχαµε την πλήρωση των στόχων µας και την άνοδο των εργασιών σε όλους τους τοµείς, ενισχύοντας τη δυναµική ανάπτυξη του Οµίλου. Η αποτελεσµατικότητα των επιχειρηµατικών µας επιλογών αποδεικνύεται έµπρακτα µέσα από τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης, τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικούς ρυθµούς σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς µας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνοπτικά αναφέρουµε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου στον παρακάτω πίνακα: Eνοποιηµένα Αποτελέσµατα σε % Πωλήσεις 19,627, % 15,926,449 Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (EBITDA) 1,643, % 1,363,999 Κέρδη προ Φόρων (EBT) 1,093, % 973,067 Κέρδη Μετά Από Φόρους (EAT) 545, % 415,337 Κέρδη ανά µετοχή % 0.07 Οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν στα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,2%. Όσον αφορά στα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου, ανήλθαν στα αυξηµένα κατά 31,3% από το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Η Εταιρία συνέχισε και την χρονιά αυτή την σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, θεµελιώνοντας την θέση της στον τοµέα που δραστηριοποιείται θέτοντας τις βάσεις για την ανάληψη περαιτέρω επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη θέση της στον σύγχρονο επιχειρηµατικό χάρτη. Η πρωτοποριακή, κοσµοπολίτικη, σύγχρονη και µοντέρνα άποψη των ρούχων REPLAY, σε 16

17 συνδυασµό µε την επιθετική πολιτική προώθησης των προϊόντων που ακολουθεί η εταιρία µας, είχαν ως αποτέλεσµα την περαιτέρω διείσδυση τους στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριµένα η εταιρία επένδυσε 1,06 εκ. ανοίγοντας 3 νέα καταστήµατα Replay Store στον Πειραιά, στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos) και στο Μαρούσι (The Mall), δηµιουργώντας 2 νέα shop-in-shop στο πολυκατάστηµα Attica στην Αθήνα και ανακαινίζοντας τα καταστήµατα Κηφισιάς και Λεµεσού (Κύπρος). Ταυτόχρονα, η επέκταση της εταιρίας στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τα Σκόπια άνοιξε νέες αγορές για τα προϊόντα REPLAY. Πιο αναλυτικά οι εξαγωγές στις παραπάνω χώρες ανήλθαν στο ποσό των παρουσιάζοντας αύξηση 35,8% σε σχέση µε το 2004 και αποτελούν το 12% των συνολικών πωλήσεων του Οµίλου έναντι 10,9% του Επίσης η εταιρία αποφάσισε µετά από δέκα χρόνια λειτουργίας να προβεί στην αντικατάσταση του λογισµικού της συστήµατος. Η εταιρία προχώρησε σε µια µεγάλη επένδυση, συνολικού ύψους 300χιλ. περίπου, µε την εγκατάσταση του Software SAP R/3, καθώς και την on-line σύνδεση όλων των καταστηµάτων της µέσω του διαδικτύου, της οποίας τα οφέλη χαρακτηρίζονται σε µακροχρόνια βάση. Το ύψος της επένδυσης για το 2005 ανήλθε σε 140 χιλ. εκ των οποίων 70 χιλ. δαπανήθηκαν για την αγορά Software και 70 χιλ. για την αγορά Hardware. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο Όµιλος για µια ακόµα χρονιά ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει συνεχίζοντας την δυναµική του πορεία στους βασικούς τοµείς της δραστηριότητάς του, παρουσιάζοντας αυξήσεις τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, δικαιώνοντας την εµπιστοσύνη που έχουν δείξει οι µέτοχοί µας. II. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2006 Τα θετικά δεδοµένα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης της δράσης µας θα χαρακτηρίσουν και τη νέα χρονιά. Ξεκινάµε το 2006 µε θετικές προοπτικές για όλους τους τοµείς δραστηριότητας. Αναφορικά µε τη λιανική δραστηριότητα, η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ, βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση, έχοντας ουσιαστική γνώση της αγοράς σε διεθνές επίπεδο, µε ικανότητα να διαβλέπει νέες εξελίξεις και τάσεις, να διερευνά σε βάθος τις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται ενώ, παράλληλα, επεκτείνει το 17

18 ενδιαφέρον της και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στόχος µας, έως το τέλος του έτους, είναι να ανοίξουµε 3 νέα καταστήµατα (2 franchise και 1 εταιρικό). Συνεχίζοντας την στρατηγική της διεύρυνσης των πωλήσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η εταιρία µας επεκτάθηκε και στην Ρουµανία. Η εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει τη δηµιουργία 3 corners (2 στο Βουκουρέστι και 1 στην Τιµισοάρα) σε συνεργασία µε την ELMEC ROMANIA. Η θεµελίωση της αξίας της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ στη αγορά της sport επώνυµης νεανικής ένδυσης, αποτελεί την πρόκληση για το 2006, ένα στόχο που ακολουθεί µε συνέπεια την έως σήµερα πορεία µας και προσδιορίζεται από τη στάση ευθύνης απέναντι στους µετόχους του Οµίλου, οι οποίοι στηρίζουν την εταιρία και την προσπάθεια των ανθρώπων της. Παράλληλα από 01/01/2006 ξεκινάει η λειτουργία του νέου λογισµικού συστήµατος της εταιρίας (SAP R/3) γεγονός το οποίο πιστεύουµε οτι θα αποφέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στην λειτουργία της, σύµφωνα µε τις υψηλές δυνατότητες εφαρµογών που προσφέρει. Φιλοδοξία και επιδίωξή µας είναι να παραµείνουµε πρωταγωνιστές των εξελίξεων, διατηρώντας αναλλοίωτα το Όραµα, τις Αξίες και την Αποστολή του Οµίλου. Κάθε νέα χρονιά αποτελεί για τη FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και τους ανθρώπους της µια ακόµη ευκαιρία να αναδείξουν τις δυνατότητες τους, να δοκιµάσουν την ευελιξία και να αποδείξουν την καινοτοµία τους. Με γνώση της αγοράς, µε σεβασµό στους κανόνες της σύγχρονης Εταιρικής ιακυβέρνησης και µε επίγνωση του ρόλου µας ως εργοδότη και πόλου της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, στοχεύουµε στη συνεχή εξέλιξη µας και στην προαγωγή της ελληνικής επιχειρηµατικότητας εκτός συνόρων. III. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η αξία µιας επιχείρησης αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους που συµβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία της, καθώς επιδρά καταλυτικά στην εµπιστοσύνη που λαµβάνει η τελευταία από την αγορά. Αποσκοπώντας στη µεγιστοποίηση της αξίας αυτής προς όφελος των µετόχων και των ενδιαφερόµενων µερών, η Εταιρική ιακυβέρνηση ενέχει καταλυτικό ρόλο στον Όµιλο FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ, καταλαµβάνοντας σηµαντική θέση στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. 18

19 Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσων συνδέονται µε τη λειτουργία της. Η ορθή, συνεπής και υπεύθυνη Εταιρική ιακυβέρνηση διέπει την καθηµερινή πρακτική του Οµίλου σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ των µετόχων, της ιοίκησης και όλων όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της επιχείρησης -ανθρώπινο δυναµικό, πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες κ.τ.λ., σε όλους τους τοµείς δραστηριοποίησης της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την ανάπτυξη και υιοθέτηση αρχών σύµφωνων µε τη σχετική εγχώρια νοµοθεσία, διατάξεις και κανονισµούς, και µε βέλτιστες πρακτικές και ελεγκτικά πρότυπα της διεθνούς επιχειρηµατικής και οικονοµικής κοινότητας, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, την απαραίτητη ευελιξία για προσαρµογή σε νέες συνθήκες και εξελίξεις. Με προσήλωση στο στόχο της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στη διαχείριση του οργανισµού, FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ διαθέτει σήµερα ένα οργανωµένο σύστηµα Εταιρικής ιακυβέρνησης αναφορικά, τόσο µε τη σύνθεση και τον καθορισµό σαφών αρµοδιοτήτων για το ιοικητικό Συµβούλιο και τις επιµέρους Επιτροπές και ιευθύνσεις, όσο και µε εταιρικές διαδικασίες σε όλους τους άξονες των δραστηριοτήτων του. Αναλυτικά, βάσει του Νόµου 3016/2002 και της Κανονιστικής Ρύθµισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ , οι αρχές της Εταιρικής ιακυβέρνησης καθορίζουν: o Τη σύσταση του ιοικητικού Συµβουλίου o Το σεβασµό και προστασία των µετόχων, καθώς και όσων βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε την εταιρία o o Το συνεχή εντοπισµό και εξάλειψη των εγγενών επιχειρηµατικών κινδύνων Την εγκυρότητα της διακινούµενης πληροφορίας Το ιοικητικό Συµβούλιο της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ιακυβερνήσεως του Οµίλου. Σήµερα απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 3 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική ιακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα». 19

20 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ιακυβέρνησης. Η ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία αναφέρεται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ διαθέτει από το 2003 υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο κος Μιχάλης Πουλάς µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. IV. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την αποδοτικότητα του Οµίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα και κατ επέκταση µε τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της, προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα λάβει χώρα την 23 Μαΐου 2006, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σκοπούµενων εταιρικών πράξεων που έχει ανακοινωθεί, µέρισµα 0,04 ανά µετοχή, το οποίο είναι αυξηµένο κατά 33,3% σε σχέση µε το µέρισµα που διανεµήθηκε την προηγούµενη χρονιά. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ 20

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε.

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE BOX

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αριθµός Μητρώου: 20474/06/Β/89/42 Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την Ετήσια περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005

INTERNET STORE A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «INTERNET STORE A.E..» την 1Οη Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα