Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M. Μπνπξαληά Αξ. Σειεθψλνπ : ΠΡΟ: Σηο Γ/λζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ ΟΠ ΙΚΑ ΔΣΑΜ Σα Πεξ/θά, Σνπηθά Τπνθ/ηα ΙΚΑ & Παξαξηήκαηα απηώλ (Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ) Σα Σνπηθά Τπνθ/καηα Αζθ/λσλ Δληαζζνκέλσλ Σακείσλ Σα Σακεία Δίζπξαμεο Δζόδσλ ΙΚΑ Αζελώλ, ην Σακείν Πεηξαηά θαη Θεζ/λίθεο (Τπόςε Γηεπζπληώλ) Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ (Τπόςε Γηεπζπληώλ) ΘΔΜΑ : «Καζαξηζκόο θηηξίσλ από ζπλεξγεία θαζαξηόηεηαο» ρεη.: α) Δγθ. ΙΚΑ 7/ β) Δγθ. ΙΚΑ 20/ γ)σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 (ΦΔΚ 115/η. Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην αξ. 22 ηνπ Ν4144/13 δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3996/11, άξζ.24, παξ.11 πεξί ηξνπ/ζεο ηνπ άξζ. 68 ηνπ Ν. 3863/12 (ΦΔΚ 170/η. Α / ) ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4038/12, άξζ. 29 (ΦΔΚ 14/η.Α / ) ζη)σν κε αξηζκφ 1291/η.Β / ΦΔΚ, πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηνπ Ν. 2362/95 δ) Σν κε αξηζκφ ΤΟΟ/ΠΤ/4/ έγγξαθφ καο ε)σν κε αξηζκφ ΤΟΟ/ΠΤ15/5040/ έγγξαθφ καο 1

2 ζ) Σν κε αξηζκφ Γ31/1306/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθήο & ηέγαζεο ΙΚΑ ΔΣΑΜ, φπσο επηθαηξνπνηήζεθε κε ην κε αξηζκφ Γ31/3474/ η) Σελ εγθχθιην ΙΚΑ 58/13 Δθαξκνγή ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ, ζαο θνηλνπνηνχκε ηε κε αξηζκφ Λ35/ΠΤ18/ εηζήγεζή καο πξνο ην Γ ηνπ ΙΚΑ θαζψο θαη ηε κε αξηζκφ 185/39/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ΑΓΑ ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε πίζησζε πνζνχ #5.970,000,00# ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ έπεηηα απφ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηηο θαηά ηφπνπο Μνλάδεο (πξφρεηξσλ-αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε Μνλάδα), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, απφ ηε ιήςε απηήο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ 4κελεο παξάηαζεο. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα: Η πξφβιεςε ηεηξάκελεο παξάηαζεο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηηο Μνλάδεο δηαγσληζκψλ, πιελ φκσο ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κφλν νη Μνλάδεο εθείλεο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (έλδηθα κέζα θιπ) δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επφκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή δελ έρεη πξνθχςεη ν επφκελνο Αλάδνρνο, παξφιν πνπ μεθίλεζαλ έγθαηξα ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα πξνυπνινγίδεηαη ην πνζφ απφ ηελ Πξνθήξπμε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη λα πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο θαη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλάπηεηαη κε ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ζαο θνηλνπνηνχκε ηε κε αξηζκφ 937/152/ (ΑΓΑ ΒΛΓΚΟΞ7Μ- ΥΜ4) απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε πνζνχ # ,00# ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ κέξνο ηεο νπνίαο αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (1) ελφο έηνπο, κέζσ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 748/63/ (ΑΓΑ Β433ΟΞ7Μ-ΗΓ9) απφθαζε Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ εμνπζηνδφηεζήο ηνπο, θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ θαη Υεκ Τπεξ. ηνπ ΙΚΑ. Δπηζεκαίλνπκε φηη: Λφγσ ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε ζηελ παξνχζα θάζε ζρεηηθή ελεκέξσζε αξκνδίσο, ζαο γλσξίδνπκε φηη φπνπ θξίλεηαη εθηθηφ δχλαζηε λα πξνθεξχζζεηε μερσξηζηνχο δηαγ/ζκνχο γηα θάζε Φνξέα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηφο ν αλσηέξσ δηαρσξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ φηη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηζρχεη κφλν γηα ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ, θαζψο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο ζαο ν αθφινπζνο φξνο: «ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Φνξέα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο Μνλάδαο, ζα δηαθφπηεηαη ε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνγξαθείζα χκβαζε θαηά ην κέξνο απηφ ρσξίο νπδεκία απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ». 2

3 Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ Σεύρνπο Γηαθήξπμεο Αλνηθηνύ Γηαγ/ζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο, πνπ ζαο έρνπκε απνζηείιεη κε πξνεγνύκελν έγγξαθό καο, κε βάζε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζηα Σεύρε ησλ δηαθεξύμεσλ πνπ ζαο έρνπλ ζηαιεί κε πξνεγνύκελν έγγξαθό καο θαη ζπγθεθξηκέλα: ζην άξζ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ παξ. β.ii πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηελ απαηηνύκελε βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο εθδνζείζα θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο- ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε αθόινπζε παξάγξαθνο Δπηζεκαίλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3419/05 (ΦΔΚ 297/η.Α / ), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην άξζ. 15 ηνπ Ν. 4038/12 (ΦΔΚ14/η.Α ), θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ΦΔΚ 2660/η.Β / Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. Κ1-941 νηθ/2012 απόθαζεο πεξί Καζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ δηαδηθαζίαο θαη πξνζεζκίαο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ πίζησζεο θαη γηα 1 έηνο, ε κέζε ηηκή θαζαξηζκνύ αλά η.κ./εκέξα ζα αλέξρεηαη ζε 0,07 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ (γηα Μνλάδεο αζθ/ζεο) θαη 0,09 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ (γηα Μνλάδεο Τγείαο) ν πξνϋπνινγηζκόο ζα πξνθύπηεη κε βάζε ηα ήδε ηζρύνληα από ηελ εγθύθιην ΙΚΑ 7/2000. Αλάινγα κε ην χςνο ηεο πηζαλήο δαπάλεο ζα δηελεξγνχληαη Πξόρεηξνη δηαγσληζκνί (γηα πνζά έσο ΔΤΡΩ πιένλ ηνπ ηζρύνληνο ΦΠΑ) θαη Αλνηθηνί δηαγσληζκνί (γηα πνζά άλσ ηνπ παξαπάλσ πνζνύ) ζχκθσλα κε ην κε αξηζκφ 1291/η.Β / ΦΔΚ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε φηη φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ αξηζ. 1251/2011 ηεο Δπηηξνπήο πνπ νξίδεηαη ην ηζρχνλ θαηψηαην φξην εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 60/07 θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο) είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ,00 πιένλ ΦΠΑ, ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη πιένλ ησλ άιισλ θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (άξζ.4 παξ. 2ε ηνπ ΠΓ 118/07 ) Οη δηαγσληζκνί ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Ν.3144/03, Ν.2362/95, ΠΓ 118/07 θαη 60/07, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζ. 24 παξ.11 ηνπ Ν. 3996/11 θαη ην αξ. 22 ηνπ Ν4144/13). ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Μνλάδσλ Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 118/07, άξζ.38 θαη κε ηε δηαδηθαζία θιήξσζεο σο έρεη θαζνξηζηεί κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ. ηηο πεξηπηώζεηο πξόρεηξσλ δηαγσληζκώλ νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο- Αμηνιόγεζεο ζα είλαη ηξηκειείο, ελώ ζηνπο αλνηθηνύο ζα ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή απνηεινύκελε από 3 ή 5 κέιε ζηελ νπνία κπνξεί λα κεηέρεη θη έλα κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 3

4 Δθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 ζα πξέπεη, ε Μνλάδα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηελ δηαθήξπμε κόλν ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ησλ σξώλ θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη ηηο εκέξεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζην θηίξην ζηεγάδνληαη πεξηζζόηεξεο από κία Τπεξεζίεο (π.ρ θηίξην επί ηεο νδνύ Μελάλδξνπ θ.ι.π), ν αξηζκόο ησλ σξώλ πνπ ζα δεηείηαη ζηε δηαθήξπμε ζα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία μερσξηζηά θαη ζα αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε ην ζύλνιν ησλ σξώλ γηα όιν ην θηίξην. Σν αθξηβέο σξάξην ζα ζπκθσλεζεί, από ηνλ ππεύζπλν Γηεπζπληή θαη ηνλ Αλάδνρν, θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηεο ύκβαζεο θαη ζα πξνζδηνξηζηεί ζε απηήλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, βάζεη ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68, λα πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Καζαξηόηεηαο θαζώο θαη Δηδηθνί Όξνη Καζαξηόηεηαο - ηνλ αθξηβή αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 22 ηνπ Ν4144/13, η αναθέηοςζα απσή ςποσπεούηαι, αμέζυρ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών, να ςποβάλει γπαπηό αίηημα ππορ ηη Διεύθςνζη Ππογπαμμαηιζμού και Σςνηονιζμού ηος Σώμαηορ Επιθεώπηζηρ Επγαζίαρ για ηη σοπήγηζη πιζηοποιηηικού, από ηο οποίο να πποκύπηοςν όλερ οι ππάξειρ επιβολήρ πποζηίμος πος έσοςν εκδοθεί ζε βάπορ εκάζηος ηυν ςποτήθιυν επγολάβυν. Το πιζηοποιηηικό αποζηέλλεηαι ζηην αναθέηοςζα απσή μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην ςποβολή ηος αιηήμαηορ. Σε πεπίπηυζη άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ η αναθέηοςζα απσή δικαιούηαι να πποσυπήζει ζηη ζύνατη ηηρ ζύμβαζηρ. πγθεθξηκέλα ζα απεπζύλεηαη εγγξάθσο ζηε δ/λζε: Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ & πληνληζκνχ Σαρ. δ/λζε: Αγεζηιάνπ 10 ΣΚ 10437, Αζήλα Σει , FAX: Μεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ απαληεηηθνύ εγγξάθνπ, ζα ελεξγεί θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην ελ ιόγσ άξζξν όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνπο ΔΙΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ πνπ ζαο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κε ην κε αξηζκό ΤΟΟ/ΠΤ15/5040/ έγγξαθό καο. 4

5 ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3871/10 άξζ. 21 (ΦΔΚ 141/η. Α / ) Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε, ε Τπεξεζία καο έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηε Γ.Γ.Κ.Α, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο πίζησζεο πνπ αθνξά ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ ε νπνία θαη ζα ζαο απνζηαιεί κε επφκελν έγγξαθφ καο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα πξνβείηε εζείο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Σέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηελ έγθαηξε πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκώλ, θξνληίδνληαο ώζηε ε απόδνζή ηνπο λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε ιήμε ησλ πξνεγνύκελσλ ζπκβάζεσλ, θαζώο παξαηεξνύληαη θαηλόκελα παξαηάζεσλ θαη αλαζέζεσλ γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο ππεξεζίαο κε απνηέιεζκα λα κελ εγθξίλνληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν από ηηο θαηά ηόπνπο ππεξεζίεο ησλ Δπηηξόπσλ. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ νδεγηψλ πνπ ζαο έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ηελ Γ/λζή καο, θαζψο θαη λεσηέξσλ πνπ ζα ζαο απνζηαινχλ αλ απαηηεζνχλ, πξνο απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαγσληζκψλ. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. πλ/λα: α) ε Λ35/ΠΤ18/ εηζήγεζή καο β) ε 185/39/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ γ) ε 937/152/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ. ΒΟΤΣΙΝΑ 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 39/ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95 Α Π Ο Φ Α Σ Η 185 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. β)του άρθρου 21 παρ. 12 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/τ.Α / ), του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α / ), του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) και των ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) και 60/2007(ΦΕΚ 64/τ.Α / ). γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/ ΦΕΚ 34/τ. Β /1937). 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Λ35/ΠΥ18/ εισήγηση της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών, με θέμα: «Έγκριση πίστωσης ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ # ,00 # ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε συνεργεία καθαρισμού για χρονικό διάστημα 1 έτους από τη λήψη απόφασης του ΔΣ του ΙΚΑ, με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τετράμηνης παράτασης, μετά από διενέργεια στις κατά τόπους μονάδες σχετικών διαγωνισμών (πρόχειρων ανοικτών ανάλογα με το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την κάθε Μονάδα) και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή». 3. Τις απόψεις των μελών. 4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ. Δ. Κουμπούρη και Δ. Μπαζίγου, οι οποίοι μειοψήφησαν. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ ΕΙ Ο Ψ Η Φ Ι Α Την έγκριση πίστωσης ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ # ,00 # ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε συνεργεία καθαρισμού για χρονικό διάστημα 1 έτους από τη λήψη της παρούσας απόφασης, με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τετράμηνης παράτασης, μετά από διενέργεια στις κατά τόπους μονάδες σχετικών διαγωνισμών (πρόχειρων ανοικτών ανάλογα με το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την κάθε Μονάδα) και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

7 ΑΔΑ: ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95 2 Οι διαγωνισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αποσταλεί από την Δ/νση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών στις Μονάδες και με νεότερες που θα αποσταλούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της εισήγησης της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3144/03, 2362/95 του ΠΔ 118/07 και ΠΔ 60/07). Η ανάθεση θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ. Η δαπάνη που αφορά τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή θα καθοριστεί με βάση τον ίδιο τρόπο προϋπολογισμού που ακολουθεί και το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα εγκριθεί και θα καταβληθεί από τον εν λόγω Φορέα. Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Παραλήπτες: Γενική Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 22/11/13 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Λ35/ΠΤ18 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M. Μπνπξαληά Αξ. Σειεθψλνπ : ΠΡΟ Σο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ΘΕΜΑ : «Έγθξηζε πίζησζεο πνζνχ # ,00 # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο απφ ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή». Θέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο : 1. ην άξζξν 21 παξ. 12 ηνπ Ν. 3144/2003, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 20 παξ.14 ηνπ Ν. 2556/97, αλαθέξεηαη φηη : «Η Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ επηηξέπεηαη λα αλαζέηνπλ, κε ζχκβαζε έξγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο θαζαξηφηεηαο απηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζε εηδηθέο εηαηξείεο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο θηηξίσλ, ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θαη εηδηθέο εηαηξείεο ρξεκαηαπνζηνιψλ» 2. Με ηελ κε αξ. 7/ εγθχθιην ησλ ζπλαξκνδίσλ Γ/λζεσλ (Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Πξνκεζεηψλ θαη Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ, Σερληθήο & ηέγαζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ), δφζεθαλ νδεγίεο πξνο φιεο ηηο Μνλάδεο ηνπ ΙΚΑ, λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ Οηθεκάησλ, ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη θάζε είδνπο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ππάγνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. 1

9 3. Με ηελ κε αξηζκφ 090/8/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ εθρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο Γ/ληέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αζθ/ζεο, ζηνπο Γ/ληέο ησλ Τπνδηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ΙΚΑ θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ θαη ινηπψλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε επνπηεία νηθεκάησλ ζηέγαζεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 4. Με ηελ κε αξηζκφ 187/36/ απφθαζε Γ.. εγθξίζεθε πίζησζε πνζνχ # # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο, απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπ, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Σν ελ ιφγσ πνζφ ππνινγίζηεθε κε θφζηνο αλά η.κ. 0,11 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ, πνπ είρε θαζνξηζηεί απφ ην έηνο 2009 θαη παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην πιαίζην ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο θαζαξηφηεηαο. 5. Η Γ/λζή καο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο αλσηέξσ εγθξηζείζαο πίζησζεο (11 νο /2013) θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνέβιεπε ε εγθχθιηνο ΙΚΑ 7/ γηα ηηο απαξαίηεηεο ζε εηήζηα βάζε ελέξγεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο, κφλν γηα ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ρψξνο ζηέγαζεο γηα θαζαξηζκφ, ππνινγηζκφο δαπάλεο, έγθξηζε ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ απφ ην Γ ηνπ ΙΚΑ), πξνέβε ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Γ/λζε Σερληθήο & ηέγαζεο), γηα ην ηξέρνλ έηνο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε δηαπηζηψζεθε φηη: α) Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζπλνιηθά ζην ΙΚΑ ΔΣΑΜ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλά Τπνθαηάζηεκα, αλέξρεηαη ζε 44 ππαιιήινπο έλαληη 95 πνπ ππεξεηνχζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο (ζρεη. ηα κε αξηζκφ Γ30/219/ & Γ30/249// έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ). β) Σα η.κ. ησλ Μνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε ην θαζεζηψο ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο, αλέξρνληαη ζηα 2.954,44 ζχκθσλα κε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ζρεη. ην κε αξηζκφ Μ14/1/ έγγξαθφ ηεο). γ) Σν ζχλνιν ησλ η.κ. ησλ ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ θηηξίσλ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγίαο ησλ η.κ ηνπ ΙΚΑ ζηα ζπζηεγαδφκελα κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θηίξηα) αλέξρεηαη ζηα ,82 (ζρεη. ην κε αξηζκφ Γ31/3166/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθήο & ηέγαζεο, Τπνδ/λζε ηέγαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: Δπηθάλεηα ηδηφθηεησλ θηηξίσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο : ,63 η.κ Δπηθάλεηα βάζεη ηεο αλαινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ηδηφθηεηα θηίξηα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζπζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο (ΔΟΠΤΤ): ,73 η.κ. Δπηθάλεηα κηζζσκέλσλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο: ,07 η.κ. Δπηθάλεηα βάζεη ηεο αλαινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε κηζζσκέλα θηίξηα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζπζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο (ΔΟΠΤΤ): ,39 η.κ. 2

10 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο ε Γηεχζπλζή καο, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: α) ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξεηψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηνπο θαηά ηφπνπο δηαγσληζκνχο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε κε θφζηνο 0,11 κε ΦΠΑ / η.κ / εκέξα θαη β) φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα θαζαξηφηεηα θαηά ην έηνο 2012, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηά ην δηάζηεκα απφ 01/01/13 έσο 30/09/13 είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ εγθξηζείζα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πίζησζε, έθξηλε ζθφπηκν απηή λα εθηηκεζεί κε θφζηνο 0,07 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ αλά η.κ./εκέξα. 7. Δπηπιένλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε πξφβιεςε ηεηξάκελεο παξάηαζεο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηηο Μνλάδεο δηαγσληζκψλ, πιελ φκσο ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κφλν νη Μνλάδεο εθείλεο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (έλδηθα κέζα θιπ) δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επφκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή δελ έρεη πξνθχςεη ν επφκελνο Αλάδνρνο, παξφιν πνπ μεθίλεζαλ έγθαηξα ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. 8. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν φηη ηα η.κ. πνπ θαηά κέζν φξν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο δείθηεο ππνινγηζκνχ ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αλά κφληκε θαζαξίζηξηα, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΙΚΑ 7/2000 αλέξρνληαη ζε 200 η.κ., ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ Μνλάδσλ γηα έλα έηνο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, αλαιχεηαη σο εμήο : Απφ ην ζχλνιν ησλ ,82 η.κ. ησλ θηηξίσλ (ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ) ηνπ ΙΚΑ αθαηξνχληαη ηα η.κ. απηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 43 ηνπ Οξγαληζκνχ ΙΚΑ, δει. ηα 2.954,44 η.κ. (ζχκθσλα κε θαηάζηαζε πνπ καο απέζηεηιε ε Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ), επνκέλσο : , ,44 = ,38 η.κ Καηά ζπλέπεηα γηα ηα ,38 η.κ. πνπ απνκέλνπλ γηα θαζαξηφηεηα απφ ζπλεξγεία γίλεηαη ν παξαθάησ ππνινγηζκφο : Σσνολική επιθάνεια σπόλοιπων Μονάδων : ,38 η.μ. Καθαρίζηριες ποσ σπηρεηούν : 44 Τ.μ. ποσ αναλογούν ανά καθαρίζηρια : 44 Φ 200 η.μ. = η.μ. Υπόλοιπα η.μ. προς καθαριζμό : ,38 η.μ η.μ. = ,38 η.μ Τπολ/ζμός εηήζιας δαπάνης : ,38 η.μ. Υ 0,07 ΕΤΡΩ /ημέρα Υ 22 ημ/μήνα = ,75 ΕΤΡΩ Υ 12 μήνες = ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ. Τπολογιζμός ηεηράμηνης παράηαζης : ,38 η.μ. Υ 0,07 ΕΤΡΩ /ημέρα Υ 22 ημ/μήνα = ,75 ΕΤΡΩ Υ 4 μήνες = ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ. σνεπώς ο προϋπολογιζμός για 1 έηος με 4μηνη παράηαζη με μονομερές δικαίωμα ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ ( , ,00 ) εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζκνχ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε Μνλάδα ρσξηζηά. 3

11 ύκθωλα κε ηα αλωηέρω, ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός γηα ηολ θαζαρηζκό όιωλ ηωλ θηηρίωλ ποσ ζηεγάδοληαη οη Δηοηθεηηθές Τπερεζίες ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ γηα έλα (1) τρόλο κε κολοκερές δηθαίωκα ηοσ Φορέα γηα ηεηράκελε παράηαζε, αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ ,00 θαη ζηρογγσιοποηεκέλο ζε ,00 ΕΤΡΩ ζσκπ/λοσ ηοσ ΦΠΑ Η Τπεξεζία καο παξάιιεια, κε ην κε αξηζκφ Γ23/Π/63/6049/ έγγξαθφ ηεο, ελεκέξσζε ηνλ ΔΟΠΤΤ πξνθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ Ν. 4038/12, αξζ. 29 παξ. 2 α, λα θξνληίζεη γηα ηελ απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ψζηε λα δηελεξγήζνπλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη φπνπ απαηηείηαη, δηαγσληζκνχο αλάδεημεο ζπλεξγείσλ θαζαξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη ησλ Τγεηνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο πνπ ηνπ αλαινγεί. Μεηά ηα παξαπάλσ, ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ Σελ έγθξηζε πίζησζεο πνζνχ # ,00 # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο απφ ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Οη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε απνζηαιεί απφ ηελ Γ/λζε Πξνκεζεηψλ ζηηο Μνλάδεο θαη κε λεφηεξεο πνπ ζα απνζηαινχλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο, θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Ν.3144/03, 2362/95 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ΠΓ 60/07) Η αλάζεζε ζα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% (Ν. 2198/94). Η δαπάλε πνπ αθνξά ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, φπσο απηή ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ ίδην ηξφπν πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινπζεί θαη ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζα εγθξηζεί θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ ελ ιφγσ Φνξέα. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ Υ. ΚΙΑΓΑ Γ. ΒΟΤΣΙΝΑ 4

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723

Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723 Αζήλα 12/3/2014 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡ. Α/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜ. ΤΠΗΡ. ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο: Θ.Ξπινγηάλλε Σειέθσλν: 210.52.13.710

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔ4691ΩΓ-ΗΘ3 ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aξηζκ. Πξση.: Γ55/856

ΑΔΑ: 4ΑΜΔ4691ΩΓ-ΗΘ3 ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aξηζκ. Πξση.: Γ55/856 ΑΝΑΡΣΗΣΈΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/856 Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, 10241 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 7 / 9 / 204 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 84 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 96 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα