Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M. Μπνπξαληά Αξ. Σειεθψλνπ : ΠΡΟ: Σηο Γ/λζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ ΟΠ ΙΚΑ ΔΣΑΜ Σα Πεξ/θά, Σνπηθά Τπνθ/ηα ΙΚΑ & Παξαξηήκαηα απηώλ (Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ) Σα Σνπηθά Τπνθ/καηα Αζθ/λσλ Δληαζζνκέλσλ Σακείσλ Σα Σακεία Δίζπξαμεο Δζόδσλ ΙΚΑ Αζελώλ, ην Σακείν Πεηξαηά θαη Θεζ/λίθεο (Τπόςε Γηεπζπληώλ) Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ (Τπόςε Γηεπζπληώλ) ΘΔΜΑ : «Καζαξηζκόο θηηξίσλ από ζπλεξγεία θαζαξηόηεηαο» ρεη.: α) Δγθ. ΙΚΑ 7/ β) Δγθ. ΙΚΑ 20/ γ)σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 (ΦΔΚ 115/η. Α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην αξ. 22 ηνπ Ν4144/13 δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3996/11, άξζ.24, παξ.11 πεξί ηξνπ/ζεο ηνπ άξζ. 68 ηνπ Ν. 3863/12 (ΦΔΚ 170/η. Α / ) ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4038/12, άξζ. 29 (ΦΔΚ 14/η.Α / ) ζη)σν κε αξηζκφ 1291/η.Β / ΦΔΚ, πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηνπ Ν. 2362/95 δ) Σν κε αξηζκφ ΤΟΟ/ΠΤ/4/ έγγξαθφ καο ε)σν κε αξηζκφ ΤΟΟ/ΠΤ15/5040/ έγγξαθφ καο 1

2 ζ) Σν κε αξηζκφ Γ31/1306/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθήο & ηέγαζεο ΙΚΑ ΔΣΑΜ, φπσο επηθαηξνπνηήζεθε κε ην κε αξηζκφ Γ31/3474/ η) Σελ εγθχθιην ΙΚΑ 58/13 Δθαξκνγή ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ, ζαο θνηλνπνηνχκε ηε κε αξηζκφ Λ35/ΠΤ18/ εηζήγεζή καο πξνο ην Γ ηνπ ΙΚΑ θαζψο θαη ηε κε αξηζκφ 185/39/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ΑΓΑ ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε πίζησζε πνζνχ #5.970,000,00# ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ έπεηηα απφ δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζηηο θαηά ηφπνπο Μνλάδεο (πξφρεηξσλ-αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε Μνλάδα), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, απφ ηε ιήςε απηήο, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ 4κελεο παξάηαζεο. Δθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα: Η πξφβιεςε ηεηξάκελεο παξάηαζεο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηηο Μνλάδεο δηαγσληζκψλ, πιελ φκσο ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κφλν νη Μνλάδεο εθείλεο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (έλδηθα κέζα θιπ) δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επφκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή δελ έρεη πξνθχςεη ν επφκελνο Αλάδνρνο, παξφιν πνπ μεθίλεζαλ έγθαηξα ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα πξνυπνινγίδεηαη ην πνζφ απφ ηελ Πξνθήξπμε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη λα πεξηιακβάλεηαη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο θαη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλάπηεηαη κε ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο ζαο θνηλνπνηνχκε ηε κε αξηζκφ 937/152/ (ΑΓΑ ΒΛΓΚΟΞ7Μ- ΥΜ4) απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε πνζνχ # ,00# ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ κέξνο ηεο νπνίαο αθνξά ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (1) ελφο έηνπο, κέζσ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 748/63/ (ΑΓΑ Β433ΟΞ7Μ-ΗΓ9) απφθαζε Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ εμνπζηνδφηεζήο ηνπο, θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ θαη Υεκ Τπεξ. ηνπ ΙΚΑ. Δπηζεκαίλνπκε φηη: Λφγσ ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ πξφθεηηαη λα ππάξμνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε ζηελ παξνχζα θάζε ζρεηηθή ελεκέξσζε αξκνδίσο, ζαο γλσξίδνπκε φηη φπνπ θξίλεηαη εθηθηφ δχλαζηε λα πξνθεξχζζεηε μερσξηζηνχο δηαγ/ζκνχο γηα θάζε Φνξέα. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηφο ν αλσηέξσ δηαρσξηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ φηη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δηθαηψκαηνο παξάηαζεο ηζρχεη κφλν γηα ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ, θαζψο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε έγθξηζε απφ ην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο ζαο ν αθφινπζνο φξνο: «ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Φνξέα αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο Μνλάδαο, ζα δηαθφπηεηαη ε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνγξαθείζα χκβαζε θαηά ην κέξνο απηφ ρσξίο νπδεκία απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ». 2

3 Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ ηνπ Σεύρνπο Γηαθήξπμεο Αλνηθηνύ Γηαγ/ζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο, πνπ ζαο έρνπκε απνζηείιεη κε πξνεγνύκελν έγγξαθό καο, κε βάζε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. Δπίζεο, ζηα Σεύρε ησλ δηαθεξύμεσλ πνπ ζαο έρνπλ ζηαιεί κε πξνεγνύκελν έγγξαθό καο θαη ζπγθεθξηκέλα: ζην άξζ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΗΜΔΓΑΠΑ Η ΑΛΛΟΓΑΠΑ παξ. β.ii πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηελ απαηηνύκελε βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο εθδνζείζα θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο- ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε αθόινπζε παξάγξαθνο Δπηζεκαίλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3419/05 (ΦΔΚ 297/η.Α / ), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ από ην άξζ. 15 ηνπ Ν. 4038/12 (ΦΔΚ14/η.Α ), θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ΦΔΚ 2660/η.Β / Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. Κ1-941 νηθ/2012 απόθαζεο πεξί Καζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ δηαδηθαζίαο θαη πξνζεζκίαο αηηήζεσλ εγγξαθήο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών Γηα ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ πίζησζεο θαη γηα 1 έηνο, ε κέζε ηηκή θαζαξηζκνύ αλά η.κ./εκέξα ζα αλέξρεηαη ζε 0,07 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ (γηα Μνλάδεο αζθ/ζεο) θαη 0,09 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ (γηα Μνλάδεο Τγείαο) ν πξνϋπνινγηζκόο ζα πξνθύπηεη κε βάζε ηα ήδε ηζρύνληα από ηελ εγθύθιην ΙΚΑ 7/2000. Αλάινγα κε ην χςνο ηεο πηζαλήο δαπάλεο ζα δηελεξγνχληαη Πξόρεηξνη δηαγσληζκνί (γηα πνζά έσο ΔΤΡΩ πιένλ ηνπ ηζρύνληνο ΦΠΑ) θαη Αλνηθηνί δηαγσληζκνί (γηα πνζά άλσ ηνπ παξαπάλσ πνζνύ) ζχκθσλα κε ην κε αξηζκφ 1291/η.Β / ΦΔΚ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95. Δπίζεο ππελζπκίδνπκε φηη φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ αξηζ. 1251/2011 ηεο Δπηηξνπήο πνπ νξίδεηαη ην ηζρχνλ θαηψηαην φξην εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 60/07 θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο) είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ,00 πιένλ ΦΠΑ, ζα πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη πιένλ ησλ άιισλ θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (άξζ.4 παξ. 2ε ηνπ ΠΓ 118/07 ) Οη δηαγσληζκνί ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Ν.3144/03, Ν.2362/95, ΠΓ 118/07 θαη 60/07, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζ. 24 παξ.11 ηνπ Ν. 3996/11 θαη ην αξ. 22 ηνπ Ν4144/13). ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ζπζηαζνχλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Μνλάδσλ Δπηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 118/07, άξζ.38 θαη κε ηε δηαδηθαζία θιήξσζεο σο έρεη θαζνξηζηεί κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ. ηηο πεξηπηώζεηο πξόρεηξσλ δηαγσληζκώλ νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο- Αμηνιόγεζεο ζα είλαη ηξηκειείο, ελώ ζηνπο αλνηθηνύο ζα ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή απνηεινύκελε από 3 ή 5 κέιε ζηελ νπνία κπνξεί λα κεηέρεη θη έλα κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 3

4 Δθηζηνύκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68 ζα πξέπεη, ε Μνλάδα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ζηελ δηαθήξπμε κόλν ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ησλ σξώλ θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη ηηο εκέξεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζην θηίξην ζηεγάδνληαη πεξηζζόηεξεο από κία Τπεξεζίεο (π.ρ θηίξην επί ηεο νδνύ Μελάλδξνπ θ.ι.π), ν αξηζκόο ησλ σξώλ πνπ ζα δεηείηαη ζηε δηαθήξπμε ζα πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε ππεξεζία μερσξηζηά θαη ζα αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε ην ζύλνιν ησλ σξώλ γηα όιν ην θηίξην. Σν αθξηβέο σξάξην ζα ζπκθσλεζεί, από ηνλ ππεύζπλν Γηεπζπληή θαη ηνλ Αλάδνρν, θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηεο ύκβαζεο θαη ζα πξνζδηνξηζηεί ζε απηήλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, βάζεη ηνπ Ν. 3863/10, άξζ. 68, λα πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Καζαξηόηεηαο θαζώο θαη Δηδηθνί Όξνη Καζαξηόηεηαο - ηνλ αθξηβή αξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαζρνιήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ύκβαζεο. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζ. 22 ηνπ Ν4144/13, η αναθέηοςζα απσή ςποσπεούηαι, αμέζυρ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών, να ςποβάλει γπαπηό αίηημα ππορ ηη Διεύθςνζη Ππογπαμμαηιζμού και Σςνηονιζμού ηος Σώμαηορ Επιθεώπηζηρ Επγαζίαρ για ηη σοπήγηζη πιζηοποιηηικού, από ηο οποίο να πποκύπηοςν όλερ οι ππάξειρ επιβολήρ πποζηίμος πος έσοςν εκδοθεί ζε βάπορ εκάζηος ηυν ςποτήθιυν επγολάβυν. Το πιζηοποιηηικό αποζηέλλεηαι ζηην αναθέηοςζα απσή μέζα ζε δεκαπένηε (15) ημέπερ από ηην ςποβολή ηος αιηήμαηορ. Σε πεπίπηυζη άππακηηρ παπέλεςζηρ ηηρ πποθεζμίαρ η αναθέηοςζα απσή δικαιούηαι να πποσυπήζει ζηη ζύνατη ηηρ ζύμβαζηρ. πγθεθξηκέλα ζα απεπζύλεηαη εγγξάθσο ζηε δ/λζε: Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ & πληνληζκνχ Σαρ. δ/λζε: Αγεζηιάνπ 10 ΣΚ 10437, Αζήλα Σει , FAX: Μεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ απαληεηηθνύ εγγξάθνπ, ζα ελεξγεί θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην ελ ιόγσ άξζξν όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνπο ΔΙΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ πνπ ζαο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κε ην κε αξηζκό ΤΟΟ/ΠΤ15/5040/ έγγξαθό καο. 4

5 ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3871/10 άξζ. 21 (ΦΔΚ 141/η. Α / ) Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε, ε Τπεξεζία καο έρεη κεξηκλήζεη γηα ηελ απνζηνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηε Γ.Γ.Κ.Α, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο πίζησζεο πνπ αθνξά ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ ε νπνία θαη ζα ζαο απνζηαιεί κε επφκελν έγγξαθφ καο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα πξνβείηε εζείο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Σέινο εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηελ έγθαηξε πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκώλ, θξνληίδνληαο ώζηε ε απόδνζή ηνπο λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηε ιήμε ησλ πξνεγνύκελσλ ζπκβάζεσλ, θαζώο παξαηεξνύληαη θαηλόκελα παξαηάζεσλ θαη αλαζέζεσλ γηα ιόγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηεο ππεξεζίαο κε απνηέιεζκα λα κελ εγθξίλνληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαηά ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν από ηηο θαηά ηόπνπο ππεξεζίεο ησλ Δπηηξόπσλ. Παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε φισλ ησλ νδεγηψλ πνπ ζαο έρνπλ δηαβηβαζηεί απφ ηελ Γ/λζή καο, θαζψο θαη λεσηέξσλ πνπ ζα ζαο απνζηαινχλ αλ απαηηεζνχλ, πξνο απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαγσληζκψλ. Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε. πλ/λα: α) ε Λ35/ΠΤ18/ εηζήγεζή καο β) ε 185/39/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ γ) ε 937/152/ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ. ΒΟΤΣΙΝΑ 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 39/ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95 Α Π Ο Φ Α Σ Η 185 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. β)του άρθρου 21 παρ. 12 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/τ.Α / ), του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α / ), του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) και των ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / ) και 60/2007(ΦΕΚ 64/τ.Α / ). γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/ ΦΕΚ 34/τ. Β /1937). 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Λ35/ΠΥ18/ εισήγηση της Δ/νσης Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών, με θέμα: «Έγκριση πίστωσης ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ # ,00 # ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε συνεργεία καθαρισμού για χρονικό διάστημα 1 έτους από τη λήψη απόφασης του ΔΣ του ΙΚΑ, με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τετράμηνης παράτασης, μετά από διενέργεια στις κατά τόπους μονάδες σχετικών διαγωνισμών (πρόχειρων ανοικτών ανάλογα με το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την κάθε Μονάδα) και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή». 3. Τις απόψεις των μελών. 4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην των κ.κ. Δ. Κουμπούρη και Δ. Μπαζίγου, οι οποίοι μειοψήφησαν. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ ΕΙ Ο Ψ Η Φ Ι Α Την έγκριση πίστωσης ποσού πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ # ,00 # ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ σε συνεργεία καθαρισμού για χρονικό διάστημα 1 έτους από τη λήψη της παρούσας απόφασης, με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ τετράμηνης παράτασης, μετά από διενέργεια στις κατά τόπους μονάδες σχετικών διαγωνισμών (πρόχειρων ανοικτών ανάλογα με το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την κάθε Μονάδα) και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή.

7 ΑΔΑ: ΒΛΓΩ4691ΩΓ-Η95 2 Οι διαγωνισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αποσταλεί από την Δ/νση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών στις Μονάδες και με νεότερες που θα αποσταλούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της εισήγησης της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3144/03, 2362/95 του ΠΔ 118/07 και ΠΔ 60/07). Η ανάθεση θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (Ν. 2198/94). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του Προϋπολογισμού του ΙΚΑ. Η δαπάνη που αφορά τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή θα καθοριστεί με βάση τον ίδιο τρόπο προϋπολογισμού που ακολουθεί και το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα εγκριθεί και θα καταβληθεί από τον εν λόγω Φορέα. Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Παραλήπτες: Γενική Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών Δ/νση Προμηθειών & Χημ. Υπηρεσιών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 22/11/13 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Λ35/ΠΤ18 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M. Μπνπξαληά Αξ. Σειεθψλνπ : ΠΡΟ Σο Δηοηθεηηθό σκβούιηο ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ΘΕΜΑ : «Έγθξηζε πίζησζεο πνζνχ # ,00 # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο απφ ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή». Θέηνπκε ππφςε ζαο ηα εμήο : 1. ην άξζξν 21 παξ. 12 ηνπ Ν. 3144/2003, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 20 παξ.14 ηνπ Ν. 2556/97, αλαθέξεηαη φηη : «Η Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ επηηξέπεηαη λα αλαζέηνπλ, κε ζχκβαζε έξγνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θχιαμεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο θαζαξηφηεηαο απηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ ζε εηδηθέο εηαηξείεο θχιαμεο θαη πξνζηαζίαο θηηξίσλ, ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θαη εηδηθέο εηαηξείεο ρξεκαηαπνζηνιψλ» 2. Με ηελ κε αξ. 7/ εγθχθιην ησλ ζπλαξκνδίσλ Γ/λζεσλ (Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Πξνκεζεηψλ θαη Υεκηθψλ Τπεξεζηψλ, Σερληθήο & ηέγαζεο θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ), δφζεθαλ νδεγίεο πξνο φιεο ηηο Μνλάδεο ηνπ ΙΚΑ, λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ Οηθεκάησλ, ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη θάζε είδνπο Τπεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ππάγνληαη ζηε δηνηθεηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. 1

9 3. Με ηελ κε αξηζκφ 090/8/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΙΚΑ εθρσξήζεθαλ αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα θαζαξηζκνχ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο Γ/ληέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ Αζθ/ζεο, ζηνπο Γ/ληέο ησλ Τπνδηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ ησλ Ννζνθνκείσλ ΙΚΑ θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ΙΚΑ θαη ινηπψλ Τπεξεζηαθψλ Μνλάδσλ ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ε επνπηεία νηθεκάησλ ζηέγαζεο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. 4. Με ηελ κε αξηζκφ 187/36/ απφθαζε Γ.. εγθξίζεθε πίζησζε πνζνχ # # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο, απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπ, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Σν ελ ιφγσ πνζφ ππνινγίζηεθε κε θφζηνο αλά η.κ. 0,11 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ, πνπ είρε θαζνξηζηεί απφ ην έηνο 2009 θαη παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην πιαίζην ηεο ζπγθξάηεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο θαζαξηφηεηαο. 5. Η Γ/λζή καο ιακβάλνληαο ππφςε ηε ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο αλσηέξσ εγθξηζείζαο πίζησζεο (11 νο /2013) θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνέβιεπε ε εγθχθιηνο ΙΚΑ 7/ γηα ηηο απαξαίηεηεο ζε εηήζηα βάζε ελέξγεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο, κφλν γηα ηηο Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ρψξνο ζηέγαζεο γηα θαζαξηζκφ, ππνινγηζκφο δαπάλεο, έγθξηζε ζρεηηθνχ θνλδπιίνπ απφ ην Γ ηνπ ΙΚΑ), πξνέβε ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπλαξκφδηεο Γηεπζχλζεηο (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ, Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ, Γ/λζε Σερληθήο & ηέγαζεο), γηα ην ηξέρνλ έηνο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε δηαπηζηψζεθε φηη: α) Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο πνπ ππεξεηεί ζπλνιηθά ζην ΙΚΑ ΔΣΑΜ θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπ αλά Τπνθαηάζηεκα, αλέξρεηαη ζε 44 ππαιιήινπο έλαληη 95 πνπ ππεξεηνχζαλ ην πξνεγνχκελν έηνο (ζρεη. ηα κε αξηζκφ Γ30/219/ & Γ30/249// έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ). β) Σα η.κ. ησλ Μνλάδσλ πνπ δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε ην θαζεζηψο ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο, αλέξρνληαη ζηα 2.954,44 ζχκθσλα κε ζρεηηθή θαηάζηαζε ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ζρεη. ην κε αξηζκφ Μ14/1/ έγγξαθφ ηεο). γ) Σν ζχλνιν ησλ η.κ. ησλ ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ θηηξίσλ ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγίαο ησλ η.κ ηνπ ΙΚΑ ζηα ζπζηεγαδφκελα κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θηίξηα) αλέξρεηαη ζηα ,82 (ζρεη. ην κε αξηζκφ Γ31/3166/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθήο & ηέγαζεο, Τπνδ/λζε ηέγαζεο) θαη ζπγθεθξηκέλα: Δπηθάλεηα ηδηφθηεησλ θηηξίσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο : ,63 η.κ Δπηθάλεηα βάζεη ηεο αλαινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ηδηφθηεηα θηίξηα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζπζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο (ΔΟΠΤΤ): ,73 η.κ. Δπηθάλεηα κηζζσκέλσλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο: ,07 η.κ. Δπηθάλεηα βάζεη ηεο αλαινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε κηζζσκέλα θηίξηα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ πνπ ζπζηεγάδνπλ δηνηθεηηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο (ΔΟΠΤΤ): ,39 η.κ. 2

10 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο γηα ην ηξέρνλ έηνο ε Γηεχζπλζή καο, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο: α) ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερνπζψλ εηαηξεηψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηνπο θαηά ηφπνπο δηαγσληζκνχο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε κε θφζηνο 0,11 κε ΦΠΑ / η.κ / εκέξα θαη β) φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα θαζαξηφηεηα θαηά ην έηνο 2012, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηά ην δηάζηεκα απφ 01/01/13 έσο 30/09/13 είλαη κεησκέλν ζε ζρέζε κε ηελ εγθξηζείζα θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο πίζησζε, έθξηλε ζθφπηκν απηή λα εθηηκεζεί κε θφζηνο 0,07 ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ αλά η.κ./εκέξα. 7. Δπηπιένλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε πξφβιεςε ηεηξάκελεο παξάηαζεο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο δηαθεξχμεηο ησλ δηελεξγνχκελσλ απφ ηηο Μνλάδεο δηαγσληζκψλ, πιελ φκσο ζα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ κφλν νη Μνλάδεο εθείλεο πνπ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο (έλδηθα κέζα θιπ) δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ επφκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή δελ έρεη πξνθχςεη ν επφκελνο Αλάδνρνο, παξφιν πνπ μεθίλεζαλ έγθαηξα ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. 8. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλν φηη ηα η.κ. πνπ θαηά κέζν φξν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο δείθηεο ππνινγηζκνχ ρψξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αλά κφληκε θαζαξίζηξηα, ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην ΙΚΑ 7/2000 αλέξρνληαη ζε 200 η.κ., ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ελ ιφγσ Μνλάδσλ γηα έλα έηνο κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, αλαιχεηαη σο εμήο : Απφ ην ζχλνιν ησλ ,82 η.κ. ησλ θηηξίσλ (ηδηφθηεησλ θαη κηζζσκέλσλ) ηνπ ΙΚΑ αθαηξνχληαη ηα η.κ. απηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο πάγηαο αληηκηζζίαο, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 43 ηνπ Οξγαληζκνχ ΙΚΑ, δει. ηα 2.954,44 η.κ. (ζχκθσλα κε θαηάζηαζε πνπ καο απέζηεηιε ε Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ), επνκέλσο : , ,44 = ,38 η.κ Καηά ζπλέπεηα γηα ηα ,38 η.κ. πνπ απνκέλνπλ γηα θαζαξηφηεηα απφ ζπλεξγεία γίλεηαη ν παξαθάησ ππνινγηζκφο : Σσνολική επιθάνεια σπόλοιπων Μονάδων : ,38 η.μ. Καθαρίζηριες ποσ σπηρεηούν : 44 Τ.μ. ποσ αναλογούν ανά καθαρίζηρια : 44 Φ 200 η.μ. = η.μ. Υπόλοιπα η.μ. προς καθαριζμό : ,38 η.μ η.μ. = ,38 η.μ Τπολ/ζμός εηήζιας δαπάνης : ,38 η.μ. Υ 0,07 ΕΤΡΩ /ημέρα Υ 22 ημ/μήνα = ,75 ΕΤΡΩ Υ 12 μήνες = ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ. Τπολογιζμός ηεηράμηνης παράηαζης : ,38 η.μ. Υ 0,07 ΕΤΡΩ /ημέρα Υ 22 ημ/μήνα = ,75 ΕΤΡΩ Υ 4 μήνες = ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ. σνεπώς ο προϋπολογιζμός για 1 έηος με 4μηνη παράηαζη με μονομερές δικαίωμα ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ανέρτεηαι ζηο ποζό ηων ,00 ΕΤΡΩ ζσμπ/νοσ ηοσ ΦΠΑ ( , ,00 ) εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ππνινγηζκνχ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα θάζε Μνλάδα ρσξηζηά. 3

11 ύκθωλα κε ηα αλωηέρω, ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός γηα ηολ θαζαρηζκό όιωλ ηωλ θηηρίωλ ποσ ζηεγάδοληαη οη Δηοηθεηηθές Τπερεζίες ηοσ ΙΚΑ ΕΣΑΜ γηα έλα (1) τρόλο κε κολοκερές δηθαίωκα ηοσ Φορέα γηα ηεηράκελε παράηαζε, αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ ,00 θαη ζηρογγσιοποηεκέλο ζε ,00 ΕΤΡΩ ζσκπ/λοσ ηοσ ΦΠΑ Η Τπεξεζία καο παξάιιεια, κε ην κε αξηζκφ Γ23/Π/63/6049/ έγγξαθφ ηεο, ελεκέξσζε ηνλ ΔΟΠΤΤ πξνθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ Ν. 4038/12, αξζ. 29 παξ. 2 α, λα θξνληίζεη γηα ηελ απαηηνχκελε εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Μνλάδσλ ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ψζηε λα δηελεξγήζνπλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη φπνπ απαηηείηαη, δηαγσληζκνχο αλάδεημεο ζπλεξγείσλ θαζαξηφηεηαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη ησλ Τγεηνλνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ, θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο πνπ ηνπ αλαινγεί. Μεηά ηα παξαπάλσ, ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ Σελ έγθξηζε πίζησζεο πνζνχ # ,00 # ΔΤΡΩ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνληαη νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζε ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 1 έηνπο απφ ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΙΚΑ, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ ΙΚΑ ΔΣΑΜ ηεηξάκελεο παξάηαζεο, κεηά απφ δηελέξγεηα ζηηο θαηά ηφπνπο κνλάδεο ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ αλνηθηψλ αλάινγα κε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάζε Μνλάδα) θαη κε θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. Οη δηαγσληζκνί ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε απνζηαιεί απφ ηελ Γ/λζε Πξνκεζεηψλ ζηηο Μνλάδεο θαη κε λεφηεξεο πνπ ζα απνζηαινχλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο, θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Ν.3144/03, 2362/95 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ΠΓ 60/07) Η αλάζεζε ζα ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% (Ν. 2198/94). Η δαπάλε πνπ αθνξά ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, φπσο απηή ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ ίδην ηξφπν πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνινπζεί θαη ην ΙΚΑ ΔΣΑΜ ζα εγθξηζεί θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ ελ ιφγσ Φνξέα. Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ Γ/ΝΗ Υ. ΚΙΑΓΑ Γ. ΒΟΤΣΙΝΑ 4

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ. 22601178 Σθλεομοιότυπο: 22602749 24 Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα