Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς. Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723"

Transcript

1 Αζήλα 12/3/2014 ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡ. Α/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΗΜ. ΤΠΗΡ. ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ. Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο: Θ.Ξπινγηάλλε Σειέθσλν: Αξηζκ.πξση. ΤΟΟ/ΠΤ/6/1723 Προς 1 Σηο Γ/λζεηο ηεο Γηνίθεζεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 2.Σα Πεξ/θα - Σνπηθά Τπνθ/ηα & Παξ/ηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 3.Σα Σνπηθά Τπνθ/καηα Αζθ/λσλ Εντασσομένων Ταμείων 4.Σα Σακεία Δίζπξαμεο Δζόδσλ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 5.Σηο Δηδηθέο Τπεξεζίεο Διέγρνπ Αζθάιηζεο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (Δ ΤΠ Δ Α) β.τπεξεζία Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ Αλαπεξίαο 7.Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθώλ Οθεηιώλ (ΚΔΑΟ) 8.Σα Γξαθεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Τπόυε: Γ/ληώλ ΘΔΜΑ: «Παροτή ηατσδροκηθώλ σπερεζηώλ ζηο ΙΚΑ-ΔΣΑΜ γηα τροληθό δηάζηεκα δύο (2) εηώλ από ηελ ΔΛΣΑ Α.Δ βάζεη ηες από 7/3/2014 ζσλαθζείζας ζύκβαζες». αο γλσξίδνπκε όηη κε ηε Λ36/ΠΤ/1/ (ΑΓΑ: ΒΗΦ94691ΧΓ-29Ε) απόθαζε ηνπ Τπνδηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ Γεκόζηνπ Αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο 9/12/2013 κε αληηθείκελν ηελ Παξνρή ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζην ΗΚΑ- ΔΣΑΜ ζηελ αλάδνρν εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ. (Απέιινπ 1, Αζήλα, ηει & , fax: ), γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ αξρήο γελνκέλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ήηνη από 7/3/14 κέρξη 6/3/2016 κε ΑΓΑ: ΒΗΚΑ4691ΧΓ-ΟΖ.

2 > Συγκεκριμένα με την από 7/3/2014 σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. αναλαμβάνει «τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων (εγγράφων, δεμάτων και διαφόρων εντύπων) από όλες τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες που λειτουργούν, καθώς και Υπηρεσιακές Μονάδες που πιθανόν λειτουργήσουν στο μέλλον) προς διαφόρους παραλήπτες, εργοδότες, ασφαλισμένους και συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα καθώς και φορείς ασφάλισης, ασφαλισμένους ή συνταξιούχους σε χώρες του εξωτερικού» σύμφωνα με τους αναφερομένους σε αυτή όρους και προϋποθέσεις και τις ανά είδος διακινούμενου υλικού τιμές του άρθρου 8 αυτής. Η διακίνηση αφορά: 1. Μαζική διακίνηση παραστατικών (π.χ. ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων, βεβαιώσεις φόρου συνταξιούχων, ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας, κλπ) προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εργοδότες σε όλη τη χώρα. Το προς διακίνηση υλικό θα παραδίδεται από Αναδόχους Εκτύπωσης (που χρησιμοποιεί η αναθέτουσα Αρχή) μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκμετάλλευσης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής, ή και άλλες Διευθύνσεις της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Ανάδοχο. 2. Διακίνηση παραστατικών και αλληλογραφίας από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Διοίκησης προς τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, φορείς, ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες σε όλη τη χώρα. 3. Διακίνηση παραστατικών και αλληλογραφίας από τα Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς άλλες υπηρεσιακές Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες και λοιπούς παραλήπτες σε όλη τη χώρα. 4. Διακίνηση παραστατικών και αλληλογραφίας από ορισμένες υπηρεσιακές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς ασφαλισμένους, συνταξιούχους ή φορείς σε χώρες του εξωτερικού. > Για τη διακίνηση των παραστατικών οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα χρησιμοποιούν τυποποιημένα μεγέθη φακέλων ανάλογα με το βάρος το οποίο θα περιέχουν καθώς επίσης και μη τυποποιημένα μεγέθη κιβωτίων για αποστολές παραστατικών. Συγκεκριμένα: 1.Για Επιστολική αλληλογραφία Ι. Φάκελος μικρού μεγέθους διαστάσεων 0,235 Χ 0,110, βάρους έως και 50 γραμμ., ο οποίος χρησιμοποιείται εκτός των άλλων, για όλες τις μαζικές αποστολές II. Φάκελος μικρού μεγέθους διαστάσεων 0,24 Χ 0,165, βάρους από 51 γραμμ. έως και 250 γραμ. III. Φάκελος μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 0,32 Χ 0,245, βάρους από 251 γραμμ. έως και 2000 γραμ. 2

3 IV. Φάκελος μεγάλου μεγέθους διαστάσεων 0,38 Χ 0,245, βάρους από 251 γραμμ. έως και 2000 γραμ. 2. Για Δέματα V. Φάκελοι/δέματα ακανόνιστου μεγέθους δηλαδή φάκελοι που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες προδιαγραφές, μεγέθη, διαστάσεις και βάρη από γραμμ. VI. Ογκώδη ακανόνιστα δέματα, βάρους από 5001 γραμ. έως και γραμμ. Επισημαίνουμε ότι οι Μονάδες θα χρησιμοποιούν φακέλους που ήδη υπάρχουν στην Υποδ/νση Αποθηκών μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους και την προμήθεια νέων τυποποιημένων φακέλων με τις ανωτέρω διαστάσεις. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων των φακέλων διακίνησης θα ενημερωθείτε εκ νέου από την Υπηρεσία μας. > Αναλυτικά οι όροι διακίνησης, οι διαστάσεις ταχυδρομικών αντικειμένων, οι κατηγορίες βάρους-διαχείρισης, η συχνότητα διακινούμενου υλικού (επίδοση-παραλαβή), οι ημέρες, ώρες διακίνησης ανά μονάδα όπως αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί στους σχετικούς πίνακες της συμβάσεως κ.λ.π. αναφέρονται στο άρθρο 3 της σύμβασης ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΊΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ > Για τις ανάγκες διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων και την παραλαβή του έργου ο Δ/ντης της κάθε Μονάδας με ευθύνη του θα ορίσει: α. Δύο (2) Υπεύθυνους Διακίνησης και β. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. > Οι Υπεύθυνοι Διακίνησης θα παραδίδουν το προς διακίνηση υλικό σε καθορισμένο σημείο που θα υποδείξει ο Ανάδοχος, θα παραλαμβάνουν την αλληλογραφία από αυτόν και τυχόν ανεπίδοτους φακέλους. Θα έχουν επίσης την αρμοδιότητα παραλαβής των τιμολογίων του Αναδόχου και την παράδοση τους μαζί με τις καταστάσεις παράδοσης ή παραλαβής αντικειμένων στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. > Σε κάθε Μονάδα, τα προς διακίνηση υλικά θα συσκευάζονται κατάλληλα σε τυποποιημένους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ φακέλους/δέματα. Επίσης η διαδικασία της συσκευασίας θα ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Διακίνησης που θα οριστεί σε κάθε Μονάδα. 3

4 => To προς διακίνηση υλικό θα παραδίδεται από τους Υπεύθυνους Διακίνησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στα σημεία που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα βρίσκονται: στην ίδια περιοχή/συνοικία με την Μονάδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 700 μέτρων για τα αστικά κέντρα, στις μη αστικές περιοχές σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2χλμ, σε διαφορετική περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει και να παραλαμβάνει το διακινούμενο υλικό από τις υπηρεσιακές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς χρέωση κόστους δρομολογίου. => Ο αρμόδιος υπάλληλος του Αναδόχου θα παραλαμβάνει το διακινούμενο υλικό, και θα υπογράφει τη σχετική κατάσταση παραλαβής. Για τις ανάγκες της διακίνησης οι Μονάδες θα χρησιμοποιούν τα αναφερόμενα στη σύμβαση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1,2,3 ανάλογα με το είδος του διακινούμενου υλικού (διακίνηση εσωτερικού, εξωτερικού, συστημένα και με απόδειξη παραλαβής). ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κάθε Μονάδας θα παραλαμβάνει το έργο σε διμηνιαία βάση. Για τις ανάγκες της παραλαβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κάθε Μονάδας αναλυτική μηνιαία κατάσταση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Α και 4Β της σύμβασης), εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, ώστε να πιστοποιείται η έγκαιρη και ορθή παράδοση του υλικού, και η επιστροφή τυχόν ανεπίδοτων. Συνοδευτικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει αναφορά εργασιών, στην οποία θα περιγράφει, με τη μορφή έκθεσης πεπραγμένων, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν καθώς και τον τρόπο επίλυσης τους (καθυστερήσεις παραλαβών, τυχόν απώλειες υλικού κλπ.). Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα προβαίνει σε δειγματοληπτική, κατά την κρίση της, επαλήθευση των περιγραφόμενων στη συγκεντρωτική κατάσταση και την αναφορά εργασιών καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει απαραίτητη για τις ανάγκες του έργου της. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή.του αναδόχου θα γίνεται ανά δίμηνο ως εξής: Στο τέλος κάθε μήνα θα αποστέλλεται από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της κάθε υπηρεσιακής μονάδας συγκεντρωτική κατάσταση (σύμφωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4Α και 4Β της σύμβασης) που θα αναγράφονται: 4

5 ο αριθμός των αντικειμένων της διακίνησης, το βάρος, το είδος της διαχείρισης και τα αντίστοιχα τέλη, για το εν λόγω διάστημα, προκειμένου να διασταυρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία που ήδη τηρούνται στην υπηρεσιακή μονάδα. Στην συνέχεια και εντός δέκα πέντε (15) ημερών θα συμφωνείται από κοινού η τελική ποσότητα και τα αναλογούντα προς πληρωμή ταχυδρομικά τέλη, τα οποία ανά είδος διακινούμενου υλικού και βάρος αναφέρονται στο άρθρο 8 της σύμβασης και θα εκδίδεται το σχετικό παραστατικό πληρωμής (τιμολόγιο), το οποίο θα αποστέλλεται στη υπηρεσιακή μονάδα. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ανά δίμηνο παροχής υπηρεσιών θα προβαίνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση σε έγγραφη πιστοποίηση της διακίνησης, (στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά, ο αριθμός των αντικειμένων κατά διαχείριση, βάρος και τα αντίστοιχα τέλη, για το εν λόγω διάστημα), την οποία θα διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, επισυνάπτοντας τα παραστατικά πληρωμής (τιμολόγια διμήνου) και φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων. Μετά την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, το αρμόδιο Οικονομικό Τμήμα θα εκδίδει σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου ΕΛΤΑ Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η κατάθεση του συγκεκριμένου ποσού θα γίνεται σε κάποιον από τους αντίστοιχους λογαριασμούς που τηρούν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΙΜΕΙΑ Α.Ε. στις εξής τράπεζες : ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Αρ. λογ , IBAN GR ), ΕΘΝΙΚΗ (Αρ. λογ , IBAN GR ), ALPHA BANK (Αρ.Λογ , IBAN GR ) ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ No ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. Η Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που πραγματοποίησε την κατάθεση θα αποστέλλει με FAX ( ) ή με φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου με υπόμνηση ότι αφορά στην εξόφληση των No τιμολογίων. Η Επιτροπή Παραλαβής της κάθε μονάδας υποχρεούται να αποστέλλει στην Δ/νση Προμηθειών (Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών) φωτοαντίγραφο της ανωτέρω συγκεντρωτικής κατάστασης και του παραστατικού πληρωμής (τιμολογίου) για τις ανάγκες παρακολούθησης του προϋπολογισμού του έργου 5

6 ι ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: > Από την έναρξη της συναφθείσας σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής η διακίνηση όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων από όλες τις μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται μόνο μέσω αυτής, στους προβλεπόμενους από αυτή χρόνους-προθεσμίες και τιμές ανά κατηγορία επιστολικής αλληλογραφίας και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται στα άρθρα της. Στο εξής δεν θα διακινείται αλληλογραφία με τη χρήση ταχυμεταφοράς (courier) εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και με ευθύνη του Δ/ντή της κάθε μονάδας. Επίσης η αποστολή συστημένων μέσω της σύμβασης θα γίνεται με φειδώ και όταν αυτή κρίνεται άκρως αναγκαία. > Οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν Μηχανές Γραμματοσήμανσης θα πρέπει να μεταβούν άμεσα με ευθύνη του Δ/ντή τους στο αρμόδιο κατάστημα των ΕΛΤΑ Α.Ε. για ακύρωση - σφράγιση της μηχανής και την κατάθεση του δακτυλίου της (Οδηγίες θα σας δοθούν από τα Υποκ/τα των ΕΛΤΑ). Με την σφράγιση των μηχανών θα γίνει επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων από τα ΕΛΤΑ Α.Ε. (εάν υπάρχουν). Οι εν λόγω μηχανές, οι οποίες πλέον δεν θα χρησιμοποιούνται θα παραμείνουν φυλαγμένες στις μονάδες μέχρι νεοτέρας. Εν συνεχεία και προκειμένου να μηδενιστεί ο υπόλογος των ταχυδρομικών τελών θα τηρηθεί η διαδικασία που ακολουθείται για το κλείσιμο κάθε υπολόγου, δηλαδή: Από τη «Διαχείριση Παραστατικών» στο «Υποσύστημα Βοηθητικής Λογιστικής», καταχωρείτε στην οθόνη «Επιστροφή Αδιαθέτου» με το κωδικό συναλλασσόμενου του υπόλογου, και στο πεδίο «Σχετική Απόφαση Προκαταβολής» συνδέουμε την προκαταβολή που του έχει δοθεί για τα ταχυδρομικά τέλη και συμπληρώνεται το συνολικό υπολειπόμενο ποσό της προκαταβολής. Αφού καταχωρήσετε την εργασία εκδίδετε Γραμμάτιο Είσπραξης και το εκτελείτε (για την εν λόγω καταχώρηση περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται από την Οικονομική Δ/νση στα τηλ ). > Η κάθε Μονάδα (το Οικονομικό Τμήμα) προκειμένου να προβεί στην οικονομική τακτοποίηση του ανάδοχου ΕΛΤΑ Α.Ε. θα πρέπει ανά δίμηνο και μετά την πιστοποίηση των διακινηθέντων κατά το διάστημα αυτό ταχυδρομικών αντικειμένων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, να αποστέλλουν στην Οικονομική Δ/νση του Ιδρύματος (Τμήμα Προϋπολογισμού, κα Κάραλη, τηλ ) φωτοαντίγραφα των σχετικών εκδοθέντων για το δίμηνο αυτό τιμολογίων, ώστε να τους δοθεί η σχετική πίστωση και ο κωδικός προϋπολογισμού. 6

7 Ο υπεύθυνος του οικονομικού τμήματος εν συνεχεία θα προβαίνει στην έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και στην έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Κάθε ένταλμα πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 58 (αρ. πρωτ. 5342/13/ ) θα καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, ως «Νέα Εντολή από Σύμβαση». Η σύμβαση έχει ήδη καταχωρηθεί από την Δ/νσή μας με AΔAM:14SYMV ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα τιμολόγια να αναφέρεται ο αριθμός φακέλου της εν λόγω σύμβασης (ΦΠΥ 19/13). > Η κάθε Μονάδα θα είναι υπεύθυνη για την διακίνηση των παραστατικών της καθώς και των Παραρτημάτων και των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που υπάγονται σε αυτή. > Η παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) θα γίνεται σε κάθε εντολή πληρωμής ανεξαρτήτου ποσού. > Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της κάθε μονάδας υποχρεούται να αποστέλλει στην Δ/νση Προμηθειών (Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών) φωτοαντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής και του παραστατικού πληρωμής (τιμολογίου) για τις,, ανάγκες παρακολούθησης του προϋπολογισμού του έργου (υπόψη κα Ξυλογιάννη, fax: ) Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ενδελεχή μελέτη των όρων της εν λόγω σύμβασης και την πιστή τήρηση αυτών. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.ΒΟΥΤΣΙΝΑ 7

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. - 43 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 20/1/ 2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. Οικ. 1135/390 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 8/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΡΙΘ. 8/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΘ. 8/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ Στην Αθήνα σήµερα την 12/02/2014, ηµέρα Τετάρτη, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά :

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά : ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. 22/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. 22/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. 22/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς Υπηρεσίες της επαρχία και αντίστροφα». 1 Στην Αθήνα σήμερα 10-08-2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002561613 2015-02-05

15PROC002561613 2015-02-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών)

Το 1 ο,2 ο,3 ο,6 ο & 7 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Υπόψη Διευθυντών) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 11/08/10 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΟΟ/ΠΥ/19 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : -7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:31:36 EEST Reason: Location: Athens Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 3. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Οικονομικές Υπηρεσίες 4. ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 05.01.2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 6 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 5215395-96-97-98-125

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ κλπ, ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002708099 2015-04-15

15PROC002708099 2015-04-15 ΑΔΑ: ΨΩΞΣΩΞΚ-ΔΥΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 9945 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002824885 2015-06-05

15PROC002824885 2015-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26-05-2015 Αρ. Πρωτ.: Α1Ζ/Φ306/7 Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110974 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 82,59% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 17,41% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Διόρθωση της ονομασίας του Είδους με Α/Α 1 της Ομάδας Α (Από TFT > 50 διορθώθηκε σε TFT) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η ορθή επανάληψη έγινε λόγω διορθώσεων σε εκ παραδρομής λάθη στις Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. Συγκεκριμένα έχουν γίνει διορθώσεις στα εξής σημεία: Διόρθωση της ονομασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα