Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:"

Transcript

1 - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ ξεπζηφηεηα απφ ηηο Σξάπεδεο. ήκεξα απηφ δελ είλαη δπλαηφλ θαη έηζη αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα εμαζθάιηζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ. Ζ πξφηαζε εδψ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαηά 50% εληφο 4κήλνπ πεξίπνπ έηζη ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ απφ ην Γεκφζην. -Μείωζη ΦΠΑ χκθσλα κε κειέηε ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνχ Διιάδνο βαζηδφκελε ζηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο κε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζην 3% γηα ηα νρήκαηα θαη θαηάξγεζήο ηνπ ζην εηζηηήξην ησλ επηβαηψλ, δελ θαίλεηαη ην θξάηνο λα εμηζψλεη ηα έζνδά ηνπ απφ ηελ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, φκσο θαίλεηαη λα σθειείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηα λεζηά. Ππόηαζη 1: ηα παξακεζφξηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Βφξεην, Βνξεηναλαηνιηθφ θαη Γσδεθάλεζα) πνπ ν ΦΠΑ είλαη κεησκέλνο ζηα πνζνζηά ηνπ 9% θαη 16% αληί ησλ 13% θαη 23% αληίζηνηρα γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα, ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ αθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ κεησκέλν ΦΠΑ δειαδή γηα ηνπο επηβάηεο ζην 9% θαη ΗΥ θαη θνξηεγά ζην 16%. Ζ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο απαηηεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε (ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3899/2010). Με ηελ πξφηαζε απηή εθηηκάηαη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα απψιεηαο θξαηηθψλ εζφδσλ έσο 50εθ. Ππόηαζη 2: Να γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ θξαηηθνχ λαπινινγίνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζην ήκηζπ (βαζηθφ εηζηηήξην) φπνπ ζα εθαξκφδνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (θαη ΦΠΑ) θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ λα γίλεη πξφβιεςε επίλαπινπ πνπ αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ (α) επίλαπινο θαπζίκσλ δελ ζα επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ή (β) ππεξεζίεο μελνδνρεηαθήο εμππεξέηεζεο κε επηβάξπλζε 6,5% ΦΠΑ. Σν χςνο ηνπ επίλαπινπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ γηα ηηο ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο ελψ γηα ηηο γξακκέο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηελ έθδνζε ΚΤΑ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Παξφκνηα θαη κε ηελ πξφηαζε απηή ζα ππάξμεη κείσζε θξαηηθψλ εζφδσλ έσο 50εθ. - Επίδομα Ανεπγίαρ Ναςηικών Οη πξνυπνζέζεηο γηα ην επίδνκα αλεξγίαο ησλ λαπηηθψλ ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο: 1. πλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζην πέληε έηε 2. ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε 8 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία 3. Σέζζεξηο κήλεο άλεξγνο Δθ φζνλ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζα ιακβάλεη γηα έλα έηνο: 1. Άγακνο 230,00 2. Έγγακνο 294,00 Οη μελνδνρεηαθνί ππάιιεινη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα αξθνχλ 100 εκέξεο εξγαζίαο ην ηειεπηαίν 12κελν Ζ δηάξθεηα είλαη αλάινγε κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο. Γηα ηηο 100 εκέξεο επηδνηείηαη γηα ηέζζεξηο κήλεο Σν επίδνκα αλέξρεηαη ζε 454,00 πξνζαπμαλφκελν γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά 10% Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ εμνκνίσζε ηνπ επηδφκαηνο ηνπ λαπηηθνχ κε απηφ ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ επηδφηεζε απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ην θαηαιιειφηεξν φρεκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εμνκνίσζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο κε απηφ ησλ μελνδνρεηαθψλ ππαιιήισλ ηεο μεξάο.

2 - Εκπηώζειρ Ειζιηηπίων για ειδικέρ καηηγοπίερ αηόμων χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ /15/03/ (Β 438) γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξερφκελεο εθπηψζεηο πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ. Ζ ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα. Πξνηείλεηαη είηε ζεζκνζέηεζε θαηαβνιήο ησλ εθπηψζεσλ απφ ην θξάηνο είηε θαηάξγεζε ηνπο. Πηζαλφλ λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ δχν πεξπηψζεσλ. -Επιδόηηζη από ΕΣΠΑ Δμνκνίσζε ζηηο επηδνηήζεηο κε ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο-αγνξάο πινίνπ, μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα φινπο ηνπο ηνκείο πνπ επηδνηνχληαη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. -Δπαλεμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ηεο Αθηνπινΐαο; Με δεδνκέλε ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ δεκηνπξγεί ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ ησλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο ρψξαο. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα αιιά θαη ε έιιεηςε πφξσλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αλαιπηηθή κειέηε ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δηθηχνπ. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ζπλάληεζε ησλ ρξεζηψλ(πεξηθέξεηεο, δήκνη) ησλ ζπγθνηλσληψλ κε ηνπο παξφρνπο (αθηνπιντθέο εηαηξίεο) θαη ηνπο επνπηεχνληεο ην δίθηπν( ΤΠΑΑΝ). Οη ζπλαληήζεηο ζα γίλνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο (Κπθιάδεο, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε, Β. Αηγαίν). Απφ ηηο ζπλαληήζεηο ζα πξνθχςνπλ νη πξαγκαηηθέο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ππνπξγείν ζα πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Σηελέσωζη Σςνθέζειρ Ζ ζχλζεζε ζηα αθηνπιντθά πινία θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Π.Γ. 177/1974 ην φπνην ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο θαη ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκξλε απφ ην ΠΓ 177/1974 ζχλζεζε ην θφζηνο ηνπ πιεξψκαηνο αληηζηνηρεί ζην 36-38% ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηα ζπκβαηηθά πινία θαη ην 18% γηα ηα ηαρχπινα. Γηεζλψο ε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ θαζνξίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην θεθ. V ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα(safety Of Life At Sea -SOLAS) άξζξν 14(2) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο γηα ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ(standards of Training Certification and Watchkeeping STCW ) θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ 3577/92. χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ Δ/Γ Ο/Γ ΑΡΗΑΓΝΖ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ επηηξνπή θαη ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ ΝΔΔ ην θφζηνο πιεξψκαηνο πινίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή αθηνπινΐα ζε ζρέζε κε έλα ίζεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο είλαη θαηά 27% κεγαιχηεξν δηακνξθψλνληαο ηειηθά, ιφγσ αλάινγεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ, κε αληαγσλίζηκν ηνπξηζηηθφ θφζηνο γηα ηα Διιεληθά λεζηά. Πξνηάζεηο: Για ηιρ γπαμμέρ ελεύθεπηρ δπομολόγηζηρ ε ζηειέρσζε λα έρεη ίζε δηάξθεηα κε απηή ηεο δξνκνιφγεζεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο λα θαζνξίδεηαη γηα ην πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη γέθπξαο κε ην ΠΓ 177/74, αιιά ζε φηη αθνξά ζην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ν αξηζκφο ηνπ λα ζπλδπάδεη ηελ αζθάιεηα(safe manning) κε ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ( ISM-ISO). Ο ηειηθφο αξηζκφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο επηηαγέο ηνπ εγρεηξηδίνπ αζθαινχο δηαρείξηζεο ηε εηαηξίαο(sms) θαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη (ISO). Σν κέηξν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74. Για ηιρ γπαμμέρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ(άγνλεο-επηδνηνχκελεο). ηειέρσζε αλάινγα κε ηε ζηαηηζηηθή θίλεζε επηβαηψλ γηα ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη κείσζε απαζρφιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη 1/3, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη κέρξη 1/5 θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν κέηξν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74.

3 Ελληνομάθεια: ήκεξα γηα λα λαπηνινγεζεί θάπνηνο ζε πινίν ηεο Διιεληθήο αθηνπινΐαο πξέπεη είηε λα είλαη Έιιελαο είηε λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ κέηξνπ δξα απνηξεπηηθά ζηελ λαπηνιφγεζε λαπηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ζα κεηψζεη ην θφζηνο πιεξψκαηνο αιιά ε λαπηνιφγεζε λαπηηθψλ απφ άιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο κε άλεξγνπο Έιιελεο λαπηηθνχο κάιινλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ζθέςε εηδηθά ζηελ ζεκεξηλή πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε ρψξα. - Δπομολόγηζη πλοίος Οη δξνκνινγήζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ πινηνθηήηξηα ή δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη ηα δξνκνιφγηα ζα εθηεινχληαη κε ίδηα πινία ή λαπισκέλα. Ο φξνο δηαρεηξίζηξηα εηαηξία κε ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ λ 2932/2001 δελ ππάξρεη. Μφλν ν πινηθηήηεο/εθνπιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δξνκνιφγεζεο πινίσλ. Ζ πξφηαζε γηα λα πινπνηεζεί απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 2932/2001 Σςμβαηικά πλοία: Όπνπ ππάξρεη 12κελε ειεχζεξε δξνκνιφγεζε πινίνπ ε πινηνθηήηξηα εηαηξία ηνπ πινίνπ απηνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεηξάκελεο δξνκνιφγεζεο θαη αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ζηειέρσζεο δεχηεξνπ πινίνπ (ζπκβαηηθνχ, ηαρχπιννπ, ε Φ/Γ-Ο/Γ) πξνθεηκέλνπ λα επσθειείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2932/2001 Τασύπλοα: Σεηξάκελε ε εμάκελε δξνκνιφγεζε/ζηειέρσζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2932/2001 Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ έθηαθηε δξνκνιφγεζε πινίσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο θάιπςε έθηαθησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ κε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο. Ζ έθηαθηε απηή δξνκνιφγεζε αθνξά ζε ίζνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ππνρξέσζε ζηειέρσζεο ηνπ πινίνπ. Ζ ιχζε απηή κπνξεί λα ιχζεη ηελ δπζθακςία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εηήζηεο δξνκνινγήζεηο παξαρσξψληαο ζηελ πνιηηεία ηελ ηειηθή απφθαζε. -Εηαιπικό ναςηολόγιο Πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην. ήκεξα ηελ ζηειέρσζε ελφο πινίνπ κε Διιεληθή ζεκαία απαηηείηαη ε ηήξεζε πάλσ ζε απηφ ηνπ λαπηνινγίνπ. ε απηφ γίλνληαη φιεο νη θαηαγξαθέο λαπηνιφγεζεο, απφιπζεο ησλ λαπηηθψλ, θαη απφ απηφ ειέγρεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πινίνπ. Σν εηαηξηθφ λαπηνιφγην ζα ηεξείηαη απφ ηελ αθηνπιντθή εηαηξία θαη ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο λαπηηθνχο ησλ δξνκνινγεκέλσλ πινίσλ ηεο εηαηξίαο ζην ζχλνιν ηνπο θαη φρη αλά πινίν φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σν εηαηξηθφ λαπηνιφγην δίλεη ηελ επειημία ζηελ εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πινία λα εθκεηαιιεχεηαη ηα δηαζηήκαηα αθηλεζίαο ησλ ηαρππιφσλ ε ζπκβαηηθψλ θαη γεληθφηεξα πινίσλ πνπ θαιχπηνπλ επνρηαθέο αλάγθεο θαη λα κεηαθέξεη λαπηηθνχο ζηα δξνκνινγεκέλα πινία ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζχλζεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ νη νξγαληθέο ζπλζέζεηο δελ απεηινχληαη νη λαπηηθνί δελ κεηψλνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ παξακέλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2932/ Δπηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο: Ζ δπλαηφηεηα ζχλαςεο επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ δίδεηαη ζε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο φπσο απηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη λα εμεηαζζεί ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο αθηνπινΐαο. - Ναππεγήζεηο-Μεηαζθεπέο-πληεξήζεηο: Σππνπνίεζε πινίσλ, θπξίσλ κεραλψλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ ζε φηη αθνξά ηηο λέεο λαππεγήζεηο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηερλνγλσζία ησλ Διιεληθψλ Ναππεγείσλ θαη ηαπηφρξνλα παξέρνληαο απαζρφιεζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο.

4 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Μελέτη και προτάσεις ΕΕΝ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Πεηξαηάο, ΜΔΛΔΣΖ θ. Απφζηνινπ Βεληνχξε Μέρξη ην 2001 νη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Διιάδνο δηέπνλην απφ ην ΚΓΝΓ δηα ησλ ακαξησιψλ «αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο». ηνλ ΚΓΝΓ άξζξν 174 αλαθέξεην ε 10κελε ζηειέρσζε ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ. Ήηαλ έλα είδνο «αιεζβεξηζηνχ» κεηαμχ θξάηνπο-πινηνθηήηνπ πνπ ην πξψην γηα λα ηα έρεη θαιά κε ηνπο λαπηεξγάηεο έδηλε κε ην έλα ρέξη «άδεηα» κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη κε ην άιιν ιάκβαλε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ 10κελεο ζηειέρσζεο, γηα λα έρεη ήζπρν ην κπαιφ ηνπ ζην ζέκα ζπλερείο λεζησηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2932/2001 θαη κε ηελ αλακνλή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ επηρεηξείλ ζηελ αθηνπινΐα έγηλε ην κεγάιν άικα ηεο αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ, επεηδή νη πινηνθηήηεο πίζηεςαλ φηη ν Δ.Κ 3577/92 ζα ίζρπε θαη ζηελ Διιάδα. Ο Νφκνο 2932/01 έιπζε έλα πξφβιεκα, ζπληήξεζε πνιιά θαη επέβαιε λέεο θαηαζηξνθηθέο ξπζκίζεηο έθηνηε. Δπί ηνπ εμεηαδφκελνπ κέηξνπ ν χλδεζκνο καο (ΔΔΝ) επί κία δεθαεηία δηακαξηχξεηαη γηα ην απαξάδεθην απηήο ηεο ξχζκηζεο αθνχ ήδε απφ εηψλ έρνπκε πξνζθχγεη γηα ην ζέκα ζην ΓΔΚ θαη ηελ Δ.Δ θαη απφθαζε δελ πήξακε. Έηζη ζήκεξα ιίγν πξηλ ηελ πηψρεπζε ζέινπκε ηξνπνπνίεζε ηεο 10κελεο δξνκνιφγεζεοζηειέρσζεο. Ζ Ναπηηιία εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη ε λνκνζεζία παξακέλεη ζηαζεξά θαηαζηξνθηθή. Ο θξαηηθφο ελαγθαιηζκφο δνινθνλεί ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (πινηνθηεζία) θαη καδί ηεο ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή κεηά επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδνο. ΠΡΟΣΑΖ Α) Ζ δήισζε δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αθνξά εηαηξείεο θαη φρη πινία. Π.ρ. Ζ εηαηξεία «ΑΛΦΑ» ζα δξνκνινγεί πινίν ζε γξακκή πςειήο επηβαηηθήο θίλεζεο επί 12 κήλεο εηεζίσο κε δηθά ηεο πινία ή κε λαπισκέλα. Δθ φζνλ εηαηξεία έρεη θαιχςεη επί 12 κήλεο δξνκνινγηαθά ηε γξακκή λα επηηξέπεηαη λα δξνκνινγήζεη, θαη ειάρηζην γηα ηνπο 3 κήλεο ηνπ ζέξνπο θαη άιιν πινίν Δ/Γ ηαρχπινν, ζπκβαηηθφ ή Φ/Γ-Ο/Γ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηπξφζζεηεο ζεξηλήο θίλεζεο. Πξνυπφζεζε ε ζηειέρσζε ηνπ/ησλ ηαθηηθνχ/σλ πινίνπ/σλ λα είλαη 12κελνο θαη ηνπ ακνηβνχ θαη ειάρηζηνπ ηξίκελνο.

5 Ωο ηέηνηεο γξακκέο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη: Πεηξαηάο-Ζξάθιεην, Πεηξαηάο-Υαληά, Πεηξαηάο-Κσο-Ρφδνο, Πεηξαηάο-Ηθαξία-Νάμν, Πεηξαηάο-Υίν- Μπηηιήλε, Πεηξαηάο-Πάξν-Νάμν-Θήξα, Πεηξαηάο-χξν-Σήλν-Μχθνλν, Ραθήλα-Άλδξν-Σήλν-Μχθνλν. Ζ εηαηξεία ζα δχλαηαη (ΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ) λα πξνζζέηεη επηπιένλ πξννξηζκνχο θαηά ηελ εηήζηα δξνκνιφγεζε ηνπ πινίνπ. Β) Δλδνλεζησηηθά δξνκνιφγηα πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ κε ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο ζα πξέπεη λα επηδνηνχληαη κε έκθαζε ζηελ αληαπφθξηζε κε ηα πινία ηεο ειεχζεξεο 12κελεο δξνκνιφγεζεο θνξκνχ ψζηε λα ππάξρεη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε φισλ, ησλ λεζηψλ, ησλ επηβαηψλ θαη ησλ νρεκάησλ. Γ) Γηα ηηο γξακκέο κε έληνλν ζεξηλφ κφλν ελδηαθέξνλ κε αίηεζε ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη ππνρξεσηηθή 6κελε δξνκνιφγεζε ή 3κελε δξνκνιφγεζε κε αληίζηνηρε ζηειέρσζε αλαιφγσο ηεο επνρηθφηεηαο ηεο γξακκήο δξνκνιφγεζεο Όια ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ηα ζπκβαηηθά πινία. Γ) Γηα ηα ηαρχπινα λα ππάξρεη 4κελε εηεζίσο δξνκνιφγεζε κε αληίζηνηρε ζηειέρσζε, αλαιφγσο ησλ δξνκνινγίσλ κε έλα ή δχν πιεξψκαηα αλαιφγσο ηνπ σξαξίνπ ησλ δξνκνινγίσλ. Δ) Ζ ζηειέρσζε λα ζπληειείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ safe manning αλά πινίν αλαιφγσο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ πινίνπ, ηελ εμππεξέηεζε ζε μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο θαη ζε δχν πεξηφδνπο (ρεηκψλα-θαινθαίξη). Σν πξνζσπηθφ γεθχξαο-κεραλήο λα είλαη φκνην κε ηα θαζνξηζκέλα ζην Π.Γ 177/74, ελψ ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ ζα θαζνξίδεηαη ειεπζέξσο ππφ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ εμππεξέηεζεο ησλ ηαμηδησηψλ (VIP, Business, Μεηά θιίλεο, Οηθνλνκηθή,Self Service θιπ.). Σν ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαζνξηζζεί αλ ην πινίν ζα είλαη αλάινγν κε ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ safe manning αδειθνχ πινίνπ ζηηο Δπξσπατθέο Υψξεο (Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θ.ι.π) γηα αλάινγεο δξνκνινγηαθήο εμππεξέηεζεο ηαμίδηα. (απφζηαζε-παξνρή ππεξεζηψλ). Σ) Όια ηα αλσηέξσ ζα ηεινχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηνπ safe manning αλά πινίν ζα είλαη ζηα φξηα αζθαιείαο κέζνπ φξνπ θαη αξηζκφ ππεξεηνχλησλ εμεηδηθεπκέλσλ λαπηηθψλ αλά ζσζηηθφ κέζν ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ρψξεο. Ε) ε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζεη θαη εθαξκνζζεί ε αλσηέξσ (Δ) παξάγξαθνο ηφηε γηα ηηο άγνλεο γξακκέο κφλν γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηειέρσζεο αλαιφγσο ηεο ζηαηηζηηθήο θηλήζεσο επηβαηψλ ζηηο άγνλεο γξακκέο έλαληη ηεο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο, λα ππάξμεη κείσζε απαζρφιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη 1/3, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη κέρξη 1/5 θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.

6 Ζ) Δηαηξηθφ Ναπηνιφγην Μεηά ησλ θαζνξηζκφ ησλ κίληκνπκ ζπλζέζεσλ αζθαιείαο πιεξψκαηνο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη εηεζίσο ην κίληκνπκ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εηδηθφηεηα λαπηηθψλ ησλ πινίσλ. Θ) Δ/Αθηνπιντθψλ Πινίσλ η. Οη Δ ησλ αθηνπιντθψλ πινίσλ ζα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο δηεζλείο πιφεο (Αδξηαηηθή) γηα ηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν δξνκνιφγεζεο ηνπ πινίνπ. ηη. Οη Δ ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κέρξη ηέινπο Μαξηίνπ λα ππάξρεη δηαηηεζία απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο. ηηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ηθαλή αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ λαπηηθψλ αμησκαηηθψλ θαη πιεξψκαηνο (γέθπξα-κεραλή). Δλψ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη θαζνξηζκφο κηζζψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζε πνζνζηφ % αλσηέξνπ ηνπ κηζζνχ μελνδνρνυπαιιήισλ μεξάο γηα ηελ ζαιάζζηα ππεξεζίαο ηνπο. ηλ. Σν επίδνκα αλεξγίαο λαπηηθψλ λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ ( κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ ΝΑΣ ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο) θαη λα είλαη απμεκέλα θαηά % επηπιένλ ηνπ ηζρχνληνο επηδφκαηνο (κηζζνχ) αλεξγίαο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ μεξάο, θαηαβαιιφκελν επί 6 κήλεο εηεζίσο αλαιφγσο θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο αιιά θαη ηεο δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ ηνπ πινίνπ (12-6 ή 3 κήλεο). Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο είλαη δίθαηεο θαη εθηθηέο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη δη απηψλ ζα ππάξμεη ιχζε ζε έλα πξφβιεκα, ην νπνίν ήηαλ ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ πινηνθηεζίαο θαη λαπηεξγαζίαο, ελψ δίλεηαη ε κνλαδηθή επθαηξία λα επηβηψζεη ε αθηνπιντθή πινηνθηεζία. ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Πεηξαηάο, πλνπηηθή ηειηθή πξφηαζε θ. Απφζηνινπ Βεληνχξε Γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο ζα πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζνπλ νη θαησηέξσ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο:

7 Α. Σξνπνπνηήζεηο Νφκνπ 2932/ Να ηξνπνπνηεζεί ε ΚΤΑ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ λ. 2932/01 έηζη ψζηε νη δξνκνινγήζεηο ζα αθνξνχλ πινηνθηήηξηα ή δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη ηα δξνκνιφγηα ζα εθηεινχληαη κε ίδηα πινία ή λαπισκέλα. 4. Δάλ ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία έρεη εθηειέζεη ζπλερψο επί 12 κήλεο ζπγθεθξηκέλε γξακκή λα επηηξέπεηαη λα δξνκνινγήζεη θαη άιιν Δ/Γ-Ο/Γ, ηαρχπινν ή Φ/Γ-Ο/Γ ζηελ ίδηα γξακκή ή κέξνο απηήο ή θαη επηπιένλ γεηηνληθνχο ηνπ δξνκνινγίνπ πξννξηζκνχο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη κε ηελ 12κελε δξνκνιφγεζε θαη ειάρηζηνλ γηα πεξίνδν 3 κελψλ κε ζηειέρσζε ηνπ δεπηέξνπ πινίνπ γηα ηελ πεξίνδν πξαγκαηηθήο ηνπ δξνκνιφγεζεο. 5. Γηα ηα ηαρχπινα λα ηζρχεη 4κήλε δξνκνιφγεζε θαηά δξνκνινγηαθφ έηνο κε ζηειέρσζε γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Β. Σξνπνπνίεζε Ν. 3899/2010 ΦΠΑ: εμνκνίσζε ηνπ ΦΠΑ εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ κε ηα ηζρχνληα ζην Ν. 3899/2010 πεξί κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 6,5% «ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κίζζσζεο ρψξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή θάκπηλγθ γηα ηξνρφζπηηα». Γ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 177/74 1. Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74 έηζη ψζηε ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ λα θαζνξίδεηαη ειεπζέξσο απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ ηαμηδησηψλ, νινθιήξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ γεθχξαο θαη κεραλήο παξακέλνληαο σο πξνβιέπεηαη. 2. Πιεξψκαηα ζε γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο (άγνλεο). Να εθαξκφδεηαη ην κεησκέλν πξνζσπηθφ γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο (άγνλεο γξακκέο) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 177/74. Γ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 38/2011 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 38/2011 ψζηε νη δηεξεκέλνη ζηα ζσζηηθά κέζα λα είλαη φζνη θαη ζηα νξηδφκελα safe manning Δ/Γ πινίσλ ηεο Δ.Δ. Δ. Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ /15/03/ (ΦΔΚ 438 Β) Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ γηα ηηο εθπηψζεηο. Σ. Έθδνζε λέαο ΤΑ χζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ άκεζε αιιαγή ησλ φξσλ πξνθήξπμεο δηεζλψλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα κίζζσζε γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο. Να αλακνξθσζνχλ νη φξνη ησλ πξνθεξχμεσλ φπσο έρνπκε θαη επαλάιεςε πξνηείλεη. Ε. Έθδνζε ΚΤΑ Γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο

8 Σν άξζξν φγδνν παξ. 1 ηνπ Ν. 2932/2001 εκπεξηέρεη κία γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηεο, ελψ είλαη καθξνρξφληα άθαξπε, εκπνδίδεη ρξνληθά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δηαγσληζκψλ. Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε κε έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θξάηνπο γηα έγθαηξε εληφο 3 κελψλ πιεξσκή ησλ κηζζσκάησλ. Δπίζεο λα ζεζκνζεηεζεί ε θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο ηνπ 50% ησλ κηζζσκάησλ ησλ εθηειεζζέλησλ δξνκνινγίσλ κέρξη 40 κέξεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξαπέδεο εθ κέξνπο ηεο πινηνθηεζίαο. ηελ παξάγξαθν 5 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Ν. 2932/01, νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο δχλαηαη λα παξαηείλνληαη κφλν κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Γελ λνείηαη ζχκβαζε ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 913/78 Δηαηξηθφ Ναπηνιφγην: Μεηά ησλ θαζνξηζκφ ησλ κίληκνπκ ζπλζέζεσλ αζθαιείαο πιεξψκαηνο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη εηεζίσο ην κίληκνπκ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εηδηθφηεηα λαπηηθψλ φισλ ησλ πινίσλ. Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΙI Προτάσεις ΝΕΕ Αθηνπιντθφ Κφζηνο θαη Γεκφζην Όθεινο Μειέηε Κφζηνπο/Ωθέιεηαο γηα αιιαγέο ζηελ Αθηνπινΐα ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε Γηαπηζηψζεσλ...3 Δηζαγσγή...4 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ...6 Μείσζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγηάο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ...11 ειίδα

9 πκπεξάζκαηα...14 Πεξίιεςε Γηαπηζηψζεσλ Σα ΠΓ θαη νη λφκνη νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθηνπινΐαο ηελ θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί ζαλ «θιεηζηφ επάγγεικα» κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη απφ ηα αθξηβφηεξα κεηαθνξηθά έξγα ζηε ΔΔ. Σα αθξηβά εηζηηήξηα γηα επηβάηεο θαη απηνθίλεηα φισλ ησλ ηχπσλ έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ λεζηψλ δηφηη επηβαξχλνπλ άκεζα ην θφζηνο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ δξα απνηξεπηηθά ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ φια ηα θαχζηκα, πιηθά, πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θ.α. κεηαθέξνληαη ζηα λεζηά απφ ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο. Άξα νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο απμάλεη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο αλεβάδεη θαη ην θφζηνο δσήο ζε απηά. Ηδσκέλν ην πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο παξνπζηάδεη ην εμήο ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα θάζε επηβαιιφκελν ΦΠΑ ζην εηζηηήξην, ράλνληαη πεξίπνπ δέθα ΔΤΡΩ απφ κε εηζπξαρζέληα ΦΠΑ απφ ηηο πσιήζεηο ζηα λεζηά, θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βέιηηζηε ιχζε απφ πιεπξάο θξαηηθψλ εζφδσλ ζα ήηαλ ε πιήξεο θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ πεξί ζπλζέζεσλ ζηα αθηνπιντθά θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ STCW, δειαδή εμαίξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο, θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ειιελνκάζεηαο ε νπνία ζα επηηξέςεη ηε λαπηνιφγεζε θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο επάλδξσζεο κπνξεί λα κεησζεί απφ 33-55%. Μεηψζεηο ζην θφζηνο κηθξφηεξεο ηάμεο είλαη δπλαηέο θαη ζε άιινπο ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο Αθηνπινΐαο φπσο ησλ επηζθεπψλ αλ βειηησζεί θαη γίλεη αληαγσληζηηθή ε ιεηηνπξγία ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο ηνπ Πεξάκαηνο. Με ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ κέηξσλ φρη κφλν ζα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ζηελ αθηνπινΐα, αιιά ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ λεζηψλ θαη ζηα θξαηηθά έζνδα. Οη Διιεληθεο αθηνπινηθεο εηαηξεηεο εηζειζαλ ζηε κλεκνληαθε πεξηνδν ηεο νηθνλνκηαο πξαγκαηνπνησληαο δεκηεο επη ηξηεηηα. Ο εθζπγξνληζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ηεο Αθηνπινταο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο δηφξζσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηψλ καο εηο ην κέιινλ. Δηδαιισο, κε ηηο δεκηέο πνπ θαηαγξάθεη ε Αθηνπιντα ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαθπβεπεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Καηα ηελ αλάιπζε ερεη ρξεζηκνπνηεζεη ελαο αξηζκφο αξηζκεηηθψλ παξαδεηγκαησλ σζηε λα θαηαδεηρζνπλ νη ζπλέπεηεο ησλ δηάθνξσλ επηινγψλ. Ζ πνζνηηθνπνίεζεηο απηέο δελ αθήλνπλ κελ ακθηβνιίεο πεξη ηνπ πνίεο εηλαη νη θαιιίηεξεο επηινγέο, νκσο νη εκθαληδφκελεο ηηκεο δελ πξεπεη λα ζεσξεζνπλ παξα πξνζεγγηζηηθεο. Δηζαγσγή Σν θφζηνο αθηνπιντθψλ εηζηηήξησλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πιένλ ηφζν πςειφ ψζηε λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ. Έλα θνκκάηη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ζρεηίδεηαη κε ην ΦΠΑ, έλα άιιν κε ην αθξηβφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο λνκνζεηεκέλεο επάλδξσζεο θαη ησλ πςεινηέξσλ εμφδσλ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ελα ηξίην ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ. Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα ππάξμεη κε ηηο λεζησηηθέο νηθνλνκίεο ζε ρεηξφηεξε χθεζε απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. Οη αθηνπιντθέο εηαηξείεο γηα ηξίηε ρξνληά πξαγκαηνπνηνχλ δεκίεο θαη κεηψλνπλ ηε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο, ε αθφκα θαη θάπνηνπο πξννξηζκνχο. Απηφ ζα επηδεηλσζεί αλ δελ ιεθζνχλ άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα. Σν ΑΔΠ βξίζθεηαη ζε ζπλερή πηψζε ιφγσ κλεκνλίνπ απφ ην 4 ν ηξηκελν ηνπ 2008 κε πησηηθή πξννπηηθή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ελ κέζσ γεληθεπκέλεο χθεζεο ζηελ επξσδψλε. Εεηνπκελν: Να θζελχλεη άκεζα ε πξφζβαζε ζηα λεζηά θαη λα βειηησζεί ε αξλεηηθή θεξδνθνξία ζηηο αθηνπιντθέο εηαηξείεο.

10 Ζ δηαηήξεζε πςεινπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζηελ αθηνπιντα, ινγσ ηνπ νηη ηα πεξηζζφηεξα λεζηά είζαγνπλ ζρεδνλ ηα πάληα, αλεβάδεη αδηθαηνιφγεηα ην θνζηνο ζε πξψηεο χιεο, ηξφθηκα θαη ππεξεζίεο κε ζπλεπεηα φια καο ηα λεζησηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα λα θαζηζηαληαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά, κεησλνληαο θαη απην ηνλ ηξνπν ηελ πξνζειεπζε ηνπξηζησλ. Μηα κείσζε ζην θφζηνο κεηάβαζεο ζηα λεζηά ζα είρε άκεζεο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θίλεζε απφ θαη πξνο απηά, ζην θφζηνο παξακνλήο θαη δηαβίσζεο θαηνίθσλ θαη ηνπξηζηψλ θαη ζεκαληηθφ φθεινο γηα ην δεκφζην απφ ηελ είζπξαμε ΦΠΑ θαη θφξσλ επί ησλ θεξδψλ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο. Σν Διιεληθφ θξάηνο επηβάιιεηαη λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ηαπηφρξνλα ζε δπν άμνλεο: - Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζε φινπο ηνπο πξννξηζκνχο. - Μεγάιε κείσζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ ψζηε λα ππάξμεη ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ λεζηψλ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε παξνρή αθηνπιντθήο ζχλδεζεο κε ηα λεζηά αλαγλσξίδεηαη σο παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο ειεθηξνδφηεζεο, παξνρήο αεξίνπ, ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θνθ. Σν δήηεκα απηφ αλαγλσξίδεη ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη ε ΔΔ 1 έρεη εηζαγάγεη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ νζάθηο νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην θφζηνο παξνρήο ηνπο ζηνλ Καλνληζκφ 3577/92. ην Αηγαίν εηδηθφηεξα ε εμαζθάιηζε αθηνπιντθήο ζπγθνηλσλίαο, φρη απιά ζχλδεζεο αιιά εμππεξέηεζεο, έρεη απμεκέλε ζεκαζία ιφγσ ηεο εγγχηεηαο πνιιψλ λεζηψλ ζηελ Σνπξθηθή αθηή θαη ζηελ δπλαηφηεηα θαηεπζείαλ ζπλαιιαγψλ κε ηε γείηνλα, ηεο νπνίαο ε Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζα θαηαζηηζηεί ζην κέιινλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα. Ζ απφζηαζε ησλ λεζηψλ απηψλ απφ ηα Σνπξθηθά παξάιηα είλαη ην έλα δέθαην ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ Πεηξαηά θαη νη ηηκέο ζηε ρψξα απηή ρακειφηεξεο. πλήζσο δεηήκαηα αθηνπιντθήο εμππεξέηεζεο πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ αγφλσλ γξακκψλ, φκσο δελ είλαη ζπάλην εκπνξηθέο γξακκέο λα θαζίζηαληαη νηνλεί άγνλεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κείσζε ηεο θίλεζεο, αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θφζηνπο, ε ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Γηα ηελ Διιεληθή πεξίπησζε, αλ εμαηξέζνπκε ηα πνξζκεία, δχλαηαη θαλείο λα δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο γξακκψλ: Σηο ηζρπξέο εκπνξηθέο γξακκέο, πρ Υαληά, Ζξάθιεην, Ρφδνο, ηηο νξηαθά εκπνξηθέο γξακκέο, π.ρ. Γπηηθψλ Κπθιάδσλ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαη ηηο άγνλεο γξακκέο ζηηο νπνίεο άλεπ θξαηηθήο επηδφηεζεο δελ ζα ππήξρε εμππεξέηεζε. Οη Διιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξείεο βαζίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηζνξξνπία θπξίσο ζηελ θίλεζε πξνο ηα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ ε νπνία ζηελ Διιάδα είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, κε ηελ εμαίξεζε δχν, ε ηξηψλ πξννξηζκψλ. Όιεο νη κεγάιεο αθηνπιντθέο εηαηξείεο πνπ εμππεξεηνχλ εκπνξηθέο γξακκέο ζηελ Διιάδα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα νξηαθέο θαη άγνλεο γξακκέο. Ζ δηαηήξεζε ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα απνηειεί ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε, αλ θαη ε ζπρλφηεηα παξνρήο ηεο δελ εηλαη ζπγθεθξηκέλε. Ο Διιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο δπν βαζηθνχο ππιψλεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζεκαζία ηνπ ελ θαηξψ θξίζεο θαη κλεκνλίνπ ζεσξείηαη αθφκε πην ζεκαληηθή. ηελ Διιάδα έξρνληαη εηεζίσο πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν (2010) εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% θαηεπζχλεηαη πξνο ηα λεζηά. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηα λεζηά ηνλ πξψην ζε ζεκαζία παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. 2 Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Α.Δ.Π. εθηηκήζεθε ζην16,2% αληηζηνηρνπζε ζε 35 δηο πεξίπνπ. ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2009 ην νπνίν Όκσο, ε θαηάζηαζε ζηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ δελ εμειίζζεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε φπσο παξαηεξνχλ νη Σζάξηαο (θαη άιινη) ζηε κειέηε ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔ (2010): «Αμηνινγψληαο φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαδηαθή κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηνλ καδηθφ 1 Βιέπε: Δηδηθφ θαζεζηψο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ κε κεησκέλα επίπεδα θνξνιφγεζεο γηα Νεζηά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο, Απφθαζε πκβνχιηνπ Τπνπξγψλ, Βξπμέιιεο COM(2011) 532 Σειηθφ. 2 χκθσλα κε ην ΔΣΔ, ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Ννεκβξίνπ 2010 είραλ θαηαγξαθεί 10,4 εθαη. αθίμεηο, ελψ θέηνο ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ θηάζεη ηα 11,3 εθαη. ην λνχκεξν απηφ δελ έρνπλ ππνινγηζηεί νη ηαμηδεχνληεο ηξάλδηη κε θξνπαδηεξφπινηα, νη νπνίνη φκσο πξαγκαηνπνηνχλ εμφδνπο ζηα λεζηά.

11 ηνπξηζκφ, απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο, έιιεηςε δπλαηφηεηαο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο, εχθνιε ππνθαηάζηαζε απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, άληζε αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, ηζρπξέο πηέζεηο γηα ρακειέο ηηκέο, αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ηζρπξνχο touroperators, έιιεηςε θηλήηξσλ αλαβάζκηζεο, παξάλνκε ιεηηνπξγία θαηαιπκάησλ, πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο θαη δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα.» Απν ηα αλσηέξσ ζρφιηα εζηηάδνπκε ζηελ άκεζε αλάγθε γηα ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο ζεκεία: - Δχθνιε ππνθαηάζηαζε απφ άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο (πξνθαλψο ιφγσ θφζηνπο) - Αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο κε tour operators (πάιη ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο), θαη θαηά ζπλεπεηα, - Πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο Ζ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ΑΔΠ ζπκθψλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ ήηαλ σο εμήο: 2009: 235 δηο 2010: 224 «2011: 210* «(Πξφβιεςε) Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ θέηνο απνηηκάηαη ζε 34 δηο πεξίπνπ. Αλ ππνηεζεί, ειιείςεη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, φηη ε ζπκβνιή ησλ λεζηψλ ζηα εθ ηνπ ηνπξηζκνχ έζνδα είλαη 60-65% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 21.2 δηο ηα νπνία πξέπεη κε θάζε ζπζία λα δηαζθαιηζηεί φηη ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη. Κιάδνη νη νπνίνη σθεινχληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ Οηθνδνκή Γεσξγία Μεηαθνξέο Γνκηθά Τιηθά Κηελνηξνθία Ληαληθφ Δκπφξην(ηνπηθά) Έπηπιν Αιηεία Υνλδξηθφ Δκπφξην Ζιεθηξηθά Δίδε Σξφθηκα Βηνηερληθά Μεραλνινγηθφο Πνηά-Αλαςπθηηθά Γεξκάηηλα Δίδε Σειεπηθνηλσλίεο Κνζκήκαηα- Αξγπξν-ρξπζνρνΐα Έλδπζε Τπφδπζε Πεγή :ΚΔΠΔ 1984, Καζηκάηε θ.α. 1995, Παπιφπνπινο & Κνπδέιεο 1998, Μπισλάο 2004, Σζάξηαο 2010 Ζ κείσζε ζην θφζηνο ηνπ εηζηηήξηνπ γηα επηβάηεο θαη νρήκαηα ζα νδεγήζεη άκεζα ζε ρακειφηεξν θφζηνο παθέησλ δηαθνπψλ θαη έκκεζα ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ζηηο λεζησηηθέο νηθνλνκίεο γεληθφηεξα. Έηζη ζα είλαη αλακελφκελε κηα αχμεζε ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο θαη κηα ζπγθξάηεζε ζηελ κείσζε ηνπξηζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ιφγσ χθεζεο θαη κλεκνληαθνχ ζπλδξνκνπ. Σνπξηζηηθφο Πνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο ζε δηάθνξα Κξάηε θαη Νεζηά Διιάδα 2,18 Σνπξθία 1,96 Ζλσκέλν Βαζίιεην 1,73 Ηξιαλδία 1,72 Αίγππηνο 1,23

12 Σδακάηθα 1,23 Άγηνο Γνκίληθνο 1,20 Κχπξνο 1,14 Βφξεηα Ηξιαλδία 1,10 Βεξκνχδεο 1,09 Υνλγθ Κνλγθ 1,02 Mauritius 0,96 Antigua 0,88 Μπαράκεο 0,79 Νεζηά Φίηδη 0,72 Νεζηά Κέτκαλ 0,65 Ηζιαλδία 0,64 British Virgin Islands 0,58 Νεζηά ηνπ νινκψληα 0,52 Republic of Palau 0,50 Γπηηθή ακφα 0,39 Πεγή: Αλδξηψηεο 2005, Σζάξηαο 2010 πηλ.6, θεθ. Β κέξνπο «Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηνπξηζκνχ ππνινγίζηεθε πξφζθαηα ζε 2,184 θαη δείρλεη ηε δπλακηθή ηνπ ηνπξηζηηθνχ πνιιαπιαζηαζηή ζηε ρψξα καο ζε ζρέζε κε άιιεο ηνπξηζηηθέο ρψξεο (Αλδξηψηεο 2005, Σζάξηαο 2010 πηλ.6, θεθ. Β κέξνπο) (πνιιέο απφ απηέο λεζησηηθέο) ε νπνία απνηειεί θαη έλδεημε ησλ ζεκαληηθψλ δηαζπλδέζεσλ κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (ππνινγίδεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε επεξεάδεη ην 60% ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Αλδξηψηεο 2005, Σζάξηαο 2010 πηλ.6, θεθ. Β κέξνπο)» Ωο γλσζηφ ην αθηνπιντθφ εηζηηήξην γηα επηβάηεο θαη νρήκαηα έρεη επηβαξχλζεηο ηηο νπνίεο αθίζηαληαη αθελφο νη θάηνηθνη θαη αθεηέξνπ νη ηαμηδεχνληεο πξνο εθεί ηνπξίζηεο κε αθηνπιντθφ πινίν. Απηφ είλαη κηα ηζηνξηθή επηινγή απφ ην παξειζφλ πνπ ρξήδεη άκεζεο δηφξζσζεο δηφηη ζίγεη ηνλ θαη εμνρήλ ηνκέα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Γελ είλαη νχηε νξζφ νχηε απνηειεζκαηηθφ λα επηβαξχλνληαη κνλνκεξψο απηέο νη θαηεγνξίεο φηαλ ηα νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ ηα απνιακβάλνπλ φινη νη Έιιελεο. Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πνιχ πξνζεθηηθά ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη φηαλ ην θφζηνο κεηάβαζεο ζηα λεζηά θαηαιήγεη λα είλαη ν αξλεηηθφο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο κε δεδνκέλν φηη ε είζπξαμε πςεινχ πνζνζηνχ ΦΠΑ επί ηνπ εηζηηήξηνπ θαηαιήγεη ζηε κε είζπξαμε πνιχ κεγαιπηέξσλ πνζψλ θφξνπ απφ ηε κε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ. Έζησ γηα παξάδεηγκα ε επηινγή κηαο ηεηξακεινχο νηθνγελείαο γηα δηαθνπέο δέθα εκεξψλ ζηε ίθλν κε ΗΥ κε ηαρχπινν. Κφζηνο εηζηηήξηνπ επηβάηε κε φιεο ηηο επηβαξχλζεηο θαη ΦΠΑ 50, θαη απηνθηλήηνπ 60, ζπλνιηθφ θφζηνο πεγαηλέια 520. Σν θφζηνο κεηαθνξάο γηα δηαθνπέο ζηε ίθλν ηζνδπλακεί κε ην ελνίθην δπν δσκαηίσλ πξνο 40 εκεξεζίσο γηα έμη εκέξεο ζπλ πεγαηλέια κε ην ΗΥ ζην Ξπιφθαζηξν. Ζ δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ίθλνπ θαη Ξπιφθαζηξνπ ζα ππάξρεη πάληνηε κελ, αιιά δελ ζα ήηαλ ηφζν κεγάιε αλ δελ ππήξραλ επηβαξχλζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 35% απν ΦΠΑ θαη κε αληαπνδνηηθέο ρξεψζεηο. Σν θφζηνο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο παίδεη πξσηαξρηθφ ξνιφ ζηελ απφθαζε λα πξνηηκεζεί έλαο ζηεξηαλφο πξννξηζκφο. Έηζη ην δηαθπγφλ εηζφδεκα απφ ηε λεζησηηθή νηθνλνκία είλαη δπζαλάινγα πςειφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην ηππηθφ θφζηνο αλά άηνκν ζηηο Κπθιάδεο είλαη 30/εκέξα, δειαδή 1,200 γηα ην δεθαήκεξν κηαο ηεηξακεινχο νηθνγέλεηαο, επηπιένλ ησλ 800 γηα ηα δσκάηηα. πγθξίλνληαο βιέπνπκε ηνλ ιφγν: Γηαθνπέο ζηε ίθλν Δηζηηήξηα κεη επηζηξνθεο 520, ζπλ δσκάηηα 800, ζχλνιν 1,320. Γηαθνπέο ζην Ξπιφθαζηξν Μεηαθνξηθά 40, ζπλ δσκάηηα 800, ζχλνιν 840.

13 Με άιια ιφγηα νη δηαθνπέο ζηελ ίθλν είλαη 57% αθξηβφηεξεο. Απηφ δελ πξνσζεί ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ θπβέξλεζε ζα εηζπξάμεη κελ θφξνπο θαη ζηνπο δπν πξννξηζκνπο απν Έιιελεο ηνπξίζηεο, νπνηε ην θεξδνο ηεο ζα πξνθππηεη απν ηε δηαθνξα αλα πξννξηζκφ αιιά ζα απνθιείζεη πνιινχο απφ ην λα πάλε ζηα λεζηά πξάγκα πνπ είλαη ζε βάξνο ηεο νηθνλνκίαο ησλ λεζηψλ. Γελ ζα εηζπξάμεη φκσο νχηε απφ μέλνπο ηνπξίζηεο νη νπνίνη εάλ ζεσξήζνπλ ηνλ πξννξηζκφ αζπκθνξν, πηζαλνηαηα ζα επηιεμνπλ ελαλ αιινλ εθηνο Διιαδνο. Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε αζπκκεηξία ησλ ζπλεπεηψλ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο. Πξφηαζε Άκεζε κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο νρεκάησλ θαηά είθνζη πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζην εηζηηήξην επηβαηψλ, φπσο θαη απαιιαγή ηνπ εηζηηήξηνπ απφ θάζε είδνπο κε αληαπνδνηηθά ηέιε γηα κείσζε ηνπ θνζηνινγηθνχ κεηνλεθηήκαηνο ησλ λεζηψλ. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα εηζηηήξηα επηβαηψλ δίλεη έλα πεξηζψξην κείσζεο ηνπ εηζηηήξηνπ θαηά 13% ελψ ε θαηάξγεζε ησλ κε αληαπνδνηηθψλ ηειψλ δχλαηαη λα δψζεη άιιν έλα 7%. Δαλ ζεσξήζνπκε σο αληηπξνζσπεπηηθφ έλα κέζν θφζηνο εηζηηήξηνπ επηβάηε ηα 25, ηα ζπλνιηθά έζνδα αθηνπινΐαο εθ ησλ 12,000,000 δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά κφλν (2010)- εμαηξνχκελσλ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ επηβαηψλ κε πξννξηζκφ ηε αιακίλα- ήζαλ 300 εθαηνκκχξηα. Ζ θαηά 20% κείσζε ζηα εηζηηήξηα ζεκαίλεη θαηά 60 εθαηνκκχξηα θζελφηεξε πξφζβαζε ζηα λεζηά κε ην κέζν εηζηηήξην ζηα 20. Αληίζηνηρεο εμνηθνλνκήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο απηνθηλήησλ θάζε είδνπο κε ηε κείσζε ηνπ ΦΠΑ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε κεηψζεηο ηηκψλ ζηα πσινχκελα εηδή θαη ππεξεζίεο ζηα λεζηά νη νπνίεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ρξεηάδνληαη εηδηθέο κειέηεο. Αλ δερηνχκε φηη ε κέζε αλαινγία εζφδσλ απφ επηβάηεο/εκπνξεχκαηα είλαη 50%, νη λεζησηηθέο νηθνλνκίεο ζα ειαθξπλζνχλ γηα αιιά 30 εθαηνκκχξηα εηεζίσο, θέξλνληαο ην ζχλνιν ηεο σθέιεηαο θνληά ζηα 100 εθαηνκκχξηα εηεζίσο πνπ κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή εηζνδήκαηνο Διιεληθψλ λήζσλ ζην 2.18 αληηζηνηρεί ζε 218 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν. Ζ αλσηέξσ ζπλνιηθή κείσζε ζην θφζηνο πξφζβαζεο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο 3 πξάγκα πνπ ζεσξείηαη βέβαην δηφηη νη πεξηζζφηεξνη ηαμηδεχνληεο βγάδνπλ εηζηηήξηα κεη επηζηξνθήο θαη ε έθπησζε λα κεηξά δηπιά, νη ηαμηδεχνληεο πξνο ηα λεζηά ην 2012 ζα απμάλνπλ σο εμήο: Αλ αχμεζε πξνζέιεπζεο 4%...480,000 επηβάηεο επηπιένλ/έηνο Αλ αχμεζε πξνζέιεπζεο 5%...600,000 «««Αλ αχμεζε πξνζέιεπζεο 7%...840,000 «««Αλ αχμεζε πξνζέιεπζεο 8%...960,000 «««Αθινπζψληαο ηε ινγηθή ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο ζπκθψλα κε ηελ νπνία ην εκεξήζην θφζηνο παξακνλήο ελφο νηθνλνκηθνχ ηνπξίζηα είλαη 50 εκεξεζίσο (1/2 δίθιηλνπ δσκαηίνπ ησλ 40 ζπλ 30 εκεξεζίσο γηα ηα ινηπά έμνδα) ηα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ ηε λεζησηηθή Διιάδα ζα είλαη- κε βάζε κηα κέζε δηακνλή δέθα εκεξψλ εθαηνκκχξηα, ήηνη 48 εθαηνκκχξηα ζε ΦΠΑ (κε κέζν πνζνζηφ 20%). Σν πνζφ απηφ ζπγθξίλεηαη κε ηελ απψιεηα εζφδσλ γηα ην θξάηνο απφ ηελ θαηάξγεζε ΦΠΑ ζην εηζηηήξην θαη ζηα κε αληαπνδνηηθά ηέιε χςνπο 5 *480,000 = 2,400,000*2 (εηζηηήξηα, κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο) = 4,800,000, δειαδή 43.2 εθαηνκκχξηα επηπιένλ. 3 Τπνηίζεηαη φηη ε θακπχιε δήηεζεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαθνπψλ ζηα λεζηά αθνινπζεί ην θιαζζηθφ ζρήκα κε ζπλέπεηα νη κεηψζεηο ζην θφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε κείσζε ζην θφζηνο κεηάβαζεο γηα επηβάηεο θαη εκπνξεχκαηα λα αληηζηνηρνχλ ζε αλάινγεο απμήζεηο πξνζέιεπζεο. Ο πίλαθαο απνηππψλεη ζεσξεηηθέο ελαιιαθηηθέο ηηκέο πξνζέιεπζεο ζηελ θαηά 20% κείσζε ηνπ εηζηηήξηνπ γηα επηβάηεο θαη απηνθίλεηα θάζε ηχπνπ.

14 Αλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δερηεί θαλείο φηη ε πξνζέιεπζε απμάλεη θαηά 8%, ηα έζνδα απφ ηελ παξακνλή γίλνληαη 960,000*50*10 = 480 εθαηνκκχξηα, ήηνη 96 εθαηνκκχξηα δεκφζηα έζνδα απφ πσιήζεηο ζηα λεζηά ζε ΦΠΑ, κείνλ 960,000*5*2 = 9.6 εθαηνκκχξηα ρακέλν ΦΠΑ ζηα εηζηηήξηα, ζρεδφλ 86 εθαηνκκχξηα θαζαξή δηαθνξά. Σν πηζαλφηεξν ζελάξην ζα ήηαλ κηα ελδηάκεζε αχμεζε ζηελ πξνζέιεπζε κε 65 εθαηνκκχξηα επηπιένλ απφ ΦΠΑ. πλεπψο, γηα θάζε ΔΤΡΩ πνπ θφβεηαη απφ ην ΦΠΑ αθηνπιντθνχ εηζηηήξηνπ ην θξάηνο θεξδίδεη θαηά πξνζέγγηζε 10 απφ ΦΠΑ ζηηο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ. 2. Μείσζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ Οη θχξηεο ζπληζηψζεο θφζηνπο ζην αθηνπιντθφ πινίν είλαη νη εμήο: 1. Καχζηκα 2. Δπάλδξσζε 3. Φφξνη θαη επηβαξχλζεηο ζην εηζηηήξην 4. Δπηζθεπέο/ζπληήξεζε 5. Οηθνλνκηθά έμνδα 6. Αζθάιηζε Δμ απηψλ ε πνιηηεία έρεη άκεζν ρεηξηζκφ ιφγσ λνκνζεηηθήο ηθαλφηεηνο ζηελ επάλδξσζε θαη ζηνπο θφξνπο. Δλδέρεηαη επίζεο λα επεξεάδεη θαη άιινπο ηνκείο. Αο ζεκεησζεί φηη ην κεγαιχηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ην αθξηβφηεξν θαζαξφ εηζηηήξην λα επηβαξχλεηαη κε αθφκα κεγαιχηεξν νλνκαζηηθφ ΦΠΑ πξάγκα πνπ επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα. Δπάλδξσζε: Σα αθηνπιντθά πινία ζήκεξα απαζρνινχλ πεξί ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ νη ακνηβέο, πεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, μεθηλνχλ απφ ηηο 3,000 γηα ην θαηψηαην πιήξσκα θαη θζάλνπλ ηηο 7,000 γηα αμησκαηηθνχο Α ηάμεσο. Ζ ζχλζεζε ζηα αθηνπιντθά πινία θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Π.Γ. 177/1974 ην φπνην ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο θαη ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε είλαη ζε δηάζηαζε κε ηελ δηεζλή ζχκβαζε STCW ηελ νπνία έρεη θπξψζεη ε Διιάδα θαη ε νπνία πξνβιέπεη αζθαιή ζχλζεζε πιεξψκαηνο κφλν γηα λαπηηθνχο κε αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο ζηε γέθπξα θαη ην κεραλνζηάζην. Με ηελ αλσηέξσ ινγηθή ζηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο ελφο ζχγρξνλνπ RoPax δηαζηάζεσλ θαηάιιεισλ γηα Κπθιάδεο (140 κέηξσλ κήθνπο) ε ζχλζεζε πιεξψκαηνο πεξηιακβάλεη 72 κειή, ελψ κφλν ην 40% εμ απηψλ αζρνινχληαη κε ην πινίν σο κέζν κεηαθνξάο. Οη ππφινηπνη απνηεινχλ κειή ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ηνπ πινίνπ ππφ ζπλζήθεο πιεξφηεηαο 100%. Σν απηφ ζπκβαίλεη θαη γηα ηα ηαρχπινα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο. Δλψ ν αξηζκφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ είλαη κηθξφηεξνο ε ελδερφκελε θαηάξγεζε ηεο δεθάκελεο ππνρξέσζεο λαπη9νιφγεζεο ζα είρε σο ζπλέπεηα κείσζε ηνπ θφζηνπο επάλδξσζεο ζ απηά θαηά 52.5% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηα ζπκβαηηθά επηβαηεγά ζα ήηαλ 34.5% πεξίπνπ. εκεησηένλ επίζεο φηη εηδηθά ζηα ηαρχπινα πινία ππάξρεη ε ηάζε λα δηνγθψλεηαη ε ζχλζεζε πιεξψκαηνο κε ηελ χςσζε ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο. Πινίν πνπ ππφ μέλε ζεκαία είρε ζχλζεζε 17 αηφκσλ, απέθηεζε Διιεληθή ζχλεζε 31 αηφκσλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην θφζηνο κεηάβαζεο ζηα λεζηά. Με ηελ εθαξκνγή ηεο STCW θαη ηνπ Καλνληζκνχ 3577 ζα πιεζίαδε ηα Δπξσπατθά επίπεδα θαη ζα είρε σο απνηέιεζκα ην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαθνξάο, δειαδή ην εηζηηήξην, λα κεησζεί θαηά πεξίπνπ 11.2% ζηα ηαρχπινα θαη πεξίπνπ 18.1% ζηα ζπκβαηηθά. Σν ΠΓ δελ αλαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ρξνληθέο πεξίνδνη θαηά ηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ επηβαηλφλησλ δελ μεπεξλά ην 10% ηνπ πξσηνθφιινπ επηζεψξεζεο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία πξνζαξκνγήο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνί (ζεξβηηφξσλ, θακαξψησλ, καγείξσλ, βνεζψλ θηι) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Αλ επηρεηξήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην θφζηνο επάλδξσζεο ηνπ αλσηέξσ πινίνπ-παξαδείγκαηνο έρνπκε ηα εμήο: 1. Αμησκαηηθνί Α Σάμεσο...2*7,000 = 14, «Β «2*5,000 = 10,000

15 3. «Γ «4*4,000 = 16, Καηψηεξν πιήξσκα γέθπξαο...12*3,000 = 36, ««κεραλήο... 8*3,000 = 24,000 χλνιν 28 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Πξνζσπηθφ 12*4,000 = 48,000 Καηψηεξν ««32*3,000 = 96,000 πλνιηθή επάλδξσζε βάζεη ΠΓ ,000/κελα Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν κέζνο κηζζφο λαπηηιηαθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3,572, ελψ ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ 3,272 κεληαία. Άξα ν κέζνο κηζζφο εξγαδνκέλνπ ζηελ αθηνπινΐα είλαη 3,388. πλεπψο, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ κηζζνδνζίαο γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ αθηνπινΐα είλαη 27,100,000 ην κελά, δειαδή 271,000,000 γηα ηε δεθάκελε ζαηδφλ. Σν θφζηνο επάλδξσζεο κπνξεί λα κεησζεί κε ηα εμήο δπν κεηξά πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηαπηφρξνλα: 1. Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ γηα ηηο ζπλζέζεηο αθηνπιντθψλ, ηελ εθαξκνγή ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο STCW θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηνλ Καλνληζκφ 3577/92 ηεο ΔΔ. 2. Με ηελ θαηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο ε νπνία δξα απνηξεπηηθά ζηε λαπηνιφγεζε αμησκαηηθψλ θαη πιεξσκάησλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ εηζαγσγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ είλαη δπλαηφλ λα εμνηθνλνκήζνπλ απφ 33%-55% ηεο κεληαίαο κηζζνινγηθήο επηβάξπλζεο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ αλάινγα κε ηνλ ηχπν πινίνπ - γηα δαπάλεο επάλδξσζεο, δειαδή έλα κέζν πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 100,000 κεληαίσο γηα ην πινίν ηνπ παξαδείγκαηνο, δειαδή 41% ιηγφηεξν απφ ην πνζφ ησλ 244,000 ηνλ κελά. Ακθφηεξεο νη αλσηέξσ αιιαγέο ζπλεπάγνληαη ηελ απψιεηα θάπνησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο Έιιελεο πνπ εξγάδνληαη ζηελ αθηνπινΐα, πξνζσξηλή ε κφληκε, φκσο απφ πιεπξάο εζληθψλ κεγεζψλ ηα νθέιε ζα είλαη πνιιαπιάζηα κε δεδνκέλν φηη ν πνιιαπιαζηαζηήο εηζνδήκαηνο απφ ην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ ζηα λεζηά (2.18) είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο θαηαλάισζεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ (1.50). Παξάδεηγκα: Έζησ φηη νη αιιαγέο δεκηνπξγνχλ απψιεηα ζέζεσλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηελ αθηνπινΐα. Με βάζε ην κέζν κηζζφ: 3,388*1500 = 5,082,000 κεληαίσο 5,082,000*1.5 (πνιιαπιαζηαζηήο ιηαληθήο) = 7,623,000 ρακειφηεξε κεληαία θαηαλάισζε, κείνλ 400*1,500 = 600,000 (κεληαίν επίδνκα αλεξγίαο απφ ΟΑΔΔ κέρξη λα βξνπλ αιινχ δνπιεηά)* 1.5 (πνιιαπιαζηαζηήο ιηαληθήο) = 900,000 Δπίπησζε ζηελ θαηαλάισζε: 6.723,000*20% κέζν ΦΠΑ*= 1.344,000*10κελε λαπηνιφγεζε = 13,440,000 ιηγφηεξεο εηζπξάμεηο ΦΠΑ/έηνο Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηα λεζηά ιφγσ απμεκέλεο πξνζέιεπζεο δχλαηαη λα ιάβεη ηελ εμήο κνξθή εθαξκφδνληαο ηνλ εκπεηξηθφ θαλφλα φηη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπξηζηψλ απφ ηνλ εγρψξην πιεζπζκφ έρεη ζρέζε 7:1 (δειαδή λεζησηηθφο πιεζπζκφο κπνξεί λα

16 εμππεξεηήζεη ηνπξίζηεο): έηνο Απμεκέλε θαηά 4% πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ / ηνπξηζηψλ ζηα λεζηά = 480,000 / 480,000/7 = 68,571 επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο 68,571/2 ιφγσ επνρηαθήο (εμάκελεο) εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζκφ = 34,285 * 2,000 κέζε ακνηβή ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ = 68,570,000 πλ 82,273,000 34,258*400 επίδνκα ΟΑΔΔ ην έηεξν εμάκελν = 13,703,000, ζχλνιν: 82,273,000*2.18 (πνιιαπιαζηαζηήο λεζηψλ) = 179,355,000 *20% κέζνο φξνο ΦΠΑ = 35,871,000 πεξηζζφηεξεο εηζπξάμεηο ΦΠΑ/έηνο πκπέξαζκα, ε δηαηήξεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θνζηίδεη ζην δεκφζην 22.4 εθαηνκκχξηα κφλν απφ ΦΠΑ επί ηεο θαηαλάισζεο ησλ εξγαδνκέλσλ άζρεηα απφ ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ινηπψλ ζεκαληηθψλ σθειεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 10 (πνπ αζξνηδφκελεο θζάλνπλ ηηο επηπιένλ εηζπξάμεηο απφ ΦΠΑ ζπλνιηθά ζηα 87.4 εθαηνκκχξηα εηεζίσο). Δπηζθεπέο & ζπληήξεζε: Όια ηα αθηνπιντθά πινία ζπληεξνχληαη ζην Πέξακα θαη ην θφζηνο επηζθεπψλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνζθέξεη κηα επθαηξία γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Πεξάκαηνο ψζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθφ. Πέξαλ ησλ άιισλ απαξαηηήησλ ξπζκίζεσλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, απηφ επηπξνζζέησο κπνξεί λα βνεζεζεί κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ηνπ Σακείνπ Δξγαηψλ Μέηαιινπ απφ ην ΗΚΑ θαη ηεο εθινγίθεπζεο ζηηο ρξεψζεηο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ νη νπνίεο, καδί κε ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ινγά ζπλδηθαιηζηηθψλ δξάζεσλ, απνηεινχλ ηα κεγαιχηεξα αληηθίλεηξα. Μηα δξαζηηθή ειάθξπλζε ζην θίζηνο εξγαζίαο κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο επηζθεπψλ ησλ αθηνπιντθψλ πινίσλ κέρξη 30% θαη λα νδεγήζεη ην Πέξακα ζε λέα άλζεζε. πκπεξάζκαηα 1. Ζ εθαξκνγή πνιηηηθήο κεηαξξπζκίζεσλ θαη ιηηφηεηαο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο βξίζθεη ηελ αθηνπινΐα λα ιεηηνπξγεί σο θιεηζηφ επάγγεικα κε αθξηβφ εηζηηήξην γηα επηβάηεο θαη απηνθίλεηα θαη αθηνπιντθέο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δεκίεο αληί θεξδψλ. Απηφ ζεκαίλεη ζηελ θαιιίηεξε πεξίπησζε αδπλακία αληηθαηάζηαζεο ησλ πινίσλ θαη ζηε ρεηξφηεξε άκεζν θίλδπλν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 2. Σν πςειφ θφζηνο κεηάβαζεο ζηα λεζηά δξα αλαζηαιηηθά ζηελ αθηνπιντθή θίλεζε ηφζν σο πξνο ηνπο ηαθηηθά ηαμηδεχνληεο (θάηνηθνη, ηδηνθηήηεο εμνρηθψλ, εκπνξεπφκελνη) φζν θαη σο πξνο ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο. Απηφ έρεη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηνπ θάζε λεζηνχ. 3. Σα αθξηβά εηζηηήξηα ζηα επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην θφζηνο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ηνπξίζηεο θαη ληφπηνπο. Ζ ζεκαληηθή κείσζε ζην ΦΠΑ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάξγεζε φισλ ησλ κε αληαπνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην εηζηηήξην δχλαληαη λα ην κεηψζνπλ θαηά 20%. 4. Οη κεηψζεηο ΦΠΑ ζην εηζηηήξην ζα νδεγήζνπλ ζε απμήζεηο ζηελ πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ θάζε είδνπο θαη πνιχ ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα έζνδα απφ ΦΠΑ κέζσ πσιήζεσλ ζηα λεζηά. Απηφ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. 5. Ζ εθαξκνγή ηεο STCW θαη ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 φπσο θαη ε θαηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επάλδξσζεο θαηά 33-55%. Έηζη ζα κεησζεί ε ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ απφ πεξίπνπ 11% ζηα ηαρχπινα έσο 18% ζηα ζπκβαηηθά πινία κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 3επηβαηηθήο/ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. 6. Ο Βαζηθφο ηξφπνο δηφξζσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ είλαη δχν παξεκβάζεηο ζηνπο θαλφλεο επάλδξσζεο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ STCW θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ 3577/92 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο.

17 7. Μηθξφηεξεο πνζνζηηαίεο κεηψζεηο είλαη δπλαηέο απφ παξεκβάζεηο ζε θαχζηκα, αζθάιηζε θαη επηζθεπέο/ζπληεξεζε ησλ πινίσλ. 8. Καηαιήγνληαο, ηα αλσηέξσ δείρλνπλ ηελ άκεζε αλάγθε εθαξκνγήο ηεο STCW θαη ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92 θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Διιελνκάζεηαο γηα λα κπνξέζεη λα ρακειψζεη ην πνιχ αθξηβφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ Διιεληθψλ Αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ. 9. Σαπηφρξνλα θξίλεηαη ζπκθέξνλ γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην λα κεησζεί ν ΦΠΑ θαη ηα κε αληαπνδνηηθά ηέιε ζηα εηζηηήξηα νχησο ψζηε λα αλαπηπρζεί ν λεζησηηθφο ηνπξηζκφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα πξνζδνθψκελα δεκφζηα έζνδα ζα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξα απφ ηελ απψιεηα εζφδσλ απφ ηελ κείσζε ηνπ ΦΠΑ θιπ. Καη ηα δχν απηά κέηξα καδί ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηα ηεο Αθηνπινΐαο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ λεζησηηθνχ ηνπξηζκνχ. Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΙII Θέσεις ΠΝΟ Α.Π ΓΥ/ΑΓΣ/Μ 2 Γεθεκβξίνπ 2011 Πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο Γξαθ. θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Ναπηηιίαο Δληαχζα Κνηλ. : Οξγαλψζεηο Γχλακεο ΠΝΟ ρεη. : Ζ Α.Π. 01/ Απφθαζή ζαο Κχξηε Γεληθέ Γξακκαηέα Δπηηξνπή γηα ηελ Αθηνπινΐα ηε ζπλέρεηα άλσ ζρεη. θαη ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ζαο ππνβάινπκε ην παξφλ Τπφκλεκα κε ηηο πάγηεο ζέζεηο πξνηάζεηο καο, φπσο απηέο πεξηέρνληαη ζην ΑΠ 3188/ έγγξαθφ καο πξνο ηνλ ηφηε θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ θαη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζε ζέκαηα Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο. ΤΠΟΜΝΖΜΑ Γεθάκελε απαζρφιεζε ζηελ αθηνπινΐα Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηεο δεθάκελεο απαζρφιεζεο ησλ λαπηεξγαηψλ ζηελ αθηνπινΐα απνηειεί πξψηηζην δήηεκα γηα ηελ Οκνζπνλδία θαη ηνπο Έιιελεο λαπηεξγάηεο. Γεδνκέλνπ φηη αξηζκφο λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ηεο αθηνπινΐαο θαηαζηξαηεγνχλ ζπζηεκαηηθά θαη παξαβηάδνπλ ηελ θείκελε λνκνζεζία, επηβάιιεηαη ε απζηεξή ζπκκφξθσζε φισλ ησλ εηαηξεηψλ κε ηνλ Ν. 3569/2007. Καηά ζπλέπεηα απαηηνχκε ηνλ απζηεξφ έιεγρν φισλ ησλ αθηνπιντθψλ πινίσλ απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηελ παξαπάλσ λνκνζεζία. Θαιάζζηεο κεηαθνξέο κεηαμχ επεηξσηηθψλ ιηκέλσλ θαη λήζσλ ή κεηαμχ λήζσλ. Δθαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο, σο θξάηνπο ππνδνρήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΟΚ) 3577/1992 (εηδηθφηεξα άξζξν 3 παξ. 2), γηα ηα πινία κε θνηλνηηθέο ή,

18 θαη εμαίξεζε μέλεο ζεκαίεο, πνπ εθηεινχλ ελδνκεηαθνξέο, ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο (Ν 2932/01 άξζξν δεχηεξν παξαγξ. 7) θαη εθνδηαζκφο ηνπο κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο, φπσο ηζρχεη (εδαθ. β 1 Ν. 2932/01) πνπ ζπληζηά εθ ησλ σλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ ηεο ρψξαο καο. Ο εθνδηαζκφο απηφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, ρσξίο δηάθξηζε εηδηθνηήησλ, δηφηη ζχκθσλα κε ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο Αζθάιεηαο ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο επηβάηεο ζηελ πεξίπησζε επέιεπζεο θηλδχλνπ, γίλεηαη απφ φια ηα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ρσξίο εμαίξεζε θακίαο εηδηθφηεηαο, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ θάζε πινίνπ. Σξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 177/74 Απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε αλακφξθσζε πξνο ηα πάλσ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 177/74, κε ζηφρν ηελ ζέζπηζε λένπ Π.Γ./ηνο κε ην νπνίν ζα δηαζθαιίδνληαη πιήξσο νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πινίσλ θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο καο, δει. κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ θαη φρη ησλ θιηλψλ. Δλλεάκελνλ επαλδξψζεσο Μεζνγεηαθψλ/Σνπξηζηηθψλ πινίσλ Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο Πιεξσκάησλ Μεζνγεηαθψλ θαη Σνπξηζηηθψλ Δπηβαηεγψλ Πινίσλ πνπ αθνξά ην ελλεάκελνλ επαλδξψζεσο ησλ πινίσλ απηψλ πξέπεη επί ηέινπο λα εθαξκνζζεί. Καζνξηζκφο νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ηαρχπινσλ επηβαηεγψλ πινίσλ Δπηβάιιεηαη ν άκεζνο θαζνξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ Δ/Γ θαη Δ/Γ-Ο/Γ πινίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Σαρππιφσλ θαθψλ ηνπ ΗΜΟ κε δηαηήξεζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ λαπηεξγαηψλ. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ην ζέκα απηφ δελ επηδέρεηαη νπδεκία πεξαηηέξσ θσιπζηεξγία. Πξφζιεςε Βνεζνχ Ζιεθηξνιφγνπ ζηελ αθηνπινΐα Ζ πξφζιεςε Βνεζνχ Ζιεθηξνιφγνπ γηα ηα αθηνπιντθά πινία άλσ ησλ έσο θ.ν.ρ. απνηειεί επίζεο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Οκνζπνλδία καο ζέκα, πνπ αλεδείρζε θαη απφ ην 27 ν πλέδξην ηεο ΠΝΟ (2007), ην νπνίν εμέθξαζε νκφθσλα ηελ αιιειεγγχε ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνιφγσλ, ζπληζηά πάγην αίηεκα ηεο Οκνζπνλδίαο καο. Παξαζθεπή θαη ρνξήγεζε ηξνθήο ζηα αθηνπιντθά πινία Σν επηρείξεκα πνπ πξνβάιιεηαη απφ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο επηβαηεγψλ πινίσλ πεξί δήζελ πξνκήζεηαο «έηνηκσλ θαγεηψλ» γηα επηβάηεο θαη πιεξψκαηα, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο έρεη ιάβεη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο δπλακηηίδνπλ επζέσο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ ηνπ θιάδνπ Γεληθψλ Τπεξεζηψλ, αθνχ θαηαζηξαηεγνχληαη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Παξά ηα επαλεηιεκκέλα απφ πνιιψλ εηψλ δηαβήκαηά καο θαη εηδηθφηεξα κε ην Τπφκλεκα πνπ πξναλαθέξακε, αιιά θαη κε ζρεηηθή αιιεινγξαθία καο, ε απαξάδεθηε απηή ηαθηηθή ζπλερίδεηαη, ζαλ λα κελ ππάξρνπλ ειεγθηηθέο αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο. Καηά ζπλέπεηα, επηβάιιεηαη ε άκεζε θαη δηα παληφο επίιπζε θαη απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Έιεγρνο εθαξκνγήο σξψλ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο λαπηεξγαηψλ ζηα επηβαηεγά πινία (Γηεζλήο χκβαζε ππ αξηζκ. 180, 1996, ΓΟΔ) Ο έιεγρνο εθαξκνγήο ρσξίο παξεθθιίζεηο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ ζε φια ηα επηβαηεγά πινία, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη θφπσζε θαη άγρνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο

19 εξγαζίαο ηνπο θαη ζπληζηνχλ παξάγνληεο πνπ απνδεδεηγκέλα βαξχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, εμαθνινπζεί λα απνηειεί γηα ηελ ΠΝΟ θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηεο δξάζεο ηεο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δήηεκα. Καηά ζπλέπεηα, επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ επηζεσξήζεσλ ησλ πινίσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ Οκνζπνλδία καο ε αζθάιεηα πινίνπ θαη επηβαηλφλησλ ζπληζηά αδηαπξαγκάηεπηε πξνηεξαηφηεηα. Δηδηθέο πλζέζεηο Δπηβαηεγψλ Πινίσλ Δίλαη γλσζηφ, φηη ε ΠΝΟ κε απνθάζεηο ησλ Καηαζηαηηθψλ Οξγάλσλ ηεο- έρεη αλαδείμεη ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα ζαλ θνξπθαία θαη κείδνλνο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. Με πιεζψξα εγγξάθσλ ηεο ε Γηνίθεζε ηεο Οκνζπνλδίαο, θαηά ην πξφζθαην θαη απψηεξν παξειζφλ, είρε εθθξάζεη ηελ ελαληίσζή ηεο ζηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή έθδνζεο εηδηθψλ ζπλζέζεσλ, θαη εμαίξεζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ απηψλ, εξήκελ κάιηζηα ηεο Οκνζπνλδίαο, ε νπνία απφ ην ζεζκηθφ ηεο ξφιν φρη κφλν δηθαηνχηαη, αιιά θαη λνκηκνπνηείηαη λα εθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηεο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο λαπηεξγάηεο, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηνλ επαίζζεην ηνκέα ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο. Ζ πξαθηηθή έθδνζεο εηδηθψλ ζπλζέζεσλ παξαβηάδεη ηελ Γηεζλή χκβαζε ππ αξηζ. 180/1996 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ) πνπ αθνξά ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ - αιιά θαη ηε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο ΓΟΔ - θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ε ρψξα καο κε ηελ επηθχξσζε ηεο θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ππ αξηζ. 152/2003 ζρεηηθνχ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. ην ζεκείν απηφ νθείινπκε λα θξνχζνπκε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηελ αζθάιεηα πινίνπ θαη επηβαηλφλησλ απφ ηελ κε ζπκκφξθσζε απφ ηελ ρψξα καο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο αλσηέξσ Γηεζλνχο χκβαζεο θαη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηηο επζχλεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ζ κεζφδεπζε απηή δελ θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πινίσλ, δεδνκέλνπ φηη ε κεησκέλε ζε αξηζκφ ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ ηνπο είλαη βέβαην φηη δελ παξέρεη ηα απαηηνχκελα επίπεδα αζθαιείαο γηα ην πινίν, ην πιήξσκα θαη ηνπο επηβάηεο. Δμ άιινπ, κε ηηο εηδηθέο απηέο ζπλζέζεηο ησλ πινίσλ πιήηηεηαη θαίξηα ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηεξγαηψλ, ε πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ ζπληζηά, ζχκθσλα κε άιιε ζπληαγκαηηθή επηηαγή (άξζξν 22 παξ. 1), πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Απαίηεζε ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη ε άκεζε αλάθιεζε φισλ ησλ εηδηθψλ ζπλζέζεσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί γηα επηβαηεγά πινία. Γξακκέο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο «άγνλεο γξακκέο» Με πιήζνο ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί θαη ζην (ηφηε) ΤΔΝΑΝΠ ζην παξειζφλ, πξφζθαην θαη απψηεξν, κε αθνξκή πεξηπηψζεηο ειιεηπνχο θαηαβνιήο ηνπ πξνβιεπφκελνπ επηδφκαηνο γξακκψλ Γεκφζηαο ππεξεζίαο (αγφλσλ) (άξζξ. 7 1 ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο πιεξσκάησλ Αθηνπιντθψλ Πινίσλ) εθ κέξνπο ηεο εξγνδνηηθήο πιεπξάο, έρνπκε θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ην ελ ιφγσ επίδνκα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ επηά επί ηνηο εθαηφλ (7%) γηα απαζρφιεζε ζηηο γξακκέο απηέο επί επηά (7) εκέξεο (δει. εβδνκαδηαία απαζρφιεζε) θαη ζπλνιηθά, θαηά κήλα, ζε ηξηάληα ηνηο εθαηφλ (30%), επί ηνπ κηζζνχ ελεξγείαο.

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα

Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Ιανουάριος 29 Οι Χαμηλές Τιμές Πετρελαίου, Ανάσα για την Ακτοπλοΐα Η ειιεληθή αθηνπινΐα, κε δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ

Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ Η ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΣΩΝ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΥΩΡΑ Καη αξρήλ, επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ ηελ Δηαηξεία / ην χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Re-Battery Α.Δ. γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίλεη λα αλαθεξζψ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα