Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ:"

Transcript

1 - Αύξηζη πεςζηόηηηαρ ακηοπλοϊκών εηαιπειών: ην πξφζθαην παξειζφλ νη εηαηξείεο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ή/θαη ηηο πκβάζεηο αλάζεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο εμαζθάιηδαλ ξεπζηφηεηα απφ ηηο Σξάπεδεο. ήκεξα απηφ δελ είλαη δπλαηφλ θαη έηζη αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα εμαζθάιηζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ. Ζ πξφηαζε εδψ αθνξά ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαηά 50% εληφο 4κήλνπ πεξίπνπ έηζη ψζηε λα ζπκπίπηεη κε ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ απφ ην Γεκφζην. -Μείωζη ΦΠΑ χκθσλα κε κειέηε ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνχ Διιάδνο βαζηδφκελε ζηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο κε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην κείσζεο ηνπ ΦΠΑ ζην 3% γηα ηα νρήκαηα θαη θαηάξγεζήο ηνπ ζην εηζηηήξην ησλ επηβαηψλ, δελ θαίλεηαη ην θξάηνο λα εμηζψλεη ηα έζνδά ηνπ απφ ηελ αχμεζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο, φκσο θαίλεηαη λα σθειείηαη ζεκαληηθά απφ ηηο δαπάλεο ησλ ηνπξηζηψλ ζηα λεζηά. Ππόηαζη 1: ηα παξακεζφξηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Βφξεην, Βνξεηναλαηνιηθφ θαη Γσδεθάλεζα) πνπ ν ΦΠΑ είλαη κεησκέλνο ζηα πνζνζηά ηνπ 9% θαη 16% αληί ησλ 13% θαη 23% αληίζηνηρα γηα ηελ ππφινηπε Διιάδα, ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ αθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα λεζηά λα ελαξκνληζηεί κε ηνλ κεησκέλν ΦΠΑ δειαδή γηα ηνπο επηβάηεο ζην 9% θαη ΗΥ θαη θνξηεγά ζην 16%. Ζ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο απαηηεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε (ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3899/2010). Με ηελ πξφηαζε απηή εθηηκάηαη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα απψιεηαο θξαηηθψλ εζφδσλ έσο 50εθ. Ππόηαζη 2: Να γίλεη αλαπξνζαξκνγή ηνπ θξαηηθνχ λαπινινγίνπ κε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ζην ήκηζπ (βαζηθφ εηζηηήξην) φπνπ ζα εθαξκφδνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο (θαη ΦΠΑ) θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ λα γίλεη πξφβιεςε επίλαπινπ πνπ αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ (α) επίλαπινο θαπζίκσλ δελ ζα επηβαξχλεηαη κε ΦΠΑ ή (β) ππεξεζίεο μελνδνρεηαθήο εμππεξέηεζεο κε επηβάξπλζε 6,5% ΦΠΑ. Σν χςνο ηνπ επίλαπινπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ γηα ηηο ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο ελψ γηα ηηο γξακκέο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηελ έθδνζε ΚΤΑ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Παξφκνηα θαη κε ηελ πξφηαζε απηή ζα ππάξμεη κείσζε θξαηηθψλ εζφδσλ έσο 50εθ. - Επίδομα Ανεπγίαρ Ναςηικών Οη πξνυπνζέζεηο γηα ην επίδνκα αλεξγίαο ησλ λαπηηθψλ ζήκεξα είλαη νη αθφινπζεο: 1. πλνιηθή ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζην πέληε έηε 2. ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε 8 κήλεο ζαιάζζηα ππεξεζία 3. Σέζζεξηο κήλεο άλεξγνο Δθ φζνλ θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζα ιακβάλεη γηα έλα έηνο: 1. Άγακνο 230,00 2. Έγγακνο 294,00 Οη μελνδνρεηαθνί ππάιιεινη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ ΟΑΔΓ κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο ζε ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα αξθνχλ 100 εκέξεο εξγαζίαο ην ηειεπηαίν 12κελν Ζ δηάξθεηα είλαη αλάινγε κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο. Γηα ηηο 100 εκέξεο επηδνηείηαη γηα ηέζζεξηο κήλεο Σν επίδνκα αλέξρεηαη ζε 454,00 πξνζαπμαλφκελν γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά 10% Ζ πξφηαζε αθνξά ζηελ εμνκνίσζε ηνπ επηδφκαηνο ηνπ λαπηηθνχ κε απηφ ηνπ ΟΑΔΓ. Ζ επηδφηεζε απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ην θαηαιιειφηεξν φρεκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ εμνκνίσζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο κε απηφ ησλ μελνδνρεηαθψλ ππαιιήισλ ηεο μεξάο.

2 - Εκπηώζειρ Ειζιηηπίων για ειδικέρ καηηγοπίερ αηόμων χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ /15/03/ (Β 438) γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξερφκελεο εθπηψζεηο πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο δηάηαμεο λφκνπ. Ζ ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ δελ έρεη εθδνζεί κέρξη ζήκεξα. Πξνηείλεηαη είηε ζεζκνζέηεζε θαηαβνιήο ησλ εθπηψζεσλ απφ ην θξάηνο είηε θαηάξγεζε ηνπο. Πηζαλφλ λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ δχν πεξπηψζεσλ. -Επιδόηηζη από ΕΣΠΑ Δμνκνίσζε ζηηο επηδνηήζεηο κε ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο-αγνξάο πινίνπ, μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθνχ θαη γεληθφηεξα φινπο ηνπο ηνκείο πνπ επηδνηνχληαη νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. -Δπαλεμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ηεο Αθηνπινΐαο; Με δεδνκέλε ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ δεκηνπξγεί ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ ησλ ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ ηεο ρψξαο. Σα ρξνληθά πεξηζψξηα αιιά θαη ε έιιεηςε πφξσλ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα αλαιπηηθή κειέηε ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δηθηχνπ. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηηο ζπλάληεζε ησλ ρξεζηψλ(πεξηθέξεηεο, δήκνη) ησλ ζπγθνηλσληψλ κε ηνπο παξφρνπο (αθηνπιντθέο εηαηξίεο) θαη ηνπο επνπηεχνληεο ην δίθηπν( ΤΠΑΑΝ). Οη ζπλαληήζεηο ζα γίλνπλ ζηηο πεξηθέξεηεο (Κπθιάδεο, Νφηην Αηγαίν, Κξήηε, Β. Αηγαίν). Απφ ηηο ζπλαληήζεηο ζα πξνθχςνπλ νη πξαγκαηηθέο ζπγθνηλσληαθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην ππνπξγείν ζα πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ. Ππέπει να ζημειωθεί όηι ςπάπσοςν διαθωνίερ ζηιρ παπακάηω πποηάζειρ: - Σηελέσωζη Σςνθέζειρ Ζ ζχλζεζε ζηα αθηνπιντθά πινία θαζνξίδεηαη κε βάζε ην Π.Γ. 177/1974 ην φπνην ζπκπεξηιακβάλεη ζηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο θαη ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκξλε απφ ην ΠΓ 177/1974 ζχλζεζε ην θφζηνο ηνπ πιεξψκαηνο αληηζηνηρεί ζην 36-38% ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηα ζπκβαηηθά πινία θαη ην 18% γηα ηα ηαρχπινα. Γηεζλψο ε ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ θαζνξίδεηαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην θεθ. V ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα(safety Of Life At Sea -SOLAS) άξζξν 14(2) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο γηα ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ(standards of Training Certification and Watchkeeping STCW ) θαη ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ 3577/92. χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ Δ/Γ Ο/Γ ΑΡΗΑΓΝΖ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ επηηξνπή θαη ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ ΝΔΔ ην θφζηνο πιεξψκαηνο πινίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιεληθή αθηνπινΐα ζε ζρέζε κε έλα ίζεο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο επηβαηψλ θαη νρεκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο είλαη θαηά 27% κεγαιχηεξν δηακνξθψλνληαο ηειηθά, ιφγσ αλάινγεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο αθηνπιντθψλ ππεξεζηψλ, κε αληαγσλίζηκν ηνπξηζηηθφ θφζηνο γηα ηα Διιεληθά λεζηά. Πξνηάζεηο: Για ηιρ γπαμμέρ ελεύθεπηρ δπομολόγηζηρ ε ζηειέρσζε λα έρεη ίζε δηάξθεηα κε απηή ηεο δξνκνιφγεζεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο λα θαζνξίδεηαη γηα ην πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο θαη γέθπξαο κε ην ΠΓ 177/74, αιιά ζε φηη αθνξά ζην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ν αξηζκφο ηνπ λα ζπλδπάδεη ηελ αζθάιεηα(safe manning) κε ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ( ISM-ISO). Ο ηειηθφο αξηζκφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξνθχπηεη απφ ηηο επηηαγέο ηνπ εγρεηξηδίνπ αζθαινχο δηαρείξηζεο ηε εηαηξίαο(sms) θαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεη (ISO). Σν κέηξν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74. Για ηιρ γπαμμέρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ(άγνλεο-επηδνηνχκελεο). ηειέρσζε αλάινγα κε ηε ζηαηηζηηθή θίλεζε επηβαηψλ γηα ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη κείσζε απαζρφιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη 1/3, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη κέρξη 1/5 θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν κέηξν κπνξεί λα πινπνηεζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74.

3 Ελληνομάθεια: ήκεξα γηα λα λαπηνινγεζεί θάπνηνο ζε πινίν ηεο Διιεληθήο αθηνπινΐαο πξέπεη είηε λα είλαη Έιιελαο είηε λα θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ κέηξνπ δξα απνηξεπηηθά ζηελ λαπηνιφγεζε λαπηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ζα κεηψζεη ην θφζηνο πιεξψκαηνο αιιά ε λαπηνιφγεζε λαπηηθψλ απφ άιιεο Κνηλνηηθέο ρψξεο κε άλεξγνπο Έιιελεο λαπηηθνχο κάιινλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ζθέςε εηδηθά ζηελ ζεκεξηλή πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε ρψξα. - Δπομολόγηζη πλοίος Οη δξνκνινγήζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ πινηνθηήηξηα ή δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη ηα δξνκνιφγηα ζα εθηεινχληαη κε ίδηα πινία ή λαπισκέλα. Ο φξνο δηαρεηξίζηξηα εηαηξία κε ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ λ 2932/2001 δελ ππάξρεη. Μφλν ν πινηθηήηεο/εθνπιηζηήο έρεη ην δηθαίσκα ηεο δξνκνιφγεζεο πινίσλ. Ζ πξφηαζε γηα λα πινπνηεζεί απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 2932/2001 Σςμβαηικά πλοία: Όπνπ ππάξρεη 12κελε ειεχζεξε δξνκνιφγεζε πινίνπ ε πινηνθηήηξηα εηαηξία ηνπ πινίνπ απηνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεηξάκελεο δξνκνιφγεζεο θαη αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ζηειέρσζεο δεχηεξνπ πινίνπ (ζπκβαηηθνχ, ηαρχπιννπ, ε Φ/Γ-Ο/Γ) πξνθεηκέλνπ λα επσθειείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2932/2001 Τασύπλοα: Σεηξάκελε ε εμάκελε δξνκνιφγεζε/ζηειέρσζε. Ζ πινπνίεζε ηνπ κέηξνπ απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2932/2001 Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ έθηαθηε δξνκνιφγεζε πινίσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο θάιπςε έθηαθησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ κε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο. Ζ έθηαθηε απηή δξνκνιφγεζε αθνξά ζε ίζνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ππνρξέσζε ζηειέρσζεο ηνπ πινίνπ. Ζ ιχζε απηή κπνξεί λα ιχζεη ηελ δπζθακςία ησλ ππνρξεψζεσλ απφ εηήζηεο δξνκνινγήζεηο παξαρσξψληαο ζηελ πνιηηεία ηελ ηειηθή απφθαζε. -Εηαιπικό ναςηολόγιο Πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην. ήκεξα ηελ ζηειέρσζε ελφο πινίνπ κε Διιεληθή ζεκαία απαηηείηαη ε ηήξεζε πάλσ ζε απηφ ηνπ λαπηνινγίνπ. ε απηφ γίλνληαη φιεο νη θαηαγξαθέο λαπηνιφγεζεο, απφιπζεο ησλ λαπηηθψλ, θαη απφ απηφ ειέγρεηαη ε ζχλζεζε ηνπ πινίνπ. Σν εηαηξηθφ λαπηνιφγην ζα ηεξείηαη απφ ηελ αθηνπιντθή εηαηξία θαη ζα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο λαπηηθνχο ησλ δξνκνινγεκέλσλ πινίσλ ηεο εηαηξίαο ζην ζχλνιν ηνπο θαη φρη αλά πινίν φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σν εηαηξηθφ λαπηνιφγην δίλεη ηελ επειημία ζηελ εηαηξία πνπ δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξα απφ έλα πινία λα εθκεηαιιεχεηαη ηα δηαζηήκαηα αθηλεζίαο ησλ ηαρππιφσλ ε ζπκβαηηθψλ θαη γεληθφηεξα πινίσλ πνπ θαιχπηνπλ επνρηαθέο αλάγθεο θαη λα κεηαθέξεη λαπηηθνχο ζηα δξνκνινγεκέλα πινία ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ νξγαληθή ηνπο ζχλζεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ νη νξγαληθέο ζπλζέζεηο δελ απεηινχληαη νη λαπηηθνί δελ κεηψλνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ παξακέλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2932/ Δπηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο: Ζ δπλαηφηεηα ζχλαςεο επηρεηξεζηαθψλ ζπκβάζεσλ δίδεηαη ζε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο φπσο απηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξέπεη λα εμεηαζζεί ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο αθηνπινΐαο. - Ναππεγήζεηο-Μεηαζθεπέο-πληεξήζεηο: Σππνπνίεζε πινίσλ, θπξίσλ κεραλψλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ ζε φηη αθνξά ηηο λέεο λαππεγήζεηο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ηερλνγλσζία ησλ Διιεληθψλ Ναππεγείσλ θαη ηαπηφρξνλα παξέρνληαο απαζρφιεζε ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο.

4 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Ι Μελέτη και προτάσεις ΕΕΝ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Πεηξαηάο, ΜΔΛΔΣΖ θ. Απφζηνινπ Βεληνχξε Μέρξη ην 2001 νη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Διιάδνο δηέπνλην απφ ην ΚΓΝΓ δηα ησλ ακαξησιψλ «αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο». ηνλ ΚΓΝΓ άξζξν 174 αλαθέξεην ε 10κελε ζηειέρσζε ησλ επηβαηεγψλ πινίσλ. Ήηαλ έλα είδνο «αιεζβεξηζηνχ» κεηαμχ θξάηνπο-πινηνθηήηνπ πνπ ην πξψην γηα λα ηα έρεη θαιά κε ηνπο λαπηεξγάηεο έδηλε κε ην έλα ρέξη «άδεηα» κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη κε ην άιιν ιάκβαλε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ 10κελεο ζηειέρσζεο, γηα λα έρεη ήζπρν ην κπαιφ ηνπ ζην ζέκα ζπλερείο λεζησηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.2932/2001 θαη κε ηελ αλακνλή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ επηρεηξείλ ζηελ αθηνπινΐα έγηλε ην κεγάιν άικα ηεο αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ, επεηδή νη πινηνθηήηεο πίζηεςαλ φηη ν Δ.Κ 3577/92 ζα ίζρπε θαη ζηελ Διιάδα. Ο Νφκνο 2932/01 έιπζε έλα πξφβιεκα, ζπληήξεζε πνιιά θαη επέβαιε λέεο θαηαζηξνθηθέο ξπζκίζεηο έθηνηε. Δπί ηνπ εμεηαδφκελνπ κέηξνπ ν χλδεζκνο καο (ΔΔΝ) επί κία δεθαεηία δηακαξηχξεηαη γηα ην απαξάδεθην απηήο ηεο ξχζκηζεο αθνχ ήδε απφ εηψλ έρνπκε πξνζθχγεη γηα ην ζέκα ζην ΓΔΚ θαη ηελ Δ.Δ θαη απφθαζε δελ πήξακε. Έηζη ζήκεξα ιίγν πξηλ ηελ πηψρεπζε ζέινπκε ηξνπνπνίεζε ηεο 10κελεο δξνκνιφγεζεοζηειέρσζεο. Ζ Ναπηηιία εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη ε λνκνζεζία παξακέλεη ζηαζεξά θαηαζηξνθηθή. Ο θξαηηθφο ελαγθαιηζκφο δνινθνλεί ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (πινηνθηεζία) θαη καδί ηεο ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή κεηά επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδνο. ΠΡΟΣΑΖ Α) Ζ δήισζε δξνκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αθνξά εηαηξείεο θαη φρη πινία. Π.ρ. Ζ εηαηξεία «ΑΛΦΑ» ζα δξνκνινγεί πινίν ζε γξακκή πςειήο επηβαηηθήο θίλεζεο επί 12 κήλεο εηεζίσο κε δηθά ηεο πινία ή κε λαπισκέλα. Δθ φζνλ εηαηξεία έρεη θαιχςεη επί 12 κήλεο δξνκνινγηαθά ηε γξακκή λα επηηξέπεηαη λα δξνκνινγήζεη, θαη ειάρηζην γηα ηνπο 3 κήλεο ηνπ ζέξνπο θαη άιιν πινίν Δ/Γ ηαρχπινν, ζπκβαηηθφ ή Φ/Γ-Ο/Γ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηπξφζζεηεο ζεξηλήο θίλεζεο. Πξνυπφζεζε ε ζηειέρσζε ηνπ/ησλ ηαθηηθνχ/σλ πινίνπ/σλ λα είλαη 12κελνο θαη ηνπ ακνηβνχ θαη ειάρηζηνπ ηξίκελνο.

5 Ωο ηέηνηεο γξακκέο ελδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη: Πεηξαηάο-Ζξάθιεην, Πεηξαηάο-Υαληά, Πεηξαηάο-Κσο-Ρφδνο, Πεηξαηάο-Ηθαξία-Νάμν, Πεηξαηάο-Υίν- Μπηηιήλε, Πεηξαηάο-Πάξν-Νάμν-Θήξα, Πεηξαηάο-χξν-Σήλν-Μχθνλν, Ραθήλα-Άλδξν-Σήλν-Μχθνλν. Ζ εηαηξεία ζα δχλαηαη (ΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ) λα πξνζζέηεη επηπιένλ πξννξηζκνχο θαηά ηελ εηήζηα δξνκνιφγεζε ηνπ πινίνπ. Β) Δλδνλεζησηηθά δξνκνιφγηα πνπ δελ ζα θαιπθζνχλ κε ειεχζεξεο δξνκνινγήζεηο ζα πξέπεη λα επηδνηνχληαη κε έκθαζε ζηελ αληαπφθξηζε κε ηα πινία ηεο ειεχζεξεο 12κελεο δξνκνιφγεζεο θνξκνχ ψζηε λα ππάξρεη ε βέιηηζηε εμππεξέηεζε φισλ, ησλ λεζηψλ, ησλ επηβαηψλ θαη ησλ νρεκάησλ. Γ) Γηα ηηο γξακκέο κε έληνλν ζεξηλφ κφλν ελδηαθέξνλ κε αίηεζε ηεο εηαηξείαο λα ππάξρεη ππνρξεσηηθή 6κελε δξνκνιφγεζε ή 3κελε δξνκνιφγεζε κε αληίζηνηρε ζηειέρσζε αλαιφγσο ηεο επνρηθφηεηαο ηεο γξακκήο δξνκνιφγεζεο Όια ηα αλσηέξσ αθνξνχλ ηα ζπκβαηηθά πινία. Γ) Γηα ηα ηαρχπινα λα ππάξρεη 4κελε εηεζίσο δξνκνιφγεζε κε αληίζηνηρε ζηειέρσζε, αλαιφγσο ησλ δξνκνινγίσλ κε έλα ή δχν πιεξψκαηα αλαιφγσο ηνπ σξαξίνπ ησλ δξνκνινγίσλ. Δ) Ζ ζηειέρσζε λα ζπληειείηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ safe manning αλά πινίν αλαιφγσο ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ, ηνπ είδνπο ηνπ πινίνπ, ηελ εμππεξέηεζε ζε μελνδνρεηαθνχο ρψξνπο θαη ζε δχν πεξηφδνπο (ρεηκψλα-θαινθαίξη). Σν πξνζσπηθφ γεθχξαο-κεραλήο λα είλαη φκνην κε ηα θαζνξηζκέλα ζην Π.Γ 177/74, ελψ ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ ζα θαζνξίδεηαη ειεπζέξσο ππφ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ εμππεξέηεζεο ησλ ηαμηδησηψλ (VIP, Business, Μεηά θιίλεο, Οηθνλνκηθή,Self Service θιπ.). Σν ζχλνιν ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θαζνξηζζεί αλ ην πινίν ζα είλαη αλάινγν κε ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ safe manning αδειθνχ πινίνπ ζηηο Δπξσπατθέο Υψξεο (Ηηαιία, Γαιιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θ.ι.π) γηα αλάινγεο δξνκνινγηαθήο εμππεξέηεζεο ηαμίδηα. (απφζηαζε-παξνρή ππεξεζηψλ). Σ) Όια ηα αλσηέξσ ζα ηεινχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηνπ safe manning αλά πινίν ζα είλαη ζηα φξηα αζθαιείαο κέζνπ φξνπ θαη αξηζκφ ππεξεηνχλησλ εμεηδηθεπκέλσλ λαπηηθψλ αλά ζσζηηθφ κέζν ζηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ρψξεο. Ε) ε πεξίπησζε πνπ δελ επδνθηκήζεη θαη εθαξκνζζεί ε αλσηέξσ (Δ) παξάγξαθνο ηφηε γηα ηηο άγνλεο γξακκέο κφλν γηα ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηειέρσζεο αλαιφγσο ηεο ζηαηηζηηθήο θηλήζεσο επηβαηψλ ζηηο άγνλεο γξακκέο έλαληη ηεο ειεχζεξεο δξνκνιφγεζεο, λα ππάξμεη κείσζε απαζρφιεζεο ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ κέρξη 1/3, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο θαη κέρξη 1/5 θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.

6 Ζ) Δηαηξηθφ Ναπηνιφγην Μεηά ησλ θαζνξηζκφ ησλ κίληκνπκ ζπλζέζεσλ αζθαιείαο πιεξψκαηνο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη εηεζίσο ην κίληκνπκ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εηδηθφηεηα λαπηηθψλ ησλ πινίσλ. Θ) Δ/Αθηνπιντθψλ Πινίσλ η. Οη Δ ησλ αθηνπιντθψλ πινίσλ ζα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηνπο δηεζλείο πιφεο (Αδξηαηηθή) γηα ηελ ρξνλνινγηθή πεξίνδν δξνκνιφγεζεο ηνπ πινίνπ. ηη. Οη Δ ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κέρξη ηέινπο Μαξηίνπ λα ππάξρεη δηαηηεζία απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο. ηηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη ηθαλή αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ λαπηηθψλ αμησκαηηθψλ θαη πιεξψκαηνο (γέθπξα-κεραλή). Δλψ ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη θαζνξηζκφο κηζζψλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζε πνζνζηφ % αλσηέξνπ ηνπ κηζζνχ μελνδνρνυπαιιήισλ μεξάο γηα ηελ ζαιάζζηα ππεξεζίαο ηνπο. ηλ. Σν επίδνκα αλεξγίαο λαπηηθψλ λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ ( κεηά ηελ ππαγσγή ηνπ ΝΑΣ ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο) θαη λα είλαη απμεκέλα θαηά % επηπιένλ ηνπ ηζρχνληνο επηδφκαηνο (κηζζνχ) αλεξγίαο ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ μεξάο, θαηαβαιιφκελν επί 6 κήλεο εηεζίσο αλαιφγσο θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο αιιά θαη ηεο δξνκνινγηαθήο πεξηφδνπ ηνπ πινίνπ (12-6 ή 3 κήλεο). Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο είλαη δίθαηεο θαη εθηθηέο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη δη απηψλ ζα ππάξμεη ιχζε ζε έλα πξφβιεκα, ην νπνίν ήηαλ ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ πινηνθηεζίαο θαη λαπηεξγαζίαο, ελψ δίλεηαη ε κνλαδηθή επθαηξία λα επηβηψζεη ε αθηνπιντθή πινηνθηεζία. ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Πεηξαηάο, πλνπηηθή ηειηθή πξφηαζε θ. Απφζηνινπ Βεληνχξε Γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο ζα πξέπεη άκεζα λα πξνρσξήζνπλ νη θαησηέξσ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο:

7 Α. Σξνπνπνηήζεηο Νφκνπ 2932/ Να ηξνπνπνηεζεί ε ΚΤΑ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ λ. 2932/01 έηζη ψζηε νη δξνκνινγήζεηο ζα αθνξνχλ πινηνθηήηξηα ή δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη ηα δξνκνιφγηα ζα εθηεινχληαη κε ίδηα πινία ή λαπισκέλα. 4. Δάλ ε πινηνθηήηξηα εηαηξεία έρεη εθηειέζεη ζπλερψο επί 12 κήλεο ζπγθεθξηκέλε γξακκή λα επηηξέπεηαη λα δξνκνινγήζεη θαη άιιν Δ/Γ-Ο/Γ, ηαρχπινν ή Φ/Γ-Ο/Γ ζηελ ίδηα γξακκή ή κέξνο απηήο ή θαη επηπιένλ γεηηνληθνχο ηνπ δξνκνινγίνπ πξννξηζκνχο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη κε ηελ 12κελε δξνκνιφγεζε θαη ειάρηζηνλ γηα πεξίνδν 3 κελψλ κε ζηειέρσζε ηνπ δεπηέξνπ πινίνπ γηα ηελ πεξίνδν πξαγκαηηθήο ηνπ δξνκνιφγεζεο. 5. Γηα ηα ηαρχπινα λα ηζρχεη 4κήλε δξνκνιφγεζε θαηά δξνκνινγηαθφ έηνο κε ζηειέρσζε γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα. Β. Σξνπνπνίεζε Ν. 3899/2010 ΦΠΑ: εμνκνίσζε ηνπ ΦΠΑ εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ κε ηα ηζρχνληα ζην Ν. 3899/2010 πεξί κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 6,5% «ζηηο ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία θαη παξφκνηνπο ρψξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ θαη ηεο κίζζσζεο ρψξνπ ζε θαηαζθήλσζε ή θάκπηλγθ γηα ηξνρφζπηηα». Γ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 177/74 1. Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 177/74 έηζη ψζηε ην μελνδνρεηαθφ πξνζσπηθφ λα θαζνξίδεηαη ειεπζέξσο απφ ηελ πινηνθηήηξηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο εμππεξέηεζεο ησλ ηαμηδησηψλ, νινθιήξνπ ηνπ πξνζσπηθνχ γεθχξαο θαη κεραλήο παξακέλνληαο σο πξνβιέπεηαη. 2. Πιεξψκαηα ζε γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο (άγνλεο). Να εθαξκφδεηαη ην κεησκέλν πξνζσπηθφ γηα εθηέιεζε δξνκνινγίσλ δεκφζηαο ππεξεζίαο (άγνλεο γξακκέο) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 177/74. Γ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 38/2011 Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 38/2011 ψζηε νη δηεξεκέλνη ζηα ζσζηηθά κέζα λα είλαη φζνη θαη ζηα νξηδφκελα safe manning Δ/Γ πινίσλ ηεο Δ.Δ. Δ. Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ /15/03/ (ΦΔΚ 438 Β) Καηάξγεζε ηεο ΚΤΑ γηα ηηο εθπηψζεηο. Σ. Έθδνζε λέαο ΤΑ χζηαζε επηηξνπήο γηα ηελ άκεζε αιιαγή ησλ φξσλ πξνθήξπμεο δηεζλψλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα κίζζσζε γξακκψλ δεκφζηαο ππεξεζίαο. Να αλακνξθσζνχλ νη φξνη ησλ πξνθεξχμεσλ φπσο έρνπκε θαη επαλάιεςε πξνηείλεη. Ε. Έθδνζε ΚΤΑ Γξακκέο δεκφζηαο ππεξεζίαο

8 Σν άξζξν φγδνν παξ. 1 ηνπ Ν. 2932/2001 εκπεξηέρεη κία γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηεο, ελψ είλαη καθξνρξφληα άθαξπε, εκπνδίδεη ρξνληθά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ δηαγσληζκψλ. Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε κε έληαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θξάηνπο γηα έγθαηξε εληφο 3 κελψλ πιεξσκή ησλ κηζζσκάησλ. Δπίζεο λα ζεζκνζεηεζεί ε θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο ηνπ 50% ησλ κηζζσκάησλ ησλ εθηειεζζέλησλ δξνκνινγίσλ κέρξη 40 κέξεο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξαπέδεο εθ κέξνπο ηεο πινηνθηεζίαο. ηελ παξάγξαθν 5 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ Ν. 2932/01, νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο δχλαηαη λα παξαηείλνληαη κφλν κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Γελ λνείηαη ζχκβαζε ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ. Σξνπνπνίεζε ΠΓ 913/78 Δηαηξηθφ Ναπηνιφγην: Μεηά ησλ θαζνξηζκφ ησλ κίληκνπκ ζπλζέζεσλ αζθαιείαο πιεξψκαηνο πινηνθηεηξηψλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπο πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πινία, λα κπνξνχλ λα θαηαξηίδνπλ εηαηξηθφ λαπηνιφγην, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη εηεζίσο ην κίληκνπκ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη εηδηθφηεηα λαπηηθψλ φισλ ησλ πινίσλ. Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α ΙI Προτάσεις ΝΕΕ Αθηνπιντθφ Κφζηνο θαη Γεκφζην Όθεινο Μειέηε Κφζηνπο/Ωθέιεηαο γηα αιιαγέο ζηελ Αθηνπινΐα ΠΔΗΡΑΗΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε Γηαπηζηψζεσλ...3 Δηζαγσγή...4 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ...6 Μείσζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγηάο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ...11 ειίδα

9 πκπεξάζκαηα...14 Πεξίιεςε Γηαπηζηψζεσλ Σα ΠΓ θαη νη λφκνη νη νπνίνη δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθηνπινΐαο ηελ θάλνπλ λα ιεηηνπξγεί ζαλ «θιεηζηφ επάγγεικα» κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη απφ ηα αθξηβφηεξα κεηαθνξηθά έξγα ζηε ΔΔ. Σα αθξηβά εηζηηήξηα γηα επηβάηεο θαη απηνθίλεηα φισλ ησλ ηχπσλ έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ λεζηψλ δηφηη επηβαξχλνπλ άκεζα ην θφζηνο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ δξα απνηξεπηηθά ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζρεδφλ φια ηα θαχζηκα, πιηθά, πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θ.α. κεηαθέξνληαη ζηα λεζηά απφ ηα πινία ηεο αθηνπινΐαο. Άξα νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο απμάλεη ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο αλεβάδεη θαη ην θφζηνο δσήο ζε απηά. Ηδσκέλν ην πξφβιεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο παξνπζηάδεη ην εμήο ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ. Γηα θάζε επηβαιιφκελν ΦΠΑ ζην εηζηηήξην, ράλνληαη πεξίπνπ δέθα ΔΤΡΩ απφ κε εηζπξαρζέληα ΦΠΑ απφ ηηο πσιήζεηο ζηα λεζηά, θπξίσο απφ ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε βέιηηζηε ιχζε απφ πιεπξάο θξαηηθψλ εζφδσλ ζα ήηαλ ε πιήξεο θαηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηηο αθηνπιντθέο κεηαθνξέο. Ζ θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ πεξί ζπλζέζεσλ ζηα αθηνπιντθά θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ STCW, δειαδή εμαίξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηε ζχλζεζε πιεξψκαηνο, θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 3577/92 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ειιελνκάζεηαο ε νπνία ζα επηηξέςεη ηε λαπηνιφγεζε θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο επάλδξσζεο κπνξεί λα κεησζεί απφ 33-55%. Μεηψζεηο ζην θφζηνο κηθξφηεξεο ηάμεο είλαη δπλαηέο θαη ζε άιινπο ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο Αθηνπινΐαο φπσο ησλ επηζθεπψλ αλ βειηησζεί θαη γίλεη αληαγσληζηηθή ε ιεηηνπξγία ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο ηνπ Πεξάκαηνο. Με ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ κέηξσλ φρη κφλν ζα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία ζηελ αθηνπινΐα, αιιά ζα ππάξμνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ησλ λεζηψλ θαη ζηα θξαηηθά έζνδα. Οη Διιεληθεο αθηνπινηθεο εηαηξεηεο εηζειζαλ ζηε κλεκνληαθε πεξηνδν ηεο νηθνλνκηαο πξαγκαηνπνησληαο δεκηεο επη ηξηεηηα. Ο εθζπγξνληζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ ηεο Αθηνπινταο είλαη ν βαζηθφο ηξφπνο δηφξζσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ αθηνπιντθψλ εηαηξεηψλ πξάγκα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηηο κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ λεζηψλ καο εηο ην κέιινλ. Δηδαιισο, κε ηηο δεκηέο πνπ θαηαγξάθεη ε Αθηνπιντα ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαθπβεπεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Καηα ηελ αλάιπζε ερεη ρξεζηκνπνηεζεη ελαο αξηζκφο αξηζκεηηθψλ παξαδεηγκαησλ σζηε λα θαηαδεηρζνπλ νη ζπλέπεηεο ησλ δηάθνξσλ επηινγψλ. Ζ πνζνηηθνπνίεζεηο απηέο δελ αθήλνπλ κελ ακθηβνιίεο πεξη ηνπ πνίεο εηλαη νη θαιιίηεξεο επηινγέο, νκσο νη εκθαληδφκελεο ηηκεο δελ πξεπεη λα ζεσξεζνπλ παξα πξνζεγγηζηηθεο. Δηζαγσγή Σν θφζηνο αθηνπιντθψλ εηζηηήξησλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ είλαη πιένλ ηφζν πςειφ ψζηε λα έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ Διιεληθψλ λεζηψλ. Έλα θνκκάηη ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο ζρεηίδεηαη κε ην ΦΠΑ, έλα άιιν κε ην αθξηβφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ηεο λνκνζεηεκέλεο επάλδξσζεο θαη ησλ πςεινηέξσλ εμφδσλ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ελα ηξίην ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ. Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα ππάξμεη κε ηηο λεζησηηθέο νηθνλνκίεο ζε ρεηξφηεξε χθεζε απφ ηελ ππφινηπε ρψξα. Οη αθηνπιντθέο εηαηξείεο γηα ηξίηε ρξνληά πξαγκαηνπνηνχλ δεκίεο θαη κεηψλνπλ ηε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο, ε αθφκα θαη θάπνηνπο πξννξηζκνχο. Απηφ ζα επηδεηλσζεί αλ δελ ιεθζνχλ άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα. Σν ΑΔΠ βξίζθεηαη ζε ζπλερή πηψζε ιφγσ κλεκνλίνπ απφ ην 4 ν ηξηκελν ηνπ 2008 κε πησηηθή πξννπηηθή ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ελ κέζσ γεληθεπκέλεο χθεζεο ζηελ επξσδψλε. Εεηνπκελν: Να θζελχλεη άκεζα ε πξφζβαζε ζηα λεζηά θαη λα βειηησζεί ε αξλεηηθή θεξδνθνξία ζηηο αθηνπιντθέο εηαηξείεο.

10 Ζ δηαηήξεζε πςεινπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζηελ αθηνπιντα, ινγσ ηνπ νηη ηα πεξηζζφηεξα λεζηά είζαγνπλ ζρεδνλ ηα πάληα, αλεβάδεη αδηθαηνιφγεηα ην θνζηνο ζε πξψηεο χιεο, ηξφθηκα θαη ππεξεζίεο κε ζπλεπεηα φια καο ηα λεζησηηθά ηνπξηζηηθά πξντφληα λα θαζηζηαληαη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά, κεησλνληαο θαη απην ηνλ ηξνπν ηελ πξνζειεπζε ηνπξηζησλ. Μηα κείσζε ζην θφζηνο κεηάβαζεο ζηα λεζηά ζα είρε άκεζεο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ θίλεζε απφ θαη πξνο απηά, ζην θφζηνο παξακνλήο θαη δηαβίσζεο θαηνίθσλ θαη ηνπξηζηψλ θαη ζεκαληηθφ φθεινο γηα ην δεκφζην απφ ηελ είζπξαμε ΦΠΑ θαη θφξσλ επί ησλ θεξδψλ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο. Σν Διιεληθφ θξάηνο επηβάιιεηαη λα παξέκβεη δηνξζσηηθά ηαπηφρξνλα ζε δπν άμνλεο: - Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ζε φινπο ηνπο πξννξηζκνχο. - Μεγάιε κείσζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αθηνπιντθνχ πινίνπ ψζηε λα ππάξμεη ζπλέρεηα θαη ζηαζεξφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπγθνηλσληαθψλ αλαγθψλ ησλ λεζηψλ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζε εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε παξνρή αθηνπιντθήο ζχλδεζεο κε ηα λεζηά αλαγλσξίδεηαη σο παξνρή δεκφζηαο ππεξεζίαο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο ειεθηξνδφηεζεο, παξνρήο αεξίνπ, ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο θνθ. Σν δήηεκα απηφ αλαγλσξίδεη ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη ε ΔΔ 1 έρεη εηζαγάγεη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ παξνρή απηψλ ησλ ππεξεζηψλ νζάθηο νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην θφζηνο παξνρήο ηνπο ζηνλ Καλνληζκφ 3577/92. ην Αηγαίν εηδηθφηεξα ε εμαζθάιηζε αθηνπιντθήο ζπγθνηλσλίαο, φρη απιά ζχλδεζεο αιιά εμππεξέηεζεο, έρεη απμεκέλε ζεκαζία ιφγσ ηεο εγγχηεηαο πνιιψλ λεζηψλ ζηελ Σνπξθηθή αθηή θαη ζηελ δπλαηφηεηα θαηεπζείαλ ζπλαιιαγψλ κε ηε γείηνλα, ηεο νπνίαο ε Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζα θαηαζηηζηεί ζην κέιινλ κείδνλ πξφβιεκα γηα ηελ Διιάδα. Ζ απφζηαζε ησλ λεζηψλ απηψλ απφ ηα Σνπξθηθά παξάιηα είλαη ην έλα δέθαην ηεο απφζηαζεο απφ ηνλ Πεηξαηά θαη νη ηηκέο ζηε ρψξα απηή ρακειφηεξεο. πλήζσο δεηήκαηα αθηνπιντθήο εμππεξέηεζεο πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ησλ αγφλσλ γξακκψλ, φκσο δελ είλαη ζπάλην εκπνξηθέο γξακκέο λα θαζίζηαληαη νηνλεί άγνλεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη κείσζε ηεο θίλεζεο, αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ θφζηνπο, ε ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Γηα ηελ Διιεληθή πεξίπησζε, αλ εμαηξέζνπκε ηα πνξζκεία, δχλαηαη θαλείο λα δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο γξακκψλ: Σηο ηζρπξέο εκπνξηθέο γξακκέο, πρ Υαληά, Ζξάθιεην, Ρφδνο, ηηο νξηαθά εκπνξηθέο γξακκέο, π.ρ. Γπηηθψλ Κπθιάδσλ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, θαη ηηο άγνλεο γξακκέο ζηηο νπνίεο άλεπ θξαηηθήο επηδφηεζεο δελ ζα ππήξρε εμππεξέηεζε. Οη Διιεληθέο αθηνπιντθέο εηαηξείεο βαζίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηζνξξνπία θπξίσο ζηελ θίλεζε πξνο ηα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο ζαηδφλ ε νπνία ζηελ Διιάδα είλαη γεληθά πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, κε ηελ εμαίξεζε δχν, ε ηξηψλ πξννξηζκψλ. Όιεο νη κεγάιεο αθηνπιντθέο εηαηξείεο πνπ εμππεξεηνχλ εκπνξηθέο γξακκέο ζηελ Διιάδα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα νξηαθέο θαη άγνλεο γξακκέο. Ζ δηαηήξεζε ηεο αθηνπιντθήο ζχλδεζεο ησλ λεζηψλ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα απνηειεί ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε, αλ θαη ε ζπρλφηεηα παξνρήο ηεο δελ εηλαη ζπγθεθξηκέλε. Ο Διιεληθφο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο δπν βαζηθνχο ππιψλεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε ζεκαζία ηνπ ελ θαηξψ θξίζεο θαη κλεκνλίνπ ζεσξείηαη αθφκε πην ζεκαληηθή. ηελ Διιάδα έξρνληαη εηεζίσο πεξίπνπ 13 εθαηνκκχξηα ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν (2010) εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% θαηεπζχλεηαη πξνο ηα λεζηά. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηα λεζηά ηνλ πξψην ζε ζεκαζία παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην ρψξν ηνπ ηνπξηζκνχ. 2 Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηνπξηζκνχ ζην Α.Δ.Π. εθηηκήζεθε ζην16,2% αληηζηνηρνπζε ζε 35 δηο πεξίπνπ. ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2009 ην νπνίν Όκσο, ε θαηάζηαζε ζηνλ Διιεληθφ ηνπξηζκφ δελ εμειίζζεηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε φπσο παξαηεξνχλ νη Σζάξηαο (θαη άιινη) ζηε κειέηε ηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΣΔ (2010): «Αμηνινγψληαο φια ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαδηαθή κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηνλ καδηθφ 1 Βιέπε: Δηδηθφ θαζεζηψο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ κε κεησκέλα επίπεδα θνξνιφγεζεο γηα Νεζηά ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη Ηξιαλδίαο, Απφθαζε πκβνχιηνπ Τπνπξγψλ, Βξπμέιιεο COM(2011) 532 Σειηθφ. 2 χκθσλα κε ην ΔΣΔ, ζην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ - Ννεκβξίνπ 2010 είραλ θαηαγξαθεί 10,4 εθαη. αθίμεηο, ελψ θέηνο ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ θηάζεη ηα 11,3 εθαη. ην λνχκεξν απηφ δελ έρνπλ ππνινγηζηεί νη ηαμηδεχνληεο ηξάλδηη κε θξνπαδηεξφπινηα, νη νπνίνη φκσο πξαγκαηνπνηνχλ εμφδνπο ζηα λεζηά.

11 ηνπξηζκφ, απψιεηα πςεινχ ηνπξηζηηθνχ εηζνδήκαηνο, έιιεηςε δπλαηφηεηαο ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο δήηεζεο, εχθνιε ππνθαηάζηαζε απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, άληζε αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο, ηζρπξέο πηέζεηο γηα ρακειέο ηηκέο, αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ηζρπξνχο touroperators, έιιεηςε θηλήηξσλ αλαβάζκηζεο, παξάλνκε ιεηηνπξγία θαηαιπκάησλ, πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο θαη δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα.» Απν ηα αλσηέξσ ζρφιηα εζηηάδνπκε ζηελ άκεζε αλάγθε γηα ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εμήο ζεκεία: - Δχθνιε ππνθαηάζηαζε απφ άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο (πξνθαλψο ιφγσ θφζηνπο) - Αδπλακία δηαπξαγκάηεπζεο κε tour operators (πάιη ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο), θαη θαηά ζπλεπεηα, - Πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο Ζ πνξεία ηνπ Διιεληθνχ ΑΔΠ ζπκθψλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ ήηαλ σο εμήο: 2009: 235 δηο 2010: 224 «2011: 210* «(Πξφβιεςε) Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ θέηνο απνηηκάηαη ζε 34 δηο πεξίπνπ. Αλ ππνηεζεί, ειιείςεη αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, φηη ε ζπκβνιή ησλ λεζηψλ ζηα εθ ηνπ ηνπξηζκνχ έζνδα είλαη 60-65% επί ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 21.2 δηο ηα νπνία πξέπεη κε θάζε ζπζία λα δηαζθαιηζηεί φηη ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη. Κιάδνη νη νπνίνη σθεινχληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ Οηθνδνκή Γεσξγία Μεηαθνξέο Γνκηθά Τιηθά Κηελνηξνθία Ληαληθφ Δκπφξην(ηνπηθά) Έπηπιν Αιηεία Υνλδξηθφ Δκπφξην Ζιεθηξηθά Δίδε Σξφθηκα Βηνηερληθά Μεραλνινγηθφο Πνηά-Αλαςπθηηθά Γεξκάηηλα Δίδε Σειεπηθνηλσλίεο Κνζκήκαηα- Αξγπξν-ρξπζνρνΐα Έλδπζε Τπφδπζε Πεγή :ΚΔΠΔ 1984, Καζηκάηε θ.α. 1995, Παπιφπνπινο & Κνπδέιεο 1998, Μπισλάο 2004, Σζάξηαο 2010 Ζ κείσζε ζην θφζηνο ηνπ εηζηηήξηνπ γηα επηβάηεο θαη νρήκαηα ζα νδεγήζεη άκεζα ζε ρακειφηεξν θφζηνο παθέησλ δηαθνπψλ θαη έκκεζα ζηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ζηηο λεζησηηθέο νηθνλνκίεο γεληθφηεξα. Έηζη ζα είλαη αλακελφκελε κηα αχμεζε ζηελ πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο θαη κηα ζπγθξάηεζε ζηελ κείσζε ηνπξηζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ιφγσ χθεζεο θαη κλεκνληαθνχ ζπλδξνκνπ. Σνπξηζηηθφο Πνιιαπιαζηαζηήο Δηζνδήκαηνο ζε δηάθνξα Κξάηε θαη Νεζηά Διιάδα 2,18 Σνπξθία 1,96 Ζλσκέλν Βαζίιεην 1,73 Ηξιαλδία 1,72 Αίγππηνο 1,23

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα