Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου"

Transcript

1 Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Φάκελος Αʹ. Βατικανὸ-Φανάρι Βʹ. Βατικανὸ-Ἀθῆναι «Τὰ θεμέλια τῆς Πίστεως ἀνασκάπτονται ἐπὶ δεκαετίες ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» (Πρωτοπρ. π. Θ. Ζήσης, «Ο.Τ.», ἀριθ. 1665/ , σελ. 1) «Τίς δύναται ταῦτα ἀστενακτὶ παρελθεῖν;... Ἀμφίβολα γέγονε τὰ ἀναντίῤῥητα» (Μ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 70) Τ Α ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ προσφάτως στὸ Φανάρι ( ) καὶ στὸ Βατικανὸ ( ), ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως, ἀπέδειξαν μὲ τὸν πλέον σαφῆ καὶ δυναμικὸ τρόπο, ὅτι ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει διαβρώσει εἰς βάθος τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῶν ποιμένων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐνστερνίζονται τὸ συγκρητιστικὸ ὅραμα τῆς ἀντιπατερικῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920, τοῦ θεμελίου αὐτοῦ καὶ τῆς βάσεως τῆς συγχρόνου μας Διαχριστιανικῆς καὶ Διαθρησκειακῆς Κινήσεως. Η διάβρωσις αὐτὴ ἔχει ὁδηγήσει πρὸ πολλοῦ τοὺς ποιμένας αὐτοὺς «μακρὰν τῆς ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Πατέρων» (π. Θ. Ζήσης, «Ο.Τ.», ἀριθ. 1670/ , σελ. 1), ἐφ ὅσον σκέπτονται, ὁμιλοῦν καὶ πράττουν ὅλως 1

2 Φανάρι, Βατικανό, ἀντιθέτως πρὸς τὴν Πατερικὴν Παρακαταθήκην, ἡ ὁποία εἶναι διαυγεστάτη, ὅταν μᾶς προτρέπη: «Καὶ μηδεμία ἔστω ὑμῖν κοινωνία πρὸς τοὺς σχισματικούς, μηθ ὅλως πρὸς τοὺς αἱρετικούς» «οἴδατε γὰρ πῶς κἀγὼ τούτους ἐξετρεπόμην» «σπουδάσατε μᾶλλον καὶ ὑμεῖς ἀεὶ συνάπτειν ἑαυτούς, προηγουμένως μὲν τῷ Κυρίῳ, ἔπειτα δὲ τοῖς Ἁγίοις ἵνα μετὰ θάνατον ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς, ὡς φίλους καὶ γνωρίμους, δέξωνται καὶ αὐτοί». (Μ. Ἀντωνίου, PG τ. 26, στλ. 969C-972Α) Η πρόσφατος ἀνάδειξις καὶ ἐνίσχυσις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου ἀφυπνίζουν ἐπὶ τέλους τὸ ἡφαίστειον τοῦ Ἀντι-οικουμενισμοῦ, ἀναμένονται δὲ συντόμως ἐλπιδοφόρες ἐξελίξεις, στὴν προοπτικὴ τῆς Ορθοδόξου Ενστάσεως καὶ Αποτειχίσεως, ἐκ μέρους ἰδίως τῶν ἐν Ελλάδι Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Νέου Ημερολογίου, πρὸς συσπείρωσιν ἐπὶ τέλους τῶν ὄντως Ορθοδόξων. Εν κατακλεῖδι, πάντα ταῦτα δικαιώνουν πλήρως τὴν στάσι τῶν Ορθοδόξων Ἀντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τοῦ 1924 ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐνιστάμενοι θεαρέστως κατὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Συγκρητισμοῦ. Μία σειρὰ σχετικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα θὰ δημοσιεύσωμε, καταδεικνύει τὴν ἀφύπνισιν αὐτήν, ἡ ὁποία εἴθε νὰ διατηρήση μέχρι τέλους τὸν ἀκραιφνῆ πατερικὸ χαρακτῆρα της, «πρὸς ἕνωσιν τῆς Εκκλησίας καὶ ὁμόνοιαν» «ἵνα καὶ ἐκποδὼν ἐλαθῇ ἡ τῶν Εκκλησιῶν διάστασις, καὶ τῆς εἰρήνης πᾶσιν ἡμῖν ἁρμοσθῇ σύνδεσμος» «καὶ τοὺς ἐφευρετὰς τῆς νεωτεροποιοῦ κενοφωνίας πόῤῥω που τῶν ἐκκλησιαστικῶν περιβόλων βάλωμεν». (Ἁγίας Ζʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi τ. 12, στλ. 1118Ε, 1003D τ. 13, στλ. 404C) 2 Κείμενον Β-11α Κείμενον Β-11β

3 Κείμενον Β-11α Αʹ. Ο Πάπας, ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος* Ο οἰκουμενισμὸς ἐν δράσει Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση ΔΡΟΜΟΣ διπλῆς κυκλοφορίας ὁ Οἰκουμενισμός. Ο Πάπας Βενέδικτος ὁ Ιϛʹ κατευθύνθηκε πρὸς τὸ Φανάρι, στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλος πρὸς τὸ Βατικανό. Καὶ αὔριο ἡ συνέχεια. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὸ Βατικανὸ καὶ ὁ Πάπας στὴν Ἀθήνα. Πράγματι γίνανε ἐν Χριστῷ ἀδελφοί. Τυπικὰ δὲν ἔγινε ἀκόμα ἡ ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» μὲ τὴν Εκκλησία. Οὐσιαστικὰ ἐπῆλθε. Τὸ Κοινὸ Ποτήριο εἶναι ἐγγύς. Μὲ τὴν ἀλληλοανοχὴ καὶ τὴν εὐγενικὴ παράκαμψη τῶν δογματικῶν διαφορῶν θὰ ἐπιτύχουν τὸ ποθούμενο. Περιμένουν λίγο ἀκόμα νὰ ὡριμάσει τὸ θέμα. Νὰ πάθουμε μεγαλύτερη μυωπία, νὰ ἐξασθενήσει ἡ μνήμη μας περισσότερο, νὰ χαλαρώσουμε καὶ ἄλλο στὸ ἦθος, νὰ χάσουμε τὴ δύναμη τῆς ὁμολογίας, νὰ γίνουμε ἀναίσθητοι ἀπέναντι στὴν αἵρεση, νὰ συνεργαστοῦμε ἀκόμα πιὸ πολὺ μὲ τοὺς ἑτεροδόξους σὲ θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, παγκοσμιοποίησης, βιοηθικῆς, ἐκχριστιανισμοῦ τῆς οἰκουμένης κ.λπ., καὶ μετὰ ὅλα θὰ ἐξελιχθοῦν ὁμαλά, χωρὶς ἀντιδράσεις καὶ χωρὶς ἐμπόδια. 3

4 Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ο Ορθόδοξος, ὅμως, λαὸς ἔχει διαφορετικὴ γνώμη. Εκεῖνοι ἐνεργοῦν μετὰ ἀπὸ ἀποφάσεις τῶν συνόδων τους, ὅπου κανένα μέλος δὲν μπορεῖ νὰ διαφωνήσει. Ο,τι πεῖ ὁ Πατριάρχης, ὅ,τι πεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, αὐτὸ γίνεται. Εξ ἄλλου, πρὸς τὸν Πάπα κατευθύνονται καὶ νὰ μὴ τὸν μιμηθοῦν στὸν τρόπο λήψης ἀποφάσεων; Εκεῖνος τοὺς δίνει «ἀλάθητα» μαθήματα! Ο λαός, ἀντίθετα, ἀνησυχεῖ καὶ ἀπογοητεύεται. Μέρα μὲ τὴ μέρα χάνει τὴν ὅποια ἐμπιστοσύνη εἶχε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ στὶς Συνόδους. Ἀδυνατεῖ νὰ δεχτεῖ τὶς πρωτοβουλίες καὶ τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν. Μένει στὴν Ορθόδοξη Πίστη καὶ ἀρνεῖται τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς. Υπάρχουν, ὡστόσο, ἀδελφοί, ποὺ δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ δική τους θέση εἶναι ἐξέχουσα μέσα στὴν Εκκλησία καὶ ὅτι μὲ τὴ δύναμή τους μποροῦν ν ἀνατρέψουν ἀκόμα καὶ συνοδικὲς ἀποφάσεις. Στὴ δύσκολη ἐποχή μας, αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσει καὶ ὁ τελευταῖος πιστός. Θεωρῶ χρήσιμο νὰ ὑπενθυμίσω τὶ ἔγραφε ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμ. Σπυρίδων Σ. Μπιλάλης γιὰ τὸ ρόλο τοῦ λαοῦ μέσα στὴν Εκκλησία: «Ο Ορθόδοξος λαὸς παραμένει ἀείποτε ἐν τῇ Εκκλησίᾳ ὁ ἀνύστακτος φρουρὸς τῆς Ορθοδόξου πίστεως, μολονότι δὲν δύναται ὁ ἴδιος νὰ διατυπώσῃ ἐγκύρως καὶ αὐθεντικῶς τὸ περιεχόμενον τῆς πίστεώς του. Ἀγνοεῖ τὴν δογματικὴν θεολογίαν, τὸ ἐκκλησιαστικὸν πλήρωμα, κατέχει, ὅμως, εἰς ἀπίστευτον βαθμὸν τὴν διαίσθησιν καὶ τὸ Ορθόδοξον κριτήριον, τὸ δυνάμενον νὰ ἀνατρέψῃ καὶ αὐτὰς ἔτι τὰς ἀποφάσεις τῆς πλέον πολυαρίθμου Συνόδου, τῆς διεκδικούσης οἰκουμενικὸν κῦρος». 4 *** ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ τῶν Οἰκουμενιστῶν πρέπει νὰ ματαιωθοῦν ἀπ τὸν ὀρθόδοξο λαό. Νὰ ὑψώσουμε ὅλοι φωνὴ διαμαρτυρίας. Δὲν ἀρκεῖ νὰ καταφερόμαστε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἐναντίον τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν καὶ συγχρόνως νὰ ἐπαινοῦμε καὶ νὰ χειροκροτοῦμε τοὺς δικούς μας Οἰκουμενιστές. Πρέπει νὰ εἴμαστε καθαροὶ στὶς σκέψεις καὶ τολμηροὶ στὶς ἀντιδράσεις.

5 Κείμενον Β-11β Βʹ. Τὸ Καύχημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου* «Οἱ ἐπισκέψεις στοὺς αἱρετικοὺς ἀποτελοῦν γιὰ τὸν Αρχιεπίσκοπο σπουδαῖα κατορθώματα καὶ γι αὐτὸ καυχᾶται, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις τῶν Ιερῶν Κανόνων» Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση ΣΤΗΝ τελετὴ κοπῆς τῆς πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας γιὰ τὸ προσωπικὸ τῆς Ιερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐνώπιον καὶ πολλῶν ἐπισήμων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς: «Η Εκκλησία μας ὀφείλει νὰ δίνει τὴν μαρτυρία μιᾶς ζωντανῆς, προοδευτικῆς καὶ ἐκσυγχρονισμένης Εκκλησίας, τόσο στὸ ἐσωτερικό, ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ μὲ καύχηση, γιατὶ ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς Εκκλησίας μας καὶ ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν σχέσεών μας μὲ τὶς ἄλλες Εκκλησίες ὑλοποιήθηκε μὲ δύο κορυφαῖες ἐκδηλώσεις τὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε. Πρώτη ἦταν ἡ ἐπίσκεψή μας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν στὴ Γενεύη καὶ δεύτερη ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψή μας στὸν Πάπα Βενέδικτο Ιϛʹ». Επειδὴ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δὲν ἀφοροῦν μόνο τὴν Ἀρχιεπισκοπή, ἀλλὰ ἀναφέρονται στὴν Εκκλησία τῆς Ελλάδος γενικότερα, θὰ θέλαμε νὰ τὰ σχολιάσουμε, γατὶ εἶναι ἀποκαλυπτικά, ἀλλὰ καὶ γιατὶ δικαιώνουν τὰ ὅσα κατὰ καιροὺς γράφουμε μετὰ παρρησίας καὶ ἀκατακρίτως. 5

6 1. Ζωντανή, προοδευτικὴ κι ἐκσυγχρονισμένη Εκκλησία ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ἡ Εκκλησία πρέπει νὰ γίνει ζωντανή, ἀλλὰ πῶς; Μὲ τὴν ἐκκοσμίκευση, τὸ ἀριστοκρατικὸ ἦθος, τὰ κραυγαλέα σκάνδαλα, τὶς ἀπειλὲς καὶ διώξεις τῶν ζηλωτῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, τὴν περιθωριοποίηση τῶν ἀξίων ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τὶς κοσμικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους; Ολα αὐτά, ὅμως, νεκρώνουν τὴν Εκκλησία καὶ ἀναγκάζουν καὶ τοὺς πιστοὺς ἀκόμα ν ἀπομακρύνονται ἀπ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Η Εκκλησία εἶναι παραδοσιακή. Τὸ ἦθος τῶν κληρικῶν καὶ τῶν λαϊκῶν δὲν προσαρμόζεται μὲ τὸ κοσμικὸ καὶ ἁμαρτωλὸ ἦθος, ποὺ ὑπάρχει στὴν κοινωνία. Η ζωντάνια τῆς Εκκλησίας ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τῶν μελῶν της καὶ ὄχι μὲ τὴ χαλάρωση τοῦ ἤθους καὶ τοὺς ποικίλους ἐκσυγχρονισμούς. 2. Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς Εκκλησίας Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ τῆς Εκκλησίας δὲν εἶναι μόνο εὐρωπαϊκός. Η Εκκλησία δὲν ἔχει ἕναν προσανατολισμό, οὔτε καὶ μπορεῖ ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος ἢ καὶ μία Σύνοδος νὰ τὸν περιορίσει, ἀνάλογα μὲ τὸν πολιτικὸ προσανατολισμὸ τῆς Χώρας. Οχι, μύριες φορὲς ὄχι. Η Εκκλησία πρέπει νὰ βλέπει πρὸς ὅλες τὶς ἠπείρους, ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι καὶ προπαντὸς πρέπει νὰ εἶναι στραμμένη πρὸς τὸν Οὐρανό, τὸν ὁποῖο ξεχνοῦν οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὰ κοινωνικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ προβλήματα. 3. Τὸ καύχημα τοῦ Αρχιεπισκόπου ΟΙ ΔΥΟ ἐπισκέψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στὸ Π.Σ.Ε. καὶ στὸ Βατικανὸ προκάλεσαν ἀντιδράσεις οἱ ὁποῖες δὲν ἐκδηλώθηκαν ἀκόμα στὸ μέτρο, ποὺ θὰ ἔπρεπε καὶ προφανῶς δὲν εἶχαν λαϊκὸ ἔρει- 6

7 σμα. Καὶ ὅμως, αὐτὲς οἱ ἐπισκέψεις στοὺς αἱρετικοὺς ἀποτελοῦν γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σπουδαῖα κατορθώματα καὶ γι αὐτὸ καυχᾶται, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις τῶν Ιερῶν Κανόνων! Ενδιαφέρον θὰ ἦταν νὰ γνωρίζαμε, ἂν παράλληλα καυχᾶται καὶ γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ τοῦ Ορθοδόξου λαοῦ, τὸν ὁποῖο κάποτε κινητοποίησε γιὰ τὴν συγκέντρωση τῶν ὑπογραφῶν... Εμεῖς, οἱ ταπεινοὶ καὶ ἀσήμαντοι, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦμε τὸ ἅρμα τῶν κρατούντων κι ἔχουμε σκανδαλιστεῖ πολλὲς φορὲς ἀπ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἔχουμε διαφορετικὸ καύχημα ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἀρνούμενοι τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὑπομένοντας τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς διώξεις, μένουμε σταθεροὶ στὸν ἱερό μας ζῆλο. Καὶ εἴμαστε πολλοί. Περισσότεροι ἀπ ὅ,τι μᾶς ὑπολογίζουν. (*) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1668/ , σελ. 1. Επιμέλ. ἡμετ. (**) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1674/ , σελ. 1. Επιμέλ. ἡμετ. 7

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου

Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου + Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Η Ἁγία Θωμαῒς ἡ ἐκ Λέσβου 910/913 948/951 Η προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συμφιλιώτρια τῶν συζύγων Μνήμη: 3η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης

Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων. Ν.Γ. Τζανάκης Θεμελιωδης Θεωρια Αριθμων Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν - Πανεπιστήμιο Κρήτης 22-5-2012 2 Περιεχόμενα 1 Διαιρετότητα 3 1.1 Βασικὲς προτάσεις........................... 3 1.2 Μέγιστος κοινὸς διαιρέτης......................

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο

Ν.Γ. Τζανάκης. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Διαιρετότητα σὲ ἀκέραιες περιοχές Ν.Γ. Τζανάκης Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ηράκλειο Εαρινὸ ἑξάμηνο 2015 Σ αὐτὲς τὶς σημειώσεις, το D συμβολίζει πάντα ἀκέραια περιοχή. 1 Τα βασικα Ορισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Κρίγκος, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ. Α. Κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν κειμένων

Ανδρέας Κρίγκος, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ. Α. Κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν κειμένων Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Α. Κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν κειμένων Ἡ παροῦσα διδακτικὴ πρόταση ἔχει ὡς θέμα ἕνα σχέδιο μαθήματος γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν κανονικῶν καὶ λανθανόντων ὑποθετικῶν λόγων, τῆς τελικῆς μετοχῆς καθὼς καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα