Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον)."

Transcript

1 Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος Αγιοκυπριανίτου Μέρος Γ (τελευταῖον). δ. Η Σύγχρονη Οἰκουμενιστικὴ Προσέγγισις Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν 1. Η Εμφάνισις καὶ ἡ Εξέλιξις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ΜΕΣΑ στὸν Κ αἰ. ἐμφανίσθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ὁ λεγόμενος Οἰκουμενισμός, ἡ Κίνησις δηλαδὴ γιὰ τὴν προσέγγισι, τὸν διάλογο, τὴν συνεργασία καὶ τὴν προσεχῆ ἕνωσι ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Οἰκουμένης, ἡ ὁποία ἐνεφανίσθη ἀρχικῶς μεταξὺ τῶν Προτεσταντῶν καὶ κατόπιν περιέλαβε καὶ τοὺς ὀρθοδόξους. Εφ ὅσον οἱ ἀναρίθμητες Προτεσταντικὲς Κοινότητες εἶχαν τὴν πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἦταν φυσικὸ νὰ θέσουν τὶς περὶ 1

2 Εκκλησίας καὶ τῆς ἑνότητος Αὐτῆς ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις τους στὰ θεμέλια τῆς Κινήσεως αὐτῆς. Συγκεκριμένα, οἱ Προτεστάντες βλέπουν τὶς ἱστορικὲς διαιρέσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς διαιρέσεις ἐντὸς τῆς Εκκλησίας. Η ἑνότης τῆς Εκκλησίας, ποὺ ἀναφέρεται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, δὲν πραγματώνεται ἤ ἀναγνωρίζεται σὲ καμμία Χριστιανικὴ Ομολογία, ἀλλὰ ὅλες τὴν ἀναζητοῦν. Εφ ὅσον ἡ ἀναζήτησις τῆς ἑνότητος τοποθετεῖται στὴν βάσι ἑνὸς ἐλαχίστου κοινοῦ παρονομαστοῦ, ἕνα πρωταρχικὸ στοιχεῖο ἑνότητος θεωρεῖται τὸ κοινὸ βάπτισμα τῶν Χριστιανῶν καὶ γιὰ τὴν προώθησι τοῦ ἑνωτικοῦ σκοποῦ ἀπαιτεῖται δρᾶσις διὰ κοινῆς μετανοίας, μιὰ καὶ ὅλες οἱ Ομολογίες εἶναι συνυπεύθυνες γιὰ τὴν διαίρεσι, ὥστε νὰ ὑπάρξη σταδιακὴ προσέγγισις ὅλων στὴν ποθητὴ ἑνότητα τῆς Εκκλησίας 100. Παραδόξως, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, διὰ ἑνὸς Διαγγέλματός του τὸ 1920 «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», συντάσσεται μὲ τὴν προτεσταντικῆς ἐμπνεύσεως Κίνησι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 101. Στὸ Διάγγελμά του αὐτό, ἀντὶ νὰ διακηρύσσωνται οἱ Ορθόδοξες ἀρχὲς τῆς ἐν Αληθείᾳ ἑνότητος, διὰ τῆς ἐπιστροφῆς ὅσων ἐξέπεσαν αὐτῆς, γίνεται τὸ ἀντίθετο: οἱ αἱρετικὲς Κοινότητες, προσφωνοῦνται ὡς «Εκκλησίαι Χριστοῦ», γίνεται μία πρωτοφανὴς de facto ἀναγνώρισις τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν ὡς ἑνωτικοῦ στοιχείου 102, προτείνονται μέτρα γιὰ τὴν συνάφεια, προσέγγισι καὶ σταθερὰ συνοδοιπορία ὀρθοδόξων καὶ λοιπῶν Χριστιανῶν, καὶ ρίπτεται ἡ ἰδέα δημιουργίας μιᾶς «Κοινωνίας Εκκλησιῶν», κατὰ τὸ πρότυπο τῆς «Κοινωνίας τῶν Εθνῶν», γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῶν προτεινομένων στόχων. Εχουμε δηλαδὴ τὴν σαφῆ διακήρυξι μιᾶς νέας κακοδοξίας, μιᾶς νέας ἐκκλησιολογικῆς αἱρέσεως. Στὴν βάσι αὐτῆς τίθεται ἡ ἰδέα τῆς συνυπάρξεως, τῆς συνεργασίας καὶ τῆς κοινῆς διακονίας καὶ μαρτυρίας στὸν κόσμο ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, παρὰ τὶς δογματικὲς διαφορές τους. Αὐτὸ λέγεται Συγκρητισμός. Καὶ πολὺ ὀρθὰ 2

3 διεκηρύχθη, ὅτι «οἱ συμμετέχοντες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, ὑποπίπτουν εἰς βαθεῖαν αἵρεσιν, ἀντικειμένην εἰς αὐτὰ ταῦτα τὰ ἀρραγῆ θεμέλια τῆς Εκκλησίας» 103! Η αἵρεσις αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται στὸν Ορθόδοξο κόσμο διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ λεγομένου νέου Ημερολογίου, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ πρώτου ἐκ τῶν προταθέντων μέτρων τοῦ Διαγγέλματος τοῦ 1920 γιὰ τὴν προώθησι τῆς Οἰκουμενικῆς ἰδέας. Ενα συνέδριο στὴν Κωνσταντινούπολι τὸ 1923, τὸ ὁποῖο ὠνομάσθηκε ἀπὸ τοὺς διοργανωτές του «Πανορθόδοξο», ἐνῶ δὲν ἦταν τέτοιο, ἀπεφάσισε τὴν εἰσαγωγὴ ἀνεπιτρέπτων καινοτομιῶν καὶ νεωτερισμῶν στὴν ζωὴ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας καὶ μάλιστα τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ νέου «διωρθωμένου Ιουλιανοῦ» ἡμερολογίου γιὰ τὸν συνεορτασμὸ τῶν ἑορτῶν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς τῆς Δύσεως 104. Επρόκειτο δηλαδὴ γιὰ μία ἀθέτησι τῆς Αντιαιρετικῆς Ορθοδόξου Παραδόσεως καὶ μία ἐπιβράβευσι τῆς Παπικῆς ἀνταρσίας, ἡ ὁποία πρώτη ἐκαινοτόμησε ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ πρὸ αἰώνων! Βεβαίως οἱ ὑπερασπισταὶ τῆς νέας Καινοτομίας λέγουν ὅτι ἡ Εκκλησία δὲν ἀπεδέχθη τὸ καταδικασμένο Γρηγοριανὸ Ημερολόγιο, ὅμως τὸ «διωρθωμένο Ιουλιανὸ» παραδόξως θὰ συμπίπτη μὲ αὐτὸ μέχρι τοῦ 2800 καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ὀνομασία τοῦ «γρηγοριανοῦ» ἀπαντᾶται σὲ κείμενα ἐπιστημονικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ παλαιὰ καὶ σύγχρονα 105! Οντως, ἡ Καινοτομία, χωρὶς νὰ ἐπεκταθῆ καὶ στὸ Πασχάλιο, εἰσήχθη σὲ ὡρισμένες Εκκλησίες καὶ διέσπασε τὴν λειτουργικὴ καὶ ἑορτολογικὴ ἑνότητα τῶν Ορθοδόξων, ὑπὲρ τῆς ἀστρονομικῆς δῆθεν ἀκριβείας καὶ τῆς συμμορφώσεως πρὸς τὶς στερούμενες ἐκκλησιαστικῆς σημασίας ἀνάλογες πολιτειακὲς ἡμερολογιακὲς ρυθμίσεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τὸ θέμα τῆς εἰσαγωγῆς τῆς Καινοτομίας χαρακτηρίσθηκε ἐπουσιῶδες, ἀνάξιο λόγο καὶ «μὴ δογματικὸ» καὶ οἱ Ακαινοτόμητοι Ορθόδοξοι, οἱ ἐμμένοντες στὸ Πατροπαράδοτο Ημερολόγιο, 3

4 ἐχαρακτηρίσθηκαν ὡς ἀνυπότακτοι, σχισματικοί, μικρόνοες ἤ καὶ ἀθεόφοβοι! Ηταν ὅμως ἔτσι τὰ πράγματα ; Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-οικουμενισταὶ ὁμολογοῦν ὅτι «ἡ ἡμερολογιακὴ μεταρρύθμισις προητοίμασε τὸ ἔδαφος καὶ ὑπέσκαψε τὰ θεμέλια, διὰ μίαν ἀναθεώρησιν τῆς συνόλου τάξεως καὶ ζωῆς τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας» 106. Οἱ Ορθόδοξοι Αντι-κουμενισταί, μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ κατακριθοῦν μὲ τοὺς φιλαιρετικοὺς ἀναθεωρητὰς τῆς Πίστεως, ἀπετειχίσθησαν 107 νομίμως καὶ κανονικῶς ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους, ἐνεργοποιοῦντες τὴν Ορθόδοξη συνείδησι ὑπευθυνότητός τους γιὰ νὰ περισωθῆ ἡ Αλήθεια τῆς Πίστεως. Τί προέβλεπε αὐτὴ ἡ «ἀναθεώρησις»; Τὸ 1948 δημιουργήθηκε τὸ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιῶν», ὡς ὁ ὀργανωτικὸς φορέας τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως καὶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία, ἡ Ορθόδοξος Εκκλησία, ἡ Αχραντος Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ἡ Οποία καλεῖ τοὺς πάντας νὰ ἐνσωματωθοῦν στὸν Θεανθρώπινο Οργανισμό Της, ἐμφανίζεται νὰ «ἀνήκη κάπου»: σὲ μία «Ομοσπονδία» Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, ὅπου ἡ Αλήθεια καὶ οἱ ποικίλες διαστρεβλώσεις της, οἱ αἱρέσεις δηλαδή, τίθενται στὸ αὐτὸ ἐπίπεδο, παραλλήλως πρὸς Αὐτὴν καὶ σὲ κλῖμα ἀλληλοαναγνωρίσεως 108! Οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ θεωροῦν ἀμετανοήτως, ὅτι ἡ Εγκύκλιος τοῦ 1920 «ἔρριψε... πρώτη τὴν ἁγίαν ἰδέαν τῆς οἰκουμενικῆς ὀργανώσεως... τοῦ διῃρημένου Χριστιανισμοῦ» 109, καὶ ὅτι στὴν προσπάθεια «ἀνακαινίσεως» καὶ «ἑνώσεως» τῶν «Χριστιανικῶν Εκκλησιῶν» διὰ τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, πρέπει νὰ δοῦμε «οἰκονομίαν Θεοῦ καὶ κίνησιν τοῦ Αγίου Πνεύματος πρὸς ἅπαντας τοὺς ἁρμοὺς τοῦ Κυριακοῦ Σώματος» 109, ὡς «ἁρμῶν τοῦ Κυριακοῦ Σώματος» νοουμένων προφανῶς ὅλων τῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων, θεωρουμένων ὡς μελῶν τῆς μιᾶς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ! 4

5 Γι αὐτὸ καὶ οἱ Οἰκουμενισταὶ δὲν διστάζουν, στὸ «θεάρεστο» ὅπως πιστεύουν αὐτὸ ἔργο τους, νὰ προχωροῦν σὲ ὅλο καὶ στενώτερη σχέσι καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἑταίρους τους, σὲ συνεργασία, συνυπογραφὴ κειμένων, συμπροσευχὴ κλπ. καὶ ἔφθασαν τελικῶς σὲ διεύρυνσι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως διὰ τῶν σχέσεων συνεργασίας καὶ συμπροσευχῆς ἀκόμη καὶ μὲ ἀλλοθρήσκους 109α... Ιδοὺ λοιπὸν ὁ σκοπὸς καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς «ἀναθεωρήσεως» τῆς συνόλου ζωῆς καὶ τάξεως τῆς Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, διὰ τῆς συμμετοχῆς στὴν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Αρά γε, αὐτὴ ἡ ἀνατροπὴ τῆς Πατερικῆς καὶ Συνοδικῆς Παραδόσεως τῆς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἰκονομία Θεοῦ καὶ κίνησις τοῦ Αγίου Πνεύματος; 2. Παπισμὸς καὶ Οἰκουμενισμὸς Σ ΤΟ ἀμίληκτο αὐτὸ ἐρώτημα δὲν ἀπαντοῦσαν καταφατικῶς στὴν ἀρχὴ οὔτε καὶ οἱ πολυ-αιρετικοὶ Παπικοί, πόσῳ μᾶλλον οἱ Ορθόδοξοι! Πράγματι, ἡ στάσις τοῦ Βατικανοῦ κατὰ τὴν πρώτη πεντηκονταετία τῆς ὠργανωμένης Οἰκουμενικῆς Κινήσεως ( ) ἦταν ἐπιφυλακτικὴ ἕως καὶ πλήρως ἀρνητική 110. Η Ρώμη, πιστὴ στὴν ἐκκλησιολογική της ἀκαμψία, ὡς ἕνωσι ἐννοοῦσε τὴν ἐπιστροφὴ πάντων τῶν Χριστιανῶν στὴν μάνδρα της. Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐπιφυλακτικότης καὶ διστακτικότης ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἦταν ἀπὸ μία ἄποψι ἐπαινετή! Η Ρώμη, πιστὴ στὴν ἐκκλησιολογική της ἀποκλειστικότητα, δὲν συμπεριλαμβάνεται ἕως καὶ σήμερα ὡς μέλος τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιῶν», παρὰ μόνον ἀποστέλλει παρατηρητὰς στὶς Γενικὲς Συνελεύσεις καὶ μετέχει ὡρισμένων μικτῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ 111, ἀναδεικνυομένη ἔτσι περισσότερο συνεπὴς ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς! Ομως, διὰ μέσου τῆς Β Βατικανῆς Συνόδου 112 ( ), ὁ 5

6 Παπισμὸς ἐγκαινίασε μία θεαματικὴ ἀλλαγή, παρουσιάζοντας καὶ διακηρύσσοντας τὸν ἰδικό του «Ρωμαϊκὸ» ἤ «Ρωμαιοκεντρικὸ Οἰκουμενισμό» 113. Απεφάσισε δηλαδὴ ὁ Παπισμὸς νὰ παρέμβη δυναμικὰ στὶς ἐκτὸς αὐτοῦ Οἰκουμενικὲς ἐξελίξεις καὶ νὰ καταθέση καὶ ἐφαρμόση τὴν ἰδική του «πρότασι» ἑνότητος, ὥστε νὰ βοηθήση τοὺς «διϊσταμένους ἀδελφοὺς» νὰ ἑνωθοῦν ὑπὸ τὴν σκέπην του. Τὸ «Διάταγμα περὶ Οἰκουμενισμοῦ» τῆς Β Βατικανῆς, θεμελιώνεται στὸν μῦθο τοῦ Παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου, παρουσιάζει τὸν Παπισμὸ ὡς τὴν μία καὶ μόνη Εκκλησία Θεοῦ, προτρέπει τοὺς πιστούς του νὰ συμμετάσχουν στὸ οἰκουμενικὸ ἔργο καὶ ἐγκαινιάζει μία νέα στάσι διαλόγου, συμπροσευχῆς, ἕως καὶ μερικῆς μυστηριακῆς κοινωνίας μὲ τὶς ἑτερόδοξες κοινότητες 114. Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ Β Βατικανὴ Σύνοδος δὲν ἐπέτρεψε τὴν δημιουργία ψευδαισθήσεων γιὰ τὸ πῶς ἐννοεῖ τὴν ἕνωσι, ἐφ ὅσον ἐπικύρωσε καὶ ἐπαύξησε τὶς ἀποφάσεις τῆς Α Βατικανῆς Συνόδου περὶ τοῦ πρωτείου καὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα, δηλαδὴ τῆς γιγαντιαίας αὐτῆς ἐκκλησιολογικῆς ἐξελίξεως, ἤ ὀρθότερα διαστροφῆς, τοῦ Παπισμοῦ. Σύμφωνα μὲ ἐπιφανῆ Καθηγητὴ τῆς Ορθοδόξου Δογματικῆς τὸ συμπέρασμα τῆς Β Βατικανῆς ἦταν ὅτι, «ὁ Κύριος ὥρισε μόνον τὸν Σίμωνα [Πέτρον] ὡς κέντρον καὶ κλειδοῦχον τῆς Εκκλησίας καὶ μόνον αὐτὸν κατέστησε ποιμένα ὁλοκλήρου τῆς Εκκλησίας» 115! Γιὰ τοὺς Παπικούς, σύμφωνα μὲ ἕτερο Καθηγητὴ τῆς Ορθοδόξου Δογματικῆς, τὸ δόγμα αὐτὸ «εἶναι δόγμα θείας Αποκαλύψεως καὶ ὄχι θέμα τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου» 116. Τὸ παπικὸ αὐτὸ δόγμα, ἡ πραγματικὴ αὐτὴ «πέτρα τοῦ σκανδάλου», εἶναι δυστυχῶς ἀδιάσειστο καὶ ἀδιαπραγμάτευτο. «Ο Παπικὸς Οἰκουμενισμὸς εἰδικῶς στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Ορθοδοξία θὰ τείνη, συνειδητὰ ἤ ἀσυνείδητα, νὰ ἐλαχιστοποιῆ τὰ 6

7 δογματικὰ προβλήματα, μὲ τὴν ἐξαίρεσι τοῦ Ρωμαϊκοῦ πρωτείου, τοῦ ἀναγκαίου αὐτοῦ σημείου τοῦ ἀνήκειν στὴν Εκκλησία» Βατικάνειο Ενωτικὸ Σχέδιο Λ ΟΓΙΚΩΣ, ἀφοῦ ἡ Β Βατικανὴ Σύνοδος ἦταν «ἑνωτικὴ» Σύνοδος, ἔστω καὶ μὲ ἀδιάσειστα τὰ παπικὰ θεμέλια, θὰ ἔπρεπε εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως νὰ καταργήση τὴν Οὐνία, γιὰ νὰ παύση τὸ καρκίνωμα αὐτὸ τὴν μολυσματική του δρᾶσι. Αλλωστε αὐτὸ ζήτησαν καὶ οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ἀπὸ τὴν Ρώμη στὴν Γ Πανορθόδοξη Διάσκεψι τῆς Ρόδου τὸν Νοέμβριο τοῦ 1964, στὴν ὁποίαν καὶ ἀπεφάσισαν τὴν προετοιμασία τους γιὰ τὸν διάλογο, ἐνῶ διαρκοῦσαν ἀκόμη οἱ ἐργασίες τῆς Β Βατικανῆς Συνόδου 118. Εδειξε ὅμως τὸ Βατικανὸ κάποια συγκατάβασι; Βεβαίως, ὄχι! Αντίθετα, μὲ τὸ «Διάταγμα περὶ τῶν Ανατολικῶν Καθολικῶν Εκκλησιῶν» ὠργάνωσε ἀκόμη περισσότερο τὶς οὐνιτικές του ἐκκλησίες καὶ ἐνέκρινε τὴν διατήρησι καὶ ἐπέκτασί τους εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων. Οἱ οὐνῖται κληρικοὶ προετρέποντο νὰ ἐξυπηρετοῦν μυστηριακῶς ἀκόμη καὶ τοὺς ὀρθοδόξους 119! Τί ἐσήμαινε τοῦτο; Οτι ἡ παλαιὰ Οὐνία εἶχε νὰ παίξη κάποιον ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν σύγχρονη πραγματικότητα, ἔστω κι ἄν εἶχε σχεδιασθῆ πλέον μία «íýá ïsêïõìåíéóôéêz ï íßá» 120 γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στὸν ἐξουνιτισμό τους. Ενα πιθανὸ «μοντέλο» ἑνώσεως, ὑποστηριζόμενο καὶ ἀπὸ τὸν πανίσχυρο Καρδινάλιο Ιωσὴφ Ράτσινγκερ, τὸν θεωρούμενο ὡς τὸν πλέον ἐμβριθῆ θεολόγο τοῦ Παπισμοῦ σήμερα, προβλέπει τὴν περίπτωσι ἐκείνη τῆς διακοινωνίας μεταξὺ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ καὶ Ορθοδοξίας, στὴν ὁποίαν ὁ Παπισμὸς δὲν θὰ ἐπιμείνη νὰ ἀποδεχθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι τὰ δόγματά του τῆς δευτέρας χιλιετίας, ἐφ ὅσον αὐτοὶ παρέμειναν στὴν μορφὴ τῆς Παραδόσεως τῆς πρώτης χιλιετίας. Αὐτὴ ἡ Παράδοσις (τῶν ὀρθοδόξων) δὲν ἀντιφάσκει, κατὰ 7

8 τοὺς παπικούς, στὰ νέα δόγματά τους, τὰ ὁποῖα τὴν ἀποσαφήνισαν καλύτερα 121!... Τὸ ἄτοπον τοῦ συλλογισμοῦ αὐτοῦ μόλις εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἐπισημάνουμε! Οἱ ὀρθόδοξοι, ὡς «ὑπανάπτυκτοι» δογματικῶς, καλοῦνται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν Παπισμὸ ὅπως εἶναι καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐντύπωσί του ὅτι εἶναι περισσότερο προηγμένος καὶ ἀκριβὴς δογματικῶς! Πρόκειται ὄντως γιὰ «íýá ïsêïõìåíéóôéêz ï íßá» καὶ οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ θὰ πρέπει νὰ κατανοήσουν, ὅτι αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ συγκατάβασις ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιδείξη τὸ Βατικανὸ ἀπέναντί τους στὴν σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισί τους! Επιφανεῖς Καθηγηταὶ Πανεπιστημίου, Κληρικοὶ καὶ Καθηγούμενοι Μονῶν τοῦ Αγίου Ορους, εὑρισκόμενοι μάλιστα ἅπαντες σὲ κοινωνία μὲ τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς, ὁμιλοῦν καὶ γράφουν ἀνοικτὰ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν γιὰ «σχέδιο ἤ τακτικὴ αἰώνων τοῦ Βατικανοῦ, τῆς σχεδιαζομένης ἐναλλαγῆς μεταξὺ συγχρόνου ἐπιθετικοῦ πολέμου καὶ διπλωματικοῦ διαλόγου. Τὴν τακτικὴν αὐτὴν μεταμόρφωσαν φαινομενικὰ κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1960 εἰς ἐπιθέσεις ἀγάπης καὶ διαλόγου καὶ στὴν πραγματικότητα σὲ ἐπιθέσεις ἀπὸ τὰ νῶτα...» 122. Επίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου Αντιοχείας στὴν Νότιο Αμερικὴ ὑπεστήριζε σὲ ἐπίσημη Εκθεσί του στὴν Ε Πανορθόδοξο Διάσκεψι τῆς Γενεύης τοῦ 1968, ἡ ὁποία ὅμως ὄχι μόνον δὲν τοῦ ἐπετράπη νὰ ἀναγνωσθῆ ὑπὸ τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ Φαναρίου, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ κατατεθῆ στὰ Παρακτικά, ὅτι ἀπὸ ὅσα ἐκ τῆς πείρας του εἶχε βεβαιωθῆ, οἱ προσπάθειες τῶν ἐπισήμων τοῦ Βατικανοῦ ὑπὲρ τῆς Ενώσεως, εἶναι μία νέα παγίδα γιὰ τὴν ἀπορρόφησι τῆς Ορθοδοξίας: «ἐχάλκευσαν μία νέα ἐκστρατεία ἐναντίον μας», ἔγραφε «μία ἐκστρατεία ποὺ φέρει τὸ σχῆμα τῆς ἀνεξικακίας, 8

9 πραότητος, ταπεινότητος, μία νέα μέθοδο, ἡ ὁποία εἶναι γνωστὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα συστήματα ὡς ἐπίθεσις εἰρήνης... ἔχω τὴν πεποίθησι ὅτι ὅλες οἱ παράκαιρες αὐτὲς (ἑνωτικὲς) προσπάθειες, εἶναι ἕνας ὀλισθηρὸς κατήφορος, ὁ ὁποῖος θὰ ὁδηγήση τὰ πνευματικά μας τέκνα σὲ ὑποταγὴ στὸν Καθολικισμὸ καὶ ὄχι σὲ μία ἔντιμη ἕνωσι» 123!... Αγιορείτης Ηγούμενος ἔγραφε πρὸ ἐτῶν: «Πρὸς ὑποταγὴν καὶ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τὸ Βατικανὸν προσποιεῖται ὅτι ἄλλαξε πνεῦμα. Προέβη εἰς χειρονομίας εὐγενείας καὶ καλῆς διαθέσεως μὲ τὸν σκοπὸν νὰ διαθέση εὐμενῶς τοὺς Ορθοδόξους ἀπέναντί του, ὥστε νὰ διευκολύνη τὴν ἐπάνοδόν τους εἰς τὴν Ρώμην... Αἱ φιλοπαπικαὶ ἐκδηλώσεις τῶν ὀρθοδόξων ἡγετῶν καὶ θεολόγων ἀμβλύνουν τὴν ἐκ παραδόσεως ἀντίστασιν τοῦ Ορθροδόξου λαοῦ καὶ προετοιμάζουν τὸ Ορθόδοξον πλήρωμα διὰ τὴν μελετωμένην ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ, καλῶς σχεδιασθεῖσαν καὶ σταδιακῶς ἐφαρμοζομένην οὐνιτοποίησιν τῶν Ορθοδόξων» 124. Επίσης, πρὸ εἰκοσαετίας ἔγραφε ἁγιορειτικὸ περιοδικό: «...Σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς ἐνδείξεις τὸ Βατικανὸ ἔχει σχεδιάσει καὶ προετοιμάσει ìßá «Xíùóé» ï íéôéêïˆ ôýðïõ. Στὴν ἀρχὴ θὰ συμφωνηθῆ νὰ διατηρήση κάθε ἐκκλησία τὶς ἰδικές της παραδόσεις (τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο νὰ ἰσχύη γιὰ τὴ δύσι), οἱ δὲ ἄλλες δογματικὲς διαφορὲς νὰ θεωρηθοῦν ὡς θεολογούμενα ζητήματα... Εν τῷ μεταξὺ οἱ θεαματικὲς ἐκδηλώσεις (διάλογοι, συμπροσευχὲς καὶ τὰ ὅμοια) διαβρώνουν τὸ Ορθόδοξο πλήρωμα. Ηδη σὲ Ορθόδοξες ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες τῆς Εὐρώπης äßäåôáé _ èåßá Êïéíùíßá ós Ðáðéêïýò. Παραπλανοῦν ἐπίσης τοὺς δυτικοὺς ἐκείνους ποὺ κουρασμένοι ἀπὸ τὸν παπισμὸ θέλουν νὰ προσέλθουν στὴν Ορθοδοξία. 9

10 Τοὺς καθησυχάζουν ὅτι δῆθεν ἡ ἕνωσις εἶναι κοντὰ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ γίνουν Ορθόδοξοι» 125. Μᾶς ἀποκαλύπτει ἄλλος Κληρικός, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου: «Ο πατριάρχης Αθηναγόρας συνέδραμε χωρὶς ἀναστολὲς στὴν προώθηση τῶν στόχων τῆς Β Βατικανῆς Συνόδου, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλοι ἀπὸ τὴν ŠðïôáãZ ô\ò Ïñèïäïîßáò óô í Ðáðéóìü, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἑνώσεως» 126. Πράγματι, ἐνῶ διαρκοῦσε ἀκόμη ἡ Β Βατικανή, ὁ πατριάρχης Αθηναγόρας ἔσπευσε νὰ συναντηθῆ μὲ τὸν Πάπα Παῦλο τὸν ΣΤ στὰ Ιεροσόλυμα τὸν Ιανουάριο τοῦ Καὶ τί ἔκαναν ἐκεῖ οἱ «åsñçíïðïéïß» 128, ὅπως προβάλλονται ἕως σήμερα ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους; Ο ἴδιος ὁ πατριάρχης Αθηναγόρας ἀπεκάλυψε τὰ ἑξῆς ἐκπληκτικὰ σὲ ὁμάδα προσκυνητῶν στὴν Κωνσταντινούπολι τὸ 1971, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ὁ γνωστὸς π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ ὁποῖος καὶ τὰ κατέγραψε: «... ÅðÞãáìå ït äõü ìáò Ýñé ìs Ýñé», ὡμολόγησε ὁ Αθηναγόρας, «åsò ô äùìüôéüí ôïõ [ôïˆ ÐÜðá Ðáýëïõ ôïˆ ÓÔ ] êáq åu áìåí ìßá ìõóôéêzí ìéëßáí ït äõü ìáò... Ôß åuðáìåí;... ÅêÜìáìå êïéí í ðñüãñáììá, ìs sóïôéìßáí Aðüëõôïí, ƒ é ìs äéáöïñüí» 129. Ακολούθησε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1965 ἡ ἀμοιβαία ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων τοῦ , ἡ ὁποία θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὰς ὡς «ἔναρξις μιᾶς νέας φάσεως» 131 στὶς σχέσεις ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, χαρακτηριζομένης ἀπὸ φιλικὲς χειρονομίες καὶ ἐνέργειες. Ποιό ὅμως ἦταν τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς πράξεως αὐτῆς; Σχολιάζει μακαρίτης ἤδη Κληρικὸς ἐπιφανὴς Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς Θεολογίας: «Διὰ τὸ Βατικανὸ τοῦτο [ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων] 10

11 AðåôÝëåóå ìõóôçñéáê\ò êïéíùíßáò βάσει τῆς ὑπ αὐτοῦ ἀναγνωρίσεως τῶν Ορθοδόξων μυστηρίων... Τὸ ὅτι τὸ Φανάρι ἀμέσως ἀνταπέδωσε μὲ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Βατικανοῦ σύγχρονον ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1054 τὴν 7ην Δεκεμβρίου 1965, σημαίνει ὅτι ἡ κοινὴ πρᾶξις αὐτὴ eôï AðïôÝëåóìá ìõóôéê í óõíåííïþóåùí ìåôáî ô í äýï... Τὸ ὅτι σχεδὸν σύσσωμα χαιρέτησαν τὴν πρᾶξιν οἱ ὑπόλοιποι Ορθόδοξοι ὡς πρᾶξιν καλῆς θελήσεως, δὲν ἔχει καμμίαν δογματικὴν σημασίαν. Át átñýóåéò ôïˆ Âáôéêáíïˆ ðáñáìýíïõí» 132. Ετερος δέ, ἀρχιερεὺς αὐτός, ὁ Σιναίου κ. Δαμιανός, εἶχε ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ τῶν ὀρθοδόξων στὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων τοῦ 1965 γιὰ τοὺς Λατίνους ἐσήμανε «Cñóéí ô\ò Aêïéíùíçóßáò» 133 μὲ τοὺς ὀρθοδόξους, σύμφωνα μὲ τὰ γαλλικὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς ἰδικῆς τους σχετικῆς «Πράξεως» γι αὐτὸ καὶ ἐνθαρρύνονται πλέον οἱ παπικοὶ ἀνοικτὰ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τους, νὰ συμμετέχουν χωρὶς ἐνδοιασμὸ στὰ μυστήρια τῶν ὀρθοδόξων. Μὲ τὴν θέσι τους αὐτὴ οἱ Παπικοὶ μᾶς θεωροῦν, συνεχίζει ὁ ἴδιος ἀρχιερεύς, ὡς κατὰ κάποιον τρόπον μέλη τῆς ἐκκλησίας τους, ὅπως καὶ τοὺς οὐνῖτες!... Αὐτὸ δὲ ποὺ περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς, εἶναι νὰ ἄρουμε καὶ μεῖς τὴν ἀκοινωνησία καὶ νὰ κοινωνοῦμε τοὺς Παπικούς, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῆ ἡ ἑνότητα στὴν βάσι! Οἱ τραγικὲς αὐτὲς προβλέψεις φαίνεται δυστυχῶς νὰ ἐπαληθεύωνται στὶς ἡμέρες μας!... Ακόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Σιναίου ἄλλωστε, ποὺ προέβη σὲ αὐτὲς τὶς καταγγελίες, δὲν κατώρθωσε νὰ ἀποφύγη προσφάτως τὴν παπικὴ προέλασι στὸ Σινᾶ! Ορθόδοξη Αντίδρασι Ε ΝΩΠΙΟΝ αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς καταστάσεως, πολλοὶ Ορθόδοξοι ἀντέδρασαν, ἀλλὰ ἐλάχιστοι ὑπέστησαν τὸ κόστος μιᾶς συνεποῦς Ομολογίας. 11

12 Ορθόδοξη συνέπεια ἐπέδειξε ὁ μακαριστὸς Πρωθιεράρχης τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Μητροπολίτης Φιλάρετος, γι αὐτὸ καὶ μποροῦσε νὰ ἐλέγχη μετὰ παρρησίας καὶ νὰ ὀρθοτομῆ τὸν λόγον τῆς Αληθείας. Η μαρτυρία του ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ βαρύτητα, ὅταν ἀναλογισθοῦμε ὅτι τὸ 1998, δεκατρία ἔτη μετὰ τὴν κοίμησί του, τὸ ἱερὸ Λείψανό του εὑρέθη ἄφθαρτο καὶ ἤδη θαυματουργεῖ!... Νὰ θυμίσουμε ἐπίσης, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος μετὰ τῆς Ιερᾶς Συνόδου του ἀνεγνώρισε καὶ ἐτακτοποίησε τὶς χειροτονίες τῶν Αρχιερέων τῶν Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος. Εγραφε λοιπὸν τότε ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος στὸν πατριάρχη Αθηναγόρα, ὅτι ἡ ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων ἐξισώνει τὴν πλάνη μὲ τὴν Αλήθεια. Καὶ συνέχιζε: «Äçëïˆìåí Aðïöáóéóôéê ò êáq êáôçãïñçìáôéê ò: êáììßá Xíùóéò ô\ò Ñùìáúê\ò Åêêëçóßáò äsí åyíáé äõíáôþ, Tö óïí äsí Aðïêçñýîg á ôç ô? íýá äüãìáôü ôçò... Xùò ôïõ äs óõìâj ôïˆôï, ït Aíáèåìáôéóìïq ôïˆ ÐáôñéÜñ ïõ Ìé ázë Êçñïõëáñßïõ äéáôçñïˆí ëçí ôzí só ýí ôùí êáq _ Cñóéò ôùí Aðïôåëår ðáñüíïìïí êáq Cêõñïí» 134! Μποροῦμε νὰ κατηγορήσουμε ἕναν σύγχρονο Αγιο γιὰ μικροψυχία; Ο ἴδιος ἐδήλωνε: «Βεβαίως, δὲν εἴμεθα ἐναντίον εὐμενῶν ἀμοιβαίων σχέσεων μὲ τοὺς ἐκπροσώπους ἄλλων Ομολογιῶν, ἐφ ὅσον δι αὐτῶν δὲν προδίδεται ἡ Αλήθεια τῆς Ορθοδοξίας» 135. Καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ φυσικὸ καὶ σχεδὸν ἀναπόφευκτο στὴν σύγχρονη πλουραλιστικὴ κοινωνία καὶ ἰδίως στὴν Εὐρώπη καὶ Αμερική. Ισως ὅμως σπεύσουν οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ νὰ ὑποστηρίξουν, ὅτι αὐτὸ ἀκριβῶς πράττουν καὶ αὐτοί, ὅταν διεξάγουν «διαλόγους» μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία μαζί τους. 12

13 Εν τούτοις, οἱ ὀρθόδοξοι Οἰκουμενισταὶ ὄντως προδίδουν τὴν Αλήθεια τῆς Ορθοδοξίας, τοῦτο δὲ τὸ λέγουμε διότι ἀφ ἑνὸς μέν, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φιλάρετος δὲν ἐδέχετο οὔτε κἄν τὴν ἰδέα διαλόγου μὲ τοὺς ἐκπεσόντας τῆς Ορθοδοξίας, διότι κατ αὐτόν, σύμφωνα μὲ τοὺς Αγίους Πατέρας, πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς ἐπιτρέπεται μόνον ὁ «μονόλογος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κηρύγματος, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ Εκκλησία καλεῖ αὐτοὺς νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τοὺς κόλπους αὐτῆς, ἀπαρνούμενοι πᾶσαν διδασκαλίαν ἀντίθετον πρὸς τὴν διδασκαλίαν τῆς Εκκλησίας» 135 ἀφ ἑτέρου δέ, ὅπως παρατηρεῖ εὔστοχα κληρικὸς καθηγητὴς πανεπιστημίου: «ἐδῶ ὅμως ἀπὸ ἐτῶν ὁ διάλογος νοεῖται ὡς ἀμοιβαία ἀναγνώριση καὶ ὄχι συνάντηση στὴν Αλήθεια, τὸν ἕνα Χριστὸ δηλαδή, ὅπως παραδίδεται στὸν λόγο καὶ στὴν πολιτεία τῶν Αγίων μας. Αὐτὸ ὅμως συνιστᾶ οὐνιτισμόν» 136! 5. Ορθοδοξο-Παπικὸς Διάλογος Μ ΕΤΑ τὸ 1965 κηρύχθηκε μεταξὺ Ρώμης καὶ Κωνσταντινουπόλεως ὁ λεγόμενος «διάλογος τῆς ἀγάπης», ὁ ὁποῖος παρέβλεπε κάτι πολὺ σημαντικό: «Ç AãÜðç ŠðïìÝíåé ô? AóèåíÞìáôá ô í AäõíÜôùí, Aëë? äsí êáëýðôåé ôqò ðëüíåò ô í átñåôéê í» 137!... Εἶναι γνωστὸν ἄλλωστε, ὅτι καὶ ὁ διεξαγόμενος ἀπὸ τοῦ 1980 θεολογικὸς διάλογος 138 μὲ τοὺς Παπικοὺς ἔφθασε σὲ πλήρη ἀναγνώρισι ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν τῆς ἐκκλησιαστικότητος τῶν Παπικῶν καὶ τῶν Οὐνιτῶν, κατὰ τὴν Ζ Γενικὴ Συνέλευσι τῆς Μικτῆς Επιτροπῆς Διαλόγου στὸ Βελεμένδιο τοῦ Λιβάνου τὸ Τελικῶς δὲ κατέληξε σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο καὶ ναυάγιο στὴν Η Γενικὴ Συνέλευσι στὴν Βαλτιμόρη τῶν Η.Π.Α. τὸ 13

14 , ἐξ αἰτίας ἀκριβῶς τῆς ἀμειώτου διαβρωτικῆς δράσεως τῶν Οὐνιτῶν σὲ ὀρθόδοξες χῶρες καὶ τοῦ φανεροῦ «Tìðáéãì τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν ἀπὸ τὸ Βατικανό, διὰ τοῦ σημερινοῦ ἐνθέρμου ὑποστηρικτοῦ τῆς Οὐνίας Πάπα Ιωάννου Παύλου τοῦ Β. Μάλιστα, ἀκόμη καὶ ὁ χρησιμοποιούμενος ἐντὸς τοῦ οἰκουμενιστικοῦ παραληρήματος ὅρος «ἀδελφὲς ἐκκλησίες» γιὰ τὴν ὀρθόδοξη καὶ τὴν παπική, ἐπεξηγήθηκε πρόσφατα ἀπὸ τὸ Βατικανό, ὅτι δὲν εἶναι ὀρθὸς κατ ἀκρίβειαν, ἐφ ὅσον ὁ Παπισμὸς δὲν λογίζεται ὡς «ἀδελφὴ» ἐκκλησία κανενός, ἀλλὰ μόνον ὡς «μητέρα» ἐκκλησία πάντων 141! Ετερος ἐπιφανὴς κληρικὸς πανεπιστημιακὸς Καθηγητής, ἔγραψε πρόσφατα, μετὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Πάπα στὴν Ελλάδα, τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικώτατα, ὡς εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ ὀρθοδοξοπαπικοῦ διαλόγου, στὸν ὁποῖον συμμετεῖχε ἀπὸ τῆς ἐνάρξεώς του: «Ο θεολογικὸς διάλογος ποὺ ἄρχισε τὸ 1980 καὶ πέρασε ἤδη τὴν εἰκοσαετία δὲν ἔχει ἀποφέρει κανένα ἀποτέλεσμα, ἀφοῦ οἱ σχεδιαστὲς τοῦ Διαλόγου, κατὰ παγκόσμια ἱστορικὴ πρωτοτυπία, προγραμμάτισαν νὰ συζητηθοῦν πρῶτα τὰ θέματα ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ ὄχι αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν, τὰ ἑνοῦντα καὶ ὄχι τὰ διαιροῦντα, γιατὶ ἐγνώριζαν πώς, ἄν ἀρχίζαμε νὰ συζητοῦμε τὶς μεγάλες καὶ οὐσιαστικὲς ἐκκλησιολογικὲς καὶ θεολογικές διαφορές μας, ὁ διάλογος θὰ τινασσόταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὸν ἀέρα, καὶ δὲν συνέφερε αὐτὸ στὴν παπικὴ ἐκκλησία γιὰ δύο λόγους: ἐν πρώτοις γιατὶ μὲ τὴν ἐπίφασι τῆς ἑνότητος συγκρατοῦσε πολλοὺς κληρικοὺς καὶ θεολόγους, ἀλλὰ καὶ ἁπλοὺς πιστούς, δικούς της, ἀπὸ τὸ νὰ προσέρχονται καὶ νὰ ἀσπάζονται τὴν Ορθοδοξία, καὶ δεύτερον γιατὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἐκεχειρία τοῦ διαλόγου ἐξακολουθοῦσε νὰ δρᾶ προσηλυτιστικὰ μὲ τὴν Οὐνία ἀνάμεσα στοὺς ὀρθοδόξους πληθυσμοὺς καὶ νὰ τοὺς παρουσιάζει 14

15 τὴν ψευδῆ εἰκόνα ὅτι ἔχουμε ἑνωθῆ, ὅτι κρατοῦμε τὶς ὅποιες διαφορὲς καὶ ἰδιαιτερότητες ἔχουμε, ἀλλὰ ἀναγνωρίζουμε τὸν πάπα. Επὶ εἴκοσι χρόνια περιφέρεται αὐτὴ ἡ ψεύτικη εἰκόνα τῆς Ενότητος καί, ἄν δὲν παρενέπιπτε τὸ θέμα τῆς Οὐνίας γιὰ νὰ παρουσιάσει στὴν πράξη καὶ ὄχι στὰ ὑποκριτικὰ λόγια καὶ στὶς συγγνῶμες, τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ πάπα, θὰ ζούσαμε ἀκόμη στὴν ἐφορία τῆς ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων, παρόμοια μὲ αὐτὴν ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψι τοῦ πάπα στὴν Αθήνα. ÊáíÝíá êáñð äsí AðÝöåñå èåïëïãéê ò äéüëïãïò ï ôå ït AíôáëëáãSò TðéóêÝøåùí. Êáììßá èåïëïãéêz äéáöïñ? äsí Tîïìáëýíèçêå. Êáììßá ðëüíç äsí Aíáãíþñéóå ðüðáò. Áêüìç êáq ô Filioque ðï Vêáíå ôz ìåãüëç Üñç êáq äsí ô AðÞããåéëáí óôzí ëåéôïõñãßá ðï Vêáíå ãé? ôï ò êáèïëéêï ò [óôzí ÁèÞíá], ìüíï êáq ìüíï ãé? í? ðáñáðëáíþóåé ôï ò Aäáårò, Tîáêïëïõèår í? ŠðÜñ åé êáq í? AðáããÝëåôáé Að ëïõò ôï ò ðáðéêï ò ôïˆ êüóìïõ. Ôßðïôå äsí Cëëáîå» 142!... Οντως, στὸν Παπισμὸ «τίποτε δὲν ἄλλαξε» στοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστὰς ὅμως ἄλλαξαν πολλά, μὲ κυριώτερο τὴν ἀπώλεια αἰσθήσεως τῆς χαώδους πνευματικῆς μας διαφορᾶς μὲ τὴν αἵρεσι αὐτή, ἡ ὁποία πλέον θεωρεῖται ὡς «Εκκλησία Χριστοῦ», καὶ ἐπιζητεῖται ἡ συνεργασία της γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ διακονίαν τοῦ κόσμου Φιλο-παπικὸ «ἄνοιγμα» τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ Εκκλησία τῆς Ελλάδος τοῦ νέου ἡμερολογίου, ὑπὸ τὸν προκαθήμενό της ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο ὑπεδέχθη, ὡς γνωστόν, τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα στὴν Ελλάδα τὸν Μάϊο τοῦ 2001 μὲ ὅ,τι αὐτὸ ἐσήμαινε 143, καὶ ἐγκαινίασε πλέον τακτικὴ συνεργασία μὲ τὸ Βατιακανὸ «ἐπάνω σὲ θέματα ποιμαντικῆς 15

16 μέριμνας καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο» 144, μὲ εἰδικὴ ἀντιπροσωπία ποὺ ἀπέστειλε στὴν Ρώμη τὸν Μάρτιο τοῦ 2002, συναγωνιζομένη κατ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ ἀπὸ δεκαετίες οἰκουμενιστικὸ φιλαιρετικὸ ἄνοιγμα τοῦ Φαναρίου. Μόλις δὲ πρὸ μηνὸς (Φεβρουάριος 2003), ἦλθε στὴν Αθήνα ὁ Καρδινάλιος Βάλτερ Κάσπερ, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικίου Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθησι τῆς Ενότητος τῶν Χριστιανῶν καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ ὑπερβολικὴ χαρὰ καὶ τιμὴ ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους φιλοπαπικοὺς τῆς ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας. Στὴν προσφώνησί του πρὸς τὸν Καρδινάλιο ὁ Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Επιτροπῆς ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Αμβρόσιος τὴν ὡμίλησε γιὰ προσπάθεια ἀμφοτέρων οἰκοδομήσεως ἑνὸς καλυτέρου μέλλοντος γιὰ τὴν Εὐρώπη, ἐπεσήμανε τὸν ἐξαιρετικὰ ἀναγκαῖο ρόλο τῆς «Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καὶ τῆς εὐθύνης τῶν «ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων» Ανατολῆς καὶ Δύσεως ἐνώπιον τῶν κοινωνικῶν δεινῶν, ἐβεβαίωσε ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνάρρησι τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου «μία μακρὰ περίοδος ἐσωστρεφείας ἔχει ἤδη παρέλθει», ἐπρότεινε τὴν ἐπανάληψι τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου καὶ τὴν ἀνάπτυξι αὐτοτελῶν διμερῶν σχέσεων Ρώμης - Αθηνῶν, καὶ κατέληξε ὡς ἑξῆς: «Οἱ ἐγωϊσμοὶ μᾶς ἐχώρισαν! Η ταπείνωσις ἄς μᾶς ἑνώνη καθημερινῶς ἕως τῆς τελικῆς, τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως. Αμήν» 145! Υπενθυμίζουμε ἐδῶ, ὅτι ὁ ἴδιος ἀρχιερεὺς εἶχε δηλώσει σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή, ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν καὶ ἕτεροι ἀρχιερεῖς τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος, ὅτι «ὁ Καθολικισμὸς δὲν εἶναι αἵρεσις... εἶναι σχίσμα γι αὐτὸ ἔχουν μυστήρια... βάπτισμα... γι αὐτὸ μεταλαμβάνουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων» 146! Γιὰ τὴν αἵρεσι τοῦ Filioque ὑποστήριξε, ὅτι «δὲν εἶναι ἀναίρεσις τοῦ δόγματος τῆς Αγίας Τριάδος... ἄν τὸ στείλλη τὸ Αγιο Πνεῦμα 16

17 ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς ἐγὼ δὲν ἤμουν σύμβουλος ἐκεῖ γιὰ νὰ δῶ τί ἔγινε... εἶναι θέμα θεολογικὸν [προφανῶς ἤθελε ἴσως νὰ εἰπῆ «θεολογούμενον»], δὲν εἶναι αἵρεση αὐτὸ τὸ πρᾶγμα» 146!... Αποτελοῦν αὐτὰ ὀρθοτόμησι τοῦ λόγου τῆς Αληθείας καὶ Πατερικὸ φρόνημα; Ο Αγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς βεβαιώνει ὅτι οἱ Λατῖνοι μὲ τὴν προσθήκη τοῦ Filioque εἶναι αἱρετικοὶ καὶ ὡς αἱρετικοὺς τοὺς ἀποκόψαμε ἀπὸ τὴν Εκκλησία. Οσοι ἰσχυρίζονται ὅτι ὀρθῶς πιστεύουν οἱ Λατῖνοι καὶ ὀρθῶς ἐξέφρασαν τὸ δόγμα περὶ τοῦ Filioque, αὐτοὶ εἶναι «óöüäñá ô í TãêÝöáëïí äéáóåóåéóìýíïé» 147, δηλαδὴ ἔχουν πάθει διάσεισι ἐγκεφάλου. Καὶ ὅταν ὁ λατῖνος ἐπίσκοπος Κύπρου ἐρώτησε τοὺς δεκατρεῖς Οσιομάρτυρας τῆς Μονῆς Καντάρας τὸν ΙΓ αἰῶνα νὰ τοῦ ποῦνε τί σκέπτονται ὅτι εἶναι ὁ ἄζυμος ἄρτος τῆς λατινικῆς λειτουργίας: «εἶναι σῶμα Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἤ ὄχι;», ἐκεῖνοι ἀμέσως ἀπήντησαν μὲ μιά φωνή: «ÄSí åyíáé ó ìá ñéóôïˆ, ñéóôs ÂáóéëÝá, ðùò Tó ô áñáêôçñßæåéò ð ò åyíáé» 148! Καὶ ἐβασανίσθησαν ἀπανθρώπως καὶ ἐκάησαν ζωντανοὶ γιὰ τὴν Ομολογία τους... Ας ἐπανέλθουμε ὅμως στὴν πρόσφατη ἐπίσκεψι τοῦ Καρδιναλίου Κάσπερ. Στὴν προσφώνησί του πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος ἐβεβαίωσε ὅτι «οἱ δύο Εκκλησίες καλοῦνται νὰ διαπραγματευτοῦν» «ἔντονα ἐπείγοντα θέματα κοινοῦ ἐνδαφέροντος» «γιὰ τὰ ὁποῖα μποροῦν καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀρθρώσουν κοινὸ λόγο»: ὅπως γιὰ τὸ θέμα τῆς κοινῆς χριστιανικῆς κληρονομίας καὶ ταυτότητος τῆς Εὐρώπης, γιὰ θέματα βιοηθικῆς κ.ἄ. 149 Ο δὲ Καρδινάλιος Κάσπερ, ἀπὸ μέρους του, ὑπενθύμισε ὅτι Πάπας καὶ ἀρχιεπίσκοπος «ἀνέλαβαν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν πιὸ ἐπίσημο τρόπο στὸν Αρειο Πάγο τῶν Αθηνῶν, νὰ συνεργαστοῦν, ἔχοντας στὸ νοῦ τους τὶς εὐθύνες τους γιὰ τὶς χριστιανικὲς ρίζες τῆς Εὐρώπης», καὶ ὅτι «ἄνοιξε μία νέα σελίδα στὶς σχέσεις μας καὶ στὴν ἐνίοτε δύσκολη 17

18 ἱστορία μας». Επίσης, «ô ìýëëïí ô\ò Å ñþðçò åyíáé ôüóï óçìáíôéêü, žóôå í? šèår í? ðñï ùñïˆìå ðýñáí ôïˆ ðáñåëèüíôïò, ô í äéáéñýóåþí ìáò, ô í Aóõíåííïçóé í ìáò êáq ô\ò Aìïéâáßáò Aðïìáêñýíóåùò» 149!... Προκύπτει λοιπὸν τὸ ἐρώτημα: Ποιός τελικὰ εἶναι ὁ σκοπὸς ὑπάρξεως τῆς Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης ἤ ἡ μέλλουσα Βασιλεία; Μποροῦμε χάριν τῆς πρώτης νὰ θυσιάσουμε τὴν δεύτερη; Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαναν οἱ ταλαίπωροι Λατινόφρονες τοῦ Βυζαντίου!... Η ἀνάληψις ἀπὸ κοινοῦ, ὀρθοδόξων καὶ αἱρετικῶν, ἔργου εὐθύνης καὶ μαρτυρίας ἄνευ προηγουμένης ἑνώσεως ἐν τῇ Αληθείᾳ τῆς Πίστεως, συνιστᾶ ἀκριβῶς τὴν κακοδοξία τῆς κοινῆς διακονίας τοῦ κόσμου παρὰ τὶς δογματικὲς διαφορές, ἡ ὁποία κεῖται ἐξ ἀρχῆς στὰ θεμέλια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Εἶναι λοιπὸν ἕνας ἁπλὸς καὶ πείσμων στεῖρος δεκατριμερισμὸς ὁ ἀγώνας τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ελλάδος; Η ἄρνησις τῆς συγχρόνου ἑνωτικῆς κινήσεως, δὲν εἶναι ἄρνησις πρὸς τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἑνότητα. Ο ἀγώνας γιὰ τὴν Αλήθεια τῆς Πίστεως δὲν εἶναι μισαλλοδοξία καὶ φανατισμός, ἀλλὰ πιστότητα στὸ Εὐαγγέλιον τῆς Αληθείας, ὅπως τὸ διεφύλαξαν καὶ μᾶς τὸ παρέδωσαν οἱ Αγιοι Πατέρες, γιὰ νὰ ἀποτελῆ Αὐτὸ τὴν μοναδικὴ ἐλπίδα σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ νὰ ἀποκαλύπτη τὸν μοναδικὸ τρόπο ἀληθινῆς ἀγάπης καὶ ἑνότητος. Γίνεται ἰδιαιτέρως κατανοητὸ ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅτι ἐνώπιον τῆς διπλῆς ἀπειλῆς κατὰ τῆς Ορθοδοξίας ἐκ μέρους τοῦ παναιρετικοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προβάλλει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ἀναβαπτισμοῦ μας στὰ νάματα τῆς Παλαμικῆς Θεολογίας. Οἱ ἀγῶνες τῶν Αγίων Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ ἔσωσαν τὴν Ορθοδοξία ἀπὸ τὶς μεγάλες αἱρετικὲς ἀπειλὲς τοῦ ΙΔ καὶ ΙΕ αἰῶνος, καὶ μόνον ἡ δημιουργικὴ ἀφομοίωσις ἀπὸ ἐμᾶς τῆς ζωῆς 18

19 καὶ τῆς διδασκαλίας τους, θὰ μᾶς ἱκανώση, Χάριτι Θεοῦ, νὰ διατηρήσουμε ἔργῳ καὶ λόγῳ τὴν Ορθόδοξη αὐτοσυνειδησία μας. 7. Η εὐθύνη καὶ μαρτυρία τῶν Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν Ο Ι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ Αντι-οικουμενισταὶ καὶ Αντιπαπικοὶ/ Ανθενωτικοὶ τοῦ Πατρίου Ημερολογίου δὲν θριαμβολογοῦν, ὅταν πιστοποιοῦν καὶ καταγγέλουν μὲ πόνο τὴν πτῶσι Πίστεως τῶν ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστῶν. Διότι ἡ θέσις τους, εἶναι θέσις βαρυτέρας πλέον εὐθύνης. Οποιος διαφυλάσσει ἀκέραιη τὴν Αλήθεια, ἔχει τὸ καθῆκον τῆς μαρτυρίας τῆς Πίστεως μὲ τὴν ζωή του, καὶ θὰ κριθῆ γιὰ τὸ τί ἔχει κάνει ὑπὲρ τῆς Αληθείας ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν ἱστορία καὶ τοὺς συγχρόνους του ἀνθρώπους, τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακράν. Οποιος ἔχει τὸ τάλαντον τῆς Αληθείας καὶ δὲν κερδίσει τίποτε, θὰ τιμωρηθῆ περισσότερο ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως, διότι περιφρόνησε τὴν Χάρι ποὺ ἐνοικεῖ μέσα στὴν Ορθοδοξία, ἐνῶ οἱ αἱρετικοὶ ἴσως ἐλεηθοῦν, διότι δὲν τὴν ἐγνώρισαν, ἀλλὰ πιθανὸν νὰ πέθαναν μὲ τὴν νοσταλγία της!... Η αἴσθησις τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν Αλήθεια μᾶς ὠθεῖ, ὡς τὸ Ορθόδοξο Ακαινοτόμητο Ενιστάμενο Πλήρωμα τῆς Εκκλησίας, νὰ ἀπευθύνουμε κλῆσι μετανοίας πρωτίστως πρὸς τοὺς ἰδίους τοὺς ἑαυτούς μας, γιὰ τὶς παραλείψεις μας καὶ γιὰ τὴν ἀνεπάρκειά μας, ποὺ ἴσως ἐμπόδισαν τὴν Αλήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ φανερωθῆ στὴν πληρότητά της καὶ νὰ καταυγάση καὶ ἄλλους ἀνθρώπους, ὥστε νὰ τὴν ποθήσουν καὶ νὰ τὴν ἀσπασθοῦν ἐπίσης, ἡ αἴσθησις εὐθύνης γιὰ τὴν Αλήθεια μᾶς ὠθεῖ νὰ ἀπευθύνουμε κλῆσι μετανοίας πρὸς τὸν Παπισμὸ καὶ τὸν Πάπα, χρησιμοποιοῦντες τοὺς λόγους συγχρόνου κληρικοῦ Καθηγητοῦ, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Παπισμὸς πρέπει «νὰ παύσει νὰ εἶναι Παπισμὸς καὶ ὁ Πάπας νὰ παύσει νὰ εἶναι Πάπας! Νὰ γίνει ὁ Παπισμὸς Εκκλησία Χριστοῦ καὶ ὁ Πάπας Επίσκοπος τῆς Εκκλησίας τοῦ 19

20 Χριστοῦ, καὶ ὄχι «παγκόσμιος ἐπίσκοπος», ἀλάθητη κεφαλὴ τῆς Εκκλησίας καὶ κοσμικὸς ἡγεμών, Βασιλεὺς τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ» 150! Καὶ τέλος, ἀπευθύνουμε κλῆσι μετανοίας πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστάς, νὰ παύσουν νὰ συμμετέχουν ἐνεργὰ στὸν ἐξουνιτισμὸ τῶν ἰδίων τῶν ἑαυτῶν τους καὶ τῶν ποιμνίων τους! Διότι, ὅπως ἔγραφε καὶ πάλι ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φιλάρετος, «λίαν ἐπικίνδυνον γίνεται τὸ δηλητήριον, τὸ ὁποῖον βαθμιαίως εἰσ- άγεται εἰς τὸν ὀργανισμὸν μὲ ὁλονὲν μεγαλυτέρας δόσεις ὑπ ἐκείνων πού, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς των, δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι δηλητηριασταί, ἀλλὰ πνευματικοὶ ἰατροί» 151!... Οπωσδήποτε, δὲν ἀναμένουμε ἄμεσα καὶ θεαματικὰ ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ὡς πιστοί, πιστεύουμε ἀκράδαντα στὰ θαύματα. Η μαρτυρία τῆς Ορθοδοξίας ἦταν πάντοτε θαυμαστὴ μαρτυρία ποιότητος καὶ ζωῆς. Οἱ Ορθόδοξοι θὰ προσελκύσουν στὴν Αλήθεια καὶ θὰ ἐπενεργήσουν, Χάριτι Θεοῦ, ὡς φύραμα λυτρωτικὸ γιὰ τὸν σύγχρονο παραπαίοντα κόσμο, μὲ τὴν εἰρηνικὴ ἀκτινοβολία τῆς Λατρείας τους, μὲ τὴν φωτεινὴ ζωὴ τῶν Ιερέων, Μοναχῶν καὶ πιστῶν τους, μὲ τὸ πνεῦμα τῆς θυσιαστικῆς διακονίας ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀνεξαιρέτως, καὶ τὸν ἱερασποστολικό τους ζῆλο. Δεόμεθα ταπεινὰ νὰ διανοίξη ὁ Κύριος τοὺς πνευματικοὺς ὀφθαλμοὺς ὅλων τῶν ὑπευθύνων πρὸς κατανόησιν τῆς Αληθείας ἔναντι τῆς πλάνης τῆς αἱρέσεως, πρὸς κατάκρισιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἄρνησιν τοῦ ἑνωτικοῦ, δηλαδὴ οὐνιτικοῦ προγράμματος τοῦ Βατικανοῦ, καὶ διακηρύσσουμε εὐθαρσῶς μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ Ιωσὴφ τὸν Βρυέννιο, τὸν περίφημο διδάσκαλο τοῦ Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅτι «Ô ðáôñïðáñüäïôïí óýâáò ï ê Añíçóüìåèá... Tí ôïýô TãåííÞèçìåí, åsò ôïˆôï Tâáðôßóèçìåí, ôïýô óõíáíåóôñüöçìåí, Tí ôïýô æ ìåí êáq Tí ôïýô êïéìçèçóüìåèáÿ ås äs êáéñ ò êáëýóåé, ìõñéüêéò ŠðSñ 20

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Συμφωνία τῶν Οἰκουμενιστῶν Εξισώνει Ορθοδοξίαν καὶ Αἵρεσιν! * Ο Ορθόδοξος Λαὸς τὴν ἀποδοκιμάζει καὶ ἐπαγρυπνεῖ

Νέα Συμφωνία τῶν Οἰκουμενιστῶν Εξισώνει Ορθοδοξίαν καὶ Αἵρεσιν! * Ο Ορθόδοξος Λαὸς τὴν ἀποδοκιμάζει καὶ ἐπαγρυπνεῖ 1985 Η Διατύπωσις τῆς οἰκουμενιστικῆς «Βαπτισματικῆς Θεολογίας» Κείμενον Δʹ Νέα Συμφωνία τῶν Οἰκουμενιστῶν Εξισώνει Ορθοδοξίαν καὶ Αἵρεσιν! * Ο Ορθόδοξος Λαὸς τὴν ἀποδοκιμάζει καὶ ἐπαγρυπνεῖ Τοῦ κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»*

10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 10. «Τί γίνεται μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Εκκλησιῶν;»* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) οἰκουμενιστικ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας 8/ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ*

Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας 8/ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

«Οἰκουμενισμός: Γένεση - Προσδοκίες - Διαψεύσεις»

«Οἰκουμενισμός: Γένεση - Προσδοκίες - Διαψεύσεις» Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις εἰς τὸν Πάπαν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου*

Πρόσκλησις εἰς τὸν Πάπαν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». (Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας. Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)*

«Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας. Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)* «Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)* α) ὁ Μασῶνος, β) ὁ Νεωτεριστής, γ) ὁ Οἰκουμενιστὴς «ἤνοιξε τὰς πύλας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ἐποχή μας ἐπικρατεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁ λεγόμενος Συγκρητισμὸς

ΣΤΗΝ ἐποχή μας ἐπικρατεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ὁ λεγόμενος Συγκρητισμὸς Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου

ΚΑΤΟΠΙΝ ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14μήνου Ἐπισήμου Διαλόγου Eκκλησια Γνησιων OΡΘΟΔΟΞΩΝ χριστιανων EλλαδΟΣ ΙΕΡΑ ΜηΤΡΟΠΟΛΙΣ ωρωπου ΚΑῚΙ φυλησ Ἕδρα: Φυλὴ Ἀττικῆς Ἡ Ἕνωσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λατινόφρονας Ρουμᾶνος ἐπίσκοπος μοιράζεται τὸ «Κοινὸ Ποτήριο» μὲ Οὐνίτες!! *

Λατινόφρονας Ρουμᾶνος ἐπίσκοπος μοιράζεται τὸ «Κοινὸ Ποτήριο» μὲ Οὐνίτες!! * Λατινόφρονας Ρουμᾶνος ἐπίσκοπος μοιράζεται τὸ «Κοινὸ Ποτήριο» μὲ Οὐνίτες!! * «Η intercommunio, δηλαδὴ ἡ διακοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς στὰ ἁγία Μυστήρια, ἰδιαιτέρως στὴ Θεία Εὐχαριστία, εἶναι ἡ πλέον ἀναίσχυντη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 παίχθηκε στὴ Ρώμη ἕνα πρώτου

ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 παίχθηκε στὴ Ρώμη ἕνα πρώτου Καθηγητὴς Ἀνδρῢας Θεοδώρου ( ) Ο ἀντι-οικουμενιστής, ὁ ἀντι-παπικὸς (1922-2004) 2. Τὸ Οἰκουμενιστικὸν «Θέατρο» τῆς Ρώμης* Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀνδρέου Θεοδώρου ( ) ΣΤΙΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 παίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Ποιμαντικὴ Επιστολὴ. «Σχίσμα» ἢ «Αποτείχισις»;

Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων. Ποιμαντικὴ Επιστολὴ. «Σχίσμα» ἢ «Αποτείχισις»; Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Ποιμαντικὴ Επιστολὴ «Σχίσμα» ἢ «Αποτείχισις»; Τὸ Ζήτημα τοῦ Ημερολογίου καὶ ἡ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «Τὸ γὰρ τῆς Εκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054

1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054 1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054 Κείμενον Δʹ «Η Θεολογία τῆς Ἀγάπης εἶναι ἰσχυροτέρα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ ἱκανὴ νὰ σβήνῃ καὶ τὴν ἱστορίαν αὐτήν»; * Τὴν 2.4.1971, ἡ Διαρκὴς

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας

Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας Το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀλλοίωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως*

Ἀλλοίωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρσις τῶν Ἀναθεμάτων τοῦ 1054 *

Η Αρσις τῶν Ἀναθεμάτων τοῦ 1054 * 1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054 Κείμενον Αʹ Η Αρσις τῶν Ἀναθεμάτων τοῦ 1054 * Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Μπιλάλη ΕΝΤΟΣ τῶν πλαισίων τοῦ Διαλόγου τῆς Ἀγάπης ἐντάσσεται καὶ τὸ γεγονὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου *

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Η Ορθόδοξη ἀπάντηση στὸ ὑπαρξιακὸ κήρυγμα τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ»

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι

Διαβάστε περισσότερα