ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι παρόντες όροι θα διέπουν τη σύµβαση συνεργασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση καρτών (Acquiring) (στο εξής «Σύµβαση»), µεταξύ της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Όθωνος 8) τράπεζας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (εφ εξής «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε την εταιρία «EUROBANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφ εξής «Εταιρία») και των επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελµατιών που τους αποδέχονται (εφ εξής, συνολικά, «Επιχειρήσεις»). 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι παρακάτω όροι όπου αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και τα παραρτήµατά της θα έχουν την ακόλουθη έννοια και περιεχόµενο: α) Κάρτα: είναι το πλαστικό δελτίο στο οποίο είναι αποτυπωµένα το σήµα ή και το λογότυπο της Τράπεζας, τα σήµατα των διεθνών οργανισµών VISA INTERNATIONAL ή MASTERCARD INTERNATIONAL καθώς και άλλων οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα (π.χ. China UnionPay) ή άλλα σήµατα που προσδιορίζουν τις κάρτες που είτε η Τράπεζα εκδίδει και χορηγεί στους πελάτες της, είτε χορηγούνται από άλλες Τράπεζες µε τις οποίες η Τράπεζα συνεργάζεται, το οποίο χρησιµοποιείται ως µέσο πληρωµών για συναλλαγές µε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και για αναλήψεις µετρητών (βλ. όρο 3.1 (γ)). Στην έννοια της Κάρτας περιλαµβάνεται επίσης και κάθε κάρτα έκδοσης οποιασδήποτε άλλης Τράπεζας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στην οποία είναι αποτυπωµένα τα σήµατα των διεθνών οργανισµών VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD INTERNATIONAL και άλλων οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα (π.χ. China UnionPay). β) Κάτοχος: είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί, δυνάµει σχετικής σύµβασης, Κάρτα, στην εµπρόσθια όψη της οποίας είναι αποτυπωµένο το όνοµά του και στην οπίσθια έχει τεθεί η υπογραφή του. γ) ελτίο Χρέωσης: είναι η ειδική έντυπη απόδειξη πραγµατοποίησης συναλλαγής µε Κάρτα που εκδίδεται από συσκευή EFT/POS (πιο κάτω υπό δ),, στην οποία αναφέρονται τουλάχιστον η επιχείρηση, το ποσό και η ηµεροµηνία της συναλλαγής και ο αριθµός της Κάρτας ή τµήµα αυτού για λόγους ασφάλειας. δ) Συσκευή EFT/POS: είναι η ηλεκτρονική συσκευή συλλογής των στοιχείων των συναλλαγών µε Κάρτα, που επικοινωνεί µε το πληροφορικό σύστηµα της Τράπεζας. ε) Ανώτατο Όριο Συναλλαγών: είναι το ανώτατο χρηµατικό ποσό µέχρι του οποίου επιτρέπεται η συναλλαγή µεταξύ Κατόχου και Επιχείρησης, χωρίς προηγούµενη ειδική έγκριση της Τράπεζας (παρακάτω υπό στ). στ) Έγκριση Συναλλαγής: είναι η έγκριση που δίδεται αυτόµατα, µέσω της Συσκευής EFT/POS, από την Τράπεζα στην Επιχείρηση για την πραγµατοποίηση συναλλαγής, το αντίτιµο της οποίας υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον Ανώτατο Όριο Συναλλαγών. ζ) Οδηγίες: είναι οι έντυπες Οδηγίες για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της σύµβασης αυτής, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού της Συσκευής της παραγράφου 1(δ) πιο πάνω, την επικοινωνία της Επιχείρησης µε την Εταιρία κ.λπ., που παρέχονται από την Εταιρία και συµπληρώνουν τη σύµβαση αυτή. η) Λογαριασµός της Επιχείρησης: είναι ο καταθετικός λογαριασµός που τηρεί η Επιχείρηση στην Τράπεζα, ο αριθµός του οποίου αναφέρεται στο Παράρτηµα. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1. Η Τράπεζα, που έχει δικαίωµα έκδοσης (issuing) και αποδοχής (acquiring) Καρτών και συνεργάζεται προς τούτο µε την Εταιρία, έχει αναθέσει σε αυτήν τη δηµιουργία, ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό δικτύου Επιχειρήσεων, οι οποίες αποδέχονται τις Κάρτες ως µέσο πληρωµής του αντιτίµου των αγαθών που πωλούν ή των υπηρεσιών που παρέχουν σε Κατόχους Η Επιχείρηση, επιθυµεί να ενταχθεί στο κατά την προηγούµενη παράγραφο δίκτυο, µε τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης αυτής, τους οποίους κατανόησε πλήρως και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως εύλογους και δίκαιους. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.1. Η Επιχείρηση αναλαµβάνει σωρευτικά τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να δέχεται (µε την επιφύλαξη των διατάξεων του επόµενου όρου 3.2) τις Κάρτες, που έχουν τα χαρακτηριστικά και στοιχεία των παραγράφων (α) και (β) του άρθρου 1 πιο πάνω, όπως και αυτές που εκάστοτε η Τράπεζα γνωστοποιεί στην Επιχείρηση µε έγγραφο που συµπληρώνει την παρούσα, τις οποίες οι Κάτοχοι χρησιµοποιούν για την εξόφληση του αντιτίµου των συναλλαγών που πραγµατοποιούν στην Επιχείρηση. β) Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί µε χρήση Κάρτας να είναι νόµιµες και έγκυρες µέσα στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. γ) Να µη δέχεται Κάρτες ως µέσο για την ανάληψη µετρητών, εκτός εάν η Τράπεζα έχει προηγουµένως επιτρέψει ειδικώς και εγγράφως την ανάληψη µετρητών από τη συγκεκριµένη επιχείρηση. δ) Να δέχεται την πραγµατοποίηση συναλλαγών µε Κάρτα και κατά τη διάρκεια εκπτώσεων ή ειδικών προσφορών ή γενικά µειωµένων τιµών. ε) Να µην αποτρέπει τη χρήση της Κάρτας στις συναλλαγές της, ούτε να θέτει οποιουσδήποτε περιορισµούς ή προϋποθέσεις για την αποδοχή της Κάρτας, όπως ενδεικτικά η αγορά ελάχιστης ποσότητας ή ύψους συναλλαγής ή καταβολής µέρους του τιµήµατος σε µετρητά. στ) Να χρησιµοποιεί την Κάρτα µία φορά για κάθε ολοκληρωµένη συναλλαγή του Κατόχου σε αυτή,

2 ανεξαρτήτως του αριθµού αγοραζόµενων αγαθών ή παρεχόµενων υπηρεσιών και την επί µέρους ή τη συνολική αξία τους. ζ) Να ελέγχει την οµοιότητα της υπογραφής που ο Κάτοχος θέτει στο ελτίο Χρέωσης µε την υπογραφή που έχει τεθεί στην πίσω όψη της Κάρτας. η) Να προσφέρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, το αντίτιµο των οποίων εξοφλείται µε Κάρτα, χωρίς πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα ή ελλείψεις, έγκαιρα και µε την επιβαλλόµενη επιµέλεια λαµβάνοντας κάθε µέριµνα για την προστασία των καταναλωτών. θ) Να µην αποκαλύπτει και να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο, ώστε να αποτρέπεται η διαρροή ή η αποκάλυψη σε τρίτους µε οποιονδήποτε τρόπο, του ονόµατος του Κατόχου, του αριθµού και των λοιπών στοιχείων της Κάρτας ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σχετικών µε τις συναλλαγές του Κατόχου, είτε είναι αποτυπωµένες σε έγγραφα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, ούτε να χρησιµοποιεί τα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε λόγο ή σκοπό πέραν της πραγµατοποίησης της συγκεκριµένης κάθε φοράς συναλλαγής και τη λειτουργία της σύµβασης αυτής. Ειδικά όσον αφορά την τήρηση από την Επιχείρηση, δεδοµένων πελατών και συναλλαγών και στοιχείων Καρτών σε ηλεκτρονική µορφή, αυτή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας PCI, DSS, AIS που καθορίζουν τα ιεθνή Συστήµατα Πληρωµών. ι) Να καθοδηγεί τους Κατόχους να µην αποκαλύπτουν, άµεσα ή έµµεσα, τον προσωπικό τους αριθµό ΡΙΝ, οποτεδήποτε τίθεται θέµα χρησιµοποίησής του. Αν δε παρ ελπίδα ο ΡΙΝ αποκαλυφθεί, να λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε να αποτρέπεται η µε οποιονδήποτε τρόπο αποτύπωσή του ή και η περαιτέρω διαρροή ή αποκάλυψή του. ια) Να τηρεί πιστά τις διατάξεις της σύµβασης αυτής και των Οδηγιών Η Επιχείρηση υποχρεούται να µη δέχεται την Κάρτα ως µέσο πληρωµής για την πραγµατοποίηση συναλλαγής και να επικοινωνήσει άµεσα µε την Εταιρία, σύµφωνα µε τις σχετικές Οδηγίες, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Η εµφάνιση της Κάρτας από την άποψη σχήµατος και µεγέθους, των χρωµατισµών ή της απεικόνισης των σηµάτων που είναι αποτυπωµένα σε αυτή, όπως και των χαρακτηριστικών ασφαλείας δεν ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές της Τράπεζας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση ή κατά την κοινή πείρα στις εµπορικές συναλλαγές δηµιουργεί υποψίες παραχάραξης ή δόλιας χρήσης. β) Έχει παρέλθει ο µήνας, που είναι αποτυπωµένος στην εµπρόσθια όψη της Κάρτας, στο τέλος του οποίου λήγει η ισχύς της Κάρτας. γ) Από την επικοινωνία µε το πρόσωπο που επιθυµεί να συναλλαχθεί µε χρήση της Κάρτας ή και την αντιπαραβολή της υπογραφής του στο ελτίο Χρέωσης, µε αυτή που έχει τεθεί στην πίσω όψη της Κάρτας υποψιάζεται και διαπιστώνει, µετά από έλεγχο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου πρόσφορου µέσου αναγνώρισης της ταυτότητας του ανωτέρω προσώπου, ότι το όνοµα που είναι αποτυπωµένο στην Κάρτα δεν ταυτίζεται µε το όνοµα του προσώπου που επιθυµεί να συναλλαχθεί µε χρήση της Κάρτας Η Επιχείρηση υποχρεούται να επικοινωνήσει άµεσα µε την Εταιρία, σύµφωνα µε τις σχετικές Οδηγίες, για να ζητήσει τηλεφωνική έγκριση πραγµατοποίησης της συναλλαγής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εν υπάρχει η υπογραφή του Κατόχου στην ειδική για τον σκοπό αυτό θέση στην πίσω όψη της Κάρτας, όµως µετά από έλεγχο που πραγµατοποίησε η Επιχείρηση, έγινε αναµφίβολα η ταυτοποίηση στοιχείων του Κατόχου και αυτός έθεσε την υπογραφή του στην Κάρτα ενώπιον των εκπροσώπων της Επιχείρησης. β) Η συµπεριφορά του Κατόχου πριν από τη συναλλαγή και στα πρώτα στάδια αυτής είναι ασυνήθης και δηµιουργεί βάσιµες υποψίες για τη νοµιµότητά της Αποδοχή Κάρτας ως µέσου πληρωµής αντιτίµου συναλλαγής κατά παράβαση των διατάξεων των όρων 3.1, 3.2 και 3.3 πιο πάνω δεν υποχρεώνει την Τράπεζα σε οποιαδήποτε καταβολή προς την Επιχείρηση για τη συγκεκριµένη παράτυπη και αντισυµβατική συναλλαγή, η οποία δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη ακόµη και αν έχει δοθεί Έγκριση Συναλλαγής (όροι 1 (στ) και 6.1) και σε περίπτωση καταβολής του αντιτίµου στην Επιχείρηση, η Τράπεζα έχει δικαίωµα να αντιλογήσει αυτό χρεώνοντας ισόποσα το Λογαριασµό της Επιχείρησης, εξουσιοδοτούµενη προς τούτο από την Επιχείρηση µε την παρούσα. 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 4.1. Η Επιχείρηση, πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής µε Κάρτα, υποχρεούται να ελέγχει ότι δεν συντρέχει καµία από τις περιπτώσεις των όρων 3.2 και 3.3 πιο πάνω και να επιδεικνύει αυξηµένη επιµέλεια, ώστε να διαπιστώνει µε βεβαιότητα ότι η χρήση της Κάρτας γίνεται από τον νόµιµο Κάτοχό της και σε περίπτωση έστω και υποψίας για το αντίθετο, υποχρεούται να εφαρµόσει τις διατάξεις των όρων 3.2 και 3.3 κατά περίπτωση πιο πάνω Η Επιχείρηση, αποδεχόµενη την Κάρτα ως µέσο πληρωµής, υποχρεούται να χρησιµοποιεί Συσκευή EFT/POS, σύµφωνα µε τις σχετικές εκάστοτε σε ισχύ Οδηγίες, άλλως ουδεµία υποχρέωση της Τράπεζας ή/και της Εταιρίας έναντι της Επιχείρησης γεννάται, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τη συγκεκριµένη συναλλαγή ως έγκυρη, 2

3 ακόµη και αν έχει δοθεί για την πραγµατοποίησή της Έγκριση Συναλλαγής Η συναλλαγή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 πιο κάτω, ολοκληρώνεται είτε µε την υπογραφή του Κατόχου στο ελτίο Χρέωσης, είτε µε την πληκτρολόγηση από τον Κάτοχο (µόνο) του προσωπικού του αριθµού ΡΙΝ στο ειδικό πληκτρολόγιο της Συσκευής EFT/POS και του πλήκτρου επιβεβαίωσης της συναλλαγής, κατά περίπτωση Η κατά τον προηγούµενο όρο 4.3 υπογραφή του Κατόχου πρέπει να τίθεται ενώπιον εκπροσώπου ή αρµόδιου υπαλλήλου της Επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να ελέγχει την οµοιότητα της υπογραφής που τίθεται στο ελτίο Χρέωσης µε την υπογραφή που έχει τεθεί στην πίσω όψη της Κάρτας. Σε περίπτωση διαφοράς εφαρµόζονται οι διατάξεις των όρων 3.2 (γ) και Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά τα παραπάνω, η Επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στον Κάτοχο το αντίγραφο του ελτίου Χρέωσης που προορίζεται γι αυτόν (υπογεγραµµένο από τον Κάτοχο ή µη κατά προαναφερθέντα υπό 4.3) και να φυλάξει το αντίγραφο που προορίζεται για την Επιχείρηση για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου υποχρεούται να παραδώσει στην Τράπεζα ή την Εταιρία αµέσως µόλις της ζητηθεί Παράλειψη της Επιχείρησης να παραδώσει στην Εταιρία αντίγραφο ελτίου Χρέωσης εντός επτά (7) εργασίµων ηµερών από το σχετικό αίτηµα, την υποχρεώνει σε καταβολή στην Τράπεζα ποινικής ρήτρας ίσης µε το συνολικό ποσό της συναλλαγής για την οποία εκδόθηκε το ελτίο Χρέωσης που δεν παραδόθηκε Η παραπάνω ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη ενόψει των υποχρεώσεων της Τράπεζας έναντι των Κατόχων, η οποία δικαιούται να την παρακρατήσει από οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο οποτεδήποτε στην Επιχείρηση κατ εφαρµογή της παρούσας ή να χρεώσει το Λογαριασµό της Επιχείρησης µε το ποσό της ποινικής ρήτρας, εξουσιοδοτούµενης ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα προς τούτο από την Επιχείρηση. 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ 5.1. Εφόσον η Επιχείρηση επιθυµεί να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες σε Κατόχους µε χρήση της Κάρτας τους από απόσταση, ηλεκτρονικά ή άλλως, υποχρεούται να το ζητήσει από την Εταιρία µε έγγραφο, στο οποίο να περιγράφεται µε σαφήνεια και ακρίβεια το είδος των συναλλαγών που επιθυµεί Σε περίπτωση που το αίτηµα γίνει δεκτό, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους Πρόσθετη Πράξη, µε τους όρους που θα διέπουν τις συναλλαγές αυτές, η οποία θα προσαρτηθεί στην παρούσα και θα την συµπληρώνει. Συναλλαγές από απόσταση πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης είναι απόλυτα και αυτοδίκαια άκυρες και δεν υποχρεώνουν την Τράπεζα ή την Εταιρία έναντι της Επιχείρησης. 6. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6.1. Η Εταιρία µε την κατάρτιση της σύµβασης αυτής καθορίζει στην Επιχείρηση Ανώτατο Όριο Συναλλαγών το οποίο αναγράφεται στο Παράρτηµα της παρούσας. Συναλλαγές µε αντίτιµο µεγαλύτερο του ορίου αυτού µπορούν να γίνουν µόνο µετά από την Έγκριση Συναλλαγής, η οποία εφ όσον χορηγηθεί από την Εταιρία, παρέχεται αυτόµατα µέσω της Συσκευής EFT/POS Η παροχή ή µη Έγκρισης Συναλλαγής απόκειται στην κρίση της Εταιρίας, η οποία ουδέποτε υποχρεούται να αιτιολογήσει τη σχετική απόφασή της στην Επιχείρηση Η κατά τα παραπάνω Έγκριση Συναλλαγής, εφόσον χορηγηθεί, αφορά αποκλειστικά και µόνο το ποσό της συγκεκριµένης συναλλαγής για την οποία ζητήθηκε και ουδέποτε τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής, ούτε µπορεί να εκληφθεί ή ερµηνευθεί ότι συνεπάγεται την απαλλαγή της Επιχείρησης από τις υποχρεώσεις της εκ του άρθρου 3 πιο πάνω Συναλλαγή ή συναλλαγές µε την ίδια Κάρτα την ίδια ηµέρα, συνολικής αξίας µεγαλύτερης του εκάστοτε ισχύοντος Ανωτάτου Ορίου Συναλλαγών για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί Έγκριση Συναλλαγής, δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες από την Τράπεζα, η οποία σε ουδεµία σχετική καταβολή προς την Επιχείρηση υποχρεούται και κάθε ποσό που τυχόν καταβληθεί σε αυτή είναι επιστρεπτέο. Προς τούτο εξουσιοδοτείται µε την παρούσα η Τράπεζα να αφαιρέσει (εφ άπαξ ή τµηµατικά) το προς επιστροφή ποσό από οποιοδήποτε άλλο ποσό οφείλεται στην Επιχείρηση ή να χρεώσει το Λογαριασµό της Επιχείρησης µε το εν λόγω ποσό Απαγορεύεται ρητά η κατάτµηση της αξίας συναλλαγής σε τµήµατα, το άθροισµα των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον Ανώτατο Όριο Συναλλαγών. Κατάτµηση των συναλλαγών συνεπάγεται τη µη αναγνώρισή τους ως έγκυρων από την Τράπεζα και την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του προηγούµενου όρου Η Εταιρία δικαιούται να µεταβάλλει (αυξάνει ή µειώνει µέχρι µηδενισµού) το Ανώτατο Όριο Συναλλαγών οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, κατά την κρίση της, χωρίς η µεταβολή αυτή να αποτελεί τροποποίηση της σύµβασης αυτής Τόσο το αρχικά καθοριζόµενο Ανώτατο Όριο Συναλλαγών, όσο και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή του 3

4 γνωστοποιείται στην Επιχείρηση µε έγγραφο ή ηλεκτρονικό µήνυµα, το οποίο από την παραλαβή του από την Επιχείρηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Με την επιφύλαξη της διάταξης του επόµενου όρου 6.8. το εκάστοτε γνωστοποιούµενο νέο Ανώτατο Όριο Συναλλαγών ισχύει από την παραλαβή του εγγράφου ή του ηλεκτρονικού µηνύµατος, µε το οποίο γνωστοποιείται στην Επιχείρηση, εκτός εάν ορίζεται σε αυτό µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος Κατ εξαίρεση, για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η ισχύς της αποφασιζόµενης από την Εταιρία µεταβολής του Ανωτάτου Ορίου Συναλλαγών µπορεί να αρχίσει και πριν από τη γνωστοποίηση στην Επιχείρηση της µεταβολής αυτής Η Επιχείρηση αναλαµβάνει τη ρητή υποχρέωση να µην ανακοινώνει το εκάστοτε ισχύον Ανώτατο Όριο Συναλλαγών στους Κατόχους και γενικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 7.1. Η Εταιρία δικαιούται να εγκαταστήσει στην Επιχείρηση, είτε µετά από σχετικό αίτηµα ή και πρωτόβουλα, την ή τις Συσκευές EFT/POS που αναφέρονται στο Παράρτηµα της παρούσας, το οποίο εφόσον έχει υπογραφεί από τους συµβαλλόµενους προσαρτάται στην παρούσα Η εγκατάσταση ή µη Συσκευής (-ων) EFT/POS στην Επιχείρηση απόκειται στην κρίση της Εταιρίας, η οποία αποφασίζει και τον αριθµό τους Οι Συσκευές EFT/POS είναι τερµατικές συσκευές ενός ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος της Τράπεζας, ώστε αυτές παραχωρούνται µόνο κατά χρήση και η Επιχείρηση απαγορεύεται: α) να τις αποσυνδέσει ή να επέµβει µε οποιονδήποτε τρόπο στη συνδεσµολογία τους ή σε αυτές και τα µέρη από τα οποία αποτελούνται, β) να τις µετακινήσει από το σηµείο στο οποίο έχουν εγκατασταθεί από την Εταιρία, γ) να παραχωρήσει τη χρήση τους σε οποιονδήποτε τρίτο ή να επιτρέψει τη χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτο Εφ όσον στην Επιχείρηση έχει εγκατασταθεί Συσκευή EFT/POS, αυτή πρέπει υποχρεωτικά να χρησιµοποιείται για κάθε συναλλαγή µε Κάρτα ανεξαρτήτως του ύψους του αντιτίµου της συναλλαγής. Μη χρησιµοποίηση της Συσκευής EFT/POS, µε την επιφύλαξη της διάταξης του όρου 7.6 πιο κάτω), συνεπάγεται τη µη αναγνώριση της συναλλαγής ως έγκυρης από την Τράπεζα, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του όρου 6.4 πιο πάνω Κάθε δεδοµένο που διαβιβάζεται από τη Συσκευή EFT/POS στην Τράπεζα ή την Εταιρία θεωρείται ότι προέρχεται από την Επιχείρηση, στην οποία η Συσκευή EFT/POS έχει εγκατασταθεί. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει ότι κάθε συναλλαγή στην οποία αφορούν τα διαβιβαζόµενα κατά τα ανωτέρω δεδοµένα αναγνωρίζει ότι η συναλλαγή, στην οποία τα διαβιβαζόµενα δεδοµένα αφορούν, πραγµατοποιήθηκε σε αυτή και αυτή αναλαµβάνει κάθε σχετική ευθύνη Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Συσκευής EFT/POS, η Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί σχετικά την Εταιρία άµεσα. Μέχρι την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας της Συσκευής EFT/POS η συναλλαγή µε Κάρτα είναι αδύνατη Η Επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να λαµβάνει κάθε δυνατή µέριµνα και µέτρο που θα εξασφαλίζουν, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ότι αποκλείεται η ανάγνωση ή αναγνώριση των πληκτρολογούµενων στοιχείων στις Συσκευές EFT/POS από το λοιπό προσωπικό της Επιχείρησης ή οποιονδήποτε τρίτο Η Συσκευή EFT/POS πρέπει να χρησιµοποιείται από το εξουσιοδοτηµένο προς τούτο προσωπικό της Επιχείρησης, σύµφωνα µε τις σχετικές Οδηγίες απαγορευοµένης ρητά της πληκτρολόγησης του αριθµού της Κάρτας στη Συσκευή EFT/POS. Χρήση της Συσκευής EFT/POS από τον Κάτοχο απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εισαγωγής του ΡΙΝ του για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Συναλλαγή µε Κάρτα σε Συσκευή EFT/POS που πραγµατοποιήθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του προηγούµενου όρου δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη από την Τράπεζα και την Εταιρία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του όρου 6.4 πιο πάνω Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής σε Συσκευή EFT/POS εκδίδεται αυτόµατα από αυτή απόδειξη εις διπλούν, για την οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των όρων 4.3 έως και πιο πάνω Η Επιχείρηση υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο για την προστασία των Συσκευών EFT/POS που έχουν εγκατασταθεί στους χώρους της και να ακολουθεί πιστά τις σχετικές Οδηγίες για την προστασία τους Η Εταιρία αναλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση των Συσκευών EFT/POS χωρίς επιβάρυνση της Επιχείρησης, εκτός εάν τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτών οφείλεται σε κακή χρήση τους από το προσωπικό της Επιχείρησης ή σε παρεµβολή σε αυτές ξένων σωµάτων, επέµβαση σε αυτές ή σε έκθεσή τους σε περιβάλλον προφανώς βλαπτικό γι αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές η Επιχείρηση φέρει το βάρος του συνόλου των εξόδων για την επισκευή ή την αντικατάσταση (σε περίπτωση καταστροφής) των Συσκευών EFT/POS τα οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει αµέσως µόλις προσκληθεί σε αυτό, άλλως η Τράπεζα δικαιούται να παρακρατήσει αυτά ολικά ή µερικά, από 4

5 οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην Επιχείρηση ή να χρεώσει το Λογαριασµό της Επιχείρησης εξουσιοδοτούµενη ρητά και ανέκκλητα προς τούτο µε τη σύµβαση αυτή Για τους σκοπούς των διατάξεων του προηγούµενου όρου, η Επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει στο προσωπικό της Εταιρίας ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτή απόλυτη πρόσβαση στις Συσκευές EFT/POS και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση Η Εταιρία δικαιούται να αντικαθιστά, αναβαθµίζει ή και να καταργεί / αφαιρεί τις Συσκευές EFT/POS που είναι εγκατεστηµένες στην Επιχείρηση οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις της στην Επιχείρηση. 8. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.1. Η Επιχείρηση υποχρεούται να διαβιβάσει ηλεκτρονικά (ακολουθώντας τις σχετικές Οδηγίες) στην Τράπεζα τα δεδοµένα των συναλλαγών, που τηρούνται στη µνήµη της Συσκευής EFT/POS, εντός του ιδίου εικοσιτετραώρου εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκαν οι αντίστοιχες συναλλαγές Η Τράπεζα πιστώνει το Λογαριασµό της Επιχείρησης µε το συνολικό ονοµαστικό ποσό του αντιτίµου των συναλλαγών, τα δεδοµένα των οποίων διαβιβάστηκαν στην Τράπεζα, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί από αυτό η κατά το επόµενο άρθρο 9 αµοιβή της Τράπεζας, όπως και κάθε άλλο ποσό που η Τράπεζα δικαιούται να παρακρατήσει κατά τη σύµβαση αυτή Οι καταβολές προς την Επιχείρηση κατ εφαρµογή του όρου 8.2 πιο πάνω γίνονται πάντα µε την επιφύλαξη της τήρησης από την Επιχείρηση των διατάξεων της παρούσας και των Οδηγιών, ώστε η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να µην αναγνωρίσει συναλλαγές που έγιναν κατά παράβασή των όρων της παρούσας σύµβασης και να προχωρήσει σε αντιλογισµούς οποτεδήποτε κάτι τέτοιο αποδειχθεί. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής εξουσιοδοτείται µε την παρούσα η Τράπεζα να χρεώνει το Λογαριασµό της Επιχείρησης µε τα αντιλογιζόµενα ποσά Οι καταβολές προς την Επιχείρηση πραγµατοποιούνται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη διαβίβαση των δεδοµένων των συναλλαγών στην Τράπεζα, εκτός αν ορίζεται άλλως στο Παράρτηµα. Οι ως άνω χρόνοι µπορεί να επιµηκυνθούν οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση παράβασης των διατάξεων της σύµβασης αυτής και για όσο χρόνο αυτό διερευνάται από την Τράπεζα ή και την Εταιρία. 9. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.1. Η Επιχείρηση αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Τράπεζα αµοιβή για τις κατά τον ανωτέρω όρο καταβολές (πληρωµές) της Τράπεζας προς την Επιχείρηση σε εξόφληση του αντιτίµου των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στην Επιχείρηση µε Κάρτες µετά την εκκαθάρισή τους. Η ως άνω αµοιβή συνίσταται σε ποσοστό επί της ονοµαστικής αξίας των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε Κάρτες κατ εφαρµογή της σύµβασης αυτής και καταβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού Το ποσοστό της κατά τον προηγούµενο όρο 9.1 αµοιβής καθορίζεται στο Παράρτηµα της παρούσας και είναι διαφορετικό για κάθε έναν από τους τύπους Κάρτας που επίσης αναφέρονται στο Παράρτηµα αυτό Η Τράπεζα δικαιούται να µεταβάλλει τα ως άνω ποσοστά λαµβάνοντας υπόψη τη συνέπεια της Επιχείρησης στην τήρηση των διατάξεων της σύµβασης αυτής και των σχετικών Οδηγιών, τον αριθµό και τον όγκο των συναλλαγών µε Κάρτες στην Επιχείρηση, οι οποίες εκκαθαρίζονται µέσω της Τράπεζας και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού Σε περίπτωση µεταβολής των ποσοστών της αµοιβής της Τράπεζας, τα νέα ποσοστά γνωστοποιούνται στην Επιχείρηση µε έγγραφο και αρχίζουν να ισχύουν µετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την περιέλευση του ανωτέρω εγγράφου στην Επιχείρηση, εκτός εάν στο ανωτέρω έγγραφο ορίζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η έγγραφη δήλωση γνωστοποίησης της µεταβολής των ποσοστών θα αποστέλλεται στην Επιχείρηση είτε ταχυδροµικώς µε επιστολή, είτε - εφόσον η Επιχείρηση έχει δηλώσει ηλεκτρονική δ/νση ( address) - µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), στην ταχυδροµική ή ηλεκτρονική δ/νση αντιστοίχως που η Επιχείρηση έχει γνωστοποιήσει τελευταία στην Εταιρία ή στην Τράπεζα Εάν η Επιχείρηση δεν αποδεχθεί τη µεταβολή, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία µέχρι την έναρξη του χρόνου ισχύος της µεταβολής του όρου πιο πάνω, οπότε η σύµβαση αυτή µε όλα τα Παραρτήµατα και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις της λύεται και η Επιχείρηση υποχρεούται να παύσει να δέχεται Κάρτες ως µέσο πληρωµής, να αποκαθηλώσει τα σήµατα της Τράπεζας και της Εταιρίας από τους χώρους της και τα καταστήµατά της και να επιστρέψει στην Εταιρία τις Εκτυπωτικές Συσκευές ή/και Συσκευές EFT/POS, που της είχαν παραχωρηθεί και κάθε υλικό που της είχε δοθεί για την εφαρµογή της παρούσας Η αµοιβή της Τράπεζας µε τους επ αυτής τυχόν έµµεσους φόρους αφαιρείται αυτόµατα από τα ποσά των αντιτίµων των συναλλαγών, που πραγµατοποιήθηκαν µε Κάρτες στην 5

6 Επιχείρηση, πριν αποδοθούν σε αυτή κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου Η Τράπεζα µετά την είσπραξη της αµοιβής της εκδίδει και αποστέλλει στην Επιχείρηση συγκεντρωτικό κατά µήνα παραστατικό, σύµφωνα µε τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις του νόµου. 10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Η Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει στην Τράπεζα και την Εταιρία κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητηθεί για την οικονοµική της κατάσταση και να επιτρέπει σε αυτές την πρόσβαση στα εµπορικά της βιβλία και στοιχεία. Επίσης η Επιχείρηση παρέχει στην Εταιρία και την Τράπεζα την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της να αναζητούν περαιτέρω σχετικές πληροφορίες και στοιχεία από αρχεία πληροφοριών. Οι κατά την παράγραφο αυτή πληροφορίες και στοιχεία είναι εµπιστευτικά, ώστε η Εταιρία και η Τράπεζα δεσµεύονται να τα χρησιµοποιούν µόνο για τους σκοπούς της σύµβασης αυτής και να µην τα κοινολογούν σε οποιονδήποτε τρίτο Η Επιχείρηση υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας να έχει αναρτηµένα σε εµφανή στην πελατεία της σηµεία των χώρων και καταστηµάτων της και στις προθήκες αυτών, τα σήµατα των Καρτών που αποδέχεται ως µέσο πληρωµής, που θα της προµηθεύσει η Εταιρία για τον σκοπό αυτό Ρητά διευκρινίζεται ότι τα σήµατα των Καρτών ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα είτε στους διεθνείς οργανισµούς Mastercard International, Visa International ή/και σε άλλους οργανισµούς µε τους οποίους συνεργάζεται η Τράπεζα (π.χ. China UnionPay), είτε στην Τράπεζα, ώστε η Επιχείρηση αποκτά µόνο το δικαίωµα χρήσης αυτών στο πλαίσιο και για τη λειτουργία της σύµβασης αυτής και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή είναι σε ισχύ. Συνεπώς η Επιχείρηση ουδέποτε αποκτά οποιοδήποτε δικαίωµα επ αυτών από την κατά την σύµβαση αυτή χρήση των σηµάτων Η Επιχείρηση οφείλει να αναφέρει σε όλες τις διαφηµίσεις της και γενικά στις προωθητικές της ενέργειες ότι αποδέχεται τις Κάρτες ως µέσο πληρωµής του αντιτίµου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που πωλεί Η Επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία µε έγγραφο κάθε µεταβολή στη νοµική της µορφή υπό την οποία λειτουργεί, στην εκπροσώπησή της, στη διεύθυνση της έδρας της και των καταστηµάτων στα οποία έχουν εγκατασταθεί Συσκευές EFT/POS, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που δηλώθηκε στην Εταιρία ενόψει της κατάρτισης της παρούσας. Μέχρι την κατά τα παραπάνω γνωστοποίηση της µεταβολής, η Επιχείρηση δεν δικαιούται να αντιτάξει κατά της Εταιρίας και της Τράπεζας οποιοδήποτε ισχυρισµό, ένσταση ή επιχείρηµα που στηρίζεται στη µη γνωστοποιηθείσα µεταβολή Εάν η Επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήµατα ή πολλά καταστήµατα πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, η σύµβαση αυτή καλύπτει και αυτά, εφ όσον αυτά είτε αναφέρονται στο Παράρτηµα της παρούσας, είτε γνωστοποιηθούν στην Εταιρία εγγράφως. Συναλλαγές σε υποκαταστήµατα ή καταστήµατα που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα, ούτε γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρία δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρες από την Τράπεζα και την Εταιρία, εφαρµοζόµενων και στην περίπτωση αυτή των διατάξεων του όρου 6.4 πιο πάνω Εφόσον η Επιχείρηση λειτουργεί εποχιακά, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία µαζί µε τις ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της λειτουργίας της, όπως και τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση κατοικίας / διαµονής / έδρας του εκπροσώπου της Επιχείρησης κατά την περίοδο της αδράνειάς της. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και στην περίπτωση που κάποιος κλάδος ή τµήµα ή κατάστηµα πωλήσεων της Επιχείρησης λειτουργεί εποχιακά Οι Κάρτες ανήκουν στην κυριότητα της Τράπεζας, η οποία δικαιούται να δώσει στην Επιχείρηση εντολή παρακράτησης συγκεκριµένης (-ων) Κάρτας (-ων) και η Επιχείρηση υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή αυτή άµεσα και να παραδώσει τις παρακρατηθείσες Κάρτες στο πλησιέστερο Κατάστηµα, το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα της παρακράτησης. Μέχρι την κατά τα παραπάνω παράδοση η Επιχείρηση υποχρεούται να φυλάσσει τις παρακρατηθείσες Κάρτες έχοντας τις υποχρεώσεις και ευθύνες του θεµατοφύλακα Απαγορεύεται η Επιχείρηση να αποθηκεύει σε οποιασδήποτε µορφής αρχείο τα στοιχεία των Καρτών που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή και των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µε αυτές, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται ρητά από διατάξεις της σύµβασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ανεξαίρετα η χρήση των στοιχείων αυτών για σκοπούς εκτός της παρούσας σύµβασης, όπως και η διαβίβασή τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόµου Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει δυνάµει των όρων 3.1 (θ), και 10.6, η Επιχείρηση υποχρεούται να λαµβάνει από αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίηση αναφορικά µε την εκ µέρους της τήρηση των διεθνών προδιαγραφών για την ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργεί µέσω πιστωτικών καρτών. Παρέχει δε στην Τράπεζα την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της να προβαίνει οποτεδήποτε σε σχετικούς ελέγχους στο χώρο της Η 6

7 Επιχείρηση οφείλει να ολοκληρώνει τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε Κάρτες παραδίδοντας τα αγαθά που πωλήθηκαν ή προσφέροντας τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν ακολουθώντας πιστά τις σχετικές συµφωνίες µε τους Κατόχους αγοραστές και τις διατάξεις του νόµου. Η Τράπεζα και η Εταιρία ουδέποτε εµπλέκονται στις τυχόν διαφορές ή αµφισβητήσεις µεταξύ Επιχείρησης και Κατόχου, οι οποίες πρέπει να διακανονίζονται από την Επιχείρηση Ρητά συµφωνείται ότι όλες οι εξουσιοδοτήσεις που η Επιχείρηση παρέχει µε την παρούσα στην Τράπεζα ή/και την Εταιρία (όπως στις περιπτώσεις των όρων 3.4, 4.6.2, 6.5, 7.4, 7.9, 7.12, 8.3, και 12.4) συµφωνούνται ανέκκλητες γιατί αφορούν στο συµφέρον όλων των συµβαλλοµένων. 11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η Επιχείρηση δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της έναντι της Τράπεζας, που απορρέουν από την παρούσα σε τρίτους, µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας. Η Τράπεζα δεσµεύεται από την ως άνω εκχώρηση και υποχρεούται να καταβάλει το ποσό στον εκδοχέα µόνο εφόσον η εκχώρηση αναγγελθεί σε αυτή κατά τρόπο σαφή µε δικαστικό επιµελητή. 12. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η σύµβαση αυτή συµφωνείται αόριστης διάρκειας, ώστε οποιοσδήποτε των συµβαλλοµένων µπορεί να την καταγγείλει οποτεδήποτε µε έγγραφο που απευθύνεται στον αντισυµβαλλόµενο και ισχύει από την περιέλευσή του σε αυτόν, εκτός εάν στο έγγραφο ορίζεται άλλη ηµεροµηνία Από την κατά τα παραπάνω καταγγελία, η Επιχείρηση είναι υποχρεωµένη: α) Να παύσει να δέχεται Κάρτες κατ εφαρµογή της παρούσας, ώστε συναλλαγές που θα πραγµατοποιηθούν µετά την ηµεροµηνία της καταγγελίας δεν αναγνωρίζονται από την Τράπεζα και την Εταιρία και ουδεµία γι αυτές υποχρέωση συνεπάγονται. β) Να αποκαθηλώσει από τους χώρους της τα σήµατα της Τράπεζας και της Εταιρίας και να παύσει να τα χρησιµοποιεί κατά οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να επιστρέψει στην Τράπεζα και στην Εταιρία οποιοδήποτε υλικό της έχει δοθεί είτε για τη λειτουργία της σύµβασης αυτής, είτε λόγω αυτής Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης αυτής λόγω παράβασης των διατάξεων της σύµβασης αυτής από την Επιχείρηση, η Εταιρία δικαιούται να γνωστοποιήσει την καταγγελία στο διατραπεζικό αρχείο δεδοµένων οικονοµικής / συναλλακτικής συµπεριφοράς, που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (υπεύθυνος επεξεργασίας) που εδρεύει στην οδό Αλαµάνας 2, Μαρούσι - Αθήνα, στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι λοιποί εκδότες ή/και αποδέκτες Καρτών, σύµφωνα και την κατά νόµο ενηµέρωση της Επιχείρησης Σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης αυτής, οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν και δεσµεύονται ότι θα εκκαθαρίσουν όλες τις µεταξύ τους οικονοµικές εκκρεµότητες που πηγάζουν από τη σύµβαση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της καταγγελίας. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, εάν από την εκκαθάριση προκύψει ανεξόφλητη οφειλή της Επιχείρησης προς την Τράπεζα, η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει το ποσό αυτό σε οποιονδήποτε λογαριασµό τηρεί η Επιχείρηση σε αυτήν, εξουσιοδοτούµενη προς τούτο από την Επιχείρηση µε την παρούσα ανέκκλητα, δεδοµένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή αφορά στο συµφέρον όλων των συµβαλλοµένων. 13. ΩΣΙ ΙΚΙΑ Για κάθε διαφορά που πηγάζει από τη σύµβαση αυτή αρµόδια ορίζονται τα ικαστήρια της πρωτεύουσας του Νοµού, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η Επιχείρηση. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. VISA INTERNATIONAL CREDIT CARDS /DEBIT CARDS / BUSINESS CARDS Εγκατάσταση EFT/POS Aνώτατο Όριο Συναλλαγών: 0.01 Αµοιβή της Τράπεζας σε ποσοστά ανάλογα µε τον τύπο της Κάρτας: Credit Cards: 1,7% Debit Cards: 1,7.% Business Cards: 1,7% Xρόνος εξόφλησης της Επιχείρησης: σε µία (1) εργάσιµη ηµέρα 2. MASTERCARD INTERNATIONAL CREDIT CARDS / DEBIT CARDS / BUSINESS CARDS Εγκατάσταση EFT/POS Aνώτατο Όριο Συναλλαγών: 0.01 Αµοιβή της Τράπεζας σε ποσοστά ανάλογα µε τον τύπο της Κάρτας: Credit Cards: 1,7% Debit Cards: 1,7% Business Cards: 1,7% Xρόνος εξόφλησης της Επιχείρησης: σε µία (1) εργάσιµη ηµέρα 3. China UnionPay/ CREDIT CARDS /DEBIT CARDS/ BUSINESS CARDS Εγκατάσταση EFT/POS Aνώτατο Όριο Συναλλαγών: 0.01 Αµοιβή της Τράπεζας σε ποσοστά ανάλογα µε τον τύπο της Κάρτας: Credit Cards: 2,7% Debit Cards: 2,7% Business Cards: 2,7% Xρόνος εξόφλησης της Επιχείρησης: σε µία (1) εργάσιµη ηµέρα 8

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι

https://www.facebook.com/mideasttravel»). -η, κα 2. Γενικοί όροι Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό 30 χρόνια MidEast. 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού διαγων «30 Χρόνια MidEast» https://www.facebook.com/mideasttravel»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS G ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ GOLD KAΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS/PLATINUM ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ AMERICAN EXPRESS Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύµβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθµός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖHΣ Με τη σύμβαση αυτή η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού

Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1. Αντικείμενο Όρων Όροι Προμήθεια και Χρήσης Εξοπλισμού 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια τερματικού εξοπλισμού κατάλληλου για την πραγματοποίηση συναλλαγών με κάρτες (εφεξής ο «Εξοπλισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης

ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ. Σύμβαση Προσχώρησης ΠΑΙΓΝΙΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΚΡΑΤΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016

Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016 Όροι συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια Mastercard Viva Promo 2016 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών. Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις. 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;

ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών. Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις. 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν; ΕΕΤ: Οσα πρέπει να ξέρετε για τις κάρτες πληρωμών Μέσα από 15 ερωταπαντήσεις Η αγορά καρτών πληρωμών στην Ελλάδα Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1. Τι είναι και ποιες κατηγορίες καρτών πληρωμών υπάρχουν;

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες μέσα από 15 ερωτήσεις Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ενημερώνει το κοινό και τις επιχειρήσεις για την χρήση των καρτών πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα