«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»"

Transcript

1 «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. Αλώηαηε Σρνιή Παηδαγσγηθήο & Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Πεπίλητη Σην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη αξρέο ηεο κάζεζεο ησλ ελειίθσλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, ν ελλνηνινγηθφο νξηζκφο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο,ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο ζηελ βησκαηηθή κάζεζε, ν εθπαηδεπηήο θαη ν ξφινο ηνπ.σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο Α.Σ.ΠΑΘ.Τ.Ε γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ βησκαηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ πνηνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο..ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη απφ 126 ζπνπδαζηέο ηεο Α.Σ.ΠΑΘ.Τ.Ε.. Οη ζπνπδαζηέο είλαη πξνπηπρηαθνί θαη παξαθνινχζεζαλ ην εξγαζηήξην Φπζηθήο. Σην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο 1.ΔΙΑΓΧΓΗ Οη ζπνπδαζηέο ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ όληαο ζε έλα «ηππηθήο εθπαηδεπηηθήο νξγάλσζεο» όπσο ην αλαθέξεη ν Jαrvis (2004) ηξηηνβάζκην ίδξπκα, δελ παύεη λα είλαη ελήιηθεο θαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε κε βάζε ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ όπσο πεξηγξάθνληαη δηεμνδηθά παξαθάησ ζύκθσλα κε ηνλ Rogers A.(1999).Σηελ παξνύζα εξγαζία επηδηώθεηαη λα θαηαγξαθνύλ θαη λα ζπλδεζνύλ νη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, γηα ηε ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ, γηα ηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, θαη γηα ηελ πνηνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο. 2. Η ΒΙΧΜΑΣΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 2.1 Σο εννοιολογικό πλαίζιο ηηρ βιυμαηικήρ μάθηζηρ Τν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο βησµαηηθήο µάζεζεο (Illeris, 2007) άπηεηαη ηεο εµπεηξηθήο αλαδήηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απαξρώλ πνπ νξίδνπλ θαη νξίδνληαη από ηελ αλαθνξά ηνπ ελήιηθα εθπαηδεπόµελνπ ζε θάζε µαζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξόθεηηαη γηα ηελ εµπεηξηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Κόθθνο, 2005, ζει. 4) πνπ εµπεξηέρεη θάζε ζρεδηαζµέλε δξάζε γηα µάζεζε. Η βησκαηηθή κάζεζε δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθό ξόιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αληί ηεο απνκλεκόλεπζεο πιεξνθνξηώλ πξνηείλεη ηελ αλαδήηεζε λνήκαηνο. Δπηδηώθεη ηε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε

2 ηνπ ζπνπδαζηή, ζηνρεύνληαο ζηελ εμέιημε ηεο λνεηηθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο δηεξγαζίαο. «Η έθζεζε ζε µηα εµπεηξηθή ζρέζε πξνθξίλεη µηα αλαζηνραζηηθή εµβάζπλζε θαη ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηξόπσλ ζθέςεο πνπ ζπδεηνύλ ην πέξαζµα ζε λέεο θξίζεηο. Τν βησµαηηθό ζπλερέο πινπηίδεη ηε ζπλάληεζε ηνπ εθπαηδεπόµελνπ µε ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ δηεξγαζίεο θαη αθνύ θαζαξζεί από ηηο πξόηεξεο ζρεµαηνπνηήζεηο αθνινπζεί µηα πξνζσπηθή πνξεία πξνο ηε λέα µάζεζε» (Μπαθηξηδήο, 2002). 2.2 Οι απσέρ ηηρ βιυμαηικήρ μάθηζηρ Οη θπξηόηεξεο αξρέο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςηζηνύλ σο εμήο: 1. Η βησκαηηθή κάζεζε αμηνπνηεί ηα βηώκαηα ησλ ζπνπδαζηώλ ή πξνθαιεί λέα βηώκαηα. 2. Δλζαξξύλεη ηνλ ζπνπδαζηή λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη λα νηθεηνπνηείηαη ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεη κέζσ ηεο επέλδπζεο πξνζσπηθνύ ελδηαθέξνληνο ζ' απηό. 3. Τνλ πξνηξέπεη λα εξεπλά, λ' αλαθαιύπηεη, λα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ. 4. Πξνηείλεη ηελ αλαδήηεζε ή ηε δεκηνπξγία λνήκαηνο αληί ηεο απνκλεκόλεπζεο πιεξνθνξηώλ. 5. Σηνρεύεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο λνεηηθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θηλεηνπνηώληαο ην ζπνπδαζηή δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, αθνύ είλαη παξαδεθηό όηη ε κάζεζε βαζίδεηαη ζηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε γλώζεο θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ. 6. Βνεζά ην ζπνπδαζηή λα αληηιεθζεί ην ξόιν ησλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ, ηζηνξηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ παξαγόλησλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ θνηλσληθνύ γίγλεζζαη θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέο ζπληζηώζεο ζπλαληώληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία (Postle, 1993, 36). 7. Πξνσζεί ηελ απηνγλσζία ηνπ ζπνπδαζηή. 2.3 Δκπαιδεςηικέρ ηεσνικέρ ζηην βιυμαηική μάθηζη Γηα λα ζεσξεζεί όηη ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε επηθέξεη κάζεζε, ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ όιε δηαδηθαζία, δειαδή λα νδεγνύληαη ζηελ πξάμε, θαη έπεηηα ζην ζηνραζκό όζσλ έπξαμαλ (Jackson L. & Caffarella R., 1994, ζ. 8). Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηήο λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε έλαλ ηέηνην ξόιν ππάξρεη έλα πιήζνο κεζόδσλ θαη ηερληθώλ πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνθαιέζεη ηηο θαηάιιειεο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Η επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ γηα κηα δηδαθηηθή ελόηεηα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλδπαζκέλεο εθηίκεζεο: -ηνπ ηύπνπ ησλ επηδησθόκελσλ απνηειεζκάησλ από ηνπο δηαηππσκέλνπο ζηόρνπο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο (απόθηεζε γλώζεσλ, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δηακόξθσζε ζηάζεσλ), -ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ, - ησλ δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο θάζε ηερληθήο, αλάινγα κε ηελ δηαζέζηκε ππνδνκή,

3 -ηεο επρέξεηαο ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηώλ θαη ηεο εμνηθείσζεο ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε ηερληθή (Γηαλλαθνπνύινπ Δ.,2003). Οη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο ζηελ βησκαηηθή κάζεζε είλαη: Η νκαδηθή εξγαζία- ε πξαθηηθή άζθεζε- ε επίδεημε αληηθεηκέλνπ- εξσηήζεηο απαληήζεηο - ε ζπδήηεζε- ν θαηαηγηζκόο ηδεώλ- ε κειέηε πεξίπησζεο-ην παηρλίδη ησλ ξόισλ-ε πξνζνκνίσζε-ε ηερληθή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο-ε απηνθαηεπζπλόκελε κάζεζε -ζπλέληεπμε από εηδηθό- ε άληιεζε εκπεηξίαο από έλαλ νξγαληζκό. 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 3.1. Ανηικείμενο ηηρ έπεςναρ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ ηερληθώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνύλ ζηε ζρνιή ηνπο σεδιαζμόρ και Γιεξαγυγή ηηρ Έπεςναρ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζα βαζηζηεί ζηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο δηεξεύλεζεο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη ηεο έξεπλαο γεληθόηεξα (Cohen & Manion,1994). Υπό ην πξίζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ,πξνζδηνξίζηεθε ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο,δηαηππώζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη επηιέρηεθε ε κεζνδνινγία κοπόρ ηηρ έπεςναρ Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε βησκαηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ από ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο Δπεςνηηικά επυηήμαηα Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιήο ηνπο εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ξόιν ηνπ Καζεγεηή ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε παξαδνζηαθώλ θαη ελεξγεηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ εμαξηώληαη από δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.

4 3.5. Η μέθοδορ ηηρ έπεςναρ Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζπιινγή ησλ επξεκάησλ είλαη ε θιαζηθή επηζθόπεζε (Cohen & Manion, 1994). Ωο ηερληθό εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξσηεκαηνιόγην, δηόηη θξίλεηαη ην πην ζπκβαηό εξγαιείν κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα.. Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη από 126 ζπνπδαζηέο ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.. Οη ζπνπδαζηέο είλαη πξνπηπρηαθνί θαη παξαθνινύζεζαλ ην εξγαζηήξην Φπζηθήο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνµέλσλ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο έξεπλάο µαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πην γλσζηό πξόγξακκα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ην SPSS (Statical Package for the Social Sciences). 3.6 Γομή Δπυηημαηολογίος - Καηηγοπίερ Δπυηήζευν H δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδεη ηελ παξαθάησ δνµή: - Πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο αλαθνξηθά µε ηε θπζηνγλσκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (ζρεηηθέο µε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ζρεηηθέο µε ηηο ζπνπδέο ηνπο. - Δξσηήζεηο γηα ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ θαη ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή. - Αθνινύζσο ζπκπεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο ζρεηηθά µε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηηο βησκαηηθέο ζπµµεηνρηθέο ηερληθέο θαη ην ξόιν πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ θαηά ηελ πξνζέγγηζε θάζε γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. - Τέινο, αθνινπζνύλ ζεηξά εξσηήζεσλ ζρεηηθά µε ηηο απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ. 4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 4.1 Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά -Τα εξσηεκαηνιόγηα δόζεθαλ ζε 120 ζπνπδαζηέο: 52 (43.3%) άλδξεο θαη 68 (56.7%) γπλαίθεο. Τν 70% ησλ εξσηεζέλησλ είραλ ειηθία εηώλ, ην 23.3% είραλ ειηθία εηώλ θαη ην 6.7% ήηαλ κεγαιύηεξνη από 40 εηώλ. Τν 93.3% ησλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ πξσηνεηήο β εμακήλνπ, θαη ην 6.7% ήηαλ πεκπηνεηήο ζην πηπρίν.τν 60% ησλ ζπνπδαζηώλ δελ εξγάδνληαλ. Τν 26.7% είρε πιήξε απαζρόιεζε, ελώ ην 13.3% είρε κεξηθή απαζρόιεζε ύγσπονοι μέθοδοι επιμόπθυζηρ Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη κεξηθά από απνηειέζκαηα ηεο κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β Μέξνπο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ ζεηξά θαη ηελ αξίζκεζε πνπ εκθαλίδνπλ ζην εξσηεκαηνιόγην, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα. Σηελ εξώηεζε 14: «Είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο;», νη ζπνπδαζηέο θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε πνζνζηό 76.7%. Σηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα παξαηεξήζεθε ζηελ εξώηεζε θαη ζηελ: ειηθία (p =0,00), πξνθύπηεη όηη όινη νη ζπνπδαζηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη εθηόο από έλα πνζνζηό 28% πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εηώλ

5 πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ. Σηελ εξώηεζε 15: «Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ βησκαηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο γλσξίδεηε;», δόζεθαλ νλνκαζηηθά 7 ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη εξσηήζεθαλ πνηεο γλώξηδαλ. Η πην γλσζηή ηερληθή είλαη «νη νκάδεο εξγαζίαο» 70%, θαη αθνινύζσο νη «εξσηήζεηοαπαληήζεηο» 63.3%. Από ηελ δηκεηαβιεηή αλάιπζε, ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (p<0.05) παξαηεξήζεθε ζηελ εξώηεζε θαη ζην θύιν (p=0.001).σηελ εξώηεζε 16: «Πνηεο απφ ηηο βησκαηηθέο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηέο;», ην 80% ησλ ππνθεηκέλσλ ζεσξεί πσο ε ρξήζε ησλ ηερληθώλ γίλεηαη ζπλδπαζηηθά. Σηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα παξαηεξήζεθε ζηελ αηηηνιόγεζε ηεο επηινγήο γηα ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ ζε ζρέζε κε :ηκήκα θνίηεζεο (p=0.036). Οη 96 ζπνπδαζηέο από ηνπο 112 πνπ απάληεζαλ αλέθεξαλ ζπλδπαζκό ηερληθώλ. Σηελ εξώηεζε 30: «Θεσξείηε πσο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ ζα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο;», «πάξα πνιύ» απάληεζαλ 48, «πνιύ» απάληεζαλ 48, «κέηξηα» απάληεζαλ 16 θαη «θαζόινπ» απάληεζαλ 4 ππνθείκελα. Από ηελ επεμεξγαζία ηεο δηκεηαβιεηήο, ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα (p<0.05) παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηελ εξώηεζε θαη ζην: έηνο θνίηεζεο (p =0,027). 5.ΤΝΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΔ. γηα ηε ρξήζε ησλ βησκαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ, άληιεζε δεδνκέλα πνπ ζπγθιίλνπλ ζηα εμήο : Οη ζπνπδαζηέο ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΔ. ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γλσξίδνπλ ηηο ζπκκεηνρηθέο βησκαηηθέο ηερληθέο θαη ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο πηζηεύνπλ όηη νη εθπαηδεπηέο εθαξκόδνπλ, όρη όζν ζα έπξεπε αιιά θαηά βνύιεζε θαη απνζπαζκαηηθά ηηο ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο. Οη λένη κε δηάζεζε θαη γλώζεηο ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ν θαζέλαο κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν, πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία θαζεγεηέο. Η θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνµέλσλ θαηά ηε µαζεζηαθή δηεξγαζία απνηειεί µηα ζπλερή δνθηκαζία θαη πξόθιεζε γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη παξάιιεια αληηκεησπίδεηαη θαη σο έλα δηαξθέο αίηεµα γηα επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ηξόπσλ επαθήο ηνπο µε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Οξηζκέλνη εθπαηδεπηέο πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηα αηηία απηήο ηεο δπζθνιίαο, ελώ άιινη παξαµέλνπλ ζηαζεξνί ζηα παξαδνζηαθά κνληέια επηθνηλσλίαο θαη ζπλάληεζεο. Τηο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο ελεξγεηηθέο ηερληθέο απνηεινύλ νη νκάδεο εξγαζίαο, ε επίδεημε, νη εξσηήζεηο - απαληήζεηο. Οη επηδηώμεηο ησλ εθπαηδεπηώλ από ηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ ζπλδένληαη κε ην ζθνπό ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ κεηάδνζε θαη θαηαλόεζε ησλ γλώζεσλ θαζώο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλάδπζεο ησλ γλώζεσλ θαη ησλ εκπεηξηώλ ηνπο. Μπνξεί όινη νη εθπαηδεπόκελνη λα ζπµθσλνύλ θαη λα ππεξζεκαηίδνπλ γηα ηε ρξεζηµόηεηα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ βησµαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ, αιιά πηζηεύνπλ όηη ζηελ πξάμε νη εθπαηδεπηέο ηνπ ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνύλ µηα ηερληθή θνβνύκελνη ηηο ελδερόκελεο νιηζζήζεηο θαη ηηο αλεμέιεγθηεο θαηαζηάζεηο πνπ µπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ από ηελ έιιεηςε νξζήο γλώζεο µηαο ηερληθήο. Από ηελ άιιε, ε ρξήζε ηεο παξαδνζηαθήο θσηνηππίαο θαη ε

6 κεησπηθή δηδαζθαιία ηζνζθειίδεη ηνλ όπνην θόβν θαη θαιύπηεη ηηο ελδερόκελεο ξήμεηο ηνπ εθπαηδεπηή µε ην λέν. Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Απνξξέεη ινηπόλ έληνλε ε επηζπκία γηα ηελ εθαξκνγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπο γηαηί πηζηεύνπλ όηη: α) ζα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. β) ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθόηεξα ζηελ πινπνίεζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. γ) ζα αλαπηύμνπλ ηζόηηκεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο. δ) ζα αλαπηύμνπλ ηζόηηκεο ζρέζεηο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο. ε) ζα ελζαξξπλζνύλ ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν νη ζπκθνηηεηέο ηνπο κε ηηο ρακειόηεξεο επηδόζεηο. δ) ζα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια ε επξεηηθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε. ε) ζα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ν θξηηηθόο ηξόπνο ζθέςεο. ζ) ζα αμηνπνηεζνύλ θαηάιιεια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. η) ζα ηθαλνπνηεζνύλ θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο - Θεσξνύλ πσο κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκαηηθώλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ ζα επηηεπρζεί θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ,αιιά έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπόκελσλ εθθξάδεη ηε δπζπηζηία ηνπ ζε απηή ηελ παξαδνρή. Πξνθαλώο δελ γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηάδηα εθαξκνγήο πνπ αθνινπζνύληαη ζε θάζε εθπαηδεπηηθή ηερληθή θαη επηπξνζζέησο είλαη ππνςηαζκέλνη γηα ηελ έιιεηςε ρξόλνπ ηνπ εθπαηδεπηή. Θα επηζπκνύζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ιάκβαλαλ ππόςε ηηο αλάγθεο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Μόλν ηόηε ζα θαηαζηεί δπλαηή ε ακθίδξνκε ζρέζε δηδάζθνληνο θαη δηδαζθόκελνπ θαη ζα ζπλδεζεί ε ζεσξία κε ηελ πξάμε κε θαιύηεξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ ΓΔ.Τ.Γ.ΜΑ(Γεληθνύ Τκήκαηνο Γεληθώλ Μαζεκάησλ) ζε πνζνζηό 100% επηζπκνύλ λα επηκνξθώλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ, Τν εξγαζηήξην Φπζηθήο όπνπ θαη ζπκπιεξώζεθαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα,είλαη ρώξνο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα θάζε εηδηθόηεηα θαη ελδείθλπηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκκεηνρηθώλ ηερληθώλ. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνβιέπεη ζε πξαθηηθό επίπεδν, ηελ αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ θαη ηελ ιεηηνπξγία νιηγνκειώλ νκάδσλ. Οη απόςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ξόιν ηνπ Καζεγεηή ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ρξήζε ζπκκεηνρηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ εμαξηώληαη από ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Μεγάιν πνζνζηό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (73.3%) επηζπκεί γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπο λα δηαζέηνπλ πξσηίζησο ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θαζνδεγεηή, αθνινύζσο ηνπ θίινπ, ηνπ εκςπρσηή, ηνπ θαηαιύηε, ηνπ ζπλεξγάηε, ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ηειεπηαία εθείλν ηεο απζεληίαο ζε πνζνζηό 36.7%, πνπ ζεκαίλεη όηη επηζπκνύλ εθείλνλ ηνλ εθπαηδεπηή πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο καζεζηαθέο πξνθιήζεηο ησλ ελειίθσλ ζπνπδαζηώλ ηεο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ. δηαζέηνληαο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

7 α) Σπληνληζηήο, θαζώο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ησλ δηεξγαζηώλ ρσξίο λα θαζνξίδεη απζηεξά ην πεξηερόκελν ηνπο. β) Δκςπρσηήο, πνπ παξαπέκπεη ζηελ πξνζεθηηθή αθξόαζε, ηελ εθκαίεπζε απόςεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ακνηβαίαο ππεπζπλόηεηαο σο πξνο ηελ κάζεζε. γ) Σύκβνπινο, όηαλ νη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο απαηηνύλ ζπλαηζζεκαηηθή απνθόξηηζε θαη δηεξεύλεζε ιύζεσλ ζε πιεζώξα πξνβιεκάησλ. δ) Ιθαλόο λα αμηνπνηεί θαηάιιεια ην θιίκα «ππνζηήξημεο, δέζκεπζεο, δηαζθέδαζεο θαη θαληαζίαο» σο πξνϋπόζεζε αλάπηπμεο, ζπλεξγαηηθόηεηαο θαη δεκηνπξγίαο (Jaques 2004:ζ.17) 6. ΠΡΟΣΑΔΙ Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζεο εξγαζίαο, πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα αθόινπζα : Να γίλεη θαηαλνεηό, ζεβαζηό θαη ηειηθά απνδεθηό πσο νη εθπαηδεπόκελνη είλαη ελήιηθνη θαη ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ αξρώλ κάζεζεο ησλ ελειίθσλ όρη κόλν ζηα εξγαζηήξηα,αιιά θαη ζηηο παξαδνζηαθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Να επηιέγνληαη νη εθπαηδεπηέο όρη κόλν κε θξηηήξην ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ ζρνιή ή ηα πηπρία ηνπο ζην γλσζηηθό αληηθείκελν, αιιά λα είλαη επηζηήκνλεο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, ηθαλνί λα εθαξκόζνπλ κε επηηπρία ηηο ηερληθέο ελεξγεηηθήο κάζεζεο. Ο εθπαηδεπηηθόο απνηειεί ην βαζηθόηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ έξγνπ απηνύ. Γηα απηό πξέπεη λα δηαζέηεη ην απαηηνύκελν επηζηεκνληθό θύξνο, ηηο ζύγρξνλεο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο, ηελ εμνηθείσζε κε ηα θαηλνύξγηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα θαη ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Να ελζαξξπλζεί ην εξεπλεηηθά άπεηξν Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό λα ζπκκεηάζρεη ζε εζσηεξηθά «δίθηπα έξεπλαο», ώζηε ζηαδηαθά, κε ηε βνήζεηα ησλ έκπεηξσλ εξεπλεηώλ λα εμειηρζεί ζε απηόλνκν εξεπλεηηθό πξνζσπηθό. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ δηαδξαζηηθόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα από ηε ρξήζε ηνπο. Η αλώηαηε εθπαίδεπζε νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο κε απώηεξν ζθνπό ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ δηδαζθαιίαο, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειέζκαηνο. Να ελζαξξπλζεί κε θαηάιιεια θίλεηξα ην Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό, ώζηε λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή ηερλνινγία, ζηελ παηδαγσγηθή θαη ζηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Δπηπξνζζέησο ην πξόγξακκα ζπνπδώλ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ. 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηαλλαθνπνύινπ Διέλε, (2003) «Σρεδηαζκόο Γηδαθηηθήο Δλόηεηαο» ζην Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ Γηα ηελ Εθπαίδεπζε ησλ Εθπαηδεπηψλ, Δζληθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηώλ. Κόθθνο, Α. (2005). Αληρλεχνληαο ην πεδίν. Αζήλα: Μεηαίρκην. Μπαθηξηδήο Κ., (2002). Επηθνηλσλία θαη Αγσγή, εθδ.gutenberg, Αζήλα.

8 Cohen L., Manion L.,(1997) Μεζνδνινγία Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Μεηαίρµην, Αζήλα. Jackson L & Caffarella R., (επηκ) (1994) Experential learning: A new approach, San Francisco: Jossey- Bass Jarvis Peter, (2005) Σπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, Μεηαίρκην, Αζήλα. Jaques, D.(2004). Μάζεζε ζε Οκάδεο, Αζήλα, Μεηαίρκην. Illeris, K. (2003). Workplace learning and learning theory, Journal of Workplace Learning, Vol. 15 No. 4, pp Rogers. A ( 1999 ). H Eπαίδεπζε Ελειίθσλ ( µεη. Μ.Παπαδνπνύινπ θαη Μ. Τόµπξνπ ) / Μεηαίρµην Αζήλα. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΏΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Αγγειή Αζαλαζία (2004), Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ ζηελ επίηεπμε ζπκκεηνρηθνχ καζεζηαθνχ θιίκαηνο, Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Μνπγλαί Μαξία-Φξηζηίλα (2007). Δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θνηηεηψλ γηα ηελ δηδαζθαιίο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Θ.Ε ΕΛΠ12 ηνπ ΕΑΠ πνπ έρεη σο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηηο ειιεληθέο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Τζαθηξάθηο Ισάλλεο (2006), Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Η πεξίπησζε ηνπ ηκήκαηνο Εθπαηδεπηψλ Ηιεθηξνινγίαο ηεο Α.Σ.ΠΑΘ.Τ.Ε., Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Τδίκαο Παπινο (2006), Δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Ζστθεο Παξαγσγήο ηνπ ΑΤΕΘ Λακίαο, Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην. Φηδάλε Κνύηζηνπ Αηθαηεξίλε (2006), Η δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο λνζειεπηηθήο ηνπ ΑΤΕΘ Πάηξαο ζηηο δεμηφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, Πάηξα, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ Κείμενο 9 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΘΗΗ Ευγενία Αρβανίτη Πλαίζιο Η δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο κοινόηηηας μάθηζης (http://en.wikipedia.org/wiki/learning_community) απνηέιεζε εμ αξρήο αλαγθαηόηεηα γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hints and tools on teaching the LitusGo Manual

Hints and tools on teaching the LitusGo Manual www.litusgo.eu Hints and tools on teaching the LitusGo Manual Σσγγραθείς: Ξέληα Ι. Λοϊδίδοσ θαη Μητάιες Ι Λοϊδίδες Τπεύθςνορ Έκδοζηρ: Isotech Ltd, Δπεςνηηέρ ύμβοςλοι Πεπιβάλλονηορ www.isotech.com.cy Τν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα