A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ

2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ζ παξνχζα παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ κέρξη θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηφρσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ε Ηεξάξρεζε ησλ ηφρσλ, ν Καζνξηζκφο, ε Ηεξάξρεζε θαη ε Κνζηνιφγεζε ησλ Έξγσλ, ν Καζνξηζκφο Γεηθηψλ, θαζψο θαη ν Δηήζηνο Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο, πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ Έξγνπ.

3 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγωγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

4 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην θαζνξίδεη ην Όξακα, ηελ Απνζηνιή, ηηο Αμίεο, ηνπο Άμνλεο Γξάζεο, ηνπο ζηφρνπο, ηα Έξγα θαη ηηο Γηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη ην Όξακα πξάμε. Αθνινπζνχληαη ηα βήκαηα ηεο επφκελεο δηαθάλεηαο.

5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΡΑΜΑΣΟ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ BUSINESS PLAN ΑΝΑΛΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΛΤΗ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ SWOT ANALYSIS ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΥΧΝ STRATEGY MAP ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΧΝ & ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΟ BALANCED SCORECARD ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΧΝ & ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΡΓΧΝ & ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΔΥΔΙ ΜΔΣΡΗΔΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ & ΔΡΓΧΝ

6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΝΟΡΑΖ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΟ ΥΑΡΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΥΟΗ ΓΔΗΚΣΔ & ΣΗΜΔ/ ΣΟΥΟΗ ΔΡΓΑ ΓΗΔΡΓΑΗΔ ΣΟΥΟ 1 ΔΡΓΟ 1 Γ.Γ. 1 Γ.Γ. 2 ΑΠΟΣΟΛΖ ΟΡΑΜΑ ΑΞΗΔ ΣΟΥΟ 2 ΔΡΓΟ 2 Γ.Γ. 3 Γ.Γ. 4 ΔΡΓΟ 3 ΣΟΥΟ 3

7 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξωπαϊθό θαη Δζληθό Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

8 Γηεζλείο Σάζεηο ζηνλ ρώξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πγρψλεπζεο - πλελψζεηο Γήκσλ Μεηαθνξά Πφξσλ ζε Πεξηθέξεηα Πίεζε απφ ΔΔ γηα Απνθέληξσζε («l Europe des regions) ηαδηαθή Αχμεζε Αξκνδηνηήησλ ζε ΟΣΑ Δλίζρπζε Ρνινχ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.Γ.Η.Σ.

9 Γηεζλή Οξγαλωηηθά Μνληέια ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ISO 9001:2008 Μνληέια Project Management χζηεκα Γεηθηψλ Απνδνηηθφηεηαο (System of KPI s) CAF (Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο) Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο: Balanced Scorecard EMAS (ISO 14001:2004)

10 ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ Δπξχηεξν πιαίζην ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε: Σα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 1 & 3 ηνπ λ. 3230/2004 (ΦΔΚ 44 Α, ), ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.26397/ (Καζηέξωζε Σπζηήκαηνο Δηνίθεζεο κέζω Σηόρωλ), ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.7323/ (Μεζνδνινγία Καζνξηζκνύ Δεηθηώλ Μέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο θαη Απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο) Καη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΤΠΔΓΑ: Τπ αξηζκ Τπνπξγηθή απφθαζε ΦΔΚ 534, Β, 13/4/2007 «δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α», Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ / Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, Α.Π /2/2011 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α βαζκνχ) Δγθχθιηνο 45, εκεξ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α /ΔΓΚ.66/ : Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΔΠ) ΟΣΑ «Οδεγφο Καηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Ο.Σ.Α» επηέκβξηνο 2007, ν νπνίνο έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ, ζην πιαίζην ηεο εγθπθιίνπ 66, Α.Π / ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Πξφηππν χζηεκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ Balanced Scorecard ησλ Kaplan θαη Norton φπσο πξνβιέπεη ν λ. 3230/2004 (ΦΔΚ 44 Α, ).

11 Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην απνηππψλεη θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ είρε δηαηππψζεη πξνο ηνπο Γεκφηεο ε Γεκνηηθή Αξρή.

12 ΣΟΥΟ Σηότος όλφν ασηών ηφν προζεγγίζεφν είναι η παροτή σπηρεζιών προς ηοσς Δημόηες ποσ θα έτοσν συηλές ποιοηικές και μεηρήζιμες προδιαγραθές ζηο ταμηλόηερο δσναηό κόζηος.

13 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

14 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΙΑ 12 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ Απόφαςθ Δθμάρχου για ςφςταςθ Ομάδασ Ζργου 16 ΜΑΡΣΙΟΤ Διορκωτικι Απόφαςθ Δθμάρχου για τθν Ομάδα Ζργου 16 ΜΑΪΟΤ Ενθμζρωςθ και ηιτθςθ προτάςεων από τισ Διευκφνςεισ του Διμου 27 ΜΑΪΟΤ Κατάκεςθ προτάςεων από τισ Διευκφνςεισ του Διμου. Η Ομάδα Ζργου ανζλαβε τθ ςφνκεςθ αυτϊν και τθν επεξεργαςία 7 ΙΟΤΛΙΟΤ υνεργαςία Ομάδασ Ζργου με τθν ανάδοχο εταιρεία AQS, θ οποία παρζλαβε γεωγραφικά, ιςτορικά, δθμογραφικά, απογραφζσ, ςτοιχεία τθσ Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, επιςτθμονικζσ μελζτεσ που αφοροφν τθν περιοχι, οικονομικά δεδομζνα, κοινωνικά χαρακτθριςτικά, το περιβάλλον, τισ υποδομζσ, τθν Εςωτ. Οργάνωςθ του Διμου, κακϊσ και παρατθριςεισ δθμοτϊν, όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτα ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΙΟΤΛΙΟ Ενθμζρωςθ τελεχϊν Διμου Κακοριςμόσ Οράματοσ Αποςτολισ - Αξιϊν Ανάλυςθ Εςωτ. Εξωτ. Περιβάλλοντοσ SWOT Analysis Αξιολόγθςθ Παλαιϊν Επιχειρθςιακϊν χεδίων των δυο Διμων Διαμόρφωςθ Αξόνων -τόχων Strategy Map

15 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ Σα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ είλαη ηα εμήο: ΕΡΓΑΙΑ Κακοριςμόσ Κριτιριων Αξιολόγθςθσ τόχων Ιεράρχθςθ τόχων Κακοριςμόσ Δεικτϊν Κακοριςμόσ Ζργων Κοςτολόγθςθ Ζργων Ιεράρχθςθ Ζργων Εκτίμθςθ Προχπολογιςμοφ Χρονικι Κατανομι Ζργων ςε ςχζςθ με τον Προχπολογιςμό

16 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

17 ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Ο Γήκνο Αγ. Αλαξγχξσλ ελψζεθε κε ην Γήκν Κακαηεξνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Γήκνπ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ κε έδξα ηνπο Αγ. Αλάξγπξνπο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 970 ha, απφ ηελ νπνία ε εληφο ζρεδίνπ λνκνζεηεκέλε έθηαζε αλέξρεηαη 279 ha (βι. Γ.Π../1985)

18 ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

19 ΟΡΗΑ ΓΖΜΟΤ Ο Γήκνο Αγ. Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ βνξεηνδπηηθά απφ ην Κέληξν ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ θαη ζπλνξεχεη βφξεηα κε ην Γήκν Αραξλψλ (Μεληδίνπ) θαη Φπιήο, αλαηνιηθά κε ηνπο Γήκνπο Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο, λφηηα κε ην Γήκν Αζελαίσλ θαη Πεξηζηεξίνπ θαη δπηηθά κε ην Γήκν Ηιίνπ (Ν. Ληνζίσλ) θαη Πεηξνχπνιεο.

20 ΗΣΟΡΗΑ Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ- Κακαηεξνχ, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ηεο Αζήλαο. Πνιιέο ελδείμεηο ζπλεγνξνχλ ζην φηη ε δσή ζην Λεθαλνπέδην ηεο Αζήλαο άξρηζε απφ ηε κεηαιηζηθή επνρή. Έλα ζεκαληηθφ δσληαλφ ηζηνξηθφ κλεκείν ηεο επνρήο εθείλεο θέξεηαη λα είλαη ε Διηά ηνπ Πεηζίζηξαηνπ, ειηθίαο ρξφλσλ, πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη αλάκεζα ζηηο γξακκέο ηνπ Ο..Δ.

21 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ 2 ΓΖΜΧΝ Σν 1927, κε ην Γηάηαγκα ηεο 29 εο επηεκβξίνπ 1927 (ΦΔΚ 207/1927) απνζπάηαη ν ζπλνηθηζκφο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ Νέσλ Ληνζίσλ θαη αλαγλσξίδεηαη σο αλεμάξηεηε Κνηλφηεηα. Σν Κακαηεξφ «αλαγλσξίδεηαη σο θνηλφηεηα απνζπψκελε απφ ην Γήκν Αζελαίσλ» ην 1934 (ΦΔΚ Α22/1934). Σν 1972 πξνάγεηαη ζε Γήκν.

22 ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Πεγή: ΕΣΥΕ 2001

23 ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΔΣΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΠΛΖΘΤΜΟ Πεγή: ΕΣΥΕ 2001

24 ΠΛΖΘΤΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ

25 ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 2001 >65 ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ >

26 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ & ΦΤΛΟ ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ εηψλ θαη άλσ

27 Οκάδα Ζιηθίαο ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΑΝΑ ΖΛΗΚΗΑ 80 ετϊν και άνω ΓΤΝΑΙΚΕ ΑΝΣΡΕ Πιεζπζκφο

28 ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΚΑΗ ΜΖ ΖΛΗΚΗΔ % 23% 64% >65

29 ΤΓΚΡΗΖ Δμεηάδνληαο ηε δηαρξνληθή εμέιημε ειηθηαθήο ζχλζεζεο πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ, απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. ην 2001, δηαπηζηψλνπκε φηη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ είλαη ζρεηηθά λένο ειηθηαθά, γεγνλφο ην νπνίν εθθξάδεηαη σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Πξάγκαηη, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο θάηω ηωλ 35 εηώλ θαηαγξάθεη ζηελ απνγξαθή ηνπ 2001 πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 49,30% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο δεκνηηθήο επηθξάηεηαο.

30 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ Γεωγραφική Ενότητα Πραγματικόσ πληθυςμόσ Ποςοςτιαία κατανομή πληθυςμοφ (%) Ποςοςτό μεταβολήσ πληθυςμοφ ΕΛΛΑΔΑ ,86% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ,34% 34,33% 6,84% τ. Ν.Α.ΑΘΗΝΩΝ ,12% 24,30% 3,38% ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ- ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ,47% 0,51% 15,80%

31 ΓΔΗΚΣΔ Πεγή: ΕΣΥΕ 2001

32 ΓΔΗΚΣΖ ΓΖΡΑΝΖ 2001 ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 16,70% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 14,80% τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 15,10% ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 12,50% Δείκηηρ Γήπανζηρ = Πιεζπζκόο κε ειηθία άλω ηωλ 65 πξνο ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ.

33 ΓΔΗΚΣΖ ΝΔΑΝΗΚΟΣΖΣΑ 2001 ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 15,20% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 14,30% τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 13,80% ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ- ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 16,50% Δείκηηρ Νεανικόηηηαρ = Πιεζπζκόο κε ειηθία θάηω ηωλ 15 πξνο ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ.

34 ΓΔΗΚΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ 2001 ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΑ 31,90% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 29,10% τ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 28,90% ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 40,86% Δείκηηρ Εξάπηηζηρ = Ο ιόγνο ηνπ αζξνίζκαηνο αηόκωλ ειηθίαο 0-14 εηώλ θαη 65 εηώλ θαη άλω (δειαδή ηωλ κε παξαγωγηθώλ ειηθηώλ), πξνο ηα άηνκα ειηθίαο (παξαγωγηθέο). Σκοπόρ ηνπ δείθηε είλαη λα βξεζεί ε αλαινγία κεηαμύ εμαξηώκελωλ αηόκωλ, δειαδή απηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία πξνο ηα άηνκα πνπ ζεωξείηαη όηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία.

35 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

36 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αλαιπηηθφηεξα, ην 47,7 % είλαη απφθνηηνη Γπκλαζίνπ ή Λπθείνπ ην 13,4 % είλαη πηπρηνχρνη αλψηεξεο θαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηε ρψξα είλαη 28,6%, θαη 22,5%. Αμηνζεκείωην είλαη επίζεο ην γεγνλόο όηη κόιηο ην 4,3 % δελ έρεη ηειεηώζεη ην Δεκνηηθό ελώ κόιηο ην 2,4 % ζεωξείηαη νπζηαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά αλαιθάβεην (δελ γλωξίδεη θαλ γξαθή θαη αλάγλωζε).

37 ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΣΤΥΗΟ Αναλφάβθτοι Δεν Σζλειωςαν Δθμοτικό Απόφοιτοι Δθμοτικοφ Απόφοιτοι Γυμναςίου Απόφοιτοι Μζςθσ Εκπαίδευςθσ Πτυχιοφχοι Ανϊτερων χολϊν Πτυχιοφχοι ΣΕΙ (ΚΑΣΕ ΚΑΣΕΕ) Πτυχιοφχοι ΑΕΙ Κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ *Αθνξά ηηο ειηθίεο άλω ηωλ 15 εηώλ. Πιεζπζκφο*

38 ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΤΠΟΓΟΜΔ

39 ΠΡΑΗΝΟ - ΥΧΡΟΗ Πάξθν Αληψλεο Σξίηζεο Πνηθίιν Όξνο Ρέκα Φιέβαο Ρνπβίθσλνο (Δζραηηάο) Ρέκα Καλαπηηζεξί Πάξθν Δηξήλεο Ρέκα Πηθξνδάθλε Υψξνο ηνπ 301 ηξαηησηηθνχ Δξγνζηαζίνπ Βάζεο Πεπθψλαο παξαπιεχξνπ ηνπ 301 Τπνπξγείν Γεσξγίαο Υψξνη ΟΔ Κεθηζφο

40 ΥΡΖΔΗ ΓΖ Πνιενδνκηθφ Κέληξν Καηνηθία Δµπφξην Γηνίθεζε Αλαςπρή Πνιηηηζµφο Πνιενδνκηθά θέληξα ζπλνηθίαο - γεηηνληάο Καηνηθία Δµπφξην

41 ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

42 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί Νεπηαγσγεία Γεκνηηθά ρνιεία Γπκλάζηα Λχθεηα ΗΔΚ ΚΔΚ

43 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Οη αζιεηηθέο ππνδνκέο ζηελ θνηλφηεηα Αγ. Αλαξγχξσλ είλαη νη αθφινπζεο: Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην (ππφ θαηαζθεπή), Κνιπκβεηήξην γηα κηθξά παηδηά, Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ, Γήπεδν 5x5, Γήπεδα Αζινπαηδηψλ, Γήπεδα ηέληο (3) Κιεηζηφ γπκλαζηήξην- πξνπνλεηήξην Δπηπξφζζεηα ησλ αλσηέξσ ζηελ πεξηνρή Αγ. Αλαξγχξσλ έρεη δξνκνινγεζεί ε θαηαζθεπή Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ

44 ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Οη αζιεηηθέο ππνδνκέο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Κακαηεξνχ είλαη νη αθφινπζεο: Γεκνηηθφ ηάδην Κακαηεξνχ (πνδνζθαίξνπ) Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Κακαηεξνχ (θιεηζηφ γπκλαζηήξην) Γήπεδα Αζινπαηδηψλ Γήπεδα 5Υ5 πνδνζθαίξνπ Αλνηθηφ γήπεδν ρεηξνζθαίξηζεο Γήπεδν Σέλληο

45 ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ο Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Παηδείαο «πχξνο Απνζηφινπ» παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο δεκφηεο: Άζιεζε γηα φινπο (Πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ) ρνιηθφο Αζιεηηζκφο Γηνξγάλσζε Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ πλεξγαζία κε θνξείο ηεο πφιεο- (Αγσληζηηθφο Αζιεηηζκφο), Γ.Γ.Α., θιπ

46 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ Γ.. Αγίσλ Αλαξγχξσλ Α.Ο. Διπίο Α.. Δληειέρεηα Α.Ο. Λεσλίδαο Μπαιφθαο Α.Π.. Αζηέξαο Α.Γ.. Ζξαθιήο Όκηινο Αληηζθαίξηζεο Αγίσλ Αλαξγχξσλ Γ..Μαιεβηδφπνπινο Θεκηδα Α.Σ.Ο.Φηινθηήηεο Αλνηρηή Αγθαιηά- ΑΜΔΑ Α.Π.. ΑΣΔΡΑ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ (ΥΟΚΔΤ) Α.. Μαρεηέο ηνπ Λεσλίδα

47 ΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ Π.Α.Ο. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΑ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Α.Ο. ΑΣΣΑΛΟ ΤΛΛΟΓΟ «ΦΟΗΝΗΚΑ Ν. ΟΛΤΜΠΗΑ» Α.. ΓΗΑΣΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ

48 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Πνιηηηζηηθν Κέληξν «πχξνο Απνζηφινπ» Κιεηζηφ θηλεκαηνζέαηξν ΜΔΛΗΝΑ (επί ηεο Λεσθ. Φπιήο) Αλνηρηφ ζέαηξν ΟΡΦΔΑ (πάξθν Δηξήλεο, πληάγκαηνο & Αηηάινπ) Αλνηρηφ ζέαηξν Πξνθήηε Ζιία (πεξηνρή Αγ. Νηθνιάνπ) Αλνηρηφ ζεαηξάθη Κνθθηλφπνπινπ Καθέ Σέρλεο «Πεπθψλαο» Κέληξν Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ αίζνπζα «Μαξία Έιελα» θαη ζεξηλφο Γεκνηηθφο θηλεκαηνγξάθνο «ONAR» Βίιια Μέξια

49 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

50 ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

51 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΔΟΓΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ Πξνυπνινγηζζέληα Δηζπξαρζέληα ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Δηζπξαρζέληα / Πξνυπνινγηζζέληα , ,63 35,64% , ,68 33,79% , ,07 24,23% Πξνυπνινγηζζέληα Δηζπξαρζέληα Δηζπξαρζέληα / Πξνυπνινγηζζέληα , ,16 85,03% , ,69 82,26% , ,79 66,60%

52 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΔΟΓΧΝ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ηόρνο: Δμνξζνινγηζκόο πξνϋπνινγηζκνύ κε παξάιιειε βειηίωζε ηεο απνδνηηθόηεηαο είζπξαμεο ηωλ απαηηήζεωλ ηνπ Γήκνπ

53 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ Πξνυπ/ληα 2008 Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Γεληθά Έμνδα ρξήζεο , ,78 43,56% 74,16% χλνιν εμφδσλ , , Πξνυπ/ληα Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Γεληθά Έμνδα ρξήζεο , ,96 42,26% 70,72% χλνιν εμφδσλ , , Πξνυπ/ληα Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Γεληθά Έμνδα ρξήζεο , ,27 39,46% 72,77% χλνιν εμφδσλ , ,89

54 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Πξνυπ/ληα 2008 Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Έμνδα ρξήζεο , ,73 54,89% 66,62% χλνιν εμφδσλ , , Πξνυπ/ληα Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Έμνδα ρξήζεο , ,86 47,22% 60,28% χλνιν εμφδσλ , , Πξνυπ/ληα Πιεξσζέληα % επί ζπλφινπ (Πξνυπ/ληα) % επί ζπλφινπ (Πιεξσζέληα) Έμνδα ρξήζεο , ,34 44,00% 63,74% χλνιν εμφδσλ , ,64

55 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ ηόρνο Α: Μείωζε Δμόδωλ Υξήζεο ηόρνο Β: Δμνξζνινγηζκόο Πξνϋπνινγηζκνύ Δμόδωλ

56 ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΧΝ

57 ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 2009 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο =0,75 ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 2009 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο =2, Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο =0,45 Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο =1,5

58 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΗΟΛΟΓΗΜΧΝ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ Καζαξά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) ρξήζεωο ,99 ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΧ ,07 Καζαξά απνηειέζκαηα (έιιεηκκα) ρξήζεωο ,90 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (πιεόλαζκα) ΥΡΖΔΧ ,97 Μείσζε ειιείκκαηνο θαηά 32 % Αχμεζε πιενλάζκαηνο θαηά 28 %

59 ΜΑΚΡΟΠΟΡΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Σακηεπηεξίωλ ,98 ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Σακηεπηεξίωλ ,44 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Σξαπεδώλ ,35 Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Σακηεπηεξίωλ ,07 Μείσζε δαλεηζκνχ θαηά 14 % Αχμεζε δαλεηζκνχ θαηά 6 %

60 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ,33 ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο , Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ,75 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ,07 Αχμεζε ππνρξεψζεσλ θαηά 6% Μείσζε ππνρξεψζεσλ θαηά 17%

61 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ηόρνο Α: Μείωζε πλνιηθώλ Δμόδωλ & Αύμεζε Δζόδωλ ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπζρέηηζε Γεληθώλ Δμόδωλ / πλνιηθά Έμνδα Αναλςηικόηεπα ζηοισεία θα παποςζιαζηούν καηά ηην παπάδοζη ηος ηελικού Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ.

62 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλωζε Λεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

63 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

64 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΑΣΤΝΟΜΔΤΖ

65 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ (ΣΠΔ) ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ

66 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΑΠΖ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ( 11 ) ΓΡΑΦΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ & ΜΔΡΗΜΝΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ

67 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΑΛΛΖΛEΓΓΤΖ ΥΔΓΗΑ- ΜΟΤ, ΤΝΣΟΝΗ- ΜΟΤ, ΠΑΡΑΚΟ- ΛΟΤΘΖ- Ζ ΚΟΗΝΧΝΗ- ΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗ- ΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗ- ΚΖ ΑΛΛΖΛΔ- ΓΓΤΖ ΤΜΒΟΤ- ΛΔΤΣΗ ΚΖ & ΦΤΥΟΛΟ- ΓΗΚΖ ΤΠΟΣΖ- ΡΗΞΖ ΤΠΖΡΔ- ΗΧΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗ- ΚΖ ΤΠΟΣΖ- ΡΗΞΖ ΑΠΑΥΟ- ΛΖΖ ΜΔΣΑΝΑ -ΣΔΤΣΗ- ΚΖ ΠΟΛΗΣΗ- ΚΖ ΑΜΔΑ ΠΡΟΑΓΧ- ΓΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΣΑ- ΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗ- ΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ

68 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΝΖΠΗΑΚΧΝ & ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑ- ΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗ- ΚΖ ΑΓΧΓΖ ΝΖΠΗΑΚΧΝ & ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΓΖΜ.ΔΝ.ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ & ΦΤΛΑΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ & ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗ- ΚΖ ΑΓΧΓΖ ΝΖΠΗΑΚΧΝ & ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ ΓΖΜ.ΔΝ. ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΔΛΔΓΥΟΤ Α ΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Β ΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Δ ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Α ΒΡΔΦΟΝΖ- ΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Β ΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Γ ΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ

69 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΛΖΞΗΑΡΥΔΗΟΤ ΜΖΣΡΧΧΝ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

70 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΟΓΧΝ & ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΟΤ ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΒΔΒΑΗΧΖ ΣΔΛΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΦΟΡΧΝ ΔΗΦΟΡΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΠΡΟΤΠΟΛOΓΗ- ΜΟΤ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ & ΔΝΣΟΛΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗ- ΚΟΤ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΞΟΓΧΝ

71 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧ Ν ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΓΟΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΑΓΔΗΧΝ

72 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΧΝ & ΚΑΣΑ- ΚΔΤΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ & ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧ- ΣΗΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΤΓΚΟΗ- ΝΧΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΚΑΣΑΣΖ- ΜΑΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑ- ΣΑΔΧΝ & ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΞΟΗΚΟ- ΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΑΠΟΥΔ- ΣΔΤΖ ΤΓΚΟΗΝΧ- ΝΗΧΝ & ΚΤΚΛΟΦΟ- ΡΗΑ ΖΜΑΝΖ & ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΣΟ- ΓΟΣΖΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ & ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ- ΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟ- ΣΖΣΧΝ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔ- ΛΜΑΣΟ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΔΓΚΑΣΑ- ΣΑΔΧΝ & ΑΓΔΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

73 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΑΗΝΟΤ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖ- ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΗΝΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

74 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠ ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ ΑΝΑΚΑΑ

75 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

76 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ - ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟ ΣΜΖΜΑ ΚΔΠ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ & ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

77 ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ Ννκηθά Πξφζσπα Γ. Αγ. Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ: «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ θαη ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ» Σν νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ: «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΠΤΡΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ», «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΝΔΟΛΑΗΑ ΚΑΗ ΑΘΛΖΖ» «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ» «ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΤ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ» «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΑΓΗΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ» «ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ»

78 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

79 Advanced Quality Services Ltd SWOT ΑΝΑΛΤΖ ΓΤΝΑΣΟ ΖΜΔΗΟ ΑΓΤΝΑΣΟ ΖΜΔΗΟ ζπλδπαζκφο ΔΤΚΑΗΡΗΑ ΑΠΔΗΛΖ

80 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΖ SWOT ΑΝΑΛΤΖ ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο SWOT Αλάιπζεο, ελψ νιφθιεξνο ν Πίλαθαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πνπ ζα αθνινπζήζεη.

81 Δςναηά Αδύναηα Σημεία ηων Υπηπεζιών ηος Δήμος (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΑΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 1. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 1 Με νινθιεξσκέλε ππνδνκή 2 Με ζπζηεκαηνπνηεκέλε Γηαρείξηζε Παξαπφλσλ 3 Έιιεηςε δπλαηνηήησλ ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πνιίηεο 4 ρεηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ 5 Καζπζηέξεζε ζηε δηαθίλεζε εγγξάθσλ 6 Έιιεηςε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 7 Αλεπαξθή κέζα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 8 Με ςεθηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ 9 Αλεπαξθείο ρψξνη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε

82 Δςναηά Αδύναηα Σημεία ηων Υπηπεζιών ηος Δήμος (SWOT ANALYSIS) 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1 Με κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε ηερληθψλ έξγσλ 2 Αδπλακία πινπνίεζεο κέξνπο εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο 3 Έιιεηςε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο Έξγσλ 4 Διιηπήο λνκηθή ππνζηήξημε 5 Διιηπήο ζχλδεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 6 Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 7 Έιιεηςε πξφζβαζεο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ζε λνκνζεζία

83 Δςναηά Αδύναηα Σημεία ηων Υπηπεζιών ηος Δήμος (SWOT ANALYSIS) Α/Α ΓΤΝΑΣΑ ΖΜΔΗΑ 1. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 1 Άκεζε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνιηηψλ 2 Πξνζπκία πξνζσπηθνχ 3 Καιέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 1 ρεηηθά θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηερληθήο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ηερλνινγίεο

84 Εςκαιπίερ Απειλέρ Δήμος (SWOT ANALYSIS) ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟY ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 Δπξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 2 Αμηνπνίεζε.Γ.Η.Σ. 3 Αμηνπνίεζε επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο 4 Ύπαξμε κλεκείσλ πξνο αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ΑΠΔΗΛΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 Γηαξθήο αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, πνιπλνκία θαη επηθαιππηφκελεο αξκνδηφηεηεο ππνπξγείσλ. 2 Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ζηνπο Ο.Σ.Α. ρσξίο ηελ απαξαίηεηε κεηαθνξά πφξσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ, νηθνλνκηθνί πφξνη) 3 Ζ πεξηζσξηνπνίεζε ζεκαληηθήο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ 4 Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθηζηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πφιεο

85 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

86 ΟΡΑΜΑ Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ λα απνηειέζεη Γήκν Πξφηππν βηψζηκεο αλάπηπμεο, πξναζπηζηή ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε θάζε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπηθψλ, Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ πφξσλ, κε θνηλσληθή επαηζζεζία, δηαθάλεηα, αμηνθξαηία θαη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ.

87 ΑΠΟΣΟΛΖ Να εξυπθρετοφνται οι πολίτεσ με ταχφτθτα και με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν μζςα ςε περιβάλλον ευγζνειασ και φιλικότθτασ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ επικοινωνίασ του προςωπικοφ με τουσ ςυναλλαςςόμενουσ πολίτεσ. Να παρζχεται φροντίδα ςτα ΑΜΕΑ και ςτισ ευπακείσ ομάδεσ εξαντλϊντασ κάκε δυνατότθτα για ςυμπαράςταςθ ςε περιπτϊςεισ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα επείγοντα και ςοβαρά προβλιματα. Να αναπτφςςει κοινωνικι αλλθλεγγφθ μζςω Δράςεων πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ, προλθπτικισ ιατρικισ και υπθρεςιϊν ςτιριξθσ οικογζνειασ. Να προςτατεφεται υςτθματικά το περιβάλλον και να ςυμβάλλει ο Διμοσ ςτθν ανάπτυξθ και λειτουργία μικρϊν Μονάδων Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και να διαςφαλίηει τθν λειτουργικότθτα τθσ Πόλθσ. Να διαςφαλίηεται θ ςτιριξθ ςτθν αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν, θ Παιδεία, ο Ακλθτιςμόσ, ο Πολιτιςμόσ και θ Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ τθσ Νεολαίασ.

88 ΑΞΗΔ - ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ Κνηλσληθή Αιιειεγγχε Αμηνθξαηία εβαζκφο ζην Πεξηβάιινλ εβαζκφο ζηνπο Οηθνλνκηθνχο Πφξνπο εβαζκφο ζηνλ Πνιίηε Γηαθάλεηα Σαρπηάηε Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε

89 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα - Απνζηνιή - Αμίεο 9. Αμνλεο - Μέηξα - Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηόρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηφρνη

90 ΑΞΟΝΔ Καζεκεξηλφηεηα ηνπ Πνιίηε Πεξηβάιινλ Κνηλσληθή Μέξηκλα / Τγεία & Παηδεία Πνιηηηζκφο Αζιεηηζκφο Γηνίθεζε - Δμππεξέηεζε Πνιίηε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Γηαρείξηζε Αλζξσπηλνχ Γπλακηθνχ

91 ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ - ΑΞΟΝΔ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΞΟΝΔ Βειηίσζε Ηθαλνπνίεζεο ηνπ Πνιίηε Βειηίσζε Πεξηβάιινληνο Κνηλσληθή Αιιειεγγχε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Βειηίσζε Καζεκεξηλφηεηαο Καζεκεξηλφηεηα ηνπ Πνιίηε Πεξηβάιινλ Κνηλσληθή Μεξηκλά / Τγεία & Παηδεία Πνιηηηζκφο Αζιεηηζκφο Γηνίθεζε - Δμππεξέηεζε Πνιίηε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

92 ΑΞΟΝΔ - ΜΔΣΡΑ Α Ξ Ο Ν Α Μ Ε Σ Ρ Ο 1. Κακθμερινότθτα του Πολίτθ Περιβάλλον Κακθμερινότθτα του Πολίτθ Περιβάλλον 2. Κοινωνικι Μεριμνά - Τγεία & Παιδεία - Πολιτιςμόσ - Ακλθτιςμόσ Πολιτιςμόσ Ακλθτιςμόσ Κοινωνικι Μεριμνά - Τγεία - Παιδεία 3. Διοίκθςθ - Εξυπθρζτθςθ Πολίτθ Ποιότθτα - Φιλικότθτα Εξυπθρζτθςθσ Πολίτθ Διοίκθςθ - Σεχνολογία 4. Οικονομικι Ανάπτυξθ Οικονομικι Ανάπτυξθ 5. Βελτίωςθ Απόδοςθσ Προςωπικοφ Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 6. Δθμιουργία Απαραίτθτθσ Κουλτοφρασ Δθμιουργία Θετικοφ Κλίματοσ 7. Διαχείριςθ Πλθροφορίασ & Γνϊςθσ Βελτίωςθ Διαχείριςθσ Πλθροφορίασ & Γνϊςθσ

93 ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 1. Δηζαγσγή 2. Σν Γηεζλέο, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ Πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3. Μεζνδνινγία Δξγαζίαο 4. Ηζηνξηθά θαη ηαηηζηηθά ζηνηρεία ελνπνηεκέλνπ Γήκνπ 5. Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπ Γήκνπ 6. Οξγάλσζε Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 7. Πξνβιήκαηα ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 8. Οξακα-Απνζηνιή-Αμίεο 9. Αμνλεο Μέηξα Γεληθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη 10. Δπηρεηξεζηαθνί ηόρνη

94 1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Άμνλεο - Μέηξα - Δπηρεηξεζηαθνί ηόρνη ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 1.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΔ 1.3 ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1.4 ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 1.5 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 1.6 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΣΟΡΗΚΧΝ & ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1.7 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 1.8 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 1.9 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 1.10 ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 1.11 ΑΤΞΖΖ ΥΧΡΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ 1.12 ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ

95 1. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Άμνλεο - Μέηξα - Δπηρεηξεζηαθνί ηόρνη ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ 1.13 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 1.14 ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 1.15 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΑΖ ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 1.16 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΗΟΓΧΝ ΠΟΛΖ 1.17 ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ 1.18 ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1.19 ΜΔΗΧΖ ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ 1.20 ΒΔΛΣΗΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ

96 2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - ΤΓΔΗΑ & ΠΑΗΓΔΗΑ - ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΑΘΛΖΣΗΜΟ Μέηξα - ηόρνη - Άμνλεο ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ 2.1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 2.2 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - ΤΓΔΗΑ - ΠΑΗΓΔΗΑ 2.3 ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΝΖΜΔΗΧΝ 2.4 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 2.5 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 2.6 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 2.7 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 2.8 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ (ΠΥ ΚΓΑΠ, ΑΜΔΑ,ΑΣΔΓΟΗ) 2.9 ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ) 2.10 ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ 2.11 ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΝΔΧΝ 2.12 ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 2.13 ΒΔΛΣΗΧΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ

97 2. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - ΤΓΔΗΑ & ΠΑΗΓΔΗΑ - ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΑΘΛΖΣΗΜΟ Μέηξα - ηόρνη - Άμνλεο ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - ΤΓΔΗΑ - ΠΑΗΓΔΗΑ 2.14 ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 2.15 ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΥΡΖΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ 2.16 ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 2.17 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 2.18 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΟΜΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ, ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ, ΚΛΠ)

98 3. ΓΗΟΗΚΖΖ - ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΖ Μέηξα - ηόρνη - Άμνλεο ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ / ΦΗΛΗΚΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ / ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 3.1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΓΖΜΟΣΔ - ΣΑΥΤΣΖΣΑ / ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 3.2 ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΚΡΑΣΗΑ 3.3 ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 3.4 ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 3.5 ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΖΜΟΣΖ 3.6 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 3.7 ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΠΟΓΟΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 3.8 ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ 3.9 ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ

99 4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Μέηξα - ηόρνη - Άμνλεο ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ 4.1 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 4.2 ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ 4.3 ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΝΔΧΝ 4.4 ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 4.5 ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 4.6 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 4.7 ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4.8 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 4.9 ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 4.10 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΣ 4.11 ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΧΝ

100 7. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 6. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 5. ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΠΟΓΟΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Μέηξα - ηόρνη - Άμνλεο ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 5.1 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ & ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 5.2 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΗΝΖΣΡΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 5.3 ΑΠΟΚΣΖΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΘΔΣΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΝΧΖ 6.1 ΤΝΔΥΖ ΒΔΛΣΗΧΖ 6.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 7.1 ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΓΖΜΟΣΔ 7.2 ΑΝΑΠΣΤΞΖ INTRANET (Δζση. Γίθηπν) 7.3 ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΑΡΥΔΗΧΝ

101 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ Οη παξαπάλσ ζηφρνη παξνπζηάδνληαη κε εμαηξεηηθά παξαζηαηηθφ θαη εχιεπην ηξφπν κε ην ζχγρξνλν Δξγαιείν ησλ Norton θαη Kaplan πνπ νλνκάδεηαη ηξαηεγηθφο Υάξηεο πνπ απνηειεί ηξφπνλ ηηλά ηνλ νδηθφ Υάξηε πνξείαο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ Οξάκαηνο ηνπ.

102 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΑΞΟΝΑ 1: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 1. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 5. ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 8. ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 15. ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΑΖ ΠΟΓΖΛΑΣΧΝ 2. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΔ 6. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΗΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 9. ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 10. ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟΤ 16. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΗΟΓΧΝ ΠΟΛΖ 17. ΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΛΑΖ 3. ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 4. ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΠΤΡΟΒΔΖ 7. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 11. ΑΤΞΖΖ ΥΧΡΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ 12. ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ 18. ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 19. ΜΔΗΧΖ ΖΥΟΡΤΠΑΝΖ 13. ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ 14. ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ 20. ΒΔΛΣΗΧΖ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

103 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΑΞΟΝΑ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΤΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ - ΑΘΛΗΣΙΜΟ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 2. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 3. ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΝΖΜΔΗΧΝ 4. ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ / ΤΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ 7. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ 8. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ (ΠΥ ΚΓΑΠ, ΑΜΔΑ, ΑΣΔΓΟΗ) 9. ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ) 14. ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 15. ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΥΡΖΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ 16. ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΗΝΟΦΔΛΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 6. ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΘΛΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 5. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 10. ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΜΟΤ 11. ΔΝΗΥΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΝΔΧΝ 12. ΒΔΛΣΗΧΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΓΗΑΒΗΧΖ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 13. ΒΔΛΣΗΧΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΖΡΗΧΝ 17. ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ 18. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΟΜΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ (ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ, ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ, ΚΛΠ) ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

104 ΑΞΟΝΑ 4 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΑΤΞΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΞΟΝΑ 3 : ΔΙΟΙΚΗΗ - ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ / ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ / ΦΙΛΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΗ 1. ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΟΛΖ 2. ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ- ΣΖΣΑ ΣΖ ΓΔΗΣΟΝΗΑ 6. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 1. ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΓΗΜΟΣΔ - ΣΑΥΤΣΗΣΑ / ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 3. ΒΔΛΣΗΧΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 4. ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 5. ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΓΖΜΟΣΖ 3. ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ- ΣΖΣΑ ΝΔΧΝ 4. ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ- ΣΖΣΑ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 8. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 9. ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟΠΟΗ- ΖΖ ΣΧΝ ΑΠΑΝΧΝ 2. ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΓΡΑΦΔΙΟΚΡΑΣΙΑ 6. ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 7. ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΠΟΓΟΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 8. ΔΝΗΥΤΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ 5. ΔΝΗΥΤΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ- ΣΖΣΑ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 10. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΣ 11. ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΧΝ 9. ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

105 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΑΡΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΑΤΞΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΞΟΝΑ 5: ΑΞΟΝΑ 6 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΑΞΟΝΑ 7: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΠΟΓΟΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΘΔΣΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ & ΓΝΧΖ 1. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ & ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ 1. ΤΝΔΥΗ ΒΔΛΣΙΧΗ 1. ΒΔΛΣΙΧΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΓΗΜΟΣΔ 2. ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΡΧΝ ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 2. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 2. ΑΝΑΠΣΤΞΗ INTRANET (Δσ. Γίκτυο) 3. ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΑΡΥΔΙΧΝ 3. ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014

Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014 Σελίδα 1 από 92 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013

Workshop. Θεζζαλονίκη, 29/10/ /11/2013. Πρόγραμμα. Τρίηη 29/10/2013. Τεηάρηη 30/10/2013 Workshop Θεζζαλονίκη, 29/10/2013-01/11/2013 Σην πιαίζην ηνπ Τνπηθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Απαζρόιεζε «Νέοι Δρόμοι για ηην Απαζτόληζη ζηο Πολεοδομικό Σσγκρόηημα ηης Αναηολικής Θεζζαλονίκης», ην ΚΕΠΑ δηνξγαλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα