Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014"

Transcript

1 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Σελίδα 1 από 92

2 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ. ΚΠ ή Κ.Π..: ΚηΠ: ΝΠΓΓ ή Ν.Π.Γ.Γ. ΝΠΗΓ ή Ν.Π.Η.Γ. ΟΣΑ ή Ο.Σ.Α.: ΠΔΠ ή Π.Δ.Π.: ΠΓ ή Π.Γ. ΣΠΔ ή Σ.Π.Δ.: ΥΔ ή Υ.Δ. ΥΔ ή Υ.Δ. ΘΖ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο) Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ννκηθφ Πξφζσπφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ννκηθφ Πξφζσπφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Υσξηθή Δλφηεηα Υσξηθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ Σελίδα 2 από 92

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, αθνξά ζηε δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ηνπ θαη θαιχπηεη ηα ζέκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί ζηε κεηάθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ, αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο φζν θαη κε ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάπηπμε σο Οξγαληζκνχ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηά ζρέδηα δξάζεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ν Γήκνο επνπηεχεη. Ζ σπονική πεπίοδορ αναθοπάρ ηος Ππογπάμμαηορ είναι η πεπίοδορ Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Γήκνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ ανάδειξη και καθιέπυζη ηος νέος Γήμος Ηυαννιηών υρ ηος ζημανηικόηεπος επώνςμος αζηικού κένηπος ηηρ βοπειοδςηικήρ Δλλάδαρ, εθνικήρ και εςπυπαφκήρ εμβέλειαρ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο θσδηθνπνηνχληαη νη εμήο επηκέξνπο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 1 Πποζηαζία & αναβάθμιζη ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ Οπθολογική διασείπιζη πεπιβαλλονηικών πόπυν 2 Αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος δομημένος πεπιβάλλονηορ 3 4 Αναβάθμιζη ηυν βαζικών μεηαθοπικών ςποδομών Δξαζθάλιζη κινηηικόηηηαρ για όλοςρ ηοςρ πολίηερ Δνίζσςζη ηηρ κοινυνικήρ ζςνοσήρ & βεληίυζη ηυν ςποδομών κοινυνικού σαπακηήπα (ςγεία, ππόνοια, εκπαίδεςζη). 5 Γιαηήπηζη και ανάδειξη ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ 6 Δνίζσςζη ηηρ αθληηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην πεπιοσή και ανάδειξη ηηρ ζε κένηπο αθληηικών γεγονόηυν 7 Δνίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ και Πποώθηζη ηηρ Καινοηομίαρ 8 9 Δνίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ και ζηήπιξη ηος ανθπώπινος κεθαλαίος ηηρ πεπιοσήρ Πποώθηζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ και ηηρ εξυζηπέθειαρ ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ Σελίδα 3 από 92

4 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Βεληίυζη ηηρ διαδικαζίαρ λήτηρ αποθάζευν από ηα Πολιηικά Όπγανα και ηηρ ςλοποίηζήρ ηηρ από ηον ςπηπεζιακό μησανιζμό Οπθολογική διασείπιζη, ανάπηςξη, απελεςθέπυζη γνώζευν και δςναηοηήηυν ηος πποζυπικού ζε αηομικό, ομαδικό και ςπηπεζιακό επίπεδο για ηην ςποζηήπιξη ηηρ πολιηικήρ και ηηρ ζηπαηηγικήρ ηος Γήμος Δνίζσςζη ηηρ οικονομικήρ αςηοδςναμίαρ ηος Γήμος & Γιαζθάλιζη ηηρ οικονομικήρ βιυζιμόηηηαρ ηυν Νομικών Πποζώπυν Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Μέηξα. Γηα θάζε έλαλ Γεληθφ ηφρν Μέηξνπ θαηαξηίδεηαη έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο πξνηεηλφκελσλ Γξάζεσλ είηε απηνί είλαη ν ίδηνο ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, είηε πξφθεηηαη γηα άιινπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο ζα πξέπεη λα επηδηψμεη ζπλεξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ θάζε ρεδίνπ Γξάζεο ιακβάλνπλ ρψξα νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: (α) πξνζδηνξίδνληαη νη απνδέθηεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ, (β) εληνπίδνληαη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ απνδεθηψλ, αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο (γ) επηιέγνληαη νη ζηφρνη βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνδεθηψλ, θαη ηέινο (δ) επηιέγνληαη νη ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Οη απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε έλα θξίζηκν δήηεκα πξνζδηνξίδνληαη 1. είηε κε βάζε ηνλ ηφπν δειαδή αλά γεσγξαθηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, 2. είηε κε βάζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ (π.ρ. λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, αγξφηεο, άλεξγνη θιπ) θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ (επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη θιπ.) ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Σελίδα 4 από 92

5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΟΤ Δ.Π. Αθνινχζσο παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, ησλ Μέηξσλ θαη ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ θάζε Μέηξνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΑΠ. 1 ΠΡΑΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΖ ΠΟΛΖ ΜΔΣΡΟ 1.1 Φςζικό Πεπιβάλλον-Οικοζςζηήμαηα ΓΜ Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ΓΜ Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ρώξσλ αζηηθνύ πξαζίλνπ ΓΜ Τπνδνκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηλνκέλσλ ΓΜ Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ ΜΔΣΡΟ 1.2 Οικιζηικό Πεπιβάλλον-Πολεοδομική εξέλιξη ΓΜ ΓΜ Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΜΔΣΡΟ 1.3 Βιώζιμη κινηηικόηηηα ΓΜ Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ βαζηθώλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθώλ δηθηύσλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο ΓΜ Οινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο ΜΔΣΡΟ 1.4 Ύδπεςζη - Αποσέηεςζη ΓΜ Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ ππνδνκώλ θαη δηθηύσλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ ΜΔΣΡΟ 1.5 Γίκηςα & Λοιπέρ Τποδομέρ Σελίδα 5 από 92

6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΓΜ Δλίζρπζε ππνδνκώλ θαη δηθηύσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ΑΠ. 2 ΠΟΛΖ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΑ ΜΔΣΡΟ 2.1 Τγεία & Κοινυνική Μέπιμνα ΓΜ Βειηίσζε ππνδνκώλ & επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ΓΜ Βειηίσζε δνκώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλσληθά επαίζζεησλ εππαζώλ νκάδσλ ΑΠ 3 ΠΟΛΖ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 3.1 Δκπαίδεςζη ΓΜ Βειηίσζε ππνδνκώλ εθπαίδεπζεο ΜΔΣΡΟ 3.2 Αθληηιζμόρ ΓΜ Δλίζρπζε ησλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ & ησλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΜΔΣΡΟ 3.3 ΓΜ Πολιηιζμόρ Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ / Πξνώζεζε δξάζεσλ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ΑΠ 4 ΟΗ ΝΔΟΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠ. 5 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 5.1 Οικονομική Ανάπηςξη & Απαζσόληζη ΓΜ Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο ΜΔΣΡΟ 5.2 Δπισειπημαηικόηηηα & Καινοηομία ΓΜ Γηακόξθσζε αληαγσληζηηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο κε επέλδπζε ζην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ζηε θνηλσλία ηεο γλώζεο ΑΠ. 6 ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 6.1 Οπγάνυζη & Γιοίκηζη ηος Γήμος Σελίδα 6 από 92

7 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ Βειηίσζε νξγαλσηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ πιαηζίνπ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ Αλαβάζκηζε, θαηαζθεπή θαη εθζπγρξνληζκόο ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ ΜΔΣΡΟ 6.2 ΓΜ ΜΔΣΡΟ 6.3 σέζη ηος Γήμος με ηοςρ Πολίηερ και ηιρ Δπισειπήζειρ Αμηνπνίεζε λέσλ ΣΠΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο Γιασείπιζη Οικονομικών & Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ ΓΜ Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ΜΔΣΡΟ 6.4 ςνεπγαζία ηος Γήμος με Δξυηεπικούρ Φοπείρ ΓΜ Πξνώζεζε ζπλεξγαζηώλ κε εμσηεξηθνύο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ πξσηνβνπιηώλ Σελίδα 7 από 92

8 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: «ΠΡΑΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΖ ΠΟΛΖ» ΜΔΣΡΟ 1.1: ΓΜ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΓΔΤΑΗ. Γ.Δ.Λ.Η. ΣΟΥΟΗ Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κείσζε απνξξηκκάησλ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ Ησαλλίλσλ Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ειθπζηηθφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ γηα ηνπο επηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ,00 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ,00 ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ,00 ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 1 ΣΟΝΟΤ 4 ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΔ ,00 ΚΟΤΠΔ ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 5 ΔΛΑΦΡΤ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟ ,00 ΟΥΖΜΑ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 6 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 10 ΑΝΟΗΚΣΧΝ ,00 CONTAINERS 7 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ CONTAINERS ,91 Σελίδα 8 από 92

9 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΤΜΠΗΔΣΖ 8 Κ.Μ 8 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ,00 ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 9 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΟΜΠΟΣΗΚΧΝ ,00 ΚΑΓΧΝ 10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ,00 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ,00 ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 12 ΓΑΠΑΝΔ ΣΑΦΖ ,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΟ ΥΤΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 13 ΜΔΣΑΦΟΡΑ 9.000,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 14 ΠΛΤΖ ΚΑΓΧΝ ,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 15 ΑΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ,00 16 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 9.031,28 ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 9.031,28 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 18 ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 9.031,28 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 19 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 20 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ,00 ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΑ 21 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΟΤ ΜΑ ,00 Σελίδα 9 από 92

10 22 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΚΟΝΣΔΗΝΔΡ ΚΑΡΟΣΑΚΗΑ ΚΑΓΟΗ, ΚΛΠ) 23 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ (ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ, ΔΠΗΒΑΣΖΓΧΝ ΚΛΠ) 24 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 25 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 26 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΒΗΧΗΜΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟ 27 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 28 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 29 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 30 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 31 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 32 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΓΟΤΡΟΤΣΖ 33 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ ΔΔΛ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ , , , , , , , , , , , ,00 Σελίδα 10 από 92

11 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ- ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ 34 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΓΟΤΡΟΤΣΖ» 35 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ 36 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ Π ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 37 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΖΡΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,53 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: ΑΝΑΓΚΔ: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ Δπαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνχλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Δπηζθέπηεο ηνπξίζηεο Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ θαζαξηφηεηαο. Πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαζαξηφηεηαο ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο θαη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζε φιε ηελ πφιε Σελίδα 11 από 92

12 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΓΜ 1.1.2: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΟΥΟΗ Γεκηνπξγία θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο θαηνίθνπο Γεκηνπξγία πφισλ έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπξίζηεο Μείσζε ησλ επηπέδσλ ερεηηθήο ξχπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΑΡΚΧΝ, ΑΛΤΛΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 2 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ,00 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΑΡΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΤΛΛΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 4 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΠΑΡΚΧΝ ,00 ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΥΧΡΧΝ 5 ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΤΔΗ ,00 6 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΑΓΔΜΑ ,00 Σελίδα 12 από 92

13 ΓΔΝΓΡΟΣΟΗΥΗΧΝ 7 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΣ ΑΣΑ 8 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ, ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΖΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,01 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: ΑΝΑΓΚΔ: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο ηνπξίζηεο Δπέθηαζε θαη εκπινπηηζκόο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δπέθηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ πάξθσλ θαη ησλ αιζπιιίσλ ηνπ Γήκνπ Γεκηνπξγία κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Βειηίσζε ησλ κηθξνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Γήκνπ Σελίδα 13 από 92

14 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΓΜ 1.1.3: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Τπνδνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηλνκέλσλ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΟΥΟΗ Πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΡΔΜΑΣΧΝ 2 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ,00 ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 3 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ,00 ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ 4 ΈΡΓΑ ,00 ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ,00 6 ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΚΤΜΑΣΗΜΟΤ ΟΥΘΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΘΗΑ ΕΧΝΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ,81 Σελίδα 14 από 92

15 ΠΔΡΗΟΥΖ 7 ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΒΟΘΡΧΝ 8 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΣΚ ΓΑΦΝΟΤΛΑ 9 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΡΟΜΟΤ ΘΔΖ ΓΔΦΤΡΗ ΜΟΤΕΑΚΑΗΧΝ 10 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΓΔ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 11 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΓΔ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 12 ΔΡΓΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ 13 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΔ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 14 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΖΝ Δ.Δ.Λ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 15 ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 16 ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 17 ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΥΗΟΝΗΑΑ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 9.000, , , , , , , , , , ,43 Σελίδα 15 από 92

16 ΤΝΟΛΟ: ,86 Λακβάλνληαο ππφςε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: ΠΡΟΛΖΦΖ-ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ Καηαξηίδνπλ θαη ηεξνχλ εηδηθφ ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ», γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μεξηκλνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ζην Γήκν Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) αληίζηνηρν ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην εμνπιίδνπλ κε ηα απαξαίηεηα κέζα (ράξηεο, πίλαθεο, θχξηεο θαη εθεδξηθέο επηθνηλσλίεο, κλεκφληα ελεξγεηψλ θ.ι.π.). πγθξνηνχλ θαη ζηειερψλνπλ Σνπηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΣΚΔ) θαη ην ελεξγνπνηνχλ φπνηε ήζειε απαηηεζεί γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. πγθξνηνχλ Οκάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απφ ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο γηα ηελ κειέηε, εηζήγεζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδίαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ρεδίνπ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ». Φξνληίδνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλακελφκελσλ γηα ην Γήκν ηνπο θηλδχλσλ. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζσκαηείσλ, πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ηεο πεξηνρήο ηνπο, θνηλνπνηνχλ πξνο απηνχο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ» θαη εληάζζνπλ ηνπο ζπιιφγνπο πνπ πξνζθέξνληαη εζεινληηθά, ζε ζπλεξγεία αλάινγα κε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ» πνπ εθπνλνχλ. πλεξγάδνληαη κε ηηο Γλζεηο Πνιηηηθήο Ακπλαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπο. Δθπνλνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ιεπηνκεξή ζρέδηα εθθέλσζεο ρψξσλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηά, αζζελείο, γέξνληεο θ.ι.π. θαη είλαη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο (λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, άζπια, ΚΑΠΖ, θ.ι.π.), θξνληίδνληαο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ Σελίδα 16 από 92

17 δξνκνινγίσλ απφ ηνλ θαηξφ ηεο εξεκίαο. Δθπνλνχλ επίζεο ιεπηνκεξή ζρέδηα γηα ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο (θαηαπιηζκνχο) ησλ άζηεγσλ, ψζηε λα είλαη πξαθηηθψο εθαξκφζηκα κεηά απφ ζεηζκηθή θαηαζηξνθή. Φξνληίδνπλ γηα ηελ εμεχξεζε θαη θαζνξηζκφ ρψξσλ ππνδνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο, ζπληάζζνπλ ράξηεο ή ζθαξηθήκαηα γηα ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη πξνρσξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο ζ απηνχο (δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ) απφ ηελ πεξίνδν ηεο εξεκίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα γα ηελ νξγάλσζε θαηαπιηζκνχ ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο. Σεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππάξρνληνο ζην Γήκν δπλακηθνχ (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα, εθφδηα, πιηθά θ.ι.π.) θαη δηελεξγνχλ ηηο αλαγθαίεο γηα ην ζθνπφ απηφ απνγξαθέο. Σεξνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο : o Υαξηνγξάθεζε δηθηχσλ (πδξεχζεσο-απνρεηεχζεσο) ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. o Λεηηνπξγνχληα δίθηπα. o Απφδνζε ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ. Δλέξγεηεο γηα δαζηθέο εξγαζίεο, αλαδαζψζεηο, θαζαξηζκνχο, πδξνζηφκηα θαη θαζαξηζκνχο θξεαηίσλ Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ Οκάδα ζρεδηαζκνχ (ζρέδηα αλά απεηιή, ζρέδηα εθθέλσζεο, ζρέδηα θαηαθπγήο θαη αλαθνχθηζεο πιεγέλησλ, ζρέδηα απνθαηάζηαζεο). ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Τινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ γηα ηελ πξόιεςε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο Δπέθηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Άλεηε κεηαθίλεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ ηηο πεξηόδνπο άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ Αζθαιέο νηθηζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Σελίδα 17 από 92

18 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ ΓΜ 1.1.4: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ. Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΓΔΤΑΗ. ΓΔΛΗ. ΣΟΥΟΗ Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθνχ. Αγξνηηθή αλαγέλλεζε ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ Γ.Κ. ΠΔΓΗΝΖ 1 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) ,00 Σ.Κ. ΚΟΜΖΡΑ 2 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΜΖΡΑ ,00 Σ.Κ. ΑΜΠΔΛΔΗΑ 3 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Κ/Υ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Σ.Κ. ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ ,00 Σελίδα 18 από 92

19 4 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΖΝ ΘΔΖ "ΟΥΤΡΑ" ,00 Σ.Κ. ΚΟΝΣΗΚΑ 5 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ,00 ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΝΣΗΚΑ Σ.Κ. ΜΑΝΧΛΗΑΑ 6 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ Σ.Κ. ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 7 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΖ Γ.Κ. ΑΝΑΣΟΛΖ 8 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ,00 ΟΓΟΠΟΗΗΑ 9 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 Σ.Κ. ΜΠΑΦΡΑ 10 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ 11 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 12 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΟΤ ΑΤΛΑΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΘΡΑ ΜΠΑΦΡΑ Σ.Κ. ΝΔΟΚΑΗΑΡΔΗΑ 13 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ Γ.Κ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 14 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Γ.Κ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 15 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΧΝ Γ. ΒΑΖ, ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΧΝ ΑΤΣΧΝ Σ.Κ. ΑΜΦΗΘΔΑ 16 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Κ. ΚΡΑΝΟΤΛΑ 17 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΛΤΚΟΣΟΜΟ 18 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ , , , , , , , , ,00 Σελίδα 19 από 92

20 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ 19 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ,00 ΟΓΟΠΟΗΑ Σ.Κ. ΚΡΤΑ - ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ 20 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ,00 ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ Σ.Κ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 21 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Κ. ΜΑΕΗΑ 22 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ ,00 ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΟΗΚΗΜΟ ΜΑΕΗΑ - ΟΗΚΗΜΟ ΚΖΠΧΝ Σ.Κ. ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ 23 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 24 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ,00 ΒΑΗΛΗΚΖ 25 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΗΟΤΡΖ ,00 26 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ,00 ΓΑΦΝΟΤΛΑ 27 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΑΔΣΟ" ,00 28 ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΚΚΛΖΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 ΓΡΟΟΥΧΡΗ 29 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ,00 ΖΛΗΟΚΑΛΖ 30 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΓΗΠΛΑ ΑΠΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ,00 ΚΑΣΡΗΣΑ 31 ΤΓΡΔΤΖ - ΦΧΣΗΜΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ (ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΣΡΗΣΑ ,00 ΚΑΣΗΚΑ Σελίδα 20 από 92

21 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΜΒΟΤ- ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΡΗΣΖ ΚΑΣΗΚΑ ,00 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΔΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓ. ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ ΚΑΣΗΚΑ ,00 ΤΝΓΔΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ 2Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ,00 ΚΟΤΣΔΛΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ ,00 ΚΡΑΦΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ,00 ΛΟΓΓΑΓΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ - ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ ,00 ΜΟΤΕΑΚΑΗΟΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΜΟΤΕΑΚΑΗΧΝ ,00 ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΑΣΑΝΧΝΑ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ,00 ΠΛΑΣΑΝΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ,00 ΥΑΡΟΚΟΠΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ,00 ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,00 42 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟΤ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ ΜΔ ΓΟΝΟ 43 ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΔΒ ΑΝΑΣΟΛΖ 44 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ , , ,00 Σελίδα 21 από 92

22 45 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ 46 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΓΑΦΝΟΤΛΑ 47 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ΓΔΤΑΗ 48 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ ΑΛΗΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΥΘΤΟΠΑΝΗΓΑ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ (ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ) 49 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΧΝ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟ ΔΞΑΦΑΝΗΖ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ, ΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΡΤΟΤΝΣΖΡΖΖ 50 ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΛΟΦΟΤ ΓΟΡΗΣΑ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 51 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ Γ. Γ. ΠΟΘΧΝ 52 ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΣΓ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΤΝΟΛΟ: , , , , , , , , ,82 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Τινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ Βειηίσζε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: -Αγξνηηθή αλαγέλλεζε Σελίδα 22 από 92

23 ΜΔΣΡΟ 1.2: ΓΜ 1.2.1: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. ΣΟΥΟΗ Ρχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν Έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηεο εθηφο ζρεδίνπ θαη ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο Αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ,00 2 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΟΡΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ,00 3 ΠΡΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ,00 4 ΝΔΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΟΜΤΛΟ 2.273,38 5 ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΡΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ,75 6 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΝΔΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ 4.000,00 7 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 3.800,00 Σελίδα 23 από 92

24 8 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΝΔΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 8.000,00 9 ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧ ΚΑΣΧ ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 5.000,00 10 ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΓΡΟΗΑ - ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ 9.780,00 11 ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΟΗΑ - ΠΔΝΣΔΛΖ - ΕΔΤΓΑΡΗΧΝ - ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ,00 12 ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΠΔΚΣΑΖ Ρ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΧΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ XXII Γ.Η ΛΟΓΧ ΝΔΑ ΔΓΚΡΗΖ Ρ. ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΠ/ΚΟΤ - ΚΣΖΜ/ΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ,00 13 ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ρ. ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ Γ' ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 7.465,00 14 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΔΑ ΣΑ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 8.413,80 15 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ 1/2001 ΠΡΑΞΖ ΠΡΟΚΤΡΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ & ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ Π.. ΡΑΥΖ ΑΜΖ Γ.Γ ΑΝΑΣΟΛΖ 7.911,91 16 ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ 1/2008 ΠΡΑΞΖ ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΟΓΧ ΡΤΜΟΣΟΜΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ ΔΝΣΟ ΣΧΝ Ο.Σ ,30 Σελίδα 24 από 92

25 64,65,68Α,69,70,70Α,70Β,75Α ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ Ρ.. ΡΑΥΖ ΑΜΖ Γ.Γ ΑΝΑΣΟΛΖ 17 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΟΓΟΤ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΌ ΣΖ ΤΝΟΗΚΗΑ ΡΑΦΣΑΝΗΣΗΚΑ 7.527, ,00 18 ΔΠΔΚΣΑΖ ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΣΟ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 19 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 20 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΣΟ Γ. Γ. ΚΡΑΝΟΤΛΑ 21 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟ ΣΓ ΚΟΜΖΡΑ 4.500, , ,83 22 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 5.033,01 23 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΣΟ ΣΓ ΚΟΝΣΗΚΑ" 24 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΤΠ. ΑΡΗΘΜ.696 ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΣΖΝ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΓΗΝΖ" 25 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 1.398, , ,00 26 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 2.000,00 Σελίδα 25 από 92

26 27 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΣΓ ΚΟΜΖΡΑ 2.800,00 28 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΡΔ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ" 29 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΑ ΟΣ 89 ΚΑΗ 90 ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ" 300,00 300,00 ΤΝΟΛΟ: ,63 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ ΑΝΑΓΚΔ: Πεξηνξηζκόο ησλ εμσαζηηθώλ ρξήζεσλ θαη θπξίσο ηεο εθηόο ζρεδίνπ θαηνηθίαο εηο βάξνο ησλ πεδηλώλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ, ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο ησλ Ησαλληηώλ Καζνξηζκόο ρξήζεσλ γεο θαη όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάζπαξηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Ρπζκηζηηθό ρέδην ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ Σελίδα 26 από 92

27 ΜΔΣΡΟ 1.2: ΓΜ 1.2.2: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΣΟΥΟΗ Πεξηνξηζκφο ηεο αηζζεηηθήο ξχπαλζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξνί ηνπξηζηηθνί πφινη έιμεο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΕΑΒΔΛΑ (ΣΕΑΜΗ ΚΑΛΟΤΣΗΑΝΖ) ΚΑΗ ΟΓΟΤ ΚΟΤΓΚΗΟΤ 2 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 3 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΠΖΣΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΤΛΧΖ ΛΑΚΚΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 4 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟΤ ΓΧΓΧΝΖ 5 ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ 6 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Γ ΜΠΑΦΡΑ 7 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΓΖΜ. ΟΓΧΝ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΣΓ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ , , , , , , ,00 Σελίδα 27 από 92

28 8 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΔΗΥΧΝ ΚΑΣΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΔΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 10 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΟΤΡΑΜΠΑ 11 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 12 ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΟΓΧΝ Γ.Δ. ΠΔΓΗΝΖ 13 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΥΑΝΗ" ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 14 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΛΑΣΑΝΟΤ 15 ΒΔΛΣΗΧΖ- ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΚΡΑΦΖ 16 ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΔΗ ΟΓΧΝ Γ.Γ.ΓΑΦΝΟΤΛΑ 17 ΓΗΑΝΟΗΞΖ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΧΝ Γ.Γ. ΓΑΦΝΟΤΛΑ 18 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Γ.Γ.ΓΑΦΝΟΤΛΑ 19 ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ ΓΡΟΜΧΝ Γ.Γ.ΚΑΣΡΗΣΑ 20 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 2.478, , , , , ,00 74, , , , , , ,00 Σελίδα 28 από 92

29 ΤΝ.ΓΟΡΗΣΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 21 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΛΟΓΓΑΓΧΝ 22 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΑΠΟ 2Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΜΔΥΡΗ 59Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 23 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΟΗΚΗΑ ΗΜΖΝΖ ΣΕΑΒΔΛΑ 24 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 25 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΛΟΤΣΗΑΝΖ - ΛΑΠΟΣΟΠΟ - ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΒΡΤΟΤΛΑ 26 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΠΖΣΗΓΗΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 27 ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 28 ΑΝΤΦΧΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 29 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΖ 30 ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ Γ.Γ.ΑΝΑΣΟΛΖ 31 ΈΡΓΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΞ 7.849, , , , , , , , , , ,13 Σελίδα 29 από 92

30 ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 32 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 33 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 34 ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΝΖΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 35 ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΑΝΣΑΚΗ Γ.Δ. ΝΖΟΤ 36 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΖ 37 ΜΔΛΔΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ 38 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΗΑΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΟ ΒΔΡΓΗΝΑ 39 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ- ΣΔΡΔΧΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΥΑΜΑΜ ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 40 ΣEΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΧΜΑΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ , , , , , , , , ,00 41 ΔΡΓΑΗΔ 4.000,00 Σελίδα 30 από 92

31 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΌ ΡΤΜΟΣΟΜΗΔ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 42 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 43 ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΧΝ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ, ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΤΚΟΣΟΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 44 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 45 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΖΝ ΟΗΚΗΑ ΣΔΦΟΤ ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΣΟ Γ. Γ. ΜΑΕΗΑ 46 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ Γ. Γ. ΛΗΓΚΗΑΓΧΝ 47 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΞ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ & ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΟ ΛΤΚΟΣΟΜΟ 48 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ Γ.Γ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 49 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ Γ.Γ. ΜΑΕΗΑ 5.000, , , , , , , ,00 Σελίδα 31 από 92

32 50 ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ & ΠΛΑΣΔΗΧΝ Γ.Γ. ΜΑΕΗΑ 51 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΟ Γ. Γ. ΜΑΕΗΑ 52 ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ ΣΟ Γ. Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 53 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΥΧΡΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ Γ,. Γ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 54 ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ & ΠΛΑΣΔΗΧΝ Γ. Γ. ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ 55 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΕΗΑ 56 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΟ Γ.Γ. ΑΜΦΗΘΔΑ 57 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΑ ΕΧΝΖ Γ.Δ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 58 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ.ΠΔΡΑΜΑΣΟ 59 ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΣΓ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 6.984, , , , , , , , , ,90 60 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 5.977,36 Σελίδα 32 από 92

33 ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 61 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΟ ΣΓ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 62 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΜΠΑΕΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 63 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΥΧΡΧΝ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΣΟ Σ.Γ. ΠΔΓΗΝΖ 64 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 5.996, , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,88 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνύλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Γεκηνπξγία δηθηύνπ θίλεζεο πεδώλ θαη βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αμηόινγε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ην επξύηεξν ηζηνξηθό θέληξν θαη ζηνλ νηθηζκό ηνπ Κάζηξνπ ζπγθεληξώλνληαη νη θπξηόηεξεο γεηηνληέο ηεο πόιεο πνπ δηαηεξνύλ ην ηδηαίηεξν ρξώκα θαη ηελ πινύζηα αξρηηεθηνληθή ηνπο παξάδνζε Σελίδα 33 από 92

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα