Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 2011-2014"

Transcript

1 Β ΦΑΖ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Σελίδα 1 από 92

2 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠ ή Α.Π. Δ.Δ. ή ΔΔ ΔΠ ή Δ.Π. Δ.. ή Δ ΔΠΑ ή Δ..Π.Α. ΔΤΔ ή Δ..Τ.Δ. ΔΣΠΑ ή Δ.Σ.Π.Α. ΔΤΓ ή Δ.Τ.Γ. ΚΠ ή Κ.Π..: ΚηΠ: ΝΠΓΓ ή Ν.Π.Γ.Γ. ΝΠΗΓ ή Ν.Π.Η.Γ. ΟΣΑ ή Ο.Σ.Α.: ΠΔΠ ή Π.Δ.Π.: ΠΓ ή Π.Γ. ΣΠΔ ή Σ.Π.Δ.: ΥΔ ή Υ.Δ. ΥΔ ή Υ.Δ. ΘΖ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο Δπξσπατθή Έλσζε Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο) Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Ννκηθφ Πξφζσπφ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ννκηθφ Πξφζσπφ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Υσξηθή Δλφηεηα Υσξηθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο ηεξεάο Διιάδαο - Ζπείξνπ Σελίδα 2 από 92

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν παξφλ έγγξαθν απνηειεί ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, αθνξά ζηε δεχηεξε θάζε πινπνίεζεο ηνπ θαη θαιχπηεη ηα ζέκαηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ππνδείμεηο γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. Δηδηθφηεξα, απνζθνπεί ζηε κεηάθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ, αλαθνξηθά ηφζν κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο φζν θαη κε ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάπηπμε σο Οξγαληζκνχ, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθηθηά ζρέδηα δξάζεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο Γεκνηηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ν Γήκνο επνπηεχεη. Ζ σπονική πεπίοδορ αναθοπάρ ηος Ππογπάμμαηορ είναι η πεπίοδορ Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Γήκνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ ανάδειξη και καθιέπυζη ηος νέος Γήμος Ηυαννιηών υρ ηος ζημανηικόηεπος επώνςμος αζηικού κένηπος ηηρ βοπειοδςηικήρ Δλλάδαρ, εθνικήρ και εςπυπαφκήρ εμβέλειαρ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο θσδηθνπνηνχληαη νη εμήο επηκέξνπο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη: ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 1 Πποζηαζία & αναβάθμιζη ηος θςζικού πεπιβάλλονηορ Οπθολογική διασείπιζη πεπιβαλλονηικών πόπυν 2 Αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος δομημένος πεπιβάλλονηορ 3 4 Αναβάθμιζη ηυν βαζικών μεηαθοπικών ςποδομών Δξαζθάλιζη κινηηικόηηηαρ για όλοςρ ηοςρ πολίηερ Δνίζσςζη ηηρ κοινυνικήρ ζςνοσήρ & βεληίυζη ηυν ςποδομών κοινυνικού σαπακηήπα (ςγεία, ππόνοια, εκπαίδεςζη). 5 Γιαηήπηζη και ανάδειξη ηηρ πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ 6 Δνίζσςζη ηηρ αθληηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ζηην πεπιοσή και ανάδειξη ηηρ ζε κένηπο αθληηικών γεγονόηυν 7 Δνίζσςζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ και Πποώθηζη ηηρ Καινοηομίαρ 8 9 Δνίζσςζη ηηρ απαζσόληζηρ και ζηήπιξη ηος ανθπώπινος κεθαλαίος ηηρ πεπιοσήρ Πποώθηζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ και ηηρ εξυζηπέθειαρ ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ Σελίδα 3 από 92

4 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ Βεληίυζη ηηρ διαδικαζίαρ λήτηρ αποθάζευν από ηα Πολιηικά Όπγανα και ηηρ ςλοποίηζήρ ηηρ από ηον ςπηπεζιακό μησανιζμό Οπθολογική διασείπιζη, ανάπηςξη, απελεςθέπυζη γνώζευν και δςναηοηήηυν ηος πποζυπικού ζε αηομικό, ομαδικό και ςπηπεζιακό επίπεδο για ηην ςποζηήπιξη ηηρ πολιηικήρ και ηηρ ζηπαηηγικήρ ηος Γήμος Δνίζσςζη ηηρ οικονομικήρ αςηοδςναμίαρ ηος Γήμος & Γιαζθάλιζη ηηρ οικονομικήρ βιυζιμόηηηαρ ηυν Νομικών Πποζώπυν Οη ηξαηεγηθνί ηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Μέηξα. Γηα θάζε έλαλ Γεληθφ ηφρν Μέηξνπ θαηαξηίδεηαη έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο πξνηεηλφκελσλ Γξάζεσλ είηε απηνί είλαη ν ίδηνο ν Γήκνο θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, είηε πξφθεηηαη γηα άιινπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο ν Γήκνο ζα πξέπεη λα επηδηψμεη ζπλεξγαζία. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ θάζε ρεδίνπ Γξάζεο ιακβάλνπλ ρψξα νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: (α) πξνζδηνξίδνληαη νη απνδέθηεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ, (β) εληνπίδνληαη νη αλάγθεο θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ απνδεθηψλ, αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο (γ) επηιέγνληαη νη ζηφρνη βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνδεθηψλ, θαη ηέινο (δ) επηιέγνληαη νη ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Οη απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε έλα θξίζηκν δήηεκα πξνζδηνξίδνληαη 1. είηε κε βάζε ηνλ ηφπν δειαδή αλά γεσγξαθηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, 2. είηε κε βάζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ (π.ρ. λένη, παηδηά, ειηθησκέλνη, αγξφηεο, άλεξγνη θιπ) θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ (επηρεηξήζεηο, ζχιινγνη θιπ.) ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Σελίδα 4 από 92

5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΣΟΤ Δ.Π. Αθνινχζσο παξαηίζεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, ησλ Μέηξσλ θαη ησλ Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ θάζε Μέηξνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΑΠ. 1 ΠΡΑΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΖ ΠΟΛΖ ΜΔΣΡΟ 1.1 Φςζικό Πεπιβάλλον-Οικοζςζηήμαηα ΓΜ Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ΓΜ Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ρώξσλ αζηηθνύ πξαζίλνπ ΓΜ Τπνδνκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη θαηλνκέλσλ ΓΜ Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ ΜΔΣΡΟ 1.2 Οικιζηικό Πεπιβάλλον-Πολεοδομική εξέλιξη ΓΜ ΓΜ Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΜΔΣΡΟ 1.3 Βιώζιμη κινηηικόηηηα ΓΜ Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ βαζηθώλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθώλ δηθηύσλ ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο ΓΜ Οινθιεξσκέλε αληηκεηώπηζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο ΜΔΣΡΟ 1.4 Ύδπεςζη - Αποσέηεςζη ΓΜ Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ ππνδνκώλ θαη δηθηύσλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ ΜΔΣΡΟ 1.5 Γίκηςα & Λοιπέρ Τποδομέρ Σελίδα 5 από 92

6 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΓΜ Δλίζρπζε ππνδνκώλ θαη δηθηύσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ΑΠ. 2 ΠΟΛΖ ΣΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΑ ΜΔΣΡΟ 2.1 Τγεία & Κοινυνική Μέπιμνα ΓΜ Βειηίσζε ππνδνκώλ & επηπέδνπ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ΓΜ Βειηίσζε δνκώλ εμππεξέηεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλσληθά επαίζζεησλ εππαζώλ νκάδσλ ΑΠ 3 ΠΟΛΖ ΣΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 3.1 Δκπαίδεςζη ΓΜ Βειηίσζε ππνδνκώλ εθπαίδεπζεο ΜΔΣΡΟ 3.2 Αθληηιζμόρ ΓΜ Δλίζρπζε ησλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ & ησλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ΜΔΣΡΟ 3.3 ΓΜ Πολιηιζμόρ Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο ησλ Ησαλλίλσλ / Πξνώζεζε δξάζεσλ πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο ΑΠ 4 ΟΗ ΝΔΟΗ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠ. 5 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΣΡΟ 5.1 Οικονομική Ανάπηςξη & Απαζσόληζη ΓΜ Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο ΜΔΣΡΟ 5.2 Δπισειπημαηικόηηηα & Καινοηομία ΓΜ Γηακόξθσζε αληαγσληζηηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο κε επέλδπζε ζην αλζξώπηλν δπλακηθό θαη ζηε θνηλσλία ηεο γλώζεο ΑΠ. 6 ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΣΡΟ 6.1 Οπγάνυζη & Γιοίκηζη ηος Γήμος Σελίδα 6 από 92

7 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΞΟΝΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ/ΜΔΣΡΑ/ΓΜ ΓΜ ΓΜ ΓΜ Βειηίσζε νξγαλσηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ πιαηζίνπ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ Αλαβάζκηζε, θαηαζθεπή θαη εθζπγρξνληζκόο ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ ΜΔΣΡΟ 6.2 ΓΜ ΜΔΣΡΟ 6.3 σέζη ηος Γήμος με ηοςρ Πολίηερ και ηιρ Δπισειπήζειρ Αμηνπνίεζε λέσλ ΣΠΔ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο Γιασείπιζη Οικονομικών & Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ ΓΜ Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ ΜΔΣΡΟ 6.4 ςνεπγαζία ηος Γήμος με Δξυηεπικούρ Φοπείρ ΓΜ Πξνώζεζε ζπλεξγαζηώλ κε εμσηεξηθνύο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθώλ πξσηνβνπιηώλ Σελίδα 7 από 92

8 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1: «ΠΡΑΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΖ ΠΟΛΖ» ΜΔΣΡΟ 1.1: ΓΜ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΓΔΤΑΗ. Γ.Δ.Λ.Η. ΣΟΥΟΗ Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή κείσζε απνξξηκκάησλ θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζή ηνπο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ Ησαλλίλσλ Αχμεζε ηνπ βαζκνχ ειθπζηηθφηεηαο ησλ Ησαλλίλσλ γηα ηνπο επηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ,00 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 2 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ,00 ΚΗΝΖΣΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 3 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ,00 ΦΟΡΣΖΓΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 1 ΣΟΝΟΤ 4 ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΔ ,00 ΚΟΤΠΔ ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 5 ΔΛΑΦΡΤ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΟ ,00 ΟΥΖΜΑ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΟΓΟΚΑΘΑΡΗΣΧΝ 6 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 10 ΑΝΟΗΚΣΧΝ ,00 CONTAINERS 7 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ CONTAINERS ,91 Σελίδα 8 από 92

9 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΜΔ ΤΜΠΗΔΣΖ 8 Κ.Μ 8 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ,00 ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 9 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΟΜΠΟΣΗΚΧΝ ,00 ΚΑΓΧΝ 10 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ,00 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ,00 ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 12 ΓΑΠΑΝΔ ΣΑΦΖ ,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΟ ΥΤΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 13 ΜΔΣΑΦΟΡΑ 9.000,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΖΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 14 ΠΛΤΖ ΚΑΓΧΝ ,00 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΓΖΜΟΤ 15 ΑΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ,00 16 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 9.031,28 ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 17 ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 9.031,28 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 18 ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 9.031,28 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 19 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΣΗ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ 20 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ,00 ΥΧΡΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΑ 21 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΟΤ ΜΑ ,00 Σελίδα 9 από 92

10 22 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΑΓΗΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (ΚΟΝΣΔΗΝΔΡ ΚΑΡΟΣΑΚΗΑ ΚΑΓΟΗ, ΚΛΠ) 23 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ (ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ, ΔΠΗΒΑΣΖΓΧΝ ΚΛΠ) 24 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΛΟΗΠΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 25 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 26 ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΒΗΧΗΜΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟ ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟ 27 ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 28 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 29 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 30 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΔΜΑΥΗΣΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 31 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΓΧΝ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 32 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΓΟΤΡΟΤΣΖ 33 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ ΔΔΛ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ , , , , , , , , , , , ,00 Σελίδα 10 από 92

11 ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ- ΛΔΚΑΝΟΠΔΓΗΟΤ 34 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΓΑ ΓΟΤΡΟΤΣΖ» 35 ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ 36 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ Π ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 37 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΣΖΡΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ , , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,53 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: ΑΝΑΓΚΔ: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ Δπαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνχλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Δπηζθέπηεο ηνπξίζηεο Δπέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ νρεκάησλ θαζαξηφηεηαο. Πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαζαξηφηεηαο ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο θαη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζε φιε ηελ πφιε Σελίδα 11 από 92

12 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΓΜ 1.1.2: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΟΥΟΗ Γεκηνπξγία θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο θαηνίθνπο Γεκηνπξγία πφισλ έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπξίζηεο Μείσζε ησλ επηπέδσλ ερεηηθήο ξχπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΑΡΚΧΝ, ΑΛΤΛΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 2 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ,00 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΑΡΚΧΝ ΚΑΗ ΑΛΤΛΛΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 4 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΠΑΡΚΧΝ ,00 ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΜΔ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΥΧΡΧΝ 5 ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΤΔΗ ,00 6 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΑΓΔΜΑ ,00 Σελίδα 12 από 92

13 ΓΔΝΓΡΟΣΟΗΥΗΧΝ 7 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΔΣ ΑΣΑ 8 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΑΗΚΖ ΑΝΑΦΤΥΖ, ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΖ ΚΑΗ ΓΑΗΚΔ ΔΚΣΑΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΖΟΤ ΝΟΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,01 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: ΑΝΑΓΚΔ: ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο ηνπξίζηεο Δπέθηαζε θαη εκπινπηηζκόο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δπέθηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ πάξθσλ θαη ησλ αιζπιιίσλ ηνπ Γήκνπ Γεκηνπξγία κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ Βειηίσζε ησλ κηθξνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ ηνπ Γήκνπ Σελίδα 13 από 92

14 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΓΜ 1.1.3: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Τπνδνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θαηλνκέλσλ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. Γ/ΝΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ. ΣΟΥΟΗ Πξνζηαζία ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ,00 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΡΔΜΑΣΧΝ 2 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ,00 ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ 3 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ,00 ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΔ 4 ΈΡΓΑ ,00 ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 5 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΚΑΗΡΗΚΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ,00 6 ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΠΌ ΚΤΜΑΣΗΜΟΤ ΟΥΘΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΘΗΑ ΕΧΝΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ,81 Σελίδα 14 από 92

15 ΠΔΡΗΟΥΖ 7 ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΒΟΘΡΧΝ 8 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΑΠΟ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΗ ΣΚ ΓΑΦΝΟΤΛΑ 9 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΡΟΜΟΤ ΘΔΖ ΓΔΦΤΡΗ ΜΟΤΕΑΚΑΗΧΝ 10 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΓΔ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 11 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΓΔ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 12 ΔΡΓΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ 13 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΟΓΧΝ ΓΔ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 14 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΛΖΜΜΤΡΗΚΧΝ ΠΑΡΟΥΧΝ ΣΖΝ Δ.Δ.Λ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 15 ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 16 ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 17 ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΡΟΜΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΘΔΖ ΥΗΟΝΗΑΑ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 9.000, , , , , , , , , , ,43 Σελίδα 15 από 92

16 ΤΝΟΛΟ: ,86 Λακβάλνληαο ππφςε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ» νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο: ΠΡΟΛΖΦΖ-ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ Καηαξηίδνπλ θαη ηεξνχλ εηδηθφ ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ», γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μεξηκλνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ζην Γήκν Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) αληίζηνηρν ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΔΠΠ) ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην εμνπιίδνπλ κε ηα απαξαίηεηα κέζα (ράξηεο, πίλαθεο, θχξηεο θαη εθεδξηθέο επηθνηλσλίεο, κλεκφληα ελεξγεηψλ θ.ι.π.). πγθξνηνχλ θαη ζηειερψλνπλ Σνπηθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ (ΣΚΔ) θαη ην ελεξγνπνηνχλ φπνηε ήζειε απαηηεζεί γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. πγθξνηνχλ Οκάδεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απφ ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο γηα ηελ κειέηε, εηζήγεζε, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζρεδίαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ρεδίνπ «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ». Φξνληίδνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ζηειέρσζή ηνπο κε εηδηθφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλακελφκελσλ γηα ην Γήκν ηνπο θηλδχλσλ. Φξνληίδνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζσκαηείσλ, πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ηεο πεξηνρήο ηνπο, θνηλνπνηνχλ πξνο απηνχο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ» θαη εληάζζνπλ ηνπο ζπιιφγνπο πνπ πξνζθέξνληαη εζεινληηθά, ζε ζπλεξγεία αλάινγα κε ην ζρέδην «ΞΔΝΟΚΡΑΣΖ ΔΗΜΟΗ» πνπ εθπνλνχλ. πλεξγάδνληαη κε ηηο Γλζεηο Πνιηηηθήο Ακπλαο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπο. Δθπνλνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο ιεπηνκεξή ζρέδηα εθθέλσζεο ρψξσλ πνπ ζηεγάδνπλ παηδηά, αζζελείο, γέξνληεο θ.ι.π. θαη είλαη πςειήο επηθηλδπλφηεηαο (λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, άζπια, ΚΑΠΖ, θ.ι.π.), θξνληίδνληαο γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ Σελίδα 16 από 92

17 δξνκνινγίσλ απφ ηνλ θαηξφ ηεο εξεκίαο. Δθπνλνχλ επίζεο ιεπηνκεξή ζρέδηα γηα ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη πξνζσξηλήο δηακνλήο (θαηαπιηζκνχο) ησλ άζηεγσλ, ψζηε λα είλαη πξαθηηθψο εθαξκφζηκα κεηά απφ ζεηζκηθή θαηαζηξνθή. Φξνληίδνπλ γηα ηελ εμεχξεζε θαη θαζνξηζκφ ρψξσλ ππνδνρήο ηνπ πιεζπζκνχ ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο, ζπληάζζνπλ ράξηεο ή ζθαξηθήκαηα γηα ηνπο αλσηέξσ ρψξνπο θαη πξνρσξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο ζ απηνχο (δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, θιπ) απφ ηελ πεξίνδν ηεο εξεκίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα γα ηελ νξγάλσζε θαηαπιηζκνχ ζε πεξίπησζε ζεηζκηθήο θαηαζηξνθήο. Σεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππάξρνληνο ζην Γήκν δπλακηθνχ (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα, εθφδηα, πιηθά θ.ι.π.) θαη δηελεξγνχλ ηηο αλαγθαίεο γηα ην ζθνπφ απηφ απνγξαθέο. Σεξνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο : o Υαξηνγξάθεζε δηθηχσλ (πδξεχζεσο-απνρεηεχζεσο) ζηελ πεξηνρή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. o Λεηηνπξγνχληα δίθηπα. o Απφδνζε ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ. Δλέξγεηεο γηα δαζηθέο εξγαζίεο, αλαδαζψζεηο, θαζαξηζκνχο, πδξνζηφκηα θαη θαζαξηζκνχο θξεαηίσλ Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ Οκάδα ζρεδηαζκνχ (ζρέδηα αλά απεηιή, ζρέδηα εθθέλσζεο, ζρέδηα θαηαθπγήο θαη αλαθνχθηζεο πιεγέλησλ, ζρέδηα απνθαηάζηαζεο). ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Τινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ γηα ηελ πξόιεςε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ πνπ πξνθαινύληαη από θπζηθέο θαηαζηξνθέο Δπέθηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Άλεηε κεηαθίλεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ ηηο πεξηόδνπο άζρεκσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ Αζθαιέο νηθηζηηθό πεξηβάιινλ γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Σελίδα 17 από 92

18 ΜΔΣΡΟ 1.1 ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ ΓΜ 1.1.4: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ Γ/ΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ. Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΓΔΤΑΗ. ΓΔΛΗ. ΣΟΥΟΗ Αλαβάζκηζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνχ δπλακηθνχ. Αγξνηηθή αλαγέλλεζε ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ Γ.Κ. ΠΔΓΗΝΖ 1 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) ,00 Σ.Κ. ΚΟΜΖΡΑ 2 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΜΖΡΑ ,00 Σ.Κ. ΑΜΠΔΛΔΗΑ 3 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ Κ/Υ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ Σ.Κ. ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ ,00 Σελίδα 18 από 92

19 4 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΖΝ ΘΔΖ "ΟΥΤΡΑ" ,00 Σ.Κ. ΚΟΝΣΗΚΑ 5 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ,00 ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΟΝΣΗΚΑ Σ.Κ. ΜΑΝΧΛΗΑΑ 6 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ Σ.Κ. ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 7 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΣΟΛΖ Γ.Κ. ΑΝΑΣΟΛΖ 8 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ,00 ΟΓΟΠΟΗΗΑ 9 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 Σ.Κ. ΜΠΑΦΡΑ 10 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ 11 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 12 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΣΗΚΟΤ ΑΤΛΑΚΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΘΡΑ ΜΠΑΦΡΑ Σ.Κ. ΝΔΟΚΑΗΑΡΔΗΑ 13 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ Γ.Κ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 14 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Γ.Κ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 15 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΧΝ Γ. ΒΑΖ, ΑΓ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΧΝ ΑΤΣΧΝ Σ.Κ. ΑΜΦΗΘΔΑ 16 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Κ. ΚΡΑΝΟΤΛΑ 17 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΛΤΚΟΣΟΜΟ 18 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ , , , , , , , , ,00 Σελίδα 19 από 92

20 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ 19 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ,00 ΟΓΟΠΟΗΑ Σ.Κ. ΚΡΤΑ - ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ 20 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ,00 ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ Σ.Κ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 21 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Κ. ΜΑΕΗΑ 22 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ ,00 ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΟΗΚΗΜΟ ΜΑΕΗΑ - ΟΗΚΗΜΟ ΚΖΠΧΝ Σ.Κ. ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟ 23 ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ,00 ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ 24 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ,00 ΒΑΗΛΗΚΖ 25 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΔΦΤΡΑ ΣΗΟΤΡΖ ,00 26 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ,00 ΓΑΦΝΟΤΛΑ 27 ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΑΔΣΟ" ,00 28 ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΚΚΛΖΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ,00 ΓΡΟΟΥΧΡΗ 29 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ,00 ΖΛΗΟΚΑΛΖ 30 ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΧΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΓΗΠΛΑ ΑΠΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ,00 ΚΑΣΡΗΣΑ 31 ΤΓΡΔΤΖ - ΦΧΣΗΜΟ ΑΚΡΟΠΟΛΖ (ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΣΡΗΣΑ ,00 ΚΑΣΗΚΑ Σελίδα 20 από 92

21 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΟΜΒΟΤ- ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΡΗΣΖ ΚΑΣΗΚΑ ,00 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΔΡΟΤ ΝΑΟΤ ΑΓ. ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ ΚΑΣΗΚΑ ,00 ΤΝΓΔΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΓΟΤ ΚΑΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ 2Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ ,00 ΚΟΤΣΔΛΗΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ ,00 ΚΡΑΦΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΑΛΑΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ,00 ΛΟΓΓΑΓΔ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ - ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΖ ΟΓΟΤ ,00 ΜΟΤΕΑΚΑΗΟΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΜΟΤΕΑΚΑΗΧΝ ,00 ΠΛΑΣΑΝΗΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΛΑΣΑΝΧΝΑ ΠΛΑΣΑΝΗΑ ,00 ΠΛΑΣΑΝΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ ,00 ΥΑΡΟΚΟΠΗ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ,00 ΤΝΟΛΟ Γ.Δ ΠΑΜΒΧΣΗΓΟ ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: ,00 42 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟΤ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ ΜΔ ΓΟΝΟ 43 ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΔΒ ΑΝΑΣΟΛΖ 44 ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΟΚΟΣΟΠΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ , , ,00 Σελίδα 21 από 92

22 45 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ 46 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ ΓΑΦΝΟΤΛΑ 47 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΡΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ΓΔΤΑΗ 48 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΑ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΗΥΘΤΟΚΟΜΗΑ ΑΛΗΔΗΑ ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΥΘΤΟΠΑΝΗΓΑ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ (ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ) 49 ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΧΝ ΑΠΔΗΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟ ΔΞΑΦΑΝΗΖ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΛΗΜΝΖ ΠΑΜΒΧΣΗΓΑ, ΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΡΤΟΤΝΣΖΡΖΖ 50 ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ ΛΟΦΟΤ ΓΟΡΗΣΑ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 51 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΓΡΟΜΧΝ Γ. Γ. ΠΟΘΧΝ 52 ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΣΓ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΤΝΟΛΟ: , , , , , , , , ,82 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Τινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ Οξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ Βειηίσζε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: -Αγξνηηθή αλαγέλλεζε Σελίδα 22 από 92

23 ΜΔΣΡΟ 1.2: ΓΜ 1.2.1: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Οινθιήξσζε θαη εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ. ΣΟΥΟΗ Ρχζκηζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηνλ αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν Έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηεο εθηφο ζρεδίνπ θαη ηεο απζαίξεηεο δφκεζεο Αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ,00 2 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΟΡΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ,00 3 ΠΡΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ ,00 4 ΝΔΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΟΜΤΛΟ 2.273,38 5 ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΓΗΟΡΘΧΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΡΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ,75 6 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΝΔΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ 4.000,00 7 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 3.800,00 Σελίδα 23 από 92

24 8 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΝΔΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 8.000,00 9 ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΔΧ ΚΑΣΧ ΝΔΟΥΧΡΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 5.000,00 10 ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΓΡΟΗΑ - ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ 9.780,00 11 ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΟΗΑ - ΠΔΝΣΔΛΖ - ΕΔΤΓΑΡΗΧΝ - ΣΗΦΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ,00 12 ΠΡΑΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΠΔΚΣΑΖ Ρ. ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΧΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ XXII Γ.Η ΛΟΓΧ ΝΔΑ ΔΓΚΡΗΖ Ρ. ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΟΠ/ΚΟΤ - ΚΣΖΜ/ΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΧΝ ΜΔΛΔΣΧΝ ,00 13 ΔΝΖΜΔΡΧΖ Ρ. ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ Γ' ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 7.465,00 14 ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΜΔΑ ΣΑ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 8.413,80 15 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ 1/2001 ΠΡΑΞΖ ΠΡΟΚΤΡΧΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ & ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΠΟΤ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ Π.. ΡΑΥΖ ΑΜΖ Γ.Γ ΑΝΑΣΟΛΖ 7.911,91 16 ΜΔΡΗΚΖ ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ 1/2008 ΠΡΑΞΖ ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΛΟΓΧ ΡΤΜΟΣΟΜΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ ΔΝΣΟ ΣΧΝ Ο.Σ ,30 Σελίδα 24 από 92

25 64,65,68Α,69,70,70Α,70Β,75Α ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ Ρ.. ΡΑΥΖ ΑΜΖ Γ.Γ ΑΝΑΣΟΛΖ 17 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ ΟΓΟΤ ΓΟΡΓΟΠΟΣΑΜΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΣΟΤ ΠΑΛΗΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΤΣΧΝ ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΌ ΣΖ ΤΝΟΗΚΗΑ ΡΑΦΣΑΝΗΣΗΚΑ 7.527, ,00 18 ΔΠΔΚΣΑΖ ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΣΟ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 19 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΟΣΔΟΦΤΛΑΚΗΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 20 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ ΣΟ Γ. Γ. ΚΡΑΝΟΤΛΑ 21 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟ ΣΓ ΚΟΜΖΡΑ 4.500, , ,83 22 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 5.033,01 23 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΣΟ ΣΓ ΚΟΝΣΗΚΑ" 24 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΤΠ. ΑΡΗΘΜ.696 ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΣΖΝ ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΓΗΝΖ" 25 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 1.398, , ,00 26 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΣΟ ΣΓ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 2.000,00 Σελίδα 25 από 92

26 27 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΟ ΣΓ ΚΟΜΖΡΑ 2.800,00 28 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΡΟΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΑΡΔ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ" 29 ΜΔΛΔΣΖ "ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΣΑ ΟΣ 89 ΚΑΗ 90 ΣΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ" 300,00 300,00 ΤΝΟΛΟ: ,63 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Αζηηθή θαη πεξηαζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ ΑΝΑΓΚΔ: Πεξηνξηζκόο ησλ εμσαζηηθώλ ρξήζεσλ θαη θπξίσο ηεο εθηόο ζρεδίνπ θαηνηθίαο εηο βάξνο ησλ πεδηλώλ γεσξγηθώλ εθηάζεσλ, ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο ησλ Ησαλληηώλ Καζνξηζκόο ρξήζεσλ γεο θαη όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάζπαξηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Ρπζκηζηηθό ρέδην ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Ησαλλίλσλ Σελίδα 26 από 92

27 ΜΔΣΡΟ 1.2: ΓΜ 1.2.2: ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ. ΣΟΥΟΗ Πεξηνξηζκφο ηεο αηζζεηηθήο ξχπαλζεο ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηζρπξνί ηνπξηζηηθνί πφινη έιμεο Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ΓΡΑΔΗ Α/Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ( ) 1 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΕΑΒΔΛΑ (ΣΕΑΜΗ ΚΑΛΟΤΣΗΑΝΖ) ΚΑΗ ΟΓΟΤ ΚΟΤΓΚΗΟΤ 2 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΖ ΟΓΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 3 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΠΖΣΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΤΛΧΖ ΛΑΚΚΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 4 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟΤ ΓΧΓΧΝΖ 5 ΑΝΑΚΑΗΝΗΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ 6 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ ΔΝΣΟ ΟΗΚΗΜΟΤ Σ.Γ ΜΠΑΦΡΑ 7 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΓΖΜ. ΟΓΧΝ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΣΓ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ , , , , , , ,00 Σελίδα 27 από 92

28 8 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΣΔΗΥΧΝ ΚΑΣΡΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 9 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΖΔΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 10 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΟΤΡΑΜΠΑ 11 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΛΑΗΟΤ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ 12 ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ ΟΓΧΝ Γ.Δ. ΠΔΓΗΝΖ 13 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΔΡΗΟΥΖ "ΥΑΝΗ" ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 14 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ ΒΑΗΛΗΚΖ ΠΛΑΣΑΝΟΤ 15 ΒΔΛΣΗΧΖ- ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΖ ΓΡΟΜΧΝ ΚΡΑΦΖ 16 ΓΗΑΠΛΑΣΤΝΔΗ ΟΓΧΝ Γ.Γ.ΓΑΦΝΟΤΛΑ 17 ΓΗΑΝΟΗΞΖ- ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΟΓΧΝ Γ.Γ. ΓΑΦΝΟΤΛΑ 18 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Γ.Γ.ΓΑΦΝΟΤΛΑ 19 ΣΗΜΔΝΣΟΣΡΧΔΗ ΓΡΟΜΧΝ Γ.Γ.ΚΑΣΡΗΣΑ 20 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΛΑΣΔΗΑ 2.478, , , , , ,00 74, , , , , , ,00 Σελίδα 28 από 92

29 ΤΝ.ΓΟΡΗΣΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ 21 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΛΟΓΓΑΓΧΝ 22 ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΣΑΖ ΑΠΟ 2Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΜΔΥΡΗ 59Ζ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΓΟ 23 ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΟΗΚΗΑ ΗΜΖΝΖ ΣΕΑΒΔΛΑ 24 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΟΤΣΔΛΗΟΤ 25 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΛΟΤΣΗΑΝΖ - ΛΑΠΟΣΟΠΟ - ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΒΡΤΟΤΛΑ 26 ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΑΠΖΣΗΓΗΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 27 ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 28 ΑΝΤΦΧΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ Δ ΟΓΟΤ ΣΖ ΠΟΛΖ 29 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΛΑΣΔΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΝΑΣΟΛΖ 30 ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ Γ.Γ.ΑΝΑΣΟΛΖ 31 ΈΡΓΑ ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΞ 7.849, , , , , , , , , , ,13 Σελίδα 29 από 92

30 ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 32 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 33 ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 34 ΔΠΗΚΔΤΖ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΝΖΟΤ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 35 ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΥΑΝΣΑΚΗ Γ.Δ. ΝΖΟΤ 36 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΖ 37 ΜΔΛΔΣΖ ΣΑΣΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΠΡΧΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ 38 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΗΑΒΑΖ ΣΖΝ ΟΓΟ ΒΔΡΓΗΝΑ 39 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ- ΣΔΡΔΧΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΥΑΜΑΜ ΣΟ ΚΑΣΡΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 40 ΣEΓΑΝΟΠΟΗΖΖ ΓΧΜΑΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ ΑΝΘΟΤΠΟΛΖ , , , , , , , , ,00 41 ΔΡΓΑΗΔ 4.000,00 Σελίδα 30 από 92

31 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΌ ΡΤΜΟΣΟΜΗΔ ΟΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΗΧΑΝΝΗΣΧΝ 42 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 43 ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΥΧΡΧΝ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ, ΠΛΑΣΔΗΑ ΛΤΚΟΣΟΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΚΡΑΝΟΤΛΑ 44 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ Γ.Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 45 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΖΝ ΟΗΚΗΑ ΣΔΦΟΤ ΥΟΤΛΗΑΡΑ ΣΟ Γ. Γ. ΜΑΕΗΑ 46 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ Γ. Γ. ΛΗΓΚΗΑΓΧΝ 47 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΞ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΡΑΝΟΤΛΑ & ΣΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΟ ΛΤΚΟΣΟΜΟ 48 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ Γ.Γ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 49 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΛΑΣΔΗΑ Γ.Γ. ΜΑΕΗΑ 5.000, , , , , , , ,00 Σελίδα 31 από 92

32 50 ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ & ΠΛΑΣΔΗΧΝ Γ.Γ. ΜΑΕΗΑ 51 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΘΑΗΟΤ ΣΟ Γ. Γ. ΜΑΕΗΑ 52 ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ ΣΟ Γ. Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 53 ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΥΧΡΟΤ ΔΚΚΛΖΗΑ Γ,. Γ. ΚΡΤΟΒΡΤΖ 54 ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΟΓΧΝ & ΠΛΑΣΔΗΧΝ Γ. Γ. ΠΔΡΗΒΛΔΠΣΟΤ 55 ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ ΜΑΕΗΑ 56 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΟΤ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΣΟ Γ.Γ. ΑΜΦΗΘΔΑ 57 ΑΝΑΤΝΣΑΞΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΑ ΕΧΝΖ Γ.Δ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 58 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ.ΠΔΡΑΜΑΣΟ 59 ΔΠΔΚΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΣΟ ΣΓ ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 6.984, , , , , , , , , ,90 60 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ 5.977,36 Σελίδα 32 από 92

33 ΣΟΝ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΓΡΟΜΟ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 61 ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟ ΣΟ ΣΓ ΑΒΔΣΟΥΧΡΗΟΤ 62 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ ΜΠΑΕΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ ΣΓ ΠΔΓΗΝΖ 63 ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΥΧΡΧΝ ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΖ ΣΟ Σ.Γ. ΠΔΓΗΝΖ 64 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Γ.Δ. ΜΠΗΕΑΝΗΟΤ 5.996, , , ,00 ΤΝΟΛΟ: ,88 ΑΠΟΓΔΚΣΔ: Κάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ Δπαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνύλ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Δπηζθέπηεο - ηνπξίζηεο ΑΝΑΓΚΔ: Γεκηνπξγία δηθηύνπ θίλεζεο πεδώλ θαη βειηίσζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ/ ΧΦΔΛΔΗΔ: Αμηόινγε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ην επξύηεξν ηζηνξηθό θέληξν θαη ζηνλ νηθηζκό ηνπ Κάζηξνπ ζπγθεληξώλνληαη νη θπξηόηεξεο γεηηνληέο ηεο πόιεο πνπ δηαηεξνύλ ην ηδηαίηεξν ρξώκα θαη ηελ πινύζηα αξρηηεθηνληθή ηνπο παξάδνζε Σελίδα 33 από 92

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΖΜΟ ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ Ζ παξνχζα παξνπζίαζε πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ κέρξη θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηφρσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ε Ηεξάξρεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

LIFE ENV/GR/000950 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ 9 Μαΐος 2014 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ: ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΟ ΠΗΣΗ ΜΑΡΗΑ. ΚΑΗΓΧΝΖ Τν πξόγξακκα LIFE είλαη ην ρξεκαηνδνηηθό κέζν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δνδιάμεζη Γιασειπιζηική Απσή ΓΡΑΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Δ.Π. «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΟΙ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο

Κεθάιαην 2.4 Γείθηεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Κεθάιαην 2.4 ο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο. Οη ο παξαθνινχζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι.

1.2.2.1 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο (θάδνη, ζάξσζξν, πδξνθόξα, κεραλήκαηα θνπήο θιαδηώλ, ηξαθηέξ θνπήο ρόξησλ, ζύζηεκα πιύζεο θάδσλ, θ.η.ι. ΑΞΟΝΑ ΜΔΣΡΟ ΣΟΥΟΗ ΓΡΑΔΗ 1.1.1.1 ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Νεζηνξίνπ (αλαθαηαλνκή ρσξνζέηεζεο ησλ ρξήζεσλ γεο,νξηα νηθηζκώλ θ.η.ι) 1.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ - ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 1.1.1 Πξνώζεζε ζεκάησλ ρσξνηαμηθνύ πνιενδνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΘΙΑ 2020 ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΟΤΡΗΜΟ- ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΡΠ ΤΗ ΔΙΑΒΩΣΗ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗ ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΡΑΤΗΙΟ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ- ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ ΧΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΑΤΟΡΕΔΟ ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021

ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ηνπ Σνπξηζκνύ ζηελ Αζήλα Αηηηθή 2021 Διέλε Ηιηνπνύινπ Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο Α. Γεληθά Η ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο

Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Βιωζιμόηηηα και ζκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ δακηςλίος οπηικών ινών ζηην πόλη ηηρ Τπίποληρ από ηη μεπιά ηος Δημοζίος. Υπεύζπλνη κειέηεο: Γεκεηξαθόπνπινο Νηθόιανο Παπαδεκεηξίνπ Αξγύξεο Πεπιγπαθή έπγος Μειέηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΘΔΑΛΙΑ 2014-2020 ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΠΔΠ) ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ για τοςρ ΠΟΛΙΣΔ ΔΚΓΟΗ 1.4 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014 Δισαγωγή : ΤΝΟΦΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2013 Δπξσπατθή Έλσζε Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο «Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα