ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων"

Transcript

1 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page 261 ιδακτική Πληροφορικής: Μοντέλα Mαθητών Λυκείου για τα Πακέτα εδοµένων Χρήστος Ανδρικ πουλος1, Βασιλική Σπηλιωτοπο λου1,γεώργιος Σ. Ιωαννίδης2 1 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - Παράρτηµα Πάτρας 2 Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετώνται οι απαντήσεις 84 µαθητών Λυκείου σε τρία ερωτήµατα σχετικά µε τη µετάδοση της πληροφορίας σε πακέτα. Η ανάλυση των απαντήσεων οδήγησε σε µοντέλα και κατηγορίες που παρουσιάζονται µε τη µορφή συστηµικο δικτ ου. Η έννοια του πακέτου φαίνεται να δυσκολε ει τους µαθητές και πολ λίγοι χρησιµοποιο ν κάποιο µοντέλο που να είναι κοντά στο επιστηµονικ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ιδακτική Πληροφορικής, Μοντέλα µαθητών για τα πακέτα δεδοµένων διαδικτ ου, Μεταφορά εδοµένων, Λ κειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ψηφιακ ς αλφαβητισµ ς αποτελεί στη σηµερινή εποχή έναν κυρίαρχο εκπαιδευτικ και κοινωνικ στ χο. Περιλαµβάνει χι µ νο γνώσεις για τους υπολογιστές και δεξι τητες µε τους υπολογιστές, αλλά (µεταξ άλλων) και καταν ηση βασικών λειτουργιών των δικτ ων, εκτίµηση και χρήση κριτηρίων για τις διαδικασίες και τους τρ πους που οι πληροφορίες διακινο νται. Η Πληροφορική στο σχολείο σήµερα έχει µια σηµαντικ τερη αποστολή απ αυτή που ίσχυε ταν είχε αρχικά εισαχθεί ως αυτ νοµο µάθηµα στην Εκπαίδευση. Πολλοί απ τους µαθητές αποκτο ν είτε µ νοι τους, είτε απ το σχολείο κάποιες εµπειρίες µε τους υπολογιστές και µερικές φορές οι ίδιοι πιστε ουν και δηλώνουν τι είναι πληροφορικά εγγράµµατοι και τι είναι ικανοί να εφαρµ ζουν αυτές τις γνώσεις σε ποικίλες εφαρµογές, αν και αυτ δεν είναι πάντα η πραγ- µατικ τητα (Wilkinson 2004). ιάφορες προσπάθειες έχουν γίνει για την καταγραφή του Πληροφορικο αλφαβητισµο διάφορων οµάδων (Mattheos et al. 2002, Hsu & Po 2005, Yueh & Lin 2000). Η ΕΡΕΥΝΑ Το αντικείµενο έρευνας Η καταν ηση της έννοιας του πακέτου δεδοµένων και της δυνατ τητας αποστολής του (packet switching) µέσω δροµολογητών δεδοµένων (server) προς τον παραλήπτη του, πέρα απ αντικείµενο µάθησης στο µάθηµα της Πληροφορικής, αποτελεί και αντικείµενο έρευνας που έχει σηµαντική προτεραι τητα στον επιστηµονικ χώρο των επικοινωνιών και δικτ ων. Στο επίκεντρο των µελετών έχει βρεθεί η συλλογική συµπεριφορά της διακίνησης των πακέ-

2 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page XP. AN PIKOΠOYΛOΣ, B. ΣΠHΛIΩTOΠOYΛOY KAI Γ. Σ. IΩANNI HΣ των, καθώς θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την µελλοντική τους ανάπτυξη (Lawniczak, Maxie & Gerisch 2004), πως επίσης η µοντελοποίηση και ανάλυση των πρωτοκ λλων επικοινωνίας (Chaly & Sokolov 2003). Με τα πακέτα έχει επιλεγεί να µεταδίδονται τα δεδοµένα στα δίκτυα, για έναν αριθµ λ γων. Τα πακέτα µεταδίδονται συνήθως ασ γχρονα και έτσι χρειαζ µαστε να γνωρίζου- µε π τε το πακέτο αρχίζει και π τε τελειώνει.το θέµα του πως οι βασικές πλευρές µιας τέτοιας έννοιας παρουσιάζονται στους µαθητές µέσα απ το αναλυτικ πρ γραµµα και τα σχολικά βιβλία, αλλά και του πως οι µαθητές τις κατανοο ν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σχετίζεται και µε τις έννοιες της επικοινωνίας και των δικτ ων και είναι ένα βασικ κοµµάτι στην ανάπτυξη του πληροφορικο αλφαβητισµο των µαθητών. Για την περιοχή αυτή δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα. Τι είδους εµπειρίες αποκτο ν οι µαθητές απ την επαφή τους µε το θέµα αυτ στο σχολείο ή απ οποιαδήποτε άλλη εµπειρία µε τα δίκτυα και τι είδους µοντέλα χτίζονται απ αυτές τις εµπειρίες; Το δείγµα Για τους σκοπο ς της έρευνας αυτής, το δείγµα που επιλέξαµε περιλάµβανε αγ ρια και κορίτσια ηλικίας 16 µέχρι 18 περίπου ετών, οι οποίοι ήταν µαθητές των τριών τάξεων Λυκείου. Πιο συγκεκριµένα, συµµετείχαν 84 µαθητές τριών ενιαίων Λυκείων της Πάτρας και της ευρ τερης περιοχής της, καθώς και µαθητές εν ς ΤΕΕ της Πάτρας. Οι συγκεκριµένοι µαθητές είχαν λοι διδαχθεί θέµατα διαδικτ ου, ενώ περίπου το 60% αυτών είχαν διδαχθεί τη συγκεκριµένη εν τητα στο Λ κειο. Θέµατα για το ιαδίκτυο, τη µετάδοση πληροφορίας και τα πακέτα περιλαµβάνονται στο αναλυτικ πρ γραµµα της Γ Γυµνασίου. Τέλος να σηµειωθεί τι λοι τους σχεδ ν είχαν εµπειρίες απ διάφορες χρήσεις του Internet, είτε µέσα απ την αλληλεπίδρασή τους µε τους υπολογιστές και το δίκτυο των σχολικών εργαστηρίων είτε απ δικά τους προσωπικά βιώµατα. Τα ερωτήµατα Η διενέργεια της παρο σας έρευνας αναπτ χθηκε σε δυο πεδία. Το πρώτο διερευνά τις εµπειρίες των µαθητών σχετικά µε τη διευθυνσιοδ τηση και την προσπέλαση της ιστοσελίδας-δικτυακο τ που, ενώ το δε τερο τις εµπειρίες των µαθητών σχετικά µε τα πακέτα µετάδοσης δεδοµένων. Και τα δυο πεδία θεωρο νται κρίσιµα για την ανάπτυξη του ψηφιακο αλφαβητισµο των µαθητών, καθώς είναι απαραίτητα στοιχεία στο να διευρυνθεί η εµπειρία των µαθητών και απ το να είναι απλοί χρήστες να αποκτήσουν µια συνειδητή και µε γνώση στάση απέναντι στις λειτουργίες του δικτυακο κ σµου. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το δε τερο πεδίο απ τα πιο πάνω, αυτ που αφορά τα πακέτα και θα αναζητηθο ν χαρακτηριστικά της σκέψης των µαθητών γ ρω απ αυτά. Αναφέρεται ακολο θως το ερώτηµα πως τέθηκε στους µαθητές. Μετά απ αυτ υπήρχε διαθέσιµος χώρος για τις απαντήσεις και τα σχέδια των µαθητών και η έκτασή του ήταν µια σελίδα. Η πληροφορία στο ιαδίκτυο, άρα και η πληροφορία απ τον δικτυακ τ πο που συνδεθήκαµε (αναφέρεται στο πρώτο πεδίο), µάθαµε στο µάθηµα της Πληροφορικής τι µεταδίδεται σε µικρά

3 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page 263 I AKTIKH ΠΛHPOΦOPIKHΣ 263 τµήµατα, που αποκαλο νται πακέτα. Πως νοµίζετε τι είναι αυτά τα πακέτα; 1. Μπορείτε να περιγράψετε πως τα φαντάζεστε; 2. Μπορείτε να τα αναπαραστήσετε µέσω εν ς σχεδίου; 3. Πως νο- µίζετε τι µεταδίδονται; ΕΥΡΗΜΑΤΑ Ανάλυση Για τη µελέτη των απαντήσεων των µαθητών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου. Πιο συγκεκριµένα υιοθετήθηκε η επαγωγική ανάπτυξη κατηγοριών µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου του Mayring (2000). Έτσι, τ σο τα κείµενα σο και τα σχέδια των µαθητών αναλ θηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε διάφορες διαστάσεις: το µοντέλο που κάθε µαθητής χρησιµοποιεί και κατανοεί την έννοια του πακέτου, την περιγραφή του τι είναι αυτά τα πακέτα και τον τρ πο µετάδοσής τους. Κατά την ανάλυση των δεδοµένων και για την παρουσίαση των κατηγοριών που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκε η τεχνική των συστηµικών δικτ ων (Bliss et al., 1983). Το συστηµικ δίκτυο µε τις κατηγορίες που προέκυψαν, παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Παρατηρο µε τρία µοντέλα να αναδ ονται απ τις απαντήσεις των µαθητών. Το µακροσκοπικ µοντέλο υποδηλώνει τον συσχετισµ της έννοιας του πακέτου µε τις εµπειρίες των µαθητών απ οντ τητες µε τις οποίες έρχεται σε επαφή κατά τη χρήση του Η/Υ. Προκ πτει απ απαντήσεις των µαθητών που συγχέουν τα πακέτα µε κάποιες οντ τητες που µπορεί να θεωρηθο ν µακροσκοπικής φ σης, πως είναι τα παράθυρα, οι ιστοσελίδες, σ νολο συσκευών ή πολυµέσων ή που τις συσχετίζουν µε έννοιες πως η σ νδεση και η επικοινωνία υπολογιστών, που περιγράφονται µως αδιαφοροποίητα, ή σχετικές µε το διαδίκτυο χρηστικές έννοιες, πως τα µην µατα. Χαρακτηριστική απάντηση της πρώτης υποκατηγορίας είναι η ακ λουθη: Σελίδα γεµάτη διαφηµίσεις που το βελάκι θα γίνεται παλάµη σαν περνάει πάνω απ τις διαφηµίσεις και τις άλλες παραποµπές. Αυτά είναι τα πακέτα. Η σχηµατική αναπαράσταση που έδωσε ο ίδιος µαθητής ανταποκρίνεται στη λεκτική περιγραφή και σχεδιάζει µια οθ νη Η/Υ µε διάφορα ανοιγµένα παράθυρα. Κυρίαρχη έννοια εδώ φαίνεται τι είναι τα hyperlinks. Μια αναπαράσταση που είναι πιο κοντά στη µεταφορά δεδοµένων απ έναν Η/Υ σε έναν άλλον παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Μερικές φορές ανάµεσα στους δυο Η/Υ τοποθετείται κάποια συσκευή ή δορυφ ρος. Στο µεσοσκοπικ ή τµηµατικ µοντέλο εµπίπτουν απαντήσεις που διαφοροποιο νται απ το προηγο µενο µοντέλο ως προς το γεγον ς τι εδώ οι µαθητές επικεντρώνονται περισσ τερο στη µετάδοση της πληροφορίας και στην έννοια του κοµµατιο που µεταφέρεται. ιάφορες εκφράσεις αυτο του µοντέλου απαντώνται. Το πακέτο θεωρείται ως ένα τµήµα πληροφοριών που µεταδίδεται ως λο µέσα απ τις τηλεφωνικές γραµµές σε κάποιον Η/Υ. Παράδειγµα αυτής της εκδοχής είναι το σχέδιο εν ς µαθητή που απεικονίζεται στο Σχήµα 3(α). Μια άλλη αντίληψη µετάδοσης εν ς λου και των τµηµάτων του, απεικονίζεται στο Σχήµα 3(β), ενώ αναπαραστάσεις αντιλήψεων σειριακής µετάδοσης τµηµάτων παρουσιάζονται στο Σχήµα 3(γ και δ). Στην περίπτωση του Σχήµατος 3(δ) ο µαθητής περιγράφει ως εξής:

4 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page XP. AN PIKOΠOYΛOΣ, B. ΣΠHΛIΩTOΠOYΛOY KAI Γ. Σ. IΩANNI HΣ Τα πακέτα είναι µια σειρά κουτάκια, που µέσα σε αυτά περνάνε οι πληροφορίες απ τον υπολογιστή στο δικτυακ τ πο και αντίστροφα. Αναφορικά µε το πώς µεταδίδονται γράφει: Τα πακέτα µεταδίδονται σιγάσιγά αναλ γως την ταχ τητα που έχει κάθε υπολογιστής.

5 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page 265 I AKTIKH ΠΛHPOΦOPIKHΣ 265 Σχήµα 2: Mοντέλα µεταφοράς δεδοµένων µεταξ 2 H/Y Σχήµα 3: Παραδείγµατα µεσοσκοπικο /τµηµατικο µοντέλου Στο µικροσκοπικ µοντέλο εµπίπτουν απαντήσεις µαθητών που διαφέρουν απ αυτές των προηγο µενων µοντέλων, ως προς το τι, είτε αναφέρονται στη δοµή του πακέτου µε ρους µικροσκοπικών οντοτήτων, είτε µε ψηφιακο ς ρους, είτε µε ρους πληροφοριών των πακέτων, πως η /νση του παραλήπτη, τα δεδοµένα, την επικεφαλίδα, κ.ά. Ένα παράδειγµα που επίσης εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία είναι αυτ του Σχήµατος 4, που το πακέτο αναπαρίσταται µε σηµειακή δοµή, και τα σηµεία αποκαλο νται ως σήµατα. Σχήµα 4: Mικροσκοπικ µοντέλο µετάδοσης µε σήµατα Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται διάφορες αναπαραστάσεις των µαθητών που εντάσσονται σε αυτ το µοντέλο. Έτσι βλέπουµε, αναπαραστάσεις µοιων πακέτων µε τµήµατα αρχή-δεδοµένα-τέλος που µεταδίδονται, ή αναπαραστάσεις δυο ειδών εν ς µ νου πακέτου µε δυο τµήµατα ονοµαζ µενα επικεφαλίδα-data και data/header, καθώς και αναπαραστάσεις πακέτου µε τέσσερα τµήµατα επικεφαλίδα-δεδοµένα-διε θυνση-ουρά. Μια απ τις περιγραφές που ακολουθο ν τέτοιου είδους αναπαραστάσεις είναι η ακ λουθη. Στέλνουµε ένα µήνυ- µα σε έναν άλλο Η/Υ. Το µήνυµα χωρίζεται σε πακέτα. Κάθε πακέτο έχει µια IP

6 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page XP. AN PIKOΠOYΛOΣ, B. ΣΠHΛIΩTOΠOYΛOY KAI Γ. Σ. IΩANNI HΣ διε θυνση, που την κοιτάζει ο δροµολογητής (router) για να ξέρει που θα το στείλει. Η έννοια της διε θυνσης φαίνεται τι επηρεάζει τη σκέψη κάποιων µαθητών. Μια τέτοια απάντηση είναι η εξής: Φε γουν απ τον Η/Υ και µέσω της κάρτας δικτ ου περνάνε µέσα στο δίκτυο. Το κάθε πακέτο περιέχει µια διε θυνση στην οποία το στέλνουµε, έτσι πάει στον Η/Υ που το στέλνουµε και σε κανέναν άλλο. Μια άλλη αναπαράσταση είναι αυτή του Σχήµατος 5δ, για την οποία ο µαθητής θεωρεί τι: τα πακέτα είναι µικρές εντολές που διαδίδονται µέσα απ τα καλώδια και τι µεταδίδονται µε τις οπτικές ίνες. Σχήµα 5: Mοντέλα µαθητών για τα χαρακτηριστικά των πακέτων Η ψηφιακή µετάδοση αποτελεί πεδίο αναφοράς για ορισµένους µαθητές και µια αναπαράσταση µε µεταφορική σηµασία είναι αυτή του Σχήµατος 6. Παρ µοιες αναπαραστάσεις είναι σειριακά µεταδιδ µενα πακέτα-επιστολές, πάνω στις οποίες υπάρχουν ψηφιακές οµάδες. Περιγραφές που σχετίζονται µε αυτή την προσέγγιση µοιάζουν µε την ακ λουθη: Τα δυαδικά ψηφία οµαδοποιο νται σε µικρά τµήµατα που λέγονται πακέτα. Αυτά µπορεί να είναι διαφορετικο µεγέθους το ένα µε το άλλο. Σχήµα 6: Mοντέλο ψηφιακο οχήµατος µεταφοράς δεδοµένων ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η µεταφορά δεδοµένων είναι µια πολ βασική λειτουργία των δικτ ων και η έννοια των πακέτων σηµαντική για την καταν ηση θεµάτων γ ρω απ το διαδίκτυο. Οι εν τητες αυτές διδάσκονται και στο Γυµνάσιο και στο Λ κειο. Παρ λα αυτά, 35±6% των µαθητών του δείγµατος δεν απάντησαν σε κανένα απ τα τρία ερωτήµατα. Το 25±6% των απαντήσεων των µαθητών εµπίπτουν στο µακροσκοπικ µοντέλο. Στις απαντήσεις αυτές δεν διακρίνεται κάποια συσχέτιση µε την έννοια της µετάδοσης της πληροφορίας σε πακέτα. Το 20±5% των απαντήσεων εµπίπτει στο µεσοσκοπικ µοντέλο. Εδώ εµφανίζεται η έννοια του πακέτου, αλλά δεν γίνεται αναφορά σε περαιτέρω πληροφορίες, είτε µε χαρακτηριστικά του πακέτου, είτε µε τη δυαδική του φ ση. Το 20±5% των απαντήσεων δηµιουργο ν το µικροσκοπικ µοντέλο. Η πλειον τητα αυτο του είδους των απαντήσεων προσεγγίζουν την επιστηµονική εκδοχή. Στις περισσ τε-

7 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page 267 I AKTIKH ΠΛHPOΦOPIKHΣ 267 ρες απαντήσεις, είτε αναφέρονται στην IP διε θυνση ή στη διε θυνση του παραλήπτη, ή σε άλλο προσδιορισµ είτε αναφέρονται στην ψηφιακή µετάδοση. Ένα άλλο θέµα που προκ πτει είναι τι οι µαθητές έχουν την εντ πωση τι ταν τα πακέτα φε γουν το ένα πίσω απ το άλλο, ακολουθο ν κάποιο συγκεκριµένο µονοπάτι. Η ιδέα τι κάθε πακέτο είναι ανεξάρτητο, τι µπορεί να ταξιδέψει µ νο του και τι η διαδροµή κάθε πακέτου µπορεί να είναι διαφορετική, καθώς καθένα ακολουθεί τη διαδροµή που θα του τ χει, δεν φαίνεται να είναι ξεκάθαρη στη σκέψη των µαθητών. Σε ελάχιστες απαντήσεις εµφανίζεται κάποια εκτίµηση του γεγον τος τι δεν φτάνουν λα µε τη σειρά που εστάλησαν στον προορισµ τους, που γίνεται η επανα-συναρµολ γησή τους και τ τε ακ µη οι περιγραφές τους δεν είναι ικανοποιητικές. Χαρακτηριστικ παράδειγµα είναι τα σα ένας µαθητής περιγράφει: Οι πληροφορίες µεταφέρονται σε πακέτα µεταφορικά. Στην ουσία οι πληροφορίες µεταφέρονται σειριακά σε κοµµάτια δηλαδή σε ψηφία του δυαδικο συστήµατος και τα λέµε πακέτα γιατί µοιάζουν σαν µικρά πακετάκια που ταξιδε ουν στα µέσα µετάδοσης. Στην ερώτηση για το πώς µεταδίδονται συνεχίζει: Τα δεδοµένα ή µια πληροφορία µεταδίδεται απ τον ένα κ µβο στον άλλο, αλλά στην περίπτωση που πρέπει να περάσει απ άλλους κ µβους προσπαθο µε να τα στείλουµε απ τον πιο σ ντοµο δρ µο. Τα δεδοµένα µεταδίδονται απ τον ένα υπολογιστή στον άλλο ασ ρµατα, ενσ ρµατα ή δορυφορικά ανάλογα την απ σταση. Το σχέδι του παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. Φαίνεται τι ο µαθητής αυτ ς αντιλαµβάνεται την ανεξάρτητη κίνηση των Σχήµα 7: Mοντέλο ψηφιακο οχήµατος µεταφοράς δεδοµένων πακέτων εν ς µην µατος µέχρι τη διε θυνση προορισµο, αλλά η έννοια του πακέτου που περιγράφει και σχεδιάζει είναι ελλιπής. Τι µας λένε λα αυτά για τη διδασκαλία; πως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις οι πληροφορίες στα αναλυτικά προγράµµατα και στα σχολικά βιβλία οργανώνονται αποσπασµατικά και µε τις επιστηµονικές πληροφορίες να διαχέονται σε πολλά κεφάλαια. Ενώ η επιστηµονική πληρ τητα είναι απαραίτητη, µ νη της δεν αρκεί ώστε να στηρίξει αποδοτικά την µάθηση Τα ερευνητικά δεδοµένα για τις εµπειρίες των µαθητών, που και στον χώρο της Πληροφορικής αρχίζουν και πληθαίνουν, µπορο ν να βοηθήσουν στο µετασχηµατισµ της καθαρά επιστηµονικής γνώσης σε σχολική γνώση, έτσι ώστε ο µαθητής να αποκτήσει µια ουσιαστική και ακριβή εικ να για σα χειρίζεται και χρησιµοποιεί στον ψηφιακ κ σµο που ζει. Σε δυο κατευθ νσεις έχει εφαρµογή αυτ ς ο µετασχηµατισµ ς: τη δ µηση των ενοτήτων και την επιλογή κατάλληλων αναπαραστάσεων. Στην πρώτη κατε θυνση µια ιδέα που είναι κρίσιµη στη διδασκαλία της Πληροφορικής είναι η έννοια του συστήµατος και των υποσυστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα αν ως σ -

8 p 261_268 9/1/08 12:37 AM Page XP. AN PIKOΠOYΛOΣ, B. ΣΠHΛIΩTOΠOYΛOY KAI Γ. Σ. IΩANNI HΣ στηµα θεωρήσουµε το ιαδίκτυο, ως υποσυστήµατα µπορεί να λειτουργήσουν εν τητες για τις λειτουργίες, τη µετάδοση πληροφορίας, τα Μέσα µετάδοσης, κ.ά. Για παράδειγµα οι εν τητες στο βιβλίο Πληροφορική Γυµνασίου ( α- µιανάκης, κ.ά., 2004) για τη µεταφορά δεδοµένων, αναλογική, ψηφιακή, ασ γχρονη και σ γχρονη µετάδοση (σελ ) και η εν τητα για τον τρ πο λειτουργίας του ιαδικτ ου (σελ ), που περιλαµβάνει την έννοια του πακέτου, αποτελο ν ένα σ νολο πληροφοριών που πρέπει να συνδεθο ν και να οργανωθο ν κατάλληλα, ώστε ο µαθητής να τις συσχετίσει και να συγκροτήσει ένα βιώσιµο και λειτουργικ µοντέλο. Μια άλλη σχετική και σηµαντική διάσταση είναι το είδος των αναπαραστάσεων που χρησιµοποιο νται στην εν τητα του αναλυτικο προγράµµατος. Πέρα απ τον µεταφορικ τρ πο που περιγράφουµε τις σχετικές οντ τητες, αντικείµενο µελέτης χρειάζεται να γίνουν και οι οπτικές αναπαραστάσεις που χρησιµοποιο νται, π.χ. αυτοκινητάκια για τα bits, κοµµάτια σελίδας για τα πακέτα, κ.ά., καθώς αποτελο ν «παράθυρα» τα οποία οι µαθητές θα ανοίξουν ώστε να αποκτήσουν εµπειρίες για τις έννοιες και τις οντ τητες που δεν εµπίπτουν στον άµεσο και ορατ κ σµο τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bliss, J., Monk, M. & Ogborn, J. (1983). Qualitative Data Analysis for Educational Research. London: Croom Helm. Chaly, D.J. & Sokolov, V.A. (2003). An Extensible Coloured Petri Net Model of a Transport Protocol for Packet Switched Networks Lecture Notes in Computer Science, 2763 (pp ). Berlin / Heidelberg: Springer. αµιανάκης, Α., Τζαβάρας, Α., Μαβ γλου, Χ. & Νταντουρής, Κ. (2004). Πληροφορική Γυµνασίου, Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: ΟΕ Β. Hsu, H.-G. & Ho, C.-P. (2005) A Study on Computer Literacy of Students at U/CJC of Technology in Taiwan. In V. Uskov (Ed.), Computers and Advanced Technology in Education (pp ) Calgary, Canada: Acta Press. Lawniczak, A.T., Maxie, K.P., & Gerisch, A. (2004).From Individual to Collective Behaviour in CA Like Models of Data Communication Networks. Lecture Notes in Computer Science, 3305 (pp ). Berlin / Heidelberg: Springer. Mattheos, N., Nattestad, A., Schittek, M., & Attström, R. (2002). Computer literacy and attitudes among students in 16 European dental schools: current aspects, regional differences and future trends. European Journal of Dental Education, 6(1), Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis [28 paragraphs]. Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2). Available online: [retrieved on December 11, 2006]. Wilkinson, K. (2006). Students Computer Literacy: Perception versus Reality. Delta Pi Epsilon Journal, 48(2), Yueh, H.-P. & Lin, W.-C. (2000). Investigating Agricultural Vocational School Students Computer Literacy and Their use of Web-based Agricultural Information, Chinese Journal of Science Education, 8(4),

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους.

Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Concept Mapping: H Βασισµένη στον Η/Υ ηµιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η ιδακτική Αξιοποίησή τους. Κωνσταντίνα Στούµπου Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ανακαλύπτοντας το παρελθόν Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ανακαλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ορισμός Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών Επιστημών του Υπουργείου Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1983 έδωσε τον ορισμό, ότι εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε E À à À ø π Àª ø π π π øƒ π KAPA IANNH & M ƒπ KAT O IANNOY IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ EappleÂÍÂÚÁ Û fiáô 1. π ø Τ ο θέµα του άρθρου αυτο είναι η παρουσίαση του πρώτου λεξικο της σειράς Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα

Διαβάστε περισσότερα