ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε Γεληθή Πξνθήξπμε ησλ Αγψλσλ θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο, θαη ηηο Απνθάζεηο ησλ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλσλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ Δξκελείεο ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΟ, ησλ Καλφλσλ θαθηνχ ηεο FIDE θαη ηεο Πξνθήξπμεο ησλ Αγψλσλ εθδίδεη κφλν ην Γ ηεο ΔΟ. Σέηνηεο εξκελείεο, δηεπθξηλίζεηο θιπ. ζεσξνχληαη Παξαξηήκαηα ηεο Γεληθήο Πξνθήξπμεο, είλαη άκεζα εθηειεζηέο θαη ηειεζίδηθεο Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, αιιά θαη γηα ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο πνπ απνδεηθλχνληαη αλαγθαίεο, ηδηαίηεξα ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο (Ννκνζεζία, Καλφλεο θαθηνχ, νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θ.ιπ) αξκφδην είλαη ην Γ ηεο ΔΟ Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Ο παξψλ Καλνληζκφο Γηαζπιινγηθψλ Πξσηαζιεκάησλ ζα ηζρχζεη απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν Γηνξγαλσηήο φισλ ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ Διιάδαο είλαη ε Διιεληθή θαθηζηηθή Οκνζπνλδία (ΔΟ) Με ηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ, ε ΔΟ κπνξεί λα αλαζέηεη ηε δηνξγάλσζε ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ γίλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηηο νηθείεο ελψζεηο θαη επηηξνπέο ή ζε άιια ζπιινγηθά φξγαλα ηελ πεξίπησζε απηή, νη δηνξγαλψηξηεο Δλψζεηο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο έρνπλ κηα ζεηξά δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα Διιάδαο ζπκκεηέρνπλ νη νκάδεο ησλ ηξηψλ εζληθψλ θαηεγνξηψλ (Α Δζληθή, Β Δζληθή, θαη Γ Δζληθή Καηεγνξία) θαη ησλ ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ Σν πξσηάζιεκα Α Δζληθήο Καηεγνξίαο δηεμάγεηαη κεηαμχ 12 νκάδσλ κε ζχζηεκα αγψλσλ δχν θάζεσλ, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

2 Σα ππφινηπα δηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα γίλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (ηξεηο επξείεο πεξηθέξεηεο), φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Απφ θάζε επξεία πεξηθέξεηα πξνθξίλνληαη δχν νκάδεο (ζχλνιν έμη) γηα έλα ηειηθφ ηνπξλνπά θαηάηαμεο (κπαξάδ) αλφδνπ ζηελ Α Δζληθή Καηεγνξία. Οη αγψλεο γίλνληαη κε ζχζηεκα πνπι απιψλ ζπλαληήζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο βαζκνινγίαο (παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ). Οη ηξεηο πξψηεο νκάδεο ησλ αγψλσλ θαηάηαμεο ηνπνζεηνχληαη επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ Β Δζληθήο φιεο ηεο ρψξαο θαη πξνάγνληαη γηα ηνπο αγψλεο Α Δζληθήο ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ Η θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, εζληθέο θαη ηνπηθέο, γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ Οη αγψλεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξσηαζιεκάησλ θάζε ρξνληάο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη θαη ηηο 30 Ινπλίνπ. 2. ΤΝΘΔΔΙ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 2.1. Η βαζηθή αξρή γηα ηηο δηαζπιινγηθέο αλακεηξήζεηο ζην ζθάθη είλαη φηη απνδίδνπλ ηε ζρεηηθή δπλακηθφηεηα ησλ αληίπαισλ νκάδσλ κφλν εθφζνλ νη νκάδεο παξαηάζζνπλ ηνπο ζθαθηζηέο θαη ηηο ζθαθίζηξηέο ηνπο θαηά ηελ ηεθκαηξφκελε θζίλνπζα ζεηξά δπλακηθφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αθνινπζνχλ νη επφκελεο παξάγξαθνη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζηειέρσζεο ησλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηηο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ παξαβίαζε ηεο βαζηθήο αξρήο θαη ησλ επηκέξνπο πξνδηαγξαθψλ Η ζχλζεζε ζηηο Δζληθέο Καηεγνξίεο είλαη 8κειήο θαη απνθαιείηαη «ζεκειηψδεο ζχλζεζε» Οη ζθαθηέξεο 1ε-4ε ζηε «ζεκειηψδε ζχλζεζε» αλαθέξνληαη σο «γεληθέο» (ή «αλδξηθέο») ζθαθηέξεο, νη ζθαθηέξεο 5ε-8ε σο «αλαπηπμηαθέο» ζθαθηέξεο, θαη εηδηθφηεξα, ε 5ε ζθαθηέξα σο «ζθαθηέξα θαηεγνξίαο γπλαηθψλ», ε 6ε ζθαθηέξα σο «ζθαθηέξα θαηεγνξίαο λεαλίδσλ», ε 7ε ζθαθηέξα σο «ζθαθηέξα θαηεγνξίαο λέσλ», θαη ε 8ε ζθαθηέξα σο «ζθαθηέξα θαηεγνξίαο παίδσλ» Οη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο ζηηο γεληθέο ζθαθηέξεο (1ε-4ε) θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα εμήο θξηηήξηα: Βαζκφο αμηνιφγεζεο (ΔΛΟ) απφ ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ΔΟ ηεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά.

3 Δπί ίζνπ βαζκνχ αμηνιφγεζεο, ν Σίηινο Μεηξ (θαηά ηε ζεηξά ηίηισλ GM FIDE, IM FIDE, ΔΜ ΔΟ, FM FIDE, WGM FIDE, ΟΜ ΔΟ, WIM FIDE, ΤΜ ΔΟ, θαη WFM FIDE, θαη κφλν γηα ηνπο ηίηινπο απηνχο) Δπί ίζνπ βαζκνχ αμηνιφγεζεο θαη θνηλνχ ηίηινπ, ν Αξηζκφο παξηίδσλ, απφ ηνπο πίλαθεο αμηνιφγεζεο ηεο ΔΟ ηεο ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά Δπί ίζσλ φισλ ησλ αλσηέξσλ θξηηεξίσλ, ν Αξηζκφο Μεηξψνπ Αζιεηή ζηα κεηξψα ηεο ΔΟ (πξνεγείηαη ν κηθξφηεξνο Αξηζκφο Μεηξψνπ -»παιαηφηεξνο ζθαθηζηήο») ηελ 5ε ζθαθηέξα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζθαθίζηξηα ηελ 6ε ζθαθηέξα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζθαθίζηξηα Κ ηελ 7ε ζθαθηέξα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζθαθηζηήο ή ζθαθίζηξηα Κ ηελ 8ε ζθαθηέξα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά ζθαθηζηήο ή ζθαθίζηξηα Κ Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Σν φξην ειηθίαο ζηελ 8ε ζθαθηέξα ζα είλαη Κ.12 απφ ην Οη αγψλεο ηεο Α Δζληθήο Καηεγνξίαο θαη νη αγψλεο θαηάηαμεο γηα ηελ πξναγσγή ζηελ Α Δζληθή Καηεγνξία γίλνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε «ζεκειηψδε ζχλζεζε» Οη ζθαθηέξεο δελ επηηξέπεηαη λα κέλνπλ «αλψλπκεο» (ρσξίο φλνκα ζθαθηζηή ή ζθαθίζηξηαο πνπ ηε ζηειερψλεη) ηα πξσηαζιήκαηα φπνπ ζπκκεηέρνπλ νκάδεο Β θαη Γ Δζληθήο Καηεγνξίαο, νη δηνξγαλψηξηεο ηνπηθέο ελψζεηο θαη επηηξνπέο έρνπλ δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλζέζεηο νκάδσλ κε «δηεπξπκέλε ζχλζεζε», κε πεξηζζφηεξεο ζθαθηέξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηε ζεκειηψδε ζχλζεζε (παξάγξαθνο 2.2 αλσηέξσ) ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη ζηε δηεπξπκέλε ζχλζεζε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζθαθηέξεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε «ζεκειηψδε ζχλζεζε» πληζηάηαη ζηηο δηνξγαλψηξηεο ηνπηθέο ελψζεηο λα ηεξνχλ ηελ αλαινγία γεληθψλ πξνο αλαπηπμηαθέο ζθαθηέξεο φπσο απεηθνλίδεηαη ζηε «ζεκειηψδε ζχλζεζε». Δπηηξέπεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ πξφζζεησλ αλαπηπμηαθψλ ζθαθηεξψλ θαηά ειηθίεο (ζχκθσλα κε ηηο δηεζλψο απνδεθηέο θαηεγνξίεο).

4 Διιείςεη ζπκθσλίαο (φπσο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ Πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ), νη αγψλεο θαηάηαμεο (κεηαμχ νκφξσλ πεξηθεξεηψλ θαη κεηαμχ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ) δηεμάγνληαη κε ηε «ζεκειηψδε ζχλζεζε» Η ζχλζεζε ζηα πξσηαζιήκαηα ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο ηνπηθέο ελψζεηο θαη επηηξνπέο θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο νηθείεο πξνθεξχμεηο ηα πξσηαζιήκαηα Α Σνπηθήο θαηεγνξίαο ζπληζηάηαη εμακειήο ζχλζεζε κε δχν αλαπηπμηαθέο ζθαθηέξεο Πξσηαζιήκαηα ρσξίο αλαπηπμηαθέο ζθαθηέξεο ζπληζηάηαη λα πεξηνξίδνληαη ζηε Β Σνπηθή θαη ζε ρακειφηεξεο θαηεγνξίεο Μεδελίδνληαη φιεο νη ζθαθηέξεο φπνπ αγσλίζηεθε παίθηεο ρσξίο δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Μεδελίδνληαη, επίζεο, φιεο νη ζθαθηέξεο πνπ, παξά ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 2.4 ηνπ παξφληνο, έκεηλαλ «αλψλπκεο» ηε γεληθή θαηεγνξία ζθαθηεξψλ (ζθαθηέξεο 1ε-4ε) κεδελίδνληαη απηφκαηα νη ζθαθηέξεο φπνπ παίθηεο έπαημε θάησ απφ παίθηε κε ρακειφηεξε ηεξαξρία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ Δπίζεο, κεδελίδνληαη φιεο νη ζθαθηέξεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ζθαθηέξεο πνπ κεδελίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν Η έλλνηα ηεο εθαξκνγήο κεδεληζκψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία αθνξά κφλν ηηο ζθαθηέξεο 1ε-4ε, αθνχ νη «αλαπηπμηαθέο» ζθαθηέξεο (5ε-8ε) ησλ παξαγξάθσλ ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ απφ κία μερσξηζηή θαηεγνξία πνπ πεξηέρεη απφ κηα ζθαθηέξα Αλ θάπνηα δηνξγαλψηξηα αξρή νξίζεη «δηεπξπκέλε ζχλζεζε» κε αλαπηπμηαθέο ζθαθηέξεο πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζθαθηέξεο (π.ρ. 4 «γεληθέο» θαη 2 «γπλαηθείεο» ζθαθηέξεο), ηφηε ε εθαξκνγή κεδεληζκψλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία κπνξεί λα αθνξά θαη ηελ αλαπηπμηαθή θαηεγνξία (εδψ: γπλαηθψλ) Μεδελίδνληαη κεηά πάξνδν κίαο ψξαο απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ φινη νη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο πνπ δελ έρνπλ πξνζέιζεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. Αλ δελ έρνπλ πξνζέιζεη νη κηζνί ζπλ έλαο ηνπιάρηζηνλ ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο απφ κία νκάδα, κεδελίδεηαη νιφθιεξε ε νκάδα θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 3. 1 θαη Με πξνζειζφληεο ζεσξνχληαη νη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο ησλ νπνίσλ δελ δηαπηζηψλεηαη ε παξνπζία ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν Γηα λα αξρίζνπλ λα αγσλίδνληαη φινη νη ζθαθηζηέο θαη ζθαθίζηξηεο κηαο νκάδαο, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί ζπλ έλαο παξφληεο. ηελ αληίζεηε

5 πεξίπησζε ιεηηνπξγνχλ ηα ρξνλφκεηξά ηνπο ρσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα λα παίμνπλ θίλεζε κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο αξηζκφο παξφλησλ Αλ έλα ζσκαηείν δελ έρεη παξαδψζεη ζην δηαηηεηή ηε ζχλζεζή ηνπ κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ, ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ηα ρξνλφκεηξα ησλ ζθαθηζηψλ ηνπ ρσξίο απηνί λα έρνπλ δηθαίσκα λα αγσληζηνχλ πξηλ δνζεί ε ζχλζεζε Πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα, ν δηαηηεηήο ειέγρεη ηηο ζπλζέζεηο ησλ νκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δηαηηεηήο παξέιαβε ηηο ζπλζέζεηο ηνπιάρηζηνλ δέθα ιεπηά πξηλ απφ ηελ ψξα έλαξμεο. Αλ δηαπηζηψζεη αληηθαλνληθφηεηα, θαιεί ην ζσκαηείν λα ηε δηνξζψζεη. Αλ ε ζχλζεζε παξαδνζεί ζην δηαηηεηή κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ, ην ζσκαηείν αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο νξζφηεηαο ηεο ζχλζεζεο Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δηαπηζησζεί αληηθαλνληθφηεηα ζχλζεζεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ, ν δηαηηεηήο επηβάιιεη απηφκαηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο παξαγξάθνπο 2/7 θαη 2J8 πνηλέο Αλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δηαπηζησζεί αληηθαλνληθφηεηα ζχλζεζεο κεηά ηε ιήμε ησλ αγψλσλ, ε δηνξγαλψηξηα αξρή επηβάιιεη απηφκαηα ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο παξαγξάθνπο 2/7 θαη 2j$ πνηλέο ε φινπο ηνπο αγψλεο δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ζθαθηζηψλ ππεθφσλ κηαο απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί Δγγξαθήο θαη Μεηεγγξαθήο Αζιεηψλ Δηδηθά θαη κφλν ζηνπο αγψλεο Α Δζληθήο, θαη κφλν ζηηο «γεληθέο» ζθαθηέξεο (φρη ζηηο «αλαπηπμηαθέο»), επηηξέπεηαη επηπιένλ θαη ε ρξήζε ελφο αιινδαπνχ ζθαθηζηή πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 3. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 3.1. Η ηειηθή θαηάηαμε θαζνξίδεηαη κε ηα εμήο θξηηήξηα: Βαζκνί (παξάγξαθνο 3.2 ζηε ζπλέρεηα) Καηάηαμε βαζκψλ ηνπ ηνπξλνπά κεηαμχ ησλ ηζφβαζκσλ νκάδσλ Σν θξηηήξην απηφ δελ εθαξκφδεηαη αλ θάπνηνο αγψλαο κεηαμχ ησλ ηζφβαζκσλ νκάδσλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή ε ηέιεζή ηνπ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην πξφγξακκα.

6 Δηδηθφ θξηηήξην γηα ηελ Α Δζληθή Καηεγνξία, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πξσηαζιεηή θαη ζε ηζνβαζκία κεηαμχ ππνβηβαδφκελσλ θαη κε ππνβηβαδφκελσλ νκάδσλ, θαη γηα ηνπο αγψλεο θαηάηαμεο γηα ηελ πξναγσγή απφ ηε Β Δζληθή ζηελ Α Δζληθή, ζε ηζνβαζκία κεηαμχ πξνβηβαδφκελσλ θαη κε πξνβηβαδφκελσλ νκάδσλ: Δηδηθφο αγψλαο ή ηνπξλνπά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ηζφβαζκσλ: (κε αληίζηξνθα ρξψκαηα απφ φ,ηη ζηνπο αγψλεο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ) θαη ρξφλν ζθέςεο 30 ιεπηά αλά ζθαθηζηή Αλ ε ηζνβαζκία παξακέλεη, ν εηδηθφο αγψλαο ή ην ηνπξλνπά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ηζφβαζκσλ επαλαιακβάλεηαη κε εθ λένπ αληηζηξνθή ρξσκάησλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζθέςεο ζηα 15 ιεπηά Αλ ε ηζνβαζκία παξακέλεη, ν εηδηθφο αγψλαο ή ην ηνπξλνπά θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ηζφβαζκσλ επαλαιακβάλεηαη κε εθ λένπ αληηζηξνθή ρξσκάησλ θαη παξακνλή ηνπ ρξφλνπ ζθέςεο ζηα 15 ιεπηά θ.ν.θ. κέρξη λα αξζεί ε ηζνβαζκία Άζξνηζκα πφλησλ (παξάγξαθνο 3. 3 ζηε ζπλέρεηα) Καηά ζεηξά, νη ζπλνιηθνί πφληνη ηεο 1εο ζθαθηέξαο, ηεο 2εο ζθαθηέξαο, ηεο 3εο ζθαθηέξαο θ.ν.θ Κιήξσζε (πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε, απφ ην Γηεπζπληή ησλ Αγψλσλ) Η ληθήηξηα νκάδα ηνπ αγψλα παίξλεη 2 βαζκνχο θαη ε εηηεκέλε 0 βαζκνχο. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ αγψλα είλαη ηζφπαιν, νη νκάδεο παίξλνπλ απφ 1 βαζκφ. Η ήηηα ρσξίο αγψλα ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε 1 βαζκνχ. Η νκάδα πνπ ζεκεηψλεη λίθε ρσξίο αγψλα, αιιά θαη ε νκάδα πνπ παίξλεη ην «ΒΤΔ», παίξλνπλ επίζεο απφ 2 βαζκνχο Σν απνηέιεζκα ηνπ αγψλα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ πφλησλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη παίθηεο ησλ νκάδσλ ζηηο παξηίδεο ηνπο. Ο ληθεηήο θάζε παξηίδαο παίξλεη 1 πφλην, ελψ ν εηηεκέλνο δελ παίξλεη πφλην. Αλ ε παξηίδα ιήμεη ηζφπαιε, θάζε παίθηεο παίξλεη απφ κηζφ πφλην. Γηα ηηο παξηίδεο ρσξίο αγψλα ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν Η ληθήηξηα νκάδα ρσξίο αγψλα ζεσξείηαη φηη θέξδηζε ην παηρλίδη ζπγθεληξψλνληαο ην κέγηζην ησλ πφλησλ κείνλ κηζφ πφλην (ζε νθηψ ζθαθηέξεο κε 7 /2-0, ζε έμη ζθαθηέξεο κε 5^-0, ζε ηέζζεξηο ζθαθηέξεο κε 3^-0).

7 Η νκάδα πνπ παίξλεη ην «ΒΤΔ» ζε αγψλεο πνπ γίλνληαη κε ειβεηηθφ ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη θέξδηζε ην παηρλίδη ρσξίο αγψλα ζπγθεληξψλνληαο ην κηζφ ηνπ κέγηζηνπ ησλ πφλησλ ζπλ κηζφ πφλην (ζε νθηψ ζθαθηέξεο κε 4^-0, ζε έμη ζθαθηέξεο κε 3^-0, ζε ηέζζεξηο ζθαθηέξεο κε 2^-0) Γηα θάζε παξηίδα πνπ ράλεη κηα νκάδα ρσξίο αγψλα, αθαηξείηαη κηζφο πφληνο απφ ην ζχλνιν ησλ πφλησλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη παίθηεο ηεο θαη κέρξη λα κεδεληζηνχλ νη πφληνη πνπ ζπγθέληξσζαλ (φρη αξλεηηθνί πφληνη). Γηα παξάδεηγκα, ε αγψλα νθηψ παξηίδσλ φπνπ νη παίθηεο ησλ δχν νκάδσλ ζπγθέληξσζαλ απφ 4 πφληνπο, αιιά ε νκάδα Β είρε κία θελή ζθαθηέξα, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη Α-Β 4-3 /2 πφληνη, ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα θαη ε νκάδα Β 0 βαζκνχο σο εηηεκέλε ε αγψλα νθηψ παξηίδσλ φπνπ νη παίθηεο ηεο νκάδαο Α ζπγθέληξσζαλ 7 πφληνπο θαη ηεο νκάδαο Β 1 πφλην, αλ δελ ππάξρνπλ θελέο ζθαθηέξεο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη Α-Β 7-1 πφληνη, ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα θαη ε νκάδα Β 0 βαζκνχο σο εηηεκέλε. ε νκάδα Β κεδεληζηεί ζε κηα ζθαθηέξα, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη Α-Β 7- /2 πφληνη, ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα θαη ε νκάδα Β 0 βαζκνχο σο εηηεκέλε. ε νκάδα Β κεδεληζηεί ζε δχν ζθαθηέξεο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη Α-Β 7-0 πφληνη, ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα θαη ε νκάδα Β 0 βαζκνχο σο εηηεκέλε. ε νκάδα Β κεδεληζηεί ζε ηξεηο ζθαθηέξεο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη θαη πάιη Α-Β 7-0 πφληνη (επεηδή δελ ππάξρνπλ «αξλεηηθνί πφληνη») θαη ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα θαη ε νκάδα Β 0 βαζκνχο σο εηηεκέλε. ηέινο, αλ ε νκάδα Β κεδεληζηεί ζε ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο ζθαθηέξεο, απηφ ηζνδπλακεί κε ήηηα νιφθιεξεο ηεο νκάδαο ρσξίο αγψλα (δελ ήηαλ παξφληεο νη κηζνί ζπλ έλαο παίθηεο ηεο νκάδαο παξάγξαθνο 2.6), κε ηειηθφ απνηέιεζκα Α-Β 7^-0 πφληνη, φπνπ ε νκάδα Α ζα πάξεη 2 βαζκνχο σο ληθήηξηα (αθφκε θαη σο «άλεπ αγψλνο»), ελψ απφ ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο νκάδαο Β ζα αθαηξεζεί 1 βαζκφο. 4. ΥΡΟΝΟ ΚΔΦΗ 4.1. Οη αγψλεο ζηελ Α Δζληθή Καηεγνξία θαη ζην εηδηθφ ηνπξλνπά θαηάηαμεο (αγψλεο αλφδνπ απφ ηε Β Δζληθή ζηελ Α Δζληθή) ζα γίλνληαη κε ην ρξφλν ζθέςεο πνπ δηνξγαλψλνληαη νη θαθηζηηθέο Οιπκπηάδεο απφ ηε Γηεζλή θαθηζηηθή Οκνζπνλδία (FIDE) θαη κε ειεθηξνληθά ρξνλφκεηξα.

8 Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν ρξφλνο ζθέςεο ζηηο θαθηζηηθέο Οιπκπηάδεο είλαη, γηα θάζε παίθηε, 100 ιεπηά γηα ηηο πξψηεο 40 θηλήζεηο, αθφκε 50 ιεπηά γηα ηηο επφκελεο 20 θηλήζεηο, θαη αθφκε 10 ιεπηά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξηίδαο. Δπηπιένλ, απφ ηελ 1ε θίλεζε, γηα θάζε θίλεζε πνπ νινθιεξψλεη ν παίθηεο, παίξλεη αθφκε κηζφ ιεπηφ Με ην ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (ζχζηεκα Φίζεξ), ν ζπλνιηθφο ρξφλνο αλά παίθηε γηα ηηο πξψηεο 40 θηλήζεηο δηακνξθψλεηαη ζηηο δχν ψξεο ( ιεπηά), γηα ηηο επφκελεο 20 θηλήζεηο ζε άιιε κηα ψξα (50+10 ιεπηά) θαη, απφ εθεί θαη πέξα, ν ρξφλνο είλαη, ζεσξεηηθά απεξηφξηζηνο, αθνχ κε θάζε θίλεζε πνπ παίδεη έλαο παίθηεο, παίξλεη άιιν κηζφ ιεπηφ ρξφλνπ ζθέςεο Οη αγψλεο φισλ ησλ ππφινηπσλ πξσηαζιεκάησλ ζα δηεμάγνληαη κε ζχζηεκα ρξφλνπ πνπ ζα πξνβιέπεηαη θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο, ζα αλαθέξεηαη ζε αγψλεο κε θιαζηθά ρξνλφκεηξα, θαη ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα εζληθή αμηνιφγεζε. Η πξνθήξπμε ζα αλαθέξεη, επίζεο, ηνλ αληίζηνηρν ρξφλν Φίζεξ αλ νη αγψλεο γίλνληαη κε ειεθηξνληθφ ρξνλφκεηξν Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν ρξφλνο ζθέςεο πνπ ηζρχεη γηα εζληθή αμηνιφγεζε νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.30 θαη 4.31 ηνπ Καλνληζκνχ Σίηισλ θαη Αμηνιφγεζεο Με ζπκθσλία ησλ δχν νκάδσλ, πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλνο, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ρξνλνκέηξσλ κε ρξφλν Φίζεξ αληί ησλ θιαζηθψλ ρξνλνκέηξσλ. 5. ΓΙΑΙΣΗΙΑ ΣΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 5.1. Όινη νη αγψλεο πνπ δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα Γηαζπιινγηθψλ Πξσηαζιεκάησλ Δζληθψλ Καηεγνξηψλ, δηαηηεηεχνληαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο Οκνζπνλδηαθνχο Γηαηηεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζρχνληα Πίλαθα Δλεξγψλ Γηαηηεηψλ θαη νξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Γηαηηεζίαο ηεο ΔΟ Σα ζσκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Γηαζπιινγηθά Πξσηαζιήκαηα Δζληθψλ Καηεγνξηψλ (εθηφο ηεο Α Δζληθήο Καηεγνξίαο) θαη αγσλίδνληαη εληφο έδξαο, έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο θάιπςεο ησλ δαπαλψλ (λαχιανδνηπνξηθά) ησλ δηαηηεηψλ ηεο θάζε ζπλάληεζεο Καηεμαίξεζε, θαη φηαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ ππάξρνπλ αλαγλσξηζκέλνη Οκνζπνλδηαθνί Γηαηηεηέο γηα λα δηαηηεηεχζνπλ ζε θάπνηνλ αγψλα, ν δηνξγαλσηήο κπνξεί λα δεηεί απφ ην Γξαθείν Γηαηηεζίαο ηνλ νξηζκφ έκπεηξσλ ζθαθηζηψλ κε εγλσζκέλν θχξνο γηα ηε δηαηηεζία ηνπ αγψλα Ο δηαηηεηήο έρεη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Καλνληζκψλ θαη έρεη ηελ εμνπζία λα παίξλεη θάζε κέηξν πνπ θξίλεη ζθφπηκν γηα ηελ θαιχηεξε ηέιεζε ησλ αγψλσλ ζην πλεχκα ησλ Καλφλσλ ηνπ θαθηνχ, ησλ Καλνληζκψλ ηεο ΔΟ, θαη ηεο Πξνθήξπμεο ησλ Αγψλσλ.

9 5.5. Ο δηαηηεηήο παξαιακβάλεη απφ ηνπο αξρεγνχο ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ, ζπκπιεξψλεη ην θχιιν αγψλα επθξηλψο θαη κε θεθαιαία γξάκκαηα (ζπκπιεξψλνληαο ην επψλπκν, ην φλνκα, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ, θαη ην βαζκφ αμηνιφγεζεο ησλ ζθαθηζηψλ) θαη ζεκεηψλεη ζην θχιιν αγψλα ελδερφκελα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζεί ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. Δλεκεξψλεη ηειεθσληθά ή κε θαμ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή γηα ην απνηέιεζκα θαη ζηέιλεη ην θχιιν αγψλα ζηε δηνξγαλψηξηα κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνχ. Οπνηαδήπνηε παξάιεηςε ζεσξείηαη πιεκκειήο δηαηηεζία Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ δηαηηεηψλ αζθνχληαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ. 6. ΑΡΥΗΓΟΙ ΟΜΑΓΧΝ 6.1. Κάζε ζσκαηείν νξίδεη κε έγγξαθφ ηνπ, πνπ θαηαζέηεη ζην δηαηηεηή, ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο. Ο αξρεγφο κπνξεί λα είλαη θαη έλαο απφ ηνπο αγσληδφκελνπο ζθαθηζηέο Ο αξρεγφο είλαη ν κφλνο πνπ εθπξνζσπεί επίζεκα ηελ νκάδα. Παξαδίδεη ηε ζχλζεζε ηεο νκάδαο ζην δηαηηεηή θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή ηελ θαηάζηαζε κε ηνπο βαζκνχο αμηνιφγεζεο ησλ ζθαθηζηψλ ηεο νκάδαο ηνπ. Έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, ρσξίο λα ζρνιηάδεη ζθαθηζηηθά ηε ζέζε ηεο παξηίδαο, λα ππνδεηθλχεη ζε παίθηε ηεο νκάδαο ηνπ λα πξνηείλεη ή λα απνδερηεί πξφηαζε ηζνπαιίαο ή λα εγθαηαιείςεη ηελ παξηίδα. Τπνγξάθεη ππνρξεσηηθά ην θχιιν αγψλα (παξάιεηςε ππνγξαθήο εκπίπηεη ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηνπ Πεηζαξρηθνχ Καλνληζκνχ). εκεηψλεη ζην Φχιιν Αγψλα παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηε ζπλέρεηα έλζηαζε πνπ ελδερνκέλσο ζα ππνβάιιεη ην σκαηείν ηνπ. Γεληθφηεξα, δξα πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο ηνπ, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Καλφλσλ ηνπ θαθηνχ θαη ηνπ Φίιαζινπ Πλεχκαηνο. 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΧΝ ΧΜΑΣΔΙΧΝ 7.1. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αίζνπζεο αγψλσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Καλνληζκφ Αγσληζηηθψλ Υψξσλ Σν ζσκαηείν εληφο έδξαο είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνεηνηκάδεη ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν, πνπ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο πξέπεη λα είλαη πξνζηηφο ζηνπο παίθηεο ηεο θηινμελνχκελεο νκάδαο θαη λα δηαρσξίδεηαη ζαθψο απφ ην ρψξν ησλ ζεαηψλ. ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία κφλν ησλ παηθηψλ, ησλ δηαηηεηψλ, θαη ησλ αξρεγψλ ησλ νκάδσλ Σν ζσκαηείν εληφο έδξαο είλαη, επίζεο, ππνρξεσκέλν λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή αληίηππν ηεο Πξνθήξπμεο ησλ Αγψλσλ θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο, ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΟ, θαη ησλ Καλφλσλ θαθηνχ ηεο FIDE Σν αγσληζηηθφ πιηθφ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηεο ΔΟ, ηελ Πξνθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηεο ΔΟ.

10 7.5. Σν ζσκαηείν εληφο έδξαο είλαη ππνρξεσκέλν λα παξέρεη βαζηθά ζηνηρεία θηινμελίαο ζην ζσκαηείν εθηφο έδξαο. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα θξνληίδεη λα ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο ρψξσλ πγηεηλήο, θαζψο θαη πξνζθνξάο αλαςπθηηθψλ, θαθέ, θιπ. (απφθαζε Γ ΔΟ ηεο 23/11/1999) 8. ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑ Α ΔΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 8.1. Οη αγψλεο ηεο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο δηεμάγνληαη ζε δχν θάζεηο, ζε 8 ζπλνιηθά αγσληζηηθέο Γηα ηελ πξψηε θάζε (εκέξεο 1ε-5ε) νη νκάδεο ηεο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο θαηαλέκνληαη ζε δχν νκίινπο θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζχζηεκα πνπι (5 αγψλεο) ε θάζε φκηιν θαηαηάζζνληαη κε θιήξσζε δχν απφ ηηο νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1ε-4ε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, δχν απφ ηηο νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5ε-8ε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, θαη δχν απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηε δεχηεξε θάζε (εκέξεο 6ε-8ε), νη ηξεηο πξψηεο νκάδεο ηνπ ελφο νκίινπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ηξεηο πξψηεο ηνπ άιινπ νκίινπ θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο ηνπ ελφο νκίινπ αληηκεησπίδνπλ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηνπ άιινπ νκίινπ. Οη νκάδεο κεηαθέξνπλ ζηε δεχηεξε βάζε ηνπο βαζκνχο καηο, ηνπο πφληνπο, θαη ηνπο βαζκνχο πνηλήο πνπ ζεκείσζαλ ζηνπο αγψλεο ηνπ πξψηνπ νκίινπ Σν ζχζηεκα αγψλσλ ηεο δεχηεξεο θάζεο αθνινπζεί ηηο αξρέο: ηα θξηζηκφηεξα παηρλίδηα ζηνλ ηειεπηαίν γχξν, ε θαηαλνκή ρξσκάησλ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ Διβεηηθνχ ζπζηήκαηνο (εμηζνξξφπεζε ρξσκάησλ, εμηζνξξφπεζε ηζηνξίαο, θιήξσζε ζε απφιπηε ζχκπησζε ρξσκάησλ θαη ηζηνξίαο) Απφ ηελ Α Δζληθή Καηεγνξία ππνβηβάδνληαη ζηα Πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα νη ηξεηο ηειεπηαίεο νκάδεο. 9. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΑ 9.1. Σα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα γίλνληαη ζε ηξεηο επξείεο πεξηθέξεηεο. Απφ θάζε επξεία πεξηθέξεηα πξνθξίλνληαη δχν νκάδεο (ζχλνιν έμη) γηα ην ηειηθφ ηνπξλνπά θαηάηαμεο (κπαξάδ) αλφδνπ ζηελ Α Δζληθή Καηεγνξία.

11 9.2. Γηνξγαλψηξηα αξρή ζε θάζε πεξηθέξεηα είλαη έλα Πεξηθεξεηαθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ ηεο πεξηθέξεηαο ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο Η δνκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ είλαη απνθεληξσκέλε. Κάζε δηνξγαλψηξηα αξρή κπνξεί θαη πξέπεη λα δηνξγαλψζεη ην πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πνπ πξνζηδηάδεη ζηα ηδηαίηεξα αγσληζηηθά (πιήζνο θαη δπλακηθφηεηα νκάδσλ), γεσγξαθηθά, θαη άιια εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Αλαθέξνληαη, ελδεηθηηθά θαη κφλν, νη επφκελεο απνδεθηέο δηαξζξψζεηο πξσηαζιεκάησλ: Δληαίν πξσηάζιεκα κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο ή ηεο πεξηθέξεηαο. Σν ζχζηεκα αγψλσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ (πνπι, ειβεηηθφ, ή άιιν). Η θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγψλσλ Πξσηάζιεκα ζε επίπεδν πεξηνρήο ή πεξηθέξεηαο κε δνκή θαηεγνξηψλ (Β Δζληθή, Γ Δζληθή, θ.ιπ.). Η θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εηδηθή πξνθήξπμε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο θαη γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αγψλσλ Μηθηφ ζχζηεκα κε νινθιήξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξσηαζιήκαηνο κε αγψλεο θαηάηαμεο. (απφθαζε Γ ΔΟ ηεο 23/11/1999) 9.4. Σν Πεξηθεξεηαθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν θάζε επξείαο πεξηθέξεηαο πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ δχν νκάδσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. Αλ δελ ππάξμεη ζπκθσλία, ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γ ηεο ΔΟ Οη επξείεο πεξηθέξεηεο κε ηηο εληεηαγκέλεο ζε απηέο πεξηνρέο είλαη: Πεξηθέξεηα Βφξεηαο Διιάδαο Πεξηνρή Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ε Έλσζε θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ΔΑΜΘ Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ε Σνπηθή Δπηηξνπή θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Θεζζαινλίθεο θαη Υαιθηδηθήο ΣΔΘΥ Πεξηνρή Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ε Σνπηθή Δπηηξνπή θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ΣΔΚΔΓΤΜ Πεξηθέξεηα Τπφινηπεο Διιάδαο

12 Πεξηνρή Κξήηεο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ε Έλσζε θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Κξήηεο ΔΚ Πεξηνρή Πεινπνλλήζνπ, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ην εηδηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηεο Έλσζεο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Αξγνιίδαο θαη Κνξηλζίαο ΔΑΚ, ηεο Έλσζεο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Πεινπνλλήζνπ ΔΠ, θαη ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Αξθαδίαο. Λαθσλίαο, θαη Μεζζελίαο ΣΔΑΛΜ Πεξηνρή Γπηηθήο Διιάδαο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ε Σνπηθή Δπηηξνπή θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Γπηηθήο Διιάδαο ΣΔΓΔ Πεξηνρή Αηγαίνπ, Αλαηνιηθήο ηεξεάο, θαη Θεζζαιίαο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγαλψζεσλ έρεη ην εηδηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Αηγαίνπ ΣΔΑΙΓ, ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΣΔΑ, θαη ηεο Σνπηθήο Δπηηξνπήο θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Θεζζαιίαο - -ΣΔΘ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Πεξηνρή Αηηηθήο, φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα δηνξγάλσζεο έρεη ε Έλσζε θαθηζηηθψλ σκαηείσλ Ννκνχ Αηηηθήο ΔΝΑ Αλ ην πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα δηεμάγεηαη ζε πξψηε θάζε ζε επηκέξνπο πξσηαζιήκαηα μερσξηζηψλ πεξηνρψλ, αξκνδηφηεηαο δηαθνξεηηθήο Έλσζεο ή Σνπηθήο Δπηηξνπήο, δηνξγαλψηξηα αξρή ζε θάζε επηκέξνπο πξσηάζιεκα πεξηνρήο είλαη ε αληίζηνηρε Έλσζε ή Σνπηθή Δπηηξνπή Αλ ην πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα γίλεη εληαίν (δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο δηαθνξεηηθήο Έλσζεο ή Σνπηθήο Δπηηξνπήο καδί), δηνξγαλψηξηα αξρή είλαη έλα Πεξηθεξεηαθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο απηψλ ησλ Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ ή ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ε φπνηα πεξίπησζε δηαπηζησζεί αδπλακία Έλσζεο ή Σνπηθήο Δπηηξνπήο ή Πεξηθεξεηαθνχ ή Δηδηθνχ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ λα πινπνηήζεη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ή ηνπο αγψλεο κπαξάδ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ απηψλ αλαιακβάλεη ε ΔΟ κε απφθαζε ηνπ Γ ή εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηεο Με ζπκθσλία ησλ δηνξγαλσηξηψλ Δλψζεσλ ή Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ, κπνξνχλ λα ζπγρσλεχνληαη πξσηαζιήκαηα πεξηνρψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. Η θάζε δηνξγαλψηξηα αξρή Έλσζε ή Σνπηθή Δπηηξνπή ή Πεξηθεξεηαθφ ή Δηδηθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν θαζνξίδεη κε πξνθήξπμε πνπ ζα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο ΔΟ, φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ.

13 9.9. ε πεξηνρέο φπνπ ηελ αξκνδηφηεηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία Δλψζεηο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο, ηα πξσηαζιήκαηα κπνξνχλ λα δηνξγαλψλνληαη θαηαξρήλ ζε επίπεδν αξκνδηφηεηαο θαζεκίαο απφ ηηο Δλψζεηο ή Σνπηθέο Δπηηξνπέο θαη νη ληθεηέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο λα πξνθχπηνπλ κεηά απφ αγψλεο θαηάηαμεο (κπαξάδ). 10. ΚΑΣΑΣΑΞΗ Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ Απφ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ θάζε πεξηθέξεηαο πνπ αγσλίζηεθαλ θαη νινθιήξσζαλ ηνπο αγψλεο ηνπο ζηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν, ην Πεξηθεξεηαθφ πληνληζηηθφ Όξγαλν πξέπεη λα νξίδεη ζηελ πξνθήξπμε ησλ αγψλσλ ηνλ ηξφπν θαηάηαμεο ησλ νκάδσλ ζηε Β Δζληθή Καηεγνξία, ζηε Γ Δζληθή Καηεγνξία, θαη ζηηο Σνπηθέο θαηεγνξίεο Αλ ην πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα δηεμαρζεί ζε μερσξηζηέο ηεξαξρηθέο θαηεγνξίεο, ε δηνξγαλψηξηα αξρή πξέπεη λα νξίζεη ηηο νκάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πξναγσγήο θαη ππνβηβαζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε δηνξγαλψηξηα αξρή κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηελ πξνθήξπμε ζχζηεκα αγψλσλ κπαξάδ, κε ην νπνίν νκάδεο θαησηέξσλ θαηεγνξηψλ ζα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ άλνδφ ηνπο θαηά πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο ε πεξηθέξεηεο ή πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πξσηαζιεκάησλ, ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ Β Δζληθήο Καηεγνξίαο δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξάζεη ην 40% ησλ νκάδσλ πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο ζε φια ηα πξσηαζιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο ή πεξηνρήο. Αλ ν αξηζκφο απηφο δελ είλαη αθέξαηνο, ζηξνγγπιεχεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην Αλ ην πξσηάζιεκα δηεμαρζεί ζε εληαίν φκηιν (κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ νκάδσλ), ε πξνθήξπμε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαηαρζνχλ ηειηθά ζηε Β Δζληθή Καηεγνξία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζα θαηαηαρζνχλ ηειηθά ζηε Γ Δζληθή Καηεγνξία ηε Β Δζληθή Καηεγνξία θαηαηάζζνληαη κέρξη θαη ην 40% ησλ νκάδσλ πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο ζην πεξηθεξεηαθφ πξσηάζιεκα εληαίνπ νκίινπ. Αλ ν αξηζκφο απηφο δελ είλαη αθέξαηνο, ζηξνγγπιεχεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην. Οη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη ζηελ Γ Δζληθή Καηεγνξία. Όζεο νκάδεο ηεξκαηίδνπλ κε αξλεηηθή βαζκνινγία θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειφηεξε Σνπηθή Καηεγνξία Γηα ηελ έληαμε νκάδαο ζε Δζληθή Καηεγνξία, ε νκάδα ζα πξέπεη λα έρεη δψζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε αγψλεο γηα ην θαλνληθφ πξφγξακκα ηνπ πξσηαζιήκαηνο (εμαηξνχληαη νη αγψλεο κπαξάδ γηα άξζε ηζνβαζκηψλ) ε πεξηθέξεηεο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ ζχζηεκα αγψλσλ εληαίνπ νκίινπ (φρη φιεο νη νκάδεο ηεο πεξηθέξεηαο καδί), φπσο ζηελ παξάγξαθν 9.2, θαη φπνπ ε ζχλζεζε ησλ Σνπηθψλ θαηεγνξηψλ δηαθέξεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ Δζληθψλ θαηεγνξηψλ, νη αγψλεο θαηάηαμεο γηα ηα ζσκαηεία ησλ ηνπηθψλ θαηεγνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε Δζληθή θαηεγνξία ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζχλζεζε Δζληθήο θαηεγνξίαο (παξάγξαθνο 2.2).

14 10.4. Όζεο νκάδεο δελ νινθιεξψζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειφηεξε Σνπηθή Καηεγνξία ηεο πεξηθέξεηαο. Η πξνθήξπμε ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο κπνξεί λα πξνβιέπεη βαζκνινγηθέο πνηλέο πνπ ζα ηζρχνπλ απφ ηελ επφκελε αγσληζηηθή πεξίνδν Μεηαβαηηθή δηάηαμε: Η αξρηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ γηα ηα πεξηθεξεηαθά πξσηαζιήκαηα 2000 πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαζπιινγηθψλ πξσηαζιεκάησλ 1999 φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, φιεο ηεο ρψξαο. 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΔΡΟ Η ΔΟ αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ κέξνο ησλ αγψλσλ ηεο Α Δζληθήο Καηεγνξίαο, ηνπ εηδηθνχ ηνπξλνπά πξναγσγήο ζηελ Α Δζληθή Καηεγνξία, θαη ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο πεξηνρήο Αηγαίνπ Γηα ηα ππφινηπα πξσηαζιήκαηα, ε ΔΟ ππνινγίδεη θαηαξρήλ ην θφζηνο ησλ επηκέξνπο πξσηαζιεκάησλ ζε επίπεδν έλσζεο κε βάζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία φπσο ν αξηζκφο αγψλσλ, ηα ζπλνιηθά δηαλπφκελα ρηιηφκεηξα, ηηο πάγηεο πξνδηαγξαθέο απνδεκίσζεο θ.ν.θ. Σν εμνηθνλνκνχκελν πνζφ κε βάζε ηηο δηνξγαλψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ θαηαλέκεηαη σο επηρνξήγεζε πξνο ηηο δηνξγαλψηξηεο αξρέο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξσηαζιεκάησλ. Η θαηαλνκή γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. 12. ΔΦΑΡΜΟΓΗ Ο παξψλ Καλνληζκφο εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟ ηεο 20/6/1999 ζε εθηέιεζε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ σκαηείσλ ηεο ΔΟ ηεο 7/11/1998, ηξνπνπνηήζεθε κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΟ ηεο 23/11/1999 πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί κε ην Ν. 2725/1999 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 15460/24/6/1999 ΦΔΚ 1339 Σεχρνο Β 30/6/99, θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2000.

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε: ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1928 Παπαφλέσσα 8 Σηλέφωνο:2531033755 ΥΑΞ: 2531022058 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σ.Κ 69100 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ :151 Κομοτηνή :18/07/201 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα