ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ , Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : , Φ ά ξ : P. O. B o x , C Y N i c o s i a. Τ el. : , F a x : v o l l e y c s p i d e r n e t. c o m. c y w w w. v o l l e y b a l l. o r g. c y 16 επτεμβρίου 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ( U 18, U 16 και U 14 ) ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγψλεο 3. Μεδεληζκφο νκάδσλ 4. χζηεκα θαη φξνη δηεμαγσγήο 4.1 Γηθαηνχκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία 4.2 Γήισζε ζπκκεηνρήο νκάδσλ 4.3 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο 4.4 Έλαξμε ιήμε πξσηαζιεκάησλ 4.5 Ηκέξεο δηεμαγσγήο αγψλσλ 4.6 Ώξεο έλαξμεο αγψλσλ 4.7 Γήπεδα νκάδσλ 4.8 Σερληθνί φξνη πξσηαζιεκάησλ 4.9 Βαζκνινγία πξσηαζιεκάησλ 4.10 Γηαθίλεζε νκάδσλ 4.11 χζηεκα δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ 4.12 χλζεζε νκάδσλ 4.13 Πξνπνλεηέο νκάδσλ 4.14 Αλαπιήξσζε πξνπνλεηψλ 4.15 Δλδπκαζία νκάδσλ 4.16 Γηαπηζηεχζεηο νκάδσλ 4.17 Αληηκηζζία δηαηηεηψλ 5. Τπνρξεψζεηο δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ 6. Τπνρξεψζεηο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ 7. πκκεηνρή ζε αγψλα 8. Δγγξαθή αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 9. Υξεζηκνπνίεζε αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 10. Αλαβνιή αγψλα 11. Δλζηάζεηο εθέζεηο 12. Γειηία πγείαο 13. Γεληθά

3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ θαη έρνληαο ππφςε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ FIVB θαη CEV φπσο θαη ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο Παηδηάο, πξνθεξχζζεη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ΟΠΑΠ U 18, U 16 θαη U ΤΜΜΔΣΟΥΖ α. Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάζε πξσηάζιεκα κε κία ( 1 ) κφλν νκάδα ηνπ. β. Σα πξσηαζιήκαηα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο Α θαη Β θαηεγνξίαο θαη ζε απηά κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο θαη νκάδεο ζσκαηείσλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ( πρ ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεη κφλν ζηελ θαηεγνξία γπλαηθψλ λα ελεξγνπνηήζεη νκάδα αγνξηψλ θιπ ). γ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ζσκαηείν ην νπνίν δελ ζα ιάβεη κέξνο ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ζ φινπο ηνπο αγψλεο απηψλ ζα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην ζρέδην ππνζηήξημεο αλαπηπμηαθνχ αζιεηηζκνχ ηνπ ΚΟΑ ( ΔΤΑΑ ). δ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη θάπνην ζσκαηείν πξάγκαηη ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνην ησλ πξσηαζιεκάησλ κπνξεί λα ηνπ παξαρσξήζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ α. Η πξνζέιεπζε ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ππνρξεσηηθή. β. ε πεξίπησζε πνπ νκάδα αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέιζεη λα αγσληζηεί ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ηηο πην θάησ πνηλέο. Κάζε νκάδα ζε θάζε πξσηάζιεκα δηθαηνχηαη κίαο κε πξνζέιεπζεο λννπκέλνπ φηη έρεη έγθαηξα εηδνπνηήζεη ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε νκάδα δελ ζα έρεη θακία επίπησζε. Ωο έγθαηξε εηδνπνίεζε ινγίδεηαη ε γξαπηή θαη κε επίζεκν επηζηνιφραξην ηνπ ζσκαηείνπ εηδνπνίεζε ηεο ΚΟΠΔ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηεί ην πην πάλσ ή ζην δεχηεξν παξάπησκα ηεο ίδηαο νκάδαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή εηδνπνίεζε έγθαηξα ηελ ΚΟΠΔ ή ζηελ πξψηε πεξίπησζε απνρψξεζεο νκάδαο απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη θαηάηαμε ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε, κεδεληζκφο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θαηαβνιή ησλ εμφδσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 500, ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΟΜΑΓΩΝ α. Μεδεληζκφο νκάδαο ζεκαίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηεο αληίπαιεο κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζεη θαη πφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ρσξίο ε κεδεληδφκελε νκάδα λα παίξλεη ηνλ βαζκφ ή βαζκνχο πνπ θαλνληθά ζα έπαηξλε σο εηηεκέλε. β. ε πεξίπησζε κεδεληζκνχ νκάδαο ( θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ) ν κεδεληζκφο ζα ζπλνδεχεηαη θαη κε αθαίξεζε ελφο ( 1 ) βαζκνχ απφ ηελ βαζκνινγία ηεο νκάδαο ζηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.

4 4. ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 4.1 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΜΑΣΔΗΑ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ έρνπλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ Ν., Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΠΟΔΛ, ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ θαη ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡΔΝΑΡΟΤ θαη ζηα πξσηαζιήκαηα θνξηηζηψλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΑΔΛ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ., Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ, ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΑΡΗ ΠΟΛ., ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΣΩ ΒΑΡΩΙΩΝ, EΝΩΗ NΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ, ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ, ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ, Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ, ΑΥΙΛΛΔΑ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΤ, Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ θαη ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΓΔΡΙΟΤ. Σα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ κε φινπο ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΠΔ θαη δειψλνπλ αλέθθιεηα φηη δεζκεχνληαη πιήξσο απφ απηνχο. Οκνίσο απνδέρνληαη φηη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πην πάλσ απνηειεί παξάπησκα θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. Σα ζσκαηεία δεζκεχνληαη θαη ζπκθσλνχλ επίζεο φηη ζα ζέβνληαη ην Φίιαζιν Πλεχκα θαη ην Σίκην Παηρλίδη Fair Play ζ φιεο ηνπο ηηο κνξθέο θαη ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο πάληα κε ηηο θαιχηεξεο θαη πην δπλαηέο ηνπο νκάδεο. 4.2 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θάζε ζσκαηείνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ ζσκαηείνπ, ην ππεχζπλν γηα ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα άηνκν ηνπ ζσκαηείνπ κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, ηα πξσηαζιήκαηα ζηα νπνία ην ζσκαηείν ζα ιάβεη κέξνο θαη νη αίζνπζεο ηηο νπνίεο νη νκάδεο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο έδξα. 4.3 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 18 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 19 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 16 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 17 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 14 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 15 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. 4.4 ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα αξρίζνπλ ην άββαην , ηα πξσηαζιήκαηα U 16 θαη U 14 ζα αξρίζνπλ ην αββαηνθπξίαθν θαη φια ζα ηειεηψζνπλ κε ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπο αγψλεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επηθχξσζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ησλ ηειηθψλ βαζκνινγηθψλ ηνπο θαηαηάμεσλ. Η ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ νκαιφηεξε θαη θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ.

5 4.5 ΖΜΔΡΔ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Όιεο νη εκέξεο ζεσξνχληαη αγσληζηηθέο. Σα πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν άββαην θαη Κπξηαθή κε απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε άιιεο κέξαο θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο κέξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ εάλ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.6 ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ Οη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θαη ε ΚΟΠΔ κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηεί φπνηε θξίλεη φηη απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.7 ΓΖΠΔΓΑ ΟΜΑΓΩΝ Οη αγψλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο αίζνπζεο πνπ ηα ζσκαηεία ζα δειψζνπλ σο έδξεο ( αλαθέξνληαη πην θάησ ) θαη ηα ηειεπηαία αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ απηψλ : Αγόρια Αλφξζσζε - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παθηαθφο - Γπκλάζην Αγίνπ Θενδψξνπ Πάθνπ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Α.Δ.Καξαβά - Λχθεην Πνιεκηδηψλ Λεκεζνχ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Δ.Ν.Παξαιηκλίνπ - Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Αλζνχπνιεο Λεπθσζίαο Οιπκπηάο Φξελάξνπο - Λχθεην Φψηε Πίηηα Φξελάξνπο Α. Ο. Γηφλπζνο - Γπκλάζην Έκπαο ΑΠΟΔΛ - Γπκλάζην FALCON Λεπθσζία Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Κορίτσια Αλφξζσζηο - ΑΣΙ / Γπκλάζην Κσλζηαληηλνππφιεσο Λεπθσζίαο ΑΔΛ - Αίζνπζα ΑΔΛ Λεκεζνχ Παθηαθφο - Σερληθή ρνιή / Γπκλάζην Αγ. Θενδψξνπ Πάθνπ Απφιισλ - Αίζνπζα Απφιισλα Λεκεζνχ Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ - Αίζνπζα Σερληθήο ρνιήο Λάξλαθαο ΘΟΙ Απγφξνπ - Σερληθή ρνιή Απγφξνπ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Μαξαζψλαο Κάησ Βαξσζίσλ - Λχθεην Βεξγίλαο Λάξλαθαο Δ. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ - Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ Λεκεζνχ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Αλφξζσζε Πεηφζθαηξα - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παληδαιηαθφο - Λχθεην Γαιηνχ Ναπηηθφο Όκηινο Λαθαηάκεηαο - Λχθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λαθαηάκεηα Ρνηζίδεο Μάκκαξη - Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο Γηθέθαινο Γεξίνπ - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ Αρηιιέαο Καηκαθιίνπ - Γπκλάζην Παιινπξηψηηζζαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ

6 4.8 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ α. Ύςνο θηιέ δηθηχνπ : 1. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 18 : 2.43 κ. 2. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 16 : 2.38 κ. 3. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 14 : 2.33 κ. 4. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 18 : 2.24 κ. 5. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 16 : 2.20 κ. 6. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 14 : 2.16 κ. β. Μπάιεο : ηα πξσηαζιήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κπάιεο ΜIKASA MVA 200 γ. εη πφληνη : 4.9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 1. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 18 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 3 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 2 2 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. 2. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 16 θαη U 14 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 2 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1 1 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. α. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. ε θάζε αγψλα νη νκάδεο θεξδίδνπλ πφληνπο ζχκθσλα κε ηα πην θάησ Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 θεξδίδεη 3 πφληνπο Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 2 πφληνπο Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 1 πφλην Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 δελ θεξδίδεη πφλην ( 0 πφληνη ) 3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα )

7 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ β. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U16 θαη U14 1. Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. Η ληθήηξηα νκάδα θάζε αγψλα παίξλεη 2 πφληνπο θαη ε εηηεκέλε ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ

8 4.10 ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΜΑΓΩΝ Σα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ φια ηα έμνδα δηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηνπο αγψλεο φισλ ησλ θάζεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο κε ηηο νκάδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξψηε θάζε ζε 3 νκίινπο. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 18 ( ηέσο U 17 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) κε ηελ νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Α νκίινπ, ηε δεχηεξε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Β νκίινπ, ηελ ηξίηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Γ νκίινπ, ηελ ηέηαξηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 2 ηνπ Γ νκίινπ θαη νχησ θαζ εμήο ( ζχζηεκα serpentine ). ηε πξψηε θάζε νη νκάδεο αλά φκηιν ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο ( αγψλεο εληφο θαη εθηφο έδξαο ) θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 3 ΠΑΦΙΑΚΟ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 4 ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΦΟΙΝΙΚΑ Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟΔΛ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 10 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη κία απφ ηηο ηέηαξηεο νκάδεο ε νπνία ζα θαζνξηζηεί κε θιήξσζε ή άιιν ηξφπν πνπ ζα απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε

9 βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 10 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ππφινηπεο νκάδεο ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ ελδέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΦΙΑΚΟ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 3 ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΑΔΛ 4 ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓΙΟΤ ΑΘ. 5 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 9 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ).

10 Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 θαη 9 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 11 θαη 12 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ηξίηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 14 θαη 15 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε έθηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 17 θαη 18 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Σα πξσηαζιήκαηα U 14 θαη U 16 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο, ζηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο U 14 αθνινπζνχλ ηηο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ, νη αγψλεο U 14 θαη U 16 ζα δηεμάγνληαη ηελ ίδηα κέξα κε ηνπο αγψλεο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αγψλσλ U 16 θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θάζε θάζεο ζα ζαο θνηλνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε νκίινπο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί κεηαθίλεζε νκάδσλ ζε άιιε πεξηθέξεηα ( πρ γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ κε ίζν αξηζκφ νκάδσλ ) νη νκάδεο απηέο ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ πην ηζνδχλακσλ νκίισλ. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο θάζε νκίινπ ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΚΟΠΔ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 16 ( ηέσο U 15 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) ελψ νη νκάδεο U 14 αλεμάξηεηα απφ ηελ βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζα αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ.

11 ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 14 KAI U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 2 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ 1 ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ ΠΑΦΙΑΚΟ 4 ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 5 Δ. Ν. Π. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ 6 ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 8 Οη ηέζζεξεηο πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 1 Β 4, Α 2 Β 3, Β 2 Α3, θαη Β 1 Α 4 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ 9 12 Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 5 Β 6 θαη Β 5 Α 6 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 9 10 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο η ΘΔΖ Η έβδνκε νκάδα ηνπ Β νκίινπ ζηελ θαηάηαμε ηεο πξψηεο θάζεο θαηαιακβάλεη απηφκαηα ηελ 13 ε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ.

12 γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : B ΦΑΖ Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΑΦΙΑΚΟ Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ 2 ΟΛΤΜΠΙΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ 3 ΡΟΣΙΓΗ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ 4 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΑΔΛ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 5 ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ Ν. ΑΛΑΜΙΝΑ ΦΟΙΝΙΚΑ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 9 Αξρηθά νη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηελ πξφθξηζε ησλ δχν θαιχηεξσλ νκάδσλ ζηελ επφκελε θάζε ελψ ε ηξίηε νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ έλαηε ζέζε ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Αθνινχζσο δχν απφ ηηο πξψηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θιεξψλνληαη κε ηηο δχν ηξίηεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί, ε 3 ε πξψηε νκάδα θιεξψλεηαη κε κία απφ ηηο δεχηεξεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη νη ππφινηπεο δχν δεχηεξεο νκάδεο αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη νκάδεο αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα.

13 ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έβδνκεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ. γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ ΤΝΘΔΖ ΟΜΑΓΩΝ ε θάζε αγψλα ε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ άηνκα ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλα : α. Απφ 12 ην κέγηζην αζιεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη θαη 2 libero. ε φινπο ηνπο αγψλεο θάζε νκάδα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη εγγξάθεη ζην Φχιιν Αγψλα ην ειάρηζην ελληά ( 9 ) αζιεηέο ελψ νκάδα πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ ζα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή 100,00. β. Απφ ην πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνπνλεηή θαη κέρξη 2 ην κέγηζην βνεζνχο πξνπνλεηέο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δελ επηζπκεί λα δειψζεη είηε ηνλ έλα είηε θαη ηνπο δχν βνεζνχο πξνπνλεηέο, κπνξεί λα δειψζεη έλα ππεχζπλν νκάδαο ( team manager ) ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα είλαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα πην πάλσ είλαη ην ζσκαηείν λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ εηδηθή δηαπίζηεπζε ππεχζπλνπ νκάδαο ( team manager ) ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα θέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ Α δηαηηεηή ελψ ν ππεχζπλνο νκάδαο ( team manager ) σο κέινο ηεο νκάδαο ππέρεη φισλ ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.

14 γ. Απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ γηαηξφ θαη ηνλ θπζηνζεξαπεπηή ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ α. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ πξνπνλεηή πεηνζθαίξηζεο ζε ζσκαηείν ηεο ΚΟΠΔ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη λα θαηέρεη ηελ ζρεηηθή ηαπηφηεηα πνπ εθδίδεη απηή. β. Μφλν πξνπνλεηέο εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη θάηνρνη ζρεηηθήο ηαπηφηεηαο ζε ηζρχ κπνξνχλ λα δειψλνληαη ζηα θχιια αγψλσλ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ( επίζεκσλ ή θηιηθψλ ) θαη λα βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο. γ. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγψλα ε νκάδα θαηαζέηεη καδί κε φια ηα άιια αλαγθαία ζηνηρεία θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ηεο γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην θχιιν αγψλα ελψ πξνπνλεηήο ν νπνίνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα δελ παξνπζηάδεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζην θχιιν αγψλα θαη λα παξακείλεη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπ ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ελψ ηέηνηα παξνπζία απνηειεί παξάβαζε. δ. Ο πξψηνο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνπνλεηή ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεη πξηλ ηνλ αγψλα έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αξλείηαη λα απνρσξήζεη ν αγψλαο δελ αξρίδεη ή θαη δηαθφπηεηαη θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ πξνπνλεηή φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ε. Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρεη ηειεζηεί αγψλαο κε ηελ παξνπζία ζηνλ πάγθν πξνπνλεηή ρσξίο απηφο λα έρεη παξνπζηάζεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή, ε παξνπζία απηή είλαη αληηθαλνληθή θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ζη. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δειψλεηαη σο πξψηνο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ζε νκάδα ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηεγνξηψλ ( U 18, U 16 θαη U 14 ) πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ πηπρίν ή ηζφηηκν πξνζφλ πξνπνλεηηθήο volley βαζηθνχ Γ επηπέδνπ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ Με βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.13 πην πάλσ νη πην θάησ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπιήξσζεο ηνπ Α πξνπνλεηή ηεο νκάδαο : α. Απνβνιή Α πξνπνλεηή απφ αγψλα Γηα ην ππφινηπν ηνπ αγψλα θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν δεισκέλνο ζην θχιιν αγψλα βνεζφο πξνπνλεηήο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ. β. Απφιπζε, απνκάθξπλζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ Α πξνπνλεηή Καζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο ( αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ ) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε ( 15 ) ην κέγηζην εκεξψλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηεο νκάδαο πνπ αθνινπζεί ηελ απφιπζε, απνκάθξπλζε θιπ. γ. Σηκσξία ηνπ Α πξνπνλεηή κε απνβνιή απφ ηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο Γηα ην δηάζηεκα ηεο ηηκσξίαο θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ.

15 4.15 ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΟΜΑΓΩΝ α. Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ( ζηνιέο αζιεηψλ, αξίζκεζε θιπ ) ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα ζπλάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Παηδηάο. Δηδηθφηεξα ε αξίζκεζε ησλ ζηνιψλ ησλ αζιεηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο 1 κέρξη 18. β. Οη αγσληζηηθέο ζηνιέο ησλ αζιεηψλ ( κε εμαίξεζε απηή ηνπ libero ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο θαη νη αζιεηέο λα ηνπνζεηνχλ ηηο θαλέιεο ηνπο κέζα ζηα παληεινλάθηα. γ. Οκνίσο φια ηα ππφινηπα είδε έλδπζεο ησλ αζιεηψλ ( θφξκεο, ζαθάθηα θιπ ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα. δ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν ή θαη άηνκν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΓΗΑΠΗΣΔΤΔΗ ΟΜΑΓΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ ΚΟΠΔ, ππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο εηδηθέο δηαπηζηεχζεηο γηα φια ηα εθηφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αζιεηψλ άηνκα ηα νπνία ζα δειψλνληαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ( πξνπνλεηέο, γηαηξφο, θπζηνζεξαπεπηήο, team manager ) φπσο θαη ησλ κειψλ ηεο ζηαηηζηηθήο ηεο νκάδαο ( εάλ ππάξρεη απηή ε νκάδα ). Σα άηνκα απηά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζε θάζε αγψλα λα θέξνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηνλ Α δηαηηεηή ηηο ελ ιφγσ δηαπηζηεχζεηο αθνχ ηφηε κφλν ζα επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ( ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ) ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ U 18 U 16 ΚΑΗ U 14 Α Γηαηηεηήο Β Γηαηηεηήο εκεησηήο ΤΝΟΛΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ Λεπθσζία Λάξλαθα 21,00 Λάξλαθα Απγφξνπ 13,00 Λεπθσζία Λεκεζφο 39,00 Λάξλαθα Φξέλαξνο 16,00 Λεπθσζία Πάθνο 72,00 Λάξλαθα Πχια 6,00 Λεπθσζία Γάιη 10,00 Λάξλαθα Κίηη 0,00 Λεπθσζία Λαηζηά 0,00 Λάξλαθα Γάιη 11,00 Λεπθσζία Κνθθηλνηξηκηζηά 9,00 Λάξλαθα Λαηζηά 17,00 Λεπθσζία Γέξη 0,00 Απγφξνπ Γεξχλεηα 0,00 Λεκεζφο Πάθνο 32,00 Γεξχλεηα Παξαιίκλη 0,00 Λεκεζφο Λάξλαθα 31,00 Παξαιίκλη Φξέλαξνο 0,00 Λεκεζφο Δπηζθνπή 6,00 Απγφξνπ Φξέλαξνο 0,00 Πάθνο Πνιέκη 8,00 Απγφξνπ Παξαιίκλη 7,00 Λάξλαθα Παξαιίκλη 20,00 Γεξχλεηα Φξέλαξνο 0,00

16 Λάξλαθα Γεξχλεηα 19,00 ε πεξίπησζε πνπ έλα ζσκαηείν δελ πξνζέιζεη ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ ( αλεμάξηεηα εάλ ήηαλ γεπεδνχρν ή φρη ), πέξαλ ησλ άιισλ πηζαλψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, επηβαξχλεηαη απηφκαηα κε ηα φια ηα έμνδα δηαηηεζίαο ( ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ) 5. YΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Να δψζνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ ζα αγσληζηνχλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο, ηα δειηία πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αγψλα, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 2. Να παξαηάμνπλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 6 παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγψλα λννπκέλνπ φηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 15 ιεπηψλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγφηεξνπο απφ 6 αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, ην θχιιν αγψλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξχζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο πξφλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξχμεσλ. 6. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 1. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ αληελψλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγψλα θχιια αγψλνο, ζεκαίεο επνπηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ( πηλαθίδεο αιιαγψλ, ειεθηξνληθφ ή απιφ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηψλ θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ παηδηψλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ κπαιψλ ( ball boys / girls ) θαη ην ζθνχπηζκα ηνπ γεπέδνπ. ε. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δχλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ζη. Να ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή πέληε ( 5 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Αλ απηφ δελ γίλεη ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κπάιεο απφ ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν. δ. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνχκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγψλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο.

17 ε. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο ηηο ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ΚΟΠΔ θαη πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ θαη Παξαηεξεηψλ. 2. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θχιιν αγψλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία α δ γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη φηαλ απηή γίλεηαη απφ ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλψζε ν πξψηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ θαη πξφρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη φηη ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνχ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελψ ην άηνκν κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο Α Βνεζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ ε νκάδα δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθφκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρφλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 5. ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινχληαη θαη απφ ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ φηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ. 7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΓΩΝΑ 1. Γηα λα δηθαηνχηαη έλαο αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Σαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ. 2. Σν πξσηφηππν Γειηίν Σαπηφηεηαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν αζιεηήο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο γίλεηαη απφ ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 4. ε πεξίπησζε πνπ φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνχ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηφλ ελππφγξαθε δήισζε ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνχ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ. 5. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηα δειηία ηαπηφηεηαο κέλνπλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελψ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηφηεηαο αζιεηή φηαλ : α. Τπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ β. Αλαγξαθεί απφ ηνλ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα κεηά απφ απνβνιή ηνπ απφ νιφθιεξν ηνλ αγψλα. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνχηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγψλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηφλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε.

18 8. ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ α. Η εγγξαθή ζηε δχλακε ησλ ζσκαηείσλ ηεο ΚΟΠΔ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεηαη ελψ ε δηαδηθαζία εγγξαθήο, νη αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη πην πάλσ εγγξαθέο, ξπζκίδνληαη κε δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. β. Μφληκνη θάηνηθνη Κχπξνπ ησλ νπνίσλ έζησ θαη έλαο ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη κφληκνο θάηνηθνο θαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ινγίδνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθηφο αλ νη ίδηνη έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ( ζπκκεηνρή ζε μέλε Δζληθή νκάδα θιπ ) επηιέμεη άιιε ππεθνφηεηα. 9. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ε θάζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ θάζε νκάδα κπνξεί λα εγγξάθεη θαη ρξεζηκνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 10. ANΑΒΟΛΖ ΑΓΩΝΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεχεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ γη απηή ελψ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο : α. ε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλψηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηψλ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηψλ. β. ε πεξίπησζε νκαδηθνχ δειεηεξηαζκνχ ησλ παηθηψλ ή απηνθηλεηηζηηθνχ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. γ. ε πεξίπησζε απξφνπηνπ ή εμαηξεηηθνχ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλφηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπφθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο γεληθφηεξεο θχζεο. δ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγψλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνχο αγψλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη φηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε αθνξνχλ ηηο δηνξγαλψζεηο Αληξψλ/Γπλαηθψλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλψζεηο θαη δελ εθαξκφδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλψζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. ζη. ε πεξίπησζε αλαβνιήο αγψλα θαη εθφζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεχζεξν, ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξψηε ειεχζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. δ. ε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεψζεσλ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. ε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγψλεο Δπξσπατθψλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί.

19 ζ. ε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγψλα θαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ψξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. 11. ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ α. Σν παξάβνιν θαηάζεζεο έλζηαζεο είλαη 100,00 ελψ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ελζηάζεηο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. Οη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ. β. Η πξφζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα θξίλεη φηη ππήξμε θαθή εθαξκνγή ή ζνβαξή παξάβαζε ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκψλ Πεηνζθαίξηζεο, δειψλεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ηνλ πξνπνλεηή ηεο ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδφκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλνο ζην ηέινο ηνπ αγψλα. 12. ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ α. Γηα λα δηθαηνχηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο αλ ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Τγείαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Τγείαο Αζιεηψλ ( ΑΤΑ ) ηνπ ΚΟΑ. β. Σν Γειηίν Τγείαο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ ελψ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη ην Γειηίν Τγείαο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. γ. Μέρξη ηελ έθδνζε απφ ην ΑΤΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή ε ΚΟΠΔ ζα εθδίδεη πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε ην νπνίν νη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη. Η έθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ ζα γίλεηαη ηφηε θαη κφλν ηφηε φηαλ ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή θαηαζέζεη ζηελ ΚΟΠΔ ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο ηεο ΚΟΠΔ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ γηαηξφ ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη ν αζιεηήο κπνξεί απφ ηαηξηθήο πιεπξάο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ. Η ΚΟΠΔ ζα ζθξαγίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη ηζρχ εμήληα ( 60 ) εκεξψλ. Η έθδνζε απηή ζα γίλεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα θάζε αζιεηή ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε, αλαλέσζε ή επαλέθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ. 13. ΓΔΝΗΚΑ Σν Καηαζηαηηθφ, νη Δζσηεξηθνί θαη Γηεζλείο Καλνληζκνί θαη νη Γηεζλείο Καλνληζκνί Παηδηάο ζπκπιεξψλνπλ ή θαη ξπζκίδνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ Πξσηαζιεκάησλ. Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Γξ. Μηράιεο Κξαζηάο Πξφεδξνο Γηάλλνο Πξνθνπίνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δηδηθή πξνθήξπμε αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΗΛΑΙΑ 2010 Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 1. ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ... 2. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΓΔΗΑ ΞΝΓΖΙΑΡΗΠΡΖ... 3. ΠΡΝΙΔΠ / ΘΟΑΛΖ / ΞΝΓΖΙΑΡΑ... 4. ΞΑΡΖΚΑΡΑ / ΑΛΑΞΡΓΚΑΡΑ... 5. ΓΖΙΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός

Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός Τεχνικός και Αγωνιστικός Κανονισμός 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1.1. Οη δύν Κηλήζεηο 1.1.1. ην άζιεκα ηεο Άξζεο Βαξψλ ε ΗWF αλαγλσξίδεη δχν θηλήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: α)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΟΓΠΔ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Άρθρο 1ο : ΚΟΠΟ ΔΓΚΡΗΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Άρθρο 2ο : ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Άρθρο 3ο: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο.Γ.Π.Δ. Άρθρο 4ο : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΤΝΓΔΜΩΝ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΑΡΣΖΚΑΡΝΠ Πει. 14. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΝ ΑΓΥΛΑ Πει. 15. ΘΔΠΔΗΠ ΠΡΑΘΚΥΛ ΠΔΣ & ΔΓ Πει. 16 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Γξακκαηεία Αγώλα, Γξαθείν Ρύπνπ, Ξίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Πει. 2 Άξζξν 1 - Νξγάλσζε Πει. 3 Άξζξν 2 Γεληθνί Όξνη Άξζξν 3 Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ αγώλα Άξζξν 4 Πηνηρεία Ραπηόηεηαο Απηνθηλήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΝΙΣ ITF Ξεριεχόμενα ΑΠΛΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ... 3 1. ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ... 3 2. ΜΟΝΗΜΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ... 5 3. Ζ ΜΠΑΛΑ... 5 4. Ζ ΡΑΚΔΣΑ... 6 5. ΔΡΒΗΡΧΝ ΚΑΗ ΛΑΜΒΑΝΧΝ... 8 6. ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΖΠΔΓΟΤ ΚΑΗ ΔΡΒΗ... 8 7. ΣΟ ΔΡΒΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα