ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ , Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : , Φ ά ξ : P. O. B o x , C Y N i c o s i a. Τ el. : , F a x : v o l l e y c s p i d e r n e t. c o m. c y w w w. v o l l e y b a l l. o r g. c y 16 επτεμβρίου 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ( U 18, U 16 και U 14 ) ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγψλεο 3. Μεδεληζκφο νκάδσλ 4. χζηεκα θαη φξνη δηεμαγσγήο 4.1 Γηθαηνχκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία 4.2 Γήισζε ζπκκεηνρήο νκάδσλ 4.3 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο 4.4 Έλαξμε ιήμε πξσηαζιεκάησλ 4.5 Ηκέξεο δηεμαγσγήο αγψλσλ 4.6 Ώξεο έλαξμεο αγψλσλ 4.7 Γήπεδα νκάδσλ 4.8 Σερληθνί φξνη πξσηαζιεκάησλ 4.9 Βαζκνινγία πξσηαζιεκάησλ 4.10 Γηαθίλεζε νκάδσλ 4.11 χζηεκα δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ 4.12 χλζεζε νκάδσλ 4.13 Πξνπνλεηέο νκάδσλ 4.14 Αλαπιήξσζε πξνπνλεηψλ 4.15 Δλδπκαζία νκάδσλ 4.16 Γηαπηζηεχζεηο νκάδσλ 4.17 Αληηκηζζία δηαηηεηψλ 5. Τπνρξεψζεηο δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ 6. Τπνρξεψζεηο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ 7. πκκεηνρή ζε αγψλα 8. Δγγξαθή αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 9. Υξεζηκνπνίεζε αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 10. Αλαβνιή αγψλα 11. Δλζηάζεηο εθέζεηο 12. Γειηία πγείαο 13. Γεληθά

3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ θαη έρνληαο ππφςε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ FIVB θαη CEV φπσο θαη ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο Παηδηάο, πξνθεξχζζεη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ΟΠΑΠ U 18, U 16 θαη U ΤΜΜΔΣΟΥΖ α. Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάζε πξσηάζιεκα κε κία ( 1 ) κφλν νκάδα ηνπ. β. Σα πξσηαζιήκαηα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο Α θαη Β θαηεγνξίαο θαη ζε απηά κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο θαη νκάδεο ζσκαηείσλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ( πρ ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεη κφλν ζηελ θαηεγνξία γπλαηθψλ λα ελεξγνπνηήζεη νκάδα αγνξηψλ θιπ ). γ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ζσκαηείν ην νπνίν δελ ζα ιάβεη κέξνο ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ζ φινπο ηνπο αγψλεο απηψλ ζα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην ζρέδην ππνζηήξημεο αλαπηπμηαθνχ αζιεηηζκνχ ηνπ ΚΟΑ ( ΔΤΑΑ ). δ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη θάπνην ζσκαηείν πξάγκαηη ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνην ησλ πξσηαζιεκάησλ κπνξεί λα ηνπ παξαρσξήζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ α. Η πξνζέιεπζε ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ππνρξεσηηθή. β. ε πεξίπησζε πνπ νκάδα αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέιζεη λα αγσληζηεί ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ηηο πην θάησ πνηλέο. Κάζε νκάδα ζε θάζε πξσηάζιεκα δηθαηνχηαη κίαο κε πξνζέιεπζεο λννπκέλνπ φηη έρεη έγθαηξα εηδνπνηήζεη ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε νκάδα δελ ζα έρεη θακία επίπησζε. Ωο έγθαηξε εηδνπνίεζε ινγίδεηαη ε γξαπηή θαη κε επίζεκν επηζηνιφραξην ηνπ ζσκαηείνπ εηδνπνίεζε ηεο ΚΟΠΔ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηεί ην πην πάλσ ή ζην δεχηεξν παξάπησκα ηεο ίδηαο νκάδαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή εηδνπνίεζε έγθαηξα ηελ ΚΟΠΔ ή ζηελ πξψηε πεξίπησζε απνρψξεζεο νκάδαο απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη θαηάηαμε ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε, κεδεληζκφο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θαηαβνιή ησλ εμφδσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 500, ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΟΜΑΓΩΝ α. Μεδεληζκφο νκάδαο ζεκαίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηεο αληίπαιεο κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζεη θαη πφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ρσξίο ε κεδεληδφκελε νκάδα λα παίξλεη ηνλ βαζκφ ή βαζκνχο πνπ θαλνληθά ζα έπαηξλε σο εηηεκέλε. β. ε πεξίπησζε κεδεληζκνχ νκάδαο ( θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ) ν κεδεληζκφο ζα ζπλνδεχεηαη θαη κε αθαίξεζε ελφο ( 1 ) βαζκνχ απφ ηελ βαζκνινγία ηεο νκάδαο ζηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.

4 4. ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 4.1 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΜΑΣΔΗΑ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ έρνπλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ Ν., Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΠΟΔΛ, ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ θαη ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡΔΝΑΡΟΤ θαη ζηα πξσηαζιήκαηα θνξηηζηψλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΑΔΛ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ., Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ, ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΑΡΗ ΠΟΛ., ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΣΩ ΒΑΡΩΙΩΝ, EΝΩΗ NΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ, ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ, ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ, Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ, ΑΥΙΛΛΔΑ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΤ, Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ θαη ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΓΔΡΙΟΤ. Σα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ κε φινπο ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΠΔ θαη δειψλνπλ αλέθθιεηα φηη δεζκεχνληαη πιήξσο απφ απηνχο. Οκνίσο απνδέρνληαη φηη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πην πάλσ απνηειεί παξάπησκα θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. Σα ζσκαηεία δεζκεχνληαη θαη ζπκθσλνχλ επίζεο φηη ζα ζέβνληαη ην Φίιαζιν Πλεχκα θαη ην Σίκην Παηρλίδη Fair Play ζ φιεο ηνπο ηηο κνξθέο θαη ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο πάληα κε ηηο θαιχηεξεο θαη πην δπλαηέο ηνπο νκάδεο. 4.2 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θάζε ζσκαηείνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ ζσκαηείνπ, ην ππεχζπλν γηα ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα άηνκν ηνπ ζσκαηείνπ κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, ηα πξσηαζιήκαηα ζηα νπνία ην ζσκαηείν ζα ιάβεη κέξνο θαη νη αίζνπζεο ηηο νπνίεο νη νκάδεο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο έδξα. 4.3 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 18 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 19 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 16 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 17 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 14 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 15 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. 4.4 ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα αξρίζνπλ ην άββαην , ηα πξσηαζιήκαηα U 16 θαη U 14 ζα αξρίζνπλ ην αββαηνθπξίαθν θαη φια ζα ηειεηψζνπλ κε ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπο αγψλεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επηθχξσζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ησλ ηειηθψλ βαζκνινγηθψλ ηνπο θαηαηάμεσλ. Η ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ νκαιφηεξε θαη θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ.

5 4.5 ΖΜΔΡΔ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Όιεο νη εκέξεο ζεσξνχληαη αγσληζηηθέο. Σα πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν άββαην θαη Κπξηαθή κε απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε άιιεο κέξαο θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο κέξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ εάλ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.6 ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ Οη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θαη ε ΚΟΠΔ κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηεί φπνηε θξίλεη φηη απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.7 ΓΖΠΔΓΑ ΟΜΑΓΩΝ Οη αγψλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο αίζνπζεο πνπ ηα ζσκαηεία ζα δειψζνπλ σο έδξεο ( αλαθέξνληαη πην θάησ ) θαη ηα ηειεπηαία αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ απηψλ : Αγόρια Αλφξζσζε - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παθηαθφο - Γπκλάζην Αγίνπ Θενδψξνπ Πάθνπ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Α.Δ.Καξαβά - Λχθεην Πνιεκηδηψλ Λεκεζνχ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Δ.Ν.Παξαιηκλίνπ - Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Αλζνχπνιεο Λεπθσζίαο Οιπκπηάο Φξελάξνπο - Λχθεην Φψηε Πίηηα Φξελάξνπο Α. Ο. Γηφλπζνο - Γπκλάζην Έκπαο ΑΠΟΔΛ - Γπκλάζην FALCON Λεπθσζία Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Κορίτσια Αλφξζσζηο - ΑΣΙ / Γπκλάζην Κσλζηαληηλνππφιεσο Λεπθσζίαο ΑΔΛ - Αίζνπζα ΑΔΛ Λεκεζνχ Παθηαθφο - Σερληθή ρνιή / Γπκλάζην Αγ. Θενδψξνπ Πάθνπ Απφιισλ - Αίζνπζα Απφιισλα Λεκεζνχ Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ - Αίζνπζα Σερληθήο ρνιήο Λάξλαθαο ΘΟΙ Απγφξνπ - Σερληθή ρνιή Απγφξνπ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Μαξαζψλαο Κάησ Βαξσζίσλ - Λχθεην Βεξγίλαο Λάξλαθαο Δ. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ - Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ Λεκεζνχ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Αλφξζσζε Πεηφζθαηξα - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παληδαιηαθφο - Λχθεην Γαιηνχ Ναπηηθφο Όκηινο Λαθαηάκεηαο - Λχθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λαθαηάκεηα Ρνηζίδεο Μάκκαξη - Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο Γηθέθαινο Γεξίνπ - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ Αρηιιέαο Καηκαθιίνπ - Γπκλάζην Παιινπξηψηηζζαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ

6 4.8 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ α. Ύςνο θηιέ δηθηχνπ : 1. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 18 : 2.43 κ. 2. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 16 : 2.38 κ. 3. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 14 : 2.33 κ. 4. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 18 : 2.24 κ. 5. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 16 : 2.20 κ. 6. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 14 : 2.16 κ. β. Μπάιεο : ηα πξσηαζιήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κπάιεο ΜIKASA MVA 200 γ. εη πφληνη : 4.9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 1. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 18 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 3 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 2 2 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. 2. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 16 θαη U 14 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 2 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1 1 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. α. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. ε θάζε αγψλα νη νκάδεο θεξδίδνπλ πφληνπο ζχκθσλα κε ηα πην θάησ Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 θεξδίδεη 3 πφληνπο Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 2 πφληνπο Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 1 πφλην Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 δελ θεξδίδεη πφλην ( 0 πφληνη ) 3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα )

7 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ β. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U16 θαη U14 1. Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. Η ληθήηξηα νκάδα θάζε αγψλα παίξλεη 2 πφληνπο θαη ε εηηεκέλε ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ

8 4.10 ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΜΑΓΩΝ Σα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ φια ηα έμνδα δηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηνπο αγψλεο φισλ ησλ θάζεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο κε ηηο νκάδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξψηε θάζε ζε 3 νκίινπο. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 18 ( ηέσο U 17 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) κε ηελ νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Α νκίινπ, ηε δεχηεξε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Β νκίινπ, ηελ ηξίηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Γ νκίινπ, ηελ ηέηαξηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 2 ηνπ Γ νκίινπ θαη νχησ θαζ εμήο ( ζχζηεκα serpentine ). ηε πξψηε θάζε νη νκάδεο αλά φκηιν ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο ( αγψλεο εληφο θαη εθηφο έδξαο ) θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 3 ΠΑΦΙΑΚΟ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 4 ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΦΟΙΝΙΚΑ Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟΔΛ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 10 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη κία απφ ηηο ηέηαξηεο νκάδεο ε νπνία ζα θαζνξηζηεί κε θιήξσζε ή άιιν ηξφπν πνπ ζα απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε

9 βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 10 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ππφινηπεο νκάδεο ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ ελδέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΦΙΑΚΟ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 3 ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΑΔΛ 4 ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓΙΟΤ ΑΘ. 5 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 9 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ).

10 Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 θαη 9 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 11 θαη 12 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ηξίηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 14 θαη 15 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε έθηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 17 θαη 18 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Σα πξσηαζιήκαηα U 14 θαη U 16 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο, ζηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο U 14 αθνινπζνχλ ηηο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ, νη αγψλεο U 14 θαη U 16 ζα δηεμάγνληαη ηελ ίδηα κέξα κε ηνπο αγψλεο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αγψλσλ U 16 θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θάζε θάζεο ζα ζαο θνηλνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε νκίινπο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί κεηαθίλεζε νκάδσλ ζε άιιε πεξηθέξεηα ( πρ γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ κε ίζν αξηζκφ νκάδσλ ) νη νκάδεο απηέο ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ πην ηζνδχλακσλ νκίισλ. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο θάζε νκίινπ ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΚΟΠΔ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 16 ( ηέσο U 15 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) ελψ νη νκάδεο U 14 αλεμάξηεηα απφ ηελ βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζα αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ.

11 ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 14 KAI U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 2 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ 1 ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ ΠΑΦΙΑΚΟ 4 ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 5 Δ. Ν. Π. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ 6 ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 8 Οη ηέζζεξεηο πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 1 Β 4, Α 2 Β 3, Β 2 Α3, θαη Β 1 Α 4 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ 9 12 Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 5 Β 6 θαη Β 5 Α 6 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 9 10 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο η ΘΔΖ Η έβδνκε νκάδα ηνπ Β νκίινπ ζηελ θαηάηαμε ηεο πξψηεο θάζεο θαηαιακβάλεη απηφκαηα ηελ 13 ε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ.

12 γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : B ΦΑΖ Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΑΦΙΑΚΟ Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ 2 ΟΛΤΜΠΙΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ 3 ΡΟΣΙΓΗ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ 4 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΑΔΛ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 5 ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ Ν. ΑΛΑΜΙΝΑ ΦΟΙΝΙΚΑ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 9 Αξρηθά νη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηελ πξφθξηζε ησλ δχν θαιχηεξσλ νκάδσλ ζηελ επφκελε θάζε ελψ ε ηξίηε νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ έλαηε ζέζε ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Αθνινχζσο δχν απφ ηηο πξψηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θιεξψλνληαη κε ηηο δχν ηξίηεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί, ε 3 ε πξψηε νκάδα θιεξψλεηαη κε κία απφ ηηο δεχηεξεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη νη ππφινηπεο δχν δεχηεξεο νκάδεο αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη νκάδεο αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα.

13 ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έβδνκεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ. γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ ΤΝΘΔΖ ΟΜΑΓΩΝ ε θάζε αγψλα ε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ άηνκα ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλα : α. Απφ 12 ην κέγηζην αζιεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη θαη 2 libero. ε φινπο ηνπο αγψλεο θάζε νκάδα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη εγγξάθεη ζην Φχιιν Αγψλα ην ειάρηζην ελληά ( 9 ) αζιεηέο ελψ νκάδα πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ ζα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή 100,00. β. Απφ ην πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνπνλεηή θαη κέρξη 2 ην κέγηζην βνεζνχο πξνπνλεηέο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δελ επηζπκεί λα δειψζεη είηε ηνλ έλα είηε θαη ηνπο δχν βνεζνχο πξνπνλεηέο, κπνξεί λα δειψζεη έλα ππεχζπλν νκάδαο ( team manager ) ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα είλαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα πην πάλσ είλαη ην ζσκαηείν λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ εηδηθή δηαπίζηεπζε ππεχζπλνπ νκάδαο ( team manager ) ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα θέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ Α δηαηηεηή ελψ ν ππεχζπλνο νκάδαο ( team manager ) σο κέινο ηεο νκάδαο ππέρεη φισλ ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.

14 γ. Απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ γηαηξφ θαη ηνλ θπζηνζεξαπεπηή ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ α. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ πξνπνλεηή πεηνζθαίξηζεο ζε ζσκαηείν ηεο ΚΟΠΔ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη λα θαηέρεη ηελ ζρεηηθή ηαπηφηεηα πνπ εθδίδεη απηή. β. Μφλν πξνπνλεηέο εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη θάηνρνη ζρεηηθήο ηαπηφηεηαο ζε ηζρχ κπνξνχλ λα δειψλνληαη ζηα θχιια αγψλσλ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ( επίζεκσλ ή θηιηθψλ ) θαη λα βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο. γ. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγψλα ε νκάδα θαηαζέηεη καδί κε φια ηα άιια αλαγθαία ζηνηρεία θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ηεο γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην θχιιν αγψλα ελψ πξνπνλεηήο ν νπνίνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα δελ παξνπζηάδεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζην θχιιν αγψλα θαη λα παξακείλεη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπ ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ελψ ηέηνηα παξνπζία απνηειεί παξάβαζε. δ. Ο πξψηνο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνπνλεηή ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεη πξηλ ηνλ αγψλα έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αξλείηαη λα απνρσξήζεη ν αγψλαο δελ αξρίδεη ή θαη δηαθφπηεηαη θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ πξνπνλεηή φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ε. Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρεη ηειεζηεί αγψλαο κε ηελ παξνπζία ζηνλ πάγθν πξνπνλεηή ρσξίο απηφο λα έρεη παξνπζηάζεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή, ε παξνπζία απηή είλαη αληηθαλνληθή θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ζη. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δειψλεηαη σο πξψηνο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ζε νκάδα ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηεγνξηψλ ( U 18, U 16 θαη U 14 ) πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ πηπρίν ή ηζφηηκν πξνζφλ πξνπνλεηηθήο volley βαζηθνχ Γ επηπέδνπ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ Με βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.13 πην πάλσ νη πην θάησ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπιήξσζεο ηνπ Α πξνπνλεηή ηεο νκάδαο : α. Απνβνιή Α πξνπνλεηή απφ αγψλα Γηα ην ππφινηπν ηνπ αγψλα θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν δεισκέλνο ζην θχιιν αγψλα βνεζφο πξνπνλεηήο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ. β. Απφιπζε, απνκάθξπλζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ Α πξνπνλεηή Καζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο ( αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ ) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε ( 15 ) ην κέγηζην εκεξψλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηεο νκάδαο πνπ αθνινπζεί ηελ απφιπζε, απνκάθξπλζε θιπ. γ. Σηκσξία ηνπ Α πξνπνλεηή κε απνβνιή απφ ηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο Γηα ην δηάζηεκα ηεο ηηκσξίαο θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ.

15 4.15 ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΟΜΑΓΩΝ α. Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ( ζηνιέο αζιεηψλ, αξίζκεζε θιπ ) ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα ζπλάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Παηδηάο. Δηδηθφηεξα ε αξίζκεζε ησλ ζηνιψλ ησλ αζιεηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο 1 κέρξη 18. β. Οη αγσληζηηθέο ζηνιέο ησλ αζιεηψλ ( κε εμαίξεζε απηή ηνπ libero ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο θαη νη αζιεηέο λα ηνπνζεηνχλ ηηο θαλέιεο ηνπο κέζα ζηα παληεινλάθηα. γ. Οκνίσο φια ηα ππφινηπα είδε έλδπζεο ησλ αζιεηψλ ( θφξκεο, ζαθάθηα θιπ ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα. δ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν ή θαη άηνκν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΓΗΑΠΗΣΔΤΔΗ ΟΜΑΓΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ ΚΟΠΔ, ππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο εηδηθέο δηαπηζηεχζεηο γηα φια ηα εθηφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αζιεηψλ άηνκα ηα νπνία ζα δειψλνληαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ( πξνπνλεηέο, γηαηξφο, θπζηνζεξαπεπηήο, team manager ) φπσο θαη ησλ κειψλ ηεο ζηαηηζηηθήο ηεο νκάδαο ( εάλ ππάξρεη απηή ε νκάδα ). Σα άηνκα απηά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζε θάζε αγψλα λα θέξνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηνλ Α δηαηηεηή ηηο ελ ιφγσ δηαπηζηεχζεηο αθνχ ηφηε κφλν ζα επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ( ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ) ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ U 18 U 16 ΚΑΗ U 14 Α Γηαηηεηήο Β Γηαηηεηήο εκεησηήο ΤΝΟΛΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ Λεπθσζία Λάξλαθα 21,00 Λάξλαθα Απγφξνπ 13,00 Λεπθσζία Λεκεζφο 39,00 Λάξλαθα Φξέλαξνο 16,00 Λεπθσζία Πάθνο 72,00 Λάξλαθα Πχια 6,00 Λεπθσζία Γάιη 10,00 Λάξλαθα Κίηη 0,00 Λεπθσζία Λαηζηά 0,00 Λάξλαθα Γάιη 11,00 Λεπθσζία Κνθθηλνηξηκηζηά 9,00 Λάξλαθα Λαηζηά 17,00 Λεπθσζία Γέξη 0,00 Απγφξνπ Γεξχλεηα 0,00 Λεκεζφο Πάθνο 32,00 Γεξχλεηα Παξαιίκλη 0,00 Λεκεζφο Λάξλαθα 31,00 Παξαιίκλη Φξέλαξνο 0,00 Λεκεζφο Δπηζθνπή 6,00 Απγφξνπ Φξέλαξνο 0,00 Πάθνο Πνιέκη 8,00 Απγφξνπ Παξαιίκλη 7,00 Λάξλαθα Παξαιίκλη 20,00 Γεξχλεηα Φξέλαξνο 0,00

16 Λάξλαθα Γεξχλεηα 19,00 ε πεξίπησζε πνπ έλα ζσκαηείν δελ πξνζέιζεη ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ ( αλεμάξηεηα εάλ ήηαλ γεπεδνχρν ή φρη ), πέξαλ ησλ άιισλ πηζαλψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, επηβαξχλεηαη απηφκαηα κε ηα φια ηα έμνδα δηαηηεζίαο ( ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ) 5. YΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Να δψζνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ ζα αγσληζηνχλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο, ηα δειηία πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αγψλα, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 2. Να παξαηάμνπλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 6 παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγψλα λννπκέλνπ φηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 15 ιεπηψλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγφηεξνπο απφ 6 αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, ην θχιιν αγψλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξχζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο πξφλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξχμεσλ. 6. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 1. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ αληελψλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγψλα θχιια αγψλνο, ζεκαίεο επνπηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ( πηλαθίδεο αιιαγψλ, ειεθηξνληθφ ή απιφ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηψλ θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ παηδηψλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ κπαιψλ ( ball boys / girls ) θαη ην ζθνχπηζκα ηνπ γεπέδνπ. ε. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δχλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ζη. Να ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή πέληε ( 5 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Αλ απηφ δελ γίλεη ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κπάιεο απφ ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν. δ. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνχκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγψλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο.

17 ε. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο ηηο ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ΚΟΠΔ θαη πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ θαη Παξαηεξεηψλ. 2. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θχιιν αγψλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία α δ γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη φηαλ απηή γίλεηαη απφ ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλψζε ν πξψηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ θαη πξφρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη φηη ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνχ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελψ ην άηνκν κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο Α Βνεζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ ε νκάδα δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθφκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρφλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 5. ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινχληαη θαη απφ ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ φηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ. 7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΓΩΝΑ 1. Γηα λα δηθαηνχηαη έλαο αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Σαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ. 2. Σν πξσηφηππν Γειηίν Σαπηφηεηαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν αζιεηήο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο γίλεηαη απφ ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 4. ε πεξίπησζε πνπ φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνχ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηφλ ελππφγξαθε δήισζε ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνχ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ. 5. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηα δειηία ηαπηφηεηαο κέλνπλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελψ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηφηεηαο αζιεηή φηαλ : α. Τπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ β. Αλαγξαθεί απφ ηνλ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα κεηά απφ απνβνιή ηνπ απφ νιφθιεξν ηνλ αγψλα. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνχηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγψλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηφλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε.

18 8. ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ α. Η εγγξαθή ζηε δχλακε ησλ ζσκαηείσλ ηεο ΚΟΠΔ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεηαη ελψ ε δηαδηθαζία εγγξαθήο, νη αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη πην πάλσ εγγξαθέο, ξπζκίδνληαη κε δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. β. Μφληκνη θάηνηθνη Κχπξνπ ησλ νπνίσλ έζησ θαη έλαο ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη κφληκνο θάηνηθνο θαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ινγίδνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθηφο αλ νη ίδηνη έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ( ζπκκεηνρή ζε μέλε Δζληθή νκάδα θιπ ) επηιέμεη άιιε ππεθνφηεηα. 9. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ε θάζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ θάζε νκάδα κπνξεί λα εγγξάθεη θαη ρξεζηκνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 10. ANΑΒΟΛΖ ΑΓΩΝΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεχεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ γη απηή ελψ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο : α. ε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλψηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηψλ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηψλ. β. ε πεξίπησζε νκαδηθνχ δειεηεξηαζκνχ ησλ παηθηψλ ή απηνθηλεηηζηηθνχ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. γ. ε πεξίπησζε απξφνπηνπ ή εμαηξεηηθνχ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλφηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπφθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο γεληθφηεξεο θχζεο. δ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγψλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνχο αγψλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη φηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε αθνξνχλ ηηο δηνξγαλψζεηο Αληξψλ/Γπλαηθψλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλψζεηο θαη δελ εθαξκφδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλψζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. ζη. ε πεξίπησζε αλαβνιήο αγψλα θαη εθφζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεχζεξν, ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξψηε ειεχζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. δ. ε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεψζεσλ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. ε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγψλεο Δπξσπατθψλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί.

19 ζ. ε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγψλα θαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ψξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. 11. ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ α. Σν παξάβνιν θαηάζεζεο έλζηαζεο είλαη 100,00 ελψ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ελζηάζεηο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. Οη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ. β. Η πξφζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα θξίλεη φηη ππήξμε θαθή εθαξκνγή ή ζνβαξή παξάβαζε ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκψλ Πεηνζθαίξηζεο, δειψλεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ηνλ πξνπνλεηή ηεο ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδφκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλνο ζην ηέινο ηνπ αγψλα. 12. ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ α. Γηα λα δηθαηνχηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο αλ ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Τγείαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Τγείαο Αζιεηψλ ( ΑΤΑ ) ηνπ ΚΟΑ. β. Σν Γειηίν Τγείαο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ ελψ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη ην Γειηίν Τγείαο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. γ. Μέρξη ηελ έθδνζε απφ ην ΑΤΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή ε ΚΟΠΔ ζα εθδίδεη πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε ην νπνίν νη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη. Η έθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ ζα γίλεηαη ηφηε θαη κφλν ηφηε φηαλ ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή θαηαζέζεη ζηελ ΚΟΠΔ ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο ηεο ΚΟΠΔ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ γηαηξφ ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη ν αζιεηήο κπνξεί απφ ηαηξηθήο πιεπξάο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ. Η ΚΟΠΔ ζα ζθξαγίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη ηζρχ εμήληα ( 60 ) εκεξψλ. Η έθδνζε απηή ζα γίλεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα θάζε αζιεηή ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε, αλαλέσζε ή επαλέθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ. 13. ΓΔΝΗΚΑ Σν Καηαζηαηηθφ, νη Δζσηεξηθνί θαη Γηεζλείο Καλνληζκνί θαη νη Γηεζλείο Καλνληζκνί Παηδηάο ζπκπιεξψλνπλ ή θαη ξπζκίδνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ Πξσηαζιεκάησλ. Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Γξ. Μηράιεο Κξαζηάο Πξφεδξνο Γηάλλνο Πξνθνπίνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δηδηθή πξνθήξπμε αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 13 Οκτωβπίος 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015 2016 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 3. Μεδεληζκόο νκάδσλ 4. ύζηεκα θαη όξνη δηεμαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 )

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΙΩΝ ( U 12 ΚΑΙ U 10 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 5 6 0 0, 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 4 4 9 8 0, Φ ά ξ : 4 4 9 8 P. O. B o x 5 6 0 0, C Y - 0 N i c o s i a. Τ e l. : + 5 7 4 4 9 8 0, F a

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε: ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1928 Παπαφλέσσα 8 Σηλέφωνο:2531033755 ΥΑΞ: 2531022058 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σ.Κ 69100 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ :151 Κομοτηνή :18/07/201 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3489 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΓΟΝΚΝ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 Έθδνζε 01/2014 vp ειίδα 1 απφ 48 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα