ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )"

Transcript

1 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ , Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : , Φ ά ξ : P. O. B o x , C Y N i c o s i a. Τ el. : , F a x : v o l l e y c s p i d e r n e t. c o m. c y w w w. v o l l e y b a l l. o r g. c y 16 επτεμβρίου 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ( U 18, U 16 και U 14 ) ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγψλεο 3. Μεδεληζκφο νκάδσλ 4. χζηεκα θαη φξνη δηεμαγσγήο 4.1 Γηθαηνχκελα ζπκκεηνρήο ζσκαηεία 4.2 Γήισζε ζπκκεηνρήο νκάδσλ 4.3 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο 4.4 Έλαξμε ιήμε πξσηαζιεκάησλ 4.5 Ηκέξεο δηεμαγσγήο αγψλσλ 4.6 Ώξεο έλαξμεο αγψλσλ 4.7 Γήπεδα νκάδσλ 4.8 Σερληθνί φξνη πξσηαζιεκάησλ 4.9 Βαζκνινγία πξσηαζιεκάησλ 4.10 Γηαθίλεζε νκάδσλ 4.11 χζηεκα δηεμαγσγήο πξσηαζιεκάησλ 4.12 χλζεζε νκάδσλ 4.13 Πξνπνλεηέο νκάδσλ 4.14 Αλαπιήξσζε πξνπνλεηψλ 4.15 Δλδπκαζία νκάδσλ 4.16 Γηαπηζηεχζεηο νκάδσλ 4.17 Αληηκηζζία δηαηηεηψλ 5. Τπνρξεψζεηο δηαγσληδνκέλσλ ζσκαηείσλ 6. Τπνρξεψζεηο γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ 7. πκκεηνρή ζε αγψλα 8. Δγγξαθή αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 9. Υξεζηκνπνίεζε αζιεηή πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 10. Αλαβνιή αγψλα 11. Δλζηάζεηο εθέζεηο 12. Γειηία πγείαο 13. Γεληθά

3 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο κε βάζε ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο ΚΟΠΔ θαη έρνληαο ππφςε ηνπο Καλνληζκνχο ησλ FIVB θαη CEV φπσο θαη ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο Παηδηάο, πξνθεξχζζεη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ΟΠΑΠ U 18, U 16 θαη U ΤΜΜΔΣΟΥΖ α. Κάζε ζσκαηείν κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάζε πξσηάζιεκα κε κία ( 1 ) κφλν νκάδα ηνπ. β. Σα πξσηαζιήκαηα είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο νκάδεο Α θαη Β θαηεγνξίαο θαη ζε απηά κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο θαη νκάδεο ζσκαηείσλ ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ ( πρ ζσκαηείν πνπ ζπκκεηέρεη κφλν ζηελ θαηεγνξία γπλαηθψλ λα ελεξγνπνηήζεη νκάδα αγνξηψλ θιπ ). γ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ζσκαηείν ην νπνίν δελ ζα ιάβεη κέξνο ζηα πξσηαζιήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θαη ζ φινπο ηνπο αγψλεο απηψλ ζα ππνζηεί θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ην ζρέδην ππνζηήξημεο αλαπηπμηαθνχ αζιεηηζκνχ ηνπ ΚΟΑ ( ΔΤΑΑ ). δ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη φηη θάπνην ζσκαηείν πξάγκαηη ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνην ησλ πξσηαζιεκάησλ κπνξεί λα ηνπ παξαρσξήζεη άδεηα κε ζπκκεηνρήο γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΟΤ ΑΓΩΝΔ α. Η πξνζέιεπζε ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ππνρξεσηηθή. β. ε πεξίπησζε πνπ νκάδα αδηθαηνιφγεηα δελ πξνζέιζεη λα αγσληζηεί ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ηηο πην θάησ πνηλέο. Κάζε νκάδα ζε θάζε πξσηάζιεκα δηθαηνχηαη κίαο κε πξνζέιεπζεο λννπκέλνπ φηη έρεη έγθαηξα εηδνπνηήζεη ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε νκάδα δελ ζα έρεη θακία επίπησζε. Ωο έγθαηξε εηδνπνίεζε ινγίδεηαη ε γξαπηή θαη κε επίζεκν επηζηνιφραξην ηνπ ζσκαηείνπ εηδνπνίεζε ηεο ΚΟΠΔ ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ νξηζζείζα ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηεί ην πην πάλσ ή ζην δεχηεξν παξάπησκα ηεο ίδηαο νκάδαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή εηδνπνίεζε έγθαηξα ηελ ΚΟΠΔ ή ζηελ πξψηε πεξίπησζε απνρψξεζεο νκάδαο απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ, απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπλέρεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη θαηάηαμε ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζέζε, κεδεληζκφο ζε φινπο ηνπο αγψλεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, θαηαβνιή ησλ εμφδσλ δηαηηεζίαο ηνπ αγψλα θαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 500, ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΟΜΑΓΩΝ α. Μεδεληζκφο νκάδαο ζεκαίλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηεο αληίπαιεο κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ζεη θαη πφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε θαη ρσξίο ε κεδεληδφκελε νκάδα λα παίξλεη ηνλ βαζκφ ή βαζκνχο πνπ θαλνληθά ζα έπαηξλε σο εηηεκέλε. β. ε πεξίπησζε κεδεληζκνχ νκάδαο ( θαη ζε πεξηπηψζεηο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ) ν κεδεληζκφο ζα ζπλνδεχεηαη θαη κε αθαίξεζε ελφο ( 1 ) βαζκνχ απφ ηελ βαζκνινγία ηεο νκάδαο ζηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν.

4 4. ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 4.1 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΩΜΑΣΔΗΑ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ έρνπλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ Ν., Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΠΟΔΛ, ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ θαη ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡΔΝΑΡΟΤ θαη ζηα πξσηαζιήκαηα θνξηηζηψλ ηα ζσκαηεία ΑΝΟΡΘΩΗ, ΑΔΛ, ΠΑΦΙΑΚΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ., Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ, ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ, ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΤΛΑ, ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ., ΑΡΗ ΠΟΛ., ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΣΩ ΒΑΡΩΙΩΝ, EΝΩΗ NΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ, ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ, ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ, Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ, ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ, ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ, ΑΥΙΛΛΔΑ ΚΑΙΜΑΚΛΙΟΤ, Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ θαη ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΓΔΡΙΟΤ. Σα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ κε φινπο ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο, ησλ Δζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΚΟΠΔ θαη δειψλνπλ αλέθθιεηα φηη δεζκεχνληαη πιήξσο απφ απηνχο. Οκνίσο απνδέρνληαη φηη νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ πην πάλσ απνηειεί παξάπησκα θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο. Σα ζσκαηεία δεζκεχνληαη θαη ζπκθσλνχλ επίζεο φηη ζα ζέβνληαη ην Φίιαζιν Πλεχκα θαη ην Σίκην Παηρλίδη Fair Play ζ φιεο ηνπο ηηο κνξθέο θαη ζα ιακβάλνπλ κέξνο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο πάληα κε ηηο θαιχηεξεο θαη πην δπλαηέο ηνπο νκάδεο. 4.2 ΓΖΛΩΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΟΜΑΓΩΝ ηε δήισζε ζπκκεηνρήο θάζε ζσκαηείνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ην φλνκα ηνπ ζσκαηείνπ, ην ππεχζπλν γηα ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα άηνκν ηνπ ζσκαηείνπ κε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ, ηα πξσηαζιήκαηα ζηα νπνία ην ζσκαηείν ζα ιάβεη κέξνο θαη νη αίζνπζεο ηηο νπνίεο νη νκάδεο ηνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ σο έδξα. 4.3 ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΘΛΖΣΔ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 18 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 19 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 16 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 17 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην πξσηάζιεκα U 14 έρνπλ αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά ελψ θάζε νκάδα ζε θάζε αγψλα ηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κέρξη θαη 2 αζιεηέο ή αζιήηξηεο ειηθίαο κέρξη 15 ρξφλσλ δειαδή αζιεηέο πνπ γελλήζεθαλ απφ θαη κεηά. 4.4 ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα αξρίζνπλ ην άββαην , ηα πξσηαζιήκαηα U 16 θαη U 14 ζα αξρίζνπλ ην αββαηνθπξίαθν θαη φια ζα ηειεηψζνπλ κε ηνπο ηειεπηαίνπο ηνπο αγψλεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ επηθχξσζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ησλ ηειηθψλ βαζκνινγηθψλ ηνπο θαηαηάμεσλ. Η ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πην πάλσ εκεξνκελίεο εάλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ νκαιφηεξε θαη θαιχηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ.

5 4.5 ΖΜΔΡΔ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Όιεο νη εκέξεο ζεσξνχληαη αγσληζηηθέο. Σα πξσηαζιήκαηα ζα δηεμάγνληαη θαηά θχξην ιφγν άββαην θαη Κπξηαθή κε απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε άιιεο κέξαο θαη νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ κπνξεί λα αιιάμεη ηηο κέξεο δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ εάλ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.6 ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΓΩΝΩΝ Οη ψξεο έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θαη ε ΚΟΠΔ κπνξεί λα ηηο ηξνπνπνηεί φπνηε θξίλεη φηη απηφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιφηεξε δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ ή ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο. 4.7 ΓΖΠΔΓΑ ΟΜΑΓΩΝ Οη αγψλεο ζα δηεμάγνληαη ζηηο αίζνπζεο πνπ ηα ζσκαηεία ζα δειψζνπλ σο έδξεο ( αλαθέξνληαη πην θάησ ) θαη ηα ηειεπηαία αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ρξήζεο ησλ γεπέδσλ απηψλ : Αγόρια Αλφξζσζε - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παθηαθφο - Γπκλάζην Αγίνπ Θενδψξνπ Πάθνπ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Α.Δ.Καξαβά - Λχθεην Πνιεκηδηψλ Λεκεζνχ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Δ.Ν.Παξαιηκλίνπ - Γπκλάζην Παξαιηκλίνπ Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Αλζνχπνιεο Λεπθσζίαο Οιπκπηάο Φξελάξνπο - Λχθεην Φψηε Πίηηα Φξελάξνπο Α. Ο. Γηφλπζνο - Γπκλάζην Έκπαο ΑΠΟΔΛ - Γπκλάζην FALCON Λεπθσζία Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Κορίτσια Αλφξζσζηο - ΑΣΙ / Γπκλάζην Κσλζηαληηλνππφιεσο Λεπθσζίαο ΑΔΛ - Αίζνπζα ΑΔΛ Λεκεζνχ Παθηαθφο - Σερληθή ρνιή / Γπκλάζην Αγ. Θενδψξνπ Πάθνπ Απφιισλ - Αίζνπζα Απφιισλα Λεκεζνχ Οιπκπηάδα Νεάπνιεο - Γπκλάζην Αθξφπνιεο Λεπθσζίαο Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ Λ/ΚΑ - Αίζνπζα Σερληθήο ρνιήο Λάξλαθαο ΘΟΙ Απγφξνπ - Σερληθή ρνιή Απγφξνπ Φνίληθαο Πχιαο - Αίζνπζα Πχιαο Δζληθφο Λαηζηψλ - Γπκλάζην Λαηζηψλ Αλαγέλλεζε Γεξχλεηαο - Αίζνπζα Γεξχλεηαο Άξεο Πνιεκίνπ - Αίζνπζα Γπκλαζίνπ Πνιεκίνπ Μαξαζψλαο Κάησ Βαξσζίσλ - Λχθεην Βεξγίλαο Λάξλαθαο Δ. Ν. Αγίνπ Αζαλαζίνπ - Γπκλάζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ Λεκεζνχ Νέα αιακίλα - Γπκλάζην Αγίνπ Νενθχηνπ Λεκεζνχ Αλφξζσζε Πεηφζθαηξα - Θεκηζηφθιεην Αζιεηηθφ Κέληξν Λεκεζφο Παληδαιηαθφο - Λχθεην Γαιηνχ Ναπηηθφο Όκηινο Λαθαηάκεηαο - Λχθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λαθαηάκεηα Ρνηζίδεο Μάκκαξη - Γπκλάζην Κνθθηλνηξηκηζηάο Γηθέθαινο Γεξίνπ - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ Αρηιιέαο Καηκαθιίνπ - Γπκλάζην Παιινπξηψηηζζαο Οκφλνηα - Γπκλάζην Ισλά Κνινθάζε Γεξίνπ

6 4.8 ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ α. Ύςνο θηιέ δηθηχνπ : 1. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 18 : 2.43 κ. 2. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 16 : 2.38 κ. 3. Πξσηάζιεκα αγνξηψλ U 14 : 2.33 κ. 4. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 18 : 2.24 κ. 5. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 16 : 2.20 κ. 6. Πξσηάζιεκα θνξηηζηψλ U 14 : 2.16 κ. β. Μπάιεο : ηα πξσηαζιήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κπάιεο ΜIKASA MVA 200 γ. εη πφληνη : 4.9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 1. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 18 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 3 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 2 2 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. 2. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U 16 θαη U 14 Οη αγψλεο ζα θξίλνληαη ζηα 2 ληθεθφξα ζεη ησλ 25 πφλησλ κε απαξαίηεηε δηαθνξά 2 πφλησλ ρσξίο φξην ελψ ζε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1 1 ζεη ην ληθεηήξην ηξίην ζεη ζα θξίλεηαη ζηνπο 15 πφληνπο κε απαξαίηεηε δηαθνξά δχν 2 πφλησλ ρσξίο φξην. α. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. ε θάζε αγψλα νη νκάδεο θεξδίδνπλ πφληνπο ζχκθσλα κε ηα πην θάησ Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 θεξδίδεη 3 πφληνπο Ο ληθεηήο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 2 πφληνπο Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 2 θεξδίδεη 1 πφλην Ο εηηεκέλνο αγψλα κε 3 : 0 ή 3 : 1 δελ θεξδίδεη πφλην ( 0 πφληνη ) 3. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα )

7 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ β. Πξσηαζιήκαηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ U16 θαη U14 1. Η βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ νκάδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο πφληνπο πνπ θέξδηζαλ κε βάζε ηνπο θεξδηζκέλνπο θαη ρακέλνπο αγψλεο πνπ έδσζαλ. 2. Η ληθήηξηα νκάδα θάζε αγψλα παίξλεη 2 πφληνπο θαη ε εηηεκέλε ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ πφλησλ πνπ θέξδηζαλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ληθψλ ηεο θάζε νκάδαο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 4. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ ζεη κε ηα ζπλνιηθά ρακέλα ζεη ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθά θεξδηζκέλσλ πφλησλ κε ηνπο ζπλνιηθά ρακέλνπο πφληνπο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 6. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ληθψλ θάζε νκάδαο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ηηο πεξηζζφηεξεο λίθεο ) 7. ε πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ληθψλ, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηα ρακέλα ζεη ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο ( πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα ) 8. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, απηέο ζα θαηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά αλάινγα κε θιάζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ θεξδηζκέλσλ κε ηνπο ρακέλνπο πφληνπο ζηνπο κεηαμχ ηνπο αγψλεο (πην ςειά ζηελ βαζκνινγία ζα θαηαηάζζεηαη ε νκάδα κε ην κεγαιχηεξν θιάζκα) 9. ε πεξίπησζε πνπ ε ηζνβαζκία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλερίδεηαη, ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο ζε νπδέηεξν γήπεδν πνπ ζα νξίδεη ε ΚΟΠΔ

8 4.10 ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΜΑΓΩΝ Σα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ φια ηα έμνδα δηαθίλεζεο απφ θαη πξνο ηνπο αγψλεο φισλ ησλ θάζεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ΤΣΖΜΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Σα πξσηαζιήκαηα U 18 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο κε ηηο νκάδεο λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πξψηε θάζε ζε 3 νκίινπο. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 18 ( ηέσο U 17 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) κε ηελ νκάδα πνπ ζπγθέληξσζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Α νκίινπ, ηε δεχηεξε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Β νκίινπ, ηελ ηξίηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 1 ηνπ Γ νκίινπ, ηελ ηέηαξηε ζε ζπγθέληξσζε βαζκψλ νκάδα λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε 2 ηνπ Γ νκίινπ θαη νχησ θαζ εμήο ( ζχζηεκα serpentine ). ηε πξψηε θάζε νη νκάδεο αλά φκηιν ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο ( αγψλεο εληφο θαη εθηφο έδξαο ) θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 3 ΠΑΦΙΑΚΟ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 4 ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΦΟΙΝΙΚΑ Δ. Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ 5 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟΔΛ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 10 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη κία απφ ηηο ηέηαξηεο νκάδεο ε νπνία ζα θαζνξηζηεί κε θιήξσζε ή άιιν ηξφπν πνπ ζα απνθαζίζεη ε ΚΟΠΔ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε

9 βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 10 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ππφινηπεο νκάδεο ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 4 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ ελδέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 18 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν γχξνπο : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΦΙΑΚΟ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΓΔΡ. Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 3 ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΑΔΛ 4 ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ. ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓΙΟΤ ΑΘ. 5 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ ΡΟΣΙΓΗ ΜΑΜΜΑΡΙ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 6 Οη 2 πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 6 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη ππφινηπεο νκάδεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 2 6 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΘΔΔΗ 7 9 Οη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ).

10 Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηελ έβδνκε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 8 θαη 9 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 11 θαη 12 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ηξίηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 14 θαη 15 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζπγθξνηνχλ λέν φκηιν 3 νκάδσλ θαη αγσλίδνληαη ζε λέν πξσηάζιεκα δχν γχξσλ κε ηνλ αγψλα ηνπ πξψηνπ γχξνπ λα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο κηαο νκάδαο θαη ηνλ αγψλα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ ζηελ έδξα ηεο άιιεο. Σν αγσληζηηθφ πξφγξακκα ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηνλ πίλαθα Berger, ε ηνπνζέηεζε ησλ νκάδσλ ζηηο ζέζεηο ηνπ πίλαθα ζα γίλεη κε θιήξσζε θαη νη νκάδεο ζα μεθηλήζνπλ απφ κεδεληθή βάζε ( κεδέλ βαζκνί, ζεη, πφληνη θιπ ). Με ηελ ιήμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ζηε βαζκνινγία θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε έθηε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη νη ππφινηπεο θαηαηάζζνληαη αληίζηνηρα ζηηο ζέζεηο 17 θαη 18 ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΑ ΑΓΟΡΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Σα πξσηαζιήκαηα U 14 θαη U 16 ζα δηεμαρζνχλ ζε δχν θάζεηο, ζηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο U 14 αθνινπζνχλ ηηο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ, νη αγψλεο U 14 θαη U 16 ζα δηεμάγνληαη ηελ ίδηα κέξα κε ηνπο αγψλεο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αγψλσλ U 16 θαη ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα θάζε θάζεο ζα ζαο θνηλνπνηείηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε νκίινπο κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί κεηαθίλεζε νκάδσλ ζε άιιε πεξηθέξεηα ( πρ γηα ηε δεκηνπξγία νκίισλ κε ίζν αξηζκφ νκάδσλ ) νη νκάδεο απηέο ζα επηιεγνχλ κε βάζε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ πην ηζνδχλακσλ νκίισλ. ηελ πξψηε θάζε νη νκάδεο θάζε νκίινπ ζα αγσληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ ΚΟΠΔ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη νη νκάδεο U 16 ( ηέσο U 15 ) απφ ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα ησλ 3 ηειεπηαίσλ πεξηφδσλ ( ) ελψ νη νκάδεο U 14 αλεμάξηεηα απφ ηελ βαζκνινγία πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζα αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο U 16 ηνπ ζσκαηείνπ.

11 ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΑΓΟΡΗΩΝ U 14 KAI U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 2 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ 1 ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΘΩΗ 2 ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ ΝΔΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 3 ΟΛΤΜΠΙΑΓΑ ΝΔΑΠ ΠΑΦΙΑΚΟ 4 ΟΛΤΜΠΙΑ ΦΡ. Α. Δ. ΚΑΡΑΒΑ 5 Δ. Ν. Π. Α. Ο. ΓΙΟΝΤΟ 6 ΦΟΙΝΙΚΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ B ΦΑΖ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 8 Οη ηέζζεξεηο πξψηεο νκάδεο θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 1 Β 4, Α 2 Β 3, Β 2 Α3, θαη Β 1 Α 4 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ 9 12 Οη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θάζε νκίινπ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα ( Α 5 Β 6 θαη Β 5 Α 6 ) ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 9 10 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο η ΘΔΖ Η έβδνκε νκάδα ηνπ Β νκίινπ ζηελ θαηάηαμε ηεο πξψηεο θάζεο θαηαιακβάλεη απηφκαηα ηελ 13 ε ζέζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ.

12 γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ. ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑ ΚΟΡΗΣΗΩΝ U 14 ΚΑΗ U 16 Α ΦΑΖ Οη νκάδεο ηνπνζεηνχληαη ζε 3 νκίινπο φπσο πην θάησ θαη αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ένα γχξν κε ηνπο αγψλεο ηεο θαηεγνξίαο U 14 λα πξνεγνχληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο θαηεγνξίαο U 16 : B ΦΑΖ Α/Α Α ΟΜΗΛΟ Β ΟΜΗΛΟ Γ ΟΜΗΛΟ 1 ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΑΦΙΑΚΟ Α. Δ. ΚΙΣΙΟΝ 2 ΟΛΤΜΠΙΑ Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΝΙΓΑΛΙΑΚΟ 3 ΡΟΣΙΓΗ ΑΝΟΡΘΩΗ ΠΔΣΟΦ. ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ 4 Ν. Ο. ΛΑΚΑΣΑΜΔΙΑ ΑΔΛ ΔΘΝΙΚΟ ΛΑΣΙΩΝ 5 ΓΙΚΔΦΑΛΟ ΔΝΩΗ ΝΔΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 6 ΑΥΙΛΛΔΑ ΑΡΗ ΠΟΛΔΜΙΟΤ ΘΟΙ ΑΤΓΟΡΟΤ 7 ΟΜΟΝΟΙΑ Ν. ΑΛΑΜΙΝΑ ΦΟΙΝΙΚΑ Μεηά ηε ιήμε ηεο πξψηεο θάζεο αθνινπζεί ε δεχηεξε ηειηθή θάζε ( ε νπνία είλαη μερσξηζηή γηα θάζε πξσηάζιεκα θαη δηεμάγεηαη κε ην ίδην ζχζηεκα ) φπσο πην θάησ : ΘΔΔΗ 1 9 Αξρηθά νη ηξίηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηελ πξφθξηζε ησλ δχν θαιχηεξσλ νκάδσλ ζηελ επφκελε θάζε ελψ ε ηξίηε νκάδα θαηαιακβάλεη ηελ έλαηε ζέζε ζηελ ηειηθή βαζκνινγηθή θαηάηαμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. Αθνινχζσο δχν απφ ηηο πξψηεο νκάδεο ησλ νκίισλ θιεξψλνληαη κε ηηο δχν ηξίηεο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί, ε 3 ε πξψηε νκάδα θιεξψλεηαη κε κία απφ ηηο δεχηεξεο νκάδεο ησλ νκίισλ θαη νη ππφινηπεο δχν δεχηεξεο νκάδεο αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Οη νκάδεο αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο 1 4 θαη ηηο εηηεκέλεο γηα ηηο ζέζεηο 5 8. Οη ληθήηξηεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 1 θαη 2 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 3 θαη 4. Οκνίσο νη εηηεκέλεο νκάδεο ηεο πην πάλσ θάζεο θιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δχν δεπγάξηα θαη αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο κε ηηο ληθήηξηεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 5 θαη 6 θαη ηηο εηηεκέλεο νκάδεο λα αγσλίδνληαη ζε δηπινχο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ εληφο θαη εθηφο έδξαο γηα ηηο ζέζεηο 7 θαη 8. ΘΔΔΗ Οη ηέηαξηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα.

13 ΘΔΔΗ Οη πέκπηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έθηεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ΘΔΔΗ Οη έβδνκεο νκάδεο ησλ νκίισλ ζα αγσληζηνχλ ζε κνλνχο αγψλεο φινη ελαληίνλ φισλ ζε έλα γήπεδν ζε κία κέξα γηα ηηο ζέζεηο Σν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ, ην γήπεδν δηεμαγσγήο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο θνηλνπνηεζνχλ αξγφηεξα. ε φινπο ηνπο αγψλεο ηχπνπ θππέιινπ γηα ηελ πξφθξηζε ζηελ επφκελε θάζε ζα ηζρχνπλ ηα πην θάησ : α. ε πεξίπησζε πνπ νη δχν νκάδεο πεηχρνπλ απφ κία λίθε ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο ζεη. β. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ην ίδην αιιά αληίζεην απνηέιεζκα ( πρ 3 0 θαη 0 3 ) ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθηεζέλησλ θαη απνιεζζέλησλ θαη ζηνπο δχν αγψλεο πφλησλ. γ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά απηή είλαη ε ίδηα ζηνλ επφκελν γχξν πξνθξίλεηαη ε νκάδα ε νπνία ζηνλ ληθεθφξν ηεο αγψλα έρεη λα επηδείμεη κεγαιχηεξν ιφγν ζην θιάζκα πνπ έρεη ζαλ αξηζκεηή ηνπο απνθηεζέληεο θαη παξνλνκαζηή ηνπο απνιεζζέληεο πφληνπο ηεο. δ. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη ιφγνη ηνπ θιάζκαηνο ησλ δχν νκάδσλ είλαη ίδηνη ζα δηεμάγεηαη επαλαιεπηηθφο αγψλαο ζε έδξα θαη εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηελ ΚΟΠΔ ΤΝΘΔΖ ΟΜΑΓΩΝ ε θάζε αγψλα ε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα πην θάησ άηνκα ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζην Φχιιν Αγψλα : α. Απφ 12 ην κέγηζην αζιεηέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα δεισζνχλ κέρξη θαη 2 libero. ε φινπο ηνπο αγψλεο θάζε νκάδα πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη εγγξάθεη ζην Φχιιν Αγψλα ην ειάρηζην ελληά ( 9 ) αζιεηέο ελψ νκάδα πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ ζα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή 100,00. β. Απφ ην πξνπνλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ πξνπνλεηή θαη κέρξη 2 ην κέγηζην βνεζνχο πξνπνλεηέο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζσκαηείν δελ επηζπκεί λα δειψζεη είηε ηνλ έλα είηε θαη ηνπο δχν βνεζνχο πξνπνλεηέο, κπνξεί λα δειψζεη έλα ππεχζπλν νκάδαο ( team manager ) ν νπνίνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα είλαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα πην πάλσ είλαη ην ζσκαηείν λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ εηδηθή δηαπίζηεπζε ππεχζπλνπ νκάδαο ( team manager ) ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα θέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ Α δηαηηεηή ελψ ν ππεχζπλνο νκάδαο ( team manager ) σο κέινο ηεο νκάδαο ππέρεη φισλ ησλ επζπλψλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.

14 γ. Απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ γηαηξφ θαη ηνλ θπζηνζεξαπεπηή ΠΡΟΠΟΝΖΣΔ ΟΜΑΓΩΝ α. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ πξνπνλεηή πεηνζθαίξηζεο ζε ζσκαηείν ηεο ΚΟΠΔ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη λα θαηέρεη ηελ ζρεηηθή ηαπηφηεηα πνπ εθδίδεη απηή. β. Μφλν πξνπνλεηέο εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν πξνπνλεηψλ ηεο ΚΟΠΔ θαη θάηνρνη ζρεηηθήο ηαπηφηεηαο ζε ηζρχ κπνξνχλ λα δειψλνληαη ζηα θχιια αγψλσλ ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ ( επίζεκσλ ή θηιηθψλ ) θαη λα βξίζθνληαη ζηνπο πάγθνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο. γ. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγψλα ε νκάδα θαηαζέηεη καδί κε φια ηα άιια αλαγθαία ζηνηρεία θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ πξνπνλεηψλ ηεο γηα λα θαηαρσξεζνχλ ζην θχιιν αγψλα ελψ πξνπνλεηήο ν νπνίνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα δελ παξνπζηάδεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζην θχιιν αγψλα θαη λα παξακείλεη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπ ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν ελψ ηέηνηα παξνπζία απνηειεί παξάβαζε. δ. Ο πξψηνο δηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ηνλ αγσληζηηθφ ρψξν πξνπνλεηή ν νπνίνο δελ παξνπζηάδεη πξηλ ηνλ αγψλα έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αξλείηαη λα απνρσξήζεη ν αγψλαο δελ αξρίδεη ή θαη δηαθφπηεηαη θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ πξνπνλεηή φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ε. Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν έρεη ηειεζηεί αγψλαο κε ηελ παξνπζία ζηνλ πάγθν πξνπνλεηή ρσξίο απηφο λα έρεη παξνπζηάζεη έγθπξε ηαπηφηεηα πξνπνλεηή, ε παξνπζία απηή είλαη αληηθαλνληθή θαη ηφζν ε νκάδα ηνπ φζν θαη ν ίδηνο παξαπέκπνληαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο Οκνζπνλδίαο ε νπνία ππνρξεσηηθά επηβάιιεη ζηελ νκάδα πνηλή κεδεληζκνχ ζηνλ αγψλα ελψ ε πνηλή ηνπ πξνπνλεηή αθήλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα. ζη. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δειψλεηαη σο πξψηνο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ζε νκάδα ησλ αλαπηπμηαθψλ θαηεγνξηψλ ( U 18, U 16 θαη U 14 ) πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ πηπρίν ή ηζφηηκν πξνζφλ πξνπνλεηηθήο volley βαζηθνχ Γ επηπέδνπ ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ Με βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.13 πην πάλσ νη πην θάησ ξπζκίζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαπιήξσζεο ηνπ Α πξνπνλεηή ηεο νκάδαο : α. Απνβνιή Α πξνπνλεηή απφ αγψλα Γηα ην ππφινηπν ηνπ αγψλα θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν δεισκέλνο ζην θχιιν αγψλα βνεζφο πξνπνλεηήο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ. β. Απφιπζε, απνκάθξπλζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ Α πξνπνλεηή Καζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο ( αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ ) θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε ( 15 ) ην κέγηζην εκεξψλ αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκέξα ηνπ πξψηνπ επίζεκνπ αγψλα ηεο νκάδαο πνπ αθνινπζεί ηελ απφιπζε, απνκάθξπλζε θιπ. γ. Σηκσξία ηνπ Α πξνπνλεηή κε απνβνιή απφ ηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο Γηα ην δηάζηεκα ηεο ηηκσξίαο θαζήθνληα Α πξνπνλεηή κπνξεί λα εθηειεί ν ήδε δεισκέλνο βνεζφο πξνπνλεηήο ηεο νκάδαο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ.

15 4.15 ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΟΜΑΓΩΝ α. Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο ( ζηνιέο αζιεηψλ, αξίζκεζε θιπ ) ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα ζπλάδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ Παηδηάο. Δηδηθφηεξα ε αξίζκεζε ησλ ζηνιψλ ησλ αζιεηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπο αξηζκνχο 1 κέρξη 18. β. Οη αγσληζηηθέο ζηνιέο ησλ αζιεηψλ ( κε εμαίξεζε απηή ηνπ libero ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο θαη νη αζιεηέο λα ηνπνζεηνχλ ηηο θαλέιεο ηνπο κέζα ζηα παληεινλάθηα. γ. Οκνίσο φια ηα ππφινηπα είδε έλδπζεο ησλ αζιεηψλ ( θφξκεο, ζαθάθηα θιπ ) πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα. δ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν ή θαη άηνκν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΓΗΑΠΗΣΔΤΔΗ ΟΜΑΓΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ απφ ηελ ΚΟΠΔ, ππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηηο εηδηθέο δηαπηζηεχζεηο γηα φια ηα εθηφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ αζιεηψλ άηνκα ηα νπνία ζα δειψλνληαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα βξίζθνληαη ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ( πξνπνλεηέο, γηαηξφο, θπζηνζεξαπεπηήο, team manager ) φπσο θαη ησλ κειψλ ηεο ζηαηηζηηθήο ηεο νκάδαο ( εάλ ππάξρεη απηή ε νκάδα ). Σα άηνκα απηά ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά ζε θάζε αγψλα λα θέξνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηνλ Α δηαηηεηή ηηο ελ ιφγσ δηαπηζηεχζεηο αθνχ ηφηε κφλν ζα επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπο ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ή ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ην ππαίηην ζσκαηείν κεηά απφ αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΟΠΔ φπνπ εάλ θξηζεί έλνρν ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 250, ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ( ΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ) ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ U 18 U 16 ΚΑΗ U 14 Α Γηαηηεηήο Β Γηαηηεηήο εκεησηήο ΤΝΟΛΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΑ ΓΗΑΗΣΖΣΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΟΟ Λεπθσζία Λάξλαθα 21,00 Λάξλαθα Απγφξνπ 13,00 Λεπθσζία Λεκεζφο 39,00 Λάξλαθα Φξέλαξνο 16,00 Λεπθσζία Πάθνο 72,00 Λάξλαθα Πχια 6,00 Λεπθσζία Γάιη 10,00 Λάξλαθα Κίηη 0,00 Λεπθσζία Λαηζηά 0,00 Λάξλαθα Γάιη 11,00 Λεπθσζία Κνθθηλνηξηκηζηά 9,00 Λάξλαθα Λαηζηά 17,00 Λεπθσζία Γέξη 0,00 Απγφξνπ Γεξχλεηα 0,00 Λεκεζφο Πάθνο 32,00 Γεξχλεηα Παξαιίκλη 0,00 Λεκεζφο Λάξλαθα 31,00 Παξαιίκλη Φξέλαξνο 0,00 Λεκεζφο Δπηζθνπή 6,00 Απγφξνπ Φξέλαξνο 0,00 Πάθνο Πνιέκη 8,00 Απγφξνπ Παξαιίκλη 7,00 Λάξλαθα Παξαιίκλη 20,00 Γεξχλεηα Φξέλαξνο 0,00

16 Λάξλαθα Γεξχλεηα 19,00 ε πεξίπησζε πνπ έλα ζσκαηείν δελ πξνζέιζεη ζε αγψλα πνπ έρεη νξηζηεί ή απνρσξήζεη απφ αγψλα πξηλ ηελ θαλνληθή ιήμε ηνπ ( αλεμάξηεηα εάλ ήηαλ γεπεδνχρν ή φρη ), πέξαλ ησλ άιισλ πηζαλψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα, επηβαξχλεηαη απηφκαηα κε ηα φια ηα έμνδα δηαηηεζίαο ( ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ) 5. YΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Σα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία είλαη ππνρξεσκέλα : 1. Να δψζνπλ ζην ζεκεησηή ηα νλφκαηα ησλ αζιεηψλ πνπ ζα αγσληζηνχλ, ηα δειηία αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο, ηα δειηία πγείαο ησλ αζιεηψλ θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αγψλα, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 2. Να παξαηάμνπλ ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ζην γήπεδν έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 αζιεηέο. 3. Οκάδα πνπ δελ δηαζέηεη θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 6 παίθηεο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ αγψλα λννπκέλνπ φηη έρεη ήδε εηδνπνηήζεη ηνπο δηαηηεηέο γηα ηελ θαζπζηεξεκέλε πξνζέιεπζή ηεο. 4. Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 15 ιεπηψλ εάλ ε νκάδα εμαθνινπζεί λα παξαηάζζεη ιηγφηεξνπο απφ 6 αζιεηέο έηνηκνπο λα αγσληζηνχλ, ην θχιιν αγψλα θιείλεη νξηζηηθά θαη ε νκάδα θεξχζζεηαη ειιηπήο θαη κεδελίδεηαη. 5. Να ηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ ηηο πξφλνηεο ηεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηα γήπεδα ζρεηηθήο Ννκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νηθείσλ Πξνθεξχμεσλ. 6. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή, ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ή ηεο ΚΟΠΔ. 6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤΥΟΤ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 1. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη ππνρξεσκέλν : α. Να κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ αληελψλ. β. Να δηαζέηεη ζηνλ ζεκεησηή ηνπ αγψλα θχιια αγψλνο, ζεκαίεο επνπηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν απαξαίηεην γηα ηελ άξηηα δηνξγάλσζε θαη νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ( πηλαθίδεο αιιαγψλ, ειεθηξνληθφ ή απιφ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζηαλη δηαηηεηψλ θιπ.) γ. Να εμαζθαιίδεη γηα ηνπο αζιεηέο θαη δηαηηεηέο απνδπηήξηα ζε θαιή θαηάζηαζε. δ. Να εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ παηδηψλ γηα ηελ επαλαθνξά ησλ κπαιψλ ( ball boys / girls ) θαη ην ζθνχπηζκα ηνπ γεπέδνπ. ε. Να εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία αζηπλνκηθή δχλακε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηάμεο. ζη. Να ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ δηαηηεηή πέληε ( 5 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ΚΟΠΔ θαη ζε θαιή θαηάζηαζε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. Αλ απηφ δελ γίλεη ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κπάιεο απφ ην θηινμελνχκελν ζσκαηείν. δ. Να δηαζέηεη έγθαηξα ζην θηινμελνχκελν ζσκαηείν έμη ( 6 ) ηνπιάρηζηνλ κπάιεο αγψλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζέξκαλζεο.

17 ε. Να θαηαβάιιεη ζηνπο δηαηηεηέο θαη παξαηεξεηέο ηηο ακνηβέο θαη νδνηπνξηθά ηνπο έμνδα, ζχκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ ΚΟΠΔ θαη πλδέζκσλ Γηαηηεηψλ θαη Παξαηεξεηψλ. 2. σκαηείν πνπ δελ ηεξεί ηα πην πάλσ παξαπέκπεηαη ζηε Γηθαζηηθή Δπηηξνπή κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ δηαηηεηή ή ηνπ αληίπαινπ ζσκαηείνπ ζην θχιιν αγψλα. Η αλαθνξά γηα ηα ζεκεία α δ γίλεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη φηαλ απηή γίλεηαη απφ ζσκαηείν ιακβάλνπλ γλψζε ν πξψηνο δηαηηεηήο θαη ν γπκλαζίαξρνο ( εάλ ππάξρεη ). 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν ζε θάζε αγψλα είλαη επίζεο ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ θαη πξφρεηξνπ θαξκαθείνπ. Ννείηαη φηη ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα θαηέρεη άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνχ ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ελψ ην άηνκν κε γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή δηαπίζηεπζε πνπ εθδίδεη ε ΚΟΠΔ. 4. Η παξνπζία γηαηξνχ ή αηφκνπ κε πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο Α Βνεζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φινπο ηνπο αγψλεο ησλ δηνξγαλψζεσλ ηεο ΚΟΠΔ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ψξα έλαξμεο ηνπ αγψλα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ ε νκάδα δηθαηνχηαη δεθαπεληάιεπηε θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο εάλ αθφκα δελ ππάξρεη ζην γήπεδν γηαηξφο ή άηνκν κε γλψζεηο Α Βνεζεηψλ, ν αγψλαο δελ δηεμάγεηαη, ε νκάδα κεδελίδεηαη θαη παξαπέκπεηαη ζηελ Γηθαζηηθή Δπηηξνπή γηα ηπρφλ επηβνιή πεξαηηέξσ πνηλήο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο. 5. ηα αλαπηπμηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο ΚΟΠΔ ηα πην πάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα εθηεινχληαη θαη απφ ηα κέιε ηεο πξνπνλεηηθήο νκάδαο ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ( πξνπνλεηήο ή βνεζφο πξνπνλεηήο ) λννπκέλνπ φηη έρνπλ πηζηνπνηεκέλεο γλψζεηο παξνρήο Α Βνεζεηψλ. 7. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΑΓΩΝΑ 1. Γηα λα δηθαηνχηαη έλαο αζιεηήο λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ Αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ έγθπξν Γειηίν Σαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ. 2. Σν πξσηφηππν Γειηίν Σαπηφηεηαο πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν αζιεηήο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. 3. Ο έιεγρνο ησλ δειηίσλ ηαπηφηεηαο γίλεηαη απφ ηνλ Α Γηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη νη αξρεγνί ησλ νκάδσλ έρνπλ δηθαίσκα λα ηα δεηήζνπλ γηα έιεγρν. 4. ε πεξίπησζε πνπ φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ελφο αζιεηή ήζειε γίλεη έλζηαζε πιαζηνπξνζσπίαο, ν δηαηηεηήο νθείιεη αθνχ αλαγξάςεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζιεηή, λα πάξεη απ απηφλ ελππφγξαθε δήισζε ηεο δηεχζπλζεο δηακνλήο θαη ηνπ αξηζκνχ πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ. 5. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηα δειηία ηαπηφηεηαο κέλνπλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο γξακκαηείαο θαη επηζηξέθνληαη ζηελ νκάδα κεηά ηε ιήμε ηνπ ελψ δελ επηζηξέθεηαη δειηίν ηαπηφηεηαο αζιεηή φηαλ : α. Τπνβιεζεί έλζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ή ηελ θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ β. Αλαγξαθεί απφ ηνλ δηαηηεηή ζην θχιιν αγψλα κεηά απφ απνβνιή ηνπ απφ νιφθιεξν ηνλ αγψλα. 6. ηελ πεξίπησζε πνπ αζιεηήο ν νπνίνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνχηαη λα αγσληζηεί ζε θάπνην αγψλα, έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έγθπξν δειηίν ηαπηφηεηαο ηεο ΚΟΠΔ θαη ιακβάλεη κέξνο ζε απηφλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αληηθαλνληθή θαη ην αληίπαιν ζσκαηείν δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε.

18 8. ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ α. Η εγγξαθή ζηε δχλακε ησλ ζσκαηείσλ ηεο ΚΟΠΔ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο επηηξέπεηαη ελψ ε δηαδηθαζία εγγξαθήο, νη αξηζκεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα εληφο ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη πην πάλσ εγγξαθέο, ξπζκίδνληαη κε δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. β. Μφληκνη θάηνηθνη Κχπξνπ ησλ νπνίσλ έζησ θαη έλαο ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη κφληκνο θάηνηθνο θαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ινγίδνληαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο εθηφο αλ νη ίδηνη έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ( ζπκκεηνρή ζε μέλε Δζληθή νκάδα θιπ ) επηιέμεη άιιε ππεθνφηεηα. 9. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΘΛΖΣΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΗΣΖ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ε θάζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ θάζε νκάδα κπνξεί λα εγγξάθεη θαη ρξεζηκνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ αζιεηψλ πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 10. ANΑΒΟΛΖ ΑΓΩΝΑ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ Απαγνξεχεηαη ε αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε έζησ θαη αλ ηα ελδηαθεξφκελα ζσκαηεία ζπκθσλνχλ γη απηή ελψ αλαβνιή ζπλάληεζεο πνπ νξίζηεθε επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο : α. ε πεξίπησζε ζενκελίαο ή άιιεο αλψηεξεο βίαο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ησλ δηαηηεηψλ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε ή ηε κεηάβαζε ζ απηή ησλ πεηνζθαηξηζηψλ. β. ε πεξίπησζε νκαδηθνχ δειεηεξηαζκνχ ησλ παηθηψλ ή απηνθηλεηηζηηθνχ δπζηπρήκαηνο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ζπλάληεζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΚΟΠΔ. γ. ε πεξίπησζε απξφνπηνπ ή εμαηξεηηθνχ ή άιινπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο γεγνλφηνο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαζηζηά ηελ αλαβνιή αλαπφθεπθηε ή επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο γεληθφηεξεο θχζεο. δ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε δηεζλείο αγψλεο ή δηεζλείο ζρνιηθνχο αγψλεο πεηνζθαίξηζεο ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεηνζθαηξηζηήο νκάδαο κεηέρεη ζε επίζεκε ζρνιηθή εθδήισζε ή θαη απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ θαη εθφζνλ ην ζσκαηείν δεηήζεη εγγξάθσο ηελ αλαβνιή ηνπιάρηζηνλ πέληε ( 5 ) κέξεο λσξίηεξα. Ννείηαη φηη νη ξπζκίζεηο δ θαη ε αθνξνχλ ηηο δηνξγαλψζεηο Αληξψλ/Γπλαηθψλ θαη Δθήβσλ/Νεαλίδσλ, δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο δηνξγαλψζεηο θαη δελ εθαξκφδνληαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ειηθία ηνπ αζιεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο πην πάλσ δηνξγαλψζεηο θαη ν νπνίνο απνπζηάδεη είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε ειηθία ζηελ πξνθήξπμε ηεο θάζε δηνξγάλσζεο. ζη. ε πεξίπησζε αλαβνιήο αγψλα θαη εθφζνλ ην γήπεδν ζα είλαη ειεχζεξν, ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ηελ πξψηε ειεχζεξε αγσληζηηθή εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε Γξακκαηεία ηεο ΚΟΠΔ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή θαη Δηδηθή Πξνθήξπμε. δ. ε πεξίπησζε πξνεηνηκαζίαο ή ππνρξεψζεσλ ησλ Δζληθψλ Οκάδσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. ε. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζσκαηείνπ ζε αγψλεο Δπξσπατθψλ Πξσηαζιεκάησλ ή άιιεο επίζεκεο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οκνζπνλδίαο κπνξεί λα κεηαζέζεη ή θαη λα αλαβάιεη ζπλαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ Πξσηαζιεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί.

19 ζ. ε πεξίπησζε ηειενπηηθήο κεηάδνζεο νπνηνπδήπνηε αγψλα θαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηνπ αζιήκαηνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία κπνξεί λα κεηαθηλήζεη ηελ ψξα θαη κέξα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα. 11. ΔΝΣΑΔΗ ΔΦΔΔΗ α. Σν παξάβνιν θαηάζεζεο έλζηαζεο είλαη 100,00 ελψ επί ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ελζηάζεηο επηηξέπεηαη έθεζε ζηελ ΑΓΔΑ. Οη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελζηάζεσλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθφ άξζξν ησλ νηθείσλ Καλνληζκψλ. β. Η πξφζεζε γηα ππνβνιή έλζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ κηα νκάδα θξίλεη φηη ππήξμε θαθή εθαξκνγή ή ζνβαξή παξάβαζε ησλ Δπίζεκσλ Καλνληζκψλ Πεηνζθαίξηζεο, δειψλεηαη απφ ηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο ή ηνλ πξνπνλεηή ηεο ζην δηαηηεηή ηε ζηηγκή ηεο ηζρπξηδφκελεο παξάβαζεο θαη αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλνο ζην ηέινο ηνπ αγψλα. 12. ΓΔΛΣΗΑ ΤΓΔΗΑ α. Γηα λα δηθαηνχηαη νπνηνζδήπνηε αζιεηήο αλ ιάβεη κέξνο ζε αγψλα ησλ αλαπηπμηαθψλ Πξσηαζιεκάησλ ( αλαγξαθή ζην θχιιν αγψλα ή θαη ζπκκεηνρή ) πξέπεη λα παξνπζηάζεη πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ ην Γειηίν Τγείαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Τγείαο Αζιεηψλ ( ΑΤΑ ) ηνπ ΚΟΑ. β. Σν Γειηίν Τγείαο πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηελ γξακκαηεία ηνπ αγψλα πξηλ απφ ηελ έλαξμή ηνπ ελψ αζιεηήο ν νπνίνο δελ πξνζθνκίδεη ην Γειηίν Τγείαο απνθιείεηαη ηνπ αγψλα, απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή ηνπ ζην θχιιν αγψλα θαη πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηφλ είλαη αληηθαλνληθή. γ. Μέρξη ηελ έθδνζε απφ ην ΑΤΑ ηνπ δειηίνπ πγείαο αζιεηή ε ΚΟΠΔ ζα εθδίδεη πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε ην νπνίν νη αζιεηέο ζα κπνξνχλ λα αγσλίδνληαη. Η έθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ ζα γίλεηαη ηφηε θαη κφλν ηφηε φηαλ ην ζσκαηείν ηνπ αζιεηή θαηαζέζεη ζηελ ΚΟΠΔ ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο ηεο ΚΟΠΔ ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν απφ γηαηξφ ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη ν αζιεηήο κπνξεί απφ ηαηξηθήο πιεπξάο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηνξγαλψζεηο ηεο ΚΟΠΔ. Η ΚΟΠΔ ζα ζθξαγίδεη θαη ππνγξάθεη ην πξνζσξηλφ δειηίν πγείαο κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη ηζρχ εμήληα ( 60 ) εκεξψλ. Η έθδνζε απηή ζα γίλεηαη γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά γηα θάζε αζιεηή ζε θάζε αγσληζηηθή πεξίνδν ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επέθηαζε, αλαλέσζε ή επαλέθδνζε ηνπ πξνζσξηλνχ δειηίνπ. 13. ΓΔΝΗΚΑ Σν Καηαζηαηηθφ, νη Δζσηεξηθνί θαη Γηεζλείο Καλνληζκνί θαη νη Γηεζλείο Καλνληζκνί Παηδηάο ζπκπιεξψλνπλ ή θαη ξπζκίδνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε δηεμαγσγή ησλ Πξσηαζιεκάησλ. Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΟΠΔ Γξ. Μηράιεο Κξαζηάο Πξφεδξνο Γηάλλνο Πξνθνπίνπ Γεληθφο Γξακκαηέαο Δηδηθή πξνθήξπμε αλαπηπμηαθψλ πξσηαζιεκάησλ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ

Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΊΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ Ζ ΑΝΣΗΠΑΘΔΗΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΞΩ ΟΜΑΓΑ ΣΖΑ ΟΜΟΡΖ ΠΟΛΖ: ΜΗΑ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα