ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : ΦΑΞ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet."

Transcript

1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : ΦΑΞ : ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ ΣΚ 11510, Αθήνα (πληζίον θεάηρου Badminton) Σηλ. : Fax: ΞΟΝΘΖΟΜΖ Ζ Έλσζε Ξνδνζθαηξηθψλ Πσκαηείσλ Ζιείαο, αθνχ έιαβε ππ φςε: 1. Ρελ Αζιεηηθή Λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζήκεξα. 2. Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΑΓΥΛΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ (Θ. Α. Ξ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 3. Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο. 4. Ρελ ππ αξηζκ. 39 ε / απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 5. Ρν θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ΔΞΝ. 6. Ρνπο Θαλφλεο Ξαηρληδηνχ, πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο. ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρνπο αγψλεο ησλ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΥΛ ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ , σο εμήο: 1. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Α1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 2. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Α2 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 3. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 4. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ κε ηνπο φξνπο πνπ ξεηά νξίδνληαη παξαθάησ: ΑΟΘΟΝ 1: «ΔΛΛΝΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΓΖΙΩΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Γηνξγαλψηξηαο, πνπ είλαη ε Δ.Ξ.Π. Ζιείαο θαη ησλ Πσκαηείσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα, πνπ απηή ε πξνθήξπμε νξίδεη. Θαη εθαξκνγή δε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ξ.Ν., ε παξνχζα δήισζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ΑΛΔΞΗΦΙΑΘΡΖ ΑΞΝΓΝΣΖ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη ησλ εθδνζέλησλ ε εθδνζεζνκέλσλ Θαλνληζκψλ ηεο ΔΞΝ. Αθφκα δε γηα ηελ επίιπζε θάζε αζιεηηθήο δηαθνξάο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ Θαλνληζκψλ αλαγλσξίδνληαη θαη θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα ηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ηα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν. Θάζε ζσκαηείν ηεο Α1 θαη ηεο Α2 θαηεγνξίαο πνπ έρεη δηθαίσκα θαη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηα πξσηαζιήκαηα απηά, πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο κέρξη ηελ Ξέκπηε 06/08/2015, γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ζπλππνζρεηηθό δηαηηεζίαο/δήισζε εθπξνζώπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζε ζρεηηθά έληππα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο ή δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία καο. Kάζε ζσκαηείν ηεο Β θαη ηεο Γ θαηεγνξίαο κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 21/08/2015 θαη Ξαξαζθεπή 28/08/2015 αληίζηνηρα. Ξαξάιιεια, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο ηε ζύλζεζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ζε ζρεηηθό έληππν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο ή δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Δλσζεο θαζώο θαη fax ή γηα ηελ απνζηνιή εγγξάθσλ, πνπ αθνξνύλ ην ζσκαηείν, ηειέθσλν ζηαζεξό απαξαηηήησο θαζώο θαη θηλεηό ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. 1

2 Πσκαηείν πνπ δελ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη κέξνο, ππνρξενύηαη εληόο επηά εξγάζηκσλ (7) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζε θαηώηεξε θαηεγνξία δηαθνξεηηθά ππνβηβάδεηαη ζηε Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 3 ΘΑΞ. Πσκαηείν, πνπ ελψ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα δελ θαηέξρεηαη λ αγσληζηεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα ή αγψλεο ή απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο ηηκσξείηαη κε απψιεηα ησλ αγψλσλ, αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαη αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην βαζκνινγηθφ πίλαθα ηεο επνκέλεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαζψο επίζεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο νρηαθνζίσλ (800 ) γηα θάζε αγψλα πνπ δελ ηειείηαη εμ ππαηηηφηεηάο ηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 2, θαη ηνπ άξζξνπ 36 1 ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 2: «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ» A1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ( Δλαο όκηινο) 1. Α.Ν. ΑΠΡΔΟΑΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ ΞΑΛΝΞΝΙΝ 2. Α.Ν. ΜΔΛΝΦΥΛ ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ 3. Α.Ξ.Ν. ΛΗΘΖ ΡΟΑΓΑΛΝ 4. Α.Ν. ΚΑΓΝΙΑΠ ΘΔΛΡΑΟΝΠ 5. Α.Π. ΓΑΠΡΝΛΖΠ ΑΗΑΠ 6. Α.Ν. ΔΛΗΞΞΔΠ ΙΑΡΕΝΗΝ 7. Α.Ξ.Π. ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ ΚΑΛΥΙΑΓΑΠ 8. Α.Ν. ΣΑΒΑΟΗΝ 9. Α.Ν. ΣΔΗΚΑΓΗΝ ΘΔΟΑΛΝΠ 10. Ξ.Γ.Π. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΠΑΒΑΙΙΗΥΛ 11. ΖΙΔΗΑΘΝΠ ΒΑΟΘΙΝΙΝΚΗΝ 12. Α.Ξ.Ν. ΘΝΟΡΔΠΗΝ 13. ΙΔΘΝΠ ΑΠΡΖΟ ΠΘΝΟΝΣΥΟΗΝ 14. Α.Ν ΑΙΦΔΗΝΠ ΔΞΗΡΑΙΗΝ 15. Α.Ξ.Π ΞΑΙΑΗΝΒΑΟΒΑΠΑΗΛΖΠ ΖΟΑΘΙΖΠ 16. Α.Ν ΘΑΙΙΗΘΥΚΝ Ν ΘΔΟΑΛΝΠ Α2 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (Έλαο όκηινο) 1. Α.Ξ.Π. ΘΑΡΑΘΝΙΝ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 2. Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΘΑΒΑΠΗΙΥΛ 3. Α.Ν. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΕΑΣΑΟΥΠ 4. Α.Ν ΘΑΡΠΑΟΝ Λ. ΘΝΟΝΗΒΝΠ 5. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΑΚΞΔΙΝΘΑΚΞΝ 6. Α.Ξ.Π. ΖΙΔΗΑΘΝΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 7. Α.Π. ΚΟΠΗΛΑΗΘΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 8. Α.Ν. ΓΝΚΔΟΝ ΝΙΚΞΗΑΠ 9. Α.Ξ.Π. ΡΑ ΣΔΙΗΓΝΛΗΑ 10. Α.Γ.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΟΓΝ 11. Α.Ν. ΓΝΜΑ ΔΙΑΗΥΛΑ 12. Α.Ξ.Ν. ΘΔΙΙΑ ΘΑΡΑΟΟΑΣΗΝ ΞΟΓΝ 13. Α.Ν. ΛΔΝΣΥΟΗΝ 14. Α.Ξ.Π ΑΣΗΙΙΔΠ ΛΔΝΣΥΟΗΝ 15. Α.Ν. ΚΟΡΗΑΠ ΖΙΔΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ 16. ΑΟΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ Β.Φ.Θ. Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (Γύν όκηινη) 1. Α.Ν. ΞΑΛΥΙΔΛΗΑΘΝΠ ΘΑΟΑΡΝΙΑ 2. Ξ.Α.Ν. ΘΑΘΝΒΑΡΝ Ν Ξ.Α.Ν.Θ. 3. Ξ.Π. ΑΔΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΛΔΗΑΠ 2

3 4. Α.Ν. ΑΙΦΔΗΝΛΗΠ ΑΙΦΔΗΝΠΖΠ 5. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 6. Α.Ξ.Ν. ΞΟΝΝΓΝΠ ΠΑΙΚΥΛΖΠ 7. Α.Δ. ΞΖΛΔΗΑΠ 8. Α.Ν. ΑΟΔΡΖΠ 9. Α.Ν. ΚΑΘΟΗΠΗΥΛ 10. Α.Γ.Π ΓΑΦΛΖ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ 11. Α.Ν. ΑΞΝΙΙΥΛ Λ ΦΗΓΑΙΔΗΑΠ 12. Α.Π. ΘΑΟΓΑΚΑ ΘΔΙΙΑ 13. Α.Ν. ΑΟΖΠ ΙΑΛΘΗΝ 14. Α.Ξ.Π. ΒΟΝΣΗΡΠΑΠ ΑΦΝΒΝΠ 15. Α.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΔΙΝΞΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 16. Α.Ν. ΙΔΝΛΡΔΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 17. Α.Ν.Ξ. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΞΟΓΝ 18. ΞΖΛΔΗΑΘΝΠ Α.Ν. 19. Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΒΑΟΒΑΠΑΗΛΖΠ 20. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΓΔΟΑΘΗΝ 21. Α.Δ. ΘΑΛΝΙΗΥΛ ΞΟΓΝ 22. Α.Δ. ΓΖΚΖΡΟΑΠ ΑΟΖΠ 23. ΥΙΔΛΔΗΑΘΝΠ ΥΙΔΛΖΠ Α.Ν. 24. Α.Ν. ΑΔΡΝΠ ΑΙΞΝΣΥΟΗΝ 25. Α.Ν. ΒΟΗΛΑΠ ΘΔΟΑΛΝΠ 26. ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ Α.Ν. 27. Α.Π. ΞΟΗΓΘΖΞΔΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 28. ΑΞΝΙΙΥΛ ΠΚΗΙΑ ΝΙΚΞΗΑ Φ.Θ. 29. Α.Ν. ΘΑΠΡΟΝ «Α.Ν.Θ.» 30. Α.Ξ.Π. ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΑΠΡΝΛΖΠ 31. Α.Ν. ΑΚΞΔΙΥΛΝΠ 32. Α.Π. ΘΑΙΒΗΥΛ ΖΙΗΓΑΠ ΗΦΗΡΝΠ Ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ησλ νκίισλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα γίλεη αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ΘΑΞ. Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 1. Α.Ν. ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 2. Α.Δ. ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΟΘΝΙΝΚΗΝ 3. Α.Ν. ΞΙΑΡΑΛΝ Ν ΔΟΚΖΠ 4. Α.Π. ΖΟΑΘΙΖΠ ΞΟΓΝ 5. Α.Ν. ΛΔΓΑΠ ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΣΥΟΗΝ 6. Α.Ν. ΛΔΝΠ ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΝΛΔΗΘΥΛ 7. Α.Ν. ΑΛΓΟΗΡΠΑΗΛΑΠ 8. Α.Ν. ΘΝΡΠΝΣΔΟΑΠ ΖΙΔΗΑΠ 9. Α.Ν. ΞΟΑΠΗΛΝ ΞΖΓΑΠΝΠ 10. Α.Ξ.Ν. ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 11. ΛΔΝΠ ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΙΑΠΡΔΗΘΥΛ 12. Α.Π. ΠΥΠΡΗΝ ΘΔΛΡΑΟΝΠ 13. Α.Ν. ΣΑΟΗΑΠ Ν ΓΗΓΔΛΖΠ 14. Α.Ν. ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 15. Α.Ν. ΑΓΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΝΟΛΑΟΗΝ 16. Α.Ξ.Π. ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΑΠ ΓΝΜΑ 17. Α.Π. ΑΗΝΙΝΠ ΞΟΓΝ 18. Α.Ν.Θ. ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΘΝΟΦΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία έρνπλ επίζεο φζα ζσκαηεία επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ ή αλαγλσξηζηνχλ θαη εγγξαθνχλ ζηε δχλακε ηεο ΔΞΝ θαη ηεο ΔΞΠΖ κέρξη ηελ θιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηαζιήκαηνο. Νκάδα ηεο Γ πνπ γηα θάπνην ιφγν δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ κε δήισζε ηεο κέρξη ηελ παξακνλή ηεο εκεξνκελίαο θιήξσζεο κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. Ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο νκίινπ ή νκίισλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα γίλεη αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ΘΑΞ. 3

4 ΞΝΗΛΔΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ Ρν ζσκαηείν Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΘΑΒΑΠΗΙΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-8) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν ΑΟΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ Β.Φ.Θ. ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-12) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Ξ.Π. ΑΔΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΛΔΗΑΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.O. ΑΙΦΔΗΝΛΗΠ ΑΙΦΔΗΝΠΖΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΔΙΝΞΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ζα μεθηλήζεη ην πξσηάζιεκα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν κε αξλεηηθή βαζκνινγία δχν (-2) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΞΙΑΡΑΛΝ Ν ΔΟΚΖΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΛΔΓΑΠ ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΣΥΟΗΝ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία νρηψ (-12) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΛΔΝΠ ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΝΛΔΗΘΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν Α.Π. ΖΟΑΘΙΖΠ ΞΟΓΝ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν ΛΔΝΠ ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΙΑΠΡΔΗΘΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν Α.Ξ.Π. ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΑΠ ΓΝΜΑ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία νρηψ (-8) βαζκψλ ΑΟΘΟΝ 3: «ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ - ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ ΞΑΟΑΒΝΙΝ» Δθφζνλ δελ ππάξμεη αλάγθε κεηαβνιήο ηα πξσηαζιήκαηα ζ αξρίζνπλ σο εμήο: Ζ Α1 θαη Α2 θαηεγνξία ζηηο 19,20 Πεπηεκβξίνπ Ζ Β εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζηηο 26,27 Πεπηεκβξίνπ Ζ Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζηηο 3,4 Νθησβξίνπ ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α1 Θαηεγνξίαο ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν 7 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνπνλεηψλ ΔΞΝ Ρα ζσκαηεία ηεο Α2, Β θαη Γ Θαηεγνξίαο δελ ππνρξενχληαη ζηελ πξφζιεςε πξνπνλεηή θαηεγνξίαο UEFA B (Άξζξν 7 Θαλνληζκφο Ξξνπνλεηψλ ΔΞΝ 2015). Θάζε ζσκαηείν πνπ απαζρνιεί δηπισκαηνχρν πξνπνλεηή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ νθείιεη ππνρξεσηηθά λα εθνδηαζηεί κε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκίδεη ζην δηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Όια ηα ζσκαηεία νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα εθνδηαζηνχλ κε δειηίν εθπξνζώπνπ νκάδαο ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκίδνπλ ζην δηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Πηα ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηα αληίζηνηρα δειηία (πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθπξνζώπνπ νκάδαο) ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 γηα θάζε αγώλα. ΞΑΟΑΒΝΙΑ ΓΖΙΩΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α1 - Α2 θαηεγνξία 200 Β θαηεγνξία 100 Γ θαηεγνξία 70 Ρα ζσκαηεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην πνζφλ ησλ 100 σο ζπκκεηνρή ζην Ρακείν Ρξαπκαηηζζέλησλ Ξνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΔΞΠΖ θαζψο επίζεο θαη 20 παξάβνιν γηα ηελ έθδνζε θάξηαο εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ. 4

5 Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ πξσηαζιήκαηνο Α1, Α2 θαη Β εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα γίλεη ηε ΓΔΡΔΟΑ 31 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα 19:30 ζην Δξγαηηθό Θέληξν Ξύξγνπ (νδόο Μάλζνπ 6). Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ πξσηαζιήκαηνο Γ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ 9 Πεπηέκβξε 2015 θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Δλσζεο, νδόο Γξαγαηζαλίνπ θαη Ξαπαθιέζζα,1 νο όξνθνο (Ξιαηεία Μπζηξή). ΑΟΘΟΝ 4: «ΠΡΝΙΔΠ ΝΚΑΓΩΛ ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ» Νη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα δειψλνπλ ζηε Γηνξγαλψηξηα ηα ρξψκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ( θαλέιεο παληεινλάθηα θάιηζεο). Ζ δήισζε απηή γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξσηάζιεκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξψκαηα ησλ δχν αγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη φκνηα ή παξεκθεξή, ε γεπεδνχρνο νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λ αιιάμεη ζηνιή. Νκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ πνδ/ζηψλ ηνπο δηάθνξα πξντφληα, αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΘΑΞ. Όιεο νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ καο, κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο ππνρξεσηηθά αξίζκεζε απφ ην έλα (1) έσο ην δεθανθηψ (18). Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο θαλέιεο, φπσο επίζεο θαη ε αλαγξαθή αξηζκνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ δεθανθηψ (18). Νη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα απαγνξεχνπλ ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε αξηζκφ θαλέιαο κεγαιχηεξνπ ηνπ δεθανθηψ (18). Θάζε ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Ξ.Π. κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ην γήπεδν (ηδηφθηεην ή ηδηφρξεζην) ζηα νπνία επηζπκεί λα αγσλίδεηαη σο γεπεδνχρνο. Ρα ζσκαηεία ηεο Α1 θαη Α2 θαηεγνξίαο ζ αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε γήπεδν κε ριννηάπεηα (θπζηθφ ή πιαζηηθφ) θαη ζα δειψλνπλ δχν γήπεδα (ηδηφθηεηα ή ηδηφρξεζηα). Ρν ζσκαηείν πνπ δειψλεη γήπεδν, ην νπνίν αλήθεη ζε άιιν ζσκαηείν ή Αξρή, πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (παξαρσξεηήξην) ηνπ ζσκαηείνπ ή ηεο Αξρήο πνπ αλήθεη ην γήπεδν. Ζ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (παξαρσξεηήξην γεπέδνπ), έληππν ηεο νπνίαο απνζηέιινκε, ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ ππεχζπλν Αληηδήκαξρν επί ησλ Αζιεηηθψλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην γήπεδν θαη ζα έρεη ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Ρα ζσκαηεία πνπ έρνπλ ηδηφθηεην γήπεδν ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ λα ην δηαζέζνπλ ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. γηα ηνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ζε θαλέλα ζσκαηείν λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. φηη επηζπκεί λ αγσληζηεί ζε άιιν γήπεδν εθηφο ησλ γεπέδσλ πνπ κε ηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λ αγσληζηεί, εθηφο θη αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, πνπ ζα ηνπο θξίλεη ην Γ.Π ηεο Δλσζεο. Πσκαηείν, πνπ ελψ έρεη δειψζεη ηδηφθηεην γήπεδν ή έρεη παξαρσξεηήξηα απφ ην Γήκν θαη ηα γήπεδα απηά θαηαζηνχλ αθαηάιιεια ή γίλεη άξζε ησλ παξαρσξεηεξίσλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφ ην Γήκν είλαη ππεχζπλν λα ππνδεηθλχεη ζηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ελαιιαθηηθφ γήπεδν ηέιεζεο αγψλα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε Γηνξγαλψηξηα νξίδεη γήπεδν, φπσο απηή θξίλεη. Πηελ αλσηέξσ πξναλαθεξόκελε πεξίπησζε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ, πξνθαηαβάιινληαη ζηε δηνξγαλώηξηα ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκέξα νξηζκνύ ηνπ αγώλα θαη ζηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα νξίδεηαη ν αγώλαο. Ρα ζσκαηεία πνπ ζα έρνπλ θάζε θνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ, ζχκθσλα κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα, ζα έρνπλ θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Δ.Ξ κπνξεί λα νξίδεη αγψλεο ζε γήπεδν ρσξίο ριννηάπεηα. 5

6 ΑΟΘΟΝ 5: «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ ΖΚΔΟΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΡΔΙΔΠΖΠ ΑΓΏΛΩΛ» Ρν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα θαηαξηηζηεί κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ε θνηλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. Ρα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ, νη γεπεδνχρεο νκάδεο, ε εκέξα θαη ε ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα νξηζηνχλ κε ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. Νκάδα πνπ κε δηθή ηεο επζχλε δελ πξνζέξρεηαη λ αγσληζηεί ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ ή κε ππαηηηφηεηά ηεο δελ δηεμαρζεί αγψλαο ή απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα ζα πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΘΑΞ. Ρα ζσκαηεία ηεο Α1 ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ κε κία νκάδα, ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΔΞΠΖ (παηδηθφ ή πξνπαηδηθφ). Νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα πνδνκήο απαξαίηεηα ζα αγσλίδνληαη κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο. Ραπηφρξνλα κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα ππνβάινπλ θαη πεχζπλε δήισζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζε πνην πξσηάζιεκα πνδνκήο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Νκάδα πνπ παξά ηα παξαπάλσ δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα πνδνκήο, απηφκαηα δηαθφπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην πξσηάζιεκα Α1 θαηεγνξίαο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Πε πεξίπησζε κε θαζφδνπ ηεο νκάδαο ζε ηξεηο (3) αγψλεο ζην πξσηάζιεκα πνδνκψλ, ηφηε ε αλδξηθή νκάδα ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ επξψ (100 ) γηα θάζε αγψλα πνπ δελ ηειείηαη. Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα ηεο Α1 θαηεγνξίαο δειψζεη ζπκκεηνρή ζε πξσηάζιεκα πνδνκήο αιιά δελ θαηέιζεη λα αγσληζηεί ζην πξσηάζιεκα απηφ ζα αθαηξνχληαη απφ ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα ηεο αλδξηθήο νκάδαο (Α1 θαηεγνξία) έμη (6) βαζκνί. Ζ Γηνξγαλψηξηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο εκέξαο θαη ψξαο ησλ αγψλσλ, φπνπ απηή θξίλεη ζσζηφ. Ζ εηδνπνίεζε ησλ ζσκαηείσλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ή ζε πεξίπησζε λένπ νξηζκνχ ιφγσ αλαβνιήο ή δηαθνπήο αγψλα γίλεηαη απφ ηε Γηνξγαλψηξηα κε FAX ή ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηειεθσληθά ή κε ελεκέξσζε απφ ην Γειηίν Ρχπνπ ηεο ΔΞΠ Ζιείαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ΑΟΘΟΝ 6: «ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΠ ΑΓΩΛΑ» Γηα θάζε αγψλα ε Γηνξγαλψηξηα ζα νξίδεη εθπξφζσπφ ηεο (ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖ) απφ ηνλ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ, θαινχληαη ηα ζσκαηεία λα ππνδείμνπλ ζηελ Δ.Ξ.Π. πξφζσπα εθ ησλ κειψλ ηνπο, πνπ είλαη γλψζηεο ησλ θαλνληζκψλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο αγψλεο. ΑΟΘΟΝ 7: «ΑΓΔΗΑ ΑΓΩΛΩΛ» Κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ άδεηα ηέιεζεο ηνπ αγψλα ππεχζπλν είλαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν. ΑΟΘΟΝ 8: «ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑΡΟΝΠ ΑΓΩΛΑ» «Ρν πξνιακβάλεηλ θαιύηεξν ηνπ ζεξαπεύεηλ». Θάζε νκάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ θαη ινηπά κέζα πξψησλ βνεζεηψλ. Πε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο Α1 θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία γηαηξνχ ζην γήπεδν, ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ γηαηξνχ Πε πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνχ ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη θαλνληθά θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200 ). Δάλ επαλαιεθζεί δεχηεξε, ηξίηε θ.ι.π θνξά ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ ηξηαθνζίσλ (300) θαη απνθιεηζκφο ηεο έδξαο ηνπ ππαίηηνπ ζσκαηείνπ γηα κία (1) αγσληζηηθή γηα θάζε πεξίπησζε. ΑΟΘΟΝ 9: «ΦΙΙΝ ΑΓΩΛΑ ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ» 6

7 Γηα θάζε αγψλα ζα ζπληάζζεηαη απφ ην δηαηηεηή ην Φ.Α. ην νπνίν είλαη έληππν ηεο Γηνξγαλψηξηαο, ζε ηέζζεξα αληίηππα, απφ ηα νπνία έλα ζα πεξηέξρεηαη νπσζδήπνηε κέρξη ηελ επνκέλε ηνπ αγψλα ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο, θαη απφ έλα ζα παξαδίδεηαη ζηνπο αξρεγνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. απφ ηνπο αξρεγνχο είλαη ππνρξεσηηθή (ε ηπρφλ άξλεζε ή ακέιεηα ππνγξαθήο επηζχξεη πνηλή γηα ηνλ αξρεγφ κίαο (1) αγσληζηηθήο). Έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα νη αξρεγνί λα δεηήζνπλ απφ ην δηαηηεηή λα αλαγξάςεη ηηο ηπρφλ δηαθσλίεο ή επηθπιάμεηο ηνπο. Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ, δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο ησλ αλαγξαθνκέλσλ, παξά κφλν ηε γλσζηνπνίεζε απηψλ κέζσ ησλ αξρεγψλ ζηηο νκάδεο. Πε φ,ηη αθνξά ηα παξαπηψκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α., ηα νπνία ηηκσξνχληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Ξ.Θ. δελ ρσξεί θακία αληαπφδεημε. Νη Γηαηηεηέο θαη βνεζνί αγψλσλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Ρα έμνδα δηαηηεζίαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηαβιεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε, ν αγψλαο δελ αξρίδεη θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα θαη ρξεκαηηθή πνηλή, ελψ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηε δηνξγαλψηξηα δελ νξίδνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο νη νπνίνη θαη θαηαθπξψλνληαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε ηέξκαηα 3-0 άλεπ αγψλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 15 ηνπ ΘΑΞ. Ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα βξίζθεηαη ζην γήπεδν 45 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ πξνθήξπμε πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ Θππέιινπ φζνλ αθνξά ηνλ αγψλα, πνπ ζα δηεπζχλεη. Πε πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ ππνρξενχηαη ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηζρχνο ησλ αζιεηηθψλ δειηίσλ ηνπο θαη εθ φζνλ εμ απηψλ δελ θαιχπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο απαγνξεχεη ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην θχιιν αγψλα ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ νκάδα ηνπο. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο φπνπ δελ ππάξρεη γηαηξφο αγψλα λα ειέγρεη γηα ηελ χπαξμε θαξκαθείνπ θαη ζηα δχν δηαγσληδφκελα ζσκαηεία Δάλ δελ ππάξρεη θαξκαθείν ζα αλαθέξεη ηνύην ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 100. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαηηεηήο ζα ηηκσξείηαη από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κε πνηλή απαγόξεπζεο δηεύζπλζεο αγώλσλ γηα δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο ε Γηνξγαλψηξηα θαη ιφγσ έιιεηςεο δηαηηεηψλ έλαο αγψλαο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα δηαηηεηή θαη έλα βνεζφ ή θαη κφλν έλα δηαηηεηή αλάινγα ηελ θξηζηκφηεηά ηνπ. Ζ ηξηπιέηα ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ θίιαζιν ή παξάγνληα πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 10: «ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΟΑΒΝΙΝ ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ» Γηα ηηο ελζηάζεηο (άξζξν 23 ηνπ ΘΑΞ) ην παξάβνιν νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ δηαθνζίσλ (200). Πε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο έλζηαζεο επηζηξέθνληαη ζην εληζηάκελν ζσκαηείν ην πνζφλ ησλ εθαηφλ πελήληα (150), ελψ ηα πελήληα (50) θξαηνχληαη σο έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 23 ηνπ ΘΑΞ. Ζ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή, ηπρφλ δε παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 23 παξ 7 ηνπ ΘΑΞ.). ΑΟΘΟΝ 11: «ΖΙΗΘΗΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ» Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν Θαηά ηελ επόκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά έλαο κηθξόο πνδνζθαηξηζηήο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα κε έηνο γέλλεζεο 01/01/2001 θαη κεηαγελέζηεξα. 7

8 ΑΟΘΟΝ 12: «ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ» Ρν πξσηάζιεκα ηεο Α1, Α2, Β (1 νο θαη 2 νο Όκηινο) θαηεγνξίαο ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή δεθαέμη (16) ζσκαηείσλ. πνβηβάδνληαη ζηελ Α2 θαηεγνξία ην ιηγφηεξν ηξία (3) ζσκαηεία θαη ην πεξηζζφηεξν πέληε (5) ζσκαηεία αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ νκάδσλ καο ηεο Γ Δζληθήο. Αλαιπηηθά: Αλεμάξηεηα ηεο αλφδνπ ή κε ηνπ Ξξσηαζιεηή ηεο Α1 θαηεγνξίαο: 1. Δάλ ππνβηβαζηεί έλα (1) ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. 2. Δάλ ππνβηβαζηνχλ δχν (2) ζσκαηεία καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. 3. Δάλ ππνβηβαζηνχλ θαη ηα ηξία (3) ζσκαηεία καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη πέληε (5) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. Ξξνβηβάδνληαη απφ ηελ Α2. θαηεγνξία ζηελ Α1 ην ειάρηζην δχν (2) θαη ην αλψηεξν ηέζζεξα (4) ζσκαηεία. Αλαιπηηθά: 1. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηέζζεξα (4) ζσκαηεία θαη αλ ππνβηβαζηεί ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία. 2. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ή πέληε (5) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία 3. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη δελ αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία θαη αλ ππνβηβαζηεί ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή πξνβηβάδνληαη δχν (2) ζσκαηεία. 4. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ή πέληε (5) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη δελ αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη δχν (2) ζσκαηεία πνβηβάδνληαη απφ ηελ Α2 θαηεγνξία ηέζζεξα (4) έσο πέληε (5) ζσκαηεία. Ξξνβηβάδνληαη απφ ηελ Β θαηεγνξία ζηελ Α2 ην ειάρηζην δχν (2) θαη ην αλψηεξν πέληε (5) ζσκαηεία. πνβηβάδνληαη απφ ηε Β θαηεγνξία ζηε Γ θαηεγνξία έμη (6) ζσκαηεία (ηξία απφ θάζε φκηιν). Ξξνβηβάδνληαη απφ ηε Γ θαηεγνξία ζηε Β ην ειάρηζην έλα (1) θαη ην αλψηεξν ηέζζεξα (4) ζσκαηεία. Α1 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖ Α1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ PLAY OFFS / PLAY OUTS Πε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε (1 ε ) νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ζηελ θαλνληθή πεξίνδν έρεη δηαθνξά ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ (5) βαζκψλ απφ ηε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αγψλεο play offs κεηαμχ ησλ δχν ζσκαηείσλ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη ε πξψηε (1 ε ) νκάδα αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α1 θαηεγνξίαο πεξηφδνπ Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ (1 νπ ) θαη ηνπ δεχηεξνπ (2 νπ ) ζσκαηείνπ ζηελ γεληθή θαηάηαμε είλαη κηθξφηεξε ησλ (5) βαζκψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αγψλεο play off κεηαμχ ηνπο. ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΑΓΩΛΩΛ PLAY OFFS Νη αγψλεο play offs κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζσκαηείσλ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ζα είλαη δηπινί. Ν πξψηνο (1 νο ) αγψλαο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Ν δεχηεξνο (2 νο ) αγψλαο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο δεχηεξεο (2 εο ) 8

9 νκάδαο ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα δηεμαρζεί θαη ηξίηνο (3 νο ) αγψλαο ζηελ έδξα ηνπ πξψηνπ ζσκαηείνπ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ. Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ρξεηάδεηαη ηέζζεξηο (4) βαζκνχο, ε δε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα ρξεηάδεηαη πέληε (5) βαζκνχο γηα λα αλαθεξπρζεί πξσηαζιήηξηα. Πε πεξίπησζε ηξηψλ (3) ηζνπαιηψλ επλνείηαη ε πξψηε (1 ε ) νκάδα ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ. Πηνπο αγψλεο ηεο play offs Α1 θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία γηαηξνχ επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ. Πε πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνχ ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ζα πθίζηαηαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξνπ 21 ΘΑΞ. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΑΓΩΛΩΛ PLAY OUTS Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία ηα δχν (2) ζσκαηεία ζα ππνβηβαζηνχλ απεπζείαο θαη γηα ην ηξίην (3 ν ) ζσκαηείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί αγψλαο play out κεηαμχ ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ (13 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ (14 νπ ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ. Πε δηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ δελ ζα δηεμάγεηαη αγψλαο play out θαη ην δέθαην ηέηαξην (14 ν ) ζσκαηείν ζα ππνβηβάδεηαη απεπζείαο. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία δέθαηνο έθηνο θαη δέθαηνο πέκπηνο (16 νο θαη 15 νο ) ζα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη ηα άιια δχν (2) ζσκαηεία κέζα απφ αγψλεο play outs σο εμήο: Ν ελδέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν δσδέθαηνο (12 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Νη εηηεκέλνη ησλ αγψλσλ απηψλ ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Νη ληθεηέο ησλ αγψλσλ παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία. Δάλ ππνβηβαζηνχλ (5) ζσκαηεία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία δέθαηνο έθηνο θαη δέθαηνο πέκπηνο (16 νο θαη 15 νο ) ζα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη ηα άιια ηξία ζσκαηεία κέζα απφ αγψλεο play outs σο εμήο: Ν έλαηνο (9 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ εθηά (7) βαζκψλ, ν δέθαηνο (10 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν εληέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δσδέθαην (12 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Πε δηαθνξέο κεγαιχηεξεο, νη νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ρσξίο λα ππάξμνπλ αγψλεο play outs. Α2 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ Κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ζχζηεκα δηεμαγσγήο δηπιψλ αγψλσλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ ζσκαηείσλ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα σο εμήο: Νη ηέζζεξηο απηέο νκάδεο κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ζα μεθηλήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο κε ηελ παξαθάησ βαζκνινγία: Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα κε έμη (6) βαζκνχο Ζ δεχηεξε (2 ε ) νκάδα κε δχν (2) βαζκνχο Ζ ηξίηε (3 ε ) νκάδα κε έλα (1) βαζκφ θαη Ζ ηέηαξηε (4 ε ) νκάδα κε κεδέλ (0) βαζκνχο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε (1 ε ) νκάδα έρεη δηαθνξά ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ απφ ηε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη αγψλεο play offs ζα δηεμαρζνχλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο (2 εο ),ηξίηεο (3 εο ), ηέηαξηεο (4 εο ) θαη πέκπηεο (5 εο ) νκάδαο πνπ αληίζηνηρα ζα μεθηλήζνπλ κε έμη (6), δχν (2), έλα (1) θαη κεδέλ (0) βαζκνχο. *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα 9

10 εθηφο έδξαο goal ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ πνβηβάδνληαη ζπλνιηθά ηέζζεξα (4) ζσκαηεία εθηφο θαη αλ ππνβηβαζηνχλ θαη νη ηξείο (3) νκάδεο καο απφ ηελ Γ Δζληθή, ηφηε ζα ππνβηβαζηεί θαη πέκπην (5 ν ) ζσκαηείν ζηελ Β θαηεγνξία. Ππγθεθξηκέλα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηε Β θαηεγνξία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα θαη ηα άιια δχν (2) ή ηξία (3) ζσκαηεία ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ αγψλεο play outs. Δηδηθφηεξα εάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ζα αγσληζηεί ν ελδέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) θαη ν δσδέθαηνο (12 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ). Ξξνυπφζεζε γηα λα δηεμαρζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη αγψλεο play outs είλαη ε βαζκνινγηθή δηαθνξά ζηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ κεηαμχ ηνπ ελδέθαηνπ (11 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ (14 νπ ) λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ε βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δσδέθαηνπ (12 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ (13 νπ ) λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Δάλ ππνβηβαζηνχλ πέληε (5) ζσκαηεία ζα αγσληζηεί έλαηνο (9 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ εθηά (7) βαζκψλ, ν δέθαηνο (10 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν εληέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δσδέθαην (12 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Πε δηαθνξέο κεγαιχηεξεο, νη νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ρσξίο λα ππάξμνπλ αγψλεο play outs. Β ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ Κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ζα δηεμαρζνχλ δηπινί αγψλεο play offs κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ ζσκαηείσλ θάζε νκίινπ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα, ζε έλαλ (1) φκηιν σο εμήο: Νη έμη (6) απηέο νκάδεο κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ζα μεθηλήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο κε ηελ παξαθάησ βαζκνινγία: Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε έμη (6) βαζκνχο Ζ δεχηεξε (2 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε δχν (2) βαζκνχο Ζ ηξίηε (3 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε κεδέλ (0) βαζκνχο *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα εθηφο έδξαο goal θαη εθφζνλ νη νκάδεο πνπ ηζνβαζκνχλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην φκηιν ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Πε ηζνβαζκία νκάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ φκηιν ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο κε παξάηαζε θαη πέλαιηπ εθφζνλ ρξεηαζηνχλ. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ πνβηβάδνληαη ζηε Γ θαηεγνξία ηα ηξία (3) ηειεπηαία ζσκαηεία ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα θάζε νκίινπ σο εμήο: Ν δέθαηνο πέκπηνο (15 νο ) θαη ν δέθαηνο έθηνο (16 νο ) ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θάζε νκίινπ ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη γηα ηελ άιιε κία ζέζε απφ θάζε φκηιν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αγψλαο play out κεηαμχ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13 εο ) θαη ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο (14 εο ) νκάδαο εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε δέθαηε ηέηαξηε (14 ε ) νκάδα ππνβηβάδεηαη απεπζείαο. ΝΟΝΗ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΑΓΩΛΩΛ ΞΝΒΗΒΑΠΚΝ (play outs) Πε φιεο ηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2 θαη Β ηζρχνπλ ηα εμήο: Ν πξψηνο (1 νο ) αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ν δεχηεξνο (2 νο ) αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί 10

11 ηξίηνο (3 νο ) αγψλαο απηφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα ρξεηάδεηαη ηέζζεξηο (4) βαζκνχο ή ηξεηο (3) ηζνπαιίεο θαη ε δεχηεξε (2 ε νκάδα) πέληε (5) βαζκνχο γηα ηελ απνθπγή ηνπ ππνβηβαζκνχ. Γ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ Ρν πξσηάζιεκα ηεο Γ θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε έλα (1) φκηιν ζε δηπινχο αγψλεο ( Α θαη Β γχξνο ). Νη πξνβηβαζκνί ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ play offs αγψλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο θαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζσκαηείσλ καο απφ ηε Γ Δζληθή θαηεγνξία πεξηφδνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ή φρη ηνπ πξσηαζιεηή καο ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ Δζληθήο θαηεγνξίαο πεξηφδνπ Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηπιψλ αγψλσλ ( Α θαη Β γχξνο ) θαη εθφζνλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ δπν ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο play offs (ζέζεηο 1, 2, 3, 4 γηα πξνβηβαζκφ) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΘΑΞ (αγψλεο θαηάηαμεο κε παξάηαζε θαη πέλαιηπ). Κε ηνλ ηξφπν απηφ νξηζηηθνπνηνχληαη νη ζέζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ θάζε νκίινπ ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1, 2, 3, 4, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ play offs αγψλσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ νκάδσλ πνπ ζα πξνβηβαζζνχλ ζηε Β θαηεγνξία σο αθνινχζσο: I. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, νη ηέζζεξηο (4) πξψηεο νκάδεο ηνπ νκίινπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα play offs ζε έλα θαλνληθφ πξσηάζιεκα ηεζζάξσλ (4) νκάδσλ κε παηρλίδηα εληφο θαη εθηφο έδξαο, δχν γχξσλ. II. Απφ απηφ ην πξσηάζιεκα ζα πξνβηβαζηνχλ ζηε Β θαηεγνξία, φζεο νκάδεο ρξεηαζηνχλ κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο. III. Ν πξψηνο (1νο) ζα μεθηλήζεη ζηα play offs κε έμη (6) βαζκνχο, ν δεχηεξνο (2νο) κε δχν (2) βαζκνχο, ν ηξίηνο (3νο) κε έλα (1) βαζκφ θαη ν ηέηαξηνο (4νο) ρσξίο βαζκφ. IV. Θα γίλεη μερσξηζηή θιήξσζε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ αγσληζηηθψλ. *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα εθηφο έδξαο goal ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Δάλ κία νκάδα δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη δηθαίσκα, δχλαηαη λα δειψζεη ζπκκεηνρή ζε πξσηάζιεκα κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο. Δθ φζνλ δελ δειψζεη θαζφινπ ζπκκεηνρή ε ζέζε ηεο ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ νκάδα ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο κε ηε ζεηξά ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα φπσο απηφο ζα πξνθχςεη κε ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ησλ αγψλσλ play off θαηάηαμεο πνπ ηπρφλ ρξεηαζηνχλ. Πηνπο αγψλεο play off play out, θαηάηαμεο εάλ νη εκθαλίζεηο ησλ δχν δηαγσληδφκελσλ ζσκαηείσλ έρνπλ ηα ίδηα ρξψκαηα ππνρξενχηαη λα αιιάμεη εκθάληζε ε γεπεδνχρνο νκάδα ζχκθσλα κε ην θχιιν αγψλα. ΑΟΘΟΝ 13: «ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ ΞΝ ΘΑ ΚΔΡΑΠΣΝΛ ΠΡΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ Α1 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 16 ζε ΔΛΑΛ (1) ΝΚΗΙΝ Α2 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 16 ζε ΔΛΑΛ (1) ΝΚΗΙΝ Β ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 30 ζε ΓΝ (2) ΝΚΗΙΝΠ Γ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΟΘΟΝ 14: «ΔΞΑΘΙΑ» 11

12 Πηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί ΘΞΔΙΙΝ ζπλνδεπφκελν απφ 25 ΚΔΡΑΙΙΗΑ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. ΘΞΔΙΙΝ ΖΘΝΠ ζα απνλεκεζεί ζε θάζε νκάδα πνπ δελ έρεη ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν απνβνιή πνδνζθαηξηζηή ηεο θαη δελ ζα έρεη πέζεη ζε παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Θ. θαη ηνπ ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 15: «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΓΩΛΩΛ» Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ απηψλ, αλήθεη ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαζέηεη ην έξγν απηφ ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία. Ζ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ εηζηηεξίσλ φισλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο θαη ηα παξαδίδεη ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία. Ρα ζσκαηεία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξνκεζεχνληαη πεληαθφζηα (500) εηζηηήξηα απφ ηελ Δ.Ξ.Π., ε νπνία εηζπξάηηεη ην εηήζην πνζνζηφ ηεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα (50). Ζ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5,00) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Πσκαηείν πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πξνθήξπμε απηή θαη ηηο νηθνλνκηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο ΑΞΝΘΙΔΗΔΡΑΗ πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ θαη απηή γίλεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο. ΑΟΘΟΝ 16: «ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΗΠ ΑΞΑΓΝΟΔΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ ΠΔ ΑΓΩΛΔΠ» Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λ αγσληζηεί εληόο εηθνζηηεηξαώξνπ ζε δύν αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. Ξαξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα, αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξώλ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην δέθαην ηέηαξην (14 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε Διιεληθέο Δζληθέο Νκάδεο. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα (εθόξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ι.π.). Θάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία ησλ δέθα νθηώ (18) εηώλ ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό. Άλσ ησλ δέθα νθηώ (18) εηώλ δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ κόλν κέρξη πέληε (5) αιινδαπνύο. Θαηά ηνπο αγώλεο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσληζηνύλ ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο Νκάδεο. (Θ.Α.Ξ. Άξζξν 19 3,γ) Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία επηζύξεη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. ΑΟΘΟΝ 17: «ΡΖΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΡΑΜΖΠ ΠΡΑ ΓΖΞΔΓΑ» Ζ χπαξμε ή φρη ζηα γήπεδα κηθξήο ή κεγάιεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, δελ απαιιάζζεη ηα ζσκαηεία θαη ηδηαίηεξα ην γεπεδνχρν, ηεο επζχλεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηα γήπεδα. Δίλαη απαξαίηεηα παξάιιεια, λα ζηξαθνχκε κε δηάζεζε θαη ζνβαξφηεηα ζηελ νξγάλσζε είηε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ αλάιπζεο Θαλνληζκψλ Ξνδνζθαίξνπ θαη Θαλνληζκψλ Ξαηδηάο, είηε κηθξψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπνπ ζα δηδάζθεηαη καδί κε ηα άιια θαη ην θεξ πιέη. ΑΟΘΟΝ 18: «ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΣΟΖΚΑΡΗΘΩΛ ΞΝΗΛΩΛ» 12

13 Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο γίλεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη εθ φζνλ απηή ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) ν αγψλαο δελ ζα νξίδεηαη θαη ζα θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ αλππαίηηνπ ζσκαηείνπ. Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηπρφλ νθεηιέο ηνπ πξνο ηε Γηνξγαλψηξηα απφ νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηά καο. ΑΟΘΟΝ 19: «ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» Ζ Γηνξγαλψηξηα ΔΞΠ ΖΙΔΗΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεί κέρξη ηξεηο (3) δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζε θάζε γήπεδν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηεο. ΑΟΘΟΝ 20: «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΘΞΔΙΙΝΣΝ Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» Θεζκνζεηήζεθε απφ ηε Γηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. 6/ απφθαζε ηνπ Γ.Π. αγψλαο γηα ηελ αλάδεημε ΘΞΔΙΙΝΣΝ «Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» αλάκεζα ζηνλ Ξξσηαζιεηή ηεο Α1 θαηεγνξίαο θαη ζηνλ Θππειινχρν Ζιείαο, πνπ ζα δηεμάγεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζην ΔΛΩΠΗΑΘΝ ΓΖΞΔΓΝ. Πε πεξίπησζε πνπ πξσηαζιεηήο Α1 θαηεγνξίαο θαη Θππειινχρνο είλαη ην ίδην ζσκαηείν, ζα αγσλίδεηαη ν θηλαιίζη ηνπ Θππέιινπ. Ρελ εκέξα αλάδεημεο Θππειινχρνπ Δ ΑΓΥΛΗΕΔΠΘΑΗ απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηθνχ αγψλα (επίζεκνπ ή θηιηθνχ). Ζ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πνζνχ νρηαθνζίσλ (800). Νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα αλάδεημεο θππειινχρνπ «επ αγσλίδεζζαη» δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο δηαηηεζίαο. Πηελ ληθήηξηα νκάδα ηνπ αγψλα απνλέκεηαη απφ ηελ Δ.Ξ.Π Ζιείαο Θχπειιν θαη 25 κεηάιιηα κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα Πηε θηλαιίζηξηα νκάδα ηνπ αγψλα απνλέκνληαη 25 κεηάιιηα. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ αγώλα γηα ηελ αλάδεημε ΘΞΔΙΙΝΣΝ «Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» θαζώο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη κεηάιιηα κε πξώηε ηε νκάδα πνπ εηηήζεθε θαη δεύηεξε ηε ληθήηξηα νκάδα. (άξζξν 46 παξ. 5α ηνπ ΘΑΞ) Νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ πεηζαξρνύλ ζ απηήλ ηνπο ηελ ππνρξέσζε, ηηκσξνύληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ Ξξσηαζιήκαηνο ή Θππέιινπ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200) επξώ θαη εθόζνλ απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ Πσκαηείνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ πξώηνπ επίζεκνπ αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα κεηέρεη ηεο επνκέλεο πεξηόδνπ θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο νθηαθόζηα (800 ) επξώ.(άξζξν 46 παξ. 5β ηνπ ΘΑΞ) ΑΟΘΟΝ 21: «ΟΑΓΗΝΡΖΙΔΝΞΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ Ρα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη Θππέιινπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηεο ΔΞΠ Ζιείαο απφ ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Απαγνξεχεηαη ε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε θάζε αγψλα ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο ΔΞΠ Ζιείαο. Αλ παξά ηαχηα ν αγψλαο κεηαδνζεί ε γεπεδνχρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηνπ αληηπάινπ ζσκαηείνπ θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ νρηαθνζίσλ (800). Πε θάζε πεξίπησζε ε είζνδνο ξαδηνηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ επηηξέπεηαη κε ηε ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο Γηνξγαλψηξηαο. ΑΟΘΟΝ 22: «ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 13

14 Ζ ΔΞΠ Ζιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο άξζξσλ ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο, αλ κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο, ππάξμεη αιιαγή ηνπ Λνκνζεηηθνχ Ξιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ Αζιεηηζκφ ή ησλ Θαλνληζκψλ Γηαηάμεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Ζ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ απηψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Λνκνζεζίαο, ηνπ ΘΑΞ θαη ηεο Ξξνθήξπμεο απηήο θαη γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζα απνθαζίδεη ην Γ.Π. ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο. Δθ ηεο ΔΞΠ Ζιείαο Γηα ην Γ.Π. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν ΓΔΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΑΟΖΠ ΘΝΙΝΟΖΠ ΖΙΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 1)Δ.Ξ.Ν Αζήλα 2)Γ.Γ.Α. Αζήλα 3)Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο - Δληαχζα 4) ΔΓ/ΔΞΠ Ζιείαο 14

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα