ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : ΦΑΞ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet."

Transcript

1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : ΦΑΞ : ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ ΣΚ 11510, Αθήνα (πληζίον θεάηρου Badminton) Σηλ. : Fax: ΞΟΝΘΖΟΜΖ Ζ Έλσζε Ξνδνζθαηξηθψλ Πσκαηείσλ Ζιείαο, αθνχ έιαβε ππ φςε: 1. Ρελ Αζιεηηθή Λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζήκεξα. 2. Ρνλ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΑΓΥΛΥΛ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΝ (Θ. Α. Ξ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 3. Ρν θαηαζηαηηθφ ηεο. 4. Ρελ ππ αξηζκ. 39 ε / απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 5. Ρν θαηαζηαηηθφ θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ηεο ΔΞΝ. 6. Ρνπο Θαλφλεο Ξαηρληδηνχ, πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο. ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρνπο αγψλεο ησλ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΥΛ ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ , σο εμήο: 1. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Α1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 2. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Α2 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 3. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ 4. ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑ Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ κε ηνπο φξνπο πνπ ξεηά νξίδνληαη παξαθάησ: ΑΟΘΟΝ 1: «ΔΛΛΝΗΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΓΖΙΩΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» Ζ πξνθήξπμε απηή είλαη ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ γηα ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο κεηαμχ ηεο Γηνξγαλψηξηαο, πνπ είλαη ε Δ.Ξ.Π. Ζιείαο θαη ησλ Πσκαηείσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηα, πνπ απηή ε πξνθήξπμε νξίδεη. Θαη εθαξκνγή δε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ξ.Ν., ε παξνχζα δήισζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ΑΛΔΞΗΦΙΑΘΡΖ ΑΞΝΓΝΣΖ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη ησλ εθδνζέλησλ ε εθδνζεζνκέλσλ Θαλνληζκψλ ηεο ΔΞΝ. Αθφκα δε γηα ηελ επίιπζε θάζε αζιεηηθήο δηαθνξάο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηνχ θαη ησλ πξναλαθεξφκελσλ Θαλνληζκψλ αλαγλσξίδνληαη θαη θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα ηα ζεζκνζεηεκέλα αζιεηηθά δηθαηνδνηηθά φξγαλα ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ηα ζσκαηεία αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν. Θάζε ζσκαηείν ηεο Α1 θαη ηεο Α2 θαηεγνξίαο πνπ έρεη δηθαίσκα θαη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηα πξσηαζιήκαηα απηά, πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο κέρξη ηελ Ξέκπηε 06/08/2015, γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ζπλππνζρεηηθό δηαηηεζίαο/δήισζε εθπξνζώπνπ ηνπ ζσκαηείνπ ζεσξεκέλν γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζε ζρεηηθά έληππα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα καο ή δηαηίζεληαη ζηα γξαθεία καο. Kάζε ζσκαηείν ηεο Β θαη ηεο Γ θαηεγνξίαο κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 21/08/2015 θαη Ξαξαζθεπή 28/08/2015 αληίζηνηρα. Ξαξάιιεια, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο ηε ζύλζεζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθώλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ, ζε ζρεηηθό έληππν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα καο ή δηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο Δλσζεο θαζώο θαη fax ή γηα ηελ απνζηνιή εγγξάθσλ, πνπ αθνξνύλ ην ζσκαηείν, ηειέθσλν ζηαζεξό απαξαηηήησο θαζώο θαη θηλεηό ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. 1

2 Πσκαηείν πνπ δελ ζα δειώζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη κέξνο, ππνρξενύηαη εληόο επηά εξγάζηκσλ (7) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο λα δειώζεη ζπκκεηνρή ζε θαηώηεξε θαηεγνξία δηαθνξεηηθά ππνβηβάδεηαη ζηε Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 3 ΘΑΞ. Πσκαηείν, πνπ ελψ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα δελ θαηέξρεηαη λ αγσληζηεί ή παξαηηεζεί απφ αγψλα ή αγψλεο ή απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα ή παξνπζηάδεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν κε ιηγφηεξνπο ηνπ ειάρηζηνπ επηηξεπνκέλνπ νξίνπ πνδνζθαηξηζηέο γηα ηελ έλαξμή ηνπ ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε ζρεηηθήο δαπάλεο ηηκσξείηαη κε απψιεηα ησλ αγψλσλ, αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο ηξέρνπζαο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, θαη αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην βαζκνινγηθφ πίλαθα ηεο επνκέλεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ θαζψο επίζεο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή έσο νρηαθνζίσλ (800 ) γηα θάζε αγψλα πνπ δελ ηειείηαη εμ ππαηηηφηεηάο ηεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 2, θαη ηνπ άξζξνπ 36 1 ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 2: «ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ» A1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ( Δλαο όκηινο) 1. Α.Ν. ΑΠΡΔΟΑΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ ΞΑΛΝΞΝΙΝ 2. Α.Ν. ΜΔΛΝΦΥΛ ΘΟΔΠΡΔΛΥΛ 3. Α.Ξ.Ν. ΛΗΘΖ ΡΟΑΓΑΛΝ 4. Α.Ν. ΚΑΓΝΙΑΠ ΘΔΛΡΑΟΝΠ 5. Α.Π. ΓΑΠΡΝΛΖΠ ΑΗΑΠ 6. Α.Ν. ΔΛΗΞΞΔΠ ΙΑΡΕΝΗΝ 7. Α.Ξ.Π. ΞΟΝΝΓΔΡΗΘΖ ΚΑΛΥΙΑΓΑΠ 8. Α.Ν. ΣΑΒΑΟΗΝ 9. Α.Ν. ΣΔΗΚΑΓΗΝ ΘΔΟΑΛΝΠ 10. Ξ.Γ.Π. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΠΑΒΑΙΙΗΥΛ 11. ΖΙΔΗΑΘΝΠ ΒΑΟΘΙΝΙΝΚΗΝ 12. Α.Ξ.Ν. ΘΝΟΡΔΠΗΝ 13. ΙΔΘΝΠ ΑΠΡΖΟ ΠΘΝΟΝΣΥΟΗΝ 14. Α.Ν ΑΙΦΔΗΝΠ ΔΞΗΡΑΙΗΝ 15. Α.Ξ.Π ΞΑΙΑΗΝΒΑΟΒΑΠΑΗΛΖΠ ΖΟΑΘΙΖΠ 16. Α.Ν ΘΑΙΙΗΘΥΚΝ Ν ΘΔΟΑΛΝΠ Α2 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (Έλαο όκηινο) 1. Α.Ξ.Π. ΘΑΡΑΘΝΙΝ ΑΟΓΝΛΑΡΖΠ 2. Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΘΑΒΑΠΗΙΥΛ 3. Α.Ν. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΕΑΣΑΟΥΠ 4. Α.Ν ΘΑΡΠΑΟΝ Λ. ΘΝΟΝΗΒΝΠ 5. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΑΚΞΔΙΝΘΑΚΞΝ 6. Α.Ξ.Π. ΖΙΔΗΑΘΝΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 7. Α.Π. ΚΟΠΗΛΑΗΘΝΠ ΖΙΔΗΑΠ 8. Α.Ν. ΓΝΚΔΟΝ ΝΙΚΞΗΑΠ 9. Α.Ξ.Π. ΡΑ ΣΔΙΗΓΝΛΗΑ 10. Α.Γ.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΟΓΝ 11. Α.Ν. ΓΝΜΑ ΔΙΑΗΥΛΑ 12. Α.Ξ.Ν. ΘΔΙΙΑ ΘΑΡΑΟΟΑΣΗΝ ΞΟΓΝ 13. Α.Ν. ΛΔΝΣΥΟΗΝ 14. Α.Ξ.Π ΑΣΗΙΙΔΠ ΛΔΝΣΥΟΗΝ 15. Α.Ν. ΚΟΡΗΑΠ ΖΙΔΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ 16. ΑΟΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ Β.Φ.Θ. Β ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ (Γύν όκηινη) 1. Α.Ν. ΞΑΛΥΙΔΛΗΑΘΝΠ ΘΑΟΑΡΝΙΑ 2. Ξ.Α.Ν. ΘΑΘΝΒΑΡΝ Ν Ξ.Α.Ν.Θ. 3. Ξ.Π. ΑΔΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΛΔΗΑΠ 2

3 4. Α.Ν. ΑΙΦΔΗΝΛΗΠ ΑΙΦΔΗΝΠΖΠ 5. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 6. Α.Ξ.Ν. ΞΟΝΝΓΝΠ ΠΑΙΚΥΛΖΠ 7. Α.Δ. ΞΖΛΔΗΑΠ 8. Α.Ν. ΑΟΔΡΖΠ 9. Α.Ν. ΚΑΘΟΗΠΗΥΛ 10. Α.Γ.Π ΓΑΦΛΖ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ 11. Α.Ν. ΑΞΝΙΙΥΛ Λ ΦΗΓΑΙΔΗΑΠ 12. Α.Π. ΘΑΟΓΑΚΑ ΘΔΙΙΑ 13. Α.Ν. ΑΟΖΠ ΙΑΛΘΗΝ 14. Α.Ξ.Π. ΒΟΝΣΗΡΠΑΠ ΑΦΝΒΝΠ 15. Α.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΔΙΝΞΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 16. Α.Ν. ΙΔΝΛΡΔΠ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 17. Α.Ν.Ξ. ΝΙΚΞΗΑΘΝΠ ΞΟΓΝ 18. ΞΖΛΔΗΑΘΝΠ Α.Ν. 19. Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΒΑΟΒΑΠΑΗΛΖΠ 20. Α.Ξ.Ν. ΔΘΛΗΘΝΠ ΓΔΟΑΘΗΝ 21. Α.Δ. ΘΑΛΝΙΗΥΛ ΞΟΓΝ 22. Α.Δ. ΓΖΚΖΡΟΑΠ ΑΟΖΠ 23. ΥΙΔΛΔΗΑΘΝΠ ΥΙΔΛΖΠ Α.Ν. 24. Α.Ν. ΑΔΡΝΠ ΑΙΞΝΣΥΟΗΝ 25. Α.Ν. ΒΟΗΛΑΠ ΘΔΟΑΛΝΠ 26. ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΑΛΓΟΑΒΗΓΑΠ Α.Ν. 27. Α.Π. ΞΟΗΓΘΖΞΔΠ ΙΔΣΑΗΛΥΛ 28. ΑΞΝΙΙΥΛ ΠΚΗΙΑ ΝΙΚΞΗΑ Φ.Θ. 29. Α.Ν. ΘΑΠΡΟΝ «Α.Ν.Θ.» 30. Α.Ξ.Π. ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΑΠΡΝΛΖΠ 31. Α.Ν. ΑΚΞΔΙΥΛΝΠ 32. Α.Π. ΘΑΙΒΗΥΛ ΖΙΗΓΑΠ ΗΦΗΡΝΠ Ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ησλ νκίισλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα γίλεη αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ΘΑΞ. Γ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 1. Α.Ν. ΑΓΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ ΖΙΔΗΑΠ 2. Α.Δ. ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΟΘΝΙΝΚΗΝ 3. Α.Ν. ΞΙΑΡΑΛΝ Ν ΔΟΚΖΠ 4. Α.Π. ΖΟΑΘΙΖΠ ΞΟΓΝ 5. Α.Ν. ΛΔΓΑΠ ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΣΥΟΗΝ 6. Α.Ν. ΛΔΝΠ ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΝΛΔΗΘΥΛ 7. Α.Ν. ΑΛΓΟΗΡΠΑΗΛΑΠ 8. Α.Ν. ΘΝΡΠΝΣΔΟΑΠ ΖΙΔΗΑΠ 9. Α.Ν. ΞΟΑΠΗΛΝ ΞΖΓΑΠΝΠ 10. Α.Ξ.Ν. ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΑΚΑΙΗΑΓΑΠ 11. ΛΔΝΠ ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΙΑΠΡΔΗΘΥΛ 12. Α.Π. ΠΥΠΡΗΝ ΘΔΛΡΑΟΝΠ 13. Α.Ν. ΣΑΟΗΑΠ Ν ΓΗΓΔΛΖΠ 14. Α.Ν. ΞΔΟΗΠΡΔΟΗΝ 15. Α.Ν. ΑΓΗΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΝΟΛΑΟΗΝ 16. Α.Ξ.Π. ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΑΠ ΓΝΜΑ 17. Α.Π. ΑΗΝΙΝΠ ΞΟΓΝ 18. Α.Ν.Θ. ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΘΝΟΦΖΠ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία έρνπλ επίζεο φζα ζσκαηεία επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ ή αλαγλσξηζηνχλ θαη εγγξαθνχλ ζηε δχλακε ηεο ΔΞΝ θαη ηεο ΔΞΠΖ κέρξη ηελ θιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξσηαζιήκαηνο. Νκάδα ηεο Γ πνπ γηα θάπνην ιφγν δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζην πξσηάζιεκα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ κε δήισζε ηεο κέρξη ηελ παξακνλή ηεο εκεξνκελίαο θιήξσζεο κε απφθαζε ηεο Δ.Δ. Ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο νκίινπ ή νκίισλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα γίλεη αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ζπκκεηνρήο θαη ηνλ ΘΑΞ. 3

4 ΞΝΗΛΔΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ Ρν ζσκαηείν Α.Π. ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΘΑΒΑΠΗΙΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-8) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν ΑΟΖΠ ΑΟΣΑΗΑΠ ΝΙΚΞΗΑΠ Β.Φ.Θ. ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-12) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Ξ.Π. ΑΔΡΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΛΔΗΑΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.O. ΑΙΦΔΗΝΛΗΠ ΑΙΦΔΗΝΠΖΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ξ.Π. ΞΔΙΝΤ ΞΔΙΝΞΗΝ ΖΙΔΗΑΠ ζα μεθηλήζεη ην πξσηάζιεκα ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν κε αξλεηηθή βαζκνινγία δχν (-2) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΞΙΑΡΑΛΝ Ν ΔΟΚΖΠ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΛΔΓΑΠ ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΣΥΟΗΝ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία νρηψ (-12) βαζκψλ. Ρν ζσκαηείν Α.Ν. ΛΔΝΠ ΑΞΝΙΙΥΛ ΓΝΛΔΗΘΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία έμη (-6) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν Α.Π. ΖΟΑΘΙΖΠ ΞΟΓΝ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν ΛΔΝΠ ΑΡΟΝΚΖΡΝΠ ΙΑΠΡΔΗΘΥΛ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία ηεζζάξσλ (-4) βαζκψλ Ρν ζσκαηείν Α.Ξ.Π. ΑΓΗΑΠ ΚΑΟΑΠ ΓΝΜΑ ζα μεθηλήζεη ην παξφλ πξσηάζιεκα πεξηφδνπ κε αξλεηηθή βαζκνινγία νρηψ (-8) βαζκψλ ΑΟΘΟΝ 3: «ΔΛΑΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ - ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ ΞΑΟΑΒΝΙΝ» Δθφζνλ δελ ππάξμεη αλάγθε κεηαβνιήο ηα πξσηαζιήκαηα ζ αξρίζνπλ σο εμήο: Ζ Α1 θαη Α2 θαηεγνξία ζηηο 19,20 Πεπηεκβξίνπ Ζ Β εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζηηο 26,27 Πεπηεκβξίνπ Ζ Γ εξαζηηερληθή θαηεγνξία ζηηο 3,4 Νθησβξίνπ ΞΟΝΞΝΛΖΡΔΠ Γηα ηα ζσκαηεία ηεο Α1 Θαηεγνξίαο ζα εθαξκνζηεί ην άξζξν 7 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνπνλεηψλ ΔΞΝ Ρα ζσκαηεία ηεο Α2, Β θαη Γ Θαηεγνξίαο δελ ππνρξενχληαη ζηελ πξφζιεςε πξνπνλεηή θαηεγνξίαο UEFA B (Άξζξν 7 Θαλνληζκφο Ξξνπνλεηψλ ΔΞΝ 2015). Θάζε ζσκαηείν πνπ απαζρνιεί δηπισκαηνχρν πξνπνλεηή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ νθείιεη ππνρξεσηηθά λα εθνδηαζηεί κε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκίδεη ζην δηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Όια ηα ζσκαηεία νθείινπλ ππνρξεσηηθά λα εθνδηαζηνχλ κε δειηίν εθπξνζώπνπ νκάδαο ην νπνίν θαη ζα πξνζθνκίδνπλ ζην δηαηηεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Πηα ζσκαηεία πνπ δελ έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηα αληίζηνηρα δειηία (πηζηνπνίεζεο πξνπνλεηή εθπξνζώπνπ νκάδαο) ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν 50 γηα θάζε αγώλα. ΞΑΟΑΒΝΙΑ ΓΖΙΩΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Α1 - Α2 θαηεγνξία 200 Β θαηεγνξία 100 Γ θαηεγνξία 70 Ρα ζσκαηεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην πνζφλ ησλ 100 σο ζπκκεηνρή ζην Ρακείν Ρξαπκαηηζζέλησλ Ξνδνζθαηξηζηψλ ηεο ΔΞΠΖ θαζψο επίζεο θαη 20 παξάβνιν γηα ηελ έθδνζε θάξηαο εθπξνζψπνπ ζσκαηείνπ. 4

5 Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ πξσηαζιήκαηνο Α1, Α2 θαη Β εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα γίλεη ηε ΓΔΡΔΟΑ 31 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα 19:30 ζην Δξγαηηθό Θέληξν Ξύξγνπ (νδόο Μάλζνπ 6). Ζ θιήξσζε ησλ αγώλσλ πξσηαζιήκαηνο Γ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ΡΔΡΑΟΡΖ 9 Πεπηέκβξε 2015 θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Δλσζεο, νδόο Γξαγαηζαλίνπ θαη Ξαπαθιέζζα,1 νο όξνθνο (Ξιαηεία Μπζηξή). ΑΟΘΟΝ 4: «ΠΡΝΙΔΠ ΝΚΑΓΩΛ ΓΖΞΔΓΑ ΑΓΩΛΩΛ» Νη νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα δειψλνπλ ζηε Γηνξγαλψηξηα ηα ρξψκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο πεξηπηψζεηο ζηηο ζηνιέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ( θαλέιεο παληεινλάθηα θάιηζεο). Ζ δήισζε απηή γίλεηαη ζπγρξφλσο κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξσηάζιεκα. Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα ρξψκαηα ησλ δχν αγσληδνκέλσλ νκάδσλ είλαη φκνηα ή παξεκθεξή, ε γεπεδνχρνο νκάδα είλαη ππνρξεσκέλε λ αιιάμεη ζηνιή. Νκάδεο πνπ επηζπκνχλ λα δηαθεκίζνπλ πάλσ ζηηο ζηνιέο ησλ πνδ/ζηψλ ηνπο δηάθνξα πξντφληα, αθνχ ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΘΑΞ. Όιεο νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ καο, κε ηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα θέξνπλ ζηηο θαλέιεο ηνπο ππνρξεσηηθά αξίζκεζε απφ ην έλα (1) έσο ην δεθανθηψ (18). Γελ επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηηο θαλέιεο, φπσο επίζεο θαη ε αλαγξαθή αξηζκνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ δεθανθηψ (18). Νη δηαηηεηέο ζα πξέπεη λα απαγνξεχνπλ ηε ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή κε αξηζκφ θαλέιαο κεγαιχηεξνπ ηνπ δεθανθηψ (18). Θάζε ζσκαηείν ππνρξενχηαη λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Ξ.Π. κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο, ην γήπεδν (ηδηφθηεην ή ηδηφρξεζην) ζηα νπνία επηζπκεί λα αγσλίδεηαη σο γεπεδνχρνο. Ρα ζσκαηεία ηεο Α1 θαη Α2 θαηεγνξίαο ζ αγσλίδνληαη ππνρξεσηηθά ζε γήπεδν κε ριννηάπεηα (θπζηθφ ή πιαζηηθφ) θαη ζα δειψλνπλ δχν γήπεδα (ηδηφθηεηα ή ηδηφρξεζηα). Ρν ζσκαηείν πνπ δειψλεη γήπεδν, ην νπνίν αλήθεη ζε άιιν ζσκαηείν ή Αξρή, πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε δήισζε ζπκκεηνρήο κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (παξαρσξεηήξην) ηνπ ζσκαηείνπ ή ηεο Αξρήο πνπ αλήθεη ην γήπεδν. Ζ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε (παξαρσξεηήξην γεπέδνπ), έληππν ηεο νπνίαο απνζηέιινκε, ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ ππεχζπλν Αληηδήκαξρν επί ησλ Αζιεηηθψλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ην γήπεδν θαη ζα έρεη ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ. Ρα ζσκαηεία πνπ έρνπλ ηδηφθηεην γήπεδν ΞΝΣΟΔΝΛΡΑΗ λα ην δηαζέζνπλ ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. γηα ηνπο αγψλεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο. Κεηά ηελ έλαξμε ηεο πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ζε θαλέλα ζσκαηείν λα γλσξίζεη ζηελ Δ.Ξ.Π.Ζ. φηη επηζπκεί λ αγσληζηεί ζε άιιν γήπεδν εθηφο ησλ γεπέδσλ πνπ κε ηελ αξρηθή δήισζε ζπκκεηνρήο έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λ αγσληζηεί, εθηφο θη αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη, πνπ ζα ηνπο θξίλεη ην Γ.Π ηεο Δλσζεο. Πσκαηείν, πνπ ελψ έρεη δειψζεη ηδηφθηεην γήπεδν ή έρεη παξαρσξεηήξηα απφ ην Γήκν θαη ηα γήπεδα απηά θαηαζηνχλ αθαηάιιεια ή γίλεη άξζε ησλ παξαρσξεηεξίσλ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απφ ην Γήκν είλαη ππεχζπλν λα ππνδεηθλχεη ζηελ Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα ελαιιαθηηθφ γήπεδν ηέιεζεο αγψλα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε Γηνξγαλψηξηα νξίδεη γήπεδν, φπσο απηή θξίλεη. Πηελ αλσηέξσ πξναλαθεξόκελε πεξίπησζε ηα έμνδα πνπ ζα πξνθύςνπλ, πξνθαηαβάιινληαη ζηε δηνξγαλώηξηα ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκέξα νξηζκνύ ηνπ αγώλα θαη ζηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο ζε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα νξίδεηαη ν αγώλαο. Ρα ζσκαηεία πνπ ζα έρνπλ θάζε θνξά ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεπεδνχρνπ, ζχκθσλα κε ην αγσληζηηθφ πξφγξακκα, ζα έρνπλ θαη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Θαλνληζκψλ. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε Δ.Ξ κπνξεί λα νξίδεη αγψλεο ζε γήπεδν ρσξίο ριννηάπεηα. 5

6 ΑΟΘΟΝ 5: «ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΛΩΛ ΖΚΔΟΑ ΘΑΗ ΩΟΑ ΡΔΙΔΠΖΠ ΑΓΏΛΩΛ» Ρν πξφγξακκα ησλ αγψλσλ ζα θαηαξηηζηεί κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ε θνηλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. Ρα γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ, νη γεπεδνχρεο νκάδεο, ε εκέξα θαη ε ψξα έλαξμεο ησλ αγψλσλ ζα νξηζηνχλ κε ην πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. Νκάδα πνπ κε δηθή ηεο επζχλε δελ πξνζέξρεηαη λ αγσληζηεί ζε αγψλα πξσηαζιήκαηνο ή θππέιινπ ή κε ππαηηηφηεηά ηεο δελ δηεμαρζεί αγψλαο ή απνρσξήζεη απφ ην πξσηάζιεκα ζα πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΘΑΞ. Ρα ζσκαηεία ηεο Α1 ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ κε κία νκάδα, ζηα πξσηαζιήκαηα ππνδνκήο πνπ δηνξγαλψλεη ε ΔΞΠΖ (παηδηθφ ή πξνπαηδηθφ). Νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξσηαζιήκαηα πνδνκήο απαξαίηεηα ζα αγσλίδνληαη κε δειηίν αζιεηηθήο ηδηφηεηαο. Ραπηφρξνλα κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα ππνβάινπλ θαη πεχζπλε δήισζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζε πνην πξσηάζιεκα πνδνκήο επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Νκάδα πνπ παξά ηα παξαπάλσ δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηα πξσηαζιήκαηα πνδνκήο, απηφκαηα δηαθφπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην πξσηάζιεκα Α1 θαηεγνξίαο θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Πε πεξίπησζε κε θαζφδνπ ηεο νκάδαο ζε ηξεηο (3) αγψλεο ζην πξσηάζιεκα πνδνκψλ, ηφηε ε αλδξηθή νκάδα ζα ηηκσξείηαη κε πνηλή αθαίξεζεο ηξηψλ (3) βαζκψλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ηνπ ηξέρνληνο πξσηαζιήκαηνο θαη ρξεκαηηθή πνηλή εθαηφ επξψ (100 ) γηα θάζε αγψλα πνπ δελ ηειείηαη. Πε πεξίπησζε πνπ νκάδα ηεο Α1 θαηεγνξίαο δειψζεη ζπκκεηνρή ζε πξσηάζιεκα πνδνκήο αιιά δελ θαηέιζεη λα αγσληζηεί ζην πξσηάζιεκα απηφ ζα αθαηξνχληαη απφ ην ηξέρνλ πξσηάζιεκα ηεο αλδξηθήο νκάδαο (Α1 θαηεγνξία) έμη (6) βαζκνί. Ζ Γηνξγαλψηξηα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο εκέξαο θαη ψξαο ησλ αγψλσλ, φπνπ απηή θξίλεη ζσζηφ. Ζ εηδνπνίεζε ησλ ζσκαηείσλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο ή ζε πεξίπησζε λένπ νξηζκνχ ιφγσ αλαβνιήο ή δηαθνπήο αγψλα γίλεηαη απφ ηε Γηνξγαλψηξηα κε FAX ή ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηειεθσληθά ή κε ελεκέξσζε απφ ην Γειηίν Ρχπνπ ηεο ΔΞΠ Ζιείαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ΑΟΘΟΝ 6: «ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖΠ ΑΓΩΛΑ» Γηα θάζε αγψλα ε Γηνξγαλψηξηα ζα νξίδεη εθπξφζσπφ ηεο (ΞΑΟΑΡΖΟΖΡΖ) απφ ηνλ πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ξξσηαζιήκαηνο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ πξσηαζιεκάησλ, θαινχληαη ηα ζσκαηεία λα ππνδείμνπλ ζηελ Δ.Ξ.Π. πξφζσπα εθ ησλ κειψλ ηνπο, πνπ είλαη γλψζηεο ησλ θαλνληζκψλ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο αγψλεο. ΑΟΘΟΝ 7: «ΑΓΔΗΑ ΑΓΩΛΩΛ» Κε ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ άδεηα ηέιεζεο ηνπ αγψλα ππεχζπλν είλαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν. ΑΟΘΟΝ 8: «ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑΡΟΝΠ ΑΓΩΛΑ» «Ρν πξνιακβάλεηλ θαιύηεξν ηνπ ζεξαπεύεηλ». Θάζε νκάδα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ην απαξαίηεην θαξκαθεπηηθφ πιηθφ θαη ινηπά κέζα πξψησλ βνεζεηψλ. Πε φινπο ηνπο αγψλεο ηεο Α1 θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία γηαηξνχ ζην γήπεδν, ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη ζην θχιιν αγψλα θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ γηαηξνχ Πε πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνχ ν αγψλαο ζα δηεμάγεηαη θαλνληθά θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200 ). Δάλ επαλαιεθζεί δεχηεξε, ηξίηε θ.ι.π θνξά ζα επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ ηξηαθνζίσλ (300) θαη απνθιεηζκφο ηεο έδξαο ηνπ ππαίηηνπ ζσκαηείνπ γηα κία (1) αγσληζηηθή γηα θάζε πεξίπησζε. ΑΟΘΟΝ 9: «ΦΙΙΝ ΑΓΩΛΑ ΓΗΑΗΡΖΡΔΠ» 6

7 Γηα θάζε αγψλα ζα ζπληάζζεηαη απφ ην δηαηηεηή ην Φ.Α. ην νπνίν είλαη έληππν ηεο Γηνξγαλψηξηαο, ζε ηέζζεξα αληίηππα, απφ ηα νπνία έλα ζα πεξηέξρεηαη νπσζδήπνηε κέρξη ηελ επνκέλε ηνπ αγψλα ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο, θαη απφ έλα ζα παξαδίδεηαη ζηνπο αξρεγνχο ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. απφ ηνπο αξρεγνχο είλαη ππνρξεσηηθή (ε ηπρφλ άξλεζε ή ακέιεηα ππνγξαθήο επηζχξεη πνηλή γηα ηνλ αξρεγφ κίαο (1) αγσληζηηθήο). Έρνπλ φκσο ην δηθαίσκα νη αξρεγνί λα δεηήζνπλ απφ ην δηαηηεηή λα αλαγξάςεη ηηο ηπρφλ δηαθσλίεο ή επηθπιάμεηο ηνπο. Ζ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α. απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ νκάδσλ, δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο ησλ αλαγξαθνκέλσλ, παξά κφλν ηε γλσζηνπνίεζε απηψλ κέζσ ησλ αξρεγψλ ζηηο νκάδεο. Πε φ,ηη αθνξά ηα παξαπηψκαηα ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ Φ.Α., ηα νπνία ηηκσξνχληαη κε ην άξζξν 10 ηνπ Ξ.Θ. δελ ρσξεί θακία αληαπφδεημε. Νη Γηαηηεηέο θαη βνεζνί αγψλσλ ζα νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. Ρα έμνδα δηαηηεζίαο πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηαβιεζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ε απνδεκίσζε, ν αγψλαο δελ αξρίδεη θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ηηκσξείηαη κε αθαίξεζε δχν (2) βαζκψλ απφ ην επφκελν πξσηάζιεκα θαη ρξεκαηηθή πνηλή, ελψ κέρξη ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο δηαηηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο ζηε δηνξγαλψηξηα δελ νξίδνληαη νη αγψλεο ηεο νκάδαο απηήο νη νπνίνη θαη θαηαθπξψλνληαη ππέξ ηεο αληηπάινπ νκάδαο κε ηέξκαηα 3-0 άλεπ αγψλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 15 ηνπ ΘΑΞ. Ν δηαηηεηήο ηνπ αγψλα νθείιεη λα βξίζθεηαη ζην γήπεδν 45 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηελ πξνθήξπμε πξσηαζιήκαηνο ή ηνπ Θππέιινπ φζνλ αθνξά ηνλ αγψλα, πνπ ζα δηεπζχλεη. Πε πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ πνδνζθαηξηζηψλ ππνρξενχηαη ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηζρχνο ησλ αζιεηηθψλ δειηίσλ ηνπο θαη εθ φζνλ εμ απηψλ δελ θαιχπηεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο απαγνξεχεη ηελ αλαγξαθή ηνπο ζην θχιιν αγψλα ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ηελ νκάδα ηνπο. Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο φπνπ δελ ππάξρεη γηαηξφο αγψλα λα ειέγρεη γηα ηελ χπαξμε θαξκαθείνπ θαη ζηα δχν δηαγσληδφκελα ζσκαηεία Δάλ δελ ππάξρεη θαξκαθείν ζα αλαθέξεη ηνύην ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην θύιιν αγώλα θαη ην ππαίηην ζσκαηείν ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή 100. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ν δηαηηεηήο ζα ηηκσξείηαη από ην αξκόδην δηθαηνδνηηθό όξγαλν κε πνηλή απαγόξεπζεο δηεύζπλζεο αγώλσλ γηα δύν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. Κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο ε Γηνξγαλψηξηα θαη ιφγσ έιιεηςεο δηαηηεηψλ έλαο αγψλαο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλα δηαηηεηή θαη έλα βνεζφ ή θαη κφλν έλα δηαηηεηή αλάινγα ηελ θξηζηκφηεηά ηνπ. Ζ ηξηπιέηα ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ θίιαζιν ή παξάγνληα πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ηα δηαγσληδφκελα ζσκαηεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 10: «ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΟΑΒΝΙΝ ΔΛΠΡΑΠΔΩΛ» Γηα ηηο ελζηάζεηο (άξζξν 23 ηνπ ΘΑΞ) ην παξάβνιν νξίδεηαη ζην πνζφλ ησλ δηαθνζίσλ (200). Πε πεξίπησζε απνδνρήο ηεο έλζηαζεο επηζηξέθνληαη ζην εληζηάκελν ζσκαηείν ην πνζφλ ησλ εθαηφλ πελήληα (150), ελψ ηα πελήληα (50) θξαηνχληαη σο έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Νη δηαγσληδφκελεο νκάδεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξνπ 23 ηνπ ΘΑΞ. Ζ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή, ηπρφλ δε παξαίηεζε ηεο εληζηάκελεο νκάδαο είλαη αλίζρπξε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε (άξζξν 23 παξ 7 ηνπ ΘΑΞ.). ΑΟΘΟΝ 11: «ΖΙΗΘΗΔΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ» Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηηο ειηθίεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν Θαηά ηελ επόκελε πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζα αγσλίδεηαη ππνρξεσηηθά έλαο κηθξόο πνδνζθαηξηζηήο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα κε έηνο γέλλεζεο 01/01/2001 θαη κεηαγελέζηεξα. 7

8 ΑΟΘΟΝ 12: «ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ» Ρν πξσηάζιεκα ηεο Α1, Α2, Β (1 νο θαη 2 νο Όκηινο) θαηεγνξίαο ηελ πνδνζθαηξηθή πεξίνδν ζα δηεμαρζεί κε ηε ζπκκεηνρή δεθαέμη (16) ζσκαηείσλ. πνβηβάδνληαη ζηελ Α2 θαηεγνξία ην ιηγφηεξν ηξία (3) ζσκαηεία θαη ην πεξηζζφηεξν πέληε (5) ζσκαηεία αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ νκάδσλ καο ηεο Γ Δζληθήο. Αλαιπηηθά: Αλεμάξηεηα ηεο αλφδνπ ή κε ηνπ Ξξσηαζιεηή ηεο Α1 θαηεγνξίαο: 1. Δάλ ππνβηβαζηεί έλα (1) ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. 2. Δάλ ππνβηβαζηνχλ δχν (2) ζσκαηεία καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. 3. Δάλ ππνβηβαζηνχλ θαη ηα ηξία (3) ζσκαηεία καο απφ ηελ Γ Δζληθή ππνβηβάδνληαη πέληε (5) ζσκαηεία ζηελ Α2 θαηεγνξία. Ξξνβηβάδνληαη απφ ηελ Α2. θαηεγνξία ζηελ Α1 ην ειάρηζην δχν (2) θαη ην αλψηεξν ηέζζεξα (4) ζσκαηεία. Αλαιπηηθά: 1. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηέζζεξα (4) ζσκαηεία θαη αλ ππνβηβαζηεί ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία. 2. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ή πέληε (5) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία 3. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη δελ αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη ηξία (3) ζσκαηεία θαη αλ ππνβηβαζηεί ζσκαηείν καο απφ ηελ Γ Δζληθή πξνβηβάδνληαη δχν (2) ζσκαηεία. 4. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ή πέληε (5) ζσκαηεία απφ ηελ Α1 θαηεγνξία θαη δελ αλέιζεη ν Ξξσηαζιεηήο καο ζηελ Γ Δζληθή, πξνβηβάδνληαη δχν (2) ζσκαηεία πνβηβάδνληαη απφ ηελ Α2 θαηεγνξία ηέζζεξα (4) έσο πέληε (5) ζσκαηεία. Ξξνβηβάδνληαη απφ ηελ Β θαηεγνξία ζηελ Α2 ην ειάρηζην δχν (2) θαη ην αλψηεξν πέληε (5) ζσκαηεία. πνβηβάδνληαη απφ ηε Β θαηεγνξία ζηε Γ θαηεγνξία έμη (6) ζσκαηεία (ηξία απφ θάζε φκηιν). Ξξνβηβάδνληαη απφ ηε Γ θαηεγνξία ζηε Β ην ειάρηζην έλα (1) θαη ην αλψηεξν ηέζζεξα (4) ζσκαηεία. Α1 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΡΖ Α1 ΘΑΡΖΓΝΟΗΑΠ PLAY OFFS / PLAY OUTS Πε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε (1 ε ) νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ζηελ θαλνληθή πεξίνδν έρεη δηαθνξά ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ (5) βαζκψλ απφ ηε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα, δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αγψλεο play offs κεηαμχ ησλ δχν ζσκαηείσλ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη ε πξψηε (1 ε ) νκάδα αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα νκάδα ηεο Α1 θαηεγνξίαο πεξηφδνπ Πε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηνπ πξψηνπ (1 νπ ) θαη ηνπ δεχηεξνπ (2 νπ ) ζσκαηείνπ ζηελ γεληθή θαηάηαμε είλαη κηθξφηεξε ησλ (5) βαζκψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αγψλεο play off κεηαμχ ηνπο. ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΑΓΩΛΩΛ PLAY OFFS Νη αγψλεο play offs κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζσκαηείσλ ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ζα είλαη δηπινί. Ν πξψηνο (1 νο ) αγψλαο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Ν δεχηεξνο (2 νο ) αγψλαο ζα γίλεη ζηελ έδξα ηεο δεχηεξεο (2 εο ) 8

9 νκάδαο ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα. Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα δηεμαρζεί θαη ηξίηνο (3 νο ) αγψλαο ζηελ έδξα ηνπ πξψηνπ ζσκαηείνπ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ. Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ρξεηάδεηαη ηέζζεξηο (4) βαζκνχο, ε δε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα ρξεηάδεηαη πέληε (5) βαζκνχο γηα λα αλαθεξπρζεί πξσηαζιήηξηα. Πε πεξίπησζε ηξηψλ (3) ηζνπαιηψλ επλνείηαη ε πξψηε (1 ε ) νκάδα ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ. Πηνπο αγψλεο ηεο play offs Α1 θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία γηαηξνχ επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ. Πε πεξίπησζε απνπζίαο γηαηξνχ ν αγψλαο δελ ζα δηεμάγεηαη θαη ην γεπεδνχρν ζσκαηείν ζα πθίζηαηαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξνπ 21 ΘΑΞ. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΑΓΩΛΩΛ PLAY OUTS Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηξία (3) ζσκαηεία ηα δχν (2) ζσκαηεία ζα ππνβηβαζηνχλ απεπζείαο θαη γηα ην ηξίην (3 ν ) ζσκαηείν ζα πξαγκαηνπνηεζεί αγψλαο play out κεηαμχ ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ (13 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ (14 νπ ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ. Πε δηαθνξά κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ δελ ζα δηεμάγεηαη αγψλαο play out θαη ην δέθαην ηέηαξην (14 ν ) ζσκαηείν ζα ππνβηβάδεηαη απεπζείαο. Δάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία δέθαηνο έθηνο θαη δέθαηνο πέκπηνο (16 νο θαη 15 νο ) ζα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη ηα άιια δχν (2) ζσκαηεία κέζα απφ αγψλεο play outs σο εμήο: Ν ελδέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν δσδέθαηνο (12 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Νη εηηεκέλνη ησλ αγψλσλ απηψλ ππνβηβάδνληαη ζηελ ακέζσο θαηψηεξε θαηεγνξία. Νη ληθεηέο ησλ αγψλσλ παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία. Δάλ ππνβηβαζηνχλ (5) ζσκαηεία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία δέθαηνο έθηνο θαη δέθαηνο πέκπηνο (16 νο θαη 15 νο ) ζα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη ηα άιια ηξία ζσκαηεία κέζα απφ αγψλεο play outs σο εμήο: Ν έλαηνο (9 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ εθηά (7) βαζκψλ, ν δέθαηνο (10 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν εληέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δσδέθαην (12 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Πε δηαθνξέο κεγαιχηεξεο, νη νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ρσξίο λα ππάξμνπλ αγψλεο play outs. Α2 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ Κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ζχζηεκα δηεμαγσγήο δηπιψλ αγψλσλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ ζσκαηείσλ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα σο εμήο: Νη ηέζζεξηο απηέο νκάδεο κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ζα μεθηλήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο κε ηελ παξαθάησ βαζκνινγία: Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα κε έμη (6) βαζκνχο Ζ δεχηεξε (2 ε ) νκάδα κε δχν (2) βαζκνχο Ζ ηξίηε (3 ε ) νκάδα κε έλα (1) βαζκφ θαη Ζ ηέηαξηε (4 ε ) νκάδα κε κεδέλ (0) βαζκνχο. Πε πεξίπησζε πνπ ε πξψηε (1 ε ) νκάδα έρεη δηαθνξά ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ απφ ηε δεχηεξε (2 ε ) νκάδα αλαθεξχζζεηαη πξσηαζιήηξηα θαη νη αγψλεο play offs ζα δηεμαρζνχλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο δεχηεξεο (2 εο ),ηξίηεο (3 εο ), ηέηαξηεο (4 εο ) θαη πέκπηεο (5 εο ) νκάδαο πνπ αληίζηνηρα ζα μεθηλήζνπλ κε έμη (6), δχν (2), έλα (1) θαη κεδέλ (0) βαζκνχο. *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα 9

10 εθηφο έδξαο goal ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ πνβηβάδνληαη ζπλνιηθά ηέζζεξα (4) ζσκαηεία εθηφο θαη αλ ππνβηβαζηνχλ θαη νη ηξείο (3) νκάδεο καο απφ ηελ Γ Δζληθή, ηφηε ζα ππνβηβαζηεί θαη πέκπην (5 ν ) ζσκαηείν ζηελ Β θαηεγνξία. Ππγθεθξηκέλα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηε Β θαηεγνξία ηα δχν (2) ηειεπηαία ζσκαηεία ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα θαη ηα άιια δχν (2) ή ηξία (3) ζσκαηεία ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ αγψλεο play outs. Δηδηθφηεξα εάλ ππνβηβαζηνχλ ηέζζεξα (4) ζσκαηεία ζα αγσληζηεί ν ελδέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) θαη ν δσδέθαηνο (12 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ). Ξξνυπφζεζε γηα λα δηεμαρζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη αγψλεο play outs είλαη ε βαζκνινγηθή δηαθνξά ζηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ κεηαμχ ηνπ ελδέθαηνπ (11 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ (14 νπ ) λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ε βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δσδέθαηνπ (12 νπ ) θαη ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ (13 νπ ) λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Δάλ ππνβηβαζηνχλ πέληε (5) ζσκαηεία ζα αγσληζηεί έλαηνο (9 νο ) κε ηνλ δέθαην ηέηαξην (14 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ εθηά (7) βαζκψλ, ν δέθαηνο (10 νο ) κε ηνλ δέθαην ηξίην (13 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ έμη (6) βαζκψλ θαη ν εληέθαηνο (11 νο ) κε ηνλ δσδέθαην (12 ν ) εθφζνλ ε δηαθνξά είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) βαζκψλ. Πε δηαθνξέο κεγαιχηεξεο, νη νκάδεο κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία παξακέλνπλ ζηελ θαηεγνξία ρσξίο λα ππάξμνπλ αγψλεο play outs. Β ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΞΟΝΒΗΒΑΠΚΝΠ Κεηά ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ζα δηεμαρζνχλ δηπινί αγψλεο play offs κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ ζσκαηείσλ θάζε νκίινπ ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα, ζε έλαλ (1) φκηιν σο εμήο: Νη έμη (6) απηέο νκάδεο κεηά απφ δεκφζηα θιήξσζε ζα μεθηλήζνπλ ηνπο αγψλεο ηνπο κε ηελ παξαθάησ βαζκνινγία: Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε έμη (6) βαζκνχο Ζ δεχηεξε (2 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε δχν (2) βαζκνχο Ζ ηξίηε (3 ε ) νκάδα θάζε νκίινπ κε κεδέλ (0) βαζκνχο *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα εθηφο έδξαο goal θαη εθφζνλ νη νκάδεο πνπ ηζνβαζκνχλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην φκηιν ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Πε ηζνβαζκία νκάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ φκηιν ζα δηεμάγεηαη αγψλαο θαηάηαμεο κε παξάηαζε θαη πέλαιηπ εθφζνλ ρξεηαζηνχλ. ΞΝΒΗΒΑΠΚΝΠ πνβηβάδνληαη ζηε Γ θαηεγνξία ηα ηξία (3) ηειεπηαία ζσκαηεία ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα θάζε νκίινπ σο εμήο: Ν δέθαηνο πέκπηνο (15 νο ) θαη ν δέθαηνο έθηνο (16 νο ) ζηε ζεηξά θαηάηαμεο θάζε νκίινπ ππνβηβάδνληαη απεπζείαο θαη γηα ηελ άιιε κία ζέζε απφ θάζε φκηιν ζα πξαγκαηνπνηείηαη αγψλαο play out κεηαμχ ηεο δέθαηεο ηξίηεο (13 εο ) θαη ηεο δέθαηεο ηέηαξηεο (14 εο ) νκάδαο εθφζνλ ε βαζκνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) βαζκψλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε δέθαηε ηέηαξηε (14 ε ) νκάδα ππνβηβάδεηαη απεπζείαο. ΝΟΝΗ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΑΓΩΛΩΛ ΞΝΒΗΒΑΠΚΝ (play outs) Πε φιεο ηηο θαηεγνξίεο Α1, Α2 θαη Β ηζρχνπλ ηα εμήο: Ν πξψηνο (1 νο ) αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ν δεχηεξνο (2 νο ) αγψλαο ζα δηεμάγεηαη ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ κηθξφηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί 10

11 ηξίηνο (3 νο ) αγψλαο απηφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο νκάδαο κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Ζ πξψηε (1 ε ) νκάδα ρξεηάδεηαη ηέζζεξηο (4) βαζκνχο ή ηξεηο (3) ηζνπαιίεο θαη ε δεχηεξε (2 ε νκάδα) πέληε (5) βαζκνχο γηα ηελ απνθπγή ηνπ ππνβηβαζκνχ. Γ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΔΜΑΓΩΓΖΠ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ Ρν πξσηάζιεκα ηεο Γ θαηεγνξίαο ζα δηεμαρζεί ζε έλα (1) φκηιν ζε δηπινχο αγψλεο ( Α θαη Β γχξνο ). Νη πξνβηβαζκνί ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ play offs αγψλσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο θαη πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ππνβηβαζκφ ησλ ζσκαηείσλ καο απφ ηε Γ Δζληθή θαηεγνξία πεξηφδνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ή φρη ηνπ πξσηαζιεηή καο ζην πξσηάζιεκα ηεο Γ Δζληθήο θαηεγνξίαο πεξηφδνπ Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηπιψλ αγψλσλ ( Α θαη Β γχξνο ) θαη εθφζνλ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ δπν ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο play offs (ζέζεηο 1, 2, 3, 4 γηα πξνβηβαζκφ) ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΘΑΞ (αγψλεο θαηάηαμεο κε παξάηαζε θαη πέλαιηπ). Κε ηνλ ηξφπν απηφ νξηζηηθνπνηνχληαη νη ζέζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ θάζε νκίινπ ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 1, 2, 3, 4, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ησλ play offs αγψλσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ νκάδσλ πνπ ζα πξνβηβαζζνχλ ζηε Β θαηεγνξία σο αθνινχζσο: I. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξσηαζιήκαηνο, νη ηέζζεξηο (4) πξψηεο νκάδεο ηνπ νκίινπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα play offs ζε έλα θαλνληθφ πξσηάζιεκα ηεζζάξσλ (4) νκάδσλ κε παηρλίδηα εληφο θαη εθηφο έδξαο, δχν γχξσλ. II. Απφ απηφ ην πξσηάζιεκα ζα πξνβηβαζηνχλ ζηε Β θαηεγνξία, φζεο νκάδεο ρξεηαζηνχλ κε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο. III. Ν πξψηνο (1νο) ζα μεθηλήζεη ζηα play offs κε έμη (6) βαζκνχο, ν δεχηεξνο (2νο) κε δχν (2) βαζκνχο, ν ηξίηνο (3νο) κε έλα (1) βαζκφ θαη ν ηέηαξηνο (4νο) ρσξίο βαζκφ. IV. Θα γίλεη μερσξηζηή θιήξσζε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ αγσληζηηθψλ. *Πε πεξίπησζε πνπ κεηά ηνπο αγψλεο play offs ππάξρεη απφιπηε ηζνβαζκία κεηαμχ δχν (2) ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ, δειαδή ίδηνη βαζκνί, ίδηα δηαθνξά goal, ίδηα εθηφο έδξαο goal ππεξηζρχεη ε νκάδα κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγηθή ζέζε ζηελ θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Δάλ κία νκάδα δελ δειψζεη ζπκκεηνρή ζηελ θαηεγνξία πνπ έρεη δηθαίσκα, δχλαηαη λα δειψζεη ζπκκεηνρή ζε πξσηάζιεκα κηθξφηεξεο θαηεγνξίαο. Δθ φζνλ δελ δειψζεη θαζφινπ ζπκκεηνρή ε ζέζε ηεο ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ νκάδα ηεο ακέζσο θαηψηεξεο θαηεγνξίαο κε ηε ζεηξά ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα φπσο απηφο ζα πξνθχςεη κε ηε ιήμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ησλ αγψλσλ play off θαηάηαμεο πνπ ηπρφλ ρξεηαζηνχλ. Πηνπο αγψλεο play off play out, θαηάηαμεο εάλ νη εκθαλίζεηο ησλ δχν δηαγσληδφκελσλ ζσκαηείσλ έρνπλ ηα ίδηα ρξψκαηα ππνρξενχηαη λα αιιάμεη εκθάληζε ε γεπεδνχρνο νκάδα ζχκθσλα κε ην θχιιν αγψλα. ΑΟΘΟΝ 13: «ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΩΚΑΡΔΗΩΛ ΞΝ ΘΑ ΚΔΡΑΠΣΝΛ ΠΡΑ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΑ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ Α1 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 16 ζε ΔΛΑΛ (1) ΝΚΗΙΝ Α2 ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 16 ζε ΔΛΑΛ (1) ΝΚΗΙΝ Β ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΥΚΑΡΔΗΑ 30 ζε ΓΝ (2) ΝΚΗΙΝΠ Γ ΔΟΑΠΗΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΟΘΟΝ 14: «ΔΞΑΘΙΑ» 11

12 Πηελ πξσηαζιήηξηα νκάδα θάζε θαηεγνξίαο ζα απνλεκεζεί ΘΞΔΙΙΝ ζπλνδεπφκελν απφ 25 ΚΔΡΑΙΙΗΑ γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηεο. ΘΞΔΙΙΝ ΖΘΝΠ ζα απνλεκεζεί ζε θάζε νκάδα πνπ δελ έρεη ζηελ αγσληζηηθή πεξίνδν απνβνιή πνδνζθαηξηζηή ηεο θαη δελ ζα έρεη πέζεη ζε παξάπησκα πνπ ηηκσξείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Θ. θαη ηνπ ΘΑΞ. ΑΟΘΟΝ 15: «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΓΩΛΩΛ» Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη έιεγρνο ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ απηψλ, αλήθεη ζηελ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαζέηεη ην έξγν απηφ ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία. Ζ Δ.Ξ.Π. Ζιείαο θξνληίδεη γηα ηελ εθηχπσζε ησλ εηζηηεξίσλ φισλ ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο θαη ηα παξαδίδεη ζηα γεπεδνχρα ζσκαηεία. Ρα ζσκαηεία ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ καδί κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο πξνκεζεχνληαη πεληαθφζηα (500) εηζηηήξηα απφ ηελ Δ.Ξ.Π., ε νπνία εηζπξάηηεη ην εηήζην πνζνζηφ ηεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα (50). Ζ ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ θαζνξίδεηαη ζε πέληε (5,00) γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Πσκαηείν πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πξνθήξπμε απηή θαη ηηο νηθνλνκηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο ΑΞΝΘΙΔΗΔΡΑΗ πξνζσξηλά ή νξηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ θαη απηή γίλεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο. ΑΟΘΟΝ 16: «ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΗΠ ΑΞΑΓΝΟΔΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΞΝΓΝΠΦΑΗΟΗΠΡΩΛ ΠΔ ΑΓΩΛΔΠ» Απαγνξεύεηαη ζε πνδνζθαηξηζηή λ αγσληζηεί εληόο εηθνζηηεηξαώξνπ ζε δύν αγώλεο ηνπ ζσκαηείνπ πνπ αλήθεη. Ξαξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ζπλεπάγεηαη απώιεηα ηνπ δεύηεξνπ αγώλα, αλ ππνβιεζεί έλζηαζε αληηθαλνληθήο ζπκκεηνρήο. Απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ζε νκάδα αλδξώλ πνδνζθαηξηζηή πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην δέθαην ηέηαξην (14 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εθηά (7) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζε Διιεληθέο Δζληθέο Νκάδεο. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηνπο αγσληζηηθνύο ρώξνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγώλα θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη ηηκσξεζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε ηδηόηεηα (εθόξνπ, πξνπνλεηή, θπζηθνζεξαπεπηή θ.ι.π.). Θάζε εξαζηηερληθό ζσκαηείν δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ αιινδαπνύο πνδνζθαηξηζηέο κέρξη ηελ ειηθία ησλ δέθα νθηώ (18) εηώλ ρσξίο αξηζκεηηθό πεξηνξηζκό. Άλσ ησλ δέθα νθηώ (18) εηώλ δύλαηαη λα δηαηεξεί ζηε δύλακή ηνπ κόλν κέρξη πέληε (5) αιινδαπνύο. Θαηά ηνπο αγώλεο επηηξέπεηαη ε αλαγξαθή ζην Φ.Α θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο κέρξη ηεζζάξσλ (4) πνδνζθαηξηζηώλ πνπ δελ δηθαηνύληαη λα αγσληζηνύλ ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο Νκάδεο. (Θ.Α.Ξ. Άξζξν 19 3,γ) Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπληζηά αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή, ε νπνία επηζύξεη ζε πεξίπησζε έλζηαζεο ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. ΑΟΘΟΝ 17: «ΡΖΟΖΠΖΠ ΡΖΠ ΡΑΜΖΠ ΠΡΑ ΓΖΞΔΓΑ» Ζ χπαξμε ή φρη ζηα γήπεδα κηθξήο ή κεγάιεο αζηπλνκηθήο δχλακεο, δελ απαιιάζζεη ηα ζσκαηεία θαη ηδηαίηεξα ην γεπεδνχρν, ηεο επζχλεο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο ζηα γήπεδα. Δίλαη απαξαίηεηα παξάιιεια, λα ζηξαθνχκε κε δηάζεζε θαη ζνβαξφηεηα ζηελ νξγάλσζε είηε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ αλάιπζεο Θαλνληζκψλ Ξνδνζθαίξνπ θαη Θαλνληζκψλ Ξαηδηάο, είηε κηθξψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπνπ ζα δηδάζθεηαη καδί κε ηα άιια θαη ην θεξ πιέη. ΑΟΘΟΝ 18: «ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΣΟΖΚΑΡΗΘΩΛ ΞΝΗΛΩΛ» 12

13 Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο γίλεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο νθεηιήο θαη εθ φζνλ απηή ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) ν αγψλαο δελ ζα νξίδεηαη θαη ζα θαηαθπξψλεηαη ππέξ ηνπ αλππαίηηνπ ζσκαηείνπ. Πσκαηείν, πνπ δελ έρεη εμνθιήζεη ηπρφλ νθεηιέο ηνπ πξνο ηε Γηνξγαλψηξηα απφ νπνηαδήπνηε αηηία δελ δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο ζηα πξσηαζιήκαηά καο. ΑΟΘΟΝ 19: «ΔΗΓΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» Ζ Γηνξγαλψηξηα ΔΞΠ ΖΙΔΗΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηνπνζεηεί κέρξη ηξεηο (3) δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζε θάζε γήπεδν δηεμαγσγήο ησλ αγψλσλ ηεο. ΑΟΘΟΝ 20: «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΘΞΔΙΙΝΣΝ Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» Θεζκνζεηήζεθε απφ ηε Γηνξγαλψηξηα ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. 6/ απφθαζε ηνπ Γ.Π. αγψλαο γηα ηελ αλάδεημε ΘΞΔΙΙΝΣΝ «Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» αλάκεζα ζηνλ Ξξσηαζιεηή ηεο Α1 θαηεγνξίαο θαη ζηνλ Θππειινχρν Ζιείαο, πνπ ζα δηεμάγεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ ζην ΔΛΩΠΗΑΘΝ ΓΖΞΔΓΝ. Πε πεξίπησζε πνπ πξσηαζιεηήο Α1 θαηεγνξίαο θαη Θππειινχρνο είλαη ην ίδην ζσκαηείν, ζα αγσλίδεηαη ν θηλαιίζη ηνπ Θππέιινπ. Ρελ εκέξα αλάδεημεο Θππειινχρνπ Δ ΑΓΥΛΗΕΔΠΘΑΗ απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε πνδνζθαηξηθνχ αγψλα (επίζεκνπ ή θηιηθνχ). Ζ παξάβαζε ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα επηζχξεη ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη πνζνχ νρηαθνζίσλ (800). Νη δηαηηεηέο ηνπ αγψλα αλάδεημεο θππειινχρνπ «επ αγσλίδεζζαη» δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο δηαηηεζίαο. Πηελ ληθήηξηα νκάδα ηνπ αγψλα απνλέκεηαη απφ ηελ Δ.Ξ.Π Ζιείαο Θχπειιν θαη 25 κεηάιιηα κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα Πηε θηλαιίζηξηα νκάδα ηνπ αγψλα απνλέκνληαη 25 κεηάιιηα. Όινη νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνλ αγώλα γηα ηελ αλάδεημε ΘΞΔΙΙΝΣΝ «Δ ΑΓΩΛΗΕΔΠΘΑΗ» θαζώο θαη νη αλαπιεξσκαηηθνί νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ θαη λα παξαιάβνπλ ηα έπαζια θαη κεηάιιηα κε πξώηε ηε νκάδα πνπ εηηήζεθε θαη δεύηεξε ηε ληθήηξηα νκάδα. (άξζξν 46 παξ. 5α ηνπ ΘΑΞ) Νη πνδνζθαηξηζηέο πνπ δελ πεηζαξρνύλ ζ απηήλ ηνπο ηελ ππνρξέσζε, ηηκσξνύληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ δύν (2) αγσληζηηθώλ εκεξώλ Ξξσηαζιήκαηνο ή Θππέιινπ θαη ρξεκαηηθή πνηλή δηαθνζίσλ (200) επξώ θαη εθόζνλ απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ Πσκαηείνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξγαλώηξηαο ηηκσξείηαη κε απώιεηα ηνπ πξώηνπ επίζεκνπ αγώλα ηνπ πξσηαζιήκαηνο ζην νπνίν δηθαηνύηαη λα κεηέρεη ηεο επνκέλεο πεξηόδνπ θαη ηεο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή έσο νθηαθόζηα (800 ) επξώ.(άξζξν 46 παξ. 5β ηνπ ΘΑΞ) ΑΟΘΟΝ 21: «ΟΑΓΗΝΡΖΙΔΝΞΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ Ρα ξαδηνηειενπηηθά δηθαηψκαηα ησλ ηνπηθψλ εξαζηηερληθψλ πξσηαζιεκάησλ θαη Θππέιινπ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηεο ΔΞΠ Ζιείαο απφ ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Απαγνξεχεηαη ε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε θάζε αγψλα ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο ΔΞΠ Ζιείαο. Αλ παξά ηαχηα ν αγψλαο κεηαδνζεί ε γεπεδνχρνο νκάδα ηηκσξείηαη κε θαηαθχξσζε ηνπ αγψλα ππέξ ηνπ αληηπάινπ ζσκαηείνπ θαη επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ νρηαθνζίσλ (800). Πε θάζε πεξίπησζε ε είζνδνο ξαδηνηειενπηηθψλ ζπλεξγείσλ επηηξέπεηαη κε ηε ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο Γηνξγαλψηξηαο. ΑΟΘΟΝ 22: «ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ» 13

14 Ζ ΔΞΠ Ζιείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο άξζξσλ ηεο παξνχζεο πξνθήξπμεο, αλ κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο ησλ πξσηαζιεκάησλ ηεο, ππάξμεη αιιαγή ηνπ Λνκνζεηηθνχ Ξιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηνλ Αζιεηηζκφ ή ησλ Θαλνληζκψλ Γηαηάμεσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Ζ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ ησλ πξσηαζιεκάησλ απηψλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Αζιεηηθήο Λνκνζεζίαο, ηνπ ΘΑΞ θαη ηεο Ξξνθήξπμεο απηήο θαη γηα θάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηα παξαπάλσ ζα απνθαζίδεη ην Γ.Π. ηεο Δ.Ξ.Π. Ζιείαο. Δθ ηεο ΔΞΠ Ζιείαο Γηα ην Γ.Π. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ Ν ΓΔΛ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΑΟΖΠ ΘΝΙΝΟΖΠ ΖΙΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΝΞΝΙΝΠ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 1)Δ.Ξ.Ν Αζήλα 2)Γ.Γ.Α. Αζήλα 3)Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο & Θνηλσληθήο Κέξηκλαο - Δληαχζα 4) ΔΓ/ΔΞΠ Ζιείαο 14

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3464 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Ανδπών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016

Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3489 Διδική Πποκήπςξη Β Δθνικήρ Καηηγοπίαρ - Δθνικού Πεπιθεπειακού Ππωηαθλήμαηορ Γςναικών Αγωνιζηικήρ Πεπιόδος 2015-2016 Πύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 )

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΩΝ. ( U 18, U 16 και U 14 ) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ κατηγοριώμ για τημ αγωμιστική περίοδο Ζ ΔΠ ΘΡΑΚΖ. Αθνχ έιαβε ππφςε: ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1928 Παπαφλέσσα 8 Σηλέφωνο:2531033755 ΥΑΞ: 2531022058 ΕΔΡΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Σ.Κ 69100 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΣ :151 Κομοτηνή :18/07/201 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Αγώμωμ Πρωταθλημάτωμ Α,Β και Γ Δρασιτεχμικώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΚΙΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΤΛΛΟΓΙΚΧΝ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΧΝ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1.1. Οη αγψλεο αθνινπζνχλ ηελ Αζιεηηθή Ννκνζεζία, ηνπο Καλφλεο ηνπ θαθηνχ ηεο FIDE, ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Aπγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3462 ΔΙΓΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΔΛΛΟΥ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΓΡΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ Δζσηεξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ελίδα 1 Καξνύζη, 21 Απγνύζηνπ 2015 Αξηζ.πξση. 3463 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αγωνιζηικής Περιόδοσ 2015-2016 Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνύ, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ EΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ Κ Ο Ε Α Ν Ζ Αξηζκ.Πξωη. :. ΚΟΕΑΝΖ.././20. ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΚΤΠΔΛΛΟΤ Ζ ΔΝΩΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΩΝ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΚΟΕΑΝΖ αθνύ έιαβε ππόςε: Α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο Β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. Δξαζηηερληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012

ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 ΓΔΛΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΩΡΑΘΙΖΚΑΡΩΛ ΣΔΗΟΝΠΦΑΗΟΗΠΔΩΠ ΑΓΩΛΗΠΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ 2011-2012 Αξηζ.Ξξωη: 40284 Αζήλα, 17.06.2011 Ζ Διιεληθή Νκνζπνλδία Σεηξνζθαηξίζεσο Διιάδνο, ζχκθσλα κε: 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Αζιεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΝΚΝΠΞΝΛΓΗΑ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ TΔXΛΗΘΖ EΞITΟΝΞΖ ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ ΞΝΓΖΙΑΠΗΑΠ ΔΘΓΝΠΖ 9.01-2014 ΑΘΖΛΑ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2014 ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖ ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ 1996-2013 : Βιαδίκεξνο ΞΔΡΠΑΠ - Γηεζλήο Θνκηζάξηνο UCI

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 13 Οκτωβπίος 2015 ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΩΣΑΘΛΖΜΑΣΟ OΠΑΠ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΝΣΡΩΝ ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2015 2016 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. πκκεηνρή 2. Πξνζέιεπζε ζηνπο αγώλεο 3. Μεδεληζκόο νκάδσλ 4. ύζηεκα θαη όξνη δηεμαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα