ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΣΑ πρώθν Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Ναυτιλίασ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΣΑ πρώθν Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Ναυτιλίασ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ"

Transcript

1 επτζμβριοσ 2015 ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΣΑ πρώθν Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Ναυτιλίασ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Στο τζλοσ Αυγοφςτου, ολοκλθρϊκθκε ο πρϊτοσ κφκλοσ παρουςίασ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ, ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ. Στουσ επτά μινεσ που προθγικθκαν, επιχειρικθκε θ υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ για το Υπουργείο, θ οποία είχε ςτο επίκεντρό τθσ, τισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ διαφάνειασ, τθσ αξιοκρατίασ, του ςεβαςμοφ ςτο ρόλο και τθν υπευκυνότθτα των ςτελεχϊν και του ςεβαςμοφ των διαδικαςιϊν. Υλοποιικθκαν πολιτικζσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ, που είχαν ςαν γνϊμονα τθν αντιμετϊπιςθ των άμεςων προβλθμάτων και τον προγραμματιςμό των ενεργειϊν, για τισ αναγκαίεσ διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ. Υπιρξαν τομείσ, ςτουσ οποίουσ οι διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ είχαν άμεςο αποτζλεςμα και άλλοι, ςτουσ οποίουσ δθμιουργικθκαν οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ, για τθ ςυνζχιςθ τθσ προςπάκειασ, μετά τισ εκλογζσ τθσ 20 θσ Σεπτεμβρίου. Οξφτατα προβλιματα που κλθρονομικθκαν από το παρελκόν, όπωσ θ απλιρωτθ ναυτικι εργαςία και οι δυςλειτουργίεσ ςτθν ακτοπλοΐα, μασ υποχρζωςαν -ιδιαίτερα τουσ τρεισ ζωσ τζςςερισ πρϊτουσ μινεσ- να αφιερϊνουμε κακθμερινά ατζλειωτεσ ϊρεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν επίλυςι τουσ. Επίςθσ, από τθν πρϊτθ ςτιγμι και μινα με το μινα, το Υπουργείο και το Λιμενικό Σϊμα, ςε διαρκι ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, τισ Κοινοτικζσ Αρχζσ, τθ FRONTEX, τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ, τουσ εκπροςϊπουσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ μζχρι και τον Πρωκυπουργό, εργαςτικαμε αςταμάτθτα για το ςχεδιαςμό τθσ επαρκοφσ αντιμετϊπιςθσ του τεράςτιου όγκου των μεταναςτευτικϊν και προςφυγικϊν ροϊν, με βάςθ τισ διεκνείσ ςυνκικεσ και τουσ νόμουσ του ελλθνικοφ κράτουσ. Ο ςφντομοσ απολογιςμόσ που ακολουκεί, επιδιϊκει να παρουςιάςει τα βαςικά ςθμεία του ζργου, που ςυντελζςτθκε αυτι τθν περίοδο. 1

2 Ι. Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή Σε αυτό το επτάμθνο, παρά τισ ελλείψεισ ςε ςτελζχωςθ και μζςα, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό το γεγονόσ, ότι το Λιμενικό Σϊμα Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.), διζςωςε περιςςότερουσ από πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ, μεταξφ των οποίων μικρά παιδιά, εγκφουσ, αςκενείσ, υπεριλικεσ, με άψογθ επαγγελματικι απόδοςθ και με αυτοκυςία, επιτυγχάνοντασ ζνα μεγάλο άκλο. Γιατί είναι άκλοσ ςε τόςο αντίξοεσ ςυνκικεσ, να μθν καταγραφεί οφτε μία απϊλεια! Ταυτόχρονα, το Λιμενικό Σϊμα Ελλθνικι Ακτοφυλακι ςυνζχιςε τισ επιτυχίεσ του ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ του λακρεμπορίου τςιγάρων. Μετά από ενδελεχι μελζτθ των δεδομζνων, αποφαςίςτθκε και κινικθκε με Υπουργικι Απόφαςθ, θ διαδικαςία για τθν πρόςλθψθ των επιλαχόντων ςτουσ διαγωνιςμοφσ Σθμαιοφόρων (51) και Υπαξιωματικϊν (83), για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ. Θ Απόφαςθ αυτι, είναι ταυτόχρονα πράξθ δικαιοςφνθσ και αποκατάςταςθσ τθσ ιςονομίασ, για όλουσ όςοι ςυμμετείχαν ςτουσ ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ και λόγω του ςυςτιματοσ κατάταξθσ δεν είχαν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ επιτυχόντεσ, αν και είχαν βακμολογία υψθλότερθ από άλλουσ ειςαχκζντεσ, ςφμφωνα με τον τελικό πίνακα κατάταξθσ. Για πρϊτθ φορά, οι αναγκαίεσ και επιβεβλθμζνεσ μετακζςεισ για τθν κάλυψθ επιτακτικϊν αναγκϊν, κυρίωσ ςτα νθςιά του Αιγαίου, προγραμματίςτθκαν ςφμφωνα με τα όςα προβλζπει το ςχετικό Προεδρικό Διάταγμα, χωρίσ πολιτικζσ ι άλλεσ παρεμβάςεισ και αποφεφγοντασ -όςο είναι δυνατόν- τθν πρακτικι των αποςπάςεων, θ οποία αυξάνει το κόςτοσ, δε λφνει προβλιματα και δθμιουργεί αδικίεσ. Εξαςφαλίςτθκαν -όχι εφκολα- τα ποςά που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ των μετακζςεων. Λόγω τθσ προκιρυξθσ των εκλογϊν, ανεςτάλθ θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ, όπωσ ο νόμοσ ορίηει. Θ πρϊτθ φάςθ, αφορά ςε μετακζςεισ προσ τα νθςιά και ακολουκεί θ δεφτερθ και τρίτθ φάςθ, που αφοροφν κυρίωσ ςε αποκατάςταςθ αδικιϊν. Αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ, προβλζπεται θ επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν,ϊςτε οι παραπάνω μετακζςεισ να ολοκλθρωκοφν ςφντομα 2

3 και ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό. Προωκικθκε το Προεδρικό Διάταγμα, για τισ άδειεσ των ςτελεχϊν του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (που ρυκμίηει μεταξφ άλλων κζματα ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν γυναικϊν ςτο χϊρο εργαςίασ, διευκόλυνςθ οικογενειϊν με κοινωνικά προβλιματα, προβλιματα υγείασ, προςταςία μονογονεϊκϊν οικογενειϊν κ.ά.), κακϊσ και άλλων υπθρεςιακϊν κεμάτων. Κινικθκε θ διαδικαςία, για το διαγωνιςμό πρόςλθψθσ 49 Λιμενοφυλάκων και υπιρξε νομοκετικι παρζμβαςθ, ϊςτε ο διαγωνιςμόσ να διεξαχκεί με διαφανείσ και αντικειμενικζσ διαδικαςίεσ. Θζματα Τποδομών - Εξοπλιςμοφ / Χρθματοδοτιςεισ ςε κζματα ζρευνασ - διάςωςθσ και επιτιρθςθσ των εξωτερικών ςυνόρων Από τθν πρϊτθ μζρα που αναλάβαμε, κινικθκε θ διαδικαςία ϊςτε να ςυνεχιςτεί θ ςυντιρθςθ των πτθτικϊν μζςων του Λιμενικοφ Σϊματοσ από τθν Ελλθνικι Αεροπορικι Βιομθχανία (ΕΑΒ). Θ προςπάκεια ιταν δφςκολθ, γιατί θ υπόκεςθ είχε βαλτϊςει με ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ Κυβζρνθςθσ. Μεταξφ των πολλϊν ςταδίων που χρειάςτθκε να διανυκοφν, ιταν θ ςχετικι νομοκετικι πρωτοβουλία που αναλάβαμε και ολοκλθρϊςαμε. Αντιμετωπίςτθκε θ κάλυψθ των αναγκϊν προμικειασ καυςίμων, για τθν υποςτιριξθ μζςων του Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, με τθν ψιφιςθ ςχετικισ διάταξθσ (άρκρο 55 του ν.4331/15). Παρελιφκθςαν δφο νζα ςκάφθ και εντάχκθκαν ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του Σϊματοσ. Πρόκειται για ζργο τθσ προθγοφμενθσ Κυβζρνθςθσ, αλλά θμιτελζσ και με πολλά κενά αξιοπιςτίασ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ και θ τελικι παραλαβι των υπολοίπων τεςςάρων ςκαφϊν εκκρεμεί, με ευκφνθ τθσ αναδόχου εταιρείασ. Καταβλικθκαν ςυςτθματικζσ, επίπονεσ και προςεκτικζσ προςπάκειεσ, οι οποίεσ ακόμα βρίςκονται ςε εξζλιξθ, πριν ενδεχομζνωσ θ εταιρεία κθρυχτεί ζκπτωτθ. Θ προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ ζχει ςαφείσ ευκφνεσ για τθν εξζλιξθ αυτι, οι οποίεσ -ςτθν ϊρα τουσ- κα πρζπει να αναηθτθκοφν. Σχεδιάςτθκαν και εξειδικεφτθκαν δράςεισ και υποβλικθκαν προτάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΕΣΠΑ

4 2020, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται ζργα για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των καλάςςιων μεταφορϊν και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ζρευνασ και διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα, όπωσ θ υποδομι για τθ ςφνδεςθ του ΕΚΣΕΔ με το δορυφορικό ςφςτθμα λιψεωσ και διανομισ ςθμάτων κινδφνου ΜΕΟSAR (προχπολογιςμοφ 6 εκ. ευρϊ) και θ εγκατάςταςθ του Παγκόςμιου Ναυτιλιακοφ Συςτιματοσ Κινδφνου & Αςφάλειασ GMDSS (προχπολογιςμοφ 25 εκ. ευρϊ). Εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 31/07/2014, θ ςυγχρθματοδότθςθ δράςεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 100,8 εκ. Ευρϊ, ςτα πλαίςια του Εκνικοφ Προγράμματοσ τθσ Ελλάδασ για ενίςχυςθ από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ για τθν περίοδο (Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ). Υπεγράφθςαν δφο Συμφωνίεσ Χρθματοδότθςθσ (Grant Agreement) φψουσ 2,706 εκ. ευρϊ μεταξφ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (DG HOME), ςτο πλαίςιο τθσ Επείγουςασ Συνδρομισ (Emergency Assistance) ζτουσ 2014 του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ, για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ Ζρευνασ και Διάςωςθσ και για τθν ενίςχυςθ των Λιμενικϊν Αρχϊν του Ανατολικοφ Αιγαίου, ςε ανκρϊπινο δυναμικό μζςω αποςτολϊν και μετακζςεων ςτελεχϊν, εκ των οποίων ζχει εκταμιευτεί το 80% (Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ). Υπεβλικθ πρόταςθ φψουσ 2,895 εκ. ευρϊ, ςτο πλαίςιο τθσ Επείγουςασ Συνδρομισ (Emergency Assistance) ζτουσ 2015 του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ, για τθ χρθματοδότθςθ δράςεων για τθ διαχείριςθ των μεταναςτευτικϊν ροϊν. (Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ). Εξαςφαλίςτθκε θ δαπάνθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων φψουσ 2,825 εκ. ευρϊ, για τθν αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων μεταναςτευτικϊν ροϊν των επιχειρθςιακϊν μζςων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που δραςτθριοποιοφνται ςτο Ανατολικό Αιγαίο και τθν Κριτθ και ζχουν πραγματοποιθκεί από τθν αρχι του 2015 μζςω τθσ τελικισ ανακεϊρθςθσ του Ετθςίου Προγράμματοσ 2013 του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων (Σαμείο Εξωτερικών υνόρων). Στο πλαίςιο τθσ Επιχείρθςθσ «ΠΟΣΕΛΔΩΝ - Καλάςςια Σφνορα», το Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ζχει λάβει ςυνολικά από τον FRONTEX (τον ευρωπαϊκό Οργανιςμό 4

5 για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), από τθν αρχι του ζτουσ, χρθματοδοτιςεισ φψουσ 3,8 εκ. ευρϊ, ωσ αποηθμίωςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν επιχείρθςθ, ενϊ ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ για το 2015, αναμζνεται να διαμορφωκεί ςτα 7 εκ. ευρϊ. Επιπλζον, ζγιναν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για περεταίρω αφξθςθ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ, ςε ςυνζχεια τθσ δζςμευςθσ τθσ Ζκτακτθσ Συνόδου του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου τθσ 23 θσ Απριλίου 2015, για ενίςχυςθ τθσ επιχείρθςθσ «Ποςειδϊν», με τουλάχιςτον τριπλαςιαςμό των χρθματοδοτικϊν πόρων κατά το 2015 και το 2016, ςυμβάλλοντασ κατ αυτόν τον τρόπο, ςτθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων ζρευνασ και διάςωςθσ. ΙΙ. Θζματα αναβάθμιςησ λειτουργίασ και εκςυγχρονιςμοφ του Υπουργείου Ακυρϊκθκαν οι απολφςεισ ςτο δθμόςιο και επανιλκαν ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ εργαηόμενοι, που είχαν τεκεί ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ. Συςτάκθκαν, όπωσ το ηιτθςαν οι Ενϊςεισ των εργαηομζνων, δφο χωριςτά Υπθρεςιακά Συμβοφλια (Υπουργείου και Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου), για τθν αποτελεςματικότερθ και δικαιότερθ αντιμετϊπιςθ και ρφκμιςθ των κεμάτων του προςωπικοφ. Στο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΕΣΠΑ , υποβλικθκαν προτάςεισ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται ζργα, για τθν ενίςχυςθ των εφαρμογϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, όπωσ θ εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ οικονομικισ διαχείριςθσ και διαχείριςθσ πόρων (προχπολογιςμοφ 1,5 εκ. ευρϊ) και θ αναβάκμιςθ τθσ δικτυακισ υποδομισ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προχπολογιςμοφ 1,5 εκ. ευρϊ. Σχεδιάςτθκαν και υποβλικθκαν δράςεισ ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο του ΕΣΠΑ, για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται: 5

6 i. Το Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Υποβολισ Ναυτιλιακϊν Διατυπϊςεων (ΕΣΥΝΑΥΔΛ) (1,5 εκ. ευρϊ). ii. Το Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό Σφςτθμα Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ (1 εκ. ευρϊ), μζςω του οποίου κα πραγματοποιείται μεταξφ άλλων θ ζκδοςθ, ο ζλεγχοσεπιβεβαίωςθ και θ ανακεϊρθςθ των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν ικανότθτασ όλων των Ελλινων ναυτικϊν, ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι και τόπο. iii. Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Εξωςτρεφϊν Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν προσ τθ Ναυτιλιακι Κοινότθτα (προχπολογιςμοφ 7 εκ. ευρϊ), το οποίο κα περιλαμβάνει Θλεκτρονικό Νθολόγιο, Θλεκτρονικό Ναυτολόγιο, Πλθροφοριακό Σφςτθμα Επικεϊρθςθσ Πλοίων. iv. Θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, τισ επιχειριςεισ και τθ ναυτιλιακι κοινότθτα (προχπολογιςμοφ 4 εκ. ευρϊ), θ οποία αφορά ςτθν θλεκτρονικοποίθςθ υπθρεςιϊν, όπωσ παροχι αδειϊν λιμενικισ αςτυνόμευςθσ, μθτρϊο ναυτικϊν ατυχθμάτων, ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ διαδικαςίασ πλοιγθςθσ κ.ά. IΙΙ. Ναυτική Εκπαίδευςη Μετά από πολλά χρόνια, ξεκίνθςε επιτζλουσ θ ανακαταςκευι των κτιρίων τθσ ΑΕΝ Μθχανιϊνασ με χρθματοδότθςθ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Εφοπλιςτϊν και προωκικθκαν οι διαδικαςίεσ για τθν αφξθςθ του αρικμοφ των ςπουδαςτϊν, που κα ειςαχκοφν με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου. Προωκικθκε θ ανακεϊρθςθ του Π.Δ. 141/2014 με το οποίο ρυκμίηονται οι προχποκζςεισ, για τθν απόκτθςθ αποδεικτικϊν ναυτικισ ικανότθτασ με τρόπο ςυμβατό με τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ, για τθν ανακεϊρθςθ του Κανονιςμοφ Σπουδϊν του ΚΕΣΕΝ, μζςω του οποίου διαςφαλίηεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ ςυνκικθσ STCW. Ζωσ το τζλοσ του 6

7 2016, το ςφνολο των υπόχρεων Ελλινων ναυτικϊν, κα παρακολουκιςει τουσ νζουσ κφκλουσ ςπουδϊν που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό, προκειμζνου να αποκτιςουν τα επικαιροποιθμζνα πιςτοποιθτικά ναυτικισ ικανότθτασ που ορίηει θ STCW. Προωκικθκε θ διαβοφλευςθ με φορείσ τθσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ, για τθν ανάδειξθ των προτεραιοτιτων για τθν ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου και τον αναςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ τθσ Δθμόςιασ Ναυτικισ Εκπαίδευςθσ. Επιταχφνκθκαν οι διαδικαςίεσ, για τθν υλοποίθςθ του Γραφείου Σταδιοδρομίασ Σπουδαςτϊν Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθν ζναρξθ εργαςιϊν, για τθ δθμιουργία ευζλικτθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ που κα υποςτθρίηει τουσ ςπουδαςτζσ των Ακαδθμιϊν, με ορίηοντα υλοποίθςθσ το τζλοσ Σεπτεμβρίου. Επανζρχεται το ςπουδαςτικό πάςο, για τισ μετακινιςεισ των ςπουδαςτϊν με τα Μζςα Μεταφορϊν. Ιδθ ςυμφωνικθκε με τθ Διοίκθςθ του ΟΑΣΑ, το πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ και βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο θ υπογραφι ςφμβαςθσ για τουσ ςπουδαςτζσ τθσ ΑΕΝ Αςπροπφργου. Υπεγράφθςαν ςυμβάςεισ για τθν προμικεια τεχνικοφ και εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για τισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ) Κφμθσ, Θπείρου (Πρζβεηα) και Λονίων Νιςων (Αργοςτόλι) φψουσ 1,295 εκ. ευρϊ. Σχεδιάςτθκαν και εξειδικεφτθκαν δράςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ΕΣΠΑ , ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται θ αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ ναυτικισ εκπαίδευςθσ των Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ για το ζτοσ 2016 (προχπολογιςμοφ 2,57 εκ. ευρϊ), θ κατάρτιςθ ανζργων ναυτικϊν και παροχι επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ (ΚΕΣΕΝ) για τα ζτθ (προχπολογιςμοφ 10,5 εκ. ευρϊ) και θ πρακτικι άςκθςθ ςπουδαςτϊν Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ για το ζτοσ 2016 (προχπολογιςμοφ 4,18 εκ. ευρϊ). ΙV. Ακτοπλοΐα Επαναλειτοφργθςαν δρομολογιακζσ γραμμζσ ι επεκτάκθκαναναςχεδιάςτθκαν υφιςτάμενεσ γραμμζσ, με τρόπο που να ςυμπεριλαμβάνονται περιςςότεροι λιμζνεσ και να εξυπθρετοφνται 7

8 πλθρζςτερα οι ςυγκοινωνιακζσ ανάγκεσ (π.χ. Γραμμζσ Β.Α. Αιγαίου, Γραμμι Πάτρα-Σάμθ-Λκάκθ). Προςτζκθκαν νζοι λιμζνεσ προςζγγιςθσ και αυξικθκαν τα δρομολόγια των επιδοτοφμενων γραμμϊν δθμοςίου ςυμφζροντοσ, με βάςθ μεταφορικζσ ανάγκεσ των νθςιϊν και τισ προτάςεισ των φορζων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Μετά από πολφ μεγάλθ προςπάκεια και παρά τισ κακυςτεριςεισ, καλφφκθκαν ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο -με βάςθ και το ιςχφον νομικό πλαίςιο- κενά που κλθρονομιςαμε ςε ακτοπλοϊκζσ ςυνδζςεισ, που είχαν ςαν αποτζλεςμα να υπάρχουν ελλείψεισ ςτα δρομολόγια μερικϊν νθςιϊν (Αθ Στράτθσ Λιμνοσ Κάςοσ Κάρπακοσ, Κφκθρα, Αντικφκθρα κ.ά). Δεν κατορκϊςαμε παρά τισ προςπάκειεσ, να καλφψουμε επαρκϊσ τισ δρομολογιακζσ ανάγκεσ ςε οριςμζνα από τα Κυκλαδονιςια, όπωσ θ Σίκινοσ και θ Ανάφθ. Προςαρμόςτθκαν με βάςθ τα πραγματικά δεδομζνα οι τιμζσ των ειςιτθρίων, για τισ γραμμζσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Θ προςαρμογι αυτι οδιγθςε ςε μείωςθ κατά 2,6%, για πρϊτθ φορά μετά από πολλά χρόνια. Το Συμβοφλιο Ακτοπλοϊκϊν Συγκοινωνιϊν (Σ.Α.Σ.), λειτοφργθςε με εξαιρετικά ςυςτθματικό, δθμοκρατικό και διαφανι τρόπο και εξαςφαλίςτθκε θ ομαλι και παραγωγικι λειτουργία του, χωρίσ εντάςεισ και παράπονα, όπωσ ςυνζβαινε ςτο παρελκόν. Επίςθσ, μειϊκθκαν οι τιμζσ των ειςιτθρίων με τθν κατάργθςθ του επίναυλου (3%), τον οποίο θ Αριςτερά είχε καταγγείλει και καταψθφίςει από τθν κεςμοκζτθςι του με το νόμο 2932/01, χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ «χαράτςι» που ζπλθττε κυρίωσ τουσ νθςιϊτεσ, ωσ τακτικοφσ επιβάτεσ των πλοίων τθσ ακτοπλοΐασ. V. Ναυτική Εργαςία Ξεπερνϊντασ τεράςτιεσ δυςκολίεσ, άνοιξε ο δρόμοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ τεράςτιασ αδικίασ να μζνουν απλιρωτοι οι ναυτικοί τθσ ΝΕΛ, επί τρία χρόνια περίπου. Προωκικθκε νομοκετικι ρφκμιςθ, που επιτρζπει τθν κατανομι των ποςϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν των 8

9 εταιρειϊν που κθρφςςονται ζκπτωτεσ, από επιδοτοφμενεσ γραμμζσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, μεταξφ των απλιρωτων ναυτικϊν των εταιρειϊν αυτϊν. Ιδθ, ζχει δρομολογθκεί θ διαδικαςία για τθν κατανομι αυτοφ του ποςοφ, μεταξφ των εργαηομζνων τθσ ΝΕΛ. Θ διαδικαςία αυτι αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Οκτϊβριο. Ταυτόχρονα, προωκικθκε διάταξθ για τθν ταχφτερθ εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ των ναυτικϊν ςε περίπτωςθ εγκατάλειψθσ του πλθρϊματοσ, ϊςτε να μειωκεί ςθμαντικά ο χρόνοσ «ομθρείασ» των ναυτικϊν ςτα πλοία και να υπαχκοφν ςε ςφντομο χρόνο ςτισ προβλεπόμενεσ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ, κάτι που ζγινε με αποτζλεςμα να ειςπράξουν 189 ναυτικοί τισ αποδοχζσ τριϊν μθνϊν από τισ οφειλόμενεσ. Διευρφνκθκε ο αρικμόσ των δικαιοφχων του ζκτακτου επιδόματοσ που αφοροφςε μόνο ςε ανζργουσ ναυτικοφσ και προσ απλιρωτουσ ναυτικοφσ δίνοντασ μια προςωρινι μικρι ζςτω ανακοφφιςθ ςε όςουσ ζχουν υποςτεί τισ ςυνζπειεσ τθσ απλιρωτθσ ναυτικισ εργαςίασ. Υλοποιικθκε θ εξαγγελία για τθν επανεξζταςθ των «κατά παρζκκλιςθ ειδικϊν ςυνκζςεων» ςτα πλοία, που εκτελοφν πλόεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, με γνϊμονα τθν ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ του ςχετικοφ νομικοφ πλαιςίου. Να ςθμειωκεί, ότι οι «κατά παρζκκλιςθ ειδικζσ ςυνκζςεισ», ιταν ο κανόνασ και όχι θ εξαίρεςθ. Εντάκθκαν οι ζλεγχοι, για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που διζπει τισ ςυνκικεσ αςφάλειασ και εργαςίασ ςτα πλοία. Προωκικθκε, τζλοσ, νομοκετικι πρωτοβουλία που τζκθκε ςε διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ, για τθν εξάλειψθ του φαινομζνου τθσ απλιρωτθσ ναυτικισ εργαςίασ. Θ ολοκλιρωςθ τθσ εκκρεμεί. VII. Λιμάνια και Λιμενική Πολιτική Στοχεφςαμε ςτθν αναβάκμιςθ τθσ Πλοθγικισ Υπθρεςίασ, με παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςι τθσ ςε κζματα ςτελζχωςθσ, τον 9

10 εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν τθσ και τθν ίδρυςθ νζων Πλοθγικϊν Στακμϊν, οι οποίεσ αποτζλεςαν τα πρϊτα βιματα ςε μια προςπάκεια ςυνολικισ αναςυγκρότθςισ τθσ, ωσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Προχωριςαμε ςτθν πρόςλθψθ ζκτακτου ναυτικοφ προςωπικοφ, για τισ ανάγκεσ των Πλοθγικϊν Στακμϊν τθσ χϊρασ και ςυγκεκριμζνα 6 Πλοθγϊν, 4 Κυβερνθτϊν, 2 Μθχανοδθγϊν και 2 Πρυμνοδετϊν, με ςυμβάςεισ οχτάμθνθσ διάρκειασ. Αντιμετωπίςτθκε θ κάλυψθ των αναγκϊν προμικειασ καυςίμων, για τθν υποςτιριξθ των λειτουργικϊν αναγκϊν των Πλοθγικϊν Στακμϊν τθσ χϊρασ, με τθν ψιφιςθ ςχετικισ διάταξθσ (άρκρο 55 του ν.4331/15). Προχωριςαμε ςε ςυνεργαςία με τθν ΤΑΛΠΕΔ Α.Ε. και τθν ΟΜΥΛΕ, ςτθν ανακεϊρθςθ των Επιχειρθςιακϊν Συμβάςεων Εργαςίασ των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε. με τουσ εργαηόμενοφσ τουσ και ςτθν υπογραφι νζων ςυμβάςεων εργαςίασ με διετι διάρκεια. Συγκροτιςαμε άτυπθ Ομάδα Εργαςίασ για τθ ςφνταξθ ςχεδίου παραχϊρθςθσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο προσ τον Ο.Λ.Π., ωσ αναγκαία διαδικαςία επικαιροποίθςθσ τθσ προχπάρχουςασ ελλιπζςτατθσ ςφμβαςθσ που είχε υπογραφεί από το Αναμζνοντασ ανάλογθ προεργαςία από το ΤΑΛΠΕΔ και λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι από τθν προθγοφμενθ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου είχαν ςυςτακεί δφο Επιτροπζσ, χωρίσ να υποβάλλουν τελικό ειςθγθτικό ςχζδιο είχαμε κατ επανάλθψθ και δθμοςίωσ ενθμερϊςει τουσ πάντεσ, ότι αυτι θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ απαιτεί χρόνο, ειδικι επιςτθμονικι γνϊςθ και κοινωνικι διαβοφλευςθ. Ειδικά για τθν τελευταία, είχαμε προχωριςει ςε διάλογο με το Διμο Πειραιά και το Διμο Περάματοσ, με ιδιοκτιτεσ ναυπθγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ Ναυπθγικι Ηϊνθ Περάματοσ, ενϊ εκκρεμοφςε ςχετικι ςυνάντθςθ με το Διμο Κερατςινίου Δραπετςϊνασ. 10

11 Πραγματοποιικθκε ο επιμεριςμόσ των δαπανϊν του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων ςε λιμάνια τθσ χϊρασ, προχπολογιςμοφ 5 εκ. ευρϊ. Αντιμετωπίςτθκε το χρόνιο πρόβλθμα εξυπθρζτθςθσ των κατοίκων τθσ Φδρασ από τον προβλιτα Μετοχίου, με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν εξομοίωςθσ με χερςαία ηϊνθ λιμζνα και τθ νομιμοποίθςθ τμιματοσ του δυτικοφ προβλιτα. Προωκικθκαν οι διαδικαςίεσ εξομοίωςθσ του λιμζνα Μπάλτιηασ Σπετςϊν με χερςαία ηϊνθ λιμζνα ςε ςυνεργαςία με τθν Κτθματικι Υπθρεςία Πειραιά, ϊςτε μετά, μζςω των διαδικαςιϊν του Ν.4178/2013, να τακτοποιθκοφν τα μζχρι ςιμερα αυκαίρετα, αλλά ταυτόχρονα και διατθρθτζα - παραδοςιακά καρνάγια τθσ νιςου. Κινικθκε θ διαδικαςία για τθν ανακεϊρθςθ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ, που ρυκμίηει τθν εγκατάςταςθ των πλωτϊν εξεδρϊν ςτθν κατεφκυνςθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ και των πραγματικϊν αναγκϊν των τοπικϊν κοινωνιϊν. Αναλιφκθκαν πρωτοβουλίεσ για τθ ςυνεργαςία των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου μασ με τισ αντίςτοιχεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Μθτρϊου τουριςτικϊν πλοίων και μικρϊν ςκαφϊν, όπωσ αυτό προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.4256/2014 (Αϋ92). VIIΙ. Άλλεσ πρωτοβουλίεσ Σε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, διαμορφϊςαμε το νομικό πλαίςιο προκειμζνου να προχωριςουμε ςτθ δρομολόγθςθ πλοίων, για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν για τθ μεταφορά προςφφγων. Μετά από πρωτοβουλία του Πρωκυπουργοφ Αλζξθ Τςίπρα και με τθ ςυμμετοχι όλων των ςυναρμοδίων Υπουργείων, Υπθρεςιϊν και φορζων, δρομολογικθκε θ διαδικαςία για τθν απόδοςθ του παραλιακοφ μετϊπου του λιμζνα Πάτρασ, ςτο Διμο Πατρζων και ςτουσ κατοίκουσ. Ιδθ, το ςχζδιο πρόταςθσ ζχει αποςταλεί για διαβοφλευςθ ςτο Διμαρχο και ςτουσ 11

12 Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ Πατρζων και ςτθν Επιτροπι Πολιτϊν για τθ διεκδίκθςθ του καλαςςίου μετϊπου. Επαναδρομολογικθκαν οι βαςικζσ και αναγκαίεσ δράςεισ, για τθν κίνθςθ των διαδικαςιϊν με τελικό ςτόχο τθν ανζλκυςθ του ναυαγίου Sea Diamond ςτθ Σαντορίνθ. Μελετικθκε και κινικθκε διαδικαςία επαναςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ υδροδότθςθσ των άνυδρων νθςιϊν του Αιγαίου. Ταυτόχρονα, πετφχαμε για το 2015 μειωμζνθ τιμι ανά κυβικό μζτρο νεροφ, ςτουσ διαγωνιςμοφσ που διεξιχκθςαν ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα χρόνια. Ολοκλθρϊκθκε θ ςυγκρότθςθ του Συμβουλίου Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ϊςτε μετά τισ εκλογζσ, παρουςία του Πρωκυπουργοφ, να γίνει θ πρϊτθ πανθγυρικι ςυνεδρίαςθ. Κινικθκαν οι διαδικαςίεσ, για τθ ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Κρουαηιζρασ. Ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ για τθ δθμιουργία του πλαιςίου και τθν επζκταςθ του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου ςτα τουριςτικά θμερόπλοια, που διενεργοφν καλάςςια ταξίδια. Για το αγκυροβόλιο ςτθ Νεάπολθ Βοιϊν, αναςτείλαμε τθ λιψθ οριςτικϊν αποφάςεων και κινιςαμε διαδικαςία ευρείασ διαβοφλευςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αιτιματα των αυτοδιοικθτικϊν αρχϊν τθσ περιοχισ και τθσ πλειοψθφίασ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ςχετικά με τθν αναγκαία προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. *** Για να εξαςφαλιςτοφν όλα τα παραπάνω, καταβλικθκαν κακθμερινά εξαιρετικά ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ από τισ Τπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ του Λιμενικοφ ώματοσ και του Τπουργείου, με κακθμερινι ςχεδόν παρακολοφκθςθ από το γραφείο Τπουργοφ. Αςφαλώσ, ςε αυτό το επτάμθνο, δε ςτάκθκε δυνατό να υλοποιθκοφν βαςικζσ πτυχζσ του προγράμματόσ μασ. Επιδιώξαμε, ωςτόςο, να αντιμετωπίςουμε διςεπίλυτα προβλιματα που χρόνιηαν, δίνοντασ τισ αναγκαίεσ λφςεισ. Η παραπάνω παρουςίαςθ είναι μόνο ενδεικτικι τθσ ςυνολικισ προςπάκειασ. 12

13 Η δουλειά αυτι απζδωςε ζνα ζργο κακθμερινών λφςεων, που κα απαιτοφςε πολλζσ ςελίδεσ για να καταγραφεί. Δεν ζχουμε ζπαρςθ, δεν ιςχυριηόμαςτε ότι κάναμε όλα όςα κα ζπρεπε, για ζνα, όμωσ, είμαςτε περιφανοι. Κινθκικαμε με βάςθ τισ αξίεσ και τα πιςτεφω μασ, χωρίσ να προτάξουμε κομματικζσ ι άλλεσ ςκοπιμότθτεσ, ςεβαςτικαμε το κάκε ςτζλεχοσ, είτε του Λιμενικοφ ώματοσ, είτε του πολιτικοφ προςωπικοφ, υπεραςπίηοντασ τθν αξιοπρζπεια και τθν χωρίσ παρεμβάςεισ άςκθςθ των κακθκόντων, τουσ κακενόσ και τθσ κάκε μίασ. Η ςπορά που ζγινε ςε αυτι τθν επτάμθνθ παρουςία ςτο Τπουργείο, κα αποδώςει καρποφσ τθν αμζςωσ επόμενθ περίοδο. Θοδωρισ Δρίτςασ και οι ςυνεργάτεσ του 13

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων»

Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Ενθμερωτικό θμείωμα για το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» Σαυτότθτα του Προγράμματοσ Αξιοποιϊντασ 72 εκ. ευρϊ από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων» του

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ακινα, 27 Ιουλίου 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο ςχεδιαςμόσ και ψιφιςθ αναπτυξιακοφ νόμου είναι πρϊτθσ προτεραιότθτασ προκειμζνου να ενιςχυκεί θ επενδυτικι δραςτθριότθτα και γενικότερα θ οικονομία, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα