ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 43) και εκπροσωπείται νόµιµα 2) Της Πανελλαδικής Ένωσης Εργατοτεχνικού και Υπαλληλικού Προσωπικού Ελαιουργοσαπωνοποιείων Πηρυνεαλιουργείων Σπορελαιουργείων Καλλυντικών και Απορρυπαντικών που εδρεύει στον Πειραιά (οδός ηµ. Οµήρου Σκυλίτση αρ. 14) και εκπροσωπείται νόµιµα 3) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων ΒΙΒΕΧΡΩΜ που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής (θέση Βαθύ Πηγάδι) και εκπροσωπείται νόµιµα 4) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (19 ο χλµ Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και εκπροσωπείται νόµιµα. 5) Του Συλλόγου Εργατοϋπαλλήλων Βιοµηχανίας Κατεργασίας Ελαστικού ΙΜΑΣ ΣΥΡΜΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Βόλο (Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, Β-7) και εκπροσωπείται νόµιµα 6) Του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Εργαζοµένων Εταιρείας ΖΑΝΑΕ Α.Ε. που εδρεύει στην Σίνδο (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης Σίνδου, Β φάση Γ είσοδος) και εκπροσωπείται νόµιµα 7) Του Σωµατείου Εργατοϋπαλλήλων Εργοστασίου ΑΠΚΟ-ΜΟΡΝΟΣ που εδρεύει στην Θήβα (7 ο χλµ Θηβών Χαλκίδας) και εκπροσωπείται νόµιµα 8) Του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Εργοστάσιο Βόλου της Εταιρείας «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Βόλο (ΒΙΠΕ Βόλου) και εκπροσωπείται νόµιµα 9) Του Σωµατείου Εργαζοµένων στο Εργοστάσιο της εταιρίας «Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ» που εδρεύει στο µαγικό Ξάνθης και εκπροσωπείται νόµιµα. KATA Του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ. 40) και εκπροσωπείται νόµιµα Περί ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1) Της υπ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. 2778/ ) 1

2 2) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξεως ή παραλείψεως της ιοίκησης / Με την παρούσα αιτούµεθα την ακύρωση της υπ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 Απόφασης του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β µε αριθµό φύλλου 2778/ (και ηµεροµηνία κυκλοφορίας την ) η οποία εκδόθηκε δήθεν κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 και καθόρισε τις εργασίες και οι ειδικότητες οι οποίες από θεωρούνται ως βαριές και ανθυγιεινές καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξεως της ιοίκησης για τους κατωτέρω νόµιµους και βάσιµους λόγους και όσους επιφυλασσόµεθα να προσθέσουµε στο µέλλον νοµίµως και εµπροθέσµως. Σύντοµο Ιστορικό Με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 ορίσθηκε ότι «1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α ), ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.). Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από για όλους τους εργαζοµένους. Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα τα οποία εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, εφόσον συµπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως , εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ. Οι λοιποί εργαζόµενοι που εξαιρούνται από τον πίνακα ΒΑΕ, λαµβάνουν την προσαύξηση που προβλέπεται από το άρθρο 32 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α ) για τις ηµέρες ασφάλισής τους στα ΒΑΕ. 2 Ο πίνακας αυτός µπορεί να τροποποιείται ή να συµπληρώνεται µε την ίδια διαδικασία σε χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα των τριών ετών από τη δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης της πρώτης παραγράφου» Στη συνέχεια κατ εφαρµογή της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 εκδόθηκε η προσβαλλοµένη πράξη υπ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 2

3 του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β µε αριθµό φύλλου 2778/ ) µε θέµα Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες. Υπό Α. της Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται οι βαριές και ανθυγιεινές εργασίες µε τις έναντι αυτών ειδικότητες και η υπό Β. οι ειδικότητες εργαζοµένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή χώρο εργασίας που απασχολούνται. Τέλος ορίζεται ότι η απόφαση αυτή ισχύει από Ειδικότερα: «Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία Οι µε οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης µεταλλευτικών προϊόντων, της καµινείας και του εµπλουτισµού του µεταλλεύµατος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου 1Α) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη. Οι απασχολούµενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη. 2) Οικοδοµικές και τεχνικές εργασίες Όλοι οι ασφαλιζόµενοι, βάσει των άρθρων του Κανονισµού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουµένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού 3) Τσιµεντοβιοµηχανίες Όλο το απασχολούµενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό εκτός των υπαλλήλων γραφείου 4) Κατεργασία µαρµάρων Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας µαρµάρων καθώς και οι απασχολούµενοι στην παραγωγή - παρασκευή µαρµαροψηφίδων & µαρµαρόσκονης 5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ-θηραϊκής γης Τριβείς - ψήστες-µυλωνάδες - τροφοδότες 6) Κεραµοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο µε την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγµα και ταξινόµηση αυτών 8) Βυρσοδεψία Εργατοτεχνίτες µεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρ ήσεως,δεµατοποιήσεως & κατεργασίας των ακατέργαστων δερµάτων 9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών Εργάτες σφαγής, εκδοράς,, καθαρισµού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων, εργάτες καθαρισµού των χώρων σφαγής 10) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών µετάλλων Καµινευτές-λεβητοποιοί-πασαδόροι-πυρωτές-κοντραδόροι-καρφωτές-καλαφάτες- 3

4 οξυγονοκολλητές-ηλεκτροσυγκολλητές,συγκολλητές δι` αργιλοθερµικής µεθόδου-πελεκητέςαναµεταλλωτές-αµµοβολητές-χύτες-τήκτες-επιµεταλλωτές-γαλβανοπλάστες-χειριστές καµίνων ανατήξεως Ζήµενς-Μαρτέν,αναγωγέων Μπεσεµέρ ή Τόµας, ηλεκτρικών καµίνων αναγωγήςχειριστές µηχανικής σφύρας - βαφείς - σκληρυντές µετάλλων δι` εµβαπτίσεως, δε`ενανθρακώσεως, διά κυανιώσεως, δι` εναζωτώ- σεως, δι` επιφανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως - ανοπτητές µετάλλων - χειριστές κλιβάνων ανοπτήσεως - χειριστές ελάστρων - σιδηρουργοί-σφυρήλατες - κατασκευαστές µολύβδινων σφαιριδίων και σωλήνων, κατασκευαστές τυπογραφικών στοιχείων - µολυβδουργοί - εργατοτεχνικό προσωπικό εξυπηρέτησης υψικαµίνων (πλατφόρµας - ψύξεως - µεταλλάκτες - χύτες χελωνών χάλυβος) - εργάτες κονιοποιήσεως σµύριδος 10 Α) Βιοµηχανίες παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ µετάλλων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου 10 Β) Βιοµηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσµατα ή σύρµατα από χάλυβα θερµής ελάσεως. Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου 11) Υαλουργία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσµητές, εφαρµοστές και καθαριστές σχηµατοδοτικών µηχανών 12) Βιοµηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού µίγµατος 13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χηµικοί που εργάζονται στην παραγωγή 14) Παραγωγή ανόργανων οξέων Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χηµικοί που εργάζονται στην παραγωγή 15) Χηµική Βιοµηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) και οι χηµικοί που εργάζονται στην παραγωγή 16) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και συσκευασίας χηµικών λιπασµάτων Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου 17) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρµάκων Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας,εκτός των υπαλλήλων γραφείου 18) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρµάκων και θειικού αργιλίου, καλλυντικών,αρωµάτων και κτηνιατρικών φαρµάκων Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας, εκτός των υπαλλήλων γραφείου 19) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και µεταφοράς οστών 20) Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωµάτων, βερνικιών και µελανών. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή - εκτός των πακεταριστών - τεχνικοί και χηµικοί 4

5 21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες α. Εκκοκκιστήρια βάµβακος Χειριστές εκκοκκιστικών µηχανών και λίντερ β. Κλωστήρια α) Εργατοτεχνίτες σκουτσερ - χαρτζίων - συρτών - κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και µποµπινούδες β) Όλοι οι απασχολούµενοι στη νηµατοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών γ. Υφαντήρια Υφαντές-Υφάντριες (Βαµβακερών, µαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης). δ. Βαφεία Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στη βαφή και απόπλυση υφασµάτων και νηµάτων ε. Φινιριστήρια Οι απασχολούµενοι στο κολλάρισµα, οι απασχολούµενοι στα µηχανήµατα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισµα, στέγνωµα, σιδέρωµα, περιτύλιγµα του υφάσµατος). στ. Σχοινοποιία Οι απασχολούµενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούµενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση ζ. Καναβουργία Οι απασχολούµενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση 22) Ηλεκτροµηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου µέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τµήµατα κλωστοϋφαντουργίων Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.σιδερώτριες και διαλογείς ιµατισµού απασχολούµενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιµο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησης τους κατά µισθολογική περίοδο. 23) Βιοµηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής ανόργανων χρωµάτων. Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία 24) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών µολύβδου Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 25) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριµάχων και οξυµάχων υλικών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιοµηχανικών κλιβάνων και οι κτίστες 26) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό - χηµικοί 26 Α) Συγκρότηµα εργοστασίων Υµηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούµενοι εντός του χώρου των τµηµάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας, Αυτοµάτων Μηχανηµάτων,Πριονίων,ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ) 27) Οινοπνευµατοποιία, Οινοποιία, Ποτοποιία,Ζυθοποιία Οι απασχολούµενοι στην πλύση δεξαµενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος 28) Προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούµενο σε αερολιµένες Εργαζόµενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιµένων 5

6 29) Αεροπορική Βιοµηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική) Οι απασχολούµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου, εξαιρουµένων υπαλλήλων γραφείου, θυρωρών, φυλάκων, επιστατών 30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί µε φορητές κάµερες. 31) Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Κλινικές,, Μικροβιολογικά και Βιοχηµικά Εργαστήρια, Υγειονοµικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισµών Νοσοκόµοι-νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, θαλαµηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραµατόζωων, Συσκευαστές ορρών-εµβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίµατος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών Υγείας,καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζοµένων στα ηµόσια Νοσοκοµεία, καθαρίστριες 32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάµους και εµφανίσεις 33) Σταθµοί αναπαραγωγής ζώων Σταυλίτες, νοσοκόµοι κτηνών, καθαρίστριες των σταθµών αναπαραγωγής ζώων,παρασκευαστές, επιµελητές πειραµάτων απασχολούµενοι αποκλειστικά στους σταθµούς αναπαραγωγής, απεντοµωτές, σπερµατολήπτες και σπερµατεγχύτες 34) Βιοµηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή, πολυµερισµό πρώτης ύλης, αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης, τανυσµού πολυπροπυλενίου 35) Καπναποθήκες Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουµένων των εµπειρογνωµόνων καπνού 36) Καπνοβιοµηχανίες Οι απασχολούµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουµένων εµπειρογνωµόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου 37) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου Οι εργατοτεχνίτες τµήµατος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές 38) Εταιρείες πετρελαιοειδών Οι απασχολούµενοι στον εργοστασιακό χώρο, εκτός από υπαλλήλους γραφείου, διακίνησης και διάθεσης καυσίµων 39) Εταιρείες εµφιάλωσης υγραερίων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων, θυρωρών και επιστατών 40) ιυλιστήρια πετρελαίων Όλοι οι εργαζόµενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εκτός των υπαλλήλων που απασχολούνται αποκλειστικά στους χώρους των γραφείων 6

7 41) Λιµενικοί χώροι Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών 42) Ναυπηγεία Όλοι οι απασχολούµενοι σε ναυπηγούµενα ή επισκευαζόµενα και µετασκευαζόµενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των µονίµων, πλωτών δεξαµενών και των ναυπηγικών κλινών 43) Κ.Π.Ε ηµόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε Οι απασχολούµενοι στην Α` Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 44) Ιχθυόσκαλες Όλο το προσωπικό το απασχολούµενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός ιευθυντών και ιοικητικών Υπαλλήλων 45) Ιχθυοκαλλιέργειες - Ιχθυοτροφεία ύτες και απασχολούµενοι στη συντήρηση ιχθυοκλωβών 46) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων 47) Τυροκοµεία Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής 48) Αλλαντοποιία Εργατοτεχνίτες απασχολούµενοι στην παρασκευή,στους θαλάµους ψήσεως, βρασµού και καπνίσµατος, καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας 49) Παραγωγή υαλοβάµβακα Οι απασχολούµενοι στα τµήµατα µείγµατος, βακελίτη, κλιβάνων, µηχανής ινοποίησης TEL παραγωγής 50) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών Οι απασχολούµενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµίαντου και υλικών που περιέχουν αµίαντο 51) Επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές Οδηγοί βαρέων φορτηγών µεικτού βάρους άνω των 3.5 τόνων, λεωφορείων, πούλµαν, οχηµάτων σταθερής τροχιάς, οδηγοί ταξί νοµού Αττικής και Θεσσαλονίκης, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες, καθαριστές λεωφορείων 52) Χονδρικό και λιανικό εµπόριο τροφίµων και συναφών ειδών Οι εργαζόµενοι στους θαλάµους και προθαλάµους ψύξης προϊόντων 53) Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος Χειριστές αντλιών σκυροδέµατος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων µε αναµικτήρα µεταφοράς σκυροδέµατος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέµατος 54) Αµαξοποιία Όλοι οι απασχολούµενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουµένων των απασχολούµενων στο σέρβις αυτοκινήτων 55) Στρατιωτικές Υπηρεσίες Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές 7

8 56) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειµένων Οι απασχολούµενοι στο τµήµα των σπαστήρων 57) Βιοµηχανία κρέατος Οι απασχολούµενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάµων καθώς και εντός των θαλάµων επεξεργασίας κρέατος (τεµαχισµού κλπ.) 58) Χηµική Βιοµηχανία Όλοι οι εργαζόµενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούµενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χηµικών βιοµηχανιών 59) Υπηρεσίες Υγιεινής Εργατοτεχνίτες υπονόµων (επισκευή,συντήρηση και καθαρισµός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκοµιδής, διαλογής, επιστασίας,µεταφοράς και καταστροφής απορριµµάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές,χειριστές µηχανικών σαρώθρων, εργαζόµενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισµού αυτοκινήτων και µέσων καθαριότητας, εργάτες ψεκασµού εστιών µόλυνσης,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροποµποί, ταφείς και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες,εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόµενοι στην µονάδα βιολογικού καθαρισµού της Ψυτάλλειας και στα τµήµατα εσχάρωσης και εξάµµωσης της Ακροκεράµου Κερατσινίου, οι απασχολούµενοι στα αντλιοστάσια λυµάτων βιολογικών καθαρισµών 60) Παρασκευή αλιπάστων Όλο το απασχολούµενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό 61) Βιοµηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας, πυρηνελαιουργίας, ελαιουργίας και σαπουνοποιίας Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τµήµατα παραγωγής Β. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η` ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 1. Θερµαστές ή αρχιθερµαστές στερεών και υγρών καυσίµων 2. Ματσακονιστές 3. Υφαλοχρωµατιστές 4. Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίµων και συγκροτήµατος λεβητοστασίων 5. Εργάτες αλιείας θαλάσσης 6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών µηχανηµάτων 7. Απασχολούµενοι σε ψυκτικούς θαλάµους θερµοκρασίας κατώτερης των 4 βαθµών Κελσίου 8. Χηµικοί (εκτός των χηµικών οινολογικών εργαστηρίων) και εργοδηγοί χηµικοί και βιοχηµικοί απασχολούµενοι σε χώρους παραγωγής και εργαστήρια 9. Νυχτοφύλακες 10. Λιθοξόοι 11. ύτες - Σπογγαλιείς 12. Εργάτες φορτηγίδων 13. Κατασκευαστές τσιµεντοπλίνθων, τσιµεντοστύλων, τσιµεντοσωλήνων, πλακών από τσιµέντο 14. Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων 8

9 15. Υποδηµατοποιοί - Υποδηµατεργάτες 16. Ψήστες 17. Λατζέρηδες 18. Σερβιτόροι µε νυχτερινή απασχόληση (απασχολούµενοι τουλάχιστον 3 ώρες µεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόµενης µέρας) 19. Αδειούχοι, πτυχιούχοι ή διπλωµατούχοι πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες µηχανές µε ιπποδύναµη άνω των 40 ίππων 20. Καθαριστές των διπυθµένων και των δεξαµενών των πλοίων 21. Αποκλειστικώς απασχολούµενοι δια µηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι) 22. Αρτεργάτες - Σιµιτεργάτες (ζυµωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)- Μυλωθροί 23. Καθαριστές - Καθαρίστριες µε πλήρη απασχόληση, πλην εκείνων που απασχολούνται σε: α. γραφεία δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ, ΟΤΑ Α` και Β` βαθµού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙ που ανήκουν στο Κράτος, καθώς και στις δηµόσιες επιχειρήσεις,οργανισµούς και Α.Ε που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α` και Β` του ν.3429/2005 όπως ισχύουν και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόµενους φορείς β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. 24. ασεργάτες (απασχολούµενοι σε εργασίες υλοτόµησης, µετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) - Ρητινοσυλλέκτες 25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούµενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ. 26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων, απασχολούµενοι αποκλειστικά µε την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών, υγιεινής και θερµάνσεως των οικοδοµών καθώς και των υπογείων δικτύων 27. Νεκροποµποί 28. ιαµορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λπ. 29. Εργατοτεχνίτες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης σωληνωτών ικριωµάτων 30. Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου 31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια και µονάδες παραγωγής 32. α. Οι απασχολούµενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων µεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των VOLT), γοµωτές - πυροδότες β. Οι απασχολούµενοι στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α) γ. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, εργαζόµενοι εντός φρεατίων (µουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και εναερίτες ηλεκτρολόγοι δ. Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείµενο αυτό κατά κύριο λόγο 9

10 33. Οι εργαζόµενοι κατά κύριο επάγγελµα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων και οι εργαζόµενοι κατά κύριο επάγγελµα εντός των θερµοκηπίων 34. Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονοµικές µονάδες παραγωγής ασφάλτου 35. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανοµής 36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασµού 37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτηµάτων 38. Μηχανοξυλουργοί, χειριστές ξυλουργικών µηχανηµάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων, κουφωµάτων, παρκετών και λοιπών ειδών» Με την προσβαλλοµένη καθορίζονται τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που είναι κοινά για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι την ισχύ της προσβαλλοµένης σχετική πρόβλεψη και καθορισµός των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων υπήρχε στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 ΦΕΚ Β 816/1965). Η ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι ακυρωτέα για τους λόγους που αµέσως κατωτέρω αναλύουµε. Το έννοµο συµφέρον µας Με έννοµο συµφέρον αιτούµεθα την ακύρωση της προσβαλλοµένης Υπουργικής Απόφασης δεδοµένου ότι η προσβαλλοµένη εξαίρεσε από τις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, εργασίες οι οποίες σύµφωνα µε το άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 ΦΕΚ Β 816/1965) µέχρι σήµερα χαρακτηρίζονταν ως τέτοιες και οι οποίες αφορούν άµεσα τους εργαζοµένους του κλάδου χηµικής βιοµηχανίας. Βεβαίως µε το σηµείο υπ αριθµ. 58 της προσβαλλοµένης υπάγονται οι εργαζόµενοι στη χηµική βιοµηχανία, ιδωµένη προφανώς περιοριστικά αντιστοιχίζοντας µε την περίπτωση 81 στον Κανονισµό του ΙΚΑ. Βέβαια και πάλι εξαιρούνται οι απασχολούµενοι στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών, που στον Κανονισµό του ΙΚΑ επεκτεινόταν και σε αυτούς η ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αποκλείσθηκαν, όµως, ενώ υπήρχε ρητή αναφορά σε ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων της χηµικής βιοµηχανίας, σωµατεία των οποίων εργαζοµένων είναι µέλη της πρώτης εξ ηµών Οµοσπονδίας. Ειδικότερα, µε την προσβαλλοµένη απόφαση: α) εξαιρέθηκαν οι ειδικότητες των τεχνικών και επιστατών της χηµικής βιοµηχανίας και βιοτεχνίας παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού (υπ αριθµ. 15 στον Κανονισµό του ΙΚΑ), β) εξαιρέθηκαν οι εργάτες συσκευασίας των βιοµηχανιών παραγωγής 10

11 απορρυπαντικών (υπ αριθµ. 15Α στον Κανονισµό του ΙΚΑ) γ) εξαιρέθηκαν οι επιστάτες των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής και παρασκευής οργανικών χρωµάτων, βερνικιών και µελανών (υπ αριθµ. 20 στον Κανονισµό του ΙΚΑ) δ) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στη βιοµηχανία και βιοτεχνία ελαστικού, ήτοι ζυµωτές παρασκευαστές κόλλας-συγκολλητές-παρασκευαστές µειγµάτων-πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως κλιβανείς-βαφείς δι εµβαπτίσεως αναγοµωταί (υπ αριθµ. 27 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) ε) εξαιρέθηκε το εργατοτεχνικό προσωπικό της βιοµηχανίας ελαστικών και αεροθαλάµων µεταφορικών µέσων (υπ αριθµ. 27 α στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) στ) εξαιρέθηκαν οι επιστάτες της βιοµηχανίας εκρηκτικών υλών και πυρίτιδων (υπ αριθµ. 30 στον Κανονισµό του ΙΚΑ) ζ) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στο τµήµα τρυγίων, οι θερµαστές και οι βοηθοί στερεών καυσίµων των οικοπνευµατοποιείων (υπ αριθµ. 27 στον Κανονισµό του ΙΚΑ) η) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στην παρασκευή αµυλοσακχάρου και φρουκτολίνης (υπ αριθµ. 34 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ) θ) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι στα τµήµατα αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών περιεχουσών αµίαντο. (υπ αριθµ. 42 στον Κανονισµού του ΙΚΑ) ι) εξαιρέθηκαν οι εργαζόµενοι εντός των µονάδων παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών (υπ αριθµ. 69 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ), τέλος κ) εξαιρέθηκαν οι απασχολούµενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυµών αρτοποιίας (υπ αριθµ. 70 στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ), κα) στις επιχειρήσεις πυρηνελαιουργίας και ελαιουργίας περιορίσθηκε στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τµήµατα παραγωγής, (υπ αρθµ. 24 και 25 του άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ καλύπτοντο ειδικότητες εργαζοµένων που απασχολούντο στη φόρτωση και εκφόρτωση εκχυλιστικών συσκευών, οι εργάτες αυλής, κ.α. Οι ανωτέρω ειδικότητες που εξαιρέθηκαν ανήκουν στον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας και µας αφορούν άµεσα. Στη δεύτερη εξ ηµών συµµετέχουν εργαζόµενοι των εταιριών παραγωγής απορρυπαντικών Unilever, Colgate-Palmolive, Rolco Βιανιλ Α.Ε. και Rico A.E.. Στην τρίτη και τέταρτη εργαζόµενοι στις βιοµηχανίες χρωµάτων ΒΙΒΕΒΧΡΩΜ και ΧΡΩΤΕΞ, στην πέµπτη εργαζόµενοι στη βιοµηχανία ελαστικών ΙΜΑΣ ΣΥΡΜΑ Α.Ε., στην έκτη εργαζόµενοι της εταιρίας παραγωγής ζυµών αρτοποιείας ΖΑΝΑΕ Α.Ε., στην έβδοµη εργαζόµενοι στη βιοµηχανία πλαστικών ΑΠΚΟ-ΜΟΡΝΟΣ, στην όγδοη στη βιοµηχανία απορρυπαντικών ΕΥΡΗΚΑ και στην ένατη στη βιοµηχανία πλαστικών ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ. 11

12 Πρώτος Λόγος Ακύρωσης Παραβίαση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης κατ άρθρο 43 του Συντάγµατος α Με την προσβαλλοµένη εισάγονται κανονιστικές διατάξεις που καταργούν προηγούµενη διάταξη του Κανονισµού του ΙΚΑ. Αναγκαία για αυτό είναι η κατ άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β του Συντάγµατος υφιστάµενη ειδική νοµοθετική εξουσιοδότηση σε αρµόδιο όργανο της ιοίκησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3863/2010 ορίζεται ότι «1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων καταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» παραπέµποντας στην Επιτροπή του άρθρου 20 του ν. 3790/2009, άρθρο το οποίο είναι το πρώτο που µνηµονεύεται στην προσβαλλοµένη. Με τη διάταξη του εν λόγω άρθρου θεσπίσθηκε η Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, η οποία λειτουργεί και γνωµοδοτεί σύµφωνα µε το συγκεκριµένο και ειδικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο αυτό. Η Επιτροπή αυτή απαραιτήτως γνωµοδοτεί γι αυτό, άλλωστε θεσπίσθηκε νοµοθετικά- προκειµένου να καταρτισθεί ένας ενιαίος πίνακας για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που θα εµφορείται της ισχύος Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Εποµένως αφ ης εφαρµόζεται το άρθρο 20 του ν. 3790/2009 η νοµοθετική εξουσιοδότηση ορίζει από κοινού δυο όργανα της ιοίκησης να αποφασίσουν και όχι µόνος του ο Υπουργός Εργασίας, ασχέτως εάν στο άρθρο 17 του ν. 3863/2010 ορίζεται αποκλειστικά ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Περαιτέρω, ανατέθηκε στον Υπουργό Εργασίας µε το άρθρο 17 του ν. 3863/2010 να θεσπίσει το συγκεκριµένο προσβαλλοµένο πίνακα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, που καταλαµβάνει πρόσωπα και φορείς που δεν υπάγονται στις αρµοδιότητες του Υπουργείου του, όπως είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οπότε θα ήταν αναγκαία η συµµετοχή και του Υπουργού ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 κατ εφαρµογή της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλοµένη πράξη είναι γενική και αόριστη. Η νοµοθετική εξουσιοδότηση, όπως έχει κρίνει το ικαστήριό Σας, για να είναι νόµιµη, πρέπει να είναι ειδική και ορισµένη, δηλαδή, µε συγκεκριµένα στοιχεία και παραµέτρους να προσδιορίζει το αντικείµενό της. εδοµένου ότι στην προκειµένη περίπτωση 12

13 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων σε όργανο της ιοίκησης και δη τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως δέχεται το ικαστήριο Σας, (ΟλΣτΕ 1210/2010, σκέψη 13) απαιτείται το νοµοθετικό κείµενο να περιέχει όχι µόνον τον καθ ύλη προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης αλλά επί πλέον και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω σε γενικό, ορισµένο, όµως πλαίσιο, σύµφωνα µε το οποίο θα ενεργήσει η ιοίκηση για να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα. Η υπό κρίση νοµοθετική εξουσιοδότηση δεν περιέχει κανένα απολύτως στοιχείο επί της ουσιαστικής ρύθµισης, ούτε βέβαια γενικές αρχές και κατευθύνσεις που καθορίζουν τα πλαίσια της ρύθµισης των θεµάτων που αφορά λ.χ. µε ποια κριτήρια θα γίνει η διάκριση των ειδικοτήτων και χώρων εργασίας που θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Για το λόγο αυτό είναι γενική και αόριστη, κατά συνέπεια αντισυνταγµατική, καθώς αντίκειται στην απαίτηση του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος για παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Η προσβαλλοµένη, λοιπόν, πράξη που εκδόθηκε µε βάση τη νοµοθετική αυτή εξουσιοδότηση είναι ακυρωτέα. Ως εκ τούτου, η προσβαλλοµένη είναι ακυρωτέα διότι εκδόθηκε µόνον από τον Υπουργό Εργασίας καθ υπέρβαση και της νοµοθετικής εξουσιοδότησης και των αρµοδιοτήτων του. β. Επίσης η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε εκτός των χρονικών ορίων που τάσσει η νοµοθετική εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010. Ειδικότερα στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι «Ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων εφαρµόζεται από για όλους τους εργαζοµένους». Ο νοµοθέτης λαµβάνοντας υπ όψιν τις διεργασίες που έπρεπε να προηγηθούν, την επιστηµονική τεκµηρίωση που όφειλε να περιβάλλεται η αναγκαία γνωµοδότηση της Επιτροπής (σχετικός ο τρίτος λόγος ακύρωσης), άφησε χρονικό περιθώριο σχεδόν ενός έτους για να εφαρµοσθεί ο νέος πίνακας από Η (κοινή) Υπουργική απόφαση έπρεπε να έχει εκδοθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου µε απώτατο όριο την Αντιθέτως δηµοσιεύθηκε και κυκλοφόρησε στις , αφού παρήλθε δηλαδή σχεδόν ένα εξάµηνο. Ακόµα και αν µπορεί να θεωρηθεί ο προβλεπόµενος χρόνος έκδοσης µιας υπουργικής απόφασης ως ενδεικτικός, -και τούτο πολλές φορές είναι λογικό, όταν ιδίως πρόκειται για προεδρικά διατάγµατα που πρέπει να τύχουν της επεξεργασίας του ικαστηρίου Σας- η έκδοση αυτής πρέπει να γίνει εντός ευλόγου χρόνου και στην περίπτωσή µας αυτός ο εύλογος χρόνος είχε (χρονικά) πλουσιοπάροχα προσδιορισθεί και είναι ο ένας χρόνος. εν είναι αντιληπτό γιατί η 13

14 υπέρβαση αυτή παρά µόνο προκειµένου να παραβιασθούν ουσιώδεις διατάξεις του νόµου, όπως αµέσως κατωτέρω θα αναπτύξουµε. Εποµένως κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλοµένης δεν ήταν ισχυρή η όποια νοµοθετική εξουσιοδότηση παρείχε ο νόµος. εύτερος Λόγος Ακύρωσης α. Η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση κατ ουσίαν διάταξης νόµου και για το λόγο αυτό κατέστη ακυρωτέα. Ειδικότερα, στο άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το Π.. 63/2005 προβλέπεται ότι η κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση έκδοση από οιοδήποτε διοικητικό όργανο κανονιστικών πράξεων που συνεπάγεται «κάθε είδους δαπάνες σε βάρος του ηµοσίου» επιτρέπεται µόνον αν έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο νόµος αναφερόµενος στις δαπάνες χρησιµοποιεί τον όρο κάθε είδους προκειµένου να καλύψει όλες τις οικονοµικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η θεσπιζόµενη ρύθµιση. Στην προσβαλλοµένη πράξη και στο σηµείο 6 του προοιµίου της αναγράφεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Η κρίση αυτή όµως είναι εσφαλµένη για τους λόγους που θα αναπτύξουµε αµέσως κατωτέρω και αποδεικνύει δε ότι δεν υπάρχει σχετική εγγραφή για τη δαπάνη που προκαλεί η προσβαλλοµένη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Η προσβαλλοµένη πράξη ουσιαστικά περιορίζει τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανθυγιεινές. Από για τους απασχολουµένους σε εργασίες που εξαιρούνται (και δεν περιορίζονται σε αυτές που αναγράφουµε αµέσως ανωτέρω και αφορούν µόνον τον κλάδο της χηµικής βιοµηχανίας) δεν θα καταβάλλονται πλέον οι αυξηµένες εισφορές των βαρέων και ανθυγιεινών (ήτοι 42,66 % αντί για 39,06% που καταβάλλεται για τα µεικτά, 50,66 % αντί για 45,06% που καταβάλλεται για τα Μεικτά ΕΤΕΑΜ, 35,01% αντί για 31,41 που καταβάλλεται για τον κλάδο σύνταξης, 43,01% αντί για 37,41% που καταβάλλονται για τον κλάδο συντάξεως ΕΤΕΑΜ] Ο περιορισµός αυτός οδηγεί σε συρρίκνωση των εισπραττοµένων ασφαλιστικών εισφορών και µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων. Την απώλεια αυτή θα κληθεί να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισµός µε νέες δαπάνες, οι οποίες και δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν κατά την έκδοση της προσβαλλοµένης πράξεως, και για αυτό κατέστη ακυρωτέα. 14

15 Θα µπορούσε βεβαίως κανείς να ισχυρισθεί ότι από τη στιγµή που υπήρξε συρρίκνωση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, υφίσταται ελάφρυνση των ασφαλιστικών φορέων καθώς παρατείνεται η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος των επαγγελµάτων που απαλείφονται από τον πίνακα και εποµένως σε βάθος χρόνου οφελείται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης αφού αφενός αναστέλλεται και αφετέρου περιορίζεται η διάρκεια χορήγησης της σύνταξης γήρατος. Ακόµα και υπό αυτή την θεώρηση (κάτι που σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να αποδειχθεί και για αυτό θα ήταν αναγκαία µια οικονοµική και αναλογιστική µελέτη, που ελλείπει), το βέβαιο είναι ότι για το 2012 η σύνταξη του προϋπολογισµού του οποίου είχε προηγηθεί της εκδόσεως της προσβαλλοµένης, µόνον επιβάρυνση µπορεί να έχει, καθώς µειώνονται άµεσα οι εισφορές των ταµείων, όπως αµέσως ανωτέρω προαναφέραµε, ενώ η χορήγηση σύνταξης και η κατοχύρωση δικαιώµατος είναι µελλοντική και αναφέρεται σίγουρα σε µεταγενέστερα έτη (µετά το 2015). Είναι δε γνωστή η οικονοµική δυσχέρεια των ταµείων στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία. Η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου. Ειδικότερα, ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το Π.. 63/2005 ότι στο κείµενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελευταίο άρθρο αναγράφεται υποχρεωτικά το µέγεθος της δαπάνης, η κατανοµή της σε οικονοµικά έτη και ο τρόπος που αυτή θα καλυφθεί, ενώ στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοσή της. Όπως γίνεται δεκτό από το ικαστήριό Σας σε περίπτωση που τα στοιχεία έχουν παραληφθεί η κανονιστική πράξη είναι άκυρη και ακυρωτέα. β. Όπως το Σύνταγµά µας στο άρθρο 79 παρ. 2 προβλέπει όλα τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να αναγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό, επιδιώκοντας να θέσει περιορισµούς στην νοµοθετική εξουσία όταν θέτει ρυθµίσεις που συνεπάγονται δαπάνες, µε τη σειρά της η νοµοθετική εξουσία µε τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (που κωδικοποιήθηκε στον Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ως άρθρο 90) θέτει αντίστοιχους περιορισµούς στην νοµοθετική εξουσία της ιοικήσεως. Στόχος είναι να αποφευχθεί η έκδοση κανονιστικής πράξεως η οποία προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. Η πρόβλεψη αυτή η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες ουσιαστικά υποχρεώνει τη ιοίκηση να εξετάζει πριν από την έκδοση οιασδήποτε διοικητικής πράξεως τις οικονοµικές επιπτώσεις της εις βάρος 15

16 του κρατικού προϋπολογισµού. Στην προκειµένη περίπτωση, αν και δηµιουργείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό, δεν έχει τηρηθεί ο τύπος που τάσσει ο νόµος και για το λόγο αυτό η προσβαλλοµένη κατέστη ακυρωτέα. Επειδή η προσβαλλοµένη παραβίασε την εγγενή υποχρέωση να προσδιορίσει τις οικονοµικές επιπτώσεις, παραβιάζοντας ουσιώδη διάταξη νόµου, αλλά και τον απαιτούµενο από το νόµο τύπο είναι ακυρωτέα. Τρίτος Λόγος Ακύρωσης Με τον παρόντα λόγο, όπως θα αναπτύξουµε αµέσως κατωτέρω, πέραν των τυπικών ζητηµάτων, αποκαλύπτεται και η επιστηµονική ένδεια της ιοίκησης, ώστε αυθαίρετα να απαλείψει τα επαγγέλµατα που είναι προφανές ότι εκτελούνται υπό συνθήκες ανθυγιεινές επηρεάζοντας άµεσα τη ζωή των εργαζοµένων. Με µια πρόταση η προσβαλλοµένη δεν έλαβε υπ όψιν της τη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής, προσβάλλοντας ευθέως το νόµο καθιστώντας εαυτήν καθ όλα αυθαίρετη. Η διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 προβλέπει την έκδοση της προσβαλλοµένης αποφάσεως µετά από γνώµη της προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Στο άρθρο 20 του ν. 3790/2009 ορίζεται «1. Στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνίσταται διαρκής Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων µε αρµοδιότητα τη γνωµοδότηση για την υπαγωγή εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί µε βάση τα επιστηµονικά και τεχνικά δεδοµένα, τις κρατούσες διεθνώς αντιλήψεις και τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας, όπως εκάστοτε διαµορφώνονται. Η επιτροπή είναι ενδεκαµελής και προεδρεύεται από εγνωσµένου κύρους επιστήµονα µε γνώσεις του εργασιακού και ιατρικού χώρου. Σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και επιστηµονικών φορέων και ινστιτούτων συναφών προς την εργασία, το περιβάλλον και την ιατρική. Η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής της προηγούµενης παραγράφου, υπάγονται στον κατάλογο Βαρέων και Ανθυγιεινών, χώροι, ειδικότητες, επαγγέλµατα.» 16

17 Η ανωτέρω Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα πορίσµατα «Η Επιτροπή, µετά από µελέτη όλων των αιτηµάτων που έχουν µέχρι τώρα υποβληθεί, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ένταξη στο καθεστώς ΒΑΕ, εκτός από τα αιτήµατα που έχει µελετήσει η Επιτροπή Λινού (πέντε συνολικά), και τα αιτήµατα που αφορούν οµοειδής εργασίες και ως τέτοια είναι 5. Εργαζόµενοι στη χηµική βιοµηχανία στους χώρους παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφορών εντός εργοστασιακών χώρων (αναφορά στο εδάφιο 81 του Κανονισµού 106)...» «Στο πνεύµα των επισηµάνσεων που καταγράφηκαν και από προηγούµενες Επιτροπές, οι προτάσεις για εξαίρεση εργαζοµένων που ήδη υπάγονται στα ΒΑΕ σήµερα (χωρίς να υπάρχουν ειδικές µελέτες) θα κινδύνευε να είναι µε επιστηµονικούς όρους άστοχη. Η Επιτροπή λόγω των παραπάνω αντικειµενικών δυσκολιών κατέληξε να προτείνει την παραµονή των ήδη υπαρχόντων εργασιών και ειδικοτήτων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την επικαιροποίηση της λίστας µε αφαίρεση εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας που δεν υφίστανται πλέον.» Η Επιτροπή, λοιπόν, προτείνει την ένταξη όλων των εργαζοµένων στη χηµική βιοµηχανία στους χώρους παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφορών εντός εργοστασιακών χώρων, την παραµονή των ήδη υπαρχόντων εργασιών και ειδικοτήτων στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την αφαίρεση µόνον των εργασιών, ειδικοτήτων ή χώρων εργασίας που δεν υφίστανται πλέον. Η προσβαλλοµένη απόφαση δεν υιοθέτησε το πόρισµα της Επιτροπής, αλλά αυθαίρετα εξαίρεσε κατηγορίες εργαζοµένων και χώρους εργασίας από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 104 του Κανονισµού του ΙΚΑ (ΥΑ 55575/1.479 ΦΕΚ Β 816/1965). Όπως ήδη από τον πρώτο λόγο επισηµάναµε, ο νοµοθέτης δυο φορές λόγω ακριβώς της σοβαρότητας του ζητήµατος αφενός θέσπισε την ανωτέρω Επιτροπή η οποία διαρκώς θα λειτουργεί προκειµένου να εξετάζει τις εξελίξεις της τεχνολογίας κ.ο.κ., καθώς οι συνθήκες στους χώρους εργασίας δεν είναι στατικοί, και αφετέρου την επιβεβαίωσε, αφού απαιτεί, µε το άρθρο 17 του ν. 3863/2010, εκ νέου τη γνώµη της. Σαφώς και πρόκειται για γνωµοδοτικό όργανο, αλλά δεσµεύεται εν πολλοίς το όργανο της ιοίκησης να εκδώσει πράξη, αν µη τι άλλο παρεµφερή µε τη γνώµη. Όταν ο νοµοθέτης ορίζει «ύστερα από γνώµη» σαφώς το αποτέλεσµα, η πράξη που θα εκδοθεί, οφείλει να έχει λάβει πραγµατικά υπ όψιν τη γνώµη αυτή. Με άλλα λόγια µπορεί να µην υφίσταται δέσµια αρµοδιότητα αλλά περιορίζει σαφώς την εξουσία εκδόσεως κανονιστικής διάταξης του οργάνου της ιοίκησης, προκειµένου να 17

18 αποφεύγονται αυθαίρετες ενέργειες. Εν προκειµένω η προσβαλλοµένη αγνόησε το πόρισµα της Επιτροπής, ουσιαστικά την κατήργησε, παραβιάζοντας την νοµοθετική εξουσιοδότηση. Η ένταξη και η εξέταση των συνθηκών εργασίας των εργαζοµένων είναι σαφώς ένα ζήτηµα που πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονικά στοιχεία και στην εµπειρία. Για αυτό και είναι αναγκαία η γνώµη µιας επιτροπής, όπως καθορίσθηκε που έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Εξ ού και η υπουργική απόφαση στο πλαίσιο της γνωµοδότησης θα έπρεπε να κινηθεί. Και για το λόγο αυτό κατέστη ακυρωτέα. Τέταρτος Λόγος Ακύρωσης Ακόµα και αν ήθελε κριθεί τοι δεν υπάρχει καµία δέσµευση από τη γνωµοδότηση της ανωτέρω επιτροπής, και η υποχρέωση του οργάνου της ιοίκησης εξαντλείται µόνον από το γεγονός της ύπαρξης γνώµης ασχέτως του περιεχοµένου αυτής, τότε από τη στιγµή που η προσβαλλοµένη πράξη έχει περιεχόµενο διαφορετικό από τη γνώµη της ιαρκούς Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, θα έπρεπε να ήταν ειδικά αιτιολογηµένη (ΣτΕ 369/1978, 2498/1980). Ειδική αιτιολογία πουθενά δεν υφίσταται. Πρόκειται για µια καθ όλα αυθαίρετη διοικητική πράξη. Σαφώς πρόκειται για κανονιστική διάταξη. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι, όπως στην εισαγωγή του δικογράφου µας επισηµάναµε, η προσβαλλοµένη ήρθε να επαναδιατάξει και να επανακαθορίσει ένα ήδη ρυθµισµένο ζήτηµα, από το οποίο εξαρτώνται ατοµικά δικαιώµατα εργαζοµένων που υπάγοντο στον προηγούµενο πίνακα και µε τη νέα ρύθµιση αποκλείονται. υνάµει του νεωτέρου πίνακα εργαζόµενοι, όπως τα µέλη των σωµατείων µας, θα αποκλεισθούν από την ασφάλιση των βαρέων και ανθυγιεινών απωλαίνοντας το δικαίωµα της προώρης συνταξιοδότησης, επιβαρύνοντας παράλληλα την υγεία τους, µε την διαπίστωση και µόνο ότι δεν υπάγονται στα επαγγέλµατα που περιοριστικά αναφέρει η προσβαλλοµένη. Από αυτή την άποψη η προσβαλλοµένη µπορεί να ιδωθεί ως ατοµική διοικητική πράξη γενικού περιεχοµένου η οποία είναι επαχθής και για το λόγο αυτό απαιτείται η αιτιολόγησή της. Επειδή, λοιπόν, στερείται αιτιολογίας, κατέστη ακυρωτέα. 18

19 Πέµπτος Λόγος Ακύρωσης Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγµατος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου». Κατά τη συνταγµατική αυτή επιταγή όµοιες περιπτώσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Τη συνταγµατική αυτή αρχή της ίσης µεταχείρισης παραβιάζει η προσβαλλοµένη απόφαση όταν µεταχειρίζεται µε διαφορετικό τρόπο εργαζοµένους οι οποίοι αντιµετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες. Ειδικότερα: (α) οι εργαζόµενοι στον κλάδο της παραγωγής ελαστικών και έρχονται σε επαφή µε χηµικές ουσίες (καουτσούκ, αιθάλη κ.α), αλλά και µε αναθυµιάσεις λόγω των υψηλών θερµοκρασιών στις οποίες παρασκευάζεται το µείγµα (από βαθµούς Κελσίου. Στο χώρο εργασίας η θερµοκρασία είναι κατά 10 βαθµούς Κελσίου υψηλότερη από την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος, ενώ εργάζονται σε βάρδιες, καθώς η γραµµή παραγωγής λειτουργεί επί 24ώρο. Για τους λόγους αυτούς η παραγωγή ελαστικού συγκαταλέγεται σ έναν από τους πιο βεβαρυµένους και ανθυγιεινούς κλάδους, παρά ταύτα µε την προσβαλλοµένη απόφαση εξαιρέθηκαν από τα βαρέα και ανθυγιεινά. (β) οι εργαζόµενοι στην παραγωγή πλαστικού στα τµήµατα αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών περιεχουσών αµίαντο εξαιρούνται ενώ παραµένουν οι εργαζόµενοι στα ίδια τµήµατα αναµίξεως και µορφοποιήσεως πλαστικών που περιέχουν άλλες εξίσου χηµικές και επιβλαβείς για τον οργανισµό ουσίες λόγω ακριβώς της ίδιας αυξηµένης τοξικότητας, όπως το πολυπροπυλένιο. (γ) εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στη συσκευασία χρωµάτων όταν ο χώρος εργασίας είναι ενιαίος µε το χώρο παραγωγής και εκτίθενται µε τον ίδιο τρόπο στις αναθυµιάσεις κατά την παραγωγή. (δ) εξαιρούνται επίσης οι τεχνικοί και επιστάτες τη χηµική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία χλωρίου, οι εργάτες συσκευασίας απορρυπαντικών, οι επιστάτες των βιοµηχανιών χρωµάτων και βερνικιών, οι επιστάτες στη βιοµηχανία εκρηκτικών, οι εργαζόµενοι στο τµήµα τρυγίων, οι θερµαστές και οι βοηθοί στερεών καυσίµων των οικοπνευµατοποιείων, επίσης οι εργάτες αυλής και οι εργαζόµενοι στη φόρτωση και εκφόρτωση εκχυλιστικών συσκευών, στις επιχειρήσεις πυρηνελαιουργίας και ελαιουργίας, όταν όλοι εργάζονται στον ίδιο χώρο και εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους µε τους λοιπούς συναδέλφους τους εργαζόµενους άλλων ειδικοτήτων που κρίθηκαν άξιοι προστασίας. 19

20 (ε) τέλος, εξαιρούνται οι εργαζόµενοι εντός των µονάδων παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών και οι απασχολούµενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυµών αρτοποιίας, οι οποίοι εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους µε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί. Εντάσσονται δε οι αρτεργάτες στη χηµική βιοµηχανία διότι ιδίως κατά τη ζύµωση και παραγωγή του άρτου εκλείονται χηµικές ουσίες και αναθυµιάσεις από τη µαγιά. Άλλωστε και ο Κανονισµός του ΙΚΑ ακριβώς από την έκθεση στη µαγιά ήθελε να προστατεύσει τους εργαζοµένους, που την αναφέρει ρητά. Την ίδια στιγµή η προσβαλλοµένη πράξη διατηρεί ως βαρέα και ανθυγιεινή εργασία την εργασία υπαλλήλων στο Πυριτιδοποιείου Καλυκοποιείου του συγκρότηµα του Υµηττού της εταιρίας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) µε αριθµό 30 α - και των υπαλλήλων στο εργοστάσιο των Ελληνικών Πετρελαίων µε αριθµό 46-. Η έκθεση των εργαζοµένων που εξαιρέθηκαν σε επικίνδυνες ουσίες επιβεβαιώνεται από σειρά µελετών, µεταξύ αυτών και το Εγχειρίδιο «Επικίνδυνες Χηµικές Ουσίες στους Χώρους Εργασίας» που εξέδωσε Η Γενική ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η µεταχείριση λοιπόν των εργαζοµένων που εξαιρέθηκαν είναι άνιση έναντι εργαζοµένων άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι εντάχθηκαν στις βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, αν και όλοι εκτίθενται στους ιδίους κινδύνους, όπως βεβαιώνεται από επιστηµονικά στοιχεία. Παραβιάζεται, λοιπόν, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος. Επειδή, λοιπόν, δεν ελήφθησαν υπ όψιν οι ιδιαίτερες συνθήκες των επαγγελµάτων που είναι όµοιες αν όχι ίδιες µε αυτές των ειδικοτήτων που υπήχθησαν η προσβαλλοµένη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί. Έκτος Λόγος Ακύρωσης Πρώτιστη υποχρέωση της πολιτείας είναι η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών της. Στη λογική αυτή έχουν θεσπισθεί τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Η υπαγωγή ενός επαγγέλµατος ως βαρύ και ανθυγιεινό έχει ως συνέπεια την πρόωρη σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα έξοδο του εργαζοµένου από την εργασία του. Και τούτο διότι στα επαγγέλµατα αυτά ο εργαζόµενος δέχεται επιβαρύνσεις στην υγεία του ώστε να µειώνεται το προσδόκιµο της ζωής του. Η βλάβη της υγείας και ειδικά των εργαζοµένων στον κλάδο µας της χηµικής 20

21 βιοµηχανίας είναι δεδοµένη όπως στον αµέσως προηγούµενο λόγο εκθέσαµε και µέχρι τη συζήτηση δυνάµει µελετών θα επιβεβαιώσουµε-, µε την υπαγωγή, όµως, στα βαρέα και ανθυγιεινά επιδιώκεται απλώς ο περιορισµός της. εν χωρεί, λοιπόν, συµψηφισµός της υγείας των εργαζοµένων µε την όποια οικονοµική συγκυρία. Ούτε βεβαίως το ατοµικό δικαίωµα της ζωής και της υγείας του πολίτη µπορεί να περιορισθεί µε το δηµόσιο συµφέρον. Προφανώς, καθώς ελλείπει η οιαδήποτε αιτιολογία, η λογική της προσβαλλοµένης σε πλήρη αναντιστοιχία µε τη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής διέπεται από µια λογιστική θεώρηση των πραγµάτων, ήτοι την καθυστέρηση της χορήγησης συντάξεως γήρατος που είναι πολύ πιθανό να µην χορηγηθεί και ποτέ, διότι ο ασφαλισµένος δεν θα προλάβει να φθάσει σε αυτή την κρίσιµη ηλικία. Οι εργαζόµενοι, όµως, τουλάχιστον, όσον µας αφορά, στον κάδο της χηµικής βιοµηχανίας, εκτίθενται σε κινδύνους και ουσίες, που άλλα επαγγέλµατα δεν έχουν. Αν έχει επικρατήσει αυτή λογική, σαφώς είναι δυσανάλογη και για το λόγο αυτό ακυρωτέα. ιότι, ο περιορισµός στην έκθεση των κινδύνων στην ανθυγιεινή εργασία, πρέπει να είναι δεδοµένος και αφετηρία. Το οικονοµικό ζήτηµα είναι έλασσον και σίγουρα αντιµετωπίσιµο. Υπάρχουν άλλα µέτρα αντισταθµιστικά που θα µπορούσαν να ληφθούν από τα να οδηγούν ίσως και στο θάνατο τους εργαζοµένους της χηµικής βιοµηχανίας. Για παράδειγµα, θα ήταν εύλογη µια συζήτηση τιθέµενη σε κοινωνικό διάλογο, η διαφοροποίηση των εισφορών, προκειµένου να µην υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ταµεία λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης. Άλλωστε, η λογική του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήµατος είναι ανταποδοτική. Εποµένως, η αναλογιστική µελέτη είναι αναγκαία για να καταδείξει υπό ποιες οικονοµικές προϋποθέσεις θα πρέπει οι εκτιθέµενοι στην ανθυγιεινή εργασία να συνταξιοδοτούνται στο συγκεκριµένο χρόνο (πρόωρο σε σχέση µε τα λοιπά επαγγέλµατα) που δεν είναι διαπραγµατεύσιµος. Επειδή, λοιπόν, ούτε η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αναλογικότητας τηρήθηκε, η προσβαλλοµένη πρέπει να ακυρωθεί. ασκηθείσα. Επειδή η παρούσα είναι νόµιµος, βάσιµος, αληθής και εµπροθέσµως ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 21

22 Και όσους θα προσθέσουµε µε ιδιαίτερο δικόγραφο προσθέτων λόγων και µε την επιφύλαξη όλων των νοµίµων δικαιωµάτων µας ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη, ήτοι, η υπ αριθµ. Φ10221/οικ.26816/929 Απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. 2778/ ) και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή µεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη της ιοίκησης. Να εισαχθεί µε πράξη του Προέδρου του ικαστηρίου Σας στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 14 παρ.2 περ.β του Π 18/1989 διότι το κρινόµενο ζήτηµα εµφανίζει γενικότερο ενδιαφέρον και έχει συνέπειες σε ευρύτερο κύκλο προσώπων. Να καταδικασθεί το αντίδικο στην δικαστική µου δαπάνη και την αµοιβή του πληρεξουσίου µου δικηγόρου Αθήνα, Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 22

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ:Φ10221/οικ.26816/929 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα]

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] - ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] Ειδικότητες που ανήκουν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 «Βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες» (ΦΕΚ Β 2778/2.12.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αντίθετα εξαιρούνται ορισμένες από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα ήταν ενταγμένες στη σχετική λίστα. Οι ειδικότητες αυτές είναι:

Αντίθετα εξαιρούνται ορισμένες από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα ήταν ενταγμένες στη σχετική λίστα. Οι ειδικότητες αυτές είναι: Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 2011. Eκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα βρεθούν περίπου 166.000 εργαζόμενοι, μετά τη δημοσιοποίηση της νέας λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκριτική παρουσίαση όλων των μεταβολών στη

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του ΙΚΑ για τα ΒΑΕ: ΕΔΑΦΙΟ Α: Αναφορά σε κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/31081/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του µε σχέση εργασίας ιδιωτ ικού δικαίου προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 105/26-8-02)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 14/8/2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΣΕ 14/12/2008 1/1/2008 31/12/2009 16/6/2010 2 ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» Στην

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4 - 641 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, Ο ΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕIΡΙΣΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

SEVESO III : Οι απαιτήσεις της νέας ΚΥΑ 30/11/2015

SEVESO III : Οι απαιτήσεις της νέας ΚΥΑ 30/11/2015 SEVESO III : Οι απαιτήσεις της νέας ΚΥΑ 30/11/2015 Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εµπίπτουν στην ΚΥΑ αποτελούν το 8% του συνόλου των εγκαταστάσεων (πηγή ΓΧΚ- ΕΜΠ) Από αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Στην Αθήνα σήµερα την 11.4.95 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ' ενός του Αναπληρωτή Γενικού ιευθυντή κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, που

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιοµηχανιών τυροκοµίας και τυροκοµικών επιχειρήσεων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 11 Ιουλίου 2005, οι υπογράφοντες αφενός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί

Άρθρο 2 Τροποποίηση π.δ.399/94 Άρθρο 2 Ορισµοί ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 399/94 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ.

ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ. Με αφορµή πληθώρα αναφορών ενδιαφεροµένων αλλοδαπών, κατόχων προσωρινής άδειας παραµονής του ν. 2910/2001,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στις Ειδικές Εγκαταστάσεις Ναυστάθμου Κρήτης» Στην Αθήνα σήμερα την 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8. ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισµένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 ΦΑΡΜΑΚΑ της Α.. 7/09» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Αθήνα 03 /09/2009 Αρ.Πρωτ.Α3-4192 Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) 60 ο ο 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) 60 ο ο 2011. 1. Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 1 α Ν.3863/10, άρ.10 παρ.11 Ασφάλισης Άνδρες 65 Γυναίκες 60 ο 2010 61 ο 2011 62 ο 2012 63 ο 2013 64 ο 2014 65 ο 2015 Ισχύει το όριο ηλικίας που ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέµατος - των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέµατος και Εργατών που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης Περιγραφή Σύμβασης Ημερομηνία Ισχύος Διάρκεια Ημερομηνία Λήξης Μετενέργεια Ν. 4046 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ - ΦΟΡΜΑΣ ΣΩΛΗΝΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 01/01/2008 2 έτη 31/12/2009 14/05/2012 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα