ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ---- Ταχ. Δ/νςθ: Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ 37 Μαροφςι, Τ.Κ. Ρόλθ: ΜΑΟΥΣΙ Αρ.Ρρωτ. Βακμόσ Ρροτερ. Ιςτοςελίδα: Φ251/12121/Α5 Ρλθρ.:Ανδρ. Λάμποσ Στ. Τςακαλάκθ Ευαγ. Γκοφφασ Ελ. Ηολϊτα Fax: Ρροσ: 1) Ρεριφερειακοφσ Δ/ντζσ Εκπ/ςθσ (ζδρεσ τουσ) 2) Διευκυντζσ Δ.Ε. (ζδρεσ τουσ) 3) Διευκυντζσ Γενικϊν Λυκείων και ΕΡΑΛ (διά των Δ/νςεων) 4) ΚΕΣΥΡ (διά των Δ/νςεων Δ.Ε.) ΚΟΙΝ: Ππωσ Ρίνακασ Αποδεκτϊν ΙΕΜΑ: ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΚΚΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΚ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΚΚΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑΣ Βϋ) ΓΚΑ ΕΚΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΚΤΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΚΤΗΣΗΣ ΓΚΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΚΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗΚΟ ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 0 ΓΕΝΚΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΚΕΣ Ωσ προκεςμία για τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ των μακθτϊν τθσ τελευταίασ τάξθσ Γενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑΛ-ομάδασ Βϋ) και των αποφοίτων που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΓΕΛ ι των ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) ζτουσ 2015, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν Τρίτθ 10 Φεβρουαρίου ωσ και τθν Τετάρτθ 25 Φεβρουαρίου του Τα υποδείγματα φζτοσ είναι τζςςερα (4), μόνο για όςουσ ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και όχι για τουσ υποψθφίουσ για το 10% των κζςεων (χωρίσ νζα εξζταςθ). Το περιεχόμενο των τεςςάρων (4) Υποδειγμάτων των Αιτιςεων Δθλϊςεων κατά περίπτωςθ και ο τρόποσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τουσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία, τα οποία ςυμπλθρϊνει κάκε κατθγορία υποψθφίων, αναφζρονται αναλυτικά ςτα επόμενα κεφάλαια. Συνθμμζνα ςασ ςτζλνουμε τα υποδείγματα των 4 διαφορετικϊν εντφπων τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ μαηί με τισ πλθροφορίεσ οδθγίεσ που ςυνοδεφουν τθν κακεμία, ςτα οποία αναφζρονται και τα δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ. Ραράλλθλα, ςασ ςτζλνουμε και υπόδειγμα αίτθςθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ των μακθτϊν τθσ τελευταίασ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ, που επικυμοφν να αποκτιςουν ενδοςχολικό απολυτιριο, χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, θ οποία υποβάλλεται ςτο Λφκειο φοίτθςθσ ςε ζντυπθ μορφι (βλ. ΚΕΦ. 7 Ο ). Για τα ΕΡΑΛ ομάδασ Α υπάρχει ξεχωριςτό υπόδειγμα Αίτθςθσ Διλωςθσ «ΑΙΤΘΣΘ ΔΘΛΩΣΘ ΕΡΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», που αφορά αποκλειςτικά ςτουσ υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ), για το οποίο αποςτζλλεται διαφορετικι εγκφκλιοσ μόνο προσ τα ΕΡΑΛ, και ςτθν οποία εγκφκλιο ςυμπεριλαμβάνεται το αντίςτοιχο υπόδειγμα. Θ Αίτθςθ Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτα Λφκεια. Το ζντυπο τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ (βλζπε ςυνθμμζνα) αναρτάται ςτο διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λφκειο και να διανεμθκεί ςτουσ ενδιαφερομζνουσ. Ο υποψιφιοσ επιλζγει και ςυμπλθρϊνει χειρόγραφα τθν ανάλογθ Αίτθςθ Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν υποβάλλει ςτο Λφκειο για θλεκτρονικι καταχϊριςθ ο ίδιοσ ι ο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία ςτο Λφκειο που φοιτά ι ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθν κατοικία του Λφκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο. Μετά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool εκτυπϊνονται δφο αντίγραφα. Ο υποψιφιοσ ελζγχει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται ςτισ επικυμίεσ του, υπογράφει και ςτα δφο αντίγραφα και παραλαμβάνει ζνα, το οποίο και φυλάςςει μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων. Το δεφτερο υπογεγραμμζνο αντίγραφο φυλάςςεται ςτο Λφκειο κατάκεςθσ. Θ προκεςμία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ αρχίηει τθν Τρίτθ 10 Φεβρουαρίου και λιγει τθν

2 Τετάρτθ 25 Φεβρουαρίου του Τονίηεται ότι για κανζνα λόγο δεν γίνεται δεκτι Αίτθςθ - Διλωςθ εκπρόκεςμθ οφτε διόρκωςθ αυτισ που υποβλικθκε εντόσ τθσ προκεςμίασ. Επειδι θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι και οι ςυνζπειεσ για τουσ υποψθφίουσ από τθν μθ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι κακοριςτικζσ, αφοφ μπορεί να ζχουν άμεςθ και κακοριςτικι επίπτωςθ ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, είναι απαραίτθτο να ενθμερωκοφν όλοι υπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ: Πςον αφορά τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ από κακθγθτι που κα ορίςει ο Δ/ντισ του Λυκείου και ο κάκε μακθτισ να υπογράψει ςε κατάςταςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ Διλωςθ που τον αφορά και για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του Υπουργείου Ραιδείασ, κακϊσ και ότι του χορθγικθκε υπόδειγμα τθσ ςχετικισ Αίτθςθσ- Διλωςθσ. Στθν περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊν κατά τθν θμζρα ενθμζρωςθσ κα πρζπει αυτοί να ενθμερωκοφν ενυπογράφωσ επόμενθ θμζρα. Στθν ίδια κατάςταςθ (κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ) κα υπογράψουν ότι ενθμερϊκθκαν και όςοι δθλϊςουν ότι επικυμοφν ενδοςχολικό απολυτιριο. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισ ενθμζρωςθσ να γίνει υπενκφμιςθ τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τον υπεφκυνο κακθγθτι ςτθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ και κατά τισ δφο τελευταίεσ θμζρεσ τθσ προκεςμίασ. Πςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: - Με ανακοινϊςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτθν ιςτοςελίδα του. - Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν Δ.Ε. που κα αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων των οικείων Δ/νςεων. - Με τθν ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του κάκε Λυκείου, με ευκφνθ του οικείου Διευκυντι, ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτθν οποία κα τονίηεται τόςο θ προκεςμία όςο και ότι μετά τθν παρζλευςι τθσ δεν κα γίνεται δεκτι καμιά εκπρόκεςμθ αίτθςθ. Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ από τουσ αποφοίτουσ παρακαλοφμε να ενθμερϊνονται οι απόφοιτοι για τθ ςθμαςία του δεφτερου μακιματοσ Γενικισ Ραιδείασ που επιλζγουν να εξεταςτοφν ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τα επιςτθμονικά πεδία που πρόκειται να επιλζξουν. Να ενθμερϊνονται επίςθσ για τα δφο μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ του 5 ου επιςτθμονικοφ πεδίου κακϊσ και για τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν για να μποροφν να επιλζξουν το 5 ο επιςτθμονικό πεδίο (Φ.251/145816/Β6/ /ΑΔΑ:7Μ0Β9-ΥΤ εγκφκλιόσ μασ). 2 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 2 Ο ΤΥΡΟΣ - ΡΕΚΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Υπάρχουν τζςςερισ (4) διαφορετικοί τφποι Αίτθςθσ Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ Β και πιο ςυγκεκριμζνα: ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΓΕΛ : ΑΚΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΙΗΤΗ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ι ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΓΕΛ ι ΣΜΕΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ Υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμεριςιου ι τθσ Δϋ τάξθσ εςπερινοφ ΓΕΛ ι ΣΜΕΑΕ, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ τελευταίασ τάξθσ, κακϊσ και από τουσ τελειοφοίτουσ που κα δϊςουν πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Οι Διευκυντζσ των Λυκείων πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τισ διευκφνςεισ κατοικίασ και τα τθλζφωνα επικοινωνίασ των τελειοφοίτων που ζχουν απορριφκεί, διατθροφν τθν προφορικι βακμολογία και κα λάβουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ τελευταίασ τάξθσ χωρίσ να φοιτιςουν ξανά, ϊςτε να τουσ ειδοποιιςουν ζγκαιρα προκειμζνου να υποβάλουν, όπωσ και οι μακθτζσ, τθν Αίτθςθ Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου. Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: Α)Το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3 ο, παρ 1). Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3 ο, παρ 2). Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΓΕΛ). Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 2 ΓΕΛ : ΑΚΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ α) ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ι β) ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ι ΜΑΙΗΤΗ ΞΕΝΟΥ ι ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΛ Υποβάλλεται :

3 -από τουσ αποφοίτουσ Λυκείου (Ενιαίου, Γενικοφ, Ρολυκλαδικοφ, Τεχνικοφ) ι Βϋ κφκλου ΤΕΕ ι κατόχουσ απολυτθρίου ΕΡΑΛ προθγουμζνων ετϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του θμεριςιου ΓΕΛ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. -από τουσ αποφοίτουσ Ενιαίου ι Γενικοφ Εςπερινοφ Λυκείου ι παλαιοφ τφπου εςπερινοφ Λυκείου που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του εςπερινοφ ΓΕΛ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. -από μακθτζσ ι αποφοίτουσ ξζνου ςχολείου ςτθν Ελλάδα που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του θμεριςιου ΓΕΛ -από μακθτζσ ι αποφοίτουσ μειονοτικοφ ςχολείου που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του θμεριςιου ΓΕΛ Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ, οι πιο πάνω υποψιφιοι των περιπτϊςεων (α) & (β) δθλϊνουν: Α)Το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3 ο, παρ 1). Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ. ΚΕΦ 3 ο, παρ 2). Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΓΕΛ). Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Η) Αν κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Γϋ θμεριςιου ι Δϋ εςπερινοφ ΓΕΛ, κακϊσ και τθν κατεφκυνςθ ςτα μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 3 ΕΡΑΛ Βϋ : ΑΚΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΙΗΤΗ ΘΜΕΘΣΙΟΥ ι ΕΣΡΕΙΝΟΥ ΕΡΑΛ Βϋ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ Βϋ Υποβάλλεται από μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΕΡΑΛ που ζχουν επιλζξει τθν ΟΜΑΔΑ Βϋ των μακθμάτων και οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και ςτα Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: Α)Το μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.κεφ.3). Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.κεφ.3). Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι των εςπερινϊν ΕΡΑΛ). Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Η) Πτι κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Βϋ ομάδασ θμεριςιου ι εςπερινοφ ΕΡΑΛ και τθν ειδικότθτα ςτα 2 μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. ΥΡΟΔΕΚΓΜΑ 4 ΕΡΑΛ Βϋ : ΑΚΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΟΦΟΚΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΡΟΛΥΤΘΙΟΥ ΕΡΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΜΕΘΣΙΩΝ ι ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ Βϋ Υποβάλλεται: - από κατόχουσ απολυτθρίου ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ι Β ) προθγουμζνων ετϊν, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των Θμεριςιων ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. - από κατόχουσ απολυτθρίου εςπερινοφ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ι Β ) προθγουμζνων ετϊν, οι οποίοι κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) για ειςαγωγι ςτισ Σχολζσ και Τμιματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για να αποκτιςουν Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ι να αντικαταςτιςουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ που ιδθ κατζχουν. Με τθν Αίτθςθ- Διλωςθ οι πιο πάνω υποψιφιοι δθλϊνουν: Α)Το μάκθμα γενικισ παιδείασ, ςτο οποίο κα εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.κεφ.3). Β)Το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», εφόςον επικυμοφν να το εξεταςτοφν πανελλαδικά (βλ.κεφ.3). Γ)Τα ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι), που επικυμοφν να εξεταςτοφν πανελλαδικά. Δ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Στρατιωτικζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ (δεν ζχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψιφιοι για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των εςπερινϊν ΕΡΑΛ). Ε)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ. 3

4 ΣΤ)Αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για τα ΤΕΦΑΑ. Η) Πτι κα εξεταςτοφν ςτα μακιματα τθσ Βϋ ομάδασ θμεριςιου ι εςπερινοφ ΕΡΑΛ και τθν ειδικότθτα ςτα 2 μακιματα τθσ οποίασ κα εξεταςτοφν πανελλαδικά. Θ διλωςθ για το Δ), Ε), ΣΤ) δεν είναι δεςμευτικι. 4 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 3 Ο ΓΕΝΚΚΕΣ ΕΡΚΣΗΜΑΝΣΕΚΣ 1) Πςον αφορά το (δεφτερο) μάκθμα γενικισ παιδείασ * που οι υποψιφιοι επιλζγουν να εξεταςτοφν πανελλαδικά επιςθμαίνεται ότι : α) όλοι οι υποψιφιοι (ΓΕΛ και ΕΡΑΛ ΟΜΑΔΑ Βϋ) που κα εξεταςτοφν πανελλαδικά είναι υποχρεωμζνοι να το δθλϊςουν με τθν Αίτθςθ Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου. β) αν το δθλϊςουν και δεν προςζλκουν ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκαν και πιραν γραπτό βακμό μθδζν (0). γ) θ επιλογι του (δευτζρου) μακιματοσ γενικισ παιδείασ είναι κακοριςτικι για τα πεδία που κα μπορζςει να επιλζξει ο υποψιφιοσ ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο και γι αυτό πρζπει να γίνει με μεγάλθ προςοχι. 2) Πςον αφορά το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Ιεωρίασ» * που οι υποψιφιοι επιλζγουν να εξεταςτοφν πανελλαδικά επιςθμαίνεται ότι : α) οι υποψιφιοι (ΓΕΛ και ΕΡΑΛ ΟΜΑΔΑ Βϋ) που επικυμοφν να εξεταςτοφν το μάκθμα ςε πανελλαδικό επίπεδο πρζπει υποχρεωτικά να το δθλϊςουν με τθν Αίτθςθ Διλωςθ 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να το δθλϊςουν οι μακθτζσ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ είναι να το ζχουν ιδθ επιλζξει ωσ μάκθμα επιλογισ. Αντίκετα οι απόφοιτοι μποροφν να δθλϊςουν πανελλαδικι εξζταςθ ςτο μάκθμα, ανεξάρτθτα αν το είχαν επιλζξει ι όχι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο Λφκειο. β) εφόςον το δθλϊςουν και δεν προςζλκουν ςτθν εξζταςθ, τότε κεωρείται ότι εξετάςτθκαν και πιραν γραπτό βακμό μθδζν (0). γ) Υποψιφιοσ που επικυμεί να δθλϊςει ςτο Μθχανογραφικό του Δελτίο το 5 ο επιςτθμονικό πεδίο πρζπει να ζχει δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί υποχρεωτικά ςτα δφο (2) μακιματα: «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» και «Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ». Οι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, οι οποίεσ είναι ενταγμζνεσ μόνο ςτο 5 ο επιςτθμονικό πεδίο, πρζπει προςεκτικά να επιλζξουν τα δφο ωσ άνω μακιματα. δ) Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ΓΕΛ δθλϊςει ότι κα εξεταςτεί πανελλαδικά ςτο μάκθμα επιλογισ «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ», απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι το δεφτερο μάκθμα γενικισ παιδείασ, το οποίο δθλϊνει ότι κα εξεταςτεί πανελλαδικά να είναι υποχρεωτικά το μάκθμα «Μακθματικά και Στοιχεία Στατιςτικισ». * Οι υποψιφιοι ΕΡΑΛ (Ομάδα Βϋ) με τθν Αίτθςθ Διλωςθ υποχρεωτικά επιλζγουν να εξεταςτοφν πανελλαδικά ςε ζνα μάκθμα γενικισ παιδείασ μεταξφ των μακθμάτων που αναφζρονται ςτα ςτοιχεία 15 Α ι 15Β τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ. Αν όμωσ επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το 5 ο επιςτθμονικό πεδίο, τότε επιλζγουν υποχρεωτικά δφο μακιματα και ςυγκεκριμζνα το μάκθμα «Μακθματικά & Στοιχεία Στατιςτικισ» από το 15 Α και το μάκθμα «Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ» από το 15Β (μακιματα αυξθμζνθσ βαρφτθτασ για το 5 ο πεδίο). 3) Η υποβολι τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ είναι κακοριςτικι και δεςμευτικι για όλουσ τουσ υποψθφίουσ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Βϋ) που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Μετά τθν υποβολι τθσ δεν τροποποιείται οφτε διορκϊνεται. Θ ωσ άνω Αίτθςθ Διλωςθ, εφόςον αφορά απόφοιτο, μπορεί να ανακλθκεί ςτο ςφνολό τθσ το αργότερο 20 θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθν ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων, οπότε και του επιςτρζφεται θ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ. Θ βεβαίωςθ πρόςβαςθσ επιςτρζφεται επίςθσ ςτον απόφοιτο, εφόςον δεν πάρει μζροσ ςτθν εξζταςθ κανενόσ από τα πανελλαδικϊσ εξεταηόμενα μακιματα. Για τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ, θ υποβολι τθσ Αίτθςθσ-Διλωςθσ είναι επίςθσ κακοριςτικι και δεςμευτικι για τθ ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ και μπορεί να ανακλθκεί ΜΟΝΟ ςτθν παρακάτω περίπτωςθ: Πςοι μακθτζσ τθσ Γϋ θμεριςιων ΓΕΛ ζχουν αναπθρία τουλάχιςτον 67%, πιςτοποιθμζνθ από Υγειονομικι Επιτροπι, μποροφν το αργότερο μζχρι και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθ λιξθ του Βϋ τετραμινου να ανακαλζςουν τθν Αίτθςθ-Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, υποβάλλοντασ ςτο Λφκειό τουσ - τα ςχετικά δικαιολογθτικά (άρκρο 36 του ΡΔ.60/2006) - το Υπόδειγμα «Αίτθςθ-Υπεφκυνθ Διλωςθ για ενδοςχολικό απολυτιριο 2015», προςκζτοντασ ςτο κείμενο του Υποδείγματοσ τθ φράςθ «Ραράλλθλα ανακαλϊ τθν αρχικι Αίτθςθ-Διλωςθ για πανελλαδικζσ εξετάςεισ» και επιςτρζφουν ςτο Διευκυντι του Λυκείου το αντίγραφο τθσ αρχικισ Αίτθςθσ-Διλωςθσ για πανελλαδικζσ εξετάςεισ. Στθ ςυνζχεια, ο Διευκυντισ του Λυκείου πρζπει:

5 1. Να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool για ανάκλθςθ αίτθςθσ-διλωςθσ 2. Να ειδοποιιςει για τθν ανάκλθςθ τθ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του ΥΡΑΙΘ είτε με είτε με φαξ. 4) Τζλοσ υπενκυμίηεται ότι με βάςθ το άρκρο 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Αϋ-163), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Αϋ63), προβλζπεται ότι όςοι αποκτοφν απολυτιριο Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου από το ςχολικό ζτοσ και εφεξισ μποροφν να είναι υποψιφιοι για ειςαγωγι ςτα Ρανεπιςτιμια, ΤΕΙ, ΑΣΡΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Εκκλθςιαςτικζσ Ακαδθμίεσ και Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ με τθν κατθγορία των Εςπερινϊν Λυκείων και ςε ποςοςτό κζςεων επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων, εφόςον ζχουν πλιρθ φοίτθςθ και ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ του εςπερινοφ γενικοφ λυκείου. Ρλιρθσ φοίτθςθ υπάρχει όταν ο μακθτισ ζχει παρακολουκιςει τα μακιματα και των δφο τελευταίων τάξεων του Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, από τθν ζναρξθ και ζωσ τθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ. Βάςει του άρκρου 2 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚΑϋ-29), οι ανωτζρω διατάξεισ ιςχφουν αντίςτοιχα και για τουσ μακθτζσ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Βϋ). Επίςθσ, παραμζνουν ςε ιςχφ οι περιπτϊςεισ ii και iii τθσ παρ. 1β του άρκρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚΑϋ-188), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Αϋ-90). Ραρακαλοφνται οι Διευκυντζσ Θμεριςιων & Εςπερινϊν ΓΕΛ και ΕΡΑΛ να υπενκυμίςουν εκ νζου το περιεχόμενο τθσ ςχετικισ εγκυκλίου μασ (Φ.251/107032/Β6/ /ΑΔΑ:Β4ΘΕ9-85Υ «Ειςαγωγι των αποφοίτων Εςπερινϊν Λυκείων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ») ςτουσ μακθτζσ τθσ Βϋ τάξθσ Θμεριςιου Λυκείου και Γϋ τάξθσ Εςπερινοφ Λυκείου, κακϊσ επίςθσ ςτουσ τελειοφοίτουσ μακθτζσ των Λυκείων τουσ. 5 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 4 Ο ΣΧΟΛΕΣ ι ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚΔΚΚΑ ΜΑΙΗΜΑΤΑ ι ΡΟΚΑΤΑΚΤΚΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΚΣ ι ΡΑΚΤΚΚΕΣ ΔΟΚΚΜΑΣΚΕΣ 1) Οριςμζνα τμιματα ι ςχολζσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απαιτοφν περαιτζρω κριτιρια για τθν ειςαγωγι των υποψθφίων ςε αυτά ωσ ακολοφκωσ : - Σχολζσ ι τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτείται εξζταςθ ςε ζνα ι δφο ειδικά μακιματα (ξζνεσ γλϊςςεσ, ςχζδια, μουςικι) που αναφζρονται αναλυτικά ςτο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ. - Σχολζσ, για τθν ειςαγωγι ςτισ οποίεσ απαιτοφνται προκαταρκτικζσ εξετάςεισ (Στρατιωτικζσ Σχολζσ/Αςτυνομικζσ Σχολζσ και Σχολζσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ) - Τμιματα, για τθν ειςαγωγι ςτα οποία απαιτοφνται πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (ΤΕΦΑΑ). Επιςθμαίνεται ότι θ διλωςθ εξζταςθσ ςε ειδικό μάκθμα είναι υποχρεωτικι για τθν εξζταςθ του υποψθφίου ςτο ειδικό μάκθμα για ειςαγωγι ςε ςχολζσ ι τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα. Αντίκετα, θ διλωςθ είναι ενδεικτικι τθσ επικυμίασ του για τθν ειςαγωγι ςε Στρατιωτικζσ και Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ Εμπορικοφ Ναυτικοφ και ΤΕΦΑΑ. Πμωσ για να μπορζςει τελικά να ςυμμετάςχει ο υποψιφιοσ ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ για ειςαγωγι απαιτείται: α) για τισ ςχολζσ ι τμιματα με ειδικά μακιματα, θ επιτυχισ εξζταςι του ςε αυτά (βακμολογικι βάςθ του 10). β) για τισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, τισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, τισ Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ απευκείασ ςτο Στρατό, ςτθν Αςτυνομία ι ςτο Εμπορικό Ναυτικό ςε χρονικό διάςτθμα που κα ορίηεται ςτισ προκθρφξεισ που κα εκδϊςουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κρικεί ικανόσ ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ. Οι παραπάνω προκθρφξεισ διατίκενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αςτυνομικά Τμιματα και τισ κατά τόπουσ Λιμενικζσ Αρχζσ αντίςτοιχα. γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ που κα πλθροφορθκεί απϋ το ςχολείο του τθν περίοδο των εξετάςεων (Ιοφνιοσ 2015) και να ςυμμετάςχει ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ (αγωνίςματα). Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) ςυνάγεται ότι υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε επικυμία για Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ και Σχολζσ τθσ Ακαδθμίασ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ, μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ γι αυτζσ, αρκεί να ακολουκιςει τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων. Ανάλογα, υποψιφιοσ που, αν και ςτθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε επικυμία για τα ΤΕΦΑΑ, μπορεί τελικά να είναι υποψιφιοσ γι αυτά, αρκεί να υποβάλει ςχετικι αίτθςθ και δικαιολογθτικά ςτισ επιτροπζσ Υγειονομικισ εξζταςθσ και πρακτικισ δοκιμαςίασ. Αντίκετα, υποψιφιοσ που με τθν Αίτθςθ-Διλωςθ δεν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα, δεν κα μπορζςει να εξεταςτεί ςε αυτό, ενϊ αν διλωςε εξζταςθ ςε ειδικό μάκθμα και τελικά δεν το εξεταςτεί, απλϊσ κα αποκλειςτεί από τα τμιματα που απαιτοφν εξζταςθ ςε αυτό. 2) Πςον αφορά ςτισ Στρατιωτικζσ Σχολζσ, για το νζο ακαδθμαϊκό ζτοσ δεν κα δεχκοφν ειςακτζουσ θ Στρατιωτικι Σχολι Ιπταμζνων αδιοναυτίλων (ΣΙ) κακϊσ και το τμιμα Ελεγκτϊν Αεράμυνασ τθσ Σχολισ Ικάρων. Άρα οι δφο ανωτζρω ςχολζσ δεν κα υπάρχουν ςτο μθχανογραφικό δελτίο του 2015 (Φ.251/ /A5/ /ΑΔΑ: 7Ι1Δ9-ΡΤΥ ςχετικι εγκφκλιοσ).

6 3) Πςον αφορά ςτισ Αςτυνομικζσ Σχολζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Αϋ) κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ οι εξετάςεισ ειςαγωγισ ιδιωτϊν ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων και ςτθ Σχολι Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κα πραγματοποιθκοφν κανονικά και οι επιτυχόντεσ κα εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ Επίςθσ, θ Σχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (για Αςτυνομικοφσ) κα δεχτεί υποψθφίουσ (ιδθ υπθρετοφντεσ Αςτυνομικοφσ) των πανελλαδικϊν εξετάςεων του 2015 και οι επιτυχόντεσ κα εγγραφοφν ςτισ οικείεσ ςχολζσ κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ (Φ.251/ /Β6/ /ΑΔΑ:6ΘΘ89-43Η ςχετικι εγκφκλιοσ). 4) Θ Σχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ (ΜΟΝΟ για Ρυροςβζςτεσ) κα δεχτεί κανονικά ειςακτζουσ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ , υποψθφίουσ-ιδθ Ρυροςβζςτεσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων του Για περαιτζρω πλθροφορίεσ οι υποψιφιοι (ΜΟΝΟ Ρυροςβζςτεσ) μποροφν να απευκυνκοφν ςτθν Υπθρεςία τουσ. 5)Οι υποψιφιοι για τα Ρρογράμματα Σπουδϊν των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν πρζπει να είναι Χριςτιανοί Ορκόδοξοι. Ειδικά για τθν ειςαγωγι ςτο Ρρόγραμμα Ιερατικϊν Σπουδϊν γίνονται δεκτοί μόνο άρρενεσ υποψιφιοι. Για τα προγράμματα ςπουδϊν των Ανϊτατων Εκκλθςιαςτικϊν Ακαδθμιϊν πλθροφορίεσ δίδονται ςτα τθλζφωνα: (ΑΘΘΝΑ), (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ), , (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), (ΘΑΚΛΕΙΟ). 6 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 5 Ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΙΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΗΚΑ ΚΑΚ ΕΚΔΚΚΕΣ ΕΚΡΑΚΔΕΥΤΚΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Θ ΕΚΔΚΚΕΣ ΜΑΙΗΣΚΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΚΕΣ Για τουσ υποψθφίουσ (μακθτζσ και αποφοίτουσ) με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ επιςθμαίνονται τα εξισ : Α) οι μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ ΓΕΛ ι ΕΡΑΛ (ομάδα Βϋ) πρζπει να υποβάλουν τα ςχετικά δικαιολογθτικά ςτο Λφκειό τουσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ, δθλαδι μζχρι 25 Φεβρουαρίου. Β) Οι απόφοιτοι που κα υποβάλουν Αίτθςθ Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κα πρζπει μαηί με τθν Αίτθςθ Διλωςθ να κατακζςουν και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. Αιτιςεισ και δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν μετά τθν παραπάνω προκεςμία (μετά τθν 25 Φεβρουαρίου) δεν γίνονται δεκτά, εκτόσ και αν πρόκειται για ζκτακτουσ και επιγενόμενουσ λόγουσ (π.χ. ςπάςιμο χεριοφ ι προςωρινι αναπθρία των άνω άκρων από γεγονόσ που μεςολάβθςε μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ). Επιςθμαίνουμε ότι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν εξζταςθ των μακθτϊν και αποφοίτων με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ που εξετάηονται προφορικά ι γραπτά κατά περίπτωςθ δίνονται με ςχετικι εγκφκλιό μασ. ΚΕΦΑΛΑΚΟ 6 Ο ΟΔΗΓΚΕΣ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΚΕΥΙΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΓΚΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΚ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΟΝΚΚΗ ΑΡΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ Τόςο οι Διευκυντζσ των Λυκείων όςο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί κα πρζπει επιπλζον να διαβάςουν προςεκτικά τα 4 διαφορετικά ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ μαηί με τισ οδθγίεσ πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν τθν κακεμία, προσ αποφυγι λακϊν ι εςφαλμζνων ερμθνειϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Οι Διευκυντζσ των Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων ι οι εντεταλμζνοι για τθν παραλαβι των Αιτιςεων Δθλϊςεων εκπαιδευτικοί, μεριμνοφν για τθ ςωςτι ςυμπλιρωςθ τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ. Για τα ΕΡΑΛ ομάδασ Α υπάρχει ξεχωριςτό υπόδειγμα Αίτθςθσ Διλωςθσ «ΑΙΤΘΣΘ ΔΘΛΩΣΘ ΕΡΑΛ ΟΜΑΔΑ Α ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», που αφορά αποκλειςτικά ςτουσ υποψθφίουσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ), για το οποίο αποςτζλλεται διαφορετικι εγκφκλιοσ μόνο προσ τα ΕΡΑΛ. Η Αίτθςθ Διλωςθ υποβάλλεται ςτο Λφκειο θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ myschool που αποςτζλλονται. Υπάρχουν τζςςερα (4) ΥΡΟΔΕΚΓΜΑΤΑ Αίτθςθσ- Διλωςθσ για τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ΓΕΛ και ΕΡΑΛ Βϋ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται πιο πάνω (ΚΕΦ. 2). Ο υποψιφιοσ προμθκεφεται είτε από το διαδίκτυο είτε από το Λφκειο το υπόδειγμα του εντφπου που του αντιςτοιχεί, το μελετά, το ςυμπλθρϊνει και προςζρχεται ςτο Δ/ντι ι τον εντεταλμζνο για τθν παραλαβι των Αιτιςεων Δθλϊςεων εκπαιδευτικό (κατά προτίμθςθ χειριςτι του Θ/Υ), όπου και το υποβάλλει μαηί με τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Στθ ςυνζχεια ο χειριςτισ ειςάγει τα ςτοιχεία του υποψθφίου ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του προγράμματοσ, όπωσ τα ςυμπλιρωςε ο ενδιαφερόμενοσ. Κατόπιν, εκτυπϊνει δφο αντίγραφα τθσ Αίτθςθσ Διλωςθσ (μόνο τθν πρϊτθ ςελίδα). Ο υποψιφιοσ ελζγχει με προςοχι τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά ςυμφωνοφν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντφπου που είχε αρχικά ςυμπλθρϊςει και υπογράφει και τα δφο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και ςφραγίηονται και από το Δ/ντι

7 του Λυκείου. Ζνα αντίγραφο από αυτά κρατά ο υποψιφιοσ μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων και ζνα ο Δ/ντισ του Λυκείου. Μετά τθν υπογραφι του υποψθφίου και του Δ/ντι θ Αίτθςθ Διλωςθ δεν αλλάηει και ζχει ιδθ οριςτικά καταχωριςτεί θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα myschool, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα ςασ αποςταλοφν. Για τθ ςωςτι και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τόςο των εκπαιδευτικϊν που παρζχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ όςο και των ενδιαφερομζνων κρίνουμε ςκόπιμο να επιςθμάνουμε τα παρακάτω: α) Οι διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ είναι αυςτθροφ δικαίου και απαιτοφν ςυνεπι και αυςτθρι εφαρμογι γιατί ΜΟΝΟ ζτςι διαςφαλίηεται θ αντικειμενικότθτα και το αδιάβλθτο του ςυςτιματοσ επιλογισ. β) Το Υπουργείο Ραιδείασ τθρεί αρχείο όλων όςων ζχουν ενταχκεί ςτο ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτο οποίο είναι καταγραμμζνο ποιοι και πότε ζδωςαν εξετάςεισ ςτα μακιματα τθσ τελευταίασ τάξθσ και τι βακμοφσ προφορικοφσ και γραπτοφσ ζχει ο κακζνασ. Κατά ςυνζπεια δεν μπορεί κανζνασ να επωφελθκεί από βακμολογικά δεδομζνα που δεν δικαιοφται. γ) Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ χορθγείται ΜΟΝΟ ςε όςουσ λαμβάνουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο. Αν κάποιοσ κατζχει ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ και υποβάλει τθν Αίτθςθ Διλωςθ για ςυμμετοχι εκ νζου ςτισ εξετάςεισ, κατακζτει υποχρεωτικά τθν πρωτότυπθ ΒΕΒΑΚΩΣΗ πρόςβαςθσ που κατζχει, θ οποία κα αντικαταςτακεί με νζα, βάςει των επιδόςεϊν του ςτισ φετινζσ εξετάςεισ. Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ που κατατζκθκε, εφόςον θ Αίτθςθ-Διλωςθ δεν ανακλθκεί εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ (20 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων), διατθρείται ςτο λφκειο μζχρι τθ λιξθ των εξετάςεων, οπότε και ακυρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ αν ο κάτοχόσ τθσ δεν ζλαβε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ, οπότε του επιςτρζφεται. Στθν περίπτωςθ ανάκλθςθσ τθσ αίτθςθσ εντόσ τθσ παραπάνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ, θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ επιςτρζφεται ςτον κάτοχό τθσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ανάκλθςθσ και ενθμερϊνεται αυκθμερόν ο Δ/ντισ Δ.Ε ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το Λφκειο και οι καταςτάςεισ των εξεταηομζνων με τθν ζνδειξθ «θ αίτθςθ απεςφρκθ». Ομοίωσ επιςτρζφεται ςτον κάτοχό τθσ, αμζςωσ μετά το πζρασ των εξετάςεων εφόςον δεν πιρε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Δ/ντισ του Λυκείου μετά το πζρασ των εξετάςεων και αφοφ διαπιςτϊςει ότι ο υποψιφιοσ δεν ζλαβε μζροσ ςτισ εξετάςεισ κανενόσ μακιματοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ για τθν επιςτροφι τθσ βεβαίωςθσ το Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου υπάγεται το Λφκειο για όςουσ αποφοίτουσ ζχουν δικαίωμα να παραλάβουν τθ Βεβαίωςθ πρόςβαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ αρικμ Φ253/120789/Β6/ (ΦΕΚ 1581 Β) Υπουργικισ Απόφαςθσ. Οι Διευκφνςεισ Δ.Ε, γνωςτοποιοφν ςτθ Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ τουσ παραπάνω υποψιφιουσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ που κατατζκθκε ακυρϊνεται και καταςτρζφεται οριςτικά. δ) Θ ΒΕΒΑΙΩΣΘ πρόςβαςθσ εκδίδεται ΜΟΝΟ ςε πρωτότυπο και αν ο ενδιαφερόμενοσ χρειαςτεί αντίγραφο, αναπαράγει φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο το οποίο επικυρϊνεται είτε από τον φορζα που τθν εξζδωςε είτε από τον φορζα που τθν παραλαμβάνει με τθν επίδειξθ του πρωτοτφπου. Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ - Διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ κατατίκεται ΜΟΝΟ θ πρωτότυπθ ΒΕΒΑΚΩΣΗ (όχι αντίγραφο). Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ΒΕΒΑΙΩΣΘΣ δεν εκδίδεται νζα αλλά το Λφκειο που τθν είχε χορθγιςει τυπϊνει αντίγραφο, ςτο οποίο ο Διευκυντισ του Λυκείου κάτω από τθ κζςθ αναγραφισ του αρικμοφ πρωτοκόλλου αναγράφει χειρόγραφα τθ φράςθ «ςε αντικατάςταςθ λόγω απϊλειασ», τθν υπογράφει και τθν ςφραγίηει όπωσ τθν πρωτότυπθ. 7 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 7 ο ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΚΤΗΣΗΣ-ΥΡΕΥΙΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΚΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΚΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗΚΟ ΓΚΑ ΜΑΙΗΤΕΣ ΤΗΣ Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΗΣΚΩΝ ΓΕΛ ΜΑΙΗΤΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΕΣ ΡΑΙΗΣΕΚΣ (5% ΧΩΚΣ ΕΞΕΤΑΣΕΚΣ) Σφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 59 του Ν.3966 (ΦΕΚ118Αϋ/ ), «Μακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των Θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων από το ςχολικό ζτοσ , προκειμζνου να αποκτιςουν το απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου χωρίσ να ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ζτουσ αποφοίτθςισ τουσ μποροφν μετά από αίτθςι τουσ που κατατίκεται ςτο οικείο Λφκειο, να εξετάηονται γραπτϊσ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ ςε όλα τα γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα τθσ τελευταίασ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείου ςε κζματα που ορίηονται από τον οικείο Σφλλογο Διδαςκόντων. Για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των ανωτζρω ενδοςχολικά εξεταηόμενων μακθμάτων εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2006 (Αϋ 65). Στουσ αποφοίτουσ τθσ παραγράφου αυτισ χορθγείται απολυτιριο ςτο ςϊμα του οποίου αναγράφεται ότι χορθγικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Πςοι αποκτοφν απολυτιριο Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, μποροφν να αποκτιςουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εφόςον λάβουν μζροσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ τελευταίασ τάξθσ των θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων που εξετάηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδιποτε άλλο ζτοσ εκτόσ από αυτό τθσ αποφοίτθςισ τουσ. Οι διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ii του εδαφίου αϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ν. 2525/1997 (Αϋ 188), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του Ν.2909/2001 (ΦΕΚ

8 Αϋ90), οι οποίεσ αφοροφν ςτθ διαδικαςία απόκτθςθσ τθσ βεβαίωςθσ πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι.» Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ εκδίδεται με βάςθ μόνο τθ γραπτι επίδοςι τουσ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ. Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, (κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ ςτθν τάξθ και αφοφ όλοι οι μακθτζσ κα ζχουν υπογράψει ςτθ ςχετικι κατάςταςθ), όςοι από τουσ μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ θμερθςίων ΓΕΛ, επικυμοφν να μθν ςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτα 6 ι 7 μακιματα και άρα να μθν αποκτιςουν φζτοσ Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ, αλλά να αποκτιςουν το απολυτιριό τουσ μόνο με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ ςε όλα τα μακιματα, υποβάλλουν οπωςδιποτε το ςυνθμμζνο υπόδειγμα χωρίσ κανζνα άλλο δικαιολογθτικό. Θ ΑΙΤΘΣΘ- ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΘΙΟ υποβάλλεται ςε ζντυπθ μορφι ςτο Διευκυντι του Λυκείου φοίτθςθσ ςε δφο (2) αντίγραφα, τα οποία ςφραγίηονται και υπογράφονται από τον υποψιφιο και το Δ/ντι. Το ζνα το κρατά ο υποψιφιοσ και το δεφτερο παραμζνει ςτο Λφκειο, οι δε μακθτζσ καταχωρίηονται ςτο πρόγραμμα myschool ςτθν κατθγορία «Υποψιφιοσ για λιψθ απολυτθρίου με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ». Μετά τθν υποβολι τθσ ανωτζρω ςτο ίδιο διάςτθμα 10 Φεβρουαρίου ωσ και 25 Φεβρουαρίου του 2015, οι μακθτζσ αυτοί κα ςυμμετάςχουν οριςτικά και αμετάκλθτα ςτισ απολυτιριεσ εξετάςεισ του Μαΐου-Ιουνίου ςε όλα τα γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα μόνο ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ. Οι μακθτζσ τθσ Γϋ θμεριςιων ΓΕΛ που ζχουν αναπθρία τουλάχιςτον 67%, πιςτοποιθμζνθ από Υγειονομικι Επιτροπι, και γι αυτό το λόγο επικυμοφν τθ λιψθ ενδοςχολικοφ απολυτθρίου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4β του άρκρου 36 του ΡΔ.60/2006, καταχωρίηονται ςτο πρόγραμμα myschool ςτθν κατθγορία «Υποψιφιοσ με αναπθρία 67%». Οι μακθτζσ τθσ Γϋ θμερθςίων ΓΕΛ που ζχουν ιδθ πιςτοποιθκεί από τισ ειδικζσ επταμελείσ επιτροπζσ του Ν.3794/2009 ωσ πάςχοντεσ από ςοβαρζσ πακιςεισ (για το 5% των κζςεων ειςακτζων χωρίσ εξετάςεισ), χωρίσ επιπλζον δικαιολογθτικά υποβάλλουν τθν αίτθςθ για ενδοςχολικό απολυτιριο και καταχωρίηονται και αυτοί ςτθν κατθγορία «Υποψιφιοσ για λιψθ απολυτθρίου με ενδοςχολικζσ εξετάςεισ». Αν ωςτόςο κάποιοσ από τουσ μακθτζσ με ςοβαρζσ πακιςεισ επικυμεί τθ ςυμμετοχι του ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, υποβάλλει το Υπόδειγμα 1 και ςυμμετζχει κανονικά ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ. ΚΕΦΑΛΑΚΟ 8 ο ΥΡΟΨΗΦΚΟΚ ΓΚΑ ΤΟ 10% (χωρίσ νζα εξζταςθ) Σφμφωνα με το Ν. 4310/2014 που δθμοςιεφκθκε πρόςφατα ςτο ΦΕΚ 258-Α και ςυγκεκριμζνα ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 58 ορίηεται ότι: «Ειδικά για το ακαδθμαϊκό ζτοσ δίνεται κατ εξαίρεςθ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο 10% των κζςεων ειςακτζων και ςε όςουσ είχαν ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ των θμεριςιων Λυκείων το ζτοσ Οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςτο 10% του αρικμοφ ειςακτζων κατανζμονται ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2013 ςε ποςοςτό 40% και ςτουσ υποψθφίουσ του ζτουσ 2014 ςε ποςοςτό 60%». (Φ.251/ /Α5/ /ΑΔΑ: 7749-ΨΒΤ ςχετικι εγκφκλιοσ). Οι υποψιφιοι για το 10% δεν κα υποβάλουν Αίτθςθ-Διλωςθ, αλλά απευκείασ κα κατακζςουν μθχανογραφικό δελτίο, ακολουκϊντασ μόνο τισ διαδικαςίεσ για το μθχανογραφικό δελτίο (απόκτθςθ password). Είναι αυτονόθτο, ότι αν οι υποψιφιοι για το 10% επικυμοφν τθν ειςαγωγι τουσ ςε Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ, Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, κα πρζπει ςτθν πορεία να ακολουκιςουν τισ διαδικαςίεσ γι αυτζσ τισ Σχολζσ, όπωσ είναι γνωςτζσ και περιγράφονται ςτο ΚΕΦ. 4 ο τθσ παροφςασ (Ρροκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων, αιτιςεισ των υποψθφίων, Ρροκαταρκτικζσ Εξετάςεισ κλπ). Κατά τθ ςυμμετοχι τουσ για το 10% των κζςεων ειςακτζων, οι υποψιφιοι ςυμμετζχουν με τθ βακμολογία που πζτυχαν ςτα πανελλαδικά μακιματα, τα ειδικά μακιματα και τισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ, χωρίσ να εξεταςτοφν ξανά ςε κάτι από τα προθγοφμενα. Για τουσ υποψθφίουσ για το 10% (χωρίσ νζα εξζταςθ), φζρνουμε το ακόλουκο παράδειγμα: - υποψιφιοσ που εξετάςτθκε το 2013 ι 2014 ςε θμεριςιο ΓΕΛ ι ΕΠΑΛ ςτα πανελλαδικά μακιματα, ςε κάποιο ειδικό μάκθμα και ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, μπορεί το 2015 να είναι υποψιφιοσ για το 10% με τθ βακμολογία και τα μόρια που ςυγκζντρωςε κατά τθν τελευταία του εξζταςθ, χωρίσ να ζχει το δικαίωμα ι τθν υποχρζωςθ το 2015 να εξεταςτεί ξανά ςε κάτι από τα προθγοφμενα. Άρα, δεν υποβάλλεται ξανά οφτε ςτθν υγειονομικι εξζταςθ οφτε εξετάηεται ςτα αγωνίςματα για τα ΣΕΦΑΑ. Αντικζτωσ, ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει ςτισ Προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, αν επικυμεί τθν ειςαγωγι του ςε τρατό, Αςτυνομία, Εμπορικό Ναυτικό. - υποψιφιοσ που ςυμμετείχε ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ το 2013ι 2014 και δεν εξετάςτθκε ςε ειδικό μάκθμα ι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, δεν μπορεί το 2015 να είναι υποψιφιοσ με το 10% για τμιματα που απαιτοφν ειδικό μάκθμα ι για τα ΣΕΦΑΑ, αφοφ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να εξεταςτεί μόνο ςε ειδικό μάκθμα ι μόνο ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ. - Από τθν άλλθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, υποψιφιοσ που κα εξεταςτεί ξανά (δθλαδι για το 90%), είναι υποχρεωμζνοσ να εξεταςτεί ςτα ειδικά μακιματα ι ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για τα ΣΕΦΑΑ, ανεξαρτιτωσ αν είχε εξεταςτεί ςε αυτά ςτο παρελκόν, προκειμζνου να διεκδικιςει τθν ειςαγωγι του ςε 8

9 τμιμα που απαιτεί ειδικό μάκθμα ι ςτα ΣΕΦΑΑ. Ανάλογα, ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμετάςχει ςτισ Προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, αν επικυμεί τρατό, Αςτυνομία, Εμπορικό Ναυτικό. Συνοψίηοντασ ςχετικά με το 10%, παρακαλοφμε τουσ κκ. Διευκυντζσ των Λυκείων να ενθμερϊνουν τουσ ενδιαφερομζνουσ, όταν τυχόν προςζρχονται ςτα Λφκεια, ότι δεν υποβάλλουν Αίτθςθ-Διλωςθ και ότι απλϊσ κα υποβάλουν μθχανογραφικό δελτίο με τισ προτιμιςεισ ςχολϊν. Επίςθσ, να τουσ επιςθμαίνουν ότι, αν ςε αυτζσ τισ προτιμιςεισ κελιςουν να ςυμπεριλάβουν Στρατιωτικζσ Σχολζσ, Αςτυνομικζσ Σχολζσ ι Σχολζσ Ακαδθμιϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ κα πρζπει εντωμεταξφ να ζχουν παρακολουκιςει τισ αντίςτοιχεσ προκθρφξεισ των αρμόδιων Υπουργείων και να ζχουν υποβάλει αιτιςεισ, ϊςτε υποχρεωτικά να περάςουν τισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ αυτϊν των Σχολϊν. 9 ΚΕΦΑΛΑΚΟ 9 Ο ΟΔΗΓΚΕΣ προσ τουσ Δ/ντζσ Δ.Ε. Οι Διευκυντζσ Δ.Ε μεριμνοφν: α) Για τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ ςτουσ οικείουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων τθσ Δ/νςθσ για τθν ενθμζρωςθ κάκε ενδιαφερόμενου. β) Για τθν άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτα Λφκεια και ΚΕΣΥΡ ευκφνθσ τουσ. γ) Επιςθμαίνεται ότι και φζτοσ οι υποβλθκείςεσ ςτα Λφκεια Αιτιςεισ Δθλϊςεισ κα εκτυπϊνονται ςε δφο αντίγραφα. Ωσ εκ τοφτου, δεν κα αποςταλεί τρίτο αντίγραφο από τα Λφκεια ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. και από εκεί ςτο ΥΡΑΙΘ. Ο ΓΕΝΚΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΑΝΑΣΚΟΣ ΚΥΚΑΖΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (τα οποία αποςτζλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά) : Τα 4 Ζντυπα Υποδείγματα Αίτθςθσ Διλωςθσ με πλθροφορίεσ οδθγίεσ και τθν Αίτθςθ- υπεφκυνθ διλωςθ για ενδοςχολικό απολυτιριο μπορείτε να τα εκτυπϊςετε από τθν αναφερόμενθ ιςτοςελίδα ι από το θλεκτρονικό ταχυδρομείο. ΚΟΚΝΟΡΟΚΗΣΗ (Ρίνακασ Αποδεκτϊν): 1)Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ΓΕΕΘΑ- Βϋ κλάδοσ/β2- Στρατόπεδο Ραπάγου Μεςογείων ΑΘΗΝΑ ΣΚ )Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Δ/νςθ Αςτυνομικοφ Ρροςωπικοφ -Τμιμα Βϋ, Γραφείο 5, Π. Κανελλοποφλου ΑΘΗΝΑ. 3)Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Κλάδοσ Οργάνωςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ- Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ -Τμιμα 1 ο Εκπαιδεφςεων Π. Κανελλοποφλου ΑΘΗΝΑ 4) Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Ναυτικϊν Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Ε1-Ε2) ΣΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 5) Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ - Γ.Γ. Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Αρχθγείο Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Τμιμα 5 ο Μουροφηθ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΚΚΗ ΔΚΑΝΟΜΗ 1.Γραφείο κ. Υπουργοφ 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γενικι Δ/νςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 4. Δ/νςθ Εξετάςεων και Ριςτοποιιςεων/Τμιμα Α 5. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 6. Δ/νςθ Σπουδϊν Δ.Ε. 7. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγισ 8. Τμιμα Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ.

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ΣΜΗΜΑ Αϋ Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ

Β. Γενικότεροσ προγραμματιςμόσ για τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ 1. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) 2. ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΗΜΕΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΡΕΙΝΩΝ ΕΡΑΛ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) 3. ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΑΝΑΛΗΡΤΙΚΩΝ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ----- Μαροφςι, 30-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ

----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Αϋ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους)

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Προς: 1) Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης (έδρες τους) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.23 14:23:40 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΨΛΧ9-03Ο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόκτηςη κωδικοφ αςφαλείασ (password) από όλουσ τουσ υποψηφίουσ για υποβολή μηχανογραφικοφ δελτίου

Α. Απόκτηςη κωδικοφ αςφαλείασ (password) από όλουσ τουσ υποψηφίουσ για υποβολή μηχανογραφικοφ δελτίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 7-2 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ----- Φ.251/17267/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ - ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ Το Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, μετά τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόταςθσ για το Τεχνολογικό Λφκειο παρζχει επιπλζον διευκρινίςεισ ςε κζματα που ενδεχομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς Πανελλήνιες 2016 σημεία που χρήζουν προσοχής από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές των ΓΕΛ θα τα εξεταστούν υποχρεωτικά και στις

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)»

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ( ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα