ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ. Νοέμβριος 13. PwC"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες μέλη. O ΣΕΣΜΑ είναι από το 1992 μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO) που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Αγορά των στελεχών στον κλάδο μας, με ετήσιο κύκλο εργασιών 97 δις, συμμετέχοντας μάλιστα στην πενταμελή Εκτελεστική της Επιτροπή. Κύριος στόχος του ΣΕΣΜΑ είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση της Συμβουλευτικής Αγοράς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η αύξηση της απασχόλησης στο κλάδο, γιατί μπορεί να αποτελέσει σημαντικό τομέα εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας σε υπηρεσίες εξειδικευμένης γνώσης. Ο ΣΕΣΜΑ και τα μέλη του υποστηρίζουν σειρά δράσεων, με στόχο την απασχόληση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα, σε έργα στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο, όπως υποστήριξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΟΠΑ, σε θέματα Management Consulting, σειρές εξειδικευμένων σεμιναρίων, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας, ειδικές εμπειρογνωμοσύνες.

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

3 A global firm with local presence... We have the strongest and most complete global network of any independent professional services organisation. This is essential in delivering top quality services to all our clients, whether they are local or multinational. is structured as a network of member firms, owned and operating in 158 countries around the world, with more than 180,000 people connected to share knowledge, skills and resources. We are where you are People >180,000 Global 158 countries 766 locations Greece 858 people

4 ...and the largest audit/consulting practice in Greece Local Presence: At Greece, we offer innovative ideas and practical solutions to the problems and challenges our clients face today. We help organisations and individuals create the value they re looking for. in Greece (www.pwc.gr) is the largest professional services firm in the country, with premises in Athens and Thessaloniki and over 850 employees. It is part of the global network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (www.pwc.com), each of which is a separate legal entity. Our services include: Audit & Assurance Training Seminars Tax Deals Tax Management & Accounting Consulting

5 Περιορισμός ευθύνης Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι εισηγητές ενεργούν αποκλειστικά με την ιδιότητά τους ως εισηγητές που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες και με καμία άλλη επαγγελματική ιδιότητα ή τίτλο, όπως για παράδειγμα, σύμβουλοι, λογιστές, ορκωτοί λογιστές, φοροτεχνικοί, εκτιμητές κ.α. Τα συμπεράσματα, οι γνώμες και οι απόψεις που εκφράζονται τόσο από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου όσο και στο υλικό που θα διανεμηθεί δεν αποτελούν με κανέναν τρόπο συμπεράσματα, γνωμοδοτήσεις ή απόψεις καμίας εταιρείας από το δίκτυο των εταιρειών μελών της PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) και δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο, καμία από αυτές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος αποτελούν αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης και δεν αποτελούν κανένα άλλο είδος υπηρεσιών που προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν οι εταιρείες μέλη του δικτύου της PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) όπως ενδεικτικά έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, ειδικούς έλεγχους (due dilligence), αποτιμήσεις, παροχή λογιστικών, χρηματοοικονομικών φορολογικών ή νομικών υπηρεσιών. Η δεν ευθύνεται για αποφάσεις που θα λάβουν οι συμμετέχοντες βασιζόμενοι μόνο στις εισηγήσεις ή στο υλικό που διανέμεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το κείμενο, οι ασκήσεις και τα παραδείγματα που διανέμονται ως εκπαιδευτικό υλικό αποσκοπούν μόνο σε γενική ενημέρωση των συμμετεχόντων.

6 Έννοια της ρευστότητας Ως Ρευστότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι δείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο ύψος και τις σχέσεις των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που επίκειται η λήξη τους (Προμηθευτές, Γραμμάτια, Επιταγές Πληρωτέες, Υποχρεώσεις στο Δημόσιο κ.λ.π.) και στα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία αποτελούν την πηγή από την οποία θα ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις αυτές (Πελάτες, Επιταγές Εισπρακτέες, Γραμμάτια, κ.λ.π.) Η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης θεωρείται «υγιής», εφόσον διαθέτει επαρκή ρευστότητα. Θα είναι σε θέση η επιχείρηση να καλύψει τις υποχρεώσεις της;

7 Κυκλοφοριακή ή Γενική Ρευστότητα (Current Ration) Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό Τρέχουσες Υποχρεώσεις Παρέχει μία γενική ένδειξη της δυνατότητας ικανοποίησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού Συνιστάται να υπάρχει η σχέση 2:1 Δεν αποτελεί μόνο το μέτρο της ρευστότητας της επιχείρησης, αλλά είναι επίσης και το μέτρο του περιθωρίου ασφάλειας που πρέπει να διατηρεί η διοίκηση για να καλύψει την αναπόφευκτη ανισότητα στη ροή των κεφαλαίων μέσω των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Εκφράζει τη βραχυχρόνια ισορροπία σε μια χρονική στιγμή (του κλεισίματος του ισολογισμού) Το ύψος του είναι δυνατόν να ποικίλει σημαντικά στη διάρκεια της χρήσης ιδίως σε επιχειρήσεις με έντονη εποχική δραστηριότητα Συνίσταται η μελέτη του να γίνεται στο πλαίσιο της συγκρίσεως ισολογισμών μιας σειράς ετών Ονομάζεται και Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης (Working Capital Ratio) γιατί μετράει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της

8 Ειδική ή Πραγματική ή Άμεση Ρευστότητα (Quick Ratio ή Acid Test Ratio) Άμεση Ρευστότητα = Απαιτήσεις + Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Τρέχουσες Υποχρεώσεις Προκαταβολές Πελατών Παρέχει μία αυστηρότερη ένδειξη της δυνατότητας ικανοποίησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων σε σχέση με τον αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας καθώς δεν περιλαμβάνει τα αποθέματα, στοιχεία που είναι δυσκολότερο να ρευστοποιηθούν και ο παρανομαστής δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές πελατών, υποχρέωση η οποία θα διακανονιστεί με την παράδοση έτοιμων προϊόντων ή εμπορευμάτων. Περιλαμβάνει τα ρευστά και ευκόλως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού (Πελάτες, Γραμμάτια, Επιταγές Εισπρακτέες, Χρεόγραφα, διαθέσιμα κ.λπ.), τα οποία συγκρίνονται με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δείκτης 1 θεωρείται κατά κανόνα ικανοποιητικός, μόνον αν στις απαιτήσεις της επιχείρησης δεν περιλαμβάνονται επισφαλείς ή ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις

9 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μας βοηθούν να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων σε διαθέσιμα (ρευστά) Οι δείκτες αυτοί μας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται μία επιχείρηση τους πόρους της με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων Είναι σημαντικό να εξετάζονται παράλληλα με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας

10 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (Inventory Turnover Ratio) 1 Δ.Κ.Τ. Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων Αποθέματα Εκφράζει τη συχνότητα µε την οποία ανανεώνονται τα αποθέµατα µέσα στη χρήση σε σχέση µε τις πωλήσεις της επιχείρησης. 2 31/12/ /12/ ,25 = 9,25 Χρόνος Παραμονής Αποθεμάτων (ημέρες) = 31/12/ /12/2011 = , = 8,27 Δ.Κ.Τ. Αποθεμάτων = 44 Ο αριθµοδείκτης δείχνει τον αριθµό των περιπτώσεων που τα αποθέµατα πωλούνται και αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Γενικά, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση αφού έχουµε µείωση εξόδων αποθήκευσης και µείωση κινδύνου µη πώλησης λόγω αλλοιώσεων, καταστροφών και αλλαγής προτιµήσεων των καταναλωτών Αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους (365) µε το δείκτη, έχουµε σε ηµέρες το χρόνο που παρέµειναν τα αποθέµατα στην επιχείρηση έως ότου πωλήθηκαν

11 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εισπρακτέων (Receivables Turnover Ratio) 1 Δ.Κ.Τ. Εισπρακτέων = Σύνολο Πωλήσεων Απαιτήσεις Δείχνει πόσες φορές κατά µέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. 2 31/12/ /12/ Χρόνος Εισπρακτέων (ημέρες) ,18 = 15,18 31/12/ /12/2011 = 24 = , Δ.Κ.Τ. Εισπρακτέων = 9,89 = 37 Όσο µεγαλύτερος ο δ. τ. είσπραξης απαιτήσεων τόσο µικρότερο το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί για την ολοκλήρωση του κυκλώµατος και συνεπώς γρηγορότερη είσπραξη των απαιτήσεων από µέρους της επιχείρησης. Συνεπώς µεγαλύτερες τιµές αυτού του αριθµοδείκτη είναι προτιµότερες από τις µικρότερες (Τιμές >1, γιατί αν είναι <1 σηµαίνει ανυπαρξία κυκλοφοριακής ταχύτητας) Αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους (365) µε το δείκτη έχουµε σε ηµέρες το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο εισπράξεων

12 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πληρωτέων (ή Υποχρεώσεων) 1 2 Δ.Κ.Τ. Πληρωτέων = Κόστος Πωληθέντων Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2011 Χρόνος Πληρωμών (ημέρες) = 5,17 = Δ.Κ.Τ. Πληρωτέων = 5,24 Δείχνει πόσες φορές κατά µέσο όρο, πληρώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων τόσο µικρότερο το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί για την εξόφληση των απαιτήσεων από µέρους της επιχείρησης. Συνεπώς µικρότερες τιµές αυτού του αριθµοδείκτη είναι προτιµότερες από τις µεγαλύτερες. 31/12/ /12/ = 71 5,17 5,24 = 70 Αν διαιρέσουµε τον αριθµό των ηµερών του έτους (365) µε το δείκτη έχουµε σε ηµέρες το χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο πληρωµών

13 Λειτουργικός και Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης Λειτουργικός κύκλος είναι ο χρόνος που απαιτείται από την απόκτηση (μετρητοίς ή με πίστωση) εμπορευμάτων ή πρώτων υλών, τη μετατροπή αυτών σε προϊόντα, την πώληση εμπορευμάτων / προϊόντων και μέχρι την είσπραξη του τιμήματος. Άρα: Περίοδος Πώλησης Αποθεμάτων + Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων = Περίοδος Μετατροπής Αποθεμάτων σε Διαθέσιμα = ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Ο Εμπορικός Κύκλος βρίσκεται αν από τον Λειτουργικός Κύκλο αφαιρέσουμε την περίοδο πληρωμής των Προμηθευτών. Όσο μεγαλύτερος είναι ο εμπορικός κύκλος, τόσο υψηλότερες επενδύσεις σε κεφάλαια κίνησης απαιτούνται. Αρνητικός εμπορικός κύκλος σημαίνει ότι η χρηματοδότηση των επενδύσεων σε αποθέματα και απαιτήσεις παρέχεται από τους προμηθευτές.

14 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Asset Turnover Ratio) Δ.Κ.Τ. Ενεργητικού = Σύνολο Πωλήσεων Σύνολο Ενεργητικού Παρέχει ένδειξη για το πόσο η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Δείχνει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης. Υψηλός δείκτης: Εντατική χρήση ενεργητικών στοιχείων Χαμηλός δείκτης: Απαιτείται αύξηση βαθμού αξιοποίησης ή ρευστοποίηση ορισμένων αφού πιθανόν να μην χρησιμοποιούνται παραγωγικά.

15 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (Fixed Asset Turnover Ratio) Δ.Κ.Τ. Παγίων = Σύνολο Πωλήσεων Αναπόσβεστη Αξία Παγίων Μας δείχνει το ύψος των πωλήσεων που αντιστοιχεί σε µια μονάδα του Πάγιου Ενεργητικού. Παρέχει ένδειξη αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Γενικά, όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο πιο εντατική η χρήση των Παγίων και τόσο πιο αποδοτικό για την επιχείρηση.

16 Δείκτης Κυκλοφοριακής Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης Δ.Κ.Τ. Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης = Σύνολο Πωλήσεων Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Είναι η ποσοτική έκφραση της σχέσης µεταξύ κεφαλαίου κίνησης και καθαρών πωλήσεων της λογιστικής χρήσης. Μεταξύ των πωλήσεων και του κεφαλαίου κίνησης µιας επιχείρησης υπάρχει στενή σχέση καθώς όσο αυξάνονται οι πωλήσεις τόσο περισσότερα κεφάλαια κίνησης απαιτούνται για αποθέµατα και για τυχόν αυξηµένες πιστώσεις προς τους πελάτες της. Αυξοµειώσεις δηλαδή στον όγκο των πωλήσεων συνοδεύονται από αντίστοιχες αυξοµειώσεις στο κεφάλαιο κίνησης. Προκειµένου να ελεγχθεί αν είναι επαρκής ή όχι η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων κίνησης, προσδιορίζεται ο αριθµοδείκτης Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης. Μας δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που πραγµατοποιήθηκε από κάθε µονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί µεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Συνεπώς, µεγαλύτερες τιµές είναι προτιµότερες από τις µικρότερες. Όσο υψηλότερος δείκτης τόσο πιο αποδοτικό για την επιχείρηση Ένας υψηλός αριθµοδείκτης µπορεί να παρέχει ένδειξη ανεπάρκειας κεφαλαίων κίνησης ενώ µια χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων κίνησης µπορεί να είναι αποτέλεσµα υπεραυξηµένων καθαρών κεφαλαίων κίνησης.

17 Αριθμοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου ή Μεικτού Κέρδους (Gross Profit Margin) Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Πωλήσεις Χ 100 Ο αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους µας δείχνει το µεικτό κέρδος που απολαµβάνει µια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων αξίας 100. Επίσης δείχνει την αποτελεσµατικότητα της εκµετάλλευσης καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζει την τιµή του προϊόντος η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κλάδου εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τον ανταγωνισµό στον κλάδο, τη στρατηγική της επιχείρησης, τη φάση του οικονοµικού κύκλου και του κύκλου ζωής του προϊόντος ή του κλάδου κ.λπ. Ο αριθµοδείκτης µεικτού κέρδους µας δείχνει το πόσο επικερδής είναι µια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της, η συνεχής παρακολούθηση αυτού για µια σειρά ετών µας παρέχει ένδειξη για την πορεία της εταιρείας διαχρονικά

18 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) Καθαρά Κέρδη Πωλήσεις Χ 100 Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης και την ικανότητά της να ελέγχει τα λειτουργικά της έξοδα, τα χρηµατοοικονοµικά της έξοδα (δηλαδή τους χρεωστικούς της τόκους) και τους φόρους της. Το ύψος του εξαρτάται από το είδος του πωλούµενου προϊόντος και από τη στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση

19 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Total Assets) Καθαρά Κέρδη Σύνολο Ενεργητικού Χ 100 Ο αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού µετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων µίας επιχείρησης, καθώς και των επί µέρους τµηµάτων της και αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοικήσεώς της. Ο δείκτης αυτός αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης να χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της επιχείρησης για να δηµιουργεί καθαρά κέρδη. Με άλλα λόγια, µετρά την απόδοση όλων των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) µίας επιχείρησης Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης µας επιτρέπει να συγκρίνουµε την αποδοτικότητα της επιχείρησης που εξετάζουµε µε την αποδοτικότητα άλλων οµοειδών επιχειρήσεων καθώς και µε την αποδοτικότητα άλλων µορφών επενδύσεων Μας βοηθά να παρακολουθήσουμε τη διαχρονική πορεία της αποδοτικότητας της επιχείρησης που εξετάζουµε καθώς και τη διερεύνηση των αιτιών της µεταβολής της διαχρονικά

20 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) Καθαρά Κέρδη Ίδια Κεφάλαια Χ 100 Αυτός ο αριθµοδείκτης µετρά το βαθµό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, την ικανότητα δηλαδή της επιχείρησης να αξιοποιεί τα Ίδια Κεφάλαια και να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Μας δείχνει την αποτελεσµατικότητα µε την οποία µια επιχείρηση χρησιµοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το µέγεθος των κερδών που δηµιουργήθηκε από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι µέτοχοι στην επιχείρηση.

21 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων (Return on Invested Capital) Καθαρά Κέρδη + Χρηματοοικονομικά Έξοδα Σύνολο Ενεργητικού (1) Χ 100 Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων δείχνει την απόδοση, την οποία πέτυχε η οικονοµική µονάδα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Δείχνει δηλαδή το βαθµό αξιοποίησης των Συνολικών Κεφαλαίων ή αλλιώς την ικανότητα της διοίκησης της επιχείρησης να αξιοποιεί τα Συνολικά Κεφάλαια (Κεφάλαια των μετόχων ή εταίρων, δάνεια από τράπεζες, πίστωση από προµηθευτές κ.λπ.) και να παράγει από αυτά καθαρά κέρδη. Εποµένως όσο µεγαλύτερος ο δείκτης τόσο καλύτερα για την επιχείρηση. Ένας χαµηλός δείκτης µπορεί να οφείλεται στη µη αποτελεσµατική διαχείριση των κεφαλαίων, σε µη ικανοποιητικές πωλήσεις σε σχέση µε τις δαπάνες, σε υψηλά γενικά έξοδα, σε υψηλές δαπάνες για την επίτευξη των πωλήσεών της ή σε δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και µεγάλο ανταγωνισµό

22 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας ROACE (Return on Average Capital Employed) Κέρδη μετά από Φόρους (1) Μ.Ο. Απασχολούμενου Κεφαλαίου Χ 100 (1) ΕΒΙΤ + Income from Associates Tax

23 Αριθµοδείκτης Ξένων προς Συνολικά Κεφάλαια (Debt to Total Assets) Ξένα Κεφάλαια Συνολικά Κεφάλαια Χ 100 Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων, που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους βραχυπρόθεσµους και τους µακροπρόθεσµους πιστωτές της η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός είναι συµπληρωµατικός του προηγούµενου, δηλαδή του αριθµοδείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, άρα όσο µεγαλύτερος είναι τόσο µεγαλύτερη η Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση και ο «κίνδυνος» για την κερδοφορία της επιχείρησης καθώς και για την µακροχρόνια βιωσιµότητά της µε αποπληρωµή των υποχρεώσεών της Γενικά, όταν τα ξένα κεφάλαια είναι πολύ λίγα σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια τότε η θέση της επιχείρησης είναι πάρα πολύ ασφαλής. Αντίθετα ο υπερδανεισµός αντανακλά, συνήθως, µια πιο επισφαλή για την επιχείρηση και τους πιστωτές της κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται οι πιστωτές της επιχείρησης να θελήσουν να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη θέση της και να τη θέσουν σε κατάσταση πτώχευσης ή να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείρισή της, γεγονός το οποίο οδηγεί σε απώλεια της ανεξαρτησίας της

24 Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια (Ratio of Owner s Equity to Total) Ίδια Κεφάλαια Συνολικά Κεφάλαια Χ 100 Δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους µετόχους της επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια είναι τόσο σπουδαίος όσο και ο αριθµοδείκτης ρευστότητας, για το λόγο ότι εµφανίζει την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης και αντανακλά τη µακροχρόνια ρευστότητά της µε το να παρέχει ένδειξη για την ύπαρξη ή όχι πίεσης για την εξόφληση των υποχρεώσεών της. Γενικά, όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο µικρότερη πίεση ασκείται σ αυτήν για την εξόφληση των υποχρεώσεών της και την πληρωµή τόκων. Ένας υψηλός αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει ότι υπάρχει µικρή πιθανότητα οικονοµικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων µιας επιχείρησης. Αντίθετα, ένας πολύ χαµηλός αριθµοδείκτης αποτελεί ένδειξη µιας πιο επικίνδυνης κατάστασης λόγω της πιθανότητας να προκύψουν µεγάλες ζηµιές στην επιχείρηση, των οποίων το βάρος θα καλύψουν τα ίδια κεφάλαια. Εποµένως, όσο µεγαλύτερος ο δείκτης τόσο µεγαλύτερη εξασφάλιση θα έχουν οι πιστωτές και τόσο µικρότερη η πίεση που θα ασκείται στην επιχείρηση για την εξόφληση των υποχρεώσεών της.

25 Συντελεστής Μόχλευσης Καθαρός Δανεισμός Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων Βραχυπροθ. Δαν. + Μακροπροθ. Δαν. Ταμειακά Διαθέσιμα Καθαρός Δανεισμός + Ίδια Κεφάλαια

26 Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες Η οµάδα αυτή αριθµοδεικτών χρησιµοποιείται από τους επενδυτές όταν πρόκειται να αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την επένδυσή τους σε µετοχικούς τίτλους µίας επιχείρησης. Βασική προϋπόθεση είναι ότι η επιχείρηση είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο Οι περισσότεροι από τους αριθµοδείκτες αυτούς συσχετίζουν την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή με τα μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης

27 Κέρδη Ανά μετοχή (Earnings per Share) Σύνολο Καθαρών κερδών Χρήσης Μέσος όρος Μετοχών σε Κυκλοφορία Ο αριθµοδείκτης των κατά µετοχή κερδών µας δείχνει το ύψος του κέρδους που αντιστοιχεί σε κάθε µετοχή της επιχείρησης και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών της επιχείρησης όσο και από τον αριθµό των µετοχών της. Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους πιο σπουδαίους δείκτες που χρησιµοποιούνται στη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, όµως συγχρόνως είναι και ο πιο παραπλανητικός. Πολλοί αναλυτές, κατά τον υπολογισµό αυτού του αριθµοδείκτη, λαµβάνουν υπόψη τους µόνο τις κοινές µε ψήφο µετοχές. Στη χώρα µας όµως εκτός από τις κοινές λαµβάνονται υπόψη και οι προνοµιούχες µετοχές αφού δε διαφέρουν σε τίποτα µεταξύ τους παρά µόνο στο ότι οι τελευταίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο δείκτης αυτός δεν είναι εύκολο να συγκριθεί µεταξύ επιχειρήσεων για το λόγο ότι δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τον ίδιο αριθµό µετοχών

28 Μέρισμα ανά μετοχή (Dividends per share) Σύνολο Μερισμάτων Αριθμός Μετοχών σε κυκλοφορία Αυτός ο αριθµοδείκτης µας δείχνει το ύψος του µερίσµατος που αντιστοιχεί σε κάθε µετοχή. Πρόκειται για ένα χρήσιµο δείκτη, αφού παρέχει ένδειξη που ποσοστού των κερδών που µοιράζονται στους µετόχους, δηλαδή του µερίσµατος. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη τυχόν διανοµή δωρεάν µετοχών από κεφαλαιοποιήσεις κερδών, αποθεµατικών και υπεραξίας παγίων στοιχείων, καθώς και τυχόν κατάτµηση ή σύµπτυξη µετοχών.

29 Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield) Μέρισμα ανά Μετοχή Τρέχουσα Τιμή Μετοχής στο Χρηματιστήριο Χ 100 Ο δείκτης αυτός µας δείχνει την απόδοση που απολαµβάνουν οι επενδυτές από τα µερίσµατα των µετοχών, στις οποίες έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους. Η µερισµατική απόδοση δείχνει το πόσο συµφέρουσα είναι η επένδυση σε µετοχές µιας δεδοµένης επιχείρησης µε βάση το µέρισµα το οποίο εισπράττει και την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών. Όσο µεγαλύτερη είναι η µερισµατική απόδοση µιας µετοχής τόσο πιο ελκυστική είναι η µετοχή για τους επενδυτές. Η σπουδαιότητα της µερισµατικής απόδοσης µιας επιχείρησης προκύπτει από τη σύγκριση αυτής µε τη µερισµατική απόδοση άλλων επιχειρήσεων. Όµως οι µερισµατικές αποδόσεις διαφόρων επιχειρήσεων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους και αυτό οφείλεται στο ότι το ύψος των µερισµάτων που καταβάλλει κάθε µία εξαρτάται από τη µερισµατική πολιτική που ακολουθεί.

30 Λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (Price Earnings Ratio) Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής Κέρδη ανά Μετοχή Ο δείκτης µας δείχνει πόσες φορές διαπραγµατεύεται µια µετοχή τα κέρδη του προηγούµενου έτους στο χρηµατιστήριο ή πόσα ευρώ είναι διατεθειµένος να καταβάλλει ένας επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. Ακόµα, µας δείχνει πόσα έτη θα χρειαστούν για να πάρει πίσω τα λεφτά της επένδυσης ο επενδυτής, εφόσον τα κέρδη παραµείνουν περίπου σταθερά διαχρονικά. Ο αριθµοδείκτης τιµής προς κέρδη ανά µετοχή είναι πάντα θετικός ενώ δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζηµιές ή όταν τα κέρδη είναι µηδενικά. Όσο υψηλότερος ο λόγος τιµής προς κέρδη τόσο µεγαλύτερη η εµπιστοσύνη των επενδυτών προς τις δυνατότητες της συγκεκριµένης επιχείρησης να διατηρήσει και να βελτιώσει τα κέρδη της. Δεν µπορεί όµως να δοθεί απάντηση σχετικά µε το ποιο πρέπει να είναι το ιδανικό ύψος του λόγου αφού διαρκώς µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς.

31 Εσωτερική αξία μετοχής (Book Value per share) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία Ο αριθµοδείκτης, µας δείχνει το κατώτατο αποδεκτό επίπεδο της αξίας της µετοχής γιατί η αξία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ιστορικές τιµές και δεν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες τιµές τους. Επιπλέον, η συνολική αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται όχι µόνο από τα υλικά περιουσιακά της στοιχεία αλλά και από τα άυλα ή αφανή περιουσιακά της στοιχεία (όπως είναι φήµη και η πελατεία, η τεχνογνωσία κλπ.), τα οποία καθορίζουν και τη µελλοντική της κερδοφορία.

32 Χρηματιστηριακή τιμή Μετοχής (Market price) Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής είναι η τιµή η οποία προσδιορίζεται καθηµερινά στο χρηµατιστήριο από τις δυνάµεις της αγοράς και αντανακλά την κερδοφόρα δυναµικότητα της επιχείρησης, όπως αυτή εκτιµάται από τους παρόντες και υποψηφίους µετόχους. Εξαρτάται από τη φάση της αγοράς και της οικονοµίας, την εσωτερική αξία µετοχής, τα άυλα πάγια στοιχεία που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό και τέλος, με τις προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησης. Από τα παραπάνω βγαίνει το συµπέρασµα ότι κατά κανόνα η χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική αξία µετοχής, γιατί η πρώτη περιέχει επιπλέον, εκτός από τα υλικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, και τα άυλα πάγια στοιχεία και τις προοπτικές κερδοφορίας της.

33 Χρηματιστηριακή τιμή προς εσωτερική αξία μετοχής (Price to book value ratio) Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής Εσωτερική Αξία Μετοχής Ο λόγος της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών µιας εταιρείας προς την αξία κάθε µετοχής µας δείχνει τη µεταξύ τους σχέση, δηλαδή πόσες φορές την εσωτερική της αξία διαπραγµατεύεται η τιµή των µετοχών της επιχείρησης στην αγορά. Επίσης παρέχει ένδειξη για το αν η µετοχή είναι υποτιµηµένη ή υπερτιµηµένη στη χρηµατιστηριακή αγορά σε σχέση µε την εσωτερική της αξία. Η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών εκφράζει την τρέχουσα αξία, όπως αυτή αποτιµάται από τους επενδυτές στην αγορά, ενώ η εσωτερική αξία δίδεται σε ιστορικές τιµές (εκτός αν έχει γίνει αναπροσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων). Για το λόγο αυτό η ερµηνεία αυτής της σχέσης θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή.

34 Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Τοµέας Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών Σηµειώσεις Λογιστικής και Τεχνικής Ανάλυσης Ο. Σχινάς, Υ. Λυρίδης, Επικ. Καθ. Αθήνα 2002 Π ΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα